Publications of the selected author

1

Author:
Title:
The Intensity of Urban Sprawl in Poland
Source:
ISPRS International Journal of Geo-Information. - vol. 10, iss. 2 (2021) , s. 1-20. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was funded by the National Science Centre, Poland under Grant no. UMO-2016/23/D/HS4/02961, ("Financial Mechanisms in the Economy Resulting from the Phenomenon of Urban Sprawl").
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168353538
article
2

Author:
Title:
Microeconomic Consequences of Urban Sprawl : a Quasi-Experimental Research on Household Budgets in Poland
Source:
European Research Studies Journal. - vol. 24, spec. iss. 1 (2021) , s. 248-268. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was supported by the National Science Centre, Poland under Grant no. UMO-2016/23/D/HS4/02961, ("Financial Mechanisms in the Economy Resulting from the Phenomenon of Urban Sprawl"). Spatial data: Central Center for Geodetic and Cartographic Documentation, Poland - license DIO.7211.511.2017_PL_N. Statistical data: Central Statistical Office, Poland - contract 7/GUS-DI01.601.97.2018MK
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168354214
article
3

Title:
Macroeconomic Perspective on Urban Sprawl : a Multidimensional Approach in Poland
Source:
Land. - vol. 10, iss. 2 (2021) , s. 1-19. - Tytuł numeru: The Legal, Administrative and Managing Framework for Spatial Policy, Planning and Land-Use : Interdependence, Barriers and Directions of Change - Bibliogr.
Research program:
This research was funded by the National Science Centre, Poland; grant no. UMO-2016/23/D/HS4/02961, ("Financial Mechanisms in the Economy Resulting from the Phenomenon ofUrban Sprawl") and Cracow University of Economics, Poland, POTENTIAL Program No.52/GGR/2020/POT.("Cities, suburbs and peripheries in the theory and in the empirical studies").
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168352782
article
4

Author:
Title:
Urban Sprawl of Poznań : Morphological and Microeconomic Profile = Żywiołowe rozprzestrzenianie się Poznania : profil morfologiczny i mikroekonomiczny
Source:
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. - nr 52 (2020) , s. 81-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was supported by the National Science Centre, Poland under Grant no. UMO-2016/23/D/HS4/02961 ("Financial Mechanisms in the Economy Resulting from the Phenomenon of Urban Sprawl"). Spatial data were generated at the Central Center for Geodetic and Cartographic Documentation, Poland - license DIO.7211.511.2017_PL_N. Statistical data were purchased from the Central Statistical Office, Poland - contract 7/GUS-DI01.601.97.2018MK.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168355036
article
5

Author:
Title:
Jubileusz 80-tych urodzin prof. zw. dr. hab. Zygmunta Szymli
Source:
Kurier UEK2020. - nr 3 (85), s. 37-41. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168351372
varia
6

Title:
Urban Sprawl Risk Delimitation : the Concept for Spatial Planning Policy in Poland
Source:
Sustainability. - vol. 12, iss. 7 (2020) , s. 1-19. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was funded by the National Science Centre, Poland; grant no. UMO-2016/23/D/HS4/02961, ("Financial Mechanisms in the Economy Resulting from the Phenomenon of Urban Sprawl").
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168345368
article
7

Title:
The Fiscal Impact of Urban Morphology Dynamics
Source:
City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020, s. 62-73
ISBN:
978-837252-822-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351936
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych = Urban Sprawl and the Budgetary Consequences for Municipal Governments
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
346 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 265)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2016/23/D/HS4/02961) Mechanizmy finansowe w gospodarce wynikające ze zjawiska urban sprawl.
ISBN:
978-83-7252-782-0
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168336731
monograph
9

Title:
Wybrane problemy współczesnych procesów urbanizacji
Source:
Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 73-81
ISBN:
978-83-7252-785-1
Nr:
2168338707
chapter in academic script
See main document
10

Author:
Title:
Metropolitan Urban Sprawl and Mobility : Core City Estimation of Financial Losses due to Commuting = Urban sprawl a mobilność w metropolii : pomiar strat finansowych dojazdów do miasta rdzeniowego
Source:
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. - nr 42 (2018) , s. 39-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168329327
article
11

Author:
Title:
Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow = Scenariusze rozwoju rynku mieszkaniowego miasta metropolitalnego na przykładzie Krakowa
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 1, t. 333 (2018) , s. 149-166. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168323265
article
12

Author:
Title:
Dysfunkcjonalność przestrzenna obszarów metropolitalnych i jej koszty
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 84-93
ISBN:
978-83-7252-764-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328077
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Koszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich = Estimates of the Losses Incurred by the Society Living in the Functional Urban
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 182, cz. 2 (2018) , s. 114-162. - Tytuł numeru: Studia nad chaosem przestrzennym. Cz.2, Koszty chaosu przestrzennego - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325897
article
14

Author:
Title:
The Conceptualization of the Costs Projections of Metropolis' Space Dysfunctionality
Source:
Journal of Economics and Management. - nr 34 (2018) , s. 128-146. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168328585
article
15

Title:
Urban Sprawl Costs : the Valuation of Households' Losses in Poland
Source:
Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 8, no. 1 (2017) , s. 11-35. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168315671
article
16

Author:
Title:
Infrastructure Expenditures versus Local Budget Resistance of Communes under the Risk of Urban Sprawl = Odporność budżetów lokalnych na wydatki infrastrukturalne w gminach zagrożonych zjawiskiem urban sprawl
Source:
Barometr Regionalny. - t. 15, nr 1 (2017) , s. 33-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168315219
article
17

Author:
Title:
Wpływ niekontrolowanej urbanizacji na obciążenie budżetowe gmin miejskich obszarów funkcjonalnych = The Impact of Uncontrolled Urbanization on Budgetary Burden of Municipalities of the Functional Urban Ares in Poland
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 372-381. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316421
article
See main document
18

Title:
Projections of Financial Implications of Planning Decisions : an Example of the Cracow Development Strategy Project for 2030 = Szacowanie następstw finansowych decyzji planistycznych : przykład Strategii Rozwoju Krakowa do 2030 roku
Source:
Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - nr 3 (39) (2017) , s. 291-303. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168318951
article
19

Title:
Następstwa ekonomiczne efektu urban sprawl
Source:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 133-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
Nr:
2168305775
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Ramy finansowe dla projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Krakowa 2030" : opracowanie wykonane przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
33 s.: il.
Nr:
2168333731
report
21

Title:
Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym - pomiar i analiza zjawiska
Source:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 147-167 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
Nr:
2168305777
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Ocena stopnia zjawiska urban sprawl w gminach podmiejskich wybranych polskich miast = The Evaluation of the Urban Sprawl Degree in Suburbs of Selected Polish Cities
Source:
Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią / red. Jan Maciej Chmielewski - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016, s. 43-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Gospodarka Przestrzenna ; t. 10)
ISBN:
978-83-7814-587-5
Nr:
2168313377
chapter in monograph
23

Author:
Title:
The Correlation between Urban Sprawl and the Local Economy in Poland = Povezava med nenačrtnim širjenjem mest in lokalnim gospodarstvom na Poljskem
Source:
Urbani izziv = Urban Challenge. - Vol. 27, nr 2 (2016) , s. 3-13, 86-96. - Tekst również w języku słoweński. - Bibliogr.
Nr:
2168310521
article
24

Author:
Title:
Szacowanie wartości usprawnień dóbr publicznych metodą wyceny warunkowej na przykładzie obszarów miejskich i podmiejskich Krakowa = Estimating the Value of Improvements of Public Goods Using a Contingent Valuation Method on the Example of Urban and Suburban Areas of Cracow City
Source:
Barometr Regionalny. - t. 14, nr 1 (2016) , s. 133-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168308533
article
25

Author:
Title:
Suburban vs. Urban Fringes Entities' Willingness to Pay for Amenities : Empirical Research in Cracow City, Poland
Source:
Journal of Urban and Regional Analysis. - vol. 7, iss. 1 (2015) , s. 21-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168298469
article
26

Title:
Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych, przypadek obwodnicy Myślenice-Bysina
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 47-62 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
Nr:
2168296527
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Title:
Wycena ekonomicznej wartości udogodnień przestrzennych : przykład Krakowa i okolic = Assessment of the Economic Value of Spatial Amenities : Case of the Cracow City and Its Suburbs
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 3 (54) (2015) , s. 94-111. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168298569
article
28

Title:
Wstęp
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI2015. - nr 161, s. 9-10. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168296975
preface / summary
See main document
29

Author:
Piotr Lityński , Artur Hołuj , Vasile Zotic
Title:
The Polish Urban Sprawl : an Economic Perspective
Source:
Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 6, no. 2 (2015) , s. 95-105. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168299777
article
30

Title:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Number:
nr 161
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2015
Physical description:
528 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki, Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168296933
journal / series editorial
See related chapters
31

Title:
Profil gospodarstw domowych generujących zjawisko urban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = The Profile of Households Generating Urban Sprawl on the Example of a Selected Area of Cracow Metropolitan Area
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015) , s. 402-414. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297133
article
See main document
32

Author:
Title:
Metodyczne aspekty pomiaru zjawiska urban sprawl = Methodological Aspects of Measuring Urban Sprawl
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015) , s. 39-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168298073
article
33

Title:
Conditions and Improvements Impacting Urban Sprawl in Poland
Source:
Studia Regionalia / eds. Andrzej Klasik, Tadeusz KUDŁACZ. - vol. 43/44 (2015) , s. 83-91. - Tytuł numeru: Integrated Development and Spatial Management of Urban Areas : Polish Experience - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168303999
article
See main document
34

Title:
Urban sprawl - uwarunkowania oraz propozycja zmian w Polsce = Urban Sprawl - Conditions and Proposition of Changes in Poland
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015) , s. 91-99. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297121
article
See main document
35

Author:
Title:
Degree and Features of Urban Sprawl in Selected Largest Polish Cities = Stopień i cechy zjawiska urban sprawl w wybranych największych polskich miastach
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 402 (2015) , s. 184-193. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298591
article
36

Title:
Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014) , s. 26-27. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291135
unreviewed article
See main document
37

Author:
Title:
Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji i centralizacji miasta na podstawie literatury zagranicznej = The Economic Consequences of Urban Decentralisation and Centralisation in the Light of Foreign Literature
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014) , s. 45-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295123
article
38

Title:
Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 80-121
Signature:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301783
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Author:
Title:
Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji oraz dogęszczania struktury miasta - przegląd literatury zagranicznej
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2013, s. 22-53. - Streszcz.
Signature:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290251
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Title:
Wnioski dla zarządzania rozwojem regionalnym po 2013 r. = The Conclusions for the Process of Managing Regional Development after 2013
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012) , s. 199-212. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168267464
article
See main document
41

Title:
Od redaktorów
Source:
Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów / red. Piotr SERAFIN, Piotr LITYŃSKI - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011, s. 5-8
ISBN:
978-83-63196-10-3
Nr:
2168340459
preface / summary
See main document
42

Author:
Title:
Spójność układu planistycznego województwa małopolskiego
Source:
Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Strzelecki - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011, s. 515-538
ISBN:
978-83-7378-681-3
Nr:
2168257844
chapter in monograph
43

Author:
Title:
Rola ewaluacji instrumentów planistycznych w zarządzaniu rozwojem województwa małopolskiego
Source:
Polska gospodarka u progu II dekady XXI wieku : wybrane problemy poziomu krajowego i regionalnego / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011, s. 100-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63196-00-4
Nr:
2168304685
chapter in monograph
44

Title:
Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Zachodniej z innymi regionami [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Zielona Góra: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2011
Physical description:
57 s.
Notes:
[odczyt: 18.07.2013], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168257842
report
45

Title:
Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów
Redaktor:
Publisher address:
Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011
Physical description:
230 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-63196-10-3
Nr:
2168340457
monograph
See related chapters
46

Author:
Title:
Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego = Planning Instruments of Managing the Regional Development on the Example of the Małopolska Region
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
327 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Access mode:
Signature:
eDr-160
Nr:
51661
doctoral dissertation
47

Conference:
VI Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych, Nowy Sącz, Polska, od 2008-05-09 do 2008-05-11
Title:
Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów
Redaktor:
Publisher address:
Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009
Physical description:
152 s.: il.; 25 cm
ISBN:
978-83-60822-66-1
Nr:
2168333987
conference materials
See related chapters
48

Author:
Title:
Od redaktora
Source:
Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów / red. Piotr Lityński - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009, s. 4-6
ISBN:
978-83-60822-66-1
Nr:
2168333991
preface / summary
See main document
49

Author:
Title:
Wykorzystanie wyników ewaluacji programów publicznych na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MROP) = Using the Outcomes of Public Programmes Evaluation on the Basis of the Małopolska Regional Operational Programme (MROP)
Source:
Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, 2009, s. 149-168. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60822-82-1
Nr:
2168307919
chapter in monograph
50

Author:
Tadeusz Kudłacz , Konrad Dudzik , Piotr Lityński
Title:
Planistyczne i finansowe instrumenty polskiej polityki regionalnej 2007-2013
Source:
Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2008, s. 7-51
Signature:
NP-1225/Magazyn
Nr:
2163837580
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Author:
Title:
Ewaluacja w programowaniu regionalnym na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego
Source:
Krakowskie Studia Małopolskie. - vol. 12 (2008) , s. 184-204 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168307917
article
52

Author:
Title:
Ewaluacja w procesie programowania rozwoju regionalnego - aspekt intraregionalny = Evaluation in the Process of Programming the Regional Development - Intraregional Aspect
Source:
Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008, s. 47-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60822-50-0
Nr:
2168304549
chapter in monograph
53

Author:
Piotr Lityński , Marek Reichel
Title:
Rola Regionalnych Programów Operacyjnych w polityce regionalnej okresu planistycznego UE 2007-2013 na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego = The Role of Regional Operational Programmes in Regional Politics during the EU Planning Period in the Years 2007-2013 on the Example of the Regional Operational Programme for Małopolska Voivodship
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 28, t. 2 (2007) , s. 27-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168310323
article
See main document
54

Author:
Piotr Lityński , Marek Reichel
Conference:
VI Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Ząb/Zakopane, Polska, od 2007-06-18 do 2007-06-19
Title:
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Stryszów jako instrument zarządzania lokalną strefą społeczną = Social Problems Solving Strategy in Stryszów as an Instrument of Managing the Social Sphere
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 200-210. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 6)
ISBN:
83-88421-54-9
Access mode:
Nr:
2168277251
chapter in conference materials
See main document
55

Author:
Title:
Rola prognozowania społeczno-gospodarczego w podejmowaniu decyzji finansowania rozwoju jednostek terytorialnych (na przykładzie Nowego Sącza) = The Role of Social-economic Forecasts in the Making of Decisions on the Funding of Territorial Units and Their Development - Nowy Sącz
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006) , s. 101-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168310309
article
See main document
56

Author:
Piotr Lityński , Marek Reichel
Title:
Alternatywne instrumenty inżynierii finansowej inwestycji jednostek samorządu terytorialnego
Source:
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, s. 129-138. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-88887-48-3
Nr:
2168310291
chapter in monograph
See main document
1
The Intensity of Urban Sprawl in Poland / Piotr LITYŃSKI // ISPRS International Journal of Geo-Information. - vol. 10, iss. 2 (2021), s. 1-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2220-9964/10/2/95
2
Microeconomic Consequences of Urban Sprawl : a Quasi-Experimental Research on Household Budgets in Poland / Piotr LITYŃSKI // European Research Studies Journal. - vol. 24, spec. iss. 1 (2021), s. 248-268. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/2040. - ISSN 1108-2976
3
Macroeconomic Perspective on Urban Sprawl : a Multidimensional Approach in Poland / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJMacroeconomic Perspective on Urban Sprawl : a Multidimensional Approach in Poland / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ // LandLand. - vol. 10, iss. 2 (2021), s. 1-19vol. 10, iss. 2 (2021), s. 1-19. - Summ.. - Tytuł numeru: The Legal, Administrative and Managing Framework for Spatial Policy, Planning and Land-Use : Interdependence, Barriers and Directions of Change. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2073-445X/10/2/116/htm. - ISSN 2073-445X2073-445X
4
Urban Sprawl of Poznań : Morphological and Microeconomic Profile = Żywiołowe rozprzestrzenianie się Poznania : profil morfologiczny i mikroekonomiczny / Piotr LITYŃSKI // Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. - nr 52 (2020), s. 81-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27432. - ISSN 2353-1428
5
Jubileusz 80-tych urodzin prof. zw. dr. hab. Zygmunta Szymli / Piotr LITYŃSKI // Kurier UEK. - nr 3 (85) (2020), s. 37-41. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/37. - ISSN 1689-7757
6
Urban Sprawl Risk Delimitation : the Concept for Spatial Planning Policy in Poland / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJUrban Sprawl Risk Delimitation : the Concept for Spatial Planning Policy in Poland / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ // SustainabilitySustainability. - vol. 12, iss. 7 (2020), s. 1-19vol. 12, iss. 7 (2020), s. 1-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/7/2637. - ISSN 2071-10502071-1050
7
The Fiscal Impact of Urban Morphology Dynamics / Piotr LITYŃSKI, Piotr SERAFIN, Artur HOŁUJ // W: City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - S. 62-73. - ISBN 978-837252-822-3
8
Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych = Urban Sprawl and the Budgetary Consequences for Municipal Governments / Piotr LITYŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 346 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 265). - ISBN 978-83-7252-782-0
9
Wybrane problemy współczesnych procesów urbanizacji / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne / red. Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 73-81. - ISBN 978-83-7252-785-1
10
Metropolitan Urban Sprawl and Mobility : Core City Estimation of Financial Losses due to Commuting = Urban sprawl a mobilność w metropolii : pomiar strat finansowych dojazdów do miasta rdzeniowego / Piotr LITYŃSKI // Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. - nr 42 (2018), s. 39-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/download/16530/16371. - ISSN 2353-1428
11
Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow = Scenariusze rozwoju rynku mieszkaniowego miasta metropolitalnego na przykładzie Krakowa / Piotr LITYŃSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 1, t. 333 (2018), s. 149-166. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1651. - ISSN 0208-6018
12
Dysfunkcjonalność przestrzenna obszarów metropolitalnych i jej koszty / Piotr LITYŃSKI // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 84-93. - ISBN 978-83-7252-764-6
13
Koszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich = Estimates of the Losses Incurred by the Society Living in the Functional Urban / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJKoszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich = Estimates of the Losses Incurred by the Society Living in the Functional Urban / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PANStudia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 182, cz. 2 (2018), s. 114-162t. 182, cz. 2 (2018), s. 114-162. - Summ.. - Tytuł numeru: Studia nad chaosem przestrzennym. Cz.2, Koszty chaosu przestrzennego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/123407/edition/107636/content. - ISSN 0079-35070079-3507
14
The Conceptualization of the Costs Projections of Metropolis' Space Dysfunctionality / Piotr LITYŃSKI // Journal of Economics and Management. - nr 34 (2018), s. 128-146. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/345777/edition/326659/content?ref=desc. - ISSN 1732-1948
15
Urban Sprawl Costs : the Valuation of Households' Losses in Poland / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJUrban Sprawl Costs : the Valuation of Households' Losses in Poland / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ // Journal of Settlements and Spatial PlanningJournal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 8, no. 1 (2017), s. 11-35vol. 8, no. 1 (2017), s. 11-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_1_2017/02JSSP012017.pdf. - ISSN 2069-34192069-3419
16
Infrastructure Expenditures versus Local Budget Resistance of Communes under the Risk of Urban Sprawl = Odporność budżetów lokalnych na wydatki infrastrukturalne w gminach zagrożonych zjawiskiem urban sprawl / Piotr LITYŃSKI // Barometr Regionalny. - t. 15, nr 1 (2017), s. 33-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br47_04litynski.pdf. - ISSN 1644-9398
17
Wpływ niekontrolowanej urbanizacji na obciążenie budżetowe gmin miejskich obszarów funkcjonalnych = The Impact of Uncontrolled Urbanization on Budgetary Burden of Municipalities of the Functional Urban Ares in Poland / Piotr LITYŃSKI // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017), s. 372-381. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/103132/PDF/35_Litynski.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3507
18
Projections of Financial Implications of Planning Decisions : an Example of the Cracow Development Strategy Project for 2030 = Szacowanie następstw finansowych decyzji planistycznych : przykład Strategii Rozwoju Krakowa do 2030 roku / Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKIProjections of Financial Implications of Planning Decisions : an Example of the Cracow Development Strategy Project for 2030 = Szacowanie następstw finansowych decyzji planistycznych : przykład Strategii Rozwoju Krakowa do 2030 roku / Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI // Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu JagiellońskiegoZarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - nr 3 (39) (2017), s. 291-303nr 3 (39) (2017), s. 291-303. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/10078/. - ISSN 1896-02001896-0200
19
Następstwa ekonomiczne efektu urban sprawl / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016. - S. 133-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-830-1
20
Ramy finansowe dla projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Krakowa 2030" : opracowanie wykonane przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa / Krzysztof JAKÓBIK, Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 33 s. : il
21
Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym - pomiar i analiza zjawiska / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016. - S. 147-167. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-830-1
22
Ocena stopnia zjawiska urban sprawl w gminach podmiejskich wybranych polskich miast = The Evaluation of the Urban Sprawl Degree in Suburbs of Selected Polish Cities / Piotr LITYŃSKI // W: Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią / red. Jan Maciej Chmielewski. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016. - (Monografie Naukowe / Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Gospodarka Przestrzenna ; t. 10). - S. 43-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7814-587-5
23
The Correlation between Urban Sprawl and the Local Economy in Poland = Povezava med nenačrtnim širjenjem mest in lokalnim gospodarstvom na Poljskem / Piotr LITYŃSKI // Urbani izziv = Urban Challenge. - Vol. 27, nr 2 (2016), s. 3-13, 86-96. - Summ. - Tekst również w języku słoweński. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-en-2016-27-02-001.pdf#http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-2016-27-02-001.pdf. - ISSN 0353-6483
24
Szacowanie wartości usprawnień dóbr publicznych metodą wyceny warunkowej na przykładzie obszarów miejskich i podmiejskich Krakowa = Estimating the Value of Improvements of Public Goods Using a Contingent Valuation Method on the Example of Urban and Suburban Areas of Cracow City / Piotr LITYŃSKI // Barometr Regionalny. - t. 14, nr 1 (2016), s. 133-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br43_17litynski.pdf. - ISSN 1644-9398
25
Suburban vs. Urban Fringes Entities' Willingness to Pay for Amenities : Empirical Research in Cracow City, Poland / Piotr LITYŃSKI // Journal of Urban and Regional Analysis. - vol. 7, iss. 1 (2015), s. 21-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jurareview.ro/2015_7_1/pag_21_34.pdf. - ISSN 2067-4082
26
Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych, przypadek obwodnicy Myślenice-Bysina / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 47-62. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-763-2
27
Wycena ekonomicznej wartości udogodnień przestrzennych : przykład Krakowa i okolic = Assessment of the Economic Value of Spatial Amenities : Case of the Cracow City and Its Suburbs / Piotr LITYŃSKI // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists. - nr 3 (54) (2015), s. 94-111. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/07%20litynski.pdf. - ISSN 0867-8898
28
Wstęp / Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 9-10. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112178/edition/97445/content
29
The Polish Urban Sprawl : an Economic Perspective / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ, Vasile ZoticThe Polish Urban Sprawl : an Economic Perspective / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ, Vasile ZoticThe Polish Urban Sprawl : an Economic Perspective / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ, Vasile Zotic // Journal of Settlements and Spatial PlanningJournal of Settlements and Spatial PlanningJournal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 6, no. 2 (2015), s. 95-105vol. 6, no. 2 (2015), s. 95-105vol. 6, no. 2 (2015), s. 95-105. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_2_2015/03JSSP022015.pdf. - ISSN 2069-34192069-34192069-3419
30
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. - nr 161. - 528 s. : il. ; 24 cm. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/journal/110389. - ISSN 0079-3507
31
Profil gospodarstw domowych generujących zjawisko urban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = The Profile of Households Generating Urban Sprawl on the Example of a Selected Area of Cracow Metropolitan Area / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJProfil gospodarstw domowych generujących zjawisko urban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = The Profile of Households Generating Urban Sprawl on the Example of a Selected Area of Cracow Metropolitan Area / Piotr LITYŃSKI, Artur HOŁUJ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKIStudia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 402-414nr 161 (2015), s. 402-414. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112260/edition/97527/content. - ISSN 0079-35070079-3507
32
Metodyczne aspekty pomiaru zjawiska urban sprawl = Methodological Aspects of Measuring Urban Sprawl / Piotr LITYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (942) (2015), s. 39-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/515. - ISSN 1898-6447
33
Conditions and Improvements Impacting Urban Sprawl in Poland / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKIConditions and Improvements Impacting Urban Sprawl in Poland / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // Studia Regionalia / eds. Andrzej Klasik, Tadeusz KUDŁACZStudia Regionalia / eds. Andrzej Klasik, Tadeusz KUDŁACZ. - vol. 43/44 (2015), s. 83-91vol. 43/44 (2015), s. 83-91. - Summ.. - Tytuł numeru: Integrated Development and Spatial Management of Urban Areas : Polish Experience. - Bibliogr. - ISSN 0860-33750860-3375
34
Urban sprawl - uwarunkowania oraz propozycja zmian w Polsce = Urban Sprawl - Conditions and Proposition of Changes in Poland / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKIUrban sprawl - uwarunkowania oraz propozycja zmian w Polsce = Urban Sprawl - Conditions and Proposition of Changes in Poland / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKIStudia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 91-99nr 161 (2015), s. 91-99. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112200/edition/97467/content. - ISSN 0079-35070079-3507
35
Degree and Features of Urban Sprawl in Selected Largest Polish Cities = Stopień i cechy zjawiska urban sprawl w wybranych największych polskich miastach / Piotr LITYŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 402 (2015), s. 184-193. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30558/Litynski_Degree_And_Features_Of_Urban_Sprawl_In_Selected_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
36
Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów / Jerzy WRONA, Piotr LITYŃSKIGospodarowanie przestrzenią miast i regionów / Jerzy WRONA, Piotr LITYŃSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 26-27nr 3 (60) (2014), s. 26-27. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. - ISSN 1689-77571689-7757
37
Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji i centralizacji miasta na podstawie literatury zagranicznej = The Economic Consequences of Urban Decentralisation and Centralisation in the Light of Foreign Literature / Piotr LITYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014), s. 45-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/673. - ISSN 1898-6447
38
Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych / Artur HOŁUJ, Piotr LITYŃSKI // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 80-121
39
Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji oraz dogęszczania struktury miasta - przegląd literatury zagranicznej / Piotr LITYŃSKI // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2013), s. 22-53. - Streszcz.
40
Wnioski dla zarządzania rozwojem regionalnym po 2013 r. = The Conclusions for the Process of Managing Regional Development after 2013 / Piotr Lityński // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012), s. 199-212. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111321/edition/96598/content. - ISSN 0079-3507
41
Od redaktorów / Piotr SERAFIN, Piotr LITYŃSKI // W: Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów / red. Piotr SERAFIN, Piotr LITYŃSKI. - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. - S. 5-8. - ISBN 978-83-63196-10-3
42
Spójność układu planistycznego województwa małopolskiego / Piotr Lityński // W: Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Strzelecki. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011. - S. 515-538. - ISBN 978-83-7378-681-3
43
Rola ewaluacji instrumentów planistycznych w zarządzaniu rozwojem województwa małopolskiego / Piotr Lityński // W: Polska gospodarka u progu II dekady XXI wieku : wybrane problemy poziomu krajowego i regionalnego / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. - S. 100-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63196-00-4
44
Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Zachodniej z innymi regionami [on-line] / Tadeusz KUDŁACZ, Piotr Lityński. - Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2011. - 57 s. - [odczyt: 18.07.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://wrot.umww.pl/wp-content/uploads/2015/09/Analiza-pi%C4%99ciu-strategii-regionalnych-wojew%C3%B3dztw-Polski-Zachodniej-i-problem%C3%B3w-stykowych-pomi%C4%99dzy-wojew%C3%B3dztwam.pdf
45
Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów / red. Piotr SERAFIN, Piotr LITYŃSKI. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011. - 230 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-63196-10-3
46
Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego = Planning Instruments of Managing the Regional Development on the Example of the Małopolska Region / Piotr Lityński ; . - Kraków : , 2010. - 327 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001854
47
Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów / red. Piotr Lityński. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009. - 152 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-60822-66-1
48
Od redaktora / Piotr Lityński // W: Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów / red. Piotr Lityński. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009. - S. 4-6. - ISBN 978-83-60822-66-1
49
Wykorzystanie wyników ewaluacji programów publicznych na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MROP) = Using the Outcomes of Public Programmes Evaluation on the Basis of the Małopolska Regional Operational Programme (MROP) / Piotr Lityński // W: Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, 2009. - S. 149-168. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60822-82-1
50
Planistyczne i finansowe instrumenty polskiej polityki regionalnej 2007-2013 / Tadeusz KUDŁACZ, Konrad Dudzik, Piotr Lityński // W: Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2008), s. 7-51
51
Ewaluacja w programowaniu regionalnym na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego / Piotr Lityński // Krakowskie Studia Małopolskie. - vol. 12 (2008), s. 184-204. - Bibliogr. - ISSN 1643-6911
52
Ewaluacja w procesie programowania rozwoju regionalnego - aspekt intraregionalny = Evaluation in the Process of Programming the Regional Development - Intraregional Aspect / Piotr Lityński // W: Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008. - S. 47-65. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60822-50-0
53
Rola Regionalnych Programów Operacyjnych w polityce regionalnej okresu planistycznego UE 2007-2013 na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego = The Role of Regional Operational Programmes in Regional Politics during the EU Planning Period in the Years 2007-2013 on the Example of the Regional Operational Programme for Małopolska Voivodship / Piotr Lityński, Marek ReichelRola Regionalnych Programów Operacyjnych w polityce regionalnej okresu planistycznego UE 2007-2013 na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego = The Role of Regional Operational Programmes in Regional Politics during the EU Planning Period in the Years 2007-2013 on the Example of the Regional Operational Programme for Małopolska Voivodship / Piotr Lityński, Marek Reichel // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKAZeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 28, t. 2 (2007), s. 27-4028, t. 2 (2007), s. 27-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
54
Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Stryszów jako instrument zarządzania lokalną strefą społeczną = Social Problems Solving Strategy in Stryszów as an Instrument of Managing the Social Sphere / Piotr LITYŃSKI, Marek Reichel // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 6). - S. 200-210. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-54-9. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol6.pdf
55
Rola prognozowania społeczno-gospodarczego w podejmowaniu decyzji finansowania rozwoju jednostek terytorialnych (na przykładzie Nowego Sącza) = The Role of Social-economic Forecasts in the Making of Decisions on the Funding of Territorial Units and Their Development - Nowy Sącz / Piotr Lityński // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006), s. 101-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
56
Alternatywne instrumenty inżynierii finansowej inwestycji jednostek samorządu terytorialnego / Piotr Lityński, Marek Reichel // W: Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - S. 129-138. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-88887-48-3
1
Lityński P., (2021), The Intensity of Urban Sprawl in Poland, "ISPRS International Journal of Geo-Information", vol. 10, iss. 2, s. 1-20; https://www.mdpi.com/2220-9964/10/2/95
2
Lityński P., (2021), Microeconomic Consequences of Urban Sprawl : a Quasi-Experimental Research on Household Budgets in Poland, "European Research Studies Journal", vol. 24, spec. iss. 1, s. 248-268; https://www.ersj.eu/journal/2040
3
Lityński P., Hołuj A., (2021), Macroeconomic Perspective on Urban Sprawl : a Multidimensional Approach in Poland, "Land", vol. 10, iss. 2, s. 1-19; https://www.mdpi.com/2073-445X/10/2/116/htm
4
Lityński P., (2020), Urban Sprawl of Poznań : Morphological and Microeconomic Profile, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 52, s. 81-99; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27432
5
Lityński P., (2020), Jubileusz 80-tych urodzin prof. zw. dr. hab. Zygmunta Szymli, "Kurier UEK", nr 3 (85), s. 37-41; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/37
6
Lityński P., Hołuj A., (2020), Urban Sprawl Risk Delimitation : the Concept for Spatial Planning Policy in Poland, "Sustainability", vol. 12, iss. 7, s. 1-19; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/7/2637
7
Lityński P., Serafin P., Hołuj A., (2020), The Fiscal Impact of Urban Morphology Dynamics. [W:] Noworól A., Jopek D. (red.), City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 62-73.
8
Lityński P., (2019), Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 265), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 346 s.
9
Hołuj A., Lityński P., (2019), Wybrane problemy współczesnych procesów urbanizacji. [W:] Jopek D. (red.), Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 73-81.
10
Lityński P., (2018), Metropolitan Urban Sprawl and Mobility : Core City Estimation of Financial Losses due to Commuting, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 42, s. 39-48; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/download/16530/16371
11
Lityński P., (2018), Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 1, t. 333, s. 149-166; https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1651
12
Lityński P., (2018), Dysfunkcjonalność przestrzenna obszarów metropolitalnych i jej koszty. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 84-93.
13
Lityński P., Hołuj A., (2018), Koszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 182, cz. 2, s. 114-162; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/123407/edition/107636/content
14
Lityński P., (2018), The Conceptualization of the Costs Projections of Metropolis' Space Dysfunctionality, "Journal of Economics and Management", nr 34, s. 128-146; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/345777/edition/326659/content?ref=desc
15
Lityński P., Hołuj A., (2017), Urban Sprawl Costs : the Valuation of Households' Losses in Poland, "Journal of Settlements and Spatial Planning", vol. 8, no. 1, s. 11-35; http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_1_2017/02JSSP012017.pdf
16
Lityński P., (2017), Infrastructure Expenditures versus Local Budget Resistance of Communes under the Risk of Urban Sprawl, "Barometr Regionalny", t. 15, nr 1, s. 33-42; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br47_04litynski.pdf
17
Lityński P., (2017), Wpływ niekontrolowanej urbanizacji na obciążenie budżetowe gmin miejskich obszarów funkcjonalnych, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 174, s. 372-381; http://journals.pan.pl/Content/103132/PDF/35_Litynski.pdf?handler=pdf
18
Kudłacz T., Lityński P., (2017), Projections of Financial Implications of Planning Decisions : an Example of the Cracow Development Strategy Project for 2030, "Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego", nr 3 (39), s. 291-303; http://www.ejournals.eu/pliki/art/10078/
19
Hołuj A., Lityński P., (2016), Następstwa ekonomiczne efektu urban sprawl. [W:] Noworól A., Hołuj A. (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 133-146.
20
Jakóbik K., Kudłacz T., Lityński P., (2016), Ramy finansowe dla projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Krakowa 2030": opracowanie wykonane przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 33 s.
21
Hołuj A., Lityński P., (2016), Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym - pomiar i analiza zjawiska. [W:] Noworól A., Hołuj A. (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 147-167.
22
Lityński P., (2016), Ocena stopnia zjawiska urban sprawl w gminach podmiejskich wybranych polskich miast. [W:] Chmielewski (red.), Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 43-53.
23
Lityński P., (2016), The Correlation between Urban Sprawl and the Local Economy in Poland, "Urbani izziv", Vol. 27, nr 2, s. 3-13, 86-96; http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-en-2016-27-02-001.pdf#http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-2016-27-02-001.pdf
24
Lityński P., (2016), Szacowanie wartości usprawnień dóbr publicznych metodą wyceny warunkowej na przykładzie obszarów miejskich i podmiejskich Krakowa, "Barometr Regionalny", t. 14, nr 1, s. 133-139; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br43_17litynski.pdf
25
Lityński P., (2015), Suburban vs. Urban Fringes Entities' Willingness to Pay for Amenities : Empirical Research in Cracow City, Poland, "Journal of Urban and Regional Analysis", vol. 7, iss. 1, s. 21-34; http://www.jurareview.ro/2015_7_1/pag_21_34.pdf
26
Hołuj A., Lityński P., (2015), Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych, przypadek obwodnicy Myślenice-Bysina. [W:] Kudłacz T., Hołuj A. (red.), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy, Warszawa : CeDeWu, s. 47-62.
27
Lityński P., (2015), Wycena ekonomicznej wartości udogodnień przestrzennych : przykład Krakowa i okolic, "Ekonomia i Środowisko", nr 3 (54), s. 94-111; http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/07%20litynski.pdf
28
Kudłacz T., Lityński P., (2015), Wstęp. [W:] Kudłacz T., Lityński P. (red.), Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, s. 9-10.
29
Lityński P., Hołuj A., Zotic V., (2015), The Polish Urban Sprawl : an Economic Perspective, "Journal of Settlements and Spatial Planning", vol. 6, no. 2, s. 95-105; http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_2_2015/03JSSP022015.pdf
30
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. - nr 161. - 528 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. - 0079-3507
31
Lityński P., Hołuj A., (2015), Profil gospodarstw domowych generujących zjawisko urban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", nr 161, s. 402-414; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112260/edition/97527/content
32
Lityński P., (2015), Metodyczne aspekty pomiaru zjawiska urban sprawl, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (942), s. 39-61; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/515
33
Hołuj A., Lityński P., (2015), Conditions and Improvements Impacting Urban Sprawl in Poland, "Studia Regionalia", vol. 43/44, s. 83-91.
34
Hołuj A., Lityński P., (2015), Urban sprawl - uwarunkowania oraz propozycja zmian w Polsce, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", nr 161, s. 91-99; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112200/edition/97467/content
35
Lityński P., (2015), Degree and Features of Urban Sprawl in Selected Largest Polish Cities, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 402, s. 184-193; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30558/Litynski_Degree_And_Features_Of_Urban_Sprawl_In_Selected_2015.pdf
36
Wrona J., Lityński P., (2014), Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów, "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 26-27; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www
37
Lityński P., (2014), Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji i centralizacji miasta na podstawie literatury zagranicznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (936), s. 45-61; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/673
38
Hołuj A., Lityński P., (2014), Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 80-121.
39
Lityński P., (2013), Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji oraz dogęszczania struktury miasta - przegląd literatury zagranicznej. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2, s. 22-53.
40
Lityński P., (2012), Wnioski dla zarządzania rozwojem regionalnym po 2013 r., "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 2, s. 199-212; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111321/edition/96598/content
41
Serafin P., Lityński P., (2011), Od redaktorów. [W:] Serafin P., Lityński P. (red.), Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów, Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 5-8.
42
Lityński P., (2011), Spójność układu planistycznego województwa małopolskiego. [W:] Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 515-538.
43
Lityński P., (2011), Rola ewaluacji instrumentów planistycznych w zarządzaniu rozwojem województwa małopolskiego. [W:] Reichel M. (red.), Polska gospodarka u progu II dekady XXI wieku : wybrane problemy poziomu krajowego i regionalnego, Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 100-130.
44
Kudłacz T., Lityński P., (2011), Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Zachodniej z innymi regionami, [on-line], Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 57 s.
45
Serafin P., Lityński P. (red.), (2011), Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów, Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 230 s.
46
Lityński P., (2010), Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego, Prom. Kudłacz T., Kraków : , 327 k.
47
Lityński P. (red.), (2009), Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 152 s.
48
Lityński P., (2009), Od redaktora. [W:] Lityński P. (red.), Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 4-6.
49
Lityński P., (2009), Wykorzystanie wyników ewaluacji programów publicznych na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MROP). [W:] Reichel M. (red.), Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, s. 149-168.
50
Kudłacz T., Dudzik K., Lityński P., (2008), Planistyczne i finansowe instrumenty polskiej polityki regionalnej 2007-2013. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość, s. 7-51.
51
Lityński P., (2008), Ewaluacja w programowaniu regionalnym na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, "Krakowskie Studia Małopolskie", vol. 12, s. 184-204.
52
Lityński P., (2008), Ewaluacja w procesie programowania rozwoju regionalnego - aspekt intraregionalny. [W:] Reichel M. (red.), Polska w Unii Europejskiej, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, s. 47-65.
53
Lityński P., Reichel M., (2007), Rola Regionalnych Programów Operacyjnych w polityce regionalnej okresu planistycznego UE 2007-2013 na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 28, t. 2, s. 27-40.
54
Lityński P., Reichel M., (2007), Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Stryszów jako instrument zarządzania lokalną strefą społeczną. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 6), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 200-210.
55
Lityński P., (2006), Rola prognozowania społeczno-gospodarczego w podejmowaniu decyzji finansowania rozwoju jednostek terytorialnych (na przykładzie Nowego Sącza), "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 21, s. 101-116.
56
Lityński P., Reichel M., (2004), Alternatywne instrumenty inżynierii finansowej inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Fudaliński J. (red.), Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty), Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 129-138.
1
@article{artUEK:2168353538,
author = "Piotr Lityński",
title = "The Intensity of Urban Sprawl in Poland",
journal = "ISPRS International Journal of Geo-Information",
number = "vol. 10, iss. 2",
pages = "1-20",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/ijgi10020095},
url = {https://www.mdpi.com/2220-9964/10/2/95},
}
2
@article{artUEK:2168354214,
author = "Piotr Lityński",
title = "Microeconomic Consequences of Urban Sprawl : a Quasi-Experimental Research on Household Budgets in Poland",
journal = "European Research Studies Journal",
number = "vol. 24, spec. iss. 1",
pages = "248-268",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.35808/ersj/2040},
url = {https://www.ersj.eu/journal/2040},
}
3
@article{artUEK:2168352782,
author = "Piotr Lityński and Artur Hołuj",
title = "Macroeconomic Perspective on Urban Sprawl : a Multidimensional Approach in Poland",
journal = "Land",
number = "vol. 10, iss. 2",
pages = "1-19",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/land10020116},
url = {https://www.mdpi.com/2073-445X/10/2/116/htm},
}
4
@article{artUEK:2168355036,
author = "Piotr Lityński",
title = "Urban Sprawl of Poznań : Morphological and Microeconomic Profile",
journal = "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna",
number = "52",
pages = "81-99",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.06},
url = {https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27432},
}
5
@misc{varUEK:2168351372,
author = "Piotr Lityński",
title = "Jubileusz 80-tych urodzin prof. zw. dr. hab. Zygmunta Szymli",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (85)",
pages = "37-41",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/37},
}
6
@article{artUEK:2168345368,
author = "Piotr Lityński and Artur Hołuj",
title = "Urban Sprawl Risk Delimitation : the Concept for Spatial Planning Policy in Poland",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 12, iss. 7",
pages = "1-19",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su12072637},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/12/7/2637},
}
7
@inbook{fmUEK:2168351936,
author = "Piotr Lityński and Piotr Serafin and Artur Hołuj",
title = "The Fiscal Impact of Urban Morphology Dynamics",
booktitle = "City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface",
pages = "62-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-837252-822-3",
}
8
@book{monUEK:2168336731,
author = "Piotr Lityński",
title = "Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-782-0",
}
9
@inbook{fskrUEK:2168338707,
author = "Artur Hołuj and Piotr Lityński",
title = "Wybrane problemy współczesnych procesów urbanizacji",
booktitle = "Podstawy planowania przestrzennego : założenia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne",
pages = "73-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-785-1",
}
10
@article{artUEK:2168329327,
author = "Piotr Lityński",
title = "Metropolitan Urban Sprawl and Mobility : Core City Estimation of Financial Losses due to Commuting",
journal = "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna",
number = "42",
pages = "39-48",
year = "2018",
url = {https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/download/16530/16371},
}
11
@article{artUEK:2168323265,
author = "Piotr Lityński",
title = "Scenarios of Development of Metropolitan City Housing Market Based on the Example of Cracow",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 1, t. 333",
pages = "149-166",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.333.10},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1651},
}
12
@inbook{fmUEK:2168328077,
author = "Piotr Lityński",
title = "Dysfunkcjonalność przestrzenna obszarów metropolitalnych i jej koszty",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "84-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
13
@article{artUEK:2168325897,
author = "Piotr Lityński and Artur Hołuj",
title = "Koszty migracji wahadłowych ze strefy podmiejskiej do miasta rdzeniowego ośrodków wojewódzkich",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 182, cz. 2",
pages = "114-162",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/123407/edition/107636/content},
}
14
@article{artUEK:2168328585,
author = "Piotr Lityński",
title = "The Conceptualization of the Costs Projections of Metropolis' Space Dysfunctionality",
journal = "Journal of Economics and Management",
number = "34",
pages = "128-146",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.22367/jem.2018.34.06},
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/345777/edition/326659/content?ref=desc},
}
15
@article{artUEK:2168315671,
author = "Piotr Lityński and Artur Hołuj",
title = "Urban Sprawl Costs : the Valuation of Households' Losses in Poland",
journal = "Journal of Settlements and Spatial Planning",
number = "vol. 8, no. 1",
pages = "11-35",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24193/JSSP.2017.1.02},
url = {http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_1_2017/02JSSP012017.pdf},
}
16
@article{artUEK:2168315219,
author = "Piotr Lityński",
title = "Infrastructure Expenditures versus Local Budget Resistance of Communes under the Risk of Urban Sprawl",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 15, 1",
pages = "33-42",
year = "2017",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br47_04litynski.pdf},
}
17
@article{artUEK:2168316421,
author = "Piotr Lityński",
title = "Wpływ niekontrolowanej urbanizacji na obciążenie budżetowe gmin miejskich obszarów funkcjonalnych",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 174",
pages = "372-381",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/118548},
url = {http://journals.pan.pl/Content/103132/PDF/35_Litynski.pdf?handler=pdf},
}
18
@article{artUEK:2168318951,
author = "Tadeusz Kudłacz and Piotr Lityński",
title = "Projections of Financial Implications of Planning Decisions : an Example of the Cracow Development Strategy Project for 2030",
journal = "Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego",
number = "3 (39)",
pages = "291-303",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20843968ZP.16.023.7238},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/10078/},
}
19
@inbook{fmUEK:2168305775,
author = "Artur Hołuj and Piotr Lityński",
title = "Następstwa ekonomiczne efektu urban sprawl",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "133-146",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-830-1",
}
20
@misc{rscUEK:2168333731,
author = "Krzysztof Jakóbik and Tadeusz Kudłacz and Piotr Lityński",
title = "Ramy finansowe dla projektu dokumentu Strategia Rozwoju Krakowa 2030 : opracowanie wykonane przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
}
21
@inbook{fmUEK:2168305777,
author = "Artur Hołuj and Piotr Lityński",
title = "Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym - pomiar i analiza zjawiska",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "147-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-830-1",
}
22
@inbook{fmUEK:2168313377,
author = "Piotr Lityński",
title = "Ocena stopnia zjawiska urban sprawl w gminach podmiejskich wybranych polskich miast",
booktitle = "Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią",
pages = "43-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7814-587-5",
}
23
@article{artUEK:2168310521,
author = "Piotr Lityński",
title = "The Correlation between Urban Sprawl and the Local Economy in Poland",
journal = "Urbani izziv",
number = "Vol. 27, 2",
pages = "3-13, 86-96",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.5379/urbani-izziv-en-2016-27-02-001},
url = {http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-en-2016-27-02-001.pdf#http://urbani-izziv.uirs.si/Portals/uizziv/papers/urbani-izziv-2016-27-02-001.pdf},
}
24
@article{artUEK:2168308533,
author = "Piotr Lityński",
title = "Szacowanie wartości usprawnień dóbr publicznych metodą wyceny warunkowej na przykładzie obszarów miejskich i podmiejskich Krakowa",
journal = "Barometr Regionalny",
number = "t. 14, 1",
pages = "133-139",
year = "2016",
url = {http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br43_17litynski.pdf},
}
25
@article{artUEK:2168298469,
author = "Piotr Lityński",
title = "Suburban vs. Urban Fringes Entities' Willingness to Pay for Amenities : Empirical Research in Cracow City, Poland",
journal = "Journal of Urban and Regional Analysis",
number = "vol. 7, iss. 1",
pages = "21-34",
year = "2015",
url = {http://www.jurareview.ro/2015_7_1/pag_21_34.pdf},
}
26
@inbook{fmUEK:2168296527,
author = "Artur Hołuj and Piotr Lityński",
title = "Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych, przypadek obwodnicy Myślenice-Bysina",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy",
pages = "47-62",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-763-2",
}
27
@article{artUEK:2168298569,
author = "Piotr Lityński",
title = "Wycena ekonomicznej wartości udogodnień przestrzennych : przykład Krakowa i okolic",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "3 (54)",
pages = "94-111",
year = "2015",
url = {http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/07%20litynski.pdf},
}
28
@misc{wstUEK:2168296975,
author = "Tadeusz Kudłacz and Piotr Lityński",
title = "Wstęp",
booktitle = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "161",
pages = "9-10",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112178/edition/97445/content},
}
29
@article{artUEK:2168299777,
author = "Piotr Lityński and Artur Hołuj and Vasile Zotic",
title = "The Polish Urban Sprawl : an Economic Perspective",
journal = "Journal of Settlements and Spatial Planning",
number = "vol. 6, no. 2",
pages = "95-105",
year = "2015",
url = {http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_2_2015/03JSSP022015.pdf},
}
30
@misc{redUEK:2168296933,
title = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
editor = Kudłacz Tadeusz,
editor = Lityński Piotr,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2015",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/journal/110389},
}
31
@article{artUEK:2168297133,
author = "Piotr Lityński and Artur Hołuj",
title = "Profil gospodarstw domowych generujących zjawisko urban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "161",
pages = "402-414",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112260/edition/97527/content},
}
32
@article{artUEK:2168298073,
author = "Piotr Lityński",
title = "Metodyczne aspekty pomiaru zjawiska urban sprawl",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (942)",
pages = "39-61",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0942.0603},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/515},
}
33
@article{artUEK:2168303999,
author = "Artur Hołuj and Piotr Lityński",
title = "Conditions and Improvements Impacting Urban Sprawl in Poland",
journal = "Studia Regionalia",
number = "vol. 43/44",
pages = "83-91",
year = "2015",
}
34
@article{artUEK:2168297121,
author = "Artur Hołuj and Piotr Lityński",
title = "Urban sprawl - uwarunkowania oraz propozycja zmian w Polsce",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "161",
pages = "91-99",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112200/edition/97467/content},
}
35
@article{artUEK:2168298591,
author = "Piotr Lityński",
title = "Degree and Features of Urban Sprawl in Selected Largest Polish Cities",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "402",
pages = "184-193",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.402.18},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/30558/Litynski_Degree_And_Features_Of_Urban_Sprawl_In_Selected_2015.pdf},
}
36
@article{artnUEK:2168291135,
author = "Jerzy Wrona and Piotr Lityński",
title = "Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (60)",
pages = "26-27",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www},
}
37
@article{artUEK:2168295123,
author = "Piotr Lityński",
title = "Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji i centralizacji miasta na podstawie literatury zagranicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (936)",
pages = "45-61",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0936.1204},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/673},
}
38
@unpublished{fnpUEK:2168301783,
author = "Artur Hołuj and Piotr Lityński",
title = "Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "80-121",
year = "2014",
}
39
@unpublished{fnpUEK:2168290251,
author = "Piotr Lityński",
title = "Ekonomiczne konsekwencje przestrzennej decentralizacji oraz dogęszczania struktury miasta - przegląd literatury zagranicznej",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2",
pages = "22-53",
year = "2013",
}
40
@article{artUEK:2168267464,
author = "Piotr Lityński",
title = "Wnioski dla zarządzania rozwojem regionalnym po 2013 r.",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 2",
pages = "199-212",
year = "2012",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111321/edition/96598/content},
}
41
@misc{wstUEK:2168340459,
author = "Piotr Serafin and Piotr Lityński",
title = "Od redaktorów",
booktitle = "Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów",
pages = "5-8",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2011",
isbn = "978-83-63196-10-3",
}
42
@inbook{fmUEK:2168257844,
author = "Piotr Lityński",
title = "Spójność układu planistycznego województwa małopolskiego",
booktitle = "Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego",
pages = "515-538",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2011",
isbn = "978-83-7378-681-3",
}
43
@inbook{fmUEK:2168304685,
author = "Piotr Lityński",
title = "Rola ewaluacji instrumentów planistycznych w zarządzaniu rozwojem województwa małopolskiego",
booktitle = "Polska gospodarka u progu II dekady XXI wieku : wybrane problemy poziomu krajowego i regionalnego",
pages = "100-130",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2011",
isbn = "978-83-63196-00-4",
}
44
@misc{rscUEK:2168257842,
author = "Tadeusz Kudłacz and Piotr Lityński",
title = "Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Zachodniej z innymi regionami",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego",
year = "2011",
url = {https://wrot.umww.pl/wp-content/uploads/2015/09/Analiza-pi%C4%99ciu-strategii-regionalnych-wojew%C3%B3dztw-Polski-Zachodniej-i-problem%C3%B3w-stykowych-pomi%C4%99dzy-wojew%C3%B3dztwam.pdf},
}
45
@book{monUEK:2168340457,
title = "Wybrane aspekty rozwoju miast i regionów",
editor = Serafin Piotr,
editor = Lityński Piotr,
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2011",
isbn = "978-83-63196-10-3",
}
46
@unpublished{drUEK:51661,
author = "Piotr Lityński",
title = "Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001854},
}
47
@book{mkrUEK:2168333987,
title = "Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów",
editor = Lityński Piotr,
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2009",
isbn = "978-83-60822-66-1",
}
48
@misc{wstUEK:2168333991,
author = "Piotr Lityński",
title = "Od redaktora",
booktitle = "Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów",
pages = "4-6",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2009",
isbn = "978-83-60822-66-1",
}
49
@inbook{fmUEK:2168307919,
author = "Piotr Lityński",
title = "Wykorzystanie wyników ewaluacji programów publicznych na przykładzie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MROP)",
booktitle = "Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku",
pages = "149-168",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec",
year = "2009",
isbn = "978-83-60822-82-1",
}
50
@unpublished{fnpUEK:2163837580,
author = "Tadeusz Kudłacz and Konrad Dudzik and Piotr Lityński",
title = "Planistyczne i finansowe instrumenty polskiej polityki regionalnej 2007-2013",
booktitle = "Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość",
pages = "7-51",
year = "2008",
}
51
@article{artUEK:2168307917,
author = "Piotr Lityński",
title = "Ewaluacja w programowaniu regionalnym na przykładzie Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego",
journal = "Krakowskie Studia Małopolskie",
number = "vol. 12",
pages = "184-204",
year = "2008",
url = {},
}
52
@inbook{fmUEK:2168304549,
author = "Piotr Lityński",
title = "Ewaluacja w procesie programowania rozwoju regionalnego - aspekt intraregionalny",
booktitle = "Polska w Unii Europejskiej",
pages = "47-65",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec",
year = "2008",
isbn = "978-83-60822-50-0",
}
53
@article{artUEK:2168310323,
author = "Piotr Lityński and Marek Reichel",
title = "Rola Regionalnych Programów Operacyjnych w polityce regionalnej okresu planistycznego UE 2007-2013 na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "28, t. 2",
pages = "27-40",
year = "2007",
}
54
@inbook{mkaUEK:2168277251,
author = "Piotr Lityński and Marek Reichel",
title = "Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Stryszów jako instrument zarządzania lokalną strefą społeczną",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów",
pages = "200-210",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2007",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol6.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "83-88421-54-9",
}
55
@article{artUEK:2168310309,
author = "Piotr Lityński",
title = "Rola prognozowania społeczno-gospodarczego w podejmowaniu decyzji finansowania rozwoju jednostek terytorialnych (na przykładzie Nowego Sącza)",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "21",
pages = "101-116",
year = "2006",
}
56
@inbook{fmUEK:2168310291,
author = "Piotr Lityński and Marek Reichel",
title = "Alternatywne instrumenty inżynierii finansowej inwestycji jednostek samorządu terytorialnego",
booktitle = "Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)",
pages = "129-138",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2004",
isbn = "83-88887-48-3",
}