Publications of the selected author
1

Title:
Przykładowe pytania i odpowiedzi oraz uwagi metodyczne według działów geografii
Source:
Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski / red. Piotr SERAFIN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 11-87
ISBN:
978-83-7252-859-9
Nr:
2168362568
chapter in academic script
See main document
2

Title:
Przykłady pełnych zestawów pytań
Source:
Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski / red. Piotr SERAFIN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 88-96
ISBN:
978-83-7252-859-9
Nr:
2168362570
chapter in academic script
See main document
3

Title:
Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji i rozwoju turystyki = Educational Activity and Tourism Development in the Landscape Parks of Małopolska Voivodeship
Source:
Turystyka i krajoznawstwo / red. Marzena Makowska-Iskierka, Jolanta Wojciechowska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2021, s. 109-133. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Warsztaty z Geografii Turyzmu ; t. 11)
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, umowa nr 51/GGG/2020/POT.
ISBN:
978-83-8220-576-3 ; 978-83-8220-577-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357748
chapter in monograph
4

Title:
Metody badania ruchu turystycznego i konsumpcji usług turystycznych w polskich parkach narodowych = Methods of Analysing Tourist Traffic and the Consumption of Tourist Services in Polish National Parks
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 35, nr 3 (2021) , s. 41-61. - Tytuł numeru: Wybrane metody badań usług turystycznych = Selected Methods of Tourism Industry Research - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168358560
article
5

Title:
National Parks - Areas of Economic Development or Stagnation? Evidence from Poland
Source:
Sustainability. - vol. 13, iss. 20, art. no. 11351 (2021) , s. 1-25. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168358866
article
6

Title:
Wpływ parków narodowych na społeczności lokalne = The Impact of National Parks on Local Communities
Source:
Społeczno-ekonomiczne i prawne aspekty zrównoważonego zarządzania parkami narodowymi / red. nauk. Marek Nocoń, Tomasz Pasierbek, Andrzej Raj, Bartłomiej Walas - Sucha Beskidzka: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, 2020, s. 120-145. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-947044-2-1
Access mode:
Nr:
2168351392
chapter in monograph
7

Title:
Residents' Attitudes Towards a National Park Under Conditions of Suburbanisation and Tourism Pressure : a Case Study of Ojców National Park (Poland)
Source:
European Countryside. - Vol. 12, no. 1 (2020) , s. 119-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
:
:
Nr:
2168346480
article
8

Title:
National Park versus Urbanisation - Implications and Perspectives
Source:
City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020, s. 86-95
ISBN:
978-83-7252-822-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351940
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Postawy lokalnych społeczności i turystów wobec parków krajobrazowych w województwie małopolskim = Attitudes of Local Communities and Tourists towards Landscape Parks in the Lesser Poland Voivodeship
Source:
Prace Geograficzne = Geographical Studies. - z. 160 (2020) , s. 95-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168349528
article
10

Author:
Mirosław Mika , Bernadetta Zawilińska , Magdalena Kubal-Czerwińska
Title:
Exploring the Determinants of Local People's Attitude Towards National Parks in Poland
Source:
Folia Geographica : International Scientific Journal. - Vol. 61, no. 1 (2019) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper was supported by the research grant KEGA 011PU-4/2017: Integration of teaching and increase of the content coherence of the related disciplines of the specialized module of Regional development and regional policy.
Access mode:
Full text
CC-BY
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168336127
article
11

Title:
Środowisko przyrodnicze jako podstawa działalności człowieka
Source:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 13-24
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331123
chapter in textbook
See main document
12

Title:
Turystyka
Source:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 170-184
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331141
chapter in textbook
See main document
13

Title:
Społeczne postrzeganie rozwoju zabudowy w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie = Social Perception of Building Development in Ojców National Park and Its Buffer Zone
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 272 (2018) , s. 344-355. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333903
article
14

Title:
Funkcjonalność dzielnic samorządowych w kontekście rozwoju miasta na przykładzie wybranej jednostki pomocniczej Krakowa
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 165-181
ISBN:
978-83-7252-764-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328101
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Mieszkańcy miasta wobec dzielnic samorządowych - przykład dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice w Krakowie = Residents of the City Towards Self-governing Districts - an Example of Districts VIII Dębniki and X Swoszowice in Kraków
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 272 (2018) , s. 254-271. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333891
article
16

Title:
Dzielnice samorządowe w świadomości mieszkańców miasta na przykładzie wybranych dzielnic Krakowa = Self-government Districts in the Minds of the City Residents on the Example of Selected Districts of Cracow
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 270 (2018) , s. 159-173. - Tytuł numeru: Dobre praktyki w rozwoju miast i wsi w zakresie przestrzennym, społecznym i środowiskowym - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168329305
article
17

Title:
Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych
Source:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 37
Access mode:
Nr:
2168322503
varia
18

Title:
Zawoja jako wieś turystyczna - tradycje, opinie mieszkańców i perspektywy rozwoju = Zawoja as a Tourist Village - Traditions, Opinions of Residents and Development Prospects
Source:
Człowiek i jego działania - Spojrzenie geografa : prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi / red. Marek Drewnik, Mirosław Mika - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017, s. 341-354. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł jest oparty na wynikach badań prowadzonych w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/05993.
ISBN:
978-83-64089-37-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320727
chapter in monograph
19

Title:
Park narodowy w strefie podmiejskiej - ochrona przyrody a presja urbanizacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym = National Park in a Suburban Area - Nature Conservation and Urban Pressure in Ojców National Park
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 174 (2017) , s. 400-411. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316423
article
20

Author:
Mirosław Mika , Bernadetta Zawilińska
Title:
Przestrzeń chroniona parku narodowego jako czynnik atrakcyjności turystycznej i lokalnego rozwoju turystyki : przykład regionu Babiej Góry = Protected Space of National Park as a Factor for Tourist Attractiveness and Local Tourist Development : Babia Góra Region Case Study
Source:
Prace i Studia Geograficzne. - t. 61, z. 3 (2016) , s. 85-94. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł został przygotowany w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/05993
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168309661
article
21

Author:
Mirosław Mika , Bernadetta Zawilińska
Title:
Babia Góra National Park as a Business Partner the in Local Economy : Exploring Cooperation Factors and Barriers
Source:
Folia Geographica, Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. - vol. 58, no. 2 (2016) , s. 22-34. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Article prepared as part of a project financed by the National Science Centre (Poland): funds granted by decision no. DEC-2011/01/D/HS4/05993.
Access mode:
Nr:
2168311847
article
22

Title:
Postawy społeczności lokalnych wobec parku narodowego i rozwoju turystyki na przykładzie miejscowości w otoczeniu Babiej Góry = Attitudes of Local Communities Towards a National Park and Tourism Development : the Example of Localities Surrounding the Babia Góra Massif
Source:
Prace Geograficzne = Geographical Studies. - z. 145 (2016) , s. 7-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł przygotowany w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/05993
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168309167
article
23

Title:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Number:
z. 260
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2016
Access mode:
Nr:
2168308679
journal / series editorial
24

Title:
Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Source:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 29-53 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
Nr:
2168305765
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Bernadetta Zawilińska , Anna Wilkońska , Krzysztof Szpara
Title:
Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan na lata 2015-2020
Redakcja:
Mikołajczyk Piotr
Publisher address:
Warszawa: Centrum UNEP/GRIP-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2016
Physical description:
127 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-932916-3-2
Nr:
2168303883
book
26

Author:
Bernadetta Zawilińska , Krzysztof Szpara
Title:
Participative Model of Tourism Development Planning in a Region of High Natural Value : a Case Study of the Polish Carpathians
Source:
Scientific Review of Physical Culture. - Vol. 6, iss. 4 (2016) , s. 242-253. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168311185
article
27

Title:
Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna
Source:
Kurier UEK2016. - nr [2] 8(69), s. 22
Access mode:
Nr:
2168343700
varia
28

Author:
Mirosław Mika , Bernadetta Zawilińska , Robert Pawlusinski
Title:
Exploring the Economic Impact of National Parks on the Local Economy : Functional Approach in the Context of Poland's Transition Economy
Source:
Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography. - vol. 10, no 1 (2016) , s. 5-21. - [odczyt: 05.08.2016] - Bibliogr.
Nr:
2168307311
article
29

Author:
Bernadetta Zawilińska , Anna Wilkońska , Krzysztof Szpara
Title:
Miejscowy potencjał turystyczny i zrównoważony rozwój turystyki w opinii oraz działaniach lokalnych samorządów = Local Tourism Potential and Sustainable Development of Tourism as Perceived and Acted Upon by Local Government Bodies
Source:
Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska - Warszawa: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015, s. 122-136. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932916-2-5
Nr:
2168301217
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Mirosław Mika , Robert Pawlusiński , Bernadetta Zawilińska
Title:
Park narodowy a gospodarka lokalna : model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego = National Park and the Local Economy : the Economic Relation Model : a Case Study of Babia Góra National Park
Publisher address:
Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015
Physical description:
262 s.: il.; 24 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/05993
ISBN:
978-83-64089-20-6
Nr:
2168301283
monograph
31

Author:
Anna Wilkońska , Krzysztof Szpara , Bernadetta Zawilińska
Title:
Wizerunek turystyczny Beskidu Niskiego w świetle opinii uczestników targów turystycznych = The Image of the Low Beskid Mountains in the Eyes of Tourism Fair Participants
Source:
Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska - Warszawa: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015, s. 168-181. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932916-2-5
Nr:
2168301219
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Krzysztof Szpara , Bernadetta Zawilińska , Anna Wilkońska
Title:
Wybrane problemy rozwoju turystyki w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim w świetle badań ruchu turystycznego = Selected Issues of Tourism Development in the Low Beskid Mountains and the Carpathian Foothills in the Light of Tourist Traffic Research
Source:
Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska - Warszawa: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015, s. 182-194. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932916-2-5
Nr:
2168301223
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains
Redakcja:
Szpara Krzysztof
, Wilkońska Anna
Publisher address:
Warszawa: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015
Physical description:
237 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang przy tekstach, Bibliogr. przy tekstach
ISBN:
978-83-932916-2-5
Nr:
2168301215
See related chapters
34

Title:
National Parks in the New Legal and Economic Environment = Parki narodowe w nowych realiach prawnych i ekonomicznych
Source:
Biblioteka Regionalisty. - nr 15 (2015) , s. 113-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168303907
article
35

Title:
Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 201-224 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
Nr:
2168296555
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Mirosław Mika , Bernadetta Zawilińska
Conference:
Third International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Sciences (ERPBSS-2015), Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie, od 2015-11-24 do 2015-11-26
Title:
National Park's Impact on the Local Development According to the New Paradigm of Protected Areas' Operation : Experience from Polish Economy
Source:
Proceedings of the Third International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Science / ed. by: Cody Morris Paris, Ajit Karnik, Alun Epps, David Tully, Fehmida Hussain, Kay Sanderson, Lynda Hyland, Rajesh Mohnot, Tenia Kyriazi - Dubai: Middlesex University, 2015, s. 418-434. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Article prepared as part of a project financed by the National Science Centre (Poland): funds granted by decision no. DEC-2011/01/D/HS4/05993
ISBN:
978-9948-18-984-8
Access mode:
Nr:
2168305515
chapter in conference materials
37

Author:
Mirosław Mika , Bernadetta Zawilińska
Title:
Ekonomiczna funkcja parków narodowych w gospodarce lokalnej : założenia teoretyczne i koncepcja badań = Economic Function of National Parks in the Local Economy : Theoretical Assumptions and Research Model
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - nr 161 (2015) , s. 385-392. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297131
article
38

Title:
Impact of Protected Areas on the Development of Suburban Areas : the Case of Kraków Metropolitan Area
Source:
European Spatial Research and Policy. - vol. 21, no. 1 (2014) , s. 137-155 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168279243
article
39

Conference:
Konferencja "Jan Gwalbert Pawlikowski - humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki", Kraków ; Zakopane, Polska, od 2013-11-15 do 2013-11-16
Title:
Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki
Redakcja:
Dąbrowski Piotr
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2014
Physical description:
343, [1] s.: il.; 25 cm
Series:
(Pro Memoria)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62473-48-9
Nr:
2168285271
conference materials
See related chapters
40

Title:
Pekin
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 67
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317647
lexical items
See main document
41

Title:
Kaukaz
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 42
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317389
lexical items
See main document
42

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski
Edition:
Wyd. II rozszerzone i uaktualnione
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
106 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-679-3
Nr:
2168286823
academic script
43

Title:
Kalahari
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 39
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317357
lexical items
See main document
44

Title:
Park Narodowy Yellowstone
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 65-66
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317641
lexical items
See main document
45

Title:
Góry Skaliste
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 30
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317237
lexical items
See main document
46

Title:
Namib
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 58
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317549
lexical items
See main document
47

Title:
Lhasa
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 47
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317451
lexical items
See main document
48

Title:
Tybet
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 86
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317793
lexical items
See main document
49

Title:
Szanghaj
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 82-83
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317767
lexical items
See main document
50

Conference:
13th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Muszyna, Polska, od 2014-06-23 do 2014-06-24
Title:
Activities of National Parks as a Source of Revenue for Their Communes : Case Study of Babia Góra National Park
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2014, s. 211-226. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 13)
Research program:
The paper has been prepared as part of a project funded by the National Science Centre under Decision No. DEC-2011/01/D/HS4/05993
ISBN:
978-83-62550-98-2
Access mode:
Nr:
2168286909
chapter in conference materials
See main document
51

Title:
Sahara
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 73
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317699
lexical items
See main document
52

Title:
Karpaty
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 41
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317383
lexical items
See main document
53

Title:
Krym
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 45
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317427
lexical items
See main document
54

Title:
Himalaje
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 33
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317313
lexical items
See main document
55

Title:
Ararat
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 11
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316983
lexical items
See main document
56

Conference:
Konferencja "Jan Gwalbert Pawlikowski - humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki", Kraków ; Zakopane, Polska, od 2013-11-15 do 2013-11-16
Title:
Park narodowy a rozwój gospodarczy w czasach Jana Gwalberta Pawlikowskiego i obecnie
Source:
Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki / [red. Piotr Dąbrowski, Bernadetta ZAWILIŃSKA] - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2014, s. 181-198 - Bibliogr.
Series:
(Pro Memoria)
ISBN:
978-83-62473-48-9
Nr:
2168285269
chapter in conference materials
See main document
57

Title:
Ekonomiczna wartość obszarów chronionych : zarys problematyki i metodyka badań = The Economic Value of Protected Areas - an Outline of the Issues and Research Methodology
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014) , s. 113-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295147
article
58

Title:
Anatolia
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 10
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316971
lexical items
See main document
59

Title:
Pireneje
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 68
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317653
lexical items
See main document
60

Title:
Czarnobyl
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 21
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317141
lexical items
See main document
61

Title:
Istria
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 35
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317331
lexical items
See main document
62

Title:
Alpy
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 8-9
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316963
lexical items
See main document
63

Title:
Berlin
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 15-16
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317077
lexical items
See main document
64

Title:
Dubrownik
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 24
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317167
lexical items
See main document
65

Title:
Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 300-323
Signature:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301809
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Title:
Atakama
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 13
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317003
lexical items
See main document
67

Title:
Zmiany w finansowaniu parków narodowych w Polsce na przykładzie Babiogórskiego oraz Ojcowskiego Parku Narodowego = Changes in Financing of National Parks in Poland on Example of Babia Góra and Ojców National Parks
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1(48) (2014) , s. 164-177. - Summ.
Research program:
Artykuł jest oparty na badaniach prowadzonych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki "Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego" (nr umowy UMO-2011/ 01/D/HS4/05993) oraz badaniach prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
:
:
Nr:
2168279239
article
68

Title:
Podstawy metodologiczne wyceny wartości przestrzeni w rachunku ekonomicznym zagospodarowania miast i regionów
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2013, s. 64-74. - Streszcz.
Signature:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290255
chapter in unpublished scientific work
See main document
69

Author:
Bernadetta Zawilińska , Mirosław Mika
Title:
National Parks and Local Development in Poland : a Municipal Perspective
Source:
Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography. - 7.1 (2013) , s. 43-52. - [odczyt: 11.10.2013] - Bibliogr.
Nr:
2168262180
article
70

Author:
Małgorzata Fedas , Karolina Fidyk , Katarzyna Śliwa-Martinez , Jadwiga Środulska-Wielgus , Krzysztof Wielgus , Bernadetta Zawilińska
Title:
Koncepcja rozwoju Szlaku Kultury Wołoskiej : ekspertyza opracowana w ramach grupy roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki projektu "Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: [b.w.], 2013
Physical description:
38 s.
Notes:
[odczyt: 02.07.2014],
Access mode:
Nr:
2168279667
report
71

Title:
Planning Documents Issued in Poland at the Municipal Level : Example of the Krakow Metropolitan Area
Source:
Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 4, no. 1 (2013) , s. 119-127. - [odczyt: 11.10.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168262186
article
72

Title:
Landscape Parks and the Development of Tourism in the Protected Areas of the Polish Carpathians
Source:
The Carpathians : Integrating Nature and Society Towards Sustainability / eds. Jacek Kozak, Katarzyna Ostapowicz, Andrzej Bytnerowicz, Bartłomiej Wyżga - New York: Springer, 2013, s. 461-476. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Environmental Science)
ISBN:
978-3-642-12724-3
Nr:
2168262158
chapter in monograph
73

Title:
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania przyrodniczych obszarów chronionych w świetle polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2013, s. 54-63. - Streszcz.
Signature:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290253
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Conference:
Konferencja dydaktyczna "Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia", Poznań, Polska, od 2013-03-17 do 2013-03-18
Title:
Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w uniwersytetach ekonomicznych = Education on Spatial Economy at Economic Universities
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 251 (2013) , s. 53-64. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168263328
article
75

Title:
Tradycje i aktualny stan rozwoju agroturystyki w Polsce = Traditions and Current State of Development of Agri-Tourism in Poland
Source:
Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Starostwo Powiatowe, 2012, s. 23-36. - [odczyt: 11.10.2013] - Bibliogr.
Series:
(Sądeckie Zeszyty Naukowe ; T. 2)
ISBN:
978-83-62735-01-3
Access mode:
Nr:
2168261804
chapter in monograph
76

Title:
Europa Północna
Source:
Regiony turystyczne świata. Cz. 1 / red. nauk. Włodzimierz Kurek - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 169-199
Series:
(Turystyka)
ISBN:
978-83-01-17227-5
Nr:
2168262364
chapter in monograph
77

Title:
Europa Wschodnia
Source:
Regiony turystyczne świata. Cz. 1 / red. nauk. Włodzimierz Kurek - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 259-291
Series:
(Turystyka)
ISBN:
978-83-01-17227-5
Nr:
2168262372
chapter in monograph
78

Title:
Ekonomiczne skutki planowania przestrzennego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle badań ankietowych
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2012, s. 89-158
Signature:
NP-1377/Magazyn
Nr:
2168266368
chapter in unpublished scientific work
See main document
79

Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Title:
Obszary chronione - bariery czy stymulanty rozwoju lokalnego? = Protected Areas - Barriers or Stimulants for Local Development?
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 140, cz. 2 (2012) , s. 259-269. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168227930
article
80

Author:
Title:
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: [b.w.], 2012
Physical description:
68 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168306101
report
81

Title:
Rola studenckich kół przewodnickich w szkoleniu kadr turystycznych = The Role of Student Tour Guide Clubs in the Training of Tourism Staff
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. - 1 (2012) , s. 59-73. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168262152
article
82

Author:
Title:
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów
Redakcja:
Publisher address:
Kielce: [b.w.], 2011
Physical description:
180 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168305975
report
83

Author:
Title:
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: [b.w.], 2011
Physical description:
408 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168306077
report
84

Title:
Baza i dostępność komunikacyjna
Source:
Kraków jako ośrodek turystyczny = Krakow as Tourist Destination / red. Mirosław Mika - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, s. 127-145
ISBN:
978-83-88424-60-1
Nr:
2168261776
chapter in monograph
85

Title:
Obszary chronione - bariery czy stymulanty dotychczasowego i przyszłego rozwoju lokalnego?
Source:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2011, s. 102-112
Signature:
NP-1194/Magazyn
Nr:
2168257996
chapter in unpublished scientific work
See main document
86

Title:
Raport regionalny województwo lubuskie : (wersja robocza) [dokument elektroniczny]
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Zielona Góra, Kraków: [b.w.], 2011
Physical description:
167 s.
Notes:
[odczyt: 03.07.2014],
Access mode:
Nr:
2168279695
report
87

Title:
Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
210 s.: il. (w tym kolor.); 24 cm
Series:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 8)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-490-4
Nr:
51997
monograph
88

Title:
Turystyka w zrównoważonym rozwoju międzynarodowego rezerwatu biosfery "Karpaty Wschodnie"
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 223-244
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165640335
chapter in monograph
See main document
89

Title:
Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich = The Conditions and Directions of the Growth in Tourism in the Landscape Parks of the Polish Carpathians
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 821 (2010) , s. 129-144. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53130
article
90

Author:
Robert Pawlusiński , Bernadetta Zawilińska
Title:
Rola geografii w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej
Source:
Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych / red. Tadeusz KUDŁACZ, Jerzy WRONA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 235-247 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 8)
ISBN:
978-83-7252-476-8
Nr:
51256
chapter in monograph
See main document
91

Title:
Turystyka przyrodnicza w rozwoju polskich regionów = Nature Tourism in Development of Polish Regions
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 131 (2010) , s. 123-135. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165793725
article
92

Title:
Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe stref przygranicznych w Polsce podstawą rozwoju transgranicznych produktów ekoturystycznych = Natural and Cultural Heritage in Polish Border Zones as a Basis for the Development of Cross -Border Ecotourism Products
Source:
Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, 2010, s. 115-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Sądeckie Zeszyty Naukowe ; t.1)
ISBN:
978-83-62735-00-6
Access mode:
Nr:
2166120879
chapter in conference materials
93

Title:
Działalność lokalnych organizacji turystycznych w Karpatach Polskich = Local Tourism Organisation Activity in the Polish Carpathians
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 842 (2010) , s. 103-119. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53227
article
94

Author:
Piotr Mikołajczyk , Elżbieta Wołoszyńska , Monika Ochwat-Marcinkiewicz , Małgorzata Fedas , Pamela McCarthy , Katarzyna Śliwa , Bernadetta Zawilińska , Dawid Jan Maciuszek
Title:
Turystyka przyjazna środowisku : poradnik wdrażania w polskich Karpatach
Publisher address:
Warszawa; Kraków: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, 2009
Physical description:
171 s.: il.; 21 cm.
Nr:
2166184265
book
95

Title:
Tybet - pociągiem na "dach świata"
Source:
Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 4 / red. nauk. Zygmunt Górka i Joanna Więcław-Michniewska - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2009, s. 139-147 - Bibliogr.
ISBN:
83-919079-6-1
Access mode:
Nr:
2168279659
chapter in book
96

Title:
Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach) = Problems of Sustainable Development of Tourism in Landscape Parks (Exemplified by Landscape Parks in the Carpathian Mountains)
Source:
Zrównoważony rozwój turystyki / red. nauk. Stanisław Wodejko - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008, s. 337-350. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-410-9
Nr:
2162111084
chapter in monograph
97

Title:
"Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych" Konferencja naukowa z okazji 50-lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : Kraków, 6-7.11.2008
Source:
Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. - T. 79, z. 3 (2008) , s. 320-322
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2165786012
article
98

Title:
Cooperation of the Landscape Parks Management in the Polish Carpathians with Local Governments and Non-governmental Organizations
Source:
Sustainable Tourism in the Montane Protected Areas : Building Partnership between NGOs' and Managers of Protected Areas : III International Seminar on Mountain Tourism : Sucha Beskidzka, Poland, 25-28 October 2007 : seminar raport / [ed. Piotr Dąbrowski, Anna Dąbrowska, Bartosz Szczechowicz] - Kraków: Eko-Tourist sp. z o.o., 2008, s. 24-28
Access mode:
Nr:
2168279673
chapter in conference materials
99

Author:
Robert Faracik , Włodzimierz Kurek , Mirosław Mika , Robert Pawlusiński , Elżbieta Pitrus , Bartosz Piziak , Danuta Ptaszycka-Jackowska , Katarzyna Rotter-Jarzębińska , Anna Wilkońska , Bernadetta Zawilińska
Title:
Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki : raport końcowy
Kierownictwo:
Kurek Włodzimierz
, Mika Mirosław
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 2008
Physical description:
160 s., [16] k. tabl. złoż.: il.; 30 cm
Notes:
Studium wykonane z Zakładzie Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego na zamówienie Biura ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa, Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166249473
report
100

Author:
Bernadetta Zawilińska , Jacek Jasiński
Title:
Podróż do środka Azji - Kirgistan i Uzbekistan
Source:
Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 3 / red. nauk. Zygmunt Górka i Joanna Więcław-Michniewska - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2007, s. 41-49 - Bibliogr.
ISBN:
83-919079-1-0
Access mode:
Nr:
2168279661
chapter in book
101

Conference:
Konferencja naukowa pt. Geograficzne, ekonomiczne i społeczne aspekty turystyki, Kraków, Polska, od 2006-09-29 do 2006-09-30
Title:
Turystyka w działalności parków krajobrazowych w Karpatach
Source:
Studia nad turystyką. [2], Prace geograficzne i regionalne / red. Włodzimierz Kurek, Robert Faracik - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007, s. 303-311 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88424-35-9
Nr:
2166184661
chapter in conference materials
102

Title:
Działania władz lokalnych w rozwoju turystyki w karpackich parkach krajobrazowych = Actions of Local Authorities for the Purpose of Developing Tourism in the Carpathian Landscape Parks
Source:
Prace Geograficzne. - z. 117 (2007) , s. 181-193. - Tytuł numeru: Polska przestrzeń turystyczna - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
51137
article
103

Title:
Osobowy ruch graniczny w polskich Karpatach w latach 2000-2003 = Pedestrian Border Traffic in the Polish Carpathians, 2000-2003
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 746 (2007) , s. 105-124. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51041
article
104

Title:
Turystyka w karpackich parkach krajobrazowych objętych siecią obszarów Natura 2000 : Tourism in Carpathian Landscape Parks Covered with the Network of the Natura 2000 Areas
Source:
Turystyka w obszarach Natura 2000 / red. Zygmunt Wnuk, Maria Ziaja - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2007, s. 121-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7338-342-5
Nr:
2166120929
chapter in monograph
105

Title:
Rozwój lokalny a turystyka w karpackich parkach krajobrazowych
Source:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 225-242 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165788535
chapter in monograph
See main document
106

Title:
Poprawa przepustowości granicy państwowej czynnikiem aktywizacji Euroregionu Beskidy
Source:
Rozwój Euroregionu Beskidy IV : samorządy i fundusze unijne : tworzenie ramowych warunków rozwoju : materiały Międzynarodowej Konferencji, Žilina 14 czerwca 2006 / [red. Stanislav Štofko] - Bielsko-Biała; Žilina; Žilinska Univerzita v; Žilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006, s. 311-319. - Summ.
ISBN:
83-922148-6-2
Nr:
2165797726
chapter in conference materials
107

Title:
Karpaty jako region turystyczny
Source:
Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 2002-2004. T. 2 / red. Zygmunt Górka, Joanna Więcław - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2005, s. 144-152 - Bibliogr.
ISBN:
83-919079-5-3
Access mode:
Nr:
2167664452
chapter in book
108

Title:
Rola parków krajobrazowych w rozwoju turystyki (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach)
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii. - nr 1 (2004) , s. 85-93. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166048550
article
109

Title:
Opportunities for Ecotourism Development in the Magurski National Park and Its Buffer Zone = Możliwości rozwoju ekoturystyki w Magurskim Parku Narodowym i otulinie
Source:
Prace Geograficzne. - z. 111 (2003) , s. 157-168. - Tytuł numeru: Issues of Tourism and Health Resort Management = Problemy gospodarki turystycznej i uzdrowiskowej - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168279715
article
110

Title:
Funkcjonowanie studenckich kół przewodników górskich w Polsce = Operation of Student Mountaineering Guide Associations in Poland
Source:
Folia Turistica. - nr 13 (2002) , s. 101-120. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223252
article
1
Przykładowe pytania i odpowiedzi oraz uwagi metodyczne według działów geografii / Bogusław Luchter, Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN, Piotr WĘGRZYNOWICZ, Jerzy Wrona, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski / red. Piotr SERAFIN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 11-87. - ISBN 978-83-7252-859-9
2
Przykłady pełnych zestawów pytań / Bogusław Luchter, Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN, Piotr WĘGRZYNOWICZ, Jerzy Wrona, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski / red. Piotr SERAFIN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 88-96. - ISBN 978-83-7252-859-9
3
Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji i rozwoju turystyki = Educational Activity and Tourism Development in the Landscape Parks of Małopolska Voivodeship / Karol MAJEWSKI, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Turystyka i krajoznawstwo / red. Marzena Makowska-Iskierka, Jolanta Wojciechowska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2021. - (Warsztaty z Geografii Turyzmu, ISSN 2544-7440 ; t. 11). - S. 109-133. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8220-576-3 ; 978-83-8220-577-0. - Pełny tekst: https://dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/38813
4
Metody badania ruchu turystycznego i konsumpcji usług turystycznych w polskich parkach narodowych = Methods of Analysing Tourist Traffic and the Consumption of Tourist Services in Polish National Parks / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 35, nr 3 (2021), s. 41-61. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane metody badań usług turystycznych = Selected Methods of Tourism Industry Research. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8592. - ISSN 2080-1653
5
National Parks - Areas of Economic Development or Stagnation? Evidence from Poland / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Patrycja BRAŃKA, Karol MAJEWSKI, Marcin SEMCZUK // Sustainability. - vol. 13, iss. 20 (2021), s. 1-25. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11351. - ISSN 2071-1050
6
Wpływ parków narodowych na społeczności lokalne = The Impact of National Parks on Local Communities / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Społeczno-ekonomiczne i prawne aspekty zrównoważonego zarządzania parkami narodowymi / red. nauk. Marek Nocoń, Tomasz Pasierbek, Andrzej Raj, Bartłomiej Walas. - Sucha Beskidzka: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, 2020. - S. 120-145. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947044-2-1. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bernadetta_Zawilinska/publication/346610372_Wplyw_parkow_narodowych_na_spolecznosci_lokalne/links/5fc952bb45851568d13a6a06/Wplyw-parkow-narodowych-na-spolecznosci-lokalne.pdf
7
Residents' Attitudes Towards a National Park Under Conditions of Suburbanisation and Tourism Pressure : a Case Study of Ojców National Park (Poland) / Bernadetta ZAWILIŃSKA // European Countryside. - Vol. 12, no. 1 (2020), s. 119-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/euco/12/1/article-p119.xml
8
National Park versus Urbanisation - Implications and Perspectives / Patrycja BRAŃKA, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface / eds. Aleksander NOWORÓL, Dorota JOPEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - S. 86-95. - ISBN 978-83-7252-822-3
9
Postawy lokalnych społeczności i turystów wobec parków krajobrazowych w województwie małopolskim = Attitudes of Local Communities and Tourists towards Landscape Parks in the Lesser Poland Voivodeship / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Prace Geograficzne = Geographical Studies. - z. 160 (2020), s. 95-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ejournals.eu/pliki/art/16724/pl. - ISSN 1644-3586
10
Exploring the Determinants of Local People's Attitude Towards National Parks in Poland / Mirosław Mika, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Magdalena Kubal-Czerwińska // Folia Geographica : International Scientific Journal. - Vol. 61, no. 1 (2019), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.foliageographica.sk/unipo/journals/2019-61-1/525. - ISSN 1336-6157
11
Środowisko przyrodnicze jako podstawa działalności człowieka / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 13-24. - ISBN 978-83-7252-766-0
12
Turystyka / Jerzy Wrona, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 170-184. - ISBN 978-83-7252-766-0
13
Społeczne postrzeganie rozwoju zabudowy w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie = Social Perception of Building Development in Ojców National Park and Its Buffer Zone / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Laura KOCHEL // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 344-355. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128658/edition/112244/content. - ISSN 0079-3493
14
Funkcjonalność dzielnic samorządowych w kontekście rozwoju miasta na przykładzie wybranej jednostki pomocniczej Krakowa / Bogusław LUCHTER, Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKa // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 165-181. - ISBN 978-83-7252-764-6
15
Mieszkańcy miasta wobec dzielnic samorządowych - przykład dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice w Krakowie = Residents of the City Towards Self-governing Districts - an Example of Districts VIII Dębniki and X Swoszowice in Kraków / Bogusław LUCHTER, Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN, Piotr WĘGZRYNOWICZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 254-271. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128634/edition/112221/content. - ISSN 0079-3493
16
Dzielnice samorządowe w świadomości mieszkańców miasta na przykładzie wybranych dzielnic Krakowa = Self-government Districts in the Minds of the City Residents on the Example of Selected Districts of Cracow / Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - z. 270 (2018), s. 159-173. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Dobre praktyki w rozwoju miast i wsi w zakresie przestrzennym, społecznym i środowiskowym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/109001/PDF/Biuletyn_KPZK_270_Semczuk_et_al.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3493
17
Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 37. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
18
Zawoja jako wieś turystyczna - tradycje, opinie mieszkańców i perspektywy rozwoju = Zawoja as a Tourist Village - Traditions, Opinions of Residents and Development Prospects / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Człowiek i jego działania - Spojrzenie geografa : prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi / red. Marek Drewnik, Mirosław Mika. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2017. - S. 341-354. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64089-37-4
19
Park narodowy w strefie podmiejskiej - ochrona przyrody a presja urbanizacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym = National Park in a Suburban Area - Nature Conservation and Urban Pressure in Ojców National Park / Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017), s. 400-411. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/103134/PDF/37_Serafin__.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3507
20
Przestrzeń chroniona parku narodowego jako czynnik atrakcyjności turystycznej i lokalnego rozwoju turystyki : przykład regionu Babiej Góry = Protected Space of National Park as a Factor for Tourist Attractiveness and Local Tourist Development : Babia Góra Region Case Study / Mirosław Mika, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Prace i Studia Geograficzne. - t. 61, z. 3 (2016), s. 85-94. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://py.wgsr.uw.edu.pl/uploads/f_blank/news/t.61.z.3.art.5.pdf. - ISSN 0208-4589
21
Babia Góra National Park as a Business Partner the in Local Economy : Exploring Cooperation Factors and Barriers / Mirosław Mika, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Folia Geographica, Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. - vol. 58, no. 2 (2016), s. 22-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.unipo.sk/public/media/25819/2016-Folia_Geographica-vol58-No2-Mika-Zawilinska.pdf. - ISSN 1336-6157
22
Postawy społeczności lokalnych wobec parku narodowego i rozwoju turystyki na przykładzie miejscowości w otoczeniu Babiej Góry = Attitudes of Local Communities Towards a National Park and Tourism Development : the Example of Localities Surrounding the Babia Góra Massif / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Prace Geograficzne = Geographical Studies. - z. 145 (2016), s. 7-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/7853/. - ISSN 1644-3586
23
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2016. - z. 260. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/journal/95416. - ISSN 0079-3493
24
Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / Piotr SERAFIN, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016. - S. 29-53. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-830-1
25
Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan na lata 2015-2020 / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska, Krzysztof Szpara ; red. prowadzący Piotr Mikołajczyk. - Warszawa: Centrum UNEP/GRIP-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2016. - 127 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-932916-3-2
26
Participative Model of Tourism Development Planning in a Region of High Natural Value : a Case Study of the Polish Carpathians / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Krzysztof Szpara // Scientific Review of Physical Culture. - Vol. 6, iss. 4 (2016), s. 242-253. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://62.93.45.40/srpc/Articles/Volume-6/Issue-4/33.aspx. - ISSN 2083-859X
27
Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [2] 8(69) (2016), s. 22. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016. - ISSN 1689-7757
28
Exploring the Economic Impact of National Parks on the Local Economy : Functional Approach in the Context of Poland's Transition Economy / Mirosław Mika, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Robert Pawlusinski // Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography [on-line]. - vol. 10, no 1 (2016), s. 5-21. - Summ.. - [odczyt: 05.08.2016]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://humangeographies.org.ro/articles/101/a_10_1_mika.pdf. - ISSN 1843-6587
29
Miejscowy potencjał turystyczny i zrównoważony rozwój turystyki w opinii oraz działaniach lokalnych samorządów = Local Tourism Potential and Sustainable Development of Tourism as Perceived and Acted Upon by Local Government Bodies / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska, Krzysztof Szpara // W: Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska. - Warszawa: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015. - S. 122-136. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932916-2-5
30
Park narodowy a gospodarka lokalna : model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego = National Park and the Local Economy : the Economic Relation Model : a Case Study of Babia Góra National Park / Mirosław Mika, Robert Pawlusiński, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. - 262 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64089-20-6
31
Wizerunek turystyczny Beskidu Niskiego w świetle opinii uczestników targów turystycznych = The Image of the Low Beskid Mountains in the Eyes of Tourism Fair Participants / Anna Wilkońska, Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, // W: Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska. - Warszawa: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015. - S. 168-181. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932916-2-5
32
Wybrane problemy rozwoju turystyki w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim w świetle badań ruchu turystycznego = Selected Issues of Tourism Development in the Low Beskid Mountains and the Carpathian Foothills in the Light of Tourist Traffic Research / Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska // W: Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska. - Warszawa: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015. - S. 182-194. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932916-2-5
33
Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach = The Local Potential and the Sustainable Development of Tourism in the Carpathian Mountains / red. nauk. Krzysztof Szpara, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Anna Wilkońska. - Warszawa : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 2015. - 237 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang przy tekstach. - Bibliogr. przy tekstach. - ISBN 978-83-932916-2-5
34
National Parks in the New Legal and Economic Environment = Parki narodowe w nowych realiach prawnych i ekonomicznych / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Biblioteka Regionalisty. - nr 15 (2015), s. 113-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/32975/Zawilinska_National_Parks_In_The_New_Legal_And_Economic_2015.pdf. - ISSN 2081-4461
35
Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym / Halina GUZIK, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 201-224. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-763-2
36
National Park's Impact on the Local Development According to the New Paradigm of Protected Areas' Operation : Experience from Polish Economy / Mirosław Mika, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Proceedings of the Third International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Science [on-line] / ed. by: Cody Morris Paris, Ajit Karnik, Alun Epps, David Tully, Fehmida Hussain, Kay Sanderson, Lynda Hyland, Rajesh Mohnot, Tenia Kyriazi. - Dubai: Middlesex University, 2015. - S. 418-434. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-9948-18-984-8. - Pełny tekst: https://drive.google.com/file/d/0B5FUhfGcWwxBbjQwUmEtX3BZVzg/view?usp=sharing
37
Ekonomiczna funkcja parków narodowych w gospodarce lokalnej : założenia teoretyczne i koncepcja badań = Economic Function of National Parks in the Local Economy : Theoretical Assumptions and Research Model / Mirosław Mika, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 385-392. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112257/edition/97523/content. - ISSN 0079-3507
38
Impact of Protected Areas on the Development of Suburban Areas : the Case of Kraków Metropolitan Area / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Artur HOŁUJ // European Spatial Research and Policy. - vol. 21, no. 1 (2014), s. 137-155. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://esrap.geo.uni.lodz.pl/uploads/publications/articles/v21n1/Bernadetta%20ZAWILI%C5%83SKA,%20Artur%20HO%C5%81UJ.pdf. - ISSN 1231-1952
39
Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki / [red. Piotr Dąbrowski, Bernadetta ZAWILIŃSKA]. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2014. - 343, [1] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Pro Memoria - Oficyna Wydawnicza "Wierchy"). - ISBN 978-83-62473-48-9
40
Pekin / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 67. - ISBN 978-83-7252-654-0
41
Kaukaz / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 42. - ISBN 978-83-7252-654-0
42
Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski / Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN, Jerzy WRONA, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Wyd. II rozszerzone i uaktualnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 106 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-679-3
43
Kalahari / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 39. - ISBN 978-83-7252-654-0
44
Park Narodowy Yellowstone / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 65-66. - ISBN 978-83-7252-654-0
45
Góry Skaliste / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 30. - ISBN 978-83-7252-654-0
46
Namib / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 58. - ISBN 978-83-7252-654-0
47
Lhasa / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 47. - ISBN 978-83-7252-654-0
48
Tybet / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 86. - ISBN 978-83-7252-654-0
49
Szanghaj / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 82-83. - ISBN 978-83-7252-654-0
50
Activities of National Parks as a Source of Revenue for Their Communes : Case Study of Babia Góra National Park / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Wojciech Strzelczyk // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2014. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 13). - S. 211-226. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62550-98-2. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol13.pdf
51
Sahara / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 73. - ISBN 978-83-7252-654-0
52
Karpaty / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 41. - ISBN 978-83-7252-654-0
53
Krym / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 45. - ISBN 978-83-7252-654-0
54
Himalaje / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 33. - ISBN 978-83-7252-654-0
55
Ararat / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 11. - ISBN 978-83-7252-654-0
56
Park narodowy a rozwój gospodarczy w czasach Jana Gwalberta Pawlikowskiego i obecnie / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki / [red. Piotr Dąbrowski, Bernadetta ZAWILIŃSKA]. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2014. - (Pro Memoria - Oficyna Wydawnicza "Wierchy"). - S. 181-198. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62473-48-9
57
Ekonomiczna wartość obszarów chronionych : zarys problematyki i metodyka badań = The Economic Value of Protected Areas - an Outline of the Issues and Research Methodology / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014), s. 113-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/677. - ISSN 1898-6447
58
Anatolia / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 10. - ISBN 978-83-7252-654-0
59
Pireneje / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 68. - ISBN 978-83-7252-654-0
60
Czarnobyl / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 21. - ISBN 978-83-7252-654-0
61
Istria / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 35. - ISBN 978-83-7252-654-0
62
Alpy / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 8-9. - ISBN 978-83-7252-654-0
63
Berlin / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 15-16. - ISBN 978-83-7252-654-0
64
Dubrownik / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 24. - ISBN 978-83-7252-654-0
65
Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym / Halina GUZIK, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 300-323
66
Atakama / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 13. - ISBN 978-83-7252-654-0
67
Zmiany w finansowaniu parków narodowych w Polsce na przykładzie Babiogórskiego oraz Ojcowskiego Parku Narodowego = Changes in Financing of National Parks in Poland on Example of Babia Góra and Ojców National Parks / Beata Pater, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment : Journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division. - nr 1(48) (2014), s. 164-177. - Summ. - Pełny tekst: https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/11/11. - ISSN 0867-8898
68
Podstawy metodologiczne wyceny wartości przestrzeni w rachunku ekonomicznym zagospodarowania miast i regionów / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2013), s. 64-74. - Streszcz.
69
National Parks and Local Development in Poland : a Municipal Perspective / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Mirosław Mika // Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography [on-line]. - 7.1 (2013), s. 43-52. - Summ.. - [odczyt: 11.10.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://humangeographies.org.ro/articles/71/7_1_13_4_mika.pdf. - ISSN 1843-6587
70
Koncepcja rozwoju Szlaku Kultury Wołoskiej : ekspertyza opracowana w ramach grupy roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki projektu "Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [on-line] / zespół autorski: Małgorzata Fedas, Karolina Fidyk, Katarzyna Śliwa-Martinez, Jadwiga Środulska-Wielgus, Krzysztof Wielgus, Bernadetta ZAWILIŃSKA ; redakcja: Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Kraków: [b.w.], 2013. - 38 s. - [odczyt: 02.07.2014]. - Pełny tekst: http://www.porozumieniekarpackie.pl/246,pobierz,ekspertyza-koncepcja-rozwoju-szlaku-kultury-woloskiej.htm
71
Planning Documents Issued in Poland at the Municipal Level : Example of the Krakow Metropolitan Area / Artur HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Journal of Settlements and Spatial Planning. - vol. 4, no. 1 (2013), s. 119-127. - Summ.. - [odczyt: 11.10.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_1_2013/14JSSP012013.pdf. - ISSN 2069-3419
72
Landscape Parks and the Development of Tourism in the Protected Areas of the Polish Carpathians / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: The Carpathians : Integrating Nature and Society Towards Sustainability / eds. Jacek Kozak, Katarzyna Ostapowicz, Andrzej Bytnerowicz, Bartłomiej Wyżga. - New York: Springer, 2013. - (Environmental Science, ISSN 1431-6250). - S. 461-476. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-642-12724-3
73
Ekonomiczne aspekty funkcjonowania przyrodniczych obszarów chronionych w świetle polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2013), s. 54-63. - Streszcz.
74
Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w uniwersytetach ekonomicznych = Education on Spatial Economy at Economic Universities / Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Paweł Churski i Tadeusz KUDŁACZ. - z. 251 (2013), s. 53-64. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/95960/edition/82719/content. - ISSN 0079-3493
75
Tradycje i aktualny stan rozwoju agroturystyki w Polsce = Traditions and Current State of Development of Agri-Tourism in Poland / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny [on-line] / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz: Starostwo Powiatowe, 2012. - (Sądeckie Zeszyty Naukowe ; T. 2). - S. 23-36. - Streszcz., summ.. - [odczyt: 11.10.2013]. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62735-01-3. - Pełny tekst: http://www.pwsz-ns.edu.pl/images/pwsz/uczelnia/wydawnictwo-naukowe/publikacje-w-ramach-wspolpracy/sadecki_zeszyt_naukowy_2.pdf
76
Europa Północna / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Regiony turystyczne świata. Cz. 1 / red. nauk. Włodzimierz Kurek. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - (Turystyka). - S. 169-199. - ISBN 978-83-01-17227-5
77
Europa Wschodnia / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Regiony turystyczne świata. Cz. 1 / red. nauk. Włodzimierz Kurek. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - (Turystyka). - S. 259-291. - ISBN 978-83-01-17227-5
78
Ekonomiczne skutki planowania przestrzennego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle badań ankietowych / Patrycja BRAŃKA, Artur HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2012), s. 89-158
79
Obszary chronione - bariery czy stymulanty rozwoju lokalnego? = Protected Areas - Barriers or Stimulants for Local Development? / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012), s. 259-269. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111330/edition/96607/content. - ISSN 0079-3507
80
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego / [zespół ekspercki: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ, Dominika HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: [b.w.], 2012. - 68 s. : il. ; 30 cm
81
Rola studenckich kół przewodnickich w szkoleniu kadr turystycznych = The Role of Student Tour Guide Clubs in the Training of Tourism Staff / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. - 1 (2012), s. 59-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wste.edu.pl/dokument/publikacja/ZN_DRUK.pdf. - ISSN 2084-8722
82
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów / [prowadzący temat: Tadeusz KUDŁACZ; zespół naukowy: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. - Kielce: [b.w.], 2011. - 180 s. : il. ; 30 cm
83
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie / [zespół ekspercki: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ, Dominika HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: [b.w.], 2011. - 408 s. : il. ; 30 cm
84
Baza i dostępność komunikacyjna / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Kraków jako ośrodek turystyczny = Krakow as Tourist Destination / red. Mirosław Mika. - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - S. 127-145. - ISBN 978-83-88424-60-1
85
Obszary chronione - bariery czy stymulanty dotychczasowego i przyszłego rozwoju lokalnego? / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2011), s. 102-112
86
Raport regionalny województwo lubuskie : (wersja robocza) [on-line] / Tadeusz KUDŁACZ przy współpracy: Artur HOŁUJ, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Zielona Góra, Kraków: [b.w.], 2011. - 167 s. - [odczyt: 03.07.2014]. - Pełny tekst: http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Raport%20regionalny-%20Wojew%C3%B3dztwo%20Lubuskie.pdf
87
Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju / Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 210 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 8). - ISBN 978-83-7252-490-4
88
Turystyka w zrównoważonym rozwoju międzynarodowego rezerwatu biosfery "Karpaty Wschodnie" / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 223-244. - ISBN 978-83-7252-488-1
89
Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich = The Conditions and Directions of the Growth in Tourism in the Landscape Parks of the Polish Carpathians / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010), s. 129-144. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169647202. - ISSN 1898-6447
90
Rola geografii w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej / Robert Pawlusiński, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych / red. Tadeusz KUDŁACZ, Jerzy WRONA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 8). - S. 235-247. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-476-8
91
Turystyka przyrodnicza w rozwoju polskich regionów = Nature Tourism in Development of Polish Regions / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010), s. 123-135. - Summ. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
92
Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe stref przygranicznych w Polsce podstawą rozwoju transgranicznych produktów ekoturystycznych = Natural and Cultural Heritage in Polish Border Zones as a Basis for the Development of Cross -Border Ecotourism Products / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, 2010. - (Sądeckie Zeszyty Naukowe, ISSN 2082-6362 ; t.1). - S. 115-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62735-00-6. - Pełny tekst: http://www.pwsz-ns.edu.pl/images/pwsz/uczelnia/wydawnictwo-naukowe/publikacje-w-ramach-wspolpracy/sadecki_zeszyt_naukowy_1.pdf
93
Działalność lokalnych organizacji turystycznych w Karpatach Polskich = Local Tourism Organisation Activity in the Polish Carpathians / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 842 (2010), s. 103-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170656130. - ISSN 1898-6447
94
Turystyka przyjazna środowisku : poradnik wdrażania w polskich Karpatach / Piotr Mikołajczyk, Elżbieta Wołoszyńska, Monika Ochwat-Marcinkiewicz, Małgorzata Fedas, Pamela McCarthy, Katarzyna Śliwa, Bernadetta ZAWILIŃSKA, Dawid Jan Maciuszek. - Warszawa; Kraków: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, 2009. - 171 s. : il. ; 21 cm
95
Tybet - pociągiem na "dach świata" / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 4 / red. nauk. Zygmunt Górka i Joanna Więcław-Michniewska. - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2009. - S. 139-147. - Bibliogr. - ISBN 83-919079-6-1. - Pełny tekst: http://www.wsp.krakow.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_4/artykuly_4/zawiliniska_tybet.pdf
96
Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach) = Problems of Sustainable Development of Tourism in Landscape Parks (Exemplified by Landscape Parks in the Carpathian Mountains) / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Zrównoważony rozwój turystyki / red. nauk. Stanisław Wodejko. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008. - S. 337-350. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-410-9
97
"Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych" Konferencja naukowa z okazji 50-lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : Kraków, 6-7.11.2008 / Jerzy WRONA, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. - T. 79, z. 3 (2008), s. 320-322. - ISSN 0045-9453
98
Cooperation of the Landscape Parks Management in the Polish Carpathians with Local Governments and Non-governmental Organizations / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Sustainable Tourism in the Montane Protected Areas : Building Partnership between NGOs' and Managers of Protected Areas : III International Seminar on Mountain Tourism : Sucha Beskidzka, Poland, 25-28 October 2007 : seminar raport / [ed. Piotr Dąbrowski, Anna Dąbrowska, Bartosz Szczechowicz]. - Kraków: Eko-Tourist sp. z o.o., 2008. - S. 24-28. - Pełny tekst: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v9zE5yu7-30J:www.nfi.at/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_view%26gid%3D83+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-a
99
Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki : raport końcowy / kier. Włodzimierz Kurek, Mirosław Mika ; aut.: Robert Faracik, Włodzimierz Kurek, Mirosław Mika, Robert Pawlusiński, Elżbieta Pitrus, Bartosz Piziak, Danuta Ptaszycka-Jackowska, Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Anna Wilkońska, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Kraków: [s.n.], 2008. - 160 s., [16] k. tabl. złoż. : il. ; 30 cm. - Studium wykonane z Zakładzie Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego na zamówienie Biura ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. - Bibliogr.
100
Podróż do środka Azji - Kirgistan i Uzbekistan / Bernadetta ZAWILIŃSKA, Jacek Jasiński // W: Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 3 / red. nauk. Zygmunt Górka i Joanna Więcław-Michniewska. - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2007. - S. 41-49. - Bibliogr. - ISBN 83-919079-1-0. - Pełny tekst: http://www.ap.krakow.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_3/czesc_druga_2007_2.pdf
101
Turystyka w działalności parków krajobrazowych w Karpatach / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Studia nad turystyką. [2], Prace geograficzne i regionalne / red. Włodzimierz Kurek, Robert Faracik. - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. - S. 303-311. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88424-35-9
102
Działania władz lokalnych w rozwoju turystyki w karpackich parkach krajobrazowych = Actions of Local Authorities for the Purpose of Developing Tourism in the Carpathian Landscape Parks / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Prace Geograficzne. - z. 117 (2007), s. 181-193. - Summ.. - Tytuł numeru: Polska przestrzeń turystyczna. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=pg11713¬ka=QmVybmFkZXR0YSBaYXdpbGlufXNrYSAyMDA3IER6aWFsfWFuaWEgd2x9YWR6IGxva2FsbnljaCB3IHJvendvanUgdHVyeXN0eWtpIHcga2FycGFja2ljaCBwYXJrYWNoIGty. - ISSN 1644-3586
103
Osobowy ruch graniczny w polskich Karpatach w latach 2000-2003 = Pedestrian Border Traffic in the Polish Carpathians, 2000-2003 / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007), s. 105-124. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150527993. - ISSN 0208-7944
104
Turystyka w karpackich parkach krajobrazowych objętych siecią obszarów Natura 2000 : Tourism in Carpathian Landscape Parks Covered with the Network of the Natura 2000 Areas / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Turystyka w obszarach Natura 2000 / red. Zygmunt Wnuk, Maria Ziaja. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - S. 121-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7338-342-5
105
Rozwój lokalny a turystyka w karpackich parkach krajobrazowych / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 225-242. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
106
Poprawa przepustowości granicy państwowej czynnikiem aktywizacji Euroregionu Beskidy / Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Rozwój Euroregionu Beskidy IV : samorządy i fundusze unijne : tworzenie ramowych warunków rozwoju : materiały Międzynarodowej Konferencji, Žilina 14 czerwca 2006 / [red. Stanislav Štofko]. - Bielsko-Biała; Žilina; Žilinska Univerzita v; Žilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006. - S. 311-319. - Summ. - ISBN 83-922148-6-2
107
Karpaty jako region turystyczny / Bernadetta Zawilińska // W: Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 2002-2004. T. 2 / red. Zygmunt Górka, Joanna Więcław. - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2005. - S. 144-152. - Bibliogr. - ISBN 83-919079-5-3. - Pełny tekst: http://www.ap.krakow.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_2/karpaty_region_turystyczny_2005.pdf
108
Rola parków krajobrazowych w rozwoju turystyki (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach) / Bernadetta Zawilińska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii / red. nauk. Zygmunt SZYMLA. - nr 1 (2004), s. 85-93. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-673X
109
Opportunities for Ecotourism Development in the Magurski National Park and Its Buffer Zone = Możliwości rozwoju ekoturystyki w Magurskim Parku Narodowym i otulinie / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Prace Geograficzne. - z. 111 (2003), s. 157-168. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Issues of Tourism and Health Resort Management = Problemy gospodarki turystycznej i uzdrowiskowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=00004111¬ka=QmVybmFkZXR0YSBaYXdpbGlufXNrYSAyMDAzIE9wcG9ydHVuaXRpZXMgZm9yIGVjb3RvdXJpc20gZGV2ZWxvcG1lbnQgaW4gdGhlIE1hZ3Vyc2tpIE5hdGlvbmFsIFBhcg==. - ISSN 1644-3586
110
Funkcjonowanie studenckich kół przewodników górskich w Polsce = Operation of Student Mountaineering Guide Associations in Poland / Bernadetta ZAWILIŃSKA // Folia Turistica. - nr 13 (2002), s. 101-120. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-3888
1
Luchter B., Semczuk M., Serafin P., Węgrzynowicz P., Wrona J., Zawilińska B., (2021), Przykładowe pytania i odpowiedzi oraz uwagi metodyczne według działów geografii. [W:] SERAFIN P. (red.), Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-87.
2
Luchter B., Semczuk M., Serafin P., Węgrzynowicz P., Wrona J., Zawilińska B., (2021), Przykłady pełnych zestawów pytań. [W:] SERAFIN P. (red.), Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 88-96.
3
Majewski K., Zawilińska B., (2021), Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji i rozwoju turystyki. [W:] Makowska-Iskierka M., Wojciechowska J. (red.), Turystyka i krajoznawstwo (Warsztaty z Geografii Turyzmu; t. 11), Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 109-133.
4
Zawilińska B., (2021), Metody badania ruchu turystycznego i konsumpcji usług turystycznych w polskich parkach narodowych, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 35, nr 3, s. 41-61; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8592
5
Zawilińska B., Brańka P., Majewski K., Semczuk M., (2021), National Parks - Areas of Economic Development or Stagnation? Evidence from Poland, "Sustainability", vol. 13, iss. 20, s. 1-25; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11351
6
Zawilińska B., (2020), Wpływ parków narodowych na społeczności lokalne. [W:] Nocoń M., Pasierbek T., Raj A., Walas B. (red.), Społeczno-ekonomiczne i prawne aspekty zrównoważonego zarządzania parkami narodowymi, Sucha Beskidzka : Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, s. 120-145.
7
Zawilińska B., (2020), Residents' Attitudes Towards a National Park Under Conditions of Suburbanisation and Tourism Pressure : a Case Study of Ojców National Park (Poland), "European Countryside", Vol. 12, no. 1, s. 119-137; https://content.sciendo.com/view/journals/euco/12/1/article-p119.xml
8
Brańka P., Zawilińska B., (2020), National Park versus Urbanisation - Implications and Perspectives. [W:] NOWORÓL A., JOPEK D. (red.), City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 86-95.
9
Zawilińska B., (2020), Postawy lokalnych społeczności i turystów wobec parków krajobrazowych w województwie małopolskim, "Prace Geograficzne", z. 160, s. 95-116; https://www.ejournals.eu/pliki/art/16724/pl
10
Mika M., Zawilińska B., Kubal-Czerwińska M., (2019), Exploring the Determinants of Local People's Attitude Towards National Parks in Poland, "Folia Geographica : International Scientific Journal", Vol. 61, no. 1, s. 5-16; http://www.foliageographica.sk/unipo/journals/2019-61-1/525
11
Zawilińska B., (2018), Środowisko przyrodnicze jako podstawa działalności człowieka. [W:] Luchter B., Wrona J. (red.), Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-24.
12
Wrona J., Zawilińska B., (2018), Turystyka. [W:] Luchter B., Wrona J. (red.), Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 170-184.
13
Zawilińska B., Kochel L., (2018), Społeczne postrzeganie rozwoju zabudowy w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 344-355; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128658/edition/112244/content
14
Luchter B., Semczuk M., Serafin P., Zawilińska B., (2018), Funkcjonalność dzielnic samorządowych w kontekście rozwoju miasta na przykładzie wybranej jednostki pomocniczej Krakowa. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 165-181.
15
Luchter B., Semczuk M., Serafin P., Węgrzynowicz P., Zawilińska B., (2018), Mieszkańcy miasta wobec dzielnic samorządowych - przykład dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice w Krakowie, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 254-271; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128634/edition/112221/content
16
Semczuk M., Serafin P., Zawilińska B., (2018), Dzielnice samorządowe w świadomości mieszkańców miasta na przykładzie wybranych dzielnic Krakowa, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 270, s. 159-173; http://journals.pan.pl/Content/109001/PDF/Biuletyn_KPZK_270_Semczuk_et_al.pdf?handler=pdf
17
Zawilińska B., (2017), Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 37; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
18
Zawilińska B., (2017), Zawoja jako wieś turystyczna - tradycje, opinie mieszkańców i perspektywy rozwoju. [W:] Drewnik M., Mika M. (red.), Człowiek i jego działania - Spojrzenie geografa : prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 341-354.
19
Serafin P., Zawilińska B., (2017), Park narodowy w strefie podmiejskiej - ochrona przyrody a presja urbanizacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 174, s. 400-411; http://journals.pan.pl/Content/103134/PDF/37_Serafin__.pdf?handler=pdf
20
Mika M., Zawilińska B., (2016), Przestrzeń chroniona parku narodowego jako czynnik atrakcyjności turystycznej i lokalnego rozwoju turystyki : przykład regionu Babiej Góry, "Prace i Studia Geograficzne", t. 61, z. 3, s. 85-94; http://py.wgsr.uw.edu.pl/uploads/f_blank/news/t.61.z.3.art.5.pdf
21
Mika M., Zawilińska B., (2016), Babia Góra National Park as a Business Partner the in Local Economy : Exploring Cooperation Factors and Barriers, "Folia Geographica, Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis", vol. 58, no. 2, s. 22-34; http://www.unipo.sk/public/media/25819/2016-Folia_Geographica-vol58-No2-Mika-Zawilinska.pdf
22
Zawilińska B., (2016), Postawy społeczności lokalnych wobec parku narodowego i rozwoju turystyki na przykładzie miejscowości w otoczeniu Babiej Góry, "Prace Geograficzne", z. 145, s. 7-30; http://www.ejournals.eu/pliki/art/7853/
23
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2016. - z. 260. - . - 0079-3493
24
Serafin P., Woźniak A., Zawilińska B., (2016), Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. [W:] Noworól A., Hołuj A. (red.), Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 29-53.
25
Zawilińska B., Wilkońska A., Szpara K., (2016), Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan na lata 2015-2020, Mikołajczyk P. (red.), Warszawa : Centrum UNEP/GRIP-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 127 s.
26
Zawilińska B., Szpara K., (2016), Participative Model of Tourism Development Planning in a Region of High Natural Value : a Case Study of the Polish Carpathians, "Scientific Review of Physical Culture", Vol. 6, iss. 4, s. 242-253; http://62.93.45.40/srpc/Articles/Volume-6/Issue-4/33.aspx
27
Zawilińska B., (2016), Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna, "Kurier UEK", nr [2] 8(69), s. 22; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016
28
Mika M., Zawilińska B., Pawlusinski R., (2016), Exploring the Economic Impact of National Parks on the Local Economy : Functional Approach in the Context of Poland's Transition Economy, "Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography" [on-line], vol. 10, no 1, s. 5-21; http://humangeographies.org.ro/articles/101/a_10_1_mika.pdf
29
Zawilińska B., Wilkońska A., Szpara K., (2015), Miejscowy potencjał turystyczny i zrównoważony rozwój turystyki w opinii oraz działaniach lokalnych samorządów. [W:] Szpara K., Zawilińska B., Wilkońska A. (red.), Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach, Warszawa : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, s. 122-136.
30
Mika M., Pawlusiński R., Zawilińska B., (2015), Park narodowy a gospodarka lokalna: model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego, Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 262 s.
31
Wilkońska A., Szpara K., Zawilińska B., (2015), Wizerunek turystyczny Beskidu Niskiego w świetle opinii uczestników targów turystycznych. [W:] Szpara K., Zawilińska B., Wilkońska A. (red.), Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach, Warszawa : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, s. 168-181.
32
Szpara K., Zawilińska B., Wilkońska A., (2015), Wybrane problemy rozwoju turystyki w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim w świetle badań ruchu turystycznego. [W:] Szpara K., Zawilińska B., Wilkońska A. (red.), Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach, Warszawa : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, s. 182-194.
33
Szpara K., Zawilińska B., Wilkońska A. (red.), (2015), Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach, Warszawa : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, 237 s.
34
Zawilińska B., (2015), National Parks in the New Legal and Economic Environment, "Biblioteka Regionalisty", nr 15, s. 113-122; http://www.dbc.wroc.pl/Content/32975/Zawilinska_National_Parks_In_The_New_Legal_And_Economic_2015.pdf
35
Guzik H., Serafin P., Zawilińska B., (2015), Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym. [W:] Kudłacz T., Hołuj A. (red.), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy, Warszawa : CeDeWu, s. 201-224.
36
Mika M., Zawilińska B., (2015), National Park's Impact on the Local Development According to the New Paradigm of Protected Areas' Operation : Experience from Polish Economy. [W:] Paris , Karnik A., Epps A., Tully D., Hussain F., Sanderson K., Hyland L., Mohnot R., Kyriazi T. (red.), Proceedings of the Third International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Science [on-line], Dubai : Middlesex University, s. 418-434.
37
Mika M., Zawilińska B., (2015), Ekonomiczna funkcja parków narodowych w gospodarce lokalnej : założenia teoretyczne i koncepcja badań, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", nr 161, s. 385-392; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112257/edition/97523/content
38
Zawilińska B., Hołuj A., (2014), Impact of Protected Areas on the Development of Suburban Areas : the Case of Kraków Metropolitan Area, "European Spatial Research and Policy", vol. 21, no. 1, s. 137-155; http://esrap.geo.uni.lodz.pl/uploads/publications/articles/v21n1/Bernadetta%20ZAWILI%C5%83SKA,%20Artur%20HO%C5%81UJ.pdf
39
Dąbrowski P., Zawilińska B. (red.), (2014), Jan Gwalbert Pawlikowski: humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 343, [1] s.
40
Zawilińska B., (2014), Pekin. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 67.
41
Zawilińska B., (2014), Kaukaz. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 42.
42
Luchter B., Serafin P., Wrona J., Zawilińska B., (2014), Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski, Wyd. II rozszerzone i uaktualnioneKraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 106 s.
43
Zawilińska B., (2014), Kalahari. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 39.
44
Zawilińska B., (2014), Park Narodowy Yellowstone. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 65-66.
45
Zawilińska B., (2014), Góry Skaliste. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 30.
46
Zawilińska B., (2014), Namib. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 58.
47
Zawilińska B., (2014), Lhasa. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 47.
48
Zawilińska B., (2014), Tybet. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 86.
49
Zawilińska B., (2014), Szanghaj. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 82-83.
50
Zawilińska B., Strzelczyk W., (2014), Activities of National Parks as a Source of Revenue for Their Communes : Case Study of Babia Góra National Park. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 13), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 211-226.
51
Zawilińska B., (2014), Sahara. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 73.
52
Zawilińska B., (2014), Karpaty. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 41.
53
Zawilińska B., (2014), Krym. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 45.
54
Zawilińska B., (2014), Himalaje. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 33.
55
Zawilińska B., (2014), Ararat. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11.
56
Zawilińska B., (2014), Park narodowy a rozwój gospodarczy w czasach Jana Gwalberta Pawlikowskiego i obecnie. [W:] Dąbrowski P., Zawilińska B. (red.), Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, s. 181-198.
57
Zawilińska B., (2014), Ekonomiczna wartość obszarów chronionych : zarys problematyki i metodyka badań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (936), s. 113-129; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/677
58
Zawilińska B., (2014), Anatolia. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 10.
59
Zawilińska B., (2014), Pireneje. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 68.
60
Zawilińska B., (2014), Czarnobyl. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 21.
61
Zawilińska B., (2014), Istria. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 35.
62
Zawilińska B., (2014), Alpy. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 8-9.
63
Zawilińska B., (2014), Berlin. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 15-16.
64
Zawilińska B., (2014), Dubrownik. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 24.
65
Guzik H., Serafin P., Zawilińska B., (2014), Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 300-323.
66
Zawilińska B., (2014), Atakama. [W:] Luchter B. (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13.
67
Pater B., Zawilińska B., (2014), Zmiany w finansowaniu parków narodowych w Polsce na przykładzie Babiogórskiego oraz Ojcowskiego Parku Narodowego, "Ekonomia i Środowisko", nr 1(48), s. 164-177; https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/11/11
68
Zawilińska B., (2013), Podstawy metodologiczne wyceny wartości przestrzeni w rachunku ekonomicznym zagospodarowania miast i regionów. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2, s. 64-74.
69
Zawilińska B., Mika M., (2013), National Parks and Local Development in Poland : a Municipal Perspective, "Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography" [on-line], 7.1, s. 43-52; http://humangeographies.org.ro/articles/71/7_1_13_4_mika.pdf
70
Fedas M., Fidyk K., Śliwa-Martinez K., Środulska-Wielgus J., Wielgus K., Zawilińska B., (2013), Koncepcja rozwoju Szlaku Kultury Wołoskiej: ekspertyza opracowana w ramach grupy roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki projektu "Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, [on-line], Zawilińska B. (red.), Kraków : [b.w.], 38 s.
71
Hołuj A., Zawilińska B., (2013), Planning Documents Issued in Poland at the Municipal Level : Example of the Krakow Metropolitan Area, "Journal of Settlements and Spatial Planning", vol. 4, no. 1, s. 119-127; http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_1_2013/14JSSP012013.pdf
72
Zawilińska B., (2013), Landscape Parks and the Development of Tourism in the Protected Areas of the Polish Carpathians. [W:] Kozak J., Ostapowicz K., Bytnerowicz A., Wyżga B. (red.), The Carpathians: Integrating Nature and Society Towards Sustainability (Environmental Science), New York : Springer, s. 461-476.
73
Zawilińska B., (2013), Ekonomiczne aspekty funkcjonowania przyrodniczych obszarów chronionych w świetle polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2, s. 54-63.
74
Kudłacz T., Zawilińska B., (2013), Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w uniwersytetach ekonomicznych, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 251, s. 53-64; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/95960/edition/82719/content
75
Zawilińska B., (2012), Tradycje i aktualny stan rozwoju agroturystyki w Polsce. [W:] Reichel M. (red.), Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny [on-line], Nowy Sącz : Starostwo Powiatowe, s. 23-36.
76
Zawilińska B., (2012), Europa Północna. [W:] Kurek W. (red.), Regiony turystyczne świata. Cz. 1, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 169-199.
77
Zawilińska B., (2012), Europa Wschodnia. [W:] Kurek W. (red.), Regiony turystyczne świata. Cz. 1, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 259-291.
78
Brańka P., Hołuj A., Zawilińska B., (2012), Ekonomiczne skutki planowania przestrzennego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle badań ankietowych. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu, s. 89-158.
79
Zawilińska B., (2012), Obszary chronione - bariery czy stymulanty rozwoju lokalnego?, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 2, s. 259-269; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111330/edition/96607/content
80
Kudłacz T., Dudzik K., Hołuj A., Hołuj D., Jeżak J., Woźniak A., Zawilińska B., (2012), Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020: synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego,, Zawilińska B. (red.), Kraków : [b.w.], 68 s.
81
Zawilińska B., (2012), Rola studenckich kół przewodnickich w szkoleniu kadr turystycznych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej : studia i materiały", 1, s. 59-73; http://www.wste.edu.pl/dokument/publikacja/ZN_DRUK.pdf
82
Kudłacz T., Dudzik K., Hołuj A., Hołuj D., Jeżak J., Woźniak A., Zawilińska B., (2011), Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020: warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego: materiały z warsztatów, Hołuj A. (red.), Kielce : [b.w.], 180 s.
83
Kudłacz T., Dudzik K., Hołuj A., Hołuj D., Jeżak J., Woźniak A., Zawilińska B., (2011), Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020: diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie,, Zawilińska B. (red.), Kraków : [b.w.], 408 s.
84
Zawilińska B., (2011), Baza i dostępność komunikacyjna. [W:] Mika M. (red.), Kraków jako ośrodek turystyczny, Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 127-145.
85
Zawilińska B., (2011), Obszary chronione - bariery czy stymulanty dotychczasowego i przyszłego rozwoju lokalnego?. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania, s. 102-112.
86
Kudłacz T., (2011), Raport regionalny województwo lubuskie: (wersja robocza), [on-line], Zielona Góra, Kraków : [b.w.], 167 s.
87
Zawilińska B., (2010), Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 8), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 210 s.
88
Zawilińska B., (2010), Turystyka w zrównoważonym rozwoju międzynarodowego rezerwatu biosfery "Karpaty Wschodnie". [W:] Harańczyk A., Kudłacz T. (red.), Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 223-244.
89
Zawilińska B., (2010), Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 821, s. 129-144; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647202
90
Pawlusiński R., Zawilińska B., (2010), Rola geografii w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej. [W:] Kudłacz T., Wrona J. (red.), Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 8), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 235-247.
91
Zawilińska B., (2010), Turystyka przyrodnicza w rozwoju polskich regionów, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 131, s. 123-135.
92
Zawilińska B., (2010), Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe stref przygranicznych w Polsce podstawą rozwoju transgranicznych produktów ekoturystycznych. [W:] Reichel M. (red.), Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny (Sądeckie Zeszyty Naukowe; t.1), Nowy Sącz : Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, s. 115-124.
93
Zawilińska B., (2010), Działalność lokalnych organizacji turystycznych w Karpatach Polskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 842, s. 103-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/170656130
94
Mikołajczyk P., Wołoszyńska E., Ochwat-Marcinkiewicz M., Fedas M., McCarthy P., Śliwa K., Zawilińska B., Maciuszek D., (2009), Turystyka przyjazna środowisku: poradnik wdrażania w polskich Karpatach, Warszawa ; Kraków : Centrum UNEP/GRID-Warszawa, 171 s.
95
Zawilińska B., (2009), Tybet - pociągiem na "dach świata". [W:] Górka Z., Więcław-Michniewska J. (red.), Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie, T. 4, Kraków : Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, s. 139-147.
96
Zawilińska B., (2008), Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach). [W:] Wodejko S. (red.), Zrównoważony rozwój turystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 337-350.
97
Wrona J., Zawilińska B., (2008), "Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych" Konferencja naukowa z okazji 50-lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : Kraków, 6-7.11.2008, "Czasopismo Geograficzne", T. 79, z. 3, s. 320-322.
98
Zawilińska B., (2008), Cooperation of the Landscape Parks Management in the Polish Carpathians with Local Governments and Non-governmental Organizations. [W:] Dąbrowski P., Dąbrowska A., Szczechowicz B. (red.), Sustainable Tourism in the Montane Protected Areas: Building Partnership between NGOs' and Managers of Protected Areas : III International Seminar on Mountain Tourism : Sucha Beskidzka, Poland, 25-28 October 2007 : seminar raport, Kraków : Eko-Tourist sp. z o.o., s. 24-28.
99
Faracik R., Kurek W., Mika M., Pawlusiński R., Pitrus E., Piziak B., Ptaszycka-Jackowska D., Rotter-Jarzębińska K., Wilkońska A., Zawilińska B., (2008), Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki: raport końcowy, Kurek W. (kier.), Mika M. (kier.), Kraków : [s.n.], 160 s., [16] k. tabl. złoż.
100
Zawilińska B., Jasiński J., (2007), Podróż do środka Azji - Kirgistan i Uzbekistan. [W:] Górka Z., Więcław-Michniewska J. (red.), Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie, T. 3, Kraków : Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, s. 41-49.
101
Zawilińska B., (2007), Turystyka w działalności parków krajobrazowych w Karpatach. [W:] Kurek W., Faracik R. (red.), Studia nad turystyką. [2], Prace geograficzne i regionalne, Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 303-311.
102
Zawilińska B., (2007), Działania władz lokalnych w rozwoju turystyki w karpackich parkach krajobrazowych, "Prace Geograficzne", z. 117, s. 181-193; http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=pg11713¬ka=QmVybmFkZXR0YSBaYXdpbGlufXNrYSAyMDA3IER6aWFsfWFuaWEgd2x9YWR6IGxva2FsbnljaCB3IHJvendvanUgdHVyeXN0eWtpIHcga2FycGFja2ljaCBwYXJrYWNoIGty
103
Zawilińska B., (2007), Osobowy ruch graniczny w polskich Karpatach w latach 2000-2003, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 746, s. 105-124; https://bazekon.uek.krakow.pl/150527993
104
Zawilińska B., (2007), Turystyka w karpackich parkach krajobrazowych objętych siecią obszarów Natura 2000 : Tourism in Carpathian Landscape Parks Covered with the Network of the Natura 2000 Areas. [W:] Wnuk Z., Ziaja M. (red.), Turystyka w obszarach Natura 2000, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 121-135.
105
Zawilińska B., (2007), Rozwój lokalny a turystyka w karpackich parkach krajobrazowych. [W:] Górka K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 225-242.
106
Zawilińska B., (2006), Poprawa przepustowości granicy państwowej czynnikiem aktywizacji Euroregionu Beskidy. [W:] Štofko S. (red.), Rozwój Euroregionu Beskidy IV: samorządy i fundusze unijne : tworzenie ramowych warunków rozwoju : materiały Międzynarodowej Konferencji, Žilina 14 czerwca 2006 r, Bielsko-Biała ; Žilina : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 311-319.
107
Zawilińska B., (2005), Karpaty jako region turystyczny. [W:] Górka Z., Więcław J. (red.), Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 2002-2004, T. 2, Kraków : Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, s. 144-152.
108
Zawilińska B., (2004), Rola parków krajobrazowych w rozwoju turystyki (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii", nr 1, s. 85-93.
109
Zawilińska B., (2003), Opportunities for Ecotourism Development in the Magurski National Park and Its Buffer Zone, "Prace Geograficzne", z. 111, s. 157-168; http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=00004111¬ka=QmVybmFkZXR0YSBaYXdpbGlufXNrYSAyMDAzIE9wcG9ydHVuaXRpZXMgZm9yIGVjb3RvdXJpc20gZGV2ZWxvcG1lbnQgaW4gdGhlIE1hZ3Vyc2tpIE5hdGlvbmFsIFBhcg==
110
Zawilińska B., (2002), Funkcjonowanie studenckich kół przewodników górskich w Polsce, "Folia Turistica", nr 13, s. 101-120.
1
@inbook{UEK:2168362568,
author = "Bogusław Luchter and Marcin Semczuk and Piotr Serafin and Piotr Węgrzynowicz and Jerzy Wrona and Bernadetta Zawilińska",
title = "Przykładowe pytania i odpowiedzi oraz uwagi metodyczne według działów geografii",
booktitle = "Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski",
pages = "11-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-859-9",
}
2
@inbook{UEK:2168362570,
author = "Bogusław Luchter and Marcin Semczuk and Piotr Serafin and Piotr Węgrzynowicz and Jerzy Wrona and Bernadetta Zawilińska",
title = "Przykłady pełnych zestawów pytań",
booktitle = "Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski",
pages = "88-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-859-9",
}
3
@inbook{UEK:2168357748,
author = "Karol Majewski and Bernadetta Zawilińska",
title = "Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji i rozwoju turystyki",
booktitle = "Turystyka i krajoznawstwo",
pages = "109-133",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/8220-576-3.06},
url = {https://dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/38813},
issn = "2544-7440",
isbn = "978-83-8220-576-3 ; 978-83-8220-577-0",
}
4
@article{UEK:2168358560,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Metody badania ruchu turystycznego i konsumpcji usług turystycznych w polskich parkach narodowych",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 35, 3",
pages = "41-61",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.353.3},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/8592},
}
5
@article{UEK:2168358866,
author = "Bernadetta Zawilińska and Patrycja Brańka and Karol Majewski and Marcin Semczuk",
title = "National Parks - Areas of Economic Development or Stagnation? Evidence from Poland",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 13, iss. 20",
pages = "1-25",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su132011351},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11351},
}
6
@inbook{UEK:2168351392,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Wpływ parków narodowych na społeczności lokalne",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i prawne aspekty zrównoważonego zarządzania parkami narodowymi",
pages = "120-145",
adress = "Sucha Beskidzka",
publisher = "Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii",
year = "2020",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bernadetta_Zawilinska/publication/346610372_Wplyw_parkow_narodowych_na_spolecznosci_lokalne/links/5fc952bb45851568d13a6a06/Wplyw-parkow-narodowych-na-spolecznosci-lokalne.pdf},
isbn = "978-83-947044-2-1",
}
7
@article{UEK:2168346480,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Residents' Attitudes Towards a National Park Under Conditions of Suburbanisation and Tourism Pressure : a Case Study of Ojców National Park (Poland)",
journal = "European Countryside",
number = "Vol. 12, no. 1",
pages = "119-137",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/euco-2020-0007},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/euco/12/1/article-p119.xml},
}
8
@inbook{UEK:2168351940,
author = "Patrycja Brańka and Bernadetta Zawilińska",
title = "National Park versus Urbanisation - Implications and Perspectives",
booktitle = "City and Countryside - Identity and Space in the 21st Century : the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface",
pages = "86-95",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-822-3",
}
9
@article{UEK:2168349528,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Postawy lokalnych społeczności i turystów wobec parków krajobrazowych w województwie małopolskim",
journal = "Prace Geograficzne",
number = "z. 160",
pages = "95-116",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20833113PG.20.002.12260},
url = {https://www.ejournals.eu/pliki/art/16724/pl},
}
10
@article{UEK:2168336127,
author = "Mirosław Mika and Bernadetta Zawilińska and Magdalena Kubal-Czerwińska",
title = "Exploring the Determinants of Local People's Attitude Towards National Parks in Poland",
journal = "Folia Geographica : International Scientific Journal",
number = "Vol. 61, no. 1",
pages = "5-16",
year = "2019",
url = {http://www.foliageographica.sk/unipo/journals/2019-61-1/525},
}
11
@inbook{UEK:2168331123,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Środowisko przyrodnicze jako podstawa działalności człowieka",
booktitle = "Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata",
pages = "13-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-766-0",
}
12
@inbook{UEK:2168331141,
author = "Jerzy Wrona and Bernadetta Zawilińska",
title = "Turystyka",
booktitle = "Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata",
pages = "170-184",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-766-0",
}
13
@article{UEK:2168333903,
author = "Bernadetta Zawilińska and Laura Kochel",
title = "Społeczne postrzeganie rozwoju zabudowy w Ojcowskim Parku Narodowym i jego otulinie",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "344-355",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128658/edition/112244/content},
}
14
@inbook{UEK:2168328101,
author = "Bogusław Luchter and Marcin Semczuk and Piotr Serafin and Bernadetta Zawilińska",
title = "Funkcjonalność dzielnic samorządowych w kontekście rozwoju miasta na przykładzie wybranej jednostki pomocniczej Krakowa",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "165-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
15
@article{UEK:2168333891,
author = "Bogusław Luchter and Marcin Semczuk and Piotr Serafin and Piotr Węgrzynowicz and Bernadetta Zawilińska",
title = "Mieszkańcy miasta wobec dzielnic samorządowych - przykład dzielnic VIII Dębniki i X Swoszowice w Krakowie",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "254-271",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128634/edition/112221/content},
}
16
@article{UEK:2168329305,
author = "Marcin Semczuk and Piotr Serafin and Bernadetta Zawilińska",
title = "Dzielnice samorządowe w świadomości mieszkańców miasta na przykładzie wybranych dzielnic Krakowa",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 270",
pages = "159-173",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/Content/109001/PDF/Biuletyn_KPZK_270_Semczuk_et_al.pdf?handler=pdf},
}
17
@misc{UEK:2168322503,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "37",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71},
}
18
@inbook{UEK:2168320727,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Zawoja jako wieś turystyczna - tradycje, opinie mieszkańców i perspektywy rozwoju",
booktitle = "Człowiek i jego działania - Spojrzenie geografa : prace dedykowane Profesorowi Włodzimierzowi Kurkowi",
pages = "341-354",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-64089-37-4",
}
19
@article{UEK:2168316423,
author = "Piotr Serafin and Bernadetta Zawilińska",
title = "Park narodowy w strefie podmiejskiej - ochrona przyrody a presja urbanizacyjna w Ojcowskim Parku Narodowym",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 174",
pages = "400-411",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/118550},
url = {http://journals.pan.pl/Content/103134/PDF/37_Serafin__.pdf?handler=pdf},
}
20
@article{UEK:2168309661,
author = "Mirosław Mika and Bernadetta Zawilińska",
title = "Przestrzeń chroniona parku narodowego jako czynnik atrakcyjności turystycznej i lokalnego rozwoju turystyki : przykład regionu Babiej Góry",
journal = "Prace i Studia Geograficzne",
number = "t. 61, z. 3",
pages = "85-94",
year = "2016",
url = {http://py.wgsr.uw.edu.pl/uploads/f_blank/news/t.61.z.3.art.5.pdf},
}
21
@article{UEK:2168311847,
author = "Mirosław Mika and Bernadetta Zawilińska",
title = "Babia Góra National Park as a Business Partner the in Local Economy : Exploring Cooperation Factors and Barriers",
journal = "Folia Geographica, Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis",
number = "vol. 58, no. 2",
pages = "22-34",
year = "2016",
url = {http://www.unipo.sk/public/media/25819/2016-Folia_Geographica-vol58-No2-Mika-Zawilinska.pdf},
}
22
@article{UEK:2168309167,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Postawy społeczności lokalnych wobec parku narodowego i rozwoju turystyki na przykładzie miejscowości w otoczeniu Babiej Góry",
journal = "Prace Geograficzne",
number = "z. 145",
pages = "7-30",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20833113PG.16.009.5398},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/7853/},
}
23
@misc{UEK:2168308679,
title = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2016",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/journal/95416},
}
24
@inbook{UEK:2168305765,
author = "Piotr Serafin and Andrzej Woźniak and Bernadetta Zawilińska",
title = "Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "29-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-830-1",
}
25
@book{UEK:2168303883,
author = "Bernadetta Zawilińska and Anna Wilkońska and Krzysztof Szpara",
title = "Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan na lata 2015-2020",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum UNEP/GRIP-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska",
year = "2016",
isbn = "978-83-932916-3-2",
}
26
@article{UEK:2168311185,
author = "Bernadetta Zawilińska and Krzysztof Szpara",
title = "Participative Model of Tourism Development Planning in a Region of High Natural Value : a Case Study of the Polish Carpathians",
journal = "Scientific Review of Physical Culture",
number = "Vol. 6, iss. 4",
pages = "242-253",
year = "2016",
url = {http://62.93.45.40/srpc/Articles/Volume-6/Issue-4/33.aspx},
}
27
@misc{UEK:2168343700,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Gospodarka Przestrzenna",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "[2] 8(69)",
pages = "22",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016},
}
28
@article{UEK:2168307311,
author = "Mirosław Mika and Bernadetta Zawilińska and Robert Pawlusinski",
title = "Exploring the Economic Impact of National Parks on the Local Economy : Functional Approach in the Context of Poland's Transition Economy",
journal = "Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography",
number = "vol. 10, no 1",
pages = "5-21",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.5719/hgeo.2016.101.1},
url = {http://humangeographies.org.ro/articles/101/a_10_1_mika.pdf},
}
29
@inbook{UEK:2168301217,
author = "Bernadetta Zawilińska and Anna Wilkońska and Krzysztof Szpara",
title = "Miejscowy potencjał turystyczny i zrównoważony rozwój turystyki w opinii oraz działaniach lokalnych samorządów",
booktitle = "Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach",
pages = "122-136",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska",
year = "2015",
isbn = "978-83-932916-2-5",
}
30
@book{UEK:2168301283,
author = "Mirosław Mika and Robert Pawlusiński and Bernadetta Zawilińska",
title = "Park narodowy a gospodarka lokalna : model relacji ekonomicznych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-64089-20-6",
}
31
@inbook{UEK:2168301219,
author = "Anna Wilkońska and Krzysztof Szpara and Bernadetta Zawilińska",
title = "Wizerunek turystyczny Beskidu Niskiego w świetle opinii uczestników targów turystycznych",
booktitle = "Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach",
pages = "168-181",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska",
year = "2015",
isbn = "978-83-932916-2-5",
}
32
@inbook{UEK:2168301223,
author = "Krzysztof Szpara and Bernadetta Zawilińska and Anna Wilkońska",
title = "Wybrane problemy rozwoju turystyki w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Karpackim w świetle badań ruchu turystycznego",
booktitle = "Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach",
pages = "182-194",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska",
year = "2015",
isbn = "978-83-932916-2-5",
}
33
@book{UEK:2168301215,
title = "Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska",
year = "2015",
isbn = "978-83-932916-2-5",
}
34
@article{UEK:2168303907,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "National Parks in the New Legal and Economic Environment",
journal = "Biblioteka Regionalisty",
number = "15",
pages = "113-122",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/br.2015.1.10},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/32975/Zawilinska_National_Parks_In_The_New_Legal_And_Economic_2015.pdf},
}
35
@inbook{UEK:2168296555,
author = "Halina Guzik and Piotr Serafin and Bernadetta Zawilińska",
title = "Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy",
pages = "201-224",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-763-2",
}
36
@inbook{UEK:2168305515,
author = "Mirosław Mika and Bernadetta Zawilińska",
title = "National Park's Impact on the Local Development According to the New Paradigm of Protected Areas' Operation : Experience from Polish Economy",
booktitle = "Proceedings of the Third International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Science",
pages = "418-434",
adress = "Dubai",
publisher = "Middlesex University",
year = "2015",
url = {https://drive.google.com/file/d/0B5FUhfGcWwxBbjQwUmEtX3BZVzg/view?usp=sharing},
isbn = "978-9948-18-984-8",
}
37
@article{UEK:2168297131,
author = "Mirosław Mika and Bernadetta Zawilińska",
title = "Ekonomiczna funkcja parków narodowych w gospodarce lokalnej : założenia teoretyczne i koncepcja badań",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "161",
pages = "385-392",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112257/edition/97523/content},
}
38
@article{UEK:2168279243,
author = "Bernadetta Zawilińska and Artur Hołuj",
title = "Impact of Protected Areas on the Development of Suburban Areas : the Case of Kraków Metropolitan Area",
journal = "European Spatial Research and Policy",
number = "vol. 21, no. 1",
pages = "137-155",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/esrp-2014-0010},
url = {http://esrap.geo.uni.lodz.pl/uploads/publications/articles/v21n1/Bernadetta%20ZAWILI%C5%83SKA,%20Artur%20HO%C5%81UJ.pdf},
}
39
@book{UEK:2168285271,
title = "Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Wierchy Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-62473-48-9",
}
40
@inbook{UEK:2168317647,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Pekin",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "67",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
41
@inbook{UEK:2168317389,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Kaukaz",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "42",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
42
@book{UEK:2168286823,
author = "Bogusław Luchter and Piotr Serafin and Jerzy Wrona and Bernadetta Zawilińska",
title = "Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
edition = "Wyd. II rozszerzone i uaktualnione",
isbn = "978-83-7252-679-3",
}
43
@inbook{UEK:2168317357,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Kalahari",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "39",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
44
@inbook{UEK:2168317641,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Park Narodowy Yellowstone",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "65-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
45
@inbook{UEK:2168317237,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Góry Skaliste",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "30",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
46
@inbook{UEK:2168317549,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Namib",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "58",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
47
@inbook{UEK:2168317451,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Lhasa",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "47",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
48
@inbook{UEK:2168317793,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Tybet",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "86",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
49
@inbook{UEK:2168317767,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Szanghaj",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "82-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
50
@inbook{UEK:2168286909,
author = "Bernadetta Zawilińska and Wojciech Strzelczyk",
title = "Activities of National Parks as a Source of Revenue for Their Communes : Case Study of Babia Góra National Park",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "211-226",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2014",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol13.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-62550-98-2",
}
51
@inbook{UEK:2168317699,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Sahara",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "73",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
52
@inbook{UEK:2168317383,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Karpaty",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "41",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
53
@inbook{UEK:2168317427,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Krym",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "45",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
54
@inbook{UEK:2168317313,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Himalaje",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
55
@inbook{UEK:2168316983,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Ararat",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "11",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
56
@inbook{UEK:2168285269,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Park narodowy a rozwój gospodarczy w czasach Jana Gwalberta Pawlikowskiego i obecnie",
booktitle = "Jan Gwalbert Pawlikowski : humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki",
pages = "181-198",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Wierchy Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-62473-48-9",
}
57
@article{UEK:2168295147,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Ekonomiczna wartość obszarów chronionych : zarys problematyki i metodyka badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (936)",
pages = "113-129",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0936.1208},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/677},
}
58
@inbook{UEK:2168316971,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Anatolia",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "10",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
59
@inbook{UEK:2168317653,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Pireneje",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "68",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
60
@inbook{UEK:2168317141,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Czarnobyl",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "21",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
61
@inbook{UEK:2168317331,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Istria",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "35",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
62
@inbook{UEK:2168316963,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Alpy",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "8-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
63
@inbook{UEK:2168317077,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Berlin",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "15-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
64
@inbook{UEK:2168317167,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Dubrownik",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "24",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
65
@unpublished{UEK:2168301809,
author = "Halina Guzik and Piotr Serafin and Bernadetta Zawilińska",
title = "Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "300-323",
year = "2014",
}
66
@inbook{UEK:2168317003,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Atakama",
booktitle = "Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza",
pages = "13",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-654-0",
}
67
@article{UEK:2168279239,
author = "Beata Pater and Bernadetta Zawilińska",
title = "Zmiany w finansowaniu parków narodowych w Polsce na przykładzie Babiogórskiego oraz Ojcowskiego Parku Narodowego",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "1(48)",
pages = "164-177",
year = "2014",
url = {https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/11/11},
}
68
@unpublished{UEK:2168290255,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Podstawy metodologiczne wyceny wartości przestrzeni w rachunku ekonomicznym zagospodarowania miast i regionów",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2",
pages = "64-74",
year = "2013",
}
69
@article{UEK:2168262180,
author = "Bernadetta Zawilińska and Mirosław Mika",
title = "National Parks and Local Development in Poland : a Municipal Perspective",
journal = "Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography",
number = "7.1",
pages = "43-52",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5719/hgeo.2013.71.43},
url = {http://humangeographies.org.ro/articles/71/7_1_13_4_mika.pdf},
}
70
@misc{UEK:2168279667,
author = "Małgorzata Fedas and Karolina Fidyk and Katarzyna Śliwa-Martinez and Jadwiga Środulska-Wielgus and Krzysztof Wielgus and Bernadetta Zawilińska",
title = "Koncepcja rozwoju Szlaku Kultury Wołoskiej : ekspertyza opracowana w ramach grupy roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki projektu Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym Domem aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego",
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2013",
url = {http://www.porozumieniekarpackie.pl/246,pobierz,ekspertyza-koncepcja-rozwoju-szlaku-kultury-woloskiej.htm},
}
71
@article{UEK:2168262186,
author = "Artur Hołuj and Bernadetta Zawilińska",
title = "Planning Documents Issued in Poland at the Municipal Level : Example of the Krakow Metropolitan Area",
journal = "Journal of Settlements and Spatial Planning",
number = "vol. 4, no. 1",
pages = "119-127",
year = "2013",
url = {http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_1_2013/14JSSP012013.pdf},
}
72
@inbook{UEK:2168262158,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Landscape Parks and the Development of Tourism in the Protected Areas of the Polish Carpathians",
booktitle = "The Carpathians : Integrating Nature and Society Towards Sustainability",
pages = "461-476",
adress = "New York",
publisher = "Springer",
year = "2013",
issn = "1431-6250",
isbn = "978-3-642-12724-3",
}
73
@unpublished{UEK:2168290253,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Ekonomiczne aspekty funkcjonowania przyrodniczych obszarów chronionych w świetle polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2",
pages = "54-63",
year = "2013",
}
74
@article{UEK:2168263328,
author = "Tadeusz Kudłacz and Bernadetta Zawilińska",
title = "Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w uniwersytetach ekonomicznych",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 251",
pages = "53-64",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/95960/edition/82719/content},
}
75
@inbook{UEK:2168261804,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Tradycje i aktualny stan rozwoju agroturystyki w Polsce",
booktitle = "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny",
pages = "23-36",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Starostwo Powiatowe",
year = "2012",
url = {http://www.pwsz-ns.edu.pl/images/pwsz/uczelnia/wydawnictwo-naukowe/publikacje-w-ramach-wspolpracy/sadecki_zeszyt_naukowy_2.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-62735-01-3",
}
76
@inbook{UEK:2168262364,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Europa Północna",
booktitle = "Regiony turystyczne świata. Cz. 1",
pages = "169-199",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-01-17227-5",
}
77
@inbook{UEK:2168262372,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Europa Wschodnia",
booktitle = "Regiony turystyczne świata. Cz. 1",
pages = "259-291",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-01-17227-5",
}
78
@unpublished{UEK:2168266368,
author = "Patrycja Brańka and Artur Hołuj and Bernadetta Zawilińska",
title = "Ekonomiczne skutki planowania przestrzennego w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w świetle badań ankietowych",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu",
pages = "89-158",
year = "2012",
}
79
@article{UEK:2168227930,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Obszary chronione - bariery czy stymulanty rozwoju lokalnego?",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 2",
pages = "259-269",
year = "2012",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111330/edition/96607/content},
}
80
@misc{UEK:2168306101,
author = "Tadeusz Kudłacz and Konrad Dudzik and Artur Hołuj and Dominika Hołuj and Janusz Jeżak and Andrzej Woźniak and Bernadetta Zawilińska",
title = "Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2012",
}
81
@article{UEK:2168262152,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Rola studenckich kół przewodnickich w szkoleniu kadr turystycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej",
number = "1",
pages = "59-73",
year = "2012",
url = {http://www.wste.edu.pl/dokument/publikacja/ZN_DRUK.pdf},
}
82
@misc{UEK:2168305975,
author = "Tadeusz Kudłacz and Konrad Dudzik and Artur Hołuj and Dominika Hołuj and Janusz Jeżak and Andrzej Woźniak and Bernadetta Zawilińska",
title = "Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów",
adress = "Kielce",
publisher = "b.w.",
year = "2011",
}
83
@misc{UEK:2168306077,
author = "Tadeusz Kudłacz and Konrad Dudzik and Artur Hołuj and Dominika Hołuj and Janusz Jeżak and Andrzej Woźniak and Bernadetta Zawilińska",
title = "Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie",
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2011",
}
84
@inbook{UEK:2168261776,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Baza i dostępność komunikacyjna",
booktitle = "Kraków jako ośrodek turystyczny",
pages = "127-145",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-88424-60-1",
}
85
@unpublished{UEK:2168257996,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Obszary chronione - bariery czy stymulanty dotychczasowego i przyszłego rozwoju lokalnego?",
booktitle = "Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania",
pages = "102-112",
year = "2011",
}
86
@misc{UEK:2168279695,
author = "Tadeusz Kudłacz",
title = "Raport regionalny województwo lubuskie : (wersja robocza)",
adress = "Zielona Góra, Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2011",
url = {http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Raport%20regionalny-%20Wojew%C3%B3dztwo%20Lubuskie.pdf},
}
87
@book{UEK:51997,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-490-4",
}
88
@inbook{UEK:2165640335,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Turystyka w zrównoważonym rozwoju międzynarodowego rezerwatu biosfery Karpaty Wschodnie",
booktitle = "Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli",
pages = "223-244",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-488-1",
}
89
@article{UEK:53130,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "821",
pages = "129-144",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169647202},
}
90
@inbook{UEK:51256,
author = "Robert Pawlusiński and Bernadetta Zawilińska",
title = "Rola geografii w kształceniu kadr dla gospodarki turystycznej",
booktitle = "Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych",
pages = "235-247",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-476-8",
}
91
@article{UEK:2165793725,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Turystyka przyrodnicza w rozwoju polskich regionów",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 131",
pages = "123-135",
adress = "",
year = "2010",
}
92
@inbook{UEK:2166120879,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe stref przygranicznych w Polsce podstawą rozwoju transgranicznych produktów ekoturystycznych",
booktitle = "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny",
pages = "115-124",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu",
year = "2010",
url = {http://www.pwsz-ns.edu.pl/images/pwsz/uczelnia/wydawnictwo-naukowe/publikacje-w-ramach-wspolpracy/sadecki_zeszyt_naukowy_1.pdf},
issn = "2082-6362",
isbn = "978-83-62735-00-6",
}
93
@article{UEK:53227,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Działalność lokalnych organizacji turystycznych w Karpatach Polskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "842",
pages = "103-119",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170656130},
}
94
@book{UEK:2166184265,
author = "Piotr Mikołajczyk and Elżbieta Wołoszyńska and Monika Ochwat-Marcinkiewicz and Małgorzata Fedas and Pamela McCarthy and Katarzyna Śliwa and Bernadetta Zawilińska and Dawid Jan Maciuszek",
title = "Turystyka przyjazna środowisku : poradnik wdrażania w polskich Karpatach",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Centrum UNEP/GRID-Warszawa",
year = "2009",
}
95
@inbook{UEK:2168279659,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Tybet - pociągiem na dach świata",
booktitle = "Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 4",
pages = "139-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie",
year = "2009",
url = {http://www.wsp.krakow.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_4/artykuly_4/zawiliniska_tybet.pdf},
isbn = "83-919079-6-1",
}
96
@inbook{UEK:2162111084,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach)",
booktitle = "Zrównoważony rozwój turystyki",
pages = "337-350",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7378-410-9",
}
97
@article{UEK:2165786012,
author = "Jerzy Wrona and Bernadetta Zawilińska",
title = "Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych Konferencja naukowa z okazji 50-lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : Kraków, 6-7.11.2008",
journal = "Czasopismo Geograficzne",
number = "T. 79, z. 3",
pages = "320-322",
year = "2008",
}
98
@inbook{UEK:2168279673,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Cooperation of the Landscape Parks Management in the Polish Carpathians with Local Governments and Non-governmental Organizations",
booktitle = "Sustainable Tourism in the Montane Protected Areas : Building Partnership between NGOs' and Managers of Protected Areas : III International Seminar on Mountain Tourism : Sucha Beskidzka, Poland, 25-28 October 2007 : seminar raport",
pages = "24-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Eko-Tourist sp. z o.o.",
year = "2008",
url = {http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v9zE5yu7-30J:www.nfi.at/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_view%26gid%3D83+&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-a},
}
99
@misc{UEK:2166249473,
author = "Robert Faracik and Włodzimierz Kurek and Mirosław Mika and Robert Pawlusiński and Elżbieta Pitrus and Bartosz Piziak and Danuta Ptaszycka-Jackowska and Katarzyna Rotter-Jarzębińska and Anna Wilkońska and Bernadetta Zawilińska",
title = "Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2008",
url = {},
}
100
@inbook{UEK:2168279661,
author = "Bernadetta Zawilińska and Jacek Jasiński",
title = "Podróż do środka Azji - Kirgistan i Uzbekistan",
booktitle = "Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie. T. 3",
pages = "41-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie",
year = "2007",
url = {http://www.ap.krakow.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_3/czesc_druga_2007_2.pdf},
isbn = "83-919079-1-0",
}
101
@inbook{UEK:2166184661,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Turystyka w działalności parków krajobrazowych w Karpatach",
booktitle = "Studia nad turystyką. [2], Prace geograficzne i regionalne",
pages = "303-311",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-88424-35-9",
}
102
@article{UEK:51137,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Działania władz lokalnych w rozwoju turystyki w karpackich parkach krajobrazowych",
journal = "Prace Geograficzne",
number = "z. 117",
pages = "181-193",
adress = "",
year = "2007",
url = {http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=pg11713¬ka=QmVybmFkZXR0YSBaYXdpbGlufXNrYSAyMDA3IER6aWFsfWFuaWEgd2x9YWR6IGxva2FsbnljaCB3IHJvendvanUgdHVyeXN0eWtpIHcga2FycGFja2ljaCBwYXJrYWNoIGty},
}
103
@article{UEK:51041,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Osobowy ruch graniczny w polskich Karpatach w latach 2000-2003",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "746",
pages = "105-124",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150527993},
}
104
@inbook{UEK:2166120929,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Turystyka w karpackich parkach krajobrazowych objętych siecią obszarów Natura 2000 : Tourism in Carpathian Landscape Parks Covered with the Network of the Natura 2000 Areas",
booktitle = "Turystyka w obszarach Natura 2000",
pages = "121-135",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2007",
isbn = "978-83-7338-342-5",
}
105
@inbook{UEK:2165788535,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Rozwój lokalny a turystyka w karpackich parkach krajobrazowych",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka",
pages = "225-242",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-359-4",
}
106
@inbook{UEK:2165797726,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Poprawa przepustowości granicy państwowej czynnikiem aktywizacji Euroregionu Beskidy",
booktitle = "Rozwój Euroregionu Beskidy IV : samorządy i fundusze unijne : tworzenie ramowych warunków rozwoju : materiały Międzynarodowej Konferencji, Žilina 14 czerwca 2006",
pages = "311-319",
adress = "Bielsko-Biała; Žilina; Žilinska Univerzita v; Žilinie. Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2006",
isbn = "83-922148-6-2",
}
107
@inbook{UEK:2167664452,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Karpaty jako region turystyczny",
booktitle = "Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 2002-2004. T. 2",
pages = "144-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie",
year = "2005",
url = {http://www.ap.krakow.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_2/karpaty_region_turystyczny_2005.pdf},
isbn = "83-919079-5-3",
}
108
@article{UEK:2166048550,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Rola parków krajobrazowych w rozwoju turystyki (na przykładzie parków krajobrazowych w Karpatach)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Prace z Zakresu Ekonomii",
number = "1",
pages = "85-93",
year = "2004",
}
109
@article{UEK:2168279715,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Opportunities for Ecotourism Development in the Magurski National Park and Its Buffer Zone",
journal = "Prace Geograficzne",
number = "z. 111",
pages = "157-168",
year = "2003",
url = {http://denali.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=00004111¬ka=QmVybmFkZXR0YSBaYXdpbGlufXNrYSAyMDAzIE9wcG9ydHVuaXRpZXMgZm9yIGVjb3RvdXJpc20gZGV2ZWxvcG1lbnQgaW4gdGhlIE1hZ3Vyc2tpIE5hdGlvbmFsIFBhcg==},
}
110
@article{UEK:2168223252,
author = "Bernadetta Zawilińska",
title = "Funkcjonowanie studenckich kół przewodników górskich w Polsce",
journal = "Folia Turistica",
number = "13",
pages = "101-120",
year = "2002",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID