Publications of the selected author
1

Title:
The 15-Minute City - the Geographical Proximity of Services in Krakow
Source:
Sustainability. - vol. 14, iss. 12, art. no. 7103 (2022) , s. 1-34. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was funded 50% by Cracow University of Economics, Program "POTENCJAŁ", contract no. 28/GGR/2021/POT and 50% by the Minister of Education and Science within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022, project no.: 021/RID/2018/19, total financing: 11,897,131.40 PLN.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168365956
article
2

Title:
Miasto jako dobro wspólne - pojęcia, składowe, instrumenty = The City as a Common Good - Concepts, Components, Instruments
Source:
Miasta w procesie przemian : w kierunku nowego stylu zarządzania miejskiego = Cities in Transition : Towards a New Style of Urban Governance / red. Krystian Heffner, Krzysztof Gasidło, Andrzej Klasik - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2022, s. 27-38
Series:
(Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ; t. 12/204)
ISBN:
978-83-66847-37-8
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168371442
chapter in monograph
3

Title:
Pandemia COVID-19 jako stymulator procesów despacjalizacji
Source:
Polityka przestrzenna w czasie kryzysu / red. Maciej Nowak - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021, s. 9-30
ISBN:
978-83-66470-41-5
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168354034
chapter in monograph
4

Author:
Aleksander Noworól , Piotr Kopyciński , Paweł Hałat , Jeremiasz Salamon , Jarosław Baziak , Wojciech Sypek , Maria Wirchniańska
Title:
Czy Kraków może stać się miastem 15-minutowym? [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2021
Physical description:
85 s.: il.
Series:
(Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-39-9
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168359948
monograph
5

Title:
Hybrydyzacja jako wyraz inteligencji strategicznej w zarządzaniu rozwojem terytorialnym
Source:
Inteligencja strategiczna w budowaniu przyszłości miast i regionów / red. Andrzej Klasik, Florian Kuźnik - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2020, s. 27-35 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-671-2 ; 978-83-7875-672-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352848
chapter in monograph
6

Title:
Przesłanki tworzenia polityki przestrzennej na poziomie lokalnym = Grounds for Creating Spatial Policy at Local Level
Source:
Funkcje narzędzi polityki przestrzennej = Functions of Spatial Policy Tools / red. Maciej J. Nowak - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2020, s. 9-28
Series:
(Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ; t. 5/197)
ISBN:
978-83-63563-40-0
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349522
chapter in monograph
7

Title:
Hybrydyzacja zarządzania rozwojem terytorialnym
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020
Physical description:
160 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-66470-48-4
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168352872
monograph
8

Title:
City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
139 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-7252-822-3
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168351932
9

Title:
Despacjalizacja jako instrument rozwoju terytorialnego = Despatialization as an Instrument of Territorial Development
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 273-274 (2019) , s. 19-28. - Tytuł numeru: Dynamika miejska i regionalna - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168340315
article
10

Title:
Management of the Kraków Functional Urban Area, in Poland, using a European Union Instrument : Integrated Territorial Investments
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 2 (48) (2019) , s. 26-36. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168341115
article
11

Title:
Smart Governance and Metropolitan Dimension, Case for Krakow, Poland
Source:
Smart Cities and Regional Development (SCRD) Journal. - vol. 2, no. 1 (2018) , s. 31-37. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-SA
Nr:
2168328577
article
12

Title:
Transformacja metropolii : przykład Krakowa = Transformation of Metropolis : Case of Cracow
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 186 (2018) , s. 167-175. - Tytuł numeru: Rola wielkich miast w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski = The Role of Big Cities in Social and Economic Development of Poland - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168329303
article
13

Title:
Raport Końcowy projektu badawczego "Analiza skuteczności i efektywności instrumentów terytorialnych wdrażanych na poziomie regionalnym i lokalnym w ramach środków polityki spójności 2014-2020 oraz instrumentów terytorialnych i programów sektorowych wdrażanych w ramach krajowych środków budżetowych - rekomendacje dla systemu wdrażania KSRR 2030" [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków ; Warszawa: , 2018
Physical description:
1 s.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168342355
varia
14

Author:
Aleksander Noworól , Kamila Noworól
Title:
Terytorializacja polityki rozwoju jako element podniesienia konkurencyjności miast i regionów = Development Policy Territorialization as the Element of Enhancing Competitiveness of Cities and Regions
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 184 (2018) , s. 20-28. - Tytuł numeru: Rozwój lokalny i regionalny : teorie i zastosowania = Local and Regional Development : Theories and Applications - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168329301
article
15

Title:
Zarządzanie funkcjonalnością miasta w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym - wyzwania i koncepcje teoretyczne
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 24-32
ISBN:
978-83-7252-764-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328067
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Instytucjonalne aspekty oceny skuteczności terytorialnej polityki rozwoju w kontekście strategii rozwoju województwa = Institutional Aspects of Evaluation of Territorial Development Policy in the Context of Regional Development Strategy
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 268 (2017) , s. 118-131. - Tytuł numeru: Terytorialny wymiar polityki regionalnej : polskie doświadczenia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168328575
article
17

Title:
Kontrakt jako instrument zarządzania obszarami funkcjonalnymi = Contract as an Instrument of Functional Areas Management
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 174 (2017) , s. 86-93. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316405
article
18

Conference:
15th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking (MEB 2017), Budapeszt, Węgry, od 2017-04-28 do 2017-04-29
Title:
Revitalization as an Instrument of Local Development in Poland
Source:
Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century : Global Challenges, Local Answers / red. István Takács - Budapest: Óbuda University, 2017, s. 287-296. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-963-449-027-2
Access mode:
Nr:
2168328615
chapter in conference materials
19

Author:
Aleksander Noworól , Paweł Hałat
Title:
Management of Territorial Development in Times of Uncertainty
Source:
The Complex Identity of Public Management : Aims, Attitudes, Approaches / red. Beata Jałocha, Regina Lenart-Gansiniec, Ewa Bogacz-Wojtanowska, Grażyna Prawelska-Skrzypek - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017, s. 35-47 - Bibliogr.
Series:
(Monographs and Studies of the Jagiellonian University Institute of Public Affairs)
ISBN:
978-83-65688-16-3 ; 978-83-65688-17-0
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328587
chapter in monograph
20

Author:
Aleksander Noworól , Kamila Noworól
Title:
Rewitalizacja obszarów miejskich jako wehikuł rozwoju lokalnego = Revitalization of Urban Areas as a Vehicle of Local Development
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 177 (2017) , s. 129-144. - Tytuł numeru: Wehikuły rozwoju lokalnego i regionalnego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168328571
article
21

Title:
Zarządzanie strategiczne rozwojem w kontekście współczesnych zmian instytucjonalnych = Strategic Management of Development in the Context of the Contemporary Institutional Changes
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - t. 48 (2016) , s. 111-121. - Tytuł numeru: Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168316393
article
22

Title:
Local Development Strategy in the Context of the Institution of the Contract
Source:
State, Society and Business - Development of Contemporary Management / red. Janusz TECZKE - Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016, s. 129-141. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-7-3
Access mode:
Nr:
2168308767
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Uwarunkowania i konsekwencje odmiennych koncepcji zarządzania obszarami metropolitalnymi - przypadek Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Source:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 55-67 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
Nr:
2168305767
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu.pl, 2016
Physical description:
214 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7556-830-1
Nr:
2168305749
See related chapters
25

Title:
Wstęp
Source:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 9-14
ISBN:
978-83-7556-830-1
Nr:
2168305751
preface / summary
See main document
26

Title:
Uwarunkowania, zasady i instrumenty nowego paradygmatu polityki regionalnej
Source:
Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa / red. Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015, s. 13-27
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-8246-5
Nr:
2168336645
chapter in book
27

Title:
Infrastruktura instytucjonalna jako szansa rozwoju krakowskiego obszaru funcjonalnego
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 63-79 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
Nr:
2168296529
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Problemy i wyzwania dotyczące rozwoju obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Dilemmas and Challenges in the Development of Urban Metropolitan Areas - the Case of the Cracow Metropolitan Area
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014) , s. 79-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295143
article
29

Title:
Przegląd i ocena obowiązującego systemu zarządzania polityką rozwoju na poziomie regionalnym, subregionalnym, powiatowym i gminnym wraz z rekomendacjami dotyczącymi pożądanych zmian w celu budowy modelu spójnego z poziomem krajowym : ekspertyza
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
232 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168308725
report
30

Title:
Territorial Partnerships as an Instrument of Urban Policy
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 253 (2014) , s. 11-28. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168331405
article
31

Conference:
VII Konferencja Krakowska "Przyszłość wolności. Wymiar krajowy - regionalny - międzynarodowy", Kraków, Polska, od 2014-06-09 do 2014-06-10
Title:
Dylematy wolności w gospodarce przestrzennej
Source:
Przyszłość wolności : wymiar krajowy - regionalny - międzynarodowy / red. Antoni Kukliński, Jacek Woźniak - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2014, s. 367-381 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju ; t. 7)
ISBN:
978-83-64155-69-7
Nr:
2168308081
chapter in conference materials
32

Title:
Infrastruktura instytucjonalna jako szansa rozwoju Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ, s. 122-136
Signature:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301789
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Author:
Aleksander Noworól , Magdalena Dej , Jarosław Działek , Bolesław Domański , Paweł Hałat , Krzysztof Gwosdz
Title:
Jakość i standardy przestrzeni zamieszkania, dostępność usług
Source:
Przestrzeń życia Polaków / oprac. Janusz Sepioł - Warszawa: 2014, s. 77-106
Access mode:
Nr:
2168337021
chapter in report
34

Title:
Functional Urban Area as the City of the Future = Miejski obszar funkcjonalny jako miasto przyszłości
Source:
Czasopismo Techniczne. Architektura = Technical Transactions. Architecture. - R. 111, z. 1-A (2014) , s. 143-157. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168332327
article
35

Author:
Aleksander Noworól , Magdalena Dej , Jarosław Działek , Bolesław Domański , Paweł Hałat , Krzysztof Gwosdz
Title:
Jakość i standardy przestrzeni zamieszkania, dostępność usług : II spotkanie seminaryjne 27 marca 2014 r.
Source:
Przestrzeń życia Polaków, s. 24 ekrany
Access mode:
Nr:
2168337019
varia
36

Author:
Aleksander Noworól , Agnieszka Szczudlińska-Kanoś
Title:
Polityka społeczna i rynek pracy w świetle regionalnej strategii rozwoju : analiza dokumentów strategicznych województwa małopolskiego = Social Policy and Labour Market Policy in the Regional Development Strategy : The Analyze of Strategic Documents of the Małopolskie Voivodeship
Source:
Polityka Społeczna. - nr 11-12 (2014) , s. 8-13. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168332315
article
37

Title:
Zarządzanie rozwojem funkcjonalnych obszarów miejskich w świetle koncepcji Adaptive Governance Elinor Ostrom
Source:
Partnerstwa w sferze publicznej / red. Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014, s. 99-110 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7383-741-6
Access mode:
Nr:
2168343241
chapter in monograph
38

Conference:
The 21st NISPAcee Annual Conference "Regionalisation and Inter-regional Cooperation", Belgrad, Serbia, od 2013-05-16 do 2013-05-18
Title:
The Role of Hybrid Partnerships in the Management of Development
Source:
The 21st NISPAcee Annual Conference, Regionalisation and Inter-regional Cooperation, May 16-18, 2013, Belgrade - Belgrad: NISPAcee, Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, 2013, s. 1-10 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168308009
chapter in conference materials
39

Title:
Diagnoza obszaru strategicznego "Kraków Metropolitalny" opracowana w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
41 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168332317
report
40

Title:
Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2013
Physical description:
180 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-514-0
Nr:
2168257728
monograph
41

Author:
Aleksander Noworól , Bolesław Domański
Title:
Cele, zasady i instrumenty polityki miejskiej woj. małopolskiego = Aims, Rules and Instruments of the Urban Policy of Małopolskie Voivodeship
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - nr 153 (2013) , s. 150-162. - Tytuł numeru: Badania miejskie i regionalne : doświadczenia i perspektywy : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Klasikowi z okazji 70. urodzin - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168308017
article
42

Title:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management
Number:
t. 14, z. 13, cz. 3
Publisher address:
Łódź ; Warszawa: Społeczna Akademia Nauk, 2013
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168336537
journal / series editorial
43

Author:
Aleksander Noworól , Bolesław Domański , Magdalena Dej , Jarosław Działek , Paweł Hałat
Title:
Polityka miejska Województwa Małopolskiego do 2020 roku
Source:
Małopolskie Studia Regionalne. - Nr 1(27) (2013) , s. 27-94 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168340311
article
44

Title:
Regional Development Plans and Programs in Poland : Current Situation and Challenges
Source:
Studia Regionalia. - vol. 35 (2013) , s. 25-36. - Tytuł numeru: Programming Regional Development in Poland : Theory and Practice - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168308129
article
45

Title:
Organizacja terytorialna - ewolucja pojęcia = Territorial Organization - Evolution of the Concept
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 14, z. 13, cz. 3 (2013) , s. 53-65. - Tytuł numeru: Zarządzanie organizacjami publicznymi - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168336541
article
46

Title:
Zarządzanie rozwojem w kontekście nowej polityki regionalnej = Management of Development in the Context of the New Regional Policy
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 169 (2013) , s. 157-167. - Tytuł numeru: Zarządzanie publiczne : koncepcje, metody, techniki - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168330011
article
47

Title:
Od Redakcji
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 14, z. 13, cz. 3, s. 5-9. - Tytuł numeru: Zarządzanie organizacjami publicznymi
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168336539
preface / summary
48

Title:
Dylematy i wyzwania rozwoju obszarów metropolitalnych, na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ, s. 133-142. - Streszcz.
Signature:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290311
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Title:
"Smart governance" a zarządzanie rozwojem w mieście przyszłości = "Smart Governance" and Management of Development in the City of the Future
Source:
Czasopismo Techniczne. Architektura. - R. 109, z. 1-A2 (2012) , s. 39-43, 44-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168308023
article
50

Conference:
Piąta Konferencja Krakowska "Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski", Kraków, Polska, od 2012-05-25 do 2012-05-26
Title:
Koncepcja hierarchizacji systemu planowania w świetle nowej polityki regionalnej w Polsce
Source:
Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku : strategie dla Polski / red. Antoni Kukliński, Jacek Woźniak - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej, 2012, s. 205-230 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju ; t. 5)
ISBN:
978-83-63091-68-8
Access mode:
Nr:
2168358598
chapter in conference materials
51

Title:
Regional and Local Development Management in the Light of Development Policy Territorialization
Source:
Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation / scien. ed.: Piotr BUŁA, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Bakyt U. Syzdykbayeva - Cracow - Astana: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2012, s. 77-87. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9
Nr:
2168308133
chapter in monograph
See main document
52

Author:
Aleksander Noworól , Kamila Noworól , Paweł Hałat
Title:
Partycypacja społeczna w zarządzaniu procesami rewitalizacji = Social Participation in Revitalization Management Processes
Source:
Problemy Rozwoju Miast. - z. 1 (2012) , s. 26-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168351090
article
53

Title:
Instrumenty lokalnej polityki oświatowej = Instruments of Local Educational Policy
Source:
Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - nr 3 (19) (2012) , s. 139-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168345588
article
54

Title:
Uwarunkowania projektów rewitalizacji wynikające z zarządzania rozwojem lokalnym = Conditionings of Urban Regeneration Schemes Resulting from Local Development Management
Source:
Czasopismo Techniczne. Architektura = Technical Transactions. Architecture. - R. 109, z. 12, z. 3-A (2012) , s. 27-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168332325
article
55

Author:
Aleksander Noworól , Kamila Noworól
Title:
Conditions and Challenges of Territorial Cooperation
Source:
Journal of Intercultural Management. - vol. 4, nr 4 (2012) , s. 5-17. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168308077
article
56

Title:
Kierunki i zmiany niezbędne do stworzenia docelowego systemu zarządzania polityką rozwoju na poziomie regionalnym : (uwzględniające dotychczasowe dokumenty strategiczne)
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
192 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Access mode:
Nr:
2168331403
report
57

Title:
Słowo wstępne
Source:
Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach / red. Antoni Kożuch, Aleksander Noworól - Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, s. 5-7
Series:
(Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego)
ISBN:
978-83-931253-8-8
Access mode:
Nr:
2168332323
preface / summary
See main document
58

Title:
Social Capital and Multilevel Territorial Management : the Case of Poland = Kapitał społeczny a wielopasmowe zarządzanie terytorialne : przypadek Polski
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 2 (2011) , s. 99-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308127
article
59

Title:
Animowanie współpracy międzysektorowej jako instrument rozwoju lokalnego i regionalnego = Stimulating of Inter-sector Cooperation as an Instrument of Local and Regional Development
Source:
Optimum : studia ekonomiczne. - nr 3 (51) (2011) , s. 54-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168332199
article
60

Title:
Zarządzanie miastem - podstawy teoretyczne
Source:
Strategiczne zarządzanie miastem : w teorii i praktyce Urzędu Miasta Poznania / red. Barbara Kożuch, Cezary Kochalski - Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, s. 25-41 - Bibliogr.
Series:
(Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 7)
ISBN:
978-83-931253-6-4
Access mode:
Nr:
2168342017
chapter in monograph
61

Title:
Kierunki zmian niezbędnych do stworzenia docelowego system zarządzania polityką rozwoju na poziomie lokalnym
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
279 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Access mode:
Nr:
2168332313
report
62

Title:
Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach [dokument elektroniczny]
Redakcja:
Kożuch Antoni
Publisher address:
Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011
Physical description:
149 s.: il.
Series:
(Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-931253-8-8
Access mode:
Nr:
2168332321
See related chapters
63

Title:
Problemy zarządzania międzykulturowego w procesach rewitalizacji obszarów miejskich
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 11, z. 3 (2010) , s. 7-18. - Tytuł numeru: Zarządzanie międzykulturowe w teorii i praktyce - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168346256
article
64

Title:
Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych. T. 1 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010
Physical description:
187 s.: il.
Series:
(Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-931253-3-3 ; 978-83-931253-4-0
Access mode:
Nr:
2168295233
See related chapters
65

Title:
Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych. T. 2 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010
Physical description:
[192] s.: il.
Series:
(Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-931253-3-3 ; 978-83-931253-5-7
Access mode:
Nr:
2168307957
66

Title:
Narzędzia poprawy jakości życia w miastach na przykładzie Małopolski = Instruments of Improvement of the Quality of Life - an Example of Malopolska Region [dokument elektroniczny]
Source:
Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych. T. 1 / red. Aleksander NOWORÓL - Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 99-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego)
ISBN:
978-83-931253-3-3 ; 978-83-931253-4-0
Access mode:
Nr:
2168295241
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju : małopolskie miasta - funkcje, potencjał i trendy rozwojowe
Kierownictwo:
Domański Bolesław
Publisher address:
Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2010
Physical description:
157, [3] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Wersja skrócona raportu "Badanie funkcji, potencjałów i trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim" zrealiz. na zlec. Departamentu Polityki Regionalnej Urzedu Marszałkowskiego Wojewodztwa Małopolskiego w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju - etap I"., Bibliogr.
ISBN:
978-83-61355-58-8
Access mode:
Nr:
2168308085
See related chapters
68

Title:
Rewitalizacja jako wyzwanie polityki rozwoju = Revitalization as a Challenge of the Development Policy [dokument elektroniczny]
Source:
O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane / red. Krzysztof Skalski - Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 29-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego)
ISBN:
978-83-931253-1-9
Access mode:
Nr:
2168328991
chapter in monograph
69

Author:
Bolesław Domański , Aleksander Noworól
Title:
Cele i zakres opracowania
Source:
Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju : małopolskie miasta - funkcje, potencjał i trendy rozwojowe / kier. Bolesław Domański oraz Aleksander Noworól - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, [2010], s. 9
ISBN:
978-83-61355-58-8
Access mode:
Nr:
2168308087
preface / summary
See main document
70

Author:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Title:
Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim : badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju" - etap I
Kierownictwo:
Domański Bolesław
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010
Physical description:
747 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Access mode:
Nr:
2168332331
See related chapters
71

Author:
Aleksander Noworól , Kamila Noworól , Paweł Hałat
Title:
Ocena warunków życia oraz funkcjonowania instytucji publicznych w miastach
Source:
Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim : badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju" - etap I / kier. Bolesław Domański, Aleksander Noworól - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010, s. 343-374
Access mode:
Nr:
2168332337
chapter in report
See main document
72

Author:
Bolesław Domański , Aleksander Noworól , Robert Guzik , Arkadiusz Kołoś
Title:
Ocena miast Małopolski ze względu na ich rolę, potencjał i tendencje rozwojowe
Source:
Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim : badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju" - etap I / kier. Bolesław Domański, Aleksander Noworól - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010, s. 578-588
Access mode:
Nr:
2168332341
chapter in report
See main document
73

Author:
Aleksander Noworól , Kamila Noworól
Title:
Obszary kryzysowe w miastach i potrzeby w sferze rewitalizacji przestrzeni miejskiej
Source:
Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim : badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju" - etap I / kier. Bolesław Domański, Aleksander Noworól - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010, s. 375-382
Access mode:
Nr:
2168332339
chapter in report
See main document
74

Author:
Aleksander Noworól , Kamila Noworól , Paweł Hałat , Jacek Woźniak , Katarzyna Peter-Bombik , Iga Pietraszko-Furmanek , Aldo Vargas Tetmajer
Title:
Regionalny kontekst krajowej polityki rewitalizacji
Source:
Założenia polityki rewitalizacji w Polsce / red. Zygmunt Ziobrowski - Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 2010, s. 72-125
Series:
(Rewitalizacja Miast Polskich ; t. 9)
ISBN:
978-83-89440-31-0
Nr:
2168354774
chapter in monograph
75

Author:
Aleksander Noworól , Kamila Noworól , Paweł Hałat , Katarzyna Peter-Bombik
Title:
Warunki życia w miastach oraz dostępność i jakość usług publicznych
Source:
Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju : małopolskie miasta - funkcje, potencjał i trendy rozwojowe / kier. Bolesław Domański oraz Aleksander Noworól - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, [2010], s. 46-93
ISBN:
978-83-61355-58-8
Access mode:
Nr:
2168308089
chapter in report
See main document
76

Author:
Bolesław Domański , Aleksander Noworól , Andrzej Zborowski , Robert Guzik , Arkadiusz Kołoś
Title:
Wnioski i rekomendacje
Source:
Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju : małopolskie miasta - funkcje, potencjał i trendy rozwojowe / kier. Bolesław Domański oraz Aleksander Noworól - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, [2010], s. 141-162
ISBN:
978-83-61355-58-8
Access mode:
Nr:
2168308091
chapter in report
See main document
77

Conference:
Procesy rewitalizacji a rozwój lokalny i regionalny, Kraków, Polska, od 2009-11-18 do 2009-11-19
Title:
Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Number:
nr 1-2 (9-10)
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010
Access mode:
Nr:
2168341075
journal / series editorial
78

Author:
Aleksander Noworól , Bolesław Domański
Title:
Cele regionalnej polityki miejskiej i dywersyfikacja jej instrumentów w sferach planowania, organizowania, bieżącego zarządzania i kontroli
Source:
Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim : badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju" - etap I / kier. Bolesław Domański, Aleksander Noworól - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010, s. 597-613
Access mode:
Nr:
2168332343
chapter in report
See main document
79

Author:
Aleksander Noworól , Kamila Noworól
Title:
Prospołeczne instrumenty zarządzania na przykładzie procesów rewitalizacji = Pro-Social Instruments of Management - An Example of the Urban Regeneration Processes
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (137) (2009) , s. 69-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168308131
article
80

Title:
Niespójność stosowanych w Polsce instrumentów polityki społecznej w sferze ograniczania bezrobocia = Inconsistency of Social Policy Instruments Applied in Poland in the Area of Unemployment Reduction
Source:
Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - nr 1(5) (2009) , s. 17-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168345594
article
81

Title:
Formy interwencji publicznej w zarządzaniu rozwojem na przykładzie terenów wiejskich = Public Intervention Types in the Management of the Rural Areas' Development
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 2 (2009) , s. 114-123. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168308125
article
82

Title:
Zarządzanie organizacjami terytorialnymi : pojęcie i istota = Management of Territorial Organizations : Concept and Essence
Source:
Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - nr 4(8) (2009) , s. 25-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168345590
article
83

Title:
Bariery rozwoju lokalnego w Polsce
Source:
Współpraca dla rozwoju : samorząd terytorialny jako reżyser lokalnego rozwoju : polityka społeczna jako instrument rozwoju / red. Zbigniew Ofiarski - Szczecin: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2008, s. 21-37. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie ; nr 1/2008)
ISBN:
978-83-88044-76-2
Access mode:
Nr:
2168332351
chapter in monograph
84

Title:
Zmiany systemu planowania rozwoju lokalnego i regionalnego jako przykład usprawniania usług publicznych = Changes in the Planning of the Local and Regional Development as the Example of Public Services Improvement
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2008) , s. 45-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168308123
article
85

Title:
Pojęcie rozwoju terytorialnego w kontekście nauk o zarządzaniu = The Notion of the Territorial Development in the Context of Managementciences
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 2 (2007) , s. 25-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168269906
article
86

Title:
Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2007
Physical description:
264 s.: il.; 23 cm.
Series:
(Zarządzanie w Sektorze Publicznym)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
ISBN:
978-83-233-2352-5
Nr:
2168308079
monograph
87

Title:
Park technologiczny Kraków-Wschód - historia, uwarunkowania, szanse
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 37 (2002) , s. 41-51
Nr:
2168308135
article
88

Author:
Stanisław Deńko , J. Faber , Krzysztof Görlich , K. Kromka , R. Kuzianik , A. Kwaśniak , M. Leśniak , Zdzisław Małecki , G. Narębska-Miler , J. Nedoma , Aleksander Noworól , Cz. Pędracki , A. Pociecha , D. Reczek , Janusz Sepioł , R. Techmański
Title:
Przeobrażenia gospodarcze w Krakowie
Publisher address:
Kraków: MENTOR, 1998
Physical description:
136, [80] s.: il.; 23 cm
Series:
(Problemy Sozologiczne Aglomeracji Miejsko-Przemysłowych ; nr 2/1998)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-902193-7-9
Nr:
2168347534
monograph
89

Title:
Instrumenty zarządzania rozwojem miasta
Publisher address:
Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział, 1998
Physical description:
186 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86847-70-0
Nr:
2168308083
monograph
1
The 15-Minute City - the Geographical Proximity of Services in Krakow / Aleksander NOWORÓL, Piotr KOPYCIŃSKI, Paweł HAŁAT, Jeremiasz SALAMON, Artur HOŁUJ // Sustainability. - vol. 14, iss. 12 (2022), s. 1-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/12/7103/htm. - ISSN 2071-1050
2
Miasto jako dobro wspólne - pojęcia, składowe, instrumenty = The City as a Common Good - Concepts, Components, Instruments / Aleksander NOWORÓL // W: Miasta w procesie przemian : w kierunku nowego stylu zarządzania miejskiego = Cities in Transition : Towards a New Style of Urban Governance / red. Krystian Heffner, Krzysztof Gasidło, Andrzej Klasik. - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2022. - (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 12/204). - S. 27-38. - ISBN 978-83-66847-37-8. - Pełny tekst: https://publikacje.pan.pl/chapter/124896/rozdzial-2-miasto-jako-dobro-wspolne-pojecia-skladowe-instrumenty-br
3
Pandemia COVID-19 jako stymulator procesów despacjalizacji / Aleksander NOWORÓL // W: Polityka przestrzenna w czasie kryzysu / red. nauk. Maciej Nowak. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021. - S. 9-30. - ISBN 978-83-66470-41-5. - Spis treści: https://www.researchgate.net/publication/349176759_Polityka_przestrzenna_w_czasie_kryzysuWstęp:
4
Czy Kraków może stać się miastem 15-minutowym? [on-line] / Aleksander NOWORÓL, Piotr KOPYCIŃSKI, Paweł Hałat, Jeremiasz SALAMON, Jarosław Baziak, Wojciech Sypek, Maria WIRCHNIAŃSKA. - Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2021. - 85 s. : il. - Bibliogr. - Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - ISBN 978-83-89410-39-9. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/12/30_v2_Czy-Krakow-moze-stac-sie-miastem-15-min.pdf
5
Hybrydyzacja jako wyraz inteligencji strategicznej w zarządzaniu rozwojem terytorialnym / Aleksander NOWORÓL // W: Inteligencja strategiczna w budowaniu przyszłości miast i regionów / red. nauk. Andrzej Klasik, Florian Kuźnik. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2020. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 27-35. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-671-2 ; 978-83-7875-672-9
6
Przesłanki tworzenia polityki przestrzennej na poziomie lokalnym = Grounds for Creating Spatial Policy at Local Level / Aleksander NOWORÓL // W: Funkcje narzędzi polityki przestrzennej = Functions of Spatial Policy Tools / red. Maciej J. Nowak . - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2020. - (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 5/197). - S. 9-28. - ISBN 978-83-63563-40-0. - Pełny tekst: http://publikacje.pan.pl/dlibra/publication/135472/edition/118442/content
7
Hybrydyzacja zarządzania rozwojem terytorialnym / Aleksander NOWORÓL. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. - 160 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66470-48-4
8
City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 139 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-822-3
9
Despacjalizacja jako instrument rozwoju terytorialnego = Despatialization as an Instrument of Territorial Development / Aleksander NOWORÓL // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 273-274 (2019), s. 19-28. - Summ.. - Tytuł numeru: Dynamika miejska i regionalna. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/131013/edition/114427/content. - ISSN 0079-3493
10
Management of the Kraków Functional Urban Area, in Poland, using a European Union Instrument : Integrated Territorial Investments / Aleksander NOWORÓL // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (48) (2019), s. 26-36. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/504/360. - ISSN 1898-3529
11
Smart Governance and Metropolitan Dimension, Case for Krakow, Poland / Aleksander NOWORÓL // Smart Cities and Regional Development (SCRD) Journal. - vol. 2, no. 1 (2018), s. 31-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.scrd.eu/index.php/scrd/article/view/24/21. - ISSN 2537-3803
12
Transformacja metropolii : przykład Krakowa = Transformation of Metropolis : Case of Cracow / Aleksander NOWORÓL // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 186 (2018), s. 167-175. - Summ.. - Tytuł numeru: Rola wielkich miast w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski = The Role of Big Cities in Social and Economic Development of Poland. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128436/edition/112042/content. - ISSN 0079-3507
13
Raport Końcowy projektu badawczego "Analiza skuteczności i efektywności instrumentów terytorialnych wdrażanych na poziomie regionalnym i lokalnym w ramach środków polityki spójności 2014-2020 oraz instrumentów terytorialnych i programów sektorowych wdrażanych w ramach krajowych środków budżetowych - rekomendacje dla systemu wdrażania KSRR 2030" [on-line] / Aleksander NOWORÓL. - Kraków ; Warszawa, 2018. - 1 s. ; 30 cm. - Pełny tekst: https://api.ngo.pl/media/get/92825
14
Terytorializacja polityki rozwoju jako element podniesienia konkurencyjności miast i regionów = Development Policy Territorialization as the Element of Enhancing Competitiveness of Cities and Regions / Aleksander NOWORÓL, Kamilla Noworól // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 184 (2018), s. 20-28. - Summ.. - Tytuł numeru: Rozwój lokalny i regionalny : teorie i zastosowania = Local and Regional Development : Theories and Applications. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/skpzk/125725. - ISSN 0079-3507
15
Zarządzanie funkcjonalnością miasta w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym - wyzwania i koncepcje teoretyczne / Aleksander NOWORÓL // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 24-32. - ISBN 978-83-7252-764-6
16
Instytucjonalne aspekty oceny skuteczności terytorialnej polityki rozwoju w kontekście strategii rozwoju województwa = Institutional Aspects of Evaluation of Territorial Development Policy in the Context of Regional Development Strategy / Aleksander NOWORÓL // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 268 (2017), s. 118-131. - Summ.. - Tytuł numeru: Terytorialny wymiar polityki regionalnej : polskie doświadczenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117892/edition/102524/content. - ISSN 0079-3493
17
Kontrakt jako instrument zarządzania obszarami funkcjonalnymi = Contract as an Instrument of Functional Areas Management / Aleksander NOWORÓL // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017), s. 86-93. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/103106/PDF/09_Noworol.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3507
18
Revitalization as an Instrument of Local Development in Poland / Aleksander NOWORÓL // W: Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century : Global Challenges, Local Answers / ed. István Takács. - Budapest: Óbuda University, 2017. - S. 287-296. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-963-449-027-2. - Pełny tekst: https://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/23_Noworol.pdf
19
Management of Territorial Development in Times of Uncertainty / Aleksander NOWORÓL, Paweł Hałat // W: The Complex Identity of Public Management : Aims, Attitudes, Approaches / ed. Beata Jałocha, Regina Lenart-Gansiniec, Ewa Bogacz-Wojtanowska, Grażyna Prawelska-Skrzypek. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017. - (Monographs and Studies of the Jagiellonian University Institute of Public Affairs). - S. 35-47. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65688-16-3 ; 978-83-65688-17-0. - Pełny tekst: http://www.isp.uj.edu.pl/documents/2103800/7252370/THE+COMPLEX+IDENTITY+OF+PUBLIC+MANAGEMENT/2b8f3673-716d-4342-9b37-6f1376b79bc7
20
Rewitalizacja obszarów miejskich jako wehikuł rozwoju lokalnego = Revitalization of Urban Areas as a Vehicle of Local Development / Aleksander NOWORÓL, Kamilla Noworól // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 177 (2017), s. 129-144. - Summ.. - Tytuł numeru: Wehikuły rozwoju lokalnego i regionalnego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/118589/edition/103170/content. - ISSN 0079-3507
21
Zarządzanie strategiczne rozwojem w kontekście współczesnych zmian instytucjonalnych = Strategic Management of Development in the Context of the Contemporary Institutional Changes / Aleksander Noworól // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - t. 48 (2016), s. 111-121. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu. - Bibliogr. - ISSN 1899-9867
22
Local Development Strategy in the Context of the Institution of the Contract / Aleksander NOWORÓL // W: State, Society and Business - Development of Contemporary Management / sci. ed. Janusz TECZKE. - Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016. - S. 129-141. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-7-3. - Pełny tekst: https://katzm-new.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/05/008.pdf
23
Uwarunkowania i konsekwencje odmiennych koncepcji zarządzania obszarami metropolitalnymi - przypadek Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / Aleksander NOWORÓL // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016. - S. 55-67. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-830-1
24
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016. - 214 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7556-830-1
25
Wstęp / Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016. - S. 9-14. - ISBN 978-83-7556-830-1
26
Uwarunkowania, zasady i instrumenty nowego paradygmatu polityki regionalnej / Aleksander Noworól // W: Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa / red. Mirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski . - Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 13-27. - ISBN 978-83-264-8246-5
27
Infrastruktura instytucjonalna jako szansa rozwoju krakowskiego obszaru funcjonalnego / Aleksander Noworól // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 63-79. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-763-2
28
Problemy i wyzwania dotyczące rozwoju obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Dilemmas and Challenges in the Development of Urban Metropolitan Areas - the Case of the Cracow Metropolitan Area / Aleksander Noworól // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014), s. 79-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/675/464. - ISSN 1898-6447
29
Przegląd i ocena obowiązującego systemu zarządzania polityką rozwoju na poziomie regionalnym, subregionalnym, powiatowym i gminnym wraz z rekomendacjami dotyczącymi pożądanych zmian w celu budowy modelu spójnego z poziomem krajowym : ekspertyza / Aleksander Noworól. - Kraków : , 2014. - 232 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mr.gov.pl/media/5648/Noworol_ekspertyza_2014_POPT.pdf
30
Territorial Partnerships as an Instrument of Urban Policy / Aleksander Noworól // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 253 (2014), s. 11-28. - Summ.. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania funkcjonalnymi obszarami miejskimi. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96033/edition/82781/content. - ISSN 0079-3493
31
Dylematy wolności w gospodarce przestrzennej / Aleksander Noworól // W: Przyszłość wolności : wymiar krajowy - regionalny - międzynarodowy / red. Antoni Kukliński, Jacek Woźniak. - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 2014. - (Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, ISSN 2083-8808 ; t. 7). - S. 367-381. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64155-69-7
32
Infrastruktura instytucjonalna jako szansa rozwoju Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego / Aleksander Noworól // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 122-136
33
Jakość i standardy przestrzeni zamieszkania, dostępność usług / Aleksander Noworól, Magdalena Dej, Jarosław Działek, Bolesław Domański, Paweł Hałat, Krzysztof Gwosdz // W: Przestrzeń życia Polaków / oprac. Janusz Sepioł. - Warszawa, 2014. - S. 77-106. - Pełny tekst: http://www.sarp.org.pl/pliki/1908_53fdc64bb3140-pzp_spistresci_1.pdf
34
Functional Urban Area as the City of the Future = Miejski obszar funkcjonalny jako miasto przyszłości / Aleksander Noworól // Czasopismo Techniczne. Architektura = Technical Transactions. Architecture. - R. 111, z. 1-A (2014), s. 143-157. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=1090491. - ISSN 1897-6271
35
Jakość i standardy przestrzeni zamieszkania, dostępność usług : II spotkanie seminaryjne 27 marca 2014 r. / Aleksander Noworól, Magdalena Dej, Jarosław Działek, Bolesław Domański, Paweł Hałat, Krzysztof Gwosdz // W: Przestrzeń życia Polaków. - (2014), s. 24 ekrany. - Pełny tekst: http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2149/36/1/jakosc_i_standardy_przestrzeni_zamieszkania_dostepnosc_uslug_prof.noworol.pdf
36
Polityka społeczna i rynek pracy w świetle regionalnej strategii rozwoju : analiza dokumentów strategicznych województwa małopolskiego = Social Policy and Labour Market Policy in the Regional Development Strategy : The Analyze of Strategic Documents of the Małopolskie Voivodeship / Aleksander Noworól, Agnieszka Szczudlińska-Kanoś // Polityka Społeczna. - nr 11-12 (2014), s. 8-13. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-4729
37
Zarządzanie rozwojem funkcjonalnych obszarów miejskich w świetle koncepcji Adaptive Governance Elinor Ostrom / Aleksander Noworól // W: Partnerstwa w sferze publicznej / red. Anna Kołomycew, Bogusław Kotarba . - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. - S. 99-110. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7383-741-6. - Pełny tekst: https://www.academia.edu/9814670
38
The Role of Hybrid Partnerships in the Management of Development / Aleksander Noworól // W: The 21st NISPAcee Annual Conference, Regionalisation and Inter-regional Cooperation, May 16-18, 2013, Belgrade. - Belgrad: NISPAcee, Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, 2013. - S. 1-10. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.nispa.org/files/conferences/2013/papers/201304101749590.Nowor%C3%B3l-paper_20130405.pdf
39
Diagnoza obszaru strategicznego "Kraków Metropolitalny" opracowana w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa / Aleksander Noworól. - Kraków, 2013. - 41 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/113569/karta#http://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=113569&wer=0&new=t&mode=shw
40
Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego / Aleksander Noworól. - Warszawa: CeDeWu, 2013. - 180 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-514-0
41
Cele, zasady i instrumenty polityki miejskiej woj. małopolskiego = Aims, Rules and Instruments of the Urban Policy of Małopolskie Voivodeship / Aleksander Noworól, Bolesław Domański // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - nr 153 (2013), s. 150-162. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania miejskie i regionalne : doświadczenia i perspektywy : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Klasikowi z okazji 70. urodzin. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112008/edition/97276/content. - ISSN 0079-3507
42
Przedsiębiorczość i Zarządzanie / red. nauk. Aleksander Noworól. - Łódź ; Warszawa : Społeczna Akademia Nauk, 2013. - t. 14, z. 13, cz. 3. - Pełny tekst: http://przedsiebiorczoscizarzadzanie.san.edu.pl. - ISSN 1733-2486
43
Polityka miejska Województwa Małopolskiego do 2020 roku / Aleksander Noworól, Bolesław Domański, Magdalena Dej, Jarosław Działek, Paweł Hałat // Małopolskie Studia Regionalne. - Nr 1(27) (2013), s. 27-94. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2016/05/MSR_nr_1_2-2013_www.pdf. - ISSN 2080-8151
44
Regional Development Plans and Programs in Poland : Current Situation and Challenges / Aleksander Noworól // Studia Regionalia / eds.: Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Woźniak. - vol. 35 (2013), s. 25-36. - Summ.. - Tytuł numeru: Programming Regional Development in Poland : Theory and Practice. - Bibliogr. - ISSN 0860-3375
45
Organizacja terytorialna - ewolucja pojęcia = Territorial Organization - Evolution of the Concept / Aleksander Noworól // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. nauk. Aleksander Noworól. - t. 14, z. 13, cz. 3 (2013), s. 53-65. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie organizacjami publicznymi. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-13-3.pdf. - ISSN 1733-2486
46
Zarządzanie rozwojem w kontekście nowej polityki regionalnej = Management of Development in the Context of the New Regional Policy / Aleksander Noworól // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 169 (2013), s. 157-167. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie publiczne : koncepcje, metody, techniki. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/14_A.Noworol__Zarzadzanie_rozwojem_w_kontekscie_nowej_polityki_regionalnej.pdf. - ISSN 2083-8611
47
Od Redakcji / Aleksander Noworól // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. nauk. Aleksander Noworól. - t. 14, z. 13, cz. 3 (2013), s. 5-9. - Tytuł numeru: Zarządzanie organizacjami publicznymi. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-13-3.pdf
48
Dylematy i wyzwania rozwoju obszarów metropolitalnych, na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / Aleksander Noworól // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2013), s. 133-142. - Streszcz.
49
"Smart governance" a zarządzanie rozwojem w mieście przyszłości = "Smart Governance" and Management of Development in the City of the Future / Aleksander Noworl // Czasopismo Techniczne. Architektura. - R. 109, z. 1-A2 (2012), s. 39-43, 44-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i1/i2/i2/i8/i6/r12286/NoworolA_SmartGovernance.pdf. - ISSN 0011-4561
50
Koncepcja hierarchizacji systemu planowania w świetle nowej polityki regionalnej w Polsce / Aleksander Noworól // W: Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku : strategie dla Polski / red. Antoni Kukliński, Jacek Woźniak. - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej, 2012. - (Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, ISSN 2083-8808 ; t. 5). - S. 205-230. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63091-68-8. - Pełny tekst: https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2012/12/Zielona2012_20121218_SIEC_OPTI.pdf
51
Regional and Local Development Management in the Light of Development Policy Territorialization / Aleksander Noworól // W: Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation / scien. ed.: Piotr BUŁA, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Bakyt U. Syzdykbayeva. - Cracow - Astana: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2012. - S. 77-87. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9
52
Partycypacja społeczna w zarządzaniu procesami rewitalizacji = Social Participation in Revitalization Management Processes / Aleksander Noworól, Kamila Noworól, Paweł Hałat // Problemy Rozwoju Miast. - z. 1 (2012), s. 26-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-8766a5cb-4720-46d0-9620-6bbdedc0213e. - ISSN 1733-2435
53
Instrumenty lokalnej polityki oświatowej = Instruments of Local Educational Policy / Aleksander Noworól // Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - nr 3 (19) (2012), s. 139-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2012/Zarzadzanie-Publiczne-3-2012/art/1419/. - ISSN 1896-0200
54
Uwarunkowania projektów rewitalizacji wynikające z zarządzania rozwojem lokalnym = Conditionings of Urban Regeneration Schemes Resulting from Local Development Management / Aleksander Noworól // Czasopismo Techniczne. Architektura = Technical Transactions. Architecture. - R. 109, z. 12, z. 3-A (2012), s. 27-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=906556. - ISSN 1897-6271
55
Conditions and Challenges of Territorial Cooperation / Alexander Noworól, Kamilla Noworól // Journal of Intercultural Management. - vol. 4, nr 4 (2012), s. 5-17. - Summ. - Pełny tekst: http://joim.pl/wp-content/uploads/2020/01/JOIM_4_4.pdf. - ISSN 2080-0150
56
Kierunki i zmiany niezbędne do stworzenia docelowego systemu zarządzania polityką rozwoju na poziomie regionalnym : (uwzględniające dotychczasowe dokumenty strategiczne) / Aleksander Noworól. - Kraków : , 2011. - 192 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.academia.edu/1162687/Kierunki_i_zmiany_niezb%C4%99dne_do_stworzenia_docelowego_systemu_zarz%C4%85dzania_polityk%C4%85_rozwoju_na_poziomie_regionalnym_uwzgl%C4%99dniaj%C4%85ce_dotychczasowe_dokumenty_strategiczne_
57
Słowo wstępne / Aleksander Noworól // W: Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach [on-line] / red. nauk. Antoni Kożuch, Aleksander Noworól. - Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - (Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego). - S. 5-7. - ISBN 978-83-931253-8-8. - Pełny tekst: https://ecitydoc.com/downloadFile/instrumenty-zarzdzania-rozwojem-w-przedsibiorczych-gminach_pdf
58
Social Capital and Multilevel Territorial Management : the Case of Poland = Kapitał społeczny a wielopasmowe zarządzanie terytorialne : przypadek Polski / Aleksander Noworól // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 2 (2011), s. 99-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
59
Animowanie współpracy międzysektorowej jako instrument rozwoju lokalnego i regionalnego = Stimulating of Inter-sector Cooperation as an Instrument of Local and Regional Development / Aleksander Noworól // Optimum : studia ekonomiczne. - nr 3 (51) (2011), s. 54-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.academia.edu/1405972/ANIMOWANIE_WSP%C3%93%C5%81PRACY_MI%C4%98DZYSEKTOROWEJ_JAKO_INSTRUMENT_ROZWOJU_LOKALNEGO_I_REGIONALNEGO_-_STIMULATING_OF_INTER-SECTOR_COOPERATION_AS_AN_INSTRUMENT_OF_LOCAL_AND_REGIONAL_DEVELOPMENT. - ISSN 1506-7637
60
Zarządzanie miastem - podstawy teoretyczne / Aleksander Noworól // W: Strategiczne zarządzanie miastem : w teorii i praktyce Urzędu Miasta Poznania / red. Barbara Kożuch, Cezary Kochalski . - Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - (Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 7). - S. 25-41. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931253-6-4. - Pełny tekst: http://www.noworol.eu/wp-content/uploads/2016/11/monografia-6.pdf#page=26
61
Kierunki zmian niezbędnych do stworzenia docelowego system zarządzania polityką rozwoju na poziomie lokalnym / Aleksander Noworól. - Kraków, 2011. - 279 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.academia.edu/1461745/Kierunki_zmian_niezb%C4%99dnych_do_stworzenia_docelowego_system_zarz%C4%85dzania_polityk%C4%85_rozwoju_na_poziomie_lokalnym
62
Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach [on-line] / red. nauk. Antoni Kożuch, Aleksander Noworól. - Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - 149 s. : il. - Bibliogr. przy rozdz. - (Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego). - ISBN 978-83-931253-8-8. - Pełny tekst: https://ecitydoc.com/downloadFile/instrumenty-zarzdzania-rozwojem-w-przedsibiorczych-gminach_pdf
63
Problemy zarządzania międzykulturowego w procesach rewitalizacji obszarów miejskich / Aleksander Noworól // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 11, z. 3 (2010), s. 7-18. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie międzykulturowe w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XI-3.pdf. - ISSN 1733-2486
64
Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych. T. 1 [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Aleksander Noworól. - Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - 187 s. : il. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. - Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - ISBN 978-83-931253-3-3 ; 978-83-931253-4-0. - Pełny tekst: https://isp.uj.edu.pl/documents/2103800/139368467/Jako%C5%9B%C4%87+%C5%BCycia+a+procesy+zarz%C4%85dzania+rozwojem+i+funkcjonowaniem+organizacji+publicznych+%281%29/95095470-ffff-4482-a2b7-597a1d54f644
65
Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych. T. 2 [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Aleksander Noworól. - Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - [192] s. : il. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. - Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - ISBN 978-83-931253-3-3 ; 978-83-931253-5-7. - Pełny tekst: https://isp.uj.edu.pl/documents/2103800/139368467/Jako%C5%9B%C4%87+%C5%BCycia+a+procesy+zarz%C4%85dzania+rozwojem+i+funkcjonowaniem+organizacji+publicznych+(2)
66
Narzędzia poprawy jakości życia w miastach na przykładzie Małopolski = Instruments of Improvement of the Quality of Life - an Example of Malopolska Region / Aleksander Noworól // W: Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych. T. 1 [Dokument elektroniczny] / red. Aleksander NOWORÓL . - Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - (Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego). - S. 99-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931253-3-3 ; 978-83-931253-4-0. - Pełny tekst: https://isp.uj.edu.pl/documents/2103800/139368467/Jako%C5%9B%C4%87+%C5%BCycia+a+procesy+zarz%C4%85dzania+rozwojem+i+funkcjonowaniem+organizacji+publicznych+%281%29/95095470-ffff-4482-a2b7-597a1d54f644
67
Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju : małopolskie miasta - funkcje, potencjał i trendy rozwojowe / kier. Bolesław Domański oraz Aleksander Noworól. - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, [2010]. - 157, [3] s. : il. ; 30 cm. - Wersja skrócona raportu "Badanie funkcji, potencjałów i trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim" zrealiz. na zlec. Departamentu Polityki Regionalnej Urzedu Marszałkowskiego Wojewodztwa Małopolskiego w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju - etap I". - Bibliogr. - ISBN 978-83-61355-58-8. - Pełny tekst: http://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2010/09/Miasta.pdf
68
Rewitalizacja jako wyzwanie polityki rozwoju = Revitalization as a Challenge of the Development Policy / Aleksander Noworól // W: O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Krzysztof Skalski. - Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - (Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego). - S. 29-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931253-1-9. - Pełny tekst: http://www.noworol.eu/wp-content/uploads/2016/11/monografia-2.pdf
69
Cele i zakres opracowania / Bolesław Domański, Aleksander Noworól // W: Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju : małopolskie miasta - funkcje, potencjał i trendy rozwojowe / kier. Bolesław Domański oraz Aleksander Noworól. - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, [2010]. - S. 9. - ISBN 978-83-61355-58-8. - Pełny tekst: http://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2010/09/Miasta.pdf
70
Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim : badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju" - etap I / kier. Bolesław Domański, Aleksander Noworól. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010. - 747 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/pokl/Documents/baza-badan/priorytetVIII/Badanie-funkcji-potencjalu-oraz-trendow-rozwojowych-miast.pdf
71
Ocena warunków życia oraz funkcjonowania instytucji publicznych w miastach / Aleksander Noworól, Kamila Noworól, Paweł Hałat // W: Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim : badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju" - etap I / kier. Bolesław Domański, Aleksander Noworól. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010. - S. 343-374. - Pełny tekst: http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/pokl/Documents/baza-badan/priorytetVIII/Badanie-funkcji-potencjalu-oraz-trendow-rozwojowych-miast.pdf
72
Ocena miast Małopolski ze względu na ich rolę, potencjał i tendencje rozwojowe / Bolesław Domański, Aleksander Noworól, Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś // W: Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim : badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju" - etap I / kier. Bolesław Domański, Aleksander Noworól. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010. - S. 578-588. - Pełny tekst: http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/pokl/Documents/baza-badan/priorytetVIII/Badanie-funkcji-potencjalu-oraz-trendow-rozwojowych-miast.pdf
73
Obszary kryzysowe w miastach i potrzeby w sferze rewitalizacji przestrzeni miejskiej / Kamila Noworól, Aleksander Noworól // W: Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim : badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju" - etap I / kier. Bolesław Domański, Aleksander Noworól. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010. - S. 375-382. - Pełny tekst: http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/pokl/Documents/baza-badan/priorytetVIII/Badanie-funkcji-potencjalu-oraz-trendow-rozwojowych-miast.pdf
74
Regionalny kontekst krajowej polityki rewitalizacji / Aleksander Noworól, Kamila Noworól, Paweł Hałat, Jacek Woźniak, Katarzyna Peter-Bombik, Iga Pietraszko-Furmanek, Aldo Vargas Tetmajer // W: Założenia polityki rewitalizacji w Polsce / red. Zygmunt Ziobrowski. - Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 2010. - (Rewitalizacja Miast Polskich ; t. 9). - S. 72-125. - ISBN 978-83-89440-31-0
75
Warunki życia w miastach oraz dostępność i jakość usług publicznych / Aleksander Noworól, Kamila Noworól, Paweł Hałat, Katarzyna Peter-Bombik // W: Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju : małopolskie miasta - funkcje, potencjał i trendy rozwojowe / kier. Bolesław Domański oraz Aleksander Noworól. - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, [2010]. - S. 46-93. - ISBN 978-83-61355-58-8. - Pełny tekst: http://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2010/09/Miasta.pdf
76
Wnioski i rekomendacje / Bolesław Domański, Aleksander Noworól, Andrzej Zborowski, Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś // W: Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju : małopolskie miasta - funkcje, potencjał i trendy rozwojowe / kier. Bolesław Domański oraz Aleksander Noworól. - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, [2010]. - S. 141-162. - ISBN 978-83-61355-58-8. - Pełny tekst: http://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2010/09/Miasta.pdf
77
Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego / red. numeru Aleksander Noworól. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - nr 1-2 (9-10). - Pełny tekst: https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/. - ISSN 1896-0200
78
Cele regionalnej polityki miejskiej i dywersyfikacja jej instrumentów w sferach planowania, organizowania, bieżącego zarządzania i kontroli / Aleksander Noworól, Bolesław Domański // W: Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim : badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju" - etap I / kier. Bolesław Domański, Aleksander Noworól. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010. - S. 597-613. - Pełny tekst: http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/pokl/Documents/baza-badan/priorytetVIII/Badanie-funkcji-potencjalu-oraz-trendow-rozwojowych-miast.pdf
79
Prospołeczne instrumenty zarządzania na przykładzie procesów rewitalizacji = Pro-Social Instruments of Management - An Example of the Urban Regeneration Processes / Aleksander Noworól, Kamila Noworól // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (137) (2009), s. 69-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2009_NR_3(137).pdf. - ISSN 0137-5466
80
Niespójność stosowanych w Polsce instrumentów polityki społecznej w sferze ograniczania bezrobocia = Inconsistency of Social Policy Instruments Applied in Poland in the Area of Unemployment Reduction / Aleksander Noworól // Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - nr 1(5) (2009), s. 17-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2009/Numer-1-2009/art/5494/. - ISSN 1896-0200
81
Formy interwencji publicznej w zarządzaniu rozwojem na przykładzie terenów wiejskich = Public Intervention Types in the Management of the Rural Areas' Development / Aleksander Noworól // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 2 (2009), s. 114-123. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
82
Zarządzanie organizacjami terytorialnymi : pojęcie i istota = Management of Territorial Organizations : Concept and Essence / Aleksander Noworól // Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - nr 4(8) (2009), s. 25-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/76498/noworol_zarzadzanie_organizacjami_terytorialnymi_2009.pdf. - ISSN 1896-0200
83
Bariery rozwoju lokalnego w Polsce / Aleksander Noworól // W: Współpraca dla rozwoju : samorząd terytorialny jako reżyser lokalnego rozwoju : polityka społeczna jako instrument rozwoju / red. Zbigniew Ofiarski. - Szczecin: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2008. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, ISSN 1898-7591 ; nr 1/2008). - S. 21-37. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88044-76-2. - Pełny tekst: https://www.academia.edu/636926/BARIERY_ROZWOJU_LOKALNEGO_W_POLSCE
84
Zmiany systemu planowania rozwoju lokalnego i regionalnego jako przykład usprawniania usług publicznych = Changes in the Planning of the Local and Regional Development as the Example of Public Services Improvement / Aleksander Noworól // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2008), s. 45-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
85
Pojęcie rozwoju terytorialnego w kontekście nauk o zarządzaniu = The Notion of the Territorial Development in the Context of Managementciences / Aleksander Noworól // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 2 (2007), s. 25-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
86
Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej / Aleksander Noworól. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2007. - 264 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - Zarządzanie w Sektorze Publicznym. - ISBN 978-83-233-2352-5
87
Park technologiczny Kraków-Wschód - historia, uwarunkowania, szanse / Aleksander Noworól // Świat Nieruchomości. - nr 37 (2002), s. 41-51. - ISSN 1231-8841
88
Przeobrażenia gospodarcze w Krakowie / red. Zdzisław Małecki ; oprac. S. Deńko, J. Faber, K. Görlich, K. Kromka, R. Kuzianik, A. Kwaśniak, M. Leśniak, Z. Małecki, G. Narębska-Miler, J. Nedoma, A. Noworól, Cz. Pędracki, A. Pociecha, D. Reczek, J. Sepioł, R. Techmański. - Kraków : MENTOR, 1998. - 136, [80] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - Problemy Sozologiczne Aglomeracji Miejsko-Przemysłowych ; nr 2/1998. - ISBN 83-902193-7-9
89
Instrumenty zarządzania rozwojem miasta / Aleksander Noworól. - Kraków : Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział, 1998. - 186 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86847-70-0
1
Noworól A., Kopyciński P., Hałat P., Salamon J., Hołuj A., (2022), The 15-Minute City - the Geographical Proximity of Services in Krakow, "Sustainability", vol. 14, iss. 12, s. 1-34; https://www.mdpi.com/2071-1050/14/12/7103/htm
2
Noworól A., (2022), Miasto jako dobro wspólne - pojęcia, składowe, instrumenty. [W:] Heffner K., Gasidło K., Klasik A. (red.), Miasta w procesie przemian : w kierunku nowego stylu zarządzania miejskiego (Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN; t. 12/204), Warszawa : Polska Akademia Nauk, s. 27-38.
3
Noworól A., (2021), Pandemia COVID-19 jako stymulator procesów despacjalizacji. [W:] Nowak M. (red.), Polityka przestrzenna w czasie kryzysu, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 9-30.
4
Noworól A., Kopyciński P., Hałat P., Salamon J., Baziak J., Sypek W., Wirchniańska M., (2021), Czy Kraków może stać się miastem 15-minutowym?, [on-line], Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 85 s.
5
Noworól A., (2020), Hybrydyzacja jako wyraz inteligencji strategicznej w zarządzaniu rozwojem terytorialnym. [W:] Klasik A., Kuźnik F. (red.), Inteligencja strategiczna w budowaniu przyszłości miast i regionów, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 27-35.
6
Noworól A., (2020), Przesłanki tworzenia polityki przestrzennej na poziomie lokalnym. [W:] Nowak (red.), Funkcje narzędzi polityki przestrzennej (Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN; t. 5/197), Warszawa : Polska Akademia Nauk, s. 9-28.
7
Noworól A., (2020), Hybrydyzacja zarządzania rozwojem terytorialnym, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 160 s.
8
Noworól A., Jopek D. (red.), (2020), City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century: the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 139 s.
9
Noworól A., (2019), Despacjalizacja jako instrument rozwoju terytorialnego, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 273-274, s. 19-28; https://journals.pan.pl/dlibra/publication/131013/edition/114427/content
10
Noworól A., (2019), Management of the Kraków Functional Urban Area, in Poland, using a European Union Instrument : Integrated Territorial Investments, "Zarządzanie Publiczne", nr 2 (48), s. 26-36; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/504/360
11
Noworól A., (2018), Smart Governance and Metropolitan Dimension, Case for Krakow, Poland, "Smart Cities and Regional Development (SCRD) Journal", vol. 2, no. 1, s. 31-37; http://www.scrd.eu/index.php/scrd/article/view/24/21
12
Noworól A., (2018), Transformacja metropolii : przykład Krakowa, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 186, s. 167-175; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128436/edition/112042/content
13
Noworól A., (2018), Raport Końcowy projektu badawczego "Analiza skuteczności i efektywności instrumentów terytorialnych wdrażanych na poziomie regionalnym i lokalnym w ramach środków polityki spójności 2014-2020 oraz instrumentów terytorialnych i programów sektorowych wdrażanych w ramach krajowych środków budżetowych - rekomendacje dla systemu wdrażania KSRR 2030". [W:] , Kraków ; Warszawa :
14
Noworól A., Noworól K., (2018), Terytorializacja polityki rozwoju jako element podniesienia konkurencyjności miast i regionów, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 184, s. 20-28; http://journals.pan.pl/skpzk/125725
15
Noworól A., (2018), Zarządzanie funkcjonalnością miasta w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym - wyzwania i koncepcje teoretyczne. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 24-32.
16
Noworól A., (2017), Instytucjonalne aspekty oceny skuteczności terytorialnej polityki rozwoju w kontekście strategii rozwoju województwa, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 268, s. 118-131; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117892/edition/102524/content
17
Noworól A., (2017), Kontrakt jako instrument zarządzania obszarami funkcjonalnymi, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 174, s. 86-93; http://journals.pan.pl/Content/103106/PDF/09_Noworol.pdf?handler=pdf
18
Noworól A., (2017), Revitalization as an Instrument of Local Development in Poland. [W:] Takács I. (red.), Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century : Global Challenges, Local Answers, Budapest : Óbuda University, s. 287-296.
19
Noworól A., Hałat P., (2017), Management of Territorial Development in Times of Uncertainty. [W:] Jałocha B., Lenart-Gansiniec R., Bogacz-Wojtanowska E., Prawelska-Skrzypek G. (red.), The Complex Identity of Public Management : Aims, Attitudes, Approaches, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 35-47.
20
Noworól A., Noworól K., (2017), Rewitalizacja obszarów miejskich jako wehikuł rozwoju lokalnego, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 177, s. 129-144; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/118589/edition/103170/content
21
Noworól A., (2016), Zarządzanie strategiczne rozwojem w kontekście współczesnych zmian instytucjonalnych, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", t. 48, s. 111-121.
22
Noworól A., (2016), Local Development Strategy in the Context of the Institution of the Contract. [W:] TECZKE J. (red.), State, Society and Business - Development of Contemporary Management, Cracow ; Saint Petersburg : Cracow University of Economics, s. 129-141.
23
Noworól A., (2016), Uwarunkowania i konsekwencje odmiennych koncepcji zarządzania obszarami metropolitalnymi - przypadek Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. [W:] Noworól A., Hołuj A. (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 55-67.
24
Noworól A., Hołuj A. (red.), (2016), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast: studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Warszawa : CeDeWu.pl, 214 s.
25
Noworól A., Hołuj A., (2016), Wstęp. [W:] Noworól A., Hołuj A. (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 9-14.
26
Noworól A., (2015), Uwarunkowania, zasady i instrumenty nowego paradygmatu polityki regionalnej. [W:] Stec M., Bandarzewski K. (red.), Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa (Monografie), Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, s. 13-27.
27
Noworól A., (2015), Infrastruktura instytucjonalna jako szansa rozwoju krakowskiego obszaru funcjonalnego. [W:] KUDŁACZ T., HOŁUJ A. (red.), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy, Warszawa : CeDeWu, s. 63-79.
28
Noworól A., (2014), Problemy i wyzwania dotyczące rozwoju obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (936), s. 79-93; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/675/464
29
Noworól A., (2014), Przegląd i ocena obowiązującego systemu zarządzania polityką rozwoju na poziomie regionalnym, subregionalnym, powiatowym i gminnym wraz z rekomendacjami dotyczącymi pożądanych zmian w celu budowy modelu spójnego z poziomem krajowym: ekspertyza, Kraków : , 232 s.
30
Noworól A., (2014), Territorial Partnerships as an Instrument of Urban Policy, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 253, s. 11-28; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96033/edition/82781/content
31
Noworól A., (2014), Dylematy wolności w gospodarce przestrzennej. [W:] Kukliński A., Woźniak J. (red.), Przyszłość wolności : wymiar krajowy - regionalny - międzynarodowy (Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju; t. 7), Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, s. 367-381.
32
Noworól A., (2014), Infrastruktura instytucjonalna jako szansa rozwoju Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. [W:] Tadeusz KUDŁACZ (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 122-136.
33
Noworól A., Dej M., Działek J., Domański B., Hałat P., Gwosdz K., (2014), Jakość i standardy przestrzeni zamieszkania, dostępność usług. [W:] Sepioł (red.), Przestrzeń życia Polaków, Warszawa :, s. 77-106.
34
Noworól A., (2014), Functional Urban Area as the City of the Future, "Czasopismo Techniczne. Architektura", R. 111, z. 1-A, s. 143-157; http://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=1090491
35
Noworól A., Dej M., Działek J., Domański B., Hałat P., Gwosdz K., (2014), Jakość i standardy przestrzeni zamieszkania, dostępność usług : II spotkanie seminaryjne 27 marca 2014 r.. [W:] Przestrzeń życia Polaków, s. 24 ekrany.
36
Noworól A., Szczudlińska-Kanoś A., (2014), Polityka społeczna i rynek pracy w świetle regionalnej strategii rozwoju : analiza dokumentów strategicznych województwa małopolskiego, "Polityka Społeczna", nr 11-12, s. 8-13.
37
Noworól A., (2014), Zarządzanie rozwojem funkcjonalnych obszarów miejskich w świetle koncepcji Adaptive Governance Elinor Ostrom. [W:] Kołomycew A., Kotarba B. (red.), Partnerstwa w sferze publicznej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 99-110.
38
Noworól A., (2013), The Role of Hybrid Partnerships in the Management of Development. [W:] The 21st NISPAcee Annual Conference, Regionalisation and Inter-regional Cooperation, May 16-18, 2013, Belgrade, Belgrad : NISPAcee, Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade, s. 1-10.
39
Noworól A., (2013), Diagnoza obszaru strategicznego "Kraków Metropolitalny" opracowana w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa, Kraków : , 41 s.
40
Noworól A., (2013), Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego, Warszawa : CeDeWu, 180 s.
41
Noworól A., Domański B., (2013), Cele, zasady i instrumenty polityki miejskiej woj. małopolskiego, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", nr 153, s. 150-162; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112008/edition/97276/content
42
Przedsiębiorczość i Zarządzanie / red. nauk. Aleksander Noworól Łódź ; Warszawa : Społeczna Akademia Nauk, 2013. - t. 14, z. 13, cz. 3. - . - 1733-2486
43
Noworól A., Domański B., Dej M., Działek J., Hałat P., (2013), Polityka miejska Województwa Małopolskiego do 2020 roku, "Małopolskie Studia Regionalne", Nr 1(27), s. 27-94; https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2016/05/MSR_nr_1_2-2013_www.pdf
44
Noworól A., (2013), Regional Development Plans and Programs in Poland : Current Situation and Challenges, "Studia Regionalia", vol. 35, s. 25-36.
45
Noworól A., (2013), Organizacja terytorialna - ewolucja pojęcia, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 14, z. 13, cz. 3, s. 53-65; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-13-3.pdf
46
Noworól A., (2013), Zarządzanie rozwojem w kontekście nowej polityki regionalnej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 169, s. 157-167; https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/14_A.Noworol__Zarzadzanie_rozwojem_w_kontekscie_nowej_polityki_regionalnej.pdf
47
Noworól A., (2013), Od Redakcji. [W:] Noworól A. (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie, s. 5-9.
48
Noworól A., (2013), Dylematy i wyzwania rozwoju obszarów metropolitalnych, na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. [W:] Tadeusz KUDŁACZ (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2, s. 133-142.
49
Noworól A., (2012), "Smart governance" a zarządzanie rozwojem w mieście przyszłości, "Czasopismo Techniczne. Architektura", R. 109, z. 1-A2, s. 39-43, 44-48; https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i1/i2/i2/i8/i6/r12286/NoworolA_SmartGovernance.pdf
50
Noworól A., (2012), Koncepcja hierarchizacji systemu planowania w świetle nowej polityki regionalnej w Polsce. [W:] Kukliński A., Woźniak J. (red.), Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku : strategie dla Polski (Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju; t. 5), Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej, s. 205-230.
51
Noworól A., (2012), Regional and Local Development Management in the Light of Development Policy Territorialization. [W:] Buła P., Czekaj J., Łyszczarz H., Syzdykbayeva B. (red.), Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation, Cracow - Astana : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, s. 77-87.
52
Noworól A., Noworól K., Hałat P., (2012), Partycypacja społeczna w zarządzaniu procesami rewitalizacji, "Problemy Rozwoju Miast", z. 1, s. 26-39; http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-8766a5cb-4720-46d0-9620-6bbdedc0213e
53
Noworól A., (2012), Instrumenty lokalnej polityki oświatowej, "Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego", nr 3 (19), s. 139-150; http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2012/Zarzadzanie-Publiczne-3-2012/art/1419/
54
Noworól A., (2012), Uwarunkowania projektów rewitalizacji wynikające z zarządzania rozwojem lokalnym, "Czasopismo Techniczne. Architektura", R. 109, z. 12, z. 3-A, s. 27-31; http://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=906556
55
Noworól A., Noworól K., (2012), Conditions and Challenges of Territorial Cooperation, "Journal of Intercultural Management", vol. 4, nr 4, s. 5-17; http://joim.pl/wp-content/uploads/2020/01/JOIM_4_4.pdf
56
Noworól A., (2011), Kierunki i zmiany niezbędne do stworzenia docelowego systemu zarządzania polityką rozwoju na poziomie regionalnym: (uwzględniające dotychczasowe dokumenty strategiczne), Kraków : , 192 s.
57
Noworól A., (2011), Słowo wstępne. [W:] Kożuch A., Noworól A. (red.), Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach [on-line], Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 5-7.
58
Noworól A., (2011), Social Capital and Multilevel Territorial Management : the Case of Poland, "Współczesne Zarządzanie : Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu", nr 2, s. 99-110.
59
Noworól A., (2011), Animowanie współpracy międzysektorowej jako instrument rozwoju lokalnego i regionalnego, "Optimum : studia ekonomiczne", nr 3 (51), s. 54-70; https://www.academia.edu/1405972/ANIMOWANIE_WSP%C3%93%C5%81PRACY_MI%C4%98DZYSEKTOROWEJ_JAKO_INSTRUMENT_ROZWOJU_LOKALNEGO_I_REGIONALNEGO_-_STIMULATING_OF_INTER-SECTOR_COOPERATION_AS_AN_INSTRUMENT_OF_LOCAL_AND_REGIONAL_DEVELOPMENT
60
Noworól A., (2011), Zarządzanie miastem - podstawy teoretyczne. [W:] Kożuch B., Kochalski C. (red.), Strategiczne zarządzanie miastem : w teorii i praktyce Urzędu Miasta Poznania, Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 25-41.
61
Noworól A., (2011), Kierunki zmian niezbędnych do stworzenia docelowego system zarządzania polityką rozwoju na poziomie lokalnym, Kraków : , 279 s.
62
Kożuch A., Noworól A. (red.), (2011), Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach, [on-line], Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 149 s.
63
Noworól A., (2010), Problemy zarządzania międzykulturowego w procesach rewitalizacji obszarów miejskich, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 11, z. 3, s. 7-18; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XI-3.pdf
64
Noworól A. (red.), (2010), Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych. T. 1, [Dokument elektroniczny], Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 187 s.
65
Noworól A. (red.), (2010), Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych. T. 2, [Dokument elektroniczny], Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, [192] s.
66
Noworól A., (2010), Narzędzia poprawy jakości życia w miastach na przykładzie Małopolski. [W:] NOWORÓL A. (red.), Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych, T. 1 [Dokument elektroniczny], Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 99-119.
67
Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju: małopolskie miasta - funkcje, potencjał i trendy rozwojowe, (2010),, Noworól A. (kier.), Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, 157, [3] s.
68
Noworól A., (2010), Rewitalizacja jako wyzwanie polityki rozwoju. [W:] Skalski K. (red.), O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane [Dokument elektroniczny], Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 29-46.
69
Domański B., Noworól A., (2010), Cele i zakres opracowania. [W:] Domański B., Noworól A. (red.), Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju : małopolskie miasta - funkcje, potencjał i trendy rozwojowe, Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, s. 9.
70
Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim: badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju" - etap I, (2010), Domański B. (kier.), Noworól A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 747 s.
71
Noworól A., Noworól K., Hałat P., (2010), Ocena warunków życia oraz funkcjonowania instytucji publicznych w miastach. [W:] Domański B., Noworól A. (red.), Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim : badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju" - etap I, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 343-374.
72
Domański B., Noworól A., Guzik R., Kołoś A., (2010), Ocena miast Małopolski ze względu na ich rolę, potencjał i tendencje rozwojowe. [W:] Domański B., Noworól A. (red.), Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim : badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju" - etap I, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 578-588.
73
Noworól A., Noworól K., (2010), Obszary kryzysowe w miastach i potrzeby w sferze rewitalizacji przestrzeni miejskiej. [W:] Domański B., Noworól A. (red.), Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim : badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju" - etap I, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 375-382.
74
Noworól A., Noworól K., Hałat P., Woźniak J., Peter-Bombik K., Pietraszko-Furmanek I., Tetmajer A., (2010), Regionalny kontekst krajowej polityki rewitalizacji. [W:] Ziobrowski Z. (red.), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, Kraków : Instytut Rozwoju Miast, s. 72-125.
75
Noworól A., Noworól K., Hałat P., Peter-Bombik K., (2010), Warunki życia w miastach oraz dostępność i jakość usług publicznych. [W:] Domański , Noworól A. (red.), Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju : małopolskie miasta - funkcje, potencjał i trendy rozwojowe, Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, s. 46-93.
76
Domański B., Noworól A., Zborowski A., Guzik R., Kołoś A., (2010), Wnioski i rekomendacje. [W:] Domański B., Noworól A. (red.), Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju : małopolskie miasta - funkcje, potencjał i trendy rozwojowe, Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej, s. 141-162.
77
Zarządzanie Publiczne: Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego / red. numeru Aleksander Noworól Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - nr 1-2 (9-10). - . - 1896-0200
78
Noworól A., Domański B., (2010), Cele regionalnej polityki miejskiej i dywersyfikacja jej instrumentów w sferach planowania, organizowania, bieżącego zarządzania i kontroli. [W:] Domański B., Noworól A. (red.), Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim : badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju" - etap I, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 597-613.
79
Noworól A., Noworól K., (2009), Prospołeczne instrumenty zarządzania na przykładzie procesów rewitalizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (137), s. 69-79; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2009_NR_3(137).pdf
80
Noworól A., (2009), Niespójność stosowanych w Polsce instrumentów polityki społecznej w sferze ograniczania bezrobocia, "Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego", nr 1(5), s. 17-31; http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2009/Numer-1-2009/art/5494/
81
Noworól A., (2009), Formy interwencji publicznej w zarządzaniu rozwojem na przykładzie terenów wiejskich, "Współczesne Zarządzanie", nr 2, s. 114-123.
82
Noworól A., (2009), Zarządzanie organizacjami terytorialnymi : pojęcie i istota, "Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego", nr 4(8), s. 25-37; https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/76498/noworol_zarzadzanie_organizacjami_terytorialnymi_2009.pdf
83
Noworól A., (2008), Bariery rozwoju lokalnego w Polsce. [W:] Ofiarski Z. (red.), Współpraca dla rozwoju : samorząd terytorialny jako reżyser lokalnego rozwoju : polityka społeczna jako instrument rozwoju (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie; nr 1/2008), Szczecin : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, s. 21-37.
84
Noworól A., (2008), Zmiany systemu planowania rozwoju lokalnego i regionalnego jako przykład usprawniania usług publicznych, "Współczesne Zarządzanie", nr 1, s. 45-53.
85
Noworól A., (2007), Pojęcie rozwoju terytorialnego w kontekście nauk o zarządzaniu, "Współczesne Zarządzanie", nr 2, s. 25-36.
86
Noworól A., (2007), Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 264 s.
87
Noworól A., (2002), Park technologiczny Kraków-Wschód - historia, uwarunkowania, szanse, "Świat Nieruchomości", nr 37, s. 41-51.
88
Deńko S., Faber J., Görlich K., Kromka K., Kuzianik R., Kwaśniak A., Leśniak M., Małecki Z., Narębska-Miler G., Nedoma J., Noworól A., Pędracki C., Pociecha A., Reczek D., Sepioł J., Techmański R., (1998), Przeobrażenia gospodarcze w Krakowie, Małecki Z. (red.), Kraków : MENTOR, 136, [80] s.
89
Noworól A., (1998), Instrumenty zarządzania rozwojem miasta, Kraków : Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział, 186 s.
1
@article{UEK:2168365956,
author = "Aleksander Noworól and Piotr Kopyciński and Paweł Hałat and Jeremiasz Salamon and Artur Hołuj",
title = "The 15-Minute City - the Geographical Proximity of Services in Krakow",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 14, iss. 12",
pages = "1-34",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su14127103},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/14/12/7103/htm},
}
2
@inbook{UEK:2168371442,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Miasto jako dobro wspólne - pojęcia, składowe, instrumenty",
booktitle = "Miasta w procesie przemian : w kierunku nowego stylu zarządzania miejskiego",
pages = "27-38",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2022",
url = {https://publikacje.pan.pl/chapter/124896/rozdzial-2-miasto-jako-dobro-wspolne-pojecia-skladowe-instrumenty-br},
issn = "0079-3507",
isbn = "978-83-66847-37-8",
}
3
@inbook{UEK:2168354034,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Pandemia COVID-19 jako stymulator procesów despacjalizacji",
booktitle = "Polityka przestrzenna w czasie kryzysu",
pages = "9-30",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2021",
url = {},
isbn = "978-83-66470-41-5",
}
4
@book{UEK:2168359948,
author = "Aleksander Noworól and Piotr Kopyciński and Paweł Hałat and Jeremiasz Salamon and Jarosław Baziak and Wojciech Sypek and Maria Wirchniańska",
title = "Czy Kraków może stać się miastem 15-minutowym?",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2021",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/12/30_v2_Czy-Krakow-moze-stac-sie-miastem-15-min.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-89410-39-9",
}
5
@inbook{UEK:2168352848,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Hybrydyzacja jako wyraz inteligencji strategicznej w zarządzaniu rozwojem terytorialnym",
booktitle = "Inteligencja strategiczna w budowaniu przyszłości miast i regionów",
pages = "27-35",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-671-2 ; 978-83-7875-672-9",
}
6
@inbook{UEK:2168349522,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Przesłanki tworzenia polityki przestrzennej na poziomie lokalnym",
booktitle = "Funkcje narzędzi polityki przestrzennej",
pages = "9-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2020",
url = {http://publikacje.pan.pl/dlibra/publication/135472/edition/118442/content},
issn = "0079-3507",
isbn = "978-83-63563-40-0",
}
7
@book{UEK:2168352872,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Hybrydyzacja zarządzania rozwojem terytorialnym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.7366/9788366470484},
url = {},
isbn = "978-83-66470-48-4",
}
8
@book{UEK:2168351932,
title = "City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-822-3",
}
9
@article{UEK:2168340315,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Despacjalizacja jako instrument rozwoju terytorialnego",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 273-274",
pages = "19-28",
year = "2019",
url = {https://journals.pan.pl/dlibra/publication/131013/edition/114427/content},
}
10
@article{UEK:2168341115,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Management of the Kraków Functional Urban Area, in Poland, using a European Union Instrument : Integrated Territorial Investments",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "2 (48)",
pages = "26-36",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2019.48.2.03},
url = {http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/504/360},
}
11
@article{UEK:2168328577,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Smart Governance and Metropolitan Dimension, Case for Krakow, Poland",
journal = "Smart Cities and Regional Development (SCRD) Journal",
number = "vol. 2, no. 1",
pages = "31-37",
year = "2018",
url = {http://www.scrd.eu/index.php/scrd/article/view/24/21},
}
12
@article{UEK:2168329303,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Transformacja metropolii : przykład Krakowa",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 186",
pages = "167-175",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128436/edition/112042/content},
}
13
@misc{UEK:2168342355,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Raport Końcowy projektu badawczego Analiza skuteczności i efektywności instrumentów terytorialnych wdrażanych na poziomie regionalnym i lokalnym w ramach środków polityki spójności 2014-2020 oraz instrumentów terytorialnych i programów sektorowych wdrażanych w ramach krajowych środków budżetowych - rekomendacje dla systemu wdrażania KSRR 2030",
adress = "Kraków ; Warszawa",
year = "2018",
url = {https://api.ngo.pl/media/get/92825},
}
14
@article{UEK:2168329301,
author = "Aleksander Noworól and Kamila Noworól",
title = "Terytorializacja polityki rozwoju jako element podniesienia konkurencyjności miast i regionów",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 184",
pages = "20-28",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/skpzk/125725},
}
15
@inbook{UEK:2168328067,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Zarządzanie funkcjonalnością miasta w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym - wyzwania i koncepcje teoretyczne",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "24-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
16
@article{UEK:2168328575,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Instytucjonalne aspekty oceny skuteczności terytorialnej polityki rozwoju w kontekście strategii rozwoju województwa",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 268",
pages = "118-131",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/117892},
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117892/edition/102524/content},
}
17
@article{UEK:2168316405,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Kontrakt jako instrument zarządzania obszarami funkcjonalnymi",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 174",
pages = "86-93",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/118522},
url = {http://journals.pan.pl/Content/103106/PDF/09_Noworol.pdf?handler=pdf},
}
18
@inbook{UEK:2168328615,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Revitalization as an Instrument of Local Development in Poland",
booktitle = "Management, Enterprise and Benchmarking in the 21st Century : Global Challenges, Local Answers",
pages = "287-296",
adress = "Budapest",
publisher = "Óbuda University",
year = "2017",
url = {https://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/23_Noworol.pdf},
isbn = "978-963-449-027-2",
}
19
@inbook{UEK:2168328587,
author = "Aleksander Noworól and Paweł Hałat",
title = "Management of Territorial Development in Times of Uncertainty",
booktitle = "The Complex Identity of Public Management : Aims, Attitudes, Approaches",
pages = "35-47",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://www.isp.uj.edu.pl/documents/2103800/7252370/THE+COMPLEX+IDENTITY+OF+PUBLIC+MANAGEMENT/2b8f3673-716d-4342-9b37-6f1376b79bc7},
issn = "",
isbn = "978-83-65688-16-3 ; 978-83-65688-17-0",
}
20
@article{UEK:2168328571,
author = "Aleksander Noworól and Kamila Noworól",
title = "Rewitalizacja obszarów miejskich jako wehikuł rozwoju lokalnego",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 177",
pages = "129-144",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/118589},
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/118589/edition/103170/content},
}
21
@article{UEK:2168316393,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Zarządzanie strategiczne rozwojem w kontekście współczesnych zmian instytucjonalnych",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku",
number = "t. 48",
pages = "111-121",
year = "2016",
}
22
@inbook{UEK:2168308767,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Local Development Strategy in the Context of the Institution of the Contract",
booktitle = "State, Society and Business - Development of Contemporary Management",
pages = "129-141",
adress = "Cracow ; Saint Petersburg",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://katzm-new.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/05/008.pdf},
isbn = "978-83-937642-7-3",
}
23
@inbook{UEK:2168305767,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Uwarunkowania i konsekwencje odmiennych koncepcji zarządzania obszarami metropolitalnymi - przypadek Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "55-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-830-1",
}
24
@book{UEK:2168305749,
title = "Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-830-1",
}
25
@misc{UEK:2168305751,
author = "Aleksander Noworól and Artur Hołuj",
title = "Wstęp",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "9-14",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-830-1",
}
26
@inbook{UEK:2168336645,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Uwarunkowania, zasady i instrumenty nowego paradygmatu polityki regionalnej",
booktitle = "Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa",
pages = "13-27",
adress = "Warszawa",
publisher = "LEX a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-8246-5",
}
27
@inbook{UEK:2168296529,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Infrastruktura instytucjonalna jako szansa rozwoju krakowskiego obszaru funcjonalnego",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy",
pages = "63-79",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-763-2",
}
28
@article{UEK:2168295143,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Problemy i wyzwania dotyczące rozwoju obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (936)",
pages = "79-93",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0936.1206},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/675/464},
}
29
@misc{UEK:2168308725,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Przegląd i ocena obowiązującego systemu zarządzania polityką rozwoju na poziomie regionalnym, subregionalnym, powiatowym i gminnym wraz z rekomendacjami dotyczącymi pożądanych zmian w celu budowy modelu spójnego z poziomem krajowym : ekspertyza",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {https://www.mr.gov.pl/media/5648/Noworol_ekspertyza_2014_POPT.pdf},
}
30
@article{UEK:2168331405,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Territorial Partnerships as an Instrument of Urban Policy",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 253",
pages = "11-28",
year = "2014",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96033/edition/82781/content},
}
31
@inbook{UEK:2168308081,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Dylematy wolności w gospodarce przestrzennej",
booktitle = "Przyszłość wolności : wymiar krajowy - regionalny - międzynarodowy",
pages = "367-381",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej",
year = "2014",
issn = "2083-8808",
isbn = "978-83-64155-69-7",
}
32
@unpublished{UEK:2168301789,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Infrastruktura instytucjonalna jako szansa rozwoju Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "122-136",
year = "2014",
}
33
@misc{UEK:2168337021,
author = "Aleksander Noworól and Magdalena Dej and Jarosław Działek and Bolesław Domański and Paweł Hałat and Krzysztof Gwosdz",
title = "Jakość i standardy przestrzeni zamieszkania, dostępność usług",
booktitle = "Przestrzeń życia Polaków",
pages = "77-106",
adress = "Warszawa",
year = "2014",
url = {http://www.sarp.org.pl/pliki/1908_53fdc64bb3140-pzp_spistresci_1.pdf},
}
34
@article{UEK:2168332327,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Functional Urban Area as the City of the Future",
journal = "Czasopismo Techniczne. Architektura",
number = "R. 111, z. 1-A",
pages = "143-157",
year = "2014",
url = {http://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=1090491},
}
35
@misc{UEK:2168337019,
author = "Aleksander Noworól and Magdalena Dej and Jarosław Działek and Bolesław Domański and Paweł Hałat and Krzysztof Gwosdz",
title = "Jakość i standardy przestrzeni zamieszkania, dostępność usług : II spotkanie seminaryjne 27 marca 2014 r.",
booktitle = "Przestrzeń życia Polaków",
pages = "24 ekrany",
year = "2014",
url = {http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/2149/36/1/jakosc_i_standardy_przestrzeni_zamieszkania_dostepnosc_uslug_prof.noworol.pdf},
}
36
@article{UEK:2168332315,
author = "Aleksander Noworól and Agnieszka Szczudlińska-Kanoś",
title = "Polityka społeczna i rynek pracy w świetle regionalnej strategii rozwoju : analiza dokumentów strategicznych województwa małopolskiego",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "11-12",
pages = "8-13",
year = "2014",
}
37
@inbook{UEK:2168343241,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Zarządzanie rozwojem funkcjonalnych obszarów miejskich w świetle koncepcji Adaptive Governance Elinor Ostrom",
booktitle = "Partnerstwa w sferze publicznej",
pages = "99-110",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2014",
url = {https://www.academia.edu/9814670},
isbn = "978-83-7383-741-6",
}
38
@inbook{UEK:2168308009,
author = "Aleksander Noworól",
title = "The Role of Hybrid Partnerships in the Management of Development",
booktitle = "The 21st NISPAcee Annual Conference, Regionalisation and Inter-regional Cooperation, May 16-18, 2013, Belgrade",
pages = "1-10",
adress = "Belgrad",
publisher = "NISPAcee, Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade",
year = "2013",
url = {http://www.nispa.org/files/conferences/2013/papers/201304101749590.Nowor%C3%B3l-paper_20130405.pdf},
}
39
@misc{UEK:2168332317,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Diagnoza obszaru strategicznego Kraków Metropolitalny opracowana w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/113569/karta#http://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=113569&wer=0&new=t&mode=shw},
}
40
@book{UEK:2168257728,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7556-514-0",
}
41
@article{UEK:2168308017,
author = "Aleksander Noworól and Bolesław Domański",
title = "Cele, zasady i instrumenty polityki miejskiej woj. małopolskiego",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "153",
pages = "150-162",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112008/edition/97276/content},
}
42
@misc{UEK:2168336537,
title = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
adress = "Łódź ; Warszawa",
publisher = "Społeczna Akademia Nauk",
year = "2013",
url = {http://przedsiebiorczoscizarzadzanie.san.edu.pl},
}
43
@article{UEK:2168340311,
author = "Aleksander Noworól and Bolesław Domański and Magdalena Dej and Jarosław Działek and Paweł Hałat",
title = "Polityka miejska Województwa Małopolskiego do 2020 roku",
journal = "Małopolskie Studia Regionalne",
number = "Nr 1(27)",
pages = "27-94",
year = "2013",
url = {https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2016/05/MSR_nr_1_2-2013_www.pdf},
}
44
@article{UEK:2168308129,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Regional Development Plans and Programs in Poland : Current Situation and Challenges",
journal = "Studia Regionalia",
number = "vol. 35",
pages = "25-36",
adress = "",
year = "2013",
}
45
@article{UEK:2168336541,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Organizacja terytorialna - ewolucja pojęcia",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 14, z. 13, cz. 3",
pages = "53-65",
year = "2013",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-13-3.pdf},
}
46
@article{UEK:2168330011,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Zarządzanie rozwojem w kontekście nowej polityki regionalnej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "169",
pages = "157-167",
year = "2013",
url = {https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/14_A.Noworol__Zarzadzanie_rozwojem_w_kontekscie_nowej_polityki_regionalnej.pdf},
}
47
@misc{UEK:2168336539,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Od Redakcji",
booktitle = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 14, z. 13, cz. 3",
pages = "5-9",
year = "2013",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-13-3.pdf},
}
48
@unpublished{UEK:2168290311,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Dylematy i wyzwania rozwoju obszarów metropolitalnych, na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2",
pages = "133-142",
year = "2013",
}
49
@article{UEK:2168308023,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Smart governance a zarządzanie rozwojem w mieście przyszłości",
journal = "Czasopismo Techniczne. Architektura",
number = "R. 109, z. 1-A2",
pages = "39-43, 44-48",
year = "2012",
url = {https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i1/i2/i2/i8/i6/r12286/NoworolA_SmartGovernance.pdf},
}
50
@inbook{UEK:2168358598,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Koncepcja hierarchizacji systemu planowania w świetle nowej polityki regionalnej w Polsce",
booktitle = "Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku : strategie dla Polski",
pages = "205-230",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej",
year = "2012",
url = {https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2012/12/Zielona2012_20121218_SIEC_OPTI.pdf},
issn = "2083-8808",
isbn = "978-83-63091-68-8",
}
51
@inbook{UEK:2168308133,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Regional and Local Development Management in the Light of Development Policy Territorialization",
booktitle = "Management Sciences in Kazakhstan and in Poland at the Beginning of the 21st Century : Perspectives for Development and Cooperation",
pages = "77-87",
adress = "Cracow - Astana",
publisher = "Cracow School of Business, Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-932796-1-6 ; 978-601-7364-80-9",
}
52
@article{UEK:2168351090,
author = "Aleksander Noworól and Kamila Noworól and Paweł Hałat",
title = "Partycypacja społeczna w zarządzaniu procesami rewitalizacji",
journal = "Problemy Rozwoju Miast",
number = "z. 1",
pages = "26-39",
year = "2012",
url = {http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-8766a5cb-4720-46d0-9620-6bbdedc0213e},
}
53
@article{UEK:2168345588,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Instrumenty lokalnej polityki oświatowej",
journal = "Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego",
number = "3 (19)",
pages = "139-150",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20843968ZP.12.023.0710},
url = {http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2012/Zarzadzanie-Publiczne-3-2012/art/1419/},
}
54
@article{UEK:2168332325,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Uwarunkowania projektów rewitalizacji wynikające z zarządzania rozwojem lokalnym",
journal = "Czasopismo Techniczne. Architektura",
number = "R. 109, z. 12, z. 3-A",
pages = "27-31",
year = "2012",
url = {http://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=906556},
}
55
@article{UEK:2168308077,
author = "Aleksander Noworól and Kamila Noworól",
title = "Conditions and Challenges of Territorial Cooperation",
journal = "Journal of Intercultural Management",
number = "vol. 4, 4",
pages = "5-17",
year = "2012",
url = {http://joim.pl/wp-content/uploads/2020/01/JOIM_4_4.pdf},
}
56
@misc{UEK:2168331403,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Kierunki i zmiany niezbędne do stworzenia docelowego systemu zarządzania polityką rozwoju na poziomie regionalnym : (uwzględniające dotychczasowe dokumenty strategiczne)",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {http://www.academia.edu/1162687/Kierunki_i_zmiany_niezb%C4%99dne_do_stworzenia_docelowego_systemu_zarz%C4%85dzania_polityk%C4%85_rozwoju_na_poziomie_regionalnym_uwzgl%C4%99dniaj%C4%85ce_dotychczasowe_dokumenty_strategiczne_},
}
57
@misc{UEK:2168332323,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach",
pages = "5-7",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2011",
url = {https://ecitydoc.com/downloadFile/instrumenty-zarzdzania-rozwojem-w-przedsibiorczych-gminach_pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-931253-8-8",
}
58
@article{UEK:2168308127,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Social Capital and Multilevel Territorial Management : the Case of Poland",
journal = "Współczesne Zarządzanie",
number = "2",
pages = "99-110",
year = "2011",
}
59
@article{UEK:2168332199,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Animowanie współpracy międzysektorowej jako instrument rozwoju lokalnego i regionalnego",
journal = "Optimum : studia ekonomiczne",
number = "3 (51)",
pages = "54-70",
year = "2011",
url = {https://www.academia.edu/1405972/ANIMOWANIE_WSP%C3%93%C5%81PRACY_MI%C4%98DZYSEKTOROWEJ_JAKO_INSTRUMENT_ROZWOJU_LOKALNEGO_I_REGIONALNEGO_-_STIMULATING_OF_INTER-SECTOR_COOPERATION_AS_AN_INSTRUMENT_OF_LOCAL_AND_REGIONAL_DEVELOPMENT},
}
60
@inbook{UEK:2168342017,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Zarządzanie miastem - podstawy teoretyczne",
booktitle = "Strategiczne zarządzanie miastem : w teorii i praktyce Urzędu Miasta Poznania",
pages = "25-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2011",
url = {http://www.noworol.eu/wp-content/uploads/2016/11/monografia-6.pdf#page=26},
issn = "",
isbn = "978-83-931253-6-4",
}
61
@misc{UEK:2168332313,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Kierunki zmian niezbędnych do stworzenia docelowego system zarządzania polityką rozwoju na poziomie lokalnym",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {http://www.academia.edu/1461745/Kierunki_zmian_niezb%C4%99dnych_do_stworzenia_docelowego_system_zarz%C4%85dzania_polityk%C4%85_rozwoju_na_poziomie_lokalnym},
}
62
@book{UEK:2168332321,
title = "Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2011",
url = {https://ecitydoc.com/downloadFile/instrumenty-zarzdzania-rozwojem-w-przedsibiorczych-gminach_pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-931253-8-8",
}
63
@article{UEK:2168346256,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Problemy zarządzania międzykulturowego w procesach rewitalizacji obszarów miejskich",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 11, z. 3",
pages = "7-18",
year = "2010",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XI-3.pdf},
}
64
@book{UEK:2168295233,
title = "Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych. T. 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2010",
url = {https://isp.uj.edu.pl/documents/2103800/139368467/Jako%C5%9B%C4%87+%C5%BCycia+a+procesy+zarz%C4%85dzania+rozwojem+i+funkcjonowaniem+organizacji+publicznych+%281%29/95095470-ffff-4482-a2b7-597a1d54f644},
issn = "",
isbn = "978-83-931253-3-3 ; 978-83-931253-4-0",
}
65
@book{UEK:2168307957,
title = "Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych. T. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2010",
url = {https://isp.uj.edu.pl/documents/2103800/139368467/Jako%C5%9B%C4%87+%C5%BCycia+a+procesy+zarz%C4%85dzania+rozwojem+i+funkcjonowaniem+organizacji+publicznych+(2)},
issn = "",
isbn = "978-83-931253-3-3 ; 978-83-931253-5-7",
}
66
@inbook{UEK:2168295241,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Narzędzia poprawy jakości życia w miastach na przykładzie Małopolski",
booktitle = "Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych. T. 1",
pages = "99-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2010",
url = {https://isp.uj.edu.pl/documents/2103800/139368467/Jako%C5%9B%C4%87+%C5%BCycia+a+procesy+zarz%C4%85dzania+rozwojem+i+funkcjonowaniem+organizacji+publicznych+%281%29/95095470-ffff-4482-a2b7-597a1d54f644},
issn = "",
isbn = "978-83-931253-3-3 ; 978-83-931253-4-0",
}
67
@misc{UEK:2168308085,
title = "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju : małopolskie miasta - funkcje, potencjał i trendy rozwojowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej",
year = "2010",
url = {http://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2010/09/Miasta.pdf},
isbn = "978-83-61355-58-8",
}
68
@inbook{UEK:2168328991,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Rewitalizacja jako wyzwanie polityki rozwoju",
booktitle = "O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane",
pages = "29-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2010",
url = {http://www.noworol.eu/wp-content/uploads/2016/11/monografia-2.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-931253-1-9",
}
69
@misc{UEK:2168308087,
author = "Bolesław Domański and Aleksander Noworól",
title = "Cele i zakres opracowania",
booktitle = "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju : małopolskie miasta - funkcje, potencjał i trendy rozwojowe",
pages = "9",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej",
year = "2010",
url = {http://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2010/09/Miasta.pdf},
isbn = "978-83-61355-58-8",
}
70
@misc{UEK:2168332331,
author = " and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and ",
title = "Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim : badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju - etap I",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2010",
url = {http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/pokl/Documents/baza-badan/priorytetVIII/Badanie-funkcji-potencjalu-oraz-trendow-rozwojowych-miast.pdf},
}
71
@misc{UEK:2168332337,
author = "Aleksander Noworól and Kamila Noworól and Paweł Hałat",
title = "Ocena warunków życia oraz funkcjonowania instytucji publicznych w miastach",
booktitle = "Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim : badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju" - etap I",
pages = "343-374",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2010",
url = {http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/pokl/Documents/baza-badan/priorytetVIII/Badanie-funkcji-potencjalu-oraz-trendow-rozwojowych-miast.pdf},
}
72
@misc{UEK:2168332341,
author = "Bolesław Domański and Aleksander Noworól and Robert Guzik and Arkadiusz Kołoś",
title = "Ocena miast Małopolski ze względu na ich rolę, potencjał i tendencje rozwojowe",
booktitle = "Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim : badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju" - etap I",
pages = "578-588",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2010",
url = {http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/pokl/Documents/baza-badan/priorytetVIII/Badanie-funkcji-potencjalu-oraz-trendow-rozwojowych-miast.pdf},
}
73
@misc{UEK:2168332339,
author = "Aleksander Noworól and Kamila Noworól",
title = "Obszary kryzysowe w miastach i potrzeby w sferze rewitalizacji przestrzeni miejskiej",
booktitle = "Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim : badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju" - etap I",
pages = "375-382",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2010",
url = {http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/pokl/Documents/baza-badan/priorytetVIII/Badanie-funkcji-potencjalu-oraz-trendow-rozwojowych-miast.pdf},
}
74
@inbook{UEK:2168354774,
author = "Aleksander Noworól and Kamila Noworól and Paweł Hałat and Jacek Woźniak and Katarzyna Peter-Bombik and Iga Pietraszko-Furmanek and Aldo Vargas Tetmajer",
title = "Regionalny kontekst krajowej polityki rewitalizacji",
booktitle = "Założenia polityki rewitalizacji w Polsce",
pages = "72-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Rozwoju Miast",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-89440-31-0",
}
75
@misc{UEK:2168308089,
author = "Aleksander Noworól and Kamila Noworól and Paweł Hałat and Katarzyna Peter-Bombik",
title = "Warunki życia w miastach oraz dostępność i jakość usług publicznych",
booktitle = "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju : małopolskie miasta - funkcje, potencjał i trendy rozwojowe",
pages = "46-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej",
year = "2010",
url = {http://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2010/09/Miasta.pdf},
isbn = "978-83-61355-58-8",
}
76
@misc{UEK:2168308091,
author = "Bolesław Domański and Aleksander Noworól and Andrzej Zborowski and Robert Guzik and Arkadiusz Kołoś",
title = "Wnioski i rekomendacje",
booktitle = "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju : małopolskie miasta - funkcje, potencjał i trendy rozwojowe",
pages = "141-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej",
year = "2010",
url = {http://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2010/09/Miasta.pdf},
isbn = "978-83-61355-58-8",
}
77
@misc{UEK:2168341075,
title = "Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2010",
url = {https://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/},
}
78
@misc{UEK:2168332343,
author = "Aleksander Noworól and Bolesław Domański",
title = "Cele regionalnej polityki miejskiej i dywersyfikacja jej instrumentów w sferach planowania, organizowania, bieżącego zarządzania i kontroli",
booktitle = "Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim : badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju" - etap I",
pages = "597-613",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2010",
url = {http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/pokl/Documents/baza-badan/priorytetVIII/Badanie-funkcji-potencjalu-oraz-trendow-rozwojowych-miast.pdf},
}
79
@article{UEK:2168308131,
author = "Aleksander Noworól and Kamila Noworól",
title = "Prospołeczne instrumenty zarządzania na przykładzie procesów rewitalizacji",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3 (137)",
pages = "69-79",
year = "2009",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2009_NR_3(137).pdf},
}
80
@article{UEK:2168345594,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Niespójność stosowanych w Polsce instrumentów polityki społecznej w sferze ograniczania bezrobocia",
journal = "Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego",
number = "1(5)",
pages = "17-31",
year = "2009",
url = {http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2009/Numer-1-2009/art/5494/},
}
81
@article{UEK:2168308125,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Formy interwencji publicznej w zarządzaniu rozwojem na przykładzie terenów wiejskich",
journal = "Współczesne Zarządzanie",
number = "2",
pages = "114-123",
year = "2009",
}
82
@article{UEK:2168345590,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Zarządzanie organizacjami terytorialnymi : pojęcie i istota",
journal = "Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego",
number = "4(8)",
pages = "25-37",
year = "2009",
url = {https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/76498/noworol_zarzadzanie_organizacjami_terytorialnymi_2009.pdf},
}
83
@inbook{UEK:2168332351,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Bariery rozwoju lokalnego w Polsce",
booktitle = "Współpraca dla rozwoju : samorząd terytorialny jako reżyser lokalnego rozwoju : polityka społeczna jako instrument rozwoju",
pages = "21-37",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji Publicznej",
year = "2008",
url = {https://www.academia.edu/636926/BARIERY_ROZWOJU_LOKALNEGO_W_POLSCE},
issn = "1898-7591",
isbn = "978-83-88044-76-2",
}
84
@article{UEK:2168308123,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Zmiany systemu planowania rozwoju lokalnego i regionalnego jako przykład usprawniania usług publicznych",
journal = "Współczesne Zarządzanie",
number = "1",
pages = "45-53",
year = "2008",
}
85
@article{UEK:2168269906,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Pojęcie rozwoju terytorialnego w kontekście nauk o zarządzaniu",
journal = "Współczesne Zarządzanie",
number = "2",
pages = "25-36",
year = "2007",
}
86
@book{UEK:2168308079,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-233-2352-5",
}
87
@article{UEK:2168308135,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Park technologiczny Kraków-Wschód - historia, uwarunkowania, szanse",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "37",
pages = "41-51",
year = "2002",
}
88
@book{UEK:2168347534,
author = "Stanisław Deńko and J. Faber and Krzysztof Görlich and K. Kromka and R. Kuzianik and A. Kwaśniak and M. Leśniak and Zdzisław Małecki and G. Narębska-Miler and J. Nedoma and Aleksander Noworól and Cz. Pędracki and A. Pociecha and D. Reczek and Janusz Sepioł and R. Techmański",
title = "Przeobrażenia gospodarcze w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "MENTOR",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-902193-7-9",
}
89
@book{UEK:2168308083,
author = "Aleksander Noworól",
title = "Instrumenty zarządzania rozwojem miasta",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział",
year = "1998",
isbn = "83-86847-70-0",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID