Publications of the selected author
1

Title:
Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie = Using Metrics to Measure the Human Resource Function in a Company
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2011) , s. 171-184. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53099
article
2

Title:
Restrukturyzacja a zarządzanie zmianą - próba uporządkowania pojęć = Restructuring and Change Management - the Trial of Making Distinctions
Source:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój = Dilemmas of Contemporary Enterprises in the Restructuring Process : Diversification - Integration - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 15-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-85-3
Nr:
2168219978
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Globalizacja w służbie społeczeństwu - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania współczesnych przedsiębiorstw = Globalization Based on Social Responsibility - Dynamic Change of Business Condition in Contemporary Economy
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2011) , s. 146-155. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168223572
article
4

Title:
Selection of an Area for Research as the Most Significant Stage of HR Benchmarking Methodology
Source:
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011, s. 263-277 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-35-8
Nr:
2166539335
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Wykorzystanie analizy wskaźnikowej zasobów ludzkich dla celów porównawczych = The Use of Human Resources Indexes Analysis for Benchmarking
Source:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 311-324. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
Nr:
2165720352
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Title:
Źródła informacji oraz problem wyboru partnera porównań w benchmarkingu personalnym = Source of Information and the Problem of Choosing a Comparison Company for Human Resouces Benchmarking
Source:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Warszawa: Difin, 2010, s. 212-223. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
Nr:
2162077819
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Benchmarking personalny w zarządzaniu zmianą w koncernie międzynarodowym
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
368 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-166
Nr:
52062
doctoral dissertation
8

Title:
Benchmarking personalny jako narzędzie zarządzania zmianą w procesie rozwoju przedsiębiorstwa
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Prorozwojowe aspekty kreowania wartości przedsiębiorstwa w okresie transformacji / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI2010, s. 72-121
Research program:
26/KEiOP/3/2010/S/539
Signature:
NP-1095/Magazyn
Nr:
2168326953
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Title:
Mistakes and Pitfalls of Personal Benchmarking and the Ways to Avoid Them
Source:
Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 119-126. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-8-3
Nr:
2161894127
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Opór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw = Resistance to Change in a Company's External Development Process
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 836 (2010) , s. 195-214. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51642
article
11

Title:
Współczesne koncepcje i rodzaje benchmarkingu : próba syntezy = Contemporary Concepts and Forms of Benchmarking#a Synthesis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 836 (2010) , s. 241-252. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51667
article
12

Title:
Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 97-103 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-2935-0
Nr:
2166028109
chapter in monograph
13

Author:
Title:
Implementacja zmian w przedsiębiorstwie a zmiany kultury organizacyjnej = Implementation of Change in Contemporary Enterprises and the Change of Company Culture
Source:
Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim / red. Marta Juchnowicz - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009, s. 86-98. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-681-8
Nr:
2164951315
chapter in monograph
14

Title:
Outsourcing in the Area of Outplacement Activities as a Method of Employment Restructuring
Source:
Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 147-156. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-8-7
Nr:
2168222946
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Ewolucja funkcji personalnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty, kierunki oraz efekty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2009, s. 88-112
Signature:
NP-1285/Magazyn
Nr:
2168243496
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Title:
Rola lidera w kreowaniu zachowań rozwojowych przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji i globalizacji
Source:
Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2009, s. 257-271. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Częstochowska ; nr 160)
ISBN:
987-83-7193-435-3
Nr:
2168301995
chapter in monograph
17

Author:
Title:
Tworzenie integracyjnych zespołów roboczych jako warunek powodzenia fuzji i przejęć w obszarze zasobów ludzkich = Creation of Integration's Teams as a Condition of Successful M&A in Human Resources Field
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 341-349. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
2165725975
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Od zarządzania do przywództwa = From Management to Leadership
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2008) , s. 51-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50228
article
19

Title:
Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o. : raport końcowy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
210 s.: il.; 30 cm.
Nr:
2168246436
report
20

Title:
Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o. : raport syntetyczny
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
56 s.: il.; 30 cm.
Nr:
2168246438
report
21

Author:
Title:
Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zmiany = The Role of Corporate Culture in Change Process
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (133) (2008) , s. 123-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50211
article
22

Author:
Title:
Badanie zaangażowania pracowników jako narzędzie diagnozy i doskonalenia jakości zarządzania zasobami ludzkimi = Employee Engagement Survey as a Tool of Human Resources Management Development
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 31 (2008) , s. 341-353. - Tytuł numeru: Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165823633
article
23

Author:
Title:
Rola konsultantów zewnętrznych i wewnętrznych w przezwyciężaniu oporu wobec zmian = The Role of External and Internal Consultants in Overcoming the Fear of Changes
Source:
Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i zmienność = Conditions of Enterprise : Diversity and Changeability / red. Kazimierz Jaremczuk - Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2008, s. 672-685. - Summ.
ISBN:
978-83-8963985-1
Nr:
2165922212
chapter in monograph
24

Title:
Czynnik ludzki w procesie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kierunki, dynamika i efekty rozwoju przedsiębiorstw - problemy, wyzwania i zagrożenia / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI2008, s. 83-116
Signature:
NP-1245/Magazyn
Nr:
2165604750
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Zarządzanie wartością : prowartościowa motywacja = Value Based Management : Pro-value Motivation
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 66 (2008) , s. 16-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2165722354
article
26

Title:
Restrukturyzacja jako instrument kształtowania wartości przedsiębiorstwa i zarządzania jego rozwojem
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI2007, s. 96-121
Signature:
NP-1185/Magazyn
Nr:
2165600888
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
Kształtowanie wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI2007, s. 44-95
Signature:
NP-1185/Magazyn
Nr:
2165600866
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Author:
Title:
Metodyka implementacji zmian = Methodology of Change Implementation
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2007) , s. 11-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50231
article
29

Author:
Title:
Potencjał restrukturyzacyjny w poszczególnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa = Restructuring Potential in Variouse Phases of Company's Life Cycle
Source:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 645-652. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166126708
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
Skuteczna adaptacja czynnika ludzkiego do zmian w przedsiębiorstwie
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (2007) , s. 22-25. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51127
article
31

Title:
Kreowanie wartości w procesie motywowania i oceny działalności organów zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI2006, s. 52-72
Signature:
NP-1128/Magazyn
Nr:
2168286571
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Author:
Title:
Wybór optymalnego programu zwolnień grupowych jako warunek skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa = The Choice of Optimal Personnel Restructuring Program as a Crucial Condition of Successful Enterprise Restructuring
Source:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 509-519. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165769828
chapter in monograph
See main document
1
Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie = Using Metrics to Measure the Human Resource Function in a Company / Anna BALCEREK-WIESZALA // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2011), s. 171-184. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
2
Restrukturyzacja a zarządzanie zmianą - próba uporządkowania pojęć = Restructuring and Change Management - the Trial of Making Distinctions / Ryszard BOROWIECKI, Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój = Dilemmas of Contemporary Enterprises in the Restructuring Process : Diversification - Integration - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 15-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-85-3
3
Globalizacja w służbie społeczeństwu - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania współczesnych przedsiębiorstw = Globalization Based on Social Responsibility - Dynamic Change of Business Condition in Contemporary Economy / Ryszard BOROWIECKI, Anna BALCEREK-WIESZALA // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2011), s. 146-155. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
4
Selection of an Area for Research as the Most Significant Stage of HR Benchmarking Methodology / Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011. - S. 263-277. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-35-8
5
Wykorzystanie analizy wskaźnikowej zasobów ludzkich dla celów porównawczych = The Use of Human Resources Indexes Analysis for Benchmarking / Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 311-324. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-20-4
6
Źródła informacji oraz problem wyboru partnera porównań w benchmarkingu personalnym = Source of Information and the Problem of Choosing a Comparison Company for Human Resouces Benchmarking / Anna BALCEREK // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 212-223. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-170-5
7
Benchmarking personalny w zarządzaniu zmianą w koncernie międzynarodowym / Anna BALCEREK-WIESZALA ; Promotor: Ryszard BOROWIECKI. - Kraków, 2010. - 368 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001860
8
Benchmarking personalny jako narzędzie zarządzania zmianą w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / Ryszard BOROWIECKI, Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Prorozwojowe aspekty kreowania wartości przedsiębiorstwa w okresie transformacji / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2010), s. 72-121
9
Mistakes and Pitfalls of Personal Benchmarking and the Ways to Avoid Them / Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 119-126. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-8-3
10
Opór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw = Resistance to Change in a Company's External Development Process / Anna BALCEREK-WIESZALA, Wojciech SZYMLA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010), s. 195-214. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168186923. - ISSN 1898-6447
11
Współczesne koncepcje i rodzaje benchmarkingu : próba syntezy = Contemporary Concepts and Forms of Benchmarking#a Synthesis / Anna BALCEREK-WIESZALA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010), s. 241-252. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168187165. - ISSN 1898-6447
12
Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - S. 97-103. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-2935-0
13
Implementacja zmian w przedsiębiorstwie a zmiany kultury organizacyjnej = Implementation of Change in Contemporary Enterprises and the Change of Company Culture / Anna BALCEREK // W: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim / red. Marta Juchnowicz. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - (HR). - S. 86-98. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-681-8
14
Outsourcing in the Area of Outplacement Activities as a Method of Employment Restructuring / Anna BALCEREK, Tomasz BOBER // W: Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 147-156. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-8-7
15
Ewolucja funkcji personalnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / Anna BALCEREK-WIESZALA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty, kierunki oraz efekty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2009), s. 88-112
16
Rola lidera w kreowaniu zachowań rozwojowych przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji i globalizacji / Ryszard BOROWIECKI, Anna BALCEREK // W: Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Felicjan Bylok, Mirosław Harciarek. - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2009. - (Seria Monografie, ISSN 0860-5017 ; nr 160). - S. 257-271. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 987-83-7193-435-3
17
Tworzenie integracyjnych zespołów roboczych jako warunek powodzenia fuzji i przejęć w obszarze zasobów ludzkich = Creation of Integration's Teams as a Condition of Successful M&A in Human Resources Field / Anna BALCEREK // W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 341-349. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-9-0
18
Od zarządzania do przywództwa = From Management to Leadership / Anna BALCEREK // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2008), s. 51-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
19
Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o. : raport końcowy / Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ, Maciej WALCZAK, Anna BALCEREK, Teresa WOLNY ; kierownik zespołu: Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 210 s. : il. ; 30 cm
20
Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o. : raport syntetyczny / Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ, Maciej WALCZAK, Anna BALCEREK, Teresa WOLNY ; kierownik zespołu: Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 56 s. : il. ; 30 cm
21
Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zmiany = The Role of Corporate Culture in Change Process / Anna BALCEREK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (133) (2008), s. 123-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
22
Badanie zaangażowania pracowników jako narzędzie diagnozy i doskonalenia jakości zarządzania zasobami ludzkimi = Employee Engagement Survey as a Tool of Human Resources Management Development / Anna BALCEREK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 31 (2008), s. 341-353. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
23
Rola konsultantów zewnętrznych i wewnętrznych w przezwyciężaniu oporu wobec zmian = The Role of External and Internal Consultants in Overcoming the Fear of Changes / Anna BALCEREK // W: Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i zmienność = Conditions of Enterprise : Diversity and Changeability / red. Kazimierz Jaremczuk. - Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2008. - S. 672-685. - Summ. - ISBN 978-83-8963985-1
24
Czynnik ludzki w procesie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa / Anna BALCEREK, Wojciech SZYMLA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kierunki, dynamika i efekty rozwoju przedsiębiorstw - problemy, wyzwania i zagrożenia / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2008), s. 83-116
25
Zarządzanie wartością : prowartościowa motywacja = Value Based Management : Pro-value Motivation / Anna BALCEREK, Andrzej JAKI // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 66 (2008), s. 16-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
26
Restrukturyzacja jako instrument kształtowania wartości przedsiębiorstwa i zarządzania jego rozwojem / Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Anna BALCEREK // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2007), s. 96-121
27
Kształtowanie wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Andrzej JAKI, Anna BALCEREK // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2007), s. 44-95
28
Metodyka implementacji zmian = Methodology of Change Implementation / Anna BALCEREK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2007), s. 11-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
29
Potencjał restrukturyzacyjny w poszczególnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa = Restructuring Potential in Variouse Phases of Company's Life Cycle / Anna BALCEREK // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 645-652. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
30
Skuteczna adaptacja czynnika ludzkiego do zmian w przedsiębiorstwie / Anna BALCEREK // Przegląd Organizacji. - nr 5 (2007), s. 22-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
31
Kreowanie wartości w procesie motywowania i oceny działalności organów zarządzania przedsiębiorstwem / Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Anna BALCEREK // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2006), s. 52-72
32
Wybór optymalnego programu zwolnień grupowych jako warunek skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa = The Choice of Optimal Personnel Restructuring Program as a Crucial Condition of Successful Enterprise Restructuring / Anna BALCEREK // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 509-519. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
1
Balcerek-Wieszala A., (2011), Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 171-184.
2
Borowiecki R., Balcerek-Wieszala A., (2011), Restrukturyzacja a zarządzanie zmianą - próba uporządkowania pojęć. [W:] op., BOROWIECKI R., JAKI A. (red.), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 15-32.
3
Borowiecki R., Balcerek-Wieszala A., (2011), Globalizacja w służbie społeczeństwu - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania współczesnych przedsiębiorstw, "Współczesne Zarządzanie ", nr 1, s. 146-155.
4
Balcerek-Wieszala A., (2011), Selection of an Area for Research as the Most Significant Stage of HR Benchmarking Methodology. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management, Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], s. 263-277.
5
Balcerek-Wieszala A., (2010), Wykorzystanie analizy wskaźnikowej zasobów ludzkich dla celów porównawczych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 311-324.
6
Balcerek A., (2010), Źródła informacji oraz problem wyboru partnera porównań w benchmarkingu personalnym. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Warszawa : Difin, s. 212-223.
7
Balcerek-Wieszala A., (2010), Benchmarking personalny w zarządzaniu zmianą w koncernie międzynarodowym, Prom. Borowiecki R., Kraków : , 368 k.
8
Borowiecki R., Balcerek-Wieszala A., (2010), Benchmarking personalny jako narzędzie zarządzania zmianą w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Prorozwojowe aspekty kreowania wartości przedsiębiorstwa w okresie transformacji, s. 72-121.
9
Balcerek-Wieszala A., (2010), Mistakes and Pitfalls of Personal Benchmarking and the Ways to Avoid Them. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 119-126.
10
Balcerek-Wieszala A., Szymla W., (2010), Opór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 195-214; https://bazekon.uek.krakow.pl/168186923
11
Balcerek-Wieszala A., (2010), Współczesne koncepcje i rodzaje benchmarkingu : próba syntezy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 241-252; https://bazekon.uek.krakow.pl/168187165
12
Balcerek-Wieszala A., (2010), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Wawak T. (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, T. 1, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 97-103.
13
Balcerek A., (2009), Implementacja zmian w przedsiębiorstwie a zmiany kultury organizacyjnej. [W:] Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 86-98.
14
Balcerek A., Bober T., (2009), Outsourcing in the Area of Outplacement Activities as a Method of Employment Restructuring. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 147-156.
15
Balcerek-Wieszala A., (2009), Ewolucja funkcji personalnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty, kierunki oraz efekty rozwoju przedsiębiorstw, s. 88-112.
16
Borowiecki R., Balcerek A., (2009), Rola lidera w kreowaniu zachowań rozwojowych przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji i globalizacji. [W:] Bylok F., Harciarek M. (red.), Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi (Monografie - Politechnika Częstochowska; nr 160), Częstochowa : Politechnika Częstochowska, s. 257-271.
17
Balcerek A., (2008), Tworzenie integracyjnych zespołów roboczych jako warunek powodzenia fuzji i przejęć w obszarze zasobów ludzkich. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 341-349.
18
Balcerek A., (2008), Od zarządzania do przywództwa, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 51-61.
19
Borowiecki R., Czekaj J., Walczak M., Balcerek A., Wolny T., (2008), Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o.: raport końcowy, Czekaj J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 210 s.
20
Borowiecki R., Czekaj J., Walczak M., Balcerek A., Wolny T., (2008), Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o.: raport syntetyczny, Czekaj J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 56 s.
21
Balcerek A., (2008), Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zmiany, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (133), s. 123-137.
22
Balcerek A., (2008), Badanie zaangażowania pracowników jako narzędzie diagnozy i doskonalenia jakości zarządzania zasobami ludzkimi, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 31, s. 341-353.
23
Balcerek A., (2008), Rola konsultantów zewnętrznych i wewnętrznych w przezwyciężaniu oporu wobec zmian. [W:] Jaremczuk K. (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i zmienność, Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, s. 672-685.
24
Balcerek A., Szymla W., (2008), Czynnik ludzki w procesie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kierunki, dynamika i efekty rozwoju przedsiębiorstw - problemy, wyzwania i zagrożenia, s. 83-116.
25
Balcerek A., Jaki A., (2008), Zarządzanie wartością : prowartościowa motywacja, "Świat Nieruchomości", nr 66, s. 16-23.
26
Borowiecki R., Jaki A., Balcerek A., (2007), Restrukturyzacja jako instrument kształtowania wartości przedsiębiorstwa i zarządzania jego rozwojem. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw, s. 96-121.
27
Jaki A., Balcerek A., (2007), Kształtowanie wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw, s. 44-95.
28
Balcerek A., (2007), Metodyka implementacji zmian, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12, s. 11-18.
29
Balcerek A., (2007), Potencjał restrukturyzacyjny w poszczególnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 645-652.
30
Balcerek A., (2007), Skuteczna adaptacja czynnika ludzkiego do zmian w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 22-25.
31
Borowiecki R., Jaki A., Balcerek A., (2006), Kreowanie wartości w procesie motywowania i oceny działalności organów zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa, s. 52-72.
32
Balcerek A., (2006), Wybór optymalnego programu zwolnień grupowych jako warunek skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 509-519.
1
@article{UEK:53099,
author = "Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "171-184",
year = "2011",
}
2
@inbook{UEK:2168219978,
author = "Ryszard Borowiecki and Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Restrukturyzacja a zarządzanie zmianą - próba uporządkowania pojęć",
booktitle = "Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój",
pages = "15-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-85-3",
}
3
@article{UEK:2168223572,
author = "Ryszard Borowiecki and Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Globalizacja w służbie społeczeństwu - dynamiczna zmiana warunków gospodarowania współczesnych przedsiębiorstw",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "1",
pages = "146-155",
year = "2011",
}
4
@inbook{UEK:2166539335,
author = "Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Selection of an Area for Research as the Most Significant Stage of HR Benchmarking Methodology",
booktitle = "Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management",
pages = "263-277",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-35-8",
}
5
@inbook{UEK:2165720352,
author = "Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Wykorzystanie analizy wskaźnikowej zasobów ludzkich dla celów porównawczych",
booktitle = "Współczesne problemy analizy ekonomicznej",
pages = "311-324",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-20-4",
}
6
@inbook{UEK:2162077819,
author = "Anna Balcerek",
title = "Źródła informacji oraz problem wyboru partnera porównań w benchmarkingu personalnym",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki",
pages = "212-223",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-170-5",
}
7
@unpublished{UEK:52062,
author = "Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Benchmarking personalny w zarządzaniu zmianą w koncernie międzynarodowym",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001860},
}
8
@unpublished{UEK:2168326953,
author = "Ryszard Borowiecki and Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Benchmarking personalny jako narzędzie zarządzania zmianą w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Prorozwojowe aspekty kreowania wartości przedsiębiorstwa w okresie transformacji ",
pages = "72-121",
year = "2010",
}
9
@inbook{UEK:2161894127,
author = "Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Mistakes and Pitfalls of Personal Benchmarking and the Ways to Avoid Them",
booktitle = "Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring",
pages = "119-126",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-8-3",
}
10
@article{UEK:51642,
author = "Anna Balcerek-Wieszala and Wojciech Szymla",
title = "Opór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "836",
pages = "195-214",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168186923},
}
11
@article{UEK:51667,
author = "Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Współczesne koncepcje i rodzaje benchmarkingu : próba syntezy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "836",
pages = "241-252",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168187165},
}
12
@inbook{UEK:2166028109,
author = "Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 1",
pages = "97-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-233-2935-0",
}
13
@inbook{UEK:2164951315,
author = "Anna Balcerek",
title = "Implementacja zmian w przedsiębiorstwie a zmiany kultury organizacyjnej",
booktitle = "Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim",
pages = "86-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-681-8",
}
14
@inbook{UEK:2168222946,
author = "Anna Balcerek and Tomasz Bober",
title = "Outsourcing in the Area of Outplacement Activities as a Method of Employment Restructuring",
booktitle = "Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects",
pages = "147-156",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-8-7",
}
15
@unpublished{UEK:2168243496,
author = "Anna Balcerek-Wieszala",
title = "Ewolucja funkcji personalnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty, kierunki oraz efekty rozwoju przedsiębiorstw ",
pages = "88-112",
year = "2009",
}
16
@inbook{UEK:2168301995,
author = "Ryszard Borowiecki and Anna Balcerek",
title = "Rola lidera w kreowaniu zachowań rozwojowych przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji i globalizacji",
booktitle = "Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "257-271",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Politechnika Częstochowska",
year = "2009",
issn = "0860-5017",
isbn = "987-83-7193-435-3",
}
17
@inbook{UEK:2165725975,
author = "Anna Balcerek",
title = "Tworzenie integracyjnych zespołów roboczych jako warunek powodzenia fuzji i przejęć w obszarze zasobów ludzkich",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki",
pages = "341-349",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-9-0",
}
18
@article{UEK:50228,
author = "Anna Balcerek",
title = "Od zarządzania do przywództwa",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "51-61",
year = "2008",
}
19
@misc{UEK:2168246436,
author = "Ryszard Borowiecki and Janusz Czekaj and Maciej Walczak and Anna Balcerek and Teresa Wolny",
title = "Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o. : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
20
@misc{UEK:2168246438,
author = "Ryszard Borowiecki and Janusz Czekaj and Maciej Walczak and Anna Balcerek and Teresa Wolny",
title = "Projektowanie zmian w strukturze organizacyjnej Kopalni Czatkowice Spółka z o.o. : raport syntetyczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
21
@article{UEK:50211,
author = "Anna Balcerek",
title = "Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zmiany",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3 (133)",
pages = "123-137",
year = "2008",
}
22
@article{UEK:2165823633,
author = "Anna Balcerek",
title = "Badanie zaangażowania pracowników jako narzędzie diagnozy i doskonalenia jakości zarządzania zasobami ludzkimi",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "31",
pages = "341-353",
adress = "",
year = "2008",
}
23
@inbook{UEK:2165922212,
author = "Anna Balcerek",
title = "Rola konsultantów zewnętrznych i wewnętrznych w przezwyciężaniu oporu wobec zmian",
booktitle = "Uwarunkowania przedsiębiorczości : różnorodność i zmienność",
pages = "672-685",
adress = "Tarnobrzeg",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-8963985-1",
}
24
@unpublished{UEK:2165604750,
author = "Anna Balcerek and Wojciech Szymla",
title = "Czynnik ludzki w procesie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kierunki, dynamika i efekty rozwoju przedsiębiorstw - problemy, wyzwania i zagrożenia ",
pages = "83-116",
year = "2008",
}
25
@article{UEK:2165722354,
author = "Anna Balcerek and Andrzej Jaki",
title = "Zarządzanie wartością : prowartościowa motywacja",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "66",
pages = "16-23",
year = "2008",
}
26
@unpublished{UEK:2165600888,
author = "Ryszard Borowiecki and Andrzej Jaki and Anna Balcerek",
title = "Restrukturyzacja jako instrument kształtowania wartości przedsiębiorstwa i zarządzania jego rozwojem",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw ",
pages = "96-121",
year = "2007",
}
27
@unpublished{UEK:2165600866,
author = "Andrzej Jaki and Anna Balcerek",
title = "Kształtowanie wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Procesy rozwoju i kształtowania wartości przedsiębiorstw ",
pages = "44-95",
year = "2007",
}
28
@article{UEK:50231,
author = "Anna Balcerek",
title = "Metodyka implementacji zmian",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "12",
pages = "11-18",
year = "2007",
}
29
@inbook{UEK:2166126708,
author = "Anna Balcerek",
title = "Potencjał restrukturyzacyjny w poszczególnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "645-652",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
30
@article{UEK:51127,
author = "Anna Balcerek",
title = "Skuteczna adaptacja czynnika ludzkiego do zmian w przedsiębiorstwie",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "22-25",
year = "2007",
}
31
@unpublished{UEK:2168286571,
author = "Ryszard Borowiecki and Andrzej Jaki and Anna Balcerek",
title = "Kreowanie wartości w procesie motywowania i oceny działalności organów zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Kreowanie wartości w systemie oceny efektywności przedsiębiorstwa ",
pages = "52-72",
year = "2006",
}
32
@inbook{UEK:2165769828,
author = "Anna Balcerek",
title = "Wybór optymalnego programu zwolnień grupowych jako warunek skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
pages = "509-519",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID