Publications of the selected author

1

Title:
Arbitration as a Form of Alternative Dispute Resolution (ADR) of Intellectual Property Disputes under the Polish Law
Source:
Innovación tecnológica, mercado y protección de los consumidores / coord. María Teresa Álvarez Moreno - Madrid: Editorial Reus, 2020, s. 235-250 - Bibliogr.
Series:
(Derecho del Consumo)
ISBN:
978-84-290-2104-2
Access mode:
Nr:
2168345596
chapter in monograph
2

Title:
Użytkownik forever off : wybrane problemy cyfrowego "życia po życiu" związane z ochroną wizerunku i korespondencji = Forever off User : Selected Problems of Digital 'Afterlife' Relating to Protection of Image and Correspondence
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej = Jagiellonian University Journal of IP Law. - z. 1 (2020) , s. 130-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego nr 2018/31/D/HS5/00754 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168347586
article
3

Conference:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2019-10-23 do 2019-10-25
Title:
Personhood for Artificial Intellligence (AI) : Selected Ethical and Legal Problems
Source:
Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov = Law, Commerce, Economy 9 : Collection of Papers / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2019, s. 456-467. - Podano ISSN 2453-921X - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8152-775-3 ; 978-80-8152-776-0
Nr:
2168339563
chapter in conference materials
4

Conference:
28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba: Globalizacija medicine v 21. stoletju, Maribor, Słowenia, od 2019-03-28 do 2019-03-30
Title:
Homo Sapiens Superior - about the Need to Set the Legal Limits of Medical Interventions in Humane Genome = Homo sapiens superior - o potrebi določitve pravnih omejitev za medicinske posege v človeški genom
Source:
28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba : globalizacija medicine v 21. stoletju = 28th Conference Medicine, Law & Society : the Globalization of Medicine in the 21th Century / ured. Suzana Kraljić, Jelka Reberšek Gorišek, Vesna Rijavec - Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019, s. 167-180. - Summ., pov. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-286-247-3 ; 978-961-286-246-6
Nr:
2168334407
chapter in conference materials
5

Title:
Europejski model ochrony konsumenta w kontekście human enhancement : zarys problemów i wyzwań = A European Model of Consumer Protection in the Context of Human Enhancement : Outline of Problems and Challenges
Source:
Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA, Elżbieta Sługocka-Krupa, Monika SZARANIEC, Angelo Viglianisi Ferraro - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 3-15. - Summ.
ISBN:
978-83-8158-356-5 ; 978-83-8158-357-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334429
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Selected Legal Problems of Online Advertising
Source:
LeXonomica. - vol. 10, no 1 (2018) , s. 33-44. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168326679
article
7

Conference:
27th Conference Medicine, Law and Society: "Contemporary Medical, Legal and Ethical Challenges and Dilemmas", Maribor, Słowenia, od 2018-03-23 do 2018-03-24
Title:
Selected Legal Problems of EEG Biofeedback Therapy under the Polish Law
Source:
Medicine, Law & Society. - vol. 11, no. 1 (2018) , s. 13-28. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168324901
article
8

Title:
Przedmiot prawa autorskiego (utwór) w ujęciu kognitywnym
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2018
Physical description:
326 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-8085-688-2
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168326677
monograph
9

Title:
Własność intelektualna w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Gdańsk: ODDK, 2018
Physical description:
149 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7804-391-1
Access mode:
Nr:
2168324487
book
10

Title:
Consumer Protection Against Confusion in the Trademark Law
Source:
European Journal of Economics, Law and Politics = ELP. - vol. 5, no. 1 (2018) , s. 1-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168324223
article
11

Conference:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2018-11-07 do 2018-11-09
Title:
Intellectual Property in the Insurance Distribution : Remarks on the Background of Polish Law
Source:
Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita P.J. Šafárika, 2018, s. 79-90. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8152-649-7
Nr:
2168330235
chapter in conference materials
12

Title:
Reklama natywna a prawne granice uczciwości w reklamie = Native Advertising and the Legal Limits of Honesty in Advertising
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 7 (2018) , s. 34-38. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168326397
article
13

Title:
Nauczanie i dzieła naukowe jako przedmiot prawa autorskiego : uwagi na tle wybranych poglądów judykatury = Teaching and Scientific Works as the Subject of Copyright Law on the Background of Selected Views of Judicature
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 6 (2018) , s. 92-104. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168326683
article
14

Title:
Human Dignity and Advertisement : Selected Legal Problems of Consumer Protection under Polish Law
Source:
The Influence of the European Legislation on National Legal Systems in the Field of Consumer Protection / ed. by Angelo Viglianisi Ferraro, Monika Jagielska, Markéta Selucká - Milano: Wolters Kluwer, 2017, s. 247-264. - Summ.
ISBN:
9-7888-13-365370
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324193
chapter in monograph
15

Title:
Utwory ubezpieczeniowe jako nowa kategoria przedmiotów prawa autorskiego : uwagi krytyczne na tle ekonomicznej analizy prawa
Source:
Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin, 2017, s. 331-343 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-523-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320565
chapter in monograph
See main document
16

Conference:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2017-10-11 do 2017-10-13
Title:
The Economic Consequences of Protecting an Unregistered Community Design in European Law
Source:
Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita P.J. Šafárika, 2017, s. 264-270. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8152-528-5
Nr:
2168318705
chapter in conference materials
17

Title:
Uwagi o karze umownej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa (EAP)
Source:
Prawo kontraktów / red. nauk. Zbigniew Kuniewicz, Dorota Sokołowska - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 64-77 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8107-614-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168319757
chapter in monograph
18

Title:
Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych : zarys metody = Interpretation as to Premise of Copyright Protection in the So-called "Borderline" Cases : the Outline of a Method
Source:
Acta Iuris Stetinensis. - nr 2 (18) (2017) , s. 225-244. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168320957
article
19

Title:
Infografika jako przedmiot ochrony prawa autorskiego = Infographic as an Object of Copyright Protection
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej = Jagiellonian University Journal of IP Law. - z. 1(135) (2017) , s. 5-23. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168320489
article
20

Title:
Projektowanie a prawo : praktyczny przewodnik dla studentów uczelni artystycznych i nie tylko
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2016
Physical description:
129, [1] s.: il.; 27 cm
Research program:
Publikację sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji projakościowej na lata 2015-2017 (art. 94b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku-Prawo o szkolnictwie wyższym), przyznanej Wydziałowi Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z oceną wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej (ocena programowa) oraz posiadaniem kategorii naukowej A
ISBN:
978-83-64448-83-6
Nr:
2168315081
textbook
21

Conference:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2016-10-26 do 2016-10-28
Title:
The Role of Trademark in Economic Activity
Source:
Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, s. 401-409. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8152-443-1
Nr:
2168310561
chapter in conference materials
22

Title:
Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego = Creativity and Its Protection in the Light of the Draft of the First Book of the Civil Code
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (960) (2016) , s. 89-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168313079
article
23

Title:
Wybrane problemy prawne projektowania (designu) = Selected Legal Problems of Designing as a Service
Source:
Europa Regionum. - t. 29 (2016) , s. 59-74. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168315087
article
24

Title:
Konieczne cechy utworu : uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych = Essential Elements of Work as Subject to Copyright Protection : Some Remarks 20 Years After the Adoption of the Act on Copyright and Related Rights in Poland
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (2015) , s. 91-103. - Summ.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168296271
article
25

Title:
Ekonomiczne konsekwencje ustalania przedmiotowych przesłanek autorskoprawnej ochrony na tle wybranych orzeczeń sądowych = The Economic Consequences of Determining the Scope of Copyright Protection on the Background of selected Judicial Decisions
Source:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 3, nr 3 (2015) , s. 120-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296275
article
26

Title:
Wydanie korzyści jako środek ochrony praw własności intelektualnej na tle ekonomicznej analizy prawa = The Nature of Unlawfully Obtained Profits to Ensure the Enforcement of Intellectual Property Rights : a Law-and-Economics Perspective
Source:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 24, z. 2 (2015) , s. 409-442. - Summ.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168304441
article
27

Title:
Znak towarowy jako nośnik informacji o usługach ubezpieczeniowych
Source:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 376-391
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-9470-3
Nr:
2168300789
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Przedmioty ochrony własności przemysłowej, czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe a jakość towarów
Source:
Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 160-183
ISBN:
978-83-264-9288-4
Nr:
2168300547
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Prawo do znaku towarowego z perspektywy interesów konsumenta
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 233-242
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
Nr:
2168303523
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Prawo własności przemysłowej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 95-131
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168298893
chapter in textbook
See main document
31

Conference:
Konferencja Naukowa "Wolne zawody a funkcjonowanie spółek handlowych", Wrocław, Polska, od 2014-10-24 do 2014-10-24
Title:
Wykonywanie zawodu rzecznika patentowego w spółkach handlowych = Performing the Profession of Patent Agent in Commercial Partnerships and Companies = Die Ausübung des Berufes des Patentsprechers in Handelsgesellschaften
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 24, nr specjalny (2014) , s. 189-206. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295865
article
32

Title:
Ochrona własności intelektualnej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 148-168
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168298895
chapter in textbook
See main document
33

Title:
Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej Kodeksu cywilnego
Source:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI2014, s. 22-36
Signature:
NP-1276/2/Magazyn
Nr:
2168301265
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Środki ochrony praw własności przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej : (zagadnienia materialnoprawne) = Protection Measures of Industrial Property Rights in the Times of Political Transformation : (Substantive Issues)
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 300-314. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290883
article
35

Title:
Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa
Publisher address:
Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2013
Physical description:
293, [1] s.: il.; 21 cm
Series:
(Monografie)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-4502-6
Nr:
2168276073
monograph
36

Title:
Zdatność egzekucyjna praw własności intelektualnej = Enforcement Suitability of Intellectual Property Rights
Source:
Przegląd Prawa Egzekucyjnego. - 7-10 (2012) , s. 015-041. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168304447
article
37

Title:
Roszczenie informacyjne w ustawie - Prawo własności przemysłowej w świetle ekonomicznej analizy prawa
Source:
Monitor Prawniczy. - R. 16, nr 15 (2008) , s. 795-803. - Streszcz.
Nr:
2168304457
article
38

Title:
Procesowe środki ochrony autorskich praw majątkowych na tle implementacji dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej = Procedural Means of Copyright Protection against the Background of Implementation of Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Rights
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. - z. 1(101) (2008) , s. 51-72. - Streszcz., summ.
Nr:
2168304453
article
39

Title:
Tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego (zagadnienia wybrane)
Source:
Przegląd Prawa Egzekucyjnego. - 9 (2007) , s. 61-75
Nr:
2168304455
article
40

Title:
Generowanie kapitału intelektualnego w kancelariach prawniczych
Source:
Monitor Prawniczy. - R. 14, nr 13 (2006) , s. 721-726. - Streszcz.
Nr:
2168304459
article
41

Title:
Problem zarządzania wiedzą w kancelariach prawnych = The Challenge of Knowledge Management in Law Offices
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 719 (2006) , s. 23-38. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168294519
article
See main document
1
Arbitration as a Form of Alternative Dispute Resolution (ADR) of Intellectual Property Disputes under the Polish Law / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Innovación tecnológica, mercado y protección de los consumidores / coord. María Teresa Álvarez Moreno. - Madrid : Editorial Reus, 2020. - (Derecho del Consumo). - S. 235-250. - Bibliogr. - ISBN 978-84-290-2104-2. - Spis treści: https://www.editorialreus.es/static/pdf/primeraspaginas_9788429021042_innovacion-tecnologica-mercado-proteccion-de-consumidores.pdfWstęp:
2
Użytkownik forever off : wybrane problemy cyfrowego "życia po życiu" związane z ochroną wizerunku i korespondencji = Forever off User : Selected Problems of Digital 'Afterlife' Relating to Protection of Image and Correspondence / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej = Jagiellonian University Journal of IP Law. - z. 1 (2020), s. 130-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/uzytkownik-forever-off-wybrane-problemy-cyfrowego-zycia-po-zyciu-151361732Wstęp: . - ISSN 1689-7080
3
Personhood for Artificial Intellligence (AI) : Selected Ethical and Legal Problems / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov = Law, Commerce, Economy 9 : Collection of Papers / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, 2019. - S. 456-467. - Summ.. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-775-3 ; 978-80-8152-776-0
4
Homo Sapiens Superior - about the Need to Set the Legal Limits of Medical Interventions in Humane Genome = Homo sapiens superior - o potrebi določitve pravnih omejitev za medicinske posege v človeški genom / Kinga MICHAŁOWSKA, Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: 28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba : globalizacija medicine v 21. stoletju = 28th Conference Medicine, Law & Society : the Globalization of Medicine in the 21th Century / ured. Suzana Kraljić, Jelka Reberšek Gorišek, Vesna Rijavec. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019. - S. 167-180. - Summ., pov. - Bibliogr. - ISBN 978-961-286-247-3 ; 978-961-286-246-6
5
Europejski model ochrony konsumenta w kontekście human enhancement : zarys problemów i wyzwań = A European Model of Consumer Protection in the Context of Human Enhancement : Outline of Problems and Challenges / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA, Elżbieta Sługocka-Krupa, Monika SZARANIEC, Angelo Viglianisi Ferraro. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 3-15. - Summ. - ISBN 978-83-8158-356-5 ; 978-83-8158-357-2
6
Selected Legal Problems of Online Advertising / Aleksandra NOWAK-GRUCA // LeXonomica. - vol. 10, no 1 (2018), s. 33-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.um.si/index.php/lexonomica/article/download/114/79. - ISSN 1855-7147
7
Selected Legal Problems of EEG Biofeedback Therapy under the Polish Law / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Medicine, Law & Society. - vol. 11, no. 1 (2018), s. 13-28. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.um.si/index.php/medicine/article/download/88/75. - ISSN 2463-7955
8
Przedmiot prawa autorskiego (utwór) w ujęciu kognitywnym / Aleksandra NOWAK-GRUCA. - Warszawa : Difin, 2018. - 326 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-688-2
9
Własność intelektualna w przedsiębiorstwie / Aleksandra NOWAK-GRUCA. - Gdańsk : ODDK, 2018. - 149 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7804-391-1
10
Consumer Protection Against Confusion in the Trademark Law / Aleksandra NOWAK-GRUCA // European Journal of Economics, Law and Politics = ELP. - vol. 5, no. 1 (2018), s. 1-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://elpjournal.eu/wp-content/uploads/2018/04/5-1-1.pdf. - ISSN 2518-3761
11
Intellectual Property in the Insurance Distribution : Remarks on the Background of Polish Law / Aleksandra NOWAK-GRUCA, Monika SZARANIEC // W: Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika, 2018. - S. 79-90. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-649-7
12
Reklama natywna a prawne granice uczciwości w reklamie = Native Advertising and the Legal Limits of Honesty in Advertising / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 7 (2018), s. 34-38. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-2996
13
Nauczanie i dzieła naukowe jako przedmiot prawa autorskiego : uwagi na tle wybranych poglądów judykatury = Teaching and Scientific Works as the Subject of Copyright Law on the Background of Selected Views of Judicature / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Przegląd Sądowy. - nr 6 (2018), s. 92-104. - Summ. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777534/2018/6/tocWstęp: . - ISSN 0867-7255
14
Human Dignity and Advertisement : Selected Legal Problems of Consumer Protection under Polish Law / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: The Influence of the European Legislation on National Legal Systems in the Field of Consumer Protection / ed. by Angelo Viglianisi Ferraro, Monika Jagielska, Markéta Selucká. - Milano : Wolters Kluwer Italia, 2017. - S. 247-264. - Summ. - ISBN 9-7888-13-365370
15
Utwory ubezpieczeniowe jako nowa kategoria przedmiotów prawa autorskiego : uwagi krytyczne na tle ekonomicznej analizy prawa / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 331-343. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-523-6
16
The Economic Consequences of Protecting an Unregistered Community Design in European Law / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika, 2017. - S. 264-270. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-528-5
17
Uwagi o karze umownej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa (EAP) / Paweł DĄBEK, Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Prawo kontraktów / red. nauk. Zbigniew Kuniewicz, Dorota Sokołowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 64-77. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8107-614-2
18
Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych : zarys metody = Interpretation as to Premise of Copyright Protection in the So-called "Borderline" Cases : the Outline of a Method / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Acta Iuris Stetinensis. - nr 2 (18) (2017), s. 225-244. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/592/article/9139/. - ISSN 2083-4373
19
Infografika jako przedmiot ochrony prawa autorskiego = Infographic as an Object of Copyright Protection / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej = Jagiellonian University Journal of IP Law. - z. 1(135) (2017), s. 5-23. - Streszcz., summ. - ISSN 1689-7080
20
Projektowanie a prawo : praktyczny przewodnik dla studentów uczelni artystycznych i nie tylko / Aleksandra NOWAK-GRUCA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2016. - 129, [1] s. : il. ; 27 cm. - ISBN 978-83-64448-83-6
21
The Role of Trademark in Economic Activity / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. - S. 401-409. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-443-1
22
Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego = Creativity and Its Protection in the Light of the Draft of the First Book of the Civil Code / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (960) (2016), s. 89-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/906/924. - ISSN 1898-6447
23
Wybrane problemy prawne projektowania (designu) = Selected Legal Problems of Designing as a Service / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Europa Regionum. - t. 29 (2016), s. 59-74. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6058/22897.pdf. - ISSN 1428-278X
24
Konieczne cechy utworu : uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych = Essential Elements of Work as Subject to Copyright Protection : Some Remarks 20 Years After the Adoption of the Act on Copyright and Related Rights in Poland / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (2015), s. 91-103. - Summ. - Pełny tekst: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1188/1112. - ISSN 0035-9629
25
Ekonomiczne konsekwencje ustalania przedmiotowych przesłanek autorskoprawnej ochrony na tle wybranych orzeczeń sądowych = The Economic Consequences of Determining the Scope of Copyright Protection on the Background of selected Judicial Decisions / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 3, nr 3 (2015), s. 120-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/10_nowak-gruca.pdf. - ISSN 2300-5254
26
Wydanie korzyści jako środek ochrony praw własności intelektualnej na tle ekonomicznej analizy prawa = The Nature of Unlawfully Obtained Profits to Ensure the Enforcement of Intellectual Property Rights : a Law-and-Economics Perspective / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 24, z. 2 (2015), s. 409-442. - Summ. - ISSN 1230-7173
27
Znak towarowy jako nośnik informacji o usługach ubezpieczeniowych / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 376-391. - ISBN 978-83-264-9470-3
28
Przedmioty ochrony własności przemysłowej, czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe a jakość towarów / Aleksandra NOWAK-GRUCA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. - S. 160-183. - ISBN 978-83-264-9288-4
29
Prawo do znaku towarowego z perspektywy interesów konsumenta / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 233-242. - ISBN 978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
30
Prawo własności przemysłowej / Jan LIC, Błażej BUGAJSKI, Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 95-131. - ISBN 978-83-7930-233-8
31
Wykonywanie zawodu rzecznika patentowego w spółkach handlowych = Performing the Profession of Patent Agent in Commercial Partnerships and Companies = Die Ausübung des Berufes des Patentsprechers in Handelsgesellschaften / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Rejent = Rejent (Notary). - R. 24, nr specjalny (2014), s. 189-206. - Summ. - ISSN 1230-669X
32
Ochrona własności intelektualnej / Aleksandra NOWAK-GRUCA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 148-168. - ISBN 978-83-7930-233-8
33
Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej Kodeksu cywilnego / Aleksandra NOWAK-GRUCA // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI. - (2014), s. 22-36
34
Środki ochrony praw własności przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej : (zagadnienia materialnoprawne) = Protection Measures of Industrial Property Rights in the Times of Political Transformation : (Substantive Issues) / Aleksandra NOWAK-GRUCA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 300-314. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
35
Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa / Aleksandra NOWAK-GRUCA. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. - 293, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-264-4502-6
36
Zdatność egzekucyjna praw własności intelektualnej = Enforcement Suitability of Intellectual Property Rights / Aleksandra Nowak-Gruca // Przegląd Prawa Egzekucyjnego. - 7-10 (2012), s. 015-041. - Streszcz., summ. - ISSN 1731-030X
37
Roszczenie informacyjne w ustawie - Prawo własności przemysłowej w świetle ekonomicznej analizy prawa / Aleksandra Nowak-Gruca // Monitor Prawniczy. - R. 16, nr 15 (2008), s. 795-803. - Streszcz. - ISSN 1230-6509
38
Procesowe środki ochrony autorskich praw majątkowych na tle implementacji dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej = Procedural Means of Copyright Protection against the Background of Implementation of Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Rights / Aleksandra Nowak-Gruca // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. - z. 1(101) (2008), s. 51-72. - Streszcz., summ. - ISSN 0137-236X
39
Tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego (zagadnienia wybrane) / Aleksandra Nowak-Gruca // Przegląd Prawa Egzekucyjnego. - 9 (2007), s. 61-75. - ISSN 1731-030X
40
Generowanie kapitału intelektualnego w kancelariach prawniczych / Aleksandra Nowak-Gruca // Monitor Prawniczy. - R. 14, nr 13 (2006), s. 721-726. - Streszcz. - ISSN 1230-6509
41
Problem zarządzania wiedzą w kancelariach prawnych = The Challenge of Knowledge Management in Law Offices / Aleksandra Nowak-Gruca // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 719 (2006), s. 23-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122715586. - ISSN 0208-7944
1
Nowak-Gruca A., (2020), Arbitration as a Form of Alternative Dispute Resolution (ADR) of Intellectual Property Disputes under the Polish Law. [W:] Teresa Álvarez Moreno (red.), Innovación tecnológica, mercado y protección de los consumidores, Madrid : Editorial Reus, s. 235-250.
2
Nowak-Gruca A., (2020), Użytkownik forever off : wybrane problemy cyfrowego "życia po życiu" związane z ochroną wizerunku i korespondencji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej", z. 1, s. 130-144.
3
Nowak-Gruca A., (2019), Personhood for Artificial Intellligence (AI) : Selected Ethical and Legal Problems. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press, s. 456-467.
4
Michałowska K., Nowak-Gruca A., (2019), Homo Sapiens Superior - about the Need to Set the Legal Limits of Medical Interventions in Humane Genome. [W:] Kraljić uS., Gorišek , Rijavec V. (red.), 28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba : globalizacija medicine v 21. stoletju, Maribor : Univerzitetna založba Univerze, s. 167-180.
5
Nowak-Gruca A., (2019), Europejski model ochrony konsumenta w kontekście human enhancement : zarys problemów i wyzwań. [W:] Gnela B., Sługocka-Krupa E., Szaraniec M., Ferraro A. (red.), Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-15.
6
Nowak-Gruca A., (2018), Selected Legal Problems of Online Advertising, "LeXonomica", vol. 10, no 1, s. 33-44; http://journals.um.si/index.php/lexonomica/article/download/114/79
7
Nowak-Gruca A., (2018), Selected Legal Problems of EEG Biofeedback Therapy under the Polish Law, "Medicine, Law & Society", vol. 11, no. 1, s. 13-28; http://journals.um.si/index.php/medicine/article/download/88/75
8
Nowak-Gruca A., (2018), Przedmiot prawa autorskiego (utwór) w ujęciu kognitywnym, Warszawa : Difin, 326 s.
9
Nowak-Gruca A., (2018), Własność intelektualna w przedsiębiorstwie, Gdańsk : ODDK, 149 s.
10
Nowak-Gruca A., (2018), Consumer Protection Against Confusion in the Trademark Law, "European Journal of Economics, Law and Politics", vol. 5, no. 1, s. 1-16; http://elpjournal.eu/wp-content/uploads/2018/04/5-1-1.pdf
11
Nowak-Gruca A., Szaraniec M., (2018), Intellectual Property in the Insurance Distribution : Remarks on the Background of Polish Law. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita P.J. Šafárika, s. 79-90.
12
Nowak-Gruca A., (2018), Reklama natywna a prawne granice uczciwości w reklamie, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 7, s. 34-38.
13
Nowak-Gruca A., (2018), Nauczanie i dzieła naukowe jako przedmiot prawa autorskiego : uwagi na tle wybranych poglądów judykatury, "Przegląd Sądowy", nr 6, s. 92-104.
14
Nowak-Gruca A., (2017), Human Dignity and Advertisement : Selected Legal Problems of Consumer Protection under Polish Law. [W:] Ferraro , Jagielska M., Selucká M. (red.), The Influence of the European Legislation on National Legal Systems in the Field of Consumer Protection, Milano : Wolters Kluwer Italia, s. 247-264.
15
Nowak-Gruca A., (2017), Utwory ubezpieczeniowe jako nowa kategoria przedmiotów prawa autorskiego : uwagi krytyczne na tle ekonomicznej analizy prawa. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin, s. 331-343.
16
Nowak-Gruca A., (2017), The Economic Consequences of Protecting an Unregistered Community Design in European Law. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita P.J. Šafárika, s. 264-270.
17
Dąbek P., Nowak-Gruca A., (2017), Uwagi o karze umownej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa (EAP). [W:] Kuniewicz Z., Sokołowska D. (red.), Prawo kontraktów (Monografie Lex), Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, s. 64-77.
18
Nowak-Gruca A., (2017), Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych : zarys metody, "Acta Iuris Stetinensis", nr 2 (18), s. 225-244; https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/592/article/9139/
19
Nowak-Gruca A., (2017), Infografika jako przedmiot ochrony prawa autorskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej", z. 1(135), s. 5-23.
20
Nowak-Gruca A., (2016), Projektowanie a prawo: praktyczny przewodnik dla studentów uczelni artystycznych i nie tylko, Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 129, [1] s.
21
Nowak-Gruca A., (2016), The Role of Trademark in Economic Activity. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, s. 401-409.
22
Nowak-Gruca A., (2016), Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (960), s. 89-106; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/906/924
23
Nowak-Gruca A., (2016), Wybrane problemy prawne projektowania (designu), "Europa Regionum", t. 29, s. 59-74; https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6058/22897.pdf
24
Nowak-Gruca A., (2015), Konieczne cechy utworu : uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, s. 91-103; http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1188/1112
25
Nowak-Gruca A., (2015), Ekonomiczne konsekwencje ustalania przedmiotowych przesłanek autorskoprawnej ochrony na tle wybranych orzeczeń sądowych, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 3, nr 3, s. 120-135; http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/10_nowak-gruca.pdf
26
Nowak-Gruca A., (2015), Wydanie korzyści jako środek ochrony praw własności intelektualnej na tle ekonomicznej analizy prawa, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 24, z. 2, s. 409-442.
27
Nowak-Gruca A., (2015), Znak towarowy jako nośnik informacji o usługach ubezpieczeniowych. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych (Monografie Lex), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 376-391.
28
Nowak-Gruca A., Loranc-Borkowska J., (2015), Przedmioty ochrony własności przemysłowej, czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe a jakość towarów. [W:] Gnela B., Loranc-Borkowska J. (red.), Prawne aspekty jakości towarów, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 160-183.
29
Nowak-Gruca A., (2015), Prawo do znaku towarowego z perspektywy interesów konsumenta. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 233-242.
30
Lic J., Bugajski B., Nowak-Gruca A., (2014), Prawo własności przemysłowej. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 95-131.
31
Nowak-Gruca A., (2014), Wykonywanie zawodu rzecznika patentowego w spółkach handlowych, "Rejent", R. 24, nr specjalny, s. 189-206.
32
Nowak-Gruca A., Loranc-Borkowska J., (2014), Ochrona własności intelektualnej. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 148-168.
33
Nowak-Gruca A., (2014), Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej Kodeksu cywilnego. [W:] Gnela B., Bugajski B. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego, s. 22-36.
34
Nowak-Gruca A., (2014), Środki ochrony praw własności przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej (zagadnienia materialnoprawne), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 300-314.
35
Nowak-Gruca A., (2013), Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa, (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 293, [1] s.
36
Nowak-Gruca A., (2012), Zdatność egzekucyjna praw własności intelektualnej, "Przegląd Prawa Egzekucyjnego", 7-10, s. 015-041.
37
Nowak-Gruca A., (2008), Roszczenie informacyjne w ustawie - Prawo własności przemysłowej w świetle ekonomicznej analizy prawa, "Monitor Prawniczy", R. 16, nr 15, s. 795-803.
38
Nowak-Gruca A., (2008), Procesowe środki ochrony autorskich praw majątkowych na tle implementacji dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej", z. 1(101), s. 51-72.
39
Nowak-Gruca A., (2007), Tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego (zagadnienia wybrane), "Przegląd Prawa Egzekucyjnego", 9, s. 61-75.
40
Nowak-Gruca A., (2006), Generowanie kapitału intelektualnego w kancelariach prawniczych, "Monitor Prawniczy", R. 14, nr 13, s. 721-726.
41
Nowak-Gruca A., (2006), Problem zarządzania wiedzą w kancelariach prawnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 719, s. 23-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/122715586
1
@inbook{UEK:2168345596,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Arbitration as a Form of Alternative Dispute Resolution (ADR) of Intellectual Property Disputes under the Polish Law",
booktitle = "Innovación tecnológica, mercado y protección de los consumidores",
pages = "235-250",
adress = "Madrid",
publisher = "Editorial Reus",
year = "2020",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-84-290-2104-2",
}
2
@article{UEK:2168347586,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Użytkownik forever off : wybrane problemy cyfrowego życia po życiu związane z ochroną wizerunku i korespondencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej",
number = "z. 1",
pages = "130-144",
year = "2020",
url = {},
}
3
@inbook{UEK:2168339563,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Personhood for Artificial Intellligence (AI) : Selected Ethical and Legal Problems",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov",
pages = "456-467",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Vydavatel'stvo Šafárik Press",
year = "2019",
isbn = "978-80-8152-775-3 ; 978-80-8152-776-0",
}
4
@inbook{UEK:2168334407,
author = "Kinga Michałowska and Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Homo Sapiens Superior - about the Need to Set the Legal Limits of Medical Interventions in Humane Genome",
booktitle = "28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba : globalizacija medicine v 21. stoletju",
pages = "167-180",
adress = "Maribor",
publisher = "Univerzitetna založba Univerze",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.18690/978-961-286-246-6.11},
url = {},
isbn = "978-961-286-247-3 ; 978-961-286-246-6",
}
5
@inbook{UEK:2168334429,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Europejski model ochrony konsumenta w kontekście human enhancement : zarys problemów i wyzwań",
booktitle = "Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane",
pages = "3-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-356-5 ; 978-83-8158-357-2",
}
6
@article{UEK:2168326679,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Selected Legal Problems of Online Advertising",
journal = "LeXonomica",
number = "vol. 10, no 1",
pages = "33-44",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18690/lexonomica.10.1.33-44.2018},
url = {http://journals.um.si/index.php/lexonomica/article/download/114/79},
}
7
@article{UEK:2168324901,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Selected Legal Problems of EEG Biofeedback Therapy under the Polish Law",
journal = "Medicine, Law & Society",
number = "vol. 11, no. 1",
pages = "13-28",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18690/2463-7955.11.1.13-28.(2018)},
url = {http://journals.um.si/index.php/medicine/article/download/88/75},
}
8
@book{UEK:2168326677,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Przedmiot prawa autorskiego (utwór) w ujęciu kognitywnym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2018",
isbn = "978-83-8085-688-2",
}
9
@book{UEK:2168324487,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Własność intelektualna w przedsiębiorstwie",
adress = "Gdańsk",
publisher = "ODDK",
year = "2018",
url = {},
isbn = "978-83-7804-391-1",
}
10
@article{UEK:2168324223,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Consumer Protection Against Confusion in the Trademark Law",
journal = "European Journal of Economics, Law and Politics",
number = "vol. 5, no. 1",
pages = "1-16",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.19044/elp.v5no1a1},
url = {http://elpjournal.eu/wp-content/uploads/2018/04/5-1-1.pdf},
}
11
@inbook{UEK:2168330235,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca and Monika Szaraniec",
title = "Intellectual Property in the Insurance Distribution : Remarks on the Background of Polish Law",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov",
pages = "79-90",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita P.J. Šafárika",
year = "2018",
isbn = "978-80-8152-649-7",
}
12
@article{UEK:2168326397,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca and ",
title = "Reklama natywna a prawne granice uczciwości w reklamie",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "7",
pages = "34-38",
year = "2018",
url = {},
}
13
@article{UEK:2168326683,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Nauczanie i dzieła naukowe jako przedmiot prawa autorskiego : uwagi na tle wybranych poglądów judykatury",
journal = "Przegląd Sądowy",
number = "6",
pages = "92-104",
year = "2018",
url = {},
}
14
@inbook{UEK:2168324193,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Human Dignity and Advertisement : Selected Legal Problems of Consumer Protection under Polish Law",
booktitle = "The Influence of the European Legislation on National Legal Systems in the Field of Consumer Protection",
pages = "247-264",
adress = "Milano",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2017",
isbn = "9-7888-13-365370",
}
15
@inbook{UEK:2168320565,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Utwory ubezpieczeniowe jako nowa kategoria przedmiotów prawa autorskiego : uwagi krytyczne na tle ekonomicznej analizy prawa",
booktitle = "Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "331-343",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-523-6",
}
16
@inbook{UEK:2168318705,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "The Economic Consequences of Protecting an Unregistered Community Design in European Law",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 7 : zborník príspevkov",
pages = "264-270",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita P.J. Šafárika",
year = "2017",
isbn = "978-80-8152-528-5",
}
17
@inbook{UEK:2168319757,
author = "Paweł Dąbek and Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Uwagi o karze umownej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa (EAP)",
booktitle = "Prawo kontraktów",
pages = "64-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8107-614-2",
}
18
@article{UEK:2168320957,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Wykładnia przesłanek autorskoprawnej ochrony w przypadkach tak zwanych granicznych : zarys metody",
journal = "Acta Iuris Stetinensis",
number = "2 (18)",
pages = "225-244",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/ais.2017.18-13},
url = {https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/592/article/9139/},
}
19
@article{UEK:2168320489,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Infografika jako przedmiot ochrony prawa autorskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej",
number = "z. 1(135)",
pages = "5-23",
year = "2017",
}
20
@book{UEK:2168315081,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Projektowanie a prawo : praktyczny przewodnik dla studentów uczelni artystycznych i nie tylko",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki",
year = "2016",
isbn = "978-83-64448-83-6",
}
21
@inbook{UEK:2168310561,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "The Role of Trademark in Economic Activity",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov",
pages = "401-409",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika",
year = "2016",
isbn = "978-80-8152-443-1",
}
22
@article{UEK:2168313079,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (960)",
pages = "89-106",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0960.1206},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/906/924},
}
23
@article{UEK:2168315087,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Wybrane problemy prawne projektowania (designu)",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 29",
pages = "59-74",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/er.2016.29-04},
url = {https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6058/22897.pdf},
}
24
@article{UEK:2168296271,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Konieczne cechy utworu : uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 2",
pages = "91-103",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.7},
url = {http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/1188/1112},
}
25
@article{UEK:2168296275,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Ekonomiczne konsekwencje ustalania przedmiotowych przesłanek autorskoprawnej ochrony na tle wybranych orzeczeń sądowych",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 3, 3",
pages = "120-135",
year = "2015",
url = {http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/10_nowak-gruca.pdf},
}
26
@article{UEK:2168304441,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Wydanie korzyści jako środek ochrony praw własności intelektualnej na tle ekonomicznej analizy prawa",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 24, z. 2",
pages = "409-442",
year = "2015",
}
27
@inbook{UEK:2168300789,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Znak towarowy jako nośnik informacji o usługach ubezpieczeniowych",
booktitle = "Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych",
pages = "376-391",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-9470-3",
}
28
@inbook{UEK:2168300547,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca and Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Przedmioty ochrony własności przemysłowej, czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe a jakość towarów",
booktitle = "Prawne aspekty jakości towarów",
pages = "160-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
isbn = "978-83-264-9288-4",
}
29
@inbook{UEK:2168303523,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Prawo do znaku towarowego z perspektywy interesów konsumenta",
booktitle = "Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego",
pages = "233-242",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
isbn = "978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5",
}
30
@inbook{UEK:2168298893,
author = "Jan Lic and Błażej Bugajski and Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Prawo własności przemysłowej",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "95-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
31
@article{UEK:2168295865,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Wykonywanie zawodu rzecznika patentowego w spółkach handlowych",
journal = "Rejent",
number = "R. 24, specjalny",
pages = "189-206",
year = "2014",
}
32
@inbook{UEK:2168298895,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca and Jolanta Loranc-Borkowska",
title = "Ochrona własności intelektualnej",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "148-168",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
33
@unpublished{UEK:2168301265,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Twórczość i jej ochrona w świetle projektu księgi pierwszej Kodeksu cywilnego",
booktitle = "Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego",
pages = "22-36",
year = "2014",
}
34
@article{UEK:2168290883,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Środki ochrony praw własności przemysłowej w okresie transformacji ustrojowej : (zagadnienia materialnoprawne)",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "362",
pages = "300-314",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.362.23},
url = {},
}
35
@book{UEK:2168276073,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2013",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-4502-6",
}
36
@article{UEK:2168304447,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Zdatność egzekucyjna praw własności intelektualnej",
journal = "Przegląd Prawa Egzekucyjnego",
number = "7-10",
pages = "015-041",
year = "2012",
}
37
@article{UEK:2168304457,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Roszczenie informacyjne w ustawie - Prawo własności przemysłowej w świetle ekonomicznej analizy prawa",
journal = "Monitor Prawniczy",
number = "R. 16, 15",
pages = "795-803",
year = "2008",
}
38
@article{UEK:2168304453,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Procesowe środki ochrony autorskich praw majątkowych na tle implementacji dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej",
number = "z. 1(101)",
pages = "51-72",
year = "2008",
}
39
@article{UEK:2168304455,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego (zagadnienia wybrane)",
journal = "Przegląd Prawa Egzekucyjnego",
number = "9",
pages = "61-75",
year = "2007",
}
40
@article{UEK:2168304459,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Generowanie kapitału intelektualnego w kancelariach prawniczych",
journal = "Monitor Prawniczy",
number = "R. 14, 13",
pages = "721-726",
year = "2006",
}
41
@article{UEK:2168294519,
author = "Aleksandra Nowak-Gruca",
title = "Problem zarządzania wiedzą w kancelariach prawnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "719",
pages = "23-38",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/122715586},
}