Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Efekt Notre Dame : rzecz o aksjologicznych reperkusjach katastrofy = The Notre Dame Effect : On Axiological Repercussions of a Disaster
Source:
Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka = Contemporary Culture. Theory, Interpretation, Practice. - nr 2(109) (2020) , s. 16-31. - Tytuł numeru: Katastrofy, kataklizmy, klęski - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168349714
article
2

Author:
Title:
Axiological Perspective of Regional Analyses
Source:
City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020, s. 35-42
ISBN:
978-837252-822-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351934
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Przedsiębiorczość w dobie pandemii SARS-CoV-2 : próba identyfikacji konceptualnych pól analizy i modeli urzeczywistnienia gospodarczej inicjatywy = Entrepreneurship in the Era of SARS-CoV-2 Pandemic : an Attempt to Identify Areas for Conceptual Analysis and Models of Economic Initiative Actualisation
Source:
Ekonomia Społeczna / red. nacz. Marek ĆWIKLICKI ; red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek. - nr 2 (2020) , s. 37-53. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznego w Krakowie: Program Potencjał "Rozwój społeczno-gospodarczy w analizach teoretycznych i diagnostyce empirycznej" nr 51/GGG/2020/POT.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168352918
article
See main document
4

Author:
Title:
Kultura innowacyjności jako wyzwanie dla współczesnego uniwersytetu = Culture of Innovation as a Challenge for Today's Universities
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 11, nr 37 (2020) , s. 65-82. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego i biznesu dla przedsiębiorczości = Internationalization of Higher Education and Business for Entrepreneurship - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznego w Krakowie: Program Potencjał "Rozwój społeczno-gospodarczy w analizach teoretycznych i diagnostyce empirycznej" nr 51/GGG/2020/POT/.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168352432
article
See main document
5

Author:
Title:
Perspektywa aksjologiczna w socjologii gospodarczej i ekonomicznej = The Axiological Perspective in Economic and Business Sociology
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 23, nr 1 (2020) , s. 7-27. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168350210
article
6

Author:
Title:
Kardynała Stefana Wyszyńskiego koncepcja społeczna a nurt "trzeciej socjologii"
Source:
Chrześcijańska doktryna społeczna / Stefan Wyszyński ; red. Marek Wódka, Stanisław Fel - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2020, s. 165-177 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-850-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350216
chapter in monograph
7

Author:
Title:
"Ponowoczesny romantyzm" i "ponowoczesna praca organiczna" jako kategorie wyjaśniające (nie)dojrzałość polskiej gospodarki rynkowej
Source:
Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 8 / red. Marek Pawlak - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019, s. 11-27 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-739-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338683
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Relacje międzypokoleniowe : wczoraj - dziś - jutro
Source:
Dębnicki Dzwon. - nr 2 (2019) , s. 8-9
Nr:
2168340633
unreviewed article
9

Author:
Stanisław Fel , Magdalena Zdun , Marek Wódka
Title:
Aksjologiczne podstawy ładu społeczno-gospodarczego = The Axiological Foundations of the Socio-economic Order
Publisher address:
Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019
Physical description:
163 s.; 21 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-679-0
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168338447
monograph
10

Author:
Title:
Bohater naszych czasów
Source:
Dębnicki Dzwon. - nr 3 (2019) , s. 14-15
Nr:
2168340635
unreviewed article
11

Author:
Title:
"Efekt Noter Dame" i "Syndrom Titanica"
Source:
Dębnicki Dzwon. - nr 4 (2019) , s. 5-6
Nr:
2168340637
unreviewed article
12

Author:
Title:
Innowacyjność i rozwój w perspektywie funkcjonalnej na przykładzie miasta Krakowa
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 45-57
ISBN:
978-83-7252-764-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328071
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
(Super)Nowe Atlantydy : regionalna dywersyfikacja kultur rozwoju gospodarczego = (Super)Nova Atlantis : the Regional Diversification of Economic Development Cultures
Publisher address:
Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2018
Physical description:
257, [1] s.: il.; 25 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji DEC-2017/01/X/HS6/01982.
ISBN:
978-83-7688-490-5
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168328807
monograph
14

Title:
Aktorzy rozwoju gospodarczego jako wytwór odziaływań socjalizacyjnych systemu społecznego : socjologiczna analiza zjawiska = The Actors of Economic Development as a Product of Socialisation Interactions of the Social System : Sociological Analysis of the Phenomenon
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 17, nr 41 (2018) , s. 261-270. - Tytuł numeru: Współczesne dyskursy edukacyjne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168326255
article
15

Author:
Title:
Aksjologiczna perspektywa regionalnego zróżnicowania rozwoju = The Axiological Perspective of Regional Diversification of Development
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 65-76. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333875
article
See main document
16

Author:
Title:
Rozwój gospodarczy jako proces osadzony w przestrzeni międzyludzkiej = Economic Growth as an Interpersonal Process
Source:
Roczniki Nauk Społecznych. - t. 10 (46), nr 4 (2018) , s. 101-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168328189
article
17

Author:
Title:
Innowacyjność jako forma obecności w świecie : między misją a doznaniem = Innovativeness as a Form of Presence in the World : between Mission and Experience
Source:
Po człowieku? Między kryzysem a nadzieją / red. Markus Lipowicz - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2018, s. 61-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7614-375-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168329947
chapter in monograph
18

Author:
Stanisław Fel , Magdalena Zdun
Title:
Judaizm i ekonomia : związek judaizmu z życiem gospodarczym = Judaism and Economics : the Link between Judaism and Economic Life
Source:
Zeszyty Naukowe KUL. - nr 2 (238) (2017) , s. 253-264. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168319911
article
19

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Finansjalizacja - nowe tendencje i kierunki rozwoju", Rzeszów, Polska, od 2017-06-09 do 2017-06-10
Title:
Wirtualny pieniądz - perspektywa społeczno-kulturowa
Source:
Wokół finansjalizacji : instytucje i społeczeństwo / red. nauk. Krzysztof Opolski, Joanna Podgórska - Warszawa ; Rzeszów: CeDeWu, 2017, s. 29-43 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-020-6 ; 978-83-64286-77-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168322587
chapter in conference materials
20

Author:
Title:
Kalina Grzesiuk, Zakorzenienie społeczne gospodarki. Koncepcja Marka Granovettera, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2015
Source:
Roczniki Nauk Społecznych. - Vol. 45, nr 1 (2017) , s. 160-166. - Tytuł numeru: Rola samorządu terytorialnego w rozwoju regionalnym i lokalnym
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168319915
review
21

Author:
Title:
Oblicza innowacyjności : socjologiczna próba typologizacji zjawiska = Faces of Innovativeness : a Sociological Attempt at Typologisation of the Phenomenon
Source:
Prakseologia. - Nr 159 (2017) , s. 161-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
c 13.00 pkt
Nr:
2168319913
article
22

Author:
Title:
Krakowski Obszar Funkcjonalny jako system społeczny = The Cracow Functional Area as a Social System
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 246-254. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316409
article
See main document
23

Author:
Magdalena Zdun , Stanisław Fel
Title:
Judaism - Protestantism - Catholicism : Religious Paths of Economic Initiative = Judaizm - protestantyzm - katolicyzm : religijne ścieżki inicjatywy gospodarczej
Source:
Roczniki Nauk Społecznych. - t. 9 (45), nr 2 (2017) , s. 139-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168321881
article
24

Author:
Title:
Chrześcijańskie korzenie innowacyjności = The Christian Roots of Innovativeness
Source:
Ekonomia a chrześcijaństwo : świat biznesu przez pryzmat encyklik św. Jana Pawła II Centesimus Annus i Laborem Exercens / red. nauk. Agnieszka Lekka-Kowalik - Warszawa ; Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2017, s. 169-191. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Rozprawy i Monografie ; t. 21)
ISBN:
978-83-65198-32-7 ; 978-83-949242-0-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168323969
chapter in monograph
25

Author:
Title:
Innowacje : perspektywa społeczno-kulturowa
Publisher address:
Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2016
Physical description:
240, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Społeczeństwo, Gospodarka, Etyka)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-249-5
Nr:
2168308471
monograph
26

Author:
Title:
Innowacyjność jako kategoria analityczna zmiany społecznej : o dychotomicznej naturze pojęcia = Innovativeness as a Category Used in Social Change Analysis : On the Dichotomy of the Term
Source:
Studia Socjologiczne. - nr 2 (221) (2016) , s. 163-185. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168308485
article
27

Author:
Title:
Bankowość internetowa w Polsce - socjologiczna analiza zjawiska = Internet Banking in Poland - a Sociological Analysis of the Phenomenon
Source:
Obrót bezgotówkowy w Polsce : stan obecny i perspektywy / red. Piotr Bolibok, Marian Żukowski - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2016, s. 67-88. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-218-1
Nr:
2168305379
chapter in monograph
28

Author:
Title:
Rodzina w świecie nowatorskich technologii - szanse, zagrożenia, wyzwania = Family and the World of Innovative Technology - the Opportunities, Threats and Challenges
Source:
Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo : przemiany, we współczesnej Polsce / red. Dorota Gizicka - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2016, s. 79-92. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-353-9
Nr:
2168311475
chapter in monograph
29

Author:
Title:
Przedsiębiorczość aksjologicznie uwarunkowana jako wyzwanie dla uniwersytetu = Axiologically Conditioned Entrepreneurship as a Challenge for the University
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Krzysztof WACH. - vol. 15, nr 35 (2016) , s. 267-282. - Tytuł numeru: Uniwersytet a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168310189
article
See main document
30

Author:
Title:
Aksjologiczne uwarunkowania innowacyjności = Axiological Conditions for Innovativeness
Source:
Opuscula Sociologica. - nr 1 (2016) , s. 15-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168311377
article
31

Author:
Title:
Społeczne uwarunkowania procesu kurczenia się miast : wybrane problemy
Source:
Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 81-115 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-823-3
Nr:
2168300125
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Title:
Dyfuzja innowacji we współczesnym świecie - działania marketingowe w służbie popularyzacji technologicznego novum
Source:
Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 6 / red. Marek Pawlak - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2015, s. 173-181 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-053-8
Nr:
2168297141
chapter in monograph
33

Author:
Magdalena Zdun , Stanisław Fel
Title:
Wkład katolickiej myśli społecznej w powstanie i kształt społecznej gospodarki rynkowej
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : postulat czy rzeczywistość? = The Social Market Economy in Poland - a Postulate or a Reality? / red. Stanisław Fel - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2015, s. 65-90 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-167-2
Nr:
2168300605
chapter in monograph
34

Author:
Title:
Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury transportu
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 137-155 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
Nr:
2168296537
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Magdalena Zdun , Stanisław Fel
Title:
Innovation as a Tool for Social Policy and Welfare
Source:
Meaning of Resources in Social Inclusion / red. Joanna Chwaszcz - Lublin: Natanaleum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy, 2015, s. 114-121. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940389-4-6
Access mode:
CC-BY
Nr:
2168300833
chapter in monograph
36

Author:
Title:
Szanse i zagrożenia bankowości internetowej w Polsce w kontekście teorii dyfuzji innowacji
Source:
Społeczna odpowiedzialność gospodarki / red. Stanisław Fel - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2014, s. 179-202
ISBN:
978-83-7702-812-4
Nr:
2168295723
chapter in monograph
37

Author:
Title:
Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 216-233
Signature:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301801
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Author:
Title:
Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacji technologicznych
Promotor:
Fel Stanisław
Publisher address:
Lublin: , 2014
Physical description:
434 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168295727
doctoral dissertation
39

Author:
Title:
Innowacje - od determinizmu technologicznego do antropologii = Technological Innovations in the Context of Sociological Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 24, nr 1 (2014) , s. 241-249. - Tytuł numeru: Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285497
article
See main document
40

Author:
Stanisław Fel , Magdalena Zdun
Title:
Judaism and Economics : the Link between Judaism and Economic Life
Source:
The Person and the Challenges : the Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II. - vol. 4, no. 2 (2014) , s. 83-96. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168295731
article
41

Author:
Title:
Socjologiczna dyskusja wokół innowacyjności
Source:
Gospodarka społecznie zakorzeniona : wybrane problemy z socjologii gospodarki = Economy Socially Embedded / red. Stanisław Fel - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2013, s. 93-113 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-805-6
Nr:
2168303045
chapter in monograph
42

Author:
Title:
Ojcowie i dzieci : relacje z ojcem w rodzinie współczesnej
Source:
Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz - Warszawa: Difin, 2012, s. 327-336. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-783-7
Nr:
2168305385
chapter in monograph
43

Author:
Title:
Podstawy i preferencje polityczne Polaków - na przykładzie komunikatów badań CBOS
Source:
Zadania współczesnej humanistyki : człowiek i nauka / [red.] J. Bartoszewski, J. Lisiecka, J. Swędrak - Sieradz: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2012, s. 339-350
ISBN:
978-83-935527-2-6
Nr:
2168305389
chapter in monograph
44

Author:
Title:
Przekaz aksjologiczny w relacji ojciec - dziecko = The Axiological Transfer in the Father-Child Relationship
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 11, nr 21 (2012) , s. 225-242. - Tytuł numeru: Sztuka komunikacji
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168298101
article
45

Author:
Title:
Małopolski Informator Społeczny - internetowa baza instytucji pomocy i integracji społecznej
Source:
esOes. - nr 1 (2011) , s. 25-27
Access mode:
Nr:
2168308491
unreviewed article
46

Author:
Title:
Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych - nowe narzędzie i sposób analizowania danych
Source:
esOes. - nr 4 (2010) , s. 5-8
Access mode:
Nr:
2168308487
unreviewed article
47

Author:
Title:
Województwo małopolskie w liczbach - wybrane statystyki z Internetowego Obserwatora Statystyk Społecznych
Source:
esOes2010. - nr 4, s. 15-18
Access mode:
Nr:
2168308489
varia
1
Efekt Notre Dame : rzecz o aksjologicznych reperkusjach katastrofy = The Notre Dame Effect : On Axiological Repercussions of a Disaster / Magdalena ZDUN // Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka = Contemporary Culture. Theory, Interpretation, Practice. - nr 2(109) (2020), s. 16-31. - Summ.. - Tytuł numeru: Katastrofy, kataklizmy, klęski. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://nck.pl/upload/2020/12/kw_2-2020_efekt-notre-dame.pdf. - ISSN 1230-4808
2
Axiological Perspective of Regional Analyses / Magdalena ZDUN // W: City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - S. 35-42. - ISBN 978-837252-822-3
3
Przedsiębiorczość w dobie pandemii SARS-CoV-2 : próba identyfikacji konceptualnych pól analizy i modeli urzeczywistnienia gospodarczej inicjatywy = Entrepreneurship in the Era of SARS-CoV-2 Pandemic : an Attempt to Identify Areas for Conceptual Analysis and Models of Economic Initiative Actualisation / Magdalena ZDUN // Ekonomia Społeczna / red. nacz. Marek ĆWIKLICKI ; red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek. - nr 2 (2020), s. 37-53. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022020/ES022020-04.pdf. - ISSN 2081-321X
4
Kultura innowacyjności jako wyzwanie dla współczesnego uniwersytetu = Culture of Innovation as a Challenge for Today's Universities / Magdalena ZDUN // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 11, nr 37 (2020), s. 65-82. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego i biznesu dla przedsiębiorczości = Internationalization of Higher Education and Business for Entrepreneurship. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1986. - ISSN 2082-5897
5
Perspektywa aksjologiczna w socjologii gospodarczej i ekonomicznej = The Axiological Perspective in Economic and Business Sociology / Magdalena ZDUN // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 23, nr 1 (2020), s. 7-27. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/annales/article/view/8583/8448. - ISSN 1899-2226
6
Kardynała Stefana Wyszyńskiego koncepcja społeczna a nurt "trzeciej socjologii" / Magdalena ZDUN // W: Chrześcijańska doktryna społeczna / Stefan Wyszyński ; red. Marek Wódka, Stanisław Fel. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2020. - S. 165-177. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-850-3
7
"Ponowoczesny romantyzm" i "ponowoczesna praca organiczna" jako kategorie wyjaśniające (nie)dojrzałość polskiej gospodarki rynkowej / Magdalena ZDUN // W: Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 8 / red. Marek Pawlak. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2019. - S. 11-27. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-739-1
8
Relacje międzypokoleniowe : wczoraj - dziś - jutro / Magdalena ZDUN // Dębnicki Dzwon. - nr 2 (2019), s. 8-9
9
Aksjologiczne podstawy ładu społeczno-gospodarczego = The Axiological Foundations of the Socio-economic Order / Stanisław Fel, Magdalena ZDUN, Marek Wódka. - Summ. - Bibliogr.
10
Bohater naszych czasów / Magdalena ZDUN // Dębnicki Dzwon. - nr 3 (2019), s. 14-15
11
"Efekt Noter Dame" i "Syndrom Titanica" / Magdalena ZDUN // Dębnicki Dzwon. - nr 4 (2019), s. 5-6
12
Innowacyjność i rozwój w perspektywie funkcjonalnej na przykładzie miasta Krakowa / Magdalena ZDUN // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 45-57. - ISBN 978-83-7252-764-6
13
(Super)Nowe Atlantydy : regionalna dywersyfikacja kultur rozwoju gospodarczego = (Super)Nova Atlantis : the Regional Diversification of Economic Development Cultures / Magdalena ZDUN. - Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2018. - 257, [1] s. : il. ; 25 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7688-490-5
14
Aktorzy rozwoju gospodarczego jako wytwór odziaływań socjalizacyjnych systemu społecznego : socjologiczna analiza zjawiska = The Actors of Economic Development as a Product of Socialisation Interactions of the Social System : Sociological Analysis of the Phenomenon / Magdalena Maria ZDUN // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 17, nr 41 (2018), s. 261-270. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Współczesne dyskursy edukacyjne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1494. - ISSN 1643-9171
15
Aksjologiczna perspektywa regionalnego zróżnicowania rozwoju = The Axiological Perspective of Regional Diversification of Development / Magdalena ZDUN // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 65-76. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128620/edition/112207/content. - ISSN 0079-3493
16
Rozwój gospodarczy jako proces osadzony w przestrzeni międzyludzkiej = Economic Growth as an Interpersonal Process / Magdalena ZDUN // Roczniki Nauk Społecznych. - t. 10 (46), nr 4 (2018), s. 101-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/11444. - ISSN 0137-4176
17
Innowacyjność jako forma obecności w świecie : między misją a doznaniem = Innovativeness as a Form of Presence in the World : between Mission and Experience / Magdalena ZDUN // W: Po człowieku? Między kryzysem a nadzieją / red. Markus Lipowicz. - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2018. - S. 61-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7614-375-0
18
Judaizm i ekonomia : związek judaizmu z życiem gospodarczym = Judaism and Economics : the Link between Judaism and Economic Life / Stanisław Fel, Magdalena ZDUN // Zeszyty Naukowe KUL. - nr 2 (238) (2017), s. 253-264. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.kul.pl/znkul/article/view/11314/9609. - ISSN 0044-4405
19
Wirtualny pieniądz - perspektywa społeczno-kulturowa / Magdalena ZDUN // W: Wokół finansjalizacji : instytucje i społeczeństwo / red. nauk. Krzysztof Opolski, Joanna Podgórska. - Warszawa ; Rzeszów: CeDeWu, 2017. - S. 29-43. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-020-6 ; 978-83-64286-77-3
20
Kalina Grzesiuk, Zakorzenienie społeczne gospodarki. Koncepcja Marka Granovettera, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2015 / Magdalena ZDUN // Roczniki Nauk Społecznych. - Vol. 45, nr 1 (2017), s. 160-166. - Tytuł numeru: Rola samorządu terytorialnego w rozwoju regionalnym i lokalnym. - Pełny tekst: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/11459. - ISSN 0137-4176
21
Oblicza innowacyjności : socjologiczna próba typologizacji zjawiska = Faces of Innovativeness : a Sociological Attempt at Typologisation of the Phenomenon / Magdalena ZDUN // Prakseologia. - Nr 159 (2017), s. 161-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-5f976cb1-a08f-472c-9402-c6ced6513bdd/c/Prakseologia_159_2017_s_161_184.pdf ; Spis treści: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-5f976cb1-a08f-472c-9402-c6ced6513bddWstęp: . - ISSN 0079-4872
22
Krakowski Obszar Funkcjonalny jako system społeczny = The Cracow Functional Area as a Social System / Magdalena ZDUN // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017), s. 246-254. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/103120/PDF/23_Zdun.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3507
23
Judaism - Protestantism - Catholicism : Religious Paths of Economic Initiative = Judaizm - protestantyzm - katolicyzm : religijne ścieżki inicjatywy gospodarczej / Magdalena ZDUN, Stanisław Fel // Roczniki Nauk Społecznych. - t. 9 (45), nr 2 (2017), s. 139-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/11469. - ISSN 0137-4176
24
Chrześcijańskie korzenie innowacyjności = The Christian Roots of Innovativeness / Magdalena ZDUN // W: Ekonomia a chrześcijaństwo : świat biznesu przez pryzmat encyklik św. Jana Pawła II Centesimus Annus i Laborem Exercens / red. nauk. Agnieszka Lekka-Kowalik. - Warszawa ; Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2017. - (Rozprawy i Monografie / Instytut Papieża Jana Pawła II, ISSN 2450-5218 ; t. 21). - S. 169-191. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65198-32-7 ; 978-83-949242-0-1
25
Innowacje : perspektywa społeczno-kulturowa / Magdalena ZDUN. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. - 240, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Społeczeństwo, Gospodarka, Etyka). - ISBN 978-83-8061-249-5
26
Innowacyjność jako kategoria analityczna zmiany społecznej : o dychotomicznej naturze pojęcia = Innovativeness as a Category Used in Social Change Analysis : On the Dichotomy of the Term / Magdalena ZDUN // Studia Socjologiczne. - nr 2 (221) (2016), s. 163-185. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0039-3371
27
Bankowość internetowa w Polsce - socjologiczna analiza zjawiska = Internet Banking in Poland - a Sociological Analysis of the Phenomenon / Magdalena ZDUN // W: Obrót bezgotówkowy w Polsce : stan obecny i perspektywy / red. Piotr Bolibok, Marian Żukowski. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2016. - S. 67-88. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-218-1
28
Rodzina w świecie nowatorskich technologii - szanse, zagrożenia, wyzwania = Family and the World of Innovative Technology - the Opportunities, Threats and Challenges / Magdalena ZDUN // W: Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo : przemiany, we współczesnej Polsce / red. Dorota Gizicka. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2016. - S. 79-92. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-353-9
29
Przedsiębiorczość aksjologicznie uwarunkowana jako wyzwanie dla uniwersytetu = Axiologically Conditioned Entrepreneurship as a Challenge for the University / Magdalena ZDUN // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Krzysztof WACH. - vol. 15, nr 35 (2016), s. 267-282. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Uniwersytet a przedsiębiorczość. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/551/704. - ISSN 1643-9171
30
Aksjologiczne uwarunkowania innowacyjności = Axiological Conditions for Innovativeness / Magdalena ZDUN // Opuscula Sociologica. - nr 1 (2016), s. 15-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/os/pl/issue/244/article/3235/. - ISSN 2299-9000
31
Społeczne uwarunkowania procesu kurczenia się miast : wybrane problemy / Magdalena ZDUN // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 81-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-823-3
32
Dyfuzja innowacji we współczesnym świecie - działania marketingowe w służbie popularyzacji technologicznego novum / Magdalena ZDUN // W: Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 6 / red. Marek Pawlak. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2015. - S. 173-181. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-053-8
33
Wkład katolickiej myśli społecznej w powstanie i kształt społecznej gospodarki rynkowej / Magdalena ZDUN, Stanisław Fel // W: Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : postulat czy rzeczywistość? = The Social Market Economy in Poland - a Postulate or a Reality? / red. Stanisław Fel. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2015. - S. 65-90. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-167-2
34
Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury transportu / Magdalena ZDUN // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 137-155. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-763-2
35
Innovation as a Tool for Social Policy and Welfare / Magdalena ZDUN, Stanisław Fel // W: Meaning of Resources in Social Inclusion / red. Joanna Chwaszcz. - Lublin: Natanaleum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy, 2015. - S. 114-121. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940389-4-6
36
Szanse i zagrożenia bankowości internetowej w Polsce w kontekście teorii dyfuzji innowacji / Magdalena ZDUN // W: Społeczna odpowiedzialność gospodarki : perspektywa interdyscyplinarna / red. Stanisław Fel. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2014. - S. 179-202. - ISBN 978-83-7702-812-4
37
Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej : na przykładzie wybranych inwestycji w Krakowie / Magdalena ZDUN // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 216-233
38
Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacji technologicznych / Magdalena ZDUN ; Promotor: Stanisław Fel. - Lublin, 2014. - 434 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
39
Innowacje - od determinizmu technologicznego do antropologii = Technological Innovations in the Context of Sociological Theory / Magdalena ZDUN // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 24, nr 1 (2014), s. 241-249. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/24/241-249.pdf. - ISSN 1506-2635
40
Judaism and Economics : the Link between Judaism and Economic Life / Stanisław Fel, Magdalena ZDUN // The Person and the Challenges : the Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II. - vol. 4, no. 2 (2014), s. 83-96. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/662/661. - ISSN 2083-8018
41
Socjologiczna dyskusja wokół innowacyjności / Magdalena Zdun // W: Gospodarka społecznie zakorzeniona : wybrane problemy z socjologii gospodarki = Economy Socially Embedded / red. Stanisław Fel. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2013. - S. 93-113. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-805-6
42
Ojcowie i dzieci : relacje z ojcem w rodzinie współczesnej / Magdalena Zdun // W: Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 327-336. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-783-7
43
Podstawy i preferencje polityczne Polaków - na przykładzie komunikatów badań CBOS / Magdalena Zdun // W: Zadania współczesnej humanistyki : człowiek i nauka / [red.] J. Bartoszewski, J. Lisiecka, J. Swędrak. - Sieradz: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2012. - S. 339-350. - ISBN 978-83-935527-2-6
44
Przekaz aksjologiczny w relacji ojciec - dziecko = The Axiological Transfer in the Father-Child Relationship / Magdalena Zdun // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 11, nr 21 (2012), s. 225-242. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sztuka komunikacji. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/132. - ISSN 1643-9171
45
Małopolski Informator Społeczny - internetowa baza instytucji pomocy i integracji społecznej / Magdalena Zdun // esOes. - nr 1 (2011), s. 25-27. - Pełny tekst: http://www.rops.krakow.pl/pobierz-plik/80.html#http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:mbc.malopolska.pl:73193. - ISSN 1231-2770
46
Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych - nowe narzędzie i sposób analizowania danych / Magdalena Zdun // esOes. - nr 4 (2010), s. 5-8. - Pełny tekst: http://www.rops.krakow.pl/pobierz-plik/81.html#http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:mbc.malopolska.pl:73192. - ISSN 1231-2770
47
Województwo małopolskie w liczbach - wybrane statystyki z Internetowego Obserwatora Statystyk Społecznych / Magdalena Zdun // esOes. - nr 4 (2010), s. 15-18. - Pełny tekst: http://www.rops.krakow.pl/pobierz-plik/81.html#http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:mbc.malopolska.pl:73192. - ISSN 1231-2770
1
Zdun M., (2020), Efekt Notre Dame : rzecz o aksjologicznych reperkusjach katastrofy, "Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka", nr 2(109), s. 16-31; https://nck.pl/upload/2020/12/kw_2-2020_efekt-notre-dame.pdf
2
Zdun M., (2020), Axiological Perspective of Regional Analyses. [W:] Noworól A., Jopek D. (red.), City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 35-42.
3
Zdun M., (2020), Przedsiębiorczość w dobie pandemii SARS-CoV-2 : próba identyfikacji konceptualnych pól analizy i modeli urzeczywistnienia gospodarczej inicjatywy, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 37-53; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022020/ES022020-04.pdf
4
Zdun M., (2020), Kultura innowacyjności jako wyzwanie dla współczesnego uniwersytetu, "Horyzonty Polityki", vol. 11, nr 37, s. 65-82; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1986
5
Zdun M., (2020), Perspektywa aksjologiczna w socjologii gospodarczej i ekonomicznej, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", vol. 23, nr 1, s. 7-27; https://czasopisma.uni.lodz.pl/annales/article/view/8583/8448
6
Zdun M., (2020), Kardynała Stefana Wyszyńskiego koncepcja społeczna a nurt "trzeciej socjologii". [W:] Wyszyński S., Wódka M., Fel S. (red.), Chrześcijańska doktryna społeczna, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 165-177.
7
Zdun M., (2019), "Ponowoczesny romantyzm" i "ponowoczesna praca organiczna" jako kategorie wyjaśniające (nie)dojrzałość polskiej gospodarki rynkowej. [W:] Pawlak M. (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu, T. 8, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 11-27.
8
Zdun M., (2019), Relacje międzypokoleniowe : wczoraj - dziś - jutro, "Dębnicki Dzwon", nr 2, s. 8-9.
9
Fel S., Zdun M., Wódka M., (2019), Aksjologiczne podstawy ładu społeczno-gospodarczego, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 163 s.
10
Zdun M., (2019), Bohater naszych czasów, "Dębnicki Dzwon", nr 3, s. 14-15.
11
Zdun M., (2019), "Efekt Noter Dame" i "Syndrom Titanica", "Dębnicki Dzwon", nr 4, s. 5-6.
12
Zdun M., (2018), Innowacyjność i rozwój w perspektywie funkcjonalnej na przykładzie miasta Krakowa. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 45-57.
13
Zdun M., (2018), (Super)Nowe Atlantydy: regionalna dywersyfikacja kultur rozwoju gospodarczego, Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 257, [1] s.
14
Zdun M., (2018), Aktorzy rozwoju gospodarczego jako wytwór odziaływań socjalizacyjnych systemu społecznego : socjologiczna analiza zjawiska, "Horyzonty Wychowania", vol. 17, nr 41, s. 261-270; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1494
15
Zdun M., (2018), Aksjologiczna perspektywa regionalnego zróżnicowania rozwoju, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 65-76; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128620/edition/112207/content
16
Zdun M., (2018), Rozwój gospodarczy jako proces osadzony w przestrzeni międzyludzkiej, "Roczniki Nauk Społecznych", t. 10 (46), nr 4, s. 101-124; https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/11444
17
Zdun M., (2018), Innowacyjność jako forma obecności w świecie : między misją a doznaniem. [W:] Lipowicz M. (red.), Po człowieku? Między kryzysem a nadzieją, Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, s. 61-83.
18
Fel S., Zdun M., (2017), Judaizm i ekonomia : związek judaizmu z życiem gospodarczym, "Zeszyty Naukowe KUL", nr 2 (238), s. 253-264; https://czasopisma.kul.pl/znkul/article/view/11314/9609
19
Zdun M., (2017), Wirtualny pieniądz - perspektywa społeczno-kulturowa. [W:] Opolski K., Podgórska J. (red.), Wokół finansjalizacji : instytucje i społeczeństwo, Warszawa ; Rzeszów : CeDeWu, s. 29-43.
20
Zdun M., (2017), Kalina Grzesiuk, Zakorzenienie społeczne gospodarki. Koncepcja Marka Granovettera, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2015, "Roczniki Nauk Społecznych", Vol. 45, nr 1, s. 160-166; https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/11459
21
Zdun M., (2017), Oblicza innowacyjności : socjologiczna próba typologizacji zjawiska, "Prakseologia", Nr 159, s. 161-184; http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-5f976cb1-a08f-472c-9402-c6ced6513bdd/c/Prakseologia_159_2017_s_161_184.pdf
22
Zdun M., (2017), Krakowski Obszar Funkcjonalny jako system społeczny, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 174, s. 246-254; http://journals.pan.pl/Content/103120/PDF/23_Zdun.pdf?handler=pdf
23
Zdun M., Fel S., (2017), Judaism - Protestantism - Catholicism : Religious Paths of Economic Initiative, "Roczniki Nauk Społecznych", t. 9 (45), nr 2, s. 139-154; https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/11469
24
Zdun M., (2017), Chrześcijańskie korzenie innowacyjności. [W:] Lekka-Kowalik A. (red.), Ekonomia a chrześcijaństwo : świat biznesu przez pryzmat encyklik św. Jana Pawła II Centesimus Annus i Laborem Exercens (Rozprawy i Monografie; t. 21), Warszawa ; Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 169-191.
25
Zdun M., (2016), Innowacje: perspektywa społeczno-kulturowa, Lublin : Wydawnictwo KUL, 240, [1] s.
26
Zdun M., (2016), Innowacyjność jako kategoria analityczna zmiany społecznej : o dychotomicznej naturze pojęcia, "Studia Socjologiczne", nr 2 (221), s. 163-185.
27
Zdun M., (2016), Bankowość internetowa w Polsce - socjologiczna analiza zjawiska. [W:] Bolibok P., Żukowski M. (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce : stan obecny i perspektywy, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 67-88.
28
Zdun M., (2016), Rodzina w świecie nowatorskich technologii - szanse, zagrożenia, wyzwania. [W:] Gizicka D. (red.), Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo : przemiany, we współczesnej Polsce, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 79-92.
29
Zdun M., (2016), Przedsiębiorczość aksjologicznie uwarunkowana jako wyzwanie dla uniwersytetu, "Horyzonty Wychowania", vol. 15, nr 35, s. 267-282; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/551/704
30
Zdun M., (2016), Aksjologiczne uwarunkowania innowacyjności, "Opuscula Sociologica", nr 1, s. 15-26; https://wnus.edu.pl/os/pl/issue/244/article/3235/
31
Zdun M., (2015), Społeczne uwarunkowania procesu kurczenia się miast : wybrane problemy. [W:] Harańczyk A. (red.), Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce, Warszawa : CeDeWu, s. 81-115.
32
Zdun M., (2015), Dyfuzja innowacji we współczesnym świecie - działania marketingowe w służbie popularyzacji technologicznego novum. [W:] Pawlak M. (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu, T. 6, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 173-181.
33
Zdun M., Fel S., (2015), Wkład katolickiej myśli społecznej w powstanie i kształt społecznej gospodarki rynkowej. [W:] Fel S. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : postulat czy rzeczywistość?, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 65-90.
34
Zdun M., (2015), Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury transportu. [W:] Kudłacz T., Hołuj A. (red.), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy, Warszawa : CeDeWu, s. 137-155.
35
Zdun M., Fel S., (2015), Innovation as a Tool for Social Policy and Welfare. [W:] Chwaszcz J. (red.), Meaning of Resources in Social Inclusion, Lublin : Natanaleum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy, s. 114-121.
36
Zdun M., (2014), Szanse i zagrożenia bankowości internetowej w Polsce w kontekście teorii dyfuzji innowacji. [W:] Fel S. (red.), Społeczna odpowiedzialność gospodarki: perspektywa interdyscyplinarna, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 179-202.
37
Zdun M., (2014), Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej: na przykładzie wybranych inwestycji w Krakowie. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 216-233.
38
Zdun M., (2014), Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacji technologicznych, Prom. Fel S., Lublin : , 434 s.
39
Zdun M., (2014), Innowacje - od determinizmu technologicznego do antropologii, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania", t. 24, nr 1, s. 241-249; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/24/241-249.pdf
40
Fel S., Zdun M., (2014), Judaism and Economics : the Link between Judaism and Economic Life, "The Person and the Challenges : the Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II", vol. 4, no. 2, s. 83-96; http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/662/661
41
Zdun M., (2013), Socjologiczna dyskusja wokół innowacyjności. [W:] Fel S. (red.), Gospodarka społecznie zakorzeniona : wybrane problemy z socjologii gospodarki, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 93-113.
42
Zdun M., (2012), Ojcowie i dzieci : relacje z ojcem w rodzinie współczesnej. [W:] Liberska H., Malina A., Suwalska-Barancewicz D. (red.), Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie, Warszawa : Difin, s. 327-336.
43
Zdun M., (2012), Podstawy i preferencje polityczne Polaków - na przykładzie komunikatów badań CBOS. [W:] Bartoszewski (red.), Zadania współczesnej humanistyki : człowiek i nauka, Sieradz : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, s. 339-350.
44
Zdun M., (2012), Przekaz aksjologiczny w relacji ojciec - dziecko, "Horyzonty Wychowania", vol. 11, nr 21, s. 225-242; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/132
45
Zdun M., (2011), Małopolski Informator Społeczny - internetowa baza instytucji pomocy i integracji społecznej, "esOes", nr 1, s. 25-27; http://www.rops.krakow.pl/pobierz-plik/80.html#http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:mbc.malopolska.pl:73193
46
Zdun M., (2010), Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych - nowe narzędzie i sposób analizowania danych, "esOes", nr 4, s. 5-8; http://www.rops.krakow.pl/pobierz-plik/81.html#http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:mbc.malopolska.pl:73192
47
Zdun M., (2010), Województwo małopolskie w liczbach - wybrane statystyki z Internetowego Obserwatora Statystyk Społecznych, "esOes", nr 4, s. 15-18; http://www.rops.krakow.pl/pobierz-plik/81.html#http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:mbc.malopolska.pl:73192
1
@article{artUEK:2168349714,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Efekt Notre Dame : rzecz o aksjologicznych reperkusjach katastrofy",
journal = "Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka",
number = "2(109)",
pages = "16-31",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.26112/kw.2020.109.02},
url = {https://nck.pl/upload/2020/12/kw_2-2020_efekt-notre-dame.pdf},
}
2
@inbook{fmUEK:2168351934,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Axiological Perspective of Regional Analyses",
booktitle = "City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface",
pages = "35-42",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-837252-822-3",
}
3
@article{artUEK:2168352918,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Przedsiębiorczość w dobie pandemii SARS-CoV-2 : próba identyfikacji konceptualnych pól analizy i modeli urzeczywistnienia gospodarczej inicjatywy",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "37-53",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ES.2020.2.04},
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022020/ES022020-04.pdf},
}
4
@article{artUEK:2168352432,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Kultura innowacyjności jako wyzwanie dla współczesnego uniwersytetu",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 11, 37",
pages = "65-82",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/HP.1986},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1986},
}
5
@article{artUEK:2168350210,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Perspektywa aksjologiczna w socjologii gospodarczej i ekonomicznej",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "vol. 23, 1",
pages = "7-27",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.23.1.01},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/annales/article/view/8583/8448},
}
6
@inbook{fmUEK:2168350216,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Kardynała Stefana Wyszyńskiego koncepcja społeczna a nurt trzeciej socjologii",
booktitle = "Chrześcijańska doktryna społeczna",
pages = "165-177",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2020",
isbn = "978-83-8061-850-3",
}
7
@inbook{fmUEK:2168338683,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Ponowoczesny romantyzm i ponowoczesna praca organiczna jako kategorie wyjaśniające (nie)dojrzałość polskiej gospodarki rynkowej",
booktitle = "Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 8",
pages = "11-27",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2019",
isbn = "978-83-8061-739-1",
}
8
@article{artnUEK:2168340633,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Relacje międzypokoleniowe : wczoraj - dziś - jutro",
journal = "Dębnicki Dzwon",
number = "2",
pages = "8-9",
year = "2019",
}
9
@book{monUEK:2168338447,
author = "Stanisław Fel and Magdalena Zdun and Marek Wódka",
title = "Aksjologiczne podstawy ładu społeczno-gospodarczego",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2019",
isbn = "978-83-8061-679-0",
}
10
@article{artnUEK:2168340635,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Bohater naszych czasów",
journal = "Dębnicki Dzwon",
number = "3",
pages = "14-15",
year = "2019",
}
11
@article{artnUEK:2168340637,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Efekt Noter Dame i Syndrom Titanica",
journal = "Dębnicki Dzwon",
number = "4",
pages = "5-6",
year = "2019",
}
12
@inbook{fmUEK:2168328071,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Innowacyjność i rozwój w perspektywie funkcjonalnej na przykładzie miasta Krakowa",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "45-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
13
@book{monUEK:2168328807,
author = "Magdalena Zdun",
title = "(Super)Nowe Atlantydy : regionalna dywersyfikacja kultur rozwoju gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakład Wydawniczy Nomos",
year = "2018",
isbn = "978-83-7688-490-5",
}
14
@article{artUEK:2168326255,
author = "Magdalena Maria Zdun",
title = "Aktorzy rozwoju gospodarczego jako wytwór odziaływań socjalizacyjnych systemu społecznego : socjologiczna analiza zjawiska",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 17, 41",
pages = "261-270",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174119},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1494},
}
15
@article{artUEK:2168333875,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Aksjologiczna perspektywa regionalnego zróżnicowania rozwoju",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "65-76",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128620/edition/112207/content},
}
16
@article{artUEK:2168328189,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Rozwój gospodarczy jako proces osadzony w przestrzeni międzyludzkiej",
journal = "Roczniki Nauk Społecznych",
number = "t. 10 (46), 4",
pages = "101-124",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18290/rns.2018.46.4-6},
url = {https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/11444},
}
17
@inbook{fmUEK:2168329947,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Innowacyjność jako forma obecności w świecie : między misją a doznaniem",
booktitle = "Po człowieku? Między kryzysem a nadzieją",
pages = "61-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7614-375-0",
}
18
@article{artUEK:2168319911,
author = "Stanisław Fel and Magdalena Zdun",
title = "Judaizm i ekonomia : związek judaizmu z życiem gospodarczym",
journal = "Zeszyty Naukowe KUL",
number = "2 (238)",
pages = "253-264",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.2.253-264},
url = {https://czasopisma.kul.pl/znkul/article/view/11314/9609},
}
19
@inbook{mkaUEK:2168322587,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Wirtualny pieniądz - perspektywa społeczno-kulturowa",
booktitle = "Wokół finansjalizacji : instytucje i społeczeństwo",
pages = "29-43",
adress = "Warszawa ; Rzeszów",
publisher = "CeDeWu",
year = "2017",
isbn = "978-83-8102-020-6 ; 978-83-64286-77-3",
}
20
@article{recUEK:2168319915,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Kalina Grzesiuk, Zakorzenienie społeczne gospodarki. Koncepcja Marka Granovettera, Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin 2015",
journal = "Roczniki Nauk Społecznych",
number = "Vol. 45, 1",
pages = "160-166",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18290h/rns.2017.9.1-12},
url = {https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/11459},
}
21
@article{artUEK:2168319913,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Oblicza innowacyjności : socjologiczna próba typologizacji zjawiska",
journal = "Prakseologia",
number = "Nr 159",
pages = "161-184",
year = "2017",
url = {http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-5f976cb1-a08f-472c-9402-c6ced6513bdd/c/Prakseologia_159_2017_s_161_184.pdf},
}
22
@article{artUEK:2168316409,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Krakowski Obszar Funkcjonalny jako system społeczny",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 174",
pages = "246-254",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/118536},
url = {http://journals.pan.pl/Content/103120/PDF/23_Zdun.pdf?handler=pdf},
}
23
@article{artUEK:2168321881,
author = "Magdalena Zdun and Stanisław Fel",
title = "Judaism - Protestantism - Catholicism : Religious Paths of Economic Initiative",
journal = "Roczniki Nauk Społecznych",
number = "t. 9 (45), 2",
pages = "139-154",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18290/rns.2017.45.2-9},
url = {https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/11469},
}
24
@inbook{fmUEK:2168323969,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Chrześcijańskie korzenie innowacyjności",
booktitle = "Ekonomia a chrześcijaństwo : świat biznesu przez pryzmat encyklik św. Jana Pawła II Centesimus Annus i Laborem Exercens",
pages = "169-191",
adress = "Warszawa ; Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2017",
issn = "2450-5218",
isbn = "978-83-65198-32-7 ; 978-83-949242-0-1",
}
25
@book{monUEK:2168308471,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Innowacje : perspektywa społeczno-kulturowa",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-8061-249-5",
}
26
@article{artUEK:2168308485,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Innowacyjność jako kategoria analityczna zmiany społecznej : o dychotomicznej naturze pojęcia",
journal = "Studia Socjologiczne",
number = "2 (221)",
pages = "163-185",
year = "2016",
}
27
@inbook{fmUEK:2168305379,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Bankowość internetowa w Polsce - socjologiczna analiza zjawiska",
booktitle = "Obrót bezgotówkowy w Polsce : stan obecny i perspektywy",
pages = "67-88",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2016",
isbn = "978-83-8061-218-1",
}
28
@inbook{fmUEK:2168311475,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Rodzina w świecie nowatorskich technologii - szanse, zagrożenia, wyzwania",
booktitle = "Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo : przemiany, we współczesnej Polsce",
pages = "79-92",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2016",
isbn = "978-83-8061-353-9",
}
29
@article{artUEK:2168310189,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Przedsiębiorczość aksjologicznie uwarunkowana jako wyzwanie dla uniwersytetu",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 15, 35",
pages = "267-282",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1535014},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/551/704},
}
30
@article{artUEK:2168311377,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Aksjologiczne uwarunkowania innowacyjności",
journal = "Opuscula Sociologica",
number = "1",
pages = "15-26",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/os.2016.1-02},
url = {https://wnus.edu.pl/os/pl/issue/244/article/3235/},
}
31
@inbook{fmUEK:2168300125,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Społeczne uwarunkowania procesu kurczenia się miast : wybrane problemy",
booktitle = "Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce",
pages = "81-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-823-3",
}
32
@inbook{fmUEK:2168297141,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Dyfuzja innowacji we współczesnym świecie - działania marketingowe w służbie popularyzacji technologicznego novum",
booktitle = "Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 6",
pages = "173-181",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-8061-053-8",
}
33
@inbook{fmUEK:2168300605,
author = "Magdalena Zdun and Stanisław Fel",
title = "Wkład katolickiej myśli społecznej w powstanie i kształt społecznej gospodarki rynkowej",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : postulat czy rzeczywistość?",
pages = "65-90",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2015",
isbn = "978-83-8061-167-2",
}
34
@inbook{fmUEK:2168296537,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury transportu",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy",
pages = "137-155",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-763-2",
}
35
@inbook{fmUEK:2168300833,
author = "Magdalena Zdun and Stanisław Fel",
title = "Innovation as a Tool for Social Policy and Welfare",
booktitle = "Meaning of Resources in Social Inclusion",
pages = "114-121",
adress = "Lublin",
publisher = "Natanaleum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy",
year = "2015",
url = {},
isbn = "978-83-940389-4-6",
}
36
@inbook{fmUEK:2168295723,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Szanse i zagrożenia bankowości internetowej w Polsce w kontekście teorii dyfuzji innowacji",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność gospodarki",
pages = "179-202",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7702-812-4",
}
37
@unpublished{fnpUEK:2168301801,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "216-233",
year = "2014",
}
38
@unpublished{drUEK:2168295727,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacji technologicznych",
adress = "Lublin",
year = "2014",
}
39
@article{artUEK:2168285497,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Innowacje - od determinizmu technologicznego do antropologii",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania",
number = "t. 24, 1",
pages = "241-249",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/24/241-249.pdf},
}
40
@article{artUEK:2168295731,
author = "Stanisław Fel and Magdalena Zdun",
title = "Judaism and Economics : the Link between Judaism and Economic Life",
journal = "The Person and the Challenges : the Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II",
number = "vol. 4, no. 2",
pages = "83-96",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15633/pch.662},
url = {http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/662/661},
}
41
@inbook{fmUEK:2168303045,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Socjologiczna dyskusja wokół innowacyjności",
booktitle = "Gospodarka społecznie zakorzeniona : wybrane problemy z socjologii gospodarki",
pages = "93-113",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7702-805-6",
}
42
@inbook{fmUEK:2168305385,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Ojcowie i dzieci : relacje z ojcem w rodzinie współczesnej",
booktitle = "Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie",
pages = "327-336",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-783-7",
}
43
@inbook{fmUEK:2168305389,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Podstawy i preferencje polityczne Polaków - na przykładzie komunikatów badań CBOS",
booktitle = "Zadania współczesnej humanistyki : człowiek i nauka",
pages = "339-350",
adress = "Sieradz",
publisher = "Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna",
year = "2012",
isbn = "978-83-935527-2-6",
}
44
@article{artUEK:2168298101,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Przekaz aksjologiczny w relacji ojciec - dziecko",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 11, 21",
pages = "225-242",
adress = "",
year = "2012",
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/132},
}
45
@article{artnUEK:2168308491,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Małopolski Informator Społeczny - internetowa baza instytucji pomocy i integracji społecznej",
journal = "esOes",
number = "1",
pages = "25-27",
year = "2011",
url = {http://www.rops.krakow.pl/pobierz-plik/80.html#http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:mbc.malopolska.pl:73193},
}
46
@article{artnUEK:2168308487,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych - nowe narzędzie i sposób analizowania danych",
journal = "esOes",
number = "4",
pages = "5-8",
year = "2010",
url = {http://www.rops.krakow.pl/pobierz-plik/81.html#http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:mbc.malopolska.pl:73192},
}
47
@misc{varUEK:2168308489,
author = "Magdalena Zdun",
title = "Województwo małopolskie w liczbach - wybrane statystyki z Internetowego Obserwatora Statystyk Społecznych",
booktitle = "esOes",
number = "4",
pages = "15-18",
year = "2010",
url = {http://www.rops.krakow.pl/pobierz-plik/81.html#http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:mbc.malopolska.pl:73192},
}