Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu innowacyjności regionów w warunkach integracji europejskiej - na przykładzie Małopolski
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2020
Physical description:
322 k.: il. kolor.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-485
Nr:
2168351950
doctoral dissertation
2

Author:
Title:
Nowa pokryzysowa polityka rozwoju zrównoważonego a polska Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju = The New Post-crisis Policy of Sustainable Development and the Polish Strategy of Responsible Development
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (57) (2019) , s. 173-187. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168338355
article
3

Author:
Title:
Szwedzki system innowacji i możliwości jego implementacji w warunkach polskich
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
269 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-384
Nr:
2168322863
doctoral dissertation
4

Author:
Title:
Neoliberalna polaryzacja dochodowo-majątkowa i jej konsekwencje dla rozwoju ekonomicznego i społecznego = Neoliberal Income and Wealth Polarisation and its Consequences for Economic and Social Development
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 489 (2017) , s. 328-337. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321423
article
5

Author:
Title:
Polityka przemysłowo-innowacyjna jako nowoczesny czynnik i fundament strategii rozwoju państw
Source:
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. Joanna KUDEŁKO - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 79-91
ISBN:
978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
Nr:
2168319425
chapter in textbook
See main document
6

Author:
Title:
Strategiczne wyzwania Polski w pokryzysowych uwarunkowaniach rozwoju = Poland's Strategic Development Challenges in the Post-crisis Development Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze = Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra. - nr 6 (2017) , s. 144-151. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168318615
article
7

Author:
Title:
Megawyzwania społeczno-ekonomiczne i przekształcenia strukturalne w Polsce w okresie transformacji systemowej i integracji europejskiej
Source:
Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. Joanna KUDEŁKO - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 61-78
ISBN:
978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
Nr:
2168319423
chapter in textbook
See main document
8

Author:
Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym - poszukiwanie nowego paradygmatu rozwoju społeczno-gospodarczego", Kraków, Polska, od 2015-05-14 do 2015-05-25
Title:
Unia Europejska w okresie pokryzysowym : wyzwania i kierunki nowej polityki rozwoju
Source:
Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego / red. Stanisław Lis - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 29-53 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-6-4
Nr:
2168311791
chapter in conference materials
See main document
9

Author:
Title:
Socjaldemokratyczny model polityki społeczno-ekonomicznej jako wyzwanie rozwojowe XXI wieku dla Polski = Social Democratic Model of Socio-Economic Policy : a Developmental Challenge for Poland
Source:
Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 2, Struktura gospodarki, rynek pracy, środowisko i jakość życia / red. Anna Cudowska-Sojko - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015, s. 380-400. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7431-476-3
Nr:
2168318997
chapter in monograph
10

Title:
Diagnoza i możliwości rozwiązania problemów zadłużenia sektora finansów publicznych w Polsce w warunkach pokryzysowych
Source:
Niskoemisyjność we współczesnej polityce gospodarczej / red. Kazimierz Pająk, Marek Urbaniak, Sławomir Zwierzchlewski - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 62-80 - Bibliogr.
Series:
(Zielona Energia)
ISBN:
978-83-8019-206-5
Nr:
2168300515
chapter in monograph
11

Author:
Title:
Społeczno-ekonomiczne zmiany strukturalne w Unii Europejskiej i Polsce jako ich główne wyzwania rozwojowe = The Socio-economic Structural Changes in the European Union and Poland as their Main Development Challenges
Source:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 12 (2015) , s. 27-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168300537
article
12

Author:
Title:
Terytorialny aspekt rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej a polityka spójności = Territorial Aspect of Regional Development in the European Union vs. Cohesion Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 393 (2015) , s. 11-18. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297025
article
13

Title:
Analiza i ocena wydatków sektora publicznego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2012 = Analysis and Evaluation of Public Sector Expenditure in Poland Compared with EU Countries in 2004-2012
Source:
Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny / red. Ewa Gruszewska - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 2015, s. 120-140. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach realizacji badań statutowych Katedry PEiPR UEK w Krakowie pt. "Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej", Kraków 2014, nr 057/WE-KPE/01/2014/S/4253.
ISBN:
978-83-7431-462-6
Nr:
2168301445
chapter in monograph
14

Title:
Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej - na przykładzie województw małopolskiego i śląskiego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
376 k.: il. kolor.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-316
Nr:
2168308657
doctoral dissertation
15

Author:
Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Nowy model polityki ekonomiczno-społecznej jako wyzwanie dla Polski w warunkach neoliberalnego kryzysu = A New Model of Economic and Social Policy as a Challenge for Poland under Conditions of the Neo-Liberal Crisis
Source:
Modele ustroju społeczno-gospodarczego : kontrowersje i dylematy / red. Elżbieta Mączyńska - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 158-169. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-99-6
Access mode:
Nr:
2168300523
chapter in conference materials
16

Author:
Title:
Megawyzwania i scenariusze rozwoju Polski w Unii Europejskiej
Source:
Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 67-82
Series:
(Wyzwania Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego ; nr 4)
ISBN:
978-83-934124-4-0
Nr:
2168293555
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Title:
Uroczystość odnowienia doktoratu profesora Antoniego Fajferka
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (60) (2014) , s. 22-23
Access mode:
Nr:
2168291121
unreviewed article
18

Title:
Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
287 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Wyzwania Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego ; nr 4)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-4-0
Nr:
2168293547
See related chapters
19

Title:
Diagnoza i możliwości rozwiązania problemów zadłużenia sektora finansów publicznych w Polsce w warunkach pokryzysowych
Source:
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 42-59
Signature:
NP-1480/Magazyn
Nr:
2168302979
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Author:
Title:
Sprzeczności między celem głównym europejskiej polityki spójności a terytorialnym paradygmatem rozwoju regionalnego w warunkach kryzysu w strefie euro = A Discrepancy between the Main Aim of european Cohesion Policy and a Territorial Paradigm of Regional Development in Eurozone Crisis Circumstances
Source:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 11 (2014) , s. 21-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168295703
article
21

Author:
Conference:
Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne wyzwania i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego w warunkach światowego kryzysu, Opole, Polska, od 2013-09-18 do 2013-09-20
Title:
Znaczenie europejskiej polityki spójności dla procesów rozwoju społeczno-ekonomicznego Unii Europejskiej i Polski w warunkach kryzysu = The Importance of the European Cohesion Policy for the Processes of Socioeconomic Development of the European Union and Poland in the Time of Crisis
Source:
Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata = Processes of Economic and Social Development and Challenges of Contemporary World / red. Maria Bucka, Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Uniwersytet Opolski, 2014, s. 107-118. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7395-610-0
Nr:
2168292943
chapter in conference materials
22

Author:
Title:
Zmiana modelu polityki społeczno-ekonomicznej jako wyzwanie rozwojowe dla Polski
Source:
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 7-19
Signature:
NP-1480/Magazyn
Nr:
2168302973
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Author:
Title:
Woluntaryzm ekonomiczny w Unii Europejskiej a nowy model jej funkcjonowania w warunkach kryzysu = Economic Voluntarism in the European Union and the New Model of its Operation During the Crisis
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014) , s. 9-19. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168277621
article
24

Author:
Tadeusz Matuszkiewicz
Title:
Znaczenie regionalnego systemu innowacyjnego dla rozwoju województwa podkarpackiego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
448 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-302
Nr:
2168290903
doctoral dissertation
25

Author:
Title:
Sektor finansowy jako źródło destabilizacji finansów publicznych i zadłużenia państw Unii Europejskiej oraz kierunki działań stabilizacyjnych
Source:
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 131-149 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-3-3
Nr:
2168273466
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
Kryzys finansowo-ekonomiczny w Unii Europejskiej i jego wpływ na rozwój Polski
Source:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 8-23
Signature:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287327
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Author:
Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Nowy model polityki ekonomiczno-społecznej jako wyzwanie dla Polski w warunkach neoliberalnego kryzysu [dokument elektroniczny]
Source:
Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 1-12. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-71-2
Access mode:
Nr:
2168278617
chapter in conference materials
28

Title:
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
462 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-934124-3-3
Nr:
2168273458
See related chapters
29

Author:
Title:
Zarys syntetycznej oceny rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej
Source:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 155-167
Signature:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287345
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Author:
Title:
Kryzys ekonomiczno-finansowy w Unii Europejskiej oraz kierunki działań stabilizacyjnych i zmian systemowych
Source:
Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski / red. Andrzej PRUSEK - Kraków; Mielec: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, 2013, s. 11-28
ISBN:
978-83-62120-07-9 ; 978-83-934124-2-6
Nr:
2168290189
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski
Redakcja:
Publisher address:
Kraków; Mielec: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, 2013
Physical description:
228, [1] s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62120-07-9 ; 978-83-934124-2-6
Nr:
2168290215
See related chapters
32

Author:
Title:
Społeczno-demograficzne i dochodowe megawyzwanie rozwojowe Polski w warunkach globalnego kryzysu neoliberalizmu
Source:
Polska i europejska polityka gospodarcza wobec wyzwań XXI wieku : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Mirosławy Klamut / red. Ewa Pancer-Cybulska - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, s. 31-41 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-212-3
Nr:
2168276287
chapter in monograph
33

Author:
Title:
Wyzwania i bariery rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski do 2020 roku
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012, s. 51-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-1-9
Nr:
2168261070
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski
Redakcja:
Publisher address:
Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012
Physical description:
287 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-934124-1-9
Nr:
2168260926
See related chapters
35

Author:
Title:
Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla europejskiej polityki spójności
Source:
Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 6-23
Signature:
NP-1412/Magazyn
Nr:
2168274032
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Title:
Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
168, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-521-0
Nr:
2168218732
monograph
37

Author:
Conference:
Gospodarka Polski po 20 latach transformacji i 5 latach akcesji do Unii Europejskiej - sukcesy, porażki, wnioski i propozycje dla polityki rozwoju kraju i regionów, Jarnołtówek, Polska, od 2010-09-27 do 2010-09-28
Title:
Ocena skuteczności modelu kreowania innowacyjności w Unii Europejskiej i w Polsce oraz jego konsekwencje ekonomiczno-społeczne = An Evaluation of the Effectiveness of the Model of Creating Innovativeness in the European Union and in Poland and Its Socioeconomic Consequences
Source:
Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego / red. Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Uniwersytet Opolski, 2011, s. 83-110. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276687
chapter in conference materials
38

Author:
Title:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do 2020 roku
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (46), s. 47
Access mode:
Nr:
2168344804
varia
39

Author:
Title:
Innowacyjność jako główny instrument strategicznego programowania rozwoju w Unii Europejskiej
Source:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 9-34
ISBN:
978-83-934124-0-2
Nr:
2168225810
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Title:
Metropolizacja w Polsce - szansa czy utopia? = Metropolization in Poland - Chance or Utopia?
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 152 (2011) , s. 416-428. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168276289
article
41

Title:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
153 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-0-2
Nr:
2168225808
See related chapters
42

Author:
Conference:
Konferencja naukowa pt. "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego", Krynica-Zdrój, Polska, od 2009-09-14 do 2009-09-16
Title:
Wyzwania modelowe gospodarki światowej i polskiej polityki ekonomicznej wynikające ze światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego
Source:
Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 43-68 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-539-0
Nr:
2168226367
chapter in conference materials
See main document
43

Author:
Tadeusz Matuszkiewicz , Andrzej Prusek
Title:
Analiza przekształceń struktury sektorowej pracujących w województwie podkarpackim w układzie powiatowym ze szczególnym uwzględnieniem subregionu mieleckiego = Analysis of the Transformation of the Employment Structure by Sector in the Podkarpackie Voivodship in a County Structure with a Particular Emphasis on the Mielecki Subregion
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 863 (2011) , s. 121-141. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222126
article
44

Author:
Title:
Wyzwania i bariery rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski do 2020 roku
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 5-15
Signature:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261268
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Conference:
Konferencja naukowa pt. "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego", Krynica-Zdrój, Polska, od 2009-09-14 do 2009-09-16
Title:
Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
532 s., [1] k. złoż.: il.; 24 cm
Notes:
Dwa art. w jęz. ang., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-539-0
Nr:
2168226363
conference materials
See related chapters
46

Author:
Title:
Dywergencja płacowo-dochodowa w Polsce i scenariusze jej zmniejszania w warunkach integracji europejskiej = Salary to Income Divergence in Poland and Scenarios for Reducing It in the Process of European Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 818 (2010) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53156
article
47

Author:
Title:
Źródła i skutki kryzysu ekonomicznego na świecie i w Polsce oraz możliwości jego przezwyciężenia = Sources and Effects of the Economic Crisis in the World and in Poland and Possibilities of its Overcoming
Source:
Opolskie Roczniki Ekonomiczne. - t. 18 (2010) , s. 21-38. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168284437
article
48

Author:
Title:
Wspieranie regionów rozwijających się jako ważny instrument europejskiej polityki spójności i przezwyciężania kryzysu ekonomicznego
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 75-90
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165633652
chapter in monograph
See main document
49

Author:
Title:
Jubileusz 70-lecia prof. Stanisława Lisa
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (37), s. 73
Access mode:
Nr:
2168274935
varia
50

Author:
Title:
Determinanty rozwoju krajów i regionów rozwijających się : wnioski dla Polski
Source:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 377-395 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165313729
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
522 s.; 24 cm
Notes:
Wykaz publikacji Profesora Stanisława Lisa s. 13-20, Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165305370
See related chapters
52

Author:
Title:
Innowacyjność jako główny instrument realizacji celów europejskich strategii rozwoju
Source:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK, s. 6-27
Signature:
NP-1356/Magazyn
Nr:
2168260742
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Author:
Andrzej Prusek , Wacław Nelec
Title:
Ocena poziomu konkurencyjności i innowacyjności oraz szans rozwoju strategicznych sektorów subregionu mieleckiego = An Assessment of the Competitiveness and Innovation Levels and Opportunities for Growth of Strategic Sectors in the Mielecki Sub-region
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 818 (2010) , s. 77-100. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53157
article
54

Title:
Teoretyczne zagadnienia rozwoju krajów i regionów rozwijających się w świetle endogenicznej polityki regionalnej i europejskiej polityki spójności
Source:
Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 5-38
Signature:
NP-1325/Magazyn
Nr:
2168306191
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Conference:
XVI Konferencja "Gospodarka lokalna w teorii i praktyce", Mysłakowice, Polska, od 2008-09-15 do 2008-09-16
Title:
Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności = The Analysis and Evaluation of Regional Differentiation in Poland between 2000 and 2006 in the Context of Cohesion Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 46 (2009) , s. 459-469. - Tytuł numeru: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50417
article
56

Title:
Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009
Physical description:
235 s.: il.; 24 cm
Notes:
Materiały z konf. nauk., 16-17 października 2008 r., Mielec., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-62120-00-0
Nr:
51418
See related chapters
57

Title:
Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (29) (2009) , s. 28-29
Access mode:
Nr:
2168274877
unreviewed article
58

Author:
Title:
Polityka spójności a efektywność społeczno-ekonomiczna
Source:
Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. / red. Andrzej Barteczek, Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 97-105
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1
Nr:
2165742515
chapter in monograph
59

Author:
Title:
Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego
Source:
Kurier UEK. - nr 8 (32) (2009) , s. 45
Access mode:
Nr:
2168274603
unreviewed article
60

Author:
Title:
Endogeniczny rozwój regionów opóźnionych w rozwoju w warunkach europejskiej polityki spójności i Odnowionej Strategii Lizbońskiej
Source:
Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009, s. 58-69 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62120-00-0
Nr:
2165594257
chapter in monograph
See main document
61

Title:
Polska polityka rozwoju i spójności w ramach europejskiego programowania rozwoju na lata 2007-2013
Source:
Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 90-104
Signature:
NP-1216/Magazyn
Nr:
2166240586
chapter in unpublished scientific work
See main document
62

Author:
Title:
Spójność płac w warunkach integracji europejskiej jako wyzwanie rozwojowe dla Polski = Cohesion of Wages in Conditions of European Integration as Development Challenge for Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 21 (2008) , s. 39-47. - Tytuł numeru: Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50866
article
63

Author:
Joanna Kudełko , Andrzej Prusek , Kinga Szmigiel , Tadeusz Matuszkiewicz
Title:
Program operacyjny rozwój Polski wschodniej jako instrument polityki kohezyjnej w Polsce
Source:
Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 105-148
Signature:
NP-1216/Magazyn
Nr:
2166240779
chapter in unpublished scientific work
See main document
64

Author:
Andrzej Prusek , Wacław Nelec
Title:
Kwestionariuszowa metodyka analizy i oceny konkurencyjności, innowacyjności i strategii rozwoju firm w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce = A Survey Methodology for Analysing and Assessing the Competitiveness, Innovation and Development Strategies of Companies in Special Economic Zones in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 762 (2008) , s. 47-57. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50385
article
65

Author:
Title:
Ocena kosztów i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej w obszarze przemysłu według metodologii cost benefit analysis = Assessment of the Costs and Benefits of Poland's Membership of the European Union in the Area of Industry, According to a Cost-Benefit Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 789 (2008) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50290
article
66

Author:
Title:
Problemy rozwoju regionów nierozwiniętych w warunkach europejskiej polityki spójności
Source:
Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 8-22
Signature:
NP-1216/Magazyn
Nr:
2166239147
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Author:
Tadeusz Matuszkiewicz , Andrzej Prusek
Title:
Dolina Lotnicza jako przykład klastra przemysłowo-innowacyjnego województw Polski Południowo-Wschodniej = Aviation Valley as an Example of an Industrial-Innovation Cluster of Regions in South-Eastern Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 762 (2008) , s. 27-46. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50384
article
68

Author:
Title:
Kompleksowa ocena wpływu akcesji Polski do Unii Europejskiej na jej rozwój społeczno-ekonomiczny i regionalny
Source:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 23-40 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165772800
chapter in monograph
See main document
69

Title:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania realizacji polityki spójności w Polsce
Source:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 83-126
Signature:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168306465
chapter in unpublished scientific work
See main document
70

Author:
Wacław Nelec
Title:
Determinanty rozwoju subregionu mieleckiego w warunkach integracji z Unią Europejską
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
246 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-62
Nr:
51683
doctoral dissertation
71

Author:
Title:
Analiza bieżącej i długookresowej konkurencyjności firm w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec = An Analysis of the Current and Long-term Competitiveness of Companies in the Euro-Park Mielec Special Economic Zone Based on the 2004 Level
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007) , s. 219-242. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51700
article
72

Title:
Przewidywane efekty polityki spójności w UE 10 i Polsce
Source:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK, s. 140-146
Signature:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168306481
chapter in unpublished scientific work
See main document
73

Author:
Title:
Klastry jako instrument działania samorządów w zakresie kreowania regionalnych i lokalnych specjalizacji gospodarczych - case study "Dolina lotnicza" = Cluster as an Instrument of Local Governments in the Creation of Regional and Local Economic Specializations
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1161 (2007) , s. 215-228. - Tytuł numeru: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51025
article
74

Author:
Title:
Metodologia analizy społeczno-ekonomicznych kosztów i korzyści integracji europejskiej oraz ich makroekonomiczna ocena
Source:
Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 6-18
Research program:
22/KPEiPR/1/2006/S/297
Signature:
NP-1119/Magazyn
Nr:
2168326963
chapter in unpublished scientific work
See main document
75

Author:
Title:
Koszty i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej w obszarze przemysłu
Source:
Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 75-95. - Jeden z podrozdziałów autorstwa J. Tenety-Płotkowiak
Research program:
22/KPEiPR/1/2006/S/297
Signature:
NP-1119/Magazyn
Nr:
2168326969
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Author:
Title:
Metodologia analizy społeczno-ekonomicznych kosztów i korzyści integracji europejskiej = A Methodology of Analysis of the Socio-Economic Costs and Benefits Resulting from European Integration
Source:
Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Economic and Social Effects of Poland's Accession to the European Union / red. Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Uniwersytet Opolski, 2006, s. 29-39. - Summ.
ISBN:
83-7395-183-0
Nr:
2166110708
chapter in monograph
77

Author:
Wacław Nelec , Andrzej Prusek
Title:
Funkcje państwa i specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w zakresie innowacyjności konkurencyjności gospodarki = The Functions of the State and Special Economic Zones in Poland with Respect to Innovation and Competitiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 709 (2006) , s. 19-37. - Summ.
Access mode:
Nr:
53084
article
78

Author:
Title:
Neoliberalny model prywatyzacji a konkurencyjność polskiej gospodarki i docelowy kształt sektora państwowego = The Neoliberal Model of Privatisation and the Competitiveness of the Polish Economy and Target Structure of the State Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 669 (2005) , s. 73-94. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52959
article
79

Author:
Title:
Funkcje państwa w tworzeniu sektorów gospodarczych o charakterze narodowym w warunkach integracji europejskiej = State Functions in the Field of Economic Sectors Formation in the Realm of European Integration
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1071, t. 2 (2005) , s. 23-36. - Tytuł numeru: Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168261100
article
80

Author:
Title:
Programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i Małopolsce w warunkach integracji europejskiej
Source:
Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 113-126
Signature:
NP-1049/Magazyn
Nr:
2168264810
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Author:
Wacław Nelec , Andrzej Prusek
Title:
Dynamiczna analiza rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego oraz ich typizacja = A Dynamic Analysis and Typology of the Socio-economic Development of Powiats in the Podkarpackie Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 669 (2005) , s. 111-133. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52958
article
82

Author:
Title:
Prywatyzacja polskiej gospodarki : cele, programy i ocena jej rezultatów
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
112, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-249-9
Nr:
2167950673
academic script
83

Author:
Title:
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki przemysłowo-innowacyjnej
Source:
Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Maria Bucka, Janusz Słodczyk - Opole: Uniwersytet Opolski, 2005, s. 385-394. - Streszcz.
ISBN:
83-7395-136-9
Nr:
2168295999
chapter in monograph
84

Author:
Title:
Programowanie rozwoju i restrukturyzacji obszarów wiejskich
Source:
Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 116-139
Signature:
NP-995/Magazyn
Nr:
2168265972
chapter in unpublished scientific work
See main document
85

Author:
Title:
Narodowy Plan Rozwoju Polski na lata 2004-2006 i dylematy jego realizacji = The National Development Plan for Poland (2004-2006) and Problems in Its Implementation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 651 (2004) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220390
article
86

Author:
Title:
Próba oceny możliwości realizowania funkcji polskiego państwa w warunkach integracji europejskiej = The Attempt an Assesment of Possibility Realization of Functions Polish State in the Conditions of European Integration
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1016 (2004) , s. 48-61. - Tytuł numeru: Gospodarka - przestrzeń - rozwój - Bibliogr.
Nr:
2168254218
article
87

Author:
Andrzej Prusek , Aleksander Prusek
Title:
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki przemysłowej
Source:
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1 / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 128-177
Signature:
NP-1052/1/Magazyn
Nr:
2168264830
chapter in unpublished scientific work
See main document
88

Author:
Andrzej Prusek , Wacław Nelec
Title:
Analiza oddziaływania SSE Euro-Park Mielec na rozwój społeczno-ekonomiczny i rynek pracy subregionu mieleckiego = An Analysis of the Impact of the Euro-Park Mielec Special Economic Zone on Socio-economic Development and the Labour Market in the Mielec Sub-region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 651 (2004) , s. 137-155. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220398
article
89

Author:
Title:
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej (CAP) a rozwój obszarów wiejskich
Source:
Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 87-103
Signature:
NP-995/Magazyn
Nr:
2168265968
chapter in unpublished scientific work
See main document
90

Author:
Title:
Determinanty rozwoju i konkurencyjności województwa podkarpackiego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
272 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/386
Nr:
2168265712
doctoral dissertation
91

Author:
Conference:
Konferencja nt. Transformacja systemowa w Polsce: oceny i perspektywy, Krynica, Polska, od 2000-06-12 do 2000-06-13
Title:
Ocena społeczno-ekonomicznej efektywności procesów prywatyzacyjnych w transformacji systemowej = An Assessment of the Socio-Economie Effectiveness of Privatisation Processes During the Systemic Transformation
Source:
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 81-92
ISBN:
83-7252-135-2
Nr:
2166206848
chapter in conference materials
See main document
92

Author:
Title:
Dylematy polityki pieniężnej w okresie transformacji systemowej w Polsce = Monetary Policy Dilemmas during Poland's Systemic Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 588 (2002) , s. 5-17. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168227052
article
93

Author:
Title:
Determinanty konkurencyjności firm w Polsce - case study Specjalna Strefa Ekonomiczna "EURO-PARK MIELEC" = Determinants of Competitiveness of Businesses in Poland - a Case Study of the Special Economic Zone Euro-Park Mielec
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000, s. 38. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168244384
varia
94

Author:
Title:
Znaczenie i funkcje aglomeracji krakowskiej w rozwoju społeczno-ekonomicznym regionu Małopolski
Source:
Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu regionów / red. Krzysztof Szołek - Wrocław: Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2001, s. 27-37
Series:
(Biblioteka Regionalistyki ; nr 1)
ISBN:
83-916121-0-4
Nr:
2168280191
chapter in conference materials
95

Author:
Title:
Strategia rozwoju jako główny instrument działania samorządów lokalnych = The Development Strategy as Main Tool of Operation of Local Governments
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 261-279. - Summ.
ISBN:
83-87493-91-0
Nr:
2168245206
chapter in conference materials
See main document
96

Title:
Analiza i typologia poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów w województwie małopolskim = An Analysis and Typology of the Level of Socio-Economic Development of Powiats in the Małopolskie Voivodship
Source:
Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 219-227. - Summ.
ISBN:
83-7252-098-4
Nr:
2168227652
chapter in conference materials
See main document
97

Author:
Title:
Analiza konkurencyjności firm w SSE Euro-Park Mielec
Source:
Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów / red. Mirosława Klamut, Leszek Cybulski - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000, s. 151-162. - Materiały z konferencji, Lądek Zdrój, 21-22 październik 1999 r.
ISBN:
83-7011-483-0
Nr:
2166031177
chapter in conference materials
98

Author:
Title:
Analiza konkurencyjności województwa krakowskiego = Analysis of Competitiveness of the Kraków Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 527 (1999) , s. 75-90. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245750
article
99

Author:
Title:
Polityka przemysłowa
Source:
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 231-252
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240608
chapter in academic script
See main document
100

Author:
Title:
Strategiczne szanse rozwoju i konkurencyjność wiodących sektorów gospodarki województwa krakowskiego
Source:
Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego : materiały z konferencji naukowej (Kraków-Zakopane, 12 i 13 XII 1997 r.) / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999, s. 27-38
ISBN:
83-87239-92-5
Nr:
2168241978
chapter in conference materials
See main document
101

Author:
Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, Polska, od 1998-09-24 do 1998-09-26
Title:
Programowanie rozwoju społeczno gospodarczego regionów - problemy doświadczenia
Source:
Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : materiały z konferencji : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, 24-26 września 1998 - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej, 1999, s. 369-384
ISBN:
83-910368-2-0
Nr:
2168254954
chapter in conference materials
102

Title:
Analiza strategiczna pozycji, funkcji i struktury gospodarczej województwa krakowskiego = Strategic Analysis of the Place, Functions and Economic Structure of the Kraków Voivodeship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 527 (1999) , s. 53-73. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245752
article
103

Author:
Title:
Polityka przekształceń strukturalnych i prywatyzacji
Source:
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 181-201
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240602
chapter in academic script
See main document
104

Author:
Title:
Strategiczna analiza międzynarodowej konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora tworzyw sztucznych - case study Zakłady Azotowe w Tarnowie
Source:
Polityka Gospodarcza. - Nr 1 (1999) , s. 139-148
Access mode:
Nr:
2168260954
article
105

Title:
Konkurencyjność Małopolski w krajowym rankingu regionów = Małopolska Province Competitiveness in National Ranking of Region
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 821 (1999) , s. 52-87. - Tytuł numeru: Konkurencyjność miast i regionów Polski Południowo-Zachodniej
Nr:
2168253860
article
106

Author:
Conference:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego, Kraków, Polska, od 1998-11-16 do 1998-11-17
Title:
Międzynarodowa konkurencyjność wiodących sektorów gospodarki w regionie małopolskim
Source:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1998, s. 188-200
ISBN:
83-910502-0-3
Nr:
2168238692
chapter in conference materials
See main document
107

Title:
Strategiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego na tle makroregionu i kraju
Source:
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 18-55
ISBN:
83-87239-65-8
Nr:
2168251414
chapter in monograph
See main document
108

Author:
Title:
Metodyka wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju województwa krakowskiego
Source:
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 345-353
ISBN:
83-87239-65-8
Nr:
2168251434
chapter in monograph
See main document
109

Author:
Title:
Założenia strategii rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego
Source:
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 237-256
ISBN:
83-87239-65-8
Nr:
2168251424
chapter in monograph
See main document
110

Author:
Title:
Potencjalne scenariusze rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego
Source:
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 257-267
ISBN:
83-87239-65-8
Nr:
2168251426
chapter in monograph
See main document
111

Author:
Title:
Koncepcja ekorozwoju na tle współczesnych funkcji gospodarczych i społecznych województwa nowosądeckiego = Concept of Ecodevelopment in the Context of Current Economic and Social Functions of Nowy Sącz Region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 485 (1997) , s. 33-46. - Summ.
Nr:
2168234154
article
112

Author:
Title:
Strategia rozwoju gospodarczego i społecznego województwa tarnowskiego oraz propozycja metodyki jej wdrażania
Source:
Studia Małopolskie : gospodarka, ekologia, rozwój regionalny, liderzy. - nr 1 (1997) , s. 15-37
Nr:
2168247956
article
113

Title:
Strategiczna pozycja województwa krakowskiego w krajowym rankingu województw w 1995 roku = The Strategic Position of the Province of Cracow in the Domestic Ranking of Provinces in 1995
Source:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 87-113. - Summ.
ISBN:
83-87239-20-8
Nr:
2168244242
chapter in monograph
See main document
114

Author:
Title:
Szanse strategiczne województwa nowosądeckiego w ramach konwencji ekorozwoju = Strategic Opportunities of the Voivodship of Nowy Sącz in the Framework of Ecodevelopment Plans
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996 (1997) , s. 30-33. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271464
unreviewed article
115

Author:
Title:
Strategia rozwoju regionu - na przykładzie województwa tarnowskiego
Source:
Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 45-55
Nr:
2168242892
chapter in conference materials
116

Author:
Title:
Ocena możliwości rozwojowych i założenia strategii dla regionu tarnowskiego
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 6 (1996) , s. 9-14. - Streszcz.
Nr:
2168231630
article
117

Author:
Conference:
Konferencja naukowa nt. Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Kraków, Polska, od 1996-10-23 do 1996-10-24
Title:
Strategiczna ocena pozycji województwa krakowskiego na tle kraju i makroregionu
Source:
Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996 - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1996, s. 91-101
Nr:
2168251200
chapter in conference materials
118

Title:
Analiza strategiczna stref funkcjonalno-gospodarczych regionu tarnowskiego = Strategic Analysis of Functional and Economic Zones in Tarnów Region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 470 (1996) , s. 87-99. - Summ.
Nr:
2168245800
article
119

Author:
Title:
Problemy strategii rozwoju regionalnego = Strategic Problems of Regional Development
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995 (1996) , s. 60-63. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252506
unreviewed article
120

Title:
Województwo tarnowskie w strukturze regionalnej kraju (1992-1993)
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 2-3 (1995) , s. 19-22
Nr:
2168227140
article
121

Title:
Strategiczna diagnoza gospodarki regionalnej w warunkach transformacji prorynkowej = Strategic Diagnosis of the Regional Economy Under the Conditions of Promarket Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 453 (1995) , s. 5-18. - Summ.
Nr:
2168244664
article
122

Author:
Title:
Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej
Publisher address:
Kraków: Secesja, 1995
Physical description:
175 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86077-39-5
Nr:
2168253420
monograph
123

Author:
Title:
Funkcje polityki finansowo-kredytowej w procesie restrukturyzacji polskiego sektora żywnościowego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1995
Physical description:
162 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 9 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/840
Nr:
2168265716
doctoral dissertation
124

Author:
Title:
Jakościowa analiza strategiczna mikroregionu oraz jego otoczenia rynkowego i pozarynkowego = Qualitative Strategic Analysis of Microregion and Its Market and Non-Market Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 422 (1994) , s. 43-57. - Summ.
Nr:
2168246358
article
125

Author:
Conference:
Ogólnopolska Konferencja Katedr Polityki Ekonomicznej, Toruń, Polska, od 1993-09-23 do 1993-09-24
Title:
Propozycja metodyki programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym
Source:
Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej / red. Stanisław L. Bagdziński, Maria Marszałkowska - Toruń: UMK, 1993, s. 116-124
ISBN:
83-231-0472-7
Nr:
2168298013
chapter in conference materials
126

Author:
Title:
Strategiczny program rozwoju społecznego i gospodarczego na szczeblu lokalnym : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993
Physical description:
32 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168251120
academic script
127

Author:
Title:
Dynamiczny model analizy i prognozowania struktur rodzajowo-przestrzennych rolnictwa = A Dynamic Model of Analysis and Extrapolation of Qualitative and Spacial in Agriculture
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 51-52. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252544
varia
128

Author:
Title:
Analiza warunków działania rolnictwa w gminach Makroregionu Południowo-Wschodniego = Analysis of Conditions of Functioning of Agriculture in South-East Macroregion Communes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 377 (1992) , s. 23-37. - Summ., rez.
Nr:
2168236802
article
129

Author:
Title:
Polityka rolna a przekształcenia strukturalne w rolnictwie = Agricultural Policy and Structural Transformations in Agriculture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 367 (1992) , s. 9-23. - Summ., rez.
Nr:
2168246316
article
130

Title:
Analiza rozwoju rolnictwa w gminach MPW
Source:
Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER, s. 25-107
Signature:
NP-22/Magazyn
Nr:
2168266070
chapter in unpublished scientific work
See main document
131

Title:
Analiza wpływu eksportu budownictwa na podstawowe wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstwa (na przykładzie PBS "BUDOSTAL" w Krakowie) = Analysis of Impact of Building Export on Basic Economic Indices of Enterprise (on the example PBS "BUDOSTAL" in Krakow)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990) , s. 249-262. - Summ., rez.
Nr:
2168245500
article
132

Author:
Title:
Warunki działania a poziom rozwoju polskiego rolnictwa w układach regionalnych = The Conditions and Their Impact on the Level of Development of the Polish Agriculture in Regional Systems
Publisher address:
Kraków: Drukarnia Narodowa w Krakowie, 1989
Physical description:
206 s., [11] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 87)
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168255006
monograph
133

Author:
Title:
Regionalna analiza produkcyjności ziemi i pracy w rolnictwie = Regional Analysis of Productivity of Land and Labour in Agriculture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989) , s. 151-166. - Summ., rez.
Nr:
2168234910
article
134

Author:
Title:
Dynamiczna analiza typologiczno-prognostyczna społeczno-ekonomicznych determinant rozwoju polskiego rolnictwa w przekroju regionów = Dynamic Typological-Prognosticating Analysis of Socio-Economic Determinants of Development of Polish Agriculture in a Regional Cross-Section
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988) , s. 43-59. - Rez., summ.
Nr:
2168244170
article
135

Title:
Współzależności pomiędzy rozwojem przemysłu i rolnictwa w układach regionalnych = Interrelations between Industrial and Agricultural Development on Regional Level
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 96-98. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275967
varia
136

Title:
Problemy regionalnej analizy produkcji rolnej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
98 s.: il.; 24 cm
Notes:
Dla studentów III roku studiów dziennych kierunku planowania i finansowania gospodarki narodowej,
Nr:
2168260064
academic script
137

Author:
Title:
Analiza porównawcza typów przestrzennych struktury agrarnej oraz intensywności skupu w województwie tarnowskim = Types of Spatial Agricultural Structure and Agricultural Purchases in Province of Tarnów - Comparative Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 226 (1987) , s. 47-65. - Rez., summ.
Nr:
2168249534
article
138

Author:
Title:
Dyskusja
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 342
Nr:
2168265870
voice in discussion / interview
See main document
139

Author:
Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Przekształcenia w systemie planowania społeczno-gospodarczego wynikające z reformy gospodarczej
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 317-333
Nr:
2168265856
chapter in conference materials
See main document
140

Title:
Metody analizy strukturalnej w planowaniu
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 120-151
Nr:
2168251608
chapter in academic script
See main document
141

Author:
Title:
Problemy metodyki planowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 88-96
Nr:
2168251602
chapter in academic script
See main document
142

Author:
Title:
Współpraca gospodarcza z zagranicą narzędziem kierowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 218-237
Nr:
2168251590
chapter in academic script
See main document
143

Title:
Polityka zatrudnienia, płac i dochodów jako instrument kierowania gospodarką narodową
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 122-145
Nr:
2168251580
chapter in academic script
See main document
144

Author:
Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Przekształcenia w systemie planowania społeczno-gospodarczego wynikające z reformy gospodarczej
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1[158]-20[177]
Nr:
2168273564
chapter in conference materials
145

Author:
Title:
Delimitacja typów przestrzennych rolnictwa w Polsce za pomocą analizy czynnikowej = Delimitation of Spatial Types of Agriculture in Poland by Factor Analysis
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 38, 1 (441) (1983) , s. 26-32
Nr:
2168269488
article
146

Author:
Title:
Zastosowanie analizy czynnikowej do oceny czynników determinujących społeczno-ekonomiczne warunki działania rolnictwa w Polsce = Use of Factor Analysis for the Estimation of Factors Determining Socio-economic Conditions of Farming in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 167 (1983) , s. 53-72. - Rez., summ.
Nr:
2168230776
article
147

Author:
Title:
Typizacja przestrzenna społeczno-ekonomicznych warunków działania rolnictwa w Polsce = Types of Regional Socioeconomic Conditions of Agricultural Activity in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 163 (1983) , s. 5-21. - Summ., rez.
Nr:
2167737060
article
148

Title:
Prognoza struktur ekonomicznych determinujących zapotrzebowanie komunikacji osobowej na produkty ropopochodne (wyniki ankiety opracowanej na podstawie drzewa celów) = Prognosis of Economic Structures Determining Demand of Passenger Communication for Oil-derived Products Based of Results of Inquiry of Tree of Targets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 153 (1982) , s. 33-59. - Rez., summ.
Nr:
2168250108
article
149

Author:
Title:
Planowanie społeczno-ekonomiczne w warunkach parametrycznego systemu kierowania gospodarką narodową
Source:
Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 32-39
Nr:
2168227402
chapter in monograph
150

Title:
Prognozy zapotrzebowania na produkty ropopochodne do roku 2000 opracowane za pomocą metody drzewa celów
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1981) , s. 83-94
Nr:
2168230490
article
151

Author:
Title:
Problemy międzynarodowych stosunków ekonomicznych i planowania współpracy gospodarczej w ramach RWPG
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 252-281 - Bibliogr.
Nr:
2168251292
chapter in academic script
See main document
152

Author:
Title:
Możliwość zastosowania metody drzewa celów do prognozowania zapotrzebowania na środki produkcji w gospodarce narodowej = Forecasting Demand for Means of Production Using the Method of Graphs
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 35, 11 (417) (1980) , s. 564-569
Nr:
2168269502
article
153

Title:
Makrosystemy informatyczne w zarządzaniu gospodarką narodową
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 79-95 - Bibliogr.
Nr:
2168251254
chapter in academic script
See main document
154

Title:
Cele rozwoju rolnictwa oraz ogólne problemy sterowania ich realizacją = Aims of the Agricultural Development and General Problems Connected with the Control of their Realization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 116 (1979) , s. 37-53. - Rez., summ.
Nr:
2168242964
article
155

Title:
Analiza zmian w poziomach ekonomicznego rozwoju rolnictwa CSRS, NRD i PRL w latach 1961-1973 oraz prognozy na lata 1977-1980 = Analysis of Changes in Economic Standards of the Development of Agriculture of the Socialist Republic of Czechoslovakia, the German Democratic Republic and the Polish People's Republic over the Period 1961-1975 and Prognosis for the Years 1977 and 1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 116 (1979) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168242360
article
156

Author:
Title:
Teoretyczny model określania poziomu ekonomicznego rozwoju rolnictwa w układach regionalnych = A Theoretical Mode for Determining the Economic Standard Agricultural Development within the Regionalized System
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 41. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333237
varia
157

Author:
Title:
Specyficzne problemy programowania rozwoju rolnictwa w przekroju regionalnym = On the Problems Connected with the Programming of Regional Agricultural Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 87 (1977) , s. 107-118. - Rez., summ.
Nr:
2168250252
article
158

Author:
Title:
Metodologia oceny poziomu ekonomicznego rozwoju rolnictwa w układach regionalnych = Metodology of Economic Level of Agricultural Development in Local Structures
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1977) , s. 36-44
Nr:
2168227008
article
159

Author:
Title:
Problemy planowania współpracy gospodarczej Polski w ramach RWPG
Source:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 277-306 - Bibliogr.
Nr:
2168251336
chapter in academic script
See main document
160

Author:
Title:
Problemy planowania współpracy gospodarczej Polski w ramach RWPG
Source:
Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 277-306 - Bibliogr.
Nr:
2168251334
chapter in academic script
See main document
161

Author:
Title:
Kilka uwag metodologicznych dotyczących taksonomicznej metody różnic : na przykładzie rejonizacji kierunków produkcji rolnej w województwie krakowskim w 1969 r. = Some Methodological Remarks Concerning the Taxonomic Method of Differences
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 64 (1974) , s. 23-49. - Summ., rez.
Nr:
2168249586
article
162

Author:
Title:
Regionalna analiza poziomu ekonomicznego rozwoju rolnictwa
Publisher address:
Kraków: , 1973
Physical description:
288 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/73
Nr:
2168269480
doctoral dissertation
163

Author:
Title:
Potencjał i efekty produkcji rolniczej Polski za rok 1967 = Space Analysis of Productive Potential of Agriculture and the Effects of Agriculture Production of Poland for the Year 1967
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 48 (1972) , s. 73-94. - Rez., summ.
Nr:
2168251010
article
164

Author:
Title:
Analiza lokalizacji działalności gospodarczej w powiecie nowotarskim za pomocą wskaźników koncentracji i asymetrii = Analysis of the Localization of the Economic Activity in the District of Nowy Targ by Means of Concentration and Asymmetry Factors
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1969) , s. 54-74. - Rez., summ.
Nr:
2168277413
article
Unpublished documents:
1

Title:
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
122 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
057/WE/KPE/01/2014/S/4253
Signature:
NP-1480/Magazyn
Nr:
2168302971
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
176 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
033/WE-KPE/01/2013/S/3033
Signature:
NP-1367/Magazyn
Nr:
2168287325
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
148 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
45/KPEiPR/2/2012/S/045
Signature:
NP-1412/Magazyn
Nr:
2168274030
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
208 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
143/KPEiPR/2/2011/S/622
Signature:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261210
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2010
Physical description:
186[1] s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
77/KPEiPR/1/2010/S/575
Signature:
NP-1356/Magazyn
Nr:
2168260744
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
222 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
56/KPEiPR/1/2009/S/520
Signature:
NP-1325/Magazyn
Nr:
2168161668
unpublished scientific work
See related chapters
7

Title:
Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
161 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
49/KPEiPR/3/2008/S/465
Signature:
NP-1216/Magazyn
Nr:
2166234014
unpublished scientific work
See related chapters
8

Title:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
153 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
36/KPEiPR/1/2007/S/397
Signature:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168281927
unpublished scientific work
See related chapters
9

Author:
, , ,
Title:
Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
137 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
22/KPEiPR/1/2006/S/297
Signature:
NP-1119/Magazyn
Nr:
2166585396
unpublished scientific work
See related chapters
10

Author:
Andrzej Prusek , Joanna Kudełko , Kinga Czenczek , Wacław Nelec
Title:
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 2, Case study SSE Euro-Park Mielec
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
73 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
21/KPEiPR/1/2004/S132
Signature:
NP-1052/2/Magazyn
Nr:
2168264836
unpublished scientific work
11

Title:
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
185 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
21/KPEiPR/1/2004/S132
Signature:
NP-1052/1/Magazyn
Nr:
2168264822
unpublished scientific work
See related chapters
12

Title:
Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
66 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-702/Magazyn
Nr:
2168265586
unpublished scientific work
13

Title:
Strategiczna analiza konkurencyjności województwa krakowskiego oraz wiodących sektorów jego gospodarki
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
64 k.: il.; 30 cm
Research program:
28/KPEiPR/1/97/S
Signature:
NP-474/Magazyn
Nr:
2168265582
unpublished scientific work
14

Title:
Zarys strategii przekształceń strukturalnych sektora żywnościowego w regionie tarnowskim
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
95, [III] k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-370/Magazyn
Nr:
2168265580
unpublished scientific work
15

Title:
Szanse rozwojowe wiodących sektorów przemysłu w regionie tarnowskim
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995
Physical description:
79, IV k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-369/Magazyn
Nr:
2168266544
unpublished scientific work
16

Title:
Programowanie rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej : (studium teoretyczno-metodyczne oraz strategiczna diagnoza gospodarki regionu tarnowskiego)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
166 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-311/Magazyn
Nr:
2168265594
unpublished scientific work
17

Title:
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego układów mikroregionalnych w warunkach gospodarki samorządowej : (aspekty metodologiczne)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Physical description:
126 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-255/Magazyn
Nr:
2168267352
unpublished scientific work
18

Title:
Programowanie rozwoju na szczeblu lokalnym
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Physical description:
150 k.: il.; 30 cm
Research program:
1/1315/91/02
Signature:
NP-279/Magazyn
Nr:
2168267350
unpublished scientific work
1
Znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu innowacyjności regionów w warunkach integracji europejskiej - na przykładzie Małopolski / Maciej JAGÓDKA ; . - Kraków : , 2020. - 322 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Promotor: Andrzej PRUSEK. - Bibliogr.
2
Nowa pokryzysowa polityka rozwoju zrównoważonego a polska Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju = The New Post-crisis Policy of Sustainable Development and the Polish Strategy of Responsible Development / Andrzej PRUSEK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (57) (2019), s. 173-187. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4642. - ISSN 1898-5084
3
Szwedzki system innowacji i możliwości jego implementacji w warunkach polskich / Kinga SZMIGIEL ; Promotor: Andrzej PRUSEK. - Kraków, 2017. - 269 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003301
4
Neoliberalna polaryzacja dochodowo-majątkowa i jej konsekwencje dla rozwoju ekonomicznego i społecznego = Neoliberal Income and Wealth Polarisation and its Consequences for Economic and Social Development / Andrzej PRUSEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 489 (2017), s. 328-337. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/39381/Prusek_Neoliberalna_Polaryzacja_Dochodowo_Majatkowa_i_Jej_Konsekwencje_2017.pdf. - ISSN 1899-3192
5
Polityka przemysłowo-innowacyjna jako nowoczesny czynnik i fundament strategii rozwoju państw / Andrzej PRUSEK // W: Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 79-91. - ISBN 978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
6
Strategiczne wyzwania Polski w pokryzysowych uwarunkowaniach rozwoju = Poland's Strategic Development Challenges in the Post-crisis Development Conditions / Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze = Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra. - nr 6 (2017), s. 144-151. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ptezg.pl/Files/files/zn6/prusek.pdf. - ISSN 2391-7830
7
Megawyzwania społeczno-ekonomiczne i przekształcenia strukturalne w Polsce w okresie transformacji systemowej i integracji europejskiej / Andrzej PRUSEK // W: Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne / red. nauk.: Joanna KUDEŁKO. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 61-78. - ISBN 978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5
8
Unia Europejska w okresie pokryzysowym : wyzwania i kierunki nowej polityki rozwoju / Andrzej PRUSAK // W: Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego / red. Stanisław Lis. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 29-53. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-6-4
9
Socjaldemokratyczny model polityki społeczno-ekonomicznej jako wyzwanie rozwojowe XXI wieku dla Polski = Social Democratic Model of Socio-Economic Policy : a Developmental Challenge for Poland / Andrzej PRUSEK // W: Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 2, Struktura gospodarki, rynek pracy, środowisko i jakość życia / red. Anna Cudowska-Sojko. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. - S. 380-400. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-476-3
10
Diagnoza i możliwości rozwiązania problemów zadłużenia sektora finansów publicznych w Polsce w warunkach pokryzysowych / Justyna KĄTNIK-PROKOP, Andrzej PRUSEK // W: Niskoemisyjność we współczesnej polityce gospodarczej / red. nauk. Kazimierz Pająk, Marek Urbaniak, Sławomir Zwierzchlewski. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - (Zielona Energia). - S. 62-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-206-5
11
Społeczno-ekonomiczne zmiany strukturalne w Unii Europejskiej i Polsce jako ich główne wyzwania rozwojowe = The Socio-economic Structural Changes in the European Union and Poland as their Main Development Challenges / Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 12 (2015), s. 27-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-2043
12
Terytorialny aspekt rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej a polityka spójności = Territorial Aspect of Regional Development in the European Union vs. Cohesion Policy / Andrzej PRUSEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 393 (2015), s. 11-18. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/29898/Prusek_Terytorialny_Aspekt_Rozwoju_Regionalnego_w_Unii_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
13
Analiza i ocena wydatków sektora publicznego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2012 = Analysis and Evaluation of Public Sector Expenditure in Poland Compared with EU Countries in 2004-2012 / Justyna KĄTNIK-PROKOP, Andrzej PRUSEK // W: Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny / red. Ewa Gruszewska. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 2015. - S. 120-140. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-462-6
14
Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej - na przykładzie województw małopolskiego i śląskiego / Krzysztof Adam FIRLEJ ; Promotor: Andrzej PRUSEK. - Kraków, 2015. - 376 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003107
15
Nowy model polityki ekonomiczno-społecznej jako wyzwanie dla Polski w warunkach neoliberalnego kryzysu = A New Model of Economic and Social Policy as a Challenge for Poland under Conditions of the Neo-Liberal Crisis / Andrzej PRUSEK // W: Modele ustroju społeczno-gospodarczego : kontrowersje i dylematy / red. nauk. Elżbieta Mączyńska. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - S. 158-169. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-99-6. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/kongres/referaty/Prusek%20Andrzej/Prusek%20Andrzej%20-%20NOWY%20MODEL%20POLITYKI%20EKONOMICZNO%20-%20SPO%C5%81ECZNEJ%20JAKO%20WYZWANIE%20DLA%20POLSKI%20W%20WARUNKACH%20NEOLIBERALNEGO%20KRYZYSU.pdf
16
Megawyzwania i scenariusze rozwoju Polski w Unii Europejskiej / Andrzej PRUSEK // W: Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - (Wyzwania Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego ; nr 4). - S. 67-82. - ISBN 978-83-934124-4-0
17
Uroczystość odnowienia doktoratu profesora Antoniego Fajferka / Andrzej PRUSEK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 22-23. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. - ISSN 1689-7757
18
Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 287 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Wyzwania Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego ; nr 4). - ISBN 978-83-934124-4-0
19
Diagnoza i możliwości rozwiązania problemów zadłużenia sektora finansów publicznych w Polsce w warunkach pokryzysowych / Justyna KĄTNIK-PROKOP, Andrzej PRUSEK // W: Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2014), s. 42-59
20
Sprzeczności między celem głównym europejskiej polityki spójności a terytorialnym paradygmatem rozwoju regionalnego w warunkach kryzysu w strefie euro = A Discrepancy between the Main Aim of european Cohesion Policy and a Territorial Paradigm of Regional Development in Eurozone Crisis Circumstances / Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 11 (2014), s. 21-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-2043
21
Znaczenie europejskiej polityki spójności dla procesów rozwoju społeczno-ekonomicznego Unii Europejskiej i Polski w warunkach kryzysu = The Importance of the European Cohesion Policy for the Processes of Socioeconomic Development of the European Union and Poland in the Time of Crisis / Andrzej PRUSEK // W: Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata = Processes of Economic and Social Development and Challenges of Contemporary World / red. nauk. Maria Bucka, Zbigniew Mikołajewicz. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2014. - S. 107-118. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7395-610-0
22
Zmiana modelu polityki społeczno-ekonomicznej jako wyzwanie rozwojowe dla Polski / Andrzej PRUSEK // W: Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2014), s. 7-19
23
Woluntaryzm ekonomiczny w Unii Europejskiej a nowy model jej funkcjonowania w warunkach kryzysu = Economic Voluntarism in the European Union and the New Model of its Operation During the Crisis / Andrzej PRUSEK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 166 (2014), s. 9-19. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication. - ISSN 2083-8611
24
Znaczenie regionalnego systemu innowacyjnego dla rozwoju województwa podkarpackiego / Tadeusz Matuszkiewicz ; Promotor: Andrzej PRUSEK. - Kraków, 2014. - 448 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003046
25
Sektor finansowy jako źródło destabilizacji finansów publicznych i zadłużenia państw Unii Europejskiej oraz kierunki działań stabilizacyjnych / Andrzej PRUSEK // W: Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 131-149. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-3-3
26
Kryzys finansowo-ekonomiczny w Unii Europejskiej i jego wpływ na rozwój Polski / Andrzej PRUSEK // W: Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2013), s. 8-23
27
Nowy model polityki ekonomiczno-społecznej jako wyzwanie dla Polski w warunkach neoliberalnego kryzysu / Andrzej PRUSEK // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane [Dokument elektroniczny]. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 1-12. - Streszcz.. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-71-2. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/kongres/referaty/Prusek%20Andrzej/Prusek%20Andrzej%20-%20NOWY%20MODEL%20POLITYKI%20EKONOMICZNO%20-%20SPO%C5%81ECZNEJ%20JAKO%20WYZWANIE%20DLA%20POLSKI%20W%20WARUNKACH%20NEOLIBERALNEGO%20KRYZYSU.pdf
28
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 462 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-934124-3-3
29
Zarys syntetycznej oceny rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / Andrzej PRUSEK // W: Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2013), s. 155-167
30
Kryzys ekonomiczno-finansowy w Unii Europejskiej oraz kierunki działań stabilizacyjnych i zmian systemowych / Andrzej PRUSEK // W: Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, 2013. - S. 11-28. - ISBN 978-83-62120-07-9 ; 978-83-934124-2-6
31
Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, 2013. - 228, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62120-07-9 ; 978-83-934124-2-6
32
Społeczno-demograficzne i dochodowe megawyzwanie rozwojowe Polski w warunkach globalnego kryzysu neoliberalizmu / Andrzej PRUSEK // W: Polska i europejska polityka gospodarcza wobec wyzwań XXI wieku : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Mirosławy Klamut / red. Ewa Pancer-Cybulska. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012. - S. 31-41. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-212-3
33
Wyzwania i bariery rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski do 2020 roku / Andrzej PRUSEK // W: Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - S. 51-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-1-9
34
Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - 287 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-934124-1-9
35
Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla europejskiej polityki spójności / Andrzej PRUSEK // W: Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2012), s. 6-23
36
Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce / Joanna KUDEŁKO, Andrzej PRUSEK, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 168, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-521-0
37
Ocena skuteczności modelu kreowania innowacyjności w Unii Europejskiej i w Polsce oraz jego konsekwencje ekonomiczno-społeczne = An Evaluation of the Effectiveness of the Model of Creating Innovativeness in the European Union and in Poland and Its Socioeconomic Consequences / Andrzej PRUSEK // W: Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2011. - S. 83-110. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
38
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do 2020 roku / Andrzej PRUSEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (46) (2011-2012), s. 47. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01. - ISSN 1689-7757
39
Innowacyjność jako główny instrument strategicznego programowania rozwoju w Unii Europejskiej / Andrzej PRUSEK // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 9-34. - ISBN 978-83-934124-0-2
40
Metropolizacja w Polsce - szansa czy utopia? = Metropolization in Poland - Chance or Utopia? / Andrzej PRUSEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 152 (2011), s. 416-428. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
41
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 153 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-0-2
42
Wyzwania modelowe gospodarki światowej i polskiej polityki ekonomicznej wynikające ze światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego / Andrzej PRUSEK // W: Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 43-68. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-539-0
43
Analiza przekształceń struktury sektorowej pracujących w województwie podkarpackim w układzie powiatowym ze szczególnym uwzględnieniem subregionu mieleckiego = Analysis of the Transformation of the Employment Structure by Sector in the Podkarpackie Voivodship in a County Structure with a Particular Emphasis on the Mielecki Subregion / Tadeusz Matuszkiewicz, Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011), s. 121-141. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171192073. - ISSN 1898-6447
44
Wyzwania i bariery rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski do 2020 roku / Andrzej PRUSEK // W: Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2011), s. 5-15
45
Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 532 s., [1] k. złoż. : il. ; 24 cm. - Materiały z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, która odbyła się w dniach 14-16 września 2009 r. w Krynicy-Zdroj. - Dwa art. w jęz. ang. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-7252-539-0
46
Dywergencja płacowo-dochodowa w Polsce i scenariusze jej zmniejszania w warunkach integracji europejskiej = Salary to Income Divergence in Poland and Scenarios for Reducing It in the Process of European Integration / Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010), s. 5-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169629985. - ISSN 1898-6447
47
Źródła i skutki kryzysu ekonomicznego na świecie i w Polsce oraz możliwości jego przezwyciężenia = Sources and Effects of the Economic Crisis in the World and in Poland and Possibilities of its Overcoming / Andrzej PRUSEK // Opolskie Roczniki Ekonomiczne. - t. 18 (2010), s. 21-38. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0474-2893
48
Wspieranie regionów rozwijających się jako ważny instrument europejskiej polityki spójności i przezwyciężania kryzysu ekonomicznego / Andrzej PRUSEK // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 75-90. - ISBN 978-83-7252-488-1
49
Jubileusz 70-lecia prof. Stanisława Lisa / Andrzej PRUSEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 73. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
50
Determinanty rozwoju krajów i regionów rozwijających się : wnioski dla Polski / Andrzej PRUSEK // W: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 377-395. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-496-6
51
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 522 s. ; 24 cm. - Wykaz publikacji Profesora Stanisława Lisa s. 13-20. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-496-6
52
Innowacyjność jako główny instrument realizacji celów europejskich strategii rozwoju / Andrzej PRUSEK // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK. - (2010), s. 6-27
53
Ocena poziomu konkurencyjności i innowacyjności oraz szans rozwoju strategicznych sektorów subregionu mieleckiego = An Assessment of the Competitiveness and Innovation Levels and Opportunities for Growth of Strategic Sectors in the Mielecki Sub-region / Andrzej PRUSEK, Wacław Nelec // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010), s. 77-100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169630241. - ISSN 1898-6447
54
Teoretyczne zagadnienia rozwoju krajów i regionów rozwijających się w świetle endogenicznej polityki regionalnej i europejskiej polityki spójności / Andrzej PRUSEK, Danuta KABAT-RUDNICKA // W: Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2009), s. 5-38
55
Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności = The Analysis and Evaluation of Regional Differentiation in Poland between 2000 and 2006 in the Context of Cohesion Policy / Andrzej PRUSEK, Joanna KUDEŁKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 46 (2009), s. 459-469. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
56
Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009. - 235 s. : il. ; 24 cm. - Materiały z konf. nauk., 16-17 października 2008 r., Mielec. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-62120-00-0
57
Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju / Andrzej PRUSEK, Katarzyna CHOCHÓŁ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 4 (29) (2009), s. 28-29. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread. - ISSN 1689-7757
58
Polityka spójności a efektywność społeczno-ekonomiczna / Andrzej PRUSEK // W: Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. / red. Andrzej Barteczek, Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 97-105. - ISBN 978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1
59
Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego / Andrzej PRUSEK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 45. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
60
Endogeniczny rozwój regionów opóźnionych w rozwoju w warunkach europejskiej polityki spójności i Odnowionej Strategii Lizbońskiej / Andrzej PRUSEK // W: Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009. - S. 58-69. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62120-00-0
61
Polska polityka rozwoju i spójności w ramach europejskiego programowania rozwoju na lata 2007-2013 / Joanna KUDEŁKO, Andrzej PRUSEK // W: Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2008), s. 90-104
62
Spójność płac w warunkach integracji europejskiej jako wyzwanie rozwojowe dla Polski = Cohesion of Wages in Conditions of European Integration as Development Challenge for Poland / Andrzej PRUSEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 21 (2008), s. 39-47. - Summ.. - Tytuł numeru: Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
63
Program operacyjny rozwój Polski wschodniej jako instrument polityki kohezyjnej w Polsce / Joanna KUDEŁKO, Andrzej PRUSEK, Kinga SZMIGIEL, Tadeusz Matuszkiewicz // W: Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2008), s. 105-148
64
Kwestionariuszowa metodyka analizy i oceny konkurencyjności, innowacyjności i strategii rozwoju firm w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce = A Survey Methodology for Analysing and Assessing the Competitiveness, Innovation and Development Strategies of Companies in Special Economic Zones in Poland / Andrzej PRUSEK, Wacław Nelec // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 762 (2008), s. 47-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157290265. - ISSN 1898-6447
65
Ocena kosztów i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej w obszarze przemysłu według metodologii cost benefit analysis = Assessment of the Costs and Benefits of Poland's Membership of the European Union in the Area of Industry, According to a Cost-Benefit Analysis / Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008), s. 5-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162625874. - ISSN 1898-6447
66
Problemy rozwoju regionów nierozwiniętych w warunkach europejskiej polityki spójności / Andrzej PRUSEK // W: Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2008), s. 8-22
67
Dolina Lotnicza jako przykład klastra przemysłowo-innowacyjnego województw Polski Południowo-Wschodniej = Aviation Valley as an Example of an Industrial-Innovation Cluster of Regions in South-Eastern Poland / Tadeusz Matuszkiewicz, Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 762 (2008), s. 27-46. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157289978. - ISSN 1898-6447
68
Kompleksowa ocena wpływu akcesji Polski do Unii Europejskiej na jej rozwój społeczno-ekonomiczny i regionalny / Andrzej PRUSEK // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 23-40. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
69
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania realizacji polityki spójności w Polsce / Andrzej PRUSEK, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 83-126
70
Determinanty rozwoju subregionu mieleckiego w warunkach integracji z Unią Europejską / Wacław Nelec ; Promotor: Andrzej PRUSEK. - Kraków, 2007. - 246 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
71
Analiza bieżącej i długookresowej konkurencyjności firm w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec = An Analysis of the Current and Long-term Competitiveness of Companies in the Euro-Park Mielec Special Economic Zone Based on the 2004 Level / Andrzej PRUSEK // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007), s. 219-242. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
72
Przewidywane efekty polityki spójności w UE 10 i Polsce / Andrzej PRUSEK, Lucyna MĄCZKA // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 140-146
73
Klastry jako instrument działania samorządów w zakresie kreowania regionalnych i lokalnych specjalizacji gospodarczych - case study "Dolina lotnicza" = Cluster as an Instrument of Local Governments in the Creation of Regional and Local Economic Specializations / Andrzej PRUSEK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1161 (2007), s. 215-228. - Summ., Zsfg.. - Tytuł numeru: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
74
Metodologia analizy społeczno-ekonomicznych kosztów i korzyści integracji europejskiej oraz ich makroekonomiczna ocena / Andrzej PRUSEK // W: Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2006), s. 6-18
75
Koszty i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej w obszarze przemysłu / Andrzej PRUSEK // W: Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2006), s. 75-95. - Jeden z podrozdziałów autorstwa J. Tenety-Płotkowiak
76
Metodologia analizy społeczno-ekonomicznych kosztów i korzyści integracji europejskiej = A Methodology of Analysis of the Socio-Economic Costs and Benefits Resulting from European Integration / Andrzej PRUSEK // W: Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Economic and Social Effects of Poland's Accession to the European Union / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2006. - S. 29-39. - Summ. - ISBN 83-7395-183-0
77
Funkcje państwa i specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w zakresie innowacyjności konkurencyjności gospodarki = The Functions of the State and Special Economic Zones in Poland with Respect to Innovation and Competitiveness / Wacław Nelec, Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 709 (2006), s. 19-37. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112302602. - ISSN 0208-7944
78
Neoliberalny model prywatyzacji a konkurencyjność polskiej gospodarki i docelowy kształt sektora państwowego = The Neoliberal Model of Privatisation and the Competitiveness of the Polish Economy and Target Structure of the State Sector / Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 669 (2005), s. 73-94. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/97123789. - ISSN 0208-7944
79
Funkcje państwa w tworzeniu sektorów gospodarczych o charakterze narodowym w warunkach integracji europejskiej = State Functions in the Field of Economic Sectors Formation in the Realm of European Integration / Andrzej PRUSEK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1071, t. 2 (2005), s. 23-36. - Summ.. - Tytuł numeru: Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
80
Programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i Małopolsce w warunkach integracji europejskiej / Andrzej PRUSEK // W: Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2005), s. 113-126
81
Dynamiczna analiza rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego oraz ich typizacja = A Dynamic Analysis and Typology of the Socio-economic Development of Powiats in the Podkarpackie Voivodship / Wacław Nelec, Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 669 (2005), s. 111-133. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/98984157. - ISSN 0208-7944
82
Prywatyzacja polskiej gospodarki : cele, programy i ocena jej rezultatów / Andrzej PRUSEK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 112, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-249-9
83
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki przemysłowo-innowacyjnej / Andrzej PRUSEK // W: Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Maria Bucka, Janusz Słodczyk. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2005. - S. 385-394. - Streszcz. - ISBN 83-7395-136-9
84
Programowanie rozwoju i restrukturyzacji obszarów wiejskich / Andrzej PRUSEK // W: Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2004), s. 116-139
85
Narodowy Plan Rozwoju Polski na lata 2004-2006 i dylematy jego realizacji = The National Development Plan for Poland (2004-2006) and Problems in Its Implementation / Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 651 (2004), s. 5-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50428287. - ISSN 0208-7944
86
Próba oceny możliwości realizowania funkcji polskiego państwa w warunkach integracji europejskiej = The Attempt an Assesment of Possibility Realization of Functions Polish State in the Conditions of European Integration / Andrzej PRUSEK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1016 (2004), s. 48-61. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka - przestrzeń - rozwój. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
87
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki przemysłowej / Andrzej PRUSEK, Aleksander Prusek // W: Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1 / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2004), s. 128-177
88
Analiza oddziaływania SSE Euro-Park Mielec na rozwój społeczno-ekonomiczny i rynek pracy subregionu mieleckiego = An Analysis of the Impact of the Euro-Park Mielec Special Economic Zone on Socio-economic Development and the Labour Market in the Mielec Sub-region / Andrzej PRUSEK, Wacław Nelec // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 651 (2004), s. 137-155. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/62458421. - ISSN 0208-7944
89
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej (CAP) a rozwój obszarów wiejskich / Andrzej PRUSEK // W: Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2004), s. 87-103
90
Determinanty rozwoju i konkurencyjności województwa podkarpackiego / Joanna KUDEŁKO ; Promotor: Andrzej PRUSEK. - Kraków, 2003. - 272 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
91
Ocena społeczno-ekonomicznej efektywności procesów prywatyzacyjnych w transformacji systemowej = An Assessment of the Socio-Economie Effectiveness of Privatisation Processes During the Systemic Transformation / Andrzej PRUSEK // W: Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 81-92. - ISBN 83-7252-135-2
92
Dylematy polityki pieniężnej w okresie transformacji systemowej w Polsce = Monetary Policy Dilemmas during Poland's Systemic Transformation / Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 588 (2002), s. 5-17. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13590. - ISSN 0208-7944
93
Determinanty konkurencyjności firm w Polsce - case study Specjalna Strefa Ekonomiczna "EURO-PARK MIELEC" = Determinants of Competitiveness of Businesses in Poland - a Case Study of the Special Economic Zone Euro-Park Mielec / Andrzej PRUSEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000 (2001), s. 38. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
94
Znaczenie i funkcje aglomeracji krakowskiej w rozwoju społeczno-ekonomicznym regionu Małopolski / Andrzej PRUSEK // W: Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu regionów / red. Krzysztof Szołek. - Wrocław: Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2001. - (Biblioteka Regionalistyki ; nr 1). - S. 27-37. - ISBN 83-916121-0-4
95
Strategia rozwoju jako główny instrument działania samorządów lokalnych = The Development Strategy as Main Tool of Operation of Local Governments / Andrzej PRUSEK // W: Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - S. 261-279. - Summ. - ISBN 83-87493-91-0
96
Analiza i typologia poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów w województwie małopolskim = An Analysis and Typology of the Level of Socio-Economic Development of Powiats in the Małopolskie Voivodship / Andrzej PRUSEK, Grażyna HOLIK // W: Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 219-227. - Summ. - ISBN 83-7252-098-4
97
Analiza konkurencyjności firm w SSE Euro-Park Mielec / Andrzej PRUSEK // W: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów / red. Mirosława Klamut, Leszek Cybulski. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000. - S. 151-162. - Materiały z konferencji, Lądek Zdrój, 21-22 październik 1999 r. - ISBN 83-7011-483-0
98
Analiza konkurencyjności województwa krakowskiego = Analysis of Competitiveness of the Kraków Voivodship / Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 527 (1999), s. 75-90. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
99
Polityka przemysłowa / Andrzej PRUSEK // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 231-252. - ISBN 83-87239-89-5
100
Strategiczne szanse rozwoju i konkurencyjność wiodących sektorów gospodarki województwa krakowskiego / Andrzej PRUSEK // W: Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego : materiały z konferencji naukowej (Kraków-Zakopane, 12 i 13 XII 1997 r.) / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999. - S. 27-38. - ISBN 83-87239-92-5
101
Programowanie rozwoju społeczno gospodarczego regionów - problemy doświadczenia / Andrzej PRUSEK // W: Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : materiały z konferencji : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, 24-26 września 1998. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej, 1999. - S. 369-384. - ISBN 83-910368-2-0
102
Analiza strategiczna pozycji, funkcji i struktury gospodarczej województwa krakowskiego = Strategic Analysis of the Place, Functions and Economic Structure of the Kraków Voivodeship / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK, Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 527 (1999), s. 53-73. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
103
Polityka przekształceń strukturalnych i prywatyzacji / Andrzej PRUSEK // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 181-201. - ISBN 83-87239-89-5
104
Strategiczna analiza międzynarodowej konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora tworzyw sztucznych - case study Zakłady Azotowe w Tarnowie / Andrzej PRUSEK // Polityka Gospodarcza. - Nr 1 (1999), s. 139-148. - Pełny tekst: http://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0010/KAT_B4180.PDF. - ISSN 1508-6453
105
Konkurencyjność Małopolski w krajowym rankingu regionów = Małopolska Province Competitiveness in National Ranking of Region / Andrzej PRUSEK, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 821 (1999), s. 52-87. - Tytuł numeru: Konkurencyjność miast i regionów Polski Południowo-Zachodniej. - ISSN 0324-8445
106
Międzynarodowa konkurencyjność wiodących sektorów gospodarki w regionie małopolskim / Andrzej PRUSEK // W: Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998. - S. 188-200. - ISBN 83-910502-0-3
107
Strategiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego na tle makroregionu i kraju / Andrzej PRUSEK Zygmunt NOWAK // W: Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 18-55. - ISBN 83-87239-65-8
108
Metodyka wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju województwa krakowskiego / Andrzej PRUSEK // W: Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 345-353. - ISBN 83-87239-65-8
109
Założenia strategii rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / Andrzej PRUSEK // W: Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 237-256. - ISBN 83-87239-65-8
110
Potencjalne scenariusze rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / Andrzej PRUSEK // W: Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 257-267. - ISBN 83-87239-65-8
111
Koncepcja ekorozwoju na tle współczesnych funkcji gospodarczych i społecznych województwa nowosądeckiego = Concept of Ecodevelopment in the Context of Current Economic and Social Functions of Nowy Sącz Region / Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 485 (1997), s. 33-46. - Summ. - ISSN 0208-7944
112
Strategia rozwoju gospodarczego i społecznego województwa tarnowskiego oraz propozycja metodyki jej wdrażania / Andrzej PRUSEK // Studia Małopolskie : gospodarka, ekologia, rozwój regionalny, liderzy. - nr 1 (1997), s. 15-37
113
Strategiczna pozycja województwa krakowskiego w krajowym rankingu województw w 1995 roku = The Strategic Position of the Province of Cracow in the Domestic Ranking of Provinces in 1995 / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK, Andrzej PRUSEK // W: Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 87-113. - Summ. - ISBN 83-87239-20-8
114
Szanse strategiczne województwa nowosądeckiego w ramach konwencji ekorozwoju = Strategic Opportunities of the Voivodship of Nowy Sącz in the Framework of Ecodevelopment Plans / Andrzej PRUSEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996 (1997), s. 30-33. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
115
Strategia rozwoju regionu - na przykładzie województwa tarnowskiego / Andrzej PRUSEK // W: Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 45-55
116
Ocena możliwości rozwojowych i założenia strategii dla regionu tarnowskiego / Andrzej PRUSEK // Gospodarka Narodowa. - nr 6 (1996), s. 9-14. - Streszcz. - ISSN 0867-0005
117
Strategiczna ocena pozycji województwa krakowskiego na tle kraju i makroregionu / Andrzej PRUSEK // W: Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1996. - S. 91-101
118
Analiza strategiczna stref funkcjonalno-gospodarczych regionu tarnowskiego = Strategic Analysis of Functional and Economic Zones in Tarnów Region / Andrzej PRUSEK, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 470 (1996), s. 87-99. - Summ. - ISSN 0208-7944
119
Problemy strategii rozwoju regionalnego = Strategic Problems of Regional Development / Andrzej PRUSEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995 (1996), s. 60-63. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
120
Województwo tarnowskie w strukturze regionalnej kraju (1992-1993) / Andrzej PRUSEK, Małgorzata BIEDA // Gospodarka Narodowa. - nr 2-3 (1995), s. 19-22. - ISSN 0867-0005
121
Strategiczna diagnoza gospodarki regionalnej w warunkach transformacji prorynkowej = Strategic Diagnosis of the Regional Economy Under the Conditions of Promarket Transformation / Małgorzata BIEDA, Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 453 (1995), s. 5-18. - Summ. - ISSN 0208-7944
122
Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej / Andrzej PRUSEK. - Kraków: Secesja, 1995. - 175 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86077-39-5
123
Funkcje polityki finansowo-kredytowej w procesie restrukturyzacji polskiego sektora żywnościowego / Danuta GOLIK ; Promotor: Andrzej PRUSEK. - Kraków, 1995. - 162 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 9 k. - Bibliogr.
124
Jakościowa analiza strategiczna mikroregionu oraz jego otoczenia rynkowego i pozarynkowego = Qualitative Strategic Analysis of Microregion and Its Market and Non-Market Environment / Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 422 (1994), s. 43-57. - Summ. - ISSN 0208-7944
125
Propozycja metodyki programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym / Andrzej PRUSEK // W: Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej / red. nauk. Stanisław L. Bagdziński, Maria Marszałkowska. - Toruń: UMK, 1993. - S. 116-124. - ISBN 83-231-0472-7
126
Strategiczny program rozwoju społecznego i gospodarczego na szczeblu lokalnym : pomocnicze materiały dydaktyczne / Andrzej PRUSEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993. - 32 s. : il. ; 24 cm
127
Dynamiczny model analizy i prognozowania struktur rodzajowo-przestrzennych rolnictwa = A Dynamic Model of Analysis and Extrapolation of Qualitative and Spacial in Agriculture / Andrzej PRUSEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990 (1992), s. 51-52. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
128
Analiza warunków działania rolnictwa w gminach Makroregionu Południowo-Wschodniego = Analysis of Conditions of Functioning of Agriculture in South-East Macroregion Communes / Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 377 (1992), s. 23-37. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
129
Polityka rolna a przekształcenia strukturalne w rolnictwie = Agricultural Policy and Structural Transformations in Agriculture / Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 367 (1992), s. 9-23. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
130
Analiza rozwoju rolnictwa w gminach MPW / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK, Andrzej PRUSEK // W: Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. - (1990), s. 25-107
131
Analiza wpływu eksportu budownictwa na podstawowe wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstwa (na przykładzie PBS "BUDOSTAL" w Krakowie) = Analysis of Impact of Building Export on Basic Economic Indices of Enterprise (on the example PBS "BUDOSTAL" in Krakow) / Jerzy Gajda, Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990), s. 249-262. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
132
Warunki działania a poziom rozwoju polskiego rolnictwa w układach regionalnych = The Conditions and Their Impact on the Level of Development of the Polish Agriculture in Regional Systems / Andrzej PRUSEK. - Kraków: Drukarnia Narodowa w Krakowie, 1989. - 206 s., [11] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0208-7944 ; nr 87)
133
Regionalna analiza produkcyjności ziemi i pracy w rolnictwie = Regional Analysis of Productivity of Land and Labour in Agriculture / Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989), s. 151-166. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
134
Dynamiczna analiza typologiczno-prognostyczna społeczno-ekonomicznych determinant rozwoju polskiego rolnictwa w przekroju regionów = Dynamic Typological-Prognosticating Analysis of Socio-Economic Determinants of Development of Polish Agriculture in a Regional Cross-Section / Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988), s. 43-59. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
135
Współzależności pomiędzy rozwojem przemysłu i rolnictwa w układach regionalnych = Interrelations between Industrial and Agricultural Development on Regional Level / Zygmunt SZYMLA, Andrzej PRUSEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 96-98. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
136
Problemy regionalnej analizy produkcji rolnej / Stanisław WACŁAWOWICZ, Andrzej PRUSEK, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 98 s. : il. ; 24 cm. - Dla studentów III roku studiów dziennych kierunku planowania i finansowania gospodarki narodowej
137
Analiza porównawcza typów przestrzennych struktury agrarnej oraz intensywności skupu w województwie tarnowskim = Types of Spatial Agricultural Structure and Agricultural Purchases in Province of Tarnów - Comparative Analysis / Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 226 (1987), s. 47-65. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
138
Dyskusja / Andrzej PRUSEK // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 342
139
Przekształcenia w systemie planowania społeczno-gospodarczego wynikające z reformy gospodarczej / Andrzej PRUSEK // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 317-333
140
Metody analizy strukturalnej w planowaniu / Tadeusz KUDŁACZ, Andrzej PRUSEK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 120-151
141
Problemy metodyki planowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Andrzej PRUSEK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 88-96
142
Współpraca gospodarcza z zagranicą narzędziem kierowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Andrzej PRUSEK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 218-237
143
Polityka zatrudnienia, płac i dochodów jako instrument kierowania gospodarką narodową / Irena PIETRZYK, Andrzej PRUSEK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 122-145
144
Przekształcenia w systemie planowania społeczno-gospodarczego wynikające z reformy gospodarczej / Andrzej PRUSEK // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1[158]-20[177]
145
Delimitacja typów przestrzennych rolnictwa w Polsce za pomocą analizy czynnikowej = Delimitation of Spatial Types of Agriculture in Poland by Factor Analysis / Andrzej PRUSEK // Gospodarka Planowa. - R. 38, 1 (441) (1983), s. 26-32. - ISSN 0017-2421
146
Zastosowanie analizy czynnikowej do oceny czynników determinujących społeczno-ekonomiczne warunki działania rolnictwa w Polsce = Use of Factor Analysis for the Estimation of Factors Determining Socio-economic Conditions of Farming in Poland / Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 167 (1983), s. 53-72. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
147
Typizacja przestrzenna społeczno-ekonomicznych warunków działania rolnictwa w Polsce = Types of Regional Socioeconomic Conditions of Agricultural Activity in Poland / Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 163 (1983), s. 5-21. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
148
Prognoza struktur ekonomicznych determinujących zapotrzebowanie komunikacji osobowej na produkty ropopochodne (wyniki ankiety opracowanej na podstawie drzewa celów) = Prognosis of Economic Structures Determining Demand of Passenger Communication for Oil-derived Products Based of Results of Inquiry of Tree of Targets / Irena PIETRZYK, Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 153 (1982), s. 33-59. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
149
Planowanie społeczno-ekonomiczne w warunkach parametrycznego systemu kierowania gospodarką narodową / Andrzej PRUSEK // W: Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 32-39
150
Prognozy zapotrzebowania na produkty ropopochodne do roku 2000 opracowane za pomocą metody drzewa celów / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK, Irena PIETRZYK, Andrzej PRUSEK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1981), s. 83-94. - ISSN 0079-578X
151
Problemy międzynarodowych stosunków ekonomicznych i planowania współpracy gospodarczej w ramach RWPG / Andrzej PRUSEK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 252-281. - Bibliogr.
152
Możliwość zastosowania metody drzewa celów do prognozowania zapotrzebowania na środki produkcji w gospodarce narodowej = Forecasting Demand for Means of Production Using the Method of Graphs / Andrzej PRUSEK // Gospodarka Planowa. - R. 35, 11 (417) (1980), s. 564-569. - ISSN 0017-2421
153
Makrosystemy informatyczne w zarządzaniu gospodarką narodową / Józef KUBIT, Andrzej PRUSEK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 79-95. - Bibliogr.
154
Cele rozwoju rolnictwa oraz ogólne problemy sterowania ich realizacją = Aims of the Agricultural Development and General Problems Connected with the Control of their Realization / Andrzej PRUSEK, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 116 (1979), s. 37-53. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
155
Analiza zmian w poziomach ekonomicznego rozwoju rolnictwa CSRS, NRD i PRL w latach 1961-1973 oraz prognozy na lata 1977-1980 = Analysis of Changes in Economic Standards of the Development of Agriculture of the Socialist Republic of Czechoslovakia, the German Democratic Republic and the Polish People's Republic over the Period 1961-1975 and Prognosis for the Years 1977 and 1980 / Stanisław WACŁAWOWICZ, Andrzej PRUSEK, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 116 (1979), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
156
Teoretyczny model określania poziomu ekonomicznego rozwoju rolnictwa w układach regionalnych = A Theoretical Mode for Determining the Economic Standard Agricultural Development within the Regionalized System / Andrzej PRUSEK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 41. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
157
Specyficzne problemy programowania rozwoju rolnictwa w przekroju regionalnym = On the Problems Connected with the Programming of Regional Agricultural Development / Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI ; współpraca Jerzy KRUCZAŁA]. - nr 87 (1977), s. 107-118. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
158
Metodologia oceny poziomu ekonomicznego rozwoju rolnictwa w układach regionalnych = Metodology of Economic Level of Agricultural Development in Local Structures / Andrzej PRUSEK // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1977), s. 36-44. - ISSN 0079-578X
159
Problemy planowania współpracy gospodarczej Polski w ramach RWPG / Andrzej PRUSEK // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 277-306. - Bibliogr.
160
Problemy planowania współpracy gospodarczej Polski w ramach RWPG / Andrzej PRUSEK // W: Elementy polityki ekonomicznej / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 277-306. - Bibliogr.
161
Kilka uwag metodologicznych dotyczących taksonomicznej metody różnic : na przykładzie rejonizacji kierunków produkcji rolnej w województwie krakowskim w 1969 r. = Some Methodological Remarks Concerning the Taxonomic Method of Differences / Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 64 (1974), s. 23-49. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
162
Regionalna analiza poziomu ekonomicznego rozwoju rolnictwa / Andrzej PRUSEK ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1973. - 288 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
163
Potencjał i efekty produkcji rolniczej Polski za rok 1967 = Space Analysis of Productive Potential of Agriculture and the Effects of Agriculture Production of Poland for the Year 1967 / Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 48 (1972), s. 73-94. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
164
Analiza lokalizacji działalności gospodarczej w powiecie nowotarskim za pomocą wskaźników koncentracji i asymetrii = Analysis of the Localization of the Economic Activity in the District of Nowy Targ by Means of Concentration and Asymmetry Factors / Andrzej PRUSEK // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 2 (1969), s. 54-74. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
165
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 122 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
166
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 176 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
167
Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 148 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
168
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 208 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
169
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2010. - 186[1] s. ; 30 cm. - Bibliogr.
170
Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 222 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
171
Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
172
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 153 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
173
Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 137 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
174
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 2, Case study SSE Euro-Park Mielec / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK ; zespół: Joanna KUDEŁKO, Kinga Czenczek, Wacław Nelec. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 73 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
175
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1 / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 185 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
176
Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów / zespół autorski: Andrzej PRUSEK - kierownik tematu, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK, Joanna KUDEŁKO. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 66 k. : il. ; 30 cm
177
Strategiczna analiza konkurencyjności województwa krakowskiego oraz wiodących sektorów jego gospodarki / zespół badawczy: Andrzej PRUSEK - kierownik projektu, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 64 k. : il. ; 30 cm
178
Zarys strategii przekształceń strukturalnych sektora żywnościowego w regionie tarnowskim / autorzy: Andrzej PRUSEK - kierownik tematu, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 95, [III] k. : il. ; 30 cm
179
Szanse rozwojowe wiodących sektorów przemysłu w regionie tarnowskim / autorzy: Antoni FAJFEREK - kierownik tematu, Andrzej PRUSEK, Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995. - 79, IV k. : il. ; 30 cm
180
Programowanie rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej : (studium teoretyczno-metodyczne oraz strategiczna diagnoza gospodarki regionu tarnowskiego) / zespół badawczy: Andrzej PRUSEK - kierownik tematu, Małgorzata BIEDA, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 166 k. : il. ; 30 cm
181
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego układów mikroregionalnych w warunkach gospodarki samorządowej : (aspekty metodologiczne) / autorzy: Antoni FAJFEREK - kierownik, Tadeusz KUDŁACZ, Andrzej PRUSEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992. - 126 k. : il. ; 30 cm
182
Programowanie rozwoju na szczeblu lokalnym / Andrzej PRUSEK (kierownik tematu), Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992. - 150 k. : il. ; 30 cm
1
Jagódka M., (2020), Znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu innowacyjności regionów w warunkach integracji europejskiej - na przykładzie Małopolski, Prom. Prusek A., Kraków : , 322 k.
2
Prusek A., (2019), Nowa pokryzysowa polityka rozwoju zrównoważonego a polska Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (57), s. 173-187; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4642
3
Szmigiel K., (2017), Szwedzki system innowacji i możliwości jego implementacji w warunkach polskich, Prom. Prusek A., Kraków : , 269 k.
4
Prusek A., (2017), Neoliberalna polaryzacja dochodowo-majątkowa i jej konsekwencje dla rozwoju ekonomicznego i społecznego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 489, s. 328-337; http://www.dbc.wroc.pl/Content/39381/Prusek_Neoliberalna_Polaryzacja_Dochodowo_Majatkowa_i_Jej_Konsekwencje_2017.pdf
5
Prusek A., (2017), Polityka przemysłowo-innowacyjna jako nowoczesny czynnik i fundament strategii rozwoju państw. [W:] Kudełko J. (red.), Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 79-91.
6
Prusek A., (2017), Strategiczne wyzwania Polski w pokryzysowych uwarunkowaniach rozwoju, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", nr 6, s. 144-151; http://ptezg.pl/Files/files/zn6/prusek.pdf
7
Prusek A., (2017), Megawyzwania społeczno-ekonomiczne i przekształcenia strukturalne w Polsce w okresie transformacji systemowej i integracji europejskiej. [W:] Kudełko J. (red.), Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 61-78.
8
Prusek A., (2016), Unia Europejska w okresie pokryzysowym : wyzwania i kierunki nowej polityki rozwoju. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 29-53.
9
Prusek A., (2015), Socjaldemokratyczny model polityki społeczno-ekonomicznej jako wyzwanie rozwojowe XXI wieku dla Polski. [W:] Cudowska-Sojko A. (red.), Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 2, Struktura gospodarki, rynek pracy, środowisko i jakość życia, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 380-400.
10
Kątnik-Prokop J., Prusek A., (2015), Diagnoza i możliwości rozwiązania problemów zadłużenia sektora finansów publicznych w Polsce w warunkach pokryzysowych. [W:] Pająk K., Urbaniak M., Zwierzchlewski S. (red.), Niskoemisyjność we współczesnej polityce gospodarczej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 62-80.
11
Prusek A., (2015), Społeczno-ekonomiczne zmiany strukturalne w Unii Europejskiej i Polsce jako ich główne wyzwania rozwojowe, "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle", z. 12, s. 27-53.
12
Prusek A., (2015), Terytorialny aspekt rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej a polityka spójności, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 393, s. 11-18; http://www.dbc.wroc.pl/Content/29898/Prusek_Terytorialny_Aspekt_Rozwoju_Regionalnego_w_Unii_2015.pdf
13
Kątnik-Prokop J., Prusek A., (2015), Analiza i ocena wydatków sektora publicznego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2012. [W:] Gruszewska E. (red.), Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, s. 120-140.
14
Firlej K., (2015), Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej - na przykładzie województw małopolskiego i śląskiego, Prom. Prusek A., Kraków : , 376 k.
15
Prusek A., (2015), Nowy model polityki ekonomiczno-społecznej jako wyzwanie dla Polski w warunkach neoliberalnego kryzysu. [W:] Mączyńska E. (red.), Modele ustroju społeczno-gospodarczego : kontrowersje i dylematy, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 158-169.
16
Prusek A., (2014), Megawyzwania i scenariusze rozwoju Polski w Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (red.), Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 67-82.
17
Prusek A., (2014), Uroczystość odnowienia doktoratu profesora Antoniego Fajferka, "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 22-23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www
18
Prusek A. (red.), (2014), Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 287 s.
19
Kątnik-Prokop J., Prusek A., (2014), Diagnoza i możliwości rozwiązania problemów zadłużenia sektora finansów publicznych w Polsce w warunkach pokryzysowych. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej, s. 42-59.
20
Prusek A., (2014), Sprzeczności między celem głównym europejskiej polityki spójności a terytorialnym paradygmatem rozwoju regionalnego w warunkach kryzysu w strefie euro, "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle", z. 11, s. 21-32.
21
Prusek A., (2014), Znaczenie europejskiej polityki spójności dla procesów rozwoju społeczno-ekonomicznego Unii Europejskiej i Polski w warunkach kryzysu. [W:] Bucka M., Mikołajewicz Z. (red.), Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 107-118.
22
Prusek A., (2014), Zmiana modelu polityki społeczno-ekonomicznej jako wyzwanie rozwojowe dla Polski. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej, s. 7-19.
23
Prusek A., (2014), Woluntaryzm ekonomiczny w Unii Europejskiej a nowy model jej funkcjonowania w warunkach kryzysu, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 166, s. 9-19; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication
24
Matuszkiewicz T., (2014), Znaczenie regionalnego systemu innowacyjnego dla rozwoju województwa podkarpackiego, Prom. Prusek A., Kraków : , 448 k.
25
Prusek A., (2013), Sektor finansowy jako źródło destabilizacji finansów publicznych i zadłużenia państw Unii Europejskiej oraz kierunki działań stabilizacyjnych. [W:] Lis S., Prusek A. (red.), Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 131-149.
26
Prusek A., (2013), Kryzys finansowo-ekonomiczny w Unii Europejskiej i jego wpływ na rozwój Polski. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej, s. 8-23.
27
Prusek A., (2013), Nowy model polityki ekonomiczno-społecznej jako wyzwanie dla Polski w warunkach neoliberalnego kryzysu. [W:] Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane [Dokument elektroniczny], Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 1-12.
28
Lis S., Prusek A. (red.), (2013), Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego: dylematy polityki społeczno-ekonomicznej: księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 462 s.
29
Prusek A., (2013), Zarys syntetycznej oceny rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej, s. 155-167.
30
Prusek A., (2013), Kryzys ekonomiczno-finansowy w Unii Europejskiej oraz kierunki działań stabilizacyjnych i zmian systemowych. [W:] Prusek A. (red.), Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski, Kraków ; Mielec : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, s. 11-28.
31
Prusek A. (red.), (2013), Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski, Kraków ; Mielec : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, 228, [1] s.
32
Prusek A., (2012), Społeczno-demograficzne i dochodowe megawyzwanie rozwojowe Polski w warunkach globalnego kryzysu neoliberalizmu. [W:] Pancer-Cybulska E. (red.), Polska i europejska polityka gospodarcza wobec wyzwań XXI wieku : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Mirosławy Klamut, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 31-41.
33
Prusek A., (2012), Wyzwania i bariery rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski do 2020 roku. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, Kraków ; Mielec : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 51-63.
34
Prusek A. (red.), (2012), Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, Kraków ; Mielec : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 287 s.
35
Prusek A., (2012), Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla europejskiej polityki spójności. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020, s. 6-23.
36
Kudełko J., Prusek A., Zieliński K., (2011), Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 168, [1] s.
37
Prusek A., (2011), Ocena skuteczności modelu kreowania innowacyjności w Unii Europejskiej i w Polsce oraz jego konsekwencje ekonomiczno-społeczne. [W:] Mikołajewicz Z. (red.), Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 83-110.
38
Prusek A., (2011), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do 2020 roku, "Kurier UEK", nr 1 (46), s. 47; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01
39
Prusek A., (2011), Innowacyjność jako główny instrument strategicznego programowania rozwoju w Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (red.), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, Kraków : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-34.
40
Prusek A., (2011), Metropolizacja w Polsce - szansa czy utopia?, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 152, s. 416-428.
41
Prusek A. (red.), (2011), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, Kraków : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 153 s.
42
Prusek A., (2011), Wyzwania modelowe gospodarki światowej i polskiej polityki ekonomicznej wynikające ze światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 43-68.
43
Matuszkiewicz T., Prusek A., (2011), Analiza przekształceń struktury sektorowej pracujących w województwie podkarpackim w układzie powiatowym ze szczególnym uwzględnieniem subregionu mieleckiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 863, s. 121-141; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192073
44
Prusek A., (2011), Wyzwania i bariery rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski do 2020 roku. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020, s. 5-15.
45
Prusek A. (red.), (2011), Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 532 s., [1] k. złoż.
46
Prusek A., (2010), Dywergencja płacowo-dochodowa w Polsce i scenariusze jej zmniejszania w warunkach integracji europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 818, s. 5-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/169629985
47
Prusek A., (2010), Źródła i skutki kryzysu ekonomicznego na świecie i w Polsce oraz możliwości jego przezwyciężenia, "Opolskie Roczniki Ekonomiczne", t. 18, s. 21-38.
48
Prusek A., (2010), Wspieranie regionów rozwijających się jako ważny instrument europejskiej polityki spójności i przezwyciężania kryzysu ekonomicznego. [W:] Harańczyk A., Kudłacz T. (red.), Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 75-90.
49
Prusek A., (2010), Jubileusz 70-lecia prof. Stanisława Lisa, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 73; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
50
Prusek A., (2010), Determinanty rozwoju krajów i regionów rozwijających się : wnioski dla Polski. [W:] Prusek A. (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 377-395.
51
Prusek A. (red.), (2010), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 522 s.
52
Prusek A., (2010), Innowacyjność jako główny instrument realizacji celów europejskich strategii rozwoju. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, s. 6-27.
53
Prusek A., Nelec W., (2010), Ocena poziomu konkurencyjności i innowacyjności oraz szans rozwoju strategicznych sektorów subregionu mieleckiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 818, s. 77-100; https://bazekon.uek.krakow.pl/169630241
54
Kabat-Rudnicka D., Prusek A., (2009), Teoretyczne zagadnienia rozwoju krajów i regionów rozwijających się w świetle endogenicznej polityki regionalnej i europejskiej polityki spójności. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności, s. 5-38.
55
Prusek A., Kudełko J., (2009), Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 46, s. 459-469.
56
Prusek A. (red.), (2009), Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach, Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 235 s.
57
Prusek A., Chochół K., (2009), Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju, "Kurier UEK", nr 4 (29), s. 28-29; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread
58
Prusek A., (2009), Polityka spójności a efektywność społeczno-ekonomiczna. [W:] Barteczek A., Lorek A., Rączaszek A. (red.), Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 97-105.
59
Prusek A., (2009), Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego, "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 45; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
60
Prusek A., (2009), Endogeniczny rozwój regionów opóźnionych w rozwoju w warunkach europejskiej polityki spójności i Odnowionej Strategii Lizbońskiej. [W:] Prusek A. (red.), Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach, Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, s. 58-69.
61
Kudełko J., Prusek A., (2008), Polska polityka rozwoju i spójności w ramach europejskiego programowania rozwoju na lata 2007-2013. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym, s. 90-104.
62
Prusek A., (2008), Spójność płac w warunkach integracji europejskiej jako wyzwanie rozwojowe dla Polski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 21, s. 39-47.
63
Kudełko J., Prusek A., Szmigiel K., Matuszkiewicz T., (2008), Program operacyjny rozwój Polski wschodniej jako instrument polityki kohezyjnej w Polsce. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym, s. 105-148.
64
Prusek A., Nelec W., (2008), Kwestionariuszowa metodyka analizy i oceny konkurencyjności, innowacyjności i strategii rozwoju firm w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 762, s. 47-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/157290265
65
Prusek A., (2008), Ocena kosztów i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej w obszarze przemysłu według metodologii cost benefit analysis, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 789, s. 5-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/162625874
66
Prusek A., (2008), Problemy rozwoju regionów nierozwiniętych w warunkach europejskiej polityki spójności. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym, s. 8-22.
67
Matuszkiewicz T., Prusek A., (2008), Dolina Lotnicza jako przykład klastra przemysłowo-innowacyjnego województw Polski Południowo-Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 762, s. 27-46; https://bazekon.uek.krakow.pl/157289978
68
Prusek A., (2007), Kompleksowa ocena wpływu akcesji Polski do Unii Europejskiej na jej rozwój społeczno-ekonomiczny i regionalny. [W:] Górka K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 23-40.
69
Prusek A., Zieliński K., (2007), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania realizacji polityki spójności w Polsce. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 83-126.
70
Nelec W., (2007), Determinanty rozwoju subregionu mieleckiego w warunkach integracji z Unią Europejską, Prom. Prusek A., Kraków : , 246 k.
71
Prusek A., (2007), Analiza bieżącej i długookresowej konkurencyjności firm w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1, s. 219-242.
72
Prusek A., Mączka L., (2007), Przewidywane efekty polityki spójności w UE 10 i Polsce. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 140-146.
73
Prusek A., (2007), Klastry jako instrument działania samorządów w zakresie kreowania regionalnych i lokalnych specjalizacji gospodarczych - case study "Dolina lotnicza", "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1161, s. 215-228.
74
Prusek A., (2006), Metodologia analizy społeczno-ekonomicznych kosztów i korzyści integracji europejskiej oraz ich makroekonomiczna ocena. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, s. 6-18.
75
Prusek A., (2006), Koszty i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej w obszarze przemysłu. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, s. 75-95.
76
Prusek A., (2006), Metodologia analizy społeczno-ekonomicznych kosztów i korzyści integracji europejskiej. [W:] Mikołajewicz Z. (red.), Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 29-39.
77
Nelec W., Prusek A., (2006), Funkcje państwa i specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w zakresie innowacyjności konkurencyjności gospodarki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 709, s. 19-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/112302602
78
Prusek A., (2005), Neoliberalny model prywatyzacji a konkurencyjność polskiej gospodarki i docelowy kształt sektora państwowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 669, s. 73-94; https://bazekon.uek.krakow.pl/97123789
79
Prusek A., (2005), Funkcje państwa w tworzeniu sektorów gospodarczych o charakterze narodowym w warunkach integracji europejskiej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1071, t. 2, s. 23-36.
80
Prusek A., (2005), Programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i Małopolsce w warunkach integracji europejskiej. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej, s. 113-126.
81
Nelec W., Prusek A., (2005), Dynamiczna analiza rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego oraz ich typizacja, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 669, s. 111-133; https://bazekon.uek.krakow.pl/98984157
82
Prusek A., (2005), Prywatyzacja polskiej gospodarki: cele, programy i ocena jej rezultatów, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 112, [1] s.
83
Prusek A., (2005), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki przemysłowo-innowacyjnej. [W:] Bucka M., Słodczyk J. (red.), Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 385-394.
84
Prusek A., (2004), Programowanie rozwoju i restrukturyzacji obszarów wiejskich. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską, s. 116-139.
85
Prusek A., (2004), Narodowy Plan Rozwoju Polski na lata 2004-2006 i dylematy jego realizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 651, s. 5-22; https://bazekon.uek.krakow.pl/50428287
86
Prusek A., (2004), Próba oceny możliwości realizowania funkcji polskiego państwa w warunkach integracji europejskiej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1016, s. 48-61.
87
Prusek A., Prusek A., (2004), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki przemysłowej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1, s. 128-177.
88
Prusek A., Nelec W., (2004), Analiza oddziaływania SSE Euro-Park Mielec na rozwój społeczno-ekonomiczny i rynek pracy subregionu mieleckiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 651, s. 137-155; https://bazekon.uek.krakow.pl/62458421
89
Prusek A., (2004), Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej (CAP) a rozwój obszarów wiejskich. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską, s. 87-103.
90
Kudełko J., (2003), Determinanty rozwoju i konkurencyjności województwa podkarpackiego, Prom. Prusek A., Kraków : , 272 k.
91
Prusek A., (2002), Ocena społeczno-ekonomicznej efektywności procesów prywatyzacyjnych w transformacji systemowej. [W:] Szymla Z. (red.), Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 81-92.
92
Prusek A., (2002), Dylematy polityki pieniężnej w okresie transformacji systemowej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 588, s. 5-17; https://bazekon.uek.krakow.pl/13590
93
Prusek A., (2001), Determinanty konkurencyjności firm w Polsce - case study Specjalna Strefa Ekonomiczna "EURO-PARK MIELEC", "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000, s. 38.
94
Prusek A., (2001), Znaczenie i funkcje aglomeracji krakowskiej w rozwoju społeczno-ekonomicznym regionu Małopolski. [W:] Szołek K. (red.), Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu regionów, Wrocław : Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, s. 27-37.
95
Prusek A., (2001), Strategia rozwoju jako główny instrument działania samorządów lokalnych. [W:] Harańczyk A. (red.), Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 261-279.
96
Prusek A., Holik G., (2001), Analiza i typologia poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów w województwie małopolskim. [W:] Szymla Z. (red.), Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.), Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 219-227.
97
Prusek A., (2000), Analiza konkurencyjności firm w SSE Euro-Park Mielec. [W:] Klamut M., Cybulski L. (red.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, s. 151-162.
98
Prusek A., (1999), Analiza konkurencyjności województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 527, s. 75-90.
99
Prusek A., (1999), Polityka przemysłowa. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 231-252.
100
Prusek A., (1999), Strategiczne szanse rozwoju i konkurencyjność wiodących sektorów gospodarki województwa krakowskiego. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego : materiały z konferencji naukowej (Kraków-Zakopane, 12 i 13 XII 1997 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 27-38.
101
Prusek A., (1999), Programowanie rozwoju społeczno gospodarczego regionów - problemy doświadczenia. [W:] Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : materiały z konferencji : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, 24-26 września 1998, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej, s. 369-384.
102
Holik G., Nowak Z., Prusek A., (1999), Analiza strategiczna pozycji, funkcji i struktury gospodarczej województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 527, s. 53-73.
103
Prusek A., (1999), Polityka przekształceń strukturalnych i prywatyzacji. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 181-201.
104
Prusek A., (1999), Strategiczna analiza międzynarodowej konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora tworzyw sztucznych - case study Zakłady Azotowe w Tarnowie, "Polityka Gospodarcza", Nr 1, s. 139-148; http://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0010/KAT_B4180.PDF
105
Prusek A., Holik G., Nowak Z., (1999), Konkurencyjność Małopolski w krajowym rankingu regionów, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 821, s. 52-87.
106
Prusek A., (1998), Międzynarodowa konkurencyjność wiodących sektorów gospodarki w regionie małopolskim. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 2, Kraków : [s.n.], s. 188-200.
107
Prusek A., Nowak Z., (1998), Strategiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego na tle makroregionu i kraju. [W:] Targalski J. (red.), Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 18-55.
108
Prusek A., (1998), Metodyka wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju województwa krakowskiego. [W:] Targalski J. (red.), Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 345-353.
109
Prusek A., (1998), Założenia strategii rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego. [W:] Targalski J. (red.), Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 237-256.
110
Prusek A., (1998), Potencjalne scenariusze rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego. [W:] Targalski J. (red.), Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 257-267.
111
Prusek A., (1997), Koncepcja ekorozwoju na tle współczesnych funkcji gospodarczych i społecznych województwa nowosądeckiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 485, s. 33-46.
112
Prusek A., (1997), Strategia rozwoju gospodarczego i społecznego województwa tarnowskiego oraz propozycja metodyki jej wdrażania, "Studia Małopolskie : gospodarka, ekologia, rozwój regionalny, liderzy", nr 1, s. 15-37.
113
Holik G., Nowak Z., Prusek A., (1997), Strategiczna pozycja województwa krakowskiego w krajowym rankingu województw w 1995 roku. [W:] Szymla Z. (red.), Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 87-113.
114
Prusek A., (1997), Szanse strategiczne województwa nowosądeckiego w ramach konwencji ekorozwoju, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996, s. 30-33.
115
Prusek A., (1996), Strategia rozwoju regionu - na przykładzie województwa tarnowskiego. [W:] Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 45-55.
116
Prusek A., (1996), Ocena możliwości rozwojowych i założenia strategii dla regionu tarnowskiego, "Gospodarka Narodowa", nr 6, s. 9-14.
117
Prusek A., (1996), Strategiczna ocena pozycji województwa krakowskiego na tle kraju i makroregionu. [W:] Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996, Kraków : [Akademia Ekonomiczna], s. 91-101.
118
Prusek A., Holik G., Nowak Z., (1996), Analiza strategiczna stref funkcjonalno-gospodarczych regionu tarnowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 470, s. 87-99.
119
Prusek A., (1996), Problemy strategii rozwoju regionalnego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995, s. 60-63.
120
Prusek A., Bieda M., (1995), Województwo tarnowskie w strukturze regionalnej kraju (1992-1993), "Gospodarka Narodowa", nr 2-3, s. 19-22.
121
Bieda M., Prusek A., (1995), Strategiczna diagnoza gospodarki regionalnej w warunkach transformacji prorynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 453, s. 5-18.
122
Prusek A., (1995), Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków : Secesja, 175 s.
123
Golik D., (1995), Funkcje polityki finansowo-kredytowej w procesie restrukturyzacji polskiego sektora żywnościowego, Prom. Prusek A., Kraków : , 162 k.
124
Prusek A., (1994), Jakościowa analiza strategiczna mikroregionu oraz jego otoczenia rynkowego i pozarynkowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 422, s. 43-57.
125
Prusek A., (1993), Propozycja metodyki programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym. [W:] Bagdziński , Marszałkowska M. (red.), Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej, Toruń : UMK, s. 116-124.
126
Prusek A., (1993), Strategiczny program rozwoju społecznego i gospodarczego na szczeblu lokalnym: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 32 s.
127
Prusek A., (1992), Dynamiczny model analizy i prognozowania struktur rodzajowo-przestrzennych rolnictwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 51-52.
128
Prusek A., (1992), Analiza warunków działania rolnictwa w gminach Makroregionu Południowo-Wschodniego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 377, s. 23-37.
129
Prusek A., (1992), Polityka rolna a przekształcenia strukturalne w rolnictwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 367, s. 9-23.
130
Holik G., Nowak Z., Prusek A., (1990), Analiza rozwoju rolnictwa w gminach MPW. [W:] Fajferek A., Cichoń Z., Luchter B. (kierownik tematu), Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej, s. 25-107.
131
Gajda J., Prusek A., (1990), Analiza wpływu eksportu budownictwa na podstawowe wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstwa (na przykładzie PBS "BUDOSTAL" w Krakowie), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 326, s. 249-262.
132
Prusek A., (1989), Warunki działania a poziom rozwoju polskiego rolnictwa w układach regionalnych, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 87), Kraków : Drukarnia Narodowa w Krakowie, 206 s., [11] k. tabl. złoż.
133
Prusek A., (1989), Regionalna analiza produkcyjności ziemi i pracy w rolnictwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 151-166.
134
Prusek A., (1988), Dynamiczna analiza typologiczno-prognostyczna społeczno-ekonomicznych determinant rozwoju polskiego rolnictwa w przekroju regionów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 273, s. 43-59.
135
Szymla Z., Prusek A., (1988), Współzależności pomiędzy rozwojem przemysłu i rolnictwa w układach regionalnych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 96-98.
136
Wacławowicz S., Prusek A., Zieliński K., (1988), Problemy regionalnej analizy produkcji rolnej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 s.
137
Prusek A., (1987), Analiza porównawcza typów przestrzennych struktury agrarnej oraz intensywności skupu w województwie tarnowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 226, s. 47-65.
138
Prusek A., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 342.
139
Prusek A., (1986), Przekształcenia w systemie planowania społeczno-gospodarczego wynikające z reformy gospodarczej. [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 317-333.
140
Kudłacz T., Prusek A., (1985), Metody analizy strukturalnej w planowaniu. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 120-151.
141
Prusek A., (1985), Problemy metodyki planowania rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 88-96.
142
Prusek A., (1984), Współpraca gospodarcza z zagranicą narzędziem kierowania rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 218-237.
143
Pietrzyk I., Prusek A., (1984), Polityka zatrudnienia, płac i dochodów jako instrument kierowania gospodarką narodową. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 122-145.
144
Prusek A., (1984), Przekształcenia w systemie planowania społeczno-gospodarczego wynikające z reformy gospodarczej. [W:] Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1[158]-20[177].
145
Prusek A., (1983), Delimitacja typów przestrzennych rolnictwa w Polsce za pomocą analizy czynnikowej, "Gospodarka Planowa", R. 38, 1 (441), s. 26-32.
146
Prusek A., (1983), Zastosowanie analizy czynnikowej do oceny czynników determinujących społeczno-ekonomiczne warunki działania rolnictwa w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 167, s. 53-72.
147
Prusek A., (1983), Typizacja przestrzenna społeczno-ekonomicznych warunków działania rolnictwa w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 163, s. 5-21.
148
Pietrzyk I., Prusek A., (1982), Prognoza struktur ekonomicznych determinujących zapotrzebowanie komunikacji osobowej na produkty ropopochodne (wyniki ankiety opracowanej na podstawie drzewa celów), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 153, s. 33-59.
149
Prusek A., (1981), Planowanie społeczno-ekonomiczne w warunkach parametrycznego systemu kierowania gospodarką narodową. [W:] Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 32-39.
150
Kudłacz T., Nowak Z., Pietrzyk I., Prusek A., (1981), Prognozy zapotrzebowania na produkty ropopochodne do roku 2000 opracowane za pomocą metody drzewa celów, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 83-94.
151
Prusek A., (1980), Problemy międzynarodowych stosunków ekonomicznych i planowania współpracy gospodarczej w ramach RWPG. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 252-281.
152
Prusek A., (1980), Możliwość zastosowania metody drzewa celów do prognozowania zapotrzebowania na środki produkcji w gospodarce narodowej, "Gospodarka Planowa", R. 35, 11 (417), s. 564-569.
153
Kubit J., Prusek A., (1980), Makrosystemy informatyczne w zarządzaniu gospodarką narodową. [W:] WACŁAWOWICZ S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 79-95.
154
Prusek A., Zieliński K., (1979), Cele rozwoju rolnictwa oraz ogólne problemy sterowania ich realizacją, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 116, s. 37-53.
155
Wacławowicz S., Prusek A., Zieliński K., (1979), Analiza zmian w poziomach ekonomicznego rozwoju rolnictwa CSRS, NRD i PRL w latach 1961-1973 oraz prognozy na lata 1977-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 116, s. 5-22.
156
Prusek A., (1977), Teoretyczny model określania poziomu ekonomicznego rozwoju rolnictwa w układach regionalnych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 41.
157
Prusek A., (1977), Specyficzne problemy programowania rozwoju rolnictwa w przekroju regionalnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 87, s. 107-118.
158
Prusek A., (1977), Metodologia oceny poziomu ekonomicznego rozwoju rolnictwa w układach regionalnych, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 36-44.
159
Prusek A., (1977), Problemy planowania współpracy gospodarczej Polski w ramach RWPG. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 277-306.
160
Prusek A., (1975), Problemy planowania współpracy gospodarczej Polski w ramach RWPG. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 277-306.
161
Prusek A., (1974), Kilka uwag metodologicznych dotyczących taksonomicznej metody różnic : na przykładzie rejonizacji kierunków produkcji rolnej w województwie krakowskim w 1969 r., "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 64, s. 23-49.
162
Prusek A., (1973), Regionalna analiza poziomu ekonomicznego rozwoju rolnictwa, Prom. Wacławowicz S., Kraków : , 288 k.
163
Prusek A., (1972), Potencjał i efekty produkcji rolniczej Polski za rok 1967, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 48, s. 73-94.
164
Prusek A., (1969), Analiza lokalizacji działalności gospodarczej w powiecie nowotarskim za pomocą wskaźników koncentracji i asymetrii, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 54-74.
165
Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej, (2014), Prusek A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 122 k.
166
Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej, (2013), Prusek A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 176 k.
167
Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020, (2012), Prusek A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 148 k.
168
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020, (2011), Prusek A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 208 k.
169
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, (2010), Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 186[1] s.
170
Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności, (2009), Prusek A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 222 s.
171
Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym, (2008), Prusek A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 161 s.
172
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, (2007), Prusek A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 153 k.
173
Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, (2006), Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 137 s.
174
Prusek A., Kudełko J., Czenczek K., Nelec W., (2004), Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 2, Case study SSE Euro-Park Mielec, Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 73 k.
175
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1, (2004), Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 185 k.
176
Prusek A., Holik G., Nowak Z., Kudełko J., (1999), Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów, Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 66 k.
177
Prusek A., Holik G., Nowak Z., (1997), Strategiczna analiza konkurencyjności województwa krakowskiego oraz wiodących sektorów jego gospodarki, Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
178
Prusek A., Holik G., Nowak Z., (1995), Zarys strategii przekształceń strukturalnych sektora żywnościowego w regionie tarnowskim, Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 95, [III] k.
179
Fajferek A., Prusek A., Szymla Z., (1995), Szanse rozwojowe wiodących sektorów przemysłu w regionie tarnowskim, Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 79, IV k.
180
Prusek A., Bieda M., Holik G., Nowak Z., (1994), Programowanie rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej: (studium teoretyczno-metodyczne oraz strategiczna diagnoza gospodarki regionu tarnowskiego), Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 166 k.
181
Fajferek A., Kudłacz T., Prusek A., (1992), Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego układów mikroregionalnych w warunkach gospodarki samorządowej: (aspekty metodologiczne), Fajferek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 126 k.
182
Prusek A., Kudłacz T., (1992), Programowanie rozwoju na szczeblu lokalnym, Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 150 k.
1
@unpublished{UEK:2168351950,
author = "Maciej Jagódka",
title = "Znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu innowacyjności regionów w warunkach integracji europejskiej - na przykładzie Małopolski",
adress = "Kraków",
year = "2020",
}
2
@article{UEK:2168338355,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Nowa pokryzysowa polityka rozwoju zrównoważonego a polska Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (57)",
pages = "173-187",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2019.1.11},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4642},
}
3
@unpublished{UEK:2168322863,
author = "Kinga Szmigiel",
title = "Szwedzki system innowacji i możliwości jego implementacji w warunkach polskich",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003301},
}
4
@article{UEK:2168321423,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Neoliberalna polaryzacja dochodowo-majątkowa i jej konsekwencje dla rozwoju ekonomicznego i społecznego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "489",
pages = "328-337",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.489.29},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/39381/Prusek_Neoliberalna_Polaryzacja_Dochodowo_Majatkowa_i_Jej_Konsekwencje_2017.pdf},
}
5
@inbook{UEK:2168319425,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Polityka przemysłowo-innowacyjna jako nowoczesny czynnik i fundament strategii rozwoju państw",
booktitle = "Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne",
pages = "79-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5",
}
6
@article{UEK:2168318615,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Strategiczne wyzwania Polski w pokryzysowych uwarunkowaniach rozwoju",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze",
number = "6",
pages = "144-151",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2017.88},
url = {http://ptezg.pl/Files/files/zn6/prusek.pdf},
}
7
@inbook{UEK:2168319423,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Megawyzwania społeczno-ekonomiczne i przekształcenia strukturalne w Polsce w okresie transformacji systemowej i integracji europejskiej",
booktitle = "Wybrane problemy polityki rozwoju społeczno-gospodarczego : materiały dydaktyczne",
pages = "61-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-92-8 ; 978-83-65173-93-5",
}
8
@inbook{UEK:2168311791,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Unia Europejska w okresie pokryzysowym : wyzwania i kierunki nowej polityki rozwoju",
booktitle = "Gospodarka europejska w punkcie zwrotnym : w poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju społeczno-ekonomicznego",
pages = "29-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-934124-6-4",
}
9
@inbook{UEK:2168318997,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Socjaldemokratyczny model polityki społeczno-ekonomicznej jako wyzwanie rozwojowe XXI wieku dla Polski",
booktitle = "Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 2, Struktura gospodarki, rynek pracy, środowisko i jakość życia ",
pages = "380-400",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku",
year = "2015",
isbn = "978-83-7431-476-3",
}
10
@inbook{UEK:2168300515,
author = "Justyna Kątnik-Prokop and Andrzej Prusek",
title = "Diagnoza i możliwości rozwiązania problemów zadłużenia sektora finansów publicznych w Polsce w warunkach pokryzysowych",
booktitle = "Niskoemisyjność we współczesnej polityce gospodarczej",
pages = "62-80",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-8019-206-5",
}
11
@article{UEK:2168300537,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Społeczno-ekonomiczne zmiany strukturalne w Unii Europejskiej i Polsce jako ich główne wyzwania rozwojowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle",
number = "z. 12",
pages = "27-53",
year = "2015",
}
12
@article{UEK:2168297025,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Terytorialny aspekt rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej a polityka spójności",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "393",
pages = "11-18",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.393.01},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/29898/Prusek_Terytorialny_Aspekt_Rozwoju_Regionalnego_w_Unii_2015.pdf},
}
13
@inbook{UEK:2168301445,
author = "Justyna Kątnik-Prokop and Andrzej Prusek",
title = "Analiza i ocena wydatków sektora publicznego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2004-2012",
booktitle = "Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny ",
pages = "120-140",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7431-462-6",
}
14
@unpublished{UEK:2168308657,
author = "Krzysztof Adam Firlej",
title = "Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej - na przykładzie województw małopolskiego i śląskiego",
adress = "Kraków",
year = "2015",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003107},
}
15
@inbook{UEK:2168300523,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Nowy model polityki ekonomiczno-społecznej jako wyzwanie dla Polski w warunkach neoliberalnego kryzysu",
booktitle = "Modele ustroju społeczno-gospodarczego : kontrowersje i dylematy",
pages = "158-169",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2015",
url = {http://www.pte.pl/kongres/referaty/Prusek%20Andrzej/Prusek%20Andrzej%20-%20NOWY%20MODEL%20POLITYKI%20EKONOMICZNO%20-%20SPO%C5%81ECZNEJ%20JAKO%20WYZWANIE%20DLA%20POLSKI%20W%20WARUNKACH%20NEOLIBERALNEGO%20KRYZYSU.pdf},
isbn = "978-83-88700-99-6",
}
16
@inbook{UEK:2168293555,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Megawyzwania i scenariusze rozwoju Polski w Unii Europejskiej",
booktitle = "Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich",
pages = "67-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-934124-4-0",
}
17
@article{UEK:2168291121,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Uroczystość odnowienia doktoratu profesora Antoniego Fajferka",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (60)",
pages = "22-23",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www},
}
18
@book{UEK:2168293547,
title = "Strategiczne diagnozy i perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w nowych uwarunkowaniach światowych i europejskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-934124-4-0",
}
19
@unpublished{UEK:2168302979,
author = "Justyna Kątnik-Prokop and Andrzej Prusek",
title = "Diagnoza i możliwości rozwiązania problemów zadłużenia sektora finansów publicznych w Polsce w warunkach pokryzysowych",
booktitle = "Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej",
pages = "42-59",
year = "2014",
}
20
@article{UEK:2168295703,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Sprzeczności między celem głównym europejskiej polityki spójności a terytorialnym paradygmatem rozwoju regionalnego w warunkach kryzysu w strefie euro",
journal = "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle",
number = "z. 11",
pages = "21-32",
year = "2014",
}
21
@inbook{UEK:2168292943,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Znaczenie europejskiej polityki spójności dla procesów rozwoju społeczno-ekonomicznego Unii Europejskiej i Polski w warunkach kryzysu",
booktitle = "Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata",
pages = "107-118",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2014",
isbn = "978-83-7395-610-0",
}
22
@unpublished{UEK:2168302973,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Zmiana modelu polityki społeczno-ekonomicznej jako wyzwanie rozwojowe dla Polski",
booktitle = "Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej",
pages = "7-19",
year = "2014",
}
23
@article{UEK:2168277621,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Woluntaryzm ekonomiczny w Unii Europejskiej a nowy model jej funkcjonowania w warunkach kryzysu",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "166",
pages = "9-19",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=91116&from=publication},
}
24
@unpublished{UEK:2168290903,
author = "Tadeusz Matuszkiewicz",
title = "Znaczenie regionalnego systemu innowacyjnego dla rozwoju województwa podkarpackiego",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003046},
}
25
@inbook{UEK:2168273466,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Sektor finansowy jako źródło destabilizacji finansów publicznych i zadłużenia państw Unii Europejskiej oraz kierunki działań stabilizacyjnych",
booktitle = "Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej",
pages = "131-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-934124-3-3",
}
26
@unpublished{UEK:2168287327,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Kryzys finansowo-ekonomiczny w Unii Europejskiej i jego wpływ na rozwój Polski",
booktitle = "Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "8-23",
year = "2013",
}
27
@inbook{UEK:2168278617,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Nowy model polityki ekonomiczno-społecznej jako wyzwanie dla Polski w warunkach neoliberalnego kryzysu",
booktitle = "Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane",
pages = "1-12",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
url = {http://www.pte.pl/kongres/referaty/Prusek%20Andrzej/Prusek%20Andrzej%20-%20NOWY%20MODEL%20POLITYKI%20EKONOMICZNO%20-%20SPO%C5%81ECZNEJ%20JAKO%20WYZWANIE%20DLA%20POLSKI%20W%20WARUNKACH%20NEOLIBERALNEGO%20KRYZYSU.pdf},
isbn = "978-83-88700-71-2",
}
28
@book{UEK:2168273458,
title = "Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-934124-3-3",
}
29
@unpublished{UEK:2168287345,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Zarys syntetycznej oceny rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej",
booktitle = "Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "155-167",
year = "2013",
}
30
@inbook{UEK:2168290189,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Kryzys ekonomiczno-finansowy w Unii Europejskiej oraz kierunki działań stabilizacyjnych i zmian systemowych",
booktitle = "Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski",
pages = "11-28",
adress = "Kraków; Mielec",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62120-07-9 ; 978-83-934124-2-6",
}
31
@book{UEK:2168290215,
title = "Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski",
adress = "Kraków; Mielec",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62120-07-9 ; 978-83-934124-2-6",
}
32
@inbook{UEK:2168276287,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Społeczno-demograficzne i dochodowe megawyzwanie rozwojowe Polski w warunkach globalnego kryzysu neoliberalizmu",
booktitle = "Polska i europejska polityka gospodarcza wobec wyzwań XXI wieku : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Mirosławy Klamut",
pages = "31-41",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2012",
isbn = "978-83-7695-212-3",
}
33
@inbook{UEK:2168261070,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Wyzwania i bariery rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski do 2020 roku",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski",
pages = "51-63",
adress = "Kraków; Mielec",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-934124-1-9",
}
34
@book{UEK:2168260926,
title = "Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski",
adress = "Kraków; Mielec",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-934124-1-9",
}
35
@unpublished{UEK:2168274032,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla europejskiej polityki spójności",
booktitle = "Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020",
pages = "6-23",
year = "2012",
}
36
@book{UEK:2168218732,
author = "Joanna Kudełko and Andrzej Prusek and Kazimierz Zieliński",
title = "Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-521-0",
}
37
@inbook{UEK:2168276687,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Ocena skuteczności modelu kreowania innowacyjności w Unii Europejskiej i w Polsce oraz jego konsekwencje ekonomiczno-społeczne",
booktitle = "Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego",
pages = "83-110",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2011",
}
38
@misc{UEK:2168344804,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do 2020 roku",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (46)",
pages = "47",
year = "2011",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01},
}
39
@inbook{UEK:2168225810,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Innowacyjność jako główny instrument strategicznego programowania rozwoju w Unii Europejskiej",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "9-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-934124-0-2",
}
40
@article{UEK:2168276289,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Metropolizacja w Polsce - szansa czy utopia?",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "152",
pages = "416-428",
adress = "",
year = "2011",
}
41
@book{UEK:2168225808,
title = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-934124-0-2",
}
42
@inbook{UEK:2168226367,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Wyzwania modelowe gospodarki światowej i polskiej polityki ekonomicznej wynikające ze światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego",
booktitle = "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego",
pages = "43-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-539-0",
}
43
@article{UEK:2168222126,
author = "Tadeusz Matuszkiewicz and Andrzej Prusek",
title = "Analiza przekształceń struktury sektorowej pracujących w województwie podkarpackim w układzie powiatowym ze szczególnym uwzględnieniem subregionu mieleckiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "863",
pages = "121-141",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192073},
}
44
@unpublished{UEK:2168261268,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Wyzwania i bariery rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski do 2020 roku",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020",
pages = "5-15",
year = "2011",
}
45
@book{UEK:2168226363,
title = "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-539-0",
}
46
@article{UEK:53156,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Dywergencja płacowo-dochodowa w Polsce i scenariusze jej zmniejszania w warunkach integracji europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "818",
pages = "5-20",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169629985},
}
47
@article{UEK:2168284437,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Źródła i skutki kryzysu ekonomicznego na świecie i w Polsce oraz możliwości jego przezwyciężenia",
journal = "Opolskie Roczniki Ekonomiczne",
number = "t. 18",
pages = "21-38",
year = "2010",
}
48
@inbook{UEK:2165633652,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Wspieranie regionów rozwijających się jako ważny instrument europejskiej polityki spójności i przezwyciężania kryzysu ekonomicznego",
booktitle = "Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli",
pages = "75-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-488-1",
}
49
@misc{UEK:2168274935,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Jubileusz 70-lecia prof. Stanisława Lisa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "73",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona},
}
50
@inbook{UEK:2165313729,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Determinanty rozwoju krajów i regionów rozwijających się : wnioski dla Polski",
booktitle = "Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi",
pages = "377-395",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-496-6",
}
51
@book{UEK:2165305370,
title = "Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-496-6",
}
52
@unpublished{UEK:2168260742,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Innowacyjność jako główny instrument realizacji celów europejskich strategii rozwoju",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "6-27",
year = "2010",
}
53
@article{UEK:53157,
author = "Andrzej Prusek and Wacław Nelec",
title = "Ocena poziomu konkurencyjności i innowacyjności oraz szans rozwoju strategicznych sektorów subregionu mieleckiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "818",
pages = "77-100",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169630241},
}
54
@unpublished{UEK:2168306191,
author = "Danuta Kabat-Rudnicka and Andrzej Prusek",
title = "Teoretyczne zagadnienia rozwoju krajów i regionów rozwijających się w świetle endogenicznej polityki regionalnej i europejskiej polityki spójności",
booktitle = "Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności",
pages = "5-38",
year = "2009",
}
55
@article{UEK:50417,
author = "Andrzej Prusek and Joanna Kudełko",
title = "Analiza i ocena zróżnicowania poziomu rozwoju polskich regionów w latach 2000-2006 w świetle polityki spójności",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "46",
pages = "459-469",
adress = "",
year = "2009",
}
56
@book{UEK:51418,
title = "Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania",
year = "2009",
isbn = "978-83-62120-00-0",
}
57
@article{UEK:2168274877,
author = "Andrzej Prusek and Katarzyna Chochół",
title = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (29)",
pages = "28-29",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread},
}
58
@inbook{UEK:2165742515,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Polityka spójności a efektywność społeczno-ekonomiczna",
booktitle = "Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w.",
pages = "97-105",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1",
}
59
@article{UEK:2168274603,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Wyzwania polityki ekonomicznej w warunkach światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego",
journal = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "45",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009},
}
60
@inbook{UEK:2165594257,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Endogeniczny rozwój regionów opóźnionych w rozwoju w warunkach europejskiej polityki spójności i Odnowionej Strategii Lizbońskiej",
booktitle = "Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach",
pages = "58-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania",
year = "2009",
isbn = "978-83-62120-00-0",
}
61
@unpublished{UEK:2166240586,
author = "Joanna Kudełko and Andrzej Prusek",
title = "Polska polityka rozwoju i spójności w ramach europejskiego programowania rozwoju na lata 2007-2013",
booktitle = "Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym",
pages = "90-104",
year = "2008",
}
62
@article{UEK:50866,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Spójność płac w warunkach integracji europejskiej jako wyzwanie rozwojowe dla Polski",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "21",
pages = "39-47",
adress = "",
year = "2008",
}
63
@unpublished{UEK:2166240779,
author = "Joanna Kudełko and Andrzej Prusek and Kinga Szmigiel and Tadeusz Matuszkiewicz",
title = "Program operacyjny rozwój Polski wschodniej jako instrument polityki kohezyjnej w Polsce",
booktitle = "Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym",
pages = "105-148",
year = "2008",
}
64
@article{UEK:50385,
author = "Andrzej Prusek and Wacław Nelec",
title = "Kwestionariuszowa metodyka analizy i oceny konkurencyjności, innowacyjności i strategii rozwoju firm w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "762",
pages = "47-57",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157290265},
}
65
@article{UEK:50290,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Ocena kosztów i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej w obszarze przemysłu według metodologii cost benefit analysis",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "789",
pages = "5-20",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162625874},
}
66
@unpublished{UEK:2166239147,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Problemy rozwoju regionów nierozwiniętych w warunkach europejskiej polityki spójności",
booktitle = "Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym",
pages = "8-22",
year = "2008",
}
67
@article{UEK:50384,
author = "Tadeusz Matuszkiewicz and Andrzej Prusek",
title = "Dolina Lotnicza jako przykład klastra przemysłowo-innowacyjnego województw Polski Południowo-Wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "762",
pages = "27-46",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157289978},
}
68
@inbook{UEK:2165772800,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Kompleksowa ocena wpływu akcesji Polski do Unii Europejskiej na jej rozwój społeczno-ekonomiczny i regionalny",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka",
pages = "23-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-359-4",
}
69
@unpublished{UEK:2168306465,
author = "Andrzej Prusek and Kazimierz Zieliński",
title = "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania realizacji polityki spójności w Polsce",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "83-126",
year = "2007",
}
70
@unpublished{UEK:51683,
author = "Wacław Nelec",
title = "Determinanty rozwoju subregionu mieleckiego w warunkach integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
71
@article{UEK:51700,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Analiza bieżącej i długookresowej konkurencyjności firm w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1",
pages = "219-242",
year = "2007",
}
72
@unpublished{UEK:2168306481,
author = "Andrzej Prusek and Lucyna Mączka",
title = "Przewidywane efekty polityki spójności w UE 10 i Polsce",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "140-146",
year = "2007",
}
73
@article{UEK:51025,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Klastry jako instrument działania samorządów w zakresie kreowania regionalnych i lokalnych specjalizacji gospodarczych - case study Dolina lotnicza",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1161",
pages = "215-228",
adress = "",
year = "2007",
}
74
@unpublished{UEK:2168326963,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Metodologia analizy społeczno-ekonomicznych kosztów i korzyści integracji europejskiej oraz ich makroekonomiczna ocena",
booktitle = "Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski",
pages = "6-18",
year = "2006",
}
75
@unpublished{UEK:2168326969,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Koszty i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej w obszarze przemysłu",
booktitle = "Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski",
pages = "75-95",
year = "2006",
}
76
@inbook{UEK:2166110708,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Metodologia analizy społeczno-ekonomicznych kosztów i korzyści integracji europejskiej",
booktitle = "Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej",
pages = "29-39",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2006",
isbn = "83-7395-183-0",
}
77
@article{UEK:53084,
author = "Wacław Nelec and Andrzej Prusek",
title = "Funkcje państwa i specjalnych stref ekonomicznych w Polsce w zakresie innowacyjności konkurencyjności gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "709",
pages = "19-37",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112302602},
}
78
@article{UEK:52959,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Neoliberalny model prywatyzacji a konkurencyjność polskiej gospodarki i docelowy kształt sektora państwowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "669",
pages = "73-94",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/97123789},
}
79
@article{UEK:2168261100,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Funkcje państwa w tworzeniu sektorów gospodarczych o charakterze narodowym w warunkach integracji europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1071, t. 2",
pages = "23-36",
adress = "",
year = "2005",
url = {},
}
80
@unpublished{UEK:2168264810,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i Małopolsce w warunkach integracji europejskiej",
booktitle = "Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej",
pages = "113-126",
year = "2005",
}
81
@article{UEK:52958,
author = "Wacław Nelec and Andrzej Prusek",
title = "Dynamiczna analiza rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego oraz ich typizacja",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "669",
pages = "111-133",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/98984157},
}
82
@book{UEK:2167950673,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Prywatyzacja polskiej gospodarki : cele, programy i ocena jej rezultatów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-249-9",
}
83
@inbook{UEK:2168295999,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki przemysłowo-innowacyjnej",
booktitle = "Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin",
pages = "385-394",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2005",
isbn = "83-7395-136-9",
}
84
@unpublished{UEK:2168265972,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Programowanie rozwoju i restrukturyzacji obszarów wiejskich",
booktitle = "Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "116-139",
year = "2004",
}
85
@article{UEK:2168220390,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Narodowy Plan Rozwoju Polski na lata 2004-2006 i dylematy jego realizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "651",
pages = "5-22",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50428287},
}
86
@article{UEK:2168254218,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Próba oceny możliwości realizowania funkcji polskiego państwa w warunkach integracji europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1016",
pages = "48-61",
adress = "",
year = "2004",
}
87
@unpublished{UEK:2168264830,
author = "Andrzej Prusek and Aleksander Prusek",
title = "Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki przemysłowej",
booktitle = "Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1",
pages = "128-177",
year = "2004",
}
88
@article{UEK:2168220398,
author = "Andrzej Prusek and Wacław Nelec",
title = "Analiza oddziaływania SSE Euro-Park Mielec na rozwój społeczno-ekonomiczny i rynek pracy subregionu mieleckiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "651",
pages = "137-155",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/62458421},
}
89
@unpublished{UEK:2168265968,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej (CAP) a rozwój obszarów wiejskich",
booktitle = "Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "87-103",
year = "2004",
}
90
@unpublished{UEK:2168265712,
author = "Joanna Kudełko",
title = "Determinanty rozwoju i konkurencyjności województwa podkarpackiego",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
91
@inbook{UEK:2166206848,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Ocena społeczno-ekonomicznej efektywności procesów prywatyzacyjnych w transformacji systemowej",
booktitle = "Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.)",
pages = "81-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-135-2",
}
92
@article{UEK:2168227052,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Dylematy polityki pieniężnej w okresie transformacji systemowej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "588",
pages = "5-17",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13590},
}
93
@misc{UEK:2168244384,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Determinanty konkurencyjności firm w Polsce - case study Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000",
pages = "38",
year = "2001",
}
94
@inbook{UEK:2168280191,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Znaczenie i funkcje aglomeracji krakowskiej w rozwoju społeczno-ekonomicznym regionu Małopolski",
booktitle = "Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu regionów",
pages = "27-37",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-916121-0-4",
}
95
@inbook{UEK:2168245206,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Strategia rozwoju jako główny instrument działania samorządów lokalnych",
booktitle = "Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój",
pages = "261-279",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2001",
isbn = "83-87493-91-0",
}
96
@inbook{UEK:2168227652,
author = "Andrzej Prusek and Grażyna Holik",
title = "Analiza i typologia poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów w województwie małopolskim",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.)",
pages = "219-227",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-098-4",
}
97
@inbook{UEK:2166031177,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Analiza konkurencyjności firm w SSE Euro-Park Mielec",
booktitle = "Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów",
pages = "151-162",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego",
year = "2000",
isbn = "83-7011-483-0",
}
98
@article{UEK:2168245750,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Analiza konkurencyjności województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "527",
pages = "75-90",
year = "1999",
}
99
@inbook{UEK:2168240608,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Polityka przemysłowa",
booktitle = "Polityka ekonomiczna",
pages = "231-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
100
@inbook{UEK:2168241978,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Strategiczne szanse rozwoju i konkurencyjność wiodących sektorów gospodarki województwa krakowskiego",
booktitle = "Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego : materiały z konferencji naukowej (Kraków-Zakopane, 12 i 13 XII 1997 r.)",
pages = "27-38",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1999",
isbn = "83-87239-92-5",
}
101
@inbook{UEK:2168254954,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Programowanie rozwoju społeczno gospodarczego regionów - problemy doświadczenia",
booktitle = "Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : materiały z konferencji : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, 24-26 września 1998",
pages = "369-384",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej",
year = "1999",
isbn = "83-910368-2-0",
}
102
@article{UEK:2168245752,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak and Andrzej Prusek",
title = "Analiza strategiczna pozycji, funkcji i struktury gospodarczej województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "527",
pages = "53-73",
year = "1999",
}
103
@inbook{UEK:2168240602,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Polityka przekształceń strukturalnych i prywatyzacji",
booktitle = "Polityka ekonomiczna",
pages = "181-201",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
104
@article{UEK:2168260954,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Strategiczna analiza międzynarodowej konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora tworzyw sztucznych - case study Zakłady Azotowe w Tarnowie",
journal = "Polityka Gospodarcza",
number = "Nr 1",
pages = "139-148",
year = "1999",
url = {http://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0010/KAT_B4180.PDF},
}
105
@article{UEK:2168253860,
author = "Andrzej Prusek and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Konkurencyjność Małopolski w krajowym rankingu regionów",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "821",
pages = "52-87",
year = "1999",
}
106
@inbook{UEK:2168238692,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Międzynarodowa konkurencyjność wiodących sektorów gospodarki w regionie małopolskim",
booktitle = "Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 2",
pages = "188-200",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1998",
isbn = "83-910502-0-3",
}
107
@inbook{UEK:2168251414,
author = "Andrzej Prusek and Zygmunt Nowak",
title = "Strategiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego na tle makroregionu i kraju",
booktitle = "Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego",
pages = "18-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-65-8",
}
108
@inbook{UEK:2168251434,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Metodyka wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju województwa krakowskiego",
booktitle = "Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego",
pages = "345-353",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-65-8",
}
109
@inbook{UEK:2168251424,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Założenia strategii rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego",
booktitle = "Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego",
pages = "237-256",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-65-8",
}
110
@inbook{UEK:2168251426,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Potencjalne scenariusze rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego",
booktitle = "Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego",
pages = "257-267",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-65-8",
}
111
@article{UEK:2168234154,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Koncepcja ekorozwoju na tle współczesnych funkcji gospodarczych i społecznych województwa nowosądeckiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "485",
pages = "33-46",
year = "1997",
}
112
@article{UEK:2168247956,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Strategia rozwoju gospodarczego i społecznego województwa tarnowskiego oraz propozycja metodyki jej wdrażania",
journal = "Studia Małopolskie : gospodarka, ekologia, rozwój regionalny, liderzy",
number = "1",
pages = "15-37",
year = "1997",
}
113
@inbook{UEK:2168244242,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak and Andrzej Prusek",
title = "Strategiczna pozycja województwa krakowskiego w krajowym rankingu województw w 1995 roku",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka",
pages = "87-113",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-20-8",
}
114
@article{UEK:2168271464,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Szanse strategiczne województwa nowosądeckiego w ramach konwencji ekorozwoju",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996",
pages = "30-33",
year = "1997",
}
115
@inbook{UEK:2168242892,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Strategia rozwoju regionu - na przykładzie województwa tarnowskiego",
booktitle = "Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej",
pages = "45-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
116
@article{UEK:2168231630,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Ocena możliwości rozwojowych i założenia strategii dla regionu tarnowskiego",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "6",
pages = "9-14",
year = "1996",
}
117
@inbook{UEK:2168251200,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Strategiczna ocena pozycji województwa krakowskiego na tle kraju i makroregionu",
booktitle = "Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996",
pages = "91-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
118
@article{UEK:2168245800,
author = "Andrzej Prusek and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Analiza strategiczna stref funkcjonalno-gospodarczych regionu tarnowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "470",
pages = "87-99",
year = "1996",
}
119
@article{UEK:2168252506,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Problemy strategii rozwoju regionalnego",
journal = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995",
pages = "60-63",
year = "1996",
}
120
@article{UEK:2168227140,
author = "Andrzej Prusek and Małgorzata Bieda",
title = "Województwo tarnowskie w strukturze regionalnej kraju (1992-1993)",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "2-3",
pages = "19-22",
year = "1995",
}
121
@article{UEK:2168244664,
author = "Małgorzata Bieda and Andrzej Prusek",
title = "Strategiczna diagnoza gospodarki regionalnej w warunkach transformacji prorynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "453",
pages = "5-18",
year = "1995",
}
122
@book{UEK:2168253420,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Secesja",
year = "1995",
isbn = "83-86077-39-5",
}
123
@unpublished{UEK:2168265716,
author = "Danuta Golik",
title = "Funkcje polityki finansowo-kredytowej w procesie restrukturyzacji polskiego sektora żywnościowego",
adress = "Kraków",
year = "1995",
}
124
@article{UEK:2168246358,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Jakościowa analiza strategiczna mikroregionu oraz jego otoczenia rynkowego i pozarynkowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "422",
pages = "43-57",
year = "1994",
}
125
@inbook{UEK:2168298013,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Propozycja metodyki programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym",
booktitle = "Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej",
pages = "116-124",
adress = "Toruń",
publisher = "UMK",
year = "1993",
isbn = "83-231-0472-7",
}
126
@book{UEK:2168251120,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Strategiczny program rozwoju społecznego i gospodarczego na szczeblu lokalnym : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1993",
}
127
@misc{UEK:2168252544,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Dynamiczny model analizy i prognozowania struktur rodzajowo-przestrzennych rolnictwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990",
pages = "51-52",
year = "1992",
}
128
@article{UEK:2168236802,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Analiza warunków działania rolnictwa w gminach Makroregionu Południowo-Wschodniego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "377",
pages = "23-37",
year = "1992",
}
129
@article{UEK:2168246316,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Polityka rolna a przekształcenia strukturalne w rolnictwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "367",
pages = "9-23",
year = "1992",
}
130
@unpublished{UEK:2168266070,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak and Andrzej Prusek",
title = "Analiza rozwoju rolnictwa w gminach MPW",
booktitle = "Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej",
pages = "25-107",
year = "1990",
}
131
@article{UEK:2168245500,
author = "Józef Gajda and Andrzej Prusek",
title = "Analiza wpływu eksportu budownictwa na podstawowe wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstwa (na przykładzie PBS BUDOSTAL w Krakowie)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "326",
pages = "249-262",
year = "1990",
}
132
@book{UEK:2168255006,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Warunki działania a poziom rozwoju polskiego rolnictwa w układach regionalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Drukarnia Narodowa w Krakowie",
year = "1989",
issn = "0208-7944",
}
133
@article{UEK:2168234910,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Regionalna analiza produkcyjności ziemi i pracy w rolnictwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "151-166",
year = "1989",
}
134
@article{UEK:2168244170,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Dynamiczna analiza typologiczno-prognostyczna społeczno-ekonomicznych determinant rozwoju polskiego rolnictwa w przekroju regionów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "273",
pages = "43-59",
year = "1988",
}
135
@misc{UEK:2168275967,
author = "Zygmunt Szymla and Andrzej Prusek",
title = "Współzależności pomiędzy rozwojem przemysłu i rolnictwa w układach regionalnych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "96-98",
year = "1988",
}
136
@book{UEK:2168260064,
author = "Stanisław Wacławowicz and Andrzej Prusek and Kazimierz Zieliński",
title = "Problemy regionalnej analizy produkcji rolnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
137
@article{UEK:2168249534,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Analiza porównawcza typów przestrzennych struktury agrarnej oraz intensywności skupu w województwie tarnowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "226",
pages = "47-65",
year = "1987",
}
138
@misc{UEK:2168265870,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "342",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
139
@inbook{UEK:2168265856,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Przekształcenia w systemie planowania społeczno-gospodarczego wynikające z reformy gospodarczej",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "317-333",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
140
@inbook{UEK:2168251608,
author = "Tadeusz Kudłacz and Andrzej Prusek",
title = "Metody analizy strukturalnej w planowaniu",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa ",
pages = "120-151",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
141
@inbook{UEK:2168251602,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Problemy metodyki planowania rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa ",
pages = "88-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
142
@inbook{UEK:2168251590,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Współpraca gospodarcza z zagranicą narzędziem kierowania rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna ",
pages = "218-237",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
143
@inbook{UEK:2168251580,
author = "Irena Pietrzyk and Andrzej Prusek",
title = "Polityka zatrudnienia, płac i dochodów jako instrument kierowania gospodarką narodową",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna ",
pages = "122-145",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
144
@inbook{UEK:2168273564,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Przekształcenia w systemie planowania społeczno-gospodarczego wynikające z reformy gospodarczej",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa",
pages = "1[158]-20[177]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
145
@article{UEK:2168269488,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Delimitacja typów przestrzennych rolnictwa w Polsce za pomocą analizy czynnikowej",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 38, 1 (441)",
pages = "26-32",
year = "1983",
}
146
@article{UEK:2168230776,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Zastosowanie analizy czynnikowej do oceny czynników determinujących społeczno-ekonomiczne warunki działania rolnictwa w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "167",
pages = "53-72",
year = "1983",
}
147
@article{UEK:2167737060,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Typizacja przestrzenna społeczno-ekonomicznych warunków działania rolnictwa w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "163",
pages = "5-21",
year = "1983",
}
148
@article{UEK:2168250108,
author = "Irena Pietrzyk and Andrzej Prusek",
title = "Prognoza struktur ekonomicznych determinujących zapotrzebowanie komunikacji osobowej na produkty ropopochodne (wyniki ankiety opracowanej na podstawie drzewa celów)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "153",
pages = "33-59",
year = "1982",
}
149
@inbook{UEK:2168227402,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Planowanie społeczno-ekonomiczne w warunkach parametrycznego systemu kierowania gospodarką narodową",
booktitle = "Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą",
pages = "32-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
150
@article{UEK:2168230490,
author = "Tadeusz Kudłacz and Zygmunt Nowak and Irena Pietrzyk and Andrzej Prusek",
title = "Prognozy zapotrzebowania na produkty ropopochodne do roku 2000 opracowane za pomocą metody drzewa celów",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "83-94",
year = "1981",
}
151
@inbook{UEK:2168251292,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Problemy międzynarodowych stosunków ekonomicznych i planowania współpracy gospodarczej w ramach RWPG",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa ",
pages = "252-281",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
152
@article{UEK:2168269502,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Możliwość zastosowania metody drzewa celów do prognozowania zapotrzebowania na środki produkcji w gospodarce narodowej",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 35, 11 (417)",
pages = "564-569",
year = "1980",
}
153
@inbook{UEK:2168251254,
author = "Józef Kubit and Andrzej Prusek",
title = "Makrosystemy informatyczne w zarządzaniu gospodarką narodową",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna ",
pages = "79-95",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
154
@article{UEK:2168242964,
author = "Andrzej Prusek and Kazimierz Zieliński",
title = "Cele rozwoju rolnictwa oraz ogólne problemy sterowania ich realizacją",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "116",
pages = "37-53",
year = "1979",
}
155
@article{UEK:2168242360,
author = "Stanisław Wacławowicz and Andrzej Prusek and Kazimierz Zieliński",
title = "Analiza zmian w poziomach ekonomicznego rozwoju rolnictwa CSRS, NRD i PRL w latach 1961-1973 oraz prognozy na lata 1977-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "116",
pages = "5-22",
year = "1979",
}
156
@misc{UEK:2168333237,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Teoretyczny model określania poziomu ekonomicznego rozwoju rolnictwa w układach regionalnych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976",
pages = "41",
year = "1977",
}
157
@article{UEK:2168250252,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Specyficzne problemy programowania rozwoju rolnictwa w przekroju regionalnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "87",
pages = "107-118",
year = "1977",
}
158
@article{UEK:2168227008,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Metodologia oceny poziomu ekonomicznego rozwoju rolnictwa w układach regionalnych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "36-44",
year = "1977",
}
159
@inbook{UEK:2168251336,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Problemy planowania współpracy gospodarczej Polski w ramach RWPG",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "277-306",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
160
@inbook{UEK:2168251334,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Problemy planowania współpracy gospodarczej Polski w ramach RWPG",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej",
pages = "277-306",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
161
@article{UEK:2168249586,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Kilka uwag metodologicznych dotyczących taksonomicznej metody różnic : na przykładzie rejonizacji kierunków produkcji rolnej w województwie krakowskim w 1969 r.",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "64",
pages = "23-49",
year = "1974",
}
162
@unpublished{UEK:2168269480,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Regionalna analiza poziomu ekonomicznego rozwoju rolnictwa",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
163
@article{UEK:2168251010,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Potencjał i efekty produkcji rolniczej Polski za rok 1967",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "48",
pages = "73-94",
year = "1972",
}
164
@article{UEK:2168277413,
author = "Andrzej Prusek",
title = "Analiza lokalizacji działalności gospodarczej w powiecie nowotarskim za pomocą wskaźników koncentracji i asymetrii",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "54-74",
year = "1969",
}
165
@unpublished{UEK:2168302971,
title = "Strategiczne zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach zmian modelu funkcjonowania Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
166
@unpublished{UEK:2168287325,
title = "Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
167
@unpublished{UEK:2168274030,
title = "Kierunki europejskiej polityki spójności w nowym okresie programowania rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2014-2020",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
168
@unpublished{UEK:2168261210,
title = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
169
@unpublished{UEK:2168260744,
title = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2010",
}
170
@unpublished{UEK:2168161668,
title = "Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
171
@unpublished{UEK:2166234014,
title = "Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
172
@unpublished{UEK:2168281927,
title = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
173
@unpublished{UEK:2166585396,
author = " and and and ",
title = "Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
174
@unpublished{UEK:2168264836,
author = "Andrzej Prusek and Joanna Kudełko and Kinga Czenczek and Wacław Nelec",
title = "Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 2, Case study SSE Euro-Park Mielec",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
175
@unpublished{UEK:2168264822,
title = "Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
176
@unpublished{UEK:2168265586,
author = "Andrzej Prusek and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak and Joanna Kudełko",
title = "Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
177
@unpublished{UEK:2168265582,
author = "Andrzej Prusek and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Strategiczna analiza konkurencyjności województwa krakowskiego oraz wiodących sektorów jego gospodarki",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
178
@unpublished{UEK:2168265580,
author = "Andrzej Prusek and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Zarys strategii przekształceń strukturalnych sektora żywnościowego w regionie tarnowskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
179
@unpublished{UEK:2168266544,
author = "Antoni Fajferek and Andrzej Prusek and Zygmunt Szymla",
title = "Szanse rozwojowe wiodących sektorów przemysłu w regionie tarnowskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1995",
}
180
@unpublished{UEK:2168265594,
author = "Andrzej Prusek and Małgorzata Bieda and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Programowanie rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej : (studium teoretyczno-metodyczne oraz strategiczna diagnoza gospodarki regionu tarnowskiego)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
181
@unpublished{UEK:2168267352,
author = "Antoni Fajferek and Tadeusz Kudłacz and Andrzej Prusek",
title = "Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego układów mikroregionalnych w warunkach gospodarki samorządowej : (aspekty metodologiczne)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1992",
}
182
@unpublished{UEK:2168267350,
author = "Andrzej Prusek and Tadeusz Kudłacz",
title = "Programowanie rozwoju na szczeblu lokalnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID