Publications of the selected author

1

Title:
Determinants of Foreign Direct Investments in the Visegrad Group Countries = Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 343 (2019) , s. 103-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Research financed by the National Science Centre: project title "Foreign Direct Investments and Productivity. Empirical Verification of the Theoretical Model of Conditional Interdependencies. The Case of V4 Countries" No 2015/17/N/HS4/01528
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168338327
article
2

Title:
Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
249 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-418
Nr:
2168332385
doctoral dissertation
3

Title:
Wyniki badań empirycznych w zakresie przedsiębiorczości międzynarodowej polskich przedsiębiorstw
Source:
Internacjonalizacja przedsiębiorstw w perspektywie przedsiębiorczości międzynarodowej / red. nauk. Krzysztof WACH - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 187-219 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20191-3
Nr:
2168329665
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Findings of Empirical Research into International Entrepreneurship of Polish Firms
Source:
Internationalization of Firms in the Perspective of International Entrepreneurship / ed. Krzysztof WACH - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 189-219 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20193-7
Nr:
2168329691
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Productivity Gap : a Chance or an Obstacle in Absorbing Benefits from FDI in a Host Country
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 5, nr 4 (2017) , s. 153-170. - Tytuł numeru: International Competitiveness - Bibliogr.
Research program:
Research financed by National Science Centre: project title: Foreign direct investment and productivity. Empirical verification of the theoretical model of conditional interdependencies. The case of V4 countries No 2015/17/N/HS4/01528
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168321903
article
6

Title:
Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli. - vol. 4, nr 1 (2016) , s. 83-94. - Tytuł numeru: Economics of Higher Education - Bibliogr.
Research program:
The article came into being within the statutory research project entitled "Entrepreneurship Education towards Contemporary Challenges" coordinated by K. Wach and financed by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland with the funds allocated to development of research potential of the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168304585
article
See main document
7

Title:
Wpływ BIZ na kreowanie wartości dodanej w kraju goszczącym ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa przemysłowego = The Impact of FDI on Gross Value Added in Host Country with Particular Emphasis on Manufacturing Sector
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 1 (2016) , s. 143-158. - Tytuł numeru: Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw = International and National Conditions of Enterprises Development - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168319047
article
8

Title:
Empirical Verification of Dynamic Dependences Between Productivity and Economy Openness : the Case of Visegrad Countries
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016) , s. 149-161. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168319045
article
9

Conference:
8th International Scientific Conference ENTRE 2016, Kraków, Polska, od 2016-04-07 do 2016-04-08
Title:
Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour
Source:
Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context / ed. by Krzysztof WACH, Agnieszka ŻUR - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 1119-1128. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65262-13-4
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168312739
chapter in conference materials
See main document
10

Title:
Foreign Direct Investment as a Stimulant in Productivity Convergence Process between Visegrad Countries and EU-15 = Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako stymulanta konwergencji produktywności pomiędzy krajami Grupy Wyszehrackiej a UE-15
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 6, t. 326 (2016) , s. 163-180. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Research financed by National Science Centre: project title: Foreign direct investment and productivity. Empirical verification of the theoretical model of conditional interdependencies. The case of V4 countries No 2015/17/N/HS4/01528
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168321919
article
11

Title:
Inward FDI and Entrepreneurship Rate : Empirical Evidence on Selected Effects of FDI in Visegrad Countries
Source:
Journal of Economics and Management. - nr 24 (2016) , s. 42-54. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This article came into being within the research project entitled The behaviour of Polish firms in the process of internationalisation from the international entrepreneurship perspective (OPUS 4), which has been funded by the National Science Centre on the basis of the decision No. DEC-2012/07/ B/HS4/00701
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168310579
article
12

Title:
Determinants of Inward FDI into Visegrad Countries : Empirical Evidence Based on Panel Data for the Years 2000-2012
Source:
Economics and Business Review. - vol. 2 (16), no. 1 (2016) , s. 34-52. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168302863
article
13

Title:
Ekonometryczne modelowanie współzależności krótko i długookresowych między rynkami kapitałowymi. Analiza empiryczna na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej w latach 2010-2014
Source:
Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 151-161 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941408-0-9
Access mode:
Nr:
2168298401
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Analiza skuteczności strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem współzależności między-rynkowych
Source:
Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak - Słupsk: Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, 2015, s. 191-201 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63216-00-9
Access mode:
Nr:
2168301339
chapter in monograph
15

Title:
Uwarunkowania i skutki przepływu BIZ z krajów UE 15 do UE 12 na przykładzie Polski i Węgier = The Determinants and Effects of FDI Flows from the EU-15 to UE-12 : the Case of Poland and Hungary
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 29, nr 1 (2015) , s. 73-88. - Tytuł numeru: Rozwój przemysłu w wybranych krajach - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168300037
article
16

Author:
Dopierała Łukasz , Wojciechowski Liwiusz
Title:
Efektywność inwestycji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w świetle modelu Henrikssona-Mertona = Investment Performance of the Insurance Funds Available Under Individual Retirement Accounts from the Perspective of Henriksson-Merton Model
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 3 (2015) , s. 55-67. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168300043
article
17

Title:
Znaczenie napływu BIZ w kontekście wzrostu i rozwoju gospodarczego na przykładzie krajów grupy wyszehradzkiej
Source:
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 193-202 - Bibliogr.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-9-8
Access mode:
Nr:
2168300623
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Ewolucja postrzegania i percpecji ryzyka w naukach społecznych
Source:
Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. Nr 2 / red. nauk. Michał Kruszyński - Kamieniec Wrocławski: Instytut Ekonomiczno-Społeczny, 2015, s. 180-182 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940844-1-7
Nr:
2168331629
chapter in monograph
19

Conference:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów, Warszawa, Polska, od 2014-11-21 do 2014-11-21
Title:
Uwarunkowania procesów imigracyjnych do Polski z krajów CEE i Azji w latach 2000-2013 : badanie empiryczne z wykorzystaniem danych panelowych = Determinants of Immigration from CEE and Asian Countries to Poland in the Years 2000-2013 : Empirical Study Using Panel Data Approach
Source:
Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2014, s. 200-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-431-2
Nr:
2168300001
chapter in conference materials
20

Title:
Wypełnienie kryteriów z Maastricht przez Polskę - refleksja nad konwergencją realną i członkostwem w unii monetarnej = The Fulfillment of the Maastricht Criteria by Poland - Reflections on the Real Convergence and the Membership in the Monetary Union
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / [red. Krzysztof WACH]. - vol. 5, nr 10 (2014) , s. 169-190. - Tytuł numeru: Procesy europeizacji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168300055
article
See main document
21

Title:
Uwarunkowania przepływu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych = The Determinants of FDI Flows from Poland to EU Countries : Gravity Model Using Panel Data Approach
Source:
Ekonomia Międzynarodowa. - nr 7 (2014) , s. 136-149. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168300049
article
22

Title:
The Factors of Outward FDI from V4 Countries from the Perspective of EU and EMU Membership : a Panel Gravity Model Approach = Determinanty BIZ z krajów V4 do krajów UE-27 z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 5, t. 307 (2014) , s. 163-176. - Tytuł numeru: Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168293295
article
23

Title:
The Size and the Strategic International Orientation : the Use of EPRG Model among Polish Family and Non-Family Firms
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 7, cz. 1 (2014) , s. 143-156. - Tytuł numeru: Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168278419
article
24

Title:
Krzywa Phillipsa w polskiej gospodarce : czy inwersja inflacji i bezrobocia występowała w latach 2000-2013? = Phillips Curve in Polish Economy : Empirical Vefification of This Model in the Last Thirteen Years (2000-2013)
Source:
Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka - Kraków: AT Wydawnictw, 2014, s. 197-204. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63910-25-9
Nr:
2168301319
chapter in monograph
25

Title:
The Determinants of FDI Flows from the EU-15 to the Visegrad Group Countries - a Panel Gravity Model Approach
Source:
Global Opportunities and Local Businesses / ed. by Krzysztof WACH - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 7-22. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Entrepreneurial Business and Economics Review ; vol. 1, nr 1)
ISBN:
978-83-939576-0-6
Nr:
2168300085
chapter in monograph
See main document
1
Determinants of Foreign Direct Investments in the Visegrad Group Countries = Determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej / Liwiusz Wojciechowski, Kamil MAKIEŁA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 343 (2019), s. 103-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3304/5355. - ISSN 0208-6018
2
Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej / Liwiusz Wojciechowski ; Promotor: Krzysztof WACH ; Promotor pomocniczy: Kamil MAKIEŁA. - Kraków, 2018. - 249 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003355
3
Wyniki badań empirycznych w zakresie przedsiębiorczości międzynarodowej polskich przedsiębiorstw / Krzysztof WACH, Liwiusz Wojciechowski // W: Internacjonalizacja przedsiębiorstw w perspektywie przedsiębiorczości międzynarodowej / red. nauk. Krzysztof WACH. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 187-219. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20191-3
4
Findings of Empirical Research into International Entrepreneurship of Polish Firms / Krzysztof WACH, Liwiusz Wojciechowski // W: Internationalization of Firms in the Perspective of International Entrepreneurship / ed. Krzysztof WACH. - Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 189-219. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20193-7
5
Productivity Gap : a Chance or an Obstacle in Absorbing Benefits from FDI in a Host Country / Liwiusz Wojciechowski // Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 5, nr 4 (2017), s. 153-170. - Summ.. - Tytuł numeru: International Competitiveness. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/280/pdf. - ISSN 2353-883X
6
Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour / Krzysztof WACH, Liwiusz Wojciechowski // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli. - vol. 4, nr 1 (2016), s. 83-94. - Summ.. - Tytuł numeru: Economics of Higher Education. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/142/pdf_1. - ISSN 2353-883X
7
Wpływ BIZ na kreowanie wartości dodanej w kraju goszczącym ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa przemysłowego = The Impact of FDI on Gross Value Added in Host Country with Particular Emphasis on Manufacturing Sector / Liwiusz Wojciechowski // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 30, nr 1 (2016), s. 143-158. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw = International and National Conditions of Enterprises Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3122/2751. - ISSN 2080-1653
8
Empirical Verification of Dynamic Dependences Between Productivity and Economy Openness : the Case of Visegrad Countries / Liwiusz Wojciechowski // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016), s. 149-161. - Summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3144/2771. - ISSN 2083-3296
9
Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour / Krzysztof WACH, Liwiusz Wojciechowski // W: Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context [on-line] / ed. by Krzysztof WACH, Agnieszka ŻUR. - Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - S. 1119-1128. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-13-4. - Pełny tekst: http://www.conference.uek.krakow.pl/2016/8th%20ENTRE%202016%20Conference%20Proceedings.pdf
10
Foreign Direct Investment as a Stimulant in Productivity Convergence Process between Visegrad Countries and EU-15 = Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako stymulanta konwergencji produktywności pomiędzy krajami Grupy Wyszehrackiej a UE-15 / Liwiusz Wojciechowski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 6, t. 326 (2016), s. 163-180. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/21766/1/0_5_ 163 -180_Wojciechowski.pdf. - ISSN 0208-6018
11
Inward FDI and Entrepreneurship Rate : Empirical Evidence on Selected Effects of FDI in Visegrad Countries / Krzysztof WACH, Liwiusz Wojciechowski // Journal of Economics and Management. - nr 24 (2016), s. 42-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_24/04.pdf. - ISSN 1732-1948
12
Determinants of Inward FDI into Visegrad Countries : Empirical Evidence Based on Panel Data for the Years 2000-2012 / Krzysztof WACH, Liwisz Wojciechowski // Economics and Business Review. - vol. 2 (16), no. 1 (2016), s. 34-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ebr.edu.pl/pub/2016_1_34.pdf. - ISSN 2392-1641
13
Ekonometryczne modelowanie współzależności krótko i długookresowych między rynkami kapitałowymi. Analiza empiryczna na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej w latach 2010-2014 / Liwiusz Wojciechowski, Żaneta Zatorska // W: Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - S. 151-161. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941408-0-9. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=FOAHCwAAQBAJ&pg=PP1&dq=Wybrane+zastosowania+narz%C4%99dzi+analitycznych+w+naukach+ekonomicznych&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjkpYuKoLjJAhXJtBQKHZawDxAQ6AEIKjAA
14
Analiza skuteczności strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem współzależności między-rynkowych / Liwiusz Wojciechowski // W: Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy / red. nauk. Marcin Olkiewicz, Magdalena Drewniak. - Słupsk : Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, 2015. - S. 191-201. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63216-00-9. - Pełny tekst: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwjOj8mzzOrKAhWKCBoKHRwzCFk4ChAWCC4wAw&url=http%3A%2F%2F4intellect.com%2Fpobierz%2Fplik%3Fpath%3Dksiazki%2Fnauka-i-biznes-czyli-dwa-przenikajace-sie-swiaty.pdf&usg=AFQjCNEYMt73j_wPf_ERfD408YmYzAiqcw&bvm=bv.113943665,d.bGs&cad=rja
15
Uwarunkowania i skutki przepływu BIZ z krajów UE 15 do UE 12 na przykładzie Polski i Węgier = The Determinants and Effects of FDI Flows from the EU-15 to UE-12 : the Case of Poland and Hungary / Liwiusz Wojciechowski // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - vol. 29, nr 1 (2015), s. 73-88. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rozwój przemysłu w wybranych krajach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/2706/2387. - ISSN 2080-1653
16
Efektywność inwestycji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w świetle modelu Henrikssona-Mertona = Investment Performance of the Insurance Funds Available Under Individual Retirement Accounts from the Perspective of Henriksson-Merton Model / Łukasz Dopierała, Liwiusz Wojciechowski // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 857). - nr 41, t. 3 (2015), s. 55-67. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t3-55.pdf. - ISSN 2080-4881
17
Znaczenie napływu BIZ w kontekście wzrostu i rozwoju gospodarczego na przykładzie krajów grupy wyszehradzkiej / Ewelina Pawłowska, Liwiusz Wojciechowski // W: Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych / red. Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków : Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 193-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-9-8. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-narzedzia-analityczne-w-naukach-ekonomicznych
18
Ewolucja postrzegania i percpecji ryzyka w naukach społecznych / Liwiusz Wojciechowski // W: Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. Nr 2 / red. nauk. Michał Kruszyński. - Kamieniec Wrocławski : Instytut Ekonomiczno-Społeczny, 2015. - S. 180-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940844-1-7
19
Uwarunkowania procesów imigracyjnych do Polski z krajów CEE i Azji w latach 2000-2013 : badanie empiryczne z wykorzystaniem danych panelowych = Determinants of Immigration from CEE and Asian Countries to Poland in the Years 2000-2013 : Empirical Study Using Panel Data Approach / Liwiusz Wojciechowski, Anna Katarzyna Wieczór // W: Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii / red. nauk. Czesław Szmidt. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2014. - S. 200-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-431-2
20
Wypełnienie kryteriów z Maastricht przez Polskę - refleksja nad konwergencją realną i członkostwem w unii monetarnej = The Fulfillment of the Maastricht Criteria by Poland - Reflections on the Real Convergence and the Membership in the Monetary Union / Liwiusz Wojciechowski // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / [red. Krzysztof WACH]. - vol. 5, nr 10 (2014), s. 169-190. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Procesy europeizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/252/226. - ISSN 2082-5897
21
Uwarunkowania przepływu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych = The Determinants of FDI Flows from Poland to EU Countries : Gravity Model Using Panel Data Approach / Liwiusz Wojciechowski, Judyta Lubacha-Sember // Ekonomia Międzynarodowa. - nr 7 (2014), s. 136-149. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomia-m.pl/pdf/7.pdf. - ISSN 2082-4440
22
The Factors of Outward FDI from V4 Countries from the Perspective of EU and EMU Membership : a Panel Gravity Model Approach = Determinanty BIZ z krajów V4 do krajów UE-27 z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych / Krzysztof WACH, Liwiusz WOJCIECHOWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 5, t. 307 (2014), s. 163-176. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/284/235. - ISSN 0208-6018
23
The Size and the Strategic International Orientation : the Use of EPRG Model among Polish Family and Non-Family Firms / Krzysztof WACH, Liwiusz Wojciechowski // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 7, cz. 1 (2014), s. 143-156. - Summ.. - Tytuł numeru: Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-7-1.pdf#page=143&view=Fit. - ISSN 1733-2486
24
Krzywa Phillipsa w polskiej gospodarce : czy inwersja inflacji i bezrobocia występowała w latach 2000-2013? = Phillips Curve in Polish Economy : Empirical Vefification of This Model in the Last Thirteen Years (2000-2013) / Anna Katarzyna Wieczór, Liwiusz Wojeciechowski // W: Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym / red. Anna Krzysztofek, Arkadiusz Przybyłka. - Kraków : AT Wydawnictw, 2014. - S. 197-204. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63910-25-9
25
The Determinants of FDI Flows from the EU-15 to the Visegrad Group Countries - a Panel Gravity Model Approach / Liwiusz Wojciechowski // W: Global Opportunities and Local Businesses / ed. by Krzysztof WACH. - Cracow : Cracow University of Economics, 2013. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 1, nr 1). - S. 7-22. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939576-0-6. - Pełny tekst: http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/2
1
Wojciechowski L., Makieła K., (2019), Determinants of Foreign Direct Investments in the Visegrad Group Countries, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 343, s. 103-121; https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3304/5355
2
Wojciechowski L., (2018), Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej, Prom. Wach K., Kraków : , 249 k.
3
Wach K., Wojciechowski L., (2018), Wyniki badań empirycznych w zakresie przedsiębiorczości międzynarodowej polskich przedsiębiorstw. [W:] Wach K. (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw w perspektywie przedsiębiorczości międzynarodowej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 187-219.
4
Wach K., Wojciechowski L., (2018), Findings of Empirical Research into International Entrepreneurship of Polish Firms. [W:] Wach K. (red.), Internationalization of Firms in the Perspective of International Entrepreneurship, Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 189-219.
5
Wojciechowski L., (2017), Productivity Gap : a Chance or an Obstacle in Absorbing Benefits from FDI in a Host Country, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 5, nr 4, s. 153-170; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/280/pdf
6
Wach K., Wojciechowski L., (2016), Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 4, nr 1, s. 83-94; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/142/pdf_1
7
Wojciechowski L., (2016), Wpływ BIZ na kreowanie wartości dodanej w kraju goszczącym ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa przemysłowego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 30, nr 1, s. 143-158; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3122/2751
8
Wojciechowski L., (2016), Empirical Verification of Dynamic Dependences Between Productivity and Economy Openness : the Case of Visegrad Countries, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 12, s. 149-161; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3144/2771
9
Wach K., Wojciechowski L., (2016), Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour. [W:] Wach K., Żur A. (red.), Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context [on-line], Cracow : Cracow University of Economics, s. 1119-1128.
10
Wojciechowski L., (2016), Foreign Direct Investment as a Stimulant in Productivity Convergence Process between Visegrad Countries and EU-15, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 6, t. 326, s. 163-180; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/21766/1/0_5_ 163 -180_Wojciechowski.pdf
11
Wach K., Wojciechowski L., (2016), Inward FDI and Entrepreneurship Rate : Empirical Evidence on Selected Effects of FDI in Visegrad Countries, "Journal of Economics and Management", nr 24, s. 42-54; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/JEM_Artyku%C5%82y_1_30/JEM_24/04.pdf
12
Wach K., Wojciechowski L., (2016), Determinants of Inward FDI into Visegrad Countries : Empirical Evidence Based on Panel Data for the Years 2000-2012, "Economics and Business Review", vol. 2 (16), no. 1, s. 34-52; http://www.ebr.edu.pl/pub/2016_1_34.pdf
13
Wojciechowski L., Zatorska Ż., (2015), Ekonometryczne modelowanie współzależności krótko i długookresowych między rynkami kapitałowymi. Analiza empiryczna na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej w latach 2010-2014. [W:] Prędki A. (red.), Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych, Kraków : Mfiles.pl, s. 151-161.
14
Wojciechowski L., (2015), Analiza skuteczności strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem współzależności między-rynkowych. [W:] Olkiewicz M., Drewniak M. (red.), Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy, Słupsk : Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland, s. 191-201.
15
Wojciechowski L., (2015), Uwarunkowania i skutki przepływu BIZ z krajów UE 15 do UE 12 na przykładzie Polski i Węgier, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 29, nr 1, s. 73-88; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/2706/2387
16
Dopierała Ł., Wojciechowski L., (2015), Efektywność inwestycji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w świetle modelu Henrikssona-Mertona, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 41, t. 3, s. 55-67; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t3-55.pdf
17
Pawłowska E., Wojciechowski L., (2015), Znaczenie napływu BIZ w kontekście wzrostu i rozwoju gospodarczego na przykładzie krajów grupy wyszehradzkiej. [W:] Woźniak K. (red.), Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych, Kraków : Mfiles.pl, s. 193-202.
18
Wojciechowski L., (2015), Ewolucja postrzegania i percpecji ryzyka w naukach społecznych. [W:] Kruszyński M. (red.), Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. Nr 2, Kamieniec Wrocławski : Instytut Ekonomiczno-Społeczny, s. 180-182.
19
Wojciechowski L., Wieczór A., (2014), Uwarunkowania procesów imigracyjnych do Polski z krajów CEE i Azji w latach 2000-2013 : badanie empiryczne z wykorzystaniem danych panelowych. [W:] Szmidt C. (red.), Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 200-214.
20
Wojciechowski L., (2014), Wypełnienie kryteriów z Maastricht przez Polskę - refleksja nad konwergencją realną i członkostwem w unii monetarnej, "Horyzonty Polityki", vol. 5, nr 10, s. 169-190; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/252/226
21
Wojciechowski L., Lubacha-Sember J., (2014), Uwarunkowania przepływu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych, "Ekonomia Międzynarodowa", nr 7, s. 136-149; http://www.ekonomia-m.pl/pdf/7.pdf
22
Wach K., Wojciechowski L., (2014), The Factors of Outward FDI from V4 Countries from the Perspective of EU and EMU Membership : a Panel Gravity Model Approach, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 5, t. 307, s. 163-176; https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/284/235
23
Wach K., Wojciechowski L., (2014), The Size and the Strategic International Orientation : the Use of EPRG Model among Polish Family and Non-Family Firms, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 15, z. 7, cz. 1, s. 143-156; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-7-1.pdf#page=143&view=Fit
24
Wieczór A., Wojciechowski L., (2014), Krzywa Phillipsa w polskiej gospodarce : czy inwersja inflacji i bezrobocia występowała w latach 2000-2013?. [W:] Krzysztofek A., Przybyłka A. (red.), Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym, Kraków : AT Wydawnictw, s. 197-204.
25
Wojciechowski L., (2013), The Determinants of FDI Flows from the EU-15 to the Visegrad Group Countries - a Panel Gravity Model Approach. [W:] Wach K. (red.), Global Opportunities and Local Businesses (Entrepreneurial Business and Economics Review; vol. 1, nr 1), Cracow : Cracow University of Economics, s. 7-22.
1
@article{UEK:2168338327,
author = "Wojciechowski Liwiusz and Makieła Kamil",
title = "Determinants of Foreign Direct Investments in the Visegrad Group Countries",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 343",
pages = "103-121",
year = "2019",
}
2
@unpublished{UEK:2168332385,
author = "Wojciechowski Liwiusz",
title = "Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
3
@inbook{UEK:2168329665,
author = "Wach Krzysztof and Wojciechowski Liwiusz",
title = "Wyniki badań empirycznych w zakresie przedsiębiorczości międzynarodowej polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Internacjonalizacja przedsiębiorstw w perspektywie przedsiębiorczości międzynarodowej",
pages = "187-219",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20191-3",
}
4
@inbook{UEK:2168329691,
author = "Wach Krzysztof and Wojciechowski Liwiusz",
title = "Findings of Empirical Research into International Entrepreneurship of Polish Firms",
booktitle = "Internationalization of Firms in the Perspective of International Entrepreneurship",
pages = "189-219",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20193-7",
}
5
@article{UEK:2168321903,
author = "Wojciechowski Liwiusz",
title = "Productivity Gap : a Chance or an Obstacle in Absorbing Benefits from FDI in a Host Country",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 5, 4",
pages = "153-170",
year = "2017",
}
6
@article{UEK:2168304585,
author = "Wach Krzysztof and Wojciechowski Liwiusz",
title = "Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 4, 1",
pages = "83-94",
adress = "",
year = "2016",
}
7
@article{UEK:2168319047,
author = "Wojciechowski Liwiusz",
title = "Wpływ BIZ na kreowanie wartości dodanej w kraju goszczącym ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa przemysłowego",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 30, 1",
pages = "143-158",
year = "2016",
}
8
@article{UEK:2168319045,
author = "Wojciechowski Liwiusz",
title = "Empirical Verification of Dynamic Dependences Between Productivity and Economy Openness : the Case of Visegrad Countries",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 12",
pages = "149-161",
year = "2016",
}
9
@inbook{UEK:2168312739,
author = "Wach Krzysztof and Wojciechowski Liwiusz",
title = "Entrepreneurial Intentions of Students in Poland in the View of Ajzen's Theory of Planned Behaviour",
booktitle = "Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context",
pages = "1119-1128",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-65262-13-4",
}
10
@article{UEK:2168321919,
author = "Wojciechowski Liwiusz",
title = "Foreign Direct Investment as a Stimulant in Productivity Convergence Process between Visegrad Countries and EU-15",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 6, t. 326",
pages = "163-180",
year = "2016",
}
11
@article{UEK:2168310579,
author = "Wach Krzysztof and Wojciechowski Liwiusz",
title = "Inward FDI and Entrepreneurship Rate : Empirical Evidence on Selected Effects of FDI in Visegrad Countries",
journal = "Journal of Economics and Management",
number = "24",
pages = "42-54",
year = "2016",
}
12
@article{UEK:2168302863,
author = "Wach Krzysztof and Wojciechowski Liwiusz",
title = "Determinants of Inward FDI into Visegrad Countries : Empirical Evidence Based on Panel Data for the Years 2000-2012",
journal = "Economics and Business Review",
number = "vol. 2 (16), no. 1",
pages = "34-52",
year = "2016",
}
13
@inbook{UEK:2168298401,
author = "Wojciechowski Liwiusz and Zatorska Żaneta",
title = "Ekonometryczne modelowanie współzależności krótko i długookresowych między rynkami kapitałowymi. Analiza empiryczna na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej w latach 2010-2014",
booktitle = "Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych",
pages = "151-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-941408-0-9",
}
14
@inbook{UEK:2168301339,
author = "Wojciechowski Liwiusz",
title = "Analiza skuteczności strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem współzależności między-rynkowych",
booktitle = "Nauka i biznes, czyli dwa przenikające się światy",
pages = "191-201",
adress = "Słupsk",
publisher = "Network Solutions, Agencja Kreowania Wizerunku, Mateusz Weiland",
year = "2015",
isbn = "978-83-63216-00-9",
}
15
@article{UEK:2168300037,
author = "Wojciechowski Liwiusz",
title = "Uwarunkowania i skutki przepływu BIZ z krajów UE 15 do UE 12 na przykładzie Polski i Węgier",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 29, 1",
pages = "73-88",
adress = "",
year = "2015",
}
16
@article{UEK:2168300043,
author = "Dopierała Łukasz and Wojciechowski Liwiusz",
title = "Efektywność inwestycji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach indywidualnych kont emerytalnych w świetle modelu Henrikssona-Mertona",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "41, t. 3",
pages = "55-67",
adress = "",
year = "2015",
issn = "1640-6818",
}
17
@inbook{UEK:2168300623,
author = "Pawłowska Ewelina and Wojciechowski Liwiusz",
title = "Znaczenie napływu BIZ w kontekście wzrostu i rozwoju gospodarczego na przykładzie krajów grupy wyszehradzkiej",
booktitle = "Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych",
pages = "193-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-9-8",
}
18
@inbook{UEK:2168331629,
author = "Wojciechowski Liwiusz",
title = "Ewolucja postrzegania i percpecji ryzyka w naukach społecznych",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim. Nr 2",
pages = "180-182",
adress = "Kamieniec Wrocławski",
publisher = "Instytut Ekonomiczno-Społeczny",
year = "2015",
isbn = "978-83-940844-1-7",
}
19
@inbook{UEK:2168300001,
author = "Wojciechowski Liwiusz and Wieczór Anna Katarzyna",
title = "Uwarunkowania procesów imigracyjnych do Polski z krajów CEE i Azji w latach 2000-2013 : badanie empiryczne z wykorzystaniem danych panelowych",
booktitle = "Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii",
pages = "200-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2014",
isbn = "978-83-7561-431-2",
}
20
@article{UEK:2168300055,
author = "Wojciechowski Liwiusz",
title = "Wypełnienie kryteriów z Maastricht przez Polskę - refleksja nad konwergencją realną i członkostwem w unii monetarnej",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 5, 10",
pages = "169-190",
adress = "",
year = "2014",
}
21
@article{UEK:2168300049,
author = "Wojciechowski Liwiusz and Lubacha-Sember Judyta",
title = "Uwarunkowania przepływu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej : model grawitacyjny z wykorzystaniem danych panelowych",
journal = "Ekonomia Międzynarodowa",
number = "7",
pages = "136-149",
year = "2014",
}
22
@article{UEK:2168293295,
author = "Wach Krzysztof and Wojciechowski Liwiusz",
title = "The Factors of Outward FDI from V4 Countries from the Perspective of EU and EMU Membership : a Panel Gravity Model Approach",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 5, t. 307",
pages = "163-176",
adress = "",
year = "2014",
}
23
@article{UEK:2168278419,
author = "Wach Krzysztof and Wojciechowski Liwiusz",
title = "The Size and the Strategic International Orientation : the Use of EPRG Model among Polish Family and Non-Family Firms",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 15, z. 7, cz. 1",
pages = "143-156",
adress = "",
year = "2014",
}
24
@inbook{UEK:2168301319,
author = "Wieczór Anna Katarzyna and Wojciechowski Liwiusz",
title = "Krzywa Phillipsa w polskiej gospodarce : czy inwersja inflacji i bezrobocia występowała w latach 2000-2013?",
booktitle = "Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym",
pages = "197-204",
adress = "Kraków",
publisher = "AT Wydawnictw",
year = "2014",
isbn = "978-83-63910-25-9",
}
25
@inbook{UEK:2168300085,
author = "Wojciechowski Liwiusz",
title = "The Determinants of FDI Flows from the EU-15 to the Visegrad Group Countries - a Panel Gravity Model Approach",
booktitle = "Global Opportunities and Local Businesses",
pages = "7-22",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
issn = "2353-883X",
isbn = "978-83-939576-0-6",
}