Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Stosowanie pełnomocnictw z państw obcych w praktyce notarialnej : leksykon państw wraz z komentarzem do przepisów prawa krajowego i traktatów dwustronnych oraz wzorami klauzul do wykorzystania w aktach notarialnych
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2022
Physical description:
336 s.; 23 cm
ISBN:
978-83-963083-1-3
Nr:
2168368278
lexicon
2

Author:
Title:
Umowy zawarte w latach 20. XX w. z Czechosłowacją, Austrią i Węgrami oraz wielostronne Porozumienie z Miszkolca z 1977 r. jako wiążące Polskę podstawy traktatowe zapobiegające podwójnemu opodatkowaniu nieruchomego i ruchomego mienia spadkowego = Agreements Concluded in the 1920s with Czechoslovakia, Austria and Hungary and the Multilateral Miskolc Agreement of 1977 as the Basic Treaties Binding Upon Poland to Prevent Double Taxation of Immovable and Movable Deceased's Estate
Source:
Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości. - t. 3, nr 3 (2022) , s. 77-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168369256
article
3

Author:
Title:
Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 września 2021 r., sygn.C-387/20 Nierozstrzygnięta kwestia zastosowania art. 75 rozporządzenia nr 650/2012 przy sporządzaniu testamentów na rzecz obywateli państw stron umów bilateralnych
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (87) (2022) , s. 11-21
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168369262
article
4

Author:
Title:
Wystawca konsularnych dokumentów notarialnych i klauzul legalizacyjnych z perspektywy notarialnej i sądowej
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 32, nr 9 (377) (2022) , s. 11-36. - Summ.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168369692
article
5

Author:
Title:
Profesor Zygmunt Sarna (1890-1974) - wykładowca prawa konsularnego w Akademii Handlowej w Krakowie
Source:
Polska nauka prawa międzynarodowego : dziedzictwo przeszłości i wyzwania współczesności / red. nauk. Anna Przyborowska-Klimczak, Wojciech Szczepan Staszewski, Paulina Krukowska-Siembida, Anna Szarek-Zwijacz - Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2022, s. 71-87
Series:
(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 525)
ISBN:
978-83-6664-701-5
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168368146
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Konsekwencje dla obrotu notarialnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-301/20
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (86) (2022) , s. 5-16
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168364890
article
7

Author:
Title:
Białorusin, Ukrainiec, Rosjanin - jako klient polskiego notariusza - zagadnienia wybrane : (część 1 - pełnomocnictwa, stosunki majątkowe małżeńskie) = Belarusian, Ukrainian, Russian - as a Client of a Polish Notary - Selected Issues : (Part 1 - Power of Attorney, Matrimonial Regime) = Ein Weißrusse, ein Ukrainer, ein Russe - als Mandanten des polnischen Notars - ausgewählte Fragen : (Teil 1 - Vollmachten, ehelicher Güterstand)
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 31, nr 8 (364) (2021) , s. 11-26. - Summ.
Access mode:
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168358556
article
8

Author:
Title:
Konwencja haska o zniesieniu wymogu legalizacji - akcesje nowych podmiotów w latach 2020-2021
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (85) (2021) , s. 17-32
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168362242
article
9

Author:
Title:
Notyfikacja konsularna w traktatach dwustronnych a artykuł 36 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych w świetle wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Jadhav = Consular Notification in Bilateral Treaties v. Article 36 of Vienna Convention on Consular Relations in the Light of ICJ Judgement in the Case Jadhav
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego = Review of International, European and Comparative Law. - vol. 19 (2021) , s. 213-236. - Streszcz., summ.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168355602
article
10

Author:
Title:
Oddziaływanie europejskiego rozporządzenia legalizacyjnego nr 2016/1191 oraz ustawy o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej na zakres czynności notariusza polskiego = The Effect of the Regulation (EU) No 2016/1191 and the Act on Presenting Certain Public Documents in the European Union Member States on the Scope of Duties of a Polish Notary = Die Auswirkung der Verordnung Nr. 1191/2016 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie des Gesetzes über das Vorlegen einiger amtlicher Urkunden in den Mitgliedstaaten der EU auf die Tätigkeiten des polnischen Notars
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 31, nr 4 (360) (2021) , s. 51-80. - Summ.
Access mode:
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168355608
article
11

Author:
Title:
Pełnomocnictwa zagraniczne dotyczące nieruchomości - moc dowodowa dokumentu i skuteczność czynności z perspektywy wieczystoksięgowej = Foreign Powers of Attorney Relating to Real Estate - the Issue of the Probative Value of a Document and the Effectiveness of a Legal Act from the Perspective of the Land and Mortgage Registry Court
Source:
Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości. - t. 2, nr 2 (2021) , s. 27-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168356696
article
12

Author:
Title:
Jurysdykcja spadkowa ustanowiona z zastosowaniem przepisów przejściowych do Rozporządzenia nr 650/2012 : glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie C-80/19
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (83) (2021) , s. 17-32
Access mode:
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168356196
article
13

Author:
Title:
Metamorfozy azylu dyplomatycznego jako instytucji prawa międzynarodowego - ocena wybranych "sąsiedzkich" (i nie tylko) zdarzeń azylowych w Europie Środkowej w XX wieku
Source:
Stosunki sąsiedzkie w świetle prawa międzynarodowego / red. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Joanna Nowakowska-Małusecka, Wojciech Szczepan Staszewski - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 43-69
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8291-120-6 ; 978-83-8291-121-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168365306
chapter in monograph
14

Author:
Title:
Spółka kontrolowana przez podmiot zagraniczny w praktyce stosowania ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (84) (2021) , s. 5-19
Access mode:
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168358708
article
15

Author:
Title:
Białorusin, Ukrainiec, Rosjanin - jako klient polskiego notariusza - zagadnienia wybrane : (część 2 - prawo spadkowe) = Belarusian, Ukrainian, Russian - as a Client of a Polish Notary - Selected Issues : (Part 2 - Inheritance Law) = Ein Weißrusse, ein Ukrainer, ein Russe - als Mandanten des polnischen Notars - ausgewählte Fragen : (Teil 2 - Erbrecht)
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 31, nr 9 (365) (2021) , s. 35-57. - Summ.
Access mode:
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168358558
article
16

Author:
Title:
Skuteczność formalna czynności nieznanej prawu loci actus - rozważania na przykładzie sporządzonej w Anglii umowy wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej polskich małżonków
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (80) (2020) , s. 37-45
Access mode:
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168347350
article
17

Author:
Title:
Cel dokonywania w akcie notarialnym wyboru prawa polskiego dla stosunków majątkowych małżeńskich obywateli polskich = Purpose of Choosing the Polish Law in the Notarial Deed for Matrimonial Regime of Polish Citizens = Zweck der Auswahl des polnischen Rechtes für die Vermögensverhältnisse innerhalb der Ehe der polnischen Bürger im Notarakt
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 30, nr 7 (351) (2020) , s. 11-24. - Summ.
Access mode:
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168349668
article
18

Author:
Title:
Polish Consular Law and Practice after Regaining Independence in 1918 - the Selected Key Issues of the Interwar Period
Source:
Polish Review of International and European Law. - vol. 9, no 1 (2020) , s. 49-72. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168350286
article
19

Author:
Title:
Recenzja: K. Pawłowska, I. Zych (red.), Dlaczego Polska powinna wypowiedzieć Konwencję stambulską?, Warszawa 2020 (ss. 145)
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego = Review of International, European and Comparative Law. - vol. 18 (2020) , s. 315-326
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168355606
review
20

Author:
Title:
Specyfika traktatów zawieranych z państwem nieuznanym na przykładzie umów pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską (Tajwanem)
Source:
Podmiotowość prawnomiędzynarodowa i jej współczesne aspekty / red. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Joanna Nowakowska-Małusecka, Wojciech Sz. Staszewski - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 257-280
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8235-234-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356082
chapter in monograph
21

Author:
Title:
Zastosowanie art. 25 ust. 2 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe w stosunku do zgody z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2-3 (81-82) (2020) , s. 17-26
Access mode:
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168352752
article
22

Author:
Title:
Kształtowanie ustrojów majątkowych małżeńskich z elementem transgranicznym w polskim akcie notarialnym
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
110 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-824-7
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168351860
monograph
23

Author:
Title:
Czynności notarialne konsula - sugestie de lege ferenda w związku z przeglądem ex post ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (w przedmiocie udziału notariusza w procesie tworzenia aktu notarialnego konsula)
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (78) (2019) , s. 5-23
Access mode:
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168338471
article
24

Author:
Title:
Uznanie z mocy prawa, uznanie sądowe, odmowa uznania orzeczenia sądów państw obcych w świetle praktyki notarialnej i wieczystoksięgowej
Source:
Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda / red. Tomasz Demendecki - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019, s. 71-83
Series:
(Raporty)
ISBN:
978-83-66344-20-4
Access mode:
Nr:
2168337105
chapter in report
25

Author:
Title:
Usus extraordinarius, czyli o legalizacji dokumentów zagranicznych w prawie francuskim = Usus extraordinarius, that is about the Certification of Foreign Documents in French Law = Usus extraordinarius - über die legalisierung Ausländischer Dokumente im französischen Recht
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 29, nr 8 (340) (2019) , s. 42-59. - Summ.
Access mode:
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168338129
article
26

Author:
Title:
Konstrukcja testamentów cudzoziemców sporządzanych w formie aktu notarialnego
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (77) (2019) , s. 5-19
Access mode:
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168335377
article
27

Author:
Title:
Az Európai Unió jogalkotó útvesztője : a 650/2012 számú öröklési ügyekről szóló rendelet elemzése kiválasztott kérdések alapján - qui prodest?
Source:
Polgár(m)érték / red. János Lelkes - Budapest: Méry Ratio Kiadó, 2019, s. 123-135
ISBN:
978-615-5700-59-0
Access mode:
Nr:
2168360772
chapter in monograph
28

Author:
Title:
Brak podpisu notariusza na oryginale aktu wobec podpisania jego wypisu jako przyczyna nieważności czynności
Source:
Nieruchomości. - nr 2 (2019) , s. 10-14. - Streszcz.
Nr:
2168332767
article
29

Author:
Title:
Zakres immunitetu konsula honorowego w świetle niektórych dwustronnych konwencji konsularnych (case study) = Scope of the Immunity of the Honorary Consul in the Light of Some Bilateral Consular Conventions (Case Study)
Source:
Problems of Economics and Law. - t. 3 (2019) , s. 1-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168342891
article
30

Author:
Paweł Czubik , Wojciech Graliński , Mateusz Derdak
Title:
Przesłanki uznawania orzeczeń zagranicznych w praktyce sądowej
Source:
Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda / red. Tomasz Demendecki - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019, s. 23-59
Series:
(Raporty)
ISBN:
978-83-66344-20-4
Access mode:
Nr:
2168337099
chapter in report
31

Author:
Title:
Zamknięcie katalogu czynności notarialnych konsula przewidzianego w art. 28 ustawy - prawo konsularne - błąd ustawodawcy krajowego = Numerus Clauses in Consular Notarial Activities Provided in Article 28 of the Consular Law - an Analysis of Errors in the National Legislation
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 17 (2019) , s. 230-241. - Streszcz., summ.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168345740
article
32

Author:
Title:
Czynności uwierzytelniające dokumenty zagraniczne w polskim prawie i praktyce konsularnej w latach 1918-2018 : ewolucja podstaw prawnych legalizacji konsularnej na tle wybranych czynności notarialnych konsula
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2019
Physical description:
361, [2] s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-948146-5-6
SEC Rating:
120.00 pkt
Nr:
2168335191
monograph
33

Author:
Title:
Rozpad państwa w świetle norm iuris gentium - na przykładzie Związku Sowieckiego
Source:
Prawo i Więź. - nr 2 (28) (2019) , s. 87-90
Access mode:
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168338263
review
34

Author:
Title:
Zmiany zakresu stosowania konwencji haskiej "apostille" w latach 2018-2019
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (79) (2019) , s. 5-21
Access mode:
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341887
article
35

Author:
Title:
Podpis i parafa notariusza na oryginale aktu notarialnego - zagadnienia wybrane
Source:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 4, nr 1 (2019) , s. 33-44
Access mode:
Nr:
2168334251
unreviewed article
36

Author:
Title:
Orzeczenia sądów państw obcych w praktyce konsularnej - uwagi na tle badań ankietowych
Source:
Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda / red. Tomasz Demendecki - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019, s. 85-90
Nr:
2168337107
chapter in report
37

Author:
Conference:
Meždunarodna naučno-praktičeskaâ konferenciâ, Mińsk, Białoruś, od 2017-06-08 do 2017-06-09
Title:
Pravovoj status i funkcii pol'skogo notariusa - èvoluciâ i predpolagaemoe razvitie = Legal Status and Functions of the Polish Notary - Evolution and the Expected Development
Source:
Vnesudebnaâ zaŝita prav fizičeskih i ûridičeskih lic : sovremennoe sostoânie i perspektivy razvitiâ notariata = Extrajudicial Protection of the Rights of Individuals and Legal Entities : the Current State and Prospects for the Development of the Notarial Profession - Minsk: Al'tiora Forte, 2018, s. 37-42. - Referat w dwóch wersjach językowych: rosyjskiej i angielskiej
ISBN:
978-985-7175-49-9
Nr:
2168325045
chapter in book
38

Author:
Title:
Związki formy czynności prawnej i mocy dowodowej dokumentu : (uwagi na kanwie tekstu Macieja Celichowskiego z numeru 8 "Rejenta" z 2017 r.) = Connections between the Form of a Legal Action and the Probative Value of a Document : (Remarks Based on the Article by Maciej Celichowski in the Issue of "Rejent" no 8 of 2017) = Der Zusammenhang zwischen der Form der Rechtshandlung und der Beweiskraft des Dokumentes : (Überlegungen aufgrund des Textes von Maciej Celichowski von Nummer 8 "Rejent" aus 2017)
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 28, nr 8 (328) (2018) , s. 107-120
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168327481
polemic
39

Author:
Title:
Zmiany w konwencji haskiej ("apostille") w latach 2016-2017
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1(74) (2018) , s. 5-25
Access mode:
Nr:
2168325477
article
40

Author:
Title:
Odrzucenie spadku przed konsulem obcym w Polsce - glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2015 r., V CSK 51/14 = The Renunciation of Inheritance Before the Consul - Commentary on the Decision of the Supreme Court of 9 January 2015 (V CSK 51/14)
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 16 (2018) , s. 209-221. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168331027
article
41

Author:
Title:
Potrzeba uregulowania losu depozytów notarialnych w przypadku likwidacji kancelarii notarialnej
Source:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 3, nr 3 (2018) , s. 11-24
Access mode:
Nr:
2168330169
unreviewed article
42

Author:
Title:
Art. 75. [Stosunek do istniejących konwencji międzynarodowych]
Source:
Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / red. Mariusz Załucki - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 399-407
Series:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-8128-360-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168322137
chapter in monograph
43

Author:
Title:
Refleksja na temat potrzeby przyjęcia de lege ferenda przepisów wyłączających czynność odrzucenia spadku imieniem małoletniego z kręgu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (76) (2018) , s. 5-12
Access mode:
Nr:
2168331031
article
44

Author:
Paweł Czubik , Tibor Szőcs
Title:
Odrzucenie spadku w świetle węgierskiego prawa spadkowego = Rejection of Inheritance in the Light of the Hungarian Inheritance Law = Die Erbausschlagung im Sinne des ungarischen Erbrechtes
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 28, nr 12 (332) (2018) , s. 30-45. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168331029
article
45

Author:
Title:
Transgraniczny przepływ osób a optymalizacja oczekiwań wynikających z rozwiązań cywilnoprawnych : (przykłady wybrane z zakresu obrotu notarialnego) = Cross-border Movement of Persons in Order to Optimize Expectations Resulting from Civil Law Solutions : (Examples Selected from the Scope of Notarial Deed Turnover)
Source:
Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność : prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla / red. Piotr Cybula - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 153-162. - Summ.
ISBN:
978-83-233-4406-3 ; 978-83-233-9782-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330463
chapter in monograph
46

Author:
Title:
Art. 22. [Wybór prawa]
Source:
Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / red. Mariusz Załucki - 2. wyd.. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 181-189
Series:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-8128-360-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168322133
chapter in monograph
47

Author:
Title:
Polskie dokumenty urzędowe jako dowód w obrocie cywilnoprawnym za granicą
Source:
Człowiek i Dokumenty. - nr 46 (2017) , s. 6-13. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168318017
unreviewed article
48

Author:
Title:
Jeszcze o obowiązku informacyjnym w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców - uwagi na tle bieżącej praktyki notarialnej
Source:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 2, nr 2 (2017) , s. 9-19
Access mode:
Nr:
2168316925
unreviewed article
49

Author:
Title:
Krytyczna analiza postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2016 r., I CSK 64/15 = Critical Appraisal of the Decision of the Supreme Court of 11 March 2016 in the Case I CSK 64/15
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 15 (2017) , s. 168-175. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168316933
article
50

Author:
Title:
Obowiązki informacyjne wynikające z noweli ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców a czynności notarialne polskich konsulów = Information Duties Resulting of the New Law on the Acquisition of Real Estate by Foreigners and Notarial Activities of Polsish Consuls
Source:
Studia Prawnoustrojowe. - 38 (2017) , s. 171-182. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168324523
article
51

Author:
Title:
Wpływ odwołania i zmiany postanowień testamentowych na wybór prawa z art. 22 lub na domniemany wybór prawa z art. 83 ust. 4 europejskiego rozporządzenia spadkowego
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (72) (2017) , s. 5-16
Access mode:
Nr:
2168317999
article
52

Title:
Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2017
Physical description:
192 s.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy tekstach, Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-948146-3-2
Access mode:
Nr:
2168321995
See related chapters
53

Author:
Title:
Kwalifikacja pojęcia "formy" pełnomocnictw amerykańskich : (replika w odpowiedzi na teksty dra Wojciecha Kwiatkowskiego w nr 4 i 9 "Rejenta" z 2016 r.) = Qulification of the Term Form of American Powers of Attorney : Response to the Articles of dr Wojciech Kwiatkowski in the Issues of "Rejent" no 4 and 9 of 2016 = Die Einordnung des Begriffs "Form" der amerikanischen Vollmachten : (Replik in der Antwort auf Texte von Wojciech Kwiatkowski in Rejent Nr. 4 und 9 aus 2016)
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 27, nr 4 (312) (2017) , s. 95-134
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168313875
polemic
54

Author:
Title:
Pierwokup gruntów pod wodami stojącymi - refleksja na kanwie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (73) (2017) , s. 5-14
Access mode:
Nr:
2168322139
article
55

Author:
Title:
Europejskie rozporządzenie o doręczaniu dokumentów (nr 1393/2007) i jego potencjalne zastosowanie do polskiego notariusza
Source:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 2, nr 4 (2017) , s. 55-64
Access mode:
Nr:
2168322143
unreviewed article
56

Author:
Title:
Transgraniczne odrzucenie spadku w świetle rozporządzenia nr 650/2012 - zagadnienia wybrane = Cross Border Rejection of Inheritance Pursuant to the Regulation No 650/2012 and Selected Issues = Die Grenzüberschreitende Ausschlagung der Erbschaftim Sinne der Verordnung Nr. 650/2012 ausgewählte Fragen
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 27, nr 2 (310) (2017) , s. 16-29
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168312917
article
57

Author:
Title:
Konsekwencje nowelizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców dla praktyki notyfikacyjnej polskiego notariusza
Source:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 2, nr 1 (2017) , s. 23-45
Access mode:
Nr:
2168313337
unreviewed article
58

Author:
Title:
Legalizacja dokumentów w ustawie z 25.06.2015 r. - Prawo konsularne = Legalisation of Documents in Act on 25th of June 2015 - Consular Law = La légalisation des documents dans la loi du 25 juin 2015 - Droit consulaire = Die Legalisation von Urkunden in dem Gesetz vom 25 Juni 2015 - Konsularrecht
Source:
Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi / red. Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 37-47
ISBN:
978-83-8107-156-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168315555
chapter in monograph
59

Author:
Title:
Niewolnictwo w mahometanizmie = Slavery in Mohammedanism
Source:
Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej / red. Paweł CZUBIK i Karol MAGOŃ - Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2017, s. 154-172. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-948146-3-2
Nr:
2168322005
chapter in monograph
See main document
60

Author:
Title:
Dokumenty zagraniczne jako dowód w polskim procesie cywilnym
Source:
Człowiek i Dokumenty. - nr 47 (2017) , s. 52-60. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168322561
unreviewed article
61

Author:
Title:
Analiza wybranych zmian ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców na kanwie projektu rządowego z 24 sierpnia 2016 r.
Source:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 4 (2016) , s. 61-75
Access mode:
Nr:
2168310695
unreviewed article
62

Author:
Title:
Sporządzanie "Cząstkowego protokołu dziedziczenia" przed konsulem - zapowiedź aktywizacji polskiej służby konsularnej w zakresie dokonywania czynności notarialnych? = Consular "Partial Succession Protocol" - Forecast of Activation of Polish Consular Staff in the Execution of Notarial Functions
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 14 (2016) , s. 53-61. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168307629
article
63

Author:
Title:
Umowa prorogacyjna z art. 5 europejskiego rozporządzenia spadkowego jako nowa czynność notarialna
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (68) (2016) , s. 5-26
Nr:
2168307647
article
64

Title:
Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich)
Redakcja:
, Burek Wojciech
Publisher address:
Kraków: Ziyad Raoof, 2016
Physical description:
140 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana przez przedstawicielstwo Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce
ISBN:
978-83-935927-1-5
Nr:
2168306019
See related chapters
65

Author:
Title:
Kres stosowania klauzuli "zgodność dokumentu z prawem miejsca wystawienia" jako konsekwencja wejścia w życie od 1 listopada 2015 r. ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (69) (2016) , s. 15-21
Nr:
2168311125
article
66

Author:
Title:
Mechanizm uwierzytelniania dokumentów zagranicznych w relacjach polsko-marokańskich po akcesji Maroka do Konwencji haskiej
Source:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 3 (2016) , s. 35-43
Access mode:
Nr:
2168307637
unreviewed article
67

Author:
Title:
Niedopracowania legislacyjne i błędy konstrukcyjne w stosowanych od 17 VIII 2015 r. przepisach dotyczących aktów poświadczenia dziedziczenia zawartych w prawie o notariacie i przepisach intertemporalnych - zagadnienia wybrane
Source:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 1 (2016) , s. 25-37
Access mode:
Nr:
2168306047
unreviewed article
68

Author:
Title:
Protokół nr 12 do Europejskiej konwencji praw człowieka - zagrożenie dla pozycji ustrojowej notariatu RP?
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (70) (2016) , s. 5-14
Nr:
2168312911
article
69

Author:
Title:
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 1920 r. a prawo właściwe dla sprawy spadkowej wynikające z rozporządzenia europejskiego nr 650/2012 = Act on Land Acquisition by Foreigners of 1920 and Governing Law Applicable to the Estate Case Arising from Regulation (EU) No 650/2012 = Gesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Ausländer von 1920 und das zuständige Recht für die Erbschaftssache, die sich aus der europäischen Verordnung Nr. 650/2012 ergibt
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 26, nr 7 (303) (2016) , s. 141-150
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168307645
article
70

Author:
Title:
Umowa o pomocy prawnej z 1988 r.
Source:
Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich) / red. Paweł CZUBIK i Wojciech Burek - Kraków: Ziyad Raoof, 2016, s. 121-133
ISBN:
978-83-935927-1-5
Nr:
2168306025
chapter in monograph
See main document
71

Author:
Arkadiusz Adamczyk , Wojciech Arndt , Bogusław Banaszak , Andrzej Bryk , Paweł Czubik , Andrzej Dziadzio , Jolanta Jabłońska-Bonca , Anna Łabno , Jan Majchrowski , Maciej Marszał , Bogusław Nizieński , Bogdan Szlachta , Bogumił Szmulik , Jarosław Szymanek
Title:
Raport Zespołu Ekspertów do spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2016 r. = The Report from the Team of Experts for the Constitutional Tribunal Affairs of July 15, 2016
Source:
Przegląd Sejmowy. - nr 4(135) (2016) , s. 169-237
Prace pomocnicze:
Majchrowski Jan
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168309203
article
72

Author:
Paweł Czubik , Wojciech Burek
Title:
Wstęp
Source:
Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich) / red. Paweł CZUBIK i Wojciech Burek - Kraków: Ziyad Raoof, 2016, s. 7-9
ISBN:
978-83-935927-1-5
Nr:
2168306023
preface / summary
See main document
73

Author:
Title:
Przepisy dotyczące odrzucenia spadku w europejskim rozporządzeniu spadkowym z perspektywy polskiego notariusza
Source:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 2 (2016) , s. 9-16
Access mode:
Nr:
2168306041
unreviewed article
74

Author:
Title:
Forma czy formularz, zakres formy czy zakres "rejestrowy"? - interpretacja strony formalnoprawnej i dowodowej pełnomocnictw wystawionych w USA w postępowaniu wieczystoksięgowym = A Form or Forms, a Scope of the Form or a "Registry" Scope? and the Interpretation of Powers of Attorney with Regard to the Formal, Legal and Evidentiary Aspects Given in the USA in Real Estate Register Proceedings = Die Form oder das Formular, der Bereich der Form oder der Registerbereich? - die Auslegung der formell- juristischen Beweisseite der in den USA ausgestellten Vollmachten im Grundbuchverfahren
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 26, nr 3 (299) (2016) , s. 28-37. - Summ.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168306049
article
75

Author:
Title:
Zawieranie przez obywateli państw zza wschodniej granicy umów majątkowych małżeńskich przed polskim notariuszem - zagadnienia praktyczne
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (67) (2016) , s. 9-19
Nr:
2168306045
article
76

Author:
Title:
Ustawa konsularna - pierwszy komentarz po ponad trzydziestu latach obowiązywania
Source:
Prawo i Więź. - nr 2 (16) (2016) , s. 81-87
Nr:
2168308275
review
77

Author:
Title:
Podstawowe modele jurysdykcyjne w przypadku sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia i europejskiego poświadczenia spadkowego w krajowej praktyce notarialnej. Cz. A
Publisher address:
Kraków: Instytut Multimedialny, 2016
Physical description:
104 s.: il.; 23 cm + Diagram : [1] k. złoż.
ISBN:
978-83-934132-7-0
Nr:
2168306027
academic script
78

Author:
Title:
A magyar közjegyzöi meghatalmazások alaki érvényessége és bizonyító ereje Lengyelország területén
Source:
Közjegyzők közlönye. - nr 2 (2015) , s. 5-11
Nr:
2168302203
article
79

Author:
Title:
Stosunki dyplomatyczne, konsularne i quasi-konsularne z udziałem państw nieuznanych i pomiędzy nimi : przyczynek do teorii alternatywnej przestrzeni iuris gentium = Diplomatic, Consular and Quasi-consular Relations with and between Unrecognized States : Contribution to the Theory of Alternative Space iuris gentium
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego / red. Karol Karski - Warszawa: Bellona, 2015, s. 178-198. - Summ.
ISBN:
978-83-11-13716-5
Nr:
2168302135
chapter in monograph
80

Author:
Title:
Čem dolžen rukovodstvovat'sâ notarius Rossijskoj Federacii pri sostavlenii doverennosti, prednaznačennoj dlâ ispol'zovaniâ na territorii Respubliki Pol'ša? = What Should be Guided by the Notary of the Russian Federation in the Preparation of Proxy for Use on the Territory of the Republic of Poland?
Source:
Notarial'nyj Vestnik". - no. 2 (2015) , s. 48-54. - Rez., summ.
Nr:
2168302183
article
81

Author:
Title:
Art. 75. [Stosunek do istniejących konwencji międzynarodowych]
Source:
Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / red. Mariusz Załucki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 342-350
Series:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-7621-9 ; 978-83-255-7622-6
Nr:
2168302315
chapter in monograph
82

Author:
Title:
Nomina odiosa - czyli rzecz o karykaturalnym używaniu języka angielskiego w przekładach nazwisk pisanych cyrylicą w polskich dokumentach urzędowych = Nomina odiosa - Comical Usage of English in Polish Official Documents as an Effect of Transcription of Names Written in the Cyrillic
Source:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 10 (103) (2015) , s. 22-30. - Summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168302489
article
83

Author:
Title:
Czynności notarialne i legalizacyjne konsula w świetle nowej polskiej ustawy konsularnej - uwagi porównawcze na marginesie procesu legislacyjnego
Source:
Polskie prawo konsularne w okresie zmian / red. Wojciech Burek, Paweł CZUBIK - Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2015, s. 85-98
ISBN:
978-83-63743-19-2
Nr:
2168302031
chapter in monograph
See main document
84

Author:
Title:
Konwencja haska (apostille) w latach 2014-2015
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (66) (2015) , s. 5-19
Nr:
2168302037
article
85

Author:
Title:
Uwaga na kanwie tekstów Wojciecha Kwiatkowskiego zamieszczonych w "Rejencie" 2015, nr 6 i 7, dotyczących "notariatu" w USA = The Remark Based on the Texts of Wojciech Kwiatkowski that Appear in "Rejent" in Issue 6 and 7 Concerning "the Notariat" in the USA = Bemerkung aufgruft der Texte von Wojciech Kwiatkowski in "Rejent" 2015, Nr. 6 und 7, zum Notariat in den USA
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 25, nr 9 (293) (2015) , s. 148-153
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168302075
polemic
86

Author:
Title:
Udział w drodze wspólnej jako nieobjęty reglamentacją sprzedaży gruntu na rzecz cudzoziemców : uwagi aprobujące na kanwie postanowienia z dnia 15 lutego 2012 r. Skarb Państwa (MSWiA) v. A.S. i M.W. (Sąd Okręgowy w Suwałkach, I Ca 346/11)
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (63) (2015) , s. 51-58
Nr:
2168302331
article
87

Author:
Title:
Uregulowanie statusu prawnomiędzynarodowego przedstawicieli państwa in statu nascendi na przykładzie Kurdystanu : (wnioski de lege ferenda)
Source:
Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym / red. Jerzy Menkes, Ewelina Cała-Wacinkiewicz - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 250-260
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-255-7881-7
Nr:
2168302043
chapter in monograph
88

Author:
Title:
Česká plná moc v polském právním systému
Source:
Ad notam. - nr 1 (2015) , s. 15-19
Nr:
2168302307
article
89

Author:
Title:
Formalna učinkovitost i dokazna vrijednost hrvatskih javnobilježničkih punomoći pred poljskim javnim bilježnikom
Source:
Javni bilježnik. - nr 41 (2015) , s. 65-68
Nr:
2168302283
article
90

Author:
Title:
Wpływ stosunków majątkowych małżeńskich na skuteczności dokonania w Austrii czynności rozporządzającej udziałem w nieruchomości położonej w Polsce - uwagi na tle postanowienia Sądu Rejonowego w Gostyninie - Wydział Ksiąg Wieczystych z 31 stycznia 2014 r. = The Influence of Matrimonial Property Regime on Legal Effectiveness of Disposing Transaction of Shares in Polish Real Estate in Austria : Some Remarks on District Court Decision (Land and Mortgage Register Department in Gostynin of 31th January 2014)
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 13 (2015) , s. 205-210. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168302019
article
91

Title:
Polskie prawo konsularne w okresie zmian
Redakcja:
, Burek Wojciech
Publisher address:
Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2015
Physical description:
215 s.; 24 cm
Notes:
Stan prawny: 1 listopada 2015 r., Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN:
978-83-63743-19-2
Nr:
2168302023
See related chapters
92

Author:
Title:
Eficacitatea juridico-formală şi forţa probantă a procurilor româneşti în Polonia
Source:
Buletinul notarilor publici. - R. 19, nr 1 (2015) , s. 29-32
Nr:
2168302125
article
93

Author:
Title:
Artykuł 48 Konwencji konsularnej zawartej między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii jako podstawa zniesienia wymogu legalizacji we wzajemnych relacjach
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (64) (2015) , s. 21-27
Nr:
2168302325
article
94

Author:
Title:
Art. 22. [Wybór prawa]
Source:
Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / red. Mariusz Załucki - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 145-153
Series:
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN:
978-83-255-7621-9 ; 978-83-255-7622-6
Nr:
2168302311
chapter in monograph
95

Author:
Title:
Nieuznawanie urzędowych dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych - przypadek Tureckiej Republiki Północnego Cypru = Non-Recognition of Official Foreign Documents Issued in Jurisdiction of So-Called Non-Recognized States - Case of the Turkish Republic of North Cyprus
Source:
Państwo i Społeczeństwo. - R. 15, nr 1 (2015) , s. 11-20. - Summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168302059
article
96

Author:
Title:
Efektivnost na b"lgarski p"lnomoŝni w polskoto pravno prostranstvo
Source:
Notarialen bûletin. - nr 1 (17) (2015) , s. 13-15
Nr:
2168302151
article
97

Author:
Title:
Aktywność legislacyjna Unii Europejskiej w zakresie międzynarodowego prawa konsularnego - najnowsze zagadnienia wybrane
Source:
Unia Europejska a prawo międzynarodowe : księga jubileuszowa dedykowana prof. Elżbiecie Dyni / red. Lidia Brodowski, Dagmara Kuźniar-Kwiatek - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2015, s. 27-32
ISBN:
978-83-7667-207-6
Nr:
2168303359
chapter in monograph
98

Author:
Title:
Obowiązywanie norm kolizyjnych z umów o pomocy prawnej zawartych z Białorusią, Ukrainą i Rosją w obrębie materii objętej zakresem zastosowania rozporządzeń europejskich
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (65) (2015) , s. 19-28
Nr:
2168302121
article
99

Author:
Title:
Udel'ovanie plných mocí na Slovensku určených na použitie v Pol'sku : problematika formy úkonu a dôkaznej sily listiny
Source:
Ars Notaria. - 3 (2015) , s. 12-15
Nr:
2168302129
article
100

Author:
Title:
Dvišalių sutarčių dėl teisinės pagalbos taikymas Europos notarinėje praktikoje : Lietuvos ir Lenkijos teisinės pagalbos sutarties pavyzdžiu
Source:
Teisė. - vol. 93 (2014) , s. 205-209
Nr:
2168360790
article
101

Author:
Title:
Ukraїna âk prijmaûča deržava v rozumìnnì konsul's'kogo prava ta mehanìzmi êvropejs'kogo konsul's'kogo zahistu = Ukraine as the Host State within the Meaning of the Consular Rights and Mechanisms of the European Consular Protection
Source:
Al'manah mìžnarodnogo prava. - vip. 6 (2014) , s. 17-24. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302167
article
102

Author:
Title:
Zagadnienia prawnokonsularne i kolizyjnoprawne w sporze dotyczącym kolekcji profesora Kostaneckiego : (znajdującej się w posiadaniu Muzeum Narodowego w Krakowie) - case study
Source:
Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 14, nr 1-2 (2014) , s. 65-78
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168302113
article
103

Author:
Title:
Efektivnìstʹ ukraïnsʹkih notarìalʹnih dìj na teritorìï Polʹŝì
Source:
Notarìat Ukraïni. - vol. 12 (2014) , s. 62-65
Nr:
2168360804
article
104

Author:
Wojciech Burek , Paweł Czubik
Title:
Wstęp
Source:
Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego : (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej) / red. Paweł Czubik, Wojciech Burek - Kraków: Instytut Multimedialny, 2014, s. 7-9
ISBN:
978-83-934132-5-6
Access mode:
Nr:
2168361470
preface / summary
See main document
105

Author:
Piotr Cybula , Paweł Czubik
Title:
Pomoc finansowa konsula jako instrument ochrony klienta niewypłacalnego organizatora turystyki = Consul's Financial Assistance as Instrument for Protecting Customers of an Insolvent Tour Operator
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 12 (2014) , s. 20-27. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168360822
article
106

Author:
Title:
Tytułem wprowadzenia o mechanizmach punktowej oceny czasopism (lub lepiej wyprowadzenia - według maksymy : "sztandar wyprowadzić")
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 12, s. 7-9
Access mode:
Nr:
2168361498
voice in discussion / interview
107

Author:
Title:
Regulacje traktatowe przyjęte pod auspicjami Organizacji Państw Amerykańskich odnoszące się do pełnomocnictw
Source:
Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata : księga jubileuszowa dedykowana pani profesor Genowefie Grabowskiej / red. Barbara Mikołajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka - Bydgoszcz ; Katowice: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014, s. 260-271
ISBN:
978-83-64335-09-9
Nr:
2168360842
chapter in monograph
108

Author:
Title:
Lietuvoje parengtų dokumentų naudojimas notariniams veiksmams Lenkijoje atlikti ir Lenkijos nekilnojamo turto registro teismuose (rei sitare taikytinumas, konsulinio legalizavimo panaikinimas)
Source:
Notariatas. - nr 17 (2014) , s. 35-38
Access mode:
Nr:
2168360846
article
109

Author:
Title:
Międzynarodowe i krajowe prawo konsularne - refleksja w 50-lecie kodyfikacji wiedeńskiej dotycząca stanu badań dziedziny w ostatnich latach w Polsce
Source:
Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego : (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej) / red. Paweł Czubik, Wojciech Burek - Kraków: Instytut Multimedialny, 2014, s. 285-295
ISBN:
978-83-934132-5-6
Access mode:
Nr:
2168334481
chapter in monograph
See main document
110

Author:
Title:
Geneza poświadczenia zgodności dokumentu z prawem miejsca wystawienia
Source:
Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi / red. Anna Dańko-Roesler, Aleksander Oleszko, Radosław Pastuszko - Warszawa: Stowarzyszenie Notariuszy RP, 2014, s. 92-100
ISBN:
978-83-62921-12-6
Nr:
2168360838
chapter in monograph
111

Author:
Title:
Dokumenty zagraniczne dotyczące przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu a wymóg ich uwierzytelnienia
Source:
Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności / red. Konrad Łoś - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2014, s. 253-256 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63705-76-3
Nr:
2168360836
chapter in monograph
112

Author:
Title:
Przyczyny wygaszenia preferencji historycznych GATT w przypadku uczestnictwa ich gwaranta w regionalnych porozumieniach handlowych - analiza matematyczna = The Causes of Historical Preferences Extinction in the Case of State Guarantor Participation in the RTAs - Mathematical Analysis
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 12 (2014) , s. 116-123. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168360844
article
113

Author:
Title:
Nabycie nieruchomości na potrzeby aktywności dyplomatycznej państwa obcego
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (61) (2014) , s. 37-56
Nr:
2168360720
article
114

Author:
Title:
Konsekwencje braku kota na pokładzie w świetle barcelońskiego Konsulatu Morskiego
Source:
Kultura, tożsamość i integracja europejska / red. Dariusz Niedźwiedzki - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2014, s. 285-292 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7688-170-6
Access mode:
Nr:
2168360834
chapter in monograph
115

Author:
Title:
Konsul honorowy jako świadczący działania związane z "europejską opieką konsularną"
Source:
Człowiek i prawo międzynarodowe : księga dedykowana Profesorowi Bogdanowi Wierzbickiemu / red. Maciej Perkowski, Janusz Szymański, Mieczysława Zdanowicz - Białystok: Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2014, s. 69-78
ISBN:
978-83-62813-70-4
Nr:
2168302109
chapter in monograph
116

Title:
Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego : (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej) = Selected Issues in Contemporary Consular Law : (from the Perspective of International and Polish Law and Practice)
Redakcja:
, Burek Wojciech
Publisher address:
Kraków: Instytut Multimedialny, 2014
Physical description:
307 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja finansowana przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN:
978-83-934132-5-6
Access mode:
Nr:
2168361468
See related chapters
117

Author:
Title:
Czy polskiemu notariuszowi jest potrzebny status inicjującego postępowanie celem ustalenia treści prawa obcego?
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (62) (2014) , s. 23-30
Nr:
2168360718
article
118

Author:
Title:
Transkrypcja aktów stanu cywilnego - realna potrzeba czy fanaberia ustawodawcy? : kilka uwag z perspektywy notariatu
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (59) (2014) , s. 29-39
Nr:
2168360722
article
119

Author:
Title:
Aktywność konsularna w zakresie transgranicznego transportu zwłok - analiza podstawowych regulacji na tle działań podjętych po katastrofie smoleńskiej wobec wątpliwości co do zakazu otwierania trumien = Consular Activity in the Field of Cross-border Transport of Corpses - an Analysis of the Basic Regulation Against the Actions Taken after the Smolensk Crash and Doubts about the Ban on Opening Coffins
Source:
Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego. - 5 (2014) , s. 117-129. - Summ.
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168302355
article
120

Author:
Title:
Skuteczność formalna dopisków na pełnomocnictwie zagranicznym dokonanych przez mocodawcę po jego zalegalizowaniu - uwagi na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2012 r. (IV CSK 419/11)
Source:
Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych. - z. 1 (2013) , s. 173-188. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168360868
article
121

Author:
Title:
O braku unifikacji prawa kolizyjnego w okresie obowiązywania w II Rzeczypospolitej ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r. w odniesieniu do formy czynności
Source:
Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. - T. 13 (2013) , s. 199-206. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3165)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168360854
article
122

Author:
Title:
Nowe prawo prywatne międzynarodowe w świetle praktyki notarialnej. Cz. 1
Source:
Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. - nr 2 (2013) , s. 20-23
Nr:
2168322873
article
123

Author:
Title:
Stosowanie konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji w latach 2012-2013
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (58) (2013) , s. 33-40
Nr:
2168360724
article
124

Author:
Title:
Krytyka projektu dyrektywy w sprawie opieki konsularnej nad obywatelami Unii za granicą - zagadnienia wybrane = Critique of the Proposed Directive on European Consular Care with Respect to the European Citizens Abroad - Selected Issues
Source:
Studia Prawnicze KUL. - nr 1(53) (2013) , s. 37-62. - Summ., rez.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168360872
article
125

Author:
Title:
Regionalizm jako synonim globalizmu - o nie do końca zrealizowanej ewolucji pojęcia w ramach systemu GATT/WTO
Source:
Nowe strategie na nowy wiek : granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych / red. Michał Chorośnicki, Janusz Józef Węc, Agnieszka Czubik, Aleksander Głogowski, Iwona Krzyżanowska-Skowronek, Agnieszka Nitszke, Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, Marcin Tarnawski - Kraków: Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, 2013, s. 39-45. - Summ.
ISBN:
978-83-937321-4-2
Nr:
2168360888
chapter in monograph
126

Author:
Title:
Nowe prawo prywatne międzynarodowe w świetle praktyki notarialnej. Cz. 2
Source:
Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. - nr 3 (2013) , s. 20-23
Nr:
2168322875
article
127

Author:
Title:
Uwagi na temat stosowania i interpretacji norm kolizyjnoprawnych wynikających z dwustronnych umów o pomocy prawnej
Source:
Istotne w obrocie notarialnym przepisy z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego wynikające z dwustronnych umów o pomocy prawnej : komentarze i wybór materiałów źródłowych / red. Agnieszka Czubik - Kraków: Instytut Multimedialny, 2013, s. 11-16
ISBN:
978-83-934132-3-2
Nr:
2168360884
chapter in monograph
128

Author:
Title:
Charakter prawnomiędzynarodowy podmiotowości Zakonu Maltańskiego - zarys problemu
Source:
Crucem signati : krzyżowcy na przestrzeni dziejów w nowej perspektywie badawczej / red. Marian Małecki - Zabrze ; Tarnowskie Góry: Inforteditions, 2013, s. 9-19 - Bibliogr.
Series:
(Szlakiem Krucjat ; t. 4)
ISBN:
978-83-64023-28-6
Nr:
2168360862
chapter in monograph
129

Author:
Title:
Jak zapisywać w aktach notarialnych imiona i nazwiska obywateli państw stosujących jako urzędowy alfabet cyrylicę?
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (56) (2013) , s. 5-13
Nr:
2168360890
article
130

Author:
Title:
Podstawowe dylematy w procesie stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r. przez sądy wieczystoksięgowe - wnioski dla praktyki notarialnej
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (55) (2013) , s. 5-24
Nr:
2168360894
article
131

Title:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
Number:
vol. 11
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013
Access mode:
Nr:
2168360924
journal / series editorial
132

Author:
Conference:
Konferencja katedr prawa międzynarodowego i europejskiego, Stronie Śląskie, Polska, od 2012-04-25 do 2012-04-27
Title:
Zakon Maltański jako reliktowy podmiot prawa międzynarodowego
Source:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Ius Inter Gentes. - 10 (2013) , s. 167-182. - Tytuł numeru: Podmiotowość w prawie międzynarodowym
Series:
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3529)
Access mode:
Nr:
2168360850
article
133

Author:
Title:
O potrzebie wydania rozporządzenia w sprawie zniesienia wymogu legalizacji dokumentów wewnątrz UE = About the Need to Issue a Regulation Abolishing the Requirement of Legalising Documents Inside the EU
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 7 (2013) , s. 24-28. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168360892
article
134

Author:
Title:
Przypadki "jednostronnego" obowiązywania rozdzielności majątkowej małżeńskiej z elementem zagranicznym
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (57) (2013) , s. 19-27
Nr:
2168313481
article
135

Author:
Title:
Nowe strefy wolnego handlu USA : od prostej wymiany handlowej do celów "wyższych" = New US Free Trade Zones : from Simple Trade to "Higher" Goals
Source:
Dylematy strategiczne XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Michałowi Chorośnickiemu z okazji czterdziestolecia pracy naukowej / red. Robert Kłosowicz, Bogdan Szlachta, Janusz Józef Węc - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013, s. 37-47
ISBN:
978-83-7638-375-0
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168360886
chapter in monograph
136

Author:
Title:
Międzywojenne regulacje dotyczące utraty obywatelstwa polskiego, ich realizacja przez polską służbę konsularną oraz znaczenie w procesie rozproszenia i emigracji diaspory Żydów polskich z III Rzeszy
Source:
Państwo polskie wobec Polaków w diasporze / red. Irena Głuszyńska, Kazimierz Lankosz - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2013, s. 213-223. - Summ.
ISBN:
978-83-63705-56-5
Nr:
2168360864
chapter in monograph
137

Author:
Title:
Petr Mlsna, Jan Kněžínek, Mezinárodní smlouvy v českém právu. Teoretická východiska, sjednávání, schvalování, ratifikace, vyhlašování a aplikace, Wydawnictwo Lindepraha, Praha 2009, ss. 605
Source:
Studia Prawnicze KUL. - nr 3 (55) (2013) , s. 163-169
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168360858
review
138

Author:
Title:
Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Z. 7
Publisher address:
Kraków: Instytut Multimedialny, 2013
Physical description:
52 s.: il.; 23 cm
ISBN:
978-83-934132-1-8
Nr:
2168360902
book
139

Author:
Title:
Konsekwencje europejskiego rozporządzenia spadkowego (nr 650/2012) dla praktyki notarialnej : (zagadnienia dotyczące wyboru prawa właściwego dla dziedziczenia) = Consequences of the European Succession Regulation (No. 650/2012) for Notarial Practice = Konsequenzen der europäischen Erbrechtsverordnung (Nr. 650/2012) für notarielle Praxis
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 23, nr 11 (271) (2013) , s. 27-47. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168313483
article
140

Author:
Title:
Dyplomatyczny wystawca klauzul apostille - egzotyczne rozwiązanie mikropaństw czy zapowiedź praktyki przyszłości? = Diplomatic Authorities Competent to Issue the Apostille Certificate - Exotic Solution of Micro-States or Universal Practice Prophecy?
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 11 (2013) , s. 43-50. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168360898
article
141

Author:
Title:
Wybrane regulacje kolizyjne wynikające z umów dwustronnych o pomocy prawnej w praktyce notarialnej = Selection of Choice of Law Provisions Resulting from Bilateral Agreements on Legal Aid in Notarial Practice = Ausgewählte Kollisionsregelungen aufgrund der beiderseitigen Verträge über Rechtshilfe in der Notarpraxis
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 23, nr 10 (270) (2013) , s. 9-26. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168323435
article
142

Author:
Title:
Pomoc konsularna w razie wypadków turystów w górach poza granicami RP = Consular Protection of Tourists in Case of Mountain Accidents Outside of the RP
Source:
Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach - turystyka, rekreacja, sport = Legal Aspects of Safety in Mountains - Tourism, Recreation, Sport / red. Piotr Cybula - Kraków: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2013, s. 42-54
Series:
(Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie ; t. 22)
ISBN:
978-83-62473-31-1
Access mode:
Nr:
2168360900
chapter in monograph
143

Author:
Title:
Tajwan jako członek WTO i strona regionalnych umów o wolnym handlu : kilka uwag na temat traktatowej aktywności państwa nieuznanego
Source:
Prawo międzynarodowe - teraźniejszość, perspektywy, dylematy : księga jubileuszowa profesora Zdzisława Galickiego / red. Elżbieta Mikos-Skuza, Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Jerzy Poczobut - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013, s. 41-52
ISBN:
978-83-264-4136-3
Nr:
2168360928
chapter in monograph
144

Author:
Title:
M. Rzeszutko, Konsulaty w Krakowie. Historia i działalność, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2014, ss. 169
Source:
Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 13, nr 2 (2013) , s. 77-86
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168360824
review
145

Author:
Title:
Zastosowanie ustawy kolizyjnej z 1926 r. do czynności dotyczących przenoszenia własności nieruchomości położonych w Polsce dokonywanych w jurysdykcji izraelskiej - case study
Source:
Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych. - z. 2 (2013) , s. 137-142. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168360856
article
146

Author:
Title:
O konsekwencjach wskazania przez stronę czynności prawa wyłącznie właściwego co do formy : kilka uwag na marginesie pełnomocnictw z londyńskiej kancelarii Salinger
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (54) (2012) , s. 5-13
Nr:
2168360938
article
147

Author:
Paweł Czubik , Ewa Kamarad
Title:
Zagraniczna czynność o charakterze rozporządzenia częścią masy spadkowej (odrzucenia części spadku ze wskazaniem nabywającego) dokonana zgodnie z prawem obcym - case study = Legal Action on the Disposition of the Part of the Inheritance (the Disclaimer of Inheritance with an Indication of Purchaser) Made under a Foreign Law - Case Study
Source:
Palestra. - nr 3-4 (2012) , s. 101-109. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168335601
article
148

Author:
Title:
Współpraca notarialna i sądowa w sprawach cywilnych pomiędzy Polską a Czechami : skuteczność formalnoprawna pełnomocnictw zagranicznych w obrocie notarialnym = Notârskâ a soudni społu prace mezi Polskem a Ceskou republ ikou v obćanskem rizeni : formalne prâvni ućinky zahra nićnich plnych mod v notârském styk
Source:
Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu "Śląsk Cieszyński" / red. Janusz Józef Węc - Kraków ; Bielsko-Biała: Księgarnia Akademicka, 2012, s. 159-181. - Shrn.
Research program:
Tekst powstawał w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2010 r. w ramach grantu zaty­tułowanego "Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospo­ darczy Euroregionu «Śląsk Cieszyński»" (nr N N116 447137), zrealizowanego w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej
ISBN:
978-83-7638-293-7
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168360934
chapter in monograph
149

Author:
Title:
Przyjmowanie dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych : (uwagi na tle specyficznego przypadku dokumentów z Tajwanu)
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (52) (2012) , s. 43-52
Nr:
2168314461
article
150

Author:
Title:
Azjatyckie drogi do regionalizmu handlowego - kilka wniosków w świetle stosowania porozumień o wolnym handlu przez Chiny
Source:
Hereditas Mercaturæ : księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu / red. Paweł Czubik, Zdzisław Mach - Stan prawny na 15 października 2012 r.. - Kraków: Instytut Multimedialny, 2012, s. 210-218
ISBN:
978-83-934132-0-1
Nr:
2168335443
chapter in monograph
See main document
151

Author:
Title:
Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Z. 6
Publisher address:
Kraków: Instytut Multimedialny, 2012
Physical description:
56 s.: il.; 23 cm
ISBN:
978-83-930883-9-3
Nr:
2168360904
book
152

Author:
Title:
Klauzula generalna przewidująca "rozsądny termin" dla ustalenia treści prawa obcego - rzekome czy rzeczywiste niebezpieczeństwo dla praktyki notarialnej?
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (53) (2012) , s. 5-13
Nr:
2168314459
article
153

Author:
Paweł Czubik , Krzysztof Żółkiewicz
Title:
Liczba możliwych relacji wielostronnych podmiotów iuris gentium oraz wymiar matematyczny "potencjału" traktatowego pojedynczego podmiotu = The Number of Possible Multilateral Relations Among Iuris Gentium Subjects and the Mathematical Formula Determining Treaty-Making-Power of Single Subject
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 10 (2012) , s. 201-208. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168316245
article
154

Author:
Title:
Aktywność konsula państwa trzeciego w zakresie czynności legalizacyjnych : studium przypadku dotyczące użycia w RP dokumentów sporządzonych przez konsula Iraku w Egipcie
Source:
Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych. - z. 1 (2012) , s. 179-184. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168360942
article
155

Title:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
Number:
vol. 10
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012
Notes:
Streszcz. ang. przy art.,
Access mode:
Nr:
2168360926
journal / series editorial
156

Author:
Title:
Uchylanie się spółdzielni mieszkaniowej od przekształceń spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
Source:
Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. - nr 10 (2012) , s. 19-21
Nr:
2168360950
article
157

Title:
Hereditas Mercaturæ : księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu
Edition:
Stan prawny na 15 października 2012 r.
Redakcja:
, Mach Zdzisław
Publisher address:
Kraków: Instytut Multimedialny, 2012
Physical description:
303, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-934132-0-1
Nr:
2168335399
See related chapters
158

Author:
Title:
Forma "czysto" prywatnoprawna czynności zagranicznej dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce a czynności notarialne polskiego konsula
Source:
Consul est iuris et patriae defensor : księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi - Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją, 2012, s. 295-308
Redakcja:
Longchamps de Bérier Franciszek
, Sarkowicz Ryszard
, Szpunar Maciej
ISBN:
978-83-63743-02-4
Access mode:
Nr:
2168314899
chapter in monograph
159

Author:
Title:
Użycie w Polsce zagranicznych dokumentów "kapitańskich" : studium przypadku dotyczące pełnomocnictwa sporządzonego na statku podnoszącym banderę norweską
Source:
Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych. - z. 2 (2012) , s. 133-138. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168360936
article
160

Author:
Title:
Wymóg uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej na zmianę sposobu użytkowania lokalu = A Requirement of Obtaining a Consent of the Housing Community to Change the Way of Using the Premises
Source:
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka. - nr 3(28) (2012) , s. 5-14. - Summ.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168313861
article
161

Author:
Conference:
Konferencja 50 lat Konwencji Wiedeńskiej - aktualna kondycja uregulowań dotyczących stosunków dyplomatycznych, Warszawa, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Title:
O niektórych mitach związanych z azylem dyplomatycznym
Source:
50 lat konwencji wiedeńskiej - aktualna kondycja uregulowań dotyczących stosunków dyplomatycznych / / red. Zdzisław Galicki, Tomasz Kamiński, Katarzyna Myszona-Kostrzewa - Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 167-178
ISBN:
978-83-63093-98-3
Nr:
2168360940
chapter in conference materials
162

Author:
Title:
Wykonywanie czynności notarialnych przez konsula RP : reminiscencja historyczna i propozycje de lege ferenda w przeddzień reformy polskiego prawa konsularnego - zagadnienia wybrane
Source:
Rozprawy z prawa prywatnego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce / red. Maksymilian Pazdan, Anna Dańko-Roesler, Jerzy Jacyszyn, Wojciech Popiołek - Warszawa: Stowarzyszenie Notariuszy RP, 2012, s. 62-82
ISBN:
978-83-62921-04-1
Nr:
2168361002
chapter in monograph
163

Author:
Title:
Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Z. 5
Publisher address:
Kraków: Instytut Multimedialny, 2011
Physical description:
56 s.: il.; 23 cm
ISBN:
978-83-930883-7-9
Nr:
2168360906
book
164

Author:
Title:
Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Z. 4
Publisher address:
Kraków: Instytut Multimedialny, 2011
Physical description:
52 s.: il.; 23 cm
ISBN:
978-83-930883-5-5
Nr:
2168360908
book
165

Author:
Title:
Brak daty dokonania zagranicznej czynności cywilno-prawnej w kontekście oceny zgodności zalegalizowanego konsularnie pełnomocnictwa z prawem kanadyjskim (Quebec) jako "lex loci actus" : studium przypadku
Source:
Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych. - z. 2 (2011) , s. 179-190. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168361328
article
166

Author:
Title:
Zmiany w zakresie podmiotowym zastosowania konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji w latach 2010-2011
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (50) (2011) , s. 5-14
Nr:
2168360976
article
167

Author:
Paweł Czubik , Krzysztof Żółkiewicz
Title:
Matematyczne ustalenie zakresu obowiązywania prawa międzynarodowego umownego i zwyczajowego = Mathematical Determination in the Scope of Usage of International Treaty or Customary Law
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 9 (2011) , s. 215-223. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168316247
article
168

Author:
Title:
Prawo dostępu do konsula w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego = De iure aditus ad consulem : secundum ius gentium, Europæum, leges propriæ nationum
Publisher address:
Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011
Physical description:
640 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja finansowana przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN:
978-83-930883-8-6
Nr:
2168311107
monograph
169

Author:
Conference:
Materiały III Warszawsko-Toruńskiego Kolokwium Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Toruń, 9-10 grudnia 2010 r., Toruń, Polska, od 2010-12-09 do 2010-12-10
Title:
Ochrona dyplomatyczna i konsularna w świetle orzecznictwa strasburskiego
Source:
Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej system kontrolny : perspektywa systemowa i orzecznicza / red. Michał Balcerzak, Tadeusz Jasudowicz, Julia Kapelańska-Pręgowska - Toruń: Katedra Praw Człowieka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011 , s. 15-27
ISBN:
978-83-933493-0-2 ; 978-83-933493-1-9
Access mode:
Nr:
2168361004
chapter in conference materials
170

Title:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
Number:
vol. 9
Redakcja:
Cybula Piotr
Publisher address:
Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011
Access mode:
Nr:
2168361524
journal / series editorial
171

Author:
Title:
Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Z. 3
Publisher address:
Kraków: Instytut Multimedialny, 2011
Physical description:
52 s.: il.; 23 cm
ISBN:
978-83-93-0883-4-8
Nr:
2168360910
book
172

Author:
Title:
Artykuł 25 nowej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe - przełom dla notariatu RP?
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (47) (2011) , s. 29-46
Nr:
2168313467
article
173

Author:
Title:
Tłumaczenia przysięgłe klauzul apostille
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (48) (2011) , s. 5-8
Nr:
2168360970
article
174

Author:
Title:
Odmowa urzędowego charakteru i mocy dowodowej dokumentu sporządzonego przez "urzędnika poświadczającego" tzw. Tureckiej Republiki Cypru Północnego : studium przypadku
Source:
Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych. - z. 1 (2011) , s. 197-206. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168361330
article
175

Author:
Title:
Pojęcie legalizacji w świetle orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2003 (IV CK 23/02), czyli kilka słów o rozstrzygnięciu antycypującym uchwałę z 2007 r.
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (49) (2011) , s. 57-66
Nr:
2168360980
article
176

Author:
Title:
Współczesne funkcjonowanie sowieckich koncepcji instytucjonalnych prawa konsularnego i dyplomatycznego - wybrane zagadnienia = Contemporary Usage of Soviet Institutional Ideas in diplomatic and Consular Law - Selected Issues
Source:
Forum Europejskie. - nr 20 (2011) , s. 53-62. - Streszcz., summ.
Nr:
2168360712
article
177

Author:
Title:
Pomiędzy "pierwszym" a "drugim domem" - ciągle aktualny problem po wygaśnięciu ograniczenia z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (43) (2010) , s. 31-54
Nr:
2168360730
article
178

Author:
Title:
National Reports : Poland - Polska (PL)
Source:
Consular and Diplomatic Protection Legal Framework in the EU Member States - Firenze: Istituto di teoria e tecniche dell'informazione giuridica del Cnr, 2010 - Bibliogr.
Research program:
This Report is the result of the CARE (Citizens Consular Assistance Regulation in Europe) project activities realised with the financial support of the Fundamental Rights & Citizenship Programme of the European Commission. Project Number: JLS/2007/FRC-1/50 30-CE-0226854/00-31
ISBN:
978-88-905764-1-6
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168361366
chapter in report
179

Author:
Title:
Prawo właściwe dla formy umowy dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce i zawieranej inter absentes przez strony znajdujące się w różnych państwach
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (46) (2010) , s. 5-15
Nr:
2168313473
article
180

Author:
Title:
Pełnomocnictwa z Watykanu w krajowym obrocie prawnym
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (44) (2010) , s. 33-39
Nr:
2168360728
article
181

Author:
Title:
Rozporządzenie nieruchomością położoną w Polsce dokonane w porządku prawnym stanu Nowy Jork : studium przypadku w świetle polskich przepisów kolizyjnych i prawa obcego
Source:
Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych. - z. 2 (2010) , s. 179-187. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168361356
article
182

Title:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
Number:
vol. 8
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010
Access mode:
Nr:
2168361522
journal / series editorial
183

Author:
Title:
Legalizacja dokumentów krajowych przeznaczonych do użycia w państwie trzecim : case study na bazie bieżącej polskiej praktyki konsularnej
Source:
Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 10, nr 3 (2010) , s. 199-207
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168316211
article
184

Author:
Title:
Odpowiedzialność notariusza za dokonanie czynności na podstawie dokumentów zagranicznych
Source:
Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. - nr 12 (148) (2010) , s. 10-13
Nr:
2168361006
article
185

Author:
Title:
Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Z. 1
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Instytut Multimedialny, 2010
Physical description:
56 s.: il.; 23 cm
ISBN:
978-83-930883-0-0
Nr:
2168360916
book
186

Author:
Title:
Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 17 października 2008 roku (I CSK 153/08) co do formy umowy darowizny dokonanej "inter absentes", w przypadku gdy strony umowy przebywają na obszarze różnych jurysdykcji państwowych
Source:
Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych. - z. 1 (2010) , s. 155-163. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168361358
article
187

Author:
Title:
Pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości sporządzane za granicą na obszarach objętych "eksterytorialnością jurysdykcyjną" = Powers of Attorney for the Transfer of Ownership of the Real Estate Drawn up Abroad in Spread Areas "with Jurisdictional Extraterritorial Status" = Vollmachten für Veräußerung des Eigentums der Immobilieangefertigten im Ausland in Bereichen der "Exterritorialitätder Jurisdiktion"
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 20, nr 5 (229) (2010) , s. 16-30. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168313465
article
188

Author:
Title:
Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Z. 2
Publisher address:
Kraków: Instytut Multimedialny, 2010
Physical description:
48 s.: il.; 23 cm
ISBN:
978-83-923759-8-2
Nr:
2168360912
book
189

Title:
Czynności cywilnoprawne konsula w krajowym obrocie notarialnym oraz praktyce służby zagranicznej RP : wybór materiałów źródłowych
Edition:
Wyd. 2.
Opracowanie:
, Woźniak Mateusz
Publisher address:
Kraków: Instytut Multimedialny, 2010
Physical description:
224 s.; 23 cm
ISBN:
978-83-923759-6-8
Access mode:
Nr:
2168335401
190

Author:
Title:
Rzecz o praktyce krajowych sądów wieczystoksięgowych badających prawo obce zgodnie z art. 1143 K.P.C.
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (45) (2010) , s. 5-19
Nr:
2168360726
article
191

Author:
Title:
Zjazdy i konferencje konsulów polskich... - seria wydawnicza UMCS i AAN
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 8 (2010) , s. 199-205
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168361008
review
192

Title:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
Number:
vol. 7, z. 1, 2
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009
Access mode:
Nr:
2168361514
journal / series editorial
193

Author:
Title:
Polsko-węgierskie porozumienie w sprawie opieki konsularnej jako lex specialis w stosunku do rozwiązań europejskich = Recognition of Noblemen's Compoud Names, Titles and Prepositions - Side Remarks Concerning the Bug River Cases and Registration of Candidates for Members of European Parliament
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 2 (2009) , s. 56-58. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168361026
article
194

Author:
Title:
Odrzucony mit czy nowy eksperyment? Ochrona środowiska w nowym mechanizmie GSP Wspólnot Europejskich
Source:
Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana profesor Genowefie Grabowskiej / red. Barbara Mikołajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 154-165
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2662)
ISBN:
978-83-226-1831-8
Nr:
2168361022
chapter in monograph
195

Author:
Title:
Akcesje, sprzeciwy do akcesji i przystąpienia w trybie sukcesji do Konwencji haskiej (apostille) w latach 2007-2009
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (42) (2009) , s. 39-58
Nr:
2168360732
article
196

Author:
Title:
Ex eventu resurrexit lex mortua - czyli rzecz o ostatnim orzeczeniu Sądu Najwyższego wydanym m.in. na podstawie austriackiego kodeksu cywilnego z 1811 r.
Source:
Świat, Europa, mała Ojczyzna : studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin / red. Marian Małecki - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2009, s. 401-407
ISBN:
978-83-60430-07-1
Nr:
2168361028
chapter in monograph
197

Author:
Title:
Elektroniczne klauzule apostille i elektroniczna weryfikacja autentyczności klauzul - zarys problematyki
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (41) (2009) , s. 5-10
Nr:
2168361014
article
198

Author:
Title:
Od legalizacji konsularnej ku klauzuli apostille raz jeszcze
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (40) (2009) , s. 57-68
Nr:
2168325219
polemic
199

Author:
Title:
Oświadczenia złożone przed zagranicznym notariuszem w postępowaniu krajowym w sprawie rekompensat zabużańskich
Source:
Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. - nr 3(127) (2009) , s. 16-18
Nr:
2168361024
article
200

Author:
Title:
Uznawanie nazwisk złożonych, tytułów i przyimków szlacheckich - uwagi na marginesie spraw zabużańskich oraz rejestracji kandydatów na europarlamentarzystów = Recognition of Noblemen's Compoud Names, Titles and Prepositions - Side Remarks Concerning the Bug River Cases and Registration of Candidates for Members of European Parliament
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 10(49) (2009) , s. 27-32. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168361016
article
201

Author:
Title:
Wspólnotowe "sankcje" wobec Białorusi z tytułu naruszenia praw człowieka w ramach mechanizmu GSP
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 7, z. 2, art. no. Numer specjalny - ochrona praw człowieka (2009) , s. 179-188
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168361020
article
202

Author:
Title:
Magdalena Jankowska-Gilberg Extraterritorialität der Menschenrechte. Der Begriff der Jurisdiktion im Sinne von Art. 1 EMRK Nomos Verlagsgesellschaft (Völkerrecht und Außenpolitik - Band 80) Baden-Baden 2008, ss. 208
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 11(50) (2009) , s. 59-62
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168361012
review
203

Author:
Title:
Dokumenty z państw nieuznanych w obrocie cywilnoprawnym
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 7, z. 1 (2009) , s. 119-133
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168313471
article
204

Title:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
Number:
vol. 6
Redakcja:
Cybula Piotr
Publisher address:
Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
Access mode:
Nr:
2168361510
journal / series editorial
205

Author:
Title:
Glosa do orzeczenia Sądu Okręgowego w Łomży Wydział Cywilny z dnia 31 stycznia 2008 r. (Ca 276/07) wykluczającego możliwość uznania pełnomocnictw zagranicznych sporządzonych w formie wynikającej z obcego prawa
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (35) (2008) , s. 39-44
Nr:
2168322959
article
206

Author:
Title:
Propozycja zmian w zakresie europejskiej opieki konsularnej
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 1 (2008) , s. 53-60
Nr:
2168361050
article
207

Author:
Title:
Ograniczenie skuteczności pełnomocnictw zagranicznych w obrocie notarialnym wskutek obowiązywania rozwiązań kolizyjnych niektórych dwustronnych umów o pomocy prawnej
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (38) (2008) , s. 39-50
Nr:
2168361030
article
208

Title:
Tożsamość galicyjska z perspektywy Polski i Ukrainy
Redakcja:
, Mach Zdzisław
Publisher address:
Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
978-83-60430-02-6
Nr:
2168361040
See related chapters
209

Author:
Paweł Czubik , Piotr Szwedo
Title:
Consular Functions
Source:
The Max Planck Encyclopedias of International Law / red. Rüdiger Wolfrum - Oxford ; New York: Oxford University Press, 2008. - Article last updated: July 2013
Access mode:
Nr:
2168361414
lexical items
210

Author:
Conference:
Konferencja naukowa "Bałkany u progu zjednoczonej Europy", Kraków, Polska, od 2007-04-19 do 2007-04-20
Title:
Wstęp
Source:
Bałkany u progu zjednoczonej Europy / red. Paweł Czubik - Kraków: Instytut Multimedialny, 2008, s. 5
ISBN:
978-83-923759-3-7
Access mode:
Nr:
2168361686
preface / summary
See main document
211

Author:
Title:
Islam w świetle prawa międzynarodowego : o międzynarodowych ułatwieniach współczesnej ekspansji i nieadekwatności odpowiedzi cywilizacji rzymskiej w epoce globalizacji
Source:
Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne : w rocznicę jubileuszu 10-lecia / red. Józef Filipek, Maciej Płaszewski, Irena Głuszyńska, Arkadiusz Wąsiński - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008, s. 153-169 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60430-22-4
Nr:
2168361036
chapter in monograph
212

Author:
Conference:
Konferencja naukowa z okazji 60-lecia Rady Europy, , Polska, od 2008-06-14 do 2008-06-15
Title:
Niektóre konwencje Rady Europy dotyczące spraw konsularnych - krótka analiza porażki
Source:
Rada Europy - 60 lat na rzecz jedności europejskiej / red. Irena Głuszyńska, Kazimierz Lankosz - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008, s. 49-57
ISBN:
978-83-60430-27-9
Nr:
2168361032
chapter in conference materials
213

Author:
Title:
Czy czynność dokonana przez konsula państwa obcego akredytowanego w państwie trzecim może wywołać skutki prawne w Polsce?
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (36) (2008) , s. 5-16
Nr:
2168325217
article
214

Author:
Paweł Czubik , Piotr Szwedo
Title:
Consular Jurisdiction
Source:
The Max Planck Encyclopedias of International Law / red. Rüdiger Wolfrum - Oxford ; New York :: Oxford University Press, 2008. - Article last updated: August 2013
Access mode:
Nr:
2168361420
lexical items
215

Conference:
Interdyscyplinarna konferencja naukowa "Bałkany u progu zjednoczonej Europy", Kraków, Polska, od 2007-04-19 do 2007-04-20
Title:
Bałkany u progu zjednoczonej Europy
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Instytut Multimedialny, 2008
Physical description:
205 s.; 21 cm
ISBN:
978-83-923759-3-7
Nr:
2168361684
conference materials
See related chapters
216

Author:
Paweł Czubik , Mateusz Woźniak
Title:
Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie sposobu uregulowania trybu postępowania przed konsulem
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 6 (2008) , s. 189-196
Access mode:
Nr:
2168361046
article
217

Author:
Conference:
Konferencja naukowa "Bałkany u progu zjednoczonej Europy", Kraków, Polska, od 2007-04-19 do 2007-04-20
Title:
Niepodległość Kosowa : niebezpieczeństwo dla zjednoczonej Europy? Krótki zarys problemu
Source:
Bałkany u progu zjednoczonej Europy / red. Paweł Czubik - Kraków: Instytut Multimedialny, 2008, s. 129-144
ISBN:
978-83-923759-3-7
Access mode:
Nr:
2168361696
chapter in conference materials
See main document
218

Author:
Wojciech Burek , Paweł Czubik
Title:
Aneksja Bośni i Hercegowiny przez Austro-Węgry - ocena legalności w świetle ówczesnego prawa narodów
Source:
Tożsamość galicyjska z perspektywy Polski i Ukrainy / red. Paweł Czubik, Zdzisław Mach - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008, s. 91-100
ISBN:
978-83-60430-02-6
Nr:
2168361042
chapter in monograph
See main document
219

Author:
Conference:
Konferencja naukowa Prawa człowieka we współczesnej dyplomacji państw, Bielsko-Biała, Polska, od 2007-06-23 do 2007-06-23
Title:
Nowy mechanizm Zgeneralizowanego Systemu Preferencji (GSP) Wspólnot Europejskich i jego oddziaływanie na politykę przestrzegania praw człowieka w krajach rozwijających się - postęp czy regres?
Source:
Prawa człowieka we współczesnej dyplomacji państw / red. Kazimierz LANKOSZ, Paweł Czubik - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2007, s. 84-93
ISBN:
83-60430-36-5
Access mode:
Nr:
2168361064
chapter in conference materials
See main document
220

Author:
Conference:
Konferencja naukowa Prawa człowieka we współczesnej dyplomacji państw, Bielsko-Biała, Polska, od 2007-06-23 do 2007-06-23
Title:
Prawa człowieka we współczesnej dyplomacji państw
Publisher address:
Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2007
ISBN:
83-60430-36-5
Nr:
2168361066
conference materials
See related chapters
221

Author:
Title:
Oddalenie wniosku o wpis w księdze wieczystej w związku z nieustaleniem zgodności formy pełnomocnictwa poświadczonego za granicą
Source:
Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. - nr 8(108) (2007) , s. 20-22
Nr:
2168361068
article
222

Author:
Paweł Czubik , Krzysztof Oplustil
Title:
Forma zagranicznych czynności prawnych i pełnomocnictw związanych z powołaniem i funkcjonowaniem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Source:
Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo. - nr 1 (122) (2007) , s. 21-28
Nr:
2168361178
article
223

Author:
Conference:
V Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, Olsztyn, 30-31 maja 2005, Olsztyn, Polska, od 2005-05-30 do 2005-05-31
Title:
Zarzut niedopełnienia obowiązku notyfikacji konsularnej jako metoda promowania prawa do życia w państwach stosujących karę śmierci - kilka uwag w nawiązaniu do orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
Source:
Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie = Diritto alla vita e qualitá della vita nel Europa multiculturale / red. B. Sitek, G. Dammacco, M. Sitek, J.J. Szczerbowski - Olsztyn ; Bari: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , 2007, s. 404-411. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-89112-23-1
Nr:
2168361060
chapter in conference materials
224

Author:
Title:
Uwierzytelnienie dokumentów zagranicznych - klauzula apostille - glosa - III CZP 21/07
Source:
Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. - nr 7(107) (2007) , s. 18-19
Nr:
2168361070
article
225

Author:
Title:
Zmierzch niektórych funkcji konsularnych w okresie pokodyfikacyjnym - zagadnienia wybrane
Source:
Prawo międzynarodowe : księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz / red. Jerzy Menkes - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2007, s. 126-139
ISBN:
978-83-60694-08-4
Nr:
2168316031
chapter in monograph
226

Author:
Title:
Błędne stosowanie Konwencji "Apostille" przez niektóre krajowe organy i sąd
Source:
Jurysta : magazyn prawniczy. - nr 1(160) (2007) , s. 26-28
Nr:
2168360752
unreviewed article
227

Author:
Title:
Glosa do postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych (DzKw 38603/05) z 31 maja 2006 r. : (w sprawie konieczności uwierzytelniania zagranicznych dokumentów dotyczących przeniesienia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu)
Source:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych. - nr 1 (2007) , s. 91-96
Access mode:
Nr:
2168361166
article
228

Title:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
Number:
vol. 5
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007
Access mode:
Nr:
2168361508
journal / series editorial
229

Author:
Magdalena Czajkowska , Paweł Czubik
Title:
Wymóg opatrzenia klauzulą apostille dokumentów przedkładanych na wstępnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : (case study) = The Requirement of Providing the Documents Submitted in the Introductory Stage of Granting a Public Order with an Apostille Clause : (Case Study)
Source:
De Doctrina Europea : roczniki Instytutu Europeistyki. - R. 4 (2007) , s. 255-260. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168361072
article
230

Title:
Zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz ochrona wpływów budżetowych poprzez ustanowienie wyłączności polskiego notariusza : propozycja Krajowej Rady Notarialnej
Opracowanie:
, Kucharski Adam
, Mataczyński Maciej
, Klejment Zbigniew
Publisher address:
Kraków: Instytut Multimedialny, 2007
Physical description:
40 s.; 21 cm
ISBN:
978-83-923759-1-3
Nr:
2168361380
231

Author:
Title:
Konsularne poświadczanie podpisów na pełnomocnictwach do przeniesienia własności nieruchomości sporządzonych zagranicą w zwykłej formie pisemne
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 5 (2007) , s. 174-182
Access mode:
Nr:
2168361176
article
232

Author:
Title:
Podstawowe rozwiązania dotyczące formy czynności prawnej w projekcie nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym
Source:
Państwo - prawo - jednostka : problemy państwa, prawa oraz nauk pokrewnych / red. Czesław Paweł Kłak, Katarzyna Kaczmarczyk, Andrzej Kiełtyka - Rzeszów: "Mitel", 2007, s. 165-171
ISBN:
83-60545-12-X
Access mode:
Nr:
2168361044
chapter in monograph
233

Author:
Title:
Projektowana zmiana art. 1138 k.p.c. i jej konsekwencje dla obrotu notarialnego - sugestie de lege ferenda
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (34) (2007) , s. 19-24
Nr:
2168361056
article
234

Author:
Title:
Krytycznie o tłumaczeniu tekstów umów międzynarodowych na przykładzie konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji = Some Critical Remarks about Translations of International Agreement on the Example of the Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 10 (13) (2006) , s. 37-40. - Streszcz., summ.
Nr:
2168361182
article
235

Title:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
Number:
vol. 4
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006
Access mode:
Nr:
2168361506
journal / series editorial
236

Author:
Title:
Nieprawidłowości w wykonywaniu czynności notarialnych przez konsula RP i ich konsekwencje dla praktyki notarialnej
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (30) (2006) , s. 5-9
Nr:
2168361184
article
237

Author:
Title:
Wzorce klauzul Apostille na dokumentach zagranicznych
Publisher address:
Kraków: Krajowa Rada Notarialna, 2006
Physical description:
56 s.: il.; 23 cm
ISBN:
978-83-920265-1-8
Nr:
2168360918
book
238

Author:
Title:
Przystąpienie Danii, Gruzji, Korei Południowej i Mołdawii do Konwencji haskiej znoszącej wymóg legalizacji
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (31) (2006) , s. 7-15
Nr:
2168361180
article
239

Author:
Title:
Nieprawidłowości w stosowaniu konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych = Irregularities in the Application of the Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents
Source:
Europejski Przegląd Sądowy. - nr 4 (2006) , s. 24-28. - Streszcz., summ.
Nr:
2168311101
article
240

Author:
Title:
Wydawanie klauzul apostille przez rady izb notarialnych jako wzmocnienie publicznoprawnego statusu notariusza RP - sugestie de lege ferenda = Issue of an Apostille by Council of Chamber of Notaries as Reinforcement of Public Status of Polish Notary - de lege ferenda Suggestions = Erteilen der Klausel apostille von den Notarkammern als Verstärkung öffentlichrechtlichen Status des Notars der Republik Polen - Anregungen de lege ferenda
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 17, nr 5(181) (2006) , s. 181-190
Nr:
2168361188
article
241

Author:
Title:
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2007 r., III CZP 21/07 = Gloss to the Resolution of the Court of Appeal of 13 April 2007, III CZP 21/07 = Elektronische Ergänzungsauktion in öffentlichen Aufträgen
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 17, nr 12 (200) (2006) , s. 168-177
Nr:
2168314453
article
242

Author:
Title:
Krytycznie o praktyce wieczystoksięgowej dotyczącej klauzul apostille z Konwencji haskiej
Source:
Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 6, nr 3 (2006) , s. 137-150
Nr:
2168307761
article
243

Author:
Magdalena Czajkowska , Paweł Czubik
Title:
O nadużywaniu klauzuli apostille z Konwencji haskiej w zamówieniach publicznych
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 2 (2006) , s. 4-9
Nr:
2168361186
article
244

Author:
Title:
Trudności w dokonywaniu na terytorium niektórych państw czynności w formie wskazanej przez prawo polskie jako lex rei sitae
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 4 (2006) , s. 24-32
Access mode:
Nr:
2168361220
article
245

Author:
Title:
Glosa do postanowienia Sądu Rejonowego w Stalowej Woli VI Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 14 lipca 2005 (sygn. akt VI Dz Kw 1612-1613/05)
Source:
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych. - nr 2 (2006) , s. 86-93
Nr:
2168361194
article
246

Author:
Title:
Fałszerstwa dotyczące klauzul apostille na dokumentach zagranicznych
Source:
Prokurator. - nr 2-3 (22-23) (2005) , s. 95-104
Nr:
2168361226
article
247

Title:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
Number:
vol. 3
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005
Access mode:
Nr:
2168361504
journal / series editorial
248

Author:
Title:
Wymóg legalizacji dokumentów w praktyce notarialnej po wejściu w życie konwencji haskiej
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 8 (155) (2005) , s. 53-58. - Streszcz.
Nr:
2168361230
article
249

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa "Europejskie standardy ochrony praw człowieka a polski wymiar sprawiedliwości",, Rzeszów, Polska, od 2004-05-13 do 2004-05-14
Title:
Prawo pozbawionego wolności cudzoziemca do informacji o możliwości notyfikacji konsularnej jako część prawa do rzetelnego procesu sądowego : implikacje dla polskiego procesu karnego
Source:
Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie / red. Elżbieta Dynia, Czesław Paweł Kłak - Rzeszów: "Mitel", 2005, s. 223-232
ISBN:
83-89473-38-0
Nr:
2168361390
chapter in conference materials
250

Author:
Paweł Czubik , Michał Kowalski
Title:
Pozbawienie wolności uchodźcy a problem notyfikacji konsularnej
Source:
Państwo i Prawo. - z. 6 (2005) , s. 81-90
Nr:
2168361260
article
251

Author:
Title:
O ratyfikacji przez Polskę Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji dokumentów zagranicznych raz jeszcze
Source:
Palestra. - nr 7-8 (2005) , s. 112-120
Nr:
2168361228
polemic
252

Author:
Title:
Glosa do orzeczenia Sądu Okręgowego w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 18 września 2003 (sygn. akt III Ca 712/03)
Source:
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych. - nr 6 (2005) , s. 87-94
Nr:
2168361242
article
253

Author:
Conference:
Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu, Bielsko-Biała, Polska, od 2004-06-18 do 2004-06-19
Title:
Klauzule antyterrorystyczne w międzynarodowym prawie gospodarczym
Source:
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz LANKOSZ, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik - Wyd. 2. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2005, s. 77-86
ISBN:
83-918079-7-5
Nr:
2168311081
chapter in conference materials
See main document
254

Author:
Title:
Czy możliwe jest ograniczenie zastosowania art. 12 PPM w związku z funkcjami legalizacyjnymi konsula RP w przypadku dokonanej zagranicą czynności dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce?
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 3 (2005) , s. 106-118
Access mode:
Nr:
2168313469
article
255

Author:
Title:
Polski notariusz wobec wejścia w życie Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (25) (2005) , s. 7-21
Nr:
2168360984
article
256

Author:
Title:
Kilka uwag dotyczących formy przeniesienia własności nieruchomości i objęcia jej w posiadanie na tle orzeczenia SN w sprawie I CK 619/04 z dnia 21.01.2005 r.
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (27) (2005) , s. 51-61
Nr:
2168361224
article
257

Conference:
Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu, Bielsko-Biała, Polska, od 2004-06-18 do 2004-06-19
Title:
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego
Edition:
Wyd. 2
, Chorośnicki Michał
Publisher address:
Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2005
Physical description:
231, [1] s.; 24 cm
ISBN:
83-918079-7-5
Nr:
2168311079
conference materials
See related chapters
258

Author:
Title:
Zakaz handlu diamentami pochodzącymi z terytoriów objętych konfliktami zbrojnymi w systemie prawnym Światowej Organizacji Handlu
Source:
Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 5, nr 4 (2005) , s. 109-119
Access mode:
Nr:
2168361222
article
259

Author:
Title:
Europejska Konwencja o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów konsularnych - kilka uwag na temat jej znaczenia w obrocie notarialnym
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (26) (2005) , s. 7-13
Nr:
2168360986
article
260

Author:
Title:
Konwencja Haska : o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych
Edition:
Wyd. 2 rozsz. i zm., stan na dzień 15.08.2005 r.
Publisher address:
Bydgoszcz; Kraków: Oficyna Wydawnicza "Branta", 2005
Physical description:
237, [1] s.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-60186-05-7
Nr:
2168311067
monograph
261

Author:
Title:
Wyłączność kompetencji polskiego notariusza w przypadku przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce - sugestie de lege ferenda
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (24) (2005) , s. 7-21
Nr:
2168360982
article
262

Author:
Title:
Liberalizacja wymogu legalizacji konsularnej dokumentów handlowych i celnych w prawie GATT/WTO
Source:
Państwo i Prawo. - z. 7 (2004) , s. 100-107
Nr:
2168360760
article
263

Author:
Paweł Czubik , Brygida Kuźniak
Title:
Organizacje międzynarodowe
Edition:
Wyd. 2 rozsz. i zm.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2004
Physical description:
XX, [2], 281 s.; 24 cm
Series:
(Skrypty Becka)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7387-535-2
Access mode:
Nr:
2168311059
academic script
264

Author:
Title:
Rozwiązania gwarantujące pewność obrotu w przypadku dokonania w formie zgodnej z prawem obcym czynności prawnej dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce - rozważania de lege ferenda = Solutions Warranting Reliability of Transaction Concerning an Immovable Property in Poland While Being Subject of a Legal Transaction Embodied in Foreign Law - de lege ferenda Considerations = Lösungen, die die Sicherheit einer Transaktion garantieren, die eine in Polen liegende Immobilie betrifft und als Rechtsgeschäft im fremden Recht verankert ist - de lege ferenda - Überlegungen
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 5 (157) (2004) , s. 41-57
Nr:
2168313477
article
265

Author:
Title:
Wpływ przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu uwierzytelnienia zagranicznych dokumentów publicznych na praktykę notarialną - wybrane aspekty = On the Effect of Accessing the Hague Convention Concerning the Waiver of Requiring the Certification of Foreign Legal Documents by Poland on the Notarial Practice - Selected Aspects = Einfluss des Beitritts Polens zum Haager Abkommen im Bereich der Abschaffung der obligatorischen Beglaubigung einer ausländischen Rechtsurkunde auf die notarielle Praxis - ausgewählte Aspekte
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 12 (164) (2004) , s. 86-107
Nr:
2168314463
article
266

Author:
Conference:
Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu, Bielsko-Biała, Polska, od 2004-06-18 do 2004-06-19
Title:
Klauzule antyterrorystyczne w międzynarodowym prawie gospodarczym
Source:
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz LANKOSZ, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik - Stan prawny: 15 czerwca 2004 r.. - Bielsko-Biała: "Sto", 2004, s. 81-90
ISBN:
83-87829-97-8
Nr:
2168311077
chapter in conference materials
See main document
267

Author:
Title:
Definicja konsula w prawie polskim i międzynarodowym
Source:
Jurysta : magazyn prawniczy. - nr 4(127) (2004) , s. 32-35
Nr:
2168360750
unreviewed article
268

Author:
Title:
Czynność legalizacyjna dokonywana przez konsula zaprzyjaźnionego państwa ("nación amiga") w praktyce i regulacjach prawnych państw Ameryki Łacińskiej
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 2 (2004) , s. 132-151
Access mode:
Nr:
2168360762
article
269

Conference:
Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu, Bielsko-Biała, Polska, od 2004-06-18 do 2004-06-19
Title:
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego
Edition:
Stan prawny: 15 czerwca 2004 r.
, Chorośnicki Michał
Publisher address:
Bielsko-Biała: "Sto", 2004
Physical description:
250, [1] s.; 19 cm
ISBN:
83-87829-97-8
Nr:
2168311075
conference materials
See related chapters
270

Author:
Title:
Wpływ na krajową praktykę notarialną Konwencji Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (23) (2004) , s. 7-20
Nr:
2168360764
article
271

Author:
Title:
Konwencja Haska : o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych
Edition:
Stan prawny na dzień 15.04.2004 r.
Publisher address:
Bydgoszcz; Kraków: Oficyna Wydawnicza "Branta", 2004
Physical description:
229 s.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-89073-69-2
Nr:
2168311065
monograph
272

Author:
Title:
Dokumenty administracyjne w świetle umów międzynarodowych znoszących wymóg legalizacji konsularnej oraz porządku prawnego GATT/WTO
Source:
Ius et Administratio. - z. 4 (2004) , s. 171-187
Nr:
2168361264
article
273

Author:
Title:
Konwencja haska o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów publicznych jako europejski i wspólnotowy mechanizm przepływu dokumentów - korzyści wynikające ze spodziewanego przystąpienia do niej Polski = Hague Convention on Abolition of Legalization of Foreign Public Documents as the Mechanism of Document Transfer in Europe and European Communities - Benefits Resulting from Expected Accession of Poland
Source:
Przegląd Prawa Europejskiego. - nr 1(15) (2004) , s. 50-59. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168343119
article
274

Author:
Title:
Międzynarodowe sankcje gospodarcze a przestrzeganie podstawowych standardów prawa pracy
Source:
Ius et Administratio. - z. 3 (2004) , s. 79-88
Nr:
2168361282
article
275

Author:
Title:
Promowanie ochrony środowiska za pomocą uogólnionego systemu preferencji Wspólnot Europejskich
Source:
Ochrona Środowiska : przegląd. - nr 3 (2004) , s. 21-34 - Bibliogr.
Nr:
2168361352
article
276

Author:
Title:
Kilka spostrzeżeń na temat związków formy czynności prawnej i legalizacji dokumentu : (wobec prób wprowadzania do obrotu krajowego dokumentów prywatnych sporządzonych zagranicą dotyczących przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce)
Source:
Radca Prawny. - R. 17, nr 4 (2004) , s. 70-77
Nr:
2168361292
article
277

Title:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
Number:
vol. 2
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Katedra Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004
Access mode:
Nr:
2168361502
journal / series editorial
278

Author:
Title:
Regulacje uniemożliwiające dokonywanie czynności notarialnych przez notariusza RP za granicą = Regulations to Prevent Polish Notaries from Notarizing Abroad = Bestimmungen, die polnische Notare daran hindern sollen, ihrem Beruf im Ausland nachzugehen
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 8 (160) (2004) , s. 194-202
Nr:
2168313475
article
279

Author:
Title:
Kilka uwag na temat dotychczasowych sukcesów i porażek polityki gospodarczej w ramach CEFTA wobec wycofania się z porozumienia państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii w związku z akcesją do Wspólnot Europejskich
Source:
Forum Europejskie. - nr 8, Jesień (2004) , s. 7-10
Nr:
2168312243
article
280

Author:
Title:
Ustalenie autentyczności dokumentu zagranicznego w świetle wielostronnych konwencji znoszących wymóg legalizacji dokumentów
Source:
Transformacje Prawa Prywatnego. - nr 3-4 (19-20) (2004) , s. 23-36
Nr:
2168361262
article
281

Author:
Title:
El Tratado de Libre Comercio de Europa Central (CEFTA), un ejemplo de integración de los paises de la Europa Central y del Este antecedentea la adhesión a la Unión Europea
Source:
Ámbitos : Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. - nr 12 (2004) , s. 59-63
Access mode:
Nr:
2168361392
article
282

Author:
Title:
Regulacje prawne handlu zagranicznego a przestrzeganie standardów prawa pracy - zarys podstawowych problemów prawnomiędzynarodowych
Source:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 2003/2004 (2004) , s. 373-383
Access mode:
Nr:
2168361388
article
283

Author:
Title:
Obowiązywanie zarządzeń konsularnych
Source:
Jurysta : magazyn prawniczy. - nr 3(126) (2004) , s. 14-19
Nr:
2168360748
unreviewed article
284

Author:
Paweł Czubik , Paweł Filipczak
Title:
Polak w obcym kraju : problemy wynikające z braku nawiązanych stosunków konsularnych dla udzielania opieki konsularnej i gwarantowania ochrony praw człowieka : (przypadek kapitana Kazimierza K. i jego załogi)
Source:
Politeja. - nr 1 (2004) , s. 124-139
Nr:
2168360758
article
285

Author:
Title:
Dotychczasowe międzynarodowe zobowiązania preferencyjno-handlowe Polski a jej członkostwo we Wspólnotach Europejskich : implikacje dla Ukrainy
Source:
Forum Europejskie. - nr 7, Wiosna (2004) , s. 28-40
Nr:
2168360710
article
286

Author:
Title:
Prawnomiędzynarodowa "promocja" standardów prawa pracy poprzez ogólny system preferencji na przykładzie Wspólnot Europejskich = The Promotion of Labor Standards in International Legal System : the EC Experience of Generalized System of Preferences
Source:
Przegląd Prawa Europejskiego. - nr 4 (18) (2004) , s. 48-56. - Summ.
Nr:
2168361350
article
287

Author:
Title:
Zachowanie formy aktu notarialnego w przypadku pełnomocnictwa udzielonego za granicą - kilka uwag w nawiązaniu do praktyki polskiej = Maintaining the Form of the Notarial Act in Case of Power of Attorney Given Abroad - Some Remarks on Polish Notarial Practice = Zur Aufrechterhaltung der Form der notariellen Urkunde im Falle einer im Ausland erteilten Vollmacht - einige Bemerkungen zur polnischen notariellen Praxis
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 1 (153) (2004) , s. 23-42
Access mode:
Nr:
2168325221
article
288

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jednostka w demokratycznym państwie prawa", Szczyrk, Polska, od 2003-05-08 do 2003-05-11
Title:
Struktura normatywna artykułu 36 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych gwarantującego uprawnienia jednostki w dostępie do konsula w świetle orzecznictwa międzynarodowego
Source:
Jednostka w demokratycznym państwie prawa / red. Józef Filipek - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2003, s. 129-140
ISBN:
83-918079-2-4
Nr:
2168360740
chapter in conference materials
289

Author:
Title:
The EU in a Changing World of International Trade - Possibilities and Needs for Changes in EC External Trade Relations
Source:
Emerging Constitutional Law of the European Union : German and Polish Perspectives / red. Adam Bodnar, Michał Kowalski, Karen Raible, Frank Schorkopf - Berlin: Springer, 2003, s. 209-237
Series:
(Beiträge zum Ausländischen Öffentlichen Recht und Völkerrecht ; Bd. 163)
ISBN:
3-540-40424-4
Nr:
2168360738
chapter in conference materials
290

Author:
Title:
Zmiana ustawy o funkcjach konsulów RP
Source:
Państwo i Prawo. - z. 12 (2003) , s. 69-78
Nr:
2168360746
article
291

Title:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
Number:
vol. 1
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Katedra Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003
Access mode:
Nr:
2168361500
journal / series editorial
292

Author:
Title:
Zgodność z Konstytucją warunków użycia na terytorium państwa dokumentów zagranicznych w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kolumbii
Source:
Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 3, nr 3 (2003) , s. 137-157
Access mode:
Nr:
2168307763
article
293

Author:
Title:
Granice opieki konsularnej w prawie wspólnotowym : (wybrane problemy dotyczące interpretacji i możliwości zastosowania decyzji 95/553)
Source:
Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 3, nr 4 (2003) , s. 93-111
Access mode:
Nr:
2168320521
article
294

Author:
Title:
Kolumbia : unormowania Konstytucji a prawo państwa do swobodnego określania warunków użycia dokumentów zagranicznych : Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kolumbii z dnia 17 marca 1999 r. (sygn. akt C-164/99) : Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kolumbii z dnia 25 kwietnia 2001 r. (sygn. akt C-412/01)
Source:
Przegląd Sejmowy. - nr 6(59) (2003) , s. 145-148
Access mode:
Nr:
2168360742
article
295

Author:
Title:
Wpływ zmiany struktury handlu globalnego na wybrane unormowania prawne regulujące handel międzynarodowy oraz praktykę ich stosowania
Source:
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 1 (2003) , s. 37-60
Access mode:
Nr:
2168360736
article
296

Author:
Title:
Środki ochronne przed nadmiernym importem w świetle projektu konwencji tworzącej strefę wolnego handlu obu Ameryk
Source:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 114-123
ISBN:
83-88397-05-1
Nr:
2168360878
chapter in conference materials
See main document
297

Author:
Title:
Wolny handel towarami : podstawy międzynarodowoprawne regionalizmu handlowego
Publisher address:
Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002
Physical description:
542 s.; 21 cm
Series:
(Monografie Zakamycza)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7333-100-X
Access mode:
Nr:
2168311069
monograph
298

Author:
Title:
Proces dostosowania Polski w kontekście przyszłego członkostwa we Wspólnotach do obecnego kształtu ich zewnętrznych zobowiązań i umów handlowych
Source:
Integracja Polski z Unią Europejską : aspekty ekonomiczno-prawne / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Kraków: Instytut Studiów Strategicznych, 2002, s. 63-82
Series:
(Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; z. 47)
ISBN:
83-87832-31-6
Nr:
2168360880
chapter in conference materials
See main document
299

Author:
Title:
Select relations between a receiving state and a honorary consul of a sending state according to practice used by the Protocol Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
Source:
Miscellanea Iuris Gentium. - nr 5-6 (2002) , s. 32-40. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168360734
article
300

Author:
Paweł Czubik , Brygida Kuźniak
Title:
Organizacje międzynarodowe
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2002
Physical description:
XVIII, [1], 245 s.; 24 cm
Series:
(Skrypty Becka)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7247-165-7
Nr:
2168311061
academic script
301

Author:
Title:
Jak zmieniać, by wszystko jak najdłużej pozostawało po staremu, czyli rzecz o handlowych aspektach tzw. V Konwencji Post-Lomé
Source:
Forum Europejskie. - nr 2, Jesień (2001) , s. 16-25
Nr:
2168360708
article
302

Author:
Title:
Prawnomiędzynarodowa struktura relacji handlowych pomiędzy Wspólnotami Europejskimi a Republiką Południowej Afryki
Source:
Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001, s. 208-220 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-05-0
Nr:
2168360882
chapter in conference materials
See main document
303

Author:
Title:
Wpływ rozwiązań prawnych przyjętych w prawie i praktyce wspólnotowej na kształt unormowań zawartych w umowach tworzących regionalne preferencje handlowe i stosowaną praktykę ich stron
Source:
Studia z prawa Unii Europejskiej : w piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego / red. Stanisław Biernat - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2000, s. 489-505
ISBN:
83-233-1383-0
Nr:
2168360714
chapter in monograph
304

Author:
Title:
Structural Adjustment Clause - the Aims, Origin, Construction and Evolution : the Comparison with Other Safeguard Measures in the FTA Treaties
Source:
Miscellanea Iuris Gentium. - nr 3-4 (2000) , s. 53-66. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168320419
article
305

Author:
Title:
Porozumienie o wolnym handlu Wspólnoty Europejskiej i Meksyku - przełom w dotychczasowych europejskich relacjach preferencyjno-handlowych
Source:
Forum Europejskie. - nr 1, Zima (2000) , s. 33-46
Nr:
2168360706
article
306

Author:
Title:
Odstępstwa od zasad i reguł systemu GATT/WTO w stosunkach handlowych z państwami rozwijającymi się
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 89-100 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
Nr:
2168311095
chapter in conference materials
See main document
307

Author:
Title:
Zniesienie wymogu legalizacji dokumentów zagranicznych w krajowym obrocie notarialnym = Abolition of the Requirement to Legalize Foreign Documents in Home Notarial Dealings = Aufhenbung der Beglaubigungspflicht bei ausländischen Dokumenten im inländischen notariellen Verkehr
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 9, nr 4 (96) (1999) , s. 91-101
Access mode:
Nr:
2168313479
article
308

Author:
Title:
Glosa do postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 16 kwietnia 1998 r., I Co 45/98
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 9, nr 3 (95) (1999) , s. 134-146
Access mode:
Nr:
2168314457
article
309

Author:
Paweł Czubik , Michał Kowalski
Title:
Konsul honorowy : studium prawnomiędzynarodowe
Publisher address:
Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999
Physical description:
194, [1] s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88114-06-9
Nr:
2168311115
monograph
310

Author:
Title:
Legalizacja krajowa dokumentów zagranicznych przeznaczonych do obrotu prawnego w Polsce, krajowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą
Publisher address:
Kraków: "Zakamycze", 1998
Physical description:
244 s.; 21 cm
Series:
(Biblioteka Przeglądu Notarialnego ; vol. 3)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7211-021-2
Nr:
2168307759
monograph
311

Author:
Paweł Czubik , Grzegorz Grela , Brygida Kuźniak , Dorota Lipiarska , Anna Mokrzycka , Iwona Szczepańska , Andrzej Zacharzewski , Jolanta Ziajka
Title:
Kazusy : prawo międzynarodowe publiczne
Publisher address:
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1997
Physical description:
97, [3] s.: il.; 24 cm
Series:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-86393-75-0
Access mode:
Nr:
2168311071
monograph
312

Author:
Aleksandra Sołtysińska , Paweł Czubik
Title:
CEFTA - Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu : komentarz do umowy międzynarodowej wraz z podaniem obecnie obowiązujących między stronami stawek celnych
Publisher address:
Kraków: Audytoriat Oficyna Wydawnicza, 1997
Physical description:
280 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86834-67-6
Access mode:
Nr:
2168311073
monograph
313

Author:
Title:
Ograniczenia funkcji i czynności notarialnych konsula RP w świetle polskiego prawa konsularnego na tle uregulowań prawa międzynarodowego publicznego
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 7, nr 10 (78) (1997) , s. 55-74
Access mode:
Nr:
2168360704
article
1
Stosowanie pełnomocnictw z państw obcych w praktyce notarialnej : leksykon państw wraz z komentarzem do przepisów prawa krajowego i traktatów dwustronnych oraz wzorami klauzul do wykorzystania w aktach notarialnych / Paweł CZUBIK. - Kraków : Stowarzyszenie Ryza, 2022. - 336 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-963083-1-3
2
Umowy zawarte w latach 20. XX w. z Czechosłowacją, Austrią i Węgrami oraz wielostronne Porozumienie z Miszkolca z 1977 r. jako wiążące Polskę podstawy traktatowe zapobiegające podwójnemu opodatkowaniu nieruchomego i ruchomego mienia spadkowego = Agreements Concluded in the 1920s with Czechoslovakia, Austria and Hungary and the Multilateral Miskolc Agreement of 1977 as the Basic Treaties Binding Upon Poland to Prevent Double Taxation of Immovable and Movable Deceased's Estate / Paweł CZUBIK // Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości. - t. 3, nr 3 (2022), s. 77-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/resources/html/article/details?id=231567. - ISSN 2657-8247
3
Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 września 2021 r., sygn.C-387/20 Nierozstrzygnięta kwestia zastosowania art. 75 rozporządzenia nr 650/2012 przy sporządzaniu testamentów na rzecz obywateli państw stron umów bilateralnych / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (87) (2022), s. 11-21. - ISSN 1506-9443
4
Wystawca konsularnych dokumentów notarialnych i klauzul legalizacyjnych z perspektywy notarialnej i sądowej / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 32, nr 9 (377) (2022), s. 11-36. - Summ. - ISSN 1230-669X
5
Profesor Zygmunt Sarna (1890-1974) - wykładowca prawa konsularnego w Akademii Handlowej w Krakowie / Paweł CZUBIK // W: Polska nauka prawa międzynarodowego : dziedzictwo przeszłości i wyzwania współczesności / red. nauk. Anna Przyborowska-Klimczak, Wojciech Szczepan Staszewski, Paulina Krukowska-Siembida, Anna Szarek-Zwijacz. - Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2022. - (Źródła i Monografie - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ISSN 0860-3367 ; 525). - S. 71-87. - ISBN 978-83-6664-701-5. - Spis treści: https://tnkul.pl/sklep,produkt,polska-nauka-prawa-miedzynarodowego-dziedzictwo-przeszlosci-i-wyzwania-wspolczesnosciWstęp:
6
Konsekwencje dla obrotu notarialnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-301/20 / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (86) (2022), s. 5-16. - ISSN 1506-9443
7
Białorusin, Ukrainiec, Rosjanin - jako klient polskiego notariusza - zagadnienia wybrane (część 1 - pełnomocnictwa, stosunki majątkowe małżeńskie) = Belarusian, Ukrainian, Russian - as a Client of a Polish Notary - Selected Issues : (Part 1 - Power of Attorney, Matrimonial Regime) = Ein Weißrusse, ein Ukrainer, ein Russe - als Mandanten des polnischen Notars - ausgewählte Fragen : (Teil 1 - Vollmachten, ehelicher Güterstand) / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 31, nr 8 (364) (2021), s. 11-26. - Summ. - Spis treści: https://www.rejent.com.pl/_lib/publikacje/magazine_4nsT67uM3a/2021/8/spis_tresci.pdfWstęp: . - ISSN 1230-669X
8
Konwencja haska o zniesieniu wymogu legalizacji - akcesje nowych podmiotów w latach 2020-2021 / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (85) (2021), s. 17-32. - ISSN 1506-9443
9
Notyfikacja konsularna w traktatach dwustronnych a artykuł 36 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych w świetle wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Jadhav = Consular Notification in Bilateral Treaties v. Article 36 of Vienna Convention on Consular Relations in the Light of ICJ Judgement in the Case Jadhav / Paweł CZUBIK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego = Review of International, European and Comparative Law. - vol. 19 (2021), s. 213-236. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/147898916/PWPM_2021_19_10_Czubik.pdf/84b0b21f-e753-42c6-b233-27f78e5bd934. - ISSN 1730-4504
10
Oddziaływanie europejskiego rozporządzenia legalizacyjnego nr 2016/1191 oraz ustawy o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej na zakres czynności notariusza polskiego = The Effect of the Regulation (EU) No 2016/1191 and the Act on Presenting Certain Public Documents in the European Union Member States on the Scope of Duties of a Polish Notary = Die Auswirkung der Verordnung Nr. 1191/2016 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie des Gesetzes über das Vorlegen einiger amtlicher Urkunden in den Mitgliedstaaten der EU auf die Tätigkeiten des polnischen Notars / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 31, nr 4 (360) (2021), s. 51-80. - Summ. - Spis treści: http://www.rejent.com.pl/4992/publikacja/398/artykul/3671Wstęp: . - ISSN 1230-669X
11
Pełnomocnictwa zagraniczne dotyczące nieruchomości - moc dowodowa dokumentu i skuteczność czynności z perspektywy wieczystoksięgowej = Foreign Powers of Attorney Relating to Real Estate - the Issue of the Probative Value of a Document and the Effectiveness of a Legal Act from the Perspective of the Land and Mortgage Registry Court / Paweł CZUBIK // Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości. - t. 2, nr 2 (2021), s. 27-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/resources/html/articlesList?issueId=13843. - ISSN 2657-8247
12
Jurysdykcja spadkowa ustanowiona z zastosowaniem przepisów przejściowych do Rozporządzenia nr 650/2012 : glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie C-80/19 / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (83) (2021), s. 17-32. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778251/2021/1/tocWstęp: . - ISSN 1506-9443
13
Metamorfozy azylu dyplomatycznego jako instytucji prawa międzynarodowego - ocena wybranych "sąsiedzkich" (i nie tylko) zdarzeń azylowych w Europie Środkowej w XX wieku / Paweł CZUBIK // W: Stosunki sąsiedzkie w świetle prawa międzynarodowego / red. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Joanna Nowakowska-Małusecka, Wojciech Szczepan Staszewski. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Monografie Prawnicze). - S. 43-69. - ISBN 978-83-8291-120-6 ; 978-83-8291-121-3
14
Spółka kontrolowana przez podmiot zagraniczny w praktyce stosowania ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (84) (2021), s. 5-19. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778251/2021/2/tocWstęp: . - ISSN 1506-9443
15
Białorusin, Ukrainiec, Rosjanin - jako klient polskiego notariusza - zagadnienia wybrane (część 2 - prawo spadkowe) = Belarusian, Ukrainian, Russian - as a Client of a Polish Notary - Selected Issues : (Part 2 - Inheritance Law) = Ein Weißrusse, ein Ukrainer, ein Russe - als Mandanten des polnischen Notars - ausgewählte Fragen : (Teil 2 - Erbrecht) / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 31, nr 9 (365) (2021), s. 35-57. - Summ. - Spis treści: https://www.rejent.com.pl/_lib/publikacje/magazine_4nsT67uM3a/2021/9/spis_tresci.pdfWstęp: . - ISSN 1230-669X
16
Skuteczność formalna czynności nieznanej prawu loci actus - rozważania na przykładzie sporządzonej w Anglii umowy wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej polskich małżonków / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (80) (2020), s. 37-45. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778251/2020/1/tocWstęp: . - ISSN 1506-9443
17
Cel dokonywania w akcie notarialnym wyboru prawa polskiego dla stosunków majątkowych małżeńskich obywateli polskich = Purpose of Choosing the Polish Law in the Notarial Deed for Matrimonial Regime of Polish Citizens = Zweck der Auswahl des polnischen Rechtes für die Vermögensverhältnisse innerhalb der Ehe der polnischen Bürger im Notarakt / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 30, nr 7 (351) (2020), s. 11-24. - Summ. - Spis treści: http://www.rejent.com.pl/4992/publikacja/104/artykul/1110Wstęp: . - ISSN 1230-669X
18
Polish Consular Law and Practice after Regaining Independence in 1918 - the Selected Key Issues of the Interwar Period / Paweł CZUBIK // Polish Review of International and European Law. - vol. 9, no 1 (2020), s. 49-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/priel/article/view/6541. - ISSN 2299-2170
19
Recenzja: K. Pawłowska, I. Zych (red.), Dlaczego Polska powinna wypowiedzieć Konwencję stambulską?, Warszawa 2020 (ss. 145) / Paweł CZUBIK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego = Review of International, European and Comparative Law. - vol. 18 (2020), s. 315-326. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/145932963/PWPM_2020_18_14_Czubik.pdf/d05ee3a4-b7b0-43a7-9a12-1902964917ad. - ISSN 1730-4504
20
Specyfika traktatów zawieranych z państwem nieuznanym na przykładzie umów pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską (Tajwanem) / Paweł CZUBIK // W: Podmiotowość prawnomiędzynarodowa i jej współczesne aspekty / red.: Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Joanna Nowakowska-Małusecka, Wojciech Sz. Staszewski. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Monografie Prawnicze). - S. 257-280. - ISBN 978-83-8235-234-4. - Spis treści: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/9/19959-podmiotowosc-prawnomiedzynarodowa-jej-wspolczesne-aspekty-ewelina-cala-wacinkiewicz-spis.pdfWstęp:
21
Zastosowanie art. 25 ust. 2 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe w stosunku do zgody z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2-3 (81-82) (2020), s. 17-26. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778251/2020/2-3/tocWstęp: . - ISSN 1506-9443
22
Kształtowanie ustrojów majątkowych małżeńskich z elementem transgranicznym w polskim akcie notarialnym / Paweł CZUBIK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 110 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-824-7
23
Czynności notarialne konsula - sugestie de lege ferenda w związku z przeglądem ex post ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (w przedmiocie udziału notariusza w procesie tworzenia aktu notarialnego konsula) / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (78) (2019), s. 5-23. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778251/2019/2/tocWstęp: . - ISSN 1506-9443
24
Uznanie z mocy prawa, uznanie sądowe, odmowa uznania orzeczenia sądów państw obcych w świetle praktyki notarialnej i wieczystoksięgowej / Paweł CZUBIK // W: Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda / red. nauk. Tomasz Demendecki. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. - (Raporty - Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa). - S. 71-83. - ISBN 978-83-66344-20-4
25
Usus extraordinarius, czyli o legalizacji dokumentów zagranicznych w prawie francuskim = Usus extraordinarius, that is about the Certification of Foreign Documents in French Law = Usus extraordinarius - über die legalisierung Ausländischer Dokumente im französischen Recht / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 29, nr 8 (340) (2019), s. 42-59. - Summ. - Spis treści: http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/4c7a49774d546b7663334230587a49774d546c664d4467756347526dWstęp: . - ISSN 1230-669X
26
Konstrukcja testamentów cudzoziemców sporządzanych w formie aktu notarialnego / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (77) (2019), s. 5-19. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778251/2019/1/tocWstęp: . - ISSN 1506-9443
27
Az Európai Unió jogalkotó útvesztője : a 650/2012 számú öröklési ügyekről szóló rendelet elemzése kiválasztott kérdések alapján - qui prodest? / Paweł CZUBIK // W: Polgár(m)érték / red. János Lelkes. - Budapest: Méry Ratio Kiadó, 2019. - S. 123-135. - ISBN 978-615-5700-59-0. - Pełny tekst: https://civilosszefogas.hu/wp-content/uploads/2020/02/Polg%C3%A1rM%C3%A9rt%C3%A9k.pdf
28
Brak podpisu notariusza na oryginale aktu wobec podpisania jego wypisu jako przyczyna nieważności czynności / Paweł CZUBIK // Nieruchomości. - nr 2 (2019), s. 10-14. - Streszcz. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/nieruchomosci/spis-tresci/archiwum/c/a/1621/Wstęp: . - ISSN 1506-2899
29
Zakres immunitetu konsula honorowego w świetle niektórych dwustronnych konwencji konsularnych (case study) = Scope of the Immunity of the Honorary Consul in the Light of Some Bilateral Consular Conventions (Case Study) / Paweł CZUBIK // Problems of Economics and Law [on-line]. - t. 3 (2019), s. 1-14. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.anstar.edu.pl/index.php/pel/article/view/338/376
30
Przesłanki uznawania orzeczeń zagranicznych w praktyce sądowej / Paweł CZUBIK, Wojciech Graliński, Mateusz Derdak // W: Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda / red. nauk. Tomasz Demendecki. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. - (Raporty - Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa). - S. 23-59. - ISBN 978-83-66344-20-4
31
Zamknięcie katalogu czynności notarialnych konsula przewidzianego w art. 28 ustawy - prawo konsularne - błąd ustawodawcy krajowego = Numerus Clauses in Consular Notarial Activities Provided in Article 28 of the Consular Law - an Analysis of Errors in the National Legislation / Paweł CZUBIK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 17 (2019), s. 230-241. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/143239918/P.Czubik_PWPM_2019.pdf/85d441a6-d726-4ab5-ad5b-ec5db5828d3d. - ISSN 1730-4504
32
Czynności uwierzytelniające dokumenty zagraniczne w polskim prawie i praktyce konsularnej w latach 1918-2018 : ewolucja podstaw prawnych legalizacji konsularnej na tle wybranych czynności notarialnych konsula / Paweł CZUBIK. - Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2019. - 361, [2] s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-948146-5-6
33
Rozpad państwa w świetle norm iuris gentium - na przykładzie Związku Sowieckiego / Paweł CZUBIK // Prawo i Więź. - nr 2 (28) (2019), s. 87-90. - Rec. pracy: Karol Karski, Rozpad Związku Radzieckiego a prawo międzynarodowe, Wydawnictwo "Bellona", Warszawa 2015, ss. 375. - Pełny tekst: https://www.prawoiwiez.edu.pl/piw/issue/view/6/6. - ISSN 2299-405X
34
Zmiany zakresu stosowania konwencji haskiej "apostille" w latach 2018-2019 / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (79) (2019), s. 5-21. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778251/2019/3/tocWstęp: . - ISSN 1506-9443
35
Podpis i parafa notariusza na oryginale aktu notarialnego - zagadnienia wybrane / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 4, nr 1 (2019), s. 33-44. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_4_(Nr_1)_STYCZEN_MARZEC_2019.pdf. - ISSN 2450-5757
36
Orzeczenia sądów państw obcych w praktyce konsularnej - uwagi na tle badań ankietowych / Paweł CZUBIK // W: Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda / red. Tomasz Demendecki . - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. - S. 85-90
37
Pravovoj status i funkcii pol'skogo notariusa - èvoluciâ i predpolagaemoe razvitie = Legal Status and Functions of the Polish Notary - Evolution and the Expected Development / Pavel Čubik // W: Vnesudebnaâ zaŝita prav fizičeskih i ûridičeskih lic : sovremennoe sostoânie i perspektivy razvitiâ notariata = Extrajudicial Protection of the Rights of Individuals and Legal Entities : the Current State and Prospects for the Development of the Notarial Profession. - Minsk: Al'tiora Forte, 2018. - S. 37-42. - Referat w dwóch wersjach językowych: rosyjskiej i angielskiej. - ISBN 978-985-7175-49-9
38
Związki formy czynności prawnej i mocy dowodowej dokumentu (uwagi na kanwie tekstu Macieja Celichowskiego z numeru 8 "Rejenta" z 2017 r.) = Connections between the Form of a Legal Action and the Probative Value of a Document : (Remarks Based on the Article by Maciej Celichowski in the Issue of "Rejent" no 8 of 2017) = Der Zusammenhang zwischen der Form der Rechtshandlung und der Beweiskraft des Dokumentes : (Überlegungen aufgrund des Textes von Maciej Celichowski von Nummer 8 "Rejent" aus 2017) / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 28, nr 8 (328) (2018), s. 107-120. - Spis treści: http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/4c7a49774d54677663334230587a49774d5468664d4467756347526dWstęp: . - ISSN 1230-669X
39
Zmiany w konwencji haskiej ("apostille") w latach 2016-2017 / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1(74) (2018), s. 5-25. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778251/2018/1/tocWstęp: . - ISSN 1506-9443
40
Odrzucenie spadku przed konsulem obcym w Polsce - glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2015 r., V CSK 51/14 = The Renunciation of Inheritance Before the Consul - Commentary on the Decision of the Supreme Court of 9 January 2015 (V CSK 51/14) / Paweł CZUBIK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 16 (2018), s. 209-221. - Summ. - Pełny tekst: https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/141910948/P.+Czubik_PWPM2018_pages-209-221.pdf/1e88f274-48ba-41e0-9d3b-d5054df5efb5. - ISSN 1730-4504
41
Potrzeba uregulowania losu depozytów notarialnych w przypadku likwidacji kancelarii notarialnej / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 3, nr 3 (2018), s. 11-24. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_3_(Nr_3)_LIPIEC_WRZESIEN_2018.pdf. - ISSN 2450-5757
42
Art. 75. [Stosunek do istniejących konwencji międzynarodowych] / Paweł CZUBIK // W: Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / red. Mariusz Załucki. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 399-407. - ISBN 978-83-8128-360-1
43
Refleksja na temat potrzeby przyjęcia de lege ferenda przepisów wyłączających czynność odrzucenia spadku imieniem małoletniego z kręgu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (76) (2018), s. 5-12. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778251/2018/3/tocWstęp: . - ISSN 1506-9443
44
Odrzucenie spadku w świetle węgierskiego prawa spadkowego = Rejection of Inheritance in the Light of the Hungarian Inheritance Law = Die Erbausschlagung im Sinne des ungarischen Erbrechtes / Paweł CZUBIK, Tibor Szőcs // Rejent = Rejent (Notary). - R. 28, nr 12 (332) (2018), s. 30-45. - Summ. - Spis treści: http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/4c7a49774d54677663334230587a49774d5468664d5449756347526dWstęp: . - ISSN 1230-669X
45
Transgraniczny przepływ osób a optymalizacja oczekiwań wynikających z rozwiązań cywilnoprawnych : (przykłady wybrane z zakresu obrotu notarialnego) = Cross-border Movement of Persons in Order to Optimize Expectations Resulting from Civil Law Solutions : (Examples Selected from the Scope of Notarial Deed Turnover) / Paweł CZUBIK // W: Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność : prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla / red. Piotr Cybula. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018. - S. 153-162. - Summ. - ISBN 978-83-233-4406-3 ; 978-83-233-9782-3. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/156635/czubik_transgraniczny_przeplyw_osob_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
46
Art. 22. [Wybór prawa] / Paweł CZUBIK // W: Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / red. Mariusz Załucki. - 2. wyd. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 181-189. - ISBN 978-83-8128-360-1
47
Polskie dokumenty urzędowe jako dowód w obrocie cywilnoprawnym za granicą / Paweł CZUBIK // Człowiek i Dokumenty. - nr 46 (2017), s. 6-13. - Streszcz. - Pełny tekst: https://www.pwpw.pl/Czlowiek_i_dokumenty. - ISSN 1895-7552
48
Jeszcze o obowiązku informacyjnym w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców - uwagi na tle bieżącej praktyki notarialnej / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 2, nr 2 (2017), s. 9-19. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_2_(Nr_2)_KWIECIEN_CZERWIEC_2017.pdf. - ISSN 2450-5757
49
Krytyczna analiza postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2016 r., I CSK 64/15 = Critical Appraisal of the Decision of the Supreme Court of 11 March 2016 in the Case I CSK 64/15 / Paweł CZUBIK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 15 (2017), s. 168-175. - Summ. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/138959185/P.+Czubik.pdf. - ISSN 1730-4504
50
Obowiązki informacyjne wynikające z noweli ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców a czynności notarialne polskich konsulów = Information Duties Resulting of the New Law on the Acquisition of Real Estate by Foreigners and Notarial Activities of Polsish Consuls / Paweł CZUBIK // Studia Prawnoustrojowe. - 38 (2017), s. 171-182. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2017/38/171-182.pdf. - ISSN 1644-0412
51
Wpływ odwołania i zmiany postanowień testamentowych na wybór prawa z art. 22 lub na domniemany wybór prawa z art. 83 ust. 4 europejskiego rozporządzenia spadkowego / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (72) (2017), s. 5-16. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778251/2017/2/tocWstęp: . - ISSN 1506-9443
52
Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej / red. nauk. Paweł CZUBIK i Karol MAGOŃ. - Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2017. - 192 s. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy tekstach. - Bibliogr. - ISBN 978-83-948146-3-2. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4229943&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
53
Kwalifikacja pojęcia "formy" pełnomocnictw amerykańskich (replika w odpowiedzi na teksty dra Wojciecha Kwiatkowskiego w nr 4 i 9 "Rejenta" z 2016 r.) = Qulification of the Term Form of American Powers of Attorney : Response to the Articles of dr Wojciech Kwiatkowski in the Issues of "Rejent" no 4 and 9 of 2016 = Die Einordnung des Begriffs "Form" der amerikanischen Vollmachten : (Replik in der Antwort auf Texte von Wojciech Kwiatkowski in Rejent Nr. 4 und 9 aus 2016) / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 27, nr 4 (312) (2017), s. 95-134. - ISSN 1230-669X
54
Pierwokup gruntów pod wodami stojącymi - refleksja na kanwie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (73) (2017), s. 5-14. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778251/2017/3/tocWstęp: . - ISSN 1506-9443
55
Europejskie rozporządzenie o doręczaniu dokumentów (nr 1393/2007) i jego potencjalne zastosowanie do polskiego notariusza / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 2, nr 4 (2017), s. 55-64. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%202%20(Nr%204)%20PA%C5%B9DZIERNIK_GRUDZIE%C5%83%202017.pdf. - ISSN 2450-5757
56
Transgraniczne odrzucenie spadku w świetle rozporządzenia nr 650/2012 - zagadnienia wybrane = Cross Border Rejection of Inheritance Pursuant to the Regulation No 650/2012 and Selected Issues = Die Grenzüberschreitende Ausschlagung der Erbschaftim Sinne der Verordnung Nr. 650/2012 ausgewählte Fragen / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 27, nr 2 (310) (2017), s. 16-29. - Spis treści: http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/4c7a49774d54637663334230587a49774d5464664d4449756347526dWstęp: . - ISSN 1230-669X
57
Konsekwencje nowelizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców dla praktyki notyfikacyjnej polskiego notariusza / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 2, nr 1 (2017), s. 23-45. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%202%20(Nr%201)%20STYCZE%C5%83%202017.pdf. - ISSN 2450-5757
58
Legalizacja dokumentów w ustawie z 25.06.2015 r. - Prawo konsularne = Legalisation of Documents in Act on 25th of June 2015 - Consular Law = La légalisation des documents dans la loi du 25 juin 2015 - Droit consulaire = Die Legalisation von Urkunden in dem Gesetz vom 25 Juni 2015 - Konsularrecht / Paweł CZUBIK // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi / [red. nauk. Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar]. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017. - S. 37-47. - ISBN 978-83-8107-156-7
59
Niewolnictwo w mahometanizmie = Slavery in Mohammedanism / Paweł CZUBIK // W: Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej / red. nauk. Paweł CZUBIK i Karol MAGOŃ. - Kraków: Stowarzyszenie Ryza, 2017. - S. 154-172. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-948146-3-2
60
Dokumenty zagraniczne jako dowód w polskim procesie cywilnym / Paweł CZUBIK // Człowiek i Dokumenty. - nr 47 (2017), s. 52-60. - Streszcz. - Pełny tekst: https://www.pwpw.pl/Czlowiek_i_dokumenty. - ISSN 1895-7552
61
Analiza wybranych zmian ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców na kanwie projektu rządowego z 24 sierpnia 2016 r. / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 4 (2016), s. 61-75. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%201%20(Nr%204)%20PA%C5%BBDZIERNIK%202016.pdf?t=0.34759143920050506. - ISSN 2450-5757
62
Sporządzanie "Cząstkowego protokołu dziedziczenia" przed konsulem - zapowiedź aktywizacji polskiej służby konsularnej w zakresie dokonywania czynności notarialnych? = Consular "Partial Succession Protocol" - Forecast of Activation of Polish Consular Staff in the Execution of Notarial Functions / Paweł CZUBIK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 14 (2016), s. 53-61. - Summ. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/134551836/053-061_P.Czubik/e378f56d-3c9e-47bb-910b-d05651334726. - ISSN 1730-4504
63
Umowa prorogacyjna z art. 5 europejskiego rozporządzenia spadkowego jako nowa czynność notarialna / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (68) (2016), s. 5-26. - ISSN 1506-9443
64
Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich) / red. Paweł CZUBIK i Wojciech Burek. - Kraków: Ziyad Raoof, 2016. - 140 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935927-1-5
65
Kres stosowania klauzuli "zgodność dokumentu z prawem miejsca wystawienia" jako konsekwencja wejścia w życie od 1 listopada 2015 r. ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (69) (2016), s. 15-21. - ISSN 1506-9443
66
Mechanizm uwierzytelniania dokumentów zagranicznych w relacjach polsko-marokańskich po akcesji Maroka do Konwencji haskiej / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 3 (2016), s. 35-43. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_1_(NR_3)_LIPIEC_2016.pdf?t=0.6342042122735204. - ISSN 2450-5757
67
Niedopracowania legislacyjne i błędy konstrukcyjne w stosowanych od 17 VIII 2015 r. przepisach dotyczących aktów poświadczenia dziedziczenia zawartych w prawie o notariacie i przepisach intertemporalnych - zagadnienia wybrane / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 1 (2016), s. 25-37. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_1_(NR_1)_STYCZEN_2016.pdf. - ISSN 2450-5757
68
Protokół nr 12 do Europejskiej konwencji praw człowieka - zagrożenie dla pozycji ustrojowej notariatu RP? / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (70) (2016), s. 5-14. - ISSN 1506-9443
69
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 1920 r. a prawo właściwe dla sprawy spadkowej wynikające z rozporządzenia europejskiego nr 650/2012 = Act on Land Acquisition by Foreigners of 1920 and Governing Law Applicable to the Estate Case Arising from Regulation (EU) No 650/2012 = Gesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Ausländer von 1920 und das zuständige Recht für die Erbschaftssache, die sich aus der europäischen Verordnung Nr. 650/2012 ergibt / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 26, nr 7 (303) (2016), s. 141-150. - ISSN 1230-669X
70
Umowa o pomocy prawnej z 1988 r. / Paweł CZUBIK // W: Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich) / red. Paweł CZUBIK i Wojciech Burek. - Kraków: Ziyad Raoof, 2016. - S. 121-133. - ISBN 978-83-935927-1-5
71
Raport Zespołu Ekspertów do spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2016 r. = The Report from the Team of Experts for the Constitutional Tribunal Affairs of July 15, 2016 / Arkadiusz Adamczyk, Wojciech Arndt, Bogusław Banaszak, Andrzej Bryk, Paweł CZUBIK, Andrzej Dziadzio, Jolanta Jabłońska-Bonca, Anna Łabno, Jan Majchrowski - koordynator zespołu, Maciej Marszał, Bogusław Nizieński, Bogdan Szlachta, Bogumił Szmulik, Jarosław Szymanek // Przegląd Sejmowy. - nr 4(135) (2016), s. 169-237. - Pełny tekst: http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/C002AB2376C99046C125803C0027ABE3/%24File/ps135.pdf. - ISSN 1230-5502
72
Wstęp / Paweł CZUBIK i Wojciech Burek // W: Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich) / red. Paweł CZUBIK i Wojciech Burek. - Kraków: Ziyad Raoof, 2016. - S. 7-9. - ISBN 978-83-935927-1-5
73
Przepisy dotyczące odrzucenia spadku w europejskim rozporządzeniu spadkowym z perspektywy polskiego notariusza / Paweł CZUBIK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 2 (2016), s. 9-16. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%201%20(Nr%202)%20KWIECIE%C5%83%202016.pdf?t=0.6887718361452588. - ISSN 2450-5757
74
Forma czy formularz, zakres formy czy zakres "rejestrowy"? - interpretacja strony formalnoprawnej i dowodowej pełnomocnictw wystawionych w USA w postępowaniu wieczystoksięgowym = A Form or Forms, a Scope of the Form or a "Registry" Scope? and the Interpretation of Powers of Attorney with Regard to the Formal, Legal and Evidentiary Aspects Given in the USA in Real Estate Register Proceedings = Die Form oder das Formular, der Bereich der Form oder der Registerbereich? - die Auslegung der formell- juristischen Beweisseite der in den USA ausgestellten Vollmachten im Grundbuchverfahren / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 26, nr 3 (299) (2016), s. 28-37. - Summ. - ISSN 1230-669X
75
Zawieranie przez obywateli państw zza wschodniej granicy umów majątkowych małżeńskich przed polskim notariuszem - zagadnienia praktyczne / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (67) (2016), s. 9-19. - ISSN 1506-9443
76
Ustawa konsularna - pierwszy komentarz po ponad trzydziestu latach obowiązywania / Paweł CZUBIK // Prawo i Więź. - nr 2 (16) (2016), s. 81-87. - Rec. pracy: S. Bogucki, A. Krasuska-Terrillon, B. Mikołajczyk, B. Wach, M. Zieliński, Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2015, ss. 369
77
Podstawowe modele jurysdykcyjne w przypadku sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia i europejskiego poświadczenia spadkowego w krajowej praktyce notarialnej. Cz. A / Paweł CZUBIK. - Kraków : Instytut Multimedialny, 2016. - 104 s. : il. ; 23 cm + Diagram : [1] k. złoż. - ISBN 978-83-934132-7-0
78
A magyar közjegyzöi meghatalmazások alaki érvényessége és bizonyító ereje Lengyelország területén / Paweł CZUBIK // Közjegyzők közlönye. - nr 2 (2015), s. 5-11. - ISSN 1416-7883
79
Stosunki dyplomatyczne, konsularne i quasi-konsularne z udziałem państw nieuznanych i pomiędzy nimi : przyczynek do teorii alternatywnej przestrzeni iuris gentium = Diplomatic, Consular and Quasi-consular Relations with and between Unrecognized States : Contribution to the Theory of Alternative Space iuris gentium / Paweł Czubik // W: Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego / red. nauk. Karol Karski. - Warszawa: Bellona, 2015. - S. 178-198. - Summ. - ISBN 978-83-11-13716-5
80
Čem dolžen rukovodstvovat'sâ notarius Rossijskoj Federacii pri sostavlenii doverennosti, prednaznačennoj dlâ ispol'zovaniâ na territorii Respubliki Pol'ša? = What Should be Guided by the Notary of the Russian Federation in the Preparation of Proxy for Use on the Territory of the Republic of Poland? / Pavel Čubik // Notarial'nyj Vestnik". - no. 2 (2015), s. 48-54. - Rez., summ.
81
Art. 75. [Stosunek do istniejących konwencji międzynarodowych] / Paweł CZUBIK // W: Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 342-350. - ISBN 978-83-255-7621-9 ; 978-83-255-7622-6
82
Nomina odiosa - czyli rzecz o karykaturalnym używaniu języka angielskiego w przekładach nazwisk pisanych cyrylicą w polskich dokumentach urzędowych = Nomina odiosa - Comical Usage of English in Polish Official Documents as an Effect of Transcription of Names Written in the Cyrillic / Paweł CZUBIK // Przegląd Prawa Publicznego. - nr 10 (103) (2015), s. 22-30. - Summ. - ISSN 1896-8996
83
Czynności notarialne i legalizacyjne konsula w świetle nowej polskiej ustawy konsularnej - uwagi porównawcze na marginesie procesu legislacyjnego / Paweł CZUBIK // W: Polskie prawo konsularne w okresie zmian / red. nauk.: Wojciech Burek, Paweł CZUBIK. - Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2015. - S. 85-98. - ISBN 978-83-63743-19-2
84
Konwencja haska (apostille) w latach 2014-2015 / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (66) (2015), s. 5-19. - ISSN 1506-9443
85
Uwaga na kanwie tekstów Wojciecha Kwiatkowskiego zamieszczonych w "Rejencie" 2015, nr 6 i 7, dotyczących "notariatu" w USA = The Remark Based on the Texts of Wojciech Kwiatkowski that Appear in "Rejent" in Issue 6 and 7 Concerning "the Notariat" in the USA = Bemerkung aufgruft der Texte von Wojciech Kwiatkowski in "Rejent" 2015, Nr. 6 und 7, zum Notariat in den USA / Paweł CZUBIK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 25, nr 9 (293) (2015), s. 148-153. - ISSN 1230-669X
86
Udział w drodze wspólnej jako nieobjęty reglamentacją sprzedaży gruntu na rzecz cudzoziemców : uwagi aprobujące na kanwie postanowienia z dnia 15 lutego 2012 r. Skarb Państwa (MSWiA) v. A.S. i M.W. (Sąd Okręgowy w Suwałkach, I Ca 346/11) / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (63) (2015), s. 51-58. - ISSN 1506-9443
87
Uregulowanie statusu prawnomiędzynarodowego przedstawicieli państwa in statu nascendi na przykładzie Kurdystanu : (wnioski de lege ferenda) / Paweł CZUBIK // W: Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym / red. Jerzy Menkes, Ewelina Cała-Wacinkiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Monografie Prawnicze). - S. 250-260. - ISBN 978-83-255-7881-7
88
Česká plná moc v polském právním systému / Paweł CZUBIK // Ad notam. - nr 1 (2015), s. 15-19. - ISSN 1211-0558
89
Formalna učinkovitost i dokazna vrijednost hrvatskih javnobilježničkih punomoći pred poljskim javnim bilježnikom / Paweł Czubik // Javni bilježnik. - nr 41 (2015), s. 65-68. - ISSN 1331-5978
90
Wpływ stosunków majątkowych małżeńskich na skuteczności dokonania w Austrii czynności rozporządzającej udziałem w nieruchomości położonej w Polsce - uwagi na tle postanowienia Sądu Rejonowego w Gostyninie - Wydział Ksiąg Wieczystych z 31 stycznia 2014 r. = The Influence of Matrimonial Property Regime on Legal Effectiveness of Disposing Transaction of Shares in Polish Real Estate in Austria : Some Remarks on District Court Decision (Land and Mortgage Register Department in Gostynin of 31th January 2014) / Paweł CZUBIK // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 13 (2015), s. 205-210. - Summ. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/95422804/160-179.A.Czubik. - ISSN 1730-4504
91
Polskie prawo konsularne w okresie zmian / red. nauk.: Wojciech Burek, Paweł CZUBIK. - Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2015. - 215 s. ; 24 cm. - Stan prawny: 1 listopada 2015 r. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63743-19-2
92
Eficacitatea juridico-formală şi forţa probantă a procurilor româneşti în Polonia / Paweł Czubik // Buletinul notarilor publici. - R. 19, nr 1 (2015), s. 29-32. - ISSN 1841-575X
93
Artykuł 48 Konwencji konsularnej zawartej między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii jako podstawa zniesienia wymogu legalizacji we wzajemnych relacjach / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (64) (2015), s. 21-27. - ISSN 1506-9443
94
Art. 22. [Wybór prawa] / Paweł CZUBIK // W: Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz / red. Mariusz Załucki. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Krótkie Komentarze Becka). - S. 145-153. - ISBN 978-83-255-7621-9 ; 978-83-255-7622-6
95
Nieuznawanie urzędowych dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych - przypadek Tureckiej Republiki Północnego Cypru = Non-Recognition of Official Foreign Documents Issued in Jurisdiction of So-Called Non-Recognized States - Case of the Turkish Republic of North Cyprus / Paweł CZUBIK // Państwo i Społeczeństwo. - R. 15, nr 1 (2015), s. 11-20. - Summ. - ISSN 1643-8299
96
Efektivnost na b"lgarski p"lnomoŝni w polskoto pravno prostranstvo / Pavel Čubik // Notarialen bûletin. - nr 1 (17) (2015), s. 13-15. - ISSN 1311-4344
97
Aktywność legislacyjna Unii Europejskiej w zakresie międzynarodowego prawa konsularnego - najnowsze zagadnienia wybrane / Paweł Czubik // W: Unia Europejska a prawo międzynarodowe : księga jubileuszowa dedykowana prof. Elżbiecie Dyni / red. Lidia Brodowski, Dagmara Kuźniar-Kwiatek. - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza "Zimowit", 2015. - S. 27-32. - ISBN 978-83-7667-207-6
98
Obowiązywanie norm kolizyjnych z umów o pomocy prawnej zawartych z Białorusią, Ukrainą i Rosją w obrębie materii objętej zakresem zastosowania rozporządzeń europejskich / Paweł CZUBIK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (65) (2015), s. 19-28. - ISSN 1506-9443
99
Udel'ovanie plných mocí na Slovensku určených na použitie v Pol'sku : problematika formy úkonu a dôkaznej sily listiny / Paweł Czubik // Ars Notaria. - 3 (2015), s. 12-15. - ISSN 1335-2229
100
Dvišalių sutarčių dėl teisinės pagalbos taikymas Europos notarinėje praktikoje : Lietuvos ir Lenkijos teisinės pagalbos sutarties pavyzdžiu / Paweł Czubik // Teisė. - vol. 93 (2014), s. 205-209. - ISSN 1392-1274
101
Ukraїna âk prijmaûča deržava v rozumìnnì konsul's'kogo prava ta mehanìzmi êvropejs'kogo konsul's'kogo zahistu = Ukraine as the Host State within the Meaning of the Consular Rights and Mechanisms of the European Consular Protection / P. Čubìk // Al'manah mìžnarodnogo prava. - vip. 6 (2014), s. 17-24. - Rez., summ. - Bibliogr.
102
Zagadnienia prawnokonsularne i kolizyjnoprawne w sporze dotyczącym kolekcji profesora Kostaneckiego : (znajdującej się w posiadaniu Muzeum Narodowego w Krakowie) - case study / Paweł Czubik // Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 14, nr 1-2 (2014), s. 65-78. - ISSN 1642-9591
103
Efektivnìstʹ ukraïnsʹkih notarìalʹnih dìj na teritorìï Polʹŝì / Paweł Czubik // Notarìat Ukraïni. - vol. 12 (2014), s. 62-65. - ISSN 2310-2330
104
Wstęp / Wojciech Burek, Paweł Czubik // W: Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego : (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej) / red. nauk. Paweł Czubik, Wojciech Burek. - Kraków: Instytut Multimedialny, 2014. - S. 7-9. - ISBN 978-83-934132-5-6. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/477d43d9-2969-4d01-9a50-5be6dfd5ef0f
105
Pomoc finansowa konsula jako instrument ochrony klienta niewypłacalnego organizatora turystyki = Consul's Financial Assistance as Instrument for Protecting Customers of an Insolvent Tour Operator / Piotr Cybula, Paweł Czubik // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 12 (2014), s. 20-27. - Streszcz., summ. - ISSN 1895-0396
106
Tytułem wprowadzenia o mechanizmach punktowej oceny czasopism (lub lepiej wyprowadzenia - według maksymy : "sztandar wyprowadzić") / Paweł Czubik // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 12 (2014), s. 7-9. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/d3e073ab-2c41-4190-85fa-06f3a7e4f406. - ISSN 1730-4504
107
Regulacje traktatowe przyjęte pod auspicjami Organizacji Państw Amerykańskich odnoszące się do pełnomocnictw / Paweł Czubik // W: Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata : księga jubileuszowa dedykowana pani profesor Genowefie Grabowskiej / red. Barbara Mikołajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka. - Bydgoszcz ; Katowice: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014. - S. 260-271. - ISBN 978-83-64335-09-9
108
Lietuvoje parengtų dokumentų naudojimas notariniams veiksmams Lenkijoje atlikti ir Lenkijos nekilnojamo turto registro teismuose (rei sitare taikytinumas, konsulinio legalizavimo panaikinimas) / Paweł Czubik // Notariatas. - nr 17 (2014), s. 35-38. - Pełny tekst: https://issuu.com/notarurumai/docs/notariatas17. - ISSN 1822-8127
109
Międzynarodowe i krajowe prawo konsularne - refleksja w 50-lecie kodyfikacji wiedeńskiej dotycząca stanu badań dziedziny w ostatnich latach w Polsce / Paweł Czubik // W: Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego : (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej) / red. nauk. Paweł Czubik, Wojciech Burek. - Kraków: Instytut Multimedialny, 2014. - S. 285-295. - ISBN 978-83-934132-5-6. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/8cf38671-8c18-4ce2-8e46-fb238d7a9e39
110
Geneza poświadczenia zgodności dokumentu z prawem miejsca wystawienia / Paweł Czubik // W: Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi / red. Anna Dańko-Roesler, Aleksander Oleszko, Radosław Pastuszko. - Warszawa: Stowarzyszenie Notariuszy RP, 2014. - S. 92-100. - ISBN 978-83-62921-12-6
111
Dokumenty zagraniczne dotyczące przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu a wymóg ich uwierzytelnienia / Paweł Czubik // W: Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Konrad Łoś. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2014. - S. 253-256. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63705-76-3
112
Przyczyny wygaszenia preferencji historycznych GATT w przypadku uczestnictwa ich gwaranta w regionalnych porozumieniach handlowych - analiza matematyczna = The Causes of Historical Preferences Extinction in the Case of State Guarantor Participation in the RTAs - Mathematical Analysis / Paweł Czubik // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 12 (2014), s. 116-123. - Summ. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/6b464716-10ff-4b8e-9e69-c1a3bb2b4ca6. - ISSN 1730-4504
113
Nabycie nieruchomości na potrzeby aktywności dyplomatycznej państwa obcego / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (61) (2014), s. 37-56. - ISSN 1506-9443
114
Konsekwencje braku kota na pokładzie w świetle barcelońskiego Konsulatu Morskiego / Paweł Czubik // W: Kultura, tożsamość i integracja europejska / red. Dariusz Niedźwiedzki. - Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2014. - S. 285-292. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7688-170-6
115
Konsul honorowy jako świadczący działania związane z "europejską opieką konsularną" / Paweł Czubik // W: Człowiek i prawo międzynarodowe : księga dedykowana Profesorowi Bogdanowi Wierzbickiemu / red. nauk. Maciej Perkowski, Janusz Szymański, Mieczysława Zdanowicz. - Białystok: Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2014. - S. 69-78. - ISBN 978-83-62813-70-4
116
Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego : (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej) = Selected Issues in Contemporary Consular Law : (from the Perspective of International and Polish Law and Practice) / red. nauk. Paweł Czubik, Wojciech Burek. - Kraków: Instytut Multimedialny, 2014. - 307 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934132-5-6. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/projekty/wydawnicze/publikacje-indywidualne
117
Czy polskiemu notariuszowi jest potrzebny status inicjującego postępowanie celem ustalenia treści prawa obcego? / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (62) (2014), s. 23-30. - ISSN 1506-9443
118
Transkrypcja aktów stanu cywilnego - realna potrzeba czy fanaberia ustawodawcy? : kilka uwag z perspektywy notariatu / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (59) (2014), s. 29-39. - ISSN 1506-9443
119
Aktywność konsularna w zakresie transgranicznego transportu zwłok - analiza podstawowych regulacji na tle działań podjętych po katastrofie smoleńskiej wobec wątpliwości co do zakazu otwierania trumien = Consular Activity in the Field of Cross-border Transport of Corpses - an Analysis of the Basic Regulation Against the Actions Taken after the Smolensk Crash and Doubts about the Ban on Opening Coffins / Paweł Czubik // Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego. - 5 (2014), s. 117-129. - Summ. - ISSN 2082-1786
120
Skuteczność formalna dopisków na pełnomocnictwie zagranicznym dokonanych przez mocodawcę po jego zalegalizowaniu - uwagi na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2012 r. (IV CSK 419/11) / Paweł Czubik // Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych. - z. 1 (2013), s. 173-188. - Summ. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991024150279705066Wstęp: . - ISSN 2081-9714
121
O braku unifikacji prawa kolizyjnego w okresie obowiązywania w II Rzeczypospolitej ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r. w odniesieniu do formy czynności / Paweł Czubik // Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3165). - T. 13 (2013), s. 199-206. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Problemy_Prawa_Prywatnego_Miedzynarodowego/Problemy_Prawa_Prywatnego_Miedzynarodowego-r2013-t13/Problemy_Prawa_Prywatnego_Miedzynarodowego-r2013-t13-s199-206/Problemy_Prawa_Prywatnego_Miedzynarodowego-r2013-t13-s199-206.pdf. - ISSN 1896-7604
122
Nowe prawo prywatne międzynarodowe w świetle praktyki notarialnej. Cz. 1 / Paweł Czubik // Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. - nr 2 (2013), s. 20-23. - ISSN 1506-2899
123
Stosowanie konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji w latach 2012-2013 / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (58) (2013), s. 33-40. - ISSN 1506-9443
124
Krytyka projektu dyrektywy w sprawie opieki konsularnej nad obywatelami Unii za granicą - zagadnienia wybrane = Critique of the Proposed Directive on European Consular Care with Respect to the European Citizens Abroad - Selected Issues / Paweł Czubik // Studia Prawnicze KUL. - nr 1(53) (2013), s. 37-62. - Summ., rez. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/253669/czubik_krytyka_projektu_dyrektywy_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 1897-7146
125
Regionalizm jako synonim globalizmu - o nie do końca zrealizowanej ewolucji pojęcia w ramach systemu GATT/WTO / Paweł Czubik // W: Nowe strategie na nowy wiek : granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych / red. nauk. Michał Chorośnicki, Janusz Józef Węc, Agnieszka Czubik, Aleksander Głogowski, Iwona Krzyżanowska-Skowronek, Agnieszka Nitszke, Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, Marcin Tarnawski. - Kraków: Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, 2013. - S. 39-45. - Summ. - ISBN 978-83-937321-4-2
126
Nowe prawo prywatne międzynarodowe w świetle praktyki notarialnej. Cz. 2 / Paweł Czubik // Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. - nr 3 (2013), s. 20-23. - ISSN 1506-2899
127
Uwagi na temat stosowania i interpretacji norm kolizyjnoprawnych wynikających z dwustronnych umów o pomocy prawnej / Paweł Czubik // W: Istotne w obrocie notarialnym przepisy z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego wynikające z dwustronnych umów o pomocy prawnej : komentarze i wybór materiałów źródłowych / red. nauk. Agnieszka Czubik. - Kraków: Instytut Multimedialny, 2013. - S. 11-16. - ISBN 978-83-934132-3-2
128
Charakter prawnomiędzynarodowy podmiotowości Zakonu Maltańskiego - zarys problemu / Paweł Czubik // W: Crucem signati : krzyżowcy na przestrzeni dziejów w nowej perspektywie badawczej / red. Marian Małecki. - Zabrze ; Tarnowskie Góry: Inforteditions, 2013. - (Szlakiem Krucjat ; t. 4). - S. 9-19. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64023-28-6
129
Jak zapisywać w aktach notarialnych imiona i nazwiska obywateli państw stosujących jako urzędowy alfabet cyrylicę? / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (56) (2013), s. 5-13. - ISSN 1506-9443
130
Podstawowe dylematy w procesie stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r. przez sądy wieczystoksięgowe - wnioski dla praktyki notarialnej / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (55) (2013), s. 5-24. - ISSN 1506-9443
131
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego / [red. nacz. Paweł Czubik]. - Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. - vol. 11. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/pwpm/numery-archiwalne/-archival-issues. - ISSN 1730-4504
132
Zakon Maltański jako reliktowy podmiot prawa międzynarodowego / Paweł Czubik // Acta Universitatis Wratislaviensis. Ius Inter Gentes. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 3529). - 10 (2013), s. 167-182. - Tytuł numeru: Podmiotowość w prawie międzynarodowym. - ISSN 2084-3542
133
O potrzebie wydania rozporządzenia w sprawie zniesienia wymogu legalizacji dokumentów wewnątrz UE = About the Need to Issue a Regulation Abolishing the Requirement of Legalising Documents Inside the EU / Paweł Czubik // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 7 (2013), s. 24-28. - Streszcz., summ. - ISSN 1895-0396
134
Przypadki "jednostronnego" obowiązywania rozdzielności majątkowej małżeńskiej z elementem zagranicznym / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (57) (2013), s. 19-27. - ISSN 1506-9443
135
Nowe strefy wolnego handlu USA : od prostej wymiany handlowej do celów "wyższych" = New US Free Trade Zones : from Simple Trade to "Higher" Goals / Paweł Czubik // W: Dylematy strategiczne XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Michałowi Chorośnickiemu z okazji czterdziestolecia pracy naukowej / red. nauk. Robert Kłosowicz, Bogdan Szlachta, Janusz Józef Węc. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013. - S. 37-47. - ISBN 978-83-7638-375-0. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/247099/czubik_nowe_strefy_wolnego_handlu_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
136
Międzywojenne regulacje dotyczące utraty obywatelstwa polskiego, ich realizacja przez polską służbę konsularną oraz znaczenie w procesie rozproszenia i emigracji diaspory Żydów polskich z III Rzeszy / Paweł Czubik // W: Państwo polskie wobec Polaków w diasporze / red. Irena Głuszyńska, Kazimierz Lankosz. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2013. - S. 213-223. - Summ. - ISBN 978-83-63705-56-5
137
Petr Mlsna, Jan Kněžínek, Mezinárodní smlouvy v českém právu. Teoretická východiska, sjednávání, schvalování, ratifikace, vyhlašování a aplikace, Wydawnictwo Lindepraha, Praha 2009, ss. 605 / Paweł Czubik // Studia Prawnicze KUL. - nr 3 (55) (2013), s. 163-169. - Rec. pracy: Petr Mlsna, Jan Kněžínek, Mezinárodní smlouvy v českém právu. Teoretická východiska, sjednávání, schvalování, ratifikace, vyhlašování a aplikace, Wydawnictwo Lindepraha, Praha 2009, ss. 605. - Pełny tekst: https://www.kul.pl/files/20/Studia_prawnicze_KUL_3_55_2013.pdf. - ISSN 1897-7146
138
Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Z. 7 / komentarzem opatrzył Paweł Czubik. - Kraków : Instytut Multimedialny, 2013. - 52 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-934132-1-8
139
Konsekwencje europejskiego rozporządzenia spadkowego (nr 650/2012) dla praktyki notarialnej : (zagadnienia dotyczące wyboru prawa właściwego dla dziedziczenia) = Consequences of the European Succession Regulation (No. 650/2012) for Notarial Practice = Konsequenzen der europäischen Erbrechtsverordnung (Nr. 650/2012) für notarielle Praxis / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 23, nr 11 (271) (2013), s. 27-47. - Summ. - ISSN 1230-669X
140
Dyplomatyczny wystawca klauzul apostille - egzotyczne rozwiązanie mikropaństw czy zapowiedź praktyki przyszłości? = Diplomatic Authorities Competent to Issue the Apostille Certificate - Exotic Solution of Micro-States or Universal Practice Prophecy? / Paweł Czubik // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 11 (2013), s. 43-50. - Summ. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/09d26308-bb8f-4458-a6ca-58a1a1683475. - ISSN 1730-4504
141
Wybrane regulacje kolizyjne wynikające z umów dwustronnych o pomocy prawnej w praktyce notarialnej = Selection of Choice of Law Provisions Resulting from Bilateral Agreements on Legal Aid in Notarial Practice = Ausgewählte Kollisionsregelungen aufgrund der beiderseitigen Verträge über Rechtshilfe in der Notarpraxis / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 23, nr 10 (270) (2013), s. 9-26. - Summ. - ISSN 1230-669X
142
Pomoc konsularna w razie wypadków turystów w górach poza granicami RP = Consular Protection of Tourists in Case of Mountain Accidents Outside of the RP / Paweł Czubik // W: Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach - turystyka, rekreacja, sport = Legal Aspects of Safety in Mountains - Tourism, Recreation, Sport / red. Piotr Cybula. - Kraków: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2013. - (Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie ; t. 22). - S. 42-54. - ISBN 978-83-62473-31-1. - Pełny tekst: https://cotg.pttk.pl/wp-content/uploads/2020/05/bezpieczenstwo_aspekty.pdf
143
Tajwan jako członek WTO i strona regionalnych umów o wolnym handlu : kilka uwag na temat traktatowej aktywności państwa nieuznanego / Paweł Czubik // W: Prawo międzynarodowe - teraźniejszość, perspektywy, dylematy : księga jubileuszowa profesora Zdzisława Galickiego / red. Elżbieta Mikos-Skuza, Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Jerzy Poczobut. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013. - S. 41-52. - ISBN 978-83-264-4136-3
144
M. Rzeszutko, Konsulaty w Krakowie. Historia i działalność, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2014, ss. 169 / Paweł Czubik // Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 13, nr 2 (2013), s. 77-86. - Rec. pracy: Mariusz Rzeszutko, Konsulaty w Krakowie. Historia i działalność, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2014, ss. 169. - Pełny tekst: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/kpp/article/view/3996/3643. - ISSN 1642-9591
145
Zastosowanie ustawy kolizyjnej z 1926 r. do czynności dotyczących przenoszenia własności nieruchomości położonych w Polsce dokonywanych w jurysdykcji izraelskiej - case study / Paweł Czubik // Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych. - z. 2 (2013), s. 137-142. - Summ. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991002424979705066Wstęp: . - ISSN 2081-9714
146
O konsekwencjach wskazania przez stronę czynności prawa wyłącznie właściwego co do formy : kilka uwag na marginesie pełnomocnictw z londyńskiej kancelarii Salinger / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (54) (2012), s. 5-13. - ISSN 1506-9443
147
Zagraniczna czynność o charakterze rozporządzenia częścią masy spadkowej (odrzucenia części spadku ze wskazaniem nabywającego) dokonana zgodnie z prawem obcym - case study = Legal Action on the Disposition of the Part of the Inheritance (the Disclaimer of Inheritance with an Indication of Purchaser) Made under a Foreign Law - Case Study / Paweł Czubik, Ewa Kamarad // Palestra. - nr 3-4 (2012), s. 101-109. - Summ. - Pełny tekst: http://palestra.pl/upload/14/84/66/1484664014_.pdf. - ISSN 0031-0344
148
Współpraca notarialna i sądowa w sprawach cywilnych pomiędzy Polską a Czechami : skuteczność formalnoprawna pełnomocnictw zagranicznych w obrocie notarialnym = Notârskâ a soudni społu prace mezi Polskem a Ceskou republ ikou v obćanskem rizeni : formalne prâvni ućinky zahra nićnich plnych mod v notârském styk / Paweł Czubik // W: Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu "Śląsk Cieszyński" / red. nauk. Janusz Józef Węc. - Kraków ; Bielsko-Biała: Księgarnia Akademicka, 2012. - S. 159-181. - Shrn. - ISBN 978-83-7638-293-7. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/247511?search-result=true&query=Wsp%C3%B3%C5%82praca+notarialna+i+s%C4%85dowa+w+sprawach+cywilnych+pomi%C4%99dzy¤t-scope=&filtertype_0=title&filter_relational_operator_0=contains&filter_0=&rpp=50&sort_by=score&order=desc
149
Przyjmowanie dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych : (uwagi na tle specyficznego przypadku dokumentów z Tajwanu) / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (52) (2012), s. 43-52. - ISSN 1506-9443
150
Azjatyckie drogi do regionalizmu handlowego - kilka wniosków w świetle stosowania porozumień o wolnym handlu przez Chiny / Paweł Czubik // W: Hereditas Mercaturæ : księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu / red. Paweł Czubik, Zdzisław Mach. - Stan prawny na 15 października 2012 r. - Kraków: Instytut Multimedialny, 2012. - S. 210-218. - ISBN 978-83-934132-0-1
151
Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Z. 6 / komentarzem opatrzył Paweł Czubik. - Kraków : Instytut Multimedialny, 2012. - 56 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-930883-9-3
152
Klauzula generalna przewidująca "rozsądny termin" dla ustalenia treści prawa obcego - rzekome czy rzeczywiste niebezpieczeństwo dla praktyki notarialnej? / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (53) (2012), s. 5-13. - ISSN 1506-9443
153
Liczba możliwych relacji wielostronnych podmiotów iuris gentium oraz wymiar matematyczny "potencjału" traktatowego pojedynczego podmiotu = The Number of Possible Multilateral Relations Among Iuris Gentium Subjects and the Mathematical Formula Determining Treaty-Making-Power of Single Subject / Paweł Czubik, Krzysztof Żółkiewicz // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 10 (2012), s. 201-208. - Summ. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/060adbba-859c-45f4-9383-a7fd7ae2136d. - ISSN 1730-4504
154
Aktywność konsula państwa trzeciego w zakresie czynności legalizacyjnych : studium przypadku dotyczące użycia w RP dokumentów sporządzonych przez konsula Iraku w Egipcie / Paweł Czubik // Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych. - z. 1 (2012), s. 179-184. - Summ. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991033793749705066Wstęp: . - ISSN 2081-9714
155
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego / [red. nacz. Paweł Czubik]. - Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. - vol. 10. - Streszcz. ang. przy art. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/pwpm/numery-archiwalne/-archival-issues. - ISSN 1730-4504
156
Uchylanie się spółdzielni mieszkaniowej od przekształceń spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu / Paweł Czubik // Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. - nr 10 (2012), s. 19-21. - ISSN 1506-2899
157
Hereditas Mercaturæ : księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu / red. Paweł Czubik, Zdzisław Mach. - Stan prawny na 15 października 2012 r. - Kraków: Instytut Multimedialny, 2012. - 303, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-934132-0-1
158
Forma "czysto" prywatnoprawna czynności zagranicznej dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce a czynności notarialne polskiego konsula / Paweł Czubik // W: Consul est iuris et patriae defensor : księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi. - Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją, 2012. - S. 295-308. - ISBN 978-83-63743-02-4. - Spis treści: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5zKOP0M7UAhWJXBQKHWSoBq4QFghFMAc&url=http%3A%2F%2Fdocplayer.pl%2F6561456-Consul-est-iuris-et-patriae-defensor.html&usg=AFQjCNFGn9gjQjZAI1UN-brn76KTqq96tAWstęp:
159
Użycie w Polsce zagranicznych dokumentów "kapitańskich" : studium przypadku dotyczące pełnomocnictwa sporządzonego na statku podnoszącym banderę norweską / Paweł Czubik // Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych. - z. 2 (2012), s. 133-138. - Summ. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991024128449705066Wstęp: . - ISSN 2081-9714
160
Wymóg uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej na zmianę sposobu użytkowania lokalu = A Requirement of Obtaining a Consent of the Housing Community to Change the Way of Using the Premises / Paweł Czubik // Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka. - nr 3(28) (2012), s. 5-14. - Summ. - ISSN 1896-0049
161
O niektórych mitach związanych z azylem dyplomatycznym / Paweł Czubik // W: 50 lat konwencji wiedeńskiej - aktualna kondycja uregulowań dotyczących stosunków dyplomatycznych / / red. nauk. Zdzisław Galicki, Tomasz Kamiński, Katarzyna Myszona-Kostrzewa. - Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. - S. 167-178. - ISBN 978-83-63093-98-3
162
Wykonywanie czynności notarialnych przez konsula RP : reminiscencja historyczna i propozycje de lege ferenda w przeddzień reformy polskiego prawa konsularnego - zagadnienia wybrane / Paweł Czubik // W: Rozprawy z prawa prywatnego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce / red. Maksymilian Pazdan, Anna Dańko-Roesler, Jerzy Jacyszyn, Wojciech Popiołek. - Warszawa: Stowarzyszenie Notariuszy RP, 2012. - S. 62-82. - ISBN 978-83-62921-04-1
163
Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Z. 5 / komentarzem opatrzył Paweł Czubik. - Kraków : Instytut Multimedialny, 2011. - 56 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-930883-7-9
164
Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Z. 4 / komentarzem opatrzył Paweł Czubik. - Kraków : Instytut Multimedialny, 2011. - 52 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-930883-5-5
165
Brak daty dokonania zagranicznej czynności cywilno-prawnej w kontekście oceny zgodności zalegalizowanego konsularnie pełnomocnictwa z prawem kanadyjskim (Quebec) jako "lex loci actus" : studium przypadku / Paweł Czubik // Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych. - z. 2 (2011), s. 179-190. - Summ. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991033776459705066Wstęp: . - ISSN 2081-9714
166
Zmiany w zakresie podmiotowym zastosowania konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji w latach 2010-2011 / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (50) (2011), s. 5-14. - ISSN 1506-9443
167
Matematyczne ustalenie zakresu obowiązywania prawa międzynarodowego umownego i zwyczajowego = Mathematical Determination in the Scope of Usage of International Treaty or Customary Law / Paweł Czubik, Krzysztof Żółkiewicz // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 9 (2011), s. 215-223. - Summ. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/08699781-f796-452f-9693-00e2478a8ab5. - ISSN 1730-4504
168
Prawo dostępu do konsula w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego = De iure aditus ad consulem : secundum ius gentium, Europæum, leges propriæ nationum / Paweł Czubik. - Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - 640 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930883-8-6
169
Ochrona dyplomatyczna i konsularna w świetle orzecznictwa strasburskiego / Paweł Czubik // W: Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej system kontrolny : perspektywa systemowa i orzecznicza / red. Michał Balcerzak, Tadeusz Jasudowicz, Julia Kapelańska-Pręgowska. - Toruń: Katedra Praw Człowieka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011. - S. 15-27. - ISBN 978-83-933493-0-2 ; 978-83-933493-1-9. - Pełny tekst: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2978/Europejska%20konwencja%20praw%20cz%C5%82owieka%20i%20jej%20system%20kontrolny%20-%20perspektywa%20systemowa%20i%20orzecznicza_ebook.pdf?sequence=1
170
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego / [red. nacz. Piotr Cybula, Paweł Czubik]. - Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - vol. 9. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/pwpm/numery-archiwalne/-archival-issues. - ISSN 1730-4504
171
Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Z. 3 / komentarzem opatrzył Paweł Czubik. - Kraków: Instytut Multimedialny, 2011. - 52 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-93-0883-4-8
172
Artykuł 25 nowej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe - przełom dla notariatu RP? / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (47) (2011), s. 29-46. - ISSN 1506-9443
173
Tłumaczenia przysięgłe klauzul apostille / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (48) (2011), s. 5-8. - ISSN 1506-9443
174
Odmowa urzędowego charakteru i mocy dowodowej dokumentu sporządzonego przez "urzędnika poświadczającego" tzw. Tureckiej Republiki Cypru Północnego : studium przypadku / Paweł Czubik // Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych. - z. 1 (2011), s. 197-206. - Summ. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991033759459705066Wstęp: . - ISSN 2081-9714
175
Pojęcie legalizacji w świetle orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2003 (IV CK 23/02), czyli kilka słów o rozstrzygnięciu antycypującym uchwałę z 2007 r. / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (49) (2011), s. 57-66. - ISSN 1506-9443
176
Współczesne funkcjonowanie sowieckich koncepcji instytucjonalnych prawa konsularnego i dyplomatycznego - wybrane zagadnienia = Contemporary Usage of Soviet Institutional Ideas in diplomatic and Consular Law - Selected Issues / Paweł Czubik // Forum Europejskie. - nr 20 (2011), s. 53-62. - Streszcz., summ. - ISSN 1641-3113
177
Pomiędzy "pierwszym" a "drugim domem" - ciągle aktualny problem po wygaśnięciu ograniczenia z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (43) (2010), s. 31-54. - ISSN 1506-9443
178
National Reports : Poland - Polska (PL) / Paweł Czubik // W: Consular and Diplomatic Protection Legal Framework in the EU Member States. - Firenze: Istituto di teoria e tecniche dell'informazione giuridica del Cnr, 2010. - ISBN 978-88-905764-1-6. - Pełny tekst: http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/ConsularAndDiplomaticProtection.pdf
179
Prawo właściwe dla formy umowy dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce i zawieranej inter absentes przez strony znajdujące się w różnych państwach / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (46) (2010), s. 5-15. - ISSN 1506-9443
180
Pełnomocnictwa z Watykanu w krajowym obrocie prawnym / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (44) (2010), s. 33-39. - ISSN 1506-9443
181
Rozporządzenie nieruchomością położoną w Polsce dokonane w porządku prawnym stanu Nowy Jork : studium przypadku w świetle polskich przepisów kolizyjnych i prawa obcego / Paweł Czubik // Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych. - z. 2 (2010), s. 179-187. - Streszcz. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991033419119705066Wstęp: . - ISSN 2081-9714
182
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego / [red. prowadz. Paweł Czubik]. - Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - vol. 8. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/pwpm/numery-archiwalne/-archival-issues. - ISSN 1730-4504
183
Legalizacja dokumentów krajowych przeznaczonych do użycia w państwie trzecim : case study na bazie bieżącej polskiej praktyki konsularnej / Paweł Czubik // Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 10, nr 3 (2010), s. 199-207. - Pełny tekst: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3-s199-207/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3-s199-207.pdf. - ISSN 1642-9591
184
Odpowiedzialność notariusza za dokonanie czynności na podstawie dokumentów zagranicznych / Paweł Czubik // Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. - nr 12 (148) (2010), s. 10-13. - ISSN 1506-2899
185
Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Z. 1 / komentarzem opatrzył Paweł Czubik. - Wyd. 2. - Kraków : Instytut Multimedialny, 2010. - 56 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-930883-0-0
186
Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 17 października 2008 roku (I CSK 153/08) co do formy umowy darowizny dokonanej "inter absentes", w przypadku gdy strony umowy przebywają na obszarze różnych jurysdykcji państwowych / Paweł Czubik // Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych. - z. 1 (2010), s. 155-163. - Streszcz. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991033419119705066Wstęp: . - ISSN 2081-9714
187
Pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości sporządzane za granicą na obszarach objętych "eksterytorialnością jurysdykcyjną" = Powers of Attorney for the Transfer of Ownership of the Real Estate Drawn up Abroad in Spread Areas "with Jurisdictional Extraterritorial Status" = Vollmachten für Veräußerung des Eigentums der Immobilieangefertigten im Ausland in Bereichen der "Exterritorialitätder Jurisdiktion" / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 20, nr 5 (229) (2010), s. 16-30. - Summ. - ISSN 1230-669X
188
Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Z. 2 / komentarzem opatrzył Paweł Czubik. - Kraków : Instytut Multimedialny, 2010. - 48 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-923759-8-2
189
Czynności cywilnoprawne konsula w krajowym obrocie notarialnym oraz praktyce służby zagranicznej RP : wybór materiałów źródłowych / wyboru dokonali: Paweł Czubik, Mateusz Woźniak ; wstępem i koment. opatrzył: Paweł Czubik. - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Multimedialny, 2010. - 224 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-923759-6-8
190
Rzecz o praktyce krajowych sądów wieczystoksięgowych badających prawo obce zgodnie z art. 1143 K.P.C. / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (45) (2010), s. 5-19. - ISSN 1506-9443
191
Zjazdy i konferencje konsulów polskich... - seria wydawnicza UMCS i AAN / Paweł Czubik // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 8 (2010), s. 199-205. - Rec. pracy: Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech. Protokoły i sprawozdania 1920-1939, opracowanie: Henryk Chałupczak i Edward Kołodziej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 375; Zjazdy i konferencje konsulów polskich w Niemczech, Referaty 1920-1939, opracowanie: Henryk Chałupczak i Edward Kołodziej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 526; Zjazdy i konferencje konsulów polskich w USA i Kanadzie. Protokoły i referaty 1920-1938, opracowanie: Edward Kołodziej i Tadeusz Radzik, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004 s. 344; Zjazdy i konferencje konsulów polskich we Francji. Protokoły i referaty 1931-1938, opracowanie: Henryk Chałupczak, Edward Kołodziej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 486. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/d8e55f39-6b5a-46d3-8bf6-4d7efcacb21f. - ISSN 1730-4504
192
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego / [red. prowadz. Paweł Czubik]. - Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. - vol. 7, z. 1, 2. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/pwpm/numery-archiwalne/-archival-issues. - ISSN 1730-4504
193
Polsko-węgierskie porozumienie w sprawie opieki konsularnej jako lex specialis w stosunku do rozwiązań europejskich = Recognition of Noblemen's Compoud Names, Titles and Prepositions - Side Remarks Concerning the Bug River Cases and Registration of Candidates for Members of European Parliament / Paweł Czubik // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 2 (2009), s. 56-58. - Streszcz. - ISSN 1895-0396
194
Odrzucony mit czy nowy eksperyment? Ochrona środowiska w nowym mechanizmie GSP Wspólnot Europejskich / Paweł Czubik // W: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana profesor Genowefie Grabowskiej / red. Barbara Mikołajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2662). - S. 154-165. - ISBN 978-83-226-1831-8
195
Akcesje, sprzeciwy do akcesji i przystąpienia w trybie sukcesji do Konwencji haskiej (apostille) w latach 2007-2009 / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (42) (2009), s. 39-58. - ISSN 1506-9443
196
Ex eventu resurrexit lex mortua - czyli rzecz o ostatnim orzeczeniu Sądu Najwyższego wydanym m.in. na podstawie austriackiego kodeksu cywilnego z 1811 r. / Paweł Czubik // W: Świat, Europa, mała Ojczyzna : studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin / red. Marian Małecki. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2009. - S. 401-407. - ISBN 978-83-60430-07-1
197
Elektroniczne klauzule apostille i elektroniczna weryfikacja autentyczności klauzul - zarys problematyki / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (41) (2009), s. 5-10. - ISSN 1506-9443
198
Od legalizacji konsularnej ku klauzuli apostille raz jeszcze / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (40) (2009), s. 57-68. - ISSN 1506-9443
199
Oświadczenia złożone przed zagranicznym notariuszem w postępowaniu krajowym w sprawie rekompensat zabużańskich / Paweł Czubik // Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. - nr 3(127) (2009), s. 16-18. - ISSN 1506-2899
200
Uznawanie nazwisk złożonych, tytułów i przyimków szlacheckich - uwagi na marginesie spraw zabużańskich oraz rejestracji kandydatów na europarlamentarzystów = Recognition of Noblemen's Compoud Names, Titles and Prepositions - Side Remarks Concerning the Bug River Cases and Registration of Candidates for Members of European Parliament / Paweł Czubik // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 10(49) (2009), s. 27-32. - Streszcz., summ. - ISSN 1895-0396
201
Wspólnotowe "sankcje" wobec Białorusi z tytułu naruszenia praw człowieka w ramach mechanizmu GSP / Paweł Czubik // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 7, z. 2 (2009), s. 179-188. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/8bc28503-572a-4313-a1ce-99f8b9969623. - ISSN 1730-4504
202
Magdalena Jankowska-Gilberg Extraterritorialität der Menschenrechte. Der Begriff der Jurisdiktion im Sinne von Art. 1 EMRK Nomos Verlagsgesellschaft (Völkerrecht und Außenpolitik - Band 80) Baden-Baden 2008, ss. 208 / Paweł Czubik // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 11(50) (2009), s. 59-62. - Rec. pracy: Magdalena Jankowska-Gilberg Extraterritorialität der Menschenrechte. Der Begriff der Jurisdiktion im Sinne von Art. 1 EMRK Nomos Verlagsgesellschaft (Völkerrecht und Außenpolitik - Band 80) Baden-Baden 2008, ss. 208. - ISSN 1895-0396
203
Dokumenty z państw nieuznanych w obrocie cywilnoprawnym / Paweł Czubik // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 7, z. 1 (2009), s. 119-133. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/cfcdddd8-0d15-4c0a-9784-837dad36db8f. - ISSN 1730-4504
204
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego / [red. prowadz. Piotr Cybula, Paweł Czubik]. - Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - vol. 6. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/pwpm/numery-archiwalne/-archival-issues. - ISSN 1730-4504
205
Glosa do orzeczenia Sądu Okręgowego w Łomży Wydział Cywilny z dnia 31 stycznia 2008 r. (Ca 276/07) wykluczającego możliwość uznania pełnomocnictw zagranicznych sporządzonych w formie wynikającej z obcego prawa / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (35) (2008), s. 39-44. - ISSN 1506-9443
206
Propozycja zmian w zakresie europejskiej opieki konsularnej / Paweł Czubik // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 1 (2008), s. 53-60. - ISSN 1895-0396
207
Ograniczenie skuteczności pełnomocnictw zagranicznych w obrocie notarialnym wskutek obowiązywania rozwiązań kolizyjnych niektórych dwustronnych umów o pomocy prawnej / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (38) (2008), s. 39-50. - ISSN 1506-9443
208
Tożsamość galicyjska z perspektywy Polski i Ukrainy / red. nauk. Paweł Czubik, Zdzisław Mach. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 978-83-60430-02-6
209
Consular Functions / Paweł Czubik, Piotr Szwedo // W: The Max Planck Encyclopedias of International Law [on-line] / ed. Rüdiger Wolfrum. - Oxford ; New York: Oxford University Press, 2008. - 1 ekran. - Article last updated: July 2013. - Spis treści: https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e913?rskey=B059ef&result=1&prd=MPILWstęp:
210
Wstęp / Paweł Czubik // W: Bałkany u progu zjednoczonej Europy / red. Paweł Czubik. - Kraków: Instytut Multimedialny, 2008. - S. 5. - ISBN 978-83-923759-3-7. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/e3c24afe-935f-4add-b3a9-fa6be3bf0a4c
211
Islam w świetle prawa międzynarodowego : o międzynarodowych ułatwieniach współczesnej ekspansji i nieadekwatności odpowiedzi cywilizacji rzymskiej w epoce globalizacji / Paweł Czubik // W: Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne : w rocznicę jubileuszu 10-lecia / red. Józef Filipek, Maciej Płaszewski, Irena Głuszyńska, Arkadiusz Wąsiński. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008. - S. 153-169. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60430-22-4
212
Niektóre konwencje Rady Europy dotyczące spraw konsularnych - krótka analiza porażki / Paweł Czubik // W: Rada Europy - 60 lat na rzecz jedności europejskiej / red. nauk. Irena Głuszyńska, Kazimierz Lankosz. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008. - S. 49-57. - ISBN 978-83-60430-27-9
213
Czy czynność dokonana przez konsula państwa obcego akredytowanego w państwie trzecim może wywołać skutki prawne w Polsce? / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (36) (2008), s. 5-16. - ISSN 1506-9443
214
Consular Jurisdiction / Paweł Czubik, Piotr Szwedo // W: The Max Planck Encyclopedias of International Law [on-line] / ed. Rüdiger Wolfrum. - Oxford ; New York :: Oxford University Press, 2008. - 1 ekran. - Article last updated: August 2013. - Spis treści: https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e914?rskey=B059ef&result=2&prd=MPILWstęp:
215
Bałkany u progu zjednoczonej Europy / red. Paweł Czubik. - Kraków: Instytut Multimedialny, 2008. - 205 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-923759-3-7
216
Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie sposobu uregulowania trybu postępowania przed konsulem / Paweł Czubik, Mateusz Woźniak // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 6 (2008), s. 189-196. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/2c5ccdf5-418c-48cd-a8c0-5be116f437fd. - ISSN 1730-4504
217
Niepodległość Kosowa : niebezpieczeństwo dla zjednoczonej Europy? Krótki zarys problemu / Paweł Czubik // W: Bałkany u progu zjednoczonej Europy / red. Paweł Czubik. - Kraków: Instytut Multimedialny, 2008. - S. 129-144. - ISBN 978-83-923759-3-7. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/84b381a4-5a69-430f-a66d-8e107a349859
218
Aneksja Bośni i Hercegowiny przez Austro-Węgry - ocena legalności w świetle ówczesnego prawa narodów / Wojciech Burek, Paweł Czubik // W: Tożsamość galicyjska z perspektywy Polski i Ukrainy / red. nauk. Paweł Czubik, Zdzisław Mach. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2008. - S. 91-100. - ISBN 978-83-60430-02-6
219
Nowy mechanizm Zgeneralizowanego Systemu Preferencji (GSP) Wspólnot Europejskich i jego oddziaływanie na politykę przestrzegania praw człowieka w krajach rozwijających się - postęp czy regres? / Paweł Czubik // W: Prawa człowieka we współczesnej dyplomacji państw / red. Kazimierz LANKOSZ, Paweł Czubik. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2007. - S. 84-93. - ISBN 83-60430-36-5. - Spis treści: https://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=8360430365&spisTR=1&store_id=2Wstęp:
220
Prawa człowieka we współczesnej dyplomacji państw / red. Kazimierz LANKOSZ, Paweł Czubik. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007. - ISBN 83-60430-36-5
221
Oddalenie wniosku o wpis w księdze wieczystej w związku z nieustaleniem zgodności formy pełnomocnictwa poświadczonego za granicą / Paweł Czubik // Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. - nr 8(108) (2007), s. 20-22. - ISSN 1506-2899
222
Forma zagranicznych czynności prawnych i pełnomocnictw związanych z powołaniem i funkcjonowaniem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością / Paweł Czubik, Krzysztof Oplustil // Prawo Spółek : komentarze, praktyka, orzecznictwo. - nr 1 (122) (2007), s. 21-28. - ISSN 1426-2878
223
Zarzut niedopełnienia obowiązku notyfikacji konsularnej jako metoda promowania prawa do życia w państwach stosujących karę śmierci - kilka uwag w nawiązaniu do orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości / Paweł Czubik // W: Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie = Diritto alla vita e qualitá della vita nel Europa multiculturale / red. B. Sitek, G. Dammacco, M. Sitek, J.J. Szczerbowski. - Olsztyn ; Bari: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , 2007. - S. 404-411. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-89112-23-1
224
Uwierzytelnienie dokumentów zagranicznych - klauzula apostille - glosa - III CZP 21/07 / Paweł Czubik // Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. - nr 7(107) (2007), s. 18-19. - ISSN 1506-2899
225
Zmierzch niektórych funkcji konsularnych w okresie pokodyfikacyjnym - zagadnienia wybrane / Paweł Czubik // W: Prawo międzynarodowe : księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz / red. nauk. Jerzy Menkes. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2007. - S. 126-139. - ISBN 978-83-60694-08-4
226
Błędne stosowanie Konwencji "Apostille" przez niektóre krajowe organy i sąd / Paweł Czubik // Jurysta : magazyn prawniczy. - nr 1(160) (2007), s. 26-28. - ISSN 1230-7114
227
Glosa do postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych (DzKw 38603/05) z 31 maja 2006 r. : (w sprawie konieczności uwierzytelniania zagranicznych dokumentów dotyczących przeniesienia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu) / Paweł Czubik // Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych. - nr 1 (2007), s. 91-96. - ISSN 0867-7433
228
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego / [red. prowadz. Paweł Czubik]. - Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. - vol. 5. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/pwpm/numery-archiwalne/-archival-issues. - ISSN 1730-4504
229
Wymóg opatrzenia klauzulą apostille dokumentów przedkładanych na wstępnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (case study) = The Requirement of Providing the Documents Submitted in the Introductory Stage of Granting a Public Order with an Apostille Clause : (Case Study) / Magdalena Czajkowska, Paweł Czubik // De Doctrina Europea : roczniki Instytutu Europeistyki / Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sosnowiec. - R. 4 (2007), s. 255-260. - Summ. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/8216/edition/7663/content. - ISSN 1733-5019
230
Zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz ochrona wpływów budżetowych poprzez ustanowienie wyłączności polskiego notariusza : propozycja Krajowej Rady Notarialnej / oprac. Paweł Czubik, Adam Kucharski, Maciej Mataczyński ; wstępem opatrzył Zbigniew Klejment. - Kraków: Instytut Multimedialny, 2007. - 40 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-923759-1-3
231
Konsularne poświadczanie podpisów na pełnomocnictwach do przeniesienia własności nieruchomości sporządzonych zagranicą w zwykłej formie pisemne / Paweł Czubik // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 5 (2007), s. 174-182. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/769c475d-7153-4d19-b8af-9877daaede55. - ISSN 1730-4504
232
Podstawowe rozwiązania dotyczące formy czynności prawnej w projekcie nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym / Paweł Czubik // W: Państwo - prawo - jednostka : problemy państwa, prawa oraz nauk pokrewnych / red. Czesław Paweł Kłak, Katarzyna Kaczmarczyk, Andrzej Kiełtyka. - Rzeszów: "Mitel", 2007. - S. 165-171. - ISBN 83-60545-12-X. - Spis treści: https://opac.ur.edu.pl/integro/261900756948/ksiazka/panstwo-prawo-jednostka?bibFilter=26Wstęp:
233
Projektowana zmiana art. 1138 k.p.c. i jej konsekwencje dla obrotu notarialnego - sugestie de lege ferenda / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (34) (2007), s. 19-24. - ISSN 1506-9443
234
Krytycznie o tłumaczeniu tekstów umów międzynarodowych na przykładzie konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji = Some Critical Remarks about Translations of International Agreement on the Example of the Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation / Paweł Czubik // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 10 (13) (2006), s. 37-40. - Streszcz., summ. - ISSN 1895-0396
235
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego / [red. prowadz. Paweł Czubik]. - Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - vol. 4. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/pwpm/numery-archiwalne/-archival-issues. - ISSN 1730-4504
236
Nieprawidłowości w wykonywaniu czynności notarialnych przez konsula RP i ich konsekwencje dla praktyki notarialnej / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (30) (2006), s. 5-9. - ISSN 1506-9443
237
Wzorce klauzul Apostille na dokumentach zagranicznych / komentarzem opatrzył Paweł Czubik. - Kraków: Krajowa Rada Notarialna, 2006. - 56 s. : il. ; 23 cm. - ISBN 978-83-920265-1-8
238
Przystąpienie Danii, Gruzji, Korei Południowej i Mołdawii do Konwencji haskiej znoszącej wymóg legalizacji / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (31) (2006), s. 7-15. - ISSN 1506-9443
239
Nieprawidłowości w stosowaniu konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych = Irregularities in the Application of the Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents / Paweł Czubik // Europejski Przegląd Sądowy. - nr 4 (2006), s. 24-28. - Streszcz., summ. - ISSN 1895-0396
240
Wydawanie klauzul apostille przez rady izb notarialnych jako wzmocnienie publicznoprawnego statusu notariusza RP - sugestie de lege ferenda = Issue of an Apostille by Council of Chamber of Notaries as Reinforcement of Public Status of Polish Notary - de lege ferenda Suggestions = Erteilen der Klausel apostille von den Notarkammern als Verstärkung öffentlichrechtlichen Status des Notars der Republik Polen - Anregungen de lege ferenda / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 17, nr 5(181) (2006), s. 181-190. - ISSN 1230-669X
241
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2007 r., III CZP 21/07 = Gloss to the Resolution of the Court of Appeal of 13 April 2007, III CZP 21/07 = Elektronische Ergänzungsauktion in öffentlichen Aufträgen / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 17, nr 12 (200) (2006), s. 168-177. - ISSN 1230-669X
242
Krytycznie o praktyce wieczystoksięgowej dotyczącej klauzul apostille z Konwencji haskiej / Paweł Czubik // Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 6, nr 3 (2006), s. 137-150. - ISSN 1642-9591
243
O nadużywaniu klauzuli apostille z Konwencji haskiej w zamówieniach publicznych / Magdalena Czajkowska, Paweł Czubik // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 2 (2006), s. 4-9. - ISSN 1733-0777
244
Trudności w dokonywaniu na terytorium niektórych państw czynności w formie wskazanej przez prawo polskie jako lex rei sitae / Paweł Czubik // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 4 (2006), s. 24-32. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/d75562b4-29d5-4425-a28f-567431320255. - ISSN 1730-4504
245
Glosa do postanowienia Sądu Rejonowego w Stalowej Woli VI Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 14 lipca 2005 (sygn. akt VI Dz Kw 1612-1613/05) / Paweł Czubik // Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych. - nr 2 (2006), s. 86-93. - ISSN 0867-7433
246
Fałszerstwa dotyczące klauzul apostille na dokumentach zagranicznych / Paweł Czubik // Prokurator. - nr 2-3 (22-23) (2005), s. 95-104. - ISSN 1509-149X
247
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego / [red. prowadz. Paweł Czubik]. - Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. - vol. 3. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/pwpm/numery-archiwalne/-archival-issues. - ISSN 1730-4504
248
Wymóg legalizacji dokumentów w praktyce notarialnej po wejściu w życie konwencji haskiej / Paweł Czubik // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 8 (155) (2005), s. 53-58. - Streszcz. - ISSN 1230-2996
249
Prawo pozbawionego wolności cudzoziemca do informacji o możliwości notyfikacji konsularnej jako część prawa do rzetelnego procesu sądowego : implikacje dla polskiego procesu karnego / Paweł Czubik // W: Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie / red. Elżbieta Dynia, Czesław Paweł Kłak. - Rzeszów: "Mitel", 2005. - S. 223-232. - ISBN 83-89473-38-0
250
Pozbawienie wolności uchodźcy a problem notyfikacji konsularnej / Paweł Czubik, Michał Kowalski // Państwo i Prawo. - z. 6 (2005), s. 81-90. - ISSN 0031-0980
251
O ratyfikacji przez Polskę Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji dokumentów zagranicznych raz jeszcze / Paweł Czubik // Palestra. - nr 7-8 (2005), s. 112-120. - ISSN 0031-0344
252
Glosa do orzeczenia Sądu Okręgowego w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 18 września 2003 (sygn. akt III Ca 712/03) / Paweł Czubik // Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych. - nr 6 (2005), s. 87-94. - ISSN 1734-4999
253
Klauzule antyterrorystyczne w międzynarodowym prawie gospodarczym / Paweł Czubik // W: Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz LANKOSZ, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2005. - S. 77-86. - ISBN 83-918079-7-5
254
Czy możliwe jest ograniczenie zastosowania art. 12 PPM w związku z funkcjami legalizacyjnymi konsula RP w przypadku dokonanej zagranicą czynności dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce? / Paweł Czubik // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 3 (2005), s. 106-118. - Pełny tekst: http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/16419a8f-2f8e-44d0-82ed-e2556664f621. - ISSN 1730-4504
255
Polski notariusz wobec wejścia w życie Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 2 (25) (2005), s. 7-21. - ISSN 1506-9443
256
Kilka uwag dotyczących formy przeniesienia własności nieruchomości i objęcia jej w posiadanie na tle orzeczenia SN w sprawie I CK 619/04 z dnia 21.01.2005 r. / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (27) (2005), s. 51-61. - ISSN 1506-9443
257
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz LANKOSZ, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2005. - 231, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-918079-7-5
258
Zakaz handlu diamentami pochodzącymi z terytoriów objętych konfliktami zbrojnymi w systemie prawnym Światowej Organizacji Handlu / Paweł Czubik // Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 5, nr 4 (2005), s. 109-119. - Pełny tekst: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2005-t5-n4/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2005-t5-n4-s109-119/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2005-t5-n4-s109-119.pdf. - ISSN 1642-9591
259
Europejska Konwencja o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów konsularnych - kilka uwag na temat jej znaczenia w obrocie notarialnym / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 3 (26) (2005), s. 7-13. - ISSN 1506-9443
260
Konwencja Haska : o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych / Paweł Czubik. - Wyd. 2 rozsz. i zm., stan na dzień 15.08.2005 r. - Bydgoszcz; Kraków: Oficyna Wydawnicza "Branta", 2005. - 237, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-60186-05-7
261
Wyłączność kompetencji polskiego notariusza w przypadku przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce - sugestie de lege ferenda / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 1 (24) (2005), s. 7-21. - ISSN 1506-9443
262
Liberalizacja wymogu legalizacji konsularnej dokumentów handlowych i celnych w prawie GATT/WTO / Paweł Czubik // Państwo i Prawo. - z. 7 (2004), s. 100-107. - ISSN 0031-0980
263
Organizacje międzynarodowe / Paweł Czubik, Brygida Kuźniak. - Wyd. 2 rozsz. i zm. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2004. - XX, [2], 281 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Skrypty Becka). - ISBN 83-7387-535-2
264
Rozwiązania gwarantujące pewność obrotu w przypadku dokonania w formie zgodnej z prawem obcym czynności prawnej dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce - rozważania de lege ferenda = Solutions Warranting Reliability of Transaction Concerning an Immovable Property in Poland While Being Subject of a Legal Transaction Embodied in Foreign Law - de lege ferenda Considerations = Lösungen, die die Sicherheit einer Transaktion garantieren, die eine in Polen liegende Immobilie betrifft und als Rechtsgeschäft im fremden Recht verankert ist - de lege ferenda - Überlegungen / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 5 (157) (2004), s. 41-57. - ISSN 1230-669X
265
Wpływ przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu uwierzytelnienia zagranicznych dokumentów publicznych na praktykę notarialną - wybrane aspekty = On the Effect of Accessing the Hague Convention Concerning the Waiver of Requiring the Certification of Foreign Legal Documents by Poland on the Notarial Practice - Selected Aspects = Einfluss des Beitritts Polens zum Haager Abkommen im Bereich der Abschaffung der obligatorischen Beglaubigung einer ausländischen Rechtsurkunde auf die notarielle Praxis - ausgewählte Aspekte / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 12 (164) (2004), s. 86-107. - ISSN 1230-669X
266
Klauzule antyterrorystyczne w międzynarodowym prawie gospodarczym / Paweł Czubik // W: Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz LANKOSZ, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik. - Stan prawny: 15 czerwca 2004 r. - Bielsko-Biała: "Sto", 2004. - S. 81-90. - ISBN 83-87829-97-8
267
Definicja konsula w prawie polskim i międzynarodowym / Paweł Czubik // Jurysta : magazyn prawniczy. - nr 4(127) (2004), s. 32-35. - ISSN 1230-7114
268
Czynność legalizacyjna dokonywana przez konsula zaprzyjaźnionego państwa ("nación amiga") w praktyce i regulacjach prawnych państw Ameryki Łacińskiej / Paweł Czubik // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 2 (2004), s. 132-151. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/f393142b-e688-403e-a964-d20525be087e. - ISSN 1730-4504
269
Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego / red. Kazimierz LANKOSZ, Michał Chorośnicki, Paweł Czubik. - Stan prawny: 15 czerwca 2004 r. - Bielsko-Biała: "Sto", 2004. - 250, [1] s. ; 19 cm. - ISBN 83-87829-97-8
270
Wpływ na krajową praktykę notarialną Konwencji Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów / Paweł Czubik // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (23) (2004), s. 7-20. - ISSN 1506-9443
271
Konwencja Haska : o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych / Paweł Czubik. - Stan prawny na dzień 15.04.2004 r. - Bydgoszcz; Kraków: Oficyna Wydawnicza "Branta", 2004. - 229 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89073-69-2
272
Dokumenty administracyjne w świetle umów międzynarodowych znoszących wymóg legalizacji konsularnej oraz porządku prawnego GATT/WTO / Paweł Czubik // Ius et Administratio. - z. 4 (2004), s. 171-187. - ISSN 1732-7318
273
Konwencja haska o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów publicznych jako europejski i wspólnotowy mechanizm przepływu dokumentów - korzyści wynikające ze spodziewanego przystąpienia do niej Polski = Hague Convention on Abolition of Legalization of Foreign Public Documents as the Mechanism of Document Transfer in Europe and European Communities - Benefits Resulting from Expected Accession of Poland / Paweł Czubik // Przegląd Prawa Europejskiego. - nr 1(15) (2004), s. 50-59. - Summ. - ISSN 1427-0552
274
Międzynarodowe sankcje gospodarcze a przestrzeganie podstawowych standardów prawa pracy / Paweł Czubik // Ius et Administratio. - z. 3 (2004), s. 79-88. - ISSN 1732-7318
275
Promowanie ochrony środowiska za pomocą uogólnionego systemu preferencji Wspólnot Europejskich / Paweł Czubik // Ochrona Środowiska : przegląd. - nr 3 (2004), s. 21-34. - Bibliogr. - ISSN 1641-9103
276
Kilka spostrzeżeń na temat związków formy czynności prawnej i legalizacji dokumentu : (wobec prób wprowadzania do obrotu krajowego dokumentów prywatnych sporządzonych zagranicą dotyczących przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce) / Paweł Czubik // Radca Prawny. - R. 17, nr 4 (2004), s. 70-77. - ISSN 1230-1426
277
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego / [red. prowadz. Paweł Czubik]. - Kraków : Katedra Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. - vol. 2. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/pwpm/numery-archiwalne/-archival-issues. - ISSN 1730-4504
278
Regulacje uniemożliwiające dokonywanie czynności notarialnych przez notariusza RP za granicą = Regulations to Prevent Polish Notaries from Notarizing Abroad = Bestimmungen, die polnische Notare daran hindern sollen, ihrem Beruf im Ausland nachzugehen / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 8 (160) (2004), s. 194-202. - ISSN 1230-669X
279
Kilka uwag na temat dotychczasowych sukcesów i porażek polityki gospodarczej w ramach CEFTA wobec wycofania się z porozumienia państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii w związku z akcesją do Wspólnot Europejskich / Paweł Czubik // Forum Europejskie. - nr 8, Jesień (2004), s. 7-10. - ISSN 1641-3113
280
Ustalenie autentyczności dokumentu zagranicznego w świetle wielostronnych konwencji znoszących wymóg legalizacji dokumentów / Paweł Czubik // Transformacje Prawa Prywatnego. - nr 3-4 (19-20) (2004), s. 23-36. - ISSN 1641-1609
281
El Tratado de Libre Comercio de Europa Central (CEFTA), un ejemplo de integración de los paises de la Europa Central y del Este antecedentea la adhesión a la Unión Europea / Paweł Czubik // Ámbitos : Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. - nr 12 (2004), s. 59-63. - Pełny tekst: https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/8759. - ISSN 2386-4494
282
Regulacje prawne handlu zagranicznego a przestrzeganie standardów prawa pracy - zarys podstawowych problemów prawnomiędzynarodowych / Paweł Czubik // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 2003/2004 (2004), s. 373-383. - Spis treści: https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991048290759705066Wstęp: . - ISSN 1429-9585
283
Obowiązywanie zarządzeń konsularnych / Paweł Czubik // Jurysta : magazyn prawniczy. - nr 3(126) (2004), s. 14-19. - ISSN 1230-7114
284
Polak w obcym kraju : problemy wynikające z braku nawiązanych stosunków konsularnych dla udzielania opieki konsularnej i gwarantowania ochrony praw człowieka : (przypadek kapitana Kazimierza K. i jego załogi) / Paweł Czubik, Paweł Filipek // Politeja. - nr 1 (2004), s. 124-139. - ISSN 1733-6716
285
Dotychczasowe międzynarodowe zobowiązania preferencyjno-handlowe Polski a jej członkostwo we Wspólnotach Europejskich : implikacje dla Ukrainy / Paweł Czubik // Forum Europejskie. - nr 7, Wiosna (2004), s. 28-40. - ISSN 1641-3113
286
Prawnomiędzynarodowa "promocja" standardów prawa pracy poprzez ogólny system preferencji na przykładzie Wspólnot Europejskich = The Promotion of Labor Standards in International Legal System : the EC Experience of Generalized System of Preferences / Paweł Czubik // Przegląd Prawa Europejskiego. - nr 4 (18) (2004), s. 48-56. - Summ. - ISSN 1427-0552
287
Zachowanie formy aktu notarialnego w przypadku pełnomocnictwa udzielonego za granicą - kilka uwag w nawiązaniu do praktyki polskiej = Maintaining the Form of the Notarial Act in Case of Power of Attorney Given Abroad - Some Remarks on Polish Notarial Practice = Zur Aufrechterhaltung der Form der notariellen Urkunde im Falle einer im Ausland erteilten Vollmacht - einige Bemerkungen zur polnischen notariellen Praxis / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 1 (153) (2004), s. 23-42. - Pełny tekst: http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/2004/1/1268.pdf. - ISSN 1230-669X
288
Struktura normatywna artykułu 36 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych gwarantującego uprawnienia jednostki w dostępie do konsula w świetle orzecznictwa międzynarodowego / Paweł Czubik // W: Jednostka w demokratycznym państwie prawa / red. nauk. Józef Filipek. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2003. - S. 129-140. - ISBN 83-918079-2-4
289
The EU in a Changing World of International Trade - Possibilities and Needs for Changes in EC External Trade Relations / Paweł Czubik // W: Emerging Constitutional Law of the European Union : German and Polish Perspectives / red. Adam Bodnar, Michał Kowalski, Karen Raible, Frank Schorkopf . - Berlin: Springer, 2003. - (Beiträge zum Ausländischen Öffentlichen Recht und Völkerrecht, ISSN 0172-4770 ; Bd. 163). - S. 209-237. - ISBN 3-540-40424-4
290
Zmiana ustawy o funkcjach konsulów RP / Paweł Czubik // Państwo i Prawo. - z. 12 (2003), s. 69-78. - ISSN 0031-0980
291
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego / [red. prowadz. Paweł Czubik]. - Kraków : Katedra Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. - vol. 1. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/pwpm/numery-archiwalne/-archival-issues. - ISSN 1730-4504
292
Zgodność z Konstytucją warunków użycia na terytorium państwa dokumentów zagranicznych w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kolumbii / Paweł Czubik // Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 3, nr 3 (2003), s. 137-157. - Pełny tekst: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n3/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n3-s137-157/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n3-s137-157.pdf. - ISSN 1642-9591
293
Granice opieki konsularnej w prawie wspólnotowym : (wybrane problemy dotyczące interpretacji i możliwości zastosowania decyzji 95/553) / Paweł Czubik // Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 3, nr 4 (2003), s. 93-111. - Pełny tekst: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n4/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n4-s93-111/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n4-s93-111.pdf. - ISSN 1642-9591
294
Kolumbia : unormowania Konstytucji a prawo państwa do swobodnego określania warunków użycia dokumentów zagranicznych : Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kolumbii z dnia 17 marca 1999 r. (sygn. akt C-164/99) : Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kolumbii z dnia 25 kwietnia 2001 r. (sygn. akt C-412/01) / Paweł Czubik // Przegląd Sejmowy. - nr 6(59) (2003), s. 145-148. - Pełny tekst: https://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/7CBE89F38385B518C12579370043F943/%24File/ps59.pdf. - ISSN 1230-5502
295
Wpływ zmiany struktury handlu globalnego na wybrane unormowania prawne regulujące handel międzynarodowy oraz praktykę ich stosowania / Paweł Czubik // Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego. - vol. 1 (2003), s. 37-60. - Pełny tekst: https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/0d208975-521c-4f7c-b71c-bc093baa7bcf. - ISSN 1730-4504
296
Środki ochronne przed nadmiernym importem w świetle projektu konwencji tworzącej strefę wolnego handlu obu Ameryk / Paweł Czubik // W: Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002. - S. 114-123. - ISBN 83-88397-05-1
297
Wolny handel towarami : podstawy międzynarodowoprawne regionalizmu handlowego / Paweł Czubik. - Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2002. - 542 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Zakamycza). - ISBN 83-7333-100-X
298
Proces dostosowania Polski w kontekście przyszłego członkostwa we Wspólnotach do obecnego kształtu ich zewnętrznych zobowiązań i umów handlowych / Paweł Czubik // W: Integracja Polski z Unią Europejską : aspekty ekonomiczno-prawne / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Instytut Studiów Strategicznych, 2002. - (Seria Zeszyty ; z. 47). - S. 63-82. - ISBN 83-87832-31-6
299
Select relations between a receiving state and a honorary consul of a sending state according to practice used by the Protocol Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland / Paweł Czubik // Miscellanea Iuris Gentium. - nr 5-6 (2002-2003), s. 32-40. - Summ. - ISSN 0867-6062
300
Organizacje międzynarodowe / Paweł Czubik, Brygida Kuźniak. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2002. - XVIII, [1], 245 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Skrypty Becka). - ISBN 83-7247-165-7
301
Jak zmieniać, by wszystko jak najdłużej pozostawało po staremu, czyli rzecz o handlowych aspektach tzw. V Konwencji Post-Lomé / Paweł Czubik // Forum Europejskie. - nr 2, Jesień (2001), s. 16-25. - ISSN 1641-3113
302
Prawnomiędzynarodowa struktura relacji handlowych pomiędzy Wspólnotami Europejskimi a Republiką Południowej Afryki / Paweł Czubik // W: Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001. - S. 208-220. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-05-0
303
Wpływ rozwiązań prawnych przyjętych w prawie i praktyce wspólnotowej na kształt unormowań zawartych w umowach tworzących regionalne preferencje handlowe i stosowaną praktykę ich stron / Paweł Czubik // W: Studia z prawa Unii Europejskiej : w piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego / red. Stanisław Biernat. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2000. - S. 489-505. - ISBN 83-233-1383-0
304
Structural Adjustment Clause - the Aims, Origin, Construction and Evolution : the Comparison with Other Safeguard Measures in the FTA Treaties / Paweł Czubik // Miscellanea Iuris Gentium. - nr 3-4 (2000-2001), s. 53-66. - Summ. - Pełny tekst: http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9. - ISSN 0867-6062
305
Porozumienie o wolnym handlu Wspólnoty Europejskiej i Meksyku - przełom w dotychczasowych europejskich relacjach preferencyjno-handlowych / Paweł Czubik // Forum Europejskie. - nr 1, Zima (2000), s. 33-46. - ISSN 1641-3113
306
Odstępstwa od zasad i reguł systemu GATT/WTO w stosunkach handlowych z państwami rozwijającymi się / Paweł Czubik // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000. - S. 89-100. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-9
307
Zniesienie wymogu legalizacji dokumentów zagranicznych w krajowym obrocie notarialnym = Abolition of the Requirement to Legalize Foreign Documents in Home Notarial Dealings = Aufhenbung der Beglaubigungspflicht bei ausländischen Dokumenten im inländischen notariellen Verkehr / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 9, nr 4 (96) (1999), s. 91-101. - ISSN 1230-669X
308
Glosa do postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 16 kwietnia 1998 r., I Co 45/98 / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 9, nr 3 (95) (1999), s. 134-146. - ISSN 1230-669X
309
Konsul honorowy : studium prawnomiędzynarodowe / Paweł Czubik, Michał Kowalski. - Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 1999. - 194, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88114-06-9
310
Legalizacja krajowa dokumentów zagranicznych przeznaczonych do obrotu prawnego w Polsce, krajowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą / Paweł Czubik. - Kraków: "Zakamycze", 1998. - 244 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka Przeglądu Notarialnego ; vol. 3). - ISBN 83-7211-021-2
311
Kazusy : prawo międzynarodowe publiczne / Paweł Czubik, Grzegorz Grela, Brygida Kuźniak, Dorota Lipiarska, Anna Mokrzycka, Iwona Szczepańska, Andrzej Zacharzewski, Jolanta Ziajka. - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1997. - 97, [3] s. : il. ; 24 cm. - (Kazusy). - ISBN 83-86393-75-0
312
CEFTA - Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu : komentarz do umowy międzynarodowej wraz z podaniem obecnie obowiązujących między stronami stawek celnych / Aleksandra Sołtysińska, Paweł Czubik. - Kraków: Audytoriat Oficyna Wydawnicza, 1997. - 280 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86834-67-6
313
Ograniczenia funkcji i czynności notarialnych konsula RP w świetle polskiego prawa konsularnego na tle uregulowań prawa międzynarodowego publicznego / Paweł Czubik // Rejent = Rejent (Notary). - R. 7, nr 10 (78) (1997), s. 55-74. - Pełny tekst: https://u227.e-cryptex.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/1997/10/399.pdf. - ISSN 1230-669X
1
Czubik P., (2022), Stosowanie pełnomocnictw z państw obcych w praktyce notarialnej: leksykon państw wraz z komentarzem do przepisów prawa krajowego i traktatów dwustronnych oraz wzorami klauzul do wykorzystania w aktach notarialnych, Kraków : Stowarzyszenie Ryza, 336 s.
2
Czubik P., (2022), Umowy zawarte w latach 20. XX w. z Czechosłowacją, Austrią i Węgrami oraz wielostronne Porozumienie z Miszkolca z 1977 r. jako wiążące Polskę podstawy traktatowe zapobiegające podwójnemu opodatkowaniu nieruchomego i ruchomego mienia spadkowego, "Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości", t. 3, nr 3, s. 77-96; https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/resources/html/article/details?id=231567
3
Czubik P., (2022), Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 września 2021 r., sygn.C-387/20 Nierozstrzygnięta kwestia zastosowania art. 75 rozporządzenia nr 650/2012 przy sporządzaniu testamentów na rzecz obywateli państw stron umów bilateralnych, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (87), s. 11-21.
4
Czubik P., (2022), Wystawca konsularnych dokumentów notarialnych i klauzul legalizacyjnych z perspektywy notarialnej i sądowej, "Rejent", R. 32, nr 9 (377), s. 11-36.
5
Czubik P., (2022), Profesor Zygmunt Sarna (1890-1974) - wykładowca prawa konsularnego w Akademii Handlowej w Krakowie. [W:] Przyborowska-Klimczak A., Staszewski , Krukowska-Siembida P., Szarek-Zwijacz A. (red.), Polska nauka prawa międzynarodowego : dziedzictwo przeszłości i wyzwania współczesności (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; 525), Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, s. 71-87.
6
Czubik P., (2022), Konsekwencje dla obrotu notarialnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-301/20, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (86), s. 5-16.
7
Czubik P., (2021), Białorusin, Ukrainiec, Rosjanin - jako klient polskiego notariusza - zagadnienia wybrane (część 1 - pełnomocnictwa, stosunki majątkowe małżeńskie), "Rejent", R. 31, nr 8 (364), s. 11-26.
8
Czubik P., (2021), Konwencja haska o zniesieniu wymogu legalizacji - akcesje nowych podmiotów w latach 2020-2021, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (85), s. 17-32.
9
Czubik P., (2021), Notyfikacja konsularna w traktatach dwustronnych a artykuł 36 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych w świetle wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Jadhav, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 19, s. 213-236; https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/147898916/PWPM_2021_19_10_Czubik.pdf/84b0b21f-e753-42c6-b233-27f78e5bd934
10
Czubik P., (2021), Oddziaływanie europejskiego rozporządzenia legalizacyjnego nr 2016/1191 oraz ustawy o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej na zakres czynności notariusza polskiego, "Rejent", R. 31, nr 4 (360), s. 51-80.
11
Czubik P., (2021), Pełnomocnictwa zagraniczne dotyczące nieruchomości - moc dowodowa dokumentu i skuteczność czynności z perspektywy wieczystoksięgowej, "Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości", t. 2, nr 2, s. 27-49; https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/resources/html/articlesList?issueId=13843
12
Czubik P., (2021), Jurysdykcja spadkowa ustanowiona z zastosowaniem przepisów przejściowych do Rozporządzenia nr 650/2012 : glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie C-80/19, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (83), s. 17-32.
13
Czubik P., (2021), Metamorfozy azylu dyplomatycznego jako instytucji prawa międzynarodowego - ocena wybranych "sąsiedzkich" (i nie tylko) zdarzeń azylowych w Europie Środkowej w XX wieku. [W:] Cała-Wacinkiewicz E., Menkes J., Nowakowska-Małusecka J., Staszewski (red.), Stosunki sąsiedzkie w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 43-69.
14
Czubik P., (2021), Spółka kontrolowana przez podmiot zagraniczny w praktyce stosowania ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (84), s. 5-19.
15
Czubik P., (2021), Białorusin, Ukrainiec, Rosjanin - jako klient polskiego notariusza - zagadnienia wybrane (część 2 - prawo spadkowe), "Rejent", R. 31, nr 9 (365), s. 35-57.
16
Czubik P., (2020), Skuteczność formalna czynności nieznanej prawu loci actus - rozważania na przykładzie sporządzonej w Anglii umowy wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej polskich małżonków, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (80), s. 37-45.
17
Czubik P., (2020), Cel dokonywania w akcie notarialnym wyboru prawa polskiego dla stosunków majątkowych małżeńskich obywateli polskich, "Rejent", R. 30, nr 7 (351), s. 11-24.
18
Czubik P., (2020), Polish Consular Law and Practice after Regaining Independence in 1918 - the Selected Key Issues of the Interwar Period, "Polish Review of International and European Law", vol. 9, no 1, s. 49-72; https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/priel/article/view/6541
19
Czubik P., (2020), Recenzja: K. Pawłowska, I. Zych (red.), Dlaczego Polska powinna wypowiedzieć Konwencję stambulską?, Warszawa 2020 (ss. 145), "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 18, s. 315-326; https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/145932963/PWPM_2020_18_14_Czubik.pdf/d05ee3a4-b7b0-43a7-9a12-1902964917ad
20
Czubik P., (2020), Specyfika traktatów zawieranych z państwem nieuznanym na przykładzie umów pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską (Tajwanem). [W:] Cała-Wacinkiewicz rE., Menkes J., Nowakowska-Małusecka J., Staszewski (red.), Podmiotowość prawnomiędzynarodowa i jej współczesne aspekty, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 257-280.
21
Czubik P., (2020), Zastosowanie art. 25 ust. 2 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe w stosunku do zgody z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2-3 (81-82), s. 17-26.
22
Czubik P., (2020), Kształtowanie ustrojów majątkowych małżeńskich z elementem transgranicznym w polskim akcie notarialnym, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 110 s.
23
Czubik P., (2019), Czynności notarialne konsula - sugestie de lege ferenda w związku z przeglądem ex post ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (w przedmiocie udziału notariusza w procesie tworzenia aktu notarialnego konsula), "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (78), s. 5-23.
24
Czubik P., (2019), Uznanie z mocy prawa, uznanie sądowe, odmowa uznania orzeczenia sądów państw obcych w świetle praktyki notarialnej i wieczystoksięgowej. [W:] Demendecki T. (red.), Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 71-83.
25
Czubik P., (2019), Usus extraordinarius, czyli o legalizacji dokumentów zagranicznych w prawie francuskim, "Rejent", R. 29, nr 8 (340), s. 42-59.
26
Czubik P., (2019), Konstrukcja testamentów cudzoziemców sporządzanych w formie aktu notarialnego, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (77), s. 5-19.
27
Czubik P., (2019), Az Európai Unió jogalkotó útvesztője : a 650/2012 számú öröklési ügyekről szóló rendelet elemzése kiválasztott kérdések alapján - qui prodest?. [W:] Lelkes J. (red.), Polgár(m)érték, Budapest : Méry Ratio Kiadó, s. 123-135.
28
Czubik P., (2019), Brak podpisu notariusza na oryginale aktu wobec podpisania jego wypisu jako przyczyna nieważności czynności, "Nieruchomości", nr 2, s. 10-14.
29
Czubik P., (2019), Zakres immunitetu konsula honorowego w świetle niektórych dwustronnych konwencji konsularnych (case study), "Problems of Economics and Law" [on-line], t. 3, s. 1-14; https://journals.anstar.edu.pl/index.php/pel/article/view/338/376
30
Czubik P., Graliński W., Derdak M., (2019), Przesłanki uznawania orzeczeń zagranicznych w praktyce sądowej. [W:] Demendecki T. (red.), Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 23-59.
31
Czubik P., (2019), Zamknięcie katalogu czynności notarialnych konsula przewidzianego w art. 28 ustawy - prawo konsularne - błąd ustawodawcy krajowego, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 17, s. 230-241; https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/143239918/P.Czubik_PWPM_2019.pdf/85d441a6-d726-4ab5-ad5b-ec5db5828d3d
32
Czubik P., (2019), Czynności uwierzytelniające dokumenty zagraniczne w polskim prawie i praktyce konsularnej w latach 1918-2018: ewolucja podstaw prawnych legalizacji konsularnej na tle wybranych czynności notarialnych konsula, Kraków : Stowarzyszenie Ryza, 361, [2] s.
33
Czubik P., (2019), Rozpad państwa w świetle norm iuris gentium - na przykładzie Związku Sowieckiego, "Prawo i Więź", nr 2 (28), s. 87-90; https://www.prawoiwiez.edu.pl/piw/issue/view/6/6
34
Czubik P., (2019), Zmiany zakresu stosowania konwencji haskiej "apostille" w latach 2018-2019, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (79), s. 5-21.
35
Czubik P., (2019), Podpis i parafa notariusza na oryginale aktu notarialnego - zagadnienia wybrane, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 4, nr 1, s. 33-44; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_4_(Nr_1)_STYCZEN_MARZEC_2019.pdf
36
Czubik P., (2019), Orzeczenia sądów państw obcych w praktyce konsularnej - uwagi na tle badań ankietowych. [W:] Demendecki T. (red.), Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 85-90.
37
Czubik P., (2018), Pravovoj status i funkcii pol'skogo notariusa - èvoluciâ i predpolagaemoe razvitie. [W:] Vnesudebnaâ zaŝita prav fizičeskih i ûridičeskih lic : sovremennoe sostoânie i perspektivy razvitiâ notariata, Minsk : Al'tiora Forte, s. 37-42.
38
Czubik P., (2018), Związki formy czynności prawnej i mocy dowodowej dokumentu (uwagi na kanwie tekstu Macieja Celichowskiego z numeru 8 "Rejenta" z 2017 r.), "Rejent", R. 28, nr 8 (328), s. 107-120.
39
Czubik P., (2018), Zmiany w konwencji haskiej ("apostille") w latach 2016-2017, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1(74), s. 5-25.
40
Czubik P., (2018), Odrzucenie spadku przed konsulem obcym w Polsce - glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2015 r., V CSK 51/14, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 16, s. 209-221; https://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/141910948/P.+Czubik_PWPM2018_pages-209-221.pdf/1e88f274-48ba-41e0-9d3b-d5054df5efb5
41
Czubik P., (2018), Potrzeba uregulowania losu depozytów notarialnych w przypadku likwidacji kancelarii notarialnej, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 3, nr 3, s. 11-24; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_3_(Nr_3)_LIPIEC_WRZESIEN_2018.pdf
42
Czubik P., (2018), Art. 75. [Stosunek do istniejących konwencji międzynarodowych]. [W:] Załucki M. (red.), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 399-407.
43
Czubik P., (2018), Refleksja na temat potrzeby przyjęcia de lege ferenda przepisów wyłączających czynność odrzucenia spadku imieniem małoletniego z kręgu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (76), s. 5-12.
44
Czubik P., Szőcs T., (2018), Odrzucenie spadku w świetle węgierskiego prawa spadkowego, "Rejent", R. 28, nr 12 (332), s. 30-45.
45
Czubik P., (2018), Transgraniczny przepływ osób a optymalizacja oczekiwań wynikających z rozwiązań cywilnoprawnych : (przykłady wybrane z zakresu obrotu notarialnego). [W:] Cybula P. (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność : prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 153-162.
46
Czubik P., (2018), Art. 22. [Wybór prawa]. [W:] Załucki M. (red.), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 181-189.
47
Czubik P., (2017), Polskie dokumenty urzędowe jako dowód w obrocie cywilnoprawnym za granicą, "Człowiek i Dokumenty", nr 46, s. 6-13; https://www.pwpw.pl/Czlowiek_i_dokumenty
48
Czubik P., (2017), Jeszcze o obowiązku informacyjnym w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców - uwagi na tle bieżącej praktyki notarialnej, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 2, nr 2, s. 9-19; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_2_(Nr_2)_KWIECIEN_CZERWIEC_2017.pdf
49
Czubik P., (2017), Krytyczna analiza postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2016 r., I CSK 64/15, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 15, s. 168-175; http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/138959185/P.+Czubik.pdf
50
Czubik P., (2017), Obowiązki informacyjne wynikające z noweli ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców a czynności notarialne polskich konsulów, "Studia Prawnoustrojowe", 38, s. 171-182; http://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2017/38/171-182.pdf
51
Czubik P., (2017), Wpływ odwołania i zmiany postanowień testamentowych na wybór prawa z art. 22 lub na domniemany wybór prawa z art. 83 ust. 4 europejskiego rozporządzenia spadkowego, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (72), s. 5-16.
52
Czubik P., Magoń K. (red.), (2017), Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej, Kraków : Stowarzyszenie Ryza, 192 s.
53
Czubik P., (2017), Kwalifikacja pojęcia "formy" pełnomocnictw amerykańskich (replika w odpowiedzi na teksty dra Wojciecha Kwiatkowskiego w nr 4 i 9 "Rejenta" z 2016 r.), "Rejent", R. 27, nr 4 (312), s. 95-134.
54
Czubik P., (2017), Pierwokup gruntów pod wodami stojącymi - refleksja na kanwie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (73), s. 5-14.
55
Czubik P., (2017), Europejskie rozporządzenie o doręczaniu dokumentów (nr 1393/2007) i jego potencjalne zastosowanie do polskiego notariusza, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 2, nr 4, s. 55-64; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%202%20(Nr%204)%20PA%C5%B9DZIERNIK_GRUDZIE%C5%83%202017.pdf
56
Czubik P., (2017), Transgraniczne odrzucenie spadku w świetle rozporządzenia nr 650/2012 - zagadnienia wybrane, "Rejent", R. 27, nr 2 (310), s. 16-29.
57
Czubik P., (2017), Konsekwencje nowelizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców dla praktyki notyfikacyjnej polskiego notariusza, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 2, nr 1, s. 23-45; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%202%20(Nr%201)%20STYCZE%C5%83%202017.pdf
58
Czubik P., (2017), Legalizacja dokumentów w ustawie z 25.06.2015 r. - Prawo konsularne. [W:] Pazdan M., Jagielska M., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M. (red.), Rozprawy z prawa prywatnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 37-47.
59
Czubik P., (2017), Niewolnictwo w mahometanizmie. [W:] Czubik P., Magoń K. (red.), Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej, Kraków : Stowarzyszenie Ryza, s. 154-172.
60
Czubik P., (2017), Dokumenty zagraniczne jako dowód w polskim procesie cywilnym, "Człowiek i Dokumenty", nr 47, s. 52-60; https://www.pwpw.pl/Czlowiek_i_dokumenty
61
Czubik P., (2016), Analiza wybranych zmian ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców na kanwie projektu rządowego z 24 sierpnia 2016 r., "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 1, nr 4, s. 61-75; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%201%20(Nr%204)%20PA%C5%BBDZIERNIK%202016.pdf?t=0.34759143920050506
62
Czubik P., (2016), Sporządzanie "Cząstkowego protokołu dziedziczenia" przed konsulem - zapowiedź aktywizacji polskiej służby konsularnej w zakresie dokonywania czynności notarialnych?, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 14, s. 53-61; http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/134551836/053-061_P.Czubik/e378f56d-3c9e-47bb-910b-d05651334726
63
Czubik P., (2016), Umowa prorogacyjna z art. 5 europejskiego rozporządzenia spadkowego jako nowa czynność notarialna, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (68), s. 5-26.
64
Czubik P., Burek W. (red.), (2016), Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu: (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich), Kraków : Ziyad Raoof, 140 s.
65
Czubik P., (2016), Kres stosowania klauzuli "zgodność dokumentu z prawem miejsca wystawienia" jako konsekwencja wejścia w życie od 1 listopada 2015 r. ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (69), s. 15-21.
66
Czubik P., (2016), Mechanizm uwierzytelniania dokumentów zagranicznych w relacjach polsko-marokańskich po akcesji Maroka do Konwencji haskiej, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 1, nr 3, s. 35-43; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_1_(NR_3)_LIPIEC_2016.pdf?t=0.6342042122735204
67
Czubik P., (2016), Niedopracowania legislacyjne i błędy konstrukcyjne w stosowanych od 17 VIII 2015 r. przepisach dotyczących aktów poświadczenia dziedziczenia zawartych w prawie o notariacie i przepisach intertemporalnych - zagadnienia wybrane, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 1, nr 1, s. 25-37; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_1_(NR_1)_STYCZEN_2016.pdf
68
Czubik P., (2016), Protokół nr 12 do Europejskiej konwencji praw człowieka - zagrożenie dla pozycji ustrojowej notariatu RP?, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 4 (70), s. 5-14.
69
Czubik P., (2016), Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 1920 r. a prawo właściwe dla sprawy spadkowej wynikające z rozporządzenia europejskiego nr 650/2012, "Rejent", R. 26, nr 7 (303), s. 141-150.
70
Czubik P., (2016), Umowa o pomocy prawnej z 1988 r.. [W:] Czubik P., Burek W. (red.), Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich), Kraków : Ziyad Raoof, s. 121-133.
71
Adamczyk A., Arndt W., Banaszak B., Bryk A., Czubik P., Dziadzio A., Jabłońska-Bonca J., Łabno A., Majchrowski J., Marszał M., Nizieński B., Szlachta B., Szmulik B., Szymanek J., (2016), Raport Zespołu Ekspertów do spraw Problematyki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2016 r., "Przegląd Sejmowy", nr 4(135), s. 169-237; http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/C002AB2376C99046C125803C0027ABE3/%24File/ps135.pdf
72
Czubik P., Burek W., (2016), Wstęp. [W:] Czubik P., Burek W. (red.), Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich), Kraków : Ziyad Raoof, s. 7-9.
73
Czubik P., (2016), Przepisy dotyczące odrzucenia spadku w europejskim rozporządzeniu spadkowym z perspektywy polskiego notariusza, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 1, nr 2, s. 9-16; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski%20Przegl%C4%85d%20Notarialny%20ROK%201%20(Nr%202)%20KWIECIE%C5%83%202016.pdf?t=0.6887718361452588
74
Czubik P., (2016), Forma czy formularz, zakres formy czy zakres "rejestrowy"? - interpretacja strony formalnoprawnej i dowodowej pełnomocnictw wystawionych w USA w postępowaniu wieczystoksięgowym, "Rejent", R. 26, nr 3 (299), s. 28-37.
75
Czubik P., (2016), Zawieranie przez obywateli państw zza wschodniej granicy umów majątkowych małżeńskich przed polskim notariuszem - zagadnienia praktyczne, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (67), s. 9-19.
76
Czubik P., (2016), Ustawa konsularna - pierwszy komentarz po ponad trzydziestu latach obowiązywania, "Prawo i Więź", nr 2 (16), s. 81-87.
77
Czubik P., (2016), Podstawowe modele jurysdykcyjne w przypadku sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia i europejskiego poświadczenia spadkowego w krajowej praktyce notarialnej. Cz. A, Kraków : Instytut Multimedialny, 104 s.
78
Czubik P., (2015), A magyar közjegyzöi meghatalmazások alaki érvényessége és bizonyító ereje Lengyelország területén, "Közjegyzők közlönye", nr 2, s. 5-11.
79
Czubik P., (2015), Stosunki dyplomatyczne, konsularne i quasi-konsularne z udziałem państw nieuznanych i pomiędzy nimi : przyczynek do teorii alternatywnej przestrzeni iuris gentium. [W:] Karski K. (red.), Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, Warszawa : Bellona, s. 178-198.
80
Czubik P., (2015), Čem dolžen rukovodstvovat'sâ notarius Rossijskoj Federacii pri sostavlenii doverennosti, prednaznačennoj dlâ ispol'zovaniâ na territorii Respubliki Pol'ša?, "Notarial'nyj Vestnik"", no. 2, s. 48-54.
81
Czubik P., (2015), Art. 75. [Stosunek do istniejących konwencji międzynarodowych]. [W:] Załucki M. (red.), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 342-350.
82
Czubik P., (2015), Nomina odiosa - czyli rzecz o karykaturalnym używaniu języka angielskiego w przekładach nazwisk pisanych cyrylicą w polskich dokumentach urzędowych, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 10 (103), s. 22-30.
83
Czubik P., (2015), Czynności notarialne i legalizacyjne konsula w świetle nowej polskiej ustawy konsularnej - uwagi porównawcze na marginesie procesu legislacyjnego. [W:] Czubik P., Burek W. (red.), Polskie prawo konsularne w okresie zmian, Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, s. 85-98.
84
Czubik P., (2015), Konwencja haska (apostille) w latach 2014-2015, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 4 (66), s. 5-19.
85
Czubik P., (2015), Uwaga na kanwie tekstów Wojciecha Kwiatkowskiego zamieszczonych w "Rejencie" 2015, nr 6 i 7, dotyczących "notariatu" w USA, "Rejent", R. 25, nr 9 (293), s. 148-153.
86
Czubik P., (2015), Udział w drodze wspólnej jako nieobjęty reglamentacją sprzedaży gruntu na rzecz cudzoziemców : uwagi aprobujące na kanwie postanowienia z dnia 15 lutego 2012 r. Skarb Państwa (MSWiA) v. A.S. i M.W. (Sąd Okręgowy w Suwałkach, I Ca 346/11), "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (63), s. 51-58.
87
Czubik P., (2015), Uregulowanie statusu prawnomiędzynarodowego przedstawicieli państwa in statu nascendi na przykładzie Kurdystanu : (wnioski de lege ferenda). [W:] Menkes J., Cała-Wacinkiewicz E. (red.), Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 250-260.
88
Czubik P., (2015), Česká plná moc v polském právním systému, "Ad notam", nr 1, s. 15-19.
89
Czubik P., (2015), Formalna učinkovitost i dokazna vrijednost hrvatskih javnobilježničkih punomoći pred poljskim javnim bilježnikom, "Javni bilježnik", nr 41, s. 65-68.
90
Czubik P., (2015), Wpływ stosunków majątkowych małżeńskich na skuteczności dokonania w Austrii czynności rozporządzającej udziałem w nieruchomości położonej w Polsce - uwagi na tle postanowienia Sądu Rejonowego w Gostyninie - Wydział Ksiąg Wieczystych z 31 stycznia 2014 r., "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 13, s. 205-210; https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/95422804/160-179.A.Czubik
91
Czubik P., Burek W. (red.), (2015), Polskie prawo konsularne w okresie zmian, Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 215 s.
92
Czubik P., (2015), Eficacitatea juridico-formală şi forţa probantă a procurilor româneşti în Polonia, "Buletinul notarilor publici", R. 19, nr 1, s. 29-32.
93
Czubik P., (2015), Artykuł 48 Konwencji konsularnej zawartej między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii jako podstawa zniesienia wymogu legalizacji we wzajemnych relacjach, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (64), s. 21-27.
94
Czubik P., (2015), Art. 22. [Wybór prawa]. [W:] Załucki M. (red.), Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 145-153.
95
Czubik P., (2015), Nieuznawanie urzędowych dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych - przypadek Tureckiej Republiki Północnego Cypru, "Państwo i Społeczeństwo", R. 15, nr 1, s. 11-20.
96
Czubik P., (2015), Efektivnost na b"lgarski p"lnomoŝni w polskoto pravno prostranstvo, "Notarialen bûletin", nr 1 (17), s. 13-15.
97
Czubik P., (2015), Aktywność legislacyjna Unii Europejskiej w zakresie międzynarodowego prawa konsularnego - najnowsze zagadnienia wybrane. [W:] Brodowski L., Kuźniar-Kwiatek D. (red.), Unia Europejska a prawo międzynarodowe : księga jubileuszowa dedykowana prof. Elżbiecie Dyni, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza "Zimowit", s. 27-32.
98
Czubik P., (2015), Obowiązywanie norm kolizyjnych z umów o pomocy prawnej zawartych z Białorusią, Ukrainą i Rosją w obrębie materii objętej zakresem zastosowania rozporządzeń europejskich, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (65), s. 19-28.
99
Czubik P., (2015), Udel'ovanie plných mocí na Slovensku určených na použitie v Pol'sku : problematika formy úkonu a dôkaznej sily listiny, "Ars Notaria", 3, s. 12-15.
100
Czubik P., (2014), Dvišalių sutarčių dėl teisinės pagalbos taikymas Europos notarinėje praktikoje : Lietuvos ir Lenkijos teisinės pagalbos sutarties pavyzdžiu, "Teisė", vol. 93, s. 205-209.
101
Czubik P., (2014), Ukraїna âk prijmaûča deržava v rozumìnnì konsul's'kogo prava ta mehanìzmi êvropejs'kogo konsul's'kogo zahistu, "Al'manah mìžnarodnogo prava", vip. 6, s. 17-24.
102
Czubik P., (2014), Zagadnienia prawnokonsularne i kolizyjnoprawne w sporze dotyczącym kolekcji profesora Kostaneckiego (znajdującej się w posiadaniu Muzeum Narodowego w Krakowie) - case study, "Kwartalnik Prawa Publicznego", R. 14, nr 1-2, s. 65-78.
103
Czubik P., (2014), Efektivnìstʹ ukraïnsʹkih notarìalʹnih dìj na teritorìï Polʹŝì, "Notarìat Ukraïni", vol. 12, s. 62-65.
104
Burek W., Czubik P., (2014), Wstęp. [W:] Czubik P., Burek W. (red.), Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego : (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), Kraków : Instytut Multimedialny, s. 7-9.
105
Cybula P., Czubik P., (2014), Pomoc finansowa konsula jako instrument ochrony klienta niewypłacalnego organizatora turystyki, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 12, s. 20-27.
106
Czubik P., (2014), Tytułem wprowadzenia o mechanizmach punktowej oceny czasopism (lub lepiej wyprowadzenia - według maksymy : "sztandar wyprowadzić"), "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 12, s. 7-9; https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/d3e073ab-2c41-4190-85fa-06f3a7e4f406
107
Czubik P., (2014), Regulacje traktatowe przyjęte pod auspicjami Organizacji Państw Amerykańskich odnoszące się do pełnomocnictw. [W:] Mikołajczyk B., Nowakowska-Małusecka J. (red.), Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata : księga jubileuszowa dedykowana pani profesor Genowefie Grabowskiej, Bydgoszcz ; Katowice : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, s. 260-271.
108
Czubik P., (2014), Lietuvoje parengtų dokumentų naudojimas notariniams veiksmams Lenkijoje atlikti ir Lenkijos nekilnojamo turto registro teismuose (rei sitare taikytinumas, konsulinio legalizavimo panaikinimas), "Notariatas", nr 17, s. 35-38; https://issuu.com/notarurumai/docs/notariatas17
109
Czubik P., (2014), Międzynarodowe i krajowe prawo konsularne - refleksja w 50-lecie kodyfikacji wiedeńskiej dotycząca stanu badań dziedziny w ostatnich latach w Polsce. [W:] Czubik P., Burek W. (red.), Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego : (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), Kraków : Instytut Multimedialny, s. 285-295.
110
Czubik P., (2014), Geneza poświadczenia zgodności dokumentu z prawem miejsca wystawienia. [W:] Dańko-Roesler A., Oleszko A., Pastuszko R. (red.), Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy RP, s. 92-100.
111
Czubik P., (2014), Dokumenty zagraniczne dotyczące przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu a wymóg ich uwierzytelnienia. [W:] Łoś K. (red.), Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 253-256.
112
Czubik P., (2014), Przyczyny wygaszenia preferencji historycznych GATT w przypadku uczestnictwa ich gwaranta w regionalnych porozumieniach handlowych - analiza matematyczna, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 12, s. 116-123; https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/6b464716-10ff-4b8e-9e69-c1a3bb2b4ca6
113
Czubik P., (2014), Nabycie nieruchomości na potrzeby aktywności dyplomatycznej państwa obcego, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (61), s. 37-56.
114
Czubik P., (2014), Konsekwencje braku kota na pokładzie w świetle barcelońskiego Konsulatu Morskiego. [W:] Niedźwiedzki D. (red.), Kultura, tożsamość i integracja europejska, Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, s. 285-292.
115
Czubik P., (2014), Konsul honorowy jako świadczący działania związane z "europejską opieką konsularną". [W:] Perkowski M., Szymański J., Zdanowicz M. (red.), Człowiek i prawo międzynarodowe : księga dedykowana Profesorowi Bogdanowi Wierzbickiemu, Białystok : Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, s. 69-78.
116
Czubik P., Burek W. (red.), (2014), Wybrane zagadnienia współczesnego prawa konsularnego: (z perspektywy prawa i praktyki międzynarodowej oraz polskiej), Kraków : Instytut Multimedialny, 307 s.
117
Czubik P., (2014), Czy polskiemu notariuszowi jest potrzebny status inicjującego postępowanie celem ustalenia treści prawa obcego?, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 4 (62), s. 23-30.
118
Czubik P., (2014), Transkrypcja aktów stanu cywilnego - realna potrzeba czy fanaberia ustawodawcy? : kilka uwag z perspektywy notariatu, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (59), s. 29-39.
119
Czubik P., (2014), Aktywność konsularna w zakresie transgranicznego transportu zwłok - analiza podstawowych regulacji na tle działań podjętych po katastrofie smoleńskiej wobec wątpliwości co do zakazu otwierania trumien, "Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego", 5, s. 117-129.
120
Czubik P., (2013), Skuteczność formalna dopisków na pełnomocnictwie zagranicznym dokonanych przez mocodawcę po jego zalegalizowaniu - uwagi na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2012 r. (IV CSK 419/11), "Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych", z. 1, s. 173-188.
121
Czubik P., (2013), O braku unifikacji prawa kolizyjnego w okresie obowiązywania w II Rzeczypospolitej ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r. w odniesieniu do formy czynności, "Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego", T. 13, s. 199-206; https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Problemy_Prawa_Prywatnego_Miedzynarodowego/Problemy_Prawa_Prywatnego_Miedzynarodowego-r2013-t13/Problemy_Prawa_Prywatnego_Miedzynarodowego-r2013-t13-s199-206/Problemy_Prawa_Prywatnego_Miedzynarodowego-r2013-t13-s199-206.pdf
122
Czubik P., (2013), Nowe prawo prywatne międzynarodowe w świetle praktyki notarialnej. Cz. 1, "Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka", nr 2, s. 20-23.
123
Czubik P., (2013), Stosowanie konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji w latach 2012-2013, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 4 (58), s. 33-40.
124
Czubik P., (2013), Krytyka projektu dyrektywy w sprawie opieki konsularnej nad obywatelami Unii za granicą - zagadnienia wybrane, "Studia Prawnicze KUL", nr 1(53), s. 37-62; https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/253669/czubik_krytyka_projektu_dyrektywy_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
125
Czubik P., (2013), Regionalizm jako synonim globalizmu - o nie do końca zrealizowanej ewolucji pojęcia w ramach systemu GATT/WTO. [W:] Chorośnicki M., Węc , Czubik A., Głogowski A., Krzyżanowska-Skowronek I., Nitszke A., Szczepankiewicz-Rudzka E., Tarnawski M. (red.), Nowe strategie na nowy wiek : granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, Kraków : Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, s. 39-45.
126
Czubik P., (2013), Nowe prawo prywatne międzynarodowe w świetle praktyki notarialnej. Cz. 2, "Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka", nr 3, s. 20-23.
127
Czubik P., (2013), Uwagi na temat stosowania i interpretacji norm kolizyjnoprawnych wynikających z dwustronnych umów o pomocy prawnej. [W:] Czubik A. (red.), Istotne w obrocie notarialnym przepisy z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego wynikające z dwustronnych umów o pomocy prawnej : komentarze i wybór materiałów źródłowych, Kraków : Instytut Multimedialny, s. 11-16.
128
Czubik P., (2013), Charakter prawnomiędzynarodowy podmiotowości Zakonu Maltańskiego - zarys problemu. [W:] Małecki M. (red.), Crucem signati : krzyżowcy na przestrzeni dziejów w nowej perspektywie badawczej, Zabrze ; Tarnowskie Góry : Inforteditions, s. 9-19.
129
Czubik P., (2013), Jak zapisywać w aktach notarialnych imiona i nazwiska obywateli państw stosujących jako urzędowy alfabet cyrylicę?, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (56), s. 5-13.
130
Czubik P., (2013), Podstawowe dylematy w procesie stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r. przez sądy wieczystoksięgowe - wnioski dla praktyki notarialnej, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (55), s. 5-24.
131
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego / [red. nacz. Paweł Czubik] Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. - vol. 11. - . - 1730-4504
132
Czubik P., (2013), Zakon Maltański jako reliktowy podmiot prawa międzynarodowego, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Ius Inter Gentes", 10, s. 167-182.
133
Czubik P., (2013), O potrzebie wydania rozporządzenia w sprawie zniesienia wymogu legalizacji dokumentów wewnątrz UE, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 7, s. 24-28.
134
Czubik P., (2013), Przypadki "jednostronnego" obowiązywania rozdzielności majątkowej małżeńskiej z elementem zagranicznym, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (57), s. 19-27.
135
Czubik P., (2013), Nowe strefy wolnego handlu USA : od prostej wymiany handlowej do celów "wyższych". [W:] Kłosowicz R., Szlachta B., Węc (red.), Dylematy strategiczne XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Michałowi Chorośnickiemu z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 37-47.
136
Czubik P., (2013), Międzywojenne regulacje dotyczące utraty obywatelstwa polskiego, ich realizacja przez polską służbę konsularną oraz znaczenie w procesie rozproszenia i emigracji diaspory Żydów polskich z III Rzeszy. [W:] Głuszyńska I., Lankosz K. (red.), Państwo polskie wobec Polaków w diasporze, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 213-223.
137
Czubik P., (2013), Petr Mlsna, Jan Kněžínek, Mezinárodní smlouvy v českém právu. Teoretická východiska, sjednávání, schvalování, ratifikace, vyhlašování a aplikace, Wydawnictwo Lindepraha, Praha 2009, ss. 605, "Studia Prawnicze KUL", nr 3 (55), s. 163-169; https://www.kul.pl/files/20/Studia_prawnicze_KUL_3_55_2013.pdf
138
Czubik P., (2013), Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Z. 7, Kraków : Instytut Multimedialny, 52 s.
139
Czubik P., (2013), Konsekwencje europejskiego rozporządzenia spadkowego (nr 650/2012) dla praktyki notarialnej (zagadnienia dotyczące wyboru prawa właściwego dla dziedziczenia), "Rejent", R. 23, nr 11 (271), s. 27-47.
140
Czubik P., (2013), Dyplomatyczny wystawca klauzul apostille - egzotyczne rozwiązanie mikropaństw czy zapowiedź praktyki przyszłości?, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 11, s. 43-50; https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/09d26308-bb8f-4458-a6ca-58a1a1683475
141
Czubik P., (2013), Wybrane regulacje kolizyjne wynikające z umów dwustronnych o pomocy prawnej w praktyce notarialnej, "Rejent", R. 23, nr 10 (270), s. 9-26.
142
Czubik P., (2013), Pomoc konsularna w razie wypadków turystów w górach poza granicami RP. [W:] Cybula P. (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach - turystyka, rekreacja, sport, Kraków : Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, s. 42-54.
143
Czubik P., (2013), Tajwan jako członek WTO i strona regionalnych umów o wolnym handlu : kilka uwag na temat traktatowej aktywności państwa nieuznanego. [W:] Mikos-Skuza E., Myszona-Kostrzewa K., Poczobut J. (red.), Prawo międzynarodowe - teraźniejszość, perspektywy, dylematy : księga jubileuszowa profesora Zdzisława Galickiego, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 41-52.
144
Czubik P., (2013), M. Rzeszutko, Konsulaty w Krakowie. Historia i działalność, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2014, ss. 169, "Kwartalnik Prawa Publicznego", R. 13, nr 2, s. 77-86; https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/kpp/article/view/3996/3643
145
Czubik P., (2013), Zastosowanie ustawy kolizyjnej z 1926 r. do czynności dotyczących przenoszenia własności nieruchomości położonych w Polsce dokonywanych w jurysdykcji izraelskiej - case study, "Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych", z. 2, s. 137-142.
146
Czubik P., (2012), O konsekwencjach wskazania przez stronę czynności prawa wyłącznie właściwego co do formy : kilka uwag na marginesie pełnomocnictw z londyńskiej kancelarii Salinger, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 4 (54), s. 5-13.
147
Czubik P., Kamarad E., (2012), Zagraniczna czynność o charakterze rozporządzenia częścią masy spadkowej (odrzucenia części spadku ze wskazaniem nabywającego) dokonana zgodnie z prawem obcym - case study, "Palestra", nr 3-4, s. 101-109; http://palestra.pl/upload/14/84/66/1484664014_.pdf
148
Czubik P., (2012), Współpraca notarialna i sądowa w sprawach cywilnych pomiędzy Polską a Czechami : skuteczność formalnoprawna pełnomocnictw zagranicznych w obrocie notarialnym. [W:] Węc (red.), Wpływ integracji europejskiej na przemiany kulturowe i rozwój społeczno-gospodarczy Euroregionu "Śląsk Cieszyński", Kraków ; Bielsko-Biała : Księgarnia Akademicka, s. 159-181.
149
Czubik P., (2012), Przyjmowanie dokumentów zagranicznych wystawianych w ramach jurysdykcji tzw. państw nieuznanych (uwagi na tle specyficznego przypadku dokumentów z Tajwanu), "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (52), s. 43-52.
150
Czubik P., (2012), Azjatyckie drogi do regionalizmu handlowego - kilka wniosków w świetle stosowania porozumień o wolnym handlu przez Chiny. [W:] Czubik P., Mach Z. (red.), Hereditas Mercaturæ : księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu, Kraków : Instytut Multimedialny, s. 210-218.
151
Czubik P., (2012), Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Z. 6, Kraków : Instytut Multimedialny, 56 s.
152
Czubik P., (2012), Klauzula generalna przewidująca "rozsądny termin" dla ustalenia treści prawa obcego - rzekome czy rzeczywiste niebezpieczeństwo dla praktyki notarialnej?, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (53), s. 5-13.
153
Czubik P., Żółkiewicz K., (2012), Liczba możliwych relacji wielostronnych podmiotów iuris gentium oraz wymiar matematyczny "potencjału" traktatowego pojedynczego podmiotu, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 10, s. 201-208; http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/060adbba-859c-45f4-9383-a7fd7ae2136d
154
Czubik P., (2012), Aktywność konsula państwa trzeciego w zakresie czynności legalizacyjnych : studium przypadku dotyczące użycia w RP dokumentów sporządzonych przez konsula Iraku w Egipcie, "Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych", z. 1, s. 179-184.
155
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego / [red. nacz. Paweł Czubik] Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. - vol. 10. - . - 1730-4504
156
Czubik P., (2012), Uchylanie się spółdzielni mieszkaniowej od przekształceń spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, "Nieruchomości - C.H. Beck", nr 10, s. 19-21.
157
Czubik P., Mach Z. (red.), (2012), Hereditas Mercaturæ: księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi Stanisławowi Miklaszewskiemu, Stan prawny na 15 października 2012 r.Kraków : Instytut Multimedialny, 303, [1] s.
158
Czubik P., (2012), Forma "czysto" prywatnoprawna czynności zagranicznej dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce a czynności notarialne polskiego konsula. [W:] Consul est iuris et patriae defensor : księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi, Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją, s. 295-308.
159
Czubik P., (2012), Użycie w Polsce zagranicznych dokumentów "kapitańskich" : studium przypadku dotyczące pełnomocnictwa sporządzonego na statku podnoszącym banderę norweską, "Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych", z. 2, s. 133-138.
160
Czubik P., (2012), Wymóg uzyskania zgody wspólnoty mieszkaniowej na zmianę sposobu użytkowania lokalu, "Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka", nr 3(28), s. 5-14.
161
Czubik P., (2012), O niektórych mitach związanych z azylem dyplomatycznym. [W:] Galicki Z., Kamiński T., Myszona-Kostrzewa K. (red.), 50 lat konwencji wiedeńskiej - aktualna kondycja uregulowań dotyczących stosunków dyplomatycznych /, Warszawa : Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, s. 167-178.
162
Czubik P., (2012), Wykonywanie czynności notarialnych przez konsula RP : reminiscencja historyczna i propozycje de lege ferenda w przeddzień reformy polskiego prawa konsularnego - zagadnienia wybrane. [W:] Pazdan M., Dańko-Roesler A., Jacyszyn J., Popiołek W. (red.), Rozprawy z prawa prywatnego : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce, Warszawa : Stowarzyszenie Notariuszy RP, s. 62-82.
163
Czubik P., (2011), Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Z. 5, Kraków : Instytut Multimedialny, 56 s.
164
Czubik P., (2011), Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Z. 4, Kraków : Instytut Multimedialny, 52 s.
165
Czubik P., (2011), Brak daty dokonania zagranicznej czynności cywilno-prawnej w kontekście oceny zgodności zalegalizowanego konsularnie pełnomocnictwa z prawem kanadyjskim (Quebec) jako "lex loci actus" : studium przypadku, "Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych", z. 2, s. 179-190.
166
Czubik P., (2011), Zmiany w zakresie podmiotowym zastosowania konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji w latach 2010-2011, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 4 (50), s. 5-14.
167
Czubik P., Żółkiewicz K., (2011), Matematyczne ustalenie zakresu obowiązywania prawa międzynarodowego umownego i zwyczajowego, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 9, s. 215-223; http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/08699781-f796-452f-9693-00e2478a8ab5
168
Czubik P., (2011), Prawo dostępu do konsula w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego, Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 640 s.
169
Czubik P., (2011), Ochrona dyplomatyczna i konsularna w świetle orzecznictwa strasburskiego. [W:] Balcerzak M., Jasudowicz T., Kapelańska-Pręgowska J. (red.), Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej system kontrolny : perspektywa systemowa i orzecznicza, Toruń : Katedra Praw Człowieka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika, s. 15-27.
170
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego / [red. nacz. Piotr Cybula, Paweł Czubik] Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - vol. 9. - . - 1730-4504
171
Czubik P., (2011), Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Z. 3, Kraków : Instytut Multimedialny, 52 s.
172
Czubik P., (2011), Artykuł 25 nowej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe - przełom dla notariatu RP?, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (47), s. 29-46.
173
Czubik P., (2011), Tłumaczenia przysięgłe klauzul apostille, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (48), s. 5-8.
174
Czubik P., (2011), Odmowa urzędowego charakteru i mocy dowodowej dokumentu sporządzonego przez "urzędnika poświadczającego" tzw. Tureckiej Republiki Cypru Północnego : studium przypadku, "Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych", z. 1, s. 197-206.
175
Czubik P., (2011), Pojęcie legalizacji w świetle orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2003 (IV CK 23/02), czyli kilka słów o rozstrzygnięciu antycypującym uchwałę z 2007 r., "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (49), s. 57-66.
176
Czubik P., (2011), Współczesne funkcjonowanie sowieckich koncepcji instytucjonalnych prawa konsularnego i dyplomatycznego - wybrane zagadnienia, "Forum Europejskie", nr 20, s. 53-62.
177
Czubik P., (2010), Pomiędzy "pierwszym" a "drugim domem" - ciągle aktualny problem po wygaśnięciu ograniczenia z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (43), s. 31-54.
178
Czubik P., (2010), National Reports : Poland - Polska (PL). [W:] Consular and Diplomatic Protection Legal Framework in the EU Member States, Firenze : Istituto di teoria e tecniche dell'informazione giuridica del Cnr
179
Czubik P., (2010), Prawo właściwe dla formy umowy dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce i zawieranej inter absentes przez strony znajdujące się w różnych państwach, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 4 (46), s. 5-15.
180
Czubik P., (2010), Pełnomocnictwa z Watykanu w krajowym obrocie prawnym, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (44), s. 33-39.
181
Czubik P., (2010), Rozporządzenie nieruchomością położoną w Polsce dokonane w porządku prawnym stanu Nowy Jork : studium przypadku w świetle polskich przepisów kolizyjnych i prawa obcego, "Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych", z. 2, s. 179-187.
182
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego / [red. prowadz. Paweł Czubik] Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - vol. 8. - . - 1730-4504
183
Czubik P., (2010), Legalizacja dokumentów krajowych przeznaczonych do użycia w państwie trzecim : case study na bazie bieżącej polskiej praktyki konsularnej, "Kwartalnik Prawa Publicznego", R. 10, nr 3, s. 199-207; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3-s199-207/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2010-t10-n3-s199-207.pdf
184
Czubik P., (2010), Odpowiedzialność notariusza za dokonanie czynności na podstawie dokumentów zagranicznych, "Nieruchomości - C.H. Beck", nr 12 (148), s. 10-13.
185
Czubik P., (2010), Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Z. 1, Wyd. 2Kraków : Instytut Multimedialny, 56 s.
186
Czubik P., (2010), Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 17 października 2008 roku (I CSK 153/08) co do formy umowy darowizny dokonanej "inter absentes", w przypadku gdy strony umowy przebywają na obszarze różnych jurysdykcji państwowych, "Gentes & Nationes : studia z zakresu spraw międzynarodowych", z. 1, s. 155-163.
187
Czubik P., (2010), Pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości sporządzane za granicą na obszarach objętych "eksterytorialnością jurysdykcyjną", "Rejent", R. 20, nr 5 (229), s. 16-30.
188
Czubik P., (2010), Wzorce klauzul apostille na dokumentach zagranicznych. Z. 2, Kraków : Instytut Multimedialny, 48 s.
189
Czubik P., Woźniak M. (red.), (2010), Czynności cywilnoprawne konsula w krajowym obrocie notarialnym oraz praktyce służby zagranicznej RP: wybór materiałów źródłowych, Wyd. 2.Kraków : Instytut Multimedialny, 224 s.
190
Czubik P., (2010), Rzecz o praktyce krajowych sądów wieczystoksięgowych badających prawo obce zgodnie z art. 1143 K.P.C., "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (45), s. 5-19.
191
Czubik P., (2010), Zjazdy i konferencje konsulów polskich... - seria wydawnicza UMCS i AAN, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 8, s. 199-205; https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/d8e55f39-6b5a-46d3-8bf6-4d7efcacb21f
192
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego / [red. prowadz. Paweł Czubik] Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. - vol. 7, z. 1, 2. - . - 1730-4504
193
Czubik P., (2009), Polsko-węgierskie porozumienie w sprawie opieki konsularnej jako lex specialis w stosunku do rozwiązań europejskich, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 2, s. 56-58.
194
Czubik P., (2009), Odrzucony mit czy nowy eksperyment? Ochrona środowiska w nowym mechanizmie GSP Wspólnot Europejskich. [W:] Mikołajczyk B., Nowakowska-Małusecka J. (red.), Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe - granice i wspólne obszary : księga jubileuszowa dedykowana profesor Genowefie Grabowskiej (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 2662), Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 154-165.
195
Czubik P., (2009), Akcesje, sprzeciwy do akcesji i przystąpienia w trybie sukcesji do Konwencji haskiej (apostille) w latach 2007-2009, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 4 (42), s. 39-58.
196
Czubik P., (2009), Ex eventu resurrexit lex mortua - czyli rzecz o ostatnim orzeczeniu Sądu Najwyższego wydanym m.in. na podstawie austriackiego kodeksu cywilnego z 1811 r.. [W:] Małecki M. (red.), Świat, Europa, mała Ojczyzna : studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 401-407.
197
Czubik P., (2009), Elektroniczne klauzule apostille i elektroniczna weryfikacja autentyczności klauzul - zarys problematyki, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (41), s. 5-10.
198
Czubik P., (2009), Od legalizacji konsularnej ku klauzuli apostille raz jeszcze, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (40), s. 57-68.
199
Czubik P., (2009), Oświadczenia złożone przed zagranicznym notariuszem w postępowaniu krajowym w sprawie rekompensat zabużańskich, "Nieruchomości - C.H. Beck", nr 3(127), s. 16-18.
200
Czubik P., (2009), Uznawanie nazwisk złożonych, tytułów i przyimków szlacheckich - uwagi na marginesie spraw zabużańskich oraz rejestracji kandydatów na europarlamentarzystów, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 10(49), s. 27-32.
201
Czubik P., (2009), Wspólnotowe "sankcje" wobec Białorusi z tytułu naruszenia praw człowieka w ramach mechanizmu GSP, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 7, z. 2, s. 179-188; https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/8bc28503-572a-4313-a1ce-99f8b9969623
202
Czubik P., (2009), Magdalena Jankowska-Gilberg Extraterritorialität der Menschenrechte. Der Begriff der Jurisdiktion im Sinne von Art. 1 EMRK Nomos Verlagsgesellschaft (Völkerrecht und Außenpolitik - Band 80) Baden-Baden 2008, ss. 208, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 11(50), s. 59-62.
203
Czubik P., (2009), Dokumenty z państw nieuznanych w obrocie cywilnoprawnym, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 7, z. 1, s. 119-133; http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/cfcdddd8-0d15-4c0a-9784-837dad36db8f
204
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego / [red. prowadz. Piotr Cybula, Paweł Czubik] Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - vol. 6. - . - 1730-4504
205
Czubik P., (2008), Glosa do orzeczenia Sądu Okręgowego w Łomży Wydział Cywilny z dnia 31 stycznia 2008 r. (Ca 276/07) wykluczającego możliwość uznania pełnomocnictw zagranicznych sporządzonych w formie wynikającej z obcego prawa, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (35), s. 39-44.
206
Czubik P., (2008), Propozycja zmian w zakresie europejskiej opieki konsularnej, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 1, s. 53-60.
207
Czubik P., (2008), Ograniczenie skuteczności pełnomocnictw zagranicznych w obrocie notarialnym wskutek obowiązywania rozwiązań kolizyjnych niektórych dwustronnych umów o pomocy prawnej, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 4 (38), s. 39-50.
208
Czubik P., Mach Z. (red.), (2008), Tożsamość galicyjska z perspektywy Polski i Ukrainy, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji
209
Czubik P., Szwedo P., (2008), Consular Functions. [W:] Wolfrum R. (red.), The Max Planck Encyclopedias of International Law [on-line], Oxford ; New York : Oxford University Press
210
Czubik P., (2008), Wstęp. [W:] Czubik P. (red.), Bałkany u progu zjednoczonej Europy, Kraków : Instytut Multimedialny, s. 5.
211
Czubik P., (2008), Islam w świetle prawa międzynarodowego : o międzynarodowych ułatwieniach współczesnej ekspansji i nieadekwatności odpowiedzi cywilizacji rzymskiej w epoce globalizacji. [W:] Filipek J., Płaszewski M., Głuszyńska I., Wąsiński A. (red.), Człowiek ponowoczesny wobec wyzwań globalizacji - studium interdyscyplinarne : w rocznicę jubileuszu 10-lecia, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 153-169.
212
Czubik P., (2008), Niektóre konwencje Rady Europy dotyczące spraw konsularnych - krótka analiza porażki. [W:] Głuszyńska I., Lankosz K. (red.), Rada Europy - 60 lat na rzecz jedności europejskiej, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 49-57.
213
Czubik P., (2008), Czy czynność dokonana przez konsula państwa obcego akredytowanego w państwie trzecim może wywołać skutki prawne w Polsce?, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (36), s. 5-16.
214
Czubik P., Szwedo P., (2008), Consular Jurisdiction. [W:] Wolfrum R. (red.), The Max Planck Encyclopedias of International Law [on-line], Oxford ; New York : : Oxford University Press
215
Czubik P. (red.), (2008), Bałkany u progu zjednoczonej Europy, Kraków : Instytut Multimedialny, 205 s.
216
Czubik P., Woźniak M., (2008), Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie sposobu uregulowania trybu postępowania przed konsulem, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 6, s. 189-196; https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/2c5ccdf5-418c-48cd-a8c0-5be116f437fd
217
Czubik P., (2008), Niepodległość Kosowa : niebezpieczeństwo dla zjednoczonej Europy? Krótki zarys problemu. [W:] Czubik P. (red.), Bałkany u progu zjednoczonej Europy, Kraków : Instytut Multimedialny, s. 129-144.
218
Burek W., Czubik P., (2008), Aneksja Bośni i Hercegowiny przez Austro-Węgry - ocena legalności w świetle ówczesnego prawa narodów. [W:] Czubik P., Mach Z. (red.), Tożsamość galicyjska z perspektywy Polski i Ukrainy, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 91-100.
219
Czubik P., (2007), Nowy mechanizm Zgeneralizowanego Systemu Preferencji (GSP) Wspólnot Europejskich i jego oddziaływanie na politykę przestrzegania praw człowieka w krajach rozwijających się - postęp czy regres?. [W:] LANKOSZ K., Czubik P. (red.), Prawa człowieka we współczesnej dyplomacji państw, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 84-93.
220
Lankosz K., Czubik P. (red.), (2007), Prawa człowieka we współczesnej dyplomacji państw, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji
221
Czubik P., (2007), Oddalenie wniosku o wpis w księdze wieczystej w związku z nieustaleniem zgodności formy pełnomocnictwa poświadczonego za granicą, "Nieruchomości - C.H. Beck", nr 8(108), s. 20-22.
222
Czubik P., Oplustil K., (2007), Forma zagranicznych czynności prawnych i pełnomocnictw związanych z powołaniem i funkcjonowaniem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, "Prawo Spółek", nr 1 (122), s. 21-28.
223
Czubik P., (2007), Zarzut niedopełnienia obowiązku notyfikacji konsularnej jako metoda promowania prawa do życia w państwach stosujących karę śmierci - kilka uwag w nawiązaniu do orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. [W:] Szczerbowski J. (red.), Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie, Olsztyn ; Bari : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 404-411.
224
Czubik P., (2007), Uwierzytelnienie dokumentów zagranicznych - klauzula apostille - glosa - III CZP 21/07, "Nieruchomości - C.H. Beck", nr 7(107), s. 18-19.
225
Czubik P., (2007), Zmierzch niektórych funkcji konsularnych w okresie pokodyfikacyjnym - zagadnienia wybrane. [W:] Menkes J. (red.), Prawo międzynarodowe : księga pamiątkowa profesor Renaty Szafarz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, s. 126-139.
226
Czubik P., (2007), Błędne stosowanie Konwencji "Apostille" przez niektóre krajowe organy i sąd, "Jurysta : magazyn prawniczy", nr 1(160), s. 26-28.
227
Czubik P., (2007), Glosa do postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych (DzKw 38603/05) z 31 maja 2006 r. (w sprawie konieczności uwierzytelniania zagranicznych dokumentów dotyczących przeniesienia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu), "Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych", nr 1, s. 91-96.
228
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego / [red. prowadz. Paweł Czubik] Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. - vol. 5. - . - 1730-4504
229
Czajkowska M., Czubik P., (2007), Wymóg opatrzenia klauzulą apostille dokumentów przedkładanych na wstępnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (case study), "De Doctrina Europea : roczniki Instytutu Europeistyki", R. 4, s. 255-260; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/8216/edition/7663/content
230
Zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz ochrona wpływów budżetowych poprzez ustanowienie wyłączności polskiego notariusza: propozycja Krajowej Rady Notarialnej, (2007), Kraków : Instytut Multimedialny, 40 s.
231
Czubik P., (2007), Konsularne poświadczanie podpisów na pełnomocnictwach do przeniesienia własności nieruchomości sporządzonych zagranicą w zwykłej formie pisemne, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 5, s. 174-182; https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/769c475d-7153-4d19-b8af-9877daaede55
232
Czubik P., (2007), Podstawowe rozwiązania dotyczące formy czynności prawnej w projekcie nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. [W:] Kłak , Kaczmarczyk K., Kiełtyka A. (red.), Państwo - prawo - jednostka : problemy państwa, prawa oraz nauk pokrewnych, Rzeszów : "Mitel", s. 165-171.
233
Czubik P., (2007), Projektowana zmiana art. 1138 k.p.c. i jej konsekwencje dla obrotu notarialnego - sugestie de lege ferenda, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (34), s. 19-24.
234
Czubik P., (2006), Krytycznie o tłumaczeniu tekstów umów międzynarodowych na przykładzie konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 10 (13), s. 37-40.
235
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego / [red. prowadz. Paweł Czubik] Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - vol. 4. - . - 1730-4504
236
Czubik P., (2006), Nieprawidłowości w wykonywaniu czynności notarialnych przez konsula RP i ich konsekwencje dla praktyki notarialnej, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (30), s. 5-9.
237
Czubik P., (2006), Wzorce klauzul Apostille na dokumentach zagranicznych, Kraków : Krajowa Rada Notarialna, 56 s.
238
Czubik P., (2006), Przystąpienie Danii, Gruzji, Korei Południowej i Mołdawii do Konwencji haskiej znoszącej wymóg legalizacji, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 4 (31), s. 7-15.
239
Czubik P., (2006), Nieprawidłowości w stosowaniu konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 4, s. 24-28.
240
Czubik P., (2006), Wydawanie klauzul apostille przez rady izb notarialnych jako wzmocnienie publicznoprawnego statusu notariusza RP - sugestie de lege ferenda, "Rejent", R. 17, nr 5(181), s. 181-190.
241
Czubik P., (2006), Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2007 r., III CZP 21/07, "Rejent", R. 17, nr 12 (200), s. 168-177.
242
Czubik P., (2006), Krytycznie o praktyce wieczystoksięgowej dotyczącej klauzul apostille z Konwencji haskiej, "Kwartalnik Prawa Publicznego", R. 6, nr 3, s. 137-150.
243
Czajkowska M., Czubik P., (2006), O nadużywaniu klauzuli apostille z Konwencji haskiej w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2, s. 4-9.
244
Czubik P., (2006), Trudności w dokonywaniu na terytorium niektórych państw czynności w formie wskazanej przez prawo polskie jako lex rei sitae, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 4, s. 24-32; https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/d75562b4-29d5-4425-a28f-567431320255
245
Czubik P., (2006), Glosa do postanowienia Sądu Rejonowego w Stalowej Woli VI Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 14 lipca 2005 (sygn. akt VI Dz Kw 1612-1613/05), "Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych", nr 2, s. 86-93.
246
Czubik P., (2005), Fałszerstwa dotyczące klauzul apostille na dokumentach zagranicznych, "Prokurator", nr 2-3 (22-23), s. 95-104.
247
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego / [red. prowadz. Paweł Czubik] Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. - vol. 3. - . - 1730-4504
248
Czubik P., (2005), Wymóg legalizacji dokumentów w praktyce notarialnej po wejściu w życie konwencji haskiej, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 8 (155), s. 53-58.
249
Czubik P., (2005), Prawo pozbawionego wolności cudzoziemca do informacji o możliwości notyfikacji konsularnej jako część prawa do rzetelnego procesu sądowego : implikacje dla polskiego procesu karnego. [W:] Dynia E., Kłak (red.), Europejskie standardy ochrony praw człowieka a ustawodawstwo polskie, Rzeszów : "Mitel", s. 223-232.
250
Czubik P., Kowalski M., (2005), Pozbawienie wolności uchodźcy a problem notyfikacji konsularnej, "Państwo i Prawo", z. 6, s. 81-90.
251
Czubik P., (2005), O ratyfikacji przez Polskę Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji dokumentów zagranicznych raz jeszcze, "Palestra", nr 7-8, s. 112-120.
252
Czubik P., (2005), Glosa do orzeczenia Sądu Okręgowego w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 18 września 2003 (sygn. akt III Ca 712/03), "Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych", nr 6, s. 87-94.
253
Czubik P., (2005), Klauzule antyterrorystyczne w międzynarodowym prawie gospodarczym. [W:] Lankosz K., Chorośnicki M., Czubik P. (red.), Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 77-86.
254
Czubik P., (2005), Czy możliwe jest ograniczenie zastosowania art. 12 PPM w związku z funkcjami legalizacyjnymi konsula RP w przypadku dokonanej zagranicą czynności dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce?, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 3, s. 106-118; http://www.europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/16419a8f-2f8e-44d0-82ed-e2556664f621
255
Czubik P., (2005), Polski notariusz wobec wejścia w życie Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 2 (25), s. 7-21.
256
Czubik P., (2005), Kilka uwag dotyczących formy przeniesienia własności nieruchomości i objęcia jej w posiadanie na tle orzeczenia SN w sprawie I CK 619/04 z dnia 21.01.2005 r., "Nowy Przegląd Notarialny", nr 4 (27), s. 51-61.
257
Lankosz K., Chorośnicki M., Czubik P. (red.), (2005), Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, Wyd. 2Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 231, [1] s.
258
Czubik P., (2005), Zakaz handlu diamentami pochodzącymi z terytoriów objętych konfliktami zbrojnymi w systemie prawnym Światowej Organizacji Handlu, "Kwartalnik Prawa Publicznego", R. 5, nr 4, s. 109-119; https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2005-t5-n4/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2005-t5-n4-s109-119/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2005-t5-n4-s109-119.pdf
259
Czubik P., (2005), Europejska Konwencja o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów konsularnych - kilka uwag na temat jej znaczenia w obrocie notarialnym, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 3 (26), s. 7-13.
260
Czubik P., (2005), Konwencja Haska: o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych, Wyd. 2 rozsz. i zm., stan na dzień 15.08.2005 r.Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Branta", 237, [1] s.
261
Czubik P., (2005), Wyłączność kompetencji polskiego notariusza w przypadku przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce - sugestie de lege ferenda, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 1 (24), s. 7-21.
262
Czubik P., (2004), Liberalizacja wymogu legalizacji konsularnej dokumentów handlowych i celnych w prawie GATT/WTO, "Państwo i Prawo", z. 7, s. 100-107.
263
Czubik P., Kuźniak B., (2004), Organizacje międzynarodowe, Wyd. 2 rozsz. i zm.Warszawa : C.H. Beck, XX, [2], 281 s.
264
Czubik P., (2004), Rozwiązania gwarantujące pewność obrotu w przypadku dokonania w formie zgodnej z prawem obcym czynności prawnej dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce - rozważania de lege ferenda, "Rejent", R. 14, nr 5 (157), s. 41-57.
265
Czubik P., (2004), Wpływ przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu uwierzytelnienia zagranicznych dokumentów publicznych na praktykę notarialną - wybrane aspekty, "Rejent", R. 14, nr 12 (164), s. 86-107.
266
Czubik P., (2004), Klauzule antyterrorystyczne w międzynarodowym prawie gospodarczym. [W:] Lankosz K., Chorośnicki M., Czubik P. (red.), Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, Bielsko-Biała : "Sto", s. 81-90.
267
Czubik P., (2004), Definicja konsula w prawie polskim i międzynarodowym, "Jurysta : magazyn prawniczy", nr 4(127), s. 32-35.
268
Czubik P., (2004), Czynność legalizacyjna dokonywana przez konsula zaprzyjaźnionego państwa ("nación amiga") w praktyce i regulacjach prawnych państw Ameryki Łacińskiej, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 2, s. 132-151; https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/f393142b-e688-403e-a964-d20525be087e
269
Lankosz K., Chorośnicki M., Czubik P. (red.), (2004), Walka z terroryzmem w świetle prawa międzynarodowego, Stan prawny: 15 czerwca 2004 r.Bielsko-Biała : "Sto", 250, [1] s.
270
Czubik P., (2004), Wpływ na krajową praktykę notarialną Konwencji Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 4 (23), s. 7-20.
271
Czubik P., (2004), Konwencja Haska: o zniesieniu wymogu uwierzytelniania zagranicznych dokumentów publicznych, Stan prawny na dzień 15.04.2004 r.Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Branta", 229 s.
272
Czubik P., (2004), Dokumenty administracyjne w świetle umów międzynarodowych znoszących wymóg legalizacji konsularnej oraz porządku prawnego GATT/WTO, "Ius et Administratio", z. 4, s. 171-187.
273
Czubik P., (2004), Konwencja haska o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów publicznych jako europejski i wspólnotowy mechanizm przepływu dokumentów - korzyści wynikające ze spodziewanego przystąpienia do niej Polski, "Przegląd Prawa Europejskiego", nr 1(15), s. 50-59.
274
Czubik P., (2004), Międzynarodowe sankcje gospodarcze a przestrzeganie podstawowych standardów prawa pracy, "Ius et Administratio", z. 3, s. 79-88.
275
Czubik P., (2004), Promowanie ochrony środowiska za pomocą uogólnionego systemu preferencji Wspólnot Europejskich, "Ochrona Środowiska : przegląd", nr 3, s. 21-34.
276
Czubik P., (2004), Kilka spostrzeżeń na temat związków formy czynności prawnej i legalizacji dokumentu (wobec prób wprowadzania do obrotu krajowego dokumentów prywatnych sporządzonych zagranicą dotyczących przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce), "Radca Prawny", R. 17, nr 4, s. 70-77.
277
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego / [red. prowadz. Paweł Czubik] Kraków : Katedra Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. - vol. 2. - . - 1730-4504
278
Czubik P., (2004), Regulacje uniemożliwiające dokonywanie czynności notarialnych przez notariusza RP za granicą, "Rejent", R. 14, nr 8 (160), s. 194-202.
279
Czubik P., (2004), Kilka uwag na temat dotychczasowych sukcesów i porażek polityki gospodarczej w ramach CEFTA wobec wycofania się z porozumienia państw Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii w związku z akcesją do Wspólnot Europejskich, "Forum Europejskie", nr 8, Jesień, s. 7-10.
280
Czubik P., (2004), Ustalenie autentyczności dokumentu zagranicznego w świetle wielostronnych konwencji znoszących wymóg legalizacji dokumentów, "Transformacje Prawa Prywatnego", nr 3-4 (19-20), s. 23-36.
281
Czubik P., (2004), El Tratado de Libre Comercio de Europa Central (CEFTA), un ejemplo de integración de los paises de la Europa Central y del Este antecedentea la adhesión a la Unión Europea, "Ámbitos : Revista de Ciencias Sociales y Humanidades", nr 12, s. 59-63; https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/8759
282
Czubik P., (2004), Regulacje prawne handlu zagranicznego a przestrzeganie standardów prawa pracy - zarys podstawowych problemów prawnomiędzynarodowych, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", R. 2003/2004, s. 373-383.
283
Czubik P., (2004), Obowiązywanie zarządzeń konsularnych, "Jurysta : magazyn prawniczy", nr 3(126), s. 14-19.
284
Czubik P., Filipczak P., (2004), Polak w obcym kraju : problemy wynikające z braku nawiązanych stosunków konsularnych dla udzielania opieki konsularnej i gwarantowania ochrony praw człowieka (przypadek kapitana Kazimierza K. i jego załogi), "Politeja", nr 1, s. 124-139.
285
Czubik P., (2004), Dotychczasowe międzynarodowe zobowiązania preferencyjno-handlowe Polski a jej członkostwo we Wspólnotach Europejskich : implikacje dla Ukrainy, "Forum Europejskie", nr 7, Wiosna, s. 28-40.
286
Czubik P., (2004), Prawnomiędzynarodowa "promocja" standardów prawa pracy poprzez ogólny system preferencji na przykładzie Wspólnot Europejskich, "Przegląd Prawa Europejskiego", nr 4 (18), s. 48-56.
287
Czubik P., (2004), Zachowanie formy aktu notarialnego w przypadku pełnomocnictwa udzielonego za granicą - kilka uwag w nawiązaniu do praktyki polskiej, "Rejent", R. 14, nr 1 (153), s. 23-42; http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/2004/1/1268.pdf
288
Czubik P., (2003), Struktura normatywna artykułu 36 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych gwarantującego uprawnienia jednostki w dostępie do konsula w świetle orzecznictwa międzynarodowego. [W:] Filipek J. (red.), Jednostka w demokratycznym państwie prawa, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 129-140.
289
Czubik P., (2003), The EU in a Changing World of International Trade - Possibilities and Needs for Changes in EC External Trade Relations. [W:] Bodnar A., Kowalski M., Raible K., Schorkopf F. (red.), Emerging Constitutional Law of the European Union : German and Polish Perspectives (Beiträge zum Ausländischen Öffentlichen Recht und Völkerrecht; Bd. 163), Berlin : Springer, s. 209-237.
290
Czubik P., (2003), Zmiana ustawy o funkcjach konsulów RP, "Państwo i Prawo", z. 12, s. 69-78.
291
Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego / [red. prowadz. Paweł Czubik] Kraków : Katedra Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. - vol. 1. - . - 1730-4504
292
Czubik P., (2003), Zgodność z Konstytucją warunków użycia na terytorium państwa dokumentów zagranicznych w świetle orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kolumbii, "Kwartalnik Prawa Publicznego", R. 3, nr 3, s. 137-157; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n3/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n3-s137-157/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n3-s137-157.pdf
293
Czubik P., (2003), Granice opieki konsularnej w prawie wspólnotowym (wybrane problemy dotyczące interpretacji i możliwości zastosowania decyzji 95/553), "Kwartalnik Prawa Publicznego", R. 3, nr 4, s. 93-111; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Prawa_Publicznego/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n4/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n4-s93-111/Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2003-t3-n4-s93-111.pdf
294
Czubik P., (2003), Kolumbia : unormowania Konstytucji a prawo państwa do swobodnego określania warunków użycia dokumentów zagranicznych : Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kolumbii z dnia 17 marca 1999 r. (sygn. akt C-164/99) : Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Republiki Kolumbii z dnia 25 kwietnia 2001 r. (sygn. akt C-412/01), "Przegląd Sejmowy", nr 6(59), s. 145-148; https://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/7CBE89F38385B518C12579370043F943/%24File/ps59.pdf
295
Czubik P., (2003), Wpływ zmiany struktury handlu globalnego na wybrane unormowania prawne regulujące handel międzynarodowy oraz praktykę ich stosowania, "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego", vol. 1, s. 37-60; https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/0d208975-521c-4f7c-b71c-bc093baa7bcf
296
Czubik P., (2002), Środki ochronne przed nadmiernym importem w świetle projektu konwencji tworzącej strefę wolnego handlu obu Ameryk. [W:] BUDZOWSKI K., WYDYMUS S. (red.), Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 114-123.
297
Czubik P., (2002), Wolny handel towarami: podstawy międzynarodowoprawne regionalizmu handlowego, Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 542 s.
298
Czubik P., (2002), Proces dostosowania Polski w kontekście przyszłego członkostwa we Wspólnotach do obecnego kształtu ich zewnętrznych zobowiązań i umów handlowych. [W:] MIKLASZEWSKI S. (red.), Integracja Polski z Unią Europejską : aspekty ekonomiczno-prawne, Kraków : Instytut Studiów Strategicznych, s. 63-82.
299
Czubik P., (2002), Select relations between a receiving state and a honorary consul of a sending state according to practice used by the Protocol Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, "Miscellanea Iuris Gentium", nr 5-6, s. 32-40.
300
Czubik P., Kuźniak B., (2002), Organizacje międzynarodowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XVIII, [1], 245 s.
301
Czubik P., (2001), Jak zmieniać, by wszystko jak najdłużej pozostawało po staremu, czyli rzecz o handlowych aspektach tzw. V Konwencji Post-Lomé, "Forum Europejskie", nr 2, Jesień, s. 16-25.
302
Czubik P., (2001), Prawnomiędzynarodowa struktura relacji handlowych pomiędzy Wspólnotami Europejskimi a Republiką Południowej Afryki. [W:] BUDZOWSKI K., WYDYMUS S. (red.), Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 208-220.
303
Czubik P., (2000), Wpływ rozwiązań prawnych przyjętych w prawie i praktyce wspólnotowej na kształt unormowań zawartych w umowach tworzących regionalne preferencje handlowe i stosowaną praktykę ich stron. [W:] Biernat S. (red.), Studia z prawa Unii Europejskiej : w piątą rocznicę utworzenia Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 489-505.
304
Czubik P., (2000), Structural Adjustment Clause - the Aims, Origin, Construction and Evolution : the Comparison with Other Safeguard Measures in the FTA Treaties, "Miscellanea Iuris Gentium", nr 3-4, s. 53-66; http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9
305
Czubik P., (2000), Porozumienie o wolnym handlu Wspólnoty Europejskiej i Meksyku - przełom w dotychczasowych europejskich relacjach preferencyjno-handlowych, "Forum Europejskie", nr 1, Zima, s. 33-46.
306
Czubik P., (2000), Odstępstwa od zasad i reguł systemu GATT/WTO w stosunkach handlowych z państwami rozwijającymi się. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 89-100.
307
Czubik P., (1999), Zniesienie wymogu legalizacji dokumentów zagranicznych w krajowym obrocie notarialnym, "Rejent", R. 9, nr 4 (96), s. 91-101.
308
Czubik P., (1999), Glosa do postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z 16 kwietnia 1998 r., I Co 45/98, "Rejent", R. 9, nr 3 (95), s. 134-146.
309
Czubik P., Kowalski M., (1999), Konsul honorowy: studium prawnomiędzynarodowe, Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 194, [1] s.
310
Czubik P., (1998), Legalizacja krajowa dokumentów zagranicznych przeznaczonych do obrotu prawnego w Polsce, krajowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą, Kraków : "Zakamycze", 244 s.
311
Czubik P., Grela G., Kuźniak B., Lipiarska D., Mokrzycka A., Szczepańska I., Zacharzewski A., Ziajka J., (1997), Kazusy: prawo międzynarodowe publiczne, Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 97, [3] s.
312
Sołtysińska A., Czubik P., (1997), CEFTA - Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu: komentarz do umowy międzynarodowej wraz z podaniem obecnie obowiązujących między stronami stawek celnych, Kraków : Audytoriat Oficyna Wydawnicza, 280 s.
313
Czubik P., (1997), Ograniczenia funkcji i czynności notarialnych konsula RP w świetle polskiego prawa konsularnego na tle uregulowań prawa międzynarodowego publicznego, "Rejent", R. 7, nr 10 (78), s. 55-74; https://u227.e-cryptex.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/1997/10/399.pdf
1
@book{UEK:2168368278,
author = "Paweł Czubik",
title = "Stosowanie pełnomocnictw z państw obcych w praktyce notarialnej : leksykon państw wraz z komentarzem do przepisów prawa krajowego i traktatów dwustronnych oraz wzorami klauzul do wykorzystania w aktach notarialnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Ryza",
year = "2022",
isbn = "978-83-963083-1-3",
}
2
@article{UEK:2168369256,
author = "Paweł Czubik",
title = "Umowy zawarte w latach 20. XX w. z Czechosłowacją, Austrią i Węgrami oraz wielostronne Porozumienie z Miszkolca z 1977 r. jako wiążące Polskę podstawy traktatowe zapobiegające podwójnemu opodatkowaniu nieruchomego i ruchomego mienia spadkowego",
journal = "Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości",
number = "t. 3, 3",
pages = "77-96",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.9849},
url = {https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/resources/html/article/details?id=231567},
}
3
@article{UEK:2168369262,
author = "Paweł Czubik",
title = "Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 września 2021 r., sygn.C-387/20 Nierozstrzygnięta kwestia zastosowania art. 75 rozporządzenia nr 650/2012 przy sporządzaniu testamentów na rzecz obywateli państw stron umów bilateralnych",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "2 (87)",
pages = "11-21",
year = "2022",
}
4
@article{UEK:2168369692,
author = "Paweł Czubik",
title = "Wystawca konsularnych dokumentów notarialnych i klauzul legalizacyjnych z perspektywy notarialnej i sądowej",
journal = "Rejent",
number = "R. 32, 9 (377)",
pages = "11-36",
year = "2022",
}
5
@inbook{UEK:2168368146,
author = "Paweł Czubik",
title = "Profesor Zygmunt Sarna (1890-1974) - wykładowca prawa konsularnego w Akademii Handlowej w Krakowie",
booktitle = "Polska nauka prawa międzynarodowego : dziedzictwo przeszłości i wyzwania współczesności",
pages = "71-87",
adress = "Lublin",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II",
year = "2022",
url = {},
issn = "0860-3367",
isbn = "978-83-6664-701-5",
}
6
@article{UEK:2168364890,
author = "Paweł Czubik",
title = "Konsekwencje dla obrotu notarialnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-301/20",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "1 (86)",
pages = "5-16",
year = "2022",
}
7
@article{UEK:2168358556,
author = "Paweł Czubik",
title = "Białorusin, Ukrainiec, Rosjanin - jako klient polskiego notariusza - zagadnienia wybrane : (część 1 - pełnomocnictwa, stosunki majątkowe małżeńskie)",
journal = "Rejent",
number = "R. 31, 8 (364)",
pages = "11-26",
year = "2021",
url = {},
}
8
@article{UEK:2168362242,
author = "Paweł Czubik",
title = "Konwencja haska o zniesieniu wymogu legalizacji - akcesje nowych podmiotów w latach 2020-2021",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "3 (85)",
pages = "17-32",
year = "2021",
}
9
@article{UEK:2168355602,
author = "Paweł Czubik",
title = "Notyfikacja konsularna w traktatach dwustronnych a artykuł 36 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych w świetle wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Jadhav",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 19",
pages = "213-236",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.26106/w5ke-c498},
url = {https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/147898916/PWPM_2021_19_10_Czubik.pdf/84b0b21f-e753-42c6-b233-27f78e5bd934},
}
10
@article{UEK:2168355608,
author = "Paweł Czubik",
title = "Oddziaływanie europejskiego rozporządzenia legalizacyjnego nr 2016/1191 oraz ustawy o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej na zakres czynności notariusza polskiego",
journal = "Rejent",
number = "R. 31, 4 (360)",
pages = "51-80",
year = "2021",
url = {},
}
11
@article{UEK:2168356696,
author = "Paweł Czubik",
title = "Pełnomocnictwa zagraniczne dotyczące nieruchomości - moc dowodowa dokumentu i skuteczność czynności z perspektywy wieczystoksięgowej",
journal = "Nieruchomości@. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości",
number = "t. 2, 2",
pages = "27-49",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.9265},
url = {https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/resources/html/articlesList?issueId=13843},
}
12
@article{UEK:2168356196,
author = "Paweł Czubik",
title = "Jurysdykcja spadkowa ustanowiona z zastosowaniem przepisów przejściowych do Rozporządzenia nr 650/2012 : glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie C-80/19",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "1 (83)",
pages = "17-32",
year = "2021",
url = {},
}
13
@inbook{UEK:2168365306,
author = "Paweł Czubik",
title = "Metamorfozy azylu dyplomatycznego jako instytucji prawa międzynarodowego - ocena wybranych sąsiedzkich (i nie tylko) zdarzeń azylowych w Europie Środkowej w XX wieku",
booktitle = "Stosunki sąsiedzkie w świetle prawa międzynarodowego",
pages = "43-69",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8291-120-6 ; 978-83-8291-121-3",
}
14
@article{UEK:2168358708,
author = "Paweł Czubik",
title = "Spółka kontrolowana przez podmiot zagraniczny w praktyce stosowania ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "2 (84)",
pages = "5-19",
year = "2021",
url = {},
}
15
@article{UEK:2168358558,
author = "Paweł Czubik",
title = "Białorusin, Ukrainiec, Rosjanin - jako klient polskiego notariusza - zagadnienia wybrane : (część 2 - prawo spadkowe)",
journal = "Rejent",
number = "R. 31, 9 (365)",
pages = "35-57",
year = "2021",
url = {},
}
16
@article{UEK:2168347350,
author = "Paweł Czubik",
title = "Skuteczność formalna czynności nieznanej prawu loci actus - rozważania na przykładzie sporządzonej w Anglii umowy wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej polskich małżonków",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "1 (80)",
pages = "37-45",
year = "2020",
url = {},
}
17
@article{UEK:2168349668,
author = "Paweł Czubik",
title = "Cel dokonywania w akcie notarialnym wyboru prawa polskiego dla stosunków majątkowych małżeńskich obywateli polskich",
journal = "Rejent",
number = "R. 30, 7 (351)",
pages = "11-24",
year = "2020",
url = {},
}
18
@article{UEK:2168350286,
author = "Paweł Czubik",
title = "Polish Consular Law and Practice after Regaining Independence in 1918 - the Selected Key Issues of the Interwar Period",
journal = "Polish Review of International and European Law",
number = "vol. 9, no 1",
pages = "49-72",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.21697/priel.2020.9.1.02},
url = {https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/priel/article/view/6541},
}
19
@article{UEK:2168355606,
author = "Paweł Czubik",
title = "Recenzja: K. Pawłowska, I. Zych (red.), Dlaczego Polska powinna wypowiedzieć Konwencję stambulską?, Warszawa 2020 (ss. 145)",
journal = "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego",
number = "vol. 18",
pages = "315-326",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.26106/hkvk-8186},
url = {https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/145932963/PWPM_2020_18_14_Czubik.pdf/d05ee3a4-b7b0-43a7-9a12-1902964917ad},
}
20
@inbook{UEK:2168356082,
author = "Paweł Czubik",
title = "Specyfika traktatów zawieranych z państwem nieuznanym na przykładzie umów pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską (Tajwanem)",
booktitle = "Podmiotowość prawnomiędzynarodowa i jej współczesne aspekty",
pages = "257-280",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-8235-234-4",
}
21
@article{UEK:2168352752,
author = "Paweł Czubik",
title = "Zastosowanie art. 25 ust. 2 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe w stosunku do zgody z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "2-3 (81-82)",
pages = "17-26",
year = "2020",
url = {},
}
22
@book{UEK:2168351860,
author = "Paweł Czubik",
title = "Kształtowanie ustrojów majątkowych małżeńskich z elementem transgranicznym w polskim akcie notarialnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-824-7",
}
23
@article{UEK:2168338471,
author = "Paweł Czubik",
title = "Czynności notarialne konsula - sugestie de lege ferenda w związku z przeglądem ex post ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (w przedmiocie udziału notariusza w procesie tworzenia aktu notarialnego konsula)",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "2 (78)",
pages = "5-23",
year = "2019",
url = {},
}
24
@misc{UEK:2168337105,
author = "Paweł Czubik",
title = "Uznanie z mocy prawa, uznanie sądowe, odmowa uznania orzeczenia sądów państw obcych w świetle praktyki notarialnej i wieczystoksięgowej",
booktitle = "Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski - analiza de lege lata i wnioski de lege ferenda",
pages = "71-83",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2019",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-66344-20-4",
}
25
@article{UEK:2168338129,
author = "Paweł Czubik",
title = "Usus extraordinarius, czyli o legalizacji dokumentów zagranicznych w prawie francuskim",
journal = "Rejent",
number = "R. 29, 8 (340)",
pages = "42-59",
year = "2019",
url = {},
}
26
@article{UEK:2168335377,
author = "Paweł Czubik",
title = "Konstrukcja testamentów cudzoziemców sporządzanych w formie aktu notarialnego",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "1 (77)",
pages = "5-19",
year = "2019",
url = {},
}
27
@inbook{UEK:2168360772,
author = "Paweł Czubik",
title = "Az Európai Unió jogalkotó útvesztője : a 650/2012 számú öröklési ügyekről szóló rendelet elemzése kiválasztott kérdések alapján - qui prodest?",