Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Zagrożenia transparentności postępowania cywilnego w świetle nowelizacji z dnia 4.07.2019 r. - zagadnienia wybrane = Threats to Transparency of Civil Proceedings in the Light of the Amendment of 4.7.2019 - Selected Issues
Source:
Realizacja zasad postępowania cywilnego na tle aktualnych zmian KPC / red. Magdalena Skibińska - Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2022, s. 67-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Acta Iuridica Lebusana ; vol. 21)
ISBN:
978-83-7842-472-7
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168366214
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Jurysdykcja krajowa w sprawach o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem = International Jurisdiction over the Cases on Validation of the Settlement Reached before the Mediator
Source:
Polski Proces Cywilny. - nr 3 (2022) , s. 477-489. - Tytuł numeru: Dopuszczalność środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168368786
article
3

Author:
Title:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej mediatora - obowiązkowe czy dobrowolne? = Mediator's Liability Insurance - Compulsory or Voluntary?
Source:
Wiadomości Ubezpieczeniowe = Insurance Review. - nr 2 (2022) , s. 29-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168367510
article
4

Author:
Title:
Postępowanie odrębne z udziałem konsumentów - uwagi w świetle projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego = Separate Proceedings with the Participation of Consumers - Comments in Light of the Proposed Amendments to the Code of Civil Procedure
Source:
Monitor Prawniczy. - R. 30 nr 8 (2022) , s. 415-419. - Streszcz., summ.
Research program:
Opracowanie powstało w ramach badań naukowych objętych projektem badawczym pt. "Modyfikacje instytucji prawa cywilnego materialnego, procesowego i kolizyjnego w prawie konsumenckim" finansowanym ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168364724
article
5

Author:
Title:
Postanowienia w przedmiocie kosztów komorniczych : art. 3
Source:
Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. Aneta MENDREK - Sopot: Currenda, 2021, s. 42-57
ISBN:
978-83-65966-39-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356146
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Title:
Opłata stosunkowa w przypadku połączenia postępowań egzekucyjnych co do nieruchomości lub przyłączenia się wierzyciela do postępowania egzekucyjnego co do nieruchomości : art. 24
Source:
Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. Aneta MENDREK - Sopot: Currenda, 2021, s. 206-209
ISBN:
978-83-65966-39-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356162
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
Odmienny standard ochrony prawnej w elektronicznym postępowaniu upominawczym - uzasadniona potrzeba czy arbitralność ustawodawcy? = Different Standard of Legal Protection in Electronic Writ Proceedings - Justified Need or the Legislator's Arbitrariness?
Source:
Acta Iuridica Resoviensia. - nr 1(32) (2021) , s. 123-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168358348
article
8

Author:
Title:
Przedmowa
Source:
Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. Aneta MENDREK - Sopot: Currenda, 2021, s. 11-12
ISBN:
978-83-65966-39-1
Nr:
2168356140
preface / summary
See main document
9

Author:
Title:
Katalog opłat komorniczych : art. 18
Source:
Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. Aneta MENDREK - Sopot: Currenda, 2021, s. 144-151
ISBN:
978-83-65966-39-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356150
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Pojęcie i rodzaje kosztów komorniczych : art. 2
Source:
Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. Aneta MENDREK - Sopot: Currenda, 2021, s. 35-42
ISBN:
978-83-65966-39-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356144
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Egzekucja kosztów komorniczych : art. 4
Source:
Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. Aneta MENDREK - Sopot: Currenda, 2021, s. 57-64
ISBN:
978-83-65966-39-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356148
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Koszty postępowania mediacyjnego
Source:
Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika / red. Cezary Rogula, Agnieszka Zemke-Górecka - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 258-278
ISBN:
978-83-8223-809-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356134
chapter in monograph
13

Author:
Title:
Sposób obliczania opłaty stosunkowej : art. 23
Source:
Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. Aneta MENDREK - Sopot: Currenda, 2021, s. 196-209
ISBN:
978-83-65966-39-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356160
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz
Redakcja:
Publisher address:
Sopot: Currenda, 2021
Physical description:
344 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65966-39-1
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168356138
See related chapters
15

Author:
Title:
Minimalna i maksymalna wysokość opłat stosunkowych w sprawie : art. 25
Source:
Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. Aneta MENDREK - Sopot: Currenda, 2021, s. 209-218
ISBN:
978-83-65966-39-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356164
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Title:
Rodzaje opłat komorniczych : art. 19
Source:
Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. Aneta MENDREK - Sopot: Currenda, 2021, s. 151-154
ISBN:
978-83-65966-39-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356152
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Title:
Opłata wstępna : art. 22
Source:
Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. Aneta MENDREK - Sopot: Currenda, 2021, s. 176-195
ISBN:
978-83-65966-39-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356158
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Ściągnięcie opłaty egzekucyjnej za egzekucję świadczeń pieniężnych : art. 21
Source:
Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. Aneta MENDREK - Sopot: Currenda, 2021, s. 157-176
ISBN:
978-83-65966-39-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356156
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Title:
Znaczenie złożenia lub dołączenia dokumentu do akt sprawy w świetle art. 2432 KPC
Source:
Dostęp do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym / red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Radosław Flejszar, Elwira Marszałkowska-Krześ - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021, s. 267-277
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8235-843-8
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358432
chapter in monograph
20

Author:
Title:
Zakres przedmiotowy ustawy : art. 1
Source:
Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. Aneta MENDREK - Sopot: Currenda, 2021, s. 20-35
ISBN:
978-83-65966-39-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356142
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Termin zwrotu opłaty lub jej części : art. 26
Source:
Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. Aneta MENDREK - Sopot: Currenda, 2021, s. 218-223
ISBN:
978-83-65966-39-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356168
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Zakaz podwyższania opłaty egzekucyjnej : art. 20
Source:
Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. Aneta MENDREK - Sopot: Currenda, 2021, s. 154-157
ISBN:
978-83-65966-39-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356154
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Reforma prawa dowodowego w świetle nowelizacji z 4.7.2019 r.
Source:
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. w praktyce / red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Radosław Flejszar, Małgorzata Malczyk - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 85-120
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8198-854-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352078
chapter in monograph
24

Author:
Title:
Umorzenie procesu zawieszonego w związku z niemożnością doręczenia odpisu pozwu = The Discontinuation of a Suspended Trial as a Result of the Inability to Serve a Copy of a Lawsuit
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo. - 29 (2020) , s. 166-180. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego ; z. 111)
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168352002
article
25

Author:
Title:
Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych - zagadnienia wybrane
Source:
Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2 / red. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 879-888
ISBN:
978-83-8187-795-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350284
chapter in monograph
26

Author:
Title:
Czy po nowelizacji z 4.07.2019 r. odpis wniosku o uzasadnienie podlega bezpośrednim doręczeniom na podstawie art. 132 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania cywilnego? = Is a Copy of the Application for Written Grounds of Court Decision (after Amendment of 4 July 2019) Subject to Direct Delivery Pursuant to Art. 132 § 1 Sentence 1 of the Polish Code of Civil Procedure?
Source:
Polski Proces Cywilny. - nr 1 (2020) , s. 143-152. - Tytuł numeru: Nadużycie "prawa" procesowego cywilnego - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168345360
article
27

Author:
Title:
Nowe unormowania kosztów sądowych w sprawach cywilnych wynikające z nowelizacji z 4.07.2019 r. = New Regulations on Court Costs in Civil Matters Resulting from the Amendment of 4.07.2019
Source:
Palestra. - nr 11-12 (2019) , s. 215-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168343251
article
28

Author:
Title:
Koszty procesu w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 = Process Costs in the Light of the Amendment of 4.07.2019
Source:
Palestra. - nr 11-12 (2019) , s. 200-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168343245
article
29

Author:
Title:
Szkoda jako przesłanka dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia = Damage as a Condition of Admissibility of a Complaint to Have the Final Judgement Ascertained Unlawful
Source:
Polski Proces Cywilny. - nr 3, dodatek specjalny (2018) , s. 126-147. - Tytuł numeru: Postępowanie dowodowe przed sądem II instancji w postępowaniu uproszczonym - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168328517
article
30

Author:
Title:
Orzekanie o kosztach egzekucyjnych według ustawy o kosztach komorniczych
Source:
Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych / red. Andrzej Marciniak - Sopot: Currenda, 2018, s. 483-524
ISBN:
978-83-65966-11-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328519
chapter in monograph
31

Author:
Title:
Pojęcie dokumentu urzędowego - zagadnienia wybrane = The Concept of an Official Document - Selected Issues
Source:
Polski Proces Cywilny. - nr 3, dodatek specjalny (2018) , s. 27-44. - Tytuł numeru: Postępowanie dowodowe przed sądem II instancji w postępowaniu uproszczonym - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168328515
article
32

Author:
Title:
Wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym : zagadnienia wybrane = Hearing the Case (Sentencing) at a Closed Session : Selected Issues
Source:
Ius est a iustitia appellatum : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu / red. Michał Tomalak - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 364-387
ISBN:
978-83-8107-167-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328483
chapter in monograph
33

Author:
Title:
Dopuszczalność zasądzania ustawowych odsetek za opóźnienie w zwrocie kosztów procesu
Source:
Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu / red. Agnieszka Laskowska-Hulisz, Joanna May, Marek Mrówczyński - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 365-376
ISBN:
978-83-8124-199-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328523
chapter in monograph
34

Author:
Title:
Problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego z 10.07.2015 r. - zagadnienia wybrane = Document as Evidence in the Light of the Amendment of 10 July 2015
Source:
Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple / red. Piotr Kostański, Paweł Podrecki, Tomasz Targosz - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 1171-1193
ISBN:
978-83-8107-661-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328513
chapter in monograph
35

Author:
Title:
Procesowe konsekwencje rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej : uwagi na tle poglądu wyrażonego w uchwale 7 sędziów SN z dnia 31 marca 2016 r., III CZP 89/15 (w przedmiocie zasad reprezentacji biernej spółki przy rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka zarządu) = The Procedural Consequences of the Resignation of a Member of the Board of a Capital Company : Comments on the View Expressed in the Resolution of Supreme Court of March 31 2016, III CZP 89/15 (Regarding the Rules for Passive Representation of a Company when Resigning from the Function of a Board Member)
Source:
Postępowanie cywilne w dobie przemian / red. Izabella Gil - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 449-471
ISBN:
978-83-8107-715-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328487
chapter in monograph
36

Author:
Title:
Wybrane zagadnienia intertemporalne w świetle art. 9 oraz art. 13 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U.2015.1595) = Selected Intertemporal Issues in the Light of art. 9 and art. 13 of the Act of 10 September 2015 Amending Certain Acts in Connection with Supporting Amicable Dispute Resolution Methods (Dz.U.2015.1595)
Source:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - vol. 24, nr 4 (2017) , s. 293-301. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168328485
article
37

Author:
Title:
Konsekwencje modelu apelacji ograniczonej w postępowaniu uproszczonym = The Consequences of the Model of Limited Appeal (sine beneficio novorum) in Small Claims Proceedings
Source:
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ. - nr 1 (31) (2017) , s. 23-30. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168328481
article
38

Author:
Title:
Katalog postanowień sądu II instancji w przedmiocie zwrotu kosztów procesu zaskarżalnych zażaleniem poziomym = Categories of Decisions of Court of the Second Instance on the Reimbursement of Costs which are Challengeable in the Instance Horizontal
Source:
Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania : doświadczenia i perspektywy / red. Elwira Marszałkowska-Krześ, Izabella Gil, Łukasz Błaszczak - Sopot: Currenda, 2016, s. 253-263
ISBN:
978-83-60833-77-3
Nr:
2168328479
chapter in monograph
39

Author:
Title:
Mediacja jako droga rozwiązywania sporów konsumenckich - de lege lata i de lege ferenda
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 291-300
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
Nr:
2168300953
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Title:
Orzekanie o kosztach procesu cywilnego
Publisher address:
Sopot: Currenda, 2015
Physical description:
451 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-60833-62-9
Nr:
2168300957
monograph
41

Author:
Title:
Wybrane aspekty ograniczeń przedmiotowych dopuszczalności zaskarżania orzeczeń i zarządzeń w przedmiocie kosztów sądowych i pomocy prawnej z urzędu - postulaty de lege ferenda
Source:
Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym / red. Krystian Makiewicz - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 149-171
ISBN:
978-83-255-5892-5
Nr:
2168290597
chapter in monograph
42

Author:
Title:
Orzekanie o kosztach procesu cywilnego
Promotor:
Cieślak Sławomir
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
499 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168295761
doctoral dissertation
43

Author:
Conference:
Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego - "Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego", Katowice-Kocierz, Polska, od 2013-09-26 do 2013-09-29
Title:
Koszty procesu w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego - postulaty de lege ferenda
Source:
Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.) / red. Krystian Markiewicz, Andrzej Torbus - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 577-587
ISBN:
978-83-255-6224-3
Nr:
2168290633
chapter in conference materials
44

Author:
Title:
Prawo pomocy w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym de lege lata i de lege ferenda
Source:
Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI], s. 119-148 - Bibliogr.
Signature:
NP-1482/Magazyn
Nr:
2168302587
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Author:
Title:
Ograniczenie reklamy przedstawicieli wolnych zawodów
Source:
Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / red. Janusz KOCZANOWSKI - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011, s. 166-187
Series:
(Prawo Publiczne)
ISBN:
978-83-61668-40-4
Nr:
2168224624
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Title:
Ograniczenia reklamy przedstawicieli wolnych zawodów
Source:
Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI, s. 136-160
Research program:
81/KPP/2/2010/S/579
Signature:
NP-869/Magazyn
Nr:
2168325623
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Author:
Title:
Tryb zawarcia umowy przewozu przez przewoźnika sukcesywnego w międzynarodowym transporcie drogowym towarów = The Procedure for Concluding a Carriage Contract by a Successive Carrier for the International Carriage of Goods by Road
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 111-122. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165773970
chapter in monograph
48

Author:
Title:
Samorząd zawodowy jako podmiot administrujący na przykładzie samorządu zawodowego adwokatury
Source:
Struktura i zadania podmiotów administrujących / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI, s. 86-98
Signature:
NP-1327/Magazyn
Nr:
2168217932
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Zagrożenia transparentności postępowania cywilnego w świetle nowelizacji z dnia 4.07.2019 r. - zagadnienia wybrane = Threats to Transparency of Civil Proceedings in the Light of the Amendment of 4.7.2019 - Selected Issues / Aneta MENDREK // W: Realizacja zasad postępowania cywilnego na tle aktualnych zmian KPC / red. Magdalena Skibińska. - Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2022. - (Acta Iuridica Lebusana ; vol. 21). - S. 67-83. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7842-472-7. - Spis treści: http://www.ow.uz.zgora.pl/produkt/realizacja-zasad-postepowania-cywilnego-na-tle-aktualnych-zmian-kpc-acta-iuridica-lebusana-vol-21/Wstęp:
2
Jurysdykcja krajowa w sprawach o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem = International Jurisdiction over the Cases on Validation of the Settlement Reached before the Mediator / Aneta MENDREK // Polski Proces Cywilny. - nr 3 (2022), s. 477-489. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Dopuszczalność środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/polski-proces-cywilny-3-2022Wstęp: . - ISSN 2082-1743
3
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej mediatora - obowiązkowe czy dobrowolne? = Mediator's Liability Insurance - Compulsory or Voluntary? / Aneta MENDREK // Wiadomości Ubezpieczeniowe = Insurance Review. - nr 2 (2022), s. 29-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2022/08/WU-2022-02_03_Mendrek.pdf. - ISSN 0137-7264
4
Postępowanie odrębne z udziałem konsumentów - uwagi w świetle projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego = Separate Proceedings with the Participation of Consumers - Comments in Light of the Proposed Amendments to the Code of Civil Procedure / Aneta MENDREK // Monitor Prawniczy. - R. 30 nr 8 (2022), s. 415-419. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-6509
5
Postanowienia w przedmiocie kosztów komorniczych : art. 3 / Aneta MENDREK // W: Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. nauk. Aneta MENDREK. - Sopot: Currenda, 2021. - S. 42-57. - ISBN 978-83-65966-39-1
6
Opłata stosunkowa w przypadku połączenia postępowań egzekucyjnych co do nieruchomości lub przyłączenia się wierzyciela do postępowania egzekucyjnego co do nieruchomości : art. 24 / Aneta MENDREK // W: Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. nauk. Aneta MENDREK. - Sopot: Currenda, 2021. - S. 206-209. - ISBN 978-83-65966-39-1
7
Odmienny standard ochrony prawnej w elektronicznym postępowaniu upominawczym - uzasadniona potrzeba czy arbitralność ustawodawcy? = Different Standard of Legal Protection in Electronic Writ Proceedings - Justified Need or the Legislator's Arbitrariness? / Aneta MENDREK // Acta Iuridica Resoviensia. - nr 1(32) (2021), s. 123-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/6787/9 mendrek-odmienny standard.pdf. - ISSN 2720-0574
8
Przedmowa / Aneta MENDREK // W: Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. nauk. Aneta MENDREK. - Sopot: Currenda, 2021. - S. 11-12. - ISBN 978-83-65966-39-1
9
Katalog opłat komorniczych : art. 18 / Aneta MENDREK // W: Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. nauk. Aneta MENDREK. - Sopot: Currenda, 2021. - S. 144-151. - ISBN 978-83-65966-39-1
10
Pojęcie i rodzaje kosztów komorniczych : art. 2 / Aneta MENDREK // W: Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. nauk. Aneta MENDREK. - Sopot: Currenda, 2021. - S. 35-42. - ISBN 978-83-65966-39-1
11
Egzekucja kosztów komorniczych : art. 4 / Aneta MENDREK // W: Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. nauk. Aneta MENDREK. - Sopot: Currenda, 2021. - S. 57-64. - ISBN 978-83-65966-39-1
12
Koszty postępowania mediacyjnego / Aneta MENDREK // W: Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika / red. nauk. Cezary Rogula, Agnieszka Zemke-Górecka. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - S. 258-278. - ISBN 978-83-8223-809-9
13
Sposób obliczania opłaty stosunkowej : art. 23 / Aneta MENDREK // W: Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. nauk. Aneta MENDREK. - Sopot: Currenda, 2021. - S. 196-209. - ISBN 978-83-65966-39-1
14
Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. nauk. Aneta MENDREK. - Sopot : Currenda, 2021. - 344 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65966-39-1
15
Minimalna i maksymalna wysokość opłat stosunkowych w sprawie : art. 25 / Aneta MENDREK // W: Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. nauk. Aneta MENDREK. - Sopot: Currenda, 2021. - S. 209-218. - ISBN 978-83-65966-39-1
16
Rodzaje opłat komorniczych : art. 19 / Aneta MENDREK // W: Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. nauk. Aneta MENDREK. - Sopot: Currenda, 2021. - S. 151-154. - ISBN 978-83-65966-39-1
17
Opłata wstępna : art. 22 / Aneta MENDREK // W: Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. nauk. Aneta MENDREK. - Sopot: Currenda, 2021. - S. 176-195. - ISBN 978-83-65966-39-1
18
Ściągnięcie opłaty egzekucyjnej za egzekucję świadczeń pieniężnych : art. 21 / Aneta MENDREK // W: Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. nauk. Aneta MENDREK. - Sopot: Currenda, 2021. - S. 157-176. - ISBN 978-83-65966-39-1
19
Znaczenie złożenia lub dołączenia dokumentu do akt sprawy w świetle art. 2432 KPC / Aneta MENDREK // W: Dostęp do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym / red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Radosław Flejszar, Elwira Marszałkowska-Krześ. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2021. - (Monografie Prawnicze). - S. 267-277. - ISBN 978-83-8235-843-8. - Spis treści: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/2/0/20402-dostep-do-ochrony-prawnej-w-postepowaniu-cywilnym-spis.pdfWstęp:
20
Zakres przedmiotowy ustawy : art. 1 / Aneta MENDREK // W: Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. nauk. Aneta MENDREK. - Sopot: Currenda, 2021. - S. 20-35. - ISBN 978-83-65966-39-1
21
Termin zwrotu opłaty lub jej części : art. 26 / Aneta MENDREK // W: Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. nauk. Aneta MENDREK. - Sopot: Currenda, 2021. - S. 218-223. - ISBN 978-83-65966-39-1
22
Zakaz podwyższania opłaty egzekucyjnej : art. 20 / Aneta MENDREK // W: Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz / red. nauk. Aneta MENDREK. - Sopot: Currenda, 2021. - S. 154-157. - ISBN 978-83-65966-39-1
23
Reforma prawa dowodowego w świetle nowelizacji z 4.7.2019 r. / Aneta MENDREK // W: Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. w praktyce / red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Radosław Flejszar, Małgorzata Malczyk. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Monografie Prawnicze). - S. 85-120. - ISBN 978-83-8198-854-4
24
Umorzenie procesu zawieszonego w związku z niemożnością doręczenia odpisu pozwu = The Discontinuation of a Suspended Trial as a Result of the Inability to Serve a Copy of a Lawsuit / Aneta MENDREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Rzeszowski, ISSN 1643-0484 ; z. 111). - 29 (2020), s. 166-180. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5945. - ISSN 1730-3508
25
Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych - zagadnienia wybrane / Aneta MENDREK // W: Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2 / red. nauk. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - S. 879-888. - ISBN 978-83-8187-795-4
26
Czy po nowelizacji z 4.07.2019 r. odpis wniosku o uzasadnienie podlega bezpośrednim doręczeniom na podstawie art. 132 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania cywilnego? = Is a Copy of the Application for Written Grounds of Court Decision (after Amendment of 4 July 2019) Subject to Direct Delivery Pursuant to Art. 132 § 1 Sentence 1 of the Polish Code of Civil Procedure? / Aneta MENDREK // Polski Proces Cywilny. - nr 1 (2020), s. 143-152. - Summ.. - Tytuł numeru: Nadużycie "prawa" procesowego cywilnego. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/zawartosc-numerow-ppc/2010-europejski-przeglad-sadowy-5-2029Wstęp: . - ISSN 2082-1743
27
Nowe unormowania kosztów sądowych w sprawach cywilnych wynikające z nowelizacji z 4.07.2019 r. = New Regulations on Court Costs in Civil Matters Resulting from the Amendment of 4.07.2019 / Aneta MENDREK // Palestra. - nr 11-12 (2019), s. 215-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/11-12-2019/artykul/nowe-unormowania-kosztow-sadowych-w-sprawach-cywilnych-wynikajace-z-nowelizacji-z-4.07.2019-r. - ISSN 0031-0344
28
Koszty procesu w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 = Process Costs in the Light of the Amendment of 4.07.2019 / Aneta MENDREK // Palestra. - nr 11-12 (2019), s. 200-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/11-12-2019/artykul/koszty-procesu-w-swietle-nowelizacji-kodeksu-postepowania-cywilnego-z-4.07.2019-r. - ISSN 0031-0344
29
Szkoda jako przesłanka dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia = Damage as a Condition of Admissibility of a Complaint to Have the Final Judgement Ascertained Unlawful / Aneta MENDREK // Polski Proces Cywilny. - nr 3, dodatek specjalny (2018), s. 126-147. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Postępowanie dowodowe przed sądem II instancji w postępowaniu uproszczonym. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778581/2018/3/tocWstęp: . - ISSN 2082-1743
30
Orzekanie o kosztach egzekucyjnych według ustawy o kosztach komorniczych / Aneta MENDREK // W: Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych / red. nauk. Andrzej Marciniak. - Sopot: Currenda, 2018. - S. 483-524. - ISBN 978-83-65966-11-7
31
Pojęcie dokumentu urzędowego - zagadnienia wybrane = The Concept of an Official Document - Selected Issues / Aneta MENDREK // Polski Proces Cywilny. - nr 3, dodatek specjalny (2018), s. 27-44. - Summ.. - Tytuł numeru: Postępowanie dowodowe przed sądem II instancji w postępowaniu uproszczonym. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16778581/2018/3/tocWstęp: . - ISSN 2082-1743
32
Wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym : zagadnienia wybrane = Hearing the Case (Sentencing) at a Closed Session : Selected Issues / Aneta MENDREK // W: Ius est a iustitia appellatum : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu / red. nauk. Michał Tomalak. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017. - S. 364-387. - ISBN 978-83-8107-167-3
33
Dopuszczalność zasądzania ustawowych odsetek za opóźnienie w zwrocie kosztów procesu / Aneta MENDREK // W: Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu / red. nauk. Agnieszka Laskowska-Hulisz, Joanna May, Marek Mrówczyński. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017. - S. 365-376. - ISBN 978-83-8124-199-1
34
Problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego z 10.07.2015 r. - zagadnienia wybrane = Document as Evidence in the Light of the Amendment of 10 July 2015 / Aneta MENDREK // W: Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple / red. nauk. Piotr Kostański, Paweł Podrecki, Tomasz Targosz. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017. - S. 1171-1193. - ISBN 978-83-8107-661-6
35
Procesowe konsekwencje rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej : uwagi na tle poglądu wyrażonego w uchwale 7 sędziów SN z dnia 31 marca 2016 r., III CZP 89/15 (w przedmiocie zasad reprezentacji biernej spółki przy rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka zarządu) = The Procedural Consequences of the Resignation of a Member of the Board of a Capital Company : Comments on the View Expressed in the Resolution of Supreme Court of March 31 2016, III CZP 89/15 (Regarding the Rules for Passive Representation of a Company when Resigning from the Function of a Board Member) / Aneta MENDREK // W: Postępowanie cywilne w dobie przemian / red. Izabella Gil. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017. - S. 449-471. - ISBN 978-83-8107-715-6
36
Wybrane zagadnienia intertemporalne w świetle art. 9 oraz art. 13 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U.2015.1595) = Selected Intertemporal Issues in the Light of art. 9 and art. 13 of the Act of 10 September 2015 Amending Certain Acts in Connection with Supporting Amicable Dispute Resolution Methods (Dz.U.2015.1595) / Aneta MENDREK // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - vol. 24, nr 4 (2017), s. 293-301. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/10291/. - ISSN 1429-9585
37
Konsekwencje modelu apelacji ograniczonej w postępowaniu uproszczonym = The Consequences of the Model of Limited Appeal (sine beneficio novorum) in Small Claims Proceedings / Aneta MENDREK // Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ. - nr 1 (31) (2017), s. 23-30. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/136195908/IPP_1_2017/bb6ef891-f4c9-49c0-9352-aab8bc0833a1#page=23. - ISSN 1689-9601
38
Katalog postanowień sądu II instancji w przedmiocie zwrotu kosztów procesu zaskarżalnych zażaleniem poziomym = Categories of Decisions of Court of the Second Instance on the Reimbursement of Costs which are Challengeable in the Instance Horizontal / Aneta MENDREK // W: Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania : doświadczenia i perspektywy / red. Elwira Marszałkowska-Krześ, Izabella Gil, Łukasz Błaszczak. - Sopot: Currenda, 2016. - S. 253-263. - ISBN 978-83-60833-77-3
39
Mediacja jako droga rozwiązywania sporów konsumenckich - de lege lata i de lege ferenda / Aneta MENDREK // W: Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 291-300. - ISBN 978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
40
Orzekanie o kosztach procesu cywilnego / Aneta MENDREK. - Sopot: Currenda, 2015. - 451 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60833-62-9
41
Wybrane aspekty ograniczeń przedmiotowych dopuszczalności zaskarżania orzeczeń i zarządzeń w przedmiocie kosztów sądowych i pomocy prawnej z urzędu - postulaty de lege ferenda / Aneta MENDREK // W: Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym / red. Krystian Makiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - S. 149-171. - ISBN 978-83-255-5892-5
42
Orzekanie o kosztach procesu cywilnego / Aneta MENDREK ; Promotor: Sławomir Cieślak. - Kraków, 2014. - 499 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
43
Koszty procesu w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego - postulaty de lege ferenda / Aneta MENDREK // W: Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.) / red. nauk. Krystian Markiewicz, Andrzej Torbus. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - S. 577-587. - ISBN 978-83-255-6224-3
44
Prawo pomocy w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym de lege lata i de lege ferenda / Aneta MENDREK // W: Administracja ku przyszłości / [kier. Janusz KOCZANOWSKI]. - (2014), s. 119-148. - Bibliogr.
45
Ograniczenie reklamy przedstawicieli wolnych zawodów / Aneta MENDREK // W: Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne / red. Janusz KOCZANOWSKI. - Bydgoszcz ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011. - (Prawo Publiczne). - S. 166-187. - ISBN 978-83-61668-40-4
46
Ograniczenia reklamy przedstawicieli wolnych zawodów / Aneta MENDREK // W: Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej / Kierownik zespołu badawczego: Janusz KOCZANOWSKI. - (2010), s. 136-160
47
Tryb zawarcia umowy przewozu przez przewoźnika sukcesywnego w międzynarodowym transporcie drogowym towarów = The Procedure for Concluding a Carriage Contract by a Successive Carrier for the International Carriage of Goods by Road / Aneta MENDREK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010. - S. 111-122. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4
48
Samorząd zawodowy jako podmiot administrujący na przykładzie samorządu zawodowego adwokatury / Aneta MENDREK // W: Struktura i zadania podmiotów administrujących / kierownik tematu: Janusz KOCZANOWSKI. - (2009), s. 86-98
1
Mendrek A., (2022), Zagrożenia transparentności postępowania cywilnego w świetle nowelizacji z dnia 4.07.2019 r. - zagadnienia wybrane. [W:] Skibińska M. (red.), Realizacja zasad postępowania cywilnego na tle aktualnych zmian KPC, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 67-83.
2
Mendrek A., (2022), Jurysdykcja krajowa w sprawach o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, "Polski Proces Cywilny", nr 3, s. 477-489.
3
Mendrek A., (2022), Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej mediatora - obowiązkowe czy dobrowolne?, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 2, s. 29-43; https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2022/08/WU-2022-02_03_Mendrek.pdf
4
Mendrek A., (2022), Postępowanie odrębne z udziałem konsumentów - uwagi w świetle projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego, "Monitor Prawniczy", R. 30 nr 8, s. 415-419.
5
Mendrek A., (2021), Postanowienia w przedmiocie kosztów komorniczych : art. 3. [W:] MENDREK A. (red.), Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz, Sopot : Currenda, s. 42-57.
6
Mendrek A., (2021), Opłata stosunkowa w przypadku połączenia postępowań egzekucyjnych co do nieruchomości lub przyłączenia się wierzyciela do postępowania egzekucyjnego co do nieruchomości : art. 24. [W:] MENDREK A. (red.), Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz, Sopot : Currenda, s. 206-209.
7
Mendrek A., (2021), Odmienny standard ochrony prawnej w elektronicznym postępowaniu upominawczym - uzasadniona potrzeba czy arbitralność ustawodawcy?, "Acta Iuridica Resoviensia", nr 1(32), s. 123-135; https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/6787/9 mendrek-odmienny standard.pdf
8
Mendrek A., (2021), Przedmowa. [W:] MENDREK A. (red.), Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz, Sopot : Currenda, s. 11-12.
9
Mendrek A., (2021), Katalog opłat komorniczych : art. 18. [W:] MENDREK A. (red.), Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz, Sopot : Currenda, s. 144-151.
10
Mendrek A., (2021), Pojęcie i rodzaje kosztów komorniczych : art. 2. [W:] MENDREK A. (red.), Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz, Sopot : Currenda, s. 35-42.
11
Mendrek A., (2021), Egzekucja kosztów komorniczych : art. 4. [W:] MENDREK A. (red.), Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz, Sopot : Currenda, s. 57-64.
12
Mendrek A., (2021), Koszty postępowania mediacyjnego. [W:] Rogula C., Zemke-Górecka A. (red.), Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 258-278.
13
Mendrek A., (2021), Sposób obliczania opłaty stosunkowej : art. 23. [W:] MENDREK A. (red.), Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz, Sopot : Currenda, s. 196-209.
14
Mendrek A. (red.), (2021), Ustawa o kosztach komorniczych: komentarz, Sopot : Currenda, 344 s.
15
Mendrek A., (2021), Minimalna i maksymalna wysokość opłat stosunkowych w sprawie : art. 25. [W:] MENDREK A. (red.), Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz, Sopot : Currenda, s. 209-218.
16
Mendrek A., (2021), Rodzaje opłat komorniczych : art. 19. [W:] MENDREK A. (red.), Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz, Sopot : Currenda, s. 151-154.
17
Mendrek A., (2021), Opłata wstępna : art. 22. [W:] MENDREK A. (red.), Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz, Sopot : Currenda, s. 176-195.
18
Mendrek A., (2021), Ściągnięcie opłaty egzekucyjnej za egzekucję świadczeń pieniężnych : art. 21. [W:] MENDREK A. (red.), Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz, Sopot : Currenda, s. 157-176.
19
Mendrek A., (2021), Znaczenie złożenia lub dołączenia dokumentu do akt sprawy w świetle art. 2432 KPC. [W:] Flaga-Gieruszyńska K., Flejszar R., Marszałkowska-Krześ E. (red.), Dostęp do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 267-277.
20
Mendrek A., (2021), Zakres przedmiotowy ustawy : art. 1. [W:] MENDREK A. (red.), Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz, Sopot : Currenda, s. 20-35.
21
Mendrek A., (2021), Termin zwrotu opłaty lub jej części : art. 26. [W:] MENDREK A. (red.), Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz, Sopot : Currenda, s. 218-223.
22
Mendrek A., (2021), Zakaz podwyższania opłaty egzekucyjnej : art. 20. [W:] MENDREK A. (red.), Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz, Sopot : Currenda, s. 154-157.
23
Mendrek A., (2020), Reforma prawa dowodowego w świetle nowelizacji z 4.7.2019 r.. [W:] Flaga-Gieruszyńska K., Flejszar R., Malczyk M. (red.), Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. w praktyce, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 85-120.
24
Mendrek A., (2020), Umorzenie procesu zawieszonego w związku z niemożnością doręczenia odpisu pozwu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo", 29, s. 166-180; http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5945
25
Mendrek A., (2020), Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych - zagadnienia wybrane. [W:] Dumkiewicz M., Kopaczyńska-Pieczniak K., Szczotka J. (red.), Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, T. 2, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 879-888.
26
Mendrek A., (2020), Czy po nowelizacji z 4.07.2019 r. odpis wniosku o uzasadnienie podlega bezpośrednim doręczeniom na podstawie art. 132 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania cywilnego?, "Polski Proces Cywilny", nr 1, s. 143-152.
27
Mendrek A., (2019), Nowe unormowania kosztów sądowych w sprawach cywilnych wynikające z nowelizacji z 4.07.2019 r., "Palestra", nr 11-12, s. 215-231; https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/11-12-2019/artykul/nowe-unormowania-kosztow-sadowych-w-sprawach-cywilnych-wynikajace-z-nowelizacji-z-4.07.2019-r
28
Mendrek A., (2019), Koszty procesu w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019, "Palestra", nr 11-12, s. 200-214; https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/11-12-2019/artykul/koszty-procesu-w-swietle-nowelizacji-kodeksu-postepowania-cywilnego-z-4.07.2019-r
29
Mendrek A., (2018), Szkoda jako przesłanka dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, "Polski Proces Cywilny", nr 3, dodatek specjalny, s. 126-147.
30
Mendrek A., (2018), Orzekanie o kosztach egzekucyjnych według ustawy o kosztach komorniczych. [W:] Marciniak A. (red.), Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych, Sopot : Currenda, s. 483-524.
31
Mendrek A., (2018), Pojęcie dokumentu urzędowego - zagadnienia wybrane, "Polski Proces Cywilny", nr 3, dodatek specjalny, s. 27-44.
32
Mendrek A., (2017), Wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym : zagadnienia wybrane. [W:] Tomalak M. (red.), Ius est a iustitia appellatum : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 364-387.
33
Mendrek A., (2017), Dopuszczalność zasądzania ustawowych odsetek za opóźnienie w zwrocie kosztów procesu. [W:] Laskowska-Hulisz A., May J., Mrówczyński M. (red.), Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 365-376.
34
Mendrek A., (2017), Problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego z 10.07.2015 r. - zagadnienia wybrane. [W:] Kostański P., Podrecki P., Targosz T. (red.), Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 1171-1193.
35
Mendrek A., (2017), Procesowe konsekwencje rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej : uwagi na tle poglądu wyrażonego w uchwale 7 sędziów SN z dnia 31 marca 2016 r., III CZP 89/15 (w przedmiocie zasad reprezentacji biernej spółki przy rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka zarządu). [W:] Gil I. (red.), Postępowanie cywilne w dobie przemian, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 449-471.
36
Mendrek A., (2017), Wybrane zagadnienia intertemporalne w świetle art. 9 oraz art. 13 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U.2015.1595), "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", vol. 24, nr 4, s. 293-301; http://www.ejournals.eu/pliki/art/10291/
37
Mendrek A., (2017), Konsekwencje modelu apelacji ograniczonej w postępowaniu uproszczonym, "Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ", nr 1 (31), s. 23-30; http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/136195908/IPP_1_2017/bb6ef891-f4c9-49c0-9352-aab8bc0833a1#page=23
38
Mendrek A., (2016), Katalog postanowień sądu II instancji w przedmiocie zwrotu kosztów procesu zaskarżalnych zażaleniem poziomym. [W:] Marszałkowska-Krześ E., Gil I., Błaszczak Ł. (red.), Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania : doświadczenia i perspektywy, Sopot : Currenda, s. 253-263.
39
Mendrek A., (2015), Mediacja jako droga rozwiązywania sporów konsumenckich - de lege lata i de lege ferenda. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 291-300.
40
Mendrek A., (2015), Orzekanie o kosztach procesu cywilnego, Sopot : Currenda, 451 s.
41
Mendrek A., (2014), Wybrane aspekty ograniczeń przedmiotowych dopuszczalności zaskarżania orzeczeń i zarządzeń w przedmiocie kosztów sądowych i pomocy prawnej z urzędu - postulaty de lege ferenda. [W:] Makiewicz K. (red.), Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 149-171.
42
Mendrek A., (2014), Orzekanie o kosztach procesu cywilnego, Prom. Cieślak S., Kraków : , 499 k.
43
Mendrek A., (2014), Koszty procesu w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego - postulaty de lege ferenda. [W:] Markiewicz K., Torbus A. (red.), Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego: materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.), Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 577-587.
44
Mendrek A., (2014), Prawo pomocy w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym de lege lata i de lege ferenda. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Administracja ku przyszłości, s. 119-148.
45
Mendrek A., (2011), Ograniczenie reklamy przedstawicieli wolnych zawodów. [W:] KOCZANOWSKI J. (red.), Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne, Bydgoszcz ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Branta, s. 166-187.
46
Mendrek A., (2010), Ograniczenia reklamy przedstawicieli wolnych zawodów. [W:] badawczego: Janusz KOCZANOWSKI (kierownik tematu), Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej, s. 136-160.
47
Mendrek A., (2010), Tryb zawarcia umowy przewozu przez przewoźnika sukcesywnego w międzynarodowym transporcie drogowym towarów. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 111-122.
48
Mendrek A., (2009), Samorząd zawodowy jako podmiot administrujący na przykładzie samorządu zawodowego adwokatury. [W:] Koczanowski J. (kierownik tematu), Struktura i zadania podmiotów administrujących, s. 86-98.
1
@inbook{UEK:2168366214,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Zagrożenia transparentności postępowania cywilnego w świetle nowelizacji z dnia 4.07.2019 r. - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Realizacja zasad postępowania cywilnego na tle aktualnych zmian KPC",
pages = "67-83",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
year = "2022",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-7842-472-7",
}
2
@article{UEK:2168368786,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Jurysdykcja krajowa w sprawach o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem",
journal = "Polski Proces Cywilny",
number = "3",
pages = "477-489",
year = "2022",
url = {},
}
3
@article{UEK:2168367510,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej mediatora - obowiązkowe czy dobrowolne?",
journal = "Wiadomości Ubezpieczeniowe",
number = "2",
pages = "29-43",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.33995/wu2022.2.3},
url = {https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2022/08/WU-2022-02_03_Mendrek.pdf},
}
4
@article{UEK:2168364724,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Postępowanie odrębne z udziałem konsumentów - uwagi w świetle projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego",
journal = "Monitor Prawniczy",
number = "R. 30 8",
pages = "415-419",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.32027/MOP.22.8.3},
url = {},
}
5
@inbook{UEK:2168356146,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Postanowienia w przedmiocie kosztów komorniczych : art. 3",
booktitle = "Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz",
pages = "42-57",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2021",
isbn = "978-83-65966-39-1",
}
6
@inbook{UEK:2168356162,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Opłata stosunkowa w przypadku połączenia postępowań egzekucyjnych co do nieruchomości lub przyłączenia się wierzyciela do postępowania egzekucyjnego co do nieruchomości : art. 24",
booktitle = "Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz",
pages = "206-209",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2021",
isbn = "978-83-65966-39-1",
}
7
@article{UEK:2168358348,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Odmienny standard ochrony prawnej w elektronicznym postępowaniu upominawczym - uzasadniona potrzeba czy arbitralność ustawodawcy?",
journal = "Acta Iuridica Resoviensia",
number = "1(32)",
pages = "123-135",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/actaires.2021.1.9},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/6787/9 mendrek-odmienny standard.pdf},
}
8
@misc{UEK:2168356140,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz",
pages = "11-12",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2021",
isbn = "978-83-65966-39-1",
}
9
@inbook{UEK:2168356150,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Katalog opłat komorniczych : art. 18",
booktitle = "Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz",
pages = "144-151",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2021",
isbn = "978-83-65966-39-1",
}
10
@inbook{UEK:2168356144,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Pojęcie i rodzaje kosztów komorniczych : art. 2",
booktitle = "Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz",
pages = "35-42",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2021",
isbn = "978-83-65966-39-1",
}
11
@inbook{UEK:2168356148,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Egzekucja kosztów komorniczych : art. 4",
booktitle = "Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz",
pages = "57-64",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2021",
isbn = "978-83-65966-39-1",
}
12
@inbook{UEK:2168356134,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Koszty postępowania mediacyjnego",
booktitle = "Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika",
pages = "258-278",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
isbn = "978-83-8223-809-9",
}
13
@inbook{UEK:2168356160,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Sposób obliczania opłaty stosunkowej : art. 23",
booktitle = "Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz",
pages = "196-209",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2021",
isbn = "978-83-65966-39-1",
}
14
@book{UEK:2168356138,
title = "Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2021",
isbn = "978-83-65966-39-1",
}
15
@inbook{UEK:2168356164,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Minimalna i maksymalna wysokość opłat stosunkowych w sprawie : art. 25",
booktitle = "Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz",
pages = "209-218",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2021",
isbn = "978-83-65966-39-1",
}
16
@inbook{UEK:2168356152,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Rodzaje opłat komorniczych : art. 19",
booktitle = "Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz",
pages = "151-154",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2021",
isbn = "978-83-65966-39-1",
}
17
@inbook{UEK:2168356158,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Opłata wstępna : art. 22",
booktitle = "Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz",
pages = "176-195",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2021",
isbn = "978-83-65966-39-1",
}
18
@inbook{UEK:2168356156,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Ściągnięcie opłaty egzekucyjnej za egzekucję świadczeń pieniężnych : art. 21",
booktitle = "Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz",
pages = "157-176",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2021",
isbn = "978-83-65966-39-1",
}
19
@inbook{UEK:2168358432,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Znaczenie złożenia lub dołączenia dokumentu do akt sprawy w świetle art. 2432 KPC",
booktitle = "Dostęp do ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym",
pages = "267-277",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2021",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-8235-843-8",
}
20
@inbook{UEK:2168356142,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Zakres przedmiotowy ustawy : art. 1",
booktitle = "Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz",
pages = "20-35",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2021",
isbn = "978-83-65966-39-1",
}
21
@inbook{UEK:2168356168,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Termin zwrotu opłaty lub jej części : art. 26",
booktitle = "Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz",
pages = "218-223",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2021",
isbn = "978-83-65966-39-1",
}
22
@inbook{UEK:2168356154,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Zakaz podwyższania opłaty egzekucyjnej : art. 20",
booktitle = "Ustawa o kosztach komorniczych : komentarz",
pages = "154-157",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2021",
isbn = "978-83-65966-39-1",
}
23
@inbook{UEK:2168352078,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Reforma prawa dowodowego w świetle nowelizacji z 4.7.2019 r.",
booktitle = "Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. w praktyce",
pages = "85-120",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-854-4",
}
24
@article{UEK:2168352002,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Umorzenie procesu zawieszonego w związku z niemożnością doręczenia odpisu pozwu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo",
number = "29",
pages = "166-180",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/znurprawo.2020.29.11},
url = {http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5945},
issn = "1643-0484",
}
25
@inbook{UEK:2168350284,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2",
pages = "879-888",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
isbn = "978-83-8187-795-4",
}
26
@article{UEK:2168345360,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Czy po nowelizacji z 4.07.2019 r. odpis wniosku o uzasadnienie podlega bezpośrednim doręczeniom na podstawie art. 132 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania cywilnego?",
journal = "Polski Proces Cywilny",
number = "1",
pages = "143-152",
year = "2020",
url = {},
}
27
@article{UEK:2168343251,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Nowe unormowania kosztów sądowych w sprawach cywilnych wynikające z nowelizacji z 4.07.2019 r.",
journal = "Palestra",
number = "11-12",
pages = "215-231",
year = "2019",
url = {https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/11-12-2019/artykul/nowe-unormowania-kosztow-sadowych-w-sprawach-cywilnych-wynikajace-z-nowelizacji-z-4.07.2019-r},
}
28
@article{UEK:2168343245,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Koszty procesu w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019",
journal = "Palestra",
number = "11-12",
pages = "200-214",
year = "2019",
url = {https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/11-12-2019/artykul/koszty-procesu-w-swietle-nowelizacji-kodeksu-postepowania-cywilnego-z-4.07.2019-r},
}
29
@article{UEK:2168328517,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Szkoda jako przesłanka dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia",
journal = "Polski Proces Cywilny",
number = "3, dodatek specjalny",
pages = "126-147",
year = "2018",
url = {},
}
30
@inbook{UEK:2168328519,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Orzekanie o kosztach egzekucyjnych według ustawy o kosztach komorniczych",
booktitle = "Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych",
pages = "483-524",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2018",
isbn = "978-83-65966-11-7",
}
31
@article{UEK:2168328515,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Pojęcie dokumentu urzędowego - zagadnienia wybrane",
journal = "Polski Proces Cywilny",
number = "3, dodatek specjalny",
pages = "27-44",
year = "2018",
url = {},
}
32
@inbook{UEK:2168328483,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym : zagadnienia wybrane",
booktitle = "Ius est a iustitia appellatum : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu",
pages = "364-387",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
isbn = "978-83-8107-167-3",
}
33
@inbook{UEK:2168328523,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Dopuszczalność zasądzania ustawowych odsetek za opóźnienie w zwrocie kosztów procesu",
booktitle = "Honeste procedere : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu",
pages = "365-376",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
isbn = "978-83-8124-199-1",
}
34
@inbook{UEK:2168328513,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Problematyka dowodu z dokumentu w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego z 10.07.2015 r. - zagadnienia wybrane",
booktitle = "Experientia docet : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple",
pages = "1171-1193",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
isbn = "978-83-8107-661-6",
}
35
@inbook{UEK:2168328487,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Procesowe konsekwencje rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej : uwagi na tle poglądu wyrażonego w uchwale 7 sędziów SN z dnia 31 marca 2016 r., III CZP 89/15 (w przedmiocie zasad reprezentacji biernej spółki przy rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka zarządu)",
booktitle = "Postępowanie cywilne w dobie przemian",
pages = "449-471",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2017",
isbn = "978-83-8107-715-6",
}
36
@article{UEK:2168328485,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Wybrane zagadnienia intertemporalne w świetle art. 9 oraz art. 13 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U.2015.1595)",
journal = "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej",
number = "vol. 24, 4",
pages = "293-301",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/25444654SPP.17.022.7409},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/10291/},
}
37
@article{UEK:2168328481,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Konsekwencje modelu apelacji ograniczonej w postępowaniu uproszczonym",
journal = "Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ",
number = "1 (31)",
pages = "23-30",
year = "2017",
url = {http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/136195908/IPP_1_2017/bb6ef891-f4c9-49c0-9352-aab8bc0833a1#page=23},
}
38
@inbook{UEK:2168328479,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Katalog postanowień sądu II instancji w przedmiocie zwrotu kosztów procesu zaskarżalnych zażaleniem poziomym",
booktitle = "Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania : doświadczenia i perspektywy",
pages = "253-263",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2016",
isbn = "978-83-60833-77-3",
}
39
@inbook{UEK:2168300953,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Mediacja jako droga rozwiązywania sporów konsumenckich - de lege lata i de lege ferenda",
booktitle = "Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego",
pages = "291-300",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
isbn = "978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5",
}
40
@book{UEK:2168300957,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Orzekanie o kosztach procesu cywilnego",
adress = "Sopot",
publisher = "Currenda",
year = "2015",
isbn = "978-83-60833-62-9",
}
41
@inbook{UEK:2168290597,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Wybrane aspekty ograniczeń przedmiotowych dopuszczalności zaskarżania orzeczeń i zarządzeń w przedmiocie kosztów sądowych i pomocy prawnej z urzędu - postulaty de lege ferenda",
booktitle = "Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym",
pages = "149-171",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
isbn = "978-83-255-5892-5",
}
42
@unpublished{UEK:2168295761,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Orzekanie o kosztach procesu cywilnego",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}
43
@inbook{UEK:2168290633,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Koszty procesu w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego - postulaty de lege ferenda",
booktitle = "Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 września 2013 r.)",
pages = "577-587",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2014",
isbn = "978-83-255-6224-3",
}
44
@unpublished{UEK:2168302587,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Prawo pomocy w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym de lege lata i de lege ferenda",
booktitle = "Administracja ku przyszłości",
pages = "119-148",
year = "2014",
}
45
@inbook{UEK:2168224624,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Ograniczenie reklamy przedstawicieli wolnych zawodów",
booktitle = "Działalność reklamowa : wybrane aspekty publicznoprawne",
pages = "166-187",
adress = "Bydgoszcz ; Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Branta",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-61668-40-4",
}
46
@unpublished{UEK:2168325623,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Ograniczenia reklamy przedstawicieli wolnych zawodów",
booktitle = "Publicznoprawne aspekty działalności reklamowej",
pages = "136-160",
year = "2010",
}
47
@inbook{UEK:2165773970,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Tryb zawarcia umowy przewozu przez przewoźnika sukcesywnego w międzynarodowym transporcie drogowym towarów",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "111-122",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2010",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uaktual.",
isbn = "978-83-7378-543-4",
}
48
@unpublished{UEK:2168217932,
author = "Aneta Mendrek",
title = "Samorząd zawodowy jako podmiot administrujący na przykładzie samorządu zawodowego adwokatury",
booktitle = "Struktura i zadania podmiotów administrujących",
pages = "86-98",
year = "2009",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID