Publications of the selected author

1

Title:
Sądowa ochrona praw jednostki pełniącej funkcję organu w samorządzie terytorialnym = Judicial Protection of the Rights of an Individual Acting as an Organ in the Local Government
Source:
Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. - t. 17, nr 1 (2019) , s. 21-31. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168342395
article
2

Conference:
XXV Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa, Polska, od 2018-06-25 do 2018-06-27
Title:
Przyrzeczenie administracyjne w unormowaniach materialnoprawnych
Source:
Prawo administracyjne dziś i jutro / red. nauk. Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 257-265
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8124-581-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168329541
chapter in conference materials
3

Title:
Zaufanie do administracji publicznej a normatywizacja przyrzeczenia administracyjnego = Trust in Public Administration and the Normalisation of Administrative Promises
Source:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 12 (129) (2017) , s. 42-52. - Summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168324075
article
4

Title:
Przyrzeczenie administracyjne w systemie prawnych form działania administracji = An Administrative Promise in the System of Legal Forms of Administrative Types of Action
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 1 (2016) , s. 155-167. - Summ.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307593
article
5

Title:
Uchylenie rozstrzygnięcia nadzorczego z powodu naruszenia trybu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały
Source:
Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania / red. Barbara Jaworska-Dębska, Rafał Budzisz - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 509-523
ISBN:
978-83-255-8455-9 ; 978-83-255-8456-6
Nr:
2168306967
chapter in monograph
6

Title:
Organizacja zamówień publicznych w jednostce zamawiającej w ujęciu administracyjnoprawnym = Organization of Public Procurement in a Contracting Entity from the Viewpoint of the Administrative Law
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (47) (2015) , s. 58-67. - Summ.
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168304641
article
See main document
7

Title:
Następstwo w prawie administracyjnym ustrojowym = Legal Succession in the Administrative Law
Source:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 10 (103) (2015) , s. 96-103. - Summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168302005
article
8

Title:
Organy doradcze w samorządzie terytorialnym = Advisory Organs in Local Government
Source:
Procesy kierowania w systemie administracji publicznej / red. nauk. Jan Łukasiewicz - Rzeszów: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2014, s. 77-87. - Summ.
ISBN:
978-83-916998-4-3
Nr:
2168295681
chapter in monograph
9

Title:
Podmioty niepubliczne w wykonywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w samorządzie terytorialnym
Source:
Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego / red. Piotr Stanisz, Małgorzata Czuryk, Kazimierz Ostaszewski, Juliusz Święcki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2014, s. 623-636. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-785-1
Nr:
2168324077
chapter in monograph
10

Title:
Zasada proporcjonalności nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego = Principle of Proportionality in Supervising Territorial Self-government Activities
Source:
Samorząd Terytorialny. - Nr 3 (279) (2014) , s. 25-33. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279175
article
11

Title:
Kompetencje organów gminy w ustawie ustrojowej = Competences of Local Self-government Organs in the Local Government Act
Source:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 6 (88) (2014) , s. 78-88. - Summ.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168295679
article
12

Title:
Promesa w koncesjonowanej działalności gospodarczej = A Promise in Licensed Economic Activity
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 49-59. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290865
article
13

Title:
Charakter prawny zarządzeń starosty i marszałka województwa = The Legal Character of Ordinances Issued by District Governors and Province Marshals
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 921 (2013) , s. 21-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282665
article
14

Conference:
XIII Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej "Wpływ przemian cywilizacyjnych na administrację i prawo administracyjne", Kraków, Polska, od 2012-04-20 do 2012-04-22
Title:
Regulacje prawne dotyczące inicjatywy lokalnej jako formy realizacji zadań publicznych
Source:
Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną / red. nauk. Jan Zimmermann, Patrycja Joanna Suwaj - Warszawa: Wolters Kluwer business, 2013, s. 455-471 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-4037-3
Nr:
2168303935
chapter in conference materials
15

Title:
Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony strony słabszej umowy ubezpieczenia
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 351-362
ISBN:
978-83-7930-012-9
Nr:
2168274335
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Konsultacje społeczne w realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego = Public Consultations in Performing the Tasks of Local Government Bodies
Source:
Nowoczesna administracja publiczna / red. Maciej Rudnicki, Maciej Jabłoński, Kamila Sobieraj - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2013, s. 81-92
ISBN:
978-83-7702-559-8
Nr:
2168265488
chapter in monograph
17

Title:
Władztwo administracyjne w postępowaniu o udzielenie promesy = Administrative Dominion in the Proceeding for Promise
Source:
Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium / [red. nauk. Jan Łukasiewicz] - Rzeszów: TNOiK, 2012, s. 96-105. - Summ.
ISBN:
978-83-916998-3-6
Nr:
2168294001
chapter in monograph
18

Title:
Samodzielność prawotwórcza gminy w zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych
Source:
Jakość działania administracji publicznej, a jakość życia społeczeństwa - wybrane aspekty prawne i społeczne / red. nauk. Ewa Jasiuk - Radom: Wyższa Szkoła Handlowa, 2012, s. 127-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62491-18-6
Nr:
2168336257
chapter in monograph
19

Title:
Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony strony słabszej umowy ubezpieczenia
Source:
Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA2012, s. 178-189
Signature:
NP-1380/Magazyn
Nr:
2168273680
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Conference:
IV Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska, od 2010-11-18 do 2010-11-18
Title:
Charakterystyka kompetencji wojewody w zakresie nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego
Source:
Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności / red. Mirosław Stec, Marek Mączyński - Warszawa: Wolters Kluwer business, 2011, s. 47-71 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1260-8
Nr:
2168303937
chapter in conference materials
21

Title:
Skarga na akty nadzoru dotyczące samorządu terytorialnego
Source:
Przegląd Prawa Publicznego. - nr 4 (2008) , s. 89-90. - Summ.
Nr:
2168304207
article
22

Author:
Bandarzewski Kazimierz , Chlipała Monika , Chmielnicki Paweł , Dąbek Dorota , Kisiel Wiesław , Mączyński Marek , Płażek Stefan
Title:
Komentarz do ustawy o administracji rządowej w województwie
Edition:
Stan prawny na 15 grudnia 2006 r.
Redaktor:
Chmielnicki Paweł
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7334-703-8
Nr:
2168304461
monograph
23

Title:
Zarządzenie zastępcze wojewody jako środek nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (2005) , s. 82-90
Nr:
2168303933
article
1
Sądowa ochrona praw jednostki pełniącej funkcję organu w samorządzie terytorialnym = Judicial Protection of the Rights of an Individual Acting as an Organ in the Local Government / Monika CHLIPAŁA // Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. - t. 17, nr 1 (2019), s. 21-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/osap/article/view/1507/1149. - ISSN 1731-8297
2
Przyrzeczenie administracyjne w unormowaniach materialnoprawnych / Monika CHLIPAŁA // W: Prawo administracyjne dziś i jutro / red. nauk. Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 257-265. - ISBN 978-83-8124-581-4
3
Zaufanie do administracji publicznej a normatywizacja przyrzeczenia administracyjnego = Trust in Public Administration and the Normalisation of Administrative Promises / Monika CHLIPAŁA // Przegląd Prawa Publicznego. - nr 12 (129) (2017), s. 42-52. - Summ. - ISSN 1896-8996
4
Przyrzeczenie administracyjne w systemie prawnych form działania administracji = An Administrative Promise in the System of Legal Forms of Administrative Types of Action / Monika CHLIPAŁA // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 1 (2016), s. 155-167. - Summ. - Pełny tekst: http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/5297/5389#page1&view=Fit. - ISSN 0035-9629
5
Uchylenie rozstrzygnięcia nadzorczego z powodu naruszenia trybu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały / Monika CHLIPAŁA // W: Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania / red. Barbara Jaworska-Dębska, Rafał Budzisz. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - S. 509-523. - ISBN 978-83-255-8455-9 ; 978-83-255-8456-6
6
Organizacja zamówień publicznych w jednostce zamawiającej w ujęciu administracyjnoprawnym = Organization of Public Procurement in a Contracting Entity from the Viewpoint of the Administrative Law / Monika CHLIPAŁA // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (47) (2015), s. 58-67. - Summ. - ISSN 1733-0777
7
Następstwo w prawie administracyjnym ustrojowym = Legal Succession in the Administrative Law / Monika CHLIPAŁA // Przegląd Prawa Publicznego. - nr 10 (103) (2015), s. 96-103. - Summ. - ISSN 1896-8996
8
Organy doradcze w samorządzie terytorialnym = Advisory Organs in Local Government / Monika CHLIPAŁA // W: Procesy kierowania w systemie administracji publicznej / red. nauk. Jan Łukasiewicz. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2014. - S. 77-87. - Summ. - ISBN 978-83-916998-4-3
9
Podmioty niepubliczne w wykonywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w samorządzie terytorialnym / Monika CHLIPAŁA // W: Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego / red. Piotr Stanisz, Małgorzata Czuryk, Kazimierz Ostaszewski, Juliusz Święcki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. - S. 623-636. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-785-1
10
Zasada proporcjonalności nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego = Principle of Proportionality in Supervising Territorial Self-government Activities / Monika CHLIPAŁA // Samorząd Terytorialny. - Nr 3 (279) (2014), s. 25-33. - Summ., streszcz. - ISSN 0867-4973
11
Kompetencje organów gminy w ustawie ustrojowej = Competences of Local Self-government Organs in the Local Government Act / Monika CHLIPAŁA // Przegląd Prawa Publicznego. - nr 6 (88) (2014), s. 78-88. - Summ. - ISSN 1896-8996
12
Promesa w koncesjonowanej działalności gospodarczej = A Promise in Licensed Economic Activity / Monika CHLIPAŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 49-59. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
13
Charakter prawny zarządzeń starosty i marszałka województwa = The Legal Character of Ordinances Issued by District Governors and Province Marshals / Monika CHLIPAŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 921 (2013), s. 21-34. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/698. - ISSN 1898-6447
14
Regulacje prawne dotyczące inicjatywy lokalnej jako formy realizacji zadań publicznych / Monika CHLIPAŁA // W: Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną / red. nauk. Jan Zimmermann, Patrycja Joanna Suwaj. - Warszawa : Wolters Kluwer business, 2013. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 455-471. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-4037-3
15
Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony strony słabszej umowy ubezpieczenia / Monika CHLIPAŁA // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Difin SA, 2013. - S. 351-362. - ISBN 978-83-7930-012-9
16
Konsultacje społeczne w realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego = Public Consultations in Performing the Tasks of Local Government Bodies / Monika CHLIPAŁA // W: Nowoczesna administracja publiczna : zadania i działalność - uwarunkowania prawne / red. Maciej Rudnicki, Maciej Jabłoński, Kamila Sobieraj. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. - S. 81-92. - ISBN 978-83-7702-559-8
17
Władztwo administracyjne w postępowaniu o udzielenie promesy = Administrative Dominion in the Proceeding for Promise / Monika CHLIPAŁA // W: Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium / [red. nauk. Jan Łukasiewicz]. - Rzeszów : TNOiK, 2012. - S. 96-105. - Summ. - ISBN 978-83-916998-3-6
18
Samodzielność prawotwórcza gminy w zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych / Monika Chlipała // W: Jakość działania administracji publicznej, a jakość życia społeczeństwa - wybrane aspekty prawne i społeczne / red. nauk. Ewa Jasiuk. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. - S. 127-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62491-18-6
19
Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony strony słabszej umowy ubezpieczenia / Monika CHLIPAŁA // W: Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2012), s. 178-189
20
Charakterystyka kompetencji wojewody w zakresie nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego / Monika CHLIPAŁA // W: Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności / red. Mirosław Stec, Marek Mączyński. - Warszawa : Wolters Kluwer business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 47-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1260-8
21
Skarga na akty nadzoru dotyczące samorządu terytorialnego / Monika Chlipała // Przegląd Prawa Publicznego. - nr 4 (2008), s. 89-90. - Summ. - ISSN 1896-8996
22
Komentarz do ustawy o administracji rządowej w województwie / Kazimierz Bandarzewski, Monika Chlipała, Paweł Chmielnicki, Dorota Dąbek, Wiesław Kisiel, Marek Mączyński, Stefan Płażek ; red. Paweł Chmielnicki. - Stan prawny na 15 grudnia 2006 r. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7334-703-8
23
Zarządzenie zastępcze wojewody jako środek nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego / Monika Chlipała // Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (2005), s. 82-90. - ISSN 0867-4973
1
Chlipała M., (2019), Sądowa ochrona praw jednostki pełniącej funkcję organu w samorządzie terytorialnym, "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne", t. 17, nr 1, s. 21-31; https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/osap/article/view/1507/1149
2
Chlipała M., (2018), Przyrzeczenie administracyjne w unormowaniach materialnoprawnych. [W:] Jagielski J., Wierzbowski M. (red.), Prawo administracyjne dziś i jutro (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 257-265.
3
Chlipała M., (2017), Zaufanie do administracji publicznej a normatywizacja przyrzeczenia administracyjnego, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 12 (129), s. 42-52.
4
Chlipała M., (2016), Przyrzeczenie administracyjne w systemie prawnych form działania administracji, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1, s. 155-167; http://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/5297/5389#page1&view=Fit
5
Chlipała M., (2016), Uchylenie rozstrzygnięcia nadzorczego z powodu naruszenia trybu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały. [W:] Jaworska-Dębska B., Budzisz R. (red.), Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 509-523.
6
Chlipała M., (2015), Organizacja zamówień publicznych w jednostce zamawiającej w ujęciu administracyjnoprawnym, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (47), s. 58-67.
7
Chlipała M., (2015), Następstwo w prawie administracyjnym ustrojowym, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 10 (103), s. 96-103.
8
Chlipała M., (2014), Organy doradcze w samorządzie terytorialnym. [W:] Łukasiewicz J. (red.), Procesy kierowania w systemie administracji publicznej, Rzeszów : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, s. 77-87.
9
Chlipała M., (2014), Podmioty niepubliczne w wykonywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w samorządzie terytorialnym. [W:] Stanisz P., Czuryk M., Ostaszewski K., Święcki J. (red.), Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 623-636.
10
Chlipała M., (2014), Zasada proporcjonalności nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", Nr 3 (279), s. 25-33.
11
Chlipała M., (2014), Kompetencje organów gminy w ustawie ustrojowej, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 6 (88), s. 78-88.
12
Chlipała M., (2014), Promesa w koncesjonowanej działalności gospodarczej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 49-59.
13
Chlipała M., (2013), Charakter prawny zarządzeń starosty i marszałka województwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 921, s. 21-34; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/698
14
Chlipała M., (2013), Regulacje prawne dotyczące inicjatywy lokalnej jako formy realizacji zadań publicznych. [W:] Zimmermann J., Suwaj (red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną (Monografie Lex), Warszawa : Wolters Kluwer business, s. 455-471.
15
Chlipała M., (2013), Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony strony słabszej umowy ubezpieczenia. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 351-362.
16
Chlipała M., (2013), Konsultacje społeczne w realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. [W:] Rudnicki M., Jabłoński M., Sobieraj K. (red.), Nowoczesna administracja publiczna: zadania i działalność - uwarunkowania prawne, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 81-92.
17
Chlipała M., (2012), Władztwo administracyjne w postępowaniu o udzielenie promesy. [W:] Łukasiewicz J. (red.), Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, Rzeszów : TNOiK, s. 96-105.
18
Chlipała M., (2012), Samodzielność prawotwórcza gminy w zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych. [W:] Jasiuk E. (red.), Jakość działania administracji publicznej, a jakość życia społeczeństwa - wybrane aspekty prawne i społeczne, Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, s. 127-146.
19
Chlipała M., (2012), Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony strony słabszej umowy ubezpieczenia. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia, s. 178-189.
20
Chlipała M., (2011), Charakterystyka kompetencji wojewody w zakresie nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego. [W:] Stec M., Mączyński M. (red.), Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności (Monografie Lex), Warszawa : Wolters Kluwer business, s. 47-71.
21
Chlipała M., (2008), Skarga na akty nadzoru dotyczące samorządu terytorialnego, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 4, s. 89-90.
22
Bandarzewski K., Chlipała M., Chmielnicki P., Dąbek D., Kisiel W., Mączyński M., Płażek S., (2007), Komentarz do ustawy o administracji rządowej w województwie, Chmielnicki P. (red.), Stan prawny na 15 grudnia 2006 r.Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis"
23
Chlipała M., (2005), Zarządzenie zastępcze wojewody jako środek nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", nr 7-8, s. 82-90.
1
@article{UEK:2168342395,
author = "Chlipała Monika",
title = "Sądowa ochrona praw jednostki pełniącej funkcję organu w samorządzie terytorialnym",
journal = "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne",
number = "t. 17, 1",
pages = "21-31",
year = "2019",
}
2
@inbook{UEK:2168329541,
author = "Chlipała Monika",
title = "Przyrzeczenie administracyjne w unormowaniach materialnoprawnych",
booktitle = "Prawo administracyjne dziś i jutro",
pages = "257-265",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8124-581-4",
}
3
@article{UEK:2168324075,
author = "Chlipała Monika",
title = "Zaufanie do administracji publicznej a normatywizacja przyrzeczenia administracyjnego",
journal = "Przegląd Prawa Publicznego",
number = "12 (129)",
pages = "42-52",
year = "2017",
}
4
@article{UEK:2168307593,
author = "Chlipała Monika",
title = "Przyrzeczenie administracyjne w systemie prawnych form działania administracji",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 1",
pages = "155-167",
year = "2016",
}
5
@inbook{UEK:2168306967,
author = "Chlipała Monika",
title = "Uchylenie rozstrzygnięcia nadzorczego z powodu naruszenia trybu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały",
booktitle = "Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania",
pages = "509-523",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
isbn = "978-83-255-8455-9 ; 978-83-255-8456-6",
}
6
@article{UEK:2168304641,
author = "Chlipała Monika",
title = "Organizacja zamówień publicznych w jednostce zamawiającej w ujęciu administracyjnoprawnym",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (47)",
pages = "58-67",
year = "2015",
}
7
@article{UEK:2168302005,
author = "Chlipała Monika",
title = "Następstwo w prawie administracyjnym ustrojowym",
journal = "Przegląd Prawa Publicznego",
number = "10 (103)",
pages = "96-103",
year = "2015",
}
8
@inbook{UEK:2168295681,
author = "Chlipała Monika",
title = "Organy doradcze w samorządzie terytorialnym",
booktitle = "Procesy kierowania w systemie administracji publicznej",
pages = "77-87",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział",
year = "2014",
isbn = "978-83-916998-4-3",
}
9
@inbook{UEK:2168324077,
author = "Chlipała Monika",
title = "Podmioty niepubliczne w wykonywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w samorządzie terytorialnym",
booktitle = "Sprawność a legalność działania administracji publicznej w sferze ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego",
pages = "623-636",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7702-785-1",
}
10
@article{UEK:2168279175,
author = "Chlipała Monika",
title = "Zasada proporcjonalności nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "Nr 3 (279)",
pages = "25-33",
year = "2014",
}
11
@article{UEK:2168295679,
author = "Chlipała Monika",
title = "Kompetencje organów gminy w ustawie ustrojowej",
journal = "Przegląd Prawa Publicznego",
number = "6 (88)",
pages = "78-88",
year = "2014",
}
12
@article{UEK:2168290865,
author = "Chlipała Monika",
title = "Promesa w koncesjonowanej działalności gospodarczej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "362",
pages = "49-59",
adress = "",
year = "2014",
}
13
@article{UEK:2168282665,
author = "Chlipała Monika",
title = "Charakter prawny zarządzeń starosty i marszałka województwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "921",
pages = "21-34",
year = "2013",
}
14
@inbook{UEK:2168303935,
author = "Chlipała Monika",
title = "Regulacje prawne dotyczące inicjatywy lokalnej jako formy realizacji zadań publicznych",
booktitle = "Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną",
pages = "455-471",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer business",
year = "2013",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-4037-3",
}
15
@inbook{UEK:2168274335,
author = "Chlipała Monika",
title = "Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony strony słabszej umowy ubezpieczenia",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "351-362",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7930-012-9",
}
16
@inbook{UEK:2168265488,
author = "Chlipała Monika",
title = "Konsultacje społeczne w realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego",
booktitle = "Nowoczesna administracja publiczna",
pages = "81-92",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7702-559-8",
}
17
@inbook{UEK:2168294001,
author = "Chlipała Monika",
title = "Władztwo administracyjne w postępowaniu o udzielenie promesy",
booktitle = "Władztwo administracyjne : administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium",
pages = "96-105",
adress = "Rzeszów",
publisher = "TNOiK",
year = "2012",
isbn = "978-83-916998-3-6",
}
18
@inbook{UEK:2168336257,
author = "Chlipała Monika",
title = "Samodzielność prawotwórcza gminy w zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych",
booktitle = "Jakość działania administracji publicznej, a jakość życia społeczeństwa - wybrane aspekty prawne i społeczne",
pages = "127-146",
adress = "Radom",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa",
year = "2012",
isbn = "978-83-62491-18-6",
}
19
@unpublished{UEK:2168273680,
author = "Chlipała Monika",
title = "Kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych w zakresie ochrony strony słabszej umowy ubezpieczenia",
booktitle = "Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia",
pages = "178-189",
year = "2012",
}
20
@inbook{UEK:2168303937,
author = "Chlipała Monika",
title = "Charakterystyka kompetencji wojewody w zakresie nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego",
booktitle = "Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności",
pages = "47-71",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1260-8",
}
21
@article{UEK:2168304207,
author = "Chlipała Monika",
title = "Skarga na akty nadzoru dotyczące samorządu terytorialnego",
journal = "Przegląd Prawa Publicznego",
number = "4",
pages = "89-90",
year = "2008",
}
22
@book{UEK:2168304461,
author = "Bandarzewski Kazimierz and Chlipała Monika and Chmielnicki Paweł and Dąbek Dorota and Kisiel Wiesław and Mączyński Marek and Płażek Stefan",
title = "Komentarz do ustawy o administracji rządowej w województwie",
editor = Chmielnicki Paweł,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis",
year = "2007",
edition = "Stan prawny na 15 grudnia 2006 r.",
isbn = "978-83-7334-703-8",
}
23
@article{UEK:2168303933,
author = "Chlipała Monika",
title = "Zarządzenie zastępcze wojewody jako środek nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "7-8",
pages = "82-90",
year = "2005",
}