Publications of the selected author
1

Title:
Prawo korporacyjne : prawne i fiskalne aspekty działalności korporacji
Source:
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2016, s. 92-117 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-100-9
Nr:
2168310095
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Prawne i fiskalne aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2014, s. 64-84
ISBN:
978-83-7641-935-0
Nr:
2168282009
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Współpraca państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej w ramach III filaru Unii Europejskiej = The European Community Member States Cooperation within the Third Pillar of European Union
Source:
Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008, s. 67-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60822-50-0
Nr:
2165641822
chapter in monograph
4

Title:
Non omnis moriar Profesor Kazimierz Urban 1946-2007
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (21), s. 4
Access mode:
Nr:
2168347618
varia
5

Title:
Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji jako przykład implementacji dyrektywy wspólnotowej 2002/14 do wewnętrznego systemu prawnego Polski = Act on Employees Information and Consultation as an Example of Implementation of EU Directive 2002/14 into the Polish Legal System
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. - 28, t. 2 (2007) , s. 79-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168310327
article
6

Title:
Funkcjonowanie podpisu elektronicznego w praktyce życia społeczno-gospodarczego w świetle uregulowań prawa polskiego = Electronic Signatures within Social-economic Life in View of Polish Law
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. - 21 (2006) , s. 155-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168310325
article
7

Author:
Zbigniew Czubiński , Zofia Szafrańska
Title:
Gwidon Rysiak (1935-1996)
Source:
Państwo i Prawo. - z. 2, s. 86-87
Nr:
2168363100
varia
8

Title:
Gwidon Rysiak 1935-1996
Source:
Przegląd Zachodni. - nr 4, s. 237-238
Nr:
2168356888
varia
9

Title:
Akredytywa dokumentowa w świetle nowych jednolitych zwyczajów i praktyki dotyczącej akredytyw dokumentowych - UPC 500 = Documentary Letter of Credit in Context of New Uniform Practices and Procedures Concerning UPC 500
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 481 (1996) , s. 33-45. - Summ.
Nr:
2168260776
article
10

Title:
Koordynacja i harmonizacja prawa bankowego we Wspólnocie Europejskiej w świetle dyrektyw Rady Wspólnoty
Source:
Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.) / materiały zebr. Kazimierz LANKOSZ - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 95-103
ISBN:
83-86439-66-1
Nr:
2168284559
chapter in conference materials
See main document
11

Title:
Charakterystyczne zmiany strukturalne rolnictwa RFN w latach 1979-1987 = Characteristic Changes in F.R.G.'s Agriculture in Years 1979-1987
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 387 (1992) , s. 5-23. - Summ., rez.
Nr:
2168246268
article
12

Title:
Studium porównawcze prognozowanego rozwoju produkcji zwierzęcej : (na przykładzie Polski i byłej NRD) = Comparative Studies on the Forecasted Development of Animal Production in Poland and GDR
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 367 (1992) , s. 25-42. - Summ., rez.
Nr:
2168246318
article
13

Title:
Model prognozy wielkości dochodu narodowego NRD do 1990 roku = Model of GRD national Income Forecasting Till 1990
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 340 (1991) , s. 109-118. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168257796
article
14

Title:
Analiza czynników tempa wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych = The Analysis of the Factors of Economic Growth Rate in the European CMEA Countries in the 70-ties and the 80-ties
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 32 (1989) , s. 81-93. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226835
article
15

Title:
Badanie wpływu zmian strukturalnych czynników wzrostu gospodarczego na wielkość DN w Polsce w latach 1970-1985 = Analysis of the Impact of Structural Changes of Factors Leading to Economic Growth on the Size of GNP in Poland Between 1970-1985
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 302 (1989) , s. 67-78. - Summ., rez.
Nr:
2168283333
article
16

Title:
Analiza struktury dochodu narodowego w Polsce w latach 1970-1985 = Analysis of National Income Structuralization and Factors of its Growth in Poland in the Years 1970-1985
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989) , s. 307-326. - Summ., rez.
Nr:
2168234930
article
17

Title:
Tendencje zmian strukturalnych grupy chłopo-robotników w województwie miejskim krakowskim w świetle spisów powszechnych = Tendences of Structural Changes of the Farmer-Industrial Labourer Group in Cracow Province in the Licht of Censuses
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988) , s. 121-144. - Rez., summ.
Nr:
2168244182
article
18

Title:
Uwagi o rozwoju szkolnictwa wyższego i średniego w wybranych krajach socjalistycznych (w latach 1970-1980) = Some Aspects of Development of Secondary and Higher Education in Selected Communist Countries between 1970 and 1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 226 (1987) , s. 123-142. - Rez., summ.
Nr:
2168249544
article
19

Title:
Analiza porównawcza wybranych mierników oceny poziomu rozwoju ochrony zdrowia w europejskich krajach RWPG w latach 1970-1980 = Comparative Analysis of Selected Measures of Assessment for Level of Health Protection in European Comicon Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 251 (1987) , s. 213-228. - Rez., summ.
Nr:
2168249526
article
20

Title:
Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Cz. 1, Organizacje systemu ONZ : wybór dokumentów
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1983
Physical description:
211 s.; 24 cm
Nr:
2168335015
academic script
21

Title:
Wybrane zagadnienia prawa międzynarodowego : wybór dokumentów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
215 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345850
textbook
22

Title:
Analiza struktur ekonomicznych Polski i NRD na tle RWPG = The Analysis of Economic Structures of Poland and the GDR Against the Background of the Council's for Mutual Economic Aid Activity
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 132 (1980) , s. 15-26. - Rez., summ.
Nr:
2168237426
article
23

Title:
Tendencje rozwojowe współpracy naukowo-technicznej między Polską a NRD = Trends of Growth of the Technical and Scientific Cooperation between Poland and the GDR
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 107 (1978) , s. 119-134. - Summ., rez.
Nr:
2168250020
article
24

Author:
Title:
Analiza współpracy gospodarczej między PRL i NRD 1965 - 1980 na tle rozwoju społeczno - gospodarczego obu krajów
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
340 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/132
Nr:
2168304735
doctoral dissertation
25

Title:
Przedsiębiorstwo wielonarodowe - jego funkcja w gospodarce socjalistycznej
Source:
Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 6 (66), s. 153-154
Nr:
2168240610
varia
26

Author:
Title:
Recenzja książki Jana Kolasy pt. "Głosowanie w powszechnych organizacjach międzynarodowych. Wybrane zagadnienia prawne"
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 74 (1975) , s. 171-175
Nr:
2168250566
review
Unpublished documents:
1

Title:
Analiza porównawcza spółek kapitałowych prawa handlowego Polski i Francji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
42 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-429/Magazyn
Nr:
2168329067
unpublished scientific work
1
Prawo korporacyjne : prawne i fiskalne aspekty działalności korporacji / Zofia SZAFRAŃSKA, Robert ŚLIWA // W: Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 92-117. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-100-9
2
Prawne i fiskalne aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw / Zofia SZAFRAŃSKA, Robert ŚLIWA // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 64-84. - ISBN 978-83-7641-935-0
3
Współpraca państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej w ramach III filaru Unii Europejskiej = The European Community Member States Cooperation within the Third Pillar of European Union / Zofia SZAFRAŃSKA // W: Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008. - S. 67-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60822-50-0
4
Non omnis moriar Profesor Kazimierz Urban 1946-2007 / Zofia SZAFRAŃSKA, Marian BANACH // Kurier UEK. - nr 5 (21) (2008), s. 4. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/4. - ISSN 1689-7757
5
Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji jako przykład implementacji dyrektywy wspólnotowej 2002/14 do wewnętrznego systemu prawnego Polski = Act on Employees Information and Consultation as an Example of Implementation of EU Directive 2002/14 into the Polish Legal System / Zofia SZAFRAŃSKA // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 28, t. 2 (2007), s. 79-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
6
Funkcjonowanie podpisu elektronicznego w praktyce życia społeczno-gospodarczego w świetle uregulowań prawa polskiego = Electronic Signatures within Social-economic Life in View of Polish Law / Zofia SZAFRAŃSKA // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006), s. 155-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
7
Gwidon Rysiak (1935-1996) / Zbigniew Czubiński, Zofia SZAFRAŃSKA // Państwo i Prawo. - z. 2 (1998), s. 86-87. - ISSN 0031-0980
8
Gwidon Rysiak 1935-1996 / Marian BANACH, Zofia SZAFRAŃSKA // Przegląd Zachodni. - nr 4 (1997), s. 237-238. - ISSN 0033-2437
9
Akredytywa dokumentowa w świetle nowych jednolitych zwyczajów i praktyki dotyczącej akredytyw dokumentowych - UPC 500 = Documentary Letter of Credit in Context of New Uniform Practices and Procedures Concerning UPC 500 / Zofia SZAFRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 481 (1996), s. 33-45. - Summ. - ISSN 0208-7944
10
Koordynacja i harmonizacja prawa bankowego we Wspólnocie Europejskiej w świetle dyrektyw Rady Wspólnoty / Zofia SZAFRAŃSKA // W: Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.) / materiały zebr. Kazimierz LANKOSZ. - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 95-103. - ISBN 83-86439-66-1
11
Charakterystyczne zmiany strukturalne rolnictwa RFN w latach 1979-1987 = Characteristic Changes in F.R.G.'s Agriculture in Years 1979-1987 / Stanisław WACŁAWOWICZ, Zofia SZAFRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 387 (1992), s. 5-23. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
12
Studium porównawcze prognozowanego rozwoju produkcji zwierzęcej : (na przykładzie Polski i byłej NRD) = Comparative Studies on the Forecasted Development of Animal Production in Poland and GDR / Zofia SZAFRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 367 (1992), s. 25-42. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
13
Model prognozy wielkości dochodu narodowego NRD do 1990 roku = Model of GRD national Income Forecasting Till 1990 / Zofia SZAFRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 340 (1991), s. 109-118. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
14
Analiza czynników tempa wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych = The Analysis of the Factors of Economic Growth Rate in the European CMEA Countries in the 70-ties and the 80-ties / Zofia SZAFRAŃSKA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989), s. 81-93. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
15
Badanie wpływu zmian strukturalnych czynników wzrostu gospodarczego na wielkość DN w Polsce w latach 1970-1985 = Analysis of the Impact of Structural Changes of Factors Leading to Economic Growth on the Size of GNP in Poland Between 1970-1985 / Zofia SZAFRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 302 (1989), s. 67-78. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
16
Analiza struktury dochodu narodowego w Polsce w latach 1970-1985 = Analysis of National Income Structuralization and Factors of its Growth in Poland in the Years 1970-1985 / Zofia SZFRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989), s. 307-326. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
17
Tendencje zmian strukturalnych grupy chłopo-robotników w województwie miejskim krakowskim w świetle spisów powszechnych = Tendences of Structural Changes of the Farmer-Industrial Labourer Group in Cracow Province in the Licht of Censuses / Stanisław WACŁAWOWICZ, Zofia SZAFRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988), s. 121-144. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
18
Uwagi o rozwoju szkolnictwa wyższego i średniego w wybranych krajach socjalistycznych (w latach 1970-1980) = Some Aspects of Development of Secondary and Higher Education in Selected Communist Countries between 1970 and 1980 / Stanisław WACŁAWOWICZ, Zofia SZAFRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 226 (1987), s. 123-142. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
19
Analiza porównawcza wybranych mierników oceny poziomu rozwoju ochrony zdrowia w europejskich krajach RWPG w latach 1970-1980 = Comparative Analysis of Selected Measures of Assessment for Level of Health Protection in European Comicon Countries / Stanisław WACŁAWOWICZ, Zofia SZAFRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987), s. 213-228. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
20
Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Cz. 1, Organizacje systemu ONZ : wybór dokumentów / Marian BANACH, Kazimierz LANKOSZ, Zofia SZAFRAŃSKA ; red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1983. - 211 s. ; 24 cm
21
Wybrane zagadnienia prawa międzynarodowego : wybór dokumentów / Marian BANACH, Kazimierz LANKOSZ, Zofia SZAFRAŃSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - 215 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
22
Analiza struktur ekonomicznych Polski i NRD na tle RWPG = The Analysis of Economic Structures of Poland and the GDR Against the Background of the Council's for Mutual Economic Aid Activity / Zofia SZAFRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 132 (1980), s. 15-26. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
23
Tendencje rozwojowe współpracy naukowo-technicznej między Polską a NRD = Trends of Growth of the Technical and Scientific Cooperation between Poland and the GDR / Zofia SZAFRAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 107 (1978), s. 119-134. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
24
Analiza współpracy gospodarczej między PRL i NRD 1965 - 1980 na tle rozwoju społeczno - gospodarczego obu krajów / Zofia KULKA ; . - Kraków : , 1977. - 340 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Leszek KASPRZYK. - Bibliogr.
25
Przedsiębiorstwo wielonarodowe - jego funkcja w gospodarce socjalistycznej / Zofia KULKA, Marian BANACH // Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 6 (66) (1976), s. 153-154. - ISSN 0137-3528
26
Recenzja książki Jana Kolasy pt. "Głosowanie w powszechnych organizacjach międzynarodowych. Wybrane zagadnienia prawne" / Zofia KULKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 74 (1975), s. 171-175. - Rec. pracy: Jan Kolasa, Głosowanie w powszechnych organizacjach międzynarodowych: wybrane zagadnienia prawne. Wrocław: PWN, 1973. - ISSN 0208-7944
27
Analiza porównawcza spółek kapitałowych prawa handlowego Polski i Francji / Zofia SZAFRAŃSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, [1997]. - 42 k. : il. ; 30 cm
1
Szafrańska Z., Śliwa R., (2016), Prawo korporacyjne : prawne i fiskalne aspekty działalności korporacji. [W:] Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie, Warszawa : Difin, s. 92-117.
2
Szafrańska Z., Śliwa R., (2014), Prawne i fiskalne aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Targalski J., Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa : Difin, s. 64-84.
3
Szafrańska Z., (2008), Współpraca państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej w ramach III filaru Unii Europejskiej. [W:] Reichel M. (red.), Polska w Unii Europejskiej, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, s. 67-91.
4
Szafrańska Z., Banach M., (2008), Non omnis moriar Profesor Kazimierz Urban 1946-2007, "Kurier UEK", nr 5 (21), s. 4; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/4
5
Szafrańska Z., (2007), Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji jako przykład implementacji dyrektywy wspólnotowej 2002/14 do wewnętrznego systemu prawnego Polski, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 28, t. 2, s. 79-100.
6
Szafrańska Z., (2006), Funkcjonowanie podpisu elektronicznego w praktyce życia społeczno-gospodarczego w świetle uregulowań prawa polskiego, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 21, s. 155-172.
7
Czubiński Z., Szafrańska Z., (1998), Gwidon Rysiak (1935-1996), "Państwo i Prawo", z. 2, s. 86-87.
8
Banach M., Szafrańska Z., (1997), Gwidon Rysiak 1935-1996, "Przegląd Zachodni", nr 4, s. 237-238.
9
Szafrańska Z., (1996), Akredytywa dokumentowa w świetle nowych jednolitych zwyczajów i praktyki dotyczącej akredytyw dokumentowych - UPC 500, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 481, s. 33-45.
10
Szafrańska Z., (1995), Koordynacja i harmonizacja prawa bankowego we Wspólnocie Europejskiej w świetle dyrektyw Rady Wspólnoty. [W:] Lankosz K. (red.), Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.), Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 95-103.
11
Wacławowicz S., Szafrańska Z., (1992), Charakterystyczne zmiany strukturalne rolnictwa RFN w latach 1979-1987, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 387, s. 5-23.
12
Szafrańska Z., (1992), Studium porównawcze prognozowanego rozwoju produkcji zwierzęcej (na przykładzie Polski i byłej NRD), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 367, s. 25-42.
13
Szafrańska Z., (1991), Model prognozy wielkości dochodu narodowego NRD do 1990 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 340, s. 109-118.
14
Szafrańska Z., (1989), Analiza czynników tempa wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 32, s. 81-93.
15
Szafrańska Z., (1989), Badanie wpływu zmian strukturalnych czynników wzrostu gospodarczego na wielkość DN w Polsce w latach 1970-1985, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 302, s. 67-78.
16
Szafrańska Z., (1989), Analiza struktury dochodu narodowego w Polsce w latach 1970-1985, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 307-326.
17
Wacławowicz S., Szafrańska Z., (1988), Tendencje zmian strukturalnych grupy chłopo-robotników w województwie miejskim krakowskim w świetle spisów powszechnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 273, s. 121-144.
18
Wacławowicz S., Szafrańska Z., (1987), Uwagi o rozwoju szkolnictwa wyższego i średniego w wybranych krajach socjalistycznych (w latach 1970-1980), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 226, s. 123-142.
19
Wacławowicz S., Szafrańska Z., (1987), Analiza porównawcza wybranych mierników oceny poziomu rozwoju ochrony zdrowia w europejskich krajach RWPG w latach 1970-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 251, s. 213-228.
20
Banach M., Lankosz K., Szafrańska Z., (1983), Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Cz. 1, Organizacje systemu ONZ: wybór dokumentów, Mikułowski Pomorski J. (red.), Kraków : Akad. Ekonomiczna, 211 s.
21
Banach M., Lankosz K., Szafrańska Z., (1981), Wybrane zagadnienia prawa międzynarodowego: wybór dokumentów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 215 s.
22
Szafrańska Z., (1980), Analiza struktur ekonomicznych Polski i NRD na tle RWPG, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 132, s. 15-26.
23
Szafrańska Z., (1978), Tendencje rozwojowe współpracy naukowo-technicznej między Polską a NRD, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 107, s. 119-134.
24
Kulka Z., (1977), Analiza współpracy gospodarczej między PRL i NRD 1965 - 1980 na tle rozwoju społeczno - gospodarczego obu krajów, Prom. Kasprzyk L., Kraków : , 340 k.
25
Kulka Z., Banach M., (1976), Przedsiębiorstwo wielonarodowe - jego funkcja w gospodarce socjalistycznej, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych", nr 6 (66), s. 153-154.
26
Kulka Z., (1975), Recenzja książki Jana Kolasy pt. "Głosowanie w powszechnych organizacjach międzynarodowych. Wybrane zagadnienia prawne", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 74, s. 171-175.
27
Szafrańska Z., (1997), Analiza porównawcza spółek kapitałowych prawa handlowego Polski i Francji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 42 k.
1
@inbook{UEK:2168310095,
author = "Zofia Szafrańska and Robert Śliwa",
title = "Prawo korporacyjne : prawne i fiskalne aspekty działalności korporacji",
booktitle = "Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie",
pages = "92-117",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-100-9",
}
2
@inbook{UEK:2168282009,
author = "Zofia Szafrańska and Robert Śliwa",
title = "Prawne i fiskalne aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem",
pages = "64-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7641-935-0",
}
3
@inbook{UEK:2165641822,
author = "Zofia Szafrańska",
title = "Współpraca państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej w ramach III filaru Unii Europejskiej",
booktitle = "Polska w Unii Europejskiej",
pages = "67-91",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec",
year = "2008",
isbn = "978-83-60822-50-0",
}
4
@misc{UEK:2168347618,
author = "Zofia Szafrańska and Marian Banach",
title = "Non omnis moriar Profesor Kazimierz Urban 1946-2007",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (21)",
pages = "4",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/4},
}
5
@article{UEK:2168310327,
author = "Zofia Szafrańska",
title = "Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji jako przykład implementacji dyrektywy wspólnotowej 2002/14 do wewnętrznego systemu prawnego Polski",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "28, t. 2",
pages = "79-100",
year = "2007",
}
6
@article{UEK:2168310325,
author = "Zofia Szafrańska",
title = "Funkcjonowanie podpisu elektronicznego w praktyce życia społeczno-gospodarczego w świetle uregulowań prawa polskiego",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "21",
pages = "155-172",
year = "2006",
}
7
@misc{UEK:2168363100,
author = "Zbigniew Czubiński and Zofia Szafrańska",
title = "Gwidon Rysiak (1935-1996)",
booktitle = "Państwo i Prawo",
number = "z. 2",
pages = "86-87",
year = "1998",
}
8
@misc{UEK:2168356888,
author = "Marian Banach and Zofia Szafrańska",
title = "Gwidon Rysiak 1935-1996",
booktitle = "Przegląd Zachodni",
number = "4",
pages = "237-238",
year = "1997",
}
9
@article{UEK:2168260776,
author = "Zofia Szafrańska",
title = "Akredytywa dokumentowa w świetle nowych jednolitych zwyczajów i praktyki dotyczącej akredytyw dokumentowych - UPC 500",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "481",
pages = "33-45",
year = "1996",
}
10
@inbook{UEK:2168284559,
author = "Zofia Szafrańska",
title = "Koordynacja i harmonizacja prawa bankowego we Wspólnocie Europejskiej w świetle dyrektyw Rady Wspólnoty",
booktitle = "Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.)",
pages = "95-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-66-1",
}
11
@article{UEK:2168246268,
author = "Stanisław Wacławowicz and Zofia Szafrańska",
title = "Charakterystyczne zmiany strukturalne rolnictwa RFN w latach 1979-1987",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "387",
pages = "5-23",
year = "1992",
}
12
@article{UEK:2168246318,
author = "Zofia Szafrańska",
title = "Studium porównawcze prognozowanego rozwoju produkcji zwierzęcej : (na przykładzie Polski i byłej NRD)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "367",
pages = "25-42",
year = "1992",
}
13
@article{UEK:2168257796,
author = "Zofia Szafrańska",
title = "Model prognozy wielkości dochodu narodowego NRD do 1990 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "340",
pages = "109-118",
year = "1991",
url = {},
}
14
@article{UEK:2168226835,
author = "Zofia Szafrańska",
title = "Analiza czynników tempa wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 32",
pages = "81-93",
year = "1989",
}
15
@article{UEK:2168283333,
author = "Zofia Szafrańska",
title = "Badanie wpływu zmian strukturalnych czynników wzrostu gospodarczego na wielkość DN w Polsce w latach 1970-1985",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "302",
pages = "67-78",
year = "1989",
}
16
@article{UEK:2168234930,
author = "Zofia Szafrańska",
title = "Analiza struktury dochodu narodowego w Polsce w latach 1970-1985",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "307-326",
year = "1989",
}
17
@article{UEK:2168244182,
author = "Stanisław Wacławowicz and Zofia Szafrańska",
title = "Tendencje zmian strukturalnych grupy chłopo-robotników w województwie miejskim krakowskim w świetle spisów powszechnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "273",
pages = "121-144",
year = "1988",
}
18
@article{UEK:2168249544,
author = "Stanisław Wacławowicz and Zofia Szafrańska",
title = "Uwagi o rozwoju szkolnictwa wyższego i średniego w wybranych krajach socjalistycznych (w latach 1970-1980)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "226",
pages = "123-142",
year = "1987",
}
19
@article{UEK:2168249526,
author = "Stanisław Wacławowicz and Zofia Szafrańska",
title = "Analiza porównawcza wybranych mierników oceny poziomu rozwoju ochrony zdrowia w europejskich krajach RWPG w latach 1970-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "251",
pages = "213-228",
year = "1987",
}
20
@book{UEK:2168335015,
author = "Marian Banach and Kazimierz Lankosz and Zofia Szafrańska",
title = "Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Cz. 1, Organizacje systemu ONZ : wybór dokumentów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1983",
}
21
@book{UEK:2168345850,
author = "Marian Banach and Kazimierz Lankosz and Zofia Szafrańska",
title = "Wybrane zagadnienia prawa międzynarodowego : wybór dokumentów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
22
@article{UEK:2168237426,
author = "Zofia Szafrańska",
title = "Analiza struktur ekonomicznych Polski i NRD na tle RWPG",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "132",
pages = "15-26",
year = "1980",
}
23
@article{UEK:2168250020,
author = "Zofia Szafrańska",
title = "Tendencje rozwojowe współpracy naukowo-technicznej między Polską a NRD",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "107",
pages = "119-134",
year = "1978",
}
24
@unpublished{UEK:2168304735,
author = "Zofia Kulka",
title = "Analiza współpracy gospodarczej między PRL i NRD 1965 - 1980 na tle rozwoju społeczno - gospodarczego obu krajów",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
25
@misc{UEK:2168240610,
author = "Zofia Kulka and Marian Banach",
title = "Przedsiębiorstwo wielonarodowe - jego funkcja w gospodarce socjalistycznej",
booktitle = "Przegląd Stosunków Międzynarodowych",
number = "6 (66)",
pages = "153-154",
year = "1976",
}
26
@article{UEK:2168250566,
author = "Zofia Kulka",
title = "Recenzja książki Jana Kolasy pt. Głosowanie w powszechnych organizacjach międzynarodowych. Wybrane zagadnienia prawne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "74",
pages = "171-175",
year = "1975",
}
27
@unpublished{UEK:2168329067,
author = "Zofia Szafrańska",
title = "Analiza porównawcza spółek kapitałowych prawa handlowego Polski i Francji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID