Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Kultura organizacyjna jako moderator związków pomiędzy zaufaniem organizacyjnym a jego determinantami i następstwami = Organizational Culture as a Moderator of the Relationship between Organizational Trust and Its Antecedents and Outcomes
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (65) (2021) , s. 169-196. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168356128
article
2

Author:
Title:
Budowanie środowiska organizacyjnego pobudzającego kreatywność pracowników - rola wartości i zaufania z perspektywy psychologicznej
Source:
Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji / red. nauk. Janusz NESTERAK, Bernard ZIĘBICKI - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 223-232 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351746
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Zaufanie i jego korelaty jako składowe klimatu organizacyjnego w różnych kulturach organizacyjnych (doniesienie z badań) = Trust and Its Correlates as Components of the Organizational Climate in Diverse Organizational Cultures (Research Report)
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (59) (2019) , s. 236-249. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168339195
article
See main document
4

Author:
Title:
Kontrola organizacyjna a budowanie klimatu zaufania w organizacji = Organizational Control and Creating of Trust Environment in Organization
Source:
Człowiek i jego podmiotowość a współczesna organizacja - wybrane zagadnienia / red. Kazimierz Jaremczuk - Rzeszów: WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa ; Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, 2017, s. 174-186. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946119-5-8 ; 978-83-946119-6-5
Nr:
2168323749
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Preferowane wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników = The Preferred Organizational Values and the Employee Engagemen
Source:
e-mentor. - nr 5 (2016) , s. 21-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
:
Nr:
2168311671
article
6

Author:
Title:
Zaufanie jako wartość etyczna wyznaczana cechami przestrzeni publicznej - fizycznymi i estetycznymi
Source:
Etyczne przestrzenie publiczne : nowa przestrzeń = Ethical Public Spaces : New Space / red. nauk. Beata Gibała-Kapecka, Tomasz Kapecki - Kraków: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2016, s. 32-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7242-915-5
Nr:
2168323979
chapter in monograph
7

Author:
Title:
Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników = Management by Values as a Method of Improving Organisational Engagement among Employees
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015) , s. 101-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach realizacji tematu badawczego finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168302241
article
8

Author:
Title:
Zarządzanie przez wartości jako metoda wyzwalania potencjału pracowników w oparciu o zaufanie = Management by Values as a Method of Enabling Employees to Reach Their Full Potential on the Basis of Trust
Source:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica. - T. 8 (2015) , s. 95-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168304013
article
9

Author:
Title:
Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników
Source:
Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA2014, s. 55-68. - Aneks - Bibliogr.
Signature:
NP-1483/Magazyn
Nr:
2168295551
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Author:
Edyta Nowak-Żółty , Lech Górniak
Title:
Znaczenie relacji zaufania w tutoringu akademickim
Source:
Człowiek, media, edukacja / red. nauk. Janusz Morbitzer, Emilia Musiał - Kraków: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny, 2014, s. 263-271 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-892-1
Access mode:
Nr:
2168318051
chapter in monograph
11

Author:
Title:
Zaufanie na dobre i na złe? Czynniki wzmacniające i osłabiające zaufanie do mediów = Confidence for Better or Worse : Factors Strengthening and Weakening Confidence in Media
Source:
Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze / red. nauk. Agnieszka Ogonowska i Grzegorz Ptaszek - Kraków: Impuls, 2013, s. 107-123. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7850-500-6
Nr:
2168293277
chapter in monograph
12

Author:
Title:
Zaufanie w procesie coachingu systemowego
Source:
Coaching Review. - nr 1 (5) (2013) , s. 71-81. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168288139
article
13

Author:
Title:
Przedmiotowy i podmiotowy charakter kontroli w organizacji
Source:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 44-58
ISBN:
978-83-7252-595-6
Nr:
2168246546
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Społeczna i ekonomiczna wartość zaufania w organizacji
Source:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 29-43
ISBN:
978-83-7252-595-6
Nr:
2168246544
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Lech Górniak , Edyta Nowak-Żółty
Title:
Czynniki specyficzne i niespecyficzne w ocenie skuteczności kształcenia z wykorzystaniem tutoringu i e-learningu
Source:
Człowiek, media, edukacja / red. nauk. Janusz Morbitzer, Emilia Musiał - Kraków: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2012, s. 140-152 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-736-8
Access mode:
Nr:
2168339475
chapter in monograph
16

Title:
Wymiar zaufanie-kontrola jako dwubiegunowy czynnik efektywności organizacji = The Trust-Control Dimension as a Bipolar Factor of Organizational Effectiveness
Source:
Psychologia Ekonomiczna. - nr 2 (2012) , s. 38-53. - Summ., streszcz.
Nr:
2168293405
article
17

Author:
Title:
Obciążenia nasze powszednie...
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011) , s. 66-67. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275409
unreviewed article
See main document
18

Author:
Lech Górniak , Tomasz Rożek
Title:
Refleksja w odwrocie
Source:
Nauka po prostu : wywiady z wybitnymi / Tomasz Rożek - Warszawa: Demart, 2011, s. 164-209
ISBN:
978-83-7427-602-3
Nr:
2168339557
voice in discussion / interview
19

Author:
Title:
Gdzie informatyka sąsiaduje z psychologicznie rozumianym porozumiewaniem się, a gdzie od niego się oddala = When Computer Science Is Close to Interpersonal Communication and when it Is Away From
Source:
Informatyka i psychologia w społeczeństwie informacyjnym / red. nauk. Ryszard Tadeusiewicz, Tomasz Rowiński - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2011, s. 103-114. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-417-4
Nr:
2168233286
chapter in monograph
20

Author:
Lech Górniak , Elżbieta Dziwisz
Title:
Polak - katolik - optymista? Rozmowa z psychologiem społecznym dr Lechem Górniakiem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Source:
Pracodawca2010. - nr 1, s. 19-21
Nr:
2168339689
voice in discussion / interview
21

Author:
Lech Górniak , Elżbieta Dziwisz
Title:
Opcja: do wiadomości szefa : rozmowa z psychologiem społecznym dr Lechem Górniakiem z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Source:
Pracodawca2007. - nr 12, s. 19-21
Nr:
2168339687
voice in discussion / interview
22

Author:
Lech Górniak , Elżbieta Dziwisz
Title:
Autorytet, jak domek z kart : rozmowa z psychologiem społecznym dr Lechem Górniakiem z Instytutu Psychologii UJ
Source:
Pracodawca2005. - nr 12, s. 20-21
Nr:
2168339685
voice in discussion / interview
23

Author:
Lech Górniak , Elżbieta Dziwisz
Title:
Konflikty : metoda pięciu kroków : rozmowa z psychologiem społecznym dr Lechem Górniakiem z Instytutu Psychologii UJ
Source:
Pracodawca2005. - nr 11, s. 20-21
Nr:
2168339683
voice in discussion / interview
24

Author:
Barbara Józefik , Lech Górniak
Title:
Wprowadzenie
Source:
Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji / red. Lech Górniak, Barbara Józefik - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003, s. 11-16
ISBN:
978-83-233-1740-2
Nr:
2168339527
preface / summary
See main document
25

Author:
Title:
Wokół roli terapeuty systemowego : od stratega, poprzez neutralność do "lekceważenia" i dialogu
Source:
Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji / red. Lech Górniak, Barbara Józefik - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003, s. 57-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-1740-2
Nr:
2168339531
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
"Słowa nie są niewinne" : o budowaniu dialogowej przestrzeni międzyludzkiej, czyli Toma Andersena droga do refleksyjności
Source:
Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji / red. Lech Górniak, Barbara Józefik - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003, s. 135-144 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-1740-2
Nr:
2168339533
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Lech Górniak , Krzysztof Mudyń , Przemysław Budzyna-Dawidowski
Title:
Nauczanie myślenia systemowego w ramach studiów uniwersyteckich czyli od "rozluźniającej gimnastyki umysłu" do skutecznych interwencji systemowych
Source:
Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji / red. Lech Górniak, Barbara Józefik - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003, s. 181-185 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-1740-2
Nr:
2168339535
chapter in monograph
See main document
28

Author:
,
Title:
Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji
Redaktor:
, Józefik Barbara
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003
Physical description:
185 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-233-1740-2
Nr:
2168339523
monograph
See related chapters
29

Author:
Title:
Konstruktywizm a zmiany w praktyce psychoterapeutycznej
Source:
Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji / red. Lech Górniak, Barbara Józefik - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003, s. 33-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-1740-2
Nr:
2168339529
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Lech Górniak , Tomasz Mikołajczyk , Mariusz Makowski
Title:
Przypisywanie odpowiedzialności : badania reakcji społecznej na atak 11 września 2001 roku = Attribution of Responsibility - Study of a Social Reaction on an Attack of 11th September 2001
Source:
Prakseologia. - nr 142 (2002) , s. 67-81. - Summ.
Nr:
2168339199
article
31

Author:
Zbigniew Nęcki , Lech Górniak , Jerzy Rosiński
Title:
Negocjacje w Unii Europejskiej : przewodnik dla przedsiębiorców
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2001
Physical description:
86, [1] s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
83-914597-3-X
Nr:
2168339487
book
32

Author:
Title:
Audyt komunikacyjny : metodologia i zastosowania = Communicational Audit - Methodology and Applications
Source:
Prakseologia. - nr 139 (1999) , s. 87-95. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168339477
article
33

Author:
Title:
Wpływ kontekstu sytuacyjnego na przebieg porozumiewania się (doniesienia z badań własnych)
Source:
Kultura, Język, Edukacja. T. 2 / red. Robert Mrózek - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998, s. 179-191
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1699)
ISBN:
83-226-0793-8
Nr:
2168339551
chapter in monograph
34

Author:
Title:
Współdziałanie i rywalizacja
Source:
Encyklopedia psychologii / red. Włodzimierz Szewczuk - Warszawa: Fundacja Innowacja, 1998, s. 988-993 - Bibliogr.
ISBN:
83-86169-19-2
Nr:
2168339583
lexical items
35

Author:
Ryszard Stach , Lech Górniak
Conference:
I Ogólnopolska Konferencja: Kształcenie liderów społeczności wiejskich, Warszawa, Polska, od 1997-01-21 do 1997-01-22
Title:
Lider - znaczy kto? Idea przywództwa i koncepcja lidera społeczności wiejskiej
Source:
Kształcenie liderów społeczności wiejskich : materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej przez Fundusz Współpracy - Program AGROLINIA 2000 i Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa, 21-22 stycznia 1997 / red. Barbara Fahrenholz, Adam Futumski - Poznań: Fundusz Współpracy, Program Agrolinia 2000, 1997, s. 71-76 - Bibliogr.
ISBN:
83-87116-75-0
Nr:
2168339539
chapter in conference materials
36

Author:
Ryszard Stach , Lech Górniak
Title:
Szkoła liderów społeczności wiejskiej. Cz. 2, Psychologia efektywnego przywództwa
Publisher address:
Kraków: Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, 1996
Physical description:
157 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-901931-7-5
Nr:
2168339521
monograph
37

Author:
Conference:
Nowoczesne metody i techniki rozwiązywania problemów doradczych w rolnictwie i społecznościach lokalnych, Modliszewice, Polska, od 1996-11-07 do 1996-11-08
Title:
Wokół psychologii decydowania - procesy umysłowe w podejmowaniu decyzji i ich wspomaganie = Psychology of Decision Making - Training of Decision Making Ability
Source:
Biuletyn Regionalny Zakładu Doradztwa Rolniczego. - nr 313 (1996) , s. 33-39. - Tytuł numeru: Nowoczesne metody i techniki rozwiązywania problemów doradczych w rolnictwie i społecznościach lokalnych - Bibliogr.
Nr:
2168339561
article
38

Author:
Ryszard Stach , Lech Górniak
Conference:
Nowoczesne metody i techniki rozwiązywania problemów doradczych w rolnictwie i społecznościach lokalnych, Modliszewice, Polska, od 1996-11-07 do 1996-11-08
Title:
Efektywne rozwiązywanie konfliktów jako droga do partnerskiego współdziałania = Training in the Ability to Resolve Conflicts as a Way to Co-operation as Partners
Source:
Biuletyn Regionalny Zakładu Doradztwa Rolniczego. - nr 313 (1996) , s. 21-26. - Tytuł numeru: Nowoczesne metody i techniki rozwiązywania problemów doradczych w rolnictwie i społecznościach lokalnych - Bibliogr.
Nr:
2168339565
article
39

Author:
Ryszard Stach , Lech Górniak
Title:
Szkoła liderów społeczności wiejskiej. Cz. 1, Psychologiczne przesłanki efektywnego działania
Publisher address:
Kraków: Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, 1995
Physical description:
163 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-901931-7-5
Nr:
2168339517
monograph
40

Author:
Gianfranco Cecchin
Title:
Mediolańska szkoła terapii rodzin : wybór prac
Opracował:
de Barbaro Bogdan
Tłumacz:
de Barbaro Bogdan
Opracował:
Tłumacz:
Publisher address:
Kraków: Collegium Medicum UJ, 1995
Physical description:
64 s.; 21 cm
ISBN:
83-86101-20-2
Nr:
2168339479
book
See related chapters
41

Author:
Bogdan de Barbaro , Lech Górniak
Title:
Od tłumaczy
Source:
Mediolańska szkoła terapii rodzin : wybór prac / Gianfranco Cecchin ; oprac. i tłum. Bogdan de Barbaro, Lech Górniak - Kraków: Collegium Medicum UJ, 1995, s. 5-7
ISBN:
83-86101-20-2
Nr:
2168339481
preface / summary
See main document
42

Author:
Gianfranco Cecchin , Bogdan de Barbaro , Lech Górniak
Title:
Mediolańska szkoła terapii rodzin : z Gianfranco Cecchinem rozmawiają Bogdan de Barbaro, Lech Górniak
Source:
Mediolańska szkoła terapii rodzin : wybór prac / Gianfranco Cecchin ; oprac. i tłum. Bogdan de Barbaro, Lech Górniak - Kraków: Collegium Medicum UJ, 1995, s. 51-64
ISBN:
83-86101-20-2
Nr:
2168339483
voice in discussion / interview
See main document
43

Author:
Krzysztof Mudyń , Lech Górniak
Title:
From Knowledge and Anti-Knowledge to Negative Knowledge
Source:
Science in Society / ed. Wojciech Gasparski, Timo Airaksinen - Warszawa: IFiS [Instytut Filozofii i Socjologii], 1995, s. 151-159 - Bibliogr.
ISBN:
83-86166-28-2
Nr:
2168339537
chapter in monograph
44

Author:
Lech Górniak , Dorota Ortenburger
Title:
Komunikacyjny aspekt genezy agresji w kontekście edukacyjnym = Communicative Aspects of a Source of Aggression in Educational Context
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Psychologia. - z. 4 (1995) , s. 27-39. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168339573
article
45

Author:
Ryszard Stach , Lech Górniak
Title:
Wspieranie przeobrażeń społeczno-ekonomicznych w środowisku wiejskim : aspekty psychospołeczne problemu
Source:
Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. - nr 2 (1994) , s. 21-27
Access mode:
Nr:
2168339575
article
46

Author:
Title:
Możliwości efektywnych oddziaływań międzyludzkich w świetle myślenia systemowego i nowej epistemologii na przykładzie psychoterapii rodzin
Source:
Myśl psychologiczna w Polsce Odrodzonej : efektywność działań człowieka / red. Augustyn Bańka, Romuald Derbis - Poznań ; Częstochowa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993, s. 113-118 - Bibliogr.
ISBN:
83-901059-0-X
Nr:
2168339485
chapter in monograph
47

Author:
Lech Górniak , Krzysztof Mudyń , Przemysław Budzyna-Dawidowski
Title:
Academic Teaching of Family Therapy : Towards Systemic Family Therapy Through Academic Teaching of Systems Thinking
Source:
Psychoterapia. - nr 4/79 (1991) , s. 71-74. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168339571
article
Unpublished documents:
1

Title:
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
84 k.: il.; 30 cm
Research program:
041/W-KPiD/01/2013/S/3041
Signature:
NP-1364/Magazyn
Nr:
2168288467
unpublished scientific work
1
Kultura organizacyjna jako moderator związków pomiędzy zaufaniem organizacyjnym a jego determinantami i następstwami = Organizational Culture as a Moderator of the Relationship between Organizational Trust and Its Antecedents and Outcomes / Lech GÓRNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (65) (2021), s. 169-196. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/4/15/f88ad611de0cfc0d5688d41e30aea8e0/10.pdf. - ISSN 1898-5084
2
Budowanie środowiska organizacyjnego pobudzającego kreatywność pracowników - rola wartości i zaufania z perspektywy psychologicznej / Lech GÓRNIAK // W: Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji / red. nauk. Janusz NESTERAK, Bernard ZIĘBICKI. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 223-232. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/80/78/2020_WGS_Spo%C5%82eczno-gospodarcze_final_15.12.2020.pdf
3
Zaufanie i jego korelaty jako składowe klimatu organizacyjnego w różnych kulturach organizacyjnych (doniesienie z badań) = Trust and Its Correlates as Components of the Organizational Climate in Diverse Organizational Cultures (Research Report) / Lech GÓRNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (59) (2019), s. 236-249. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4993. - ISSN 1898-5084
4
Kontrola organizacyjna a budowanie klimatu zaufania w organizacji = Organizational Control and Creating of Trust Environment in Organization / Lech GÓRNIAK // W: Człowiek i jego podmiotowość a współczesna organizacja - wybrane zagadnienia / red. Kazimierz Jaremczuk. - Rzeszów: WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa ; Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, 2017. - S. 174-186. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946119-5-8 ; 978-83-946119-6-5
5
Preferowane wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników = The Preferred Organizational Values and the Employee Engagemen / Lech GÓRNIAK // e-mentor. - nr 5 (2016), s. 21-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/67/id/1274. - ISSN 1731-6758
6
Zaufanie jako wartość etyczna wyznaczana cechami przestrzeni publicznej - fizycznymi i estetycznymi / Lech GÓRNIAK // W: Etyczne przestrzenie publiczne : nowa przestrzeń = Ethical Public Spaces : New Space / red. nauk. Beata Gibała-Kapecka, Tomasz Kapecki. - Kraków: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2016. - S. 32-41. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7242-915-5
7
Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników = Management by Values as a Method of Improving Organisational Engagement among Employees / Lech GÓRNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015), s. 101-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/900. - ISSN 1898-6447
8
Zarządzanie przez wartości jako metoda wyzwalania potencjału pracowników w oparciu o zaufanie = Management by Values as a Method of Enabling Employees to Reach Their Full Potential on the Basis of Trust / Lech GÓRNIAK // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica. - T. 8 (2015), s. 95-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://studia-psychologica.up.krakow.pl/index.php?l=pl&s=article&id=55. - ISSN 2084-5596
9
Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników / Lech GÓRNIAK // W: Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego / kier. tematu: Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA. - (2014), s. 55-68. - Aneks. - Bibliogr.
10
Znaczenie relacji zaufania w tutoringu akademickim / Edyta Nowak-Żółty, Lech GÓRNIAK // W: Człowiek, media, edukacja / red. nauk. Janusz Morbitzer, Emilia Musiał. - Kraków: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny, 2014. - S. 263-271. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-892-1. - Pełny tekst: http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2014/referaty_2014_10/nowak.pdf
11
Zaufanie na dobre i na złe? Czynniki wzmacniające i osłabiające zaufanie do mediów = Confidence for Better or Worse : Factors Strengthening and Weakening Confidence in Media / Lech GÓRNIAK // W: Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze / red. nauk. Agnieszka Ogonowska i Grzegorz Ptaszek. - Kraków: Impuls, 2013. - S. 107-123. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7850-500-6
12
Zaufanie w procesie coachingu systemowego / Lech GÓRNIAK // Coaching Review. - nr 1 (5) (2013), s. 71-81. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Czasopismo_MBA/Coaching_1_2013_Gorniak_071.pdf. - ISSN 2081-7029
13
Przedmiotowy i podmiotowy charakter kontroli w organizacji / Lech GÓRNIAK // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 44-58. - ISBN 978-83-7252-595-6
14
Społeczna i ekonomiczna wartość zaufania w organizacji / Lech GÓRNIAK // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 29-43. - ISBN 978-83-7252-595-6
15
Czynniki specyficzne i niespecyficzne w ocenie skuteczności kształcenia z wykorzystaniem tutoringu i e-learningu / Lech GÓRNIAK, Edyta Nowak-Żółty // W: Człowiek, media, edukacja / red. nauk. Janusz Morbitzer, Emilia Musiał. - Kraków: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2012. - S. 140-152. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-736-8. - Pełny tekst: http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2012/referaty_2012_10/gorniak.pdf
16
Wymiar zaufanie-kontrola jako dwubiegunowy czynnik efektywności organizacji = The Trust-Control Dimension as a Bipolar Factor of Organizational Effectiveness // Psychologia Ekonomiczna. - nr 2 (2012), s. 38-53. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/19/18. - ISSN 2084-137X
17
Obciążenia nasze powszednie... / Lech GÓRNIAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 66-67. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
18
Refleksja w odwrocie / Lech Górniak ; rozm. Tomasz Rożek // W: Nauka po prostu : wywiady z wybitnymi / Tomasz Rożek. - Warszawa : Demart, 2011. - S. 164-209. - ISBN 978-83-7427-602-3
19
Gdzie informatyka sąsiaduje z psychologicznie rozumianym porozumiewaniem się, a gdzie od niego się oddala = When Computer Science Is Close to Interpersonal Communication and when it Is Away From / Lech GÓRNIAK // W: Informatyka i psychologia w społeczeństwie informacyjnym / red. nauk. Ryszard Tadeusiewicz, Tomasz Rowiński . - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2011. - S. 103-114. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-417-4
20
Polak - katolik - optymista? Rozmowa z psychologiem społecznym dr Lechem Górniakiem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Lech GÓRNIAK ; rozm. Elżbieta Dziwisz // Pracodawca. - nr 1 (2010), s. 19-21. - ISSN 1429-589X
21
Opcja: do wiadomości szefa : rozmowa z psychologiem społecznym dr Lechem Górniakiem z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego / Lech Górniak ; rozm. Elżbieta Dziwisz // Pracodawca. - nr 12 (2007), s. 19-21. - ISSN 1429-589X
22
Autorytet, jak domek z kart : rozmowa z psychologiem społecznym dr Lechem Górniakiem z Instytutu Psychologii UJ / Lech Górniak ; rozm. Elżbieta Dziwisz // Pracodawca. - nr 12 (2005), s. 20-21. - ISSN 1429-589X
23
Konflikty : metoda pięciu kroków : rozmowa z psychologiem społecznym dr Lechem Górniakiem z Instytutu Psychologii UJ / Lech Górniak ; rozm. Elżbieta Dziwisz // Pracodawca. - nr 11 (2005), s. 20-21. - ISSN 1429-589X
24
Wprowadzenie / Barbara Józefik, Lech Górniak // W: Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji / red. Lech Górniak, Barbara Józefik. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. - S. 11-16. - ISBN 978-83-233-1740-2
25
Wokół roli terapeuty systemowego : od stratega, poprzez neutralność do "lekceważenia" i dialogu / Lech Górniak // W: Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji / red. Lech Górniak, Barbara Józefik. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. - S. 57-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-1740-2
26
"Słowa nie są niewinne" : o budowaniu dialogowej przestrzeni międzyludzkiej, czyli Toma Andersena droga do refleksyjności / Lech Górniak // W: Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji / red. Lech Górniak, Barbara Józefik. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. - S. 135-144. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-1740-2
27
Nauczanie myślenia systemowego w ramach studiów uniwersyteckich czyli od "rozluźniającej gimnastyki umysłu" do skutecznych interwencji systemowych / Lech Górniak, Krzysztof Mudyń, Przemysław Budzyna-Dawidowski // W: Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji / red. Lech Górniak, Barbara Józefik. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. - S. 181-185. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-1740-2
28
Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji / red. Lech Górniak, Barbara Józefik. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. - 185 s. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-233-1740-2
29
Konstruktywizm a zmiany w praktyce psychoterapeutycznej / Lech Górniak // W: Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji / red. Lech Górniak, Barbara Józefik. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. - S. 33-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-1740-2
30
Przypisywanie odpowiedzialności : badania reakcji społecznej na atak 11 września 2001 roku = Attribution of Responsibility - Study of a Social Reaction on an Attack of 11th September 2001 / Lech Górniak, Tomasz Mikołajczyk, Mariusz Makowski // Prakseologia. - nr 142 (2002), s. 67-81. - Summ. - ISSN 0079-4872
31
Negocjacje w Unii Europejskiej : przewodnik dla przedsiębiorców / Zbigniew Nęcki, Lech Górniak, Jerzy Rosiński. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2001. - 86, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 83-914597-3-X
32
Audyt komunikacyjny : metodologia i zastosowania = Communicational Audit - Methodology and Applications / Lech Górniak // Prakseologia. - nr 139 (1999), s. 87-95. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
33
Wpływ kontekstu sytuacyjnego na przebieg porozumiewania się (doniesienia z badań własnych) / Lech Górniak // W: Kultura, Język, Edukacja. T. 2 / red. Robert Mrózek. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 1699). - S. 179-191. - ISBN 83-226-0793-8
34
Współdziałanie i rywalizacja / Lech Górniak // W: Encyklopedia psychologii / red. Włodzimierz Szewczuk. - Warszawa: Fundacja Innowacja, 1998. - S. 988-993. - Bibliogr. - ISBN 83-86169-19-2
35
Lider - znaczy kto? Idea przywództwa i koncepcja lidera społeczności wiejskiej / Ryszard Stach, Lech Górniak // W: Kształcenie liderów społeczności wiejskich : materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej przez Fundusz Współpracy - Program AGROLINIA 2000 i Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa, 21-22 stycznia 1997 / red. Barbara Fahrenholz, Adam Futumski. - Poznań: Fundusz Współpracy, Program Agrolinia 2000, 1997. - S. 71-76. - Bibliogr. - ISBN 83-87116-75-0
36
Szkoła liderów społeczności wiejskiej. Cz. 2, Psychologia efektywnego przywództwa / Ryszard Stach, Lech Górniak. - Kraków : Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, 1996. - 157 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-901931-7-5
37
Wokół psychologii decydowania - procesy umysłowe w podejmowaniu decyzji i ich wspomaganie = Psychology of Decision Making - Training of Decision Making Ability / Lech Górniak // Biuletyn Regionalny Zakładu Doradztwa Rolniczego. - nr 313 (1996), s. 33-39. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nowoczesne metody i techniki rozwiązywania problemów doradczych w rolnictwie i społecznościach lokalnych. - Bibliogr. - ISSN 1230-090X
38
Efektywne rozwiązywanie konfliktów jako droga do partnerskiego współdziałania = Training in the Ability to Resolve Conflicts as a Way to Co-operation as Partners / Ryszard Stach, Lech Górniak // Biuletyn Regionalny Zakładu Doradztwa Rolniczego. - nr 313 (1996), s. 21-26. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nowoczesne metody i techniki rozwiązywania problemów doradczych w rolnictwie i społecznościach lokalnych. - Bibliogr. - ISSN 1230-090X
39
Szkoła liderów społeczności wiejskiej. Cz. 1, Psychologiczne przesłanki efektywnego działania / Ryszard Stach, Lech Górniak. - Kraków : Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, 1995. - 163 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-901931-7-5
40
Mediolańska szkoła terapii rodzin : wybór prac / Gianfranco Cecchin ; oprac. i tłum. Bogdan de Barbaro, Lech Górniak. - Kraków : Collegium Medicum UJ, 1995. - 64 s. ; 21 cm. - ISBN 83-86101-20-2
41
Od tłumaczy / Bogdan de Barbaro, Lech Górniak // W: Mediolańska szkoła terapii rodzin : wybór prac / Gianfranco Cecchin ; oprac. i tłum. Bogdan de Barbaro, Lech Górniak. - Kraków: Collegium Medicum UJ, 1995. - S. 5-7. - ISBN 83-86101-20-2
42
Mediolańska szkoła terapii rodzin : z Gianfranco Cecchinem rozmawiają Bogdan de Barbaro, Lech Górniak / Gianfranco Cecchin ; rozm. Bogdan de Barbaro, Lech Górniak // W: Mediolańska szkoła terapii rodzin : wybór prac / Gianfranco Cecchin ; oprac. i tłum. Bogdan de Barbaro, Lech Górniak. - Kraków : Collegium Medicum UJ, 1995. - S. 51-64. - ISBN 83-86101-20-2
43
From Knowledge and Anti-Knowledge to Negative Knowledge / Krzysztof Mudyń, Lech Górniak // W: Science in Society / ed. Wojciech Gasparski, Timo Airaksinen. - Warszawa: IFiS [Instytut Filozofii i Socjologii], 1995. - S. 151-159. - Bibliogr. - ISBN 83-86166-28-2
44
Komunikacyjny aspekt genezy agresji w kontekście edukacyjnym = Communicative Aspects of a Source of Aggression in Educational Context / Lech Górniak, Dorota Ortenburger // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Psychologia. - z. 4 (1995), s. 27-39. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-0872
45
Wspieranie przeobrażeń społeczno-ekonomicznych w środowisku wiejskim : aspekty psychospołeczne problemu / Ryszard Stach, Lech Górniak // Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. - nr 2 (1994), s. 21-27. - ISSN 1232-3578
46
Możliwości efektywnych oddziaływań międzyludzkich w świetle myślenia systemowego i nowej epistemologii na przykładzie psychoterapii rodzin / Lech Górniak // W: Myśl psychologiczna w Polsce Odrodzonej : efektywność działań człowieka / red. Augustyn Bańka, Romuald Derbis. - Poznań ; Częstochowa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993. - S. 113-118. - Bibliogr. - ISBN 83-901059-0-X
47
Academic Teaching of Family Therapy : Towards Systemic Family Therapy Through Academic Teaching of Systems Thinking / Lech Górniak, Krzysztof Mudyń, Przemysław Budzyna-Dawidowski // Psychoterapia. - nr 4/79 (1991), s. 71-74. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0239-4170
48
Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Małgorzata WYPYCH, Lech GÓRNIAK, Mariusz MAKOWSKI, Marek MOTYKA, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Joanna KRZYŻAK, Justyna PAWLAK, Marian BURSZTYN, Alicja SZCZYGIEŁ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 84 k. : il. ; 30 cm
1
Górniak L., (2021), Kultura organizacyjna jako moderator związków pomiędzy zaufaniem organizacyjnym a jego determinantami i następstwami, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (65), s. 169-196; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/4/15/f88ad611de0cfc0d5688d41e30aea8e0/10.pdf
2
Górniak L., (2020), Budowanie środowiska organizacyjnego pobudzającego kreatywność pracowników - rola wartości i zaufania z perspektywy psychologicznej. [W:] NESTERAK J., ZIĘBICKI B. (red.), Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 223-232.
3
Górniak L., (2019), Zaufanie i jego korelaty jako składowe klimatu organizacyjnego w różnych kulturach organizacyjnych (doniesienie z badań), "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (59), s. 236-249; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4993
4
Górniak L., (2017), Kontrola organizacyjna a budowanie klimatu zaufania w organizacji. [W:] Jaremczuk K. (red.), Człowiek i jego podmiotowość a współczesna organizacja - wybrane zagadnienia, Rzeszów : WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa : Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, s. 174-186.
5
Górniak L., (2016), Preferowane wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników, "e-mentor", nr 5, s. 21-29; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/67/id/1274
6
Górniak L., (2016), Zaufanie jako wartość etyczna wyznaczana cechami przestrzeni publicznej - fizycznymi i estetycznymi. [W:] Gibała-Kapecka B., Kapecki T. (red.), Etyczne przestrzenie publiczne : nowa przestrzeń, Kraków : Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, s. 32-41.
7
Górniak L., (2015), Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (944), s. 101-116; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/900
8
Górniak L., (2015), Zarządzanie przez wartości jako metoda wyzwalania potencjału pracowników w oparciu o zaufanie, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica", T. 8, s. 95-108; http://studia-psychologica.up.krakow.pl/index.php?l=pl&s=article&id=55
9
Górniak L., (2014), Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników. [W:] Adamska-Chudzińska M. (kierownik tematu), Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego, s. 55-68.
10
Nowak-Żółty E., Górniak L., (2014), Znaczenie relacji zaufania w tutoringu akademickim. [W:] Morbitzer J., Musiał E. (red.), Człowiek, media, edukacja, Kraków : Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny, s. 263-271.
11
Górniak L., (2013), Zaufanie na dobre i na złe? Czynniki wzmacniające i osłabiające zaufanie do mediów. [W:] Ogonowska A., Ptaszek G. (red.), Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze, Kraków : Impuls, s. 107-123.
12
Górniak L., (2013), Zaufanie w procesie coachingu systemowego, "Coaching Review", nr 1 (5), s. 71-81; www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Czasopismo_MBA/Coaching_1_2013_Gorniak_071.pdf
13
Górniak L., (2012), Przedmiotowy i podmiotowy charakter kontroli w organizacji. [W:] Motyka M., Pawlak J. (red.), Podmiotowość człowieka w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 44-58.
14
Górniak L., (2012), Społeczna i ekonomiczna wartość zaufania w organizacji. [W:] Motyka M., Pawlak J. (red.), Podmiotowość człowieka w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 29-43.
15
Górniak L., Nowak-Żółty E., (2012), Czynniki specyficzne i niespecyficzne w ocenie skuteczności kształcenia z wykorzystaniem tutoringu i e-learningu. [W:] Morbitzer J., Musiał E. (red.), Człowiek, media, edukacja, Kraków : Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, s. 140-152.
16
Górniak L., Motyka M., (2012), Wymiar zaufanie-kontrola jako dwubiegunowy czynnik efektywności organizacji, "Psychologia Ekonomiczna", nr 2, s. 38-53; http://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/19/18
17
Górniak L., (2011), Obciążenia nasze powszednie..., "Kurier UEK", nr 6 (45), s. 66-67; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www
18
Górniak L., Rożek T., (2011), Refleksja w odwrocie, "Nauka po prostu : wywiady z wybitnymi", s. 164-209.
19
Górniak L., (2011), Gdzie informatyka sąsiaduje z psychologicznie rozumianym porozumiewaniem się, a gdzie od niego się oddala. [W:] Tadeusiewicz R., Rowiński T. (red.), Informatyka i psychologia w społeczeństwie informacyjnym, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 103-114.
20
Górniak L., Dziwisz E., (2010), Polak - katolik - optymista? Rozmowa z psychologiem społecznym dr Lechem Górniakiem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Pracodawca", nr 1, s. 19-21.
21
Górniak L., Dziwisz E., (2007), Opcja: do wiadomości szefa : rozmowa z psychologiem społecznym dr Lechem Górniakiem z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, "Pracodawca", nr 12, s. 19-21.
22
Górniak L., Dziwisz E., (2005), Autorytet, jak domek z kart : rozmowa z psychologiem społecznym dr Lechem Górniakiem z Instytutu Psychologii UJ, "Pracodawca", nr 12, s. 20-21.
23
Górniak L., Dziwisz E., (2005), Konflikty : metoda pięciu kroków : rozmowa z psychologiem społecznym dr Lechem Górniakiem z Instytutu Psychologii UJ, "Pracodawca", nr 11, s. 20-21.
24
Józefik B., Górniak L., (2003), Wprowadzenie. [W:] Górniak L., Józefik B. (red.), Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 11-16.
25
Górniak L., (2003), Wokół roli terapeuty systemowego : od stratega, poprzez neutralność do "lekceważenia" i dialogu. [W:] Górniak L., Józefik B. (red.), Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 57-73.
26
Górniak L., (2003), "Słowa nie są niewinne" : o budowaniu dialogowej przestrzeni międzyludzkiej, czyli Toma Andersena droga do refleksyjności. [W:] Górniak L., Józefik B. (red.), Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 135-144.
27
Górniak L., Mudyń K., Budzyna-Dawidowski P., (2003), Nauczanie myślenia systemowego w ramach studiów uniwersyteckich czyli od "rozluźniającej gimnastyki umysłu" do skutecznych interwencji systemowych. [W:] Górniak L., Józefik B. (red.), Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 181-185.
28
Górniak L., Józefik B. (red.), (2003), Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin: od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 185 s.
29
Górniak L., (2003), Konstruktywizm a zmiany w praktyce psychoterapeutycznej. [W:] Górniak L., Józefik B. (red.), Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 33-56.
30
Górniak L., Mikołajczyk T., Makowski M., (2002), Przypisywanie odpowiedzialności : badania reakcji społecznej na atak 11 września 2001 roku, "Prakseologia", nr 142, s. 67-81.
31
Nęcki Z., Górniak L., Rosiński J., (2001), Negocjacje w Unii Europejskiej: przewodnik dla przedsiębiorców, Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 86, [1] s.
32
Górniak L., (1999), Audyt komunikacyjny : metodologia i zastosowania, "Prakseologia", nr 139, s. 87-95.
33
Górniak L., (1998), Wpływ kontekstu sytuacyjnego na przebieg porozumiewania się (doniesienia z badań własnych). [W:] Mrózek R. (red.), Kultura, Język, Edukacja, T. 2 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 1699), Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 179-191.
34
Górniak L., (1998), Współdziałanie i rywalizacja. [W:] Szewczuk W. (red.), Encyklopedia psychologii, Warszawa : Fundacja Innowacja, s. 988-993.
35
Stach R., Górniak L., (1997), Lider - znaczy kto? Idea przywództwa i koncepcja lidera społeczności wiejskiej. [W:] Fahrenholz B., Futumski A. (red.), Kształcenie liderów społeczności wiejskich : materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej przez Fundusz Współpracy - Program AGROLINIA 2000 i Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa, 21-22 stycznia 1997, Poznań : Fundusz Współpracy, Program Agrolinia 2000, s. 71-76.
36
Stach R., Górniak L., (1996), Szkoła liderów społeczności wiejskiej. Cz. 2, Psychologia efektywnego przywództwa, Kraków : Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, 157 s.
37
Górniak L., (1996), Wokół psychologii decydowania - procesy umysłowe w podejmowaniu decyzji i ich wspomaganie, "Biuletyn Regionalny Zakładu Doradztwa Rolniczego", nr 313, s. 33-39.
38
Stach R., Górniak L., (1996), Efektywne rozwiązywanie konfliktów jako droga do partnerskiego współdziałania, "Biuletyn Regionalny Zakładu Doradztwa Rolniczego", nr 313, s. 21-26.
39
Stach R., Górniak L., (1995), Szkoła liderów społeczności wiejskiej. Cz. 1, Psychologiczne przesłanki efektywnego działania, Kraków : Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, 163 s.
40
Cecchin G., (1995), Mediolańska szkoła terapii rodzin: wybór prac, Tł. de Barbaro B., Górniak L., Kraków : Collegium Medicum UJ, 64 s.
41
de Barbaro B., Górniak L., (1995), Od tłumaczy. [W:] Cecchin G., de Barbaro B., Górniak L. (red.), Mediolańska szkoła terapii rodzin : wybór prac, Kraków : Collegium Medicum UJ, s. 5-7.
42
Cecchin G., de Barbaro B., Górniak L., (1995), Mediolańska szkoła terapii rodzin : z Gianfranco Cecchinem rozmawiają Bogdan de Barbaro, Lech Górniak, "Mediolańska szkoła terapii rodzin : wybór prac", s. 51-64.
43
Mudyń K., Górniak L., (1995), From Knowledge and Anti-Knowledge to Negative Knowledge. [W:] Gasparski W., Airaksinen T. (red.), Science in Society, Warszawa : IFiS [Instytut Filozofii i Socjologii], s. 151-159.
44
Górniak L., Ortenburger D., (1995), Komunikacyjny aspekt genezy agresji w kontekście edukacyjnym, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Psychologia", z. 4, s. 27-39.
45
Stach R., Górniak L., (1994), Wspieranie przeobrażeń społeczno-ekonomicznych w środowisku wiejskim : aspekty psychospołeczne problemu, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego", nr 2, s. 21-27.
46
Górniak L., (1993), Możliwości efektywnych oddziaływań międzyludzkich w świetle myślenia systemowego i nowej epistemologii na przykładzie psychoterapii rodzin. [W:] Bańka A., Derbis R. (red.), Myśl psychologiczna w Polsce Odrodzonej : efektywność działań człowieka, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, s. 113-118.
47
Górniak L., Mudyń K., Budzyna-Dawidowski P., (1991), Academic Teaching of Family Therapy : Towards Systemic Family Therapy Through Academic Teaching of Systems Thinking, "Psychoterapia", nr 4/79, s. 71-74.
48
Wypych M., Górniak L., Makowski M., Motyka M., Adamska-Chudzińska M., Krzyżak J., Pawlak J., Bursztyn M., Szczygieł A., (2013), Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 84 k.
1
@article{UEK:2168356128,
author = "Lech Górniak",
title = "Kultura organizacyjna jako moderator związków pomiędzy zaufaniem organizacyjnym a jego determinantami i następstwami",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (65)",
pages = "169-196",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2021.1.10},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/4/15/f88ad611de0cfc0d5688d41e30aea8e0/10.pdf},
}
2
@inbook{UEK:2168351746,
author = "Lech Górniak",
title = "Budowanie środowiska organizacyjnego pobudzającego kreatywność pracowników - rola wartości i zaufania z perspektywy psychologicznej",
booktitle = "Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju współczesnych organizacji",
pages = "223-232",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/80/78/2020_WGS_Spo%C5%82eczno-gospodarcze_final_15.12.2020.pdf},
isbn = "978-83-7285-961-7 ; 978-83-7285-962-4",
}
3
@article{UEK:2168339195,
author = "Lech Górniak",
title = "Zaufanie i jego korelaty jako składowe klimatu organizacyjnego w różnych kulturach organizacyjnych (doniesienie z badań)",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (59)",
pages = "236-249",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2019.3.17},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4993},
}
4
@inbook{UEK:2168323749,
author = "Lech Górniak",
title = "Kontrola organizacyjna a budowanie klimatu zaufania w organizacji",
booktitle = "Człowiek i jego podmiotowość a współczesna organizacja - wybrane zagadnienia",
pages = "174-186",
adress = "Rzeszów",
publisher = "WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa ; Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania",
year = "2017",
isbn = "978-83-946119-5-8 ; 978-83-946119-6-5",
}
5
@article{UEK:2168311671,
author = "Lech Górniak",
title = "Preferowane wartości organizacyjne a zaangażowanie pracowników",
journal = "e-mentor",
number = "5",
pages = "21-29",
year = "2016",
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/67/id/1274},
}
6
@inbook{UEK:2168323979,
author = "Lech Górniak",
title = "Zaufanie jako wartość etyczna wyznaczana cechami przestrzeni publicznej - fizycznymi i estetycznymi",
booktitle = "Etyczne przestrzenie publiczne : nowa przestrzeń",
pages = "32-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7242-915-5",
}
7
@article{UEK:2168302241,
author = "Lech Górniak",
title = "Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (944)",
pages = "101-116",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0809},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/900},
}
8
@article{UEK:2168304013,
author = "Lech Górniak",
title = "Zarządzanie przez wartości jako metoda wyzwalania potencjału pracowników w oparciu o zaufanie",
journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica",
number = "T. 8",
pages = "95-108",
year = "2015",
url = {http://studia-psychologica.up.krakow.pl/index.php?l=pl&s=article&id=55},
}
9
@unpublished{UEK:2168295551,
author = "Lech Górniak",
title = "Zarządzanie przez wartości jako metoda angażowania pracowników",
booktitle = "Psychospołeczne aspekty zaangażowania organizacyjnego",
pages = "55-68",
year = "2014",
}
10
@inbook{UEK:2168318051,
author = "Edyta Nowak-Żółty and Lech Górniak",
title = "Znaczenie relacji zaufania w tutoringu akademickim",
booktitle = "Człowiek, media, edukacja",
pages = "263-271",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny",
year = "2014",
url = {http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2014/referaty_2014_10/nowak.pdf},
isbn = "978-83-7271-892-1",
}
11
@inbook{UEK:2168293277,
author = "Lech Górniak",
title = "Zaufanie na dobre i na złe? Czynniki wzmacniające i osłabiające zaufanie do mediów",
booktitle = "Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze",
pages = "107-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Impuls",
year = "2013",
isbn = "978-83-7850-500-6",
}
12
@article{UEK:2168288139,
author = "Lech Górniak",
title = "Zaufanie w procesie coachingu systemowego",
journal = "Coaching Review",
number = "1 (5)",
pages = "71-81",
year = "2013",
url = {www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Czasopismo_MBA/Coaching_1_2013_Gorniak_071.pdf},
}
13
@inbook{UEK:2168246546,
author = "Lech Górniak",
title = "Przedmiotowy i podmiotowy charakter kontroli w organizacji",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "44-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-595-6",
}
14
@inbook{UEK:2168246544,
author = "Lech Górniak",
title = "Społeczna i ekonomiczna wartość zaufania w organizacji",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "29-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-595-6",
}
15
@inbook{UEK:2168339475,
author = "Lech Górniak and Edyta Nowak-Żółty",
title = "Czynniki specyficzne i niespecyficzne w ocenie skuteczności kształcenia z wykorzystaniem tutoringu i e-learningu",
booktitle = "Człowiek, media, edukacja",
pages = "140-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN",
year = "2012",
url = {http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2012/referaty_2012_10/gorniak.pdf},
isbn = "978-83-7271-736-8",
}
16
@article{UEK:2168293405,
author = "Lech Górniak and Marek Motyka",
title = "Wymiar zaufanie-kontrola jako dwubiegunowy czynnik efektywności organizacji",
journal = "Psychologia Ekonomiczna",
number = "2",
pages = "38-53",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/PJOEP.2012.02.03},
url = {http://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/19/18},
}
17
@article{UEK:2168275409,
author = "Lech Górniak",
title = "Obciążenia nasze powszednie...",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (45)",
pages = "66-67",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www},
}
18
@misc{UEK:2168339557,
author = "Lech Górniak and Tomasz Rożek",
title = "Refleksja w odwrocie",
booktitle = "Nauka po prostu : wywiady z wybitnymi",
pages = "164-209",
adress = "Warszawa",
publisher = "Demart",
year = "2011",
isbn = "978-83-7427-602-3",
}
19
@inbook{UEK:2168233286,
author = "Lech Górniak",
title = "Gdzie informatyka sąsiaduje z psychologicznie rozumianym porozumiewaniem się, a gdzie od niego się oddala",
booktitle = "Informatyka i psychologia w społeczeństwie informacyjnym",
pages = "103-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7464-417-4",
}
20
@misc{UEK:2168339689,
author = "Lech Górniak and Elżbieta Dziwisz",
title = "Polak - katolik - optymista? Rozmowa z psychologiem społecznym dr Lechem Górniakiem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Pracodawca",
number = "1",
pages = "19-21",
year = "2010",
}
21
@misc{UEK:2168339687,
author = "Lech Górniak and Elżbieta Dziwisz",
title = "Opcja: do wiadomości szefa : rozmowa z psychologiem społecznym dr Lechem Górniakiem z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego",
booktitle = "Pracodawca",
number = "12",
pages = "19-21",
year = "2007",
}
22
@misc{UEK:2168339685,
author = "Lech Górniak and Elżbieta Dziwisz",
title = "Autorytet, jak domek z kart : rozmowa z psychologiem społecznym dr Lechem Górniakiem z Instytutu Psychologii UJ",
booktitle = "Pracodawca",
number = "12",
pages = "20-21",
year = "2005",
}
23
@misc{UEK:2168339683,
author = "Lech Górniak and Elżbieta Dziwisz",
title = "Konflikty : metoda pięciu kroków : rozmowa z psychologiem społecznym dr Lechem Górniakiem z Instytutu Psychologii UJ",
booktitle = "Pracodawca",
number = "11",
pages = "20-21",
year = "2005",
}
24
@misc{UEK:2168339527,
author = "Barbara Józefik and Lech Górniak",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji",
pages = "11-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2003",
isbn = "978-83-233-1740-2",
}
25
@inbook{UEK:2168339531,
author = "Lech Górniak",
title = "Wokół roli terapeuty systemowego : od stratega, poprzez neutralność do lekceważenia i dialogu",
booktitle = "Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji",
pages = "57-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2003",
isbn = "978-83-233-1740-2",
}
26
@inbook{UEK:2168339533,
author = "Lech Górniak",
title = "Słowa nie są niewinne : o budowaniu dialogowej przestrzeni międzyludzkiej, czyli Toma Andersena droga do refleksyjności",
booktitle = "Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji",
pages = "135-144",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2003",
isbn = "978-83-233-1740-2",
}
27
@inbook{UEK:2168339535,
author = "Lech Górniak and Krzysztof Mudyń and Przemysław Budzyna-Dawidowski",
title = "Nauczanie myślenia systemowego w ramach studiów uniwersyteckich czyli od rozluźniającej gimnastyki umysłu do skutecznych interwencji systemowych",
booktitle = "Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji",
pages = "181-185",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2003",
isbn = "978-83-233-1740-2",
}
28
@book{UEK:2168339523,
author = " and ",
title = "Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji",
editor = Górniak Lech,
editor = Józefik Barbara,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2003",
isbn = "978-83-233-1740-2",
}
29
@inbook{UEK:2168339529,
author = "Lech Górniak",
title = "Konstruktywizm a zmiany w praktyce psychoterapeutycznej",
booktitle = "Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin : od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji",
pages = "33-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2003",
isbn = "978-83-233-1740-2",
}
30
@article{UEK:2168339199,
author = "Lech Górniak and Tomasz Mikołajczyk and Mariusz Makowski",
title = "Przypisywanie odpowiedzialności : badania reakcji społecznej na atak 11 września 2001 roku",
journal = "Prakseologia",
number = "142",
pages = "67-81",
year = "2002",
}
31
@book{UEK:2168339487,
author = "Zbigniew Nęcki and Lech Górniak and Jerzy Rosiński",
title = "Negocjacje w Unii Europejskiej : przewodnik dla przedsiębiorców",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński",
year = "2001",
isbn = "83-914597-3-X",
}
32
@article{UEK:2168339477,
author = "Lech Górniak",
title = "Audyt komunikacyjny : metodologia i zastosowania",
journal = "Prakseologia",
number = "139",
pages = "87-95",
year = "1999",
}
33
@inbook{UEK:2168339551,
author = "Lech Górniak",
title = "Wpływ kontekstu sytuacyjnego na przebieg porozumiewania się (doniesienia z badań własnych)",
booktitle = "Kultura, Język, Edukacja. T. 2",
pages = "179-191",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego",
year = "1998",
issn = "0208-6336",
isbn = "83-226-0793-8",
}
34
@inbook{UEK:2168339583,
author = "Lech Górniak",
title = "Współdziałanie i rywalizacja",
booktitle = "Encyklopedia psychologii",
pages = "988-993",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Innowacja",
year = "1998",
isbn = "83-86169-19-2",
}
35
@inbook{UEK:2168339539,
author = "Ryszard Stach and Lech Górniak",
title = "Lider - znaczy kto? Idea przywództwa i koncepcja lidera społeczności wiejskiej",
booktitle = "Kształcenie liderów społeczności wiejskich : materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej przez Fundusz Współpracy - Program AGROLINIA 2000 i Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa, 21-22 stycznia 1997",
pages = "71-76",
adress = "Poznań",
publisher = "Fundusz Współpracy, Program Agrolinia 2000",
year = "1997",
isbn = "83-87116-75-0",
}
36
@book{UEK:2168339521,
author = "Ryszard Stach and Lech Górniak",
title = "Szkoła liderów społeczności wiejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie",
year = "1996",
isbn = "83-901931-7-5",
}
37
@article{UEK:2168339561,
author = "Lech Górniak",
title = "Wokół psychologii decydowania - procesy umysłowe w podejmowaniu decyzji i ich wspomaganie",
journal = "Biuletyn Regionalny Zakładu Doradztwa Rolniczego",
number = "313",
pages = "33-39",
year = "1996",
}
38
@article{UEK:2168339565,
author = "Ryszard Stach and Lech Górniak",
title = "Efektywne rozwiązywanie konfliktów jako droga do partnerskiego współdziałania",
journal = "Biuletyn Regionalny Zakładu Doradztwa Rolniczego",
number = "313",
pages = "21-26",
year = "1996",
}
39
@book{UEK:2168339517,
author = "Ryszard Stach and Lech Górniak",
title = "Szkoła liderów społeczności wiejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie",
year = "1995",
isbn = "83-901931-7-5",
}
40
@book{UEK:2168339479,
author = "Gianfranco Cecchin",
title = "Mediolańska szkoła terapii rodzin : wybór prac",
adress = "Kraków",
publisher = "Collegium Medicum UJ",
year = "1995",
isbn = "83-86101-20-2",
}
41
@misc{UEK:2168339481,
author = "Bogdan de Barbaro and Lech Górniak",
title = "Od tłumaczy",
booktitle = "Mediolańska szkoła terapii rodzin : wybór prac",
pages = "5-7",
adress = "Kraków",
publisher = "Collegium Medicum UJ",
year = "1995",
isbn = "83-86101-20-2",
}
42
@misc{UEK:2168339483,
author = "Gianfranco Cecchin and Bogdan de Barbaro and Lech Górniak",
title = "Mediolańska szkoła terapii rodzin : z Gianfranco Cecchinem rozmawiają Bogdan de Barbaro, Lech Górniak",
booktitle = "Mediolańska szkoła terapii rodzin : wybór prac",
pages = "51-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Collegium Medicum UJ",
year = "1995",
isbn = "83-86101-20-2",
}
43
@inbook{UEK:2168339537,
author = "Krzysztof Mudyń and Lech Górniak",
title = "From Knowledge and Anti-Knowledge to Negative Knowledge",
booktitle = "Science in Society",
pages = "151-159",
adress = "Warszawa",
publisher = "IFiS Instytut Filozofii i Socjologii",
year = "1995",
isbn = "83-86166-28-2",
}
44
@article{UEK:2168339573,
author = "Lech Górniak and Dorota Ortenburger",
title = "Komunikacyjny aspekt genezy agresji w kontekście edukacyjnym",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Psychologia",
number = "z. 4",
pages = "27-39",
year = "1995",
}
45
@article{UEK:2168339575,
author = "Ryszard Stach and Lech Górniak",
title = "Wspieranie przeobrażeń społeczno-ekonomicznych w środowisku wiejskim : aspekty psychospołeczne problemu",
journal = "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego",
number = "2",
pages = "21-27",
year = "1994",
url = {},
}
46
@inbook{UEK:2168339485,
author = "Lech Górniak",
title = "Możliwości efektywnych oddziaływań międzyludzkich w świetle myślenia systemowego i nowej epistemologii na przykładzie psychoterapii rodzin",
booktitle = "Myśl psychologiczna w Polsce Odrodzonej : efektywność działań człowieka",
pages = "113-118",
adress = "Poznań ; Częstochowa",
publisher = "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna",
year = "1993",
isbn = "83-901059-0-X",
}
47
@article{UEK:2168339571,
author = "Lech Górniak and Krzysztof Mudyń and Przemysław Budzyna-Dawidowski",
title = "Academic Teaching of Family Therapy : Towards Systemic Family Therapy Through Academic Teaching of Systems Thinking",
journal = "Psychoterapia",
number = "4/79",
pages = "71-74",
year = "1991",
}
48
@unpublished{UEK:2168288467,
author = "Małgorzata Wypych and Lech Górniak and Mariusz Makowski and Marek Motyka and Małgorzata Adamska-Chudzińska and Joanna Krzyżak and Justyna Pawlak and Marian Bursztyn and Alicja Szczygieł",
title = "Czynniki warunkujące skuteczność kształcenia w szkole wyższej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID