Publications of the selected author
1

Title:
Uwarunkowania doskonalenia czasu pracy w przedsiębiorstwie = Conditionings for Improving Work Time in the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 39, nr 3 (2018) , s. 25-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168337537
article
2

Title:
Usługi turystyczne jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich = Tourist Services as a Form of Enterprise in Rural Areas
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 14, nr 3 (2009) , s. 153-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168336045
article
3

Title:
Scenariusze zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich = Balanced Development Scenarios of Rural Areas
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 11, nr 1 (2008) , s. 243-255. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168312823
article
4

Conference:
International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", Jelgava, Łotwa, od 2006-04-26 do 2006-04-27
Title:
Globalisation Processes in Polish Agrobusiness = Procesy globalizacyjne w polskim agrobiznesie
Source:
Economic Science for Rural Development : Agriculture Regional Development : Proccedings / red. Kazimirs Špoģis - Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2006, s. 123-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Economic Science for Rural Development ; no. 10)
ISBN:
9984-784-05-3
Access mode:
Nr:
2168312653
chapter in conference materials
5

Author:
Dagmara Zuzek-Dominik
Title:
Ewolucja rynku napojów alkoholowych w Polsce w latach 1990-2001
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
239 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/371
Nr:
2168308277
doctoral dissertation
6

Author:
Title:
Liberalizacja handlu polskimi artykułami rolno-spożywczymi w procesie integracji gospodarczej = Liberalisation of Trade in Polish Agricultural and Food Products in the Process of Economic Integration
Source:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 263-277. - Summ.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
Nr:
2168224516
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych
Publisher address:
Tarnów: Wydaw. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002
Physical description:
371 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-917312-0-0
Nr:
2168339663
monograph
8

Author:
Title:
Strategia rozwoju wsi i rolnictwa Małopolski w świetle kontraktu wojewódzkiego = The Strategy of Development of Rural Areas and Agriculture in the Małopolska Province with Regard to the Government Contract
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 4, z. 1 (2002) , s. 172-175. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168340973
article
9

Author:
Title:
Kontrowersje wokół programu SAPARD (Special Acession Programme for Agriculture and Rural Development) = Controversy Concerning the SAPARD Programme (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development)
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 941, t. 2 (2002) , s. 310-314. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2002 : przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168223122
article
10

Author:
Title:
Ochrona środowiska i jej finansowanie jako ważny element jakości życia = Protection of Natural Environment and Its Financial Aspects as an Important Element of Social Life Quality
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 901 (2001) , s. 435-440. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2001 : rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia - Bibliogr.
Nr:
2168340969
article
11

Author:
Title:
Wybór koncepcji marketingowej w przemyśle spożywczym na przykładzie wybranych przedsiębiorstw = Selection of the Marketing Concept in the Food Industry on the Example of the Chosen Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 4 (2001) , s. 73-80. - Tytuł numeru: Prace z zakresu marketingu - Bibliogr.
Nr:
2168242858
article
12

Author:
Dariusz Koreleski
Title:
Wiejskie obszary problemowe województwa małopolskiego w kontekście integracji z Unią Europejską
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
204 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/599
Nr:
2168311273
doctoral dissertation
13

Author:
Title:
Rola specjalnych stref ekonomicznych w przezwyciężaniu bezrobocia (na przykładzie SSE "Euro-Park" Mielec) = The Role of the Special Economic Zone in the Fight with Unemployment (Example of the SSE "Euro-Park" Mielec)
Source:
Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin - Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001, s. 143-151. - Summ.
ISBN:
83-909445-6-1
Nr:
2168327747
chapter in monograph
14

Author:
Title:
Teoria i praktyka gospodarki rynkowej w Polsce w okresie transformacji systemowej
Source:
Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską / red. Janusz Żmija, Lucjan Strzelczak - Kraków: Wydaw. "Czuwajmy", 2000, s. 13-44 - Bibliogr.
ISBN:
83-86783-45-1
Nr:
2168340389
chapter in monograph
15

Author:
Jan Siekierski , Jakub Piecuch
Title:
Rozwój obszarów wiejskich Małopolski w aspekcie wykorzystania funduszu przedakcesyjnego Unii Europejskiej - SAPARD = The SAPARD Pre-accession Fund Resource Allocation and the Development of Rural Areas of the Małopolska Region
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 865 (2000) , s. 215-227. - Tytuł numeru: Agrobiznes a rozwój wsi i rolnictwa w warunkach przygotowań do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej : materiały na konferencję naukową zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Lądek Zdrój, 11-13 lipca 2000 r. - Bibliogr.
Nr:
2168277317
article
16

Author:
Title:
Rolnictwo polskie wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych = The Polish Agriculture towards Contemporary Development and Integration Challenges
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 157-169. - Summ.
ISBN:
83-909445-3-7
Nr:
2168249402
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Title:
Przemiany lokalnych rynków pracy na przykładzie województwa tarnowskiego = Transformation of Local Labour Markets - the Case of Tarnów
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 1 (1999) , s. 13-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168281593
article
18

Author:
Title:
Marketing bezpośredni w Polsce (na przykładzie korporacji Amway) = Direct Marketing in Poland (Example of "Amway" Company)
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 2 (1999) , s. 201-207. - Summ.
Nr:
2168257672
article
19

Author:
Title:
Koszty i korzyści integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską = Benefits and Costs of the Integration of Polish Agriculture with the European Union
Source:
Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999, s. 127-142. - Summ.
ISBN:
83-907648-2-2
Nr:
2168249420
chapter in conference materials
See main document
20

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Number:
nr 1
Redakcja:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1999
Access mode:
Nr:
2168281583
journal / series editorial
21

Author:
Jan Siekierski , Dariusz Koreleski
Title:
Ocena perspektyw rozwojowych gmin problemowych w regionie nowosądeckim w świetle kryteriów unijnych
Source:
Problemy Integracji Rolnictwa. - nr 3 (1999) , s. 36-41
Nr:
2168340971
article
22

Author:
Title:
Sektor rolno-żywnościowy krajów CEFTA w procesie przemian integracyjnych = Agricultural and Food-Producing Sectors of the CEFTA Countries and the Integration Processes
Source:
Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Problems of Transformation in Central and Eastern Europe / red. Stanisław LIS - Tarnów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1998, s. 117-136 - Summ.
ISBN:
83-909445-0-2
Nr:
2168252184
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Jan Siekierski , Paweł Dudek
Title:
Sektor rolno-żywnościowy wobec współczesnych wyzwań ekorozwoju
Source:
Scenariusze ekorozwoju przy różnym poziomie gospodarki : materiały konferencji naukowej, 25-26 października 1996 r. - Kraków: [s.n.], 1997, s. 77-86 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 22)
Nr:
2168340965
chapter in conference materials
24

Author:
Title:
Sektor rolno-żywnościowy krajów CEFTA w procesie przemian rynkowych
Source:
Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Stanisław LIS, s. 1[78]-41[119] - Bibliogr.
Signature:
NP-366/Magazyn
Nr:
2168276571
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Title:
Procesy transformacji systemowej w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w Polsce = Process of System Transformation in Agriculture and food economy in Poland
Publisher address:
Kraków: ZP-H "Styrex" s. c. Barbara i Michał Kolbusz, 1996
Physical description:
239 s.: il.; 22 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
83-906380-0-2
Access mode:
Nr:
2168339661
monograph
26

Author:
Jan Siekierski , Paweł Dudek
Title:
Polityka podatkowa i system podatkowy w rolnictwie polskim = Taxing Policy and Tax System in Polish Agriculture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 465 (1996) , s. 43-52. - Summ.
Nr:
2168238184
article
27

Author:
Title:
Sektor rolno-żywnościowy w procesie przemian rynkowych
Source:
Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996, s. 151-168 - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 22)
ISBN:
83-86077-913
Nr:
2168226182
chapter in monograph
See main document
28

Conference:
Konferencja naukowa "Marketing i promocja turystyki na Górnym Śląsku", Ustroń, Polska, od 1995-06-09 do 1995-06-10
Title:
Marketing i promocja turystyki na Górnym Śląsku
Redakcja:
, Ślusarczyk Janusz
Publisher address:
Katowice: "Agat", 1995
Physical description:
171 s.: il.; 20 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-901147-6-3
Nr:
2168339665
conference materials
See related chapters
29

Author:
Title:
Próby aktywizacji gospodarczej regionów w okresie recesji gospodarczej na przykładzie stref przygranicznych
Source:
Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej : [materiały seminarium w Trzemeśni 4-6.06.1993] / red. Jerzy Raciborski - Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego : Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, 1995, s. 65-75 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 71)
Nr:
2168340975
chapter in conference materials
30

Author:
Conference:
Konferencja naukowa "Marketing i promocja turystyki na Górnym Śląsku", Ustroń, Polska, od 1995-06-09 do 1995-06-10
Title:
Turystyka - szanse i możliwości stymulowania rozwoju regionalnego na przykładzie Górnego Śląska = Tourism - Chances and Possibilities of Stimulatings Its Regional Development on an Example of Upper Silesia
Source:
Marketing i promocja turystyki na Górnym Śląsku / red. Jan SIEKIERSKI, Janusz Ślusarczyk - Katowice: "Agat", 1995, s. 17-32. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-901147-6-3
Nr:
2168339707
chapter in conference materials
See main document
31

Author:
Title:
Restrukturyzacja polskiego rolnictwa w okresie transformacji systemowej = The Restructuring of Polish Agriculture in the Period of System Transformations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 434 (1994) , s. 19-28. - Summ.
Nr:
2168251162
article
32

Author:
Conference:
XII Sympozjum Polsko-Słowackiego, Kraków, Polska, od 1992-09-22 do 1992-09-24
Title:
Przekształcenia własnościowe w rolnictwie polskim w okresie transformacji systemowej
Source:
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 61-71
Nr:
2168254234
chapter in conference materials
See main document
33

Author:
Bogusław Jeleń
Title:
Intensyfikacja produkcji rolniczej w Kombinacie Rolno-Przemysłowym "IGLOOPOL" i w regionach jego oddziaływania
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1989
Physical description:
299 k.: il.; 30 cm + Aneks: 28 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/413
Nr:
2168310005
doctoral dissertation
34

Author:
Title:
Konferencja nt: "Czynników aktywizacji rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego w województwie krakowskim"
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4, s. 119-120
Nr:
2168255716
varia
35

Author:
Title:
System finansowy w II etapie reformy gospodarczej
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1988) , s. 101-106
Nr:
2168255792
article
36

Author:
Title:
Integracja rolnictwa z przemysłem rolno-spożywczym
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3, s. 107-108
Nr:
2168255734
varia
37

Author:
Title:
System cen w II etapie reformy gospodarczej
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1988) , s. 99-102
Nr:
2168255730
article
38

Author:
Zenon Żiżka , Henryk Żywioł , Jan Siekierski
Title:
Ważniejsze tendencje i kierunki zmian w dochodach i wydatkach ludności regionu tarnobrzeskiego = The More Important Trends in the Changes in Income and Expenditures of the Inhabitants of the Tarnobrzeg Tegion
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 2, z. 2-3 (1964) , s. 37-62. - Summ., rez.
Nr:
2168258736
article
1
Uwarunkowania doskonalenia czasu pracy w przedsiębiorstwie = Conditionings for Improving Work Time in the Enterprise / Leszek KOZIOŁ, Michał Woźniak, Jan Siekiersk // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 39, nr 3 (2018), s. 25-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/48/38. - ISSN 1506-2635
2
Usługi turystyczne jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich = Tourist Services as a Form of Enterprise in Rural Areas / Jan Siekierski, Łukasz Popławski // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 14, nr 3 (2009), s. 153-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/362/334. - ISSN 1506-2635
3
Scenariusze zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich = Balanced Development Scenarios of Rural Areas / Jan Siekierski, Łukasz Popławski // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 11, nr 1 (2008), s. 243-255. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/226/205. - ISSN 1506-2635
4
Globalisation Processes in Polish Agrobusiness = Procesy globalizacyjne w polskim agrobiznesie / Jan Siekierski, Lukasz Poplawski // W: Economic Science for Rural Development : Agriculture Regional Development : Proccedings / ed. Kazimirs Špoģis. - Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2006. - (Economic Science for Rural Development, ISSN 1691-3078 ; no. 10). - S. 123-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 9984-784-05-3. - Pełny tekst: http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=367
5
Ewolucja rynku napojów alkoholowych w Polsce w latach 1990-2001 / Dagmara Zuzek-Dominik ; . - Kraków : , 2003. - 239 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Jan Siekierski. - Bibliogr.
6
Liberalizacja handlu polskimi artykułami rolno-spożywczymi w procesie integracji gospodarczej = Liberalisation of Trade in Polish Agricultural and Food Products in the Process of Economic Integration / Jan SIEKIERSKI // W: Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków: PTE. Oddział, 2002. - S. 263-277. - Summ. - ISBN 83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
7
Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych / Jan SIEKIERSKI. - Tarnów: Wydaw. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002. - 371 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-917312-0-0
8
Strategia rozwoju wsi i rolnictwa Małopolski w świetle kontraktu wojewódzkiego = The Strategy of Development of Rural Areas and Agriculture in the Małopolska Province with Regard to the Government Contract / Jan SIEKIERSKI // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 4, z. 1 (2002), s. 172-175. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1508-3535
9
Kontrowersje wokół programu SAPARD (Special Acession Programme for Agriculture and Rural Development) = Controversy Concerning the SAPARD Programme (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) / Jan SIEKIERSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 941, t. 2 (2002), s. 310-314. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2002 : przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
10
Ochrona środowiska i jej finansowanie jako ważny element jakości życia = Protection of Natural Environment and Its Financial Aspects as an Important Element of Social Life Quality / Jan SIEKIERSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 901 (2001), s. 435-440. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2001 : rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
11
Wybór koncepcji marketingowej w przemyśle spożywczym na przykładzie wybranych przedsiębiorstw = Selection of the Marketing Concept in the Food Industry on the Example of the Chosen Companies / Jan SIEKIERSKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 4 (2001), s. 73-80. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu marketingu. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/443/413. - ISSN 1506-2635
12
Wiejskie obszary problemowe województwa małopolskiego w kontekście integracji z Unią Europejską / Dariusz Koreleski ; . - Kraków : , 2001. - 204 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Jan SIEKIERSKI. - Bibliogr.
13
Rola specjalnych stref ekonomicznych w przezwyciężaniu bezrobocia (na przykładzie SSE "Euro-Park" Mielec) = The Role of the Special Economic Zone in the Fight with Unemployment (Example of the SSE "Euro-Park" Mielec) / Jan SIEKIERSKI // W: Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin. - Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001. - S. 143-151. - Summ. - ISBN 83-909445-6-1
14
Teoria i praktyka gospodarki rynkowej w Polsce w okresie transformacji systemowej / Jan SIEKIERSKI // W: Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską / red. Janusz Żmija, Lucjan Strzelczak. - Kraków: Wydaw. "Czuwajmy", 2000. - S. 13-44. - Bibliogr. - ISBN 83-86783-45-1
15
Rozwój obszarów wiejskich Małopolski w aspekcie wykorzystania funduszu przedakcesyjnego Unii Europejskiej - SAPARD = The SAPARD Pre-accession Fund Resource Allocation and the Development of Rural Areas of the Małopolska Region / Jan SIEKIERSKI, Jakub Piecuch // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 865 (2000), s. 215-227. - Streszcz., summ. - Tytuł numeru: Agrobiznes a rozwój wsi i rolnictwa w warunkach przygotowań do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej : materiały na konferencję naukową zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Lądek Zdrój, 11-13 lipca 2000 r. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
16
Rolnictwo polskie wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych = The Polish Agriculture towards Contemporary Development and Integration Challenges / Jan SIEKIERSKI // W: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS . - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - S. 157-169. - Summ. - ISBN 83-909445-3-7
17
Przemiany lokalnych rynków pracy na przykładzie województwa tarnowskiego = Transformation of Local Labour Markets - the Case of Tarnów / Jan SIEKIESKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 1 (1999), s. 13-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/531/499. - ISSN 1506-2635
18
Marketing bezpośredni w Polsce (na przykładzie korporacji Amway) = Direct Marketing in Poland (Example of "Amway" Company) / Jan SIEKIERSKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 2 (1999), s. 201-207. - Summ. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/451/420. - ISSN 1506-2635
19
Koszty i korzyści integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską = Benefits and Costs of the Integration of Polish Agriculture with the European Union / Jan SIEKIERSKI // W: Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999. - S. 127-142. - Summ. - ISBN 83-907648-2-2
20
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jan SIEKIERSKI. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1999. - nr 1. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive. - ISSN 1506-2635
21
Ocena perspektyw rozwojowych gmin problemowych w regionie nowosądeckim w świetle kryteriów unijnych / Jan SIEKIERSKI, Dariusz Koreleski // Problemy Integracji Rolnictwa. - nr 3 (1999), s. 36-41. - ISSN 1426-7683
22
Sektor rolno-żywnościowy krajów CEFTA w procesie przemian integracyjnych = Agricultural and Food-Producing Sectors of the CEFTA Countries and the Integration Processes / Jan SIEKIERSKI // W: Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Problems of Transformation in Central and Eastern Europe / red. Stanisław LIS. - Tarnów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 1998. - S. 117-136. - Summ. - ISBN 83-909445-0-2
23
Sektor rolno-żywnościowy wobec współczesnych wyzwań ekorozwoju / Jan SIEKIERSKI, Paweł Dudek // W: Scenariusze ekorozwoju przy różnym poziomie gospodarki : materiały konferencji naukowej, 25-26 października 1996 r. - Kraków: [s.n.], 1997. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, ISSN 1506-5618 ; nr 22). - S. 77-86. - Bibliogr.
24
Sektor rolno-żywnościowy krajów CEFTA w procesie przemian rynkowych / Jan SIEKIERSKI // W: Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Stanisław LIS. - (1996), s. 1[78]-41[119]. - Bibliogr.
25
Procesy transformacji systemowej w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w Polsce = Process of System Transformation in Agriculture and food economy in Poland / Jan SIEKIERSKI. - Kraków: ZP-H "Styrex" s. c. Barbara i Michał Kolbusz, 1996. - 239 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 83-906380-0-2
26
Polityka podatkowa i system podatkowy w rolnictwie polskim = Taxing Policy and Tax System in Polish Agriculture / Jan SIEKIERSKI, Paweł Dudek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 465 (1996), s. 43-52. - Summ. - ISSN 0208-7944
27
Sektor rolno-żywnościowy w procesie przemian rynkowych / Jan SIEKIERSKI // W: Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 22). - S. 151-168. - Bibliogr. - ISBN 83-86077-913
28
Marketing i promocja turystyki na Górnym Śląsku / red. Jan SIEKIERSKI, Janusz Ślusarczyk. - Katowice: "Agat", 1995. - 171 s. : il. ; 20 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-901147-6-3
29
Próby aktywizacji gospodarczej regionów w okresie recesji gospodarczej na przykładzie stref przygranicznych / Jan SIEKIERSKI // W: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej : [materiały seminarium w Trzemeśni 4-6.06.1993] / red. Jerzy Raciborski. - Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego : Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, 1995. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; nr 71). - S. 65-75. - Bibliogr.
30
Turystyka - szanse i możliwości stymulowania rozwoju regionalnego na przykładzie Górnego Śląska = Tourism - Chances and Possibilities of Stimulatings Its Regional Development on an Example of Upper Silesia / Jan SIEKIERSKI // W: Marketing i promocja turystyki na Górnym Śląsku / red. Jan SIEKIERSKI, Janusz Ślusarczyk. - Katowice: "Agat", 1995. - S. 17-32. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-901147-6-3
31
Restrukturyzacja polskiego rolnictwa w okresie transformacji systemowej = The Restructuring of Polish Agriculture in the Period of System Transformations / Jan SIEKIERSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 434 (1994), s. 19-28. - Summ. - ISSN 0208-7944
32
Przekształcenia własnościowe w rolnictwie polskim w okresie transformacji systemowej / Jan SIEKIERSKI // W: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Stanisław LIS]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 61-71
33
Intensyfikacja produkcji rolniczej w Kombinacie Rolno-Przemysłowym "IGLOOPOL" i w regionach jego oddziaływania / Bogusław Jeleń ; Promotor: Jan Siekierski. - Kraków, 1989. - 299 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 28 k. - Bibliogr.
34
Konferencja nt: "Czynników aktywizacji rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego w województwie krakowskim" / Jan Siekierski // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1988), s. 119-120. - ISSN 0079-578X
35
System finansowy w II etapie reformy gospodarczej / Jan Siekierski // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1988), s. 101-106. - ISSN 0079-578X
36
Integracja rolnictwa z przemysłem rolno-spożywczym / Jan Siekierski // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1988), s. 107-108. - ISSN 0079-578X
37
System cen w II etapie reformy gospodarczej / Jan Siekierski // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1988), s. 99-102. - ISSN 0079-578X
38
Ważniejsze tendencje i kierunki zmian w dochodach i wydatkach ludności regionu tarnobrzeskiego = The More Important Trends in the Changes in Income and Expenditures of the Inhabitants of the Tarnobrzeg Tegion / Zenon Żiżka, Henryk Żywioł, Jan Siekierski // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 2, z. 2-3 (1964), s. 37-62. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
1
Kozioł L., Woźniak M., Siekierski J., (2018), Uwarunkowania doskonalenia czasu pracy w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 39, nr 3, s. 25-35; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/48/38
2
Siekierski J., Popławski Ł., (2009), Usługi turystyczne jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 14, nr 3, s. 153-164; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/362/334
3
Siekierski J., Popławski Ł., (2008), Scenariusze zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 11, nr 1, s. 243-255; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/226/205
4
Siekierski J., Poplawski L., (2006), Globalisation Processes in Polish Agrobusiness. [W:] Špoģis K. (red.), Economic Science for Rural Development : Agriculture Regional Development : Proccedings (Economic Science for Rural Development; no. 10), Jelgava : Latvia University of Agriculture, s. 123-129.
5
Zuzek-Dominik D., (2003), Ewolucja rynku napojów alkoholowych w Polsce w latach 1990-2001, Prom. Siekierski J., Kraków : , 239 k.
6
Siekierski J., (2002), Liberalizacja handlu polskimi artykułami rolno-spożywczymi w procesie integracji gospodarczej. [W:] DACH Z. (red.), Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : PTE. Oddział, s. 263-277.
7
Siekierski J., (2002), Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych, Tarnów : Wydaw. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 371 s.
8
Siekierski J., (2002), Strategia rozwoju wsi i rolnictwa Małopolski w świetle kontraktu wojewódzkiego, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 4, z. 1, s. 172-175.
9
Siekierski J., (2002), Kontrowersje wokół programu SAPARD (Special Acession Programme for Agriculture and Rural Development), "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 941, t. 2, s. 310-314.
10
Siekierski J., (2001), Ochrona środowiska i jej finansowanie jako ważny element jakości życia, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 901, s. 435-440.
11
Siekierski J., (2001), Wybór koncepcji marketingowej w przemyśle spożywczym na przykładzie wybranych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 4, s. 73-80; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/443/413
12
Koreleski D., (2001), Wiejskie obszary problemowe województwa małopolskiego w kontekście integracji z Unią Europejską, Prom. Siekierski J., Kraków : , 204 k.
13
Siekierski J., (2001), Rola specjalnych stref ekonomicznych w przezwyciężaniu bezrobocia (na przykładzie SSE "Euro-Park" Mielec). [W:] Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin, Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 143-151.
14
Siekierski J., (2000), Teoria i praktyka gospodarki rynkowej w Polsce w okresie transformacji systemowej. [W:] Żmija J., Strzelczak L. (red.), Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską, Kraków : Wydaw. "Czuwajmy", s. 13-44.
15
Siekierski J., Piecuch J., (2000), Rozwój obszarów wiejskich Małopolski w aspekcie wykorzystania funduszu przedakcesyjnego Unii Europejskiej - SAPARD, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 865, s. 215-227.
16
Siekierski J., (2000), Rolnictwo polskie wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych. [W:] LIS S. (red.), Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 157-169.
17
Siekierski J., (1999), Przemiany lokalnych rynków pracy na przykładzie województwa tarnowskiego, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1, s. 13-32; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/531/499
18
Siekierski J., (1999), Marketing bezpośredni w Polsce (na przykładzie korporacji Amway), "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 2, s. 201-207; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/451/420
19
Siekierski J., (1999), Koszty i korzyści integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską. [W:] DACH Z. (red.), Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 127-142.
20
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jan SIEKIERSKI Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1999. - nr 1. - . - 1506-2635
21
Siekierski J., Koreleski D., (1999), Ocena perspektyw rozwojowych gmin problemowych w regionie nowosądeckim w świetle kryteriów unijnych, "Problemy Integracji Rolnictwa", nr 3, s. 36-41.
22
Siekierski J., (1998), Sektor rolno-żywnościowy krajów CEFTA w procesie przemian integracyjnych. [W:] LIS S. (red.), Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Tarnów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 117-136.
23
Siekierski J., Dudek P., (1997), Sektor rolno-żywnościowy wobec współczesnych wyzwań ekorozwoju. [W:] Scenariusze ekorozwoju przy różnym poziomie gospodarki : materiały konferencji naukowej, 25-26 października 1996 r. (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 22), Kraków : [s.n.], s. 77-86.
24
Siekierski J., (1996), Sektor rolno-żywnościowy krajów CEFTA w procesie przemian rynkowych. [W:] Stanisław LIS (kierownik tematu), Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej, s. 1[78]-41[119].
25
Siekierski J., (1996), Procesy transformacji systemowej w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w Polsce, Kraków : ZP-H "Styrex" s. c. Barbara i Michał Kolbusz, 239 s.
26
Siekierski J., Dudek P., (1996), Polityka podatkowa i system podatkowy w rolnictwie polskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 465, s. 43-52.
27
Siekierski J., (1996), Sektor rolno-żywnościowy w procesie przemian rynkowych. [W:] LIS S. (red.), Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie; nr 22), Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", s. 151-168.
28
Siekierski J., Ślusarczyk J. (red.), (1995), Marketing i promocja turystyki na Górnym Śląsku, Katowice : "Agat", 171 s.
29
Siekierski J., (1995), Próby aktywizacji gospodarczej regionów w okresie recesji gospodarczej na przykładzie stref przygranicznych. [W:] Raciborski J. (red.), Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej : [materiały seminarium w Trzemeśni 4-6.06.1993] (Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; nr 71), Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego : Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, s. 65-75.
30
Siekierski J., (1995), Turystyka - szanse i możliwości stymulowania rozwoju regionalnego na przykładzie Górnego Śląska. [W:] SIEKIERSKI J., Ślusarczyk J. (red.), Marketing i promocja turystyki na Górnym Śląsku, Katowice : "Agat", s. 17-32.
31
Siekierski J., (1994), Restrukturyzacja polskiego rolnictwa w okresie transformacji systemowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 434, s. 19-28.
32
Siekierski J., (1993), Przekształcenia własnościowe w rolnictwie polskim w okresie transformacji systemowej. [W:] zebrał ma., publikacji Stanisław LIS (red.), Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 61-71.
33
Jeleń B., (1989), Intensyfikacja produkcji rolniczej w Kombinacie Rolno-Przemysłowym "IGLOOPOL" i w regionach jego oddziaływania, Prom. Siekierski J., Kraków : , 299 k.
34
Siekierski J., (1988), Konferencja nt: "Czynników aktywizacji rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego w województwie krakowskim", "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 119-120.
35
Siekierski J., (1988), System finansowy w II etapie reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 101-106.
36
Siekierski J., (1988), Integracja rolnictwa z przemysłem rolno-spożywczym, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 107-108.
37
Siekierski J., (1988), System cen w II etapie reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 99-102.
38
Żiżka Z., Żywioł H., Siekierski J., (1964), Ważniejsze tendencje i kierunki zmian w dochodach i wydatkach ludności regionu tarnobrzeskiego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 2, z. 2-3, s. 37-62.
1
@article{UEK:2168337537,
author = "Leszek Kozioł and Michał Woźniak and Jan Siekierski",
title = "Uwarunkowania doskonalenia czasu pracy w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 39, 3",
pages = "25-35",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2018.03.2535},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/48/38},
}
2
@article{UEK:2168336045,
author = "Jan Siekierski and Łukasz Popławski",
title = "Usługi turystyczne jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 14, 3",
pages = "153-164",
year = "2009",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2009.03.153164},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/362/334},
}
3
@article{UEK:2168312823,
author = "Jan Siekierski and Łukasz Popławski",
title = "Scenariusze zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 11, 1",
pages = "243-255",
year = "2008",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2008.01.243255},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/226/205},
}
4
@inbook{UEK:2168312653,
author = "Jan Siekierski and Lukasz Poplawski",
title = "Globalisation Processes in Polish Agrobusiness",
booktitle = "Economic Science for Rural Development : Agriculture Regional Development : Proccedings",
pages = "123-129",
adress = "Jelgava",
publisher = "Latvia University of Agriculture",
year = "2006",
url = {http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=367},
issn = "1691-3078",
isbn = "9984-784-05-3",
}
5
@unpublished{UEK:2168308277,
author = "Dagmara Zuzek-Dominik",
title = "Ewolucja rynku napojów alkoholowych w Polsce w latach 1990-2001",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
6
@inbook{UEK:2168224516,
author = "Jan Siekierski",
title = "Liberalizacja handlu polskimi artykułami rolno-spożywczymi w procesie integracji gospodarczej",
booktitle = "Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "263-277",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE. Oddział",
year = "2002",
isbn = "83-908535-4-X ; 83-908535-5-8",
}
7
@book{UEK:2168339663,
author = "Jan Siekierski",
title = "Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydaw. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-917312-0-0",
}
8
@article{UEK:2168340973,
author = "Jan Siekierski",
title = "Strategia rozwoju wsi i rolnictwa Małopolski w świetle kontraktu wojewódzkiego",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 4, z. 1",
pages = "172-175",
year = "2002",
}
9
@article{UEK:2168223122,
author = "Jan Siekierski",
title = "Kontrowersje wokół programu SAPARD (Special Acession Programme for Agriculture and Rural Development)",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "941, t. 2",
pages = "310-314",
adress = "",
year = "2002",
}
10
@article{UEK:2168340969,
author = "Jan Siekierski",
title = "Ochrona środowiska i jej finansowanie jako ważny element jakości życia",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "901",
pages = "435-440",
year = "2001",
}
11
@article{UEK:2168242858,
author = "Jan Siekierski",
title = "Wybór koncepcji marketingowej w przemyśle spożywczym na przykładzie wybranych przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "4",
pages = "73-80",
year = "2001",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2001.01.7380},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/443/413},
}
12
@unpublished{UEK:2168311273,
author = "Dariusz Koreleski",
title = "Wiejskie obszary problemowe województwa małopolskiego w kontekście integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
13
@inbook{UEK:2168327747,
author = "Jan Siekierski",
title = "Rola specjalnych stref ekonomicznych w przezwyciężaniu bezrobocia (na przykładzie SSE Euro-Park Mielec)",
booktitle = "Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin",
pages = "143-151",
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2001",
isbn = "83-909445-6-1",
}
14
@inbook{UEK:2168340389,
author = "Jan Siekierski",
title = "Teoria i praktyka gospodarki rynkowej w Polsce w okresie transformacji systemowej",
booktitle = "Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "13-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Czuwajmy",
year = "2000",
isbn = "83-86783-45-1",
}
15
@article{UEK:2168277317,
author = "Jan Siekierski and Jakub Piecuch",
title = "Rozwój obszarów wiejskich Małopolski w aspekcie wykorzystania funduszu przedakcesyjnego Unii Europejskiej - SAPARD",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "865",
pages = "215-227",
adress = "",
year = "2000",
}
16
@inbook{UEK:2168249402,
author = "Jan Siekierski",
title = "Rolnictwo polskie wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych",
booktitle = "Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej",
pages = "157-169",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-909445-3-7",
}
17
@article{UEK:2168281593,
author = "Jan Siekierski",
title = "Przemiany lokalnych rynków pracy na przykładzie województwa tarnowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "1",
pages = "13-32",
year = "1999",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.1999.01.1332},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/531/499},
}
18
@article{UEK:2168257672,
author = "Jan Siekierski",
title = "Marketing bezpośredni w Polsce (na przykładzie korporacji Amway)",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "2",
pages = "201-207",
year = "1999",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.1999.02.201207},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/451/420},
}
19
@inbook{UEK:2168249420,
author = "Jan Siekierski",
title = "Koszty i korzyści integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską",
booktitle = "Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską",
pages = "127-142",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "1999",
isbn = "83-907648-2-2",
}
20
@misc{UEK:2168281583,
title = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1999",
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive},
}
21
@article{UEK:2168340971,
author = "Jan Siekierski and Dariusz Koreleski",
title = "Ocena perspektyw rozwojowych gmin problemowych w regionie nowosądeckim w świetle kryteriów unijnych",
journal = "Problemy Integracji Rolnictwa",
number = "3",
pages = "36-41",
year = "1999",
}
22
@inbook{UEK:2168252184,
author = "Jan Siekierski",
title = "Sektor rolno-żywnościowy krajów CEFTA w procesie przemian integracyjnych",
booktitle = "Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "117-136",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-909445-0-2",
}
23
@inbook{UEK:2168340965,
author = "Jan Siekierski and Paweł Dudek",
title = "Sektor rolno-żywnościowy wobec współczesnych wyzwań ekorozwoju",
booktitle = "Scenariusze ekorozwoju przy różnym poziomie gospodarki : materiały konferencji naukowej, 25-26 października 1996 r.",
pages = "77-86",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1997",
issn = "1506-5618",
}
24
@unpublished{UEK:2168276571,
author = "Jan Siekierski",
title = "Sektor rolno-żywnościowy krajów CEFTA w procesie przemian rynkowych",
booktitle = "Dylematy transformacji systemu gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "1[78]-41[119]",
year = "1996",
}
25
@book{UEK:2168339661,
author = "Jan Siekierski",
title = "Procesy transformacji systemowej w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "ZP-H Styrex s. c. Barbara i Michał Kolbusz",
year = "1996",
url = {},
isbn = "83-906380-0-2",
}
26
@article{UEK:2168238184,
author = "Jan Siekierski and Paweł Dudek",
title = "Polityka podatkowa i system podatkowy w rolnictwie polskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "465",
pages = "43-52",
year = "1996",
}
27
@inbook{UEK:2168226182,
author = "Jan Siekierski",
title = "Sektor rolno-żywnościowy w procesie przemian rynkowych",
booktitle = "Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania",
pages = "151-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo i Drukarnia Secjesja",
year = "1996",
issn = "0079-3353",
isbn = "83-86077-913",
}
28
@book{UEK:2168339665,
title = "Marketing i promocja turystyki na Górnym Śląsku",
adress = "Katowice",
publisher = "Agat",
year = "1995",
isbn = "83-901147-6-3",
}
29
@inbook{UEK:2168340975,
author = "Jan Siekierski",
title = "Próby aktywizacji gospodarczej regionów w okresie recesji gospodarczej na przykładzie stref przygranicznych",
booktitle = "Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej : [materiały seminarium w Trzemeśni 4-6.06.1993]",
pages = "65-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Wychowania Fizycznego : Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki",
year = "1995",
issn = "0239-4839",
}
30
@inbook{UEK:2168339707,
author = "Jan Siekierski",
title = "Turystyka - szanse i możliwości stymulowania rozwoju regionalnego na przykładzie Górnego Śląska",
booktitle = "Marketing i promocja turystyki na Górnym Śląsku",
pages = "17-32",
adress = "Katowice",
publisher = "Agat",
year = "1995",
isbn = "83-901147-6-3",
}
31
@article{UEK:2168251162,
author = "Jan Siekierski",
title = "Restrukturyzacja polskiego rolnictwa w okresie transformacji systemowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "434",
pages = "19-28",
year = "1994",
}
32
@inbook{UEK:2168254234,
author = "Jan Siekierski",
title = "Przekształcenia własnościowe w rolnictwie polskim w okresie transformacji systemowej",
booktitle = "Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.)",
pages = "61-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
33
@unpublished{UEK:2168310005,
author = "Bogusław Jeleń",
title = "Intensyfikacja produkcji rolniczej w Kombinacie Rolno-Przemysłowym IGLOOPOL i w regionach jego oddziaływania",
adress = "Kraków",
year = "1989",
}
34
@misc{UEK:2168255716,
author = "Jan Siekierski",
title = "Konferencja nt: Czynników aktywizacji rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego w województwie krakowskim",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "119-120",
year = "1988",
}
35
@article{UEK:2168255792,
author = "Jan Siekierski",
title = "System finansowy w II etapie reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "101-106",
year = "1988",
}
36
@misc{UEK:2168255734,
author = "Jan Siekierski",
title = "Integracja rolnictwa z przemysłem rolno-spożywczym",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "107-108",
year = "1988",
}
37
@article{UEK:2168255730,
author = "Jan Siekierski",
title = "System cen w II etapie reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "99-102",
year = "1988",
}
38
@article{UEK:2168258736,
author = "Zenon Żiżka and Henryk Żywioł and Jan Siekierski",
title = "Ważniejsze tendencje i kierunki zmian w dochodach i wydatkach ludności regionu tarnobrzeskiego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 2, z. 2-3",
pages = "37-62",
year = "1964",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID