Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Prawnokarna ochrona zdrowia publicznego : zdrowie publiczne jako rodzajowy przedmiot ochrony na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Source:
Odpowiedzialność publicznoprawna / red. nauk. Teresa Dukiet-Nagórska, T. Sroka - Warszawa: Wolters Kluwer, 2022
Series:
(System Prawa Medycznego ; T. 6)
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358696
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Prawnokarna ochrona zdrowia publicznego : zdrowie publiczne jako rodzajowy przedmiot ochrony na gruncie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Source:
Odpowiedzialność publicznoprawna / red. nauk. Teresa Dukiet-Nagórska, T. Sroka - Warszawa: Wolters Kluwer, 2022
Series:
(System Prawa Medycznego ; T. 6)
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358698
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Prawnokarna ochrona zdrowia publicznego : zdrowie publiczne jako ogólny przedmiot ochrony
Source:
Odpowiedzialność publicznoprawna / red. nauk. Teresa Dukiet-Nagórska, T. Sroka - Warszawa: Wolters Kluwer, 2022
Series:
(System Prawa Medycznego ; T. 6)
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358694
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Prawnokarna ochrona zdrowia publicznego : zdrowie publiczne jako rodzajowy przedmiot ochrony na gruncie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Source:
Odpowiedzialność publicznoprawna / red. nauk. Teresa Dukiet-Nagórska, T. Sroka - Warszawa: Wolters Kluwer, 2022
Series:
(System Prawa Medycznego ; T. 6)
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358702
chapter in monograph
5

Author:
Marek Bielski , Ewa Plebanek
Title:
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej
Source:
Kodeks wykroczeń : komentarz / red. nauk. W. Wróbel, J. Raglewski - Warszawa: Wolters Kluwer, 2022
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358688
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Prawnokarna ochrona zdrowia publicznego : zdrowie publiczne jako rodzajowy przedmiot ochrony na gruncie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Source:
Odpowiedzialność publicznoprawna / red. nauk. Teresa Dukiet-Nagórska, T. Sroka - Warszawa: Wolters Kluwer, 2022
Series:
(System Prawa Medycznego ; T. 6)
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358700
chapter in monograph
7

Author:
Title:
Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu bez zgody ciężarnej lub rodzącej pacjentki
Source:
Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi / red. nauk. Teresa Dukiet-Nagórska, Agnieszka Liszewska - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021, s. 734-758
Series:
(System Prawa Medycznego ; T. 3)
ISBN:
978-83-8187-852-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352946
chapter in monograph
8

Author:
, ,
Title:
Kobieta - ciąża - zarodek - dziecko : prawne aspekty przerywania ciąży
Redaktor:
Grzyb M.
, Sękowska-Kozłowska Katarzyna
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2021
Physical description:
; 22 cm
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168358704
monograph
See related chapters
9

Author:
Title:
Utrata zdolności do wyrażenia zgody na zabieg medyczny w opiece nad ciężarną pacjentką i ciążą post mortem
Source:
Prawne aspekty procesu leczniczego - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358684
chapter in monograph
10

Author:
Title:
Ochrona płodu ludzkiego w perspektywie odpowiedzialności za niewłaściwe leczenie
Source:
Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi / red. nauk. Teresa Dukiet-Nagórska, Agnieszka Liszewska - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021, s. 667-689
Series:
(System Prawa Medycznego ; T. 3)
ISBN:
978-83-8187-852-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352942
chapter in monograph
11

Author:
Title:
Odpowiedzialność karna za nakłanianie oraz udzielenie pomocy w przerwaniu ciąży za zgodą kobiety
Source:
Kobieta - ciąża - zarodek - dziecko : prawne aspekty przerywania ciąży / red. E. Grzyb, Ewa PLEBANEK, Katarzyna Sękowska-Kozłowska - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2021
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358706
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Wyłączenie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie w czasie pandemii COVID-19 a klauzula dobrego Samarytanina = Exclusion of Criminal Liability for Medical Malpractice during the COVID-19 Pandemic
Source:
Palestra. - nr 1-2 (2021) , s. 60-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168354558
article
13

Author:
Title:
Wyłączenie odpowiedzialności karnej w okolicznościach nadzwyczajnych wywołanych stanem pandemii COVID-19
Source:
Prawo a stan epidemii / red. nauk. A. Górski, E. Sarnacka - Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358686
chapter in monograph
14

Author:
Title:
Ochrona zarodka in vitro
Source:
Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi / red. nauk. Teresa Dukiet-Nagórska, Agnieszka Liszewska - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021, s. 690-707
Series:
(System Prawa Medycznego ; T. 3)
ISBN:
978-83-8187-852-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352944
chapter in monograph
15

Author:
Title:
Ujawnienie tajemnicy lekarskiej w procesie karnym a odpowiedzialność karna lekarza = Disclosure of Medical Confidentiality in Criminal Proceedings and Criminal Liability of a Doctor
Source:
Białostockie Studia Prawnicze. - vol. 25, nr 2 (2020) , s. 65-98. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
140.00 pkt
Nr:
2168349360
article
16

Author:
Title:
Z problematyki przestępnego wyłudzenia zamówienia publicznego = On the Issue of Criminal Procurement Fraud
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (64) (2020) , s. 95-116. - Summ.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168347382
article
See main document
17

Author:
Title:
Zachowanie a ujawnianie tajemnicy lekarskiej i pielęgniarskiej - kolizja obowiązków oraz próba jej rozwiązania = The Physician-Patient and Nurse-Patient Confidential Privilege and Conditions of Criminal Liability for its Disclosure
Source:
Palestra. - nr 6 (2020) , s. 137-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168348230
article
18

Title:
Odpowiedzialność osobista urzędników w zamówieniach publicznych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Physical description:
XXXII, 476 s.; 22 cm
Series:
(Monografie Prawnicze)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-8198-953-4 ; 978-83-8198-954-1
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168351978
monograph
19

Author:
Title:
Ocena stopnia społecznej szkodliwości deliktu zawodowego w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w zawodach medycznych : przewinienie zawodowe "mniejszej wagi" i "znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu" jako przesłanki umorzenia postępowania
Source:
Przegląd Prawa Medycznego. - t. 1, nr 2 (2019) , s. 38-70. - Summ.
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168344752
article
20

Author:
Title:
Przypisanie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie w okresie okołoporodowym a naruszenie zasady udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i powszechnie przyjętą praktyką położniczą
Source:
Standard wykonywania zawodów medycznych / red. nauk. Adam Górski, Magdalena Grassmann, Emilia Sarnacka - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 255-280
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8158-441-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168332777
chapter in monograph
21

Author:
Title:
Leon Wachholz jako reprezentant socjologicznej szkoły prawa karnego : relacje między prawem karnym a XIX-wieczną moralnością w dziełach Leona Wachholza
Source:
Leon Wachholz - życie i dzieło / red. Jan Widacki - Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2019, s. 79-107
ISBN:
978-83-7676-297-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168329543
chapter in monograph
22

Author:
Title:
Prawnokarne aspekty informatyzacji zamówień publicznych : przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wiarygodności dokumentów elektronicznych = Criminal Law Aspects of Public Procurement Digistation. Crimes against the Protection of Information and Credibility of Electronic Documents
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (63) (2019) , s. 40-57. - Summ.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168345576
article
See main document
23

Author:
Title:
Zakazane owoce z drzewa poznania : o granicach dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym dowodów pozyskanych nielegalnie (uwagi na tle art. 168a k.p.k.) = The Forbidden Fruits of the Tree of Knowledge : on the Limits of Admissibility of Illegally Obtained Evidence in a Criminal Trial. Remarks Based on Article 168a of the Polish Code of Criminal Procedure
Source:
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych = Journal of Criminal Law and Penal Studies. - R. 23, z. 4 (2019) , s. 53-75. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168346754
article
24

Author:
Title:
Badania poligraficzne w polskim procesie karnym w świetle aktualnego dorobku doktryny i judykatury
Source:
W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości / red. Katarzyna Banasik, Anna Kargol, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Marek J. Lubelski, Ewa PLEBANEK, Adam Strzelec - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2018, s. 581-603
ISBN:
978-83-66007-06-2
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324083
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Jan Widacki , Ewa Plebanek
Title:
Glosa do wyroku SN z 30.11.2016 r., IV KK 225/16 : (kryterium oceny sprawiedliwości kary) = Commentary on Supreme Court Judgment of 30 November 2016, IV KK 225/16
Source:
Państwo i Prawo. - R. 73, z. 4 (866) (2018) , s. 133-141. - Summ.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168326081
article
26

Author:
Title:
Przestępstwo oszustwa w zamówieniach publicznych (art. 297 § 1 KK) - rozważania na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16.2.2017 r., II AKa 525/16 = Fraud in Public Procurement Procedures (Article 297 Paragraph 1 of the Penal Code) - Deliberations in Light of the Judgement of the Court of Appeal in Katowice of 16 February 2017, Case File No II AKa 525/16
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (59) (2018) , s. 41-62. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168333461
article
See main document
27

Title:
W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości
Redaktor:
Banasik Katarzyna
, Kargol Anna
, Kubiak-Cyrul Agnieszka
, Lubelski Marek J.
, Strzelec Adam
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2018
Physical description:
856 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-66007-06-2
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168324081
monograph
See related chapters
28

Author:
Title:
Kilka uwag na temat ratio legis tak zwanych polskich standardów opieki okołoporodowej = Some Remarks on Ratio Legis of the So-Called Polish Standards for Perinatal Care
Source:
Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. - t. 16, nr 2 (2018) , s. 93-104. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329545
article
29

Author:
Title:
Kilka uwag na temat znaczenia przepisu art. 168a k.p.k. dla dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu sądowym dowodu pozyskanego z naruszeniem rygorów ustawowych = Criteria for Non-admissibility of Evidence on the Background of the Practical Importance of Article 168a of Code of Criminal Procedure
Source:
Palestra. - nr 10 (2018) , s. 30-37. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168328865
article
30

Author:
Title:
Poligrafnoe testirovanie v pol'skom ugolovnom processe v svete suŝestvuûŝego opyta i sudebnoj praktiki
Source:
Primenenie poligrafa v byvšem vostočnom bloke = Badania poligraficzne w byłym bloku wschodnim / red. Ân Vidackij, Vitalij Šapovalov, Igor Usikov - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017, s. 47-71 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65208-92-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168322145
chapter in monograph
31

Author:
Title:
O polskim populizmie penalnym w związku z obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz Kodeksu karnego z 2016 r.
Source:
Populizm penalny / red. Jan Widacki - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017, s. 15-52
ISBN:
978-83-65208-73-6
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334385
chapter in monograph
32

Author:
Title:
Życie i zdrowie dziecka poczętego jako przedmiot prawnokarnej ochrony : wybrane problemy wykładnicze w perspektywie najnowszych propozycji legislacyjnych = Life and Health of a Conceived Child as an Object of Protection by Criminal Law : Selected Problems Concerning Legal Interpretation in the Scope of New Legislative Proposals
Source:
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 20, z. 4 (2016) , s. 7-34. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168334311
article
33

Author:
Title:
Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych : prawnokarna ocena wykonania czynności niezbędnej dla ratowania życia i zdrowia kobiety ciężarnej lub dziecka nienarodzonego wbrew woli kobiety ciężarnej (część II)
Source:
Prawo i Medycyna. - vol. 17, nr 3 (60) (2015) , s. 5-26
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168334281
article
34

Author:
Title:
Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych : prawnokarna ocena sprzeciwu ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznej ratującej życie i zdrowie pacjentki lub dziecka nienarodzonego (część I)
Source:
Prawo i Medycyna. - vol. 17, nr 2 (59) (2015) , s. 30-51
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168334279
article
35

Author:
Conference:
III Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów, Poznań, Polska, od 2014-04-03 do 2014-04-04
Title:
Analiza konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych w rozdziale XIX KK w zakresie prawnokarnej ochrony dziecka poczętego
Source:
Reforma prawa karnego : księga po zjeździe młodych karnistów / red. Iwona Sepioło-Jankowska - Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2014, s. 355-392
ISBN:
978-83-255-7541-0 ; 978-83-255-7542-7
Nr:
2168334383
chapter in conference materials
36

Author:
Ewa Plebanek , Marek Bielski
Title:
Granice zakazu reformationis in peius w świetle zasad konstytucyjnych
Source:
Państwo demokratyczne, prawne i socjalne : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. T. 3, Studia prawne / red. nauk. Marian Grzybowski - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014, s. 449-468
ISBN:
978-83-7571-304-6
Access mode:
Nr:
2168334285
chapter in monograph
37

Author:
Title:
Wybrane zagadnienia sporne dotyczące modelu wymiaru kary łącznej w trybie wyroku łącznego
Source:
Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego : kara łączna : księga jubileuszowa profesor Marii Szewczyk / red. nauk. Wojciech Górowski, Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Włodzimierz Wróbel - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013, s. 485-510
ISBN:
978-83-264-4578-1
Nr:
2168334381
chapter in monograph
38

Author:
Conference:
Profesor Marian Cieślak - dzieło i kontynuacje, Gdańsk, Polska, od 2011-10-11 do 2011-10-12
Title:
Prawnokarna ochrona dziecka poczętego zdolnego do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej - wybrane zagadnienia sporne
Source:
Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje / red. nauk. Wojciech Cieślak, Sławomir Steinborn - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013, s. 412-433
ISBN:
978-83-264-4369-5
Nr:
2168334363
chapter in conference materials
39

Author:
Title:
Wielowarstwowa struktura przestępstwa a materialna treść i model struktury przewinień dyscyplinarnych
Source:
Państwo prawa i prawo karne : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Zolla / red. Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Włodzimierz Wróbel - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 445-463 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-3923-0
Nr:
2168334361
chapter in monograph
40

Author:
Title:
Przestępstwa aborcyjne - praktyczna interpretacja znamion czynności wykonawczej
Source:
Prawo i Medycyna. - vol. 13, nr 4 (45) (2011) , s. 33-55
Nr:
2168334387
article
41

Author:
Title:
Glosa do orzeczenia SN z dnia 26 sierpnia 2010 r., sygn. WK 5/10
Source:
Wojskowy Przegląd Prawniczy. - nr 4 (2011) , s. 112-121
Nr:
2168334323
article
42

Author:
Title:
Wypadek mniejszej wagi - kilka uwag w sporze o charakter instytucji i jego praktyczne konsekwencje
Source:
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 15, z. 1 (2011) , s. 81-98
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168334305
article
43

Author:
Title:
Glosa do wyroku s. apel. z dnia 16 października 2008 r., II AKa 255/08 [dokument elektroniczny]
Source:
System Informacji Prawnej LEX (2011)
Nr:
2168334397
article
44

Author:
Title:
Odpowiedzialność karna lekarza za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w aspekcie leczenia za pomocą nierozpowszechnionych lub nowatorskich metod terapeutycznych
Source:
Prawo i Medycyna. - vol. 12, nr 2 (39) (2010) , s. 48-67
Nr:
2168334277
article
45

Author:
Title:
Karygodność jako element struktury przestępstwa w perspektywie zasady proporcjonalności
Source:
Zasada proporcjonalności w prawie karnym / red. Teresa Dukiet-Nagórska - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 125-147 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0303-3
Nr:
2168334355
chapter in monograph
46

Author:
Title:
Kilka uwag o przedawnieniu przestępstw prywatnoskargowych na marginesie wyroku SN z 13 maja 2009 r., II KK 78/09
Source:
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 14, z. 3 (2010) , s. 159-176
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168334291
article
47

Author:
Title:
Glosa do wyroku SA z dnia 6 maja 2009 r., II AKa 394/08 [dokument elektroniczny]
Source:
System Informacji Prawnej LEX (2010)
Nr:
2168334403
article
48

Author:
Title:
Materialne określenie przestępstwa
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
Physical description:
324 s.; 22 cm
Series:
(Monografie)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7601-809-6
Nr:
2168334283
monograph
49

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z dnia 3 sierpnia 2006 r., WA 23/06 [dokument elektroniczny]
Source:
System Informacji Prawnej LEX (2009)
Nr:
2168334401
article
50

Author:
Title:
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 2007 r., sygn. V KK 39/07 (dot. fałszowania faktury)
Source:
Prokuratura i Prawo. - nr 10 (2009) , s. 153-164
Nr:
2168334389
article
51

Author:
Title:
Glosa do wyroku SN z dnia 23 września 2008 r., WA 37/08 [dokument elektroniczny]
Source:
System Informacji Prawnej LEX (2009)
Nr:
2168334399
article
52

Author:
Ewa Plebanek , Michał Rusinek
Title:
Ujawnienie tajemnicy zawodowej w procesie karnym a odpowiedzialność karna
Source:
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 11, z. 1 (2007) , s. 73-99
Access mode:
Nr:
2168334287
article
53

Author:
Title:
O obronie koniecznej i innych kontratypach w świetle zasady proporcjonalności
Source:
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 10, z. 1 (2006) , s. 71-94
Access mode:
Nr:
2168334293
article
1
Prawnokarna ochrona zdrowia publicznego : zdrowie publiczne jako rodzajowy przedmiot ochrony na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii / Ewa PLEBANEK // W: Odpowiedzialność publicznoprawna / red. nauk. Teresa Dukiet-Nagórska, T. Sroka. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2022. - (System prawa medycznego - Wolters Kluwer Polska ; T. 6)
2
Prawnokarna ochrona zdrowia publicznego : zdrowie publiczne jako rodzajowy przedmiot ochrony na gruncie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Ewa PLEBANEK // W: Odpowiedzialność publicznoprawna / red. nauk. Teresa Dukiet-Nagórska, T. Sroka. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2022. - (System prawa medycznego - Wolters Kluwer Polska ; T. 6)
3
Prawnokarna ochrona zdrowia publicznego : zdrowie publiczne jako ogólny przedmiot ochrony / Ewa PLEBANEK // W: Odpowiedzialność publicznoprawna / red. nauk. Teresa Dukiet-Nagórska, T. Sroka. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2022. - (System prawa medycznego - Wolters Kluwer Polska ; T. 6)
4
Prawnokarna ochrona zdrowia publicznego : zdrowie publiczne jako rodzajowy przedmiot ochrony na gruncie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi / Ewa PLEBANEK // W: Odpowiedzialność publicznoprawna / red. nauk. Teresa Dukiet-Nagórska, T. Sroka. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2022. - (System prawa medycznego - Wolters Kluwer Polska ; T. 6)
5
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej / Marek Bielski, Ewa PLEBANEK // W: Kodeks wykroczeń : komentarz / red. nauk. W. Wróbel, J. Raglewski. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2022
6
Prawnokarna ochrona zdrowia publicznego : zdrowie publiczne jako rodzajowy przedmiot ochrony na gruncie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych / Ewa PLEBANEK // W: Odpowiedzialność publicznoprawna / red. nauk. Teresa Dukiet-Nagórska, T. Sroka. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2022. - (System prawa medycznego - Wolters Kluwer Polska ; T. 6)
7
Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu bez zgody ciężarnej lub rodzącej pacjentki / Ewa PLEBANEK // W: Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi / red. nauk. Teresa Dukiet-Nagórska, Agnieszka Liszewska. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021. - (System prawa medycznego - Wolters Kluwer Polska ; T. 3). - S. 734-758. - ISBN 978-83-8187-852-4
8
Kobieta - ciąża - zarodek - dziecko : prawne aspekty przerywania ciąży / red. E. Grzyb, Ewa PLEBANEK, Katarzyna Sękowska-Kozłowska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2021. - ; 22 cm
9
Utrata zdolności do wyrażenia zgody na zabieg medyczny w opiece nad ciężarną pacjentką i ciążą post mortem / Ewa PLEBANEK // W: Prawne aspekty procesu leczniczego. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021
10
Ochrona płodu ludzkiego w perspektywie odpowiedzialności za niewłaściwe leczenie / Ewa PLEBANEK // W: Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi / red. nauk. Teresa Dukiet-Nagórska, Agnieszka Liszewska. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021. - (System prawa medycznego - Wolters Kluwer Polska ; T. 3). - S. 667-689. - ISBN 978-83-8187-852-4
11
Odpowiedzialność karna za nakłanianie oraz udzielenie pomocy w przerwaniu ciąży za zgodą kobiety / Ewa PLEBANEK // W: Kobieta - ciąża - zarodek - dziecko : prawne aspekty przerywania ciąży / red. E. Grzyb, Ewa PLEBANEK, Katarzyna Sękowska-Kozłowska. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2021
12
Wyłączenie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie w czasie pandemii COVID-19 a klauzula dobrego Samarytanina = Exclusion of Criminal Liability for Medical Malpractice during the COVID-19 Pandemic / Ewa PLEBANEK // Palestra. - nr 1-2 (2021), s. 60-79. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/1-2-2021/artykul/wylaczenie-odpowiedzialnosci-karnej-za-niewlasciwe-leczenie-w-czasie-pandemii-covid-19-a-klauzula-dobrego-samarytanina. - ISSN 0031-0344
13
Wyłączenie odpowiedzialności karnej w okolicznościach nadzwyczajnych wywołanych stanem pandemii COVID-19 / Ewa PLEBANEK // W: Prawo a stan epidemii / red. nauk. A. Górski, E. Sarnacka. - Białystok: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2021
14
Ochrona zarodka in vitro / Ewa PLEBANEK // W: Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi / red. nauk. Teresa Dukiet-Nagórska, Agnieszka Liszewska. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021. - (System prawa medycznego - Wolters Kluwer Polska ; T. 3). - S. 690-707. - ISBN 978-83-8187-852-4
15
Ujawnienie tajemnicy lekarskiej w procesie karnym a odpowiedzialność karna lekarza = Disclosure of Medical Confidentiality in Criminal Proceedings and Criminal Liability of a Doctor / Ewa PLEBANEK // Białostockie Studia Prawnicze. - vol. 25, nr 2 (2020), s. 65-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/9288/1/BSP_25_2_E_Plebanek_Ujawnienie_tajemnicy_lekarskiej.pdf. - ISSN 1689-7404
16
Z problematyki przestępnego wyłudzenia zamówienia publicznego = On the Issue of Criminal Procurement Fraud / Ewa PLEBANEK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1 (64) (2020), s. 95-116. - Summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/prawo-zamowien-publicznych/artykul/zproblematyki-przestepnego-wyludzenia-zamowienia-publicznego/Wstęp: . - ISSN 1733-0777
17
Zachowanie a ujawnianie tajemnicy lekarskiej i pielęgniarskiej - kolizja obowiązków oraz próba jej rozwiązania = The Physician-Patient and Nurse-Patient Confidential Privilege and Conditions of Criminal Liability for its Disclosure / Ewa PLEBANEK // Palestra. - nr 6 (2020), s. 137-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/6-2020/artykul/zachowanie-a-ujawnianie-tajemnicy-lekarskiej-i-pielegniarskiej-kolizja-obowiazkow-oraz-proba-jej-rozwiazania. - ISSN 0031-0344
18
Odpowiedzialność osobista urzędników w zamówieniach publicznych / Beata NUZZO, Ewa PLEBANEK, Ryszard SZOSTAK. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - XXXII, 476 s. ; 22 cm. - Bibliogr. - Monografie Prawnicze. - ISBN 978-83-8198-953-4 ; 978-83-8198-954-1
19
Ocena stopnia społecznej szkodliwości deliktu zawodowego w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w zawodach medycznych : przewinienie zawodowe "mniejszej wagi" i "znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu" jako przesłanki umorzenia postępowania / Ewa PLEBANEK // Przegląd Prawa Medycznego. - t. 1, nr 2 (2019), s. 38-70. - Summ. - Pełny tekst: https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/96/93. - ISSN 2657-8573
20
Przypisanie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie w okresie okołoporodowym a naruszenie zasady udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i powszechnie przyjętą praktyką położniczą / Ewa PLEBANEK // W: Standard wykonywania zawodów medycznych / red. nauk. Adam Górski, Magdalena Grassmann, Emilia Sarnacka. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Monografie Prawnicze). - S. 255-280. - ISBN 978-83-8158-441-8
21
Leon Wachholz jako reprezentant socjologicznej szkoły prawa karnego : relacje między prawem karnym a XIX-wieczną moralnością w dziełach Leona Wachholza / Ewa PLEBANEK // W: Leon Wachholz - życie i dzieło / red. Jan Widacki. - Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2019. - S. 79-107. - ISBN 978-83-7676-297-5
22
Prawnokarne aspekty informatyzacji zamówień publicznych : przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wiarygodności dokumentów elektronicznych = Criminal Law Aspects of Public Procurement Digistation. Crimes against the Protection of Information and Credibility of Electronic Documents / Ewa PLEBANEK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (63) (2019), s. 40-57. - Summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/prawo-zamowien-publicznych/artykul/prawnokarne-aspekty-informatyzacji-zamowien-publicznych-przestepstwa-przeciwko-ochronie-informacji-iwiarygodnosci-dokumentow-elektronicznych/Wstęp: . - ISSN 1733-0777
23
Zakazane owoce z drzewa poznania : o granicach dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym dowodów pozyskanych nielegalnie (uwagi na tle art. 168a k.p.k.) = The Forbidden Fruits of the Tree of Knowledge : on the Limits of Admissibility of Illegally Obtained Evidence in a Criminal Trial. Remarks Based on Article 168a of the Polish Code of Criminal Procedure / Ewa PLEBANEK // Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych = Journal of Criminal Law and Penal Studies. - R. 23, z. 4 (2019), s. 53-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czpk.pl/index.php/zeszyty-archiwum/ewa-plebanek-zakazane-owoce-z-drzewa-poznania-o-granicach-dopuszczalnosci-wykorzystania-w-postepowaniu-karnym-dowodow-pozyskanych-nielegalnie-uwagi-na-tle-art-168a-k-p-k. - ISSN 1506-1817
24
Badania poligraficzne w polskim procesie karnym w świetle aktualnego dorobku doktryny i judykatury / Ewa PLEBANEK // W: W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości / red. Katarzyna Banasik, Anna Kargol, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Marek J. Lubelski, Ewa PLEBANEK, Adam Strzelec. - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2018. - S. 581-603. - ISBN 978-83-66007-06-2. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/23394
25
Glosa do wyroku SN z 30.11.2016 r., IV KK 225/16 (kryterium oceny sprawiedliwości kary) = Commentary on Supreme Court Judgment of 30 November 2016, IV KK 225/16 / Jan Widacki, Ewa PLEBANEK // Państwo i Prawo. - R. 73, z. 4 (866) (2018), s. 133-141. - Summ. - ISSN 0031-0980
26
Przestępstwo oszustwa w zamówieniach publicznych (art. 297 § 1 KK) - rozważania na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16.2.2017 r., II AKa 525/16 = Fraud in Public Procurement Procedures (Article 297 Paragraph 1 of the Penal Code) - Deliberations in Light of the Judgement of the Court of Appeal in Katowice of 16 February 2017, Case File No II AKa 525/16 / Ewa PLEBANEK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (59) (2018), s. 41-62. - Summ. - ISSN 1733-0777
27
W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości / red. Katarzyna Banasik, Anna Kargol, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Marek J. Lubelski, Ewa PLEBANEK, Adam Strzelec. - Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2018. - 856 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-66007-06-2. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/23394
28
Kilka uwag na temat ratio legis tak zwanych polskich standardów opieki okołoporodowej = Some Remarks on Ratio Legis of the So-Called Polish Standards for Perinatal Care / Ewa PLEBANEK // Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. - t. 16, nr 2 (2018), s. 93-104. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/13460/pl. - ISSN 1731-7398
29
Kilka uwag na temat znaczenia przepisu art. 168a k.p.k. dla dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu sądowym dowodu pozyskanego z naruszeniem rygorów ustawowych = Criteria for Non-admissibility of Evidence on the Background of the Practical Importance of Article 168a of Code of Criminal Procedure / Ewa PLEBANEK // Palestra. - nr 10 (2018), s. 30-37. - Summ. - Pełny tekst: https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/10-2018/artykul/kilka-uwag-na-temat-znaczenia-przepisu-art.-168a-k.p.k.-dla-dopuszczalnosci-wykorzystania-w-postepowaniu-sadowym-dowodu-pozyskanego-z-naruszeniem-rygorow-ustawowych. - ISSN 0031-0344
30
Poligrafnoe testirovanie v pol'skom ugolovnom processe v svete suŝestvuûŝego opyta i sudebnoj praktiki / Èva PLEBANÈK // W: Primenenie poligrafa v byvšem vostočnom bloke = Badania poligraficzne w byłym bloku wschodnim / red. Ân Vidackij, Vitalij Šapovalov, Igor Usikov. - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017. - S. 47-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65208-92-7
31
O polskim populizmie penalnym w związku z obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz Kodeksu karnego z 2016 r. / Ewa Plebanek // W: Populizm penalny / red. Jan Widacki. - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2017. - S. 15-52. - ISBN 978-83-65208-73-6. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/24647/Widacki_Populizm_penalny_2017.pdf
32
Życie i zdrowie dziecka poczętego jako przedmiot prawnokarnej ochrony : wybrane problemy wykładnicze w perspektywie najnowszych propozycji legislacyjnych = Life and Health of a Conceived Child as an Object of Protection by Criminal Law : Selected Problems Concerning Legal Interpretation in the Scope of New Legislative Proposals / Ewa Plebanek // Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 20, z. 4 (2016), s. 7-34. - Summ. - Pełny tekst: https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2016/zeszyt4/E._Plebanek-Zycie_i_zdrowie_dziecka_poczetego_jako_przedmiot_prawnokarnej_ochrony.pdf. - ISSN 1506-1817
33
Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych : prawnokarna ocena wykonania czynności niezbędnej dla ratowania życia i zdrowia kobiety ciężarnej lub dziecka nienarodzonego wbrew woli kobiety ciężarnej (część II) / Ewa Plebanek // Prawo i Medycyna. - vol. 17, nr 3 (60) (2015), s. 5-26. - ISSN 1506-8757
34
Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych : prawnokarna ocena sprzeciwu ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznej ratującej życie i zdrowie pacjentki lub dziecka nienarodzonego (część I) / Ewa Plebanek // Prawo i Medycyna. - vol. 17, nr 2 (59) (2015), s. 30-51. - ISSN 1506-8757
35
Analiza konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych w rozdziale XIX KK w zakresie prawnokarnej ochrony dziecka poczętego / Ewa Plebanek // W: Reforma prawa karnego : księga po zjeździe młodych karnistów / red. Iwona Sepioło-Jankowska. - Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. - S. 355-392. - ISBN 978-83-255-7541-0 ; 978-83-255-7542-7
36
Granice zakazu reformationis in peius w świetle zasad konstytucyjnych / Ewa Plebanek, Marek Bielski // W: Państwo demokratyczne, prawne i socjalne : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. T. 3, Studia prawne / red. nauk. Marian Grzybowski. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014. - S. 449-468. - ISBN 978-83-7571-304-6. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/9132/Panstwo_demokratyczne_prawne_i_socjalne_t_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
37
Wybrane zagadnienia sporne dotyczące modelu wymiaru kary łącznej w trybie wyroku łącznego / Ewa Plebanek // W: Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego : kara łączna : księga jubileuszowa profesor Marii Szewczyk / red. nauk. Wojciech Górowski, Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Włodzimierz Wróbel. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 485-510. - ISBN 978-83-264-4578-1
38
Prawnokarna ochrona dziecka poczętego zdolnego do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej - wybrane zagadnienia sporne / Ewa Plebanek // W: Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje / red. nauk. Wojciech Cieślak, Sławomir Steinborn. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - S. 412-433. - ISBN 978-83-264-4369-5
39
Wielowarstwowa struktura przestępstwa a materialna treść i model struktury przewinień dyscyplinarnych / Ewa Plebanek // W: Państwo prawa i prawo karne : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Zolla / red. Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Włodzimierz Wróbel. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - S. 445-463. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-3923-0
40
Przestępstwa aborcyjne - praktyczna interpretacja znamion czynności wykonawczej / Ewa Plebanek // Prawo i Medycyna. - vol. 13, nr 4 (45) (2011), s. 33-55. - ISSN 1506-8757
41
Glosa do orzeczenia SN z dnia 26 sierpnia 2010 r., sygn. WK 5/10 / Ewa Plebanek // Wojskowy Przegląd Prawniczy. - nr 4 (2011), s. 112-121. - ISSN 0137-7272
42
Wypadek mniejszej wagi - kilka uwag w sporze o charakter instytucji i jego praktyczne konsekwencje / Ewa Plebanek // Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 15, z. 1 (2011), s. 81-98. - Pełny tekst: https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2011/zeszyt1/Plebanek_E._Wypadek_mniejszej_wagi_kilka_uwag_w_sporze_o_charakterze_instytucji_i_jego_praktyczne_konsekwencje-CZPKiNP-2011-z.1.pdf. - ISSN 1506-1817
43
Glosa do wyroku s. apel. z dnia 16 października 2008 r., II AKa 255/08 / Ewa Plebanek // System Informacji Prawnej LEX [Dokument elektroniczny]. - (2011)[1 ekran]
44
Odpowiedzialność karna lekarza za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w aspekcie leczenia za pomocą nierozpowszechnionych lub nowatorskich metod terapeutycznych / Ewa Plebanek // Prawo i Medycyna. - vol. 12, nr 2 (39) (2010), s. 48-67. - ISSN 1506-8757
45
Karygodność jako element struktury przestępstwa w perspektywie zasady proporcjonalności / Ewa Plebanek // W: Zasada proporcjonalności w prawie karnym / red. Teresa Dukiet-Nagórska. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 125-147. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-0303-3
46
Kilka uwag o przedawnieniu przestępstw prywatnoskargowych na marginesie wyroku SN z 13 maja 2009 r., II KK 78/09 / Ewa Plebanek // Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 14, z. 3 (2010), s. 159-176. - Pełny tekst: https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2010/zeszyt3/Plebanek_E-Kilka_uwag_o_przedawnieniu_przestepstw_prywatnoskargowych_na_marginesie_wyroku_SN_z_13_maja_2009_r-CZPKiNP-2010-z.3.pdf. - ISSN 1506-1817
47
Glosa do wyroku SA z dnia 6 maja 2009 r., II AKa 394/08 / Ewa Plebanek // System Informacji Prawnej LEX [Dokument elektroniczny]. - (2010)[1 ekran]
48
Materialne określenie przestępstwa / Ewa Plebanek. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - 324 s. ; 22 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-7601-809-6
49
Glosa do wyroku SN z dnia 3 sierpnia 2006 r., WA 23/06 / Ewa Plebanek // System Informacji Prawnej LEX [Dokument elektroniczny]. - (2009)[1 ekran]
50
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 2007 r., sygn. V KK 39/07 (dot. fałszowania faktury) / Ewa Plebanek // Prokuratura i Prawo. - nr 10 (2009), s. 153-164. - ISSN 1233-2577
51
Glosa do wyroku SN z dnia 23 września 2008 r., WA 37/08 / Ewa Plebanek // System Informacji Prawnej LEX [Dokument elektroniczny]. - (2009)[1 ekran]
52
Ujawnienie tajemnicy zawodowej w procesie karnym a odpowiedzialność karna / Ewa Plebanek, Michał Rusinek // Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 11, z. 1 (2007), s. 73-99. - Pełny tekst: https://czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2007/zeszyt1/Plebanek_E_Rusinek_M-Ujawnienie_tajemnicy_zawodowej_w_procesie_karnym_a_odpowiedzialnosc_karna-CZPKiNP_2007-z.1.pdf. - ISSN 1506-1817
53
O obronie koniecznej i innych kontratypach w świetle zasady proporcjonalności / Ewa Plebanek // Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 10, z. 1 (2006), s. 71-94. - Pełny tekst: https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2006/zeszyt1/Plebanek_E-O_obronie_koniecznej_i_innych_kontratypach_w_swietle_zasady_proporcjonalnosci-CZPKiNP_2006-z.1.pdf. - ISSN 1506-1817
1
Plebanek E., (2022), Prawnokarna ochrona zdrowia publicznego : zdrowie publiczne jako rodzajowy przedmiot ochrony na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. [W:] Dukiet-Nagórska T. (red.), Odpowiedzialność publicznoprawna, Warszawa : Wolters Kluwer
2
Plebanek E., (2022), Prawnokarna ochrona zdrowia publicznego : zdrowie publiczne jako rodzajowy przedmiot ochrony na gruncie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. [W:] Dukiet-Nagórska T. (red.), Odpowiedzialność publicznoprawna, Warszawa : Wolters Kluwer
3
Plebanek E., (2022), Prawnokarna ochrona zdrowia publicznego : zdrowie publiczne jako ogólny przedmiot ochrony. [W:] Dukiet-Nagórska T. (red.), Odpowiedzialność publicznoprawna, Warszawa : Wolters Kluwer
4
Plebanek E., (2022), Prawnokarna ochrona zdrowia publicznego : zdrowie publiczne jako rodzajowy przedmiot ochrony na gruncie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. [W:] Dukiet-Nagórska T. (red.), Odpowiedzialność publicznoprawna, Warszawa : Wolters Kluwer
5
Bielski M., Plebanek E., (2022), Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej. [W:] Kodeks wykroczeń : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer
6
Plebanek E., (2022), Prawnokarna ochrona zdrowia publicznego : zdrowie publiczne jako rodzajowy przedmiot ochrony na gruncie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. [W:] Dukiet-Nagórska T. (red.), Odpowiedzialność publicznoprawna, Warszawa : Wolters Kluwer
7
Plebanek E., (2021), Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu bez zgody ciężarnej lub rodzącej pacjentki. [W:] Dukiet-Nagórska T., Liszewska A. (red.), Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 734-758.
8
Grzyb M., Plebanek E., Sękowska-Kozłowska K. (red.), (2021), Kobieta - ciąża - zarodek - dziecko: prawne aspekty przerywania ciąży, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
9
Plebanek E., (2021), Utrata zdolności do wyrażenia zgody na zabieg medyczny w opiece nad ciężarną pacjentką i ciążą post mortem. [W:] Prawne aspekty procesu leczniczego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
10
Plebanek E., (2021), Ochrona płodu ludzkiego w perspektywie odpowiedzialności za niewłaściwe leczenie. [W:] Dukiet-Nagórska T., Liszewska A. (red.), Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 667-689.
11
Plebanek E., (2021), Odpowiedzialność karna za nakłanianie oraz udzielenie pomocy w przerwaniu ciąży za zgodą kobiety. [W:] PLEBANEK E., Sękowska-Kozłowska K. (red.), Kobieta - ciąża - zarodek - dziecko : prawne aspekty przerywania ciąży, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
12
Plebanek E., (2021), Wyłączenie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie w czasie pandemii COVID-19 a klauzula dobrego Samarytanina, "Palestra", nr 1-2, s. 60-79; https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/1-2-2021/artykul/wylaczenie-odpowiedzialnosci-karnej-za-niewlasciwe-leczenie-w-czasie-pandemii-covid-19-a-klauzula-dobrego-samarytanina
13
Plebanek E., (2021), Wyłączenie odpowiedzialności karnej w okolicznościach nadzwyczajnych wywołanych stanem pandemii COVID-19. [W:] Prawo a stan epidemii, Białystok : Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
14
Plebanek E., (2021), Ochrona zarodka in vitro. [W:] Dukiet-Nagórska T., Liszewska A. (red.), Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 690-707.
15
Plebanek E., (2020), Ujawnienie tajemnicy lekarskiej w procesie karnym a odpowiedzialność karna lekarza, "Białostockie Studia Prawnicze", vol. 25, nr 2, s. 65-98; https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/9288/1/BSP_25_2_E_Plebanek_Ujawnienie_tajemnicy_lekarskiej.pdf
16
Plebanek E., (2020), Z problematyki przestępnego wyłudzenia zamówienia publicznego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1 (64), s. 95-116.
17
Plebanek E., (2020), Zachowanie a ujawnianie tajemnicy lekarskiej i pielęgniarskiej - kolizja obowiązków oraz próba jej rozwiązania, "Palestra", nr 6, s. 137-160; https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/6-2020/artykul/zachowanie-a-ujawnianie-tajemnicy-lekarskiej-i-pielegniarskiej-kolizja-obowiazkow-oraz-proba-jej-rozwiazania
18
Nuzzo B., Plebanek E., Szostak R., (2020), Odpowiedzialność osobista urzędników w zamówieniach publicznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXXII, 476 s.
19
Plebanek E., (2019), Ocena stopnia społecznej szkodliwości deliktu zawodowego w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w zawodach medycznych : przewinienie zawodowe "mniejszej wagi" i "znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu" jako przesłanki umorzenia postępowania, "Przegląd Prawa Medycznego", t. 1, nr 2, s. 38-70; https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/96/93
20
Plebanek E., (2019), Przypisanie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie w okresie okołoporodowym a naruszenie zasady udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i powszechnie przyjętą praktyką położniczą. [W:] Górski A., Grassmann M., Sarnacka E. (red.), Standard wykonywania zawodów medycznych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 255-280.
21
Plebanek E., (2019), Leon Wachholz jako reprezentant socjologicznej szkoły prawa karnego : relacje między prawem karnym a XIX-wieczną moralnością w dziełach Leona Wachholza. [W:] Widacki J. (red.), Leon Wachholz - życie i dzieło, Kraków : Polska Akademia Umiejętności, s. 79-107.
22
Plebanek E., (2019), Prawnokarne aspekty informatyzacji zamówień publicznych : przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wiarygodności dokumentów elektronicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (63), s. 40-57.
23
Plebanek E., (2019), Zakazane owoce z drzewa poznania : o granicach dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym dowodów pozyskanych nielegalnie (uwagi na tle art. 168a k.p.k.), "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych", R. 23, z. 4, s. 53-75; https://www.czpk.pl/index.php/zeszyty-archiwum/ewa-plebanek-zakazane-owoce-z-drzewa-poznania-o-granicach-dopuszczalnosci-wykorzystania-w-postepowaniu-karnym-dowodow-pozyskanych-nielegalnie-uwagi-na-tle-art-168a-k-p-k
24
Plebanek E., (2018), Badania poligraficzne w polskim procesie karnym w świetle aktualnego dorobku doktryny i judykatury. [W:] Banasik K., Kargol A., Kubiak-Cyrul A., Lubelski , PLEBANEK E., Strzelec A. (red.), W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości, Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 581-603.
25
Widacki J., Plebanek E., (2018), Glosa do wyroku SN z 30.11.2016 r., IV KK 225/16 (kryterium oceny sprawiedliwości kary), "Państwo i Prawo", R. 73, z. 4 (866), s. 133-141.
26
Plebanek E., (2018), Przestępstwo oszustwa w zamówieniach publicznych (art. 297 § 1 KK) - rozważania na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16.2.2017 r., II AKa 525/16, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (59), s. 41-62.
27
Banasik K., Kargol A., Kubiak-Cyrul A., Lubelski M., Plebanek E., Strzelec A. (red.), (2018), W poszukiwaniu prawdy: rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości, Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 856 s.
28
Plebanek E., (2018), Kilka uwag na temat ratio legis tak zwanych polskich standardów opieki okołoporodowej, "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", t. 16, nr 2, s. 93-104; http://www.ejournals.eu/pliki/art/13460/pl
29
Plebanek E., (2018), Kilka uwag na temat znaczenia przepisu art. 168a k.p.k. dla dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu sądowym dowodu pozyskanego z naruszeniem rygorów ustawowych, "Palestra", nr 10, s. 30-37; https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/10-2018/artykul/kilka-uwag-na-temat-znaczenia-przepisu-art.-168a-k.p.k.-dla-dopuszczalnosci-wykorzystania-w-postepowaniu-sadowym-dowodu-pozyskanego-z-naruszeniem-rygorow-ustawowych
30
Plebanek E., (2017), Poligrafnoe testirovanie v pol'skom ugolovnom processe v svete suŝestvuûŝego opyta i sudebnoj praktiki. [W:] Vidackij Â., Šapovalov V., Usikov I. (red.), Primenenie poligrafa v byvšem vostočnom bloke, Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 47-71.
31
Plebanek E., (2017), O polskim populizmie penalnym w związku z obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz Kodeksu karnego z 2016 r.. [W:] Widacki J. (red.), Populizm penalny, Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 15-52.
32
Plebanek E., (2016), Życie i zdrowie dziecka poczętego jako przedmiot prawnokarnej ochrony : wybrane problemy wykładnicze w perspektywie najnowszych propozycji legislacyjnych, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych", R. 20, z. 4, s. 7-34; https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2016/zeszyt4/E._Plebanek-Zycie_i_zdrowie_dziecka_poczetego_jako_przedmiot_prawnokarnej_ochrony.pdf
33
Plebanek E., (2015), Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych : prawnokarna ocena wykonania czynności niezbędnej dla ratowania życia i zdrowia kobiety ciężarnej lub dziecka nienarodzonego wbrew woli kobiety ciężarnej (część II), "Prawo i Medycyna", vol. 17, nr 3 (60), s. 5-26.
34
Plebanek E., (2015), Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych : prawnokarna ocena sprzeciwu ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznej ratującej życie i zdrowie pacjentki lub dziecka nienarodzonego (część I), "Prawo i Medycyna", vol. 17, nr 2 (59), s. 30-51.
35
Plebanek E., (2014), Analiza konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych w rozdziale XIX KK w zakresie prawnokarnej ochrony dziecka poczętego. [W:] Sepioło-Jankowska I. (red.), Reforma prawa karnego : księga po zjeździe młodych karnistów, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 355-392.
36
Plebanek E., Bielski M., (2014), Granice zakazu reformationis in peius w świetle zasad konstytucyjnych. [W:] Grzybowski M. (red.), Państwo demokratyczne, prawne i socjalne : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, T. 3, Studia prawne, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 449-468.
37
Plebanek E., (2013), Wybrane zagadnienia sporne dotyczące modelu wymiaru kary łącznej w trybie wyroku łącznego. [W:] Górowski W., Kardas P., Sroka T., Wróbel W. (red.), Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego : kara łączna : księga jubileuszowa profesor Marii Szewczyk, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 485-510.
38
Plebanek E., (2013), Prawnokarna ochrona dziecka poczętego zdolnego do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej - wybrane zagadnienia sporne. [W:] Cieślak W., Steinborn S. (red.), Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 412-433.
39
Plebanek E., (2012), Wielowarstwowa struktura przestępstwa a materialna treść i model struktury przewinień dyscyplinarnych. [W:] Kardas P., Sroka T., Wróbel W. (red.), Państwo prawa i prawo karne : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Zolla, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 445-463.
40
Plebanek E., (2011), Przestępstwa aborcyjne - praktyczna interpretacja znamion czynności wykonawczej, "Prawo i Medycyna", vol. 13, nr 4 (45), s. 33-55.
41
Plebanek E., (2011), Glosa do orzeczenia SN z dnia 26 sierpnia 2010 r., sygn. WK 5/10, "Wojskowy Przegląd Prawniczy", nr 4, s. 112-121.
42
Plebanek E., (2011), Wypadek mniejszej wagi - kilka uwag w sporze o charakter instytucji i jego praktyczne konsekwencje, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych", R. 15, z. 1, s. 81-98; https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2011/zeszyt1/Plebanek_E._Wypadek_mniejszej_wagi_kilka_uwag_w_sporze_o_charakterze_instytucji_i_jego_praktyczne_konsekwencje-CZPKiNP-2011-z.1.pdf
43
Plebanek E., (2011), Glosa do wyroku s. apel. z dnia 16 października 2008 r., II AKa 255/08, "System Informacji Prawnej LEX" [Dokument elektroniczny]
44
Plebanek E., (2010), Odpowiedzialność karna lekarza za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w aspekcie leczenia za pomocą nierozpowszechnionych lub nowatorskich metod terapeutycznych, "Prawo i Medycyna", vol. 12, nr 2 (39), s. 48-67.
45
Plebanek E., (2010), Karygodność jako element struktury przestępstwa w perspektywie zasady proporcjonalności. [W:] Dukiet-Nagórska T. (red.), Zasada proporcjonalności w prawie karnym (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 125-147.
46
Plebanek E., (2010), Kilka uwag o przedawnieniu przestępstw prywatnoskargowych na marginesie wyroku SN z 13 maja 2009 r., II KK 78/09, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych", R. 14, z. 3, s. 159-176; https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2010/zeszyt3/Plebanek_E-Kilka_uwag_o_przedawnieniu_przestepstw_prywatnoskargowych_na_marginesie_wyroku_SN_z_13_maja_2009_r-CZPKiNP-2010-z.3.pdf
47
Plebanek E., (2010), Glosa do wyroku SA z dnia 6 maja 2009 r., II AKa 394/08, "System Informacji Prawnej LEX" [Dokument elektroniczny]
48
Plebanek E., (2009), Materialne określenie przestępstwa, (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 324 s.
49
Plebanek E., (2009), Glosa do wyroku SN z dnia 3 sierpnia 2006 r., WA 23/06, "System Informacji Prawnej LEX" [Dokument elektroniczny]
50
Plebanek E., (2009), Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 2007 r., sygn. V KK 39/07 (dot. fałszowania faktury), "Prokuratura i Prawo", nr 10, s. 153-164.
51
Plebanek E., (2009), Glosa do wyroku SN z dnia 23 września 2008 r., WA 37/08, "System Informacji Prawnej LEX" [Dokument elektroniczny]
52
Plebanek E., Rusinek M., (2007), Ujawnienie tajemnicy zawodowej w procesie karnym a odpowiedzialność karna, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych", R. 11, z. 1, s. 73-99; https://czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2007/zeszyt1/Plebanek_E_Rusinek_M-Ujawnienie_tajemnicy_zawodowej_w_procesie_karnym_a_odpowiedzialnosc_karna-CZPKiNP_2007-z.1.pdf
53
Plebanek E., (2006), O obronie koniecznej i innych kontratypach w świetle zasady proporcjonalności, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych", R. 10, z. 1, s. 71-94; https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2006/zeszyt1/Plebanek_E-O_obronie_koniecznej_i_innych_kontratypach_w_swietle_zasady_proporcjonalnosci-CZPKiNP_2006-z.1.pdf
1
@inbook{UEK:2168358696,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Prawnokarna ochrona zdrowia publicznego : zdrowie publiczne jako rodzajowy przedmiot ochrony na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii",
booktitle = "Odpowiedzialność publicznoprawna",
pages = "",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2022",
issn = "",
}
2
@inbook{UEK:2168358698,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Prawnokarna ochrona zdrowia publicznego : zdrowie publiczne jako rodzajowy przedmiot ochrony na gruncie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi",
booktitle = "Odpowiedzialność publicznoprawna",
pages = "",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2022",
issn = "",
}
3
@inbook{UEK:2168358694,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Prawnokarna ochrona zdrowia publicznego : zdrowie publiczne jako ogólny przedmiot ochrony",
booktitle = "Odpowiedzialność publicznoprawna",
pages = "",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2022",
issn = "",
}
4
@inbook{UEK:2168358702,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Prawnokarna ochrona zdrowia publicznego : zdrowie publiczne jako rodzajowy przedmiot ochrony na gruncie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi",
booktitle = "Odpowiedzialność publicznoprawna",
pages = "",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2022",
issn = "",
}
5
@inbook{UEK:2168358688,
author = "Marek Bielski and Ewa Plebanek",
title = "Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej",
booktitle = "Kodeks wykroczeń : komentarz",
pages = "",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2022",
}
6
@inbook{UEK:2168358700,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Prawnokarna ochrona zdrowia publicznego : zdrowie publiczne jako rodzajowy przedmiot ochrony na gruncie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych",
booktitle = "Odpowiedzialność publicznoprawna",
pages = "",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2022",
issn = "",
}
7
@inbook{UEK:2168352946,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu bez zgody ciężarnej lub rodzącej pacjentki",
booktitle = "Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi",
pages = "734-758",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8187-852-4",
}
8
@book{UEK:2168358704,
author = " and and ",
title = "Kobieta - ciąża - zarodek - dziecko : prawne aspekty przerywania ciąży",
editor = Grzyb M.,
editor = Plebanek Ewa,
editor = Sękowska-Kozłowska Katarzyna,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2021",
}
9
@inbook{UEK:2168358684,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Utrata zdolności do wyrażenia zgody na zabieg medyczny w opiece nad ciężarną pacjentką i ciążą post mortem",
booktitle = "Prawne aspekty procesu leczniczego",
pages = "",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
}
10
@inbook{UEK:2168352942,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Ochrona płodu ludzkiego w perspektywie odpowiedzialności za niewłaściwe leczenie",
booktitle = "Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi",
pages = "667-689",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8187-852-4",
}
11
@inbook{UEK:2168358706,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Odpowiedzialność karna za nakłanianie oraz udzielenie pomocy w przerwaniu ciąży za zgodą kobiety",
booktitle = "Kobieta - ciąża - zarodek - dziecko : prawne aspekty przerywania ciąży",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2021",
}
12
@article{UEK:2168354558,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Wyłączenie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie w czasie pandemii COVID-19 a klauzula dobrego Samarytanina",
journal = "Palestra",
number = "1-2",
pages = "60-79",
year = "2021",
url = {https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/1-2-2021/artykul/wylaczenie-odpowiedzialnosci-karnej-za-niewlasciwe-leczenie-w-czasie-pandemii-covid-19-a-klauzula-dobrego-samarytanina},
}
13
@inbook{UEK:2168358686,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Wyłączenie odpowiedzialności karnej w okolicznościach nadzwyczajnych wywołanych stanem pandemii COVID-19",
booktitle = "Prawo a stan epidemii",
pages = "",
adress = "Białystok",
publisher = "Uniwersytet Medyczny w Białymstoku",
year = "2021",
}
14
@inbook{UEK:2168352944,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Ochrona zarodka in vitro",
booktitle = "Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi",
pages = "690-707",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8187-852-4",
}
15
@article{UEK:2168349360,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Ujawnienie tajemnicy lekarskiej w procesie karnym a odpowiedzialność karna lekarza",
journal = "Białostockie Studia Prawnicze",
number = "vol. 25, 2",
pages = "65-98",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/bsp.2020.25.02.04},
url = {https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/9288/1/BSP_25_2_E_Plebanek_Ujawnienie_tajemnicy_lekarskiej.pdf},
}
16
@article{UEK:2168347382,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Z problematyki przestępnego wyłudzenia zamówienia publicznego",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1 (64)",
pages = "95-116",
year = "2020",
url = {},
}
17
@article{UEK:2168348230,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Zachowanie a ujawnianie tajemnicy lekarskiej i pielęgniarskiej - kolizja obowiązków oraz próba jej rozwiązania",
journal = "Palestra",
number = "6",
pages = "137-160",
year = "2020",
url = {https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/6-2020/artykul/zachowanie-a-ujawnianie-tajemnicy-lekarskiej-i-pielegniarskiej-kolizja-obowiazkow-oraz-proba-jej-rozwiazania},
}
18
@book{UEK:2168351978,
author = "Beata Nuzzo and Ewa Plebanek and Ryszard Szostak",
title = "Odpowiedzialność osobista urzędników w zamówieniach publicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-953-4 ; 978-83-8198-954-1",
}
19
@article{UEK:2168344752,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Ocena stopnia społecznej szkodliwości deliktu zawodowego w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w zawodach medycznych : przewinienie zawodowe mniejszej wagi i znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu jako przesłanki umorzenia postępowania",
journal = "Przegląd Prawa Medycznego",
number = "t. 1, 2",
pages = "38-70",
year = "2019",
url = {https://przegladprawamedycznego.pl/index.php/ppm/article/view/96/93},
}
20
@inbook{UEK:2168332777,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Przypisanie odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie w okresie okołoporodowym a naruszenie zasady udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i powszechnie przyjętą praktyką położniczą",
booktitle = "Standard wykonywania zawodów medycznych",
pages = "255-280",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8158-441-8",
}
21
@inbook{UEK:2168329543,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Leon Wachholz jako reprezentant socjologicznej szkoły prawa karnego : relacje między prawem karnym a XIX-wieczną moralnością w dziełach Leona Wachholza",
booktitle = "Leon Wachholz - życie i dzieło",
pages = "79-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Polska Akademia Umiejętności",
year = "2019",
isbn = "978-83-7676-297-5",
}
22
@article{UEK:2168345576,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Prawnokarne aspekty informatyzacji zamówień publicznych : przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wiarygodności dokumentów elektronicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (63)",
pages = "40-57",
year = "2019",
url = {},
}
23
@article{UEK:2168346754,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Zakazane owoce z drzewa poznania : o granicach dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym dowodów pozyskanych nielegalnie (uwagi na tle art. 168a k.p.k.)",
journal = "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych",
number = "R. 23, z. 4",
pages = "53-75",
year = "2019",
url = {https://www.czpk.pl/index.php/zeszyty-archiwum/ewa-plebanek-zakazane-owoce-z-drzewa-poznania-o-granicach-dopuszczalnosci-wykorzystania-w-postepowaniu-karnym-dowodow-pozyskanych-nielegalnie-uwagi-na-tle-art-168a-k-p-k},
}
24
@inbook{UEK:2168324083,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Badania poligraficzne w polskim procesie karnym w świetle aktualnego dorobku doktryny i judykatury",
booktitle = "W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości",
pages = "581-603",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2018",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/23394},
isbn = "978-83-66007-06-2",
}
25
@article{UEK:2168326081,
author = "Jan Widacki and Ewa Plebanek",
title = "Glosa do wyroku SN z 30.11.2016 r., IV KK 225/16 : (kryterium oceny sprawiedliwości kary)",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "R. 73, z. 4 (866)",
pages = "133-141",
year = "2018",
}
26
@article{UEK:2168333461,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Przestępstwo oszustwa w zamówieniach publicznych (art. 297 § 1 KK) - rozważania na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 16.2.2017 r., II AKa 525/16",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (59)",
pages = "41-62",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.32027/PZP.18.4.6},
url = {},
}
27
@book{UEK:2168324081,
title = "W poszukiwaniu prawdy : rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości",
editor = Banasik Katarzyna,
editor = Kargol Anna,
editor = Kubiak-Cyrul Agnieszka,
editor = Lubelski Marek J.,
editor = Plebanek Ewa,
editor = Strzelec Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2018",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/23394},
isbn = "978-83-66007-06-2",
}
28
@article{UEK:2168329545,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Kilka uwag na temat ratio legis tak zwanych polskich standardów opieki okołoporodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie",
number = "t. 16, 2",
pages = "93-104",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.18.011.9081},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/13460/pl},
}
29
@article{UEK:2168328865,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Kilka uwag na temat znaczenia przepisu art. 168a k.p.k. dla dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu sądowym dowodu pozyskanego z naruszeniem rygorów ustawowych",
journal = "Palestra",
number = "10",
pages = "30-37",
year = "2018",
url = {https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/10-2018/artykul/kilka-uwag-na-temat-znaczenia-przepisu-art.-168a-k.p.k.-dla-dopuszczalnosci-wykorzystania-w-postepowaniu-sadowym-dowodu-pozyskanego-z-naruszeniem-rygorow-ustawowych},
}
30
@inbook{UEK:2168322145,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Poligrafnoe testirovanie v pol'skom ugolovnom processe v svete suŝestvuûŝego opyta i sudebnoj praktiki",
booktitle = "Primenenie poligrafa v byvšem vostočnom bloke",
pages = "47-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65208-92-7",
}
31
@inbook{UEK:2168334385,
author = "Ewa Plebanek",
title = "O polskim populizmie penalnym w związku z obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz Kodeksu karnego z 2016 r.",
booktitle = "Populizm penalny",
pages = "15-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2017",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/24647/Widacki_Populizm_penalny_2017.pdf},
isbn = "978-83-65208-73-6",
}
32
@article{UEK:2168334311,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Życie i zdrowie dziecka poczętego jako przedmiot prawnokarnej ochrony : wybrane problemy wykładnicze w perspektywie najnowszych propozycji legislacyjnych",
journal = "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych",
number = "R. 20, z. 4",
pages = "7-34",
year = "2016",
url = {https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2016/zeszyt4/E._Plebanek-Zycie_i_zdrowie_dziecka_poczetego_jako_przedmiot_prawnokarnej_ochrony.pdf},
}
33
@article{UEK:2168334281,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych : prawnokarna ocena wykonania czynności niezbędnej dla ratowania życia i zdrowia kobiety ciężarnej lub dziecka nienarodzonego wbrew woli kobiety ciężarnej (część II)",
journal = "Prawo i Medycyna",
number = "vol. 17, 3 (60)",
pages = "5-26",
year = "2015",
}
34
@article{UEK:2168334279,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Autonomia ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznych : prawnokarna ocena sprzeciwu ciężarnej pacjentki wobec czynności medycznej ratującej życie i zdrowie pacjentki lub dziecka nienarodzonego (część I)",
journal = "Prawo i Medycyna",
number = "vol. 17, 2 (59)",
pages = "30-51",
year = "2015",
}
35
@inbook{UEK:2168334383,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Analiza konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych w rozdziale XIX KK w zakresie prawnokarnej ochrony dziecka poczętego",
booktitle = "Reforma prawa karnego : księga po zjeździe młodych karnistów",
pages = "355-392",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C. H. Beck",
year = "2014",
isbn = "978-83-255-7541-0 ; 978-83-255-7542-7",
}
36
@inbook{UEK:2168334285,
author = "Ewa Plebanek and Marek Bielski",
title = "Granice zakazu reformationis in peius w świetle zasad konstytucyjnych",
booktitle = "Państwo demokratyczne, prawne i socjalne : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. T. 3, Studia prawne",
pages = "449-468",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2014",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/9132/Panstwo_demokratyczne_prawne_i_socjalne_t_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7571-304-6",
}
37
@inbook{UEK:2168334381,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Wybrane zagadnienia sporne dotyczące modelu wymiaru kary łącznej w trybie wyroku łącznego",
booktitle = "Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego : kara łączna : księga jubileuszowa profesor Marii Szewczyk",
pages = "485-510",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2013",
isbn = "978-83-264-4578-1",
}
38
@inbook{UEK:2168334363,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Prawnokarna ochrona dziecka poczętego zdolnego do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej - wybrane zagadnienia sporne",
booktitle = "Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje",
pages = "412-433",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2013",
isbn = "978-83-264-4369-5",
}
39
@inbook{UEK:2168334361,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Wielowarstwowa struktura przestępstwa a materialna treść i model struktury przewinień dyscyplinarnych",
booktitle = "Państwo prawa i prawo karne : księga jubileuszowa profesora Andrzeja Zolla",
pages = "445-463",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
isbn = "978-83-264-3923-0",
}
40
@article{UEK:2168334387,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Przestępstwa aborcyjne - praktyczna interpretacja znamion czynności wykonawczej",
journal = "Prawo i Medycyna",
number = "vol. 13, 4 (45)",
pages = "33-55",
year = "2011",
}
41
@article{UEK:2168334323,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Glosa do orzeczenia SN z dnia 26 sierpnia 2010 r., sygn. WK 5/10",
journal = "Wojskowy Przegląd Prawniczy",
number = "4",
pages = "112-121",
year = "2011",
}
42
@article{UEK:2168334305,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Wypadek mniejszej wagi - kilka uwag w sporze o charakter instytucji i jego praktyczne konsekwencje",
journal = "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych",
number = "R. 15, z. 1",
pages = "81-98",
year = "2011",
url = {https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2011/zeszyt1/Plebanek_E._Wypadek_mniejszej_wagi_kilka_uwag_w_sporze_o_charakterze_instytucji_i_jego_praktyczne_konsekwencje-CZPKiNP-2011-z.1.pdf},
}
43
@article{UEK:2168334397,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Glosa do wyroku s. apel. z dnia 16 października 2008 r., II AKa 255/08",
journal = "System Informacji Prawnej LEX",
pages = "",
year = "2011",
}
44
@article{UEK:2168334277,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Odpowiedzialność karna lekarza za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w aspekcie leczenia za pomocą nierozpowszechnionych lub nowatorskich metod terapeutycznych",
journal = "Prawo i Medycyna",
number = "vol. 12, 2 (39)",
pages = "48-67",
year = "2010",
}
45
@inbook{UEK:2168334355,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Karygodność jako element struktury przestępstwa w perspektywie zasady proporcjonalności",
booktitle = "Zasada proporcjonalności w prawie karnym",
pages = "125-147",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2010",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-0303-3",
}
46
@article{UEK:2168334291,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Kilka uwag o przedawnieniu przestępstw prywatnoskargowych na marginesie wyroku SN z 13 maja 2009 r., II KK 78/09",
journal = "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych",
number = "R. 14, z. 3",
pages = "159-176",
year = "2010",
url = {https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2010/zeszyt3/Plebanek_E-Kilka_uwag_o_przedawnieniu_przestepstw_prywatnoskargowych_na_marginesie_wyroku_SN_z_13_maja_2009_r-CZPKiNP-2010-z.3.pdf},
}
47
@article{UEK:2168334403,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Glosa do wyroku SA z dnia 6 maja 2009 r., II AKa 394/08",
journal = "System Informacji Prawnej LEX",
pages = "",
year = "2010",
}
48
@book{UEK:2168334283,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Materialne określenie przestępstwa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2009",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-7601-809-6",
}
49
@article{UEK:2168334401,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Glosa do wyroku SN z dnia 3 sierpnia 2006 r., WA 23/06",
journal = "System Informacji Prawnej LEX",
pages = "",
year = "2009",
}
50
@article{UEK:2168334389,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 sierpnia 2007 r., sygn. V KK 39/07 (dot. fałszowania faktury)",
journal = "Prokuratura i Prawo",
number = "10",
pages = "153-164",
year = "2009",
}
51
@article{UEK:2168334399,
author = "Ewa Plebanek",
title = "Glosa do wyroku SN z dnia 23 września 2008 r., WA 37/08",
journal = "System Informacji Prawnej LEX",
pages = "",
year = "2009",
}
52
@article{UEK:2168334287,
author = "Ewa Plebanek and Michał Rusinek",
title = "Ujawnienie tajemnicy zawodowej w procesie karnym a odpowiedzialność karna",
journal = "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych",
number = "R. 11, z. 1",
pages = "73-99",
year = "2007",
url = {https://czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2007/zeszyt1/Plebanek_E_Rusinek_M-Ujawnienie_tajemnicy_zawodowej_w_procesie_karnym_a_odpowiedzialnosc_karna-CZPKiNP_2007-z.1.pdf},
}
53
@article{UEK:2168334293,
author = "Ewa Plebanek",
title = "O obronie koniecznej i innych kontratypach w świetle zasady proporcjonalności",
journal = "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych",
number = "R. 10, z. 1",
pages = "71-94",
year = "2006",
url = {https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2006/zeszyt1/Plebanek_E-O_obronie_koniecznej_i_innych_kontratypach_w_swietle_zasady_proporcjonalnosci-CZPKiNP_2006-z.1.pdf},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID