Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Rozwój psychiczny człowieka w okresie wczesnej dorosłości
Source:
Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof LIPECKI - Warszawa: Difin, 2019, s. 88-101
ISBN:
978-83-8085-832-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334991
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Mária Gregáňová , Karol Görner
Title:
Turistika a športovo pohybové aktivity v prírode v spȏsobe života vysokoškolskej populácie
Source:
Nordic Walking - wybrane aspekty / red. nauk. Rafał Gotowski, Jana Juříková, Radosław Muszkieta - Bydgoszcz-Toruń: Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu ; Akademia Sportu i Nauki w Bydgoszczy, 2018, s. 21-33. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografia ; nr 33/18)
ISBN:
978-83-62750-26-9
Nr:
2168323161
chapter in monograph
3

Author:
Ladislav Pysny , Jana Pysna , Dominika Petru , Karol Görner
Title:
University Education for Physical Education Students at Pedagogical Faculties in the Czech Republic - New Findings about First Aid for Spinal Injury
Source:
Asian Journal of Education and Training. - vol. 3, no. 2 (2017) , s. 131-134. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168326629
article
4

Author:
Cezary Kusnierz , Wojciech J. Cynarski , Karol Görner
Title:
Social Reception and Understanding of Combat Sports and Martial Arts by Both School Students and Adults = Odbiór społeczny i rozumienie sportów i sztuk walki w opiniach młodzieży szkolnej i osób dorosłych
Source:
Ido Movement for Culture = Journal of Martial Arts Anthropology. - vol. 17, no. 1 (2017) , s. 30-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312633
article
5

Author:
Karol Görner , Miroslava Rošková , Vladimíra Sýkorová
Title:
Personality Characteristics and the Quality of Basketball Referee Performance
Publisher address:
Hradec Králové: Gaudeamus, University of Hradec Králové, 2017
Physical description:
119 s.: il.; 21 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-80-7435-689-6
Access mode:
Nr:
2168320605
monograph
6

Author:
Title:
Vplyv športovo-pohybových aktivit a životného štýlu na kvalitu života vysokoškolskiej populácie
Source:
Pohybový aparát a zdraví / ed. Marie Blahutková - Brno: Paido, 2017, s. 83-91 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7315-265-9
Nr:
2168319057
chapter in monograph
7

Author:
Mariusz Ozimek , Robert Rokowski , Paweł Draga , Vladimir Ljakh , Tadeusz Ambroży , Marcin Krawczyk , Tomasz Ręgwelski , Arkadiusz Stanula , Karol Görner , Adam Jurczak , Dariusz Mucha
Title:
The Role of Physique, Strength and Endurance in the Achievements of Elite Climbers
Source:
PLoS ONE. - vol. 12, iss. 8 (2017) , s. 1-11. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 40.00 pkt
:
:
Nr:
2168321763
article
8

Author:
Zhanneta Kozina , Krzysztof Prusik , Karol Görner , Irina Sobko , Olena Repko , Tatyana Bazilyuk , Viktor Kostiukevych , Volodymyr Goncharenko , Yaroslav Galan , Olga Goncharenko , Serhii Korol , Svitlana Korol
Title:
Comparative Characteristics of Psychophysiological Indicators in the Representatives of Cyclic and Game Sports
Source:
Journal of Physical Education and Sport. - vol. 17, iss. 2 (2017) , s. 648-655. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168317927
article
9

Author:
Stanislava Straňavská , Karol Görner
Title:
Vzťah adolescentov k outdoorovým aktivitám = Relationship of Adolescents with Outdoor Activities
Publisher address:
Banská Bystrica: Belianum, 2017
Physical description:
136 s.: il.; 21 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-80-557-1330-4
Access mode:
Nr:
2168326645
monograph
10

Author:
Paweł Fryderyk Nowak , Cezary Kuśnierz , Karol Görner , Pavol Bartik
Title:
Determinants of Health-related Behaviours of Judo Athletes
Source:
Archives of Budo. - vol. 13, iss. 1 (2017) , s. 335-342. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168321759
article
11

Author:
Stanislava Straňavská , Karol Görner
Title:
Outdoorové aktivity vo voľnom čase stredoškolskej mládeže = Outdoor Activities in Non-time Central Youth
Source:
Šport a rekreácia 2017 : zborník vedeckých prác - Wyd. 7. - Nitra: KTVŠ PF UKF, 2017, s. 109-118. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-558-1179-6
Access mode:
Nr:
2168319061
chapter in textbook
12

Author:
Title:
Slovak Housing Estates and the Accessibility of the Key Amenities. Case Study Banská Bystrica = Słowackie mieszkalnictwo blokowe a dostępność do podstawowych wygód. Przykład Bańskiej Bystrzycy
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. - nr 30 (2017) , s. 51-63. - Tytuł numeru: Życie między blokami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168325087
article
13

Author:
Ladislav Kručanica , Karol Görner
Title:
Level of Water Rescue Skills of University Students
Source:
Journal of Outdoor Activities. - vol. 10, no. 1 (2016) , s. 6-10. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168326617
article
14

Author:
Elena Bendíková , Karol Görner , Božena Paugshová
Title:
Exercise Programme for Schoolgirl with Poor Posture
Source:
Journal of Education, Health and Sport. - vol. 6, no. 13 (2016) , s. 54-64. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168312933
article
15

Author:
Karol Görner , Tomáš Kolofík
Title:
The Primary Pupils' Knowledge Level about the Winter Olympic Games
Source:
Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. - vol. 16, no. 4 (2016) , s. 33-41. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168326619
article
16

Author:
Karol Görner , Janusz Zieliński , Adam Jurczak
Title:
The Hostility Syndrome as a Profile Differentiating Football Spectators
Source:
Baltic Journal of Health and Physical Activity. - vol. 8, iss. 1 (2016) , s. 51-57. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168307899
article
17

Author:
Beáta Dobay , Karol Görner , Elena Bendíková
Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia Univerzity J. Selyeho - 2016 "Súčasné aspekty vedy a vzdelávania", Komárno, Słowacja, od 2016-09-13 do 2016-09-14
Title:
A Selye János egyetem úszótanfolyamának elemzése = Analysis of Swimming Course of J. Selye University
Source:
Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016 : "Súčasne aspekty vedy a vzdelávania" : sekcie pedagogických vied = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" : nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : pedagógiai szekciók - Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016, s. 290-301. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8122-187-3
Nr:
2168313273
chapter in conference materials
18

Author:
Mária Gregáňová , Karol Görner
Title:
Teoretické východiská prejavov agresívneho správania vo vybraných kolektívnych športoch
Source:
Telesná výchova a šport v živote človeka : recenzovaný zborník vedeckých prác / zost. Karina Baisová, Martin Kružliak - Zvolen: Vydavateľstvo Technickej univerzity, 2016, s. 199-220. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-228-2922-9
Nr:
2168313143
chapter in monograph
19

Author:
Andrzej Jopkiewicz , Stanisław Nowak , Karol Görner
Title:
Sprawność fizyczna ukierunkowana na zdrowie (H-RF) mężczyzn z populacji kieleckiej = Physical Fitness from the Perspective of Health (H-RF) of Men from the Kielce Area
Source:
Auksologia a promocja zdrowia. T. 6 / red. Andrzej Jopkiewicz, Stanisław Nowak, Agata M. Jopkiewicz - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2016, s. 159-169. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60777-64-0
Nr:
2168326623
chapter in monograph
20

Author:
Marcin Bochenek , Przemysław Kędra , Karol Görner
Title:
Obozy wędrowne we współczesnej turystyce : teoria i praktyka : podręcznik dla studentów
Publisher address:
Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2016
Physical description:
110 s.: il.; 24 cm
Series:
(Podręczniki ; nr 15)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61893-69-1
Nr:
2168307897
textbook
21

Author:
Karol Görner , Jaromír Šimonek
Title:
Places of Most Frequent Out-door Leisure Activities in Central Slovakia
Source:
International Leisure Review. - vol 4, iss. 1 (2015) , s. 185-207. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168297701
article
22

Author:
Štefan Adamčak , Karol Görner , Jiří Michal , Miroslav Nemec
Title:
Pohybové hry 3 - hry v letnej prírode : zásobnik hier pre učitel'ov telesnej a športovej výchovy
Publisher address:
Žilina: EDIS - vydavatel'stvo Žilinskej univerzity pre Inštitút priemyselnej výchovy, 2015
Physical description:
103, [1] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-1121-7
Nr:
2168299791
book
23

Author:
Karol Görner , Mariusz Ozimek , Adam Jurczak , Janusz Zieliński
Conference:
Vědecké konference "Kinesis, salus, educatio 2014", Uście nad Łabą, Czechy, od 2014-12-17 do 2014-12-17
Title:
System przygotowania sportowców wysokiej klasy
Source:
Kinesis, salus, educatio 2014 : sborník vědecké konference / [ed. Martin Škopek, David Cihlář] - Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015, s. 6-12. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7414-928-3
Nr:
2168299805
chapter in conference materials
24

Author:
Karol Görner , Adam Jurczak , Janusz Zieliński
Title:
Wpływ postawy młodzieży wobec kultury fizycznej na jej poziom aktywności fizycznej w czasie wolnym = The Influence of Youth Attitude Towards Physical Culture wt Theier Physical Activity in Leisure Time
Source:
Osoba - sport, wychowanie, zdrowie / red. nauk. Halina Żukowska, Alicja Kostencka, Mariusz Klimczyk, Krzysztof Buśko, Radosław Muszkieta - Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015, s. 219-232. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografia ; 29/15)
ISBN:
978-83-62750-20-7
Nr:
2168297703
chapter in monograph
25

Author:
Karol Görner , Michał Spieszny , Sylwia Kop
Title:
Place the Handball in the Context of Sports and Recreational Activities at the Secondary School Population
Source:
University Review. - vol. 9, no. 2-3 (2015) , s. 59-66. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168298853
article
26

Author:
Štefan Adamčak , Karol Görner , Miroslav Nemec
Title:
The Knowledge of Male and Female Pupils from Primary Schools on the Global Positioning System and Playful Activities Associated with It
Source:
Journal of Outdoor Activities. - vol. 9, no. 2 (2015) , s. 22-30. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168308819
article
27

Author:
Andrzej Hadzik , Zygmunt Sawicki , Pavol Bartik , Karol Görner
Title:
Sporttourismus : theoretische und praktische Aspekte
Publisher address:
Schmalkalden: FH Schmalkalden, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 2015
Physical description:
86 s.: il.; 21 cm
Series:
(FhS-Prints ; 1/2015)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168326639
monograph
28

Author:
Title:
Miesto turistiky a športovo pohybových aktivít v prírode v spôsobe života vysokoškolskej populácie stredoslovenského regiónu = The Place of Tourism and Sport-Physical Activities in Nature in The High-Educated Population Life Style in Central Slovakia
Publisher address:
Banská Bystrica: Belianum, 2014
Physical description:
132 s.: il.; 21 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-80-557-0805-8
Nr:
2168297777
monograph
29

Title:
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : (na terenie województwa małopolskiego)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: UKiP J&D Gębka, 2014
Physical description:
230 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-60837-78-8
Nr:
2168285575
monograph
30

Author:
Jaromír Šimonek , Karol Görner
Title:
Tourism and Outdoor Physical Activities in the Lifestyle of the Young Generation in Slovakia. Part 2
Source:
Recreation. - no. 4(1) (2014) , s. 11-13. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168326501
article
31

Author:
Krzysztof Prusik , Mirosława Cieślicka , Karol Görner , Karol Nowakowski , Walery Zukow
Title:
Analiza obciążeń treningowych zrealizowanych przez biegaczkę na średnich dystansach = Analysis of the Training Burden by Runner at Medium Distances
Source:
Journal of Health Sciences. - t. 3, z. 10 (2013) , s. 447-470. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168326649
article
32

Title:
Społeczne aspekty wspólnego spędzania czasu wolnego
Source:
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2013, s. 27-51
Signature:
NP-1444/Magazyn
Nr:
2168306537
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Author:
Dariusz Mucha , Karol Görner , Robert Makuch , Adam Jurczak , Jože Štihec
Title:
Polish System of Children and Young People's Football Training in the Opinion of the Coaches
Source:
Sport - Scientific and Practical Aspects. - vol. 10, iss. 1 (2013) , s. 51-53. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168326607
article
34

Author:
Karol Görner , Janusz Zieliński , Adam Jurczak
Title:
Relacje pomiędzy grupami osób o zachowaniach ryzykownych a sportowcami wybranych dyscyplin ekstremalnych = Interpersonal Functioning in Individuals Who Practise Extreme Sports and Those Who Prefer Hazardous Behaviour
Source:
Zdrowie, sprawność i edukacja w krajach Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Monika Żmudzka-Brodnicka, Adam Szulc, Bartłomiej Niespodziński, Walery Żukow - Gdańsk-Bydgoszcz: Wydawnictwo Athenae Gedanenses Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2013, s. 99-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937869-4-7
Access mode:
Nr:
2168326609
chapter in monograph
35

Author:
Karol Görner , Adam Jurczak , Michał Spieszny , Dariusz Mucha , Robert Makuch
Title:
Chosen Individual Factors of Adolescents' Physical Development in Their Leisure Time
Source:
Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. - vol. 1, no. 1 (2013) , s. 31-37. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168326503
article
36

Author:
Jaromír Šimonek , Karol Görner
Title:
Tourism and Outdoor Physical Activities in the Lifestyle of the Young Generation in Slovakia. Part 1
Source:
Recreation. - no. 3(4) (2013) , s. 10-13. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168326499
article
37

Author:
Andrzej Jopkiewicz , Stanisław Nowak , Karol Görner
Title:
Aktywność fizyczna i sposoby spędzania czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej = Physical Activity of Middle School-aged Adolescents and the Ways they Spend Their Free Time
Source:
Uwarunkowania zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży : implikacje badawcze i rekomendacje praktyczne / red. Andrzej Jopkiewicz, Stanisław Nowak - Gdańsk-Bydgoszcz: Wydawnictwo Athenae Gedanenses Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2013, s. 87-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-253-4
Access mode:
Nr:
2168326615
chapter in monograph
38

Author:
Katarzyna Prusik , Karol Görner
Title:
Diagnostičeskaâ nadëžnostʹ rezulʹtatov v norvežskoj hodʹbe na 2000 m kak pokazatelʹ pozitivnogo zdorovʹâ ženŝin 60-80 let = Diagnostic Reliability of Results in Nordic Walking at Altitude of 2000 m as an Index of Health of Women Aged 60-80
Source:
Teoriâ i praktika fizičeskoj kul'tury = Theory and Practice of Physical Culture. - no. 5 (2013) - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168326605
article
39

Title:
Próba oceny programu "Moje boisko Orlik 2012" w Małopolsce
Source:
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2013, s. 155-187
Signature:
NP-1444/Magazyn
Nr:
2168306549
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Author:
T. Gabryś , M. Ozimek , Zbigniew Borek , T. Rutkowski , K. Görner
Title:
Ukazovatele účinnosti hry pol'skej reprezentácie u 18 v l'adovom hokeji v čase prípravy a počas majstrovstiev sveta 2003 roku
Source:
Herná príprava v športových hrách / red. Pavol Glesk - Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2003, s. 21-27 - Bibliogr.
ISBN:
80-227-1948-X
Nr:
2168254822
chapter in monograph
1
Rozwój psychiczny człowieka w okresie wczesnej dorosłości / Karol GÖRNER // W: Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof LIPECKI. - Warszawa: Difin, 2019. - S. 88-101. - ISBN 978-83-8085-832-9
2
Turistika a športovo pohybové aktivity v prírode v spȏsobe života vysokoškolskej populácie / Mária Gregáňová, Karol GÖRNER // W: Nordic Walking - wybrane aspekty / red. nauk. Rafał Gotowski, Jana Juříková, Radosław Muszkieta. - Bydgoszcz-Toruń: Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu ; Akademia Sportu i Nauki w Bydgoszczy, 2018. - (Monografie / Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu ; nr 33/18). - S. 21-33. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62750-26-9
3
University Education for Physical Education Students at Pedagogical Faculties in the Czech Republic - New Findings about First Aid for Spinal Injury / Ladislav Pysny, Jana Pysna, Dominika Petru, Karol GÖRNER // Asian Journal of Education and Training. - vol. 3, no. 2 (2017), s. 131-134. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.asianonlinejournals.com/index.php/EDU/article/view/1207. - ISSN 2519-5387
4
Social Reception and Understanding of Combat Sports and Martial Arts by Both School Students and Adults = Odbiór społeczny i rozumienie sportów i sztuk walki w opiniach młodzieży szkolnej i osób dorosłych / Cezary Kusnierz, Wojciech J. Cynarski, Karol GORNER // Ido Movement for Culture = Journal of Martial Arts Anthropology. - vol. 17, no. 1 (2017), s. 30-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://imcjournal.com/index.php/en/component/phocadownload/category/39-17-1?download=443:social-reception-and-understanding-of-combat-sports-and-martial-arts-by-both-school-students-and-adults. - ISSN 1730-2064
5
6
Vplyv športovo-pohybových aktivit a životného štýlu na kvalitu života vysokoškolskiej populácie / Karel GÖRNER // W: Pohybový aparát a zdraví / ed. Marie Blahutková. - Brno: Paido, 2017. - S. 83-91. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7315-265-9
7
The Role of Physique, Strength and Endurance in the Achievements of Elite Climbers / Mariusz Ozimek, Robert Rokowski, Paweł Draga, Vladimir Ljakh, Tadeusz Ambroży, Marcin Krawczyk, Tomasz Ręgwelski, Arkadiusz Stanula, Karol GÖRNER, Adam Jurczak, Dariusz Mucha // PLoS ONE. - vol. 12, iss. 8 (2017), s. 1-11. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0182026&type=printable
8
Comparative Characteristics of Psychophysiological Indicators in the Representatives of Cyclic and Game Sports / Zhanneta Kozina, Krzysztof Prusik, Karol GÖRNER, Irina Sobko, Olena Repko, Tatyana Bazilyuk, Viktor Kostiukevych, Volodymyr Goncharenko, Yaroslav Galan, Olga Goncharenko, Serhii Korol, Svitlana Korol // Journal of Physical Education and Sport. - vol. 17, iss. 2 (2017), s. 648-655. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://efsupit.ro/images/stories/2iunie2017/art97.pdf. - ISSN 2247-8051
9
Vzťah adolescentov k outdoorovým aktivitám = Relationship of Adolescents with Outdoor Activities / Stanislava Straňavská, Karol GÖRNER. - Banská Bystrica : Belianum, 2017. - 136 s. : il. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-557-1330-4. - Spis treści: https://www.library.sk/arl-umb/sk/detail-umb_un_cat-0253211-Vztah-adolescentov-k-outdoorovym-aktivitamWstęp:
10
Determinants of Health-related Behaviours of Judo Athletes / Paweł Fryderyk Nowak, Cezary Kuśnierz, Karol GÖRNER, Pavol Bartik // Archives of Budo. - vol. 13, iss. 1 (2017), s. 335-342. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://files.4medicine.pl/download.php?cfs_id=2424. - ISSN 1643-8698
11
Outdoorové aktivity vo voľnom čase stredoškolskej mládeže = Outdoor Activities in Non-time Central Youth / Stanislava Straňavská, Karol GÖRNER // W: Šport a rekreácia 2017 : zborník vedeckých prác. - Wyd. 7. - Nitra: KTVŠ PF UKF, 2017. - S. 109-118. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-558-1179-6. - Pełny tekst: http://www.ktvs.pf.ukf.sk/images/%C5%A0port%20a%20rekre%C3%A1cia/Zbornik%20Sport%20a%20rekreacia%202017.pdf
12
Slovak Housing Estates and the Accessibility of the Key Amenities. Case Study Banská Bystrica = Słowackie mieszkalnictwo blokowe a dostępność do podstawowych wygód. Przykład Bańskiej Bystrzycy / Karol GÖRNER // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. - nr 30 (2017), s. 51-63. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Życie między blokami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/24842. - ISSN 1508-1117
13
Level of Water Rescue Skills of University Students / Ladislav Kručanica, Karol GÖRNER // Journal of Outdoor Activities. - vol. 10, no. 1 (2016), s. 6-10. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://issuu.com/ujep/docs/joa201601. - ISSN 1802-3908
14
Exercise Programme for Schoolgirl with Poor Posture / Elena Bendíková, Karol GÖRNER, Božena Paugshová // Journal of Education, Health and Sport. - vol. 6, no. 13 (2016), s. 54-64. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4151/pdf. - ISSN 2391-8306
15
The Primary Pupils' Knowledge Level about the Winter Olympic Games / Karol GÖRNER, Tomáš Kolofík // Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. - vol. 16, no. 4 (2016), s. 33-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/cejssm/pl/issue/289/article/4603/. - ISSN 2300-9705
16
The Hostility Syndrome as a Profile Differentiating Football Spectators / Karol GÖRNER, Janusz Zieliński, Adam Jurczak // Baltic Journal of Health and Physical Activity. - vol. 8, iss. 1 (2016), s. 51-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://files.4medicine.pl/download.php?cfs_id=1487. - ISSN 2080-1297
17
A Selye János egyetem úszótanfolyamának elemzése = Analysis of Swimming Course of J. Selye University / Beáta Dobay, Karol GÖRNER, Elena Bendíková // W: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016 : "Súčasne aspekty vedy a vzdelávania" : sekcie pedagogických vied = A Selye János Egyetem 2016-os "Korszerű szemlélet a tudományban és az oktatásban" : nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete : pedagógiai szekciók. - Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2016. - S. 290-301. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8122-187-3
18
Teoretické východiská prejavov agresívneho správania vo vybraných kolektívnych športoch / Mária Gregáňová, Karol GÖRNER // W: Telesná výchova a šport v živote človeka : recenzovaný zborník vedeckých prác / zost. Karina Baisová, Martin Kružliak. - Zvolen: Vydavateľstvo Technickej univerzity, 2016. - S. 199-220. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-228-2922-9
19
Sprawność fizyczna ukierunkowana na zdrowie (H-RF) mężczyzn z populacji kieleckiej = Physical Fitness from the Perspective of Health (H-RF) of Men from the Kielce Area / Andrzej Jopkiewicz, Stanisław Nowak, Karol GÖRNER // W: Auksologia a promocja zdrowia. T. 6 / red. Andrzej Jopkiewicz, Stanisław Nowak, Agata M. Jopkiewicz. - Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2016. - S. 159-169. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60777-64-0
20
Obozy wędrowne we współczesnej turystyce : teoria i praktyka : podręcznik dla studentów / Marcin Bochenek, Przemysław Kędra, Karol GÖRNER. - Zamość : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 2016. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Podręczniki ; nr 15). - ISBN 978-83-61893-69-1
21
Places of Most Frequent Out-door Leisure Activities in Central Slovakia / Karol GÖRNER, Jaromír Šimonek // International Leisure Review. - vol 4, iss. 1 (2015), s. 185-207. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2222-775X
22
Pohybové hry 3 - hry v letnej prírode : zásobnik hier pre učitel'ov telesnej a športovej výchovy / Štefan Adamčak, Karol GÖRNER, Jiří Michal, Miroslav Nemec. - Žilina : EDIS - vydavatel'stvo Žilinskej univerzity pre Inštitút priemyselnej výchovy, 2015. - 103, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1121-7
23
System przygotowania sportowców wysokiej klasy / Karol GÖRNER, Mariusz Ozimek, Adam Jurczak, Janusz Zieliński // W: Kinesis, salus, educatio 2014 : sborník vědecké konference / [ed. Martin Škopek, David Cihlář]. - Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. - S. 6-12. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7414-928-3
24
Wpływ postawy młodzieży wobec kultury fizycznej na jej poziom aktywności fizycznej w czasie wolnym = The Influence of Youth Attitude Towards Physical Culture wt Theier Physical Activity in Leisure Time / Karol GÖRNER, Adam Jurczak, Janusz Zieliński // W: Osoba - sport, wychowanie, zdrowie / red. nauk. Halina Żukowska, Alicja Kostencka, Mariusz Klimczyk, Krzysztof Buśko, Radosław Muszkieta. - Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015. - (Monografia ; 29/15). - S. 219-232. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62750-20-7. - Pełny tekst: http://www.researchgate.net/publication/277004187_OSOBA__SPORT_WYCHOWANIE_ZDROWIE
25
Place the Handball in the Context of Sports and Recreational Activities at the Secondary School Population / Karol GÖRNER, Michał Spieszny, Sylwia Kop // University Review. - vol. 9, no. 2-3 (2015), s. 59-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ur.tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/UR_V9_ISS2-3_59to66.pdf. - ISSN 1337-6047
26
The Knowledge of Male and Female Pupils from Primary Schools on the Global Positioning System and Playful Activities Associated with It / Stefan Adamćak, Karol GÖRNER, Miroslav Nemec // Journal of Outdoor Activities. - vol. 9, no. 2 (2015), s. 22-30. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1802-3908
27
Sporttourismus : theoretische und praktische Aspekte / Andrzej Hadzik, Zygmunt Sawicki, Pavol Bartik; Karol GÖRNER. - Schmalkalden : FH Schmalkalden, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 2015. - 86 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (FhS-Prints, ISSN 0949-1767 ; 1/2015)
28
Miesto turistiky a športovo pohybových aktivít v prírode v spôsobe života vysokoškolskej populácie stredoslovenského regiónu = The Place of Tourism and Sport-Physical Activities in Nature in The High-Educated Population Life Style in Central Slovakia / Karol GÖRNER. - Banská Bystrica : Belianum, 2014. - 132 s. : il. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-557-0805-8
29
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : (na terenie województwa małopolskiego) / red. Jadwiga BERBEKA ; zespół aut.: Jadwiga BERBEKA, Zbigniew BOREK, Krzysztof BORODAKO, Karol GÖRNER, Krzysztof LIPECKI, Agata NIEMCZYK, Michał RUDNICKI, Józef SALA, Renata SEWERYN, Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków : UKiP J&D Gębka, 2014. - 230 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60837-78-8
30
Tourism and Outdoor Physical Activities in the Lifestyle of the Young Generation in Slovakia. Part 2. Part 2 / Jaromír Šimonek, Karol GÖRNER // Recreation. - no. 4(1) (2014), s. 11-13. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2064-4981
31
Analiza obciążeń treningowych zrealizowanych przez biegaczkę na średnich dystansach = Analysis of the Training Burden by Runner at Medium Distances / Krzysztof Prusik, Mirosława Cieślicka, Karol GÖRNER, Karol Nowakowski, Walery Zukow // Journal of Health Sciences. - t. 3, z. 10 (2013), s. 447-470. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1192/Analiza%20obciazen%20treningowych%20zrealizowanych%20przez%20biegaczke%20na%20srednich%20dystansach.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 2300-665X
32
Społeczne aspekty wspólnego spędzania czasu wolnego / Jadwiga BERBEKA, Karol GÖRNER // W: Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2013), s. 27-51
33
Polish System of Children and Young People's Football Training in the Opinion of the Coaches / Dariusz Mucha, Karol GÖRNER, Robert Makuch, Adam Jurczak, Jože Štihec // Sport - Scientific and Practical Aspects. - vol. 10, iss. 1 (2013), s. 51-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sportspa.com.ba/images/june2013/full/rad7.pdf. - ISSN 1840-4413
34
Relacje pomiędzy grupami osób o zachowaniach ryzykownych a sportowcami wybranych dyscyplin ekstremalnych = Interpersonal Functioning in Individuals Who Practise Extreme Sports and Those Who Prefer Hazardous Behaviour / Karol GÖRNER, Janusz Zieliński, Adam Jurczak // W: Zdrowie, sprawność i edukacja w krajach Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Monika Żmudzka-Brodnicka, Adam Szulc, Bartłomiej Niespodziński, Walery Żukow. - Gdańsk-Bydgoszcz: Wydawnictwo Athenae Gedanenses Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2013. - S. 99-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937869-4-7. - Pełny tekst: http://www.zdrowie-i-sprawnosc.ukw.edu.pl/new/doc/Konferencja/Monografia.pdf
35
Chosen Individual Factors of Adolescents' Physical Development in Their Leisure Time / Karol GÖRNER, Adam Jurczak, Michał Spieszny, Dariusz Mucha, Robert Makuch // Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. - vol. 1, no. 1 (2013), s. 31-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/cejssm/pl/issue/29/article/169/. - ISSN 2300-9705
36
Tourism and Outdoor Physical Activities in the Lifestyle of the Young Generation in Slovakia. Part 1. Part 1 / Jaromír Šimonek, Karol GÖRNER // Recreation. - no. 3(4) (2013), s. 10-13. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2064-4981
37
Aktywność fizyczna i sposoby spędzania czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej = Physical Activity of Middle School-aged Adolescents and the Ways they Spend Their Free Time / Andrzej Jopkiewicz, Stanisław Nowak, Karol GÖRNER // W: Uwarunkowania zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży : implikacje badawcze i rekomendacje praktyczne / red. Andrzej Jopkiewicz, Stanisław Nowak. - Gdańsk-Bydgoszcz: Wydawnictwo Athenae Gedanenses Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2013. - S. 87-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-253-4
38
Diagnostičeskaâ nadëžnostʹ rezulʹtatov v norvežskoj hodʹbe na 2000 m kak pokazatelʹ pozitivnogo zdorovʹâ ženŝin 60-80 let = Diagnostic Reliability of Results in Nordic Walking at Altitude of 2000 m as an Index of Health of Women Aged 60-80 / Katažina Prusik, Karolʹ GORNER // Teoriâ i praktika fizičeskoj kul'tury [on-line] = Theory and Practice of Physical Culture. - no. 5 (2013)1 ekran. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://teoriya.ru/ru/node/579##http://teoriya.ru/en/node/606. - ISSN 0040-3601
39
Próba oceny programu "Moje boisko Orlik 2012" w Małopolsce / Michał RUDNICKI, Karol GÖRNER, Jadwiga BERBEKA, Renata SEWERYN // W: Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2013), s. 155-187
40
Ukazovatele účinnosti hry pol'skej reprezentácie u 18 v l'adovom hokeji v čase prípravy a počas majstrovstiev sveta 2003 roku / Gabryś T., Ozimek M., Borek Z., Rutkowski T., Görner K. // W: Herná príprava v športových hrách / red. Pavol Glesk. - Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2003. - S. 21-27. - Bibliogr. - ISBN 80-227-1948-X
1
Görner K., (2019), Rozwój psychiczny człowieka w okresie wczesnej dorosłości. [W:] Berbeka J., Lipecki K. (red.), Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, Warszawa : Difin, s. 88-101.
2
Gregáňová M., Görner K., (2018), Turistika a športovo pohybové aktivity v prírode v spȏsobe života vysokoškolskej populácie. [W:] Gotowski R., Juříková J., Muszkieta R. (red.), Nordic Walking - wybrane aspekty, Bydgoszcz-Toruń : Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu : Akademia Sportu i Nauki w Bydgoszczy, s. 21-33.
3
Pysny L., Pysna J., Petru D., Görner K., (2017), University Education for Physical Education Students at Pedagogical Faculties in the Czech Republic - New Findings about First Aid for Spinal Injury, "Asian Journal of Education and Training", vol. 3, no. 2, s. 131-134; http://www.asianonlinejournals.com/index.php/EDU/article/view/1207
4
Kusnierz C., Cynarski W., Görner K., (2017), Social Reception and Understanding of Combat Sports and Martial Arts by Both School Students and Adults, "Ido Movement for Culture", vol. 17, no. 1, s. 30-37; http://imcjournal.com/index.php/en/component/phocadownload/category/39-17-1?download=443:social-reception-and-understanding-of-combat-sports-and-martial-arts-by-both-school-students-and-adults
5
Görner K., Rošková M., Sýkorová V., (2017), Personality Characteristics and the Quality of Basketball Referee Performance, Hradec Králové : Gaudeamus, University of Hradec Králové, 119 s.
6
Görner K., (2017), Vplyv športovo-pohybových aktivit a životného štýlu na kvalitu života vysokoškolskiej populácie. [W:] Blahutková M. (red.), Pohybový aparát a zdraví, Brno : Paido, s. 83-91.
7
Ozimek M., Rokowski R., Draga P., Ljakh V., Ambroży T., Krawczyk M., Ręgwelski T., Stanula A., Görner K., Jurczak A., Mucha D., (2017), The Role of Physique, Strength and Endurance in the Achievements of Elite Climbers, "PLoS ONE", vol. 12, iss. 8, s. 1-11; http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0182026&type=printable
8
Kozina Z., Prusik K., Görner K., Sobko I., Repko O., Bazilyuk T., Kostiukevych V., Goncharenko V., Galan Y., Goncharenko O., Korol S., Korol S., (2017), Comparative Characteristics of Psychophysiological Indicators in the Representatives of Cyclic and Game Sports, "Journal of Physical Education and Sport", vol. 17, iss. 2, s. 648-655; http://efsupit.ro/images/stories/2iunie2017/art97.pdf
9
Straňavská S., Görner K., (2017), Vzťah adolescentov k outdoorovým aktivitám, Banská Bystrica : Belianum, 136 s.
10
Nowak P., Kuśnierz C., Görner K., Bartik P., (2017), Determinants of Health-related Behaviours of Judo Athletes, "Archives of Budo", vol. 13, iss. 1, s. 335-342; http://files.4medicine.pl/download.php?cfs_id=2424
11
Straňavská S., Görner K., (2017), Outdoorové aktivity vo voľnom čase stredoškolskej mládeže. [W:] Šport a rekreácia 2017 : zborník vedeckých prác, Nitra : KTVŠ PF UKF, s. 109-118.
12
Görner K., (2017), Slovak Housing Estates and the Accessibility of the Key Amenities. Case Study Banská Bystrica, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica", nr 30, s. 51-63; http://hdl.handle.net/11089/24842
13
Kručanica L., Görner K., (2016), Level of Water Rescue Skills of University Students, "Journal of Outdoor Activities", vol. 10, no. 1, s. 6-10; https://issuu.com/ujep/docs/joa201601
14
Bendíková E., Görner K., Paugshová B., (2016), Exercise Programme for Schoolgirl with Poor Posture, "Journal of Education, Health and Sport", vol. 6, no. 13, s. 54-64; http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4151/pdf
15
Görner K., Kolofík T., (2016), The Primary Pupils' Knowledge Level about the Winter Olympic Games, "Central European Journal of Sport Sciences and Medicine", vol. 16, no. 4, s. 33-41; https://wnus.edu.pl/cejssm/pl/issue/289/article/4603/
16
Görner K., Zieliński J., Jurczak A., (2016), The Hostility Syndrome as a Profile Differentiating Football Spectators, "Baltic Journal of Health and Physical Activity", vol. 8, iss. 1, s. 51-57; http://files.4medicine.pl/download.php?cfs_id=1487
17
Dobay B., Görner K., Bendíková E., (2016), A Selye János egyetem úszótanfolyamának elemzése. [W:] Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016 : "Súčasne aspekty vedy a vzdelávania" : sekcie pedagogických vied, Komárno : Univerzita J. Selyeho, s. 290-301.
18
Gregáňová M., Görner K., (2016), Teoretické východiská prejavov agresívneho správania vo vybraných kolektívnych športoch. [W:] Baisová , Kružliak M. (red.), Telesná výchova a šport v živote človeka : recenzovaný zborník vedeckých prác, Zvolen : Vydavateľstvo Technickej univerzity, s. 199-220.
19
Jopkiewicz A., Nowak S., Görner K., (2016), Sprawność fizyczna ukierunkowana na zdrowie (H-RF) mężczyzn z populacji kieleckiej. [W:] Jopkiewicz A., Nowak S., Jopkiewicz (red.), Auksologia a promocja zdrowia, T. 6, Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, s. 159-169.
20
Bochenek M., Kędra P., Görner K., (2016), Obozy wędrowne we współczesnej turystyce: teoria i praktyka: podręcznik dla studentów, Zamość : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, 110 s.
21
Görner K., Šimonek J., (2015), Places of Most Frequent Out-door Leisure Activities in Central Slovakia, "International Leisure Review", vol 4, iss. 1, s. 185-207.
22
Adamčak Š., Görner K., Michal J., Nemec M., (2015), Pohybové hry 3 - hry v letnej prírode: zásobnik hier pre učitel'ov telesnej a športovej výchovy, Žilina : EDIS - vydavatel'stvo Žilinskej univerzity pre Inštitút priemyselnej výchovy, 103, [1] s.
23
Görner K., Ozimek M., Jurczak A., Zieliński J., (2015), System przygotowania sportowców wysokiej klasy. [W:] Škopek M., Cihlář D. (red.), Kinesis, salus, educatio 2014 : sborník vědecké konference, Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, s. 6-12.
24
Görner K., Jurczak A., Zieliński J., (2015), Wpływ postawy młodzieży wobec kultury fizycznej na jej poziom aktywności fizycznej w czasie wolnym. [W:] Żukowska H., Kostencka A., Klimczyk M., Buśko K., Muszkieta R. (red.), Osoba - sport, wychowanie, zdrowie, Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, s. 219-232.
25
Görner K., Spieszny M., Kop S., (2015), Place the Handball in the Context of Sports and Recreational Activities at the Secondary School Population, "University Review", vol. 9, no. 2-3, s. 59-66; http://ur.tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/UR_V9_ISS2-3_59to66.pdf
26
Adamčak Š., Görner K., Nemec M., (2015), The Knowledge of Male and Female Pupils from Primary Schools on the Global Positioning System and Playful Activities Associated with It, "Journal of Outdoor Activities", vol. 9, no. 2, s. 22-30.
27
Hadzik A., Sawicki Z., Bartik P., Görner K., (2015), Sporttourismus: theoretische und praktische Aspekte, (FhS-Prints, 1/2015), Schmalkalden : FH Schmalkalden, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 86 s.
28
Görner K., (2014), Miesto turistiky a športovo pohybových aktivít v prírode v spôsobe života vysokoškolskej populácie stredoslovenského regiónu, Banská Bystrica : Belianum, 132 s.
29
Berbeka J., Borek Z., Borodako K., Görner K., Lipecki K., Niemczyk A., Rudnicki M., Sala J., Seweryn R., Ziarkowski D., (2014), Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012": (na terenie województwa małopolskiego), Berbeka J. (red.), Kraków : UKiP J&D Gębka, 230 s.
30
Šimonek J., Görner K., (2014), Tourism and Outdoor Physical Activities in the Lifestyle of the Young Generation in Slovakia. Part 2, "Recreation", no. 4(1), s. 11-13.
31
Prusik K., Cieślicka M., Görner K., Nowakowski K., Zukow W., (2013), Analiza obciążeń treningowych zrealizowanych przez biegaczkę na średnich dystansach, "Journal of Health Sciences", t. 3, z. 10, s. 447-470; https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1192/Analiza%20obciazen%20treningowych%20zrealizowanych%20przez%20biegaczke%20na%20srednich%20dystansach.pdf?sequence=1&isAllowed=y
32
Berbeka J., Görner K., (2013), Społeczne aspekty wspólnego spędzania czasu wolnego. [W:] Berbeka J. (kierownik tematu), Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego, s. 27-51.
33
Mucha D., Görner K., Makuch R., Jurczak A., Štihec J., (2013), Polish System of Children and Young People's Football Training in the Opinion of the Coaches, "Sport - Scientific and Practical Aspects", vol. 10, iss. 1, s. 51-53; http://www.sportspa.com.ba/images/june2013/full/rad7.pdf
34
Görner K., Zieliński J., Jurczak A., (2013), Relacje pomiędzy grupami osób o zachowaniach ryzykownych a sportowcami wybranych dyscyplin ekstremalnych. [W:] Żmudzka-Brodnicka M., Szulc A., Niespodziński B., Żukow W. (red.), Zdrowie, sprawność i edukacja w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Gdańsk-Bydgoszcz : Wydawnictwo Athenae Gedanenses Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, s. 99-109.
35
Görner K., Jurczak A., Spieszny M., Mucha D., Makuch R., (2013), Chosen Individual Factors of Adolescents' Physical Development in Their Leisure Time, "Central European Journal of Sport Sciences and Medicine", vol. 1, no. 1, s. 31-37; https://wnus.edu.pl/cejssm/pl/issue/29/article/169/
36
Šimonek J., Görner K., (2013), Tourism and Outdoor Physical Activities in the Lifestyle of the Young Generation in Slovakia. Part 1, "Recreation", no. 3(4), s. 10-13.
37
Jopkiewicz A., Nowak S., Görner K., (2013), Aktywność fizyczna i sposoby spędzania czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej. [W:] Jopkiewicz A., Nowak S. (red.), Uwarunkowania zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży : implikacje badawcze i rekomendacje praktyczne, Gdańsk-Bydgoszcz : Wydawnictwo Athenae Gedanenses Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, s. 87-97.
38
Prusik K., Görner K., (2013), Diagnostičeskaâ nadëžnostʹ rezulʹtatov v norvežskoj hodʹbe na 2000 m kak pokazatelʹ pozitivnogo zdorovʹâ ženŝin 60-80 let, "Teoriâ i praktika fizičeskoj kul'tury" [on-line], no. 5; http://teoriya.ru/ru/node/579##http://teoriya.ru/en/node/606
39
Rudnicki M., Görner K., Berbeka J., Seweryn R., (2013), Próba oceny programu "Moje boisko Orlik 2012" w Małopolsce. [W:] Berbeka J. (kierownik tematu), Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego, s. 155-187.
40
Gabryś T., Ozimek M., Borek Z., Rutkowski T., Görner K., (2003), Ukazovatele účinnosti hry pol'skej reprezentácie u 18 v l'adovom hokeji v čase prípravy a počas majstrovstiev sveta 2003 roku. [W:] Glesk P. (red.), Herná príprava v športových hrách, Bratislava : Vydavatel'stvo STU, s. 21-27.
1
@inbook{UEK:2168334991,
author = "Karol Görner",
title = "Rozwój psychiczny człowieka w okresie wczesnej dorosłości",
booktitle = "Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych",
pages = "88-101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-832-9",
}
2
@inbook{UEK:2168323161,
author = "Mária Gregáňová and Karol Görner",
title = "Turistika a športovo pohybové aktivity v prírode v spȏsobe života vysokoškolskej populácie",
booktitle = "Nordic Walking - wybrane aspekty",
pages = "21-33",
adress = "Bydgoszcz-Toruń",
publisher = "Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu ; Akademia Sportu i Nauki w Bydgoszczy",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-62750-26-9",
}
3
@article{UEK:2168326629,
author = "Ladislav Pysny and Jana Pysna and Dominika Petru and Karol Görner",
title = "University Education for Physical Education Students at Pedagogical Faculties in the Czech Republic - New Findings about First Aid for Spinal Injury",
journal = "Asian Journal of Education and Training",
number = "vol. 3, no. 2",
pages = "131-134",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.20448/journal.522.2017.32.131.134},
url = {http://www.asianonlinejournals.com/index.php/EDU/article/view/1207},
}
4
@article{UEK:2168312633,
author = "Cezary Kusnierz and Wojciech J. Cynarski and Karol Görner",
title = "Social Reception and Understanding of Combat Sports and Martial Arts by Both School Students and Adults",
journal = "Ido Movement for Culture",
number = "vol. 17, no. 1",
pages = "30-37",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.14589/ido.17.1.5},
url = {http://imcjournal.com/index.php/en/component/phocadownload/category/39-17-1?download=443:social-reception-and-understanding-of-combat-sports-and-martial-arts-by-both-school-students-and-adults},
}
5
@book{UEK:2168320605,
author = "Karol Görner and Miroslava Rošková and Vladimíra Sýkorová",
title = "Personality Characteristics and the Quality of Basketball Referee Performance",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus, University of Hradec Králové",
year = "2017",
url = {},
isbn = "978-80-7435-689-6",
}
6
@inbook{UEK:2168319057,
author = "Karol Görner",
title = "Vplyv športovo-pohybových aktivit a životného štýlu na kvalitu života vysokoškolskiej populácie",
booktitle = "Pohybový aparát a zdraví",
pages = "83-91",
adress = "Brno",
publisher = "Paido",
year = "2017",
isbn = "978-80-7315-265-9",
}
7
@article{UEK:2168321763,
author = "Mariusz Ozimek and Robert Rokowski and Paweł Draga and Vladimir Ljakh and Tadeusz Ambroży and Marcin Krawczyk and Tomasz Ręgwelski and Arkadiusz Stanula and Karol Görner and Adam Jurczak and Dariusz Mucha",
title = "The Role of Physique, Strength and Endurance in the Achievements of Elite Climbers",
journal = "PLoS ONE",
number = "vol. 12, iss. 8",
pages = "1-11",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0182026},
url = {http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0182026&type=printable},
}
8
@article{UEK:2168317927,
author = "Zhanneta Kozina and Krzysztof Prusik and Karol Görner and Irina Sobko and Olena Repko and Tatyana Bazilyuk and Viktor Kostiukevych and Volodymyr Goncharenko and Yaroslav Galan and Olga Goncharenko and Serhii Korol and Svitlana Korol",
title = "Comparative Characteristics of Psychophysiological Indicators in the Representatives of Cyclic and Game Sports",
journal = "Journal of Physical Education and Sport",
number = "vol. 17, iss. 2",
pages = "648-655",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.7752/jpes.2017.02097},
url = {http://efsupit.ro/images/stories/2iunie2017/art97.pdf},
}
9
@book{UEK:2168326645,
author = "Stanislava Straňavská and Karol Görner",
title = "Vzťah adolescentov k outdoorovým aktivitám",
adress = "Banská Bystrica",
publisher = "Belianum",
year = "2017",
url = {},
isbn = "978-80-557-1330-4",
}
10
@article{UEK:2168321759,
author = "Paweł Fryderyk Nowak and Cezary Kuśnierz and Karol Görner and Pavol Bartik",
title = "Determinants of Health-related Behaviours of Judo Athletes",
journal = "Archives of Budo",
number = "vol. 13, iss. 1",
pages = "335-342",
year = "2017",
url = {http://files.4medicine.pl/download.php?cfs_id=2424},
}
11
@inbook{UEK:2168319061,
author = "Stanislava Straňavská and Karol Görner",
title = "Outdoorové aktivity vo voľnom čase stredoškolskej mládeže",
booktitle = "Šport a rekreácia 2017 : zborník vedeckých prác",
pages = "109-118",
adress = "Nitra",
publisher = "KTVŠ PF UKF",
year = "2017",
url = {http://www.ktvs.pf.ukf.sk/images/%C5%A0port%20a%20rekre%C3%A1cia/Zbornik%20Sport%20a%20rekreacia%202017.pdf},
edition = "Wyd. 7",
isbn = "978-80-558-1179-6",
}
12
@article{UEK:2168325087,
author = "Karol Görner",
title = "Slovak Housing Estates and the Accessibility of the Key Amenities. Case Study Banská Bystrica",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica",
number = "30",
pages = "51-63",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/1508-1117.30.04},
url = {http://hdl.handle.net/11089/24842},
}
13
@article{UEK:2168326617,
author = "Ladislav Kručanica and Karol Görner",
title = "Level of Water Rescue Skills of University Students",
journal = "Journal of Outdoor Activities",
number = "vol. 10, no. 1",
pages = "6-10",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/ujep/docs/joa201601},
}
14
@article{UEK:2168312933,
author = "Elena Bendíková and Karol Görner and Božena Paugshová",
title = "Exercise Programme for Schoolgirl with Poor Posture",
journal = "Journal of Education, Health and Sport",
number = "vol. 6, no. 13",
pages = "54-64",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.232974},
url = {http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4151/pdf},
}
15
@article{UEK:2168326619,
author = "Karol Görner and Tomáš Kolofík",
title = "The Primary Pupils' Knowledge Level about the Winter Olympic Games",
journal = "Central European Journal of Sport Sciences and Medicine",
number = "vol. 16, no. 4",
pages = "33-41",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/cej.2016.4-04},
url = {https://wnus.edu.pl/cejssm/pl/issue/289/article/4603/},
}
16
@article{UEK:2168307899,
author = "Karol Görner and Janusz Zieliński and Adam Jurczak",
title = "The Hostility Syndrome as a Profile Differentiating Football Spectators",
journal = "Baltic Journal of Health and Physical Activity",
number = "vol. 8, iss. 1",
pages = "51-57",
year = "2016",
url = {http://files.4medicine.pl/download.php?cfs_id=1487},
}
17
@inbook{UEK:2168313273,
author = "Beáta Dobay and Karol Görner and Elena Bendíková",
title = "A Selye János egyetem úszótanfolyamának elemzése",
booktitle = "Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016 : "Súčasne aspekty vedy a vzdelávania" : sekcie pedagogických vied",
pages = "290-301",
adress = "Komárno",
publisher = "Univerzita J. Selyeho",
year = "2016",
isbn = "978-80-8122-187-3",
}
18
@inbook{UEK:2168313143,
author = "Mária Gregáňová and Karol Görner",
title = "Teoretické východiská prejavov agresívneho správania vo vybraných kolektívnych športoch",
booktitle = "Telesná výchova a šport v živote človeka : recenzovaný zborník vedeckých prác",
pages = "199-220",
adress = "Zvolen",
publisher = "Vydavateľstvo Technickej univerzity",
year = "2016",
isbn = "978-80-228-2922-9",
}
19
@inbook{UEK:2168326623,
author = "Andrzej Jopkiewicz and Stanisław Nowak and Karol Görner",
title = "Sprawność fizyczna ukierunkowana na zdrowie (H-RF) mężczyzn z populacji kieleckiej",
booktitle = "Auksologia a promocja zdrowia. T. 6",
pages = "159-169",
adress = "Kielce",
publisher = "Kieleckie Towarzystwo Naukowe",
year = "2016",
isbn = "978-83-60777-64-0",
}
20
@book{UEK:2168307897,
author = "Marcin Bochenek and Przemysław Kędra and Karol Görner",
title = "Obozy wędrowne we współczesnej turystyce : teoria i praktyka : podręcznik dla studentów",
adress = "Zamość",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-61893-69-1",
}
21
@article{UEK:2168297701,
author = "Karol Görner and Jaromír Šimonek",
title = "Places of Most Frequent Out-door Leisure Activities in Central Slovakia",
journal = "International Leisure Review",
number = "vol 4, iss. 1",
pages = "185-207",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.6298/ILR.2015.6.13},
url = {},
}
22
@book{UEK:2168299791,
author = "Štefan Adamčak and Karol Görner and Jiří Michal and Miroslav Nemec",
title = "Pohybové hry 3 - hry v letnej prírode : zásobnik hier pre učitel'ov telesnej a športovej výchovy",
adress = "Žilina",
publisher = "EDIS - vydavatel'stvo Žilinskej univerzity pre Inštitút priemyselnej výchovy",
year = "2015",
isbn = "978-80-554-1121-7",
}
23
@inbook{UEK:2168299805,
author = "Karol Görner and Mariusz Ozimek and Adam Jurczak and Janusz Zieliński",
title = "System przygotowania sportowców wysokiej klasy",
booktitle = "Kinesis, salus, educatio 2014 : sborník vědecké konference",
pages = "6-12",
adress = "Ústí nad Labem",
publisher = "Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem",
year = "2015",
isbn = "978-80-7414-928-3",
}
24
@inbook{UEK:2168297703,
author = "Karol Görner and Adam Jurczak and Janusz Zieliński",
title = "Wpływ postawy młodzieży wobec kultury fizycznej na jej poziom aktywności fizycznej w czasie wolnym",
booktitle = "Osoba - sport, wychowanie, zdrowie",
pages = "219-232",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Uniwersytet Kazimierza Wielkiego",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4982.1607},
url = {http://www.researchgate.net/publication/277004187_OSOBA__SPORT_WYCHOWANIE_ZDROWIE},
issn = "",
isbn = "978-83-62750-20-7",
}
25
@article{UEK:2168298853,
author = "Karol Görner and Michał Spieszny and Sylwia Kop",
title = "Place the Handball in the Context of Sports and Recreational Activities at the Secondary School Population",
journal = "University Review",
number = "vol. 9, no. 2-3",
pages = "59-66",
year = "2015",
url = {http://ur.tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/UR_V9_ISS2-3_59to66.pdf},
}
26
@article{UEK:2168308819,
author = "Štefan Adamčak and Karol Görner and Miroslav Nemec",
title = "The Knowledge of Male and Female Pupils from Primary Schools on the Global Positioning System and Playful Activities Associated with It",
journal = "Journal of Outdoor Activities",
number = "vol. 9, no. 2",
pages = "22-30",
year = "2015",
}
27
@book{UEK:2168326639,
author = "Andrzej Hadzik and Zygmunt Sawicki and Pavol Bartik and Karol Görner",
title = "Sporttourismus : theoretische und praktische Aspekte",
adress = "Schmalkalden",
publisher = "FH Schmalkalden, Hochschule für Angewandte Wissenschaften",
year = "2015",
issn = "0949-1767",
}
28
@book{UEK:2168297777,
author = "Karol Görner",
title = "Miesto turistiky a športovo pohybových aktivít v prírode v spôsobe života vysokoškolskej populácie stredoslovenského regiónu",
adress = "Banská Bystrica",
publisher = "Belianum",
year = "2014",
isbn = "978-80-557-0805-8",
}
29
@book{UEK:2168285575,
author = "Jadwiga Berbeka and Zbigniew Borek and Krzysztof Borodako and Karol Görner and Krzysztof Lipecki and Agata Niemczyk and Michał Rudnicki and Józef Sala and Renata Seweryn and Dominik Ziarkowski",
title = "Funkcjonowanie i ocena programu Moje boisko Orlik 2012 : (na terenie województwa małopolskiego)",
editor = Berbeka Jadwiga,
adress = "Kraków",
publisher = "UKiP J&D Gębka",
year = "2014",
isbn = "978-83-60837-78-8",
}
30
@article{UEK:2168326501,
author = "Jaromír Šimonek and Karol Görner",
title = "Tourism and Outdoor Physical Activities in the Lifestyle of the Young Generation in Slovakia",
journal = "Recreation",
number = "no. 4(1)",
pages = "11-13",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.21486/recreation.2014.4.1.1},
url = {},
}
31
@article{UEK:2168326649,
author = "Krzysztof Prusik and Mirosława Cieślicka and Karol Görner and Karol Nowakowski and Walery Zukow",
title = "Analiza obciążeń treningowych zrealizowanych przez biegaczkę na średnich dystansach",
journal = "Journal of Health Sciences",
number = "t. 3, z. 10",
pages = "447-470",
year = "2013",
url = {https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/1192/Analiza%20obciazen%20treningowych%20zrealizowanych%20przez%20biegaczke%20na%20srednich%20dystansach.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
32
@unpublished{UEK:2168306537,
author = "Jadwiga Berbeka and Karol Görner",
title = "Społeczne aspekty wspólnego spędzania czasu wolnego",
booktitle = "Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego",
pages = "27-51",
year = "2013",
}
33
@article{UEK:2168326607,
author = "Dariusz Mucha and Karol Görner and Robert Makuch and Adam Jurczak and Jože Štihec",
title = "Polish System of Children and Young People's Football Training in the Opinion of the Coaches",
journal = "Sport - Scientific and Practical Aspects",
number = "vol. 10, iss. 1",
pages = "51-53",
year = "2013",
url = {http://www.sportspa.com.ba/images/june2013/full/rad7.pdf},
}
34
@inbook{UEK:2168326609,
author = "Karol Görner and Janusz Zieliński and Adam Jurczak",
title = "Relacje pomiędzy grupami osób o zachowaniach ryzykownych a sportowcami wybranych dyscyplin ekstremalnych",
booktitle = "Zdrowie, sprawność i edukacja w krajach Grupy Wyszehradzkiej",
pages = "99-109",
adress = "Gdańsk-Bydgoszcz",
publisher = "Wydawnictwo Athenae Gedanenses Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy",
year = "2013",
url = {http://www.zdrowie-i-sprawnosc.ukw.edu.pl/new/doc/Konferencja/Monografia.pdf},
isbn = "978-83-937869-4-7",
}
35
@article{UEK:2168326503,
author = "Karol Görner and Adam Jurczak and Michał Spieszny and Dariusz Mucha and Robert Makuch",
title = "Chosen Individual Factors of Adolescents' Physical Development in Their Leisure Time",
journal = "Central European Journal of Sport Sciences and Medicine",
number = "vol. 1, no. 1",
pages = "31-37",
year = "2013",
url = {https://wnus.edu.pl/cejssm/pl/issue/29/article/169/},
}
36
@article{UEK:2168326499,
author = "Jaromír Šimonek and Karol Görner",
title = "Tourism and Outdoor Physical Activities in the Lifestyle of the Young Generation in Slovakia",
journal = "Recreation",
number = "no. 3(4)",
pages = "10-13",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.21486/recreation.2013.3.4.1},
url = {},
}
37
@inbook{UEK:2168326615,
author = "Andrzej Jopkiewicz and Stanisław Nowak and Karol Görner",
title = "Aktywność fizyczna i sposoby spędzania czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej",
booktitle = "Uwarunkowania zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży : implikacje badawcze i rekomendacje praktyczne",
pages = "87-97",
adress = "Gdańsk-Bydgoszcz",
publisher = "Wydawnictwo Athenae Gedanenses Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy",
year = "2013",
url = {},
isbn = "978-83-7789-253-4",
}
38
@article{UEK:2168326605,
author = "Katarzyna Prusik and Karol Görner",
title = "Diagnostičeskaâ nadëžnostʹ rezulʹtatov v norvežskoj hodʹbe na 2000 m kak pokazatelʹ pozitivnogo zdorovʹâ ženŝin 60-80 let",
journal = "Teoriâ i praktika fizičeskoj kul'tury",
number = "no. 5",
pages = "",
year = "2013",
url = {http://teoriya.ru/ru/node/579##http://teoriya.ru/en/node/606},
}
39
@unpublished{UEK:2168306549,
author = "Michał Rudnicki and Karol Görner and Jadwiga Berbeka and Renata Seweryn",
title = "Próba oceny programu Moje boisko Orlik 2012 w Małopolsce",
booktitle = "Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego",
pages = "155-187",
year = "2013",
}
40
@inbook{UEK:2168254822,
author = "T. Gabryś and M. Ozimek and Zbigniew Borek and T. Rutkowski and K. Görner",
title = "Ukazovatele účinnosti hry pol'skej reprezentácie u 18 v l'adovom hokeji v čase prípravy a počas majstrovstiev sveta 2003 roku",
booktitle = "Herná príprava v športových hrách",
pages = "21-27",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo STU",
year = "2003",
isbn = "80-227-1948-X",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID