Publications of the selected author
1

Title:
Strefa Schengen - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
Source:
Przegląd Zachodni. - nr 1 (2020) , s. 101-121. - Tytuł numeru: Europejskie "naczynia połączone" - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168349466
article
2

Title:
Wybrane polityki Unii Europejskiej
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2020
Physical description:
226 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ze środków dotacji projakościowej Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.
ISBN:
978-83-8085-081-1
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168344138
monograph
3

Title:
Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2020
Physical description:
125 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8085-089-7
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168344120
monograph
4

Title:
The Development of the European Union in the Areas of Migration, Visa and Asylum after 2015 : Priorities, Effects, Perspectives
Source:
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny = Migration Studies - Review of Polish Diaspora. - nr 1 (175) (2020) , s. 67-95. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168346756
article
5

Title:
Analysis and Assessment of the 'Working Poor' Phenomenon among Young People in the European Union = Analiza i ocena zjawiska working poor wśród ludzi młodych w Unii Europejskiej
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 3, t. 348 (2020) , s. 91-112. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This publication was co-financed from the funds of the Ministry of Science and Higher Education, awarded to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics, for the research conducted by young scientists and participants of doctoral studies.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168349488
article
6

Title:
Od kryzysu do strategii - analiza i ocena działań Unii Europejskiej w sprawie imigrantów i uchodźców z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej po 2015 r.
Source:
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK - Warszawa: Difin, 2019, s. 13-57 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-798-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168333843
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Europa (bez) granic? - przyszłość strefy Schengen = Europe (without) Borders? - the Future of the Schengen Area
Source:
Polityka i Społeczeństwo = Studies in Politics and Society. - nr 2 (17) (2019) , s. 65-85. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168340939
article
8

Title:
(Nie)zbędne porozumienie UE-Turcja ws. uchodźców - sukces czy porażka unijnej polityki migracyjnej?
Source:
Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej / red. nauk. Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019, s. 87-100 - Bibliogr.
Series:
(Mniejszości - Migracje - Wielokulturowość ; t. 5)
ISBN:
978-83-65817-80-8
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168343315
chapter in monograph
9

Title:
Pracujący, ale biedni : wybrane aspekty zjawiska "biednych pracujących" w Europie - analiza taksonomiczna = Working, but Poor : Selected Aspects of the Working Poor Phenomenon in Europe - a Taxonomic Analysis
Source:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 11 (566) (2018) , s. 23-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168330311
article
10

Title:
Refleksja na temat członkostwa Polski w strefie euro z perspektywy rynku pracy = Reflection on Poland's Membership in the Euro Area from the Perspective of the Labour Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. - nr 5 (62) (2018) , s. 16-32. - Tytuł numeru: Euro a sprawa polska - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168332171
article
11

Conference:
Konferencja naukowa pt. Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań: teoria i praktyka, Lublin, Polska, od 2017-09-14 do 2017-09-15
Title:
Współczesny kryzys uchodźczy i migracyjny - Unia Europejska w roli aktywnego uczestnika czy biernego obserwatora? = Contemporary Refugee and Migration Crisis - the European Union as an Active Participant or Passive Observer?
Source:
Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań : teoria i praktyka / red. Henryk Chałupczak, Magdalena Lesińska, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2018, s. 45-68
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-227-9112-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168327471
chapter in conference materials
12

Title:
(Nie) dobry mechanizm Prezydencji, czyli problem przewodnictwa w Unii Europejskiej w latach 1957-2017 = (Not) Good Mechanism of the Presidency, i.e. the Problem of Leadership in the European Union in the Period 1957-2017
Source:
Myśl Ekonomiczna i Polityczna. - nr 2 (61) (2018) , s. 228-254. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168327645
article
13

Title:
"Fortress Europe" or "Open Door Policy" - Attempts to Solve the Refugee and Migration Crisis in the European Union in 2011-2017 = "Fortess Europe" czy "Open Door Policy" - próby rozwiązania kryzysu uchodźczego i migracyjnego w Unii Europejskiej w latach 2011-2017
Source:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 37 (2018) , s. 53-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication is co-financed by the MNiSW from the grant given to the University of Economics in Cracow for statutory research.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330853
article
14

Title:
Ekonomiczne konsekwencje kryzysu migracyjnego 2015+ dla Unii Europejskiej
Source:
Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku / red. nauk. Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, s. 243-261 - Bibliogr.
Series:
(Mniejszości - Migracje - Wielokulturowość ; t. 4)
ISBN:
978-83-65817-46-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168339407
chapter in monograph
15

Title:
The "Working Poor" Phenomenon in Europe - a Taxonomic Analysis = Zjawisko working poor w Europie - analiza taksonomiczna
Source:
Econometrics : Advances in Applied Data Analysis = Ekonometria. - vol. 22, nr 3 (2018) , s. 66-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication is co-financed by the MNiSW from the grant given to the University of Economics in Cracow for statutory research
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168327349
article
16

Title:
Prezydencja w Unii Europejskiej po reformie lizbońskiej a zasada good governance = Presidency in the European Union Upon the Lisbon Reform and the Good Governance Principle
Source:
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula = Vistula University Working Papers. - nr 4 (55) (2017) , s. 17-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168320359
article
17

Title:
Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej w okresie kryzysu i spowolnienia gospodarczego - stan i perspektywy rozwoju
Source:
Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów / red. Marcela Gruszczyk, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2017, s. 453-483
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3592)
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-226-3043-3 ; 978-83-226-3044-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318347
chapter in monograph
18

Title:
Praca i bieda - zjawisko working poor w Unii Europejskiej = Work and Poverty - the Phenomenon of "Working Poor" in the European Union
Source:
Transformacje = Transformations. - nr 1-2 (2017) , s. 138-157. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168325919
article
19

Title:
Analiza i ocena zjawiska (nie)kontrolowanych migracji do Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy rozwoju
Source:
Unia Europejska : organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy / red. nauk. Konrad Głębocki, Anna Bazan-Bulanda, Aleksandra Czarnecka - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2017, s. 108-127. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Częstochowska ; nr 338)
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-7193-678-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168327807
chapter in monograph
20

Title:
The Phenomenon of Underemployment and the Concept of Flexicurity in the Labour Market in Poland = Zjawisko niepełnego zatrudnienia a koncepcja flexicurity na rynku pracy w Polsce
Source:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula = Vistula Scientific Quarterly. - nr 1 (51) (2017) , s. 35-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168313711
article
21

Title:
Europa (bez) granic - w poszukiwaniu rozwiązania kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej
Source:
Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 48-79 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-520-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320499
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Analiza i ocena zjawiska working poor w Polsce na tle Unii Europejskiej = Analysis and Assessment the Phenomenon of Working Poor in Poland Compared to the European Union
Source:
Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności / red. nauk. Małgorzata Romanowska - Częstochowa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2017, s. 170-178. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65343-07-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168327473
chapter in monograph
23

Title:
The Phenomenon of the Precariat in the Polish Labour Market during Poland's Membership in the European Union
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 20, nr 8 (2017) , s. 137-151. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332483
article
24

Title:
The Phenomenon of Underemployment in Poland
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - Vol. 19, nr 4 (2016) , s. 137-151. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310643
article
25

Title:
Proces konwergencji gospodarczej w ujęciu realnym i nominalnym w świetle teorii ekonomicznych
Source:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 17-35 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
Nr:
2168303115
chapter in monograph
See main document
26

Conference:
I Kongres Młodych Ekonomistów w PTE dla Gospodarki Polski Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką biznesową, Częstochowa, Polska, od 2016-10-20 do 2016-10-21
Title:
Zjawisko working poor na współczesnym rynku pracy - wybrane aspekty
Source:
I Kongres Młodych Ekonomistów w PTE dla gospodarki Polski, Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą, 20-21 październik 2016 : zbiór prac naukowych. Część II / red. Małgorzata Romanowska, Mariusz Chudzicki, Agnieszka Domańska - Częstochowa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Częstochowie, 2016, s. 296-309. - Streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
ISBN:
978-83-65343-05-5
Nr:
2168325923
chapter in conference materials
27

Title:
Prekariat - nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce = The Precariat - a New Phenomenon in the Labour Market in Poland
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - Vol. 19, nr 2 (2016) , s. 17-30. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł opublikowany w ramach projektu "Popularyzacja najnowszej wiedzy ekonomicznej wśród ludzi młodych" realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. ; Publikacja została dofinansowana ze środków MNiSW przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na badania dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306055
article
28

Title:
Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na sytuację polskiego rynku pracy = The Impact of European Union Structural Funds on the Situation of the Polish Labor Market
Source:
Rozwój na peryferiach? Determinanty zmian. T. 2 / red. nauk. Jerzy Rossa, Tomasz Marcinkowski - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2016, s. 133-151. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65466-08-2
Nr:
2168314421
chapter in monograph
29

Title:
Migrants: An opportunity or a threat for the European Union? An Outline of the Problem in the Context of Contemporary Socio-economic Challenges = Migranci - szansa czy zagrożenie dla Unii Europejskiej? Zarys problemu w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych
Source:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 35/1 (2016) , s. 524-537. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310389
article
30

Title:
The Impact of Flexicurity on the Functioning of the Labor Market in the European Union
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 17-28 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Access mode:
Nr:
2168299847
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich
Source:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 66-100 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-789-0
Nr:
2168292813
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Flexicurity - a New Tool for Human Resources Management
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 203-212 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Access mode:
Nr:
2168293601
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Pozycja i rola regionów w procesie integracji oraz politykach wspólnotowych Unii Europejskiej
Source:
Rozwój na peryferiach / red. nauk. Jerzy Rossa, Tomasz Marcinkowski - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2014, s. 89-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63134-07-5
Nr:
2168293713
chapter in monograph
34

Conference:
Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków, Polska, od 2014-03-31 do 2014-03-31
Title:
Aktywność zawodowa osób starszych w świetle kryzysu demograficznego
Source:
Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Sylwia Zimoląg, Agnieszka Śliwa] - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014, s. 9-28. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-939536-1-5
Nr:
2168293609
chapter in conference materials
35

Title:
Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Source:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 189-242 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-462-2
Nr:
2168289163
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Współpraca transgraniczna jako instrument polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej w latach 1989-2013 - wybrane aspekty = Cross-Border Cooperation as Instrument of Regional Development Policy under European Integration in 1989-2013
Source:
Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Cz. 1, Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej / red. nauk. Jerzy Grabowiecki - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014, s. 19-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7431-412-1
Nr:
2168293721
chapter in monograph
37

Title:
Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich
Source:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 71-108 - Bibliogr.
Signature:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302437
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji
Source:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 33-61
ISBN:
978-83-62511-47-1
Nr:
2168293571
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Podsumowanie i ocena prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Source:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 159-175
ISBN:
978-83-62511-47-1
Nr:
2168254490
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Source:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2013, s. 189-240 - Bibliogr.
Signature:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290165
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Conference:
Wyzwania Współczesnej Ekonomii, Finansów, Towaroznawstwa i Zarządzania, Kraków, Polska, od 2012-12-11 do 2012-12-11
Title:
Wyzwania demograficzne XXI wieku - zarys problemu
Source:
Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Paweł Zygulski] - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013, s. 11-22. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-931384-4-9
Nr:
2168293611
chapter in conference materials
42

Title:
Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej - kontrowersje wokół nowej perspektywy finansowej 2014-2020
Source:
Kryzys w Unii - Unia w kryzysie? / red. Adam Kirpsza, Grzegorz Stachowiak - Kraków: Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, s. 53-77. - Streszcz.
ISBN:
978-83-932398-5-6
Access mode:
Nr:
2168293607
chapter in monograph
43

Title:
The Contemporary Challenges for Europe's Intellectual Capital Management from the Perspective of Polish Membership in the European Union
Source:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 97-111 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168293597
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Source:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 63-79
ISBN:
978-83-62511-47-1
Nr:
2168293585
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji
Source:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 26-52
Signature:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168293773
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Title:
Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Source:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 53-68
Signature:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168293777
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Title:
Podsumowanie i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Source:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 147-163
Signature:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168282711
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Strefa Schengen - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Przegląd Zachodni. - nr 1 (2020), s. 101-121. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Europejskie "naczynia połączone". - Bibliogr. - ISSN 0033-2437
2
Wybrane polityki Unii Europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Hanna Kelm, Katarzyna CYMBRANOWICZ. - Warszawa : Difin, 2020. - 226 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-081-1
3
Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Katarzyna CYMBRANOWICZ, Grzegorz Żaba. - Warszawa : Difin, 2020. - 125 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-089-7
4
The Development of the European Union in the Areas of Migration, Visa and Asylum after 2015 : Priorities, Effects, Perspectives / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny = Migration Studies - Review of Polish Diaspora. - nr 1 (175) (2020), s. 67-95. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2020/1(175)/art/16550/. - ISSN 2081-4488
5
Analysis and Assessment of the 'Working Poor' Phenomenon among Young People in the European Union = Analiza i ocena zjawiska working poor wśród ludzi młodych w Unii Europejskiej / Katarzyna Beata CYMBRANOWICZ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 3, t. 348 (2020), s. 91-112. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1968/7812. - ISSN 0208-6018
6
Od kryzysu do strategii - analiza i ocena działań Unii Europejskiej w sprawie imigrantów i uchodźców z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej po 2015 r. / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK. - Warszawa: Difin, 2019. - S. 13-57. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-798-8
7
Europa (bez) granic? - przyszłość strefy Schengen = Europe (without) Borders? - the Future of the Schengen Area / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Polityka i Społeczeństwo = Studies in Politics and Society. - nr 2 (17) (2019), s. 65-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/5209/5%20cymbranowicz-europa.pdf. - ISSN 1732-9639
8
(Nie)zbędne porozumienie UE-Turcja ws. uchodźców - sukces czy porażka unijnej polityki migracyjnej? / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej / red. nauk. Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak. - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019. - (Mniejszości - Migracje - Wielokulturowość ; t. 5). - S. 87-100. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65817-80-8. - Pełny tekst: http://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/02/Adamczyk-Sakson-Trosiak-2019-Migranci-i-mniejszo%C5%9Bci-jako-obcy-i-swoi-w-przestrzeni-polityczno-spo%C5%82ecznej.pdf
9
Pracujący, ale biedni : wybrane aspekty zjawiska "biednych pracujących" w Europie - analiza taksonomiczna = Working, but Poor : Selected Aspects of the Working Poor Phenomenon in Europe - a Taxonomic Analysis / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 11 (566) (2018), s. 23-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7043
10
Refleksja na temat członkostwa Polski w strefie euro z perspektywy rynku pracy = Reflection on Poland's Membership in the Euro Area from the Perspective of the Labour Market / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. - nr 5 (62) (2018), s. 16-32. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Euro a sprawa polska. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/uvzGYBBMn3AmGGILpDhbe0TWk.pdf. - ISSN 2353-2688
11
Współczesny kryzys uchodźczy i migracyjny - Unia Europejska w roli aktywnego uczestnika czy biernego obserwatora? = Contemporary Refugee and Migration Crisis - the European Union as an Active Participant or Passive Observer? / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań : teoria i praktyka / red. Henryk Chałupczak, Magdalena Lesińska, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2018. - S. 45-68. - ISBN 978-83-227-9112-7
12
(Nie) dobry mechanizm Prezydencji, czyli problem przewodnictwa w Unii Europejskiej w latach 1957-2017 = (Not) Good Mechanism of the Presidency, i.e. the Problem of Leadership in the European Union in the Period 1957-2017 / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Myśl Ekonomiczna i Polityczna. - nr 2 (61) (2018), s. 228-254. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://mysl.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/user_upload/MEiP_2-18_15-K.Cymbranowicz.pdf. - ISSN 2081-5913
13
"Fortress Europe" or "Open Door Policy" - Attempts to Solve the Refugee and Migration Crisis in the European Union in 2011-2017 = "Fortess Europe" czy "Open Door Policy" - próby rozwiązania kryzysu uchodźczego i migracyjnego w Unii Europejskiej w latach 2011-2017 / Katarzyna CYMBRANOWICZ // International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 37 (2018), s. 53-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/13449/pl. - ISSN 2300-6102
14
Ekonomiczne konsekwencje kryzysu migracyjnego 2015+ dla Unii Europejskiej / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku / red. nauk. Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak. - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018. - (Mniejszości - Migracje - Wielokulturowość ; t. 4). - S. 243-261. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65817-46-4. - Pełny tekst: http://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ksiazka2018.pdf
15
The "Working Poor" Phenomenon in Europe - a Taxonomic Analysis = Zjawisko working poor w Europie - analiza taksonomiczna / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Econometrics : Advances in Applied Data Analysis = Ekonometria. - vol. 22, nr 3 (2018), s. 66-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/45479/Cymbranowicz_The_Working_Poor_Phenomenon_In_Europe_a_Taxonomic_2018.pdf. - ISSN 1507-3866
16
Prezydencja w Unii Europejskiej po reformie lizbońskiej a zasada good governance = Presidency in the European Union Upon the Lisbon Reform and the Good Governance Principle / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula = Vistula University Working Papers. - nr 4 (55) (2017), s. 17-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/8WNgDBckz7uFd270Cj74JobE1.pdf. - ISSN 2353-2688
17
Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej w okresie kryzysu i spowolnienia gospodarczego - stan i perspektywy rozwoju / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów / red. Marcela Gruszczyk, Lech Krzyżanowski, Miłosz Skrzypek. - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2017. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3592). - S. 453-483. - ISBN 978-83-226-3043-3 ; 978-83-226-3044-0
18
Praca i bieda - zjawisko working poor w Unii Europejskiej = Work and Poverty - the Phenomenon of "Working Poor" in the European Union / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Transformacje = Transformations. - nr 1-2 (2017), s. 138-157. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-transformations.com/archiwum/transformacje_1-2_2017.pdf. - ISSN 1230-0292
19
Analiza i ocena zjawiska (nie)kontrolowanych migracji do Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy rozwoju / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Unia Europejska : organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy / red. nauk. Konrad Głębocki, Anna Bazan-Bulanda, Aleksandra Czarnecka. - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2017. - (Seria Monografie, ISSN 0860-5017 ; nr 338). - S. 108-127. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7193-678-4
20
The Phenomenon of Underemployment and the Concept of Flexicurity in the Labour Market in Poland = Zjawisko niepełnego zatrudnienia a koncepcja flexicurity na rynku pracy w Polsce / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula = Vistula Scientific Quarterly. - nr 1 (51) (2017), s. 35-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/nZbANjWkoeeyoMmrGkrL8SdCj.pdf. - ISSN 2084-4689
21
Europa (bez) granic - w poszukiwaniu rozwiązania kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 48-79. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-520-5
22
Analiza i ocena zjawiska working poor w Polsce na tle Unii Europejskiej = Analysis and Assessment the Phenomenon of Working Poor in Poland Compared to the European Union / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności / red. nauk. Małgorzata Romanowska. - Częstochowa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2017. - S. 170-178. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65343-07-9. - Pełny tekst: http://bluewaterfall.pl/pte/fileLibraries/pracePDF/WPE_mtaegwar_11_13_12_2017.pdf
23
The Phenomenon of the Precariat in the Polish Labour Market during Poland's Membership in the European Union / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 20, nr 8 (2017), s. 137-151. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_8_cymbranowicz_137_151.pdf. - ISSN 1899-2226
24
The Phenomenon of Underemployment in Poland / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - Vol. 19, nr 4 (2016), s. 137-151. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2016/2016_4_cymbranowicz_137_151.pdf. - ISSN 1899-2226
25
Proces konwergencji gospodarczej w ujęciu realnym i nominalnym w świetle teorii ekonomicznych / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 17-35. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-072-9
26
Zjawisko working poor na współczesnym rynku pracy - wybrane aspekty / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: I Kongres Młodych Ekonomistów w PTE dla gospodarki Polski, Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą, 20-21 październik 2016 : zbiór prac naukowych. Część II / red. Małgorzata Romanowska, Mariusz Chudzicki, Agnieszka Domańska. - Częstochowa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Częstochowie, 2016. - S. 296-309. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65343-05-5
27
Prekariat - nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce = The Precariat - a New Phenomenon in the Labour Market in Poland / Katarzyna CYMBRANOWICZ // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - Vol. 19, nr 2 (2016), s. 17-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2016/2016_2_cymbranowicz_17_30.pdf. - ISSN 1899-2226
28
Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na sytuację polskiego rynku pracy = The Impact of European Union Structural Funds on the Situation of the Polish Labor Market / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Rozwój na peryferiach? Determinanty zmian. T. 2 / red. nauk. Jerzy Rossa, Tomasz Marcinkowski. - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2016. - S. 133-151. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65466-08-2
29
Migrants: An opportunity or a threat for the European Union? An Outline of the Problem in the Context of Contemporary Socio-economic Challenges = Migranci - szansa czy zagrożenie dla Unii Europejskiej? Zarys problemu w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych / Katarzyna CYMBRANOWICZ // International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 35/1 (2016), s. 524-537. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2033. - ISSN 2300-6102
30
The Impact of Flexicurity on the Functioning of the Labor Market in the European Union / Katarzyna CYMBRAMOWICZ // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 17-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
31
Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 66-100. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-789-0
32
Flexicurity - a New Tool for Human Resources Management / Katarzyna Cymbranowicz // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 203-212. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
33
Pozycja i rola regionów w procesie integracji oraz politykach wspólnotowych Unii Europejskiej / Katarzyna Cymbranowicz // W: Rozwój na peryferiach / red. nauk. Jerzy Rossa, Tomasz Marcinkowski. - Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2014. - S. 89-107. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63134-07-5
34
Aktywność zawodowa osób starszych w świetle kryzysu demograficznego / Katarzyna Cymbranowicz // W: Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Sylwia Zimoląg, Agnieszka Śliwa]. - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. - S. 9-28. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939536-1-5
35
Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 189-242. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-462-2
36
Współpraca transgraniczna jako instrument polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej w latach 1989-2013 - wybrane aspekty = Cross-Border Cooperation as Instrument of Regional Development Policy under European Integration in 1989-2013 / Katarzyna Cymbranowicz // W: Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Cz. 1, Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej / red. nauk. Jerzy Grabowiecki. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014. - S. 19-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-412-1
37
Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2014), s. 71-108. - Bibliogr.
38
Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji / Katarzyna Cymbranowicz // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 33-61. - ISBN 978-83-62511-47-1
39
Podsumowanie i ocena prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / Katarzyna Cymbranowicz, Daniel GACH, Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 159-175. - ISBN 978-83-62511-47-1
40
Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Katarzyna CYMBRANOWICZ // W: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2013), s. 189-240. - Bibliogr.
41
Wyzwania demograficzne XXI wieku - zarys problemu / Katarzyna Cymbranowicz // W: Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania / [red. Paweł Zygulski]. - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - S. 11-22. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931384-4-9
42
Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej - kontrowersje wokół nowej perspektywy finansowej 2014-2020 / Katarzyna Cymbranowicz // W: Kryzys w Unii - Unia w kryzysie? / red. Adam Kirpsza, Grzegorz Stachowiak. - Kraków: Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. - S. 53-77. - Streszcz. - ISBN 978-83-932398-5-6. - Pełny tekst: http://download1513.mediafire.com/vug4yqhpwm3g/7to3t6312m9f94k/Kryzys+w+Unii+-+Unia+w+kryzysie.pdf
43
The Contemporary Challenges for Europe's Intellectual Capital Management from the Perspective of Polish Membership in the European Union / Katarzyna Cymbranowicz // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 97-111. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
44
Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / Katarzyna Cymbranowicz // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 63-79. - ISBN 978-83-62511-47-1
45
Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji / Katarzyna Cymbranowicz // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2012), s. 26-52
46
Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / Katarzyna Cymbranowicz // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2012), s. 53-68
47
Podsumowanie i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / Katarzyna Cymbranowicz, Daniel GACH, Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2012), s. 147-163
1
Cymbranowicz K., (2020), Strefa Schengen - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?, "Przegląd Zachodni", nr 1, s. 101-121.
2
Tendera-Właszczuk H., Kelm H., Cymbranowicz K., (2020), Wybrane polityki Unii Europejskiej, Warszawa : Difin, 226 s.
3
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Cymbranowicz K., Żaba G., (2020), Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa : Difin, 125 s.
4
Cymbranowicz K., (2020), The Development of the European Union in the Areas of Migration, Visa and Asylum after 2015 : Priorities, Effects, Perspectives, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", nr 1 (175), s. 67-95; http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2020/1(175)/art/16550/
5
Cymbranowicz K., (2020), Analysis and Assessment of the 'Working Poor' Phenomenon among Young People in the European Union, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 3, t. 348, s. 91-112; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1968/7812
6
Cymbranowicz K., (2019), Od kryzysu do strategii - analiza i ocena działań Unii Europejskiej w sprawie imigrantów i uchodźców z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej po 2015 r.. [W:] TENDERA-WŁASZCZUK H., PROSTAK R. (red.), Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych, Warszawa : Difin, s. 13-57.
7
Cymbranowicz K., (2019), Europa (bez) granic? - przyszłość strefy Schengen, "Polityka i Społeczeństwo", nr 2 (17), s. 65-85; https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/5209/5%20cymbranowicz-europa.pdf
8
Cymbranowicz K., (2019), (Nie)zbędne porozumienie UE-Turcja ws. uchodźców - sukces czy porażka unijnej polityki migracyjnej?. [W:] Adamczyk A., Sakson A., Trosiak C. (red.), Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 87-100.
9
Cymbranowicz K., (2018), Pracujący, ale biedni : wybrane aspekty zjawiska "biednych pracujących" w Europie - analiza taksonomiczna, "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 11 (566), s. 23-27.
10
Cymbranowicz K., (2018), Refleksja na temat członkostwa Polski w strefie euro z perspektywy rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", nr 5 (62), s. 16-32; http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/uvzGYBBMn3AmGGILpDhbe0TWk.pdf
11
Cymbranowicz K., (2018), Współczesny kryzys uchodźczy i migracyjny - Unia Europejska w roli aktywnego uczestnika czy biernego obserwatora?. [W:] Chałupczak H., Lesińska M., Pogorzała E., Browarek T. (red.), Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań : teoria i praktyka, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 45-68.
12
Cymbranowicz K., (2018), (Nie) dobry mechanizm Prezydencji, czyli problem przewodnictwa w Unii Europejskiej w latach 1957-2017, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 2 (61), s. 228-254; https://mysl.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/user_upload/MEiP_2-18_15-K.Cymbranowicz.pdf
13
Cymbranowicz K., (2018), "Fortress Europe" or "Open Door Policy" - Attempts to Solve the Refugee and Migration Crisis in the European Union in 2011-2017, "International Business and Global Economy", nr 37, s. 53-70; http://www.ejournals.eu/pliki/art/13449/pl
14
Cymbranowicz K., (2018), Ekonomiczne konsekwencje kryzysu migracyjnego 2015+ dla Unii Europejskiej. [W:] Adamczyk A., Sakson A., Trosiak C. (red.), Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 243-261.
15
Cymbranowicz K., (2018), The "Working Poor" Phenomenon in Europe - a Taxonomic Analysis, "Econometrics : Advances in Applied Data Analysis", vol. 22, nr 3, s. 66-83; http://www.dbc.wroc.pl/Content/45479/Cymbranowicz_The_Working_Poor_Phenomenon_In_Europe_a_Taxonomic_2018.pdf
16
Cymbranowicz K., (2017), Prezydencja w Unii Europejskiej po reformie lizbońskiej a zasada good governance, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", nr 4 (55), s. 17-27; http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/8WNgDBckz7uFd270Cj74JobE1.pdf
17
Cymbranowicz K., (2017), Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej w okresie kryzysu i spowolnienia gospodarczego - stan i perspektywy rozwoju. [W:] Gruszczyk M., Krzyżanowski L., Skrzypek M. (red.), Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 3592), Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, s. 453-483.
18
Cymbranowicz K., (2017), Praca i bieda - zjawisko working poor w Unii Europejskiej, "Transformacje", nr 1-2, s. 138-157; http://www.e-transformations.com/archiwum/transformacje_1-2_2017.pdf
19
Cymbranowicz K., (2017), Analiza i ocena zjawiska (nie)kontrolowanych migracji do Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy rozwoju. [W:] Głębocki K., Bazan-Bulanda A., Czarnecka A. (red.), Unia Europejska : organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy (Monografie - Politechnika Częstochowska; nr 338), Częstochowa : Politechnika Częstochowska, s. 108-127.
20
Cymbranowicz K., (2017), The Phenomenon of Underemployment and the Concept of Flexicurity in the Labour Market in Poland, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 1 (51), s. 35-51; http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/nZbANjWkoeeyoMmrGkrL8SdCj.pdf
21
Cymbranowicz K., (2017), Europa (bez) granic - w poszukiwaniu rozwiązania kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń, Warszawa : Difin, s. 48-79.
22
Cymbranowicz K., (2017), Analiza i ocena zjawiska working poor w Polsce na tle Unii Europejskiej. [W:] Romanowska M. (red.), Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności, Częstochowa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, s. 170-178.
23
Cymbranowicz K., (2017), The Phenomenon of the Precariat in the Polish Labour Market during Poland's Membership in the European Union, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", vol. 20, nr 8, s. 137-151; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_8_cymbranowicz_137_151.pdf
24
Cymbranowicz K., (2016), The Phenomenon of Underemployment in Poland, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", Vol. 19, nr 4, s. 137-151; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2016/2016_4_cymbranowicz_137_151.pdf
25
Cymbranowicz K., (2016), Proces konwergencji gospodarczej w ujęciu realnym i nominalnym w świetle teorii ekonomicznych. [W:] Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, s. 17-35.
26
Cymbranowicz K., (2016), Zjawisko working poor na współczesnym rynku pracy - wybrane aspekty. [W:] Romanowska M., Chudzicki M., Domańska A. (red.), I Kongres Młodych Ekonomistów w PTE dla gospodarki Polski, Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą, 20-21 październik 2016 : zbiór prac naukowych. Część II, Częstochowa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Częstochowie, s. 296-309.
27
Cymbranowicz K., (2016), Prekariat - nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", Vol. 19, nr 2, s. 17-30; http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2016/2016_2_cymbranowicz_17_30.pdf
28
Cymbranowicz K., (2016), Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na sytuację polskiego rynku pracy. [W:] Rossa J., Marcinkowski T. (red.), Rozwój na peryferiach? Determinanty zmian, T. 2, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, s. 133-151.
29
Cymbranowicz K., (2016), Migrants: An opportunity or a threat for the European Union? An Outline of the Problem in the Context of Contemporary Socio-economic Challenges, "International Business and Global Economy", nr 35/1, s. 524-537; http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2033
30
Cymbranowicz K., (2015), The Impact of Flexicurity on the Functioning of the Labor Market in the European Union. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 17-28.
31
Cymbranowicz K., (2015), Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy, Warszawa : Difin SA, s. 66-100.
32
Cymbranowicz K., (2014), Flexicurity - a New Tool for Human Resources Management. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 203-212.
33
Cymbranowicz K., (2014), Pozycja i rola regionów w procesie integracji oraz politykach wspólnotowych Unii Europejskiej. [W:] Rossa J., Marcinkowski T. (red.), Rozwój na peryferiach, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, s. 89-107.
34
Cymbranowicz K., (2014), Aktywność zawodowa osób starszych w świetle kryzysu demograficznego. [W:] Zimoląg S., Śliwa A. (red.), Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 9-28.
35
Cymbranowicz K., (2014), Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, s. 189-242.
36
Cymbranowicz K., (2014), Współpraca transgraniczna jako instrument polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej w latach 1989-2013 - wybrane aspekty. [W:] Grabowiecki J. (red.), Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Cz. 1, Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 19-30.
37
Cymbranowicz K., (2014), Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej, s. 71-108.
38
Cymbranowicz K., (2013), Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 33-61.
39
Cymbranowicz K., Gach D., Tendera-Właszczuk H., (2013), Podsumowanie i ocena prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 159-175.
40
Cymbranowicz K., (2013), Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, s. 189-240.
41
Cymbranowicz K., (2013), Wyzwania demograficzne XXI wieku - zarys problemu. [W:] Zygulski P. (red.), Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 11-22.
42
Cymbranowicz K., (2013), Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej - kontrowersje wokół nowej perspektywy finansowej 2014-2020. [W:] Kirpsza A., Stachowiak G. (red.), Kryzys w Unii - Unia w kryzysie?, Kraków : Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 53-77.
43
Cymbranowicz K., (2013), The Contemporary Challenges for Europe's Intellectual Capital Management from the Perspective of Polish Membership in the European Union. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 97-111.
44
Cymbranowicz K., (2013), Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 63-79.
45
Cymbranowicz K., (2012), Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, s. 26-52.
46
Cymbranowicz K., (2012), Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, s. 53-68.
47
Cymbranowicz K., Gach D., Tendera-Właszczuk H., (2012), Podsumowanie i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, s. 147-163.
1
@article{UEK:2168349466,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Strefa Schengen - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?",
journal = "Przegląd Zachodni",
number = "1",
pages = "101-121",
year = "2020",
}
2
@book{UEK:2168344138,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Hanna Kelm and Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Wybrane polityki Unii Europejskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-081-1",
}
3
@book{UEK:2168344120,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Wojciech Bąba and Katarzyna Cymbranowicz and Grzegorz Żaba",
title = "Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-089-7",
}
4
@article{UEK:2168346756,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "The Development of the European Union in the Areas of Migration, Visa and Asylum after 2015 : Priorities, Effects, Perspectives",
journal = "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny",
number = "1 (175)",
pages = "67-95",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/25444972SMPP.20.004.11795},
url = {http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2020/1(175)/art/16550/},
}
5
@article{UEK:2168349488,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Analysis and Assessment of the 'Working Poor' Phenomenon among Young People in the European Union",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 3, t. 348",
pages = "91-112",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.348.05},
url = {https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1968/7812},
}
6
@inbook{UEK:2168333843,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Od kryzysu do strategii - analiza i ocena działań Unii Europejskiej w sprawie imigrantów i uchodźców z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej po 2015 r.",
booktitle = "Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych",
pages = "13-57",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-798-8",
}
7
@article{UEK:2168340939,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Europa (bez) granic? - przyszłość strefy Schengen",
journal = "Polityka i Społeczeństwo",
number = "2 (17)",
pages = "65-85",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/polispol.2019.2.5},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/5209/5%20cymbranowicz-europa.pdf},
}
8
@inbook{UEK:2168343315,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "(Nie)zbędne porozumienie UE-Turcja ws. uchodźców - sukces czy porażka unijnej polityki migracyjnej?",
booktitle = "Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej",
pages = "87-100",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu",
year = "2019",
url = {http://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/02/Adamczyk-Sakson-Trosiak-2019-Migranci-i-mniejszo%C5%9Bci-jako-obcy-i-swoi-w-przestrzeni-polityczno-spo%C5%82ecznej.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-65817-80-8",
}
9
@article{UEK:2168330311,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Pracujący, ale biedni : wybrane aspekty zjawiska biednych pracujących w Europie - analiza taksonomiczna",
journal = "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka",
number = "11 (566)",
pages = "23-27",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.7390},
url = {},
}
10
@article{UEK:2168332171,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Refleksja na temat członkostwa Polski w strefie euro z perspektywy rynku pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula",
number = "5 (62)",
pages = "16-32",
year = "2018",
url = {http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/uvzGYBBMn3AmGGILpDhbe0TWk.pdf},
}
11
@inbook{UEK:2168327471,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Współczesny kryzys uchodźczy i migracyjny - Unia Europejska w roli aktywnego uczestnika czy biernego obserwatora?",
booktitle = "Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań : teoria i praktyka",
pages = "45-68",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2018",
isbn = "978-83-227-9112-7",
}
12
@article{UEK:2168327645,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "(Nie) dobry mechanizm Prezydencji, czyli problem przewodnictwa w Unii Europejskiej w latach 1957-2017",
journal = "Myśl Ekonomiczna i Polityczna",
number = "2 (61)",
pages = "228-254",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.26399/meip.2(61).2018.24/k.cymbranowicz},
url = {https://mysl.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/user_upload/MEiP_2-18_15-K.Cymbranowicz.pdf},
}
13
@article{UEK:2168330853,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Fortress Europe or Open Door Policy - Attempts to Solve the Refugee and Migration Crisis in the European Union in 2011-2017",
journal = "International Business and Global Economy",
number = "37",
pages = "53-70",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.18.004.9377},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/13449/pl},
}
14
@inbook{UEK:2168339407,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Ekonomiczne konsekwencje kryzysu migracyjnego 2015+ dla Unii Europejskiej",
booktitle = "Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku",
pages = "243-261",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu",
year = "2018",
url = {http://migranci-mniejszosci.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ksiazka2018.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-65817-46-4",
}
15
@article{UEK:2168327349,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "The Working Poor Phenomenon in Europe - a Taxonomic Analysis",
journal = "Econometrics : Advances in Applied Data Analysis",
number = "vol. 22, 3",
pages = "66-83",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/eada.2018.3.05},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/45479/Cymbranowicz_The_Working_Poor_Phenomenon_In_Europe_a_Taxonomic_2018.pdf},
}
16
@article{UEK:2168320359,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Prezydencja w Unii Europejskiej po reformie lizbońskiej a zasada good governance",
journal = "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula",
number = "4 (55)",
pages = "17-27",
year = "2017",
url = {http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/8WNgDBckz7uFd270Cj74JobE1.pdf},
}
17
@inbook{UEK:2168318347,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Sytuacja na rynku pracy w Unii Europejskiej w okresie kryzysu i spowolnienia gospodarczego - stan i perspektywy rozwoju",
booktitle = "Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów",
pages = "453-483",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski w Katowicach",
year = "2017",
issn = "0208-6336",
isbn = "978-83-226-3043-3 ; 978-83-226-3044-0",
}
18
@article{UEK:2168325919,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Praca i bieda - zjawisko working poor w Unii Europejskiej",
journal = "Transformacje",
number = "1-2",
pages = "138-157",
year = "2017",
url = {http://www.e-transformations.com/archiwum/transformacje_1-2_2017.pdf},
}
19
@inbook{UEK:2168327807,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Analiza i ocena zjawiska (nie)kontrolowanych migracji do Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy rozwoju",
booktitle = "Unia Europejska : organizacyjne, gospodarcze, społeczne oraz polityczne wyzwania i perspektywy",
pages = "108-127",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Politechnika Częstochowska",
year = "2017",
issn = "0860-5017",
isbn = "978-83-7193-678-4",
}
20
@article{UEK:2168313711,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "The Phenomenon of Underemployment and the Concept of Flexicurity in the Labour Market in Poland",
journal = "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula",
number = "1 (51)",
pages = "35-51",
year = "2017",
url = {http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/nZbANjWkoeeyoMmrGkrL8SdCj.pdf},
}
21
@inbook{UEK:2168320499,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Europa (bez) granic - w poszukiwaniu rozwiązania kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej",
booktitle = "Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń",
pages = "48-79",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-520-5",
}
22
@inbook{UEK:2168327473,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Analiza i ocena zjawiska working poor w Polsce na tle Unii Europejskiej",
booktitle = "Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności",
pages = "170-178",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
year = "2017",
url = {http://bluewaterfall.pl/pte/fileLibraries/pracePDF/WPE_mtaegwar_11_13_12_2017.pdf},
isbn = "978-83-65343-07-9",
}
23
@article{UEK:2168332483,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "The Phenomenon of the Precariat in the Polish Labour Market during Poland's Membership in the European Union",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "vol. 20, 8",
pages = "137-151",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.20.8.11},
url = {http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_8_cymbranowicz_137_151.pdf},
}
24
@article{UEK:2168310643,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "The Phenomenon of Underemployment in Poland",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "Vol. 19, 4",
pages = "137-151",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.19.4.10},
url = {http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2016/2016_4_cymbranowicz_137_151.pdf},
}
25
@inbook{UEK:2168303115,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Proces konwergencji gospodarczej w ujęciu realnym i nominalnym w świetle teorii ekonomicznych",
booktitle = "Nowe wyzwania integracji europejskiej",
pages = "17-35",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-072-9",
}
26
@inbook{UEK:2168325923,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Zjawisko working poor na współczesnym rynku pracy - wybrane aspekty",
booktitle = "I Kongres Młodych Ekonomistów w PTE dla gospodarki Polski, Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą, 20-21 październik 2016 : zbiór prac naukowych. Część II",
pages = "296-309",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Częstochowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-65343-05-5",
}
27
@article{UEK:2168306055,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Prekariat - nowe zjawisko na rynku pracy w Polsce",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "Vol. 19, 2",
pages = "17-30",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.19.2.02},
url = {http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2016/2016_2_cymbranowicz_17_30.pdf},
}
28
@inbook{UEK:2168314421,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na sytuację polskiego rynku pracy",
booktitle = "Rozwój na peryferiach? Determinanty zmian. T. 2",
pages = "133-151",
adress = "Gorzów Wielkopolski",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża",
year = "2016",
isbn = "978-83-65466-08-2",
}
29
@article{UEK:2168310389,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Migrants: An opportunity or a threat for the European Union? An Outline of the Problem in the Context of Contemporary Socio-economic Challenges",
journal = "International Business and Global Economy",
number = "35/1",
pages = "524-537",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.038.5619},
url = {http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2033},
}
30
@inbook{UEK:2168299847,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "The Impact of Flexicurity on the Functioning of the Labor Market in the European Union",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "17-28",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
31
@inbook{UEK:2168292813,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich",
booktitle = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy",
pages = "66-100",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-789-0",
}
32
@inbook{UEK:2168293601,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Flexicurity - a New Tool for Human Resources Management",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "203-212",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
33
@inbook{UEK:2168293713,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Pozycja i rola regionów w procesie integracji oraz politykach wspólnotowych Unii Europejskiej",
booktitle = "Rozwój na peryferiach",
pages = "89-107",
adress = "Gorzów Wielkopolski",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża",
year = "2014",
isbn = "978-83-63134-07-5",
}
34
@inbook{UEK:2168293609,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Aktywność zawodowa osób starszych w świetle kryzysu demograficznego",
booktitle = "Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania",
pages = "9-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-939536-1-5",
}
35
@inbook{UEK:2168289163,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
pages = "189-242",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-462-2",
}
36
@inbook{UEK:2168293721,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Współpraca transgraniczna jako instrument polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej w latach 1989-2013 - wybrane aspekty",
booktitle = "Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Cz. 1, Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej ",
pages = "19-30",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku",
year = "2014",
isbn = "978-83-7431-412-1",
}
37
@unpublished{UEK:2168302437,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Wpływ integracji na sytuację na rynku pracy i migracje zagraniczne w nowych państwach członkowskich",
booktitle = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej",
pages = "71-108",
year = "2014",
}
38
@inbook{UEK:2168293571,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "33-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-47-1",
}
39
@inbook{UEK:2168254490,
author = "Katarzyna Cymbranowicz and Daniel Gach and Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Podsumowanie i ocena prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "159-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-47-1",
}
40
@unpublished{UEK:2168290165,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Wpływ kryzysu gospodarczego na politykę rynku pracy i zatrudnienia w państwach członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
pages = "189-240",
year = "2013",
}
41
@inbook{UEK:2168293611,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Wyzwania demograficzne XXI wieku - zarys problemu",
booktitle = "Wyzwania współczesnej ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania",
pages = "11-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-931384-4-9",
}
42
@inbook{UEK:2168293607,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej - kontrowersje wokół nowej perspektywy finansowej 2014-2020",
booktitle = "Kryzys w Unii - Unia w kryzysie?",
pages = "53-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2013",
url = {http://download1513.mediafire.com/vug4yqhpwm3g/7to3t6312m9f94k/Kryzys+w+Unii+-+Unia+w+kryzysie.pdf},
isbn = "978-83-932398-5-6",
}
43
@inbook{UEK:2168293597,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "The Contemporary Challenges for Europe's Intellectual Capital Management from the Perspective of Polish Membership in the European Union",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "97-111",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
44
@inbook{UEK:2168293585,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "63-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-47-1",
}
45
@unpublished{UEK:2168293773,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Aspekty organizacyjne i priorytety polskiej prezydencji",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "26-52",
year = "2012",
}
46
@unpublished{UEK:2168293777,
author = "Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Przebieg i efekty polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "53-68",
year = "2012",
}
47
@unpublished{UEK:2168282711,
author = "Katarzyna Cymbranowicz and Daniel Gach and Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Podsumowanie i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "147-163",
year = "2012",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID