Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Reforma prawa dowodowego w świetle nowelizacji z 4.7.2019 r.
Source:
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. w praktyce / red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Radosław Flejszar, Małgorzata Malczyk - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 85-120
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8198-854-4
Nr:
2168352078
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Czy po nowelizacji z 4.07.2019 r. odpis wniosku o uzasadnienie podlega bezpośrednim doręczeniom na podstawie art. 132 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania cywilnego? = Is a Copy of the Application for Written Grounds of Court Decision (after Amendment of 4 July 2019) Subject to Direct Delivery Pursuant to Art. 132 § 1 Sentence 1 of the Polish Code of Civil Procedure?
Source:
Polski Proces Cywilny. - nr 1 (2020) , s. 143-152. - Tytuł numeru: Nadużycie "prawa" procesowego cywilnego - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168345360
article
3

Author:
Title:
Umorzenie procesu zawieszonego w związku z niemożnością doręczenia odpisu pozwu = The Discontinuation of a Suspended Trial as a Result of the Inability to Serve a Copy of a Lawsuit
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo. - 29 (2020) , s. 166-180. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego ; z. 111)
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168352002
article
4

Author:
Title:
Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych - zagadnienia wybrane
Source:
Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2 / red. nauk. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 879-888
ISBN:
978-83-8187-795-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350284
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Nowe unormowania kosztów sądowych w sprawach cywilnych wynikające z nowelizacji z 4.07.2019 r. = New Regulations on Court Costs in Civil Matters Resulting from the Amendment of 4.07.2019
Source:
Palestra. - nr 11-12 (2019) , s. 215-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168343251
article
6

Author:
Title:
Koszty procesu w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2 = Process Costs in the Light of the Amendment of 4.07.2019
Source:
Palestra. - nr 11-12 (2019) , s. 200-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168343245
article
7

Author:
Title:
Szkoda jako przesłanka dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia = Damage as a Condition of Admissibility of a Complaint to Have the Final Judgement Ascertained Unlawful
Source:
Polski Proces Cywilny. - nr 3, dodatek specjalny (2018) , s. 126-147. - Tytuł numeru: Postępowanie dowodowe przed sądem II instancji w postępowaniu uproszczonym - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168328517
article
8

Author:
Title:
Orzekanie o kosztach egzekucyjnych według ustawy o kosztach komorniczych
Source:
Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych / red. nauk. Andrzej Marciniak - Sopot: Currenda, 2018, s. 483-524
ISBN:
978-83-65966-11-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328519
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Pojęcie dokumentu urzędowego - zagadnienia wybrane = The Concept of an Official Document - Selected Issues
Source:
Polski Proces Cywilny. - nr 3, dodatek specjalny (2018) , s. 27-44. - Tytuł numeru: Postępowanie dowodowe przed sądem II instancji w postępowaniu uproszczonym - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168328515
article
10

Author:
Title:
Wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym : zagadnienia wybrane = Hearing the Case (Sentencing) at a Closed Session : Selected Issues
Source:
Ius est a iustitia appellatum : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu / komitet red. Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maksymilian Pazdan ; red. nauk. Michał Tomalak - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 364-387
ISBN:
978-83-8107-167-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328483
chapter in monograph
11

Author:
Title:
Konsekwencje modelu apelacji ograniczonej w postępowaniu uproszczonym = The Consequences of the Model of Limited Appeal (sine beneficio novorum) in Small Claims Proceedings
Source:
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ. - nr 1 (31) (2017) , s. 23-30. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168328481
article
12

Author:
Title:
Wybrane zagadnienia intertemporalne w świetle art. 9 oraz art. 13 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U.2015.1595) = Selected Intertemporal Issues in the Light of art. 9 and art. 13 of the Act of 10 September 2015 Amending Certain Acts in Connection with Supporting Amicable Dispute Resolution Methods (Dz.U.2015.1595)
Source:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - vol. 24, nr 4 (2017) , s. 293-301. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168328485
article
13

Author:
Title:
Problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego z 10.07.2015 r. - zagadnienia wybrane = Document as Evidence in the Light of the Amendment of 10 July 2015
Source:
Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple / red. Piotr Kostański, Paweł Podrecki, Tomasz Targosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 1171-1193
ISBN:
978-83-8107-661-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328513
chapter in monograph
14

Author:
Title:
Dopuszczalność zasądzania ustawowych odsetek za opóźnienie w zwrocie kosztów procesu
Source:
Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu / red. nauk. Agnieszka Laskowska-Hulisz, Joanna May, Marek Mrówczyński - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 365-376
ISBN:
978-83-8124-199-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328523
chapter in monograph
15

Author:
Title:
Procesowe konsekwencje rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej : uwagi na tle poglądu wyrażonego w uchwale 7 sędziów SN z dnia 31 marca 2016 r., III CZP 89/15 (w przedmiocie zasad reprezentacji biernej spółki przy rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka zarządu) = The Procedural Consequences of the Resignation of a Member of the Board of a Capital Company : Comments on the View Expressed in the Resolution of Supreme Court of March 31 2016, III CZP 89/15 (Regarding the Rules for Passive Representation of a Company when Resigning from the Function of a Board Member)
Source:
Postępowanie cywilne w dobie przemian / red. Izabella Gil - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 449-471
ISBN:
978-83-8107-715-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328487
chapter in monograph
16

Author:
Title:
Katalog postanowień sądu II instancji w przedmiocie zwrotu kosztów procesu zaskarżalnych zażaleniem poziomym = Categories of Decisions of Court of the Second Instance on the Reimbursement of Costs which are Challengeable in the Instance Horizontal
Source:
Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania : doświadczenia i perspektywy / Elwira Marszałkowska-Krześ, Izabella Gil, Łukasz Błaszczak - Sopot: Currenda, 2016, s. 253-263
ISBN:
978-83-60833-77-3
Nr:
2168328479
chapter in monograph
17

Author:
Title:
Orzekanie o kosztach procesu cywilnego
Publisher address:
Sopot: Currenda, 2015
Physical description:
451 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-60833-62-9
Nr:
2168300957
monograph
18

Author:
Title:
Mediacja jako droga rozwiązywania sporów konsumenckich - de lege lata i de lege ferenda
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 291-300
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
Nr:
2168300953
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Title:
Prawo pomocy w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym de lege lata i de lege ferenda
Source:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]2014, s. 119-148 - Bibliogr.
Signature:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302587
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Author:
Conference:
Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego - "Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego", Katowice-Kocierz, Polska, od 2013-09-26 do 2013-09-29
Title:
Koszty procesu w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego - postulaty de lege ferenda
Source:
Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego / red. nauk. Krystian Markiewicz, Andrzej Torbus - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 577-587
ISBN:
978-83-255-6224-3
Nr:
2168290633
chapter in conference materials
21

Author:
Title:
Orzekanie o kosztach procesu cywilnego
Promotor:
Cieślak Sławomir
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
499 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168295761
doctoral dissertation
22

Author:
Title:
Wybrane aspekty ograniczeń przedmiotowych dopuszczalności zaskarżania orzeczeń i zarządzeń w przedmiocie kosztów sądowych i pomocy prawnej z urzędu - postulaty de lege ferenda
Source:
Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym / red. Krystian Makiewicz - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 149-171
ISBN:
978-83-255-5892-5
Nr:
2168290597
chapter in monograph
23

Author:
Title:
Ograniczenie reklamy przedstawicieli wolnych zawodów
Source:
Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / Wojciech FILL, Magdalena FRAŃCZUK, Janusz KOCZANOWSKI (red.) ; Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011, s. 166-187
Series:
(Prawo Publiczne)
ISBN:
978-83-61668-40-4
Nr:
2168224624
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Title:
Ograniczenia reklamy przedstawicieli wolnych zawodów
Source:
Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI, członkowie: Wojciech FIL, Magdalena FRAŃCZUK, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA2010, s. 136-160
Research program:
81/KPP/2/2010/S/579
Signature:
NP-869/Magazyn
Nr:
2168325623
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Title:
Tryb zawarcia umowy przewozu przez przewoźnika sukcesywnego w międzynarodowym transporcie drogowym towarów = The Procedure for Concluding a Carriage Contract by a Successive Carrier for the International Carriage of Goods by Road
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 111-122. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165773970
chapter in monograph
26

Author:
Title:
Samorząd zawodowy jako podmiot administrujący na przykładzie samorządu zawodowego adwokatury
Source:
Struktura i zadania podmiotów administrujących / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI2009, s. 86-98
Signature:
NP-1327/Magazyn
Nr:
2168217932
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Reforma prawa dowodowego w świetle nowelizacji z 4.7.2019 r. / Aneta MENDREK // W: Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. w praktyce / red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Radosław Flejszar, Małgorzata Malczyk. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Monografie Prawnicze). - S. 85-120. - ISBN 978-83-8198-854-4
2
Czy po nowelizacji z 4.07.2019 r. odpis wniosku o uzasadnienie podlega bezpośrednim doręczeniom na podstawie art. 132 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania cywilnego? = Is a Copy of the Application for Written Grounds of Court Decision (after Amendment of 4 July 2019) Subject to Direct Delivery Pursuant to Art. 132 § 1 Sentence 1 of the Polish Code of Civil Procedure? / Aneta MENDREK // Polski Proces Cywilny. - nr 1 (2020), s. 143-152. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Nadużycie "prawa" procesowego cywilnego. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zawartosc-numerow-ppc/2010-europejski-przeglad-sadowy-5-2029Wstęp: . - ISSN 2082-1743
3
Umorzenie procesu zawieszonego w związku z niemożnością doręczenia odpisu pozwu = The Discontinuation of a Suspended Trial as a Result of the Inability to Serve a Copy of a Lawsuit / Aneta MENDREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Rzeszowski, ISSN 1643-0484 ; z. 111). - 29 (2020), s. 166-180. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5945. - ISSN 1730-3508
4
Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych - zagadnienia wybrane / Aneta MENDREK // W: Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2 / red. nauk. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - S. 879-888. - ISBN 978-83-8187-795-4
5
Nowe unormowania kosztów sądowych w sprawach cywilnych wynikające z nowelizacji z 4.07.2019 r. = New Regulations on Court Costs in Civil Matters Resulting from the Amendment of 4.07.2019 / Aneta MENDREK // Palestra. - nr 11-12 (2019), s. 215-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/11-12-2019/artykul/nowe-unormowania-kosztow-sadowych-w-sprawach-cywilnych-wynikajace-z-nowelizacji-z-4.07.2019-r. - ISSN 0031-0344
6
Koszty procesu w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2 = Process Costs in the Light of the Amendment of 4.07.2019 / Aneta MENDREK // Palestra. - nr 11-12 (2019), s. 200-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/11-12-2019/artykul/koszty-procesu-w-swietle-nowelizacji-kodeksu-postepowania-cywilnego-z-4.07.2019-r. - ISSN 0031-0344
7
Szkoda jako przesłanka dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia = Damage as a Condition of Admissibility of a Complaint to Have the Final Judgement Ascertained Unlawful / Aneta MENDREK // Polski Proces Cywilny. - nr 3, dodatek specjalny (2018), s. 126-147. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Postępowanie dowodowe przed sądem II instancji w postępowaniu uproszczonym. - Bibliogr. - ISSN 2082-1743
8
Orzekanie o kosztach egzekucyjnych według ustawy o kosztach komorniczych / Aneta MENDREK // W: Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych / red. nauk. Andrzej Marciniak. - Sopot: Currenda, 2018. - S. 483-524. - ISBN 978-83-65966-11-7
9
Pojęcie dokumentu urzędowego - zagadnienia wybrane = The Concept of an Official Document - Selected Issues / Aneta MENDREK // Polski Proces Cywilny. - nr 3, dodatek specjalny (2018), s. 27-44. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Postępowanie dowodowe przed sądem II instancji w postępowaniu uproszczonym. - Bibliogr. - ISSN 2082-1743
10
Wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym : zagadnienia wybrane = Hearing the Case (Sentencing) at a Closed Session : Selected Issues / Aneta MENDREK // W: Ius est a iustitia appellatum : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu / komitet red. Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maksymilian Pazdan ; red. nauk. Michał Tomalak. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017. - S. 364-387. - ISBN 978-83-8107-167-3
11
Konsekwencje modelu apelacji ograniczonej w postępowaniu uproszczonym = The Consequences of the Model of Limited Appeal (sine beneficio novorum) in Small Claims Proceedings / Aneta MENDREK // Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ. - nr 1 (31) (2017), s. 23-30. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/136195908/IPP_1_2017/bb6ef891-f4c9-49c0-9352-aab8bc0833a1#page=23. - ISSN 1689-9601
12
Wybrane zagadnienia intertemporalne w świetle art. 9 oraz art. 13 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U.2015.1595) = Selected Intertemporal Issues in the Light of art. 9 and art. 13 of the Act of 10 September 2015 Amending Certain Acts in Connection with Supporting Amicable Dispute Resolution Methods (Dz.U.2015.1595) / Aneta MENDREK // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - vol. 24, nr 4 (2017), s. 293-301. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/10291/. - ISSN 1429-9585
13
Problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego z 10.07.2015 r. - zagadnienia wybrane = Document as Evidence in the Light of the Amendment of 10 July 2015 / Aneta MENDREK // W: Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple / red. Piotr Kostański, Paweł Podrecki, Tomasz Targosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017. - S. 1171-1193. - ISBN 978-83-8107-661-6
14
Dopuszczalność zasądzania ustawowych odsetek za opóźnienie w zwrocie kosztów procesu / Aneta MENDREK // W: Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu / red. nauk. Agnieszka Laskowska-Hulisz, Joanna May, Marek Mrówczyński. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017. - S. 365-376. - ISBN 978-83-8124-199-1
15
Procesowe konsekwencje rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej : uwagi na tle poglądu wyrażonego w uchwale 7 sędziów SN z dnia 31 marca 2016 r., III CZP 89/15 (w przedmiocie zasad reprezentacji biernej spółki przy rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka zarządu) = The Procedural Consequences of the Resignation of a Member of the Board of a Capital Company : Comments on the View Expressed in the Resolution of Supreme Court of March 31 2016, III CZP 89/15 (Regarding the Rules for Passive Representation of a Company when Resigning from the Function of a Board Member) / Aneta MENDREK // W: Postępowanie cywilne w dobie przemian / red. Izabella Gil. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017. - S. 449-471. - ISBN 978-83-8107-715-6
16
Katalog postanowień sądu II instancji w przedmiocie zwrotu kosztów procesu zaskarżalnych zażaleniem poziomym = Categories of Decisions of Court of the Second Instance on the Reimbursement of Costs which are Challengeable in the Instance Horizontal / Aneta MENDREK // W: Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania : doświadczenia i perspektywy / Elwira Marszałkowska-Krześ, Izabella Gil, Łukasz Błaszczak. - Sopot: Currenda, 2016. - S. 253-263. - ISBN 978-83-60833-77-3
17
Orzekanie o kosztach procesu cywilnego / Aneta MENDREK. - Sopot : Currenda, 2015. - 451 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-62-9
18
Mediacja jako droga rozwiązywania sporów konsumenckich - de lege lata i de lege ferenda / Aneta MENDREK // W: Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 291-300. - ISBN 978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
19
Prawo pomocy w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym de lege lata i de lege ferenda / Aneta MENDREK // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 119-148. - Bibliogr.
20
Koszty procesu w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego - postulaty de lege ferenda / Aneta MENDREK // W: Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.) / red. nauk. Krystian Markiewicz, Andrzej Torbus. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - S. 577-587. - ISBN 978-83-255-6224-3
21
Orzekanie o kosztach procesu cywilnego / Aneta MENDREK ; Promotor: Sławomir Cieślak. - Kraków, 2014. - 499 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
22
Wybrane aspekty ograniczeń przedmiotowych dopuszczalności zaskarżania orzeczeń i zarządzeń w przedmiocie kosztów sądowych i pomocy prawnej z urzędu - postulaty de lege ferenda / Aneta MENDREK // W: Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym / red. Krystian Makiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - S. 149-171. - ISBN 978-83-255-5892-5
23
Ograniczenie reklamy przedstawicieli wolnych zawodów / Aneta MENDREK // W: Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / Wojciech FILL, Magdalena FRAŃCZUK, Janusz KOCZANOWSKI (red.) ; Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA. - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011. - (Prawo Publiczne). - S. 166-187. - ISBN 978-83-61668-40-4
24
Ograniczenia reklamy przedstawicieli wolnych zawodów / Aneta MENDREK // W: Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI, członkowie: Wojciech FIL, Magdalena FRAŃCZUK, Magdalena MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Aneta MENDREK, Ambroży MITUŚ, Aldona PIOTROWSKA, Anna SURÓWKA. - (2010), s. 136-160
25
Tryb zawarcia umowy przewozu przez przewoźnika sukcesywnego w międzynarodowym transporcie drogowym towarów = The Procedure for Concluding a Carriage Contract by a Successive Carrier for the International Carriage of Goods by Road / Aneta MENDREK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 111-122. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4
26
Samorząd zawodowy jako podmiot administrujący na przykładzie samorządu zawodowego adwokatury / Aneta MENDREK // W: Struktura i zadania podmiotów administrujących / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI. - (2009), s. 86-98
1
Mendrek A., (2020), Reforma prawa dowodowego w świetle nowelizacji z 4.7.2019 r.. [W:] Flaga-Gieruszyńska K., Flejszar R., Malczyk M. (red.), Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. w praktyce, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 85-120.
2
Mendrek A., (2020), Czy po nowelizacji z 4.07.2019 r. odpis wniosku o uzasadnienie podlega bezpośrednim doręczeniom na podstawie art. 132 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania cywilnego?, "Polski Proces Cywilny", nr 1, s. 143-152.
3
Mendrek A., (2020), Umorzenie procesu zawieszonego w związku z niemożnością doręczenia odpisu pozwu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo", 29, s. 166-180; http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5945
4
Mendrek A., (2020), Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych - zagadnienia wybrane. [W:] Dumkiewicz M., Kopaczyńska-Pieczniak K., Szczotka J. (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, T. 2, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 879-888.
5
Mendrek A., (2019), Nowe unormowania kosztów sądowych w sprawach cywilnych wynikające z nowelizacji z 4.07.2019 r., "Palestra", nr 11-12, s. 215-231; https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/11-12-2019/artykul/nowe-unormowania-kosztow-sadowych-w-sprawach-cywilnych-wynikajace-z-nowelizacji-z-4.07.2019-r
6
Mendrek A., (2019), Koszty procesu w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2, "Palestra", nr 11-12, s. 200-214; https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/11-12-2019/artykul/koszty-procesu-w-swietle-nowelizacji-kodeksu-postepowania-cywilnego-z-4.07.2019-r
7
Mendrek A., (2018), Szkoda jako przesłanka dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, "Polski Proces Cywilny", nr 3, dodatek specjalny, s. 126-147.
8
Mendrek A., (2018), Orzekanie o kosztach egzekucyjnych według ustawy o kosztach komorniczych. [W:] Marciniak A. (red.), Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych, Sopot : Currenda, s. 483-524.
9
Mendrek A., (2018), Pojęcie dokumentu urzędowego - zagadnienia wybrane, "Polski Proces Cywilny", nr 3, dodatek specjalny, s. 27-44.
10
Mendrek A., (2017), Wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym : zagadnienia wybrane. [W:] Ereciński , Gudowski J., Pazdan M., Tomalak M. (red.), Ius est a iustitia appellatum : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 364-387.
11
Mendrek A., (2017), Konsekwencje modelu apelacji ograniczonej w postępowaniu uproszczonym, "Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ", nr 1 (31), s. 23-30; http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/136195908/IPP_1_2017/bb6ef891-f4c9-49c0-9352-aab8bc0833a1#page=23
12
Mendrek A., (2017), Wybrane zagadnienia intertemporalne w świetle art. 9 oraz art. 13 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U.2015.1595), "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", vol. 24, nr 4, s. 293-301; http://www.ejournals.eu/pliki/art/10291/
13
Mendrek A., (2017), Problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego z 10.07.2015 r. - zagadnienia wybrane. [W:] Kostański P., Podrecki P., Targosz T. (red.), Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 1171-1193.
14
Mendrek A., (2017), Dopuszczalność zasądzania ustawowych odsetek za opóźnienie w zwrocie kosztów procesu. [W:] Laskowska-Hulisz A., May J., Mrówczyński M. (red.), Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 365-376.
15
Mendrek A., (2017), Procesowe konsekwencje rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej : uwagi na tle poglądu wyrażonego w uchwale 7 sędziów SN z dnia 31 marca 2016 r., III CZP 89/15 (w przedmiocie zasad reprezentacji biernej spółki przy rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka zarządu). [W:] Gil I. (red.), Postępowanie cywilne w dobie przemian, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 449-471.
16
Mendrek A., (2016), Katalog postanowień sądu II instancji w przedmiocie zwrotu kosztów procesu zaskarżalnych zażaleniem poziomym. [W:] Marszałkowska-Krześ E., Gil I., Błaszczak Ł. (red.), Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania : doświadczenia i perspektywy, Sopot : Currenda, s. 253-263.
17
Mendrek A., (2015), Orzekanie o kosztach procesu cywilnego, Sopot : Currenda, 451 s.
18
Mendrek A., (2015), Mediacja jako droga rozwiązywania sporów konsumenckich - de lege lata i de lege ferenda. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 291-300.
19
Mendrek A., (2014), Prawo pomocy w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym de lege lata i de lege ferenda. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 119-148.
20
Mendrek A., (2014), Koszty procesu w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego - postulaty de lege ferenda. [W:] Markiewicz K., Torbus A. (red.), Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego: materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.), Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 577-587.
21
Mendrek A., (2014), Orzekanie o kosztach procesu cywilnego, Prom. Cieślak S., Kraków : , 499 k.
22
Mendrek A., (2014), Wybrane aspekty ograniczeń przedmiotowych dopuszczalności zaskarżania orzeczeń i zarządzeń w przedmiocie kosztów sądowych i pomocy prawnej z urzędu - postulaty de lege ferenda. [W:] Makiewicz K. (red.), Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 149-171.
23
Mendrek A., (2011), Ograniczenie reklamy przedstawicieli wolnych zawodów. [W:] Fill W., Frańczuk M., Koczanowski J. (red.), Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne, Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, s. 166-187.
24
Mendrek A., (2010), Ograniczenia reklamy przedstawicieli wolnych zawodów. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej, s. 136-160.
25
Mendrek A., (2010), Tryb zawarcia umowy przewozu przez przewoźnika sukcesywnego w międzynarodowym transporcie drogowym towarów. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 111-122.
26
Mendrek A., (2009), Samorząd zawodowy jako podmiot administrujący na przykładzie samorządu zawodowego adwokatury. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Struktura i zadania podmiotów administrujących, s. 86-98.
1
@inbook{fmUEK:2168352078,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Reforma prawa dowodowego w świetle nowelizacji z 4.7.2019 r.",
booktitle = "Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. w praktyce",
pages = "85-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-854-4",
}
2
@article{artUEK:2168345360,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Czy po nowelizacji z 4.07.2019 r. odpis wniosku o uzasadnienie podlega bezpośrednim doręczeniom na podstawie art. 132 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania cywilnego?",
journal = "Polski Proces Cywilny",
number = "1",
pages = "143-152",
year = "2020",
url = {},
}
3
@article{artUEK:2168352002,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Umorzenie procesu zawieszonego w związku z niemożnością doręczenia odpisu pozwu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo",
number = "29",
pages = "166-180",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/znurprawo.2020.29.11},
url = {http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5945},
issn = "1643-0484",
}
4
@inbook{fmUEK:2168350284,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2",
pages = "879-888",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
isbn = "978-83-8187-795-4",
}
5
@article{artUEK:2168343251,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Nowe unormowania kosztów sądowych w sprawach cywilnych wynikające z nowelizacji z 4.07.2019 r.",
journal = "Palestra",
number = "11-12",
pages = "215-231",
year = "2019",
url = {https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/11-12-2019/artykul/nowe-unormowania-kosztow-sadowych-w-sprawach-cywilnych-wynikajace-z-nowelizacji-z-4.07.2019-r},
}
6
@article{artUEK:2168343245,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Koszty procesu w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2",
journal = "Palestra",
number = "11-12",
pages = "200-214",
year = "2019",
url = {https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/11-12-2019/artykul/koszty-procesu-w-swietle-nowelizacji-kodeksu-postepowania-cywilnego-z-4.07.2019-r},
}
7
@article{artUEK:2168328517,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Szkoda jako przesłanka dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia",
journal = "Polski Proces Cywilny",
number = "3, dodatek specjalny",
pages = "126-147",
year = "2018",
}
8
@inbook{fmUEK:2168328519,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Orzekanie o kosztach egzekucyjnych według ustawy o kosztach komorniczych",
booktitle = "Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych",
pages = "483-524",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2018",
isbn = "978-83-65966-11-7",
}
9
@article{artUEK:2168328515,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Pojęcie dokumentu urzędowego - zagadnienia wybrane",
journal = "Polski Proces Cywilny",
number = "3, dodatek specjalny",
pages = "27-44",
year = "2018",
}
10
@inbook{fmUEK:2168328483,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym : zagadnienia wybrane",
booktitle = "Ius est a iustitia appellatum : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu",
pages = "364-387",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
isbn = "978-83-8107-167-3",
}
11
@article{artUEK:2168328481,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Konsekwencje modelu apelacji ograniczonej w postępowaniu uproszczonym",
journal = "Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ",
number = "1 (31)",
pages = "23-30",
year = "2017",
url = {http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/136195908/IPP_1_2017/bb6ef891-f4c9-49c0-9352-aab8bc0833a1#page=23},
}
12
@article{artUEK:2168328485,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Wybrane zagadnienia intertemporalne w świetle art. 9 oraz art. 13 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U.2015.1595)",
journal = "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej",
number = "vol. 24, 4",
pages = "293-301",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/25444654SPP.17.022.7409},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/10291/},
}
13
@inbook{fmUEK:2168328513,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego z 10.07.2015 r. - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple",
pages = "1171-1193",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
isbn = "978-83-8107-661-6",
}
14
@inbook{fmUEK:2168328523,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Dopuszczalność zasądzania ustawowych odsetek za opóźnienie w zwrocie kosztów procesu",
booktitle = "Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu",
pages = "365-376",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
isbn = "978-83-8124-199-1",
}
15
@inbook{fmUEK:2168328487,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Procesowe konsekwencje rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej : uwagi na tle poglądu wyrażonego w uchwale 7 sędziów SN z dnia 31 marca 2016 r., III CZP 89/15 (w przedmiocie zasad reprezentacji biernej spółki przy rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka zarządu)",
booktitle = "Postępowanie cywilne w dobie przemian",
pages = "449-471",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
isbn = "978-83-8107-715-6",
}
16
@inbook{fmUEK:2168328479,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Katalog postanowień sądu II instancji w przedmiocie zwrotu kosztów procesu zaskarżalnych zażaleniem poziomym",
booktitle = "Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania : doświadczenia i perspektywy",
pages = "253-263",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2016",
isbn = "978-83-60833-77-3",
}
17
@book{monUEK:2168300957,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Orzekanie o kosztach procesu cywilnego",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2015",
isbn = "978-83-60833-62-9",
}
18
@inbook{fmUEK:2168300953,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Mediacja jako droga rozwiązywania sporów konsumenckich - de lege lata i de lege ferenda",
booktitle = "Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego",
pages = "291-300",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
isbn = "978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5",
}
19
@unpublished{fnpUEK:2168302587,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Prawo pomocy w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym de lege lata i de lege ferenda",
booktitle = "Administracja ku przyszłości",
pages = "119-148",
year = "2014",
}
20
@inbook{mkaUEK:2168290633,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Koszty procesu w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego - postulaty de lege ferenda",
booktitle = "Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego",
pages = "577-587",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
isbn = "978-83-255-6224-3",
}
21
@unpublished{drUEK:2168295761,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Orzekanie o kosztach procesu cywilnego",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}
22
@inbook{fmUEK:2168290597,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Wybrane aspekty ograniczeń przedmiotowych dopuszczalności zaskarżania orzeczeń i zarządzeń w przedmiocie kosztów sądowych i pomocy prawnej z urzędu - postulaty de lege ferenda",
booktitle = "Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym",
pages = "149-171",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
isbn = "978-83-255-5892-5",
}
23
@inbook{fmUEK:2168224624,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Ograniczenie reklamy przedstawicieli wolnych zawodów",
booktitle = "Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne",
pages = "166-187",
adress = "Bydgoszcz ; Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Branta",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-61668-40-4",
}
24
@unpublished{fnpUEK:2168325623,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Ograniczenia reklamy przedstawicieli wolnych zawodów",
booktitle = "Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej",
pages = "136-160",
year = "2010",
}
25
@inbook{fmUEK:2165773970,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Tryb zawarcia umowy przewozu przez przewoźnika sukcesywnego w międzynarodowym transporcie drogowym towarów",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "111-122",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2010",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uaktual.",
isbn = "978-83-7378-543-4",
}
26
@unpublished{fnpUEK:2168217932,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Samorząd zawodowy jako podmiot administrujący na przykładzie samorządu zawodowego adwokatury",
booktitle = "Struktura i zadania podmiotów administrujących",
pages = "86-98",
year = "2009",
}