Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Management of Water Resources and Their Consumption within the Circular Economy
Source:
Restructuring Management : Models - Changes - Development / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 203-226. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper was financed with subsidies granted to the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity.
ISBN:
978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349726
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Stan i perspektywy zmian unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji
Source:
Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko / red. nauk. Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala - Warszawa: CeDeWu, 2020, s. 403-416. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-310-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168344002
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Ocena stanu zasobów wodnych i analiza nakładów gospodarczych na zaopatrzenie w wodę w Polsce na tle krajów europejskich = Development Trends in Polish Water Management Against the Background of European Countries
Source:
Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście zagospodarowania przestrzennego / red. Tomasz Walczykiewicz - Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2020, s. 9-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64979-37-8
Access mode:
Full text
CC-BY
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349680
chapter in monograph
4

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Ekonomia społeczna jako wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw
Source:
Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko / red. nauk. Janina Pach, Renata Śliwa, Wojciech Maciejewski - Warszawa: CeDeWu, 2019, s. 221-236. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-226-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335201
chapter in monograph
5

Title:
Ogólnopolska konferencja naukowa "Gospodarka wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii"
Source:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 38-39. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344530
varia
6

Author:
Title:
Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego = Protection of Water Resources as a Factor Facilitating Functioning of Enterprises within Closed Circuit Economy
Source:
Technologia Wody. - z. 4(66) (2019) , s. 4-12. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168347100
article
7

Title:
Zrównoważony i trwały rozwój w kontekście nauki o zarządzaniu = Sustainable and Sustained Development within the Context of Management Science
Source:
Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii / red. nauk. Ewa Mazur-Wierzbicka, Danuta Janczewska - Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 2019, s. 275-287. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Monografie ; nr 103)
ISBN:
978-83-64971-78-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168343776
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Zastosowanie obiegów zamkniętych w zarządzaniu gospodarką wodną = Application of Closed Circuits in Water Management
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie = Research Reviews of Czestochowa University of Technology. Management. - nr 34 (2019) , s. 145-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168340345
article
9

Title:
Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst mikroekonomiczny
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Physical description:
156 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Książka dofinansowana jest ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-01-21260-5
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168347008
monograph
10

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Ocena skuteczności polityki antysmogowej państwa = Efficiency of Government Anti-smog Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 518 (2018) , s. 50-62. - Tytuł numeru: Statystyka publiczna a samorząd terytorialny - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327975
article
11

Author:
Title:
Koszty oraz perspektywy zaopatrzenia gospodarki w wodę w Polsce = Costs and Perspectives of Water Supplies for the Economy in Poland
Source:
Gospodarka Wodna. - R. 78, nr 6 (834) (2018) , s. 167-170. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168328201
article
12

Author:
Title:
Zasoby wodne w gospodarce obiegu zamkniętego = Water Resources in Circular Economy
Source:
Aura. - nr 8 (2018) , s. 3-6. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168327519
article
13

Title:
Gospodarka obiegu zamkniętego zasobów naturalnych = Circular Economy of Natural Resources
Source:
Aura. - nr 5 (2018) , s. 3-6. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168325793
article
14

Author:
Title:
Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego = Protection of Water Resources as a Factor Facilitating Functioning of Enterprises within Closed Circuit Economy
Source:
Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water Supply and Water Quality / red./eds. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak, Andrzej Urbaniak - Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2018, s. 115-130. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-64959-04-2
Nr:
2168328193
chapter in monograph
15

Title:
Załamanie w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska
Source:
Aura. - nr 6 (2018) , s. 10-11 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168326201
article
16

Title:
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
357 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168331353
monograph
17

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce = The Condition and Prospects of Public Finances in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 521 (2018) , s. 57-68. - Tytuł numeru: Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328049
article
18

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle sektora publicznego = Financial Policy of Self-government vs. Public Sector Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 518 (2018) , s. 37-49. - Tytuł numeru: Statystyka publiczna a samorząd terytorialny - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327973
article
19

Author:
Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Dylematy polskiego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej = Dilemmas of Polish Participation in the Economic and Monetary Union
Source:
Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa / red. Maria Kalczyńska, Anna Rajchel, Marcin Łuszczyk - Opole: Politechnika Opolska, 2018, s. 157-169. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Monografie - Politechnika Opolska ; z. 498)
ISBN:
978-83-66033-28-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335195
chapter in monograph
20

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
The Impact of a Circular Economy on Sustainable Development = Wpływ gospodarki obiegu zamkniętego na na trwały i zrównoważony rozwój
Source:
Barometr Regionalny. - t. 16, nr 4 (2018) , s. 7-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168333753
article
21

Author:
Title:
Deficyt wody jako czynnik restrukturyzacji gospodarki = Water Deficit as a Factor of Economic Restructurization
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 239-255. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
Nr:
2168327919
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Rola ekonomii społecznej we wzroście zatrudnienia i demokratyzacji zarządzania gospodarką
Source:
Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem / red. nauk. Dorota Murzyn, Janina Pach - Warszawa: Difin, 2018, s. 368-380 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-502-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324035
chapter in monograph
23

Author:
Title:
Kierunki rozwoju oraz koszty gospodarki wodnej w Polsce na tle krajów europejskich = The Direction for Development and the Costs of Water Management in Poland in Comparison to European Countries
Source:
Współczesne problemy retencji wód / red. Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak - Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018, s. 23-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego)
ISBN:
978-83-64979-27-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328373
chapter in monograph
24

Title:
Zmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego = Changes in Ecological Charges in Water Management in the Light of Recent Water Law
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 79-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327061
article
25

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Wdrażanie oraz przewidywane skutki IV rewolucji przemysłowej = Implementation and the Expected Aftermath of the Fourth Industrial Revolution [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2018) , s. 262-278. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327711
article
26

Title:
Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego = Changes in the Concept of Sustainable Social and Economic Development
Source:
Jakość w biznesie-10 : zrównoważony rozwój - wyzwania i wymagania - Warszawa: Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, 2017, s. 15-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168323005
chapter in book
27

Title:
Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną = Ecological Disasters and Their Impact on Economy
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 2 (2017) , s. 175-186. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168321897
article
28

Author:
Title:
The Significance of Water Management within Social and Economic Development
Source:
Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations / sci. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 345-352. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-947815-1-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168322957
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Powiązania ekonomii społecznej z rozwojem trwałym = Connections Between Social Economy and Sustainable Development
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 491 (2017) , s. 192-201. - Tytuł numeru: Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321741
article
30

Title:
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju energetyki w Polsce w latach 2000-2014
Source:
Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy / red. Marek Bugdol i Piotr Jedynak - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017, s. 299-317 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-4283-0 ; 978-83-233-9643-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168323157
chapter in monograph
31

Author:
Title:
Rola gospodarki wodnej w rozwoju trwałym = The Role of Water Management in Sustainable Development
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 2 (2017) , s. 129-140. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168321899
article
32

Author:
Title:
Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki
Source:
Źródło : wody i napoje butelkowane. - nr 1(54) (2017) , s. 35-37 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168323353
unreviewed article
33

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Changes in Ecological Charges within Water Management System in the Light of Recent Water Law = Zmiany w systemie opat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 88-89. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336327
varia
34

Author:
Title:
Kierunki wykorzystania zasobów wodnych w Polsce = Trends in the Use of Water Resources in Poland
Source:
Gospodarka Wodna. - R. 77, nr 7 (823) (2017) , s. 203-207. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168328199
article
35

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych = Theories of Public Finances in the Light of the Economic and Social Conditions
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 1 (2017) , s. 21-33. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322615
article
36

Title:
Program edukacyjny "Z nami bezpiecznie i ekologicznie"
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 4 (2016) , s. 27-29 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168319459
article
37

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Tendencje rozwoju powiązań przedsiębiorstw we współczesnym świecie = The Directions of Corporate Networks Development in the Contemporary World
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 44, t. 3 (2016) , s. 111-126. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312367
article
38

Author:
Title:
Woda jako zasób naturalny oraz surowiec w ujęciu teorii ekonomii = Hydrological Cycle in the Natural Environment and its Implications
Source:
Aura. - nr 7-8 (2016) , s. 3-5. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321539
article
39

Author:
Title:
Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki = Hydrological Cycle in the Natural Environment and its Implications
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 6 (2016) , s. 3-5. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321537
article
40

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Powiązania rozwoju zrównoważonego i trwałego z ekonomią umiaru = Connections between Sustainable Development and Economies of Moderation
Source:
Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko / red. nauk. Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 51-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18665-4
Nr:
2168308779
chapter in monograph
41

Author:
Title:
Znaczenie klastrów w zarządzaniu przedsiębiorstwami = The Importance of Clusters in Managing Enterprises [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2016) , s. 929-938. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321545
article
42

Author:
Title:
Kwestia deficytu zasobów wodnych na świecie = Questions of the Shortage of Water Resources in the World
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 46, t. 1. (2016) , s. 183-194. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321547
article
43

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych = Trends in The Development of Economics of Environment and Natural Resources
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 453 (2016) , s. 25-37. - Tytuł numeru: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312497
article
44

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Ujemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej = The Negative Income Tax as a Neoliberal Solution for Social Policy
Source:
Barometr Regionalny. - t. 14, nr 4 (2016) , s. 65-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168312535
article
45

Author:
Title:
Społeczno-gospodarcze konsekwencje zmian w prawie wodnym w Polsce = Social and Economic Consequences of Changes in the Water Law in Poland
Source:
Barometr Regionalny. - t. 14, nr 4 (2016) , s. 195-201. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168321541
article
46

Author:
Title:
Wybrane instrumenty ekonomiczne ograniczenia deficytu wody w perspektywie międzynarodowej = Selected Economic Instruments to Limit Water Deficit in an International Perspective
Source:
Gospodarka w Praktyce i Teorii. - nr 3(44) (2016) , s. 111-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321543
article
47

Title:
Trends in Creating Links between Companies in the Contemporary World
Source:
State, Society and Business - Development of Contemporary Management / sci. ed. Janusz TECZKE - Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016, s. 69-76. - Summ.
ISBN:
978-83-937642-7-3
Access mode:
Nr:
2168308759
chapter in monograph
See main document
48

Author:
Title:
Gospodarcze i społeczne przyczyny oraz skutki deficytu zasobów wodnych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
257, [2] s.: il.; 23 cm
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 36)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
Nr:
2168322595
monograph
49

Author:
Title:
Analiza sposobów pomiaru oraz skutków deficytu zasobów wodnych na świecie = Analysis of Ways of Measurement and the Consequences of Water Shortage in the World
Source:
Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review. - nr 14 (20) (2016) , s. 111-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321549
article
50

Author:
Title:
Jan Albin Goetz-Okocimski jako założyciel i prezes Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie
Source:
Rola rodziny Goetzów-Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski południowej w XIX i XX wieku : zarys monograficzny / [red. Jan Stefan Gawlik ; współpr. Anna Skoczek i Mieczysław Mietła] - Brzesko: Brzeskie Towarzystwo "Gryf", 2016, s. 131-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940390-1-1
Nr:
2168322979
chapter in monograph
51

Author:
Kazimierz Górka , Marcin Łuszczyk , Agnieszka Thier
Title:
Kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej = The Issues of Social and Economic Development of Eastern Poland
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 46, t. 2 (2016) , s. 219-230. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312931
article
52

Title:
Tendencje zmian w nakładach gospodarczych na ochronę środowiska w Polsce w latach 2000-2014 = Trends of Changes in Economic Expenses on Environmental Protection in Poland in the Years 2000-2014
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 3 (58) (2016) , s. 88-99. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168308765
article
53

Title:
Przemiany w kierunkach rozwoju przedsiębiorstw na przełomie XX i XXI wieku = Transformations in the Directions of Corporate Development at the Turn of 20th and 19th Century [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2016) , s. 238-253. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168308761
article
54

Title:
Przesłanki i kierunki reindustrializacji na świecie i w Polsce = Reasons and Directions of Reindustrialization in the World and in Poland
Source:
Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 2 (2016) , s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168322981
article
55

Title:
Gospodarka nieformalna w Polsce i na świecie = Informal Economy in Poland and Other Countries
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 453 (2016) , s. 13-24. - Tytuł numeru: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312495
article
56

Author:
Title:
Rola programu "Inwestycje Polskie" w zarządzaniu gospodarką narodową = The Role of the "Polish Investments" Program in the Management of the National Economy
Source:
Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 2 (2016) , s. 49-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168323351
article
57

Title:
Przyczyny, skutki i wielkość gospodarki nieformalnej oraz jej ograniczanie przez system zarządzania = The Reasons for, the Consequences and the Volume of Grey Economy and Its Control by the Management System
Source:
Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 1 (2016) , s. 31-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168315167
article
58

Title:
Problems of Water Management in Agriculture in the World
Source:
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture. - vol. 16 (31), no. 4 (2016) , s. 293-300. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168311905
article
59

Author:
Title:
Powiązania bezpieczeństwa z deficytem zasobów wodnych = Relationship Between Safety and Water Resource Deficit
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 1 (2015) , s. 4-8. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321551
article
60

Title:
Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej = The Implementation of Sustainable Development in Water Management
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 40, t. 2 (2015) , s. 273-287. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 856)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168303491
article
61

Author:
Title:
Management of Water Resources : Cases of Poland and Georgia
Source:
Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7 / sci. eds. Janusz TECZKE, Kakhaber Djakeli, Piotr BUŁA - Cracow - Tbilisi: Cracow University of Economics, 2015, s. 129-142. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-5-9 ; 978-9941-22-539-0
Nr:
2168322999
chapter in monograph
See main document
62

Author:
Title:
Aksjologiczne, ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki wodnej = Axiological, Economic and Social Aspects of Water Management
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 3 (54) (2015) , s. 10-24. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321555
article
63

Author:
Title:
Gospodarcze przyczyny i skutki deficytu zasobów wodnych na świecie
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
263 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-333
Nr:
2168308745
doctoral dissertation
64

Author:
Title:
Korupcja w gospodarce wodnej = Corruption in Water Management
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 3 (2015) , s. 8-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321553
article
65

Title:
Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego = Changes in the Concept of Sustainable Social and Economic Development
Source:
Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. - z. 21 (23) (2015) , s. 22-31. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168300915
article
66

Author:
Title:
Rola wzorców ekologicznych na przykładzie gospodarowania zasobami wodnymi = Role of Ecological Patterns on Utilization Water Management on the Basis of Water Management
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 12 (2014) , s. 4-7. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321557
article
67

Title:
Financial Outlays for the Protection of the Natural Environment in Poland within 2000-2012
Source:
Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources / scient. eds. Şişcan Zorina, Halina ŁYSZCZARZ, Krzysztof MACHACZKA - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014, s. 157-165. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-1-1 ; 978-9975-75-701-0
Nr:
2168285253
chapter in monograph
See main document
68

Title:
Informal Economy Changes in Poland and in Other Countries
Source:
Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization / scient. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA, Vlad Grosu - Cracow, Chişinău: International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014, s. 89-106. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3
Access mode:
Nr:
2168285233
chapter in monograph
See main document
69

Author:
Title:
Deficyt zasobów wodnych a różne wymiary bezpieczeństwa = The Deficit of Water Resources Versus Various Kinds of Security
Source:
Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA i Agnieszka Thier - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013, s. 129-146. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 34)
Nr:
2168340967
chapter in monograph
See main document
70

Title:
Tendencje rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce
Source:
Ekonomika gospodarki wodnej / red. Kazimierz GÓRKA i Agnieszka Thier - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013, s. 147-157
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 34)
Access mode:
Nr:
2168290051
chapter in monograph
See main document
71

Title:
Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013
Physical description:
157, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 34)
Notes:
Streszcz. ang. przy niektórych pracach, Bibliogr. przy niektórych pracach
Nr:
2168289961
monograph
See related chapters
72

Author:
Title:
Woda na wagę złota, czyli o współczesnym problemie bezpieczeństwa wodnego w skali globalnej
Source:
Bezpieczeństwo informacji i biznesu : zagadnienia wybrane / red. Mirosław Kwieciński - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010, s. 119-136 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-104-2
Nr:
2168322989
chapter in monograph
73

Author:
Wojciech Chrobak , Agnieszka Thier
Title:
Korzyści i koszty wprowadzenia euro w Polsce
Source:
Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia / red. nauk. Janusz Ostaszewski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 295-305 - Bibliogr.
Series:
("Przedsiębiorczość")
ISBN:
978-83-7378-346-1
Nr:
2168323589
chapter in conference materials
74

Author:
Conference:
XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja, VIII Międzynarodowa Konferencja, Poznań - Gniezno, Polska, od 2008-06-15 do 2008-06-15
Title:
Kształtowanie się międzynarodowego prawa chroniącego zasoby wodne = Forming of International Water Protection Law
Source:
Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. T. 2 = Water Supply and Water Quality / red. Marek M. Sozański, Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak - Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2008, s. 541-556 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89696-20-7
Nr:
2168323001
chapter in conference materials
1
Management of Water Resources and Their Consumption within the Circular Economy / Agnieszka THIER, Irvin Tyli, Katarzyna ŻMIJA // W: Restructuring Management : Models - Changes - Development / ed. by Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 203-226. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6
2
Stan i perspektywy zmian unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // W: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko / red. nauk. Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala. - Warszawa : CeDeWu, 2020. - S. 403-416. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-310-8
3
Ocena stanu zasobów wodnych i analiza nakładów gospodarczych na zaopatrzenie w wodę w Polsce na tle krajów europejskich = Development Trends in Polish Water Management Against the Background of European Countries / Agnieszka THIER // W: Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście zagospodarowania przestrzennego / red. Tomasz Walczykiewicz. - Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2020. - S. 9-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64979-37-8. - Pełny tekst: https://www.imgw.pl/sites/default/files/2020-09/wspolczesne-problemy-gospodarki-wodnej-w-kontekscie-zagospodarowania-przestrzennego_0.pdf
4
Ekonomia społeczna jako wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // W: Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko / red. nauk. Janina Pach, Renata Śliwa, Wojciech Maciejewski. - Warszawa : CeDeWu, 2019. - S. 221-236. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-226-2
5
Ogólnopolska konferencja naukowa "Gospodarka wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii" / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019-2020), s. 38-39. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019. - ISSN 1689-7757
6
Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego = Protection of Water Resources as a Factor Facilitating Functioning of Enterprises within Closed Circuit Economy / Agnieszka THIER // Technologia Wody. - z. 4(66) (2019), s. 4-12. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://technologia-wody.eu/tw/article/view/909. - ISSN 2080-1467
7
Zrównoważony i trwały rozwój w kontekście nauki o zarządzaniu = Sustainable and Sustained Development within the Context of Management Science / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii / red. nauk. Ewa Mazur-Wierzbicka, Danuta Janczewska. - Łódź : Społeczna Akademia Nauk, 2019. - (Studia i Monografie / Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ; nr 103). - S. 275-287. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64971-78-5
8
Zastosowanie obiegów zamkniętych w zarządzaniu gospodarką wodną = Application of Closed Circuits in Water Management / Marcin SURÓWKA, Agnieszka THIER, Irvin Tyli // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie = Research Reviews of Czestochowa University of Technology. Management. - nr 34 (2019), s. 145-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zim.pcz.pl/znwz/files/z34/13_34.pdf. - ISSN 2083-1560
9
Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst mikroekonomiczny / Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 156 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-21260-5
10
Ocena skuteczności polityki antysmogowej państwa = Efficiency of Government Anti-smog Policy / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 518 (2018), s. 50-62. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Statystyka publiczna a samorząd terytorialny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?mimetype=application/pdf&sec=false&handler=browser&content_url=/Content/46180/Gorka_Ocena_Skutecznosci_Polityki_Antysmogowej_Panstwa_2018.pdf. - ISSN 1899-3192
11
Koszty oraz perspektywy zaopatrzenia gospodarki w wodę w Polsce = Costs and Perspectives of Water Supplies for the Economy in Poland / Agnieszka THIER // Gospodarka Wodna. - R. 78, nr 6 (834) (2018), s. 167-170. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0017-2448
12
Zasoby wodne w gospodarce obiegu zamkniętego = Water Resources in Circular Economy / Agnieszka THIER // Aura. - nr 8 (2018), s. 3-6. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
13
Gospodarka obiegu zamkniętego zasobów naturalnych = Circular Economy of Natural Resources / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER // Aura. - nr 5 (2018), s. 3-6. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
14
Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego = Protection of Water Resources as a Factor Facilitating Functioning of Enterprises within Closed Circuit Economy / Agnieszka THIER // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water Supply and Water Quality / red./eds. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak, Andrzej Urbaniak. - Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2018. - S. 115-130. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64959-04-2
15
Załamanie w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER // Aura. - nr 6 (2018), s. 10-11. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
16
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy / Ryszard Borowiecki, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Agnieszka THIER, Katarzyna ŻMIJA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 357 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7
17
Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce = The Condition and Prospects of Public Finances in Poland / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 521 (2018), s. 57-68. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse i audyt wewnętrzny - współczesne wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=46476&from=publication. - ISSN 1899-3192
18
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle sektora publicznego = Financial Policy of Self-government vs. Public Sector Policy / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 518 (2018), s. 37-49. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Statystyka publiczna a samorząd terytorialny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/46179/Gorka_Gospodarka_Finansowa_Jednostek_Samorzadu_Terytorialnego_2018.pdf. - ISSN 1899-3192
19
Dylematy polskiego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej = Dilemmas of Polish Participation in the Economic and Monetary Union / Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // W: Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa / red. Maria Kalczyńska, Anna Rajchel, Marcin Łuszczyk. - Opole : Politechnika Opolska, 2018. - (Studia i Monografie - Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063 ; z. 498). - S. 157-169. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66033-28-3
20
The Impact of a Circular Economy on Sustainable Development = Wpływ gospodarki obiegu zamkniętego na na trwały i zrównoważony rozwój // Barometr Regionalny. - t. 16, nr 4 (2018), s. 7-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br54_01gorka.pdf. - ISSN 1644-9398
21
Deficyt wody jako czynnik restrukturyzacji gospodarki = Water Deficit as a Factor of Economic Restructurization / Agnieszka THIER // W: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 239-255. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
22
Rola ekonomii społecznej we wzroście zatrudnienia i demokratyzacji zarządzania gospodarką / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // W: Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem / red. nauk. Dorota Murzyn, Janina Pach. - Warszawa : Difin, 2018. - S. 368-380. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-502-1
23
Kierunki rozwoju oraz koszty gospodarki wodnej w Polsce na tle krajów europejskich = The Direction for Development and the Costs of Water Management in Poland in Comparison to European Countries / Agnieszka THIER // W: Współczesne problemy retencji wód / red. Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak. - Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018. - (Monografie - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej). - S. 23-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64979-27-9
24
Zmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego = Changes in Ecological Charges in Water Management in the Light of Recent Water Law / Piotr P. MAŁECKI, Agnieszka THIER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018), s. 79-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1517/1099. - ISSN 1898-6447
25
Wdrażanie oraz przewidywane skutki IV rewolucji przemysłowej = Implementation and the Expected Aftermath of the Fourth Industrial Revolution / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2018), s. 262-278. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CD_9_2018_Marketing_i_Rynek1.pdf. - ISSN 1231-7853
26
Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego = Changes in the Concept of Sustainable Social and Economic Development / Kazimierz Górka, Agnieszka Thier // W: Jakość w biznesie-10 : zrównoważony rozwój - wyzwania i wymagania. - Warszawa : Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, 2017. - S. 15-23. - Summ. - Bibliogr.
27
Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną = Ecological Disasters and Their Impact on Economy / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 2 (2017), s. 175-186. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8863/36685.pdf. - ISSN 2450-7733
28
The Significance of Water Management within Social and Economic Development / Agnieszka THIER // W: Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations / sci. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 345-352. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947815-1-4. - Pełny tekst: http://katzm.uek.krakow.pl/ksiazki/12.pdf
29
Powiązania ekonomii społecznej z rozwojem trwałym = Connections Between Social Economy and Sustainable Development / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka THIER // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 491 (2017), s. 192-201. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39492&from=publication. - ISSN 1899-3192
30
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju energetyki w Polsce w latach 2000-2014 / Kazimierz Górka, Agnieszka THIER // W: Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy / red. Marek Bugdol i Piotr Jedynak. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017. - S. 299-317. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4283-0 ; 978-83-233-9643-7
31
Rola gospodarki wodnej w rozwoju trwałym = The Role of Water Management in Sustainable Development / Agnieszka THIER // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 2 (2017), s. 129-140. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8764/36325.pdf. - ISSN 2450-7733
32
Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki / Agnieszka THIER // Źródło : wody i napoje butelkowane. - nr 1(54) (2017), s. 35-37. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.kigpr.pl/files/zrodlo54-1%20(2).pdf. - ISSN 1640-0917
33
Changes in Ecological Charges within Water Management System in the Light of Recent Water Law = Zmiany w systemie opat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego / Piotr P. MAŁECKI, Agnieszka THIER // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 88-89. - Dostępne tylko streszczenia
34
Kierunki wykorzystania zasobów wodnych w Polsce = Trends in the Use of Water Resources in Poland / Agnieszka THIER // Gospodarka Wodna. - R. 77, nr 7 (823) (2017), s. 203-207. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.sigma-not.pl/zeszyt-5203-gospodarka-wodna-2017-7.htmlWstęp: . - ISSN 0017-2448
35
Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych = Theories of Public Finances in the Light of the Economic and Social Conditions / Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka THIER // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 47, t. 1 (2017), s. 21-33. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8239/34252.pdf. - ISSN 2450-7733
36
Program edukacyjny "Z nami bezpiecznie i ekologicznie" / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 4 (2016), s. 27-29. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
37
Tendencje rozwoju powiązań przedsiębiorstw we współczesnym świecie = The Directions of Corporate Networks Development in the Contemporary World / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 44, t. 3 (2016), s. 111-126. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip44-2016/SiP_44_t3.pdf. - ISSN 2450-7733
38
Woda jako zasób naturalny oraz surowiec w ujęciu teorii ekonomii = Hydrological Cycle in the Natural Environment and its Implications / Agnieszka Thier // Aura. - nr 7-8 (2016), s. 3-5. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
39
Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki = Hydrological Cycle in the Natural Environment and its Implications / Agnieszka Thier // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 6 (2016), s. 3-5. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
40
Powiązania rozwoju zrównoważonego i trwałego z ekonomią umiaru = Connections between Sustainable Development and Economies of Moderation / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier // W: Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko / red. nauk. Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 51-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18665-4
41
Znaczenie klastrów w zarządzaniu przedsiębiorstwami = The Importance of Clusters in Managing Enterprises / Agnieszka Thier // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 7 (2016), s. 929-938. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
42
Kwestia deficytu zasobów wodnych na świecie = Questions of the Shortage of Water Resources in the World / Agnieszka Thier // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 46, t. 1. (2016), s. 183-194. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3256/10315.pdf. - ISSN 2450-7733
43
Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych = Trends in The Development of Economics of Environment and Natural Resources / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 453 (2016), s. 25-37. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36261/Gorka_Kierunki_Rozwoju_Ekonomii_Srodowiska_i_Zasobow_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
44
Ujemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej = The Negative Income Tax as a Neoliberal Solution for Social Policy / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier // Barometr Regionalny. - t. 14, nr 4 (2016), s. 65-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_08gorka.pdf. - ISSN 1644-9398
45
Społeczno-gospodarcze konsekwencje zmian w prawie wodnym w Polsce = Social and Economic Consequences of Changes in the Water Law in Poland / Agnieszka Thier // Barometr Regionalny. - t. 14, nr 4 (2016), s. 195-201. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_23thier.pdf. - ISSN 1644-9398
46
Wybrane instrumenty ekonomiczne ograniczenia deficytu wody w perspektywie międzynarodowej = Selected Economic Instruments to Limit Water Deficit in an International Perspective / Agnieszka Thier // Gospodarka w Praktyce i Teorii. - nr 3(44) (2016), s. 111-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/21642/1/0_8_ 111 -121_Thier.pdf. - ISSN 1429-3730
47
Trends in Creating Links between Companies in the Contemporary World / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // W: State, Society and Business - Development of Contemporary Management / sci. ed. Janusz TECZKE. - Cracow ; Saint Petersburg : Cracow University of Economics, 2016. - S. 69-76. - Summ. - ISBN 978-83-937642-7-3. - Pełny tekst: http://katzm.uek.krakow.pl/ksiazki/8.pdf
48
Gospodarcze i społeczne przyczyny oraz skutki deficytu zasobów wodnych / Agnieszka Thier. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 257, [2] s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, ISSN 1506-5618 ; nr 36)
49
Analiza sposobów pomiaru oraz skutków deficytu zasobów wodnych na świecie = Analysis of Ways of Measurement and the Consequences of Water Shortage in the World / Agnieszka Thier // Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review. - nr 14 (20) (2016), s. 111-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/37341. - ISSN 1644-6739
50
Jan Albin Goetz-Okocimski jako założyciel i prezes Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / Agnieszka Thier // W: Rola rodziny Goetzów-Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski południowej w XIX i XX wieku : zarys monograficzny / [red. Jan Stefan Gawlik ; współpr. Anna Skoczek i Mieczysław Mietła]. - Brzesko : Brzeskie Towarzystwo "Gryf", 2016. - S. 131-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940390-1-1
51
Kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej = The Issues of Social and Economic Development of Eastern Poland / Kazimierz GÓRKA, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 46, t. 2 (2016), s. 219-230. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3415/10651.pdf. - ISSN 2450-7733
52
Tendencje zmian w nakładach gospodarczych na ochronę środowiska w Polsce w latach 2000-2014 = Trends of Changes in Economic Expenses on Environmental Protection in Poland in the Years 2000-2014 / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 3 (58) (2016), s. 88-99. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/eis%2058/06_gorka.pdf. - ISSN 0867-8898
53
Przemiany w kierunkach rozwoju przedsiębiorstw na przełomie XX i XXI wieku = Transformations in the Directions of Corporate Development at the Turn of 20th and 19th Century / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 7 (2016), s. 238-253. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
54
Przesłanki i kierunki reindustrializacji na świecie i w Polsce = Reasons and Directions of Reindustrialization in the World and in Poland / Kazimierz Górka, Agnieszka Thier // Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 2 (2016), s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2543-6325
55
Gospodarka nieformalna w Polsce i na świecie = Informal Economy in Poland and Other Countries / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 453 (2016), s. 13-24. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36259/Gorka_Gospodarka_Nieformalna_w_Polsce_i_Na_Swiecie_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
56
Rola programu "Inwestycje Polskie" w zarządzaniu gospodarką narodową = The Role of the "Polish Investments" Program in the Management of the National Economy / Agnieszka Thier // Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 2 (2016), s. 49-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2543-6325
57
Przyczyny, skutki i wielkość gospodarki nieformalnej oraz jej ograniczanie przez system zarządzania = The Reasons for, the Consequences and the Volume of Grey Economy and Its Control by the Management System / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania = Review of Current Management Problems. - vol. 1 (2016), s. 31-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2543-6325
58
Problems of Water Management in Agriculture in the World // Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture. - vol. 16 (31), no. 4 (2016), s. 293-300. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2016_T16(31)_z4.pdf. - ISSN 2081-6960
59
Powiązania bezpieczeństwa z deficytem zasobów wodnych = Relationship Between Safety and Water Resource Deficit / Agnieszka Thier // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 1 (2015), s. 4-8. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
60
Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej = The Implementation of Sustainable Development in Water Management / Agnieszka Thier, Kazimierz GÓRKA // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 856). - nr 40, t. 2 (2015), s. 273-287. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip40-2015/SiP-40-t2-273.pdf. - ISSN 2080-4881
61
Management of Water Resources : Cases of Poland and Georgia / Agnieszka THIER // W: Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7 / sci. eds. Janusz TECZKE, Kakhaber Djakeli, Piotr BUŁA. - Cracow - Tbilisi : Cracow University of Economics, 2015. - S. 129-142. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-5-9 ; 978-9941-22-539-0
62
Aksjologiczne, ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki wodnej = Axiological, Economic and Social Aspects of Water Management / Agnieszka Thier // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 3 (54) (2015), s. 10-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/01%20thier.pdf. - ISSN 0867-8898
63
Gospodarcze przyczyny i skutki deficytu zasobów wodnych na świecie / Agnieszka Thier ; Promotor: Kazimierz GÓRKA. - Kraków, 2015. - 263 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003194
64
Korupcja w gospodarce wodnej = Corruption in Water Management / Agnieszka Thier // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 3 (2015), s. 8-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
65
Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego = Changes in the Concept of Sustainable Social and Economic Development / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski. - z. 21 (23) (2015), s. 22-31. - Summ. - Pełny tekst: http://docplayer.pl/6447330-Biuletyn-parkow-krajobrazowych.html. - ISSN 1426-7756
66
Rola wzorców ekologicznych na przykładzie gospodarowania zasobami wodnymi = Role of Ecological Patterns on Utilization Water Management on the Basis of Water Management / Agnieszka Thier // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 12 (2014), s. 4-7. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-3668
67
Financial Outlays for the Protection of the Natural Environment in Poland within 2000-2012 / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // W: Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources / scient. eds. Şişcan Zorina, Halina ŁYSZCZARZ, Krzysztof MACHACZKA. - Cracow, Chişinău : International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014. - S. 157-165. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-1-1 ; 978-9975-75-701-0
68
Informal Economy Changes in Poland and in Other Countries / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // W: Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization / scient. eds. Janusz TECZKE, Piotr BUŁA, Vlad Grosu. - Cracow, Chişinău : International Management Fundation, Cracow University of Economics, 2014. - S. 89-106. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/283300394_Management_Science_in_Transition_Period_in_Moldova_and_Poland_Processes_and_Structure_in_the_Time_of_Destabilization
69
Deficyt zasobów wodnych a różne wymiary bezpieczeństwa = The Deficit of Water Resources Versus Various Kinds of Security / Agnieszka Thier // W: Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA i Agnieszka Thier. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, ISSN 1506-5618 ; nr 34). - S. 129-146. - Summ. - Bibliogr.
70
Tendencje rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce / Kazimierz GÓRKA, Agnieszka Thier // W: Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA i Agnieszka Thier. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, ISSN 1506-5618 ; nr 34). - S. 147-157
71
Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA i Agnieszka Thier. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 2013. - 157, [2] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy niektórych pracach. - Bibliogr. przy niektórych pracach. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, ISSN 1506-5618 ; nr 34)
72
Woda na wagę złota, czyli o współczesnym problemie bezpieczeństwa wodnego w skali globalnej / Agnieszka Thier // W: Bezpieczeństwo informacji i biznesu : zagadnienia wybrane / red. Mirosław Kwieciński. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010. - S. 119-136. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-104-2
73
Korzyści i koszty wprowadzenia euro w Polsce / Wojciech Chrobak, Agnieszka Thier // W: Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia / red. nauk. Janusz Ostaszewski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - ("Przedsiębiorczość" / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). - S. 295-305. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-346-1
74
Kształtowanie się międzynarodowego prawa chroniącego zasoby wodne = Forming of International Water Protection Law / Agnieszka Thier // W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. T. 2 = Water Supply and Water Quality / red. Marek M. Sozański, Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak. - Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2008. - S. 541-556. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89696-20-7
1
Thier A., Tyli I., Żmija K., (2020), Management of Water Resources and Their Consumption within the Circular Economy. [W:] Dziura M., Jaki A., Rojek T. (red.), Restructuring Management : Models - Changes - Development, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 203-226.
2
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2020), Stan i perspektywy zmian unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. [W:] Czyżewska M., Pach J., Sala K. (red.), Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko, Warszawa : CeDeWu, s. 403-416.
3
Thier A., (2020), Ocena stanu zasobów wodnych i analiza nakładów gospodarczych na zaopatrzenie w wodę w Polsce na tle krajów europejskich. [W:] Walczykiewicz T. (red.), Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście zagospodarowania przestrzennego, Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, s. 9-26.
4
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2019), Ekonomia społeczna jako wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw. [W:] Pach J., Śliwa R., Maciejewski W. (red.), Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko, Warszawa : CeDeWu, s. 221-236.
5
Siuta-Tokarska B., Thier A., (2019), Ogólnopolska konferencja naukowa "Gospodarka wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii", "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 38-39; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019
6
Thier A., (2019), Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego, "Technologia Wody", z. 4(66), s. 4-12; https://technologia-wody.eu/tw/article/view/909
7
Siuta-Tokarska B., Thier A., (2019), Zrównoważony i trwały rozwój w kontekście nauki o zarządzaniu. [W:] Mazur-Wierzbicka E., Janczewska D. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii, Łódź : Społeczna Akademia Nauk, s. 275-287.
8
Surówka M., Thier A., Tyli I., (2019), Zastosowanie obiegów zamkniętych w zarządzaniu gospodarką wodną, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 34, s. 145-154; http://zim.pcz.pl/znwz/files/z34/13_34.pdf
9
Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., (2019), Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce: kontekst mikroekonomiczny, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 156 s.
10
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2018), Ocena skuteczności polityki antysmogowej państwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 518, s. 50-62; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?mimetype=application/pdf&sec=false&handler=browser&content_url=/Content/46180/Gorka_Ocena_Skutecznosci_Polityki_Antysmogowej_Panstwa_2018.pdf
11
Thier A., (2018), Koszty oraz perspektywy zaopatrzenia gospodarki w wodę w Polsce, "Gospodarka Wodna", R. 78, nr 6 (834), s. 167-170.
12
Thier A., (2018), Zasoby wodne w gospodarce obiegu zamkniętego, "Aura", nr 8, s. 3-6.
13
Górka K., Thier A., (2018), Gospodarka obiegu zamkniętego zasobów naturalnych, "Aura", nr 5, s. 3-6.
14
Thier A., (2018), Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego. [W:] Dymaczewski re., Jeż-Walkowiak J., Nowak M., Urbaniak A. (red.), Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, s. 115-130.
15
Górka K., Thier A., (2018), Załamanie w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska, "Aura", nr 6, s. 10-11.
16
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., (2018), Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku: kontekst ekonomiczno-zarządczy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 357 s.
17
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2018), Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 521, s. 57-68; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=46476&from=publication
18
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2018), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle sektora publicznego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 518, s. 37-49; http://www.dbc.wroc.pl/Content/46179/Gorka_Gospodarka_Finansowa_Jednostek_Samorzadu_Terytorialnego_2018.pdf
19
Łuszczyk M., Thier A., (2018), Dylematy polskiego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. [W:] Kalczyńska M., Rajchel A., Łuszczyk M. (red.), Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa (Studia i Monografie - Politechnika Opolska; z. 498), Opole : Politechnika Opolska, s. 157-169.
20
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2018), The Impact of a Circular Economy on Sustainable Development, "Barometr Regionalny", t. 16, nr 4, s. 7-14; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br54_01gorka.pdf
21
Thier A., (2018), Deficyt wody jako czynnik restrukturyzacji gospodarki. [W:] Jaki A., Kowalik M., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 239-255.
22
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2018), Rola ekonomii społecznej we wzroście zatrudnienia i demokratyzacji zarządzania gospodarką. [W:] Murzyn D., Pach J. (red.), Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem, Warszawa : Difin, s. 368-380.
23
Thier A., (2018), Kierunki rozwoju oraz koszty gospodarki wodnej w Polsce na tle krajów europejskich. [W:] Walczykiewicz T., Woźniak Ł. (red.), Współczesne problemy retencji wód, Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, s. 23-41.
24
Małecki P., Thier A., (2018), Zmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (973), s. 79-95; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1517/1099
25
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2018), Wdrażanie oraz przewidywane skutki IV rewolucji przemysłowej, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 262-278; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CD_9_2018_Marketing_i_Rynek1.pdf
26
Górka K., Thier A., (2017), Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Jakość w biznesie-10 : zrównoważony rozwój - wyzwania i wymagania, Warszawa : Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, s. 15-23.
27
Górka K., Thier A., (2017), Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 47, t. 2, s. 175-186; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8863/36685.pdf
28
Thier A., (2017), The Significance of Water Management within Social and Economic Development. [W:] Teczke J., Buła P. (red.), Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 345-352.
29
Górka K., Thier A., (2017), Powiązania ekonomii społecznej z rozwojem trwałym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 491, s. 192-201; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39492&from=publication
30
Górka K., Thier A., (2017), Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju energetyki w Polsce w latach 2000-2014. [W:] Bugdol M., Jedynak P. (red.), Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 299-317.
31
Thier A., (2017), Rola gospodarki wodnej w rozwoju trwałym, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 47, t. 2, s. 129-140; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8764/36325.pdf
32
Thier A., (2017), Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki, "Źródło : wody i napoje butelkowane", nr 1(54), s. 35-37; https://www.kigpr.pl/files/zrodlo54-1%20(2).pdf
33
Małecki P., Thier A., (2017), Changes in Ecological Charges within Water Management System in the Light of Recent Water Law. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 88-89.
34
Thier A., (2017), Kierunki wykorzystania zasobów wodnych w Polsce, "Gospodarka Wodna", R. 77, nr 7 (823), s. 203-207.
35
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2017), Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 47, t. 1, s. 21-33; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8239/34252.pdf
36
Górka K., Thier A., (2016), Program edukacyjny "Z nami bezpiecznie i ekologicznie", "Aura", nr 4, s. 27-29.
37
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2016), Tendencje rozwoju powiązań przedsiębiorstw we współczesnym świecie, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 44, t. 3, s. 111-126; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip44-2016/SiP_44_t3.pdf
38
Thier A., (2016), Woda jako zasób naturalny oraz surowiec w ujęciu teorii ekonomii, "Aura", nr 7-8, s. 3-5.
39
Thier A., (2016), Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki, "Aura", nr 6, s. 3-5.
40
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2016), Powiązania rozwoju zrównoważonego i trwałego z ekonomią umiaru. [W:] Pach J., Kowalska K., Szyja P. (red.), Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 51-65.
41
Thier A., (2016), Znaczenie klastrów w zarządzaniu przedsiębiorstwami, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 7, s. 929-938.
42
Thier A., (2016), Kwestia deficytu zasobów wodnych na świecie, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 46, t. 1., s. 183-194; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3256/10315.pdf
43
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2016), Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 453, s. 25-37; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36261/Gorka_Kierunki_Rozwoju_Ekonomii_Srodowiska_i_Zasobow_2016.pdf
44
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2016), Ujemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej, "Barometr Regionalny", t. 14, nr 4, s. 65-72; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_08gorka.pdf
45
Thier A., (2016), Społeczno-gospodarcze konsekwencje zmian w prawie wodnym w Polsce, "Barometr Regionalny", t. 14, nr 4, s. 195-201; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_23thier.pdf
46
Thier A., (2016), Wybrane instrumenty ekonomiczne ograniczenia deficytu wody w perspektywie międzynarodowej, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", nr 3(44), s. 111-121; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/21642/1/0_8_ 111 -121_Thier.pdf
47
Górka K., Thier A., (2016), Trends in Creating Links between Companies in the Contemporary World. [W:] Teczke J. (red.), State, Society and Business - Development of Contemporary Management, Cracow ; Saint Petersburg : Cracow University of Economics, s. 69-76.
48
Thier A., (2016), Gospodarcze i społeczne przyczyny oraz skutki deficytu zasobów wodnych, (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, nr 36), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 257, [2] s.
49
Thier A., (2016), Analiza sposobów pomiaru oraz skutków deficytu zasobów wodnych na świecie, "Śląski Przegląd Statystyczny", nr 14 (20), s. 111-129; http://www.dbc.wroc.pl/publication/37341
50
Thier A., (2016), Jan Albin Goetz-Okocimski jako założyciel i prezes Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie. [W:] Gawlik , Skoczek , Mietła M. (red.), Rola rodziny Goetzów-Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski południowej w XIX i XX wieku : zarys monograficzny, Brzesko : Brzeskie Towarzystwo "Gryf", s. 131-139.
51
Górka K., Łuszczyk M., Thier A., (2016), Kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 46, t. 2, s. 219-230; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3415/10651.pdf
52
Górka K., Thier A., (2016), Tendencje zmian w nakładach gospodarczych na ochronę środowiska w Polsce w latach 2000-2014, "Ekonomia i Środowisko", nr 3 (58), s. 88-99; http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/eis%2058/06_gorka.pdf
53
Górka K., Thier A., (2016), Przemiany w kierunkach rozwoju przedsiębiorstw na przełomie XX i XXI wieku, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 7, s. 238-253.
54
Górka K., Thier A., (2016), Przesłanki i kierunki reindustrializacji na świecie i w Polsce, "Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania", vol. 2, s. 5-17.
55
Górka K., Thier A., (2016), Gospodarka nieformalna w Polsce i na świecie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 453, s. 13-24; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36259/Gorka_Gospodarka_Nieformalna_w_Polsce_i_Na_Swiecie_2016.pdf
56
Thier A., (2016), Rola programu "Inwestycje Polskie" w zarządzaniu gospodarką narodową, "Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania", vol. 2, s. 49-62.
57
Górka K., Thier A., (2016), Przyczyny, skutki i wielkość gospodarki nieformalnej oraz jej ograniczanie przez system zarządzania, "Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania", vol. 1, s. 31-47.
58
Thier A., Popławski Ł., (2016), Problems of Water Management in Agriculture in the World, "Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture", vol. 16 (31), no. 4, s. 293-300; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2016_T16(31)_z4.pdf
59
Thier A., (2015), Powiązania bezpieczeństwa z deficytem zasobów wodnych, "Aura", nr 1, s. 4-8.
60
Thier A., Górka K., (2015), Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 40, t. 2, s. 273-287; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip40-2015/SiP-40-t2-273.pdf
61
Thier A., (2015), Management of Water Resources : Cases of Poland and Georgia. [W:] Teczke J., Djakeli K., Buła P. (red.), Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7, Cracow - Tbilisi : Cracow University of Economics, s. 129-142.
62
Thier A., (2015), Aksjologiczne, ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki wodnej, "Ekonomia i Środowisko", nr 3 (54), s. 10-24; http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/01%20thier.pdf
63
Thier A., (2015), Gospodarcze przyczyny i skutki deficytu zasobów wodnych na świecie, Prom. Górka K., Kraków : , 263 k.
64
Thier A., (2015), Korupcja w gospodarce wodnej, "Aura", nr 3, s. 8-11.
65
Górka K., Thier A., (2015), Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, "Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski", z. 21 (23), s. 22-31; http://docplayer.pl/6447330-Biuletyn-parkow-krajobrazowych.html
66
Thier A., (2014), Rola wzorców ekologicznych na przykładzie gospodarowania zasobami wodnymi, "Aura", nr 12, s. 4-7.
67
Górka K., Thier A., (2014), Financial Outlays for the Protection of the Natural Environment in Poland within 2000-2012. [W:] Zorina Ş., Łyszczarz H., Machaczka K. (red.), Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources, Cracow, Chişinău : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 157-165.
68
Górka K., Thier A., (2014), Informal Economy Changes in Poland and in Other Countries. [W:] Teczke J., Buła P., Grosu V. (red.), Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization, Cracow, Chişinău : International Management Fundation, Cracow University of Economics, s. 89-106.
69
Thier A., (2013), Deficyt zasobów wodnych a różne wymiary bezpieczeństwa. [W:] Górka K., Thier A. (red.), Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 34), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, s. 129-146.
70
Górka K., Thier A., (2013), Tendencje rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce. [W:] Górka K., Thier A. (red.), Ekonomika gospodarki wodnej: wybrane problemy (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 34), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, s. 147-157.
71
Górka K., Thier A. (red.), (2013), Ekonomika gospodarki wodnej: wybrane problemy, (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, nr 34), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, 157, [2] s.
72
Thier A., (2010), Woda na wagę złota, czyli o współczesnym problemie bezpieczeństwa wodnego w skali globalnej. [W:] Kwieciński M. (red.), Bezpieczeństwo informacji i biznesu : zagadnienia wybrane, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 119-136.
73
Chrobak W., Thier A., (2008), Korzyści i koszty wprowadzenia euro w Polsce. [W:] Ostaszewski J. (red.), Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 295-305.
74
Thier A., (2008), Kształtowanie się międzynarodowego prawa chroniącego zasoby wodne. [W:] Sozański , Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J. (red.), Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, T. 2, Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, s. 541-556.
1
@inbook{UEK:2168349726,
author = "Agnieszka Thier and Irvin Tyli and Katarzyna Żmija",
title = "Management of Water Resources and Their Consumption within the Circular Economy",
booktitle = "Restructuring Management : Models - Changes - Development",
pages = "203-226",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-941-9 ; 978-83-7285-942-6",
}
2
@inbook{UEK:2168344002,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Stan i perspektywy zmian unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji",
booktitle = "Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko",
pages = "403-416",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2020",
isbn = "978-83-8102-310-8",
}
3
@inbook{UEK:2168349680,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Ocena stanu zasobów wodnych i analiza nakładów gospodarczych na zaopatrzenie w wodę w Polsce na tle krajów europejskich",
booktitle = "Współczesne problemy gospodarki wodnej w kontekście zagospodarowania przestrzennego",
pages = "9-26",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2020",
url = {https://www.imgw.pl/sites/default/files/2020-09/wspolczesne-problemy-gospodarki-wodnej-w-kontekscie-zagospodarowania-przestrzennego_0.pdf},
isbn = "978-83-64979-37-8",
}
4
@inbook{UEK:2168335201,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Ekonomia społeczna jako wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw",
booktitle = "Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko",
pages = "221-236",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2019",
isbn = "978-83-8102-226-2",
}
5
@misc{UEK:2168344530,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier",
title = "Ogólnopolska konferencja naukowa Gospodarka wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "38-39",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019},
}
6
@article{UEK:2168347100,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego",
journal = "Technologia Wody",
number = "z. 4(66)",
pages = "4-12",
year = "2019",
url = {https://technologia-wody.eu/tw/article/view/909},
}
7
@inbook{UEK:2168343776,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier",
title = "Zrównoważony i trwały rozwój w kontekście nauki o zarządzaniu",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii",
pages = "275-287",
adress = "Łódź",
publisher = "Społeczna Akademia Nauk",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-64971-78-5",
}
8
@article{UEK:2168340345,
author = "Marcin Surówka and Agnieszka Thier and Irvin Tyli",
title = "Zastosowanie obiegów zamkniętych w zarządzaniu gospodarką wodną",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie",
number = "34",
pages = "145-154",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.17512/znpcz.2019.2.13},
url = {http://zim.pcz.pl/znwz/files/z34/13_34.pdf},
}
9
@book{UEK:2168347008,
author = "Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce : kontekst mikroekonomiczny",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-21260-5",
}
10
@article{UEK:2168327975,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Ocena skuteczności polityki antysmogowej państwa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "518",
pages = "50-62",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.518.04},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?mimetype=application/pdf&sec=false&handler=browser&content_url=/Content/46180/Gorka_Ocena_Skutecznosci_Polityki_Antysmogowej_Panstwa_2018.pdf},
}
11
@article{UEK:2168328201,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Koszty oraz perspektywy zaopatrzenia gospodarki w wodę w Polsce",
journal = "Gospodarka Wodna",
number = "R. 78, 6 (834)",
pages = "167-170",
year = "2018",
}
12
@article{UEK:2168327519,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Zasoby wodne w gospodarce obiegu zamkniętego",
journal = "Aura",
number = "8",
pages = "3-6",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/2.2018.8.1},
url = {},
}
13
@article{UEK:2168325793,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Gospodarka obiegu zamkniętego zasobów naturalnych",
journal = "Aura",
number = "5",
pages = "3-6",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/2.2018.5.1},
url = {},
}
14
@inbook{UEK:2168328193,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Ochrona zasobów wodnych jako czynnik funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce obiegu zamkniętego",
booktitle = "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód",
pages = "115-130",
adress = "Poznań",
publisher = "Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski",
year = "2018",
isbn = "978-83-64959-04-2",
}
15
@article{UEK:2168326201,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Załamanie w nakładach inwestycyjnych na ochronę środowiska",
journal = "Aura",
number = "6",
pages = "10-11",
year = "2018",
}
16
@book{UEK:2168331353,
author = "Ryszard Borowiecki and Barbara Siuta-Tokarska and Agnieszka Thier and Katarzyna Żmija",
title = "Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku : kontekst ekonomiczno-zarządczy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-953076-1-4 ; 978-83-953076-0-7",
}
17
@article{UEK:2168328049,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "521",
pages = "57-68",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.521.06},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=46476&from=publication},
}
18
@article{UEK:2168327973,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na tle sektora publicznego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "518",
pages = "37-49",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.518.03},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/46179/Gorka_Gospodarka_Finansowa_Jednostek_Samorzadu_Terytorialnego_2018.pdf},
}
19
@inbook{UEK:2168335195,
author = "Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Dylematy polskiego uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej",
booktitle = "Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa",
pages = "157-169",
adress = "Opole",
publisher = "Politechnika Opolska",
year = "2018",
issn = "1429-6063",
isbn = "978-83-66033-28-3",
}
20
@article{UEK:2168333753,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "The Impact of a Circular Economy on Sustainable Development",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 16, 4",
pages = "7-14",
year = "2018",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br54_01gorka.pdf},
}
21
@inbook{UEK:2168327919,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Deficyt wody jako czynnik restrukturyzacji gospodarki",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian",
pages = "239-255",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6",
}
22
@inbook{UEK:2168324035,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Rola ekonomii społecznej we wzroście zatrudnienia i demokratyzacji zarządzania gospodarką",
booktitle = "Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem",
pages = "368-380",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2018",
isbn = "978-83-8085-502-1",
}
23
@inbook{UEK:2168328373,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Kierunki rozwoju oraz koszty gospodarki wodnej w Polsce na tle krajów europejskich",
booktitle = "Współczesne problemy retencji wód",
pages = "23-41",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-64979-27-9",
}
24
@article{UEK:2168327061,
author = "Piotr P. Małecki and Agnieszka Thier",
title = "Zmiany w systemie opłat ekologicznych w obszarze gospodarki wodnej w świetle nowego prawa wodnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (973)",
pages = "79-95",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0973.0105},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1517/1099},
}
25
@article{UEK:2168327711,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Wdrażanie oraz przewidywane skutki IV rewolucji przemysłowej",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "262-278",
year = "2018",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CD_9_2018_Marketing_i_Rynek1.pdf},
}
26
@inbook{UEK:2168323005,
author = "Kazimierz Stanisław Górka and Agnieszka Thier",
title = "Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Jakość w biznesie-10 : zrównoważony rozwój - wyzwania i wymagania",
pages = "15-23",
adress = "Warszawa",
publisher = "Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP",
year = "2017",
}
27
@article{UEK:2168321897,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "47, t. 2",
pages = "175-186",
adress = "",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.47/2-16},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8863/36685.pdf},
}
28
@inbook{UEK:2168322957,
author = "Agnieszka Thier",
title = "The Significance of Water Management within Social and Economic Development",
booktitle = "Management in the Time of Networks, Cross-cultural Activities and Flexible Organizations",
pages = "345-352",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://katzm.uek.krakow.pl/ksiazki/12.pdf},
isbn = "978-83-947815-1-4",
}
29
@article{UEK:2168321741,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Powiązania ekonomii społecznej z rozwojem trwałym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "491",
pages = "192-201",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.491.18},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39492&from=publication},
}
30
@inbook{UEK:2168323157,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju energetyki w Polsce w latach 2000-2014",
booktitle = "Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy",
pages = "299-317",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-233-4283-0 ; 978-83-233-9643-7",
}
31
@article{UEK:2168321899,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Rola gospodarki wodnej w rozwoju trwałym",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "47, t. 2",
pages = "129-140",
adress = "",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.47/2-12},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8764/36325.pdf},
}
32
@article{UEK:2168323353,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki",
journal = "Źródło : wody i napoje butelkowane",
number = "1(54)",
pages = "35-37",
year = "2017",
url = {https://www.kigpr.pl/files/zrodlo54-1%20(2).pdf},
}
33
@misc{UEK:2168336327,
author = "Piotr P. Małecki and Agnieszka Thier",
title = "Changes in Ecological Charges within Water Management System in the Light of Recent Water Law",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "88-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
34
@article{UEK:2168328199,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Kierunki wykorzystania zasobów wodnych w Polsce",
journal = "Gospodarka Wodna",
number = "R. 77, 7 (823)",
pages = "203-207",
year = "2017",
url = {},
}
35
@article{UEK:2168322615,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Teorie finansów publicznych w świetle uwarunkowań gospodarczych i społecznych",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "47, t. 1",
pages = "21-33",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.47/1-02},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/8239/34252.pdf},
}
36
@article{UEK:2168319459,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Program edukacyjny Z nami bezpiecznie i ekologicznie",
journal = "Aura",
number = "4",
pages = "27-29",
year = "2016",
}
37
@article{UEK:2168312367,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Tendencje rozwoju powiązań przedsiębiorstw we współczesnym świecie",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "44, t. 3",
pages = "111-126",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.44/3-10},
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip44-2016/SiP_44_t3.pdf},
}
38
@article{UEK:2168321539,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Woda jako zasób naturalny oraz surowiec w ujęciu teorii ekonomii",
journal = "Aura",
number = "7-8",
pages = "3-5",
year = "2016",
}
39
@article{UEK:2168321537,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Cykl hydrologiczny w przyrodzie i jego skutki",
journal = "Aura",
number = "6",
pages = "3-5",
year = "2016",
}
40
@inbook{UEK:2168308779,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Powiązania rozwoju zrównoważonego i trwałego z ekonomią umiaru",
booktitle = "Ekonomia umiaru : realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko",
pages = "51-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-18665-4",
}
41
@article{UEK:2168321545,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Znaczenie klastrów w zarządzaniu przedsiębiorstwami",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "929-938",
year = "2016",
}
42
@article{UEK:2168321547,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Kwestia deficytu zasobów wodnych na świecie",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "46, t. 1.",
pages = "183-194",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/1-14},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3256/10315.pdf},
}
43
@article{UEK:2168312497,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Kierunki rozwoju ekonomii środowiska i zasobów naturalnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "453",
pages = "25-37",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.453.02},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/36261/Gorka_Kierunki_Rozwoju_Ekonomii_Srodowiska_i_Zasobow_2016.pdf},
}
44
@article{UEK:2168312535,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Ujemny podatek dochodowy jako neoliberalne rozwiązanie dla polityki społecznej",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 14, 4",
pages = "65-72",
year = "2016",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_08gorka.pdf},
}
45
@article{UEK:2168321541,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Społeczno-gospodarcze konsekwencje zmian w prawie wodnym w Polsce",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 14, 4",
pages = "195-201",
year = "2016",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br46_23thier.pdf},
}
46
@article{UEK:2168321543,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Wybrane instrumenty ekonomiczne ograniczenia deficytu wody w perspektywie międzynarodowej",
journal = "Gospodarka w Praktyce i Teorii",
number = "3(44)",
pages = "111-121",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.44.08},
url = {http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/21642/1/0_8_ 111 -121_Thier.pdf},
}
47
@inbook{UEK:2168308759,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Trends in Creating Links between Companies in the Contemporary World",
booktitle = "State, Society and Business - Development of Contemporary Management",
pages = "69-76",
adress = "Cracow ; Saint Petersburg",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {http://katzm.uek.krakow.pl/ksiazki/8.pdf},
isbn = "978-83-937642-7-3",
}
48
@book{UEK:2168322595,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Gospodarcze i społeczne przyczyny oraz skutki deficytu zasobów wodnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
issn = "1506-5618",
}
49
@article{UEK:2168321549,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Analiza sposobów pomiaru oraz skutków deficytu zasobów wodnych na świecie",
journal = "Śląski Przegląd Statystyczny",
number = "14 (20)",
pages = "111-129",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/sps.2016.14.07},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/37341},
}
50
@inbook{UEK:2168322979,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Jan Albin Goetz-Okocimski jako założyciel i prezes Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Rola rodziny Goetzów-Okocimskich w budowie i rozwoju gospodarki, kultury i rozwoju cywilizacyjnego regionu Polski południowej w XIX i XX wieku : zarys monograficzny",
pages = "131-139",
adress = "Brzesko",
publisher = "Brzeskie Towarzystwo Gryf",
year = "2016",
isbn = "978-83-940390-1-1",
}
51
@article{UEK:2168312931,
author = "Kazimierz Górka and Marcin Łuszczyk and Agnieszka Thier",
title = "Kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "46, t. 2",
pages = "219-230",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-19},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/3415/10651.pdf},
}
52
@article{UEK:2168308765,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Tendencje zmian w nakładach gospodarczych na ochronę środowiska w Polsce w latach 2000-2014",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "3 (58)",
pages = "88-99",
year = "2016",
url = {http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/eis%2058/06_gorka.pdf},
}
53
@article{UEK:2168308761,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Przemiany w kierunkach rozwoju przedsiębiorstw na przełomie XX i XXI wieku",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "238-253",
year = "2016",
}
54
@article{UEK:2168322981,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Przesłanki i kierunki reindustrializacji na świecie i w Polsce",
journal = "Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania",
number = "vol. 2",
pages = "5-17",
year = "2016",
}
55
@article{UEK:2168312495,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Gospodarka nieformalna w Polsce i na świecie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "453",
pages = "13-24",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.453.01},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/36259/Gorka_Gospodarka_Nieformalna_w_Polsce_i_Na_Swiecie_2016.pdf},
}
56
@article{UEK:2168323351,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Rola programu Inwestycje Polskie w zarządzaniu gospodarką narodową",
journal = "Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania",
number = "vol. 2",
pages = "49-62",
year = "2016",
}
57
@article{UEK:2168315167,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Przyczyny, skutki i wielkość gospodarki nieformalnej oraz jej ograniczanie przez system zarządzania",
journal = "Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania",
number = "vol. 1",
pages = "31-47",
year = "2016",
}
58
@article{UEK:2168311905,
author = "Agnieszka Thier and Łukasz Popławski",
title = "Problems of Water Management in Agriculture in the World",
journal = "Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture",
number = "vol. 16 (31), no. 4",
pages = "293-300",
year = "2016",
url = {http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2016_T16(31)_z4.pdf},
}
59
@article{UEK:2168321551,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Powiązania bezpieczeństwa z deficytem zasobów wodnych",
journal = "Aura",
number = "1",
pages = "4-8",
year = "2015",
}
60
@article{UEK:2168303491,
author = "Agnieszka Thier and Kazimierz Górka",
title = "Wdrażanie rozwoju trwałego i zrównoważonego w gospodarce wodnej",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "40, t. 2",
pages = "273-287",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2015.40/2-22},
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip40-2015/SiP-40-t2-273.pdf},
issn = "1640-6818",
}
61
@inbook{UEK:2168322999,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Management of Water Resources : Cases of Poland and Georgia",
booktitle = "Management Science during Destabilization : Local Insight. Vol. 7",
pages = "129-142",
adress = "Cracow - Tbilisi",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-937642-5-9 ; 978-9941-22-539-0",
}
62
@article{UEK:2168321555,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Aksjologiczne, ekonomiczne i społeczne problemy gospodarki wodnej",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "3 (54)",
pages = "10-24",
year = "2015",
url = {http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/01%20thier.pdf},
}
63
@unpublished{UEK:2168308745,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Gospodarcze przyczyny i skutki deficytu zasobów wodnych na świecie",
adress = "Kraków",
year = "2015",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003194},
}
64
@article{UEK:2168321553,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Korupcja w gospodarce wodnej",
journal = "Aura",
number = "3",
pages = "8-11",
year = "2015",
}
65
@article{UEK:2168300915,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Przemiany koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego",
journal = "Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski",
number = "z. 21 (23)",
pages = "22-31",
year = "2015",
url = {http://docplayer.pl/6447330-Biuletyn-parkow-krajobrazowych.html},
}
66
@article{UEK:2168321557,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Rola wzorców ekologicznych na przykładzie gospodarowania zasobami wodnymi",
journal = "Aura",
number = "12",
pages = "4-7",
year = "2014",
}
67
@inbook{UEK:2168285253,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Financial Outlays for the Protection of the Natural Environment in Poland within 2000-2012",
booktitle = "Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Responsible Use of Resources",
pages = "157-165",
adress = "Cracow, Chişinău",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-937642-1-1 ; 978-9975-75-701-0",
}
68
@inbook{UEK:2168285233,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Informal Economy Changes in Poland and in Other Countries",
booktitle = "Management Science in Transition Period in Moldova and Poland : Processes and Structure in the Time of Destabilization",
pages = "89-106",
adress = "Cracow, Chişinău",
publisher = "International Management Fundation, Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {https://www.researchgate.net/publication/283300394_Management_Science_in_Transition_Period_in_Moldova_and_Poland_Processes_and_Structure_in_the_Time_of_Destabilization},
isbn = "978-83-937642-2-8 ; 978-9975-75-700-3",
}
69
@inbook{UEK:2168340967,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Deficyt zasobów wodnych a różne wymiary bezpieczeństwa",
booktitle = "Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy",
pages = "129-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej",
year = "2013",
issn = "1506-5618",
}
70
@inbook{UEK:2168290051,
author = "Kazimierz Górka and Agnieszka Thier",
title = "Tendencje rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce",
booktitle = "Ekonomika gospodarki wodnej",
pages = "147-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej",
year = "2013",
url = {},
issn = "1506-5618",
}
71
@book{UEK:2168289961,
title = "Ekonomika gospodarki wodnej : wybrane problemy",
editor = Górka Kazimierz,
editor = Thier Agnieszka,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej",
year = "2013",
issn = "1506-5618",
}
72
@inbook{UEK:2168322989,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Woda na wagę złota, czyli o współczesnym problemie bezpieczeństwa wodnego w skali globalnej",
booktitle = "Bezpieczeństwo informacji i biznesu : zagadnienia wybrane",
pages = "119-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2010",
isbn = "978-83-7571-104-2",
}
73
@inbook{UEK:2168323589,
author = "Wojciech Chrobak and Agnieszka Thier",
title = "Korzyści i koszty wprowadzenia euro w Polsce",
booktitle = "Polska w strefie euro : szanse i zagrożenia",
pages = "295-305",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7378-346-1",
}
74
@inbook{UEK:2168323001,
author = "Agnieszka Thier",
title = "Kształtowanie się międzynarodowego prawa chroniącego zasoby wodne",
booktitle = "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. T. 2",
pages = "541-556",
adress = "Poznań",
publisher = "Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski",
year = "2008",
isbn = "978-83-89696-20-7",
}