Publications of the selected author

1

Title:
Efforts to Reduce the Public Finance Imbalance in France in the Multiannual Planning Context = Próby zmniejszania nierównowagi finansów publicznych we Francji w kontekście planowania wieloletniego
Source:
Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 17, nr 3 (83) (2019) , s. 72-93. - Tyt. numeru: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management - Recommendations for the Future - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168337869
article
2

Conference:
International Scientific Conference "Emerging Economies in Transition", Kraków, Polska, od 2019-05-27 do 2019-05-29
Title:
Protection of the EU Financial Interests - Irregularities Related to the Spending of EU Funds in Poland
Source:
Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019, s. 35-36. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168335981
varia
3

Title:
Fiscal Impacts of Environmental Tax Reform in Selected EU Member States
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (68) (2019) , s. 114-126. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168333859
article
4

Title:
Ewolucja układu budżetu zadaniowego w obszarze polityki kulturalnej państwa na przykładzie Polski i Francji = Evolution of Performance Budget in the Area of Cultural Policy Based on the Experience of Poland and France
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 52, nr 3 (2018) , s. 147-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168328663
article
5

Title:
Strategie konsolidacji fiskalnej w Polsce
Source:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 301-356
ISBN:
978-83-01-19813-8
Nr:
2168328747
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Polityka Unii Europejskiej w zakresie wspierania przedsiębiorczości w edukacji - aspekty finansowe = European Union Policy in the Field of Supporting Entrepreneurship in Education - Financial Aspects
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 44 (2018) , s. 73-82. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168333477
article
See main document
7

Conference:
19. Medzinárodna vedecka konferencia "Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky", Smolenice, Słowacja, od 2018-11-29 do 2018-11-30
Title:
Consolidation Effects of Public Finance in France
Source:
Medzinárodné vzťahy 2018 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov = International Relations 2018 : Current Issues of World Economy and Politics : Conference Proceedings / [eds. Adam Cibuľa, Natália Goda, Martin Karas, Monika Kochajdová, Kristína Krupová, Michal Klenka, Peter Valačai, Eva Vlková, Andrej Zrak] - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2018, s. 654-665. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Medzinárodné vzťahy: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky)
Research program:
The publication was financed from funds granted to the Faculty of Finance and Law at the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for maintenance of the research potential
ISBN:
978-80-225-4602-7
Access mode:
Nr:
2168332377
chapter in conference materials
8

Title:
Perspektywy dla finansów Unii Europejskiej po rezygnacji z członkostwa Wielkiej Brytanii = Prospects for EU Finance after the British Withdrawal from the European Union
Source:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 6, nr 2 (2018) , s. 106-118. - Tytuł numeru: Contemporary Challenges of Finance - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324689
article
9

Title:
Strategies of Fiscal Consolidation in Poland
Source:
Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 305-360
ISBN:
978-83-01-19812-1
Nr:
2168323859
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Struktura wydatków unijnych po 2020 roku w aspekcie wyzwań integracyjnych = The Structure of EU Expenditure after 2020 and Integration Challenges
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (969) (2017) , s. 49-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323945
article
11

Conference:
TAKE 2017 - Theory and Applications in the Knowledge Economy, Zagrzeb, Chorwacja, od 2017-07-12 do 2017-07-14
Title:
Increasing Importance of EU Spending on Business Research and Innovation - Evidence from Poland
Source:
Theory and Applications in the Knowledge Economy : Proceedings of the International Conference TAKE 2017 / eds. EduardoTomé, Gaby Neumann, Blaženka Knežević - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2017, s. 723-736. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research received financial support from the resources granted to the Faculty of Finance and Law of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-989-20-7714-7
Access mode:
Nr:
2168332559
chapter in conference materials
12

Title:
Planowanie wieloletnie w zakresie wydatków na bezpieczeństwo wewnętrzne - doświadczenia Polski i Francji na wybranych przykładach = Multiannual Planning Concerning Public Expenditure on Internal Security - Polish and French Experience
Source:
Problemy Zarządzania. - vol. 15, nr 2 (67), cz. 1 (2017) , s. 83-104. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami publicznymi - szanse i wyzwania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168317949
article
13

Conference:
14th International Scientific Conference "European Financial Systems", Brno, Czechy, od 2017-06-26 do 2017-06-27
Title:
Allocation of Environmental Taxes in the Context of General Government Expenditures on Environmental Protection in the European Union Member States
Source:
European Financial Systems 2017 : Proceedings. Part 1 / eds. Josef Nešleha, Tomáš Plíhal, Karel Urbanovský - Brno: Masaryk University, 2017, s. 109-117. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Katarzyna Stabryła-Chudzio - This research received financial support from the resources granted to the Faculty of Finance and Law of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-80-210-8609-8 ; 978-80-210-8610-4
Access mode:
Nr:
2168316939
chapter in conference materials
14

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Structure of EU Expenditure after 2020 in Terms of Integration Challenges = Struktura wydatków unijnych po 2020 roku w aspekcie wyzwań integracyjnych
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 126-127. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336789
varia
15

Title:
Europeanisation and the Convergence of Tax Policies
Source:
Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation / eds. Piotr STANEK, Krzysztof WACH - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 53-72 - Bibliogr.
Research program:
This research received financial support from the resources granted to the Faculty of Finance of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-83-01-19090-3
Nr:
2168309899
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Development of Organic Farming in Poland after 2013 in Terms of Common Agricultural Policy
Source:
EUREKA: Social and Humanities. - no. 3 (2016) , s. 43-52. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168307067
article
17

Title:
Contribution of the EU Budget to the Implementation of the Social Cohesion Policy of the European Union
Source:
Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 24, nr 2 (2016) , s. 89-106. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168307083
article
18

Title:
Koordynacja polityki fiskalnej w Unii Europejskiej - stan i perspektywy
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7 / red. nauk. Jan CZEKAJ - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 141-168 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-939641-1-6
Nr:
2168308117
chapter in monograph
See main document
19

Title:
The Effectiveness of EU Financial Interests Protection - the Case of Traditional Own Resources
Source:
Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 10 (2016) , s. 390-400. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168307589
article
20

Title:
Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny
Source:
Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK2015, s. 21-37
Signature:
NP-1453/Magazyn
Nr:
2168303631
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Is It Possible to Establish a Fiscal Union within the EU? : Conclusions on the Crisis
Publisher address:
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015
Physical description:
58 s.: il.; 22 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-3-659-41649-1
Nr:
2168292847
book
22

Title:
Kierunek zmian w płatnościach bezpośrednich dla rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej = The Direction of Changes in Direct Payments for Agriculture of the European Union Member States
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 403 (2015) , s. 321-330. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168299055
article
23

Title:
Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny
Source:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu2014, s. 23-53
Signature:
NP-1375/3/Magazyn
Nr:
2168288511
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
Modernizacja gospodarstw rolnych w Polsce w kontekście wykorzystania środków z budżetu Unii Europejskiej = Modernisation of Agricultural Holdings in Poland in the Context of Spending from the European Union Budget
Source:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 7 (2014) , s. 250-265. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168290905
article
25

Title:
Preferencje podatkowe w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Francji i Polski
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5 / red. nauk. Jan CZEKAJ - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 149-165 - Bibliogr.
Series:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-932796-7-8
Nr:
2168285469
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Propozycja utworzenia budżetu dla państw strefy euro na tle negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 = The Proposal to Create a Budget for the Euro Zone on the Background of the Negotiations on the Multiannual Financial Framework for the Years 2014-2020
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 3 (2013) , s. 386-396. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260916
article
27

Title:
Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej = Actual Challenges for the Common Agricultural Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. - t. 13(28), z. 2 (2013) , s. 79-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168283815
article
28

Title:
Analiza wprowadzania podatku od transakcji finansowych w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 4 / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 121-137 - Bibliogr.
Series:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-932796-3-0
Nr:
2168285453
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Czy unia fiskalna w obrębie Unii Europejskiej jest możliwa - wnioski z kryzysu = Is a Fiscal Union Within the European Union Possible? Conclusions Based on the Economic Crisis
Source:
Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 21, nr 2 (2013) , s. 170-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168283785
article
30

Title:
Analiza polskiego rolnictwa w aspekcie finansów Unii Europejskiej = Analysis of Polish Agriculture in the Light of European Union Finances
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 883 (2012) , s. 117-132. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244776
article
See main document
31

Title:
Funkcjonowanie budżetu zadaniowego we Francji - sześć lat doświadczeń
Source:
Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków / red. nauk. Barbara Woźniak, Marta Postuła - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa; CeDeWu, 2012, s. 161-170 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-036-7
Nr:
2168293271
chapter in monograph
32

Title:
Aktualne wyzwania dla Wspólnej Polityki Rolnej
Source:
Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu.2012, s. 53-65
Signature:
NP-1375/Magazyn
Nr:
2168271688
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Author:
Stabryła-Chudzio Katarzyna , Nowak Jarosław
Title:
Nowy kształt budżetu Unii Europejskiej po 2013 roku
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3 / red. nauk. Jan CZEKAJ - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 145-165 - Bibliogr.
Series:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-932796-0-9
Nr:
2168265624
chapter in monograph
See main document
34

Title:
W kierunku harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych - propozycje komisji europejskiej = Towards Harmonization of Company Income Tax - European Commission Proposals
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 108 (2012) , s. 516-525. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283809
article
35

Title:
Znaczenie mechanizmów stabilizacyjnych w Unii Europejskiej - wnioski w czasie kryzysu gospodarczo-finansowego
Source:
Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2012, s. 100-114 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 89)
ISBN:
978-83-63638-00-9
Nr:
2168245822
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Mikropożyczki jako jedna z form reakcji na kryzys gospodarczy - rozwiązania Unii Europejskiej = Micro Loans as a Response to the Economic Crisis : EU Solutions
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012) , s. 173-182. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255376
article
See main document
37

Title:
Budowa budżetu ogólnego Unii Europejskiej na przykładzie 2011 roku
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2 / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 115-134 - Bibliogr.
Series:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-927903-3-4
Nr:
2168265522
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Przyszłość wydatków na Wspólną Politykę Rolną
Source:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK2011, s. 37-51
Signature:
NP-1182/Magazyn
Nr:
2168261810
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Le rôle de la programmation pluriannuelle dans la gestion des finances de l'État
Source:
Revue Française de Finances Publiques. - nr 114 (2011) , s. 249-256 - Bibliogr.
Nr:
2168293273
article
40

Title:
Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
196 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-541-3
Nr:
2168226178
monograph
41

Title:
Tryb opracowania budżetu ogólnego Unii Europejskiej = Establishment of the General Budget of the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011) , s. 135-153. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221944
article
See main document
42

Title:
Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej
Source:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 159-175 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
Nr:
2168218006
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Planowanie wydatków w budżecie Unii Europejskiej
Source:
O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka / red. nauk. Anna MOŹDZIERZ i Krzysztof SURÓWKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 192-197
ISBN:
978-83-208-1978-6
Nr:
2168266356
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Unijne instrumenty solidarności finansowej = European Union Instruments of the Financial Solidarity
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 173 (2011) , s. 324-333. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220802
article
45

Title:
Zmiany w nadzorze nad polityką budżetową w unii gospodarczej i walutowej = The Changes in Surveillance of the Fiscal Policy in the Economic and Monetary Union
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 2 (2011) , s. 189-198. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222892
article
46

Title:
Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 20-37 - Bibliogr.
Research program:
39/KF/1/2010/S/552
Signature:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326311
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Title:
Performance Budget as a Tool for the Improvement of Allocation of Public Resources
Source:
Performance Budget in Poland / ed. by Marta Postuła, Piotr Perczyński - Warsaw: Ministry of Finance, 2010, s. 75-109
ISBN:
978-83-930524-1-7
Nr:
2165774341
chapter in monograph
48

Title:
Przyszłość wydatków na wspólną politykę rolną z budżetu ogólnego Unii Europejskiej
Source:
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - nr 277 (58) (2010) , s. 81-90. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165775154
article
49

Title:
Budżetowe i pozabudżetowe źródła finansowania działań Unii Europejskiej = Budgetary and Extra-budgetary Sources of Financing in the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010) , s. 59-76. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218624
article
See main document
50

Title:
Finansowanie działań zewnętrznych Unii Europejskiej = Financing of the External Action of the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 141 (2010) , s. 63-72. - Tytuł numeru: Dylematy i wyzwania finansów publicznych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165391805
article
51

Title:
Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 133-151 - Bibliogr.
Research program:
39/KF/1/2010/S/552
Signature:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326345
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Title:
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK2010, s. 133-151 - Bibliogr.
Research program:
39/KF/1/2010/S/552
Signature:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326343
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Title:
Przepływ środków wspólnotowych a konstrukcja budżetu Unii Europejskiej
Source:
Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010, s. 147-164 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72)
ISBN:
978-83-60560-58-7
Nr:
2165609539
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Samodzielność dochodowa gmin francuskich = Fiscal Autonomy of the French Communes
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 112 (2010) , s. 703-715. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165694672
article
55

Title:
Zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 9-32 - Bibliogr.
Series:
(Edukacja - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-927903-2-7
Nr:
2165373402
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych
Source:
Budżet zadaniowy w administracji publicznej / red. nauk. Marta Postuła, Piotr Perczyński - Warszawa: Ministerstwo Finansów, 2010, s. 45-79
ISBN:
978-83-930524-0-0
Nr:
2168266998
chapter in monograph
57

Title:
Przegląd metod planowania budżetowego = An Overview of Budget Planning Methods
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010) , s. 77-91. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218626
article
See main document
58

Title:
Istota budżetu ogólnego Unii Europejskiej
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 33-58 - Bibliogr.
Series:
(Edukacja - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-927903-2-7
Nr:
2165373519
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Propozycje reformy dochodów własnych Unii Europejskiej = Propositions for the Reform of the EU Own Resources System
Source:
Master of Business Administration. - nr 2 (97) (2009) , s. 29-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50194
article
60

Title:
Spory na temat roli budżetu ogólnego Unii Europejskiej w procesie integracji społeczno-gospodarczej = Disputes about the Role of the European Union Budget in the Socio-Economic Integration
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 316-323. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51021
article
61

Title:
Przyszłość budżetu ogólnego Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań integracyjnych = The Future of the European Union Budget in the Face of Integration Challenges
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 36 (2009) , s. 367-373. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 546)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161806805
article
62

Title:
Reformy rachunkowości budżetowej w wybranych krajach = Reforms of Public Sector Accounting in Selected Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008) , s. 187-199. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50375
article
See main document
63

Title:
Budżetu Unii Europejskiej jako podstawa integracji społecznej i gospodarczej
Source:
Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2008, s. 118-180
Signature:
NP-1222/Magazyn
Nr:
2168234328
chapter in unpublished scientific work
See main document
64

Title:
Próba analizy uprawnień decyzyjnych władz samorządowych w zakresie opracowywania i wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego = An Attempt of Analysis of Local Authorities' Competence Concerning Financial Economy
Source:
Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Sławomira Kańduła - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008, s. 179-192. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-273-8
Nr:
2165780824
chapter in monograph
65

Title:
Metodologiczne podstawy alokacji środków budżetowych
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 21-40
ISBN:
978-83-208-1757-7
Nr:
2168306653
chapter in monograph
See main document
66

Title:
Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
428 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-71
Nr:
51613
doctoral dissertation
67

Title:
Planowanie budżetowe wybranych krajów : teoria i praktyka
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 41-80
ISBN:
978-83-208-1757-7
Nr:
2165772684
chapter in monograph
See main document
68

Title:
Doświadczenia w zakresie budżetowania zadaniowego w wybranych krajach = Performance-based Budgeting - Experiences of Selected Countries
Source:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych / red. nauk. Jan Głuchowski - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 177-185. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2230-2
Nr:
2164871198
chapter in monograph
69

Title:
Warunki poprawy alokacji środków budżetowych
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 281-338
ISBN:
978-83-208-1757-7
Nr:
2168306665
chapter in monograph
See main document
70

Title:
Fundusze Rolnicze w perspektywie finansowej 2007-2013
Source:
Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2008, s. 210-239
Signature:
NP-1222/Magazyn
Nr:
2168234350
chapter in unpublished scientific work
See main document
71

Title:
Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych
Source:
Budżet zadaniowy w administracji publicznej / red. nauk. Marta Postuła, Piotr Perczyński - Warszawa: Ministerstwo Finansów, 2008, s. 42-81
ISBN:
978-83-924311-6-9
Nr:
2165773570
chapter in monograph
72

Title:
Budżet zadaniowy we Francji : zarys koncepcji = Task budget in France : Overview of the Concept
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 5 (2008) , s. 69-77. - Streszcz., summ.
Nr:
50246
article
73

Title:
Analiza poziomu zmian w polityce fiskalnej państw członkowskich strefy euro = Analysis of the Level of Change in the Fiscal Policy of Euro Zone States
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007) , s. 17-38. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50900
article
See main document
74

Title:
Decentralizacja finansowa w wybranych krajach
Source:
Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK ; [kierownicy projektów: Ewa MIKLASZEWSKA, Józefa GNIEWEK, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK]2007, s. 139-195 - Bibliogr.
Signature:
NP-1099/Magazyn
Nr:
2168286667
chapter in unpublished scientific work
See main document
75

Title:
Les implications financières et budgétaires de l'adhésion de la Pologne à l'UE
Source:
Lettre Jean Monnet. - no 14 (2007) , s. 16-22
Nr:
2168319571
article
76

Title:
Problemy w zakresie planowania wydatków w budżecie państwa = Key Problems in Public Expenditures Planning Process
Source:
Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej / red. nauk. Krystyna Piotrowska-Marczuk, Krystyna Kietlińska - Warszawa: Difin, 2007, s. 93-100. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-764-7
Nr:
2165793170
chapter in monograph
77

Title:
Kierunki zmian w Pakiecie Stabilności i Wzrostu
Source:
Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. nauk. Alicja Pomorska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006, s. 503-509 - Bibliogr.
ISBN:
83-227-2559-0
Nr:
2165770646
chapter in conference materials
78

Title:
Kierunki przebudowy systemu podatkowego Szwecji na tle postępującej harmonizacji systemów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej = The Remodelling of the Swedish Tax System and the Continuing Harmonisation of Tax Systems in European Union Member States
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005) , s. 33-49. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53038
article
See main document
79

Title:
Ewolucja systemu finansów publicznych w Szwecji = Evolution of the Public Finance System in Sweden
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53025
article
See main document
80

Title:
Zmiany w strukturze budżetu ogólnego UE
Source:
Master of Business Administration. - 6 (77) (2005) , s. 12-19 - Bibliogr.
Nr:
2166473557
article
81

Title:
Uprawnienia władz samorządowych do tworzenia budżetu a faktyczny zakres samodzielności finansowej
Source:
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Krzysztof SURÓWKA2005, s. 19-35
Signature:
NP-1010/Magazyn
Nr:
2168274150
chapter in unpublished scientific work
See main document
82

Title:
Instytucje kontroli finansowej Unii Europejskiej
Source:
Finanse / red. nauk. Bogusław Pietrzak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 83-91 - Bibliogr.
Series:
(Monografie i Opracowania Naukowe - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów)
ISBN:
83-7378-177-3
Nr:
2166380723
chapter in monograph
83

Title:
Przyczyny zmian w strukturze budżetu wspólnotowego UE
Source:
Finanse publiczne a wzrost gospodarczy / red. nauk. Jacek Tomkiewicz - Warszawa; Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego; "Libra", 2005, s. 61-84 - Bibliogr.
ISBN:
83-88463-46-2
Nr:
2166534520
chapter in monograph
84

Title:
Ocena rozwiązań we francuskim systemie podatków lokalnych = Evaluation of Solutions in the French Local Tax System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 637 (2004) , s. 83-96. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168219442
article
See main document
85

Title:
Integracja europejska a wzrost gospodarczy Irlandii i Grecji
Source:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 131-140
ISBN:
83-7252-226-X
Nr:
2166361785
chapter in conference materials
See main document
86

Title:
The Fundamental Changes in Inter-Governmental Fiscal Relations in Poland and their Impact on the Local Financial System, 1999-2001
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2 (2003) , s. 119-135 - Bibliogr.
Nr:
2168230652
article
87

Title:
Analiza problemów wprowadzenia programu SAPARD w Polsce na tle hiszpańskiej i portugalskiej drogi do Unii Europejskiej : Aspekt porównawczy
Source:
Bank i Kredyt. - nr 5 (2003) , s. 37-43 - Bibliogr.
Nr:
2168238068
article
88

Title:
Reforma systemu podatków od nieruchomości w Polsce - problem sprawiedliwości i efektywności w podatku ad valorem
Source:
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki / red. Krystyna Znaniecka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002, s. 635-649
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-127-9
Nr:
2168281527
chapter in conference materials
1
Efforts to Reduce the Public Finance Imbalance in France in the Multiannual Planning Context = Próby zmniejszania nierównowagi finansów publicznych we Francji w kontekście planowania wieloletniego / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 17, nr 3 (83) (2019), s. 72-93. - Summ., streszcz.. - Tyt. numeru: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management - Recommendations for the Future. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=190882. - ISSN 1644-9584
2
Protection of the EU Financial Interests - Irregularities Related to the Spending of EU Funds in Poland / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, 2019. - S. 35-36. - Dostępne tylko streszczenie
3
Fiscal Impacts of Environmental Tax Reform in Selected EU Member States / Justyna Dyduch, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (68) (2019), s. 114-126. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/eis68.pdf. - ISSN 0867-8898
4
Ewolucja układu budżetu zadaniowego w obszarze polityki kulturalnej państwa na przykładzie Polski i Francji = Evolution of Performance Budget in the Area of Cultural Policy Based on the Experience of Poland and France / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO, Barbara GRABIŃSKA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 52, nr 3 (2018), s. 147-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.umcs.pl/h/article/download/7140/5753. - ISSN 0459-9586
5
Strategie konsolidacji fiskalnej w Polsce / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : PWN, 2018. - S. 301-356. - ISBN 978-83-01-19813-8
6
Polityka Unii Europejskiej w zakresie wspierania przedsiębiorczości w edukacji - aspekty finansowe = European Union Policy in the Field of Supporting Entrepreneurship in Education - Financial Aspects / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 44 (2018), s. 73-82. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1582. - ISSN 1643-9171
7
Consolidation Effects of Public Finance in France / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Medzinárodné vzťahy 2018 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov = International Relations 2018 : Current Issues of World Economy and Politics : Conference Proceedings / [eds. Adam Cibuľa, Natália Goda, Martin Karas, Monika Kochajdová, Kristína Krupová, Michal Klenka, Peter Valačai, Eva Vlková, Andrej Zrak]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. - (Medzinárodné vzťahy: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, ISSN 2585-9412). - S. 654-665. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-4602-7. - Pełny tekst: https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencia-smolenice/2018/Smolenice_2018.pdf
8
Perspektywy dla finansów Unii Europejskiej po rezygnacji z członkostwa Wielkiej Brytanii = Prospects for EU Finance after the British Withdrawal from the European Union / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 6, nr 2 (2018), s. 106-118. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Contemporary Challenges of Finance. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202018/07_stabryla-chudzio.pdf. - ISSN 2300-5254
9
Strategies of Fiscal Consolidation in Poland / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 305-360. - ISBN 978-83-01-19812-1
10
Struktura wydatków unijnych po 2020 roku w aspekcie wyzwań integracyjnych = The Structure of EU Expenditure after 2020 and Integration Challenges / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (969) (2017), s. 49-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1324/1029. - ISSN 1898-6447
11
Increasing Importance of EU Spending on Business Research and Innovation - Evidence from Poland / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Theory and Applications in the Knowledge Economy : Proceedings of the International Conference TAKE 2017 [on-line] / eds. EduardoTomé, Gaby Neumann, Blaženka Knežević. - Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2017. - S. 723-736. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-989-20-7714-7. - Pełny tekst: http://www.take-conference.com/TAKEproceedings/TAKE2017proceedings.pdf
12
Planowanie wieloletnie w zakresie wydatków na bezpieczeństwo wewnętrzne - doświadczenia Polski i Francji na wybranych przykładach = Multiannual Planning Concerning Public Expenditure on Internal Security - Polish and French Experience / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Problemy Zarządzania. - vol. 15, nr 2 (67), cz. 1 (2017), s. 83-104. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami publicznymi - szanse i wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169711. - ISSN 1644-9584
13
Allocation of Environmental Taxes in the Context of General Government Expenditures on Environmental Protection in the European Union Member States / Justyna Dyduch, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: European Financial Systems 2017 : Proceedings. Part 1 / eds. Josef Nešleha, Tomáš Plíhal, Karel Urbanovský. - Brno : Masaryk University, 2017. - S. 109-117. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-210-8609-8 ; 978-80-210-8610-4. - Pełny tekst: https://is.muni.cz/do/econ/sborniky/70896034/EFS2017-Proceedings-1.pdf
14
Structure of EU Expenditure after 2020 in Terms of Integration Challenges = Struktura wydatków unijnych po 2020 roku w aspekcie wyzwań integracyjnych / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 126-127. - Dostępne tylko streszczenia
15
Europeanisation and the Convergence of Tax Policies / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation / eds. Piotr STANEK, Krzysztof WACH. - Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 53-72. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19090-3
16
Development of Organic Farming in Poland after 2013 in Terms of Common Agricultural Policy / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // EUREKA: Social and Humanities. - no. 3 (2016), s. 43-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://eu-jr.eu/social/article/view/107/102. - ISSN 2504-5563
17
Contribution of the EU Budget to the Implementation of the Social Cohesion Policy of the European Union / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 24, nr 2 (2016), s. 89-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1207271. - ISSN 2450-7814
18
Koordynacja polityki fiskalnej w Unii Europejskiej - stan i perspektywy / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 141-168. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939641-1-6
19
The Effectiveness of EU Financial Interests Protection - the Case of Traditional Own Resources / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 10 (2016), s. 390-400. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.scientific-publications.net/get/1000019/1472363418667898.pdf. - ISSN 1314-7242
20
Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / kier. tematu Józefa GNIEWEK. - (2015), s. 21-37
21
Is It Possible to Establish a Fiscal Union within the EU? : Conclusions on the Crisis / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO. - Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. - 58 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-3-659-41649-1
22
Kierunek zmian w płatnościach bezpośrednich dla rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej = The Direction of Changes in Direct Payments for Agriculture of the European Union Member States / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 403 (2015), s. 321-330. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30616/Starbryla-Chudzio_Kierunek_Zmian_w_Platnosci_Bezposrednich_Dla_Rolnictwa_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
23
Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny / Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3 / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2014), s. 23-53
24
Modernizacja gospodarstw rolnych w Polsce w kontekście wykorzystania środków z budżetu Unii Europejskiej = Modernisation of Agricultural Holdings in Poland in the Context of Spending from the European Union Budget / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 7 (2014), s. 250-265. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re7/k_stabryla_chudzio.pdf. - ISSN 1899-9573
25
Preferencje podatkowe w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Francji i Polski / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - (Seria: Nauka). - S. 149-165. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-7-8
26
Propozycja utworzenia budżetu dla państw strefy euro na tle negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 = The Proposal to Create a Budget for the Euro Zone on the Background of the Negotiations on the Multiannual Financial Framework for the Years 2014-2020 / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 3 (2013), s. 386-396. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2084-5189
27
Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej = Actual Challenges for the Common Agricultural Policy / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. - t. 13(28), z. 2 (2013), s. 79-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2013_T13%2828%29_z2.pdf#page=79&view=Fit. - ISSN 2081-6960
28
Analiza wprowadzania podatku od transakcji finansowych w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 4 / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - (Seria: Nauka). - S. 121-137. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-3-0
29
Czy unia fiskalna w obrębie Unii Europejskiej jest możliwa - wnioski z kryzysu = Is a Fiscal Union Within the European Union Possible? Conclusions Based on the Economic Crisis / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Management and Business Administration. Central Europe. - Dane tekstowe (pliki pdf). - vol. 21, nr 2 (2013), s. 170-185. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1056014. - ISSN 2084-3356
30
Analiza polskiego rolnictwa w aspekcie finansów Unii Europejskiej = Analysis of Polish Agriculture in the Light of European Union Finances / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 883 (2012), s. 117-132. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
31
Funkcjonowanie budżetu zadaniowego we Francji - sześć lat doświadczeń / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków / red. nauk. Barbara Woźniak, Marta Postuła. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa; CeDeWu, 2012. - S. 161-170. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-036-7
32
Aktualne wyzwania dla Wspólnej Polityki Rolnej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce / Józefa GNIEWEK - kier. tematu. - (2012), s. 53-65
33
Nowy kształt budżetu Unii Europejskiej po 2013 roku / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO, Jarosław Nowak // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - (Seria: Nauka). - S. 145-165. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-0-9
34
W kierunku harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych - propozycje komisji europejskiej = Towards Harmonization of Company Income Tax - European Commission Proposals / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 108 (2012), s. 516-525. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73985&from=publication. - ISSN 2083-8611
35
Znaczenie mechanizmów stabilizacyjnych w Unii Europejskiej - wnioski w czasie kryzysu gospodarczo-finansowego / Katarzyna STABRYŁO-CHUDZIO // W: Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2012. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 89). - S. 100-114. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63638-00-9
36
Mikropożyczki jako jedna z form reakcji na kryzys gospodarczy - rozwiązania Unii Europejskiej = Micro Loans as a Response to the Economic Crisis : EU Solutions / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012), s. 173-182. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
37
Budowa budżetu ogólnego Unii Europejskiej na przykładzie 2011 roku / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2 / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - (Seria: Nauka). - S. 115-134. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-3-4
38
Przyszłość wydatków na Wspólną Politykę Rolną / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo / kierownik: Józefa GNIEWEK. - (2011), s. 37-51
39
Le rôle de la programmation pluriannuelle dans la gestion des finances de l'État / Katarzyna STABRYLA // Revue Française de Finances Publiques. - nr 114 (2011), s. 249-256. - Bibliogr. - ISSN 0294-0833
40
Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 196 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 13). - ISBN 978-83-7252-541-3
41
Tryb opracowania budżetu ogólnego Unii Europejskiej = Establishment of the General Budget of the European Union / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 862 (2011), s. 135-153. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
42
Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 159-175. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1944-1
43
Planowanie wydatków w budżecie Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka / red. nauk. Anna MOŹDZIERZ i Krzysztof SURÓWKA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 192-197. - ISBN 978-83-208-1978-6
44
Unijne instrumenty solidarności finansowej = European Union Instruments of the Financial Solidarity / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 173 (2011), s. 324-333. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
45
Zmiany w nadzorze nad polityką budżetową w unii gospodarczej i walutowej = The Changes in Surveillance of the Fiscal Policy in the Economic and Monetary Union / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 2 (2011), s. 189-198. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
46
Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 20-37. - Bibliogr.
47
Performance Budget as a Tool for the Improvement of Allocation of Public Resources / Stanisław OWSIAK, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Performance Budget in Poland / ed. by Marta Postuła, Piotr Perczyński. - Warsaw : Ministry of Finance, 2010. - S. 75-109. - ISBN 978-83-930524-1-7
48
Przyszłość wydatków na wspólną politykę rolną z budżetu ogólnego Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - nr 277 (58) (2010), s. 81-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/25/232.pdf. - ISSN 2081-0644
49
Budżetowe i pozabudżetowe źródła finansowania działań Unii Europejskiej = Budgetary and Extra-budgetary Sources of Financing in the European Union / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010), s. 59-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170901614. - ISSN 1898-6447
50
Finansowanie działań zewnętrznych Unii Europejskiej = Financing of the External Action of the European Union / Katarzyna STABRYŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 141 (2010), s. 63-72. - Summ.. - Tytuł numeru: Dylematy i wyzwania finansów publicznych. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
51
Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce / Józefa GNIEWEK, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 133-151. - Bibliogr.
52
Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie / Józefa GNIEWEK, Alicja KASPEROWICZ-STĘPIEŃ, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 133-151. - Bibliogr.
53
Przepływ środków wspólnotowych a konstrukcja budżetu Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA // W: Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2010. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72). - S. 147-164. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60560-58-7
54
Samodzielność dochodowa gmin francuskich = Fiscal Autonomy of the French Communes / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 112 (2010), s. 703-715. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
55
Zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Seria: Edukacja). - S. 9-32. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-2-7
56
Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych / Stanisław OWSIAK, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Budżet zadaniowy w administracji publicznej / red. nauk. Marta Postuła, Piotr Perczyński. - Warszawa : Ministerstwo Finansów, 2010. - S. 45-79. - ISBN 978-83-930524-0-0
57
Przegląd metod planowania budżetowego = An Overview of Budget Planning Methods / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010), s. 77-91. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170901653. - ISSN 1898-6447
58
Istota budżetu ogólnego Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Seria: Edukacja). - S. 33-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-2-7
59
Propozycje reformy dochodów własnych Unii Europejskiej = Propositions for the Reform of the EU Own Resources System / Katarzyna STABRYŁA // Master of Business Administration. - nr 2 (97) (2009), s. 29-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-0328
60
Spory na temat roli budżetu ogólnego Unii Europejskiej w procesie integracji społeczno-gospodarczej = Disputes about the Role of the European Union Budget in the Socio-Economic Integration / Katarzyna STABRYŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 316-323. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
61
Przyszłość budżetu ogólnego Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań integracyjnych = The Future of the European Union Budget in the Face of Integration Challenges / Katarzyna STABRYŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 546). - nr 36 (2009), s. 367-373. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1. - ISSN 1896-382X
62
Reformy rachunkowości budżetowej w wybranych krajach = Reforms of Public Sector Accounting in Selected Countries / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008), s. 187-199. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162010478. - ISSN 1898-6447
63
Budżetu Unii Europejskiej jako podstawa integracji społecznej i gospodarczej / Katarzyna STABRYŁA // W: Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2008), s. 118-180
64
Próba analizy uprawnień decyzyjnych władz samorządowych w zakresie opracowywania i wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego = An Attempt of Analysis of Local Authorities' Competence Concerning Financial Economy / Katarzyna STABRYŁA // W: Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Sławomira Kańduła. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008. - S. 179-192. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-273-8
65
Metodologiczne podstawy alokacji środków budżetowych / Stanisław OWSIAK, Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA // W: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 21-40. - ISBN 978-83-208-1757-7
66
Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej / Katarzyna STABRYŁA ; Promotor: Stanisław OWSIAK. - Kraków, 2008. - 428 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001359a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001359b
67
Planowanie budżetowe wybranych krajów : teoria i praktyka / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA // W: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 41-80. - ISBN 978-83-208-1757-7
68
Doświadczenia w zakresie budżetowania zadaniowego w wybranych krajach = Performance-based Budgeting - Experiences of Selected Countries / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA // W: Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych / red. nauk. Jan Głuchowski. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - S. 177-185. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2230-2
69
Warunki poprawy alokacji środków budżetowych / Tadeusz GRABIŃSKI, Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA, Stanisław OWSIAK // W: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 281-338. - ISBN 978-83-208-1757-7
70
Fundusze Rolnicze w perspektywie finansowej 2007-2013 / Katarzyna STABRYŁA // W: Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2008), s. 210-239
71
Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych / Stanisław OWSIAK, Katarzyna STABRYŁA // W: Budżet zadaniowy w administracji publicznej / red. nauk. Marta Postuła, Piotr Perczyński. - Warszawa : Ministerstwo Finansów, 2008. - S. 42-81. - ISBN 978-83-924311-6-9
72
Budżet zadaniowy we Francji : zarys koncepcji = Task budget in France : Overview of the Concept / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA // Samorząd Terytorialny. - nr 5 (2008), s. 69-77. - Streszcz., summ. - ISSN 0867-4973
73
Analiza poziomu zmian w polityce fiskalnej państw członkowskich strefy euro = Analysis of the Level of Change in the Fiscal Policy of Euro Zone States / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA, Rafał GÓRAL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007), s. 17-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=142250903. - ISSN 1898-6447
74
Decentralizacja finansowa w wybranych krajach / Katarzyna STABRYŁA // W: Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK ; [kierownicy projektów: Ewa MIKLASZEWSKA, Józefa GNIEWEK, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK]. - (2007), s. 139-195. - Bibliogr.
75
Les implications financières et budgétaires de l'adhésion de la Pologne à l'UE / Katarzyna STABRYŁA // Lettre Jean Monnet. - no 14 (2007), s. 16-22. - ISSN 1638-6639
76
Problemy w zakresie planowania wydatków w budżecie państwa = Key Problems in Public Expenditures Planning Process / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA // W: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej / red. nauk. Krystyna Piotrowska-Marczuk, Krystyna Kietlińska. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 93-100. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-764-7
77
Kierunki zmian w Pakiecie Stabilności i Wzrostu / Katarzyna STABRYŁA // W: Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. nauk. Alicja Pomorska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 503-509. - Bibliogr. - ISBN 83-227-2559-0
78
Kierunki przebudowy systemu podatkowego Szwecji na tle postępującej harmonizacji systemów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej = The Remodelling of the Swedish Tax System and the Continuing Harmonisation of Tax Systems in European Union Member States / Katarzyna STABRYŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005), s. 33-49. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=78988127. - ISSN 0208-7944
79
Ewolucja systemu finansów publicznych w Szwecji = Evolution of the Public Finance System in Sweden / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA, Rafał GÓRAL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=78935344. - ISSN 0208-7944
80
Zmiany w strukturze budżetu ogólnego UE / Katarzyna STABRYŁA // Master of Business Administration. - 6 (77) (2005), s. 12-19. - Bibliogr. - ISSN 1231-0328
81
Uprawnienia władz samorządowych do tworzenia budżetu a faktyczny zakres samodzielności finansowej / Katarzyna STABRYŁA // W: Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Krzysztof SURÓWKA. - (2005), s. 19-35
82
Instytucje kontroli finansowej Unii Europejskiej / Katarzyna STABRYŁA // W: Finanse / red. nauk. Bogusław Pietrzak. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. - (Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów). - S. 83-91. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-177-3
83
Przyczyny zmian w strukturze budżetu wspólnotowego UE / Katarzyna STABRYŁA // W: Finanse publiczne a wzrost gospodarczy / red. nauk. Jacek Tomkiewicz. - Warszawa; Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego; "Libra", 2005. - S. 61-84. - Bibliogr. - ISBN 83-88463-46-2
84
Ocena rozwiązań we francuskim systemie podatków lokalnych = Evaluation of Solutions in the French Local Tax System / Katarzyna STABRYŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 637 (2004), s. 83-96. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
85
Integracja europejska a wzrost gospodarczy Irlandii i Grecji / Katarzyna STABRYŁA // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 131-140. - ISBN 83-7252-226-X
86
The Fundamental Changes in Inter-Governmental Fiscal Relations in Poland and their Impact on the Local Financial System, 1999-2001 / Katarzyna STABRYŁA, Rafał GÓRAL // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2 (2003), s. 119-135. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
87
Analiza problemów wprowadzenia programu SAPARD w Polsce na tle hiszpańskiej i portugalskiej drogi do Unii Europejskiej : Aspekt porównawczy / Katarzyna STABRYŁA, Rafał GÓRAL // Bank i Kredyt. - nr 5 (2003), s. 37-43. - Bibliogr. - ISSN 0137-5520
88
Reforma systemu podatków od nieruchomości w Polsce - problem sprawiedliwości i efektywności w podatku ad valorem / Katarzyna STABRYŁA // W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki / red. Krystyna Znaniecka. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 635-649. - ISBN 83-7246-127-9
1
Stabryła-Chudzio K., (2019), Efforts to Reduce the Public Finance Imbalance in France in the Multiannual Planning Context, "Problemy Zarządzania", vol. 17, nr 3 (83), s. 72-93; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=190882
2
Stabryła-Chudzio K., (2019), Protection of the EU Financial Interests - Irregularities Related to the Spending of EU Funds in Poland. [W:] Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, s. 35-36.
3
Dyduch J., Stabryła-Chudzio K., (2019), Fiscal Impacts of Environmental Tax Reform in Selected EU Member States, "Ekonomia i Środowisko", nr 1 (68), s. 114-126; https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/eis68.pdf
4
Stabryła-Chudzio K., Grabińska B., (2018), Ewolucja układu budżetu zadaniowego w obszarze polityki kulturalnej państwa na przykładzie Polski i Francji, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 52, nr 3, s. 147-157; http://journals.umcs.pl/h/article/download/7140/5753
5
Stabryła-Chudzio K., (2018), Strategie konsolidacji fiskalnej w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej, Warszawa : PWN, s. 301-356.
6
Stabryła-Chudzio K., (2018), Polityka Unii Europejskiej w zakresie wspierania przedsiębiorczości w edukacji - aspekty finansowe, "Horyzonty Wychowania", vol. 17, nr 44, s. 73-82; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1582
7
Stabryła-Chudzio K., (2018), Consolidation Effects of Public Finance in France. [W:] Cibuľa A., Goda N., Karas M., Kochajdová M., Krupová K., Klenka M., Valačai P., Vlková E., Zrak A. (red.), Medzinárodné vzťahy 2018 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov (Medzinárodné vzťahy: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky), Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 654-665.
8
Stabryła-Chudzio K., (2018), Perspektywy dla finansów Unii Europejskiej po rezygnacji z członkostwa Wielkiej Brytanii, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 6, nr 2, s. 106-118; http://www.soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202018/07_stabryla-chudzio.pdf
9
Stabryła-Chudzio K., (2017), Strategies of Fiscal Consolidation in Poland. [W:] Owsiak S. (red.), Public Finances and the New Economic Governance in the European Union, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 305-360.
10
Stabryła-Chudzio K., (2017), Struktura wydatków unijnych po 2020 roku w aspekcie wyzwań integracyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 9 (969), s. 49-68; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1324/1029
11
Grabińska B., Stabryła-Chudzio K., (2017), Increasing Importance of EU Spending on Business Research and Innovation - Evidence from Poland. [W:] E., Neumann G., Knežević B. (red.), Theory and Applications in the Knowledge Economy : Proceedings of the International Conference TAKE 2017 [on-line], Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, s. 723-736.
12
Stabryła-Chudzio K., (2017), Planowanie wieloletnie w zakresie wydatków na bezpieczeństwo wewnętrzne - doświadczenia Polski i Francji na wybranych przykładach, "Problemy Zarządzania", vol. 15, nr 2 (67), cz. 1, s. 83-104; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169711
13
Dyduch J., Stabryła-Chudzio K., (2017), Allocation of Environmental Taxes in the Context of General Government Expenditures on Environmental Protection in the European Union Member States. [W:] Nešleha J., Plíhal T., Urbanovský K. (red.), European Financial Systems 2017 : Proceedings. Part 1, Brno : Masaryk University, s. 109-117.
14
Stabryła-Chudzio K., (2017), Structure of EU Expenditure after 2020 in Terms of Integration Challenges. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 126-127.
15
Stabryła-Chudzio K., (2016), Europeanisation and the Convergence of Tax Policies. [W:] Stanek P., Wach K. (red.), Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation, Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 53-72.
16
Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2016), Development of Organic Farming in Poland after 2013 in Terms of Common Agricultural Policy, "EUREKA: Social and Humanities", no. 3, s. 43-52; http://eu-jr.eu/social/article/view/107/102
17
Stabryła-Chudzio K., (2016), Contribution of the EU Budget to the Implementation of the Social Cohesion Policy of the European Union, "Journal of Management and Business Administration. Central Europe", vol. 24, nr 2, s. 89-106; http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1207271
18
Stabryła-Chudzio K., (2016), Koordynacja polityki fiskalnej w Unii Europejskiej - stan i perspektywy. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 141-168.
19
Stabryła-Chudzio K., (2016), The Effectiveness of EU Financial Interests Protection - the Case of Traditional Own Resources, "Journal of International Scientific Publications : Economy & Business", vol. 10, s. 390-400; http://www.scientific-publications.net/get/1000019/1472363418667898.pdf
20
Stabryła-Chudzio K., (2015), Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020, s. 21-37.
21
Stabryła-Chudzio K., (2015), Is It Possible to Establish a Fiscal Union within the EU?: Conclusions on the Crisis, Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 58 s.
22
Stabryła-Chudzio K., (2015), Kierunek zmian w płatnościach bezpośrednich dla rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 403, s. 321-330; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30616/Starbryla-Chudzio_Kierunek_Zmian_w_Platnosci_Bezposrednich_Dla_Rolnictwa_2015.pdf
23
Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2014), Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3, s. 23-53.
24
Stabryła-Chudzio K., (2014), Modernizacja gospodarstw rolnych w Polsce w kontekście wykorzystania środków z budżetu Unii Europejskiej, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 7, s. 250-265; http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re7/k_stabryla_chudzio.pdf
25
Stabryła-Chudzio K., (2014), Preferencje podatkowe w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Francji i Polski. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 149-165.
26
Stabryła-Chudzio K., (2013), Propozycja utworzenia budżetu dla państw strefy euro na tle negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 2, cz. 3, s. 386-396.
27
Stabryła-Chudzio K., (2013), Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 13(28), z. 2, s. 79-88; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2013_T13%2828%29_z2.pdf#page=79&view=Fit
28
Stabryła-Chudzio K., (2013), Analiza wprowadzania podatku od transakcji finansowych w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 4, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 121-137.
29
Stabryła-Chudzio K., (2013), Czy unia fiskalna w obrębie Unii Europejskiej jest możliwa - wnioski z kryzysu, "Management and Business Administration. Central Europe", vol. 21, nr 2, s. 170-185; http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1056014
30
Stabryła-Chudzio K., (2012), Analiza polskiego rolnictwa w aspekcie finansów Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 883, s. 117-132.
31
Stabryła-Chudzio K., (2012), Funkcjonowanie budżetu zadaniowego we Francji - sześć lat doświadczeń. [W:] Woźniak B., Postuła M. (red.), Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa : CeDeWu, s. 161-170.
32
Stabryła-Chudzio K., (2012), Aktualne wyzwania dla Wspólnej Polityki Rolnej. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce, s. 53-65.
33
Stabryła-Chudzio K., Nowak J., (2012), Nowy kształt budżetu Unii Europejskiej po 2013 roku. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 145-165.
34
Stabryła-Chudzio K., (2012), W kierunku harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych - propozycje komisji europejskiej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 108, s. 516-525; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=73985&from=publication
35
Stabryła-Chudzio K., (2012), Znaczenie mechanizmów stabilizacyjnych w Unii Europejskiej - wnioski w czasie kryzysu gospodarczo-finansowego. [W:] Kawa P. (red.), Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 100-114.
36
Stabryła-Chudzio K., (2012), Mikropożyczki jako jedna z form reakcji na kryzys gospodarczy - rozwiązania Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 13, s. 173-182.
37
Stabryła-Chudzio K., (2011), Budowa budżetu ogólnego Unii Europejskiej na przykładzie 2011 roku. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 115-134.
38
Stabryła-Chudzio K., (2011), Przyszłość wydatków na Wspólną Politykę Rolną. [W:] Gniewek J. (kierownik tematu), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo, s. 37-51.
39
Stabryła K., (2011), Le rôle de la programmation pluriannuelle dans la gestion des finances de l'État, "Revue Française de Finances Publiques", nr 114, s. 249-256.
40
Stabryła-Chudzio K., (2011), Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 13), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 196 s.
41
Stabryła-Chudzio K., (2011), Tryb opracowania budżetu ogólnego Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 862, s. 135-153; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191891
42
Stabryła-Chudzio K., (2011), Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej. [W:] Owsiak S. (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 159-175.
43
Stabryła-Chudzio K., (2011), Planowanie wydatków w budżecie Unii Europejskiej. [W:] Moździerz A., Surówka K. (red.), O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 192-197.
44
Stabryła-Chudzio K., (2011), Unijne instrumenty solidarności finansowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 173, s. 324-333.
45
Stabryła-Chudzio K., (2011), Zmiany w nadzorze nad polityką budżetową w unii gospodarczej i walutowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 168, t. 2, s. 189-198.
46
Stabryła-Chudzio K., (2010), Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 20-37.
47
Owsiak S., Stabryła-Chudzio K., (2010), Performance Budget as a Tool for the Improvement of Allocation of Public Resources. [W:] Postuła M., Perczyński P. (red.), Performance Budget in Poland, Warsaw : Ministry of Finance, s. 75-109.
48
Stabryła-Chudzio K., (2010), Przyszłość wydatków na wspólną politykę rolną z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica", nr 277 (58), s. 81-90; http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/25/232.pdf
49
Stabryła-Chudzio K., (2010), Budżetowe i pozabudżetowe źródła finansowania działań Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 840, s. 59-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/170901614
50
Stabryła K., (2010), Finansowanie działań zewnętrznych Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 141, s. 63-72.
51
Gniewek J., Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2010), Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 133-151.
52
Gniewek J., Kasperowicz-Stępień A., Stabryła-Chudzio K., (2010), Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 133-151.
53
Stabryła K., (2010), Przepływ środków wspólnotowych a konstrukcja budżetu Unii Europejskiej. [W:] Kawa P. (red.), Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 147-164.
54
Stabryła-Chudzio K., (2010), Samodzielność dochodowa gmin francuskich, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 112, s. 703-715.
55
Stabryła-Chudzio K., (2010), Zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-32.
56
Owsiak S., Stabryła-Chudzio K., (2010), Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych. [W:] Postuła M., Perczyński P. (red.), Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Warszawa : Ministerstwo Finansów, s. 45-79.
57
Grabińska B., Stabryła-Chudzio K., (2010), Przegląd metod planowania budżetowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 840, s. 77-91; https://bazekon.uek.krakow.pl/170901653
58
Stabryła-Chudzio K., (2010), Istota budżetu ogólnego Unii Europejskiej. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 33-58.
59
Stabryła K., (2009), Propozycje reformy dochodów własnych Unii Europejskiej, "Master of Business Administration", nr 2 (97), s. 29-44.
60
Stabryła K., (2009), Spory na temat roli budżetu ogólnego Unii Europejskiej w procesie integracji społeczno-gospodarczej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 316-323.
61
Stabryła K., (2009), Przyszłość budżetu ogólnego Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań integracyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 36, s. 367-373.
62
Grabińska B., Stabryła K., (2008), Reformy rachunkowości budżetowej w wybranych krajach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 785, s. 187-199; https://bazekon.uek.krakow.pl/162010478
63
Stabryła K., (2008), Budżetu Unii Europejskiej jako podstawa integracji społecznej i gospodarczej. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej, s. 118-180.
64
Stabryła K., (2008), Próba analizy uprawnień decyzyjnych władz samorządowych w zakresie opracowywania i wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. [W:] Kańduła S. (red.), Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 179-192.
65
Owsiak S., Grabińska B., Stabryła K., (2008), Metodologiczne podstawy alokacji środków budżetowych. [W:] Owsiak S. (red.), Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 21-40.
66
Stabryła K., (2008), Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej, Prom. Owsiak S., Kraków : , 428 k.
67
Grabińska B., Stabryła K., (2008), Planowanie budżetowe wybranych krajów : teoria i praktyka. [W:] Owsiak S. (red.), Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 41-80.
68
Grabińska B., Stabryła K., (2008), Doświadczenia w zakresie budżetowania zadaniowego w wybranych krajach. [W:] Głuchowski J. (red.), Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 177-185.
69
Grabiński T., Grabińska B., Stabryła K., Owsiak S., (2008), Warunki poprawy alokacji środków budżetowych. [W:] Owsiak S. (red.), Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 281-338.
70
Stabryła K., (2008), Fundusze Rolnicze w perspektywie finansowej 2007-2013. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej, s. 210-239.
71
Owsiak S., Stabryła K., (2008), Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych. [W:] Postuła M., Perczyński P. (red.), Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Warszawa : Ministerstwo Finansów, s. 42-81.
72
Grabińska B., Stabryła K., (2008), Budżet zadaniowy we Francji : zarys koncepcji, "Samorząd Terytorialny", nr 5, s. 69-77.
73
Grabińska B., Stabryła K., Góral R., (2007), Analiza poziomu zmian w polityce fiskalnej państw członkowskich strefy euro, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 754, s. 17-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/142250903
74
Stabryła K., (2007), Decentralizacja finansowa w wybranych krajach. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E., Gniewek J., Kosek-Wojnar M. (kierownik tematu), Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport, s. 139-195.
75
Stabryła K., (2007), Les implications financières et budgétaires de l'adhésion de la Pologne à l'UE, "Lettre Jean Monnet", no 14, s. 16-22.
76
Grabińska B., Stabryła K., (2007), Problemy w zakresie planowania wydatków w budżecie państwa. [W:] Piotrowska-Marczuk K., Kietlińska K. (red.), Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, Warszawa : Difin, s. 93-100.
77
Stabryła K., (2006), Kierunki zmian w Pakiecie Stabilności i Wzrostu. [W:] Pomorska A. (red.), Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 503-509.
78
Stabryła K., (2005), Kierunki przebudowy systemu podatkowego Szwecji na tle postępującej harmonizacji systemów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 665, s. 33-49; https://bazekon.uek.krakow.pl/78988127
79
Grabińska B., Stabryła K., Góral R., (2005), Ewolucja systemu finansów publicznych w Szwecji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 665, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/78935344
80
Stabryła K., (2005), Zmiany w strukturze budżetu ogólnego UE, "Master of Business Administration", 6 (77), s. 12-19.
81
Stabryła K., (2005), Uprawnienia władz samorządowych do tworzenia budżetu a faktyczny zakres samodzielności finansowej. [W:] Surówka K. (kierownik tematu), Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, s. 19-35.
82
Stabryła K., (2005), Instytucje kontroli finansowej Unii Europejskiej. [W:] Pietrzak B. (red.), Finanse, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 83-91.
83
Stabryła K., (2005), Przyczyny zmian w strukturze budżetu wspólnotowego UE. [W:] Tomkiewicz J. (red.), Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego ; Białystok : "Libra", s. 61-84.
84
Stabryła K., (2004), Ocena rozwiązań we francuskim systemie podatków lokalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 637, s. 83-96.
85
Stabryła K., (2004), Integracja europejska a wzrost gospodarczy Irlandii i Grecji. [W:] Owsiak S. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 1, Finanse publiczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 131-140.
86
Stabryła K., Góral R., (2003), The Fundamental Changes in Inter-Governmental Fiscal Relations in Poland and their Impact on the Local Financial System, 1999-2001, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 2, s. 119-135.
87
Stabryła K., Góral R., (2003), Analiza problemów wprowadzenia programu SAPARD w Polsce na tle hiszpańskiej i portugalskiej drogi do Unii Europejskiej : Aspekt porównawczy, "Bank i Kredyt", nr 5, s. 37-43.
88
Stabryła K., (2002), Reforma systemu podatków od nieruchomości w Polsce - problem sprawiedliwości i efektywności w podatku ad valorem. [W:] Znaniecka K. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 635-649.
1
@article{UEK:2168337869,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Efforts to Reduce the Public Finance Imbalance in France in the Multiannual Planning Context",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 17, 3 (83)",
pages = "72-93",
year = "2019",
}
2
@misc{UEK:2168335981,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Protection of the EU Financial Interests - Irregularities Related to the Spending of EU Funds in Poland",
booktitle = "Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts",
pages = "35-36",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
3
@article{UEK:2168333859,
author = "Dyduch Justyna and Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Fiscal Impacts of Environmental Tax Reform in Selected EU Member States",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "1 (68)",
pages = "114-126",
year = "2019",
}
4
@article{UEK:2168328663,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna and Grabińska Barbara",
title = "Ewolucja układu budżetu zadaniowego w obszarze polityki kulturalnej państwa na przykładzie Polski i Francji",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 52, 3",
pages = "147-157",
year = "2018",
}
5
@inbook{UEK:2168328747,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Strategie konsolidacji fiskalnej w Polsce",
booktitle = "Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej",
pages = "301-356",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-19813-8",
}
6
@article{UEK:2168333477,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Polityka Unii Europejskiej w zakresie wspierania przedsiębiorczości w edukacji - aspekty finansowe",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 17, 44",
pages = "73-82",
year = "2018",
}
7
@inbook{UEK:2168332377,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Consolidation Effects of Public Finance in France",
booktitle = "Medzinárodné vzťahy 2018 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov",
pages = "654-665",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavateľstvo EKONÓM",
year = "2018",
issn = "2585-9412",
isbn = "978-80-225-4602-7",
}
8
@article{UEK:2168324689,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Perspektywy dla finansów Unii Europejskiej po rezygnacji z członkostwa Wielkiej Brytanii",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 6, 2",
pages = "106-118",
year = "2018",
}
9
@inbook{UEK:2168323859,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Strategies of Fiscal Consolidation in Poland",
booktitle = "Public Finances and the New Economic Governance in the European Union",
pages = "305-360",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19812-1",
}
10
@article{UEK:2168323945,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Struktura wydatków unijnych po 2020 roku w aspekcie wyzwań integracyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "9 (969)",
pages = "49-68",
year = "2017",
}
11
@inbook{UEK:2168332559,
author = "Grabińska Barbara and Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Increasing Importance of EU Spending on Business Research and Innovation - Evidence from Poland",
booktitle = "Theory and Applications in the Knowledge Economy : Proceedings of the International Conference TAKE 2017",
pages = "723-736",
adress = "Zagreb",
publisher = "University of Zagreb. Faculty of Economics and Business",
year = "2017",
isbn = "978-989-20-7714-7",
}
12
@article{UEK:2168317949,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Planowanie wieloletnie w zakresie wydatków na bezpieczeństwo wewnętrzne - doświadczenia Polski i Francji na wybranych przykładach",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 15, 2 (67), cz. 1",
pages = "83-104",
year = "2017",
}
13
@inbook{UEK:2168316939,
author = "Dyduch Justyna and Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Allocation of Environmental Taxes in the Context of General Government Expenditures on Environmental Protection in the European Union Member States",
booktitle = "European Financial Systems 2017 : Proceedings. Part 1",
pages = "109-117",
adress = "Brno",
publisher = "Masaryk University",
year = "2017",
isbn = "978-80-210-8609-8 ; 978-80-210-8610-4",
}
14
@misc{UEK:2168336789,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Structure of EU Expenditure after 2020 in Terms of Integration Challenges",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "126-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
15
@inbook{UEK:2168309899,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Europeanisation and the Convergence of Tax Policies",
booktitle = "Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation",
pages = "53-72",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-19090-3",
}
16
@article{UEK:2168307067,
author = "Kasperowicz-Stępień Alicja and Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Development of Organic Farming in Poland after 2013 in Terms of Common Agricultural Policy",
journal = "EUREKA: Social and Humanities",
number = "no. 3",
pages = "43-52",
year = "2016",
}
17
@article{UEK:2168307083,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Contribution of the EU Budget to the Implementation of the Social Cohesion Policy of the European Union",
journal = "Journal of Management and Business Administration. Central Europe",
number = "vol. 24, 2",
pages = "89-106",
year = "2016",
}
18
@inbook{UEK:2168308117,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Koordynacja polityki fiskalnej w Unii Europejskiej - stan i perspektywy",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7",
pages = "141-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-939641-1-6",
}
19
@article{UEK:2168307589,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "The Effectiveness of EU Financial Interests Protection - the Case of Traditional Own Resources",
journal = "Journal of International Scientific Publications : Economy & Business",
number = "vol. 10",
pages = "390-400",
year = "2016",
}
20
@unpublished{UEK:2168303631,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny",
booktitle = "Problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce w świetle nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
pages = "21-37",
year = "2015",
}
21
@book{UEK:2168292847,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Is It Possible to Establish a Fiscal Union within the EU? : Conclusions on the Crisis",
adress = "Saarbrücken",
publisher = "LAP LAMBERT Academic Publishing",
year = "2015",
isbn = "978-3-659-41649-1",
}
22
@article{UEK:2168299055,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Kierunek zmian w płatnościach bezpośrednich dla rolnictwa państw członkowskich Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "403",
pages = "321-330",
adress = "",
year = "2015",
}
23
@unpublished{UEK:2168288511,
author = "Kasperowicz-Stępień Alicja and Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Absorpcja środków UE przez polskie rolnictwo - wybrane dziedziny",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce. Cz. 3",
pages = "23-53",
year = "2014",
}
24
@article{UEK:2168290905,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Modernizacja gospodarstw rolnych w Polsce w kontekście wykorzystania środków z budżetu Unii Europejskiej",
journal = "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy",
number = "7",
pages = "250-265",
year = "2014",
}
25
@inbook{UEK:2168285469,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Preferencje podatkowe w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Francji i Polski",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5",
pages = "149-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-7-8",
}
26
@article{UEK:2168260916,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Propozycja utworzenia budżetu dla państw strefy euro na tle negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 2, cz. 3",
pages = "386-396",
year = "2013",
}
27
@article{UEK:2168283815,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Aktualne wyzwania dla wspólnej polityki rolnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego",
number = "t. 13(28), z. 2",
pages = "79-88",
year = "2013",
}
28
@inbook{UEK:2168285453,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Analiza wprowadzania podatku od transakcji finansowych w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 4",
pages = "121-137",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-3-0",
}
29
@article{UEK:2168283785,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Czy unia fiskalna w obrębie Unii Europejskiej jest możliwa - wnioski z kryzysu",
journal = "Management and Business Administration. Central Europe",
number = "vol. 21, 2",
pages = "170-185",
year = "2013",
}
30
@article{UEK:2168244776,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Analiza polskiego rolnictwa w aspekcie finansów Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "883",
pages = "117-132",
year = "2012",
}
31
@inbook{UEK:2168293271,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Funkcjonowanie budżetu zadaniowego we Francji - sześć lat doświadczeń",
booktitle = "Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków",
pages = "161-170",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa; CeDeWu",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-036-7",
}
32
@unpublished{UEK:2168271688,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Aktualne wyzwania dla Wspólnej Polityki Rolnej",
booktitle = "Wybrane problemy polityki finansowej obszarów wiejskich w Polsce",
pages = "53-65",
year = "2012",
}
33
@inbook{UEK:2168265624,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna and Nowak Jarosław",
title = "Nowy kształt budżetu Unii Europejskiej po 2013 roku",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3",
pages = "145-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-0-9",
}
34
@article{UEK:2168283809,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "W kierunku harmonizacji podatku dochodowego od osób prawnych - propozycje komisji europejskiej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "108",
pages = "516-525",
adress = "",
year = "2012",
}
35
@inbook{UEK:2168245822,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Znaczenie mechanizmów stabilizacyjnych w Unii Europejskiej - wnioski w czasie kryzysu gospodarczo-finansowego",
booktitle = "Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki",
pages = "100-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63638-00-9",
}
36
@article{UEK:2168255376,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Mikropożyczki jako jedna z form reakcji na kryzys gospodarczy - rozwiązania Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "13",
pages = "173-182",
year = "2012",
}
37
@inbook{UEK:2168265522,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Budowa budżetu ogólnego Unii Europejskiej na przykładzie 2011 roku",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2",
pages = "115-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-3-4",
}
38
@unpublished{UEK:2168261810,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Przyszłość wydatków na Wspólną Politykę Rolną",
booktitle = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie rolnictwo",
pages = "37-51",
year = "2011",
}
39
@article{UEK:2168293273,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Le rôle de la programmation pluriannuelle dans la gestion des finances de l'État",
journal = "Revue Française de Finances Publiques",
number = "114",
pages = "249-256",
year = "2011",
}
40
@book{UEK:2168226178,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-541-3",
}
41
@article{UEK:2168221944,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Tryb opracowania budżetu ogólnego Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "862",
pages = "135-153",
year = "2011",
}
42
@inbook{UEK:2168218006,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej",
booktitle = "Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu",
pages = "159-175",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1944-1",
}
43
@inbook{UEK:2168266356,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Planowanie wydatków w budżecie Unii Europejskiej",
booktitle = "O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka",
pages = "192-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1978-6",
}
44
@article{UEK:2168220802,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Unijne instrumenty solidarności finansowej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "173",
pages = "324-333",
adress = "",
year = "2011",
}
45
@article{UEK:2168222892,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Zmiany w nadzorze nad polityką budżetową w unii gospodarczej i walutowej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "168, t. 2",
pages = "189-198",
adress = "",
year = "2011",
}
46
@unpublished{UEK:2168326311,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Rola wieloletnich ram finansowych w przygotowaniu budżetu ogólnego Unii Europejskiej",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "20-37",
year = "2010",
}
47
@inbook{UEK:2165774341,
author = "Owsiak Stanisław and Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Performance Budget as a Tool for the Improvement of Allocation of Public Resources",
booktitle = "Performance Budget in Poland",
pages = "75-109",
adress = "Warsaw",
publisher = "Ministry of Finance",
year = "2010",
isbn = "978-83-930524-1-7",
}
48
@article{UEK:2165775154,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Przyszłość wydatków na wspólną politykę rolną z budżetu ogólnego Unii Europejskiej",
journal = "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica",
number = "277 (58)",
pages = "81-90",
year = "2010",
}
49
@article{UEK:2168218624,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Budżetowe i pozabudżetowe źródła finansowania działań Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "840",
pages = "59-76",
year = "2010",
}
50
@article{UEK:2165391805,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Finansowanie działań zewnętrznych Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "141",
pages = "63-72",
adress = "",
year = "2010",
}
51
@unpublished{UEK:2168326345,
author = "Gniewek Józefa and Kasperowicz-Stępień Alicja and Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Rozwój oraz wspomaganie finansowe rolnictwa ekologicznego w Polsce",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "133-151",
year = "2010",
}
52
@unpublished{UEK:2168326343,
author = "Gniewek Józefa and Kasperowicz-Stępień Alicja and Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Warunki i skutki absorpcji środków Unii Europejskiej przez polskie",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "133-151",
year = "2010",
}
53
@inbook{UEK:2165609539,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Przepływ środków wspólnotowych a konstrukcja budżetu Unii Europejskiej",
booktitle = "Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka",
pages = "147-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-58-7",
}
54
@article{UEK:2165694672,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Samodzielność dochodowa gmin francuskich",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "112",
pages = "703-715",
adress = "",
year = "2010",
}
55
@inbook{UEK:2165373402,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy",
pages = "9-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-2-7",
}
56
@inbook{UEK:2168266998,
author = "Owsiak Stanisław and Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych",
booktitle = "Budżet zadaniowy w administracji publicznej",
pages = "45-79",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Finansów",
year = "2010",
isbn = "978-83-930524-0-0",
}
57
@article{UEK:2168218626,
author = "Grabińska Barbara and Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Przegląd metod planowania budżetowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "840",
pages = "77-91",
year = "2010",
}
58
@inbook{UEK:2165373519,
author = "Stabryła-Chudzio Katarzyna",
title = "Istota budżetu ogólnego Unii Europejskiej",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy",
pages = "33-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-2-7",
}
59
@article{UEK:50194,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Propozycje reformy dochodów własnych Unii Europejskiej",
journal = "Master of Business Administration",
number = "2 (97)",
pages = "29-44",
year = "2009",
}
60
@article{UEK:51021,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Spory na temat roli budżetu ogólnego Unii Europejskiej w procesie integracji społeczno-gospodarczej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "39",
pages = "316-323",
adress = "",
year = "2009",
}
61
@article{UEK:2161806805,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Przyszłość budżetu ogólnego Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań integracyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "36",
pages = "367-373",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
62
@article{UEK:50375,
author = "Grabińska Barbara and Stabryła Katarzyna",
title = "Reformy rachunkowości budżetowej w wybranych krajach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "785",
pages = "187-199",
year = "2008",
}
63
@unpublished{UEK:2168234328,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Budżetu Unii Europejskiej jako podstawa integracji społecznej i gospodarczej",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej",
pages = "118-180",
year = "2008",
}
64
@inbook{UEK:2165780824,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Próba analizy uprawnień decyzyjnych władz samorządowych w zakresie opracowywania i wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego",
booktitle = "Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego",
pages = "179-192",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2008",
isbn = "978-83-7417-273-8",
}
65
@inbook{UEK:2168306653,
author = "Owsiak Stanisław and Grabińska Barbara and Stabryła Katarzyna",
title = "Metodologiczne podstawy alokacji środków budżetowych",
booktitle = "Planowanie budżetowe a alokacja zasobów",
pages = "21-40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1757-7",
}
66
@unpublished{UEK:51613,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej",
adress = "Kraków",
year = "2008",
}
67
@inbook{UEK:2165772684,
author = "Grabińska Barbara and Stabryła Katarzyna",
title = "Planowanie budżetowe wybranych krajów : teoria i praktyka",
booktitle = "Planowanie budżetowe a alokacja zasobów",
pages = "41-80",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1757-7",
}
68
@inbook{UEK:2164871198,
author = "Grabińska Barbara and Stabryła Katarzyna",
title = "Doświadczenia w zakresie budżetowania zadaniowego w wybranych krajach",
booktitle = "Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych",
pages = "177-185",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2008",
isbn = "978-83-231-2230-2",
}
69
@inbook{UEK:2168306665,
author = "Grabiński Tadeusz and Grabińska Barbara and Stabryła Katarzyna and Owsiak Stanisław",
title = "Warunki poprawy alokacji środków budżetowych",
booktitle = "Planowanie budżetowe a alokacja zasobów",
pages = "281-338",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1757-7",
}
70
@unpublished{UEK:2168234350,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Fundusze Rolnicze w perspektywie finansowej 2007-2013",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej",
pages = "210-239",
year = "2008",
}
71
@inbook{UEK:2165773570,
author = "Owsiak Stanisław and Stabryła Katarzyna",
title = "Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych",
booktitle = "Budżet zadaniowy w administracji publicznej",
pages = "42-81",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Finansów",
year = "2008",
isbn = "978-83-924311-6-9",
}
72
@article{UEK:50246,
author = "Grabińska Barbara and Stabryła Katarzyna",
title = "Budżet zadaniowy we Francji : zarys koncepcji",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "5",
pages = "69-77",
year = "2008",
}
73
@article{UEK:50900,
author = "Grabińska Barbara and Stabryła Katarzyna and Góral Rafał",
title = "Analiza poziomu zmian w polityce fiskalnej państw członkowskich strefy euro",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "754",
pages = "17-38",
year = "2007",
}
74
@unpublished{UEK:2168286667,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Decentralizacja finansowa w wybranych krajach",
booktitle = "Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport",
pages = "139-195",
year = "2007",
}
75
@article{UEK:2168319571,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Les implications financières et budgétaires de l'adhésion de la Pologne à l'UE",
journal = "Lettre Jean Monnet",
number = "no 14",
pages = "16-22",
year = "2007",
}
76
@inbook{UEK:2165793170,
author = "Grabińska Barbara and Stabryła Katarzyna",
title = "Problemy w zakresie planowania wydatków w budżecie państwa",
booktitle = "Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej",
pages = "93-100",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-764-7",
}
77
@inbook{UEK:2165770646,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Kierunki zmian w Pakiecie Stabilności i Wzrostu",
booktitle = "Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006",
pages = "503-509",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2006",
isbn = "83-227-2559-0",
}
78
@article{UEK:53038,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Kierunki przebudowy systemu podatkowego Szwecji na tle postępującej harmonizacji systemów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "665",
pages = "33-49",
year = "2005",
}
79
@article{UEK:53025,
author = "Grabińska Barbara and Stabryła Katarzyna and Góral Rafał",
title = "Ewolucja systemu finansów publicznych w Szwecji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "665",
pages = "5-18",
year = "2005",
}
80
@article{UEK:2166473557,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Zmiany w strukturze budżetu ogólnego UE",
journal = "Master of Business Administration",
number = "6 (77)",
pages = "12-19",
year = "2005",
}
81
@unpublished{UEK:2168274150,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Uprawnienia władz samorządowych do tworzenia budżetu a faktyczny zakres samodzielności finansowej",
booktitle = "Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego",
pages = "19-35",
year = "2005",
}
82
@inbook{UEK:2166380723,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Instytucje kontroli finansowej Unii Europejskiej",
booktitle = "Finanse",
pages = "83-91",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-177-3",
}
83
@inbook{UEK:2166534520,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Przyczyny zmian w strukturze budżetu wspólnotowego UE",
booktitle = "Finanse publiczne a wzrost gospodarczy",
pages = "61-84",
adress = "Warszawa; Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego; Libra",
year = "2005",
isbn = "83-88463-46-2",
}
84
@article{UEK:2168219442,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Ocena rozwiązań we francuskim systemie podatków lokalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "637",
pages = "83-96",
year = "2004",
}
85
@inbook{UEK:2166361785,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Integracja europejska a wzrost gospodarczy Irlandii i Grecji",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne",
pages = "131-140",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-226-X",
}
86
@article{UEK:2168230652,
author = "Stabryła Katarzyna and Góral Rafał",
title = "The Fundamental Changes in Inter-Governmental Fiscal Relations in Poland and their Impact on the Local Financial System, 1999-2001",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 2",
pages = "119-135",
year = "2003",
}
87
@article{UEK:2168238068,
author = "Stabryła Katarzyna and Góral Rafał",
title = "Analiza problemów wprowadzenia programu SAPARD w Polsce na tle hiszpańskiej i portugalskiej drogi do Unii Europejskiej : Aspekt porównawczy",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "5",
pages = "37-43",
year = "2003",
}
88
@inbook{UEK:2168281527,
author = "Stabryła Katarzyna",
title = "Reforma systemu podatków od nieruchomości w Polsce - problem sprawiedliwości i efektywności w podatku ad valorem",
booktitle = "Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki",
pages = "635-649",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7246-127-9",
}