Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Problematyka zakresu zwykłego zarządu w dużych wspólnotach mieszkaniowych, funkcjonujących w ramach zarządu ustawowego, w kontekście wyrażenia zgody na wykonanie przez właściciela sąsiedniej nieruchomości przyłącza do studzienki kanalizacyjnej znajdującej się na gruncie stanowiącej nieruchomość wspólną
Source:
Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 161-170
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351652
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Title:
Problematyka interpretacji treści art. 180 pkt 9 projektu ustawy - Ordynacja podatkowa
Source:
Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 297-306
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8187-135-8
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168341171
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku rozrachunkowego jako instrumentu zapewniający legalność przepływów pieniężnych oraz ich ochronę prawną w Polsce = Obligation to Make Payments from the Current Account Against the Background of the Polish Law
Source:
Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2018 roku. T. 1 = Scientific Challenges : Economic and Legal Challenges 2018. - no. 10 (2018) , s. 119-128. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168330181
article
4

Author:
Title:
Problematyka straty środków pieniężnych powstałej w związku z kradzieżą środków pieniężnych z rachunku bankowego osoby prawnej, wskutek nielegalnych działań nieznanej osoby jako jej koszty uzyskania przychodu w świetle art. 15 ust. 1 u.p.d.o.f. (tzw. phishing)
Source:
Zasada pewności w prawie podatkowym / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 287-299
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8160-098-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330121
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
The Obligation to Make Payments form the Current Account According to Polish Law = Obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego na gruncie prawa polskiego
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 80-81. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336319
varia
6

Author:
Conference:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2016-10-26 do 2016-10-28
Title:
The Issue of the General Clause of Good Faith in the First Project of the Polish Civil Code
Source:
Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov / red. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, s. 350-357. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8152-443-1
Nr:
2168310555
chapter in conference materials
7

Author:
Title:
Skutki ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego co do umów mających za przedmiot wykonanie usług = Effects of Declaring Bankruptcy by Liquidation of the Bankrupt's Assets Regarding Contracts on Providing Services
Source:
Europa Regionum. - t. 29 (2016) , s. 285-297. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168315141
article
8

Author:
Title:
Umarzanie zobowiązań w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 279-288
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
Nr:
2168303525
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Title:
Oznaczenie i informacja o towarze
Source:
Prawne aspekty jakości towarów / red. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 108-120
ISBN:
978-83-264-9288-4
Nr:
2168300555
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Konstrukcja umowy o prace projektowe w zamówieniach publicznych = The Structure of Design Works Contracts in Public Procurement
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (47) (2015) , s. 126-137. - Summ.
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168304655
article
11

Author:
Title:
Odpowiedzialność karna za naruszenie praw własności intelektualnej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 169-182
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168276171
chapter in textbook
See main document
12

Author:
Title:
Problematyka zmian umowy w związku z nadzwyczajną zmianą okoliczności = Problem of Contract Changes in Connection with the Exceptional Change of Circumstances
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 240-250. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290873
article
13

Title:
Programy komputerowe
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 70-77
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168298891
chapter in textbook
See main document
14

Author:
Title:
Uwagi o projektowanych unormowaniach dotyczących interpretacji oświadczenia woli
Source:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI, s. 71-77
Signature:
NP-1276/2/Magazyn
Nr:
2168301755
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Author:
Title:
Good Faith in the Draft of Book One of the Civil Code
Source:
Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code / academic supervision: Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Difin, 2014, s. 33-40
ISBN:
978-83-7930-512-4
Nr:
2168294995
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Jacek Lachner , Dominika Mróz-Krysta
Title:
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2012 r., I OSK 2297/11 = Gloss to the Sentence of Supreme Administrative Court of 8th May 2012, I OSK 2297/11
Source:
Palestra. - nr 5-6 (2013) , s. 184-190
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168304221
article
17

Author:
Title:
Ochrona ubezpieczonych w międzynarodowym postępowaniu upadłościowym zakładu ubezpieczeń
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 97-105
ISBN:
978-83-7930-012-9
Nr:
2168274303
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Conference:
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Dyscyplina Finansów Publicznych - narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego", Kraków, Polska, od 2013-11-20 do 2013-11-22
Title:
Odpowiedzialność za nieustalenie i niedochodzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych = Verantwortlichkeit für die Nichtfestlegung und Nichtgeltendmachung der rückforderbaren Fördermittel im Zusammenhang mit der Umsetzung von Programmen oder Projekten, die aus den EU-Mitteln finanziert werden = Vìdpovìdalʹnìstʹ za ne vstanovlennâ ì ne stâgnennâ sumi, âka pìdlâgaê povernennû koštìv, pov'âzanih z realìzacìêû program abo proektìv, âkì fìnansuûtʹsâ za učastì êvrosoûznih koštìv
Source:
Dyscyplina Finansów Publicznych : narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego / red. Marcin Smaga, Mateusz Winiarz - Kraków: Wydawnictwo Publicus : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, s. 206-214. - Zsfg., rez.
ISBN:
83-88730-20-7
Nr:
2168304223
chapter in conference materials
19

Author:
Title:
Dobra wiara w projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego
Source:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA, s. 44-51
Signature:
NP-1276/1/Magazyn
Nr:
2168288505
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Author:
Title:
Ochrona ubezpieczonych w międzynarodowym postępowaniu upadłościowym zakładu ubezpieczeń
Source:
Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 151-159
Signature:
NP-1380/Magazyn
Nr:
2168273664
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Author:
Title:
Stosowanie do zobowiązań podatkowych cywilnoprawnych instytucji ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
Source:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2012, s. 69-77
ISBN:
978-83-7641-676-2
Nr:
2168242010
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Dialog techniczny w zamówieniach publicznych
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 3 (34) (2012) , s. 57-67. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168303863
article
23

Author:
Title:
Najem powierzchni prywatnych na cele publiczne
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 1(28) (2011) , s. 20-27. - Streszcz.
Nr:
2168304339
article
24

Author:
Title:
Wpływ upadłości na ubieganie się i realizację zamówienia publicznego
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 2(29) (2011) , s. 3-9. - Streszcz.
Nr:
2168294009
article
25

Author:
Title:
Dochodzenie roszczeń publicznoprawnych w przypadku otwarcia międzynarodowego postępowania upadłościowego w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej
Source:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kier. Bogusława GNELA, s. 18-28
Signature:
NP-1205/Magazyn
Nr:
2168260540
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Author:
Title:
Ograniczenia swobody umów w postępowaniu upadłościowym
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 187-193
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0591-4
Nr:
2165723119
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Paweł Byrczek , Katarzyna Jasińska , Jacek Lachner , Karolina Sondel-Maciejewska
Title:
Aplikacja 2010. Testy 3, Prawo cywilne. Cz. 2
Edition:
Stan prawny na 1 marca 2010 r.
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010
Physical description:
343, [1] s.; 24 cm + Odpowiedzi (49, [1] s. ; 22 cm)
Series:
(Testy na aplikacje prawnicze)
ISBN:
978-83-264-0327-9
Nr:
2168303815
book
28

Title:
Uwagi na temat projektowanej reformy sądownictwa gospodarczego w Polsce = Comments on the Projected Reform of Commercial Jurisdiction in Poland
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 2 (210) (2010) , s. 22-26. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168230326
article
29

Author:
Title:
Zatosowanie do zobowiązań podatkowych cywilnoprawnych instytucji ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
Source:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 44-52
Research program:
44/KP/1/2010/S/557
Signature:
NP-976/Magazyn
Nr:
2168327087
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Author:
Title:
Przejście praw i obowiązków wynikających z umowy wzajemnej na gruncie projektu wspólnego systemu odniesienia i w prawie polskim
Source:
Transformacje Prawa Prywatnego. - nr 1 (2010) , s. 91-100
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168304317
article
31

Author:
Title:
Prawo upadłościowe i naprawcze
Source:
Prawo nieruchomości / red. Jerzy Kopyra - Warszawa: Wydawnictwo POLTEXT, 2009, s. 211-230
Series:
(Nieruchomości - Poltext)
ISBN:
978-83-7561-029-1
Nr:
2168304313
chapter in monograph
32

Title:
Commercial Jurisdiction in Poland : (de Lege Ferenda Postulates)
Source:
The Future of Polish Courts - Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2009, s. 119-140. - Summ.
Series:
(Archivum Iuridicum Cracoviense ; vol. 42 (2009))
ISBN:
978-83-88549-27-4
Nr:
2168303885
chapter in monograph
33

Author:
Konrad Kohutek , Jacek Lachner
Title:
Komentarz do rozporządzenia nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2007
Physical description:
[118 ekranów]
Series:
(Komentarz ; 7419)
Notes:
Stan prawny: 2007.06.01,
Nr:
2168305091
book
34

Author:
Title:
Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie : prawo gospodarcze pod redakcją Marka Safjana i przy współpracy Iwony Hykawy, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002, s. 544
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 12, nr 10 (138) (2002) , s. 172-185
Nr:
2168303811
review
1
Problematyka zakresu zwykłego zarządu w dużych wspólnotach mieszkaniowych, funkcjonujących w ramach zarządu ustawowego, w kontekście wyrażenia zgody na wykonanie przez właściciela sąsiedniej nieruchomości przyłącza do studzienki kanalizacyjnej znajdującej się na gruncie stanowiącej nieruchomość wspólną / Jacek LACHNER // W: Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Monografie Prawnicze). - S. 161-170. - ISBN 978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
2
Problematyka interpretacji treści art. 180 pkt 9 projektu ustawy - Ordynacja podatkowa / Jacek LACHNER // W: Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 297-306. - ISBN 978-83-8187-135-8. - Spis treści: https://www.profinfo.pl/sklep/prawo-podatkowe-w-systemie-prawa-miedzygaleziowe-zwiazki-norm-i-instytucji-prawnych-przedsprzedaz,124466.htmlWstęp:
3
Obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku rozrachunkowego jako instrumentu zapewniający legalność przepływów pieniężnych oraz ich ochronę prawną w Polsce = Obligation to Make Payments from the Current Account Against the Background of the Polish Law / Jacek LACHNER // Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2018 roku. T. 1 = Scientific Challenges : Economic and Legal Challenges 2018. - no. 10 (2018), s. 119-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://nanr.org/wp-content/uploads/2018/05/Naukovi-vikliki-EK-PRA-2018-Tom-1-1.pdf. - ISSN 2411-3506
4
Problematyka straty środków pieniężnych powstałej w związku z kradzieżą środków pieniężnych z rachunku bankowego osoby prawnej, wskutek nielegalnych działań nieznanej osoby jako jej koszty uzyskania przychodu w świetle art. 15 ust. 1 u.p.d.o.f. (tzw. phishing) / Jacek LACHNER // W: Zasada pewności w prawie podatkowym / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - S. 287-299. - ISBN 978-83-8160-098-9
5
The Obligation to Make Payments form the Current Account According to Polish Law = Obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego na gruncie prawa polskiego / Jacek LACHNER // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 80-81. - Dostępne tylko streszczenia
6
The Issue of the General Clause of Good Faith in the First Project of the Polish Civil Code / Jacek LACHNER // W: Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. - S. 350-357. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-443-1
7
Skutki ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego co do umów mających za przedmiot wykonanie usług = Effects of Declaring Bankruptcy by Liquidation of the Bankrupt's Assets Regarding Contracts on Providing Services / Jacek LACHNER // Europa Regionum. - t. 29 (2016), s. 285-297. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6340/23512.pdf. - ISSN 1428-278X
8
Umarzanie zobowiązań w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej / Jacek LACHNER // W: Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 279-288. - ISBN 978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
9
Oznaczenie i informacja o towarze / Jacek LACHNER // W: Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - S. 108-120. - ISBN 978-83-264-9288-4
10
Konstrukcja umowy o prace projektowe w zamówieniach publicznych = The Structure of Design Works Contracts in Public Procurement / Jacek LACHNER, Michał ŁUC // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (47) (2015), s. 126-137. - Summ. - ISSN 1733-0777
11
Odpowiedzialność karna za naruszenie praw własności intelektualnej / [Jacek LACHNER] // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 169-182. - ISBN 978-83-7930-233-8
12
Problematyka zmian umowy w związku z nadzwyczajną zmianą okoliczności = Problem of Contract Changes in Connection with the Exceptional Change of Circumstances / Jacek LACHNER // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 240-250. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
13
Programy komputerowe / Piotr KUKURYK, Jacek LACHNER // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 70-77. - ISBN 978-83-7930-233-8
14
Uwagi o projektowanych unormowaniach dotyczących interpretacji oświadczenia woli / Jacek LACHNER // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI. - (2014), s. 71-77
15
Good Faith in the Draft of Book One of the Civil Code / Jan LACHNER // W: Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code / academic supervision: Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 33-40. - ISBN 978-83-7930-512-4
16
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2012 r., I OSK 2297/11 = Gloss to the Sentence of Supreme Administrative Court of 8th May 2012, I OSK 2297/11 / Jacek LACHNER, Dominika Mróz-Krysta // Palestra. - nr 5-6 (2013), s. 184-190. - Pełny tekst: http://palestra.pl/upload/14/53/80/1453806941_.pdf. - ISSN 0031-0344
17
Ochrona ubezpieczonych w międzynarodowym postępowaniu upadłościowym zakładu ubezpieczeń / Jacek LACHNER // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 97-105. - ISBN 978-83-7930-012-9
18
Odpowiedzialność za nieustalenie i niedochodzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych = Verantwortlichkeit für die Nichtfestlegung und Nichtgeltendmachung der rückforderbaren Fördermittel im Zusammenhang mit der Umsetzung von Programmen oder Projekten, die aus den EU-Mitteln finanziert werden = Vìdpovìdalʹnìstʹ za ne vstanovlennâ ì ne stâgnennâ sumi, âka pìdlâgaê povernennû koštìv, pov'âzanih z realìzacìêû program abo proektìv, âkì fìnansuûtʹsâ za učastì êvrosoûznih koštìv / Jacek LACHNER // W: Dyscyplina Finansów Publicznych : narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego / [red. Marcin Smaga, Mateusz Winiarz]. - Kraków: Wydawnictwo Publicus : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. - S. 206-214. - Zsfg., rez. - ISBN 83-88730-20-7
19
Dobra wiara w projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego / Jacek LACHNER // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA. - (2013), s. 44-51
20
Ochrona ubezpieczonych w międzynarodowym postępowaniu upadłościowym zakładu ubezpieczeń / Jacek LACHNER // W: Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2012), s. 151-159
21
Stosowanie do zobowiązań podatkowych cywilnoprawnych instytucji ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika / Jacek LACHNER // W: Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 69-77. - ISBN 978-83-7641-676-2
22
Dialog techniczny w zamówieniach publicznych / Jacek LACHNER // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 3 (34) (2012), s. 57-67. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
23
Najem powierzchni prywatnych na cele publiczne / Jacek LACHNER // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 1(28) (2011), s. 20-27. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
24
Wpływ upadłości na ubieganie się i realizację zamówienia publicznego / Jacek LACHNER // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 2(29) (2011), s. 3-9. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
25
Dochodzenie roszczeń publicznoprawnych w przypadku otwarcia międzynarodowego postępowania upadłościowego w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej / Jacek LACHNER // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kier. Bogusława GNELA. - (2011), s. 18-28
26
Ograniczenia swobody umów w postępowaniu upadłościowym / Jacek LACHNER // W: Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 187-193. - ISBN 978-83-264-0591-4
27
Aplikacja 2010. Testy 3, Prawo cywilne. Cz. 2 / Paweł Byrczek, Katarzyna Jasińska, Jacek LACHNER, Karolina Sondel-Maciejewska. - Stan prawny na 1 marca 2010 r. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2010. - 343, [1] s. ; 24 cm + Odpowiedzi (49, [1] s. ; 22 cm). - (Testy na aplikacje prawnicze). - ISBN 978-83-264-0327-9
28
Uwagi na temat projektowanej reformy sądownictwa gospodarczego w Polsce = Comments on the Projected Reform of Commercial Jurisdiction in Poland / Bogusława GNELA, Jacek LACHNER // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 2 (210) (2010), s. 22-26. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-2996
29
Zatosowanie do zobowiązań podatkowych cywilnoprawnych instytucji ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika / Jacek LACHNER // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2010), s. 44-52
30
Przejście praw i obowiązków wynikających z umowy wzajemnej na gruncie projektu wspólnego systemu odniesienia i w prawie polskim / Jacek LACHNER // Transformacje Prawa Prywatnego. - nr 1 (2010), s. 91-100. - ISSN 1641-1609
31
Prawo upadłościowe i naprawcze / Jacek LACHNER // W: Prawo nieruchomości / red. Jerzy Kopyra. - Warszawa: Wydawnictwo POLTEXT, 2009. - (Nieruchomości - Poltext). - S. 211-230. - ISBN 978-83-7561-029-1
32
Commercial Jurisdiction in Poland : (de Lege Ferenda Postulates) / Bogusława GNELA, Jacek LACHNER // W: The Future of Polish Courts. - Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2009. - (Archivum Iuridicum Cracoviense, ISSN 0066-6882 ; vol. 42 (2009)). - S. 119-140. - Summ. - ISBN 978-83-88549-27-4
33
Komentarz do rozporządzenia nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego [on-line] / Konrad Kohutek, Jacek Lachner. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007. - [118 ekranów]. - Stan prawny: 2007.06.01. - Komentarz ; 7419
34
Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie : prawo gospodarcze pod redakcją Marka Safjana i przy współpracy Iwony Hykawy, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002, s. 544 / Jacek Lachner // Rejent = Rejent (Notary). - R. 12, nr 10 (138) (2002), s. 172-185. - Rec. pracy: Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Prawo gospodarcze pod red. Marka Safjana i przy współpracy Iwony Hykawy, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002, 544 s.
1
Lachner J., (2020), Problematyka zakresu zwykłego zarządu w dużych wspólnotach mieszkaniowych, funkcjonujących w ramach zarządu ustawowego, w kontekście wyrażenia zgody na wykonanie przez właściciela sąsiedniej nieruchomości przyłącza do studzienki kanalizacyjnej znajdującej się na gruncie stanowiącej nieruchomość wspólną. [W:] KAŹMIERCZYK A., BADURA E. (red.), Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 161-170.
2
Lachner J., (2019), Problematyka interpretacji treści art. 180 pkt 9 projektu ustawy - Ordynacja podatkowa. [W:] KAŹMIERCZYK A., FRANCZAK A. (red.), Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 297-306.
3
Lachner J., (2018), Obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku rozrachunkowego jako instrumentu zapewniający legalność przepływów pieniężnych oraz ich ochronę prawną w Polsce, "Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2018 roku. T. 1", no. 10, s. 119-128; http://nanr.org/wp-content/uploads/2018/05/Naukovi-vikliki-EK-PRA-2018-Tom-1-1.pdf
4
Lachner J., (2018), Problematyka straty środków pieniężnych powstałej w związku z kradzieżą środków pieniężnych z rachunku bankowego osoby prawnej, wskutek nielegalnych działań nieznanej osoby jako jej koszty uzyskania przychodu w świetle art. 15 ust. 1 u.p.d.o.f. (tzw. phishing). [W:] Kaźmierczyk A., Franczak A. (red.), Zasada pewności w prawie podatkowym (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 287-299.
5
Lachner J., (2017), The Obligation to Make Payments form the Current Account According to Polish Law. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 80-81.
6
Lachner J., (2016), The Issue of the General Clause of Good Faith in the First Project of the Polish Civil Code. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, s. 350-357.
7
Lachner J., (2016), Skutki ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego co do umów mających za przedmiot wykonanie usług, "Europa Regionum", t. 29, s. 285-297; https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6340/23512.pdf
8
Lachner J., (2015), Umarzanie zobowiązań w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 279-288.
9
Lachner J., (2015), Oznaczenie i informacja o towarze. [W:] Gnela B., Loranc-Borkowska J. (red.), Prawne aspekty jakości towarów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 108-120.
10
Lachner J., Łuc M., (2015), Konstrukcja umowy o prace projektowe w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (47), s. 126-137.
11
Lachner J., (2014), Odpowiedzialność karna za naruszenie praw własności intelektualnej. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 169-182.
12
Lachner J., (2014), Problematyka zmian umowy w związku z nadzwyczajną zmianą okoliczności, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 240-250.
13
Kukuryk P., Lachner J., (2014), Programy komputerowe. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 70-77.
14
Lachner J., (2014), Uwagi o projektowanych unormowaniach dotyczących interpretacji oświadczenia woli. [W:] Gnela B., Bugajski B. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego, s. 71-77.
15
Lachner J., (2014), Good Faith in the Draft of Book One of the Civil Code. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code, Warszawa : Difin, s. 33-40.
16
Lachner J., Mróz-Krysta D., (2013), Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2012 r., I OSK 2297/11, "Palestra", nr 5-6, s. 184-190; http://palestra.pl/upload/14/53/80/1453806941_.pdf
17
Lachner J., (2013), Ochrona ubezpieczonych w międzynarodowym postępowaniu upadłościowym zakładu ubezpieczeń. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 97-105.
18
Lachner J., (2013), Odpowiedzialność za nieustalenie i niedochodzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych. [W:] Smaga M., Winiarz M. (red.), Dyscyplina Finansów Publicznych : narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego, Kraków : Wydawnictwo Publicus : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 206-214.
19
Lachner J., (2013), Dobra wiara w projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego. [W:] Gnela B., Michałowska K. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego, s. 44-51.
20
Lachner J., (2012), Ochrona ubezpieczonych w międzynarodowym postępowaniu upadłościowym zakładu ubezpieczeń. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia, s. 151-159.
21
Lachner J., (2012), Stosowanie do zobowiązań podatkowych cywilnoprawnych instytucji ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. [W:] Gnela B. (red.), Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, Warszawa : Difin, s. 69-77.
22
Lachner J., (2012), Dialog techniczny w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 3 (34), s. 57-67.
23
Lachner J., (2011), Najem powierzchni prywatnych na cele publiczne, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 1(28), s. 20-27.
24
Lachner J., (2011), Wpływ upadłości na ubieganie się i realizację zamówienia publicznego, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 2(29), s. 3-9.
25
Lachner J., (2011), Dochodzenie roszczeń publicznoprawnych w przypadku otwarcia międzynarodowego postępowania upadłościowego w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 18-28.
26
Lachner J., (2010), Ograniczenia swobody umów w postępowaniu upadłościowym. [W:] Gnela B. (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 187-193.
27
Byrczek P., Jasińska K., Lachner J., Sondel-Maciejewska K., (2010), Aplikacja 2010. Testy 3, Prawo cywilne. Cz. 2, Stan prawny na 1 marca 2010 r.Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 343, [1] s.
28
Gnela B., Lachner J., (2010), Uwagi na temat projektowanej reformy sądownictwa gospodarczego w Polsce, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 2 (210), s. 22-26.
29
Lachner J., (2010), Zatosowanie do zobowiązań podatkowych cywilnoprawnych instytucji ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 44-52.
30
Lachner J., (2010), Przejście praw i obowiązków wynikających z umowy wzajemnej na gruncie projektu wspólnego systemu odniesienia i w prawie polskim, "Transformacje Prawa Prywatnego", nr 1, s. 91-100.
31
Lachner J., (2009), Prawo upadłościowe i naprawcze. [W:] Kopyra J. (red.), Prawo nieruchomości, Warszawa : Wydawnictwo POLTEXT, s. 211-230.
32
Gnela B., Lachner J., (2009), Commercial Jurisdiction in Poland : (de Lege Ferenda Postulates). [W:] The Future of Polish Courts (Archivum Iuridicum Cracoviense; vol. 42 (2009)), Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, s. 119-140.
33
Kohutek K., Lachner J., (2007), Komentarz do rozporządzenia nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, [on-line], Warszawa : Wolters Kluwer Polska, [118 ekranów]
34
Lachner J., (2002), Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie : prawo gospodarcze pod redakcją Marka Safjana i przy współpracy Iwony Hykawy, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002, s. 544, "Rejent", R. 12, nr 10 (138), s. 172-185.
1
@inbook{UEK:2168351652,
author = "Jacek Lachner",
title = "Problematyka zakresu zwykłego zarządu w dużych wspólnotach mieszkaniowych, funkcjonujących w ramach zarządu ustawowego, w kontekście wyrażenia zgody na wykonanie przez właściciela sąsiedniej nieruchomości przyłącza do studzienki kanalizacyjnej znajdującej się na gruncie stanowiącej nieruchomość wspólną",
booktitle = "Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy",
pages = "161-170",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4",
}
2
@inbook{UEK:2168341171,
author = "Jacek Lachner",
title = "Problematyka interpretacji treści art. 180 pkt 9 projektu ustawy - Ordynacja podatkowa",
booktitle = "Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych",
pages = "297-306",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
url = {},
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8187-135-8",
}
3
@article{UEK:2168330181,
author = "Jacek Lachner",
title = "Obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku rozrachunkowego jako instrumentu zapewniający legalność przepływów pieniężnych oraz ich ochronę prawną w Polsce",
journal = "Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2018 roku. T. 1",
number = "no. 10",
pages = "119-128",
year = "2018",
url = {http://nanr.org/wp-content/uploads/2018/05/Naukovi-vikliki-EK-PRA-2018-Tom-1-1.pdf},
}
4
@inbook{UEK:2168330121,
author = "Jacek Lachner",
title = "Problematyka straty środków pieniężnych powstałej w związku z kradzieżą środków pieniężnych z rachunku bankowego osoby prawnej, wskutek nielegalnych działań nieznanej osoby jako jej koszty uzyskania przychodu w świetle art. 15 ust. 1 u.p.d.o.f. (tzw. phishing)",
booktitle = "Zasada pewności w prawie podatkowym",
pages = "287-299",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8160-098-9",
}
5
@misc{UEK:2168336319,
author = "Jacek Lachner",
title = "The Obligation to Make Payments form the Current Account According to Polish Law",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "80-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
6
@inbook{UEK:2168310555,
author = "Jacek Lachner",
title = "The Issue of the General Clause of Good Faith in the First Project of the Polish Civil Code",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov",
pages = "350-357",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika",
year = "2016",
isbn = "978-80-8152-443-1",
}
7
@article{UEK:2168315141,
author = "Jacek Lachner",
title = "Skutki ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego co do umów mających za przedmiot wykonanie usług",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 29",
pages = "285-297",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/er.2016.29-19},
url = {https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6340/23512.pdf},
}
8
@inbook{UEK:2168303525,
author = "Jacek Lachner",
title = "Umarzanie zobowiązań w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej",
booktitle = "Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego",
pages = "279-288",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
isbn = "978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5",
}
9
@inbook{UEK:2168300555,
author = "Jacek Lachner",
title = "Oznaczenie i informacja o towarze",
booktitle = "Prawne aspekty jakości towarów",
pages = "108-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
isbn = "978-83-264-9288-4",
}
10
@article{UEK:2168304655,
author = "Jacek Lachner and Michał Łuc",
title = "Konstrukcja umowy o prace projektowe w zamówieniach publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (47)",
pages = "126-137",
year = "2015",
}
11
@inbook{UEK:2168276171,
author = "Jacek Lachner",
title = "Odpowiedzialność karna za naruszenie praw własności intelektualnej",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "169-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
12
@article{UEK:2168290873,
author = "Jacek Lachner",
title = "Problematyka zmian umowy w związku z nadzwyczajną zmianą okoliczności",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "362",
pages = "240-250",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.362.18},
url = {},
}
13
@inbook{UEK:2168298891,
author = "Piotr Kukuryk and Jacek Lachner",
title = "Programy komputerowe",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "70-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
14
@unpublished{UEK:2168301755,
author = "Jacek Lachner",
title = "Uwagi o projektowanych unormowaniach dotyczących interpretacji oświadczenia woli",
booktitle = "Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego ",
pages = "71-77",
year = "2014",
}
15
@inbook{UEK:2168294995,
author = "Jacek Lachner",
title = "Good Faith in the Draft of Book One of the Civil Code",
booktitle = "Directions of Private Law Development : Comments on the Draft of Book One of the Civil Code",
pages = "33-40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-512-4",
}
16
@article{UEK:2168304221,
author = "Jacek Lachner and Dominika Mróz-Krysta",
title = "Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 maja 2012 r., I OSK 2297/11",
journal = "Palestra",
number = "5-6",
pages = "184-190",
year = "2013",
url = {http://palestra.pl/upload/14/53/80/1453806941_.pdf},
}
17
@inbook{UEK:2168274303,
author = "Jacek Lachner",
title = "Ochrona ubezpieczonych w międzynarodowym postępowaniu upadłościowym zakładu ubezpieczeń",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "97-105",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7930-012-9",
}
18
@inbook{UEK:2168304223,
author = "Jacek Lachner",
title = "Odpowiedzialność za nieustalenie i niedochodzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych",
booktitle = "Dyscyplina Finansów Publicznych : narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego",
pages = "206-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Publicus : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2013",
isbn = "83-88730-20-7",
}
19
@unpublished{UEK:2168288505,
author = "Jacek Lachner",
title = "Dobra wiara w projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego",
booktitle = "Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego ",
pages = "44-51",
year = "2013",
}
20
@unpublished{UEK:2168273664,
author = "Jacek Lachner",
title = "Ochrona ubezpieczonych w międzynarodowym postępowaniu upadłościowym zakładu ubezpieczeń",
booktitle = "Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia",
pages = "151-159",
year = "2012",
}
21
@inbook{UEK:2168242010,
author = "Jacek Lachner",
title = "Stosowanie do zobowiązań podatkowych cywilnoprawnych instytucji ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika",
booktitle = "Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym",
pages = "69-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-676-2",
}
22
@article{UEK:2168303863,
author = "Jacek Lachner",
title = "Dialog techniczny w zamówieniach publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "3 (34)",
pages = "57-67",
year = "2012",
}
23
@article{UEK:2168304339,
author = "Jacek Lachner",
title = "Najem powierzchni prywatnych na cele publiczne",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "1(28)",
pages = "20-27",
year = "2011",
}
24
@article{UEK:2168294009,
author = "Jacek Lachner",
title = "Wpływ upadłości na ubieganie się i realizację zamówienia publicznego",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "2(29)",
pages = "3-9",
year = "2011",
}
25
@unpublished{UEK:2168260540,
author = "Jacek Lachner",
title = "Dochodzenie roszczeń publicznoprawnych w przypadku otwarcia międzynarodowego postępowania upadłościowego w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym",
pages = "18-28",
year = "2011",
}
26
@inbook{UEK:2165723119,
author = "Jacek Lachner",
title = "Ograniczenia swobody umów w postępowaniu upadłościowym",
booktitle = "Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane",
pages = "187-193",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2010",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-0591-4",
}
27
@book{UEK:2168303815,
author = "Paweł Byrczek and Katarzyna Jasińska and Jacek Lachner and Karolina Sondel-Maciejewska",
title = "Aplikacja 2010. Testy 3, Prawo cywilne. Cz. 2",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2010",
edition = "Stan prawny na 1 marca 2010 r.",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0327-9",
}
28
@article{UEK:2168230326,
author = "Bogusława Gnela and Jacek Lachner",
title = "Uwagi na temat projektowanej reformy sądownictwa gospodarczego w Polsce",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "2 (210)",
pages = "22-26",
year = "2010",
}
29
@unpublished{UEK:2168327087,
author = "Jacek Lachner",
title = "Zatosowanie do zobowiązań podatkowych cywilnoprawnych instytucji ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika",
booktitle = "Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym",
pages = "44-52",
year = "2010",
}
30
@article{UEK:2168304317,
author = "Jacek Lachner",
title = "Przejście praw i obowiązków wynikających z umowy wzajemnej na gruncie projektu wspólnego systemu odniesienia i w prawie polskim",
journal = "Transformacje Prawa Prywatnego",
number = "1",
pages = "91-100",
year = "2010",
}
31
@inbook{UEK:2168304313,
author = "Jacek Lachner",
title = "Prawo upadłościowe i naprawcze",
booktitle = "Prawo nieruchomości",
pages = "211-230",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo POLTEXT",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7561-029-1",
}
32
@inbook{UEK:2168303885,
author = "Bogusława Gnela and Jacek Lachner",
title = "Commercial Jurisdiction in Poland : (de Lege Ferenda Postulates)",
booktitle = "The Future of Polish Courts",
pages = "119-140",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk",
year = "2009",
issn = "0066-6882",
isbn = "978-83-88549-27-4",
}
33
@book{UEK:2168305091,
author = "Konrad Kohutek and Jacek Lachner",
title = "Komentarz do rozporządzenia nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2007",
issn = "",
}
34
@article{UEK:2168303811,
author = "Jacek Lachner",
title = "Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie : prawo gospodarcze pod redakcją Marka Safjana i przy współpracy Iwony Hykawy, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002, s. 544",
journal = "Rejent",
number = "R. 12, 10 (138)",
pages = "172-185",
year = "2002",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID