Publications of the selected author
1

Title:
Rentowność firm przemysłowych w okresie transformacji systemowej = Profitability of Industrial Enterprises in Period of System Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 478 (1996) , s. 37-49. - Summ.
Nr:
2168251912
article
2

Title:
Ocena przydatności aktualnych rozwiązań rachunku wyników w świetle wymogów rachunku mikro i makroekonomicznego
Source:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 98-102
Nr:
2168263578
chapter in conference materials
See main document
3

Title:
Struktura krótkookresowego rachunku wyników przedsiębiorstwa = Structure of Short-Term Account of Financial Performance of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 426 (1994) , s. 53-59. - Summ.
Nr:
2168262644
article
4

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 433
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1994
Nr:
2168248292
journal / series editorial
5

Title:
Tendencje rozwojowe rentowności przemysłu państwowego okresu transformacji systemowej lat 1987 i 1992 = The Development Tendencies of Return Ratio in State Industry in the Period of System Transformation in the Years 1987 and 1992
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 37-38 (1994) , s. 99-111. - Summ.
Nr:
2168247224
article
6

Title:
Możliwości oceny kondycji finansowej firmy na tle aktualnego rachunku wyników = Possibility of Estimation of Financial Standing of Businesses by Account of Performance Used at Present
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 448 (1994) , s. 79-83. - Summ.
Nr:
2168226815
article
7

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 401
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Nr:
2168264920
journal / series editorial
8

Title:
Krótkookresowy rachunek wyników - podstawowe problemy metodologiczne = Short-term Income Statement - Basic Methodological Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 394 (1993) , s. 47-57. - Summ.
Nr:
2168262252
article
9

Title:
Wyniki finansowe w przemyśle - uwarunkowania i tendencje zmian - na tle procesów inflacyjnych lat osiemdziesiątych w gospodarce polskiej = Financial Performance of Industry - Conditions and Trends - in the Light of Inflationary Processes in the Polish Economy of the 80s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 376 (1993) , s. 85-93. - Summ.
Nr:
2168252158
article
10

Title:
Uwarunkowania i skutki ekonomiczne tworzenia i podziału nadwyżek ekonomicznych u producentów w latach osiemdziesiątych = Conditions and Economic Effects of the Disproportion Between the Formation and Distribution of economic Surplus at the Producers' in the Eigties
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 347 (1991) , s. 79-95. - Summ., rez.
Nr:
2168229180
article
11

Title:
Procesy inflacyjne a zmiany wyników finansowych w przemyśle polskim lat osiemdziesiątych = Inflationary Processes and Changes in the Financial Assessment of Gains in the Polish Industry of the 1980's
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1991. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275917
varia
12

Title:
Struktura budżetu miasta Krakowa okresu wstępnej prywatyzacji i reformy samorządowej = Budget Structure of Krakow City at the Time of Privatization and Self-governing Reform
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 34 (1991) , s. 39-47. - Summ.
Nr:
2168247172
article
13

Title:
Procesy inflacyjne a zmiany wyników finansowych w przemyśle polskim lat osiemdziesiątych = Inflation Processes and Changes of Financial Balance in Polish Industry in the 80-ties
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 33 (1990) , s. 59-67. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226783
article
14

Title:
Stabilizacyjna rola wyniku finansowego w świetle zasad systemu finansowego przedsiębiorstw = Stabilizing Function of the Financial Effect in the Light of the Business Financial System Principles
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 318 (1990) , s. 81-98. - Summ., rez.
Nr:
2168230146
article
15

Title:
Wynik działalności przedsiębiorstwa jako obiektywna kategoria mikroekonomiczna = The Result of the Activity of an Enterprise as an Objective Microeconomic Category
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 293 (1989) , s. 113-133. - Rez., summ.
Nr:
2168263434
article
16

Title:
Redystrybucja finansowa w przemyśle w warunkach inflacji kosztów = Financial Redistribution in the Industry under the Conditions of Post Inflation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 264 (1988) , s. 191-205. - Summ., rez.
Nr:
2168262500
article
17

Title:
Uwarunkowania i skutki ekonomiczne powszechnego różnicowania się i ogólnego spadku stopy akumulacji pieniężnej przedsiębiorstw przemysłowych = Conditions and Economic Results of General Differentiation and Fall of Financial Accumulation Rate in Industrial Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 240 (1987) , s. 25-45. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168258264
article
18

Title:
Akumulacja pieniężna i zysk przemysłu uspołecznionego w warunkach inflacji kosztów lat siedemdziesiątych = Financial Accumulation and Profit of Nationalized Industry under the Conditions of Cost Inflation in the 1970s
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1987
Physical description:
301 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 78)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168283423
monograph
19

Title:
Akumulacja pieniężna a proces inflacji kosztów = The Monetary Accumulation and the Process of Cost Inflation
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 29 (1986) , s. 121-139. - Summ., rez.
Nr:
2168243190
article
20

Title:
Ekonomiczna nieefektywność tendencji ogólnego spadku oraz różnicującej się stopy akumulacji pieniężnej w przemyśle uspołecznionym
Source:
Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 44-75
Nr:
2168282389
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Zakłócające działanie manipulowanego wyniku finansowego przedsiębiorstw przemysłowych
Source:
Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 137-165
Nr:
2168282403
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Wyniki finansowe przemysłu uspołecznionego w latach siedemdziesiątych a wymogi reformy gospodarczej = Financial Performance of Socialized Industry in 70s Vs Acquirements of Economic Reform
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 192 (1985) , s. 81-92. - Rez., summ.
Nr:
2168236546
article
23

Title:
Ocena ujęć wyników działalności przedsiębiorstw uspołecznionych w typowych źródłach statystycznych = Economic Results of Socialized Enterprises in Typical Statistical Sources an Attempt of Assessment of System
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 28 (1985) , s. 175-185. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246754
article
24

Title:
Koszty produkcji w typowych źródłach statystycznych : próba oceny systemu = Production Costs in Typical Statistical Sources : Attempt at System's Estimation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 192 (1985) , s. 101-109. - Rez., summ.
Nr:
2168236550
article
25

Title:
Koncepcja budowy rachunku wyników przedsiębiorstw odpowiadająca wymogom bilansu gospodarki narodowej = On a Conception of the Structure of Business Firms' Results Account Which Would Meet the Requirements of the National Income Balance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 102 (1978) , s. 37-50. - Rez., summ.
Nr:
2168233194
article
26

Title:
Istota rachunku wyników przedsiębiorstwa uspołecznionego w polskiej literaturze ekonomicznej = The Nature of the Effect Calculus of a Nationalized Enterprise in Polish Economic Literature
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 89 (1977) , s. 69-84. - Rez., summ.
Nr:
2168250066
article
27

Title:
Teoretyczne podstawy budowy uzasadnionego ekonomicznie rachunku wyników przedsiębiorstwa przemysłowego
Publisher address:
Kraków: , 1974
Physical description:
230 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/86
Nr:
2168305479
doctoral dissertation
28

Title:
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw handlowych
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Physical description:
231 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168285599
textbook
29

Title:
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw przemysłowych
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Physical description:
190 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168272362
textbook
30

Title:
Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych : zbiór ćwiczeń
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972
Physical description:
150 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168244730
academic script
31

Title:
Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych : zbiór ćwiczeń
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972
Physical description:
158 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168284739
academic script
32

Title:
Niektóre problemy pomiaru i prezentacji wyniku finansowego w przedsiębiorstwie przemysłowym = Some Problems of Measurement and Presentation of Financial Activity (Income Statement) in an Industrial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 41 (1971) , s. 93-107. - Summ., rez.
Nr:
2168249662
article
33

Title:
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw handlowych
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1967
Physical description:
273 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168284743
textbook
Unpublished documents:
1

Title:
Rentowność firm przemysłowych w okresie transformacji systemowej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
23 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-194/Magazyn
Nr:
2168330307
unpublished scientific work
1
Rentowność firm przemysłowych w okresie transformacji systemowej = Profitability of Industrial Enterprises in Period of System Transformation / Zdzisław SZCZEPANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 478 (1996), s. 37-49. - Summ. - ISSN 0208-7944
2
Ocena przydatności aktualnych rozwiązań rachunku wyników w świetle wymogów rachunku mikro i makroekonomicznego / Zdzisław SZCZEPANIK // W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 98-102
3
Struktura krótkookresowego rachunku wyników przedsiębiorstwa = Structure of Short-Term Account of Financial Performance of an Enterprise / Zdzisław SZCZEPANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 426 (1994), s. 53-59. - Summ. - ISSN 0208-7944
4
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1994. - nr 433. - ISSN 0208-7944
5
Tendencje rozwojowe rentowności przemysłu państwowego okresu transformacji systemowej lat 1987 i 1992 = The Development Tendencies of Return Ratio in State Industry in the Period of System Transformation in the Years 1987 and 1992 / Zdzisław SZCZEPANIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 37-38 (1994/1995), s. 99-111. - Summ. - ISSN 0071-674X
6
Możliwości oceny kondycji finansowej firmy na tle aktualnego rachunku wyników = Possibility of Estimation of Financial Standing of Businesses by Account of Performance Used at Present / Zdzisław SZCZEPANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 448 (1994), s. 79-83. - Summ. - ISSN 0208-7944
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 401. - ISSN 0208-7944
8
Krótkookresowy rachunek wyników - podstawowe problemy metodologiczne = Short-term Income Statement - Basic Methodological Issues / Zdzisław SZCZEPANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Franciszek SKALNIAK]. - nr 394 (1993), s. 47-57. - Summ. - ISSN 0208-7944
9
Wyniki finansowe w przemyśle - uwarunkowania i tendencje zmian - na tle procesów inflacyjnych lat osiemdziesiątych w gospodarce polskiej = Financial Performance of Industry - Conditions and Trends - in the Light of Inflationary Processes in the Polish Economy of the 80s / Zdzisław SZCZEPANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 376 (1993), s. 85-93. - Summ. - ISSN 0208-7944
10
Uwarunkowania i skutki ekonomiczne tworzenia i podziału nadwyżek ekonomicznych u producentów w latach osiemdziesiątych = Conditions and Economic Effects of the Disproportion Between the Formation and Distribution of economic Surplus at the Producers' in the Eigties / Zdzisław SZCZEPANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 347 (1991), s. 79-95. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
11
Procesy inflacyjne a zmiany wyników finansowych w przemyśle polskim lat osiemdziesiątych = Inflationary Processes and Changes in the Financial Assessment of Gains in the Polish Industry of the 1980's / Zdzisław SZCZEPANIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989 (1991), s. 47. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
12
Struktura budżetu miasta Krakowa okresu wstępnej prywatyzacji i reformy samorządowej = Budget Structure of Krakow City at the Time of Privatization and Self-governing Reform / Zdzisław SZCZEPANIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 34 (1991), s. 39-47. - Summ. - ISSN 0071-674X
13
Procesy inflacyjne a zmiany wyników finansowych w przemyśle polskim lat osiemdziesiątych = Inflation Processes and Changes of Financial Balance in Polish Industry in the 80-ties / Zdzisław SZCZEPANIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990), s. 59-67. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
14
Stabilizacyjna rola wyniku finansowego w świetle zasad systemu finansowego przedsiębiorstw = Stabilizing Function of the Financial Effect in the Light of the Business Financial System Principles / Zdzisław SZCZEPANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 318 (1990), s. 81-98. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
15
Wynik działalności przedsiębiorstwa jako obiektywna kategoria mikroekonomiczna = The Result of the Activity of an Enterprise as an Objective Microeconomic Category / Zdzisław SZCZEPANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 293 (1989), s. 113-133. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
16
Redystrybucja finansowa w przemyśle w warunkach inflacji kosztów = Financial Redistribution in the Industry under the Conditions of Post Inflation / Zdzisław SZCZEPANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 264 (1988), s. 191-205. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
17
Uwarunkowania i skutki ekonomiczne powszechnego różnicowania się i ogólnego spadku stopy akumulacji pieniężnej przedsiębiorstw przemysłowych = Conditions and Economic Results of General Differentiation and Fall of Financial Accumulation Rate in Industrial Enterprises / Zdzisław SZCZEPANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 240 (1987), s. 25-45. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Akumulacja pieniężna i zysk przemysłu uspołecznionego w warunkach inflacji kosztów lat siedemdziesiątych = Financial Accumulation and Profit of Nationalized Industry under the Conditions of Cost Inflation in the 1970s / Zdzisław SZCZEPANIK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1987. - 301 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 78)
19
Akumulacja pieniężna a proces inflacji kosztów = The Monetary Accumulation and the Process of Cost Inflation / Zdzisław SZCZEPANIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986), s. 121-139. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
20
Ekonomiczna nieefektywność tendencji ogólnego spadku oraz różnicującej się stopy akumulacji pieniężnej w przemyśle uspołecznionym / Janusz MACIASZEK, Zdzisław SZCZEPANIK // W: Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 44-75
21
Zakłócające działanie manipulowanego wyniku finansowego przedsiębiorstw przemysłowych / Zdzisław SZCZEPANIK // W: Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 137-165
22
Wyniki finansowe przemysłu uspołecznionego w latach siedemdziesiątych a wymogi reformy gospodarczej = Financial Performance of Socialized Industry in 70s Vs Acquirements of Economic Reform / Zdzisław SZCZEPANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985), s. 81-92. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
23
Ocena ujęć wyników działalności przedsiębiorstw uspołecznionych w typowych źródłach statystycznych = Economic Results of Socialized Enterprises in Typical Statistical Sources an Attempt of Assessment of System / Zdzisław SZCZEPANIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 175-185. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
24
Koszty produkcji w typowych źródłach statystycznych : próba oceny systemu = Production Costs in Typical Statistical Sources : Attempt at System's Estimation / Jolanta JUZA, Zdzisław SZCZEPANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 192 (1985), s. 101-109. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
25
Koncepcja budowy rachunku wyników przedsiębiorstw odpowiadająca wymogom bilansu gospodarki narodowej = On a Conception of the Structure of Business Firms' Results Account Which Would Meet the Requirements of the National Income Balance / Zdzisław SZCZEPANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 102 (1978), s. 37-50. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
26
Istota rachunku wyników przedsiębiorstwa uspołecznionego w polskiej literaturze ekonomicznej = The Nature of the Effect Calculus of a Nationalized Enterprise in Polish Economic Literature / Zdzisław SZCZEPANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 89 (1977), s. 69-84. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
27
Teoretyczne podstawy budowy uzasadnionego ekonomicznie rachunku wyników przedsiębiorstwa przemysłowego / Zdzisław SZCZEPANIK ; Promotor: Janusz MACIASZEK. - Kraków, 1974. - 230 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
28
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw handlowych / Elżbieta BURZYMOWA, Krystyna RAJZER, Ireneusz Serwan, Zdzisław SZCZEPANIK ; red. Elżbieta BURZYM. - Wyd. 2. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - 231 s. : il. ; 24 cm
29
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw przemysłowych / Elżbieta BURZYM, Antoni BIZOŃ, Bronisław MICHERDA, Stanisława SADOWSKA, Zdzisław SZCZEPANIK ; red. Elżbieta BURZYM. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - 190 s. : il. ; 24 cm
30
Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych : zbiór ćwiczeń / Elżbieta BURZYM, Antoni BIZOŃ, Bronisław MICHERDA, Zdzisław SZCZEPANIK. - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 150 s. : il. ; 24 cm
31
Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych : zbiór ćwiczeń / Elżbieta BURZYM, Krystyna RAJZER, Ireneusz Serwan, Zdzisław SZCZEPANIK. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 158 s. : il. ; 24 cm
32
Niektóre problemy pomiaru i prezentacji wyniku finansowego w przedsiębiorstwie przemysłowym = Some Problems of Measurement and Presentation of Financial Activity (Income Statement) in an Industrial Enterprise / Zdzisław SZCZEPANIAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 41 (1971), s. 93-107. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
33
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw handlowych / Elżbieta BURZYMOWA, Krystyna RAJZER, Ireneusz SERWAN, Zdzisław SZCZEPANIK. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1967. - 273 s. : il. ; 24 cm
34
Rentowność firm przemysłowych w okresie transformacji systemowej / Zdzisław SZCZEPANIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, [1996]. - 23 k. : il. ; 30 cm
1
Szczepanik Z., (1996), Rentowność firm przemysłowych w okresie transformacji systemowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 478, s. 37-49.
2
Szczepanik Z., (1996), Ocena przydatności aktualnych rozwiązań rachunku wyników w świetle wymogów rachunku mikro i makroekonomicznego. [W:] Szewczyk R. (red.), Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 98-102.
3
Szczepanik Z., (1994), Struktura krótkookresowego rachunku wyników przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 426, s. 53-59.
4
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK] Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1994. - nr 433. - . - 0208-7944
5
Szczepanik Z., (1994), Tendencje rozwojowe rentowności przemysłu państwowego okresu transformacji systemowej lat 1987 i 1992, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 37-38, s. 99-111.
6
Szczepanik Z., (1994), Możliwości oceny kondycji finansowej firmy na tle aktualnego rachunku wyników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 448, s. 79-83.
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 401. - . - 0208-7944
8
Szczepanik Z., (1993), Krótkookresowy rachunek wyników - podstawowe problemy metodologiczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 394, s. 47-57.
9
Szczepanik Z., (1993), Wyniki finansowe w przemyśle - uwarunkowania i tendencje zmian - na tle procesów inflacyjnych lat osiemdziesiątych w gospodarce polskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 376, s. 85-93.
10
Szczepanik Z., (1991), Uwarunkowania i skutki ekonomiczne tworzenia i podziału nadwyżek ekonomicznych u producentów w latach osiemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 347, s. 79-95.
11
Szczepanik Z., (1991), Procesy inflacyjne a zmiany wyników finansowych w przemyśle polskim lat osiemdziesiątych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989, s. 47.
12
Szczepanik Z., (1991), Struktura budżetu miasta Krakowa okresu wstępnej prywatyzacji i reformy samorządowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 34, s. 39-47.
13
Szczepanik Z., (1990), Procesy inflacyjne a zmiany wyników finansowych w przemyśle polskim lat osiemdziesiątych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 33, s. 59-67.
14
Szczepanik Z., (1990), Stabilizacyjna rola wyniku finansowego w świetle zasad systemu finansowego przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 318, s. 81-98.
15
Szczepanik Z., (1989), Wynik działalności przedsiębiorstwa jako obiektywna kategoria mikroekonomiczna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 293, s. 113-133.
16
Szczepanik Z., (1988), Redystrybucja finansowa w przemyśle w warunkach inflacji kosztów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 264, s. 191-205.
17
Szczepanik Z., (1987), Uwarunkowania i skutki ekonomiczne powszechnego różnicowania się i ogólnego spadku stopy akumulacji pieniężnej przedsiębiorstw przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 240, s. 25-45.
18
Szczepanik Z., (1987), Akumulacja pieniężna i zysk przemysłu uspołecznionego w warunkach inflacji kosztów lat siedemdziesiątych, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 78), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 301 s.
19
Szczepanik Z., (1986), Akumulacja pieniężna a proces inflacji kosztów, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 121-139.
20
Maciaszek J., Szczepanik Z., (1986), Ekonomiczna nieefektywność tendencji ogólnego spadku oraz różnicującej się stopy akumulacji pieniężnej w przemyśle uspołecznionym. [W:] Janusz MACIASZEK (red.), Finansowe mechanizmy nierównowagi, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44-75.
21
Szczepanik Z., (1986), Zakłócające działanie manipulowanego wyniku finansowego przedsiębiorstw przemysłowych. [W:] Janusz MACIASZEK (red.), Finansowe mechanizmy nierównowagi, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 137-165.
22
Szczepanik Z., (1985), Wyniki finansowe przemysłu uspołecznionego w latach siedemdziesiątych a wymogi reformy gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 192, s. 81-92.
23
Szczepanik Z., (1985), Ocena ujęć wyników działalności przedsiębiorstw uspołecznionych w typowych źródłach statystycznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 175-185.
24
Juza J., Szczepanik Z., (1985), Koszty produkcji w typowych źródłach statystycznych : próba oceny systemu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 192, s. 101-109.
25
Szczepanik Z., (1978), Koncepcja budowy rachunku wyników przedsiębiorstw odpowiadająca wymogom bilansu gospodarki narodowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 102, s. 37-50.
26
Szczepanik Z., (1977), Istota rachunku wyników przedsiębiorstwa uspołecznionego w polskiej literaturze ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 89, s. 69-84.
27
Szczepanik Z., (1974), Teoretyczne podstawy budowy uzasadnionego ekonomicznie rachunku wyników przedsiębiorstwa przemysłowego, Prom. Maciaszek J., Kraków : , 230 k.
28
Burzymowa E., Rajzer K., Serwan I., Szczepanik Z., (1973), Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw handlowych, Burzym E. (red.), Wyd. 2Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 231 s.
29
Burzym E., Bizoń A., Micherda B., Sadowska S., Szczepanik Z., (1973), Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw przemysłowych, Burzym E. (red.), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 190 s.
30
Burzym E., Bizoń A., Micherda B., Szczepanik Z., (1972), Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych: zbiór ćwiczeń, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 150 s.
31
Burzym E., Rajzer K., Serwan I., Szczepanik Z., (1972), Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych: zbiór ćwiczeń, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 158 s.
32
Szczepanik Z., (1971), Niektóre problemy pomiaru i prezentacji wyniku finansowego w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 41, s. 93-107.
33
Burzymowa E., Rajzer K., Serwan I., Szczepanik Z., (1967), Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw handlowych, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 273 s.
34
Szczepanik Z., (1996), Rentowność firm przemysłowych w okresie transformacji systemowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 23 k.
1
@article{UEK:2168251912,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Rentowność firm przemysłowych w okresie transformacji systemowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "478",
pages = "37-49",
year = "1996",
}
2
@inbook{UEK:2168263578,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Ocena przydatności aktualnych rozwiązań rachunku wyników w świetle wymogów rachunku mikro i makroekonomicznego",
booktitle = "Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 2",
pages = "98-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
3
@article{UEK:2168262644,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Struktura krótkookresowego rachunku wyników przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "426",
pages = "53-59",
year = "1994",
}
4
@misc{UEK:2168248292,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1994",
}
5
@article{UEK:2168247224,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Tendencje rozwojowe rentowności przemysłu państwowego okresu transformacji systemowej lat 1987 i 1992",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 37-38",
pages = "99-111",
year = "1994",
}
6
@article{UEK:2168226815,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Możliwości oceny kondycji finansowej firmy na tle aktualnego rachunku wyników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "448",
pages = "79-83",
year = "1994",
}
7
@misc{UEK:2168264920,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
8
@article{UEK:2168262252,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Krótkookresowy rachunek wyników - podstawowe problemy metodologiczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "394",
pages = "47-57",
year = "1993",
}
9
@article{UEK:2168252158,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Wyniki finansowe w przemyśle - uwarunkowania i tendencje zmian - na tle procesów inflacyjnych lat osiemdziesiątych w gospodarce polskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "376",
pages = "85-93",
year = "1993",
}
10
@article{UEK:2168229180,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Uwarunkowania i skutki ekonomiczne tworzenia i podziału nadwyżek ekonomicznych u producentów w latach osiemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "347",
pages = "79-95",
year = "1991",
}
11
@misc{UEK:2168275917,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Procesy inflacyjne a zmiany wyników finansowych w przemyśle polskim lat osiemdziesiątych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 33/1, styczeń-czerwiec 1989",
pages = "47",
year = "1991",
}
12
@article{UEK:2168247172,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Struktura budżetu miasta Krakowa okresu wstępnej prywatyzacji i reformy samorządowej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 34",
pages = "39-47",
year = "1991",
}
13
@article{UEK:2168226783,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Procesy inflacyjne a zmiany wyników finansowych w przemyśle polskim lat osiemdziesiątych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 33",
pages = "59-67",
year = "1990",
}
14
@article{UEK:2168230146,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Stabilizacyjna rola wyniku finansowego w świetle zasad systemu finansowego przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "318",
pages = "81-98",
year = "1990",
}
15
@article{UEK:2168263434,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Wynik działalności przedsiębiorstwa jako obiektywna kategoria mikroekonomiczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "293",
pages = "113-133",
year = "1989",
}
16
@article{UEK:2168262500,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Redystrybucja finansowa w przemyśle w warunkach inflacji kosztów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "264",
pages = "191-205",
year = "1988",
}
17
@article{UEK:2168258264,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Uwarunkowania i skutki ekonomiczne powszechnego różnicowania się i ogólnego spadku stopy akumulacji pieniężnej przedsiębiorstw przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "240",
pages = "25-45",
year = "1987",
}
18
@book{UEK:2168283423,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Akumulacja pieniężna i zysk przemysłu uspołecznionego w warunkach inflacji kosztów lat siedemdziesiątych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1987",
issn = "0209-1674",
}
19
@article{UEK:2168243190,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Akumulacja pieniężna a proces inflacji kosztów",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "121-139",
year = "1986",
}
20
@inbook{UEK:2168282389,
author = "Janusz Maciaszek and Zdzisław Szczepanik",
title = "Ekonomiczna nieefektywność tendencji ogólnego spadku oraz różnicującej się stopy akumulacji pieniężnej w przemyśle uspołecznionym",
booktitle = "Finansowe mechanizmy nierównowagi",
pages = "44-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
21
@inbook{UEK:2168282403,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Zakłócające działanie manipulowanego wyniku finansowego przedsiębiorstw przemysłowych",
booktitle = "Finansowe mechanizmy nierównowagi",
pages = "137-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
22
@article{UEK:2168236546,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Wyniki finansowe przemysłu uspołecznionego w latach siedemdziesiątych a wymogi reformy gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "192",
pages = "81-92",
year = "1985",
}
23
@article{UEK:2168246754,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Ocena ujęć wyników działalności przedsiębiorstw uspołecznionych w typowych źródłach statystycznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "175-185",
year = "1985",
}
24
@article{UEK:2168236550,
author = "Jolanta Juza and Zdzisław Szczepanik",
title = "Koszty produkcji w typowych źródłach statystycznych : próba oceny systemu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "192",
pages = "101-109",
year = "1985",
}
25
@article{UEK:2168233194,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Koncepcja budowy rachunku wyników przedsiębiorstw odpowiadająca wymogom bilansu gospodarki narodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "102",
pages = "37-50",
year = "1978",
}
26
@article{UEK:2168250066,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Istota rachunku wyników przedsiębiorstwa uspołecznionego w polskiej literaturze ekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "89",
pages = "69-84",
year = "1977",
}
27
@unpublished{UEK:2168305479,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Teoretyczne podstawy budowy uzasadnionego ekonomicznie rachunku wyników przedsiębiorstwa przemysłowego",
adress = "Kraków",
year = "1974",
}
28
@book{UEK:2168285599,
author = "Elżbieta Burzymowa and Krystyna Rajzer and Ireneusz Serwan and Zdzisław Szczepanik",
title = "Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw handlowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
edition = "Wyd. 2",
}
29
@book{UEK:2168272362,
author = "Elżbieta Burzym and Antoni Bizoń and Bronisław Micherda and Stanisława Sadowska and Zdzisław Szczepanik",
title = "Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1973",
}
30
@book{UEK:2168244730,
author = "Elżbieta Burzym and Antoni Bizoń and Bronisław Micherda and Zdzisław Szczepanik",
title = "Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych : zbiór ćwiczeń",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1972",
}
31
@book{UEK:2168284739,
author = "Elżbieta Burzym and Krystyna Rajzer and Ireneusz Serwan and Zdzisław Szczepanik",
title = "Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych : zbiór ćwiczeń",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1972",
}
32
@article{UEK:2168249662,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Niektóre problemy pomiaru i prezentacji wyniku finansowego w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "41",
pages = "93-107",
year = "1971",
}
33
@book{UEK:2168284743,
author = "Elżbieta Burzymowa and Krystyna Rajzer and Ireneusz Serwan and Zdzisław Szczepanik",
title = "Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw handlowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1967",
}
34
@unpublished{UEK:2168330307,
author = "Zdzisław Szczepanik",
title = "Rentowność firm przemysłowych w okresie transformacji systemowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID