Publications of the selected author
1

Title:
Postanowienia komisarza wyborczego dotyczące jednostek samorządu terytorialnego = Decisions of the Election Commissioner Concerning Local Self-government Units
Source:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 119 (2021) , s. 11-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w wyniku dofinansowania w ramach programu POTENCJAŁ
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168357934
article
2

Title:
Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego w obszarze prawa do dobrego samorządu
Source:
Prawo do dobrego samorządu w perspektywie konstytucyjno-instytucjonalnej / red. nauk. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021, s. 143-161
Series:
(Monografie)
Research program:
Publikacja powstała w wyniku dofinansowania w ramach programu POTENCJAŁ
ISBN:
978-83-8246-064-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358540
chapter in monograph
3

Title:
Kontrola w zamówieniach publicznych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Physical description:
XXIX, 282 s.; 21 cm
Series:
(Monografie Prawnicze)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8198-779-0 ; 978-83-8198-780-6
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168350302
monograph
4

Author:
Monika Chlipała , Joanna Żurek-Wójcik
Title:
Problematyka prawna uzasadnienia aktów nadzoru wojewody = Legal Issues Concerning the Justification of Supervision Acts Issued by a Voivode
Source:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 9 (162) (2020) , s. 95-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w wyniku dofinansowania w ramach programu POTENCJAŁ
Access mode:
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168350306
article
5

Title:
Sądowa ochrona praw jednostki pełniącej funkcję organu w samorządzie terytorialnym = Judicial Protection of the Rights of an Individual Acting as an Organ in the Local Government
Source:
Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. - t. 17, nr 1 (2019) , s. 21-31. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w wyniku dofinansowania w ramach programu POTENCJAŁ
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168342395
article
6

Title:
Przyczyny ustania związania przyrzeczeniem administracyjnym = Legal Regulations Concerning Termination of Administrative Promise
Source:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - t. 329 (2019) , s. 445-457. - Tytuł numeru: Państwo a przedsiębiorca - aktualne wyzwania - Bibliogr.
Series:
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 3977)
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168350330
article
7

Conference:
XXV Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa, Polska, od 2018-06-25 do 2018-06-27
Title:
Przyrzeczenie administracyjne w unormowaniach materialnoprawnych
Source:
Prawo administracyjne dziś i jutro / red. nauk. Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 257-265
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8124-581-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168329541
chapter in conference materials
8

Title:
Zaufanie do administracji publicznej a normatywizacja przyrzeczenia administracyjnego = Trust in Public Administration and the Normalisation of Administrative Promises
Source:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 12 (129) (2017) , s. 42-52. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168324075
article
9

Title:
Przyrzeczenie administracyjne w systemie prawnych form działania administracji = An Administrative Promise in the System of Legal Forms of Administrative Types of Action
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 1 (2016) , s. 155-167. - Summ.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307593
article
10

Title:
Uchylenie rozstrzygnięcia nadzorczego z powodu naruszenia trybu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
Source:
Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania / red. Barbara Jaworska-Dębska, Rafał Budzisz - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 509-523
ISBN:
978-83-255-8455-9 ; 978-83-255-8456-6
Nr:
2168306967
chapter in monograph
11

Title:
Organizacja zamówień publicznych w jednostce zamawiającej w ujęciu administracyjnoprawnym = Organization of Public Procurement in a Contracting Entity from the Viewpoint of the Administrative Law
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (47) (2015) , s. 58-67. - Summ.
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168304641
article
12

Title:
Następstwo w prawie administracyjnym ustrojowym = Legal Succession in the Administrative Law
Source:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 10 (103) (2015) , s. 96-103. - Summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168302005
article
13

Title:
Organy doradcze w samorządzie terytorialnym = Advisory Organs in Local Government
Source:
Procesy kierowania w systemie administracji publicznej / red. nauk. Jan Łukasiewicz - Rzeszów: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2014, s. 77-87. - Summ.
ISBN:
978-83-916998-4-3
Nr:
2168295681
chapter in monograph
14

Title:
Podmioty niepubliczne w wykonywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w samorządzie terytorialnym
Source:
Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego / red. Piotr Stanisz, Małgorzata Czuryk, Kazimierz Ostaszewski, Juliusz Święcki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2014, s. 623-636. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-785-1
Nr:
2168324077
chapter in monograph
15

Title:
Zasada proporcjonalności nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego = Principle of Proportionality in Supervising Territorial Self-government Activities
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 3 (2014) , s. 25-33. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279175
article
16

Title:
Kompetencje organów gminy w ustawie ustrojowej = Competences of Local Self-government Organs in the Local Government Act
Source:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 6 (88) (2014) , s. 78-88. - Summ.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168295679
article
17

Title:
Promesa w koncesjonowanej działalności gospodarczej = A Promise in Licensed Economic Activity
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 49-59. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290865
article
18

Conference:
XIII Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej "Wpływ przemian cywilizacyjnych na administrację i prawo administracyjne", Kraków, Polska, od 2012-04-20 do 2012-04-22
Title:
Regulacje prawne dotyczące inicjatywy lokalnej jako formy realizacji zadań publicznych
Source:
Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną / red. nauk. Jan Zimmermann, Patrycja Joanna Suwaj - Warszawa: Wolters Kluwer business, 2013, s. 455-471 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-4037-3
Nr:
2168303935
chapter in conference materials
19

Title:
Charakter prawny zarządzeń starosty i marszałka województwa = The Legal Character of Ordinances Issued by District Governors and Province Marshals
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 921 (2013) , s. 21-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282665
article
20

Title:
Konsultacje społeczne w realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego = Public Consultations in Performing the Tasks of Local Government Bodies
Source:
Nowoczesna administracja publiczna : zadania i działalność - uwarunkowania prawne / red. Maciej Rudnicki, Maciej Jabłoński, Kamila Sobieraj - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2013, s. 81-92
ISBN:
978-83-7702-559-8
Nr:
2168265488
chapter in monograph
21

Title:
Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony strony słabszej umowy ubezpieczenia
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 351-362
ISBN:
978-83-7930-012-9
Nr:
2168274335
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony strony słabszej umowy ubezpieczenia
Source:
Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA2012, s. 178-189
Signature:
NP-1380/Magazyn
Nr:
2168273680
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Samodzielność prawotwórcza gminy w zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych
Source:
Jakość działania administracji publicznej, a jakość życia społeczeństwa - wybrane aspekty prawne i społeczne / red. nauk. Ewa Jasiuk - Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2012, s. 127-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62491-18-6
Nr:
2168336257
chapter in monograph
24

Title:
Władztwo administracyjne w postępowaniu o udzielenie promesy = Administrative Dominion in the Proceeding for Promise
Source:
Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium / [red. nauk. Jan Łukasiewicz] - Rzeszów: TNOiK, 2012, s. 96-105. - Summ.
ISBN:
978-83-916998-3-6
Nr:
2168294001
chapter in monograph
25

Conference:
IV Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska, od 2010-11-18 do 2010-11-18
Title:
Charakterystyka kompetencji wojewody w zakresie nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego
Source:
Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności / red. Mirosław Stec, Marek Mączyński - Warszawa: Wolters Kluwer business, 2011, s. 47-71 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1260-8
Nr:
2168303937
chapter in conference materials
26

Title:
Zarządzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w orzecznictwie sądów administracyjnych = A Mayor's By-laws in Administrative Court Jurisprudence
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 12 (2010) , s. 17-24. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168350148
article
27

Title:
Skarga na akty nadzoru dotyczące samorządu terytorialnego
Source:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 4 (2008) , s. 89-94. - Summ.
Nr:
2168304207
article
28

Author:
Kazimierz Bandarzewski , Monika Chlipała , Paweł Chmielnicki , Dorota Dąbek , Wiesław Kisiel , Marek Mączyński , Stefan Płażek
Title:
Komentarz do ustawy o administracji rządowej w województwie
Edition:
Stan prawny na 15 grudnia 2006 r.
Redakcja:
Chmielnicki Paweł
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7334-703-8
Nr:
2168304461
monograph
29

Title:
Zarządzenie zastępcze wojewody jako środek nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (2005) , s. 82-90
Nr:
2168303933
article
30

Title:
Pomocniczość, decentralizacja, samodzielność jako podstawowe zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego : wybrane zagadnienia = Subsidiarity, De-Centralisation, and Autonomy as the Fundamental Legal Principles of Local Government
Source:
Roczniki Nauk Prawnych. - T. 15, nr 2 (2005) , s. 375-408. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168350040
article
1
Postanowienia komisarza wyborczego dotyczące jednostek samorządu terytorialnego = Decisions of the Election Commissioner Concerning Local Self-government Units / Monika CHLIPAŁA // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 119 (2021), s. 11-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/1282/1174. - ISSN 0081-6841
2
Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego w obszarze prawa do dobrego samorządu / Monika CHLIPAŁA // W: Prawo do dobrego samorządu w perspektywie konstytucyjno-instytucjonalnej / red. nauk. Mirosław Stec, Katarzyna Małysa-Sulińska. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 143-161. - ISBN 978-83-8246-064-3
3
Kontrola w zamówieniach publicznych / red. Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK ; autorzy: Monika CHLIPAŁA, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Małgorzata MORAS. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - XXIX, 282 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-8198-779-0 ; 978-83-8198-780-6
4
Problematyka prawna uzasadnienia aktów nadzoru wojewody = Legal Issues Concerning the Justification of Supervision Acts Issued by a Voivode / Monika CHLIPAŁA, Joanna Żurek-Wójcik // Przegląd Prawa Publicznego. - nr 9 (162) (2020), s. 95-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/przeglad-prawa-publicznego-9-2020Wstęp: Spis treści: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/przeglad-prawa-publicznego-9-2020Wstęp: . - ISSN 1896-8996
5
Sądowa ochrona praw jednostki pełniącej funkcję organu w samorządzie terytorialnym = Judicial Protection of the Rights of an Individual Acting as an Organ in the Local Government / Monika CHLIPAŁA // Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. - t. 17, nr 1 (2019), s. 21-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/osap/article/view/1507/1149. - ISSN 1731-8297
6
Przyczyny ustania związania przyrzeczeniem administracyjnym = Legal Regulations Concerning Termination of Administrative Promise / Monika CHLIPAŁA // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3977). - t. 329 (2019), s. 445-457. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Państwo a przedsiębiorca - aktualne wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wuwr.pl/prawo/article/view/11813/10737. - ISSN 0524-4544
7
Przyrzeczenie administracyjne w unormowaniach materialnoprawnych / Monika CHLIPAŁA // W: Prawo administracyjne dziś i jutro / red. nauk. Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 257-265. - ISBN 978-83-8124-581-4
8
Zaufanie do administracji publicznej a normatywizacja przyrzeczenia administracyjnego = Trust in Public Administration and the Normalisation of Administrative Promises / Monika CHLIPAŁA // Przegląd Prawa Publicznego. - nr 12 (129) (2017), s. 42-52. - Summ. - Spis treści: https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/zaufanie-do-administracji-publicznej-a-normatywizacja-przyrzeczenia-151326702Wstęp: . - ISSN 1896-8996
9
Przyrzeczenie administracyjne w systemie prawnych form działania administracji = An Administrative Promise in the System of Legal Forms of Administrative Types of Action / Monika CHLIPAŁA // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 1 (2016), s. 155-167. - Summ. - Pełny tekst: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/5297/5389#page1&view=Fit. - ISSN 0035-9629
10
Uchylenie rozstrzygnięcia nadzorczego z powodu naruszenia trybu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały / Monika CHLIPAŁA // W: Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania / red. Barbara Jaworska-Dębska, Rafał Budzisz. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - S. 509-523. - ISBN 978-83-255-8455-9 ; 978-83-255-8456-6
11
Organizacja zamówień publicznych w jednostce zamawiającej w ujęciu administracyjnoprawnym = Organization of Public Procurement in a Contracting Entity from the Viewpoint of the Administrative Law / Monika CHLIPAŁA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (47) (2015), s. 58-67. - Summ. - ISSN 1733-0777
12
Następstwo w prawie administracyjnym ustrojowym = Legal Succession in the Administrative Law / Monika CHLIPAŁA // Przegląd Prawa Publicznego. - nr 10 (103) (2015), s. 96-103. - Summ. - ISSN 1896-8996
13
Organy doradcze w samorządzie terytorialnym = Advisory Organs in Local Government / Monika CHLIPAŁA // W: Procesy kierowania w systemie administracji publicznej / red. nauk. Jan Łukasiewicz. - Rzeszów: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2014. - S. 77-87. - Summ. - ISBN 978-83-916998-4-3
14
Podmioty niepubliczne w wykonywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w samorządzie terytorialnym / Monika CHLIPAŁA // W: Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego / red. Piotr Stanisz, Małgorzata Czuryk, Kazimierz Ostaszewski, Juliusz Święcki. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2014. - S. 623-636. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-785-1
15
Zasada proporcjonalności nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego = Principle of Proportionality in Supervising Territorial Self-government Activities / Monika CHLIPAŁA // Samorząd Terytorialny. - nr 3 (2014), s. 25-33. - Summ., streszcz. - ISSN 0867-4973
16
Kompetencje organów gminy w ustawie ustrojowej = Competences of Local Self-government Organs in the Local Government Act / Monika CHLIPAŁA // Przegląd Prawa Publicznego. - nr 6 (88) (2014), s. 78-88. - Summ. - ISSN 1896-8996
17
Promesa w koncesjonowanej działalności gospodarczej = A Promise in Licensed Economic Activity / Monika CHLIPAŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 49-59. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
18
Regulacje prawne dotyczące inicjatywy lokalnej jako formy realizacji zadań publicznych / Monika CHLIPAŁA // W: Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną / red. nauk. Jan Zimmermann, Patrycja Joanna Suwaj. - Warszawa: Wolters Kluwer business, 2013. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 455-471. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-4037-3
19
Charakter prawny zarządzeń starosty i marszałka województwa = The Legal Character of Ordinances Issued by District Governors and Province Marshals / Monika CHLIPAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 921 (2013), s. 21-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/698. - ISSN 1898-6447
20
Konsultacje społeczne w realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego = Public Consultations in Performing the Tasks of Local Government Bodies / Monika CHLIPAŁA // W: Nowoczesna administracja publiczna : zadania i działalność - uwarunkowania prawne / red. Maciej Rudnicki, Maciej Jabłoński, Kamila Sobieraj. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2013. - S. 81-92. - ISBN 978-83-7702-559-8
21
Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony strony słabszej umowy ubezpieczenia / Monika CHLIPAŁA // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 351-362. - ISBN 978-83-7930-012-9
22
Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony strony słabszej umowy ubezpieczenia / Monika CHLIPAŁA // W: Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2012), s. 178-189
23
Samodzielność prawotwórcza gminy w zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych / Monika Chlipała // W: Jakość działania administracji publicznej, a jakość życia społeczeństwa - wybrane aspekty prawne i społeczne / red. nauk. Ewa Jasiuk. - Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. - S. 127-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62491-18-6
24
Władztwo administracyjne w postępowaniu o udzielenie promesy = Administrative Dominion in the Proceeding for Promise / Monika CHLIPAŁA // W: Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium / [red. nauk. Jan Łukasiewicz]. - Rzeszów: TNOiK, 2012. - S. 96-105. - Summ. - ISBN 978-83-916998-3-6
25
Charakterystyka kompetencji wojewody w zakresie nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego / Monika CHLIPAŁA // W: Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności / red. Mirosław Stec, Marek Mączyński. - Warszawa: Wolters Kluwer business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 47-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1260-8
26
Zarządzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w orzecznictwie sądów administracyjnych = A Mayor's By-laws in Administrative Court Jurisprudence / Monika Chlipała // Samorząd Terytorialny. - nr 12 (2010), s. 17-24. - Summ., streszcz. - ISSN 0867-4973
27
Skarga na akty nadzoru dotyczące samorządu terytorialnego / Monika Chlipała // Przegląd Prawa Publicznego. - nr 4 (2008), s. 89-94. - Summ. - ISSN 1896-8996
28
Komentarz do ustawy o administracji rządowej w województwie / Kazimierz Bandarzewski, Monika Chlipała, Paweł Chmielnicki, Dorota Dąbek, Wiesław Kisiel, Marek Mączyński, Stefan Płażek ; red. Paweł Chmielnicki. - Stan prawny na 15 grudnia 2006 r. - Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7334-703-8
29
Zarządzenie zastępcze wojewody jako środek nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego / Monika Chlipała // Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (2005), s. 82-90. - ISSN 0867-4973
30
Pomocniczość, decentralizacja, samodzielność jako podstawowe zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego : wybrane zagadnienia = Subsidiarity, De-Centralisation, and Autonomy as the Fundamental Legal Principles of Local Government / Monika Chlipała // Roczniki Nauk Prawnych. - T. 15, nr 2 (2005), s. 375-408. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/7536/7523. - ISSN 1507-7896
1
Chlipała M., (2021), Postanowienia komisarza wyborczego dotyczące jednostek samorządu terytorialnego, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 119, s. 11-29; http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/1282/1174
2
Chlipała M., (2021), Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego w obszarze prawa do dobrego samorządu. [W:] Stec M., Małysa-Sulińska K. (red.), Prawo do dobrego samorządu w perspektywie konstytucyjno-instytucjonalnej (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer, s. 143-161.
3
Chlipała M., Małecka-Łyszczek M., Moras M., (2020), Kontrola w zamówieniach publicznych, Małecka-Łyszczek M. (red.), Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXIX, 282 s.
4
Chlipała M., Żurek-Wójcik J., (2020), Problematyka prawna uzasadnienia aktów nadzoru wojewody, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 9 (162), s. 95-108.
5
Chlipała M., (2019), Sądowa ochrona praw jednostki pełniącej funkcję organu w samorządzie terytorialnym, "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne", t. 17, nr 1, s. 21-31; https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/osap/article/view/1507/1149
6
Chlipała M., (2019), Przyczyny ustania związania przyrzeczeniem administracyjnym, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo", t. 329, s. 445-457; https://wuwr.pl/prawo/article/view/11813/10737
7
Chlipała M., (2018), Przyrzeczenie administracyjne w unormowaniach materialnoprawnych. [W:] Jagielski J., Wierzbowski M. (red.), Prawo administracyjne dziś i jutro (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 257-265.
8
Chlipała M., (2017), Zaufanie do administracji publicznej a normatywizacja przyrzeczenia administracyjnego, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 12 (129), s. 42-52.
9
Chlipała M., (2016), Przyrzeczenie administracyjne w systemie prawnych form działania administracji, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1, s. 155-167; http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/5297/5389#page1&view=Fit
10
Chlipała M., (2016), Uchylenie rozstrzygnięcia nadzorczego z powodu naruszenia trybu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały. [W:] Jaworska-Dębska B., Budzisz R. (red.), Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 509-523.
11
Chlipała M., (2015), Organizacja zamówień publicznych w jednostce zamawiającej w ujęciu administracyjnoprawnym, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (47), s. 58-67.
12
Chlipała M., (2015), Następstwo w prawie administracyjnym ustrojowym, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 10 (103), s. 96-103.
13
Chlipała M., (2014), Organy doradcze w samorządzie terytorialnym. [W:] Łukasiewicz J. (red.), Procesy kierowania w systemie administracji publicznej, Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, s. 77-87.
14
Chlipała M., (2014), Podmioty niepubliczne w wykonywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w samorządzie terytorialnym. [W:] Stanisz P., Czuryk M., Ostaszewski K., Święcki J. (red.), Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 623-636.
15
Chlipała M., (2014), Zasada proporcjonalności nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", nr 3, s. 25-33.
16
Chlipała M., (2014), Kompetencje organów gminy w ustawie ustrojowej, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 6 (88), s. 78-88.
17
Chlipała M., (2014), Promesa w koncesjonowanej działalności gospodarczej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 49-59.
18
Chlipała M., (2013), Regulacje prawne dotyczące inicjatywy lokalnej jako formy realizacji zadań publicznych. [W:] Zimmermann J., Suwaj (red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer business, s. 455-471.
19
Chlipała M., (2013), Charakter prawny zarządzeń starosty i marszałka województwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 921, s. 21-34; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/698
20
Chlipała M., (2013), Konsultacje społeczne w realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. [W:] Rudnicki M., Jabłoński M., Sobieraj K. (red.), Nowoczesna administracja publiczna: zadania i działalność - uwarunkowania prawne, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 81-92.
21
Chlipała M., (2013), Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony strony słabszej umowy ubezpieczenia. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 351-362.
22
Chlipała M., (2012), Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony strony słabszej umowy ubezpieczenia. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia, s. 178-189.
23
Chlipała M., (2012), Samodzielność prawotwórcza gminy w zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych. [W:] Jasiuk E. (red.), Jakość działania administracji publicznej, a jakość życia społeczeństwa - wybrane aspekty prawne i społeczne, Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, s. 127-146.
24
Chlipała M., (2012), Władztwo administracyjne w postępowaniu o udzielenie promesy. [W:] Łukasiewicz J. (red.), Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, Rzeszów : TNOiK, s. 96-105.
25
Chlipała M., (2011), Charakterystyka kompetencji wojewody w zakresie nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego. [W:] Stec M., Mączyński M. (red.), Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer business, s. 47-71.
26
Chlipała M., (2010), Zarządzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w orzecznictwie sądów administracyjnych, "Samorząd Terytorialny", nr 12, s. 17-24.
27
Chlipała M., (2008), Skarga na akty nadzoru dotyczące samorządu terytorialnego, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 4, s. 89-94.
28
Bandarzewski K., Chlipała M., Chmielnicki P., Dąbek D., Kisiel W., Mączyński M., Płażek S., (2007), Komentarz do ustawy o administracji rządowej w województwie, Chmielnicki P. (red.), Stan prawny na 15 grudnia 2006 r.Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis"
29
Chlipała M., (2005), Zarządzenie zastępcze wojewody jako środek nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", nr 7-8, s. 82-90.
30
Chlipała M., (2005), Pomocniczość, decentralizacja, samodzielność jako podstawowe zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego : wybrane zagadnienia, "Roczniki Nauk Prawnych", T. 15, nr 2, s. 375-408; https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/7536/7523
1
@article{UEK:2168357934,
author = "Monika Chlipała",
title = "Postanowienia komisarza wyborczego dotyczące jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
number = "t. 119",
pages = "11-29",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2021/119/1},
url = {http://journals.ltn.lodz.pl/index.php/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/1282/1174},
}
2
@inbook{UEK:2168358540,
author = "Monika Chlipała",
title = "Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego w obszarze prawa do dobrego samorządu",
booktitle = "Prawo do dobrego samorządu w perspektywie konstytucyjno-instytucjonalnej",
pages = "143-161",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2021",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8246-064-3",
}
3
@book{UEK:2168350302,
author = "Monika Chlipała and Magdalena Małecka-Łyszczek and Małgorzata Moras",
title = "Kontrola w zamówieniach publicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-779-0 ; 978-83-8198-780-6",
}
4
@article{UEK:2168350306,
author = "Monika Chlipała and Joanna Żurek-Wójcik",
title = "Problematyka prawna uzasadnienia aktów nadzoru wojewody",
journal = "Przegląd Prawa Publicznego",
number = "9 (162)",
pages = "95-108",
year = "2020",
url = {},
}
5
@article{UEK:2168342395,
author = "Monika Chlipała",
title = "Sądowa ochrona praw jednostki pełniącej funkcję organu w samorządzie terytorialnym",
journal = "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne",
number = "t. 17, 1",
pages = "21-31",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.25167/osap.1507},
url = {https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/osap/article/view/1507/1149},
}
6
@article{UEK:2168350330,
author = "Monika Chlipała",
title = "Przyczyny ustania związania przyrzeczeniem administracyjnym",
journal = "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo",
number = "t. 329",
pages = "445-457",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.329.36},
url = {https://wuwr.pl/prawo/article/view/11813/10737},
issn = "0239-6661",
}
7
@inbook{UEK:2168329541,
author = "Monika Chlipała",
title = "Przyrzeczenie administracyjne w unormowaniach materialnoprawnych",
booktitle = "Prawo administracyjne dziś i jutro",
pages = "257-265",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8124-581-4",
}
8
@article{UEK:2168324075,
author = "Monika Chlipała",
title = "Zaufanie do administracji publicznej a normatywizacja przyrzeczenia administracyjnego",
journal = "Przegląd Prawa Publicznego",
number = "12 (129)",
pages = "42-52",
year = "2017",
url = {},
}
9
@article{UEK:2168307593,
author = "Monika Chlipała",
title = "Przyrzeczenie administracyjne w systemie prawnych form działania administracji",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 1",
pages = "155-167",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.13},
url = {http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/5297/5389#page1&view=Fit},
}
10
@inbook{UEK:2168306967,
author = "Monika Chlipała",
title = "Uchylenie rozstrzygnięcia nadzorczego z powodu naruszenia trybu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały",
booktitle = "Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania",
pages = "509-523",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
isbn = "978-83-255-8455-9 ; 978-83-255-8456-6",
}
11
@article{UEK:2168304641,
author = "Monika Chlipała",
title = "Organizacja zamówień publicznych w jednostce zamawiającej w ujęciu administracyjnoprawnym",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (47)",
pages = "58-67",
year = "2015",
}
12
@article{UEK:2168302005,
author = "Monika Chlipała",
title = "Następstwo w prawie administracyjnym ustrojowym",
journal = "Przegląd Prawa Publicznego",
number = "10 (103)",
pages = "96-103",
year = "2015",
}
13
@inbook{UEK:2168295681,
author = "Monika Chlipała",
title = "Organy doradcze w samorządzie terytorialnym",
booktitle = "Procesy kierowania w systemie administracji publicznej",
pages = "77-87",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział",
year = "2014",
isbn = "978-83-916998-4-3",
}
14
@inbook{UEK:2168324077,
author = "Monika Chlipała",
title = "Podmioty niepubliczne w wykonywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w samorządzie terytorialnym",
booktitle = "Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego",
pages = "623-636",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7702-785-1",
}
15
@article{UEK:2168279175,
author = "Monika Chlipała",
title = "Zasada proporcjonalności nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "3",
pages = "25-33",
year = "2014",
}
16
@article{UEK:2168295679,
author = "Monika Chlipała",
title = "Kompetencje organów gminy w ustawie ustrojowej",
journal = "Przegląd Prawa Publicznego",
number = "6 (88)",
pages = "78-88",
year = "2014",
}
17
@article{UEK:2168290865,
author = "Monika Chlipała",
title = "Promesa w koncesjonowanej działalności gospodarczej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "362",
pages = "49-59",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.362.04},
url = {},
}
18
@inbook{UEK:2168303935,
author = "Monika Chlipała",
title = "Regulacje prawne dotyczące inicjatywy lokalnej jako formy realizacji zadań publicznych",
booktitle = "Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną",
pages = "455-471",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer business",
year = "2013",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-4037-3",
}
19
@article{UEK:2168282665,
author = "Monika Chlipała",
title = "Charakter prawny zarządzeń starosty i marszałka województwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "921",
pages = "21-34",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/698},
}
20
@inbook{UEK:2168265488,
author = "Monika Chlipała",
title = "Konsultacje społeczne w realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego",
booktitle = "Nowoczesna administracja publiczna : zadania i działalność - uwarunkowania prawne",
pages = "81-92",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7702-559-8",
}
21
@inbook{UEK:2168274335,
author = "Monika Chlipała",
title = "Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony strony słabszej umowy ubezpieczenia",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "351-362",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7930-012-9",
}
22
@unpublished{UEK:2168273680,
author = "Monika Chlipała",
title = "Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony strony słabszej umowy ubezpieczenia",
booktitle = "Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia",
pages = "178-189",
year = "2012",
}
23
@inbook{UEK:2168336257,
author = "Monika Chlipała",
title = "Samodzielność prawotwórcza gminy w zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych",
booktitle = "Jakość działania administracji publicznej, a jakość życia społeczeństwa - wybrane aspekty prawne i społeczne",
pages = "127-146",
adress = "Radom",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa",
year = "2012",
isbn = "978-83-62491-18-6",
}
24
@inbook{UEK:2168294001,
author = "Monika Chlipała",
title = "Władztwo administracyjne w postępowaniu o udzielenie promesy",
booktitle = "Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium",
pages = "96-105",
adress = "Rzeszów",
publisher = "TNOiK",
year = "2012",
isbn = "978-83-916998-3-6",
}
25
@inbook{UEK:2168303937,
author = "Monika Chlipała",
title = "Charakterystyka kompetencji wojewody w zakresie nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego",
booktitle = "Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności",
pages = "47-71",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1260-8",
}
26
@article{UEK:2168350148,
author = "Monika Chlipała",
title = "Zarządzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w orzecznictwie sądów administracyjnych",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "12",
pages = "17-24",
year = "2010",
}
27
@article{UEK:2168304207,
author = "Monika Chlipała",
title = "Skarga na akty nadzoru dotyczące samorządu terytorialnego",
journal = "Przegląd Prawa Publicznego",
number = "4",
pages = "89-94",
year = "2008",
}
28
@book{UEK:2168304461,
author = "Kazimierz Bandarzewski and Monika Chlipała and Paweł Chmielnicki and Dorota Dąbek and Wiesław Kisiel and Marek Mączyński and Stefan Płażek",
title = "Komentarz do ustawy o administracji rządowej w województwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2007",
edition = "Stan prawny na 15 grudnia 2006 r.",
isbn = "978-83-7334-703-8",
}
29
@article{UEK:2168303933,
author = "Monika Chlipała",
title = "Zarządzenie zastępcze wojewody jako środek nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "7-8",
pages = "82-90",
year = "2005",
}
30
@article{UEK:2168350040,
author = "Monika Chlipała",
title = "Pomocniczość, decentralizacja, samodzielność jako podstawowe zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego : wybrane zagadnienia",
journal = "Roczniki Nauk Prawnych",
number = "T. 15, 2",
pages = "375-408",
year = "2005",
url = {https://ojs.tnkul.pl/index.php/rnp/article/view/7536/7523},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID