Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15.12.2020 r., sygn. akt SK 12/20 = Commentary to the Judgment of the Constitutional Tribunal of 15 December 2020, ref. no. SK 12/20
Source:
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego = Journal of Business Law. - nr 6 (2022) , s. 52-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168367320
article
2

Author:
Title:
Dotacje z budżetu Unii Europejskiej : zagadnienia konstrukcyjne
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021
Physical description:
XXXVI, 325 s.; 22 cm
Series:
(Monografie Prawnicze)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-8235-685-4 ; 978-83-8235-686-1
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168359518
monograph
3

Author:
Title:
Opodatkowanie dochodów z pracy zdalnej
Source:
Praca zdalna w polskim systemie prawnym / red. Małgorzata MĘDRALA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 197-211 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8246-241-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358294
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Zasada lojalności kontraktowej a nieprawidłowe wykonanie umowy o dofinansowanie ze środków europejskich
Source:
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego : zagadnienia prywatno- i publicznoprawne / red. Katarzyna Marak - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, s. 75-82
ISBN:
978-83-7695-870-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356550
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Charakter stosunków prawnofinansowych w ramach płatności bezpośrednich Unii Europejskiej = Nature of Legal-Financial Relations under Direct Payments of the European Union
Source:
Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 2(4) (2019) , s. 26-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168358274
article
6

Author:
Title:
Wybrane aspekty prawne odpowiedzialności korpusu służby cywilnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w procesie realizacji krajowych programów operacyjnych = Selected Legal Aspects of Civil Service Responsibility for a Breach of Public Finance Discipline in the Process of Implementing National Operational Programmes
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 1 (43) (2018) , s. 117-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168326019
article
7

Title:
Kierunki zmian w administracji publicznej
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Physical description:
XXXI, 240 s.: il.; 21 cm
Series:
(Monografie Prawnicze)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168327373
See related chapters
8

Author:
Conference:
3rd International Conference on Local Government Finances and the International Seminar on Financial Law of Local Self-government, Gdańsk, Polska, od 2018-04-16 do 2018-04-16
Title:
Beneficiary of the EU Grants in Theory and Practice Financial Law
Source:
The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy : (Conference Proceedings) / red. Petr Mrkývka, Jolanta Gliniecka, Eva Tomášková, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Michal Radvan - Brno: Masaryk University, 2018, s. 536-549. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Acta Universitatis Brunensis. Iuridica : editio scientia ; vol. 636)
ISBN:
978-80-210-9086-6 ; 978-80-210-9087-3
Access mode:
Nr:
2168329465
chapter in conference materials
9

Author:
Title:
Pojęcie dotacji w świetle wykładni art. 121 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej
Source:
Kierunki zmian w administracji publicznej / red. Wojciech FILL, Małgorzata MĘDRALA, Ambroży MITUŚ - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 169-179
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168327401
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Kilka uwag o naturze prawa pierwokupu gminy = Some Remarks about the Nature of the Preemption Right for the Municipality
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 2(100) (2017) , s. 19-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316361
article
11

Author:
Title:
Prawnofinansowy status Agencji Nieruchomości Rolnych = The Legal-financial Status of the Agricultural Property Agency
Source:
Studia Prawnicze. - z. 1 (2017) , s. 119-134. - Summ.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168319733
article
12

Author:
Title:
Charakter prawny tzw. płatności z budżetu środków europejskich = Legal Payment Systems Nature from the European Funds
Source:
Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku = The Practical and Theoretical Problems of Financial Law Towards Challenges of the XXI Century / red. Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński - Warszawa: CeDeWu, 2017, s. 31-41. - Summ.
ISBN:
978-83-7556-960-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168319619
chapter in monograph
13

Author:
Title:
Prawo pierwokupu gminy jako instytucja kompleksowa
Source:
Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania / red. Barbara Jaworska-Dębska, Rafał Budzisz - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 326-338
ISBN:
978-83-255-8455-9 ; 978-83-255-8456-6
Nr:
2168306965
chapter in monograph
14

Author:
Title:
Podmiotowość prawnofinansowa samorządowych instytucji kultury
Source:
Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku = The Financial Law Towards Challenges of the XXI Century / red. Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 153-163. - Summ.
ISBN:
978-83-7556-737-3
Nr:
2168293603
chapter in monograph
15

Author:
Title:
Transformacja podatkowych regulacji prawa holdingowego w Polsce = Transformation of Tax Adjustment of Holding Law in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 95-108. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290867
article
16

Author:
Title:
Prawo pierwokupu jako forma działania gminy
Source:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI], s. 61-84 - Bibliogr.
Signature:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302567
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Author:
Title:
Ustrojowe problemy podatkowe komorniczej egzekucji z nieruchomości
Source:
Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI - Sopot: Currenda, 2014, s. 199-205 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60833-47-6
Nr:
2168294205
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Komornik jako podatnik
Source:
Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI - Sopot: Currenda, 2014, s. 177-198 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60833-47-6
Nr:
2168294203
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Title:
Prawnofinansowe konsekwencje wprowadzenia stanu nadzwyczajnego = The Legal-financial Consequences of Implementing a State of Emergency
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014) , s. 55-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285175
article
20

Author:
Title:
Prawnofinansowe konsekwencje wprowadzenia stanu nadzwyczajnego
Source:
Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych, s. 98-115 - Bibliogr.
Signature:
NP-1427/Magazyn
Nr:
2168288477
chapter in unpublished scientific work
21

Author:
Title:
Opłata jako prawnofinansowy instrument gospodarowania odpadami
Source:
Finanse Komunalne. - R. 19, nr 10 (2012) , s. 36-44. - streszcz.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168293525
article
22

Author:
Title:
Ustrojowe problemy podatkowe komorniczej egzekucji z nieruchomościami
Source:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI, s. 140-145
Signature:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271852
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Author:
Title:
Determinanty oraz kształt współczesnego systemu należności związanych z odpadami
Source:
Finanse Komunalne. - R. 19, nr 11 (2012) , s. 50-57. - streszcz.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168293531
article
24

Author:
Title:
Sprzedaż gruntu zabudowanego jako dostawa w podatku od towarów i usług
Source:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2012, s. 183-193
ISBN:
978-83-7641-676-2
Nr:
2168242058
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Title:
Komornik jako podatnik
Source:
Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI, s. 145-162
Signature:
NP-1415/Magazyn
Nr:
2168271854
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Author:
Title:
"Nowa hipoteka" jako instrument poprawy społeczno-gospodarczej efektywności zabezpieczania wierzytelności
Source:
Studia Prawnicze : rozprawy i materiały. - R. 2011 (2011) , s. 83-97
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168293521
article
27

Author:
Title:
Opodatkowanie wartości dodanej w reklamie
Source:
Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / red. Janusz KOCZANOWSKI - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011, s. 193-218
Series:
(Prawo Publiczne)
ISBN:
978-83-61668-40-4
Nr:
2168224630
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Title:
Opłata jako prawnofinansowy instrument gospodarowania odpadami
Source:
Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI, s. 97-119
Signature:
NP-1335/Magazyn
Nr:
2168262388
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Author:
Title:
Reglamentacja miejsca świadczenia sprzedaży wysyłkowej w podatku od wartości dodanej = The Control of Place of Service and the Common System of Value Added Tax
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 870 (2011) , s. 135-144. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221174
article
30

Author:
Title:
Opodatkowanie wartości dodanej w reklamie
Source:
Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI, s. 161-182
Research program:
81/KPP/2/2010/S/579
Signature:
NP-869/Magazyn
Nr:
2168325625
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Author:
Title:
Problem odpowiedzialności prawnej w procesie prywatyzacji majątku Skarbu Państwa
Source:
Z problematyki odpowiedzialności prawnej / red. Marcin Pieniążek - Kraków: Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010, s. 45-55
Series:
(Państwo i Społeczeństwo ; R. 10, nr 4)
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168293481
chapter in monograph
32

Author:
Title:
Kolizja wartości konstytucyjnych na tle wybranych regulacji nieodpłatnej dostawy w podatku od towarów i usług
Source:
Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego / red. Paweł J. Lewkowicz, Janusz Stankiewicz - Białystok: Temida 2 : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2010, s. 489-500
ISBN:
978-83-89620-84-2
Nr:
2168300275
chapter in monograph
33

Author:
Title:
Normatywne aspekty gospodarki finansowej funduszy ochrony środowiska w Polsce
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (2009) , s. 79-86. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51213
article
34

Author:
Title:
Charakter prawny administracyjnych kar pieniężnych (na tle prawa ochrony środowiska)
Source:
Państwo i Prawo. - z. 6 (2009) , s. 63-75
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51223
article
35

Author:
Title:
Charakter prawny opłat za korzystanie ze środowiska
Source:
Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych / red. Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2009, s. 459-469
ISBN:
978-83-7363-792-4
Nr:
2168293595
chapter in monograph
36

Author:
Title:
Fundusze strukturalne jako instrument integracji europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013
Source:
Studia Prawnicze : rozprawy i materiały. - R. 2008 (2008) , s. 50-62
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168322889
article
37

Author:
Title:
Budżet Unii Europejskiej - zasady uchwalania i realizacji = Budget of European Union - Rules of Passing and Realization
Source:
Myśl Ekonomiczna i Prawna = Legal and Economic Thought. - nr 2 (2005) , s. 64-80. - Summ.
Nr:
2168327065
article
38

Author:
Title:
Prawnofinansowe aspekty racjonalizacji wydatków publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce
Source:
Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. T. 2, Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej / red. Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2005, s. 259-271
ISBN:
83-227-2477-2
Nr:
2168300299
chapter in monograph
39

Author:
Title:
Prawnofinansowe instrumenty ochrony środowiska po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Source:
Prawo i Środowisko. - nr 4 (2004) , s. 49-58
Nr:
2168327069
article
40

Author:
Title:
Konstrukcja opłat w zakresie ochrony środowiska jako kategorii pozapodatkowych danin publicznych
Source:
Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego / red. Alicja Pomorska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2003, s. 469-482
ISBN:
83-227-2062-9
Nr:
2168327251
chapter in monograph
41

Author:
Title:
Prawnofinansowe aspekty funkcjonowania PHARE w Polsce
Source:
Państwo i Prawo. - z. 3 (2002) , s. 70-79
Nr:
2168327067
article
42

Author:
Title:
PHARE jako źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (2002) , s. 119-125
Nr:
2168307885
article
43

Author:
Title:
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle zjawisk wywołanych recesją gospodarczą oraz bezrobociem
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 10 (2001) , s. 49-57
Nr:
2168332501
article
1
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15.12.2020 r., sygn. akt SK 12/20 = Commentary to the Judgment of the Constitutional Tribunal of 15 December 2020, ref. no. SK 12/20 / Wojciech FILL // Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego = Journal of Business Law. - nr 6 (2022), s. 52-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5490
2
Dotacje z budżetu Unii Europejskiej : zagadnienia konstrukcyjne / Wojciech FILL. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - XXXVI, 325 s. ; 22 cm. - Bibliogr. - Monografie Prawnicze. - ISBN 978-83-8235-685-4 ; 978-83-8235-686-1
3
Opodatkowanie dochodów z pracy zdalnej / Wojciech FILL // W: Praca zdalna w polskim systemie prawnym / red. nauk. Małgorzata MĘDRALA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - S. 197-211. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8246-241-8
4
Zasada lojalności kontraktowej a nieprawidłowe wykonanie umowy o dofinansowanie ze środków europejskich / Wojciech FILL // W: Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego : zagadnienia prywatno- i publicznoprawne / red. Katarzyna Marak. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020. - S. 75-82. - ISBN 978-83-7695-870-5
5
Charakter stosunków prawnofinansowych w ramach płatności bezpośrednich Unii Europejskiej = Nature of Legal-Financial Relations under Direct Payments of the European Union / Wojciech FILL // Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 2(4) (2019), s. 26-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2019/grudzien/05_Studia_Ekonomiczne_4_Wojciech_Fill.pdf. - ISSN 2544-6916
6
Wybrane aspekty prawne odpowiedzialności korpusu służby cywilnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w procesie realizacji krajowych programów operacyjnych = Selected Legal Aspects of Civil Service Responsibility for a Breach of Public Finance Discipline in the Process of Implementing National Operational Programmes / Wojciech FILL // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (43) (2018), s. 117-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/454. - ISSN 1898-3529
7
Kierunki zmian w administracji publicznej / red. Wojciech FILL, Małgorzata MĘDRALA, Ambroży MITUŚ. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - XXXI, 240 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8
8
Beneficiary of the EU Grants in Theory and Practice Financial Law / Wojciech FILL // W: The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy : (Conference Proceedings) / eds. Petr Mrkývka, Jolanta Gliniecka, Eva Tomášková, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Michal Radvan. - Brno: Masaryk University, 2018. - (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica : editio scientia ; vol. 636). - S. 536-549. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-210-9086-6 ; 978-80-210-9087-3. - Pełny tekst: https://www.law.muni.cz/sborniky/others/Local_government_financing.pdf
9
Pojęcie dotacji w świetle wykładni art. 121 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej / Wojciech FILL // W: Kierunki zmian w administracji publicznej / red. Wojciech FILL, Małgorzata MĘDRALA, Ambroży MITUŚ. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Monografie Prawnicze). - S. 169-179. - ISBN 978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8
10
Kilka uwag o naturze prawa pierwokupu gminy = Some Remarks about the Nature of the Preemption Right for the Municipality / Wojciech FILL // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2(100) (2017), s. 19-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
11
Prawnofinansowy status Agencji Nieruchomości Rolnych = The Legal-financial Status of the Agricultural Property Agency / Wojciech FILL // Studia Prawnicze. - z. 1 (2017), s. 119-134. - Summ. - Pełny tekst: http://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/sp/article/view/454/451. - ISSN 0039-3312
12
Charakter prawny tzw. płatności z budżetu środków europejskich = Legal Payment Systems Nature from the European Funds / Wojciech FILL // W: Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku = The Practical and Theoretical Problems of Financial Law Towards Challenges of the XXI Century / red. nauk. Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński. - Warszawa: CeDeWu, 2017. - S. 31-41. - Summ. - ISBN 978-83-7556-960-5
13
Prawo pierwokupu gminy jako instytucja kompleksowa / Wojciech FILL // W: Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania / red. Barbara Jaworska-Dębska, Rafał Budzisz. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - S. 326-338. - ISBN 978-83-255-8455-9 ; 978-83-255-8456-6
14
Podmiotowość prawnofinansowa samorządowych instytucji kultury / Wojciech FILL // W: Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku = The Financial Law Towards Challenges of the XXI Century / red. nauk. Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 153-163. - Summ. - ISBN 978-83-7556-737-3
15
Transformacja podatkowych regulacji prawa holdingowego w Polsce = Transformation of Tax Adjustment of Holding Law in Poland / Wojciech FILL // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 95-108. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
16
Prawo pierwokupu jako forma działania gminy / Wojciech FILL // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 61-84. - Bibliogr.
17
Ustrojowe problemy podatkowe komorniczej egzekucji z nieruchomości / Wojciech FILL // W: Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI. - Sopot: Currenda, 2014. - S. 199-205. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-47-6
18
Komornik jako podatnik / Wojciech FILL // W: Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia / red. J. KOCZANOWSKI. - Sopot: Currenda, 2014. - S. 177-198. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-47-6
19
Prawnofinansowe konsekwencje wprowadzenia stanu nadzwyczajnego = The Legal-financial Consequences of Implementing a State of Emergency / Wojciech FILL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014), s. 55-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/535. - ISSN 1898-6447
20
Prawnofinansowe konsekwencje wprowadzenia stanu nadzwyczajnego / Wojciech FILL // W: Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych. - (2013), s. 98-115. - Bibliogr.
21
Opłata jako prawnofinansowy instrument gospodarowania odpadami / Wojciech FILL // Finanse Komunalne. - R. 19, nr 10 (2012), s. 36-44. - streszcz. - ISSN 1232-0307
22
Ustrojowe problemy podatkowe komorniczej egzekucji z nieruchomościami / Wojciech FILL // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 140-145
23
Determinanty oraz kształt współczesnego systemu należności związanych z odpadami / Wojciech FILL // Finanse Komunalne. - R. 19, nr 11 (2012), s. 50-57. - streszcz. - ISSN 1232-0307
24
Sprzedaż gruntu zabudowanego jako dostawa w podatku od towarów i usług / Wojciech FILL // W: Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 183-193. - ISBN 978-83-7641-676-2
25
Komornik jako podatnik / Wojciech FILL // W: Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia / kier. Janusz KOCZANOWSKI. - (2012), s. 145-162
26
"Nowa hipoteka" jako instrument poprawy społeczno-gospodarczej efektywności zabezpieczania wierzytelności / Wojciech FILL // Studia Prawnicze : rozprawy i materiały. - R. 2011 (2011), s. 83-97. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/416/Studia_prawnicze_Studies_in_Law_Research_Papers_2011.pdf?sequence=1. - ISSN 1689-8052
27
Opodatkowanie wartości dodanej w reklamie / Wojciech FILL // W: Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / red. Janusz KOCZANOWSKI. - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011. - (Prawo Publiczne). - S. 193-218. - ISBN 978-83-61668-40-4
28
Opłata jako prawnofinansowy instrument gospodarowania odpadami / Wojciech FILL // W: Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami / red. Janusz KOCZANOWSKI. - (2011), s. 97-119
29
Reglamentacja miejsca świadczenia sprzedaży wysyłkowej w podatku od wartości dodanej = The Control of Place of Service and the Common System of Value Added Tax / Wojciech FILL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011), s. 135-144. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190433. - ISSN 1898-6447
30
Opodatkowanie wartości dodanej w reklamie / Wojciech FIL // W: Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI. - (2010), s. 161-182
31
Problem odpowiedzialności prawnej w procesie prywatyzacji majątku Skarbu Państwa / Wojciech FILL // W: Z problematyki odpowiedzialności prawnej / red. Marcin Pieniążek. - Kraków: Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. - (Państwo i Społeczeństwo, ISSN 1643-8299 ; R. 10, nr 4). - S. 45-55. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/386
32
Kolizja wartości konstytucyjnych na tle wybranych regulacji nieodpłatnej dostawy w podatku od towarów i usług / Wojciech FILL // W: Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego / red. Paweł J. Lewkowicz, Janusz Stankiewicz. - Białystok: Temida 2 : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 489-500. - ISBN 978-83-89620-84-2
33
Normatywne aspekty gospodarki finansowej funduszy ochrony środowiska w Polsce / Wojciech FILL // Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (2009), s. 79-86. - Streszcz., summ. - ISSN 0867-4973
34
Charakter prawny administracyjnych kar pieniężnych (na tle prawa ochrony środowiska) / Wojciech FILL // Państwo i Prawo. - z. 6 (2009), s. 63-75. - ISSN 0031-0980
35
Charakter prawny opłat za korzystanie ze środowiska / Wojciech Fill // W: Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych / red.: Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2009. - S. 459-469. - ISBN 978-83-7363-792-4
36
Fundusze strukturalne jako instrument integracji europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013 / Wojciech Fill // Studia Prawnicze : rozprawy i materiały. - R. 2008 (2008), s. 50-62. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/344/Studia_prawnicze_Studies_in_Law_Research_Papers_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 1689-8052
37
Budżet Unii Europejskiej - zasady uchwalania i realizacji = Budget of European Union - Rules of Passing and Realization / Wojciech Fill // Myśl Ekonomiczna i Prawna = Legal and Economic Thought. - nr 2 (2005), s. 64-80. - Summ. - ISSN 1644-4213
38
Prawnofinansowe aspekty racjonalizacji wydatków publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce / Wojciech Fill // W: Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. T. 2, Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej / red. Jan Głuchowski, Alicja Pomorska, Jolanta Szołno-Koguc. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2005. - S. 259-271. - ISBN 83-227-2477-2
39
Prawnofinansowe instrumenty ochrony środowiska po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / Wojciech Fill // Prawo i Środowisko. - nr 4 (2004), s. 49-58. - ISSN 1234-8937
40
Konstrukcja opłat w zakresie ochrony środowiska jako kategorii pozapodatkowych danin publicznych / Wojciech Fill // W: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego / red. Alicja Pomorska. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2003. - S. 469-482. - ISBN 83-227-2062-9
41
Prawnofinansowe aspekty funkcjonowania PHARE w Polsce / Wojciech Fill // Państwo i Prawo. - z. 3 (2002), s. 70-79. - ISSN 0031-0980
42
PHARE jako źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego / Wojciech Fill // Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (2002), s. 119-125. - ISSN 0867-4973
43
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle zjawisk wywołanych recesją gospodarczą oraz bezrobociem / Wojciech Fill // Samorząd Terytorialny. - nr 10 (2001), s. 49-57. - ISSN 0867-4973
1
Fill W., (2022), Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15.12.2020 r., sygn. akt SK 12/20, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", nr 6, s. 52-59.
2
Fill W., (2021), Dotacje z budżetu Unii Europejskiej: zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXXVI, 325 s.
3
Fill W., (2021), Opodatkowanie dochodów z pracy zdalnej. [W:] MĘDRALA M. (red.), Praca zdalna w polskim systemie prawnym, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 197-211.
4
Fill W., (2020), Zasada lojalności kontraktowej a nieprawidłowe wykonanie umowy o dofinansowanie ze środków europejskich. [W:] Marak K. (red.), Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego : zagadnienia prywatno- i publicznoprawne, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 75-82.
5
Fill W., (2019), Charakter stosunków prawnofinansowych w ramach płatności bezpośrednich Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko", nr 2(4), s. 26-35; http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2019/grudzien/05_Studia_Ekonomiczne_4_Wojciech_Fill.pdf
6
Fill W., (2018), Wybrane aspekty prawne odpowiedzialności korpusu służby cywilnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w procesie realizacji krajowych programów operacyjnych, "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (43), s. 117-129; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/454
7
Fill W., Mędrala M., Mituś A. (red.), (2018), Kierunki zmian w administracji publicznej, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XXXI, 240 s.
8
Fill W., (2018), Beneficiary of the EU Grants in Theory and Practice Financial Law. [W:] Mrkývka P., Gliniecka J., Tomášková E., Juchniewicz E., Sowiński T., Radvan M. (red.), The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy : (Conference Proceedings), Brno : Masaryk University, s. 536-549.
9
Fill W., (2018), Pojęcie dotacji w świetle wykładni art. 121 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. [W:] Fill W., Mędrala M., Mituś A. (red.), Kierunki zmian w administracji publicznej, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 169-179.
10
Fill W., (2017), Kilka uwag o naturze prawa pierwokupu gminy, "Świat Nieruchomości", nr 2(100), s. 19-22.
11
Fill W., (2017), Prawnofinansowy status Agencji Nieruchomości Rolnych, "Studia Prawnicze", z. 1, s. 119-134; http://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/sp/article/view/454/451
12
Fill W., (2017), Charakter prawny tzw. płatności z budżetu środków europejskich. [W:] Gliniecka J., Drywa A., Juchniewicz E., Sowiński T. (red.), Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa : CeDeWu, s. 31-41.
13
Fill W., (2016), Prawo pierwokupu gminy jako instytucja kompleksowa. [W:] Jaworska-Dębska B., Budzisz R. (red.), Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 326-338.
14
Fill W., (2015), Podmiotowość prawnofinansowa samorządowych instytucji kultury. [W:] Gliniecka J., Drywa A., Juchniewicz E., Sowiński T. (red.), Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa : CeDeWu, s. 153-163.
15
Fill W., (2014), Transformacja podatkowych regulacji prawa holdingowego w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 95-108.
16
Fill W., (2014), Prawo pierwokupu jako forma działania gminy. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 61-84.
17
Fill W., (2014), Ustrojowe problemy podatkowe komorniczej egzekucji z nieruchomości. [W:] Koczanowski J. (red.), Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia, Sopot : Currenda, s. 199-205.
18
Fill W., (2014), Komornik jako podatnik. [W:] Koczanowski J. (red.), Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia, Sopot : Currenda, s. 177-198.
19
Fill W., (2014), Prawnofinansowe konsekwencje wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (926), s. 55-70; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/535
20
Fill W., (2013), Prawnofinansowe konsekwencje wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. [W:] Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych, s. 98-115.
21
Fill W., (2012), Opłata jako prawnofinansowy instrument gospodarowania odpadami, "Finanse Komunalne", R. 19, nr 10, s. 36-44.
22
Fill W., (2012), Ustrojowe problemy podatkowe komorniczej egzekucji z nieruchomościami. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 140-145.
23
Fill W., (2012), Determinanty oraz kształt współczesnego systemu należności związanych z odpadami, "Finanse Komunalne", R. 19, nr 11, s. 50-57.
24
Fill W., (2012), Sprzedaż gruntu zabudowanego jako dostawa w podatku od towarów i usług. [W:] Gnela B. (red.), Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, Warszawa : Difin, s. 183-193.
25
Fill W., (2012), Komornik jako podatnik. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia, s. 145-162.
26
Fill W., (2011), "Nowa hipoteka" jako instrument poprawy społeczno-gospodarczej efektywności zabezpieczania wierzytelności, "Studia Prawnicze : rozprawy i materiały", R. 2011, s. 83-97; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/416/Studia_prawnicze_Studies_in_Law_Research_Papers_2011.pdf?sequence=1
27
Fill W., (2011), Opodatkowanie wartości dodanej w reklamie. [W:] KOCZANOWSKI J. (red.), Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne, Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, s. 193-218.
28
Fill W., (2011), Opłata jako prawnofinansowy instrument gospodarowania odpadami. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami, s. 97-119.
29
Fill W., (2011), Reglamentacja miejsca świadczenia sprzedaży wysyłkowej w podatku od wartości dodanej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 870, s. 135-144; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190433
30
Fill W., (2010), Opodatkowanie wartości dodanej w reklamie. [W:] badawczego: Janusz KOCZANOWSKI (kierownik tematu), Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej, s. 161-182.
31
Fill W., (2010), Problem odpowiedzialności prawnej w procesie prywatyzacji majątku Skarbu Państwa. [W:] Pieniążek M. (red.), Z problematyki odpowiedzialności prawnej (Państwo i Społeczeństwo; R. 10, nr 4), Kraków : Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 45-55.
32
Fill W., (2010), Kolizja wartości konstytucyjnych na tle wybranych regulacji nieodpłatnej dostawy w podatku od towarów i usług. [W:] Lewkowicz , Stankiewicz J. (red.), Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, Białystok : Temida 2 : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, s. 489-500.
33
Fill W., (2009), Normatywne aspekty gospodarki finansowej funduszy ochrony środowiska w Polsce, "Samorząd Terytorialny", nr 7-8, s. 79-86.
34
Fill W., (2009), Charakter prawny administracyjnych kar pieniężnych (na tle prawa ochrony środowiska), "Państwo i Prawo", z. 6, s. 63-75.
35
Fill W., (2009), Charakter prawny opłat za korzystanie ze środowiska. [W:] Głuchowski rJ., Pomorska A., Szołno-Koguc J. (red.), Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 459-469.
36
Fill W., (2008), Fundusze strukturalne jako instrument integracji europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013, "Studia Prawnicze : rozprawy i materiały", R. 2008, s. 50-62; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/344/Studia_prawnicze_Studies_in_Law_Research_Papers_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
37
Fill W., (2005), Budżet Unii Europejskiej - zasady uchwalania i realizacji, "Myśl Ekonomiczna i Prawna", nr 2, s. 64-80.
38
Fill W., (2005), Prawnofinansowe aspekty racjonalizacji wydatków publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce. [W:] Głuchowski J., Pomorska A., Szołno-Koguc J. (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, T. 2, Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 259-271.
39
Fill W., (2004), Prawnofinansowe instrumenty ochrony środowiska po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, "Prawo i Środowisko", nr 4, s. 49-58.
40
Fill W., (2003), Konstrukcja opłat w zakresie ochrony środowiska jako kategorii pozapodatkowych danin publicznych. [W:] Pomorska A. (red.), Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 469-482.
41
Fill W., (2002), Prawnofinansowe aspekty funkcjonowania PHARE w Polsce, "Państwo i Prawo", z. 3, s. 70-79.
42
Fill W., (2002), PHARE jako źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", nr 7-8, s. 119-125.
43
Fill W., (2001), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle zjawisk wywołanych recesją gospodarczą oraz bezrobociem, "Samorząd Terytorialny", nr 10, s. 49-57.
1
@article{UEK:2168367320,
author = "Wojciech Fill",
title = "Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15.12.2020 r., sygn. akt SK 12/20",
journal = "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego",
number = "6",
pages = "52-59",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.33226/0137-5490.2022.6.7},
url = {},
}
2
@book{UEK:2168359518,
author = "Wojciech Fill",
title = "Dotacje z budżetu Unii Europejskiej : zagadnienia konstrukcyjne",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8235-685-4 ; 978-83-8235-686-1",
}
3
@inbook{UEK:2168358294,
author = "Wojciech Fill",
title = "Opodatkowanie dochodów z pracy zdalnej",
booktitle = "Praca zdalna w polskim systemie prawnym",
pages = "197-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
isbn = "978-83-8246-241-8",
}
4
@inbook{UEK:2168356550,
author = "Wojciech Fill",
title = "Zasada lojalności kontraktowej a nieprawidłowe wykonanie umowy o dofinansowanie ze środków europejskich",
booktitle = "Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego : zagadnienia prywatno- i publicznoprawne",
pages = "75-82",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2020",
isbn = "978-83-7695-870-5",
}
5
@article{UEK:2168358274,
author = "Wojciech Fill",
title = "Charakter stosunków prawnofinansowych w ramach płatności bezpośrednich Unii Europejskiej",
journal = "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko",
number = "2(4)",
pages = "26-35",
year = "2019",
url = {http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2019/grudzien/05_Studia_Ekonomiczne_4_Wojciech_Fill.pdf},
}
6
@article{UEK:2168326019,
author = "Wojciech Fill",
title = "Wybrane aspekty prawne odpowiedzialności korpusu służby cywilnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w procesie realizacji krajowych programów operacyjnych",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "1 (43)",
pages = "117-129",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2018.43.1.08},
url = {http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/454},
}
7
@book{UEK:2168327373,
title = "Kierunki zmian w administracji publicznej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8",
}
8
@inbook{UEK:2168329465,
author = "Wojciech Fill",
title = "Beneficiary of the EU Grants in Theory and Practice Financial Law",
booktitle = "The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy : (Conference Proceedings)",
pages = "536-549",
adress = "Brno",
publisher = "Masaryk University",
year = "2018",
url = {https://www.law.muni.cz/sborniky/others/Local_government_financing.pdf},
issn = "",
isbn = "978-80-210-9086-6 ; 978-80-210-9087-3",
}
9
@inbook{UEK:2168327401,
author = "Wojciech Fill",
title = "Pojęcie dotacji w świetle wykładni art. 121 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej",
booktitle = "Kierunki zmian w administracji publicznej",
pages = "169-179",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8162-1 ; 978-83-812-8163-8",
}
10
@article{UEK:2168316361,
author = "Wojciech Fill",
title = "Kilka uwag o naturze prawa pierwokupu gminy",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "2(100)",
pages = "19-22",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2017.100.03},
url = {},
}
11
@article{UEK:2168319733,
author = "Wojciech Fill",
title = "Prawnofinansowy status Agencji Nieruchomości Rolnych",
journal = "Studia Prawnicze",
number = "z. 1",
pages = "119-134",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.37232/sp.2017.1.5},
url = {http://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/sp/article/view/454/451},
}
12
@inbook{UEK:2168319619,
author = "Wojciech Fill",
title = "Charakter prawny tzw. płatności z budżetu środków europejskich",
booktitle = "Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku",
pages = "31-41",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2017",
isbn = "978-83-7556-960-5",
}
13
@inbook{UEK:2168306965,
author = "Wojciech Fill",
title = "Prawo pierwokupu gminy jako instytucja kompleksowa",
booktitle = "Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania",
pages = "326-338",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
isbn = "978-83-255-8455-9 ; 978-83-255-8456-6",
}
14
@inbook{UEK:2168293603,
author = "Wojciech Fill",
title = "Podmiotowość prawnofinansowa samorządowych instytucji kultury",
booktitle = "Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku",
pages = "153-163",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-737-3",
}
15
@article{UEK:2168290867,
author = "Wojciech Fill",
title = "Transformacja podatkowych regulacji prawa holdingowego w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "362",
pages = "95-108",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.362.08},
url = {},
}
16
@unpublished{UEK:2168302567,
author = "Wojciech Fill",
title = "Prawo pierwokupu jako forma działania gminy",
booktitle = "Administracja ku przyszłości",
pages = "61-84",
year = "2014",
}
17
@inbook{UEK:2168294205,
author = "Wojciech Fill",
title = "Ustrojowe problemy podatkowe komorniczej egzekucji z nieruchomości",
booktitle = "Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "199-205",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2014",
isbn = "978-83-60833-47-6",
}
18
@inbook{UEK:2168294203,
author = "Wojciech Fill",
title = "Komornik jako podatnik",
booktitle = "Status prawny komornika sądowego w Rzeczypospolitej Polskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "177-198",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2014",
isbn = "978-83-60833-47-6",
}
19
@article{UEK:2168285175,
author = "Wojciech Fill",
title = "Prawnofinansowe konsekwencje wprowadzenia stanu nadzwyczajnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (926)",
pages = "55-70",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0926.0204},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/535},
}
20
@unpublished{UEK:2168288477,
author = "Wojciech Fill",
title = "Prawnofinansowe konsekwencje wprowadzenia stanu nadzwyczajnego",
booktitle = "Zadania i kompetencje organów państwa w stanach nadzwyczajnych",
pages = "98-115",
year = "2013",
}
21
@article{UEK:2168293525,
author = "Wojciech Fill",
title = "Opłata jako prawnofinansowy instrument gospodarowania odpadami",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 19, 10",
pages = "36-44",
year = "2012",
}
22
@unpublished{UEK:2168271852,
author = "Wojciech Fill",
title = "Ustrojowe problemy podatkowe komorniczej egzekucji z nieruchomościami",
booktitle = "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "140-145",
year = "2012",
}
23
@article{UEK:2168293531,
author = "Wojciech Fill",
title = "Determinanty oraz kształt współczesnego systemu należności związanych z odpadami",
journal = "Finanse Komunalne",
number = "R. 19, 11",
pages = "50-57",
year = "2012",
}
24
@inbook{UEK:2168242058,
author = "Wojciech Fill",
title = "Sprzedaż gruntu zabudowanego jako dostawa w podatku od towarów i usług",
booktitle = "Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym",
pages = "183-193",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-676-2",
}
25
@unpublished{UEK:2168271854,
author = "Wojciech Fill",
title = "Komornik jako podatnik",
booktitle = "Status prawny komornika w RP - wybrane zagadnienia",
pages = "145-162",
year = "2012",
}
26
@article{UEK:2168293521,
author = "Wojciech Fill",
title = "Nowa hipoteka jako instrument poprawy społeczno-gospodarczej efektywności zabezpieczania wierzytelności",
journal = "Studia Prawnicze : rozprawy i materiały",
number = "R. 2011",
pages = "83-97",
year = "2011",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/416/Studia_prawnicze_Studies_in_Law_Research_Papers_2011.pdf?sequence=1},
}
27
@inbook{UEK:2168224630,
author = "Wojciech Fill",
title = "Opodatkowanie wartości dodanej w reklamie",
booktitle = "Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne",
pages = "193-218",
adress = "Bydgoszcz ; Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Branta",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-61668-40-4",
}
28
@unpublished{UEK:2168262388,
author = "Wojciech Fill",
title = "Opłata jako prawnofinansowy instrument gospodarowania odpadami",
booktitle = "Publicznoprawne aspekty gospodarki odpadami",
pages = "97-119",
year = "2011",
}
29
@article{UEK:2168221174,
author = "Wojciech Fill",
title = "Reglamentacja miejsca świadczenia sprzedaży wysyłkowej w podatku od wartości dodanej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "870",
pages = "135-144",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190433},
}
30
@unpublished{UEK:2168325625,
author = "Wojciech Fill",
title = "Opodatkowanie wartości dodanej w reklamie",
booktitle = "Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej",
pages = "161-182",
year = "2010",
}
31
@inbook{UEK:2168293481,
author = "Wojciech Fill",
title = "Problem odpowiedzialności prawnej w procesie prywatyzacji majątku Skarbu Państwa",
booktitle = "Z problematyki odpowiedzialności prawnej",
pages = "45-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2010",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/386},
issn = "1643-8299",
}
32
@inbook{UEK:2168300275,
author = "Wojciech Fill",
title = "Kolizja wartości konstytucyjnych na tle wybranych regulacji nieodpłatnej dostawy w podatku od towarów i usług",
booktitle = "Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego",
pages = "489-500",
adress = "Białystok",
publisher = "Temida 2 : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku",
year = "2010",
isbn = "978-83-89620-84-2",
}
33
@article{UEK:51213,
author = "Wojciech Fill",
title = "Normatywne aspekty gospodarki finansowej funduszy ochrony środowiska w Polsce",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "7-8",
pages = "79-86",
year = "2009",
}
34
@article{UEK:51223,
author = "Wojciech Fill",
title = "Charakter prawny administracyjnych kar pieniężnych (na tle prawa ochrony środowiska)",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 6",
pages = "63-75",
year = "2009",
}
35
@inbook{UEK:2168293595,
author = "Wojciech Fill",
title = "Charakter prawny opłat za korzystanie ze środowiska",
booktitle = "Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych",
pages = "459-469",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7363-792-4",
}
36
@article{UEK:2168322889,
author = "Wojciech Fill",
title = "Fundusze strukturalne jako instrument integracji europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013",
journal = "Studia Prawnicze : rozprawy i materiały",
number = "R. 2008",
pages = "50-62",
year = "2008",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/344/Studia_prawnicze_Studies_in_Law_Research_Papers_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
37
@article{UEK:2168327065,
author = "Wojciech Fill",
title = "Budżet Unii Europejskiej - zasady uchwalania i realizacji",
journal = "Myśl Ekonomiczna i Prawna",
number = "2",
pages = "64-80",
year = "2005",
}
38
@inbook{UEK:2168300299,
author = "Wojciech Fill",
title = "Prawnofinansowe aspekty racjonalizacji wydatków publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce",
booktitle = "Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. T. 2, Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej ",
pages = "259-271",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2005",
isbn = "83-227-2477-2",
}
39
@article{UEK:2168327069,
author = "Wojciech Fill",
title = "Prawnofinansowe instrumenty ochrony środowiska po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej",
journal = "Prawo i Środowisko",
number = "4",
pages = "49-58",
year = "2004",
}
40
@inbook{UEK:2168327251,
author = "Wojciech Fill",
title = "Konstrukcja opłat w zakresie ochrony środowiska jako kategorii pozapodatkowych danin publicznych",
booktitle = "Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego",
pages = "469-482",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2003",
isbn = "83-227-2062-9",
}
41
@article{UEK:2168327067,
author = "Wojciech Fill",
title = "Prawnofinansowe aspekty funkcjonowania PHARE w Polsce",
journal = "Państwo i Prawo",
number = "z. 3",
pages = "70-79",
year = "2002",
}
42
@article{UEK:2168307885,
author = "Wojciech Fill",
title = "PHARE jako źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "7-8",
pages = "119-125",
year = "2002",
}
43
@article{UEK:2168332501,
author = "Wojciech Fill",
title = "Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle zjawisk wywołanych recesją gospodarczą oraz bezrobociem",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "10",
pages = "49-57",
year = "2001",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID