Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Miasto Pilzno od początku XVII w. do około 1785 roku
Source:
Pilzno : monografia miasta do 1945 roku / red. Bogdan Stanaszek - Pilzno: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, 2018, s. 93-228
ISBN:
978-83-951855-0-2
Nr:
2168327971
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Zaopatrzenie aglomeracji krakowskiej w żywność w połowie XVII wieku : zarys problemu = Food Supply in the Kraków Urban Area in the Mid-17th Century : an Outline of the Topic
Source:
Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018, s. 7-30. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-932-5
Nr:
2168327835
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Miasto nie istnieje samodzielnie : nowożytny Kraków i zasoby przyrodnicze Małopolski
Source:
Ekobiografia Krakowa / red. Adam Izdebski, Rafał Szmytka - Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018, s. 153-189
ISBN:
978-83-240-5489-3
Nr:
2168332415
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Problemy demograficzne ludności chłopskiej zachodniej Galicji w latach 1772-1866 = Demographic Problems of the Peasant Population of Western Galicia in 1772-1866
Source:
Szkice z dziejów gospodarczych i społecznych Galicji / red. Grzegorz Zamoyski - Rzeszów: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2018, s. 257-287. - Summ.
ISBN:
978-83-65627-31-5
Nr:
2168334035
chapter in monograph
5

Author:
Miodunka Piotr , Wnęk Konrad
Title:
Wprowadzenie do Krakowa : podstawowe informacje historyczne
Source:
Ekobiografia Krakowa / red. Adam Izdebski, Rafał Szmytka - Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018, s. 37-44
ISBN:
978-83-240-5489-3
Nr:
2168332413
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Demograficzny i gospodarczy potencjał małych miast południowej Polski od końca XVI do początku XIX wieku = Demographic and Economic Potential of Small Towns in Southern Poland from the End of the Sixteenth to the Early Nineteenth Century
Source:
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych = Social and Economic History Annals. - T. 78 (2017) , s. 131-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168324865
article
7

Author:
Title:
Kryzysy żywnościowe a anomalie klimatyczne od XVII do połowy XIX wieku na przykładzie Małopolski
Source:
Historyka : Studia Metodologiczne. - T. 46 (2016) , s. 209-227. - Summ.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168315113
article
8

Author:
Title:
Handel Krakowa od XVI do XIX wieku : stan i perspektywy badań nad rynkiem regionalnym miasta = Commerce in Krakow from the 16th to the 19th Century - Research Status and Opportunities for the City's Regional Market
Source:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 37-55. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-711-6
Nr:
2168305989
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Title:
Krakowskie ceny zbóż a ruch urodzeń w parafiach na południe od Krakowa od XVII do XVIII wieku = Cracow Prices of Cereals against the Birth Movement in the Parishes South of Cracow from the 17th to the 18th Centuries
Source:
Przeszłość Demograficzna Polski. - 38, nr 4 (2016) , s. 7-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168320923
article
10

Author:
Conference:
Konferencja naukowa "Miasta prywatne w sieci miejskiej Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów", Zamość, Polska, od 2015-04-23 do 2015-04-24
Title:
Elity w małych miastach prywatnych Małopolski w XVII I XVIII wieku = Elites in Small Private Towns of Lesser Poland in the 17th and the 18th Century
Source:
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych = Social and Economic History Annals. - T. 77 (specjalny) (2016) , s. 297-318. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168313455
article
11

Author:
Title:
Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku : zarys problematyki = Demographic Crises in Lesser Poland at the End of 17th and in the First Half of the 18th Centuries : an Outline
Source:
Przeszłość Demograficzna Polski. - 37, nr 4 (2015) , s. 7-37. - Summ.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311663
article
12

Author:
Title:
Dom parafialny (organistówka) w Książnicach
Source:
Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. - nr 3 (2015) , s. 147-159
Nr:
2168298651
article
13

Author:
Title:
Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku = The Size of the Family and Household in the Towns of Southern Lesser Poland in the 17th and 18th Centuries
Source:
Przeszłość Demograficzna Polski. - 37, nr 2 (2015) , s. 129-147. - Summ.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168312321
article
14

Author:
Title:
Obiekty gospodarcze na mapach topograficznych Galicji z XVIII i XIX wieku : próba inwentaryzacji i możliwości badawcze = Utility Objects on Topographic Maps of Galicia in the 18th and 19th Century : Research Possibilities and an Attempt to Inventory
Source:
Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867 = The Society and Economy of Galicia in the Years 1772-1867 : Sources and Research Perspectives : a Collection of Studies / red. Tomasz Kargol i Krzysztof Ślusarki - Kraków: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2014, s. 97-118. - Summ.
Series:
(Społeczeństwo i Gospodarka Galicji. Studia i Materiały ; T. 1)
ISBN:
978-83-62261-88-8
Nr:
2168289925
chapter in monograph
15

Author:
Title:
Szlaki komunikacyjne Galicji Zachodniej
Source:
Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA2014, s. 75-101
Signature:
NP-1413/[3]/Magazyn
Nr:
2168301587
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Author:
Title:
L'essor de la culture de la pomme de terre au sud de la Pologne jusqu'au milieu du XIXe siècle
Source:
Histoire et Sociétés Rurales. - No. 42, 2e semestre (2014) , s. 67-84. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
c 10.00 pkt
Nr:
2168289751
article
17

Author:
Title:
Przemiany środowiska geograficznego i procesy społeczno-gospodarcze w Puszczy Sandomierskiej do 1914 roku
Source:
Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej / red. Krzysztof Ruszel - Kolbuszowa: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, 2014, s. 21-74
ISBN:
978-83-939911-1-2
Access mode:
Nr:
2168289927
chapter in monograph
18

Author:
Title:
Wybrane problemy rozwoju małych miast galicyjskich w okresie przedautonomicznym (1772-1866) = Selected Problems in the Development of Small Towns in Pre-autonomous Galicia (1772-1866)
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (935) (2014) , s. 23-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168292667
article
19

Author:
Title:
Obiekty gospodarcze Galicji na mapach topograficznych XVIII i XIX wieku : zarys problematyki
Source:
Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA2013, s. 102-133 - Bibliogr.
Signature:
NP-1413/[2]/Magazyn
Nr:
2168286723
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Author:
Conference:
VIII Wrocławskie Spotkanie z Historią Gospodarczą, Stary Gierałtów, Polska, od 2013-05-17 do 2013-05-19
Title:
Staropolskie księgi metrykalne jako źródło do badania klęsk elementarnych = Old Polish Parish Registers as a Source for Studying Natural Disasters
Source:
Od powietrza, głodu, ognia i wojny... / red. Tomasz Głowiński i Elżbieta Kościk - Wrocław: GAJT Wydawnictwo, 2013, s. 41-57. - Summ.
ISBN:
978-83-62584-49-9
Nr:
2168293401
chapter in conference materials
21

Author:
Title:
Społeczeństwo i gospodarka miasta Pilzna w XVII i XVIII wieku
Source:
Pilzno / red. Bogdan Stanaszak - Pilzno: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, 2013, s. 95-130
Series:
(Dzieje Miasta Pilzna ; t. 1)
ISBN:
978-83-7631-468-6
Nr:
2168280593
chapter in monograph
22

Author:
Conference:
I Congresso Histórico Internacional As Cidades na História. População, Guimarães, Portugalia, od 2012-10-24 do 2012-10-26
Title:
Marriages and Births in Small Towns and Neighbouring Villages in the 17th and 18th Centuries : (Examples from Southern Poland)
Source:
I Congresso Histórico Internacional As Cidades na História : População : 24 a 26 de Outubro de 2012. Vol. 3, Cidade Moderna 2 - Guimarães: Câmara Municipal, 2013, s. 31-56. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-989-8474-14-8
Nr:
2168280595
chapter in conference materials
23

Author:
Title:
Problemy rozwoju małych miast galicyjskich w XIX wieku
Source:
Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA2012, s. 98-140
Signature:
NP-1413/Magazyn
Nr:
2168246882
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Author:
Title:
Przemysł Puszczy Sandomierskiej do XIX wieku. Wybrane zagadnienia = Industry of the Sandomierz Wilderness before the 19th Century. Selected Issues
Source:
Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem / red. Jędrzej Chumiński, Marek Zawadka - Wrocław: GAJT, 2012, s. 35-50. - Summ.
Series:
(Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą ; Spotkanie 7)
ISBN:
978-83-62584-26-0
Nr:
2168247140
chapter in conference materials
25

Author:
Haptaś Krzysztof , Miodunka Piotr
Title:
Rzochów : zarys historii miasteczka i parafii do roku 1939 = Rzochów : Draft of the History of the Town and Parish until 1939
Source:
Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. - nr 2 (2012) , s. 21-50. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168307597
article
26

Author:
Title:
Założenie wsi Siedlanka w świetle dokumentów lokacyjnych = The Village of Siedlanka Foundation in the Light of Foundation Documents
Source:
Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. - nr 1 (2009) , s. 93-96. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168307599
article
27

Author:
Krawczuk Wojciech , Miodunka Piotr , Nabiałek Karol
Title:
Dzieje Wojnicza od XVI do XVIII wieku
Publisher address:
Wojnicz: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, 2009
Series:
(Wojnicz i Okolice w Przeszłości, Teraźniejszości i Przyszłości ; t. 3)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-88332-35-7
Access mode:
Nr:
2168309809
monograph
28

Author:
Dobrołęcki Piotr , Frołow Kuba , Gołębiewski Łukasz , Hetman-Krajewska Joanna , Tenderenda-Ożóg Ewa , Nowak Tomasz , Miodunka Piotr
Title:
Raport o stanie kultury - "Przemysł książki"
Publisher address:
Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008
Physical description:
66 s.: il.
Access mode:
Nr:
2168310037
report
29

Author:
Title:
Miasteczko a wiejska okolica w czasach nowożytnych
Source:
Miasteczko i okolica - od średniowiecza do współczesności / red. Jadwiga Hoff - Kolbuszowa: Muzeum Kultury Ludowej, 2006, s. 27-45
ISBN:
83-904464-5-6
Nr:
2168310033
chapter in monograph
30

Author:
Włodarczyk Paweł , Picheta Piotr , Miodunka Piotr
Title:
Dokumenty elektroniczne na nośnikach optycznych w polskich bibliotekach naukowych : ochrona, przechowywanie, udostępnianie, zagadnienia prawne = Electronic Documents on CDs in Polish Research Libraries
Source:
Zagadnienia Informacji Naukowej. - nr 1 (85) (2005) , s. 81-94. - Streszcz., summ.
Access mode:
Nr:
2168310035
article
1
Miasto Pilzno od początku XVII w. do około 1785 roku / Piotr MIODUNKA // W: Pilzno : monografia miasta do 1945 roku / red. Bogdan Stanaszek. - Pilzno : Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, 2018. - S. 93-228. - ISBN 978-83-951855-0-2
2
Zaopatrzenie aglomeracji krakowskiej w żywność w połowie XVII wieku : zarys problemu = Food Supply in the Kraków Urban Area in the Mid-17th Century : an Outline of the Topic / Piotr MIODUNKA // W: Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo / red. Jacek PURCHLA. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018. - S. 7-30. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-932-5
3
Miasto nie istnieje samodzielnie : nowożytny Kraków i zasoby przyrodnicze Małopolski / Piotr MIODUNKA // W: Ekobiografia Krakowa / red. Adam Izdebski, Rafał Szmytka. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. - S. 153-189. - ISBN 978-83-240-5489-3
4
Problemy demograficzne ludności chłopskiej zachodniej Galicji w latach 1772-1866 = Demographic Problems of the Peasant Population of Western Galicia in 1772-1866 / Piotr MIODUNKA // W: Szkice z dziejów gospodarczych i społecznych Galicji / red. Grzegorz Zamoyski. - Rzeszów : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2018. - S. 257-287. - Summ. - ISBN 978-83-65627-31-5
5
Wprowadzenie do Krakowa : podstawowe informacje historyczne / Piotr MIODUNKA, Konrad Wnęk // W: Ekobiografia Krakowa / red. Adam Izdebski, Rafał Szmytka. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. - S. 37-44. - ISBN 978-83-240-5489-3
6
Demograficzny i gospodarczy potencjał małych miast południowej Polski od końca XVI do początku XIX wieku = Demographic and Economic Potential of Small Towns in Southern Poland from the End of the Sixteenth to the Early Nineteenth Century / Piotr MIODUNKA // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych = Social and Economic History Annals. - T. 78 (2017), s. 131-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RDSG/article/download/RDSG.2017.05/13913. - ISSN 0080-3634
7
Kryzysy żywnościowe a anomalie klimatyczne od XVII do połowy XIX wieku na przykładzie Małopolski / Piotr MIODUNKA // Historyka : Studia Metodologiczne. - T. 46 (2016), s. 209-227. - Summ. - ISSN 0073-277X
8
Handel Krakowa od XVI do XIX wieku : stan i perspektywy badań nad rynkiem regionalnym miasta = Commerce in Krakow from the 16th to the 19th Century - Research Status and Opportunities for the City's Regional Market / Piotr MIODUNKA // W: Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016. - S. 37-55. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-711-6
9
Krakowskie ceny zbóż a ruch urodzeń w parafiach na południe od Krakowa od XVII do XVIII wieku = Cracow Prices of Cereals against the Birth Movement in the Parishes South of Cracow from the 17th to the 18th Centuries / Piotr MIODUNKA // Przeszłość Demograficzna Polski. - 38, nr 4 (2016), s. 7-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/download/8713/36199.pdf. - ISSN 0079-7189
10
Elity w małych miastach prywatnych Małopolski w XVII I XVIII wieku = Elites in Small Private Towns of Lesser Poland in the 17th and the 18th Century / Piotr MIODUNKA // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych = Social and Economic History Annals. - T. 77 (specjalny) (2016), s. 297-318. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: www.rdsg-ihpan.edu.pl/images/RDSGpdfy/2016_SI/13_Miodunka.pdf. - ISSN 0080-3634
11
Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku : zarys problematyki = Demographic Crises in Lesser Poland at the End of 17th and in the First Half of the 18th Centuries : an Outline / Piotr MIODUNKA // Przeszłość Demograficzna Polski. - 37, nr 4 (2015), s. 7-37. - Summ. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/download/2404/7375.pdf. - ISSN 0079-7189
12
Dom parafialny (organistówka) w Książnicach / Piotr MIODUNKA // Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. - nr 3 (2015), s. 147-159. - ISSN 2080-0703
13
Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku = The Size of the Family and Household in the Towns of Southern Lesser Poland in the 17th and 18th Centuries / Piotr MIODUNKA // Przeszłość Demograficzna Polski. - 37, nr 2 (2015), s. 129-147. - Summ. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/download/3100/9997.pdf. - ISSN 0079-7189
14
Obiekty gospodarcze na mapach topograficznych Galicji z XVIII i XIX wieku : próba inwentaryzacji i możliwości badawcze = Utility Objects on Topographic Maps of Galicia in the 18th and 19th Century : Research Possibilities and an Attempt to Inventory / Piotr MIODUNKA // W: Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867 : źródła i perspektywy badań : zbiór studiów = The Society and Economy of Galicia in the Years 1772-1867 : Sources and Research Perspectives : a Collection of Studies / red. Tomasz Kargol i Krzysztof Ślusarki. - Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2014. - (Społeczeństwo i Gospodarka Galicji. Studia i Materiały ; T. 1). - S. 97-118. - Summ. - ISBN 978-83-62261-88-8
15
Szlaki komunikacyjne Galicji Zachodniej / Piotr MIODUNKA // W: Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2014), s. 75-101
16
L'essor de la culture de la pomme de terre au sud de la Pologne jusqu'au milieu du XIXe siècle / Piotr MIODUNKA // Histoire et Sociétés Rurales. - No. 42, 2e semestre (2014), s. 67-84. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1254-728X
17
Przemiany środowiska geograficznego i procesy społeczno-gospodarcze w Puszczy Sandomierskiej do 1914 roku / Piotr MIODUNKA // W: Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej / red. Krzysztof Ruszel. - Kolbuszowa : Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, 2014. - S. 21-74. - ISBN 978-83-939911-1-2. - Pełny tekst: https://issuu.com/muzeumkulturyludowejkolbuszowa/docs/mkl_zrodla_kultury_ludowej_dcf8cdd3f9fdde
18
Wybrane problemy rozwoju małych miast galicyjskich w okresie przedautonomicznym (1772-1866) = Selected Problems in the Development of Small Towns in Pre-autonomous Galicia (1772-1866) / Piotr MIODUNKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 11 (935) (2014), s. 23-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/663. - ISSN 1898-6447
19
Obiekty gospodarcze Galicji na mapach topograficznych XVIII i XIX wieku : zarys problematyki / Piotr MIODUNKA // W: Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2013), s. 102-133. - Bibliogr.
20
Staropolskie księgi metrykalne jako źródło do badania klęsk elementarnych = Old Polish Parish Registers as a Source for Studying Natural Disasters / Piotr MIODUNKA // W: Od powietrza, głodu, ognia i wojny... : klęski elementarne na przestrzeni wieków / red. Tomasz Głowiński i Elżbieta Kościk. - Wrocław : GAJT Wydawnictwo, 2013. - S. 41-57. - Summ. - ISBN 978-83-62584-49-9
21
Społeczeństwo i gospodarka miasta Pilzna w XVII i XVIII wieku / Piotr MIODUNKA // W: Pilzno : wybrane zagadnienia z dziejów miasta / red. Bogdan Stanaszak. - Pilzno : Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, 2013. - (Dzieje Miasta Pilzna ; t. 1). - S. 95-130. - ISBN 978-83-7631-468-6
22
Marriages and Births in Small Towns and Neighbouring Villages in the 17th and 18th Centuries : (Examples from Southern Poland) / Piotr MIODUNKA // W: I Congresso Histórico Internacional As Cidades na História : População : 24 a 26 de Outubro de 2012. Vol. 3, Cidade Moderna 2. - Guimarães : Câmara Municipal, 2013. - S. 31-56. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-989-8474-14-8
23
Problemy rozwoju małych miast galicyjskich w XIX wieku / Piotr MIODUNKA // W: Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2012), s. 98-140
24
Przemysł Puszczy Sandomierskiej do XIX wieku. Wybrane zagadnienia = Industry of the Sandomierz Wilderness before the 19th Century. Selected Issues / Piotr MIODUNKA // W: Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem / red. Jędrzej Chumiński, Marek Zawadka. - Wrocław : GAJT, 2012. - (Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą ; Spotkanie 7). - S. 35-50. - Summ. - ISBN 978-83-62584-26-0
25
Rzochów : zarys historii miasteczka i parafii do roku 1939 = Rzochów : Draft of the History of the Town and Parish until 1939 / Krzysztof Haptaś, Piotr MIODUNKA // Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. - nr 2 (2012), s. 21-50. - Summ. - Pełny tekst: http://www.muzeumkolbuszowa.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_2_MKL.pdf. - ISSN 2080-0703
26
Założenie wsi Siedlanka w świetle dokumentów lokacyjnych = The Village of Siedlanka Foundation in the Light of Foundation Documents / Piotr MIODUNKA // Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. - nr 1 (2009), s. 93-96. - Summ. - Pełny tekst: http://www.muzeumkolbuszowa.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_1_MKL.pdf. - ISSN 2080-0703
27
Dzieje Wojnicza od XVI do XVIII wieku / Wojciech Krawczuk, Piotr Miodunka, Karol Nabiałek. - Wojnicz : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, 2009. - Bibliogr. - (Wojnicz i Okolice w Przeszłości, Teraźniejszości i Przyszłości ; t. 3). - ISBN 978-83-88332-35-7. - Pełny tekst: http://bc.cyfrowagalicja.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu&content_url=/Content/2100
28
Raport o stanie kultury - "Przemysł książki" / Piotr Dobrołęcki, Kuba Frołow, Łukasz Gołębiewski, Joanna Hetman-Krajewska, Ewa Tenderenda-Ożóg, Tomasz Nowak, Piotr Miodunka. - Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008. - 66 s. : il. - Pełny tekst: http://nck.pl/media/study/raport_o_ksikach.pdf
29
Miasteczko a wiejska okolica w czasach nowożytnych / Piotr Miodunka // W: Miasteczko i okolica - od średniowiecza do współczesności / red. Jadwiga Hoff. - Kolbuszowa : Muzeum Kultury Ludowej, 2006. - S. 27-45. - ISBN 83-904464-5-6
30
Dokumenty elektroniczne na nośnikach optycznych w polskich bibliotekach naukowych : ochrona, przechowywanie, udostępnianie, zagadnienia prawne = Electronic Documents on CDs in Polish Research Libraries / Paweł Włodarczyk, Piotr Picheta, Piotr Miodunka // Zagadnienia Informacji Naukowej. - nr 1 (85) (2005), s. 81-94. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: http://bbc.uw.edu.pl/publication/publication/291/content. - ISSN 0324-8194
1
Miodunka P., (2018), Miasto Pilzno od początku XVII w. do około 1785 roku. [W:] Stanaszek B. (red.), Pilzno : monografia miasta do 1945 roku, Pilzno : Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, s. 93-228.
2
Miodunka P., (2018), Zaopatrzenie aglomeracji krakowskiej w żywność w połowie XVII wieku : zarys problemu. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia, T. 3, Dziedzictwo, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 7-30.
3
Miodunka P., (2018), Miasto nie istnieje samodzielnie : nowożytny Kraków i zasoby przyrodnicze Małopolski. [W:] Izdebski A., Szmytka R. (red.), Ekobiografia Krakowa, Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, s. 153-189.
4
Miodunka P., (2018), Problemy demograficzne ludności chłopskiej zachodniej Galicji w latach 1772-1866. [W:] Zamoyski G. (red.), Szkice z dziejów gospodarczych i społecznych Galicji, Rzeszów : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, s. 257-287.
5
Miodunka P., Wnęk K., (2018), Wprowadzenie do Krakowa : podstawowe informacje historyczne. [W:] Izdebski A., Szmytka R. (red.), Ekobiografia Krakowa, Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, s. 37-44.
6
Miodunka P., (2017), Demograficzny i gospodarczy potencjał małych miast południowej Polski od końca XVI do początku XIX wieku, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", T. 78, s. 131-161; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RDSG/article/download/RDSG.2017.05/13913
7
Miodunka P., (2016), Kryzysy żywnościowe a anomalie klimatyczne od XVII do połowy XIX wieku na przykładzie Małopolski, "Historyka : Studia Metodologiczne", T. 46, s. 209-227.
8
Miodunka P., (2016), Handel Krakowa od XVI do XIX wieku : stan i perspektywy badań nad rynkiem regionalnym miasta. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 37-55.
9
Miodunka P., (2016), Krakowskie ceny zbóż a ruch urodzeń w parafiach na południe od Krakowa od XVII do XVIII wieku, "Przeszłość Demograficzna Polski", 38, nr 4, s. 7-35; https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/download/8713/36199.pdf
10
Miodunka P., (2016), Elity w małych miastach prywatnych Małopolski w XVII I XVIII wieku, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", T. 77 (specjalny), s. 297-318; www.rdsg-ihpan.edu.pl/images/RDSGpdfy/2016_SI/13_Miodunka.pdf
11
Miodunka P., (2015), Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku : zarys problematyki, "Przeszłość Demograficzna Polski", 37, nr 4, s. 7-37; https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/download/2404/7375.pdf
12
Miodunka P., (2015), Dom parafialny (organistówka) w Książnicach, "Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej", nr 3, s. 147-159.
13
Miodunka P., (2015), Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku, "Przeszłość Demograficzna Polski", 37, nr 2, s. 129-147; https://wnus.edu.pl/pdp/file/article/download/3100/9997.pdf
14
Miodunka P., (2014), Obiekty gospodarcze na mapach topograficznych Galicji z XVIII i XIX wieku : próba inwentaryzacji i możliwości badawcze. [W:] Kargol T., Ślusarki K. (red.), Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867: źródła i perspektywy badań : zbiór studiów, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", s. 97-118.
15
Miodunka P., (2014), Szlaki komunikacyjne Galicji Zachodniej. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej, s. 75-101.
16
Miodunka P., (2014), L'essor de la culture de la pomme de terre au sud de la Pologne jusqu'au milieu du XIXe siècle, "Histoire et Sociétés Rurales", No. 42, 2e semestre, s. 67-84.
17
Miodunka P., (2014), Przemiany środowiska geograficznego i procesy społeczno-gospodarcze w Puszczy Sandomierskiej do 1914 roku. [W:] Ruszel K. (red.), Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, Kolbuszowa : Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, s. 21-74.
18
Miodunka P., (2014), Wybrane problemy rozwoju małych miast galicyjskich w okresie przedautonomicznym (1772-1866), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 11 (935), s. 23-43; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/663
19
Miodunka P., (2013), Obiekty gospodarcze Galicji na mapach topograficznych XVIII i XIX wieku : zarys problematyki. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy, s. 102-133.
20
Miodunka P., (2013), Staropolskie księgi metrykalne jako źródło do badania klęsk elementarnych. [W:] Głowiński T., Kościk E. (red.), Od powietrza, głodu, ognia i wojny...: klęski elementarne na przestrzeni wieków, Wrocław : GAJT Wydawnictwo, s. 41-57.
21
Miodunka P., (2013), Społeczeństwo i gospodarka miasta Pilzna w XVII i XVIII wieku. [W:] Stanaszak B. (red.), Pilzno: wybrane zagadnienia z dziejów miasta, Pilzno : Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, s. 95-130.
22
Miodunka P., (2013), Marriages and Births in Small Towns and Neighbouring Villages in the 17th and 18th Centuries : (Examples from Southern Poland). [W:] I Congresso Histórico Internacional As Cidades na História : População : 24 a 26 de Outubro de 2012. Vol. 3, Cidade Moderna 2, Guimarães : Câmara Municipal, s. 31-56.
23
Miodunka P., (2012), Problemy rozwoju małych miast galicyjskich w XIX wieku. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy, s. 98-140.
24
Miodunka P., (2012), Przemysł Puszczy Sandomierskiej do XIX wieku. Wybrane zagadnienia. [W:] Chumiński J., Zawadka M. (red.), Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem, Wrocław : GAJT, s. 35-50.
25
Haptaś K., Miodunka P., (2012), Rzochów : zarys historii miasteczka i parafii do roku 1939, "Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej", nr 2, s. 21-50; http://www.muzeumkolbuszowa.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_2_MKL.pdf
26
Miodunka P., (2009), Założenie wsi Siedlanka w świetle dokumentów lokacyjnych, "Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej", nr 1, s. 93-96; http://www.muzeumkolbuszowa.pl/images/do_pobrania/Biuletyn_1_MKL.pdf
27
Krawczuk W., Miodunka P., Nabiałek K., (2009), Dzieje Wojnicza od XVI do XVIII wieku, Wojnicz : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej
28
Dobrołęcki P., Frołow K., Gołębiewski Ł., Hetman-Krajewska J., Tenderenda-Ożóg E., Nowak T., Miodunka P., (2008), Raport o stanie kultury - "Przemysł książki", Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 66 s.
29
Miodunka P., (2006), Miasteczko a wiejska okolica w czasach nowożytnych. [W:] Hoff J. (red.), Miasteczko i okolica - od średniowiecza do współczesności, Kolbuszowa : Muzeum Kultury Ludowej, s. 27-45.
30
Włodarczyk P., Picheta P., Miodunka P., (2005), Dokumenty elektroniczne na nośnikach optycznych w polskich bibliotekach naukowych : ochrona, przechowywanie, udostępnianie, zagadnienia prawne, "Zagadnienia Informacji Naukowej", nr 1 (85), s. 81-94; http://bbc.uw.edu.pl/publication/publication/291/content
1
@inbook{UEK:2168327971,
author = "Miodunka Piotr",
title = "Miasto Pilzno od początku XVII w. do około 1785 roku",
booktitle = "Pilzno : monografia miasta do 1945 roku",
pages = "93-228",
adress = "Pilzno",
publisher = "Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej",
year = "2018",
isbn = "978-83-951855-0-2",
}
2
@inbook{UEK:2168327835,
author = "Miodunka Piotr",
title = "Zaopatrzenie aglomeracji krakowskiej w żywność w połowie XVII wieku : zarys problemu",
booktitle = "Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo",
pages = "7-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2018",
isbn = "978-83-7638-932-5",
}
3
@inbook{UEK:2168332415,
author = "Miodunka Piotr",
title = "Miasto nie istnieje samodzielnie : nowożytny Kraków i zasoby przyrodnicze Małopolski",
booktitle = "Ekobiografia Krakowa",
pages = "153-189",
adress = "Kraków",
publisher = "Społeczny Instytut Wydawniczy Znak",
year = "2018",
isbn = "978-83-240-5489-3",
}
4
@inbook{UEK:2168334035,
author = "Miodunka Piotr",
title = "Problemy demograficzne ludności chłopskiej zachodniej Galicji w latach 1772-1866",
booktitle = "Szkice z dziejów gospodarczych i społecznych Galicji",
pages = "257-287",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych",
year = "2018",
isbn = "978-83-65627-31-5",
}
5
@inbook{UEK:2168332413,
author = "Miodunka Piotr and Wnęk Konrad",
title = "Wprowadzenie do Krakowa : podstawowe informacje historyczne",
booktitle = "Ekobiografia Krakowa",
pages = "37-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Społeczny Instytut Wydawniczy Znak",
year = "2018",
isbn = "978-83-240-5489-3",
}
6
@article{UEK:2168324865,
author = "Miodunka Piotr",
title = "Demograficzny i gospodarczy potencjał małych miast południowej Polski od końca XVI do początku XIX wieku",
journal = "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych",
number = "T. 78",
pages = "131-161",
year = "2017",
}
7
@article{UEK:2168315113,
author = "Miodunka Piotr",
title = "Kryzysy żywnościowe a anomalie klimatyczne od XVII do połowy XIX wieku na przykładzie Małopolski",
journal = "Historyka : Studia Metodologiczne",
number = "T. 46",
pages = "209-227",
year = "2016",
}
8
@inbook{UEK:2168305989,
author = "Miodunka Piotr",
title = "Handel Krakowa od XVI do XIX wieku : stan i perspektywy badań nad rynkiem regionalnym miasta",
booktitle = "Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej",
pages = "37-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2016",
isbn = "978-83-7638-711-6",
}
9
@article{UEK:2168320923,
author = "Miodunka Piotr",
title = "Krakowskie ceny zbóż a ruch urodzeń w parafiach na południe od Krakowa od XVII do XVIII wieku",
journal = "Przeszłość Demograficzna Polski",
number = "38, 4",
pages = "7-35",
year = "2016",
}
10
@article{UEK:2168313455,
author = "Miodunka Piotr",
title = "Elity w małych miastach prywatnych Małopolski w XVII I XVIII wieku",
journal = "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych",
number = "T. 77 (specjalny)",
pages = "297-318",
year = "2016",
}
11
@article{UEK:2168311663,
author = "Miodunka Piotr",
title = "Kryzysy demograficzne w Małopolsce w końcu XVII i pierwszej połowie XVIII wieku : zarys problematyki",
journal = "Przeszłość Demograficzna Polski",
number = "37, 4",
pages = "7-37",
year = "2015",
}
12
@article{UEK:2168298651,
author = "Miodunka Piotr",
title = "Dom parafialny (organistówka) w Książnicach",
journal = "Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej",
number = "3",
pages = "147-159",
year = "2015",
}
13
@article{UEK:2168312321,
author = "Miodunka Piotr",
title = "Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku",
journal = "Przeszłość Demograficzna Polski",
number = "37, 2",
pages = "129-147",
year = "2015",
}
14
@inbook{UEK:2168289925,
author = "Miodunka Piotr",
title = "Obiekty gospodarcze na mapach topograficznych Galicji z XVIII i XIX wieku : próba inwentaryzacji i możliwości badawcze",
booktitle = "Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772-1867",
pages = "97-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-62261-88-8",
}
15
@unpublished{UEK:2168301587,
author = "Miodunka Piotr",
title = "Szlaki komunikacyjne Galicji Zachodniej",
booktitle = "Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej",
pages = "75-101",
year = "2014",
}
16
@article{UEK:2168289751,
author = "Miodunka Piotr",
title = "L'essor de la culture de la pomme de terre au sud de la Pologne jusqu'au milieu du XIXe siècle",
journal = "Histoire et Sociétés Rurales",
number = "No. 42, 2e semestre",
pages = "67-84",
year = "2014",
}
17
@inbook{UEK:2168289927,
author = "Miodunka Piotr",
title = "Przemiany środowiska geograficznego i procesy społeczno-gospodarcze w Puszczy Sandomierskiej do 1914 roku",
booktitle = "Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej",
pages = "21-74",
adress = "Kolbuszowa",
publisher = "Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej",
year = "2014",
isbn = "978-83-939911-1-2",
}
18
@article{UEK:2168292667,
author = "Miodunka Piotr",
title = "Wybrane problemy rozwoju małych miast galicyjskich w okresie przedautonomicznym (1772-1866)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "11 (935)",
pages = "23-43",
year = "2014",
}
19
@unpublished{UEK:2168286723,
author = "Miodunka Piotr",
title = "Obiekty gospodarcze Galicji na mapach topograficznych XVIII i XIX wieku : zarys problematyki",
booktitle = "Galicja i jej dziedzictwo. [2], Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku : wybrane problemy",
pages = "102-133",
year = "2013",
}
20
@inbook{UEK:2168293401,
author = "Miodunka Piotr",
title = "Staropolskie księgi metrykalne jako źródło do badania klęsk elementarnych",
booktitle = "Od powietrza, głodu, ognia i wojny...",
pages = "41-57",
adress = "Wrocław",
publisher = "GAJT Wydawnictwo",
year = "2013",
isbn = "978-83-62584-49-9",
}
21
@inbook{UEK:2168280593,
author = "Miodunka Piotr",
title = "Społeczeństwo i gospodarka miasta Pilzna w XVII i XVIII wieku",
booktitle = "Pilzno",
pages = "95-130",
adress = "Pilzno",
publisher = "Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-7631-468-6",
}
22
@inbook{UEK:2168280595,
author = "Miodunka Piotr",
title = "Marriages and Births in Small Towns and Neighbouring Villages in the 17th and 18th Centuries : (Examples from Southern Poland)",
booktitle = "I Congresso Histórico Internacional As Cidades na História : População : 24 a 26 de Outubro de 2012. Vol. 3, Cidade Moderna 2",
pages = "31-56",
adress = "Guimarães",
publisher = "Câmara Municipal",
year = "2013",
isbn = "978-989-8474-14-8",
}
23
@unpublished{UEK:2168246882,
author = "Miodunka Piotr",
title = "Problemy rozwoju małych miast galicyjskich w XIX wieku",
booktitle = "Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy",
pages = "98-140",
year = "2012",
}
24
@inbook{UEK:2168247140,
author = "Miodunka Piotr",
title = "Przemysł Puszczy Sandomierskiej do XIX wieku. Wybrane zagadnienia",
booktitle = "Z dziejów przemysłu przed 1945 rokiem",
pages = "35-50",
adress = "Wrocław",
publisher = "GAJT",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-62584-26-0",
}
25
@article{UEK:2168307597,
author = "Haptaś Krzysztof and Miodunka Piotr",
title = "Rzochów : zarys historii miasteczka i parafii do roku 1939",
journal = "Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej",
number = "2",
pages = "21-50",
year = "2012",
}
26
@article{UEK:2168307599,
author = "Miodunka Piotr",
title = "Założenie wsi Siedlanka w świetle dokumentów lokacyjnych",
journal = "Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej",
number = "1",
pages = "93-96",
year = "2009",
}
27
@book{UEK:2168309809,
author = "Krawczuk Wojciech and Miodunka Piotr and Nabiałek Karol",
title = "Dzieje Wojnicza od XVI do XVIII wieku",
adress = "Wojnicz",
publisher = "Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-88332-35-7",
}
28
@misc{UEK:2168310037,
author = "Dobrołęcki Piotr and Frołow Kuba and Gołębiewski Łukasz and Hetman-Krajewska Joanna and Tenderenda-Ożóg Ewa and Nowak Tomasz and Miodunka Piotr",
title = "Raport o stanie kultury - Przemysł książki",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego",
year = "2008",
}
29
@inbook{UEK:2168310033,
author = "Miodunka Piotr",
title = "Miasteczko a wiejska okolica w czasach nowożytnych",
booktitle = "Miasteczko i okolica - od średniowiecza do współczesności",
pages = "27-45",
adress = "Kolbuszowa",
publisher = "Muzeum Kultury Ludowej",
year = "2006",
isbn = "83-904464-5-6",
}
30
@article{UEK:2168310035,
author = "Włodarczyk Paweł and Picheta Piotr and Miodunka Piotr",
title = "Dokumenty elektroniczne na nośnikach optycznych w polskich bibliotekach naukowych : ochrona, przechowywanie, udostępnianie, zagadnienia prawne",
journal = "Zagadnienia Informacji Naukowej",
number = "1 (85)",
pages = "81-94",
year = "2005",
}