Publications of the selected author

1

Title:
Proces umieralności w Republice Federalnej Niemiec = The Population Mortality Process in the Federal Republic of Germany
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986) , s. 197-216. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168243224
article
See main document
2

Title:
Proces dezintegracji małżeństw w Republice Federalnej Niemiec = The Process of Disentegration of Marriages in the Federal Republic of Germany
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 19 (1985) , s. 13-33. - Rez., summ.
Nr:
2168264988
article
3

Title:
Małżeństwa w Republice Federalnej Niemiec = Marriages in the Federal Republic of Germany
Source:
Studia Demograficzne. - nr 3/81 (1985) , s. 45-62. - Rez., summ.
Nr:
2168257196
article
4

Title:
Proces rodności w Republice Federalnej Niemiec = The Progenitive Process in the Federal Republic of Germany
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985) , s. 187-203. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246742
article
See main document
5

Title:
Stan i dynamika zjawisk demograficznych Nowej Huty w latach 1970-1980 = State and Dynamics of Demographic Phenomena in Nowa Huta District In the Years 1970-1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985) , s. 5-33. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254712
article
See main document
6

Title:
Proces zawierania i dezintegracji małżeństw w Norwegii = The Process of Contracting and Disintegration of Marriage in Norway
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984) , s. 147-171. - Summ., rez.
Nr:
2168272872
article
See main document
7

Title:
Oszczędna gospodarka ziemią - podstawowym czynnikiem wzrostu produkcji rolniczej = Efficient Land Utilization - Basic Factor in Agricultural Output Growth
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 1/84 (1984) , s. 61-68
Nr:
2168229010
article
8

Title:
Proces kształtowania się małżeństw w Norwegii = Marriages in Norway : an Analysis of Social Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983) , s. 185-219. - Rez., summ.
Nr:
2168242884
article
See main document
9

Title:
Stan i dynamika ważniejszych zjawisk demograficznych w Norwegii = The Level and Dynamics of Main Demographic Phenomena in Norway
Source:
Studia Demograficzne. - nr 2 (68) (1982) , s. 47-61. - Rez., summ.
Nr:
2168240868
article
10

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 153
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
216 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168250092
journal / series editorial
11

Title:
Niektóre aspekty procesu reprodukcji ludności Bułgarii po drugiej wojnie światowej = Some Aspects of the Population Replacement Process in Bulgaria after World War II
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 15-16 (1981) , s. 13-32. - Rez., summ.
Nr:
2168264980
article
12

Title:
Przyczynek do studiów nad ludnością miasta Krakowa i gmin przyległych u schyłku XIX w. = Contribution to the Studies on Population of the Town of Kraków and Neighbouring Communes at the End of the 19th Century
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1981) , s. 369-387. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168346786
article
13

Title:
Ludność Nowej Huty w latach 1965-1975 = The population of Nowa Huta in the years 1965-1975
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 21 (1979) , s. 63-84. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168248570
article
14

Title:
Regionalna analiza kształtowania się plonów głównych ziemiopłodów w Polsce w latach 1960-1970 = Regional Analysis of Crop Formation of the Main Agricultural Products in Poland in the Period 1960-1970
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 113 (1978) , s. 5-24. - Summ., rez.
Nr:
2168250064
article
See main document
15

Title:
Proces starzenia się ludności w Polsce oraz jego prognozy = Population ageing Process and its Prognosis in Poland
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 11-12 (1977) , s. 171-196. - Rez., summ.
Nr:
2168264978
article
16

Title:
Międzynarodowe sympozja z zakresu ekonomiki rolnictwa
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2/58 (R. 15) (1976) , s. 72-79
Nr:
2168220086
article
17

Title:
Problemy zanieczyszczania naturalnego środowiska agroekologicznego = Some Problems of the Pollution of the Natural Agroecological Environment
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 10 (1976) , s. 1- 15. - Rez., summ.
Nr:
2168264976
article
18

Title:
Proces starzenia się ludności i jego społeczno-ekonomiczne skutki = The Process of Ageing Population and Its Socio-economic Effects
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 105-106. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168315477
varia
19

Title:
Ludność Nowej Huty i jej tendencje rozwojowe w latach 1960-1970 = The Population of Nowa Huta and its Development Trends in the Years 1960-1970
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 18 (1975) , s. 137-171. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168259766
article
See main document
20

Title:
Sytuacja ekonomiczno-społeczna ludzi starszych w Polsce (1950-1972)
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 9 (1975) , s. 29-52. - Rez., Zsfg.
Nr:
2168264974
article
21

Title:
Proces starzenia się ludności świata i jego prognoza = The Ageing Process of the World Population and Its Forecast
Source:
Studia Demograficzne. - nr 42 (1975) , s. 79-98. - Rez., summ.
Nr:
2168315471
article
22

Title:
Współczesne rolnictwo Holandii
Publisher address:
Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975
Physical description:
438, [1] s.: il.; 19 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168346310
monograph
23

Title:
Proces zmniejszania się zasobów ziemi użytkowanej rolniczo w Polsce w latach 1960-1970 = Shrinkage of Agricultural Land in Poland in 1960-1970
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 16 (1974) , s. 105-134. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247506
article
See main document
24

Title:
Stan i perspektywy rozwoju ludności w Holandii = The State and Prospectives of the Evolution of the Population in Holland
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 7 (1973) , s. 189-219. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264972
article
25

Title:
Proces zmniejszania się użytków rolnych i jego tendencje rozwojowe w południowo-wschodnich województwach Polski (w latach 1960-1970) = The Process of Lessening Farmland Resources and its Developmental Tendencies in the Years 1960-1970
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 3 (1973) , s. 207-219. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168346986
article
26

Title:
O potrzebie racjonalnej gospodarki zasobami użytków rolnych
Source:
Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego. - R. 16, nr 9 (187) (1972) , s. 33-38
Nr:
2168240640
article
27

Title:
Stanisław Wacławowicz: Regionalne proporcje produkcji rolnej. PWRLiL, Warszawa 1970, s. 194
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1971) , s. 157-160
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168337749
review
28

Title:
Metoda planowania programu oraz możliwości jej wykorzystania przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych w gospodarstwie rolnym
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 5 (1971) , s. 155-173. - Rez., Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168264966
article
29

Title:
Regionalna analiza plonów w oparciu o klasyczny model tendencji rozwojowej = Regional Analysis of Crops Based upon the Classical Model of the Development Trend
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971) , s. 89-128. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168261596
article
See main document
30

Title:
Statystyczna estymacja poziomu plonów = Statistical Estimation of Yield Level
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 4 (1970) , s. 41-92. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264930
article
31

Title:
Z obrad V Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Krajów Socjalistycznych na temat zastosowania metod matematycznych i elektronicznej techniki obliczeniowej do badań ekonomiczno-rolniczych
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 2/34 (1970) , s. 81-84
Nr:
2168223844
article
See main document
32

Title:
Z obrad Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Nitre (CSRS) na temat ekonomiczno-organizacyjnych aspektów hodowli bydła
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 3/35 (1970) , s. 81-83
Nr:
2168223934
article
See main document
33

Title:
Ludność Nowej Huty w świetle demografii potencjalnej = The Population of Nowa Nuta in the Light of Potential Demography
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 7 (1969) , s. 79-103. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168261700
article
See main document
34

Title:
Próba reorganizacji struktury produkcji gospodarstwa rolniczego metodą planowania programu
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 3 (1969) , s. 205-230. - Rez., rés. - Bibliogr.
Nr:
2168264922
article
35

Title:
Metoda modelowa w badaniach ekonomiczno-rolniczych = The Method of Models in Agricultural Economics Investigations
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 5-6 (1969) , s. 107-120. - Summ., rez.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168337747
article
36

Title:
Strukturotwórczy wpływ migracji ekonomicznej na układ stosunków demograficznych terenów uprzemysłowionych (na przykładzie Nowej Huty)
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 3 (1969) , s. 147-184. - Rez., rés. - Bibliogr.
Nr:
2168264916
article
37

Title:
Próba wykorzystania algorytmu simplex do reorganizacji struktury produkcji w gospodarstwie rolnym
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 2 (1968) , s. 57-71. - Rez., rés. - Bibliogr.
Nr:
2168264886
article
38

Title:
Metodyka ustalania i weryfikacji rejonów produkcji rolniczej
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 1 (1967) , s. 187-213. - Rez., rés.
Nr:
2168264842
article
39

Title:
Dyskusja
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia1966. - vol. 4, s. 208-209
Nr:
2168276543
voice in discussion / interview
40

Title:
Tendencje rozwojowe spożycia artykułów żywnościowych w Holandii po II wojnie światowej = Trend in Development of Food Consumption in Holland after the II World War
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 11, nr 1 (61) (1965) , s. 62-77
Nr:
2168337631
article
41

Title:
Stan i osiągnięcia produkcyjne gospodarstw rolnych w Holandii = The Situation and Achivements Farming in Holland
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 1 (1965) , s. 195-219
Access mode:
Nr:
2168346962
article
42

Title:
Na marginesie dyskusji o specjalizacji rolnej
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics1965. - nr 3, s. 177-180
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168337731
varia
43

Title:
Podstawy statystyki
Edition:
Wyd. 2 uzup.
Publisher address:
Kraków: PTE, 1965
Physical description:
161 s.: il.; 29 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345554
textbook
44

Title:
Możliwości wykorzystania geometrycznej metody rozwiązania zagadnień programowania liniowego w rolnictwie = The Possibilities of Using the Geometric Method in Linear Programming in Agriculture
Source:
Problemy Ekonomiczne. - listopad (1964) , s. 33-63. - Rez., summ.
Nr:
2168237178
article
45

Title:
Holenderskie wysiłki w zakresie wyżywienia ludności = The Struggle of Holland for the Nourishment of Population
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1964) , s. 181-200
Access mode:
Nr:
2168346960
article
46

Title:
Rozwój ludności świata i współczesne jego tendencje = The Trends in the Number of Inhabitants of the World and Modern Aspects of the Problem = Rost nasielenija ziemnogo szara i jego sowriemiennyje tiendiencyi
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 10, z. 1 (1963) , s. 95-117. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168350470
article
47

Title:
Możliwości wzrostu światowej produkcji rolnej = The Increase Faculties of the World Agricultural Production
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 1 (1963) , s. 235-260
Access mode:
Nr:
2168346956
article
48

Title:
Spożycie w krajach zacofanych i wysoko rozwiniętych
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 9, nr 4 (1963) , s. 3-16
Nr:
2168337611
article
49

Title:
Niektóre problemy sytuacji żywnościowej świata (ze szczególnym uwzględnieniem krajów słabo rozwiniętych)
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 9, nr 3 (1963) , s. 50-63
Nr:
2168337609
article
50

Title:
Stan detalicznej sieci handlowej w Nowej Hucie = Retail Trade Network in Nowa Huta
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 8, nr 1 (1962) , s. 86-97
Nr:
2168337593
article
51

Title:
Analiza porównawcza nakładów pracy w indywidualnych gospodarstwach chłopskich = A Comparative Analysis of Labour Outlay on Individual Peasant Holdings
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (49) (1962) , s. 93-106. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168337713
article
52

Title:
Metody badania rozmieszczenia sieci handlu detalicznego = Investigation Methods of Retail Trade Network Location
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 8, nr 2 (1962) , s. 29-44
Nr:
2168337595
article
53

Title:
Zjawiska demogragiczne Nowej Huty w latach 1950-1960 = Some Demographic Phenomena in the City of Nowa Huta in the Years 1950-1960 = Diemograficzeskije otnoszenija w Nowoj Gutie w 1950-1960 gg
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 9, z. 1 (1962) , s. 69-91. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168350462
article
54

Title:
Podstawy statystyki
Edition:
Wyd. 2 uzup. i popr.
Publisher address:
Kraków: PTE, 1961
Physical description:
161 s.: il.; 29 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335405
textbook
55

Title:
Metodyka ustalania norm pracy w rolnictwie indywidualnym (na przykładzie gospodarstw powiatu olkuskiego) = Methods of Setting up Work Norms in Indywidual Farms (Exemplified by Farms of Olkusz District) = Mietodika ustanowlenija norm truda w indiwidualnom sielskom choziajstwie (na primierie choziajstw olkuskogo ujezda)
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 8, z. 2 (1961) , s. 195-208. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168350428
article
56

Title:
Ustalanie wielkości nakładów pracy na transport wewnętrzny w indywidualnych gospodarstwach chłopskich metodą podziału rozłogu na kwadraciki
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1960) , s. 55-94. - Rez., summ.
Nr:
2168277595
article
57

Title:
Metody statystyczne
Publisher address:
Kraków: WSE, 1960
Physical description:
221, [4] s., [6] k. tabl. złoż.: il.; 29 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168336479
textbook
58

Title:
Krótki przegląd dotychczasowych metod stosowanych w Polsce przy obliczaniu zapotrzebowania robocizny w rolnictwie
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1960) , s. 95-134. - Rez., summ.
Nr:
2168277597
article
59

Title:
Wielkość i okresowy rozkład pracy w indywidualnych gospodarstwach chłopskich
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1960) , s. 135-198. - Rez., summ.
Nr:
2168277599
article
60

Title:
Podstawy statystyki
Publisher address:
Kraków: PTE, 1960
Physical description:
190 s.: il.; 29 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345556
textbook
61

Title:
Metodyka ustalania normatywów i wielkości zapotrzebowania na siłę roboczą w indywidualnych gospodarstwach chłopskich (na przykładzie wsi Przychody, powiatu olkuskiego)
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics1959. - nr 3 (33), s. 136-140
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168337711
varia
62

Title:
Metodyka ustalania normatywów i wielkości zapotrzebowania na siłę roboczą w indywidualnych gospodarstwach chłopskich na przykładzie wsi Przychody, powiatu olkuskiego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1958
Physical description:
232 k., XXIX k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/6
Nr:
2168304399
doctoral dissertation
63

Title:
Statystyczna analiza obrotów towarowych
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 3, nr 4 (1957) , s. 75-83
Nr:
2168337559
article
1
Proces umieralności w Republice Federalnej Niemiec = The Population Mortality Process in the Federal Republic of Germany / Władysław KWIECIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 29 (1986), s. 197-216. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
2
Proces dezintegracji małżeństw w Republice Federalnej Niemiec = The Process of Disentegration of Marriages in the Federal Republic of Germany / Władysław KWIECIEŃ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 19 (1985), s. 13-33. - Rez., summ. - ISSN 0459-9586
3
Małżeństwa w Republice Federalnej Niemiec = Marriages in the Federal Republic of Germany / Władysław KWIECIEŃ // Studia Demograficzne. - nr 3/81 (1985), s. 45-62. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
4
Proces rodności w Republice Federalnej Niemiec = The Progenitive Process in the Federal Republic of Germany / Władysław KWIECIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 187-203. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
5
Stan i dynamika zjawisk demograficznych Nowej Huty w latach 1970-1980 = State and Dynamics of Demographic Phenomena in Nowa Huta District In the Years 1970-1980 / Władysław KWIECIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985), s. 5-33. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Proces zawierania i dezintegracji małżeństw w Norwegii = The Process of Contracting and Disintegration of Marriage in Norway / Władysław KWIECIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984), s. 147-171. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
7
Oszczędna gospodarka ziemią - podstawowym czynnikiem wzrostu produkcji rolniczej = Efficient Land Utilization - Basic Factor in Agricultural Output Growth / Władysław KWIECIEŃ // Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 1/84 (1984), s. 61-68. - ISSN 0079-578X
8
Proces kształtowania się małżeństw w Norwegii = Marriages in Norway : an Analysis of Social Process / Władysław KWIECIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983), s. 185-219. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
9
Stan i dynamika ważniejszych zjawisk demograficznych w Norwegii = The Level and Dynamics of Main Demographic Phenomena in Norway / Władysław KWIECIEŃ // Studia Demograficzne. - nr 2 (68) (1982), s. 47-61. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
10
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław KWIECIEŃ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 153. - 216 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
11
Niektóre aspekty procesu reprodukcji ludności Bułgarii po drugiej wojnie światowej = Some Aspects of the Population Replacement Process in Bulgaria after World War II / Władysław KWIECIEŃ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 15-16 (1981), s. 13-32. - Rez., summ. - ISSN 0459-9586
12
Przyczynek do studiów nad ludnością miasta Krakowa i gmin przyległych u schyłku XIX w. = Contribution to the Studies on Population of the Town of Kraków and Neighbouring Communes at the End of the 19th Century / Władysław KWIECIEŃ // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1981), s. 369-387. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21141/1/034%20W%C5%81ADYS%C5%81AW%20KWIECIE%C5%83%20RPEiS%2043%284%29%2C%201981.pdf. - ISSN 0035-9629
13
Ludność Nowej Huty w latach 1965-1975 = The population of Nowa Huta in the years 1965-1975 / Władysław KWIECIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 21 (1979), s. 63-84. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
14
Regionalna analiza kształtowania się plonów głównych ziemiopłodów w Polsce w latach 1960-1970 = Regional Analysis of Crop Formation of the Main Agricultural Products in Poland in the Period 1960-1970 / Władysław KWIECIEŃ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 113 (1978), s. 5-24. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
15
Proces starzenia się ludności w Polsce oraz jego prognozy = Population ageing Process and its Prognosis in Poland / Władysław KWIECIEŃ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 11-12 (1977), s. 171-196. - Rez., summ. - ISSN 0459-9586
16
Międzynarodowe sympozja z zakresu ekonomiki rolnictwa / Władysław KWIECIEŃ // Problemy Ekonomiczne. - nr 2/58 (R. 15) (1976), s. 72-79. - ISSN 0079-578X
17
Problemy zanieczyszczania naturalnego środowiska agroekologicznego = Some Problems of the Pollution of the Natural Agroecological Environment / Władysław KWIECIEŃ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 10 (1976), s. 1- 15. - Rez., summ. - ISSN 0459-9586
18
Proces starzenia się ludności i jego społeczno-ekonomiczne skutki = The Process of Ageing Population and Its Socio-economic Effects / Władysław KWIECIEŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 105-106. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
19
Ludność Nowej Huty i jej tendencje rozwojowe w latach 1960-1970 = The Population of Nowa Huta and its Development Trends in the Years 1960-1970 / Władysław KWIECIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 18 (1975), s. 137-171. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
20
Sytuacja ekonomiczno-społeczna ludzi starszych w Polsce (1950-1972) / Władysław KWIECIEŃ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 9 (1975), s. 29-52. - Rez., Zsfg. - ISSN 0459-9586
21
Proces starzenia się ludności świata i jego prognoza = The Ageing Process of the World Population and Its Forecast / Władysław KWIECIEŃ // Studia Demograficzne. - nr 42 (1975), s. 79-98. - Rez., summ. - ISSN 0039-3134
22
Współczesne rolnictwo Holandii / Władysław KWIECIEŃ. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975. - 438, [1] s. : il. ; 19 cm. - Bibliogr.
23
Proces zmniejszania się zasobów ziemi użytkowanej rolniczo w Polsce w latach 1960-1970 = Shrinkage of Agricultural Land in Poland in 1960-1970 / Władysław KWIECIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 16 (1974), s. 105-134. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
24
Stan i perspektywy rozwoju ludności w Holandii = The State and Prospectives of the Evolution of the Population in Holland / Władysław KWIECIEŃ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 7 (1973), s. 189-219. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0459-9586
25
Proces zmniejszania się użytków rolnych i jego tendencje rozwojowe w południowo-wschodnich województwach Polski (w latach 1960-1970) = The Process of Lessening Farmland Resources and its Developmental Tendencies in the Years 1960-1970 / Władysław KWIECIEŃ // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 3 (1973), s. 207-219. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/19509/1/015%20W%c5%81ADYS%c5%81AW%20KWIECIE%c5%83.pdf. - ISSN 0035-9629
26
O potrzebie racjonalnej gospodarki zasobami użytków rolnych / Władysław KWIECIEŃ // Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego. - R. 16, nr 9 (187) (1972), s. 33-38. - ISSN 0508-7414
27
Stanisław Wacławowicz: Regionalne proporcje produkcji rolnej. PWRLiL, Warszawa 1970, s. 194 / Władysław KWIECIEŃ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (1971), s. 157-160. - Rec. pracy: Wacławowicz S.: Regionalne proporcje produkcji rolnej. PWRLiL, Warszawa 1970, s. 194. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1971.PDF. - ISSN 0044-1600
28
Metoda planowania programu oraz możliwości jej wykorzystania przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych w gospodarstwie rolnym / Władysław KWIECIEŃ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 5 (1971), s. 155-173. - Rez., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0459-9586
29
Regionalna analiza plonów w oparciu o klasyczny model tendencji rozwojowej = Regional Analysis of Crops Based upon the Classical Model of the Development Trend / Władysław KWIECIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 11 (1971), s. 89-128. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
30
Statystyczna estymacja poziomu plonów = Statistical Estimation of Yield Level / Władysław KWIECIEŃ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 4 (1970), s. 41-92. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0459-9586
31
Z obrad V Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Krajów Socjalistycznych na temat zastosowania metod matematycznych i elektronicznej techniki obliczeniowej do badań ekonomiczno-rolniczych / Stanisław WACŁOWICZ, Władysław KWIECIEŃZ obrad V Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Krajów Socjalistycznych na temat zastosowania metod matematycznych i elektronicznej techniki obliczeniowej do badań ekonomiczno-rolniczych / Stanisław WACŁOWICZ, Władysław KWIECIEŃ // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 2/34 (1970), s. 81-84R. 9, nr 2/34 (1970), s. 81-84. - ISSN 0079-578X0079-578X
32
Z obrad Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Nitre (CSRS) na temat ekonomiczno-organizacyjnych aspektów hodowli bydła / Władysław KWIECIEŃ, Stanisław WACŁAWOWICZZ obrad Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Nitre (CSRS) na temat ekonomiczno-organizacyjnych aspektów hodowli bydła / Władysław KWIECIEŃ, Stanisław WACŁAWOWICZ // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 9, nr 3/35 (1970), s. 81-83R. 9, nr 3/35 (1970), s. 81-83. - ISSN 0079-578X0079-578X
33
Ludność Nowej Huty w świetle demografii potencjalnej = The Population of Nowa Nuta in the Light of Potential Demography / Władysław KWIECIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 7 (1969), s. 79-103. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
34
Próba reorganizacji struktury produkcji gospodarstwa rolniczego metodą planowania programu / Władysław KWIECIEŃ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 3 (1969), s. 205-230. - Rez., rés. - Bibliogr. - ISSN 0459-9586
35
Metoda modelowa w badaniach ekonomiczno-rolniczych = The Method of Models in Agricultural Economics Investigations / Władysław KWIECIEŃ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 5-6 (1969), s. 107-120. - Summ., rez. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(5-6)1969.pdf. - ISSN 0044-1600
36
Strukturotwórczy wpływ migracji ekonomicznej na układ stosunków demograficznych terenów uprzemysłowionych (na przykładzie Nowej Huty) / Władysław KWIECIEŃ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 3 (1969), s. 147-184. - Rez., rés. - Bibliogr. - ISSN 0459-9586
37
Próba wykorzystania algorytmu simplex do reorganizacji struktury produkcji w gospodarstwie rolnym / Władysław KWIECIEŃ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 2 (1968), s. 57-71. - Rez., rés. - Bibliogr. - ISSN 0459-9586
38
Metodyka ustalania i weryfikacji rejonów produkcji rolniczej / Władysław KWIECIEŃ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 1 (1967), s. 187-213. - Rez., rés. - ISSN 0459-9586
39
Dyskusja / Władysław KWIECIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 4 (1966), s. 208-209. - ISSN 0071-674X
40
Tendencje rozwojowe spożycia artykułów żywnościowych w Holandii po II wojnie światowej = Trend in Development of Food Consumption in Holland after the II World War / Władysław KWIECIEŃ // Handel Wewnętrzny. - R. 11, nr 1 (61) (1965), s. 62-77
41
Stan i osiągnięcia produkcyjne gospodarstw rolnych w Holandii = The Situation and Achivements Farming in Holland / Władysław KWIECIEŃ // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 1 (1965), s. 195-219. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18242/1/013%20W%c5%81ADYS%c5%81AW%20KWIECIE%c5%83.pdf. - ISSN 0035-9629
42
Na marginesie dyskusji o specjalizacji rolnej / Stanisław WACŁAWOWICZ, Władysław KWIECIEŃ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (1965), s. 177-180. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1965.PDF. - ISSN 0044-1600
43
Podstawy statystyki / Jan CZYŻYŃSKI, Władysław KWIECIEŃ, Kazimierz ZAJĄC. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : PTE, 1965. - 161 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
44
Możliwości wykorzystania geometrycznej metody rozwiązania zagadnień programowania liniowego w rolnictwie = The Possibilities of Using the Geometric Method in Linear Programming in Agriculture / Władysław KWIECIEŃ // Problemy Ekonomiczne. - listopad (1964), s. 33-63. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
45
Holenderskie wysiłki w zakresie wyżywienia ludności = The Struggle of Holland for the Nourishment of Population / Władysław KWIECIEŃ // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1964), s. 181-200. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18756/1/012%20W%c5%81ADYS%c5%81AW%20KWIECIE%c5%83.pdf. - ISSN 0035-9629
46
Rozwój ludności świata i współczesne jego tendencje = The Trends in the Number of Inhabitants of the World and Modern Aspects of the Problem = Rost nasielenija ziemnogo szara i jego sowriemiennyje tiendiencyi / Władysław KWIECIEŃ // Przegląd Statystyczny. - t. 10, z. 1 (1963), s. 95-117. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
47
Możliwości wzrostu światowej produkcji rolnej = The Increase Faculties of the World Agricultural Production / Władysław KWIECIEŃ // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 1 (1963), s. 235-260. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18503/1/015%20W%c5%81ADYS%c5%81AW%20KWIECIE%c5%83.pdf. - ISSN 0035-9629
48
Spożycie w krajach zacofanych i wysoko rozwiniętych / Władysław KWIECIEŃ // Handel Wewnętrzny. - R. 9, nr 4 (1963), s. 3-16
49
Niektóre problemy sytuacji żywnościowej świata (ze szczególnym uwzględnieniem krajów słabo rozwiniętych) / Władysław KWIECIEŃ // Handel Wewnętrzny. - R. 9, nr 3 (1963), s. 50-63
50
Stan detalicznej sieci handlowej w Nowej Hucie = Retail Trade Network in Nowa Huta / W. KWIECIEŃ // Handel Wewnętrzny. - R. 8, nr 1 (1962), s. 86-97
51
Analiza porównawcza nakładów pracy w indywidualnych gospodarstwach chłopskich = A Comparative Analysis of Labour Outlay on Individual Peasant Holdings / Władysław KWIECIEŃ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (49) (1962), s. 93-106. - Summ., rez. - ISSN 0044-1600
52
Metody badania rozmieszczenia sieci handlu detalicznego = Investigation Methods of Retail Trade Network Location / Władysław KWIECIEŃ // Handel Wewnętrzny. - R. 8, nr 2 (1962), s. 29-44
53
Zjawiska demogragiczne Nowej Huty w latach 1950-1960 = Some Demographic Phenomena in the City of Nowa Huta in the Years 1950-1960 = Diemograficzeskije otnoszenija w Nowoj Gutie w 1950-1960 gg / Władysław KWIECIEŃ // Przegląd Statystyczny. - t. 9, z. 1 (1962), s. 69-91. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
54
Podstawy statystyki / Jan CZYŻYŃSKI, Władysław KWIECIEŃ, Kazimierz ZAJĄC. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Kraków : PTE, 1961. - 161 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
55
Metodyka ustalania norm pracy w rolnictwie indywidualnym (na przykładzie gospodarstw powiatu olkuskiego) = Methods of Setting up Work Norms in Indywidual Farms (Exemplified by Farms of Olkusz District) = Mietodika ustanowlenija norm truda w indiwidualnom sielskom choziajstwie (na primierie choziajstw olkuskogo ujezda) / Władysław KWIECIEŃ // Przegląd Statystyczny. - t. 8, z. 2 (1961), s. 195-208. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
56
Ustalanie wielkości nakładów pracy na transport wewnętrzny w indywidualnych gospodarstwach chłopskich metodą podziału rozłogu na kwadraciki / Władysław KWIECIEŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1960), s. 55-94. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
57
Metody statystyczne / Władysław KWIECIEŃ. - Kraków : WSE, 1960. - 221, [4] s., [6] k. tabl. złoż. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
58
Krótki przegląd dotychczasowych metod stosowanych w Polsce przy obliczaniu zapotrzebowania robocizny w rolnictwie / Władysław KWIECIEŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1960), s. 95-134. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
59
Wielkość i okresowy rozkład pracy w indywidualnych gospodarstwach chłopskich / Władysław KWIECIEŃ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 13 (1960), s. 135-198. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
60
Podstawy statystyki / Jan CZYŻYŃSKI, Władysław KWIECIEŃ, Kazimierz ZAJĄC. - Kraków : PTE, 1960. - 190 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr.
61
Metodyka ustalania normatywów i wielkości zapotrzebowania na siłę roboczą w indywidualnych gospodarstwach chłopskich (na przykładzie wsi Przychody, powiatu olkuskiego) / Władysław KWIECIEŃ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (33) (1959), s. 136-140. - Pełny tekst: www.zer.waw.pl/pdf-86055-20059?filename=METODYKA%20USTALENIA.pdf. - ISSN 0044-1600
62
Metodyka ustalania normatywów i wielkości zapotrzebowania na siłę roboczą w indywidualnych gospodarstwach chłopskich na przykładzie wsi Przychody, powiatu olkuskiego / Władysław KWIECIEŃ ; Promotor: Jerzy FIERICH. - Kraków, 1958. - 232 k., XXIX k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
63
Statystyczna analiza obrotów towarowych / Jerzy FIERICH, Władysław KWIECIEŃStatystyczna analiza obrotów towarowych / Jerzy FIERICH, Władysław KWIECIEŃ // Handel WewnętrznyHandel Wewnętrzny. - R. 3, nr 4 (1957), s. 75-83R. 3, nr 4 (1957), s. 75-83
1
Kwiecień W., (1986), Proces umieralności w Republice Federalnej Niemiec, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 197-216.
2
Kwiecień W., (1985), Proces dezintegracji małżeństw w Republice Federalnej Niemiec, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 19, s. 13-33.
3
Kwiecień W., (1985), Małżeństwa w Republice Federalnej Niemiec, "Studia Demograficzne", nr 3/81, s. 45-62.
4
Kwiecień W., (1985), Proces rodności w Republice Federalnej Niemiec, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 187-203.
5
Kwiecień W., (1985), Stan i dynamika zjawisk demograficznych Nowej Huty w latach 1970-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 213, s. 5-33.
6
Kwiecień W., (1984), Proces zawierania i dezintegracji małżeństw w Norwegii, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 27, s. 147-171.
7
Kwiecień W., (1984), Oszczędna gospodarka ziemią - podstawowym czynnikiem wzrostu produkcji rolniczej, "Problemy Ekonomiczne", R. 23, nr 1/84, s. 61-68.
8
Kwiecień W., (1983), Proces kształtowania się małżeństw w Norwegii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 179, s. 185-219.
9
Kwiecień W., (1982), Stan i dynamika ważniejszych zjawisk demograficznych w Norwegii, "Studia Demograficzne", nr 2 (68), s. 47-61.
10
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław KWIECIEŃ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 153. - 216 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
11
Kwiecień W., (1981), Niektóre aspekty procesu reprodukcji ludności Bułgarii po drugiej wojnie światowej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 15-16, s. 13-32.
12
Kwiecień W., (1981), Przyczynek do studiów nad ludnością miasta Krakowa i gmin przyległych u schyłku XIX w., "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 4, s. 369-387; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21141/1/034%20W%C5%81ADYS%C5%81AW%20KWIECIE%C5%83%20RPEiS%2043%284%29%2C%201981.pdf
13
Kwiecień W., (1979), Ludność Nowej Huty w latach 1965-1975, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 21, s. 63-84.
14
Kwiecień W., (1978), Regionalna analiza kształtowania się plonów głównych ziemiopłodów w Polsce w latach 1960-1970, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 113, s. 5-24.
15
Kwiecień W., (1977), Proces starzenia się ludności w Polsce oraz jego prognozy, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 11-12, s. 171-196.
16
Kwiecień W., (1976), Międzynarodowe sympozja z zakresu ekonomiki rolnictwa, "Problemy Ekonomiczne", nr 2/58 (R. 15), s. 72-79.
17
Kwiecień W., (1976), Problemy zanieczyszczania naturalnego środowiska agroekologicznego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 10, s. 1- 15.
18
Kwiecień W., (1976), Proces starzenia się ludności i jego społeczno-ekonomiczne skutki, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 105-106.
19
Kwiecień W., (1975), Ludność Nowej Huty i jej tendencje rozwojowe w latach 1960-1970, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 18, s. 137-171.
20
Kwiecień W., (1975), Sytuacja ekonomiczno-społeczna ludzi starszych w Polsce (1950-1972), "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 9, s. 29-52.
21
Kwiecień W., (1975), Proces starzenia się ludności świata i jego prognoza, "Studia Demograficzne", nr 42, s. 79-98.
22
Kwiecień W., (1975), Współczesne rolnictwo Holandii, Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 438, [1] s.
23
Kwiecień W., (1974), Proces zmniejszania się zasobów ziemi użytkowanej rolniczo w Polsce w latach 1960-1970, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 16, s. 105-134.
24
Kwiecień W., (1973), Stan i perspektywy rozwoju ludności w Holandii, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 7, s. 189-219.
25
Kwiecień W., (1973), Proces zmniejszania się użytków rolnych i jego tendencje rozwojowe w południowo-wschodnich województwach Polski (w latach 1960-1970), "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 3, s. 207-219; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/19509/1/015%20W%c5%81ADYS%c5%81AW%20KWIECIE%c5%83.pdf
26
Kwiecień W., (1972), O potrzebie racjonalnej gospodarki zasobami użytków rolnych, "Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego", R. 16, nr 9 (187), s. 33-38.
27
Kwiecień W., (1971), Stanisław Wacławowicz: Regionalne proporcje produkcji rolnej. PWRLiL, Warszawa 1970, s. 194, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4, s. 157-160; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1971.PDF
28
Kwiecień W., (1971), Metoda planowania programu oraz możliwości jej wykorzystania przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych w gospodarstwie rolnym, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 5, s. 155-173.
29
Kwiecień W., (1971), Regionalna analiza plonów w oparciu o klasyczny model tendencji rozwojowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 11, s. 89-128.
30
Kwiecień W., (1970), Statystyczna estymacja poziomu plonów, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 4, s. 41-92.
31
Wacławowicz S., Kwiecień W., (1970), Z obrad V Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Krajów Socjalistycznych na temat zastosowania metod matematycznych i elektronicznej techniki obliczeniowej do badań ekonomiczno-rolniczych, "Problemy Ekonomiczne", R. 9, nr 2/34, s. 81-84.
32
Kwiecień W., Wacławowicz S., (1970), Z obrad Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Nitre (CSRS) na temat ekonomiczno-organizacyjnych aspektów hodowli bydła, "Problemy Ekonomiczne", R. 9, nr 3/35, s. 81-83.
33
Kwiecień W., (1969), Ludność Nowej Huty w świetle demografii potencjalnej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 7, s. 79-103.
34
Kwiecień W., (1969), Próba reorganizacji struktury produkcji gospodarstwa rolniczego metodą planowania programu, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 3, s. 205-230.
35
Kwiecień W., (1969), Metoda modelowa w badaniach ekonomiczno-rolniczych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 5-6, s. 107-120; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(5-6)1969.pdf
36
Kwiecień W., (1969), Strukturotwórczy wpływ migracji ekonomicznej na układ stosunków demograficznych terenów uprzemysłowionych (na przykładzie Nowej Huty), "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 3, s. 147-184.
37
Kwiecień W., (1968), Próba wykorzystania algorytmu simplex do reorganizacji struktury produkcji w gospodarstwie rolnym, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 2, s. 57-71.
38
Kwiecień W., (1967), Metodyka ustalania i weryfikacji rejonów produkcji rolniczej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 1, s. 187-213.
39
Kwiecień W., (1966), Dyskusja, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 4, s. 208-209.
40
Kwiecień W., (1965), Tendencje rozwojowe spożycia artykułów żywnościowych w Holandii po II wojnie światowej, "Handel Wewnętrzny", R. 11, nr 1 (61), s. 62-77.
41
Kwiecień W., (1965), Stan i osiągnięcia produkcyjne gospodarstw rolnych w Holandii, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1, s. 195-219; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18242/1/013%20W%c5%81ADYS%c5%81AW%20KWIECIE%c5%83.pdf
42
Wacławowicz S., Kwiecień W., (1965), Na marginesie dyskusji o specjalizacji rolnej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3, s. 177-180; http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1965.PDF
43
Czyżyński J., Kwiecień W., Zając K., (1965), Podstawy statystyki, Wyd. 2 uzup.Kraków : PTE, 161 s.
44
Kwiecień W., (1964), Możliwości wykorzystania geometrycznej metody rozwiązania zagadnień programowania liniowego w rolnictwie, "Problemy Ekonomiczne", listopad, s. 33-63.
45
Kwiecień W., (1964), Holenderskie wysiłki w zakresie wyżywienia ludności, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, s. 181-200; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18756/1/012%20W%c5%81ADYS%c5%81AW%20KWIECIE%c5%83.pdf
46
Kwiecień W., (1963), Rozwój ludności świata i współczesne jego tendencje, "Przegląd Statystyczny", t. 10, z. 1, s. 95-117.
47
Kwiecień W., (1963), Możliwości wzrostu światowej produkcji rolnej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1, s. 235-260; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18503/1/015%20W%c5%81ADYS%c5%81AW%20KWIECIE%c5%83.pdf
48
Kwiecień W., (1963), Spożycie w krajach zacofanych i wysoko rozwiniętych, "Handel Wewnętrzny", R. 9, nr 4, s. 3-16.
49
Kwiecień W., (1963), Niektóre problemy sytuacji żywnościowej świata (ze szczególnym uwzględnieniem krajów słabo rozwiniętych), "Handel Wewnętrzny", R. 9, nr 3, s. 50-63.
50
Kwiecień W., (1962), Stan detalicznej sieci handlowej w Nowej Hucie, "Handel Wewnętrzny", R. 8, nr 1, s. 86-97.
51
Kwiecień W., (1962), Analiza porównawcza nakładów pracy w indywidualnych gospodarstwach chłopskich, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1 (49), s. 93-106.
52
Kwiecień W., (1962), Metody badania rozmieszczenia sieci handlu detalicznego, "Handel Wewnętrzny", R. 8, nr 2, s. 29-44.
53
Kwiecień W., (1962), Zjawiska demogragiczne Nowej Huty w latach 1950-1960, "Przegląd Statystyczny", t. 9, z. 1, s. 69-91.
54
Czyżyński J., Kwiecień W., Zając K., (1961), Podstawy statystyki, Wyd. 2 uzup. i popr.Kraków : PTE, 161 s.
55
Kwiecień W., (1961), Metodyka ustalania norm pracy w rolnictwie indywidualnym (na przykładzie gospodarstw powiatu olkuskiego), "Przegląd Statystyczny", t. 8, z. 2, s. 195-208.
56
Kwiecień W., (1960), Ustalanie wielkości nakładów pracy na transport wewnętrzny w indywidualnych gospodarstwach chłopskich metodą podziału rozłogu na kwadraciki, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 13, s. 55-94.
57
Kwiecień W., (1960), Metody statystyczne, Kraków : WSE, 221, [4] s., [6] k. tabl. złoż.
58
Kwiecień W., (1960), Krótki przegląd dotychczasowych metod stosowanych w Polsce przy obliczaniu zapotrzebowania robocizny w rolnictwie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 13, s. 95-134.
59
Kwiecień W., (1960), Wielkość i okresowy rozkład pracy w indywidualnych gospodarstwach chłopskich, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 13, s. 135-198.
60
Czyżyński J., Kwiecień W., Zając K., (1960), Podstawy statystyki, Kraków : PTE, 190 s.
61
Kwiecień W., (1959), Metodyka ustalania normatywów i wielkości zapotrzebowania na siłę roboczą w indywidualnych gospodarstwach chłopskich (na przykładzie wsi Przychody, powiatu olkuskiego), "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 3 (33), s. 136-140; www.zer.waw.pl/pdf-86055-20059?filename=METODYKA%20USTALENIA.pdf
62
Kwiecień W., (1958), Metodyka ustalania normatywów i wielkości zapotrzebowania na siłę roboczą w indywidualnych gospodarstwach chłopskich na przykładzie wsi Przychody, powiatu olkuskiego, Prom. Fierich J., Kraków : , 232 k., XXIX k.
63
Fierich J., Kwiecień W., (1957), Statystyczna analiza obrotów towarowych, "Handel Wewnętrzny", R. 3, nr 4, s. 75-83.
1
@article{artUEK:2168243224,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Proces umieralności w Republice Federalnej Niemiec",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "197-216",
year = "1986",
}
2
@article{artUEK:2168264988,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Proces dezintegracji małżeństw w Republice Federalnej Niemiec",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 19",
pages = "13-33",
year = "1985",
}
3
@article{artUEK:2168257196,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Małżeństwa w Republice Federalnej Niemiec",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "3/81",
pages = "45-62",
year = "1985",
}
4
@article{artUEK:2168246742,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Proces rodności w Republice Federalnej Niemiec",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "187-203",
year = "1985",
}
5
@article{artUEK:2168254712,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Stan i dynamika zjawisk demograficznych Nowej Huty w latach 1970-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "213",
pages = "5-33",
year = "1985",
}
6
@article{artUEK:2168272872,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Proces zawierania i dezintegracji małżeństw w Norwegii",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 27",
pages = "147-171",
year = "1984",
}
7
@article{artUEK:2168229010,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Oszczędna gospodarka ziemią - podstawowym czynnikiem wzrostu produkcji rolniczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 23, 1/84",
pages = "61-68",
year = "1984",
}
8
@article{artUEK:2168242884,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Proces kształtowania się małżeństw w Norwegii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "179",
pages = "185-219",
year = "1983",
}
9
@article{artUEK:2168240868,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Stan i dynamika ważniejszych zjawisk demograficznych w Norwegii",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "2 (68)",
pages = "47-61",
year = "1982",
}
10
@misc{redUEK:2168250092,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Kwiecień Władysław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
11
@article{artUEK:2168264980,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Niektóre aspekty procesu reprodukcji ludności Bułgarii po drugiej wojnie światowej",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 15-16",
pages = "13-32",
year = "1981",
}
12
@article{artUEK:2168346786,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Przyczynek do studiów nad ludnością miasta Krakowa i gmin przyległych u schyłku XIX w.",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 4",
pages = "369-387",
year = "1981",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21141/1/034%20W%C5%81ADYS%C5%81AW%20KWIECIE%C5%83%20RPEiS%2043%284%29%2C%201981.pdf},
}
13
@article{artUEK:2168248570,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Ludność Nowej Huty w latach 1965-1975",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 21",
pages = "63-84",
year = "1979",
}
14
@article{artUEK:2168250064,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Regionalna analiza kształtowania się plonów głównych ziemiopłodów w Polsce w latach 1960-1970",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "113",
pages = "5-24",
year = "1978",
}
15
@article{artUEK:2168264978,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Proces starzenia się ludności w Polsce oraz jego prognozy",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 11-12",
pages = "171-196",
year = "1977",
}
16
@article{artUEK:2168220086,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Międzynarodowe sympozja z zakresu ekonomiki rolnictwa",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2/58 (R. 15)",
pages = "72-79",
year = "1976",
}
17
@article{artUEK:2168264976,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Problemy zanieczyszczania naturalnego środowiska agroekologicznego",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 10",
pages = "1- 15",
year = "1976",
}
18
@misc{varUEK:2168315477,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Proces starzenia się ludności i jego społeczno-ekonomiczne skutki",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "105-106",
year = "1976",
}
19
@article{artUEK:2168259766,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Ludność Nowej Huty i jej tendencje rozwojowe w latach 1960-1970",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 18",
pages = "137-171",
year = "1975",
}
20
@article{artUEK:2168264974,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Sytuacja ekonomiczno-społeczna ludzi starszych w Polsce (1950-1972)",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 9",
pages = "29-52",
year = "1975",
}
21
@article{artUEK:2168315471,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Proces starzenia się ludności świata i jego prognoza",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "42",
pages = "79-98",
year = "1975",
}
22
@book{monUEK:2168346310,
author = "Władysław Kwiecień and ",
title = "Współczesne rolnictwo Holandii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza",
year = "1975",
}
23
@article{artUEK:2168247506,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Proces zmniejszania się zasobów ziemi użytkowanej rolniczo w Polsce w latach 1960-1970",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 16",
pages = "105-134",
year = "1974",
}
24
@article{artUEK:2168264972,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Stan i perspektywy rozwoju ludności w Holandii",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 7",
pages = "189-219",
year = "1973",
}
25
@article{artUEK:2168346986,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Proces zmniejszania się użytków rolnych i jego tendencje rozwojowe w południowo-wschodnich województwach Polski (w latach 1960-1970)",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 3",
pages = "207-219",
year = "1973",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/19509/1/015%20W%c5%81ADYS%c5%81AW%20KWIECIE%c5%83.pdf},
}
26
@article{artUEK:2168240640,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "O potrzebie racjonalnej gospodarki zasobami użytków rolnych",
journal = "Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego",
number = "R. 16, 9 (187)",
pages = "33-38",
year = "1972",
}
27
@article{recUEK:2168337749,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Stanisław Wacławowicz: Regionalne proporcje produkcji rolnej. PWRLiL, Warszawa 1970, s. 194",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "4",
pages = "157-160",
year = "1971",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(4)1971.PDF},
}
28
@article{artUEK:2168264966,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Metoda planowania programu oraz możliwości jej wykorzystania przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych w gospodarstwie rolnym",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 5",
pages = "155-173",
year = "1971",
}
29
@article{artUEK:2168261596,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Regionalna analiza plonów w oparciu o klasyczny model tendencji rozwojowej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 11",
pages = "89-128",
year = "1971",
}
30
@article{artUEK:2168264930,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Statystyczna estymacja poziomu plonów",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 4",
pages = "41-92",
year = "1970",
}
31
@article{artUEK:2168223844,
author = "Stanisław Wacławowicz and Władysław Kwiecień",
title = "Z obrad V Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Krajów Socjalistycznych na temat zastosowania metod matematycznych i elektronicznej techniki obliczeniowej do badań ekonomiczno-rolniczych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 9, 2/34",
pages = "81-84",
year = "1970",
}
32
@article{artUEK:2168223934,
author = "Władysław Kwiecień and Stanisław Wacławowicz",
title = "Z obrad Międzynarodowego Sympozjum Naukowego w Nitre (CSRS) na temat ekonomiczno-organizacyjnych aspektów hodowli bydła",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 9, 3/35",
pages = "81-83",
year = "1970",
}
33
@article{artUEK:2168261700,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Ludność Nowej Huty w świetle demografii potencjalnej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 7",
pages = "79-103",
year = "1969",
}
34
@article{artUEK:2168264922,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Próba reorganizacji struktury produkcji gospodarstwa rolniczego metodą planowania programu",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 3",
pages = "205-230",
year = "1969",
}
35
@article{artUEK:2168337747,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Metoda modelowa w badaniach ekonomiczno-rolniczych",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "5-6",
pages = "107-120",
year = "1969",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(5-6)1969.pdf},
}
36
@article{artUEK:2168264916,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Strukturotwórczy wpływ migracji ekonomicznej na układ stosunków demograficznych terenów uprzemysłowionych (na przykładzie Nowej Huty)",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 3",
pages = "147-184",
year = "1969",
}
37
@article{artUEK:2168264886,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Próba wykorzystania algorytmu simplex do reorganizacji struktury produkcji w gospodarstwie rolnym",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 2",
pages = "57-71",
year = "1968",
}
38
@article{artUEK:2168264842,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Metodyka ustalania i weryfikacji rejonów produkcji rolniczej",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 1",
pages = "187-213",
year = "1967",
}
39
@misc{gwdUEK:2168276543,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 4",
pages = "208-209",
year = "1966",
}
40
@article{artUEK:2168337631,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Tendencje rozwojowe spożycia artykułów żywnościowych w Holandii po II wojnie światowej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 11, 1 (61)",
pages = "62-77",
year = "1965",
}
41
@article{artUEK:2168346962,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Stan i osiągnięcia produkcyjne gospodarstw rolnych w Holandii",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 1",
pages = "195-219",
year = "1965",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18242/1/013%20W%c5%81ADYS%c5%81AW%20KWIECIE%c5%83.pdf},
}
42
@misc{varUEK:2168337731,
author = "Stanisław Wacławowicz and Władysław Kwiecień",
title = "Na marginesie dyskusji o specjalizacji rolnej",
booktitle = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "3",
pages = "177-180",
year = "1965",
url = {http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(3)1965.PDF},
}
43
@book{podUEK:2168345554,
author = "Jan Czyżyński and Władysław Kwiecień and Kazimierz Zając",
title = "Podstawy statystyki",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE",
year = "1965",
edition = "Wyd. 2 uzup.",
}
44
@article{artUEK:2168237178,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Możliwości wykorzystania geometrycznej metody rozwiązania zagadnień programowania liniowego w rolnictwie",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "listopad",
pages = "33-63",
year = "1964",
}
45
@article{artUEK:2168346960,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Holenderskie wysiłki w zakresie wyżywienia ludności",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 2",
pages = "181-200",
year = "1964",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18756/1/012%20W%c5%81ADYS%c5%81AW%20KWIECIE%c5%83.pdf},
}
46
@article{artUEK:2168350470,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Rozwój ludności świata i współczesne jego tendencje",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 10, z. 1",
pages = "95-117",
year = "1963",
}
47
@article{artUEK:2168346956,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Możliwości wzrostu światowej produkcji rolnej",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 1",
pages = "235-260",
year = "1963",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18503/1/015%20W%c5%81ADYS%c5%81AW%20KWIECIE%c5%83.pdf},
}
48
@article{artUEK:2168337611,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Spożycie w krajach zacofanych i wysoko rozwiniętych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 9, 4",
pages = "3-16",
year = "1963",
}
49
@article{artUEK:2168337609,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Niektóre problemy sytuacji żywnościowej świata (ze szczególnym uwzględnieniem krajów słabo rozwiniętych)",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 9, 3",
pages = "50-63",
year = "1963",
}
50
@article{artUEK:2168337593,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Stan detalicznej sieci handlowej w Nowej Hucie",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 8, 1",
pages = "86-97",
year = "1962",
}
51
@article{artUEK:2168337713,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Analiza porównawcza nakładów pracy w indywidualnych gospodarstwach chłopskich",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "1 (49)",
pages = "93-106",
year = "1962",
url = {},
}
52
@article{artUEK:2168337595,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Metody badania rozmieszczenia sieci handlu detalicznego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 8, 2",
pages = "29-44",
year = "1962",
}
53
@article{artUEK:2168350462,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Zjawiska demogragiczne Nowej Huty w latach 1950-1960",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 9, z. 1",
pages = "69-91",
year = "1962",
}
54
@book{podUEK:2168335405,
author = "Jan Czyżyński and Władysław Kwiecień and Kazimierz Zając",
title = "Podstawy statystyki",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE",
year = "1961",
url = {},
edition = "Wyd. 2 uzup. i popr.",
}
55
@article{artUEK:2168350428,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Metodyka ustalania norm pracy w rolnictwie indywidualnym (na przykładzie gospodarstw powiatu olkuskiego)",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 8, z. 2",
pages = "195-208",
year = "1961",
}
56
@article{artUEK:2168277595,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Ustalanie wielkości nakładów pracy na transport wewnętrzny w indywidualnych gospodarstwach chłopskich metodą podziału rozłogu na kwadraciki",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "13",
pages = "55-94",
year = "1960",
}
57
@book{podUEK:2168336479,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Metody statystyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "WSE",
year = "1960",
url = {},
}
58
@article{artUEK:2168277597,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Krótki przegląd dotychczasowych metod stosowanych w Polsce przy obliczaniu zapotrzebowania robocizny w rolnictwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "13",
pages = "95-134",
year = "1960",
}
59
@article{artUEK:2168277599,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Wielkość i okresowy rozkład pracy w indywidualnych gospodarstwach chłopskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "13",
pages = "135-198",
year = "1960",
}
60
@book{podUEK:2168345556,
author = "Jan Czyżyński and Władysław Kwiecień and Kazimierz Zając",
title = "Podstawy statystyki",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE",
year = "1960",
}
61
@misc{varUEK:2168337711,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Metodyka ustalania normatywów i wielkości zapotrzebowania na siłę roboczą w indywidualnych gospodarstwach chłopskich (na przykładzie wsi Przychody, powiatu olkuskiego)",
booktitle = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "3 (33)",
pages = "136-140",
year = "1959",
url = {www.zer.waw.pl/pdf-86055-20059?filename=METODYKA%20USTALENIA.pdf},
}
62
@unpublished{drUEK:2168304399,
author = "Władysław Kwiecień",
title = "Metodyka ustalania normatywów i wielkości zapotrzebowania na siłę roboczą w indywidualnych gospodarstwach chłopskich na przykładzie wsi Przychody, powiatu olkuskiego",
adress = "Kraków",
year = "1958",
}
63
@article{artUEK:2168337559,
author = "Jerzy Fierich and Władysław Kwiecień",
title = "Statystyczna analiza obrotów towarowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 3, 4",
pages = "75-83",
year = "1957",
}