Publications of the selected author

1

Title:
Interdependence Among Creativity, Education, and Job Experience : a Municipal Company in Poland
Source:
Central European Management Journal. - vol. 27, nr 4 (2019) , s. 48-70. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research for this article was financed by the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics for the maintenance of research potential
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168344264
article
2

Title:
Effects of the Automation on Work Content - Selected Issues = Wpływ automatyzacji na treść pracy - wybrane aspekty
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 6 (2019) , s. 151-158. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168342871
article
3

Title:
Occupational Tasks and Wage Inequality : Case of Municipal Company in Poland = Zadania stanowiskowe i zróżnicowanie wynagrodzeń : studium przypadku przedsiębiorstwa komunalnego w Polsce
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (187) (2019) , s. 55-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168340933
article
4

Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
Social and Organisational Effects of Automation of Business Processes
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 40. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340245
varia
5

Title:
Przedmowa
Source:
Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. nauk. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 5
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-597-9
Nr:
2168339961
preface / summary
See main document
6

Title:
Workplaces, Education and Experience : Case of Municipal Company in Poland
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 83-92 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed with subsidies for maintaining the research capacity granted to the Faculty of Commodity Science and Product Management at the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342657
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Rozwój kompetencji pracowniczych
Source:
Zachowania organizacyjne : zarys problematyki / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 141-162
ISBN:
978-83-7252-798-1
Nr:
2168341875
chapter in textbook
See main document
8

Title:
Benefits and Threats of Accounting Processes Automation = Korzyści i zagrożenia automatyzacji procesów księgowych
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (187) (2019) , s. 31-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed with subsidies for maintaining the research capacity granted to the Faculty of Commodity Science and Product Management and Faculty of Management at the Cracow University of Economics
Access mode:
Nr:
2168340931
article
9

Title:
Fazy rozwoju automatyzacji produkcji dóbr i usług
Source:
Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. nauk. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 115-124 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Research program:
Projekt został sfinansowany z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-7789-597-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168339949
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market
Publisher address:
Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019
Physical description:
234 s.: il.; 24 cm
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7789-597-9
Level I:
Nr:
2168339935
monograph
See related chapters
11

Title:
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 222-235
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329239
chapter in textbook
See main document
12

Title:
Umiejętności pracownicze a zaawansowanie technologiczne procesów pracy = Skills and Technological Progress of Work Procceses
Source:
Człowiek w organizacji / red. Izabela Stańczyk, Sebastian Twaróg - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 13-23. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Biznes i Zarządzanie)
ISBN:
978-83-233-4469-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168325829
chapter in monograph
13

Author:
Łukasz Jabłoński , Marek Jabłoński , Oleksandr Fedìrko
Title:
Formuvannâ ekonomiki znanʹ v ÊS : metodologìčnì zasadi ta mehanìzmi ìmplementacìï = Building Knowledge-Based Economy in the EU : Methodological Background and Policy Solutions
Source:
Mìžnarodna ekonomìčna polìtika = International Economic Policy. - no. 2 (29) (2018) , s. 7-36. - Rez. - Bibliogr.
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Jabłoński Ł., Jabłoński M., Fedirko O., (2018), Building Knowledge-Based Economy in the EU : Methodological Background and Policy Solutions, "International Economic Policy", no 2 (29), s. 7-33. DOI 10.33111/iep.2018.29.01_eng
Nr:
2168334473
article
14

Title:
Zarządzanie informacjami i komunikacją
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 357-371
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329259
chapter in textbook
See main document
15

Title:
Wybrane normatywy rozwoju kompetencji pracowniczych
Source:
Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 113-134 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-2-2 ; 978-83-946633-3-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168321407
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Kompetencje menadżera zmian - refleksje na kanwie klasycznej i współczesnej literatury przedmiotu = Change Manager Competences - Reflections on the Basis of Classical and Contemporary Literature of the Subject
Source:
Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017, s. 39-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-7-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168314973
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Istota, odniesienia i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami = Essence, References and Attributes of Employee's Competences to Work with Information
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 430 (2016) , s. 136-144. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych : problemy zarządczo-psychologiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307865
article
18

Title:
Ranga, zakres i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami = Importance, Range and Attributes of Competences to Work with the Information
Source:
Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 97-107. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
Nr:
2168308693
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Ramowy model oceny kompetencji menedżera zmian = Framework Model of Change Manager's Competence Evaluation
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 165-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
Nr:
2168309147
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016
Physical description:
396 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie książki współfinansowane jest ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-947017-2-7
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168312343
monograph
See related chapters
21

Title:
Przedmowa
Source:
Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Stanisław MAZUR - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016, s. 13-14
ISBN:
978-83-947017-2-7
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168312345
preface / summary
See main document
22

Title:
Kompetencje menedżera zmian
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 31-61 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
Nr:
2168307205
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Kompetencje pracownicze w pracy z informacjami
Source:
Wprowadzenie do analizy wartości informacji / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 95-109
ISBN:
978-83-7252-709-7
Nr:
2168299469
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
205 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badwaczego
ISBN:
978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
Nr:
2168307201
monograph
See related chapters
25

Title:
The Knowledge as Factor of the Competitiveness of Enterprises - Retrospective Approach
Source:
Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / sci. eds. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015, s. 19-29. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1
Access mode:
Nr:
2168299353
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Struktura kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami
Source:
Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / red. nauk. Łukasz JABŁOŃSKI - Warszawa: CedeWu.pl, 2015, s. 109-131 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-777-9
Nr:
2168305673
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Kompetencje w pracy z informacjami czynnikiem rozwoju sektorów gospodarki opartej na wiedzy = Competences to Work with the Information as the Factor in Development of Sectors of Knowledge-based Economy
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (43) (2015) , s. 267-280. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297565
article
See main document
28

Title:
Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa
Source:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 209-218 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296357
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Kompetencje a role współczesnego menedżera = Competences and Roles of Contemporary Manager
Source:
Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników / red. Izabela Bednarska-Wnuk, Joanna Małgorzata Michalak, Ilona Świątek-Barylska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2015, s. 57-66. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7969-804-2 ; 978-83-7969-805-9
Nr:
2168298245
chapter in monograph
30

Title:
Teoretyczne i empiryczne aspekty organizacji uczącej się
Source:
Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. nauk. Marek Cisek, Katarzyna Wąsowska - Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015, s. 91-101 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7051-766-3
Nr:
2168294057
chapter in monograph
31

Title:
Istota, funkcje i praktyki zarządzania talentami pracowniczymi = The essence, functions, and practices of talent management
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - t. 60, nr 3 (2015) , s. 31-48. - Tytuł numeru: Talent jako czynnik sukcesu organizacji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168293455
article
32

Title:
Role of Consulting and Training Services in Improving Competitiveness of Enterprises in Knowledge-based Economy in the Context of Rapid Response Mechanisms
Source:
Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015, s. 9-15
ISBN:
978-83-7633-397-7
Access mode:
Nr:
2168301179
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Employee Competence Development from the CSR Perspective
Source:
New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link / eds.: Linda O'Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann - Wiesbaden: Springer Gabler, 2015, s. 371-381. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(FOM-Edition)
Research program:
The chapter was prepared within a framework of research project financed by the National Science Centre of Poland, contract no. DEC-2011/03/D/HS4/01659
ISBN:
978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6
Nr:
2168301199
chapter in monograph
34

Author:
Katarzyna Januszkiewicz , Marek Jabłoński
Title:
Elastyczność organizacji i jednostki w gospodarce opartej na wiedzy = Flexibility of Organization and Individual in the Knowledge-Based Economy
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 304 (2014) , s. 33-42. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - kontekst społeczny i narzędziowy - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288761
article
35

Title:
Usługi konsultingowe w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy = Consulting in Improving the Competitiveness of Enterprises in Knowledge-based Economy
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 294-305. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286285
article
See main document
36

Title:
Znaczenie usług konsultingowych i szkoleniowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy w kontekście celów mechanizmów szybkiego reagowania
Source:
Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 9-16
ISBN:
978-83-7633-261-1
Access mode:
Nr:
2168293007
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Źródła samoorganizacji z perspektywy współczesnych koncepcji zarządzania = Origins of Selforganization in Terms of Modern Management Concepts
Source:
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. - nr 13 (13) (2014) , s. 117-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295739
article
38

Title:
Kompetencje menedżera zmian
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI2014, s. 41-73 - Bibliogr.
Signature:
NP-1503/Magazyn
Nr:
2168303453
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Conference:
Zarządzanie strategiczne w w teorii i praktyce, Wrocław, Polska, od 2014-10-15 do 2014-10-17
Title:
Wybrane aspekty niesprawności w motywowaniu pracowników w świetle badań empirycznych = Selected Aspects of Inefficiencies in Motivating Employees in the Light Empirical Research
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 366 (2014) , s. 174-183. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293125
article
40

Title:
Selected Models of Employee Competences
Source:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 147-160 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288799
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 162-169
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271422
chapter in textbook
See main document
42

Title:
Mediacja wyznacznikiem kierowania we współczesnej organizacji
Source:
Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji / red. Aleksander Binsztok - Wrocław: Wydawnictwo Marina, 2013, s. 34-44 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61872-68-9 ; 978-83-61872-80-1
Nr:
2168270310
chapter in monograph
43

Title:
Zarządzanie informacjami i komunikacją
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 253-264
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271456
chapter in textbook
See main document
44

Title:
Patologie i dysfunkcje w motywowaniu pracowników
Source:
Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2013, s. 28-51 - Bibliogr.
Signature:
NP-1448/Magazyn
Nr:
2168290105
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Title:
Dialog wiedzy : pozyskanie wiedzy o preferencjach zakupowych
Source:
Teatr organizacji : scenariusze komunikowania wiedzy / red. Kazimierz Perechuda - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, s. 122-123
ISBN:
978-83-7695-305-2
Nr:
2168293749
chapter in book
46

Title:
Metoda badania potrzeb informacyjnych kierownictwa w instytucjach sektora publicznego
Source:
Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2012, s. 38-55
Signature:
NP-1391/Magazyn
Nr:
2168282629
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Title:
Systemy klasy "Business Intelligence" w procesach zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach
Source:
Strategiczna transformacja polskich firm / red. nauk. Włodzimierz Sroka, Halina Chwistecka-Dudek - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2012, s. 33-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62897-19-3
Nr:
2168253602
chapter in monograph
48

Title:
Badanie potrzeb informacyjnych
Source:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 69-90
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306717
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Management Consulting for Business and Public Administration
, Potočan Vojko
Publisher address:
Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2012
Physical description:
195 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-37-2
Nr:
2168246870
monograph
50

Title:
Informacja w procesie zarządzania
Source:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 13-33
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168238148
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Competences of Effective Self-Organising Teams : Preliminary Empirical Study
Source:
Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012, s. 341-361. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-96-9
Nr:
2168243226
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Funkcje i płaszczyzny zarządzania informacjami
Source:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 34-68
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306711
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Badania geometrii modeli biznesu sprzyjających kreacji wartości - wybrane zagadnienia = The Study of Business Models Geometry in Value Creation of Enterprises - Selected Issues
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2012) , s. 15-19. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168260226
article
54

Title:
Zarządzanie informacjami i komunikacją
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 357-371
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237992
chapter in textbook
See main document
55

Title:
Klasycy organizacji a wybrane aspekty zarządzania kompetencjami
Source:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 23-31 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231536
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Role menedżera współczesnej organizacji
Source:
Gazeta Sympozjalna. - nr 19 (2012) , s. 5-6
Nr:
2168276121
unreviewed article
57

Title:
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 222-235
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237948
chapter in textbook
See main document
58

Title:
Ranga mediacji w kierowaniu pracownikami współczesnej organizacji = The Role of Mediation in Managing People within Modern Organization
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 181-191. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232738
article
59

Title:
Geometria modelu biznesu a procesy kreacji wartości przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstw : finanse, strategie, kompetencje / red. nauk. Marek Jabłoński - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2011, s. 149-169. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-62897-05-6
Nr:
2168227748
chapter in monograph
See main document
60

Title:
Współczesne podejścia do identyfikacji kompetencji pracowniczych = Modern Approaches to Identifying Employee Competencies
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 7-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218278
article
See main document
61

Title:
Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2011
Physical description:
217 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-391-7
Nr:
2168218728
monograph
62

Title:
Methodological Bases of the Modern Approach into Competence
Source:
Management Consulting / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2011, s. 244-261. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-06-8
Nr:
2168221432
chapter in monograph
See main document
63

Title:
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi = A Review of Employee Competence Management Methods
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 33-63. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218290
article
See main document
64

Title:
Samoorganizacja w zarządzaniu : źródła i współczesne odniesienie
Source:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 157-177. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2168217872
chapter in monograph
See main document
65

Title:
Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve
Publisher address:
Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2011
Physical description:
293 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-06-8
Nr:
2168220860
monograph
See related chapters
66

Title:
Przesłanki i założenia koncepcji competency-based performance management
Source:
Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2011, s. 36-52
Signature:
NP-1345/Magazyn
Nr:
2168258430
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Author:
Adam Jabłoński , Marek Jabłoński
Title:
Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) : teoria i praktyka
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2011
Physical description:
308 s.: il.; 23 cm
Notes:
Dla studentów kierunków zarządzania i ekonomii, słuchaczy podyplomowych studiów menedżerskich oraz menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania, Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-433-1
Nr:
2167917377
monograph
68

Title:
Strategiczne zarządzanie wynikami
Source:
Problemy Jakości. - nr 5 (2011) , s. 25-27. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
53000
article
69

Title:
Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
206 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-01-3
Nr:
2168220354
monograph
See related chapters
70

Title:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstw : finanse, strategie, kompetencje
Publisher address:
Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2011
Physical description:
481 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62897-05-6
Nr:
2168226192
monograph
See related chapters
71

Title:
Methodological Bases of the Study of Competence
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 425-440 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228176
chapter in monograph
See main document
72

Title:
Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera = Actuality of K. Heller's Decision making Concept
Source:
Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI i Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 166-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-01-3
Nr:
2168220360
chapter in monograph
See main document
73

Title:
Kompetencje pracownicze a modernizacja technologiczna = Employee Competencies and the Modernisation of Technology
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 135-146. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218828
article
See main document
74

Title:
Sylwetka kierownika w klasycznej szkole zarządzania = A Manager's Profile in the Light of Classical Managemet Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011) , s. 53-60. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221824
article
75

Title:
Premises and Principles of the Competency : Based Performance Management
Source:
Performance Management : Concepts and Methods / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2011, s. 169-187. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-11-2
Nr:
2168222446
chapter in monograph
See main document
76

Title:
Dynamiczne kształtowanie modeli biznesu monitorowanych finansowymi i niefinansowymi miarami osiągnięć = Dynamic Creating of Business Models which are Monitored by Financial and Non-financial Performance Measures
Source:
Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011, s. 61-79. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-577-0
Nr:
2166674871
chapter in monograph
See main document
77

Conference:
6th International Scientific Conference: Business and Management, Wilno, Litwa, od 2010-05-13 do 2010-05-14
Title:
Fuzzy Set Logic in Evaluation of Employee's Competencies in Terms of Learning Organization - Empirical Study
Source:
The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2 / edited by: Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Remigijs Počs ; managing editor Jelena Stankevičienė - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2010, s. 1000-1007. - [odczyt: 21.03.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Series:
(Business and Management)
Nr:
2168250780
chapter in conference materials
78

Title:
Klasyczne ujęcie problematyki talentów pracowniczych = Talented Employees - Classical Approach
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010) , s. 277-287. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52094
article
79

Title:
Szkolenia on- i off-the job we współczesnej organizacji
Source:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 111-128 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165378189
chapter in monograph
See main document
80

Title:
Kreacja wartości przedsiębiorstw a komponenty modelu biznesu = Creation of the Enterprises' Value and Components of Business Models
Source:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 179-197. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
Nr:
2165719210
chapter in monograph
See main document
81

Author:
Marek Ćwiklicki , Marek Jabłoński , Tomasz Włodarek
Title:
Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2010
Physical description:
138 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-4-5
Nr:
2165965975
book
82

Title:
Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
439 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-929699-6-9
Nr:
2164873030
conference materials
See related chapters
83

Title:
Hoshin kanri a organizacyjne uczenie się
Source:
Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2010, s. 27-47
Signature:
NP-1105/Magazyn
Nr:
2168249106
chapter in unpublished scientific work
See main document
84

Title:
Kapitał intelektualny organizacji : przegląd wyników badań = Intellectual Capital : Review of Research Results
Source:
Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 341-363. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-6-9
Nr:
2164955517
chapter in conference materials
See main document
85

Title:
Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell
Source:
Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 229-241 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-305-1
Nr:
2168246826
chapter in monograph
86

Title:
Postęp techniczno-organizacyjny a zmiany w strukturze kompetencji pracowniczych = Technological and Organizational Progress and Employee's Competence Change within Organization
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 43 (2009) , s. 365-373. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50549
article
87

Title:
Podejście scenariuszowe w doskonaleniu kompetencji pracowniczych
Source:
Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 2009, s. 101-109. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88659-89-8
Nr:
2161993195
chapter in conference materials
See main document
88

Title:
Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się : metody doskonalenia i rozwoju
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009
Physical description:
218, [1] s.: il; 24 cm
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-0758-9
Nr:
2168229772
monograph
89

Title:
Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce
Publisher address:
Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 2009
Physical description:
308 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-88659-89-8
Nr:
50394
conference materials
See related chapters
90

Author:
Marek Jabłoński , Magdalena Mielus
Title:
Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Część 2, Kształtowanie zachowań zabezpieczających informacje w małej firmie
Source:
Zabezpieczenia. - nr 2(66) (2009) , s. 74-77 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168289261
article
91

Title:
Funkcje kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się = The Functions of Employee Competencies from the Perspective of the Learning Organisation
Source:
Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 137-148. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 5)
ISBN:
978-83-7252-448-5
Nr:
51309
chapter in monograph
See main document
92

Title:
W kierunku profesjonalnego konsultingu
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]2009. - nr 6 (30), s. 56. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275101
varia
See main document
93

Title:
Kierowanie we współczesnej organizacji - od komunikacji do mediacji = Management within Modern Organization - from Communication Toward Mediation
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly. - nr 1 (2009) , s. 34-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168272066
article
94

Author:
Adam Jabłoński , Marek Jabłoński
Title:
Technologie środowiskowe jako czynnik migracji międzysektorowej
Source:
Problemy Jakości. - nr 1 (2009) , s. s. 29-32
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168279915
article
95

Title:
Procesy biznesowe jako obiekt zarządzania
Source:
Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 13-39
ISBN:
978-83-7252-446-1
Nr:
2168302643
chapter in monograph
See main document
96

Author:
Marek Jabłoński , Magdalena Mielus
Title:
Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Część 1, Istota bezpieczeństwa informacji i klasyfikacja zagrożeń
Source:
Zabezpieczenia. - nr 1(65) (2009) , s. 55-59 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168289259
article
97

Title:
Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji kierowniczych = Classical Approaches into Identification of Managerial Competences
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (138) (2009) , s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51570
article
98

Title:
Funkcje kierownicze z perspektywy organizacji uczącej się = Management Functions in the Light of Learning Organization
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 49 (2009) , s. 419-425. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51303
article
99

Title:
Diagnoza kompetencji pracowniczych w organizacjach uczących się - przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie = Employees' Competencies in Terms of the Learning Organization Within Enterprises Using Nanotechnologies
Source:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 1(1) (2009) , s. 51-58. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50446
article
See main document
100

Title:
Wymogi kultury z perspektywy organizacji uczącej się = The Requirements of Culture for a Learning Organisation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 811 (2009) , s. 69-79. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51467
article
See main document
101

Title:
The Methodology of Analyzing the Organization's Intellectual Capital
Source:
Argumenta Oeconomica. - 2 (23) (2009) , s. 97-112. - Tytuł numeru: Knowledge and Intellectual Capital Management - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
53035
article
102

Title:
Kompetencje pracownicze w samoorganizacji
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2009, s. 48-97
Signature:
NP-1288/Magazyn
Nr:
2168228750
chapter in unpublished scientific work
See main document
103

Title:
Szkolenia on- i off-the-job we współczesnej organizacji
Source:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 56-64 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-119-4
Nr:
2161825732
chapter in monograph
See main document
104

Title:
Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji pracowniczych = Classical Approaches into Identification of Employees' Competences
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (135) (2009) , s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50147
article
105

Title:
Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się = The Responsibilities of Managers in Learning Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 775 (2008) , s. 81-95. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50531
article
See main document
106

Title:
Rola kapitału ludzkiego na gruncie nauk o zarządzaniu i ekonomii
Source:
Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami / [red. nauk. Stanisław Galata] - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2008, s. 81-90. - Streszcz., summ., rez.
Series:
(Monografie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu)
ISBN:
978-83-88139-54-3
Nr:
2168298119
chapter in monograph
107

Title:
Metodologiczne założenia rozwoju kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się
Source:
Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą / red. Kazimierz Perechuda, Małgorzata Sobińska - Warszawa: Difin, 2008, s. 38-52 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-881-1
Nr:
2168286147
chapter in monograph
108

Title:
Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne
Source:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2008, s. 46-54
Signature:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168272032
chapter in unpublished scientific work
See main document
109

Title:
Rozwój kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
310 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-75
Nr:
51601
doctoral dissertation
110

Title:
Istota i komponenty kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się
Source:
Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008, s. 65-79. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-172-2
Nr:
2168232382
chapter in monograph
111

Title:
Pojęcie i ranga kompetencji pracowniczych
Source:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2008, s. 9-36
Signature:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168272028
chapter in unpublished scientific work
See main document
112

Title:
Metodologiczne aspekty rozwoju kompetencji pracowniczych z perspektywy nowoczesnych koncepcji zarządzania
Source:
Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008, s. 471-482
ISBN:
978-83-7285-403-2
Nr:
2168219150
chapter in monograph
113

Title:
Kompetencje pracownicze z perspektywy organizacji uczącej się w przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 298-408. - Na grzb. kolejny nr wydawnictw PŁ: 1796 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-255-9
Nr:
2165776966
chapter in conference materials
114

Title:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym
Source:
Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008, s. 187-200. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-172-2
Nr:
2168232398
chapter in monograph
115

Author:
Marek Jabłoński , Adam Jabłoński
Title:
Technologiczne mapy drogowe w Zrównoważonej Karcie Wyników = Technology roadmaps in balanced scorecard
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2008) , s. 51-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50201
article
116

Title:
Modele uczenia się w wybranych krajowych przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii = Learning Models within Learning Organization - Results of Empirical Studies
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 466-474. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 1)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50965
chapter in monograph
See main document
117

Title:
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi
Source:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2008, s. 65-103
Signature:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168272040
chapter in unpublished scientific work
See main document
118

Author:
Adam Jabłoński , Marek Jabłoński
Title:
Wartość interesariuszy jako kluczowy czynnik wartości organizacji odpowiedzialnych społecznie = Value of company's clients by essential factor of value corporate social responsibility
Source:
Problemy Jakości. - nr 5 (2008) , s. 33-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50189
article
119

Title:
Kompetencje kierownicze w organizacji uczącej się = Managerial Competences in Learning Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. - 86 (2007) , s. 289-297. - Tytuł numeru: Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51181
article
120

Author:
Andrzej Chodyński , Marek Jabłoński , Adam Jabłoński
Title:
Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników
Source:
Problemy Jakości. - nr 5 (2007) , s. 39-42 - Bibliogr.
Nr:
50298
article
121

Title:
Koncepcja systemu idealnego G. Nadlera w doskonaleniu organizacji uczącej się
Source:
Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 59-70. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-362-4
Nr:
2165768323
chapter in monograph
See main document
122

Title:
Funkcja motywowania w organizacji uczącej się
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji. T. 1 / red. Stefan Lachiewicz - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007, s. 394-403 - Bibliogr.
Series:
(Monografie Politechniki Łódzkiej)
ISBN:
978-83-7283-214-6
Nr:
2168255208
chapter in monograph
123

Title:
Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji = The Classical and Modern Understanding of Economic Processes in Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 736 (2007) , s. 35-47. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51069
article
See main document
124

Title:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym
Source:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2007, s. 62-77
Signature:
NP-1191/Magazyn
Nr:
2168273186
chapter in unpublished scientific work
See main document
125

Title:
Komunikowanie się menedżerów z pracownikami gwarantem rozwoju organizacji uczącej się
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 368-377 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
Nr:
2165626360
chapter in conference materials
See main document
126

Author:
Andrzej Chodyński , Adam Stefan Jabłoński , Marek Marian Jabłoński
Title:
Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji
Publisher address:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007
Physical description:
123, [4] s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-33-5
Nr:
2165626792
monograph
127

Title:
Metoda pomiaru kompetencji pracowniczych w oparciu o logikę zbiorów rozmytych = Method of employee' competences evaluation basing on fuzzy sets logic
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (127) (2007) , s. 101-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2162034483
article
128

Title:
Analiza kapitału intelektualnego organizacji = Intellectual Capital Analysis
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2007) , s. 29-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50236
article
129

Title:
Ontologiczne podstawy organizacji uczącej się = Ontological Background of Learning Organization
Source:
Gospodarka oparta na wiedzy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2007, s. 196-207. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 10)
ISBN:
978-83-7338-309-8
Access mode:
Nr:
2166478500
chapter in monograph
See main document
130

Title:
Logika zbiorów rozmytych w analizie zjawisk organizacji
Source:
Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty / red. Michał Trocki, Sylwester Gregorczyk - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s. 95-106 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-238-9
Nr:
2168232372
chapter in monograph
131

Title:
Model rozwoju kompetencji menedżerskich = A Model for Developing Managerial Competencies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 713 (2006) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52913
article
See main document
132

Title:
Proces w świetle dualistycznej koncepcji bytu realnego
Source:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2006, s. 8-12
Signature:
NP-951/3/Magazyn
Nr:
2168326199
chapter in unpublished scientific work
See main document
133

Title:
Wiedza czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw : ujecie retrospektywne = Knowledge as the Determinant of Competitive Advantage of Enterprises : Retrospective Approach
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1132 (2006) , s. 114-123. - Tytuł numeru: Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą - Bibliogr.
Nr:
51717
article
134

Title:
Przegląd wybranych ujęć organizacji uczącej się - próba syntezy = The Review of Learning Organisation Approaches - Toward a Synthesis
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 279-288. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166176740
chapter in conference materials
See main document
135

Title:
Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji = Traditional and Contemporary Approaches to Business Processes within Organizations
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 2 (2006) , s. 23-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166383880
article
136

Title:
Klasyczne i współczesne podejścia do organizacji procesów
Source:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2006, s. 13-21
Signature:
NP-951/3/Magazyn
Nr:
2168326223
chapter in unpublished scientific work
See main document
137

Title:
Kompetencje pracownicze w procesie organizacyjnego uczenia się
Source:
Rozwój potencjału społecznego organizacji / red. nauk. Kazimierz Dobrzański, Ewa Solarczyk-Ambrozik - Koszalin; Poznań: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, 2006, s. 327-336 - Bibliogr.
ISBN:
83-909484-2-7 ; 978-83-909484-2-3
Nr:
2166406274
chapter in monograph
138

Title:
W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji = Forward Holistic Analyze of Competencies in Organization
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (120) (2005) , s. 33-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166406608
article
139

Title:
Analiza kapitału intelektualnego organizacji = Analysis of Intellectual Capital of Organization
Source:
Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2005, s. 27-36. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 6)
ISBN:
83-89473-98-4
Access mode:
Nr:
2166562596
chapter in monograph
See main document
140

Author:
Andrzej Chodyński , Adam Stefan Jabłoński , Marek Marian Jabłoński
Title:
Kategoryzacja wiedzy w organizacji zarządzanej procesowo
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2005) , s. 33-35
Nr:
52329
article
141

Title:
Model rozwoju kompetencji menedżerskich = Model of Managerial Competencies Development
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 5 (2005) , s. 80-90. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe - Bibliogr.
Nr:
2166054304
article
142

Author:
Andrzej Chodyński , Adam Jabłoński , Marek Jabłoński
Title:
Strategiczny benchmarking ekologiczny jako narzędzie zmniejszania luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 97-104. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-31-4
Nr:
51865
chapter in monograph
See main document
143

Title:
Wiedza menedżerów organizacji uczącej się = Managerial Knowledge in Learning Organization
Source:
Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce / red. nauk. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005, s. 393-402. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-7285-235-9
Nr:
2168232288
chapter in monograph
144

Title:
Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji
Source:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2005, s. 8-41 - Bibliogr.
Research program:
78/KMOiZ/2/2005/S/250
Signature:
NP-951/2/Magazyn
Nr:
2168325709
chapter in unpublished scientific work
See main document
145

Author:
Andrzej Chodyński , Marek Marian Jabłoński , Adam Stefan Jabłoński
Title:
Zarządzanie wiedzą w firmach motoryzacyjnych = Knowledge Management in Automotive Enterprises
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 7 (2005) , s. 46-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
52442
article
146

Title:
Rola menedżerów w procesach gospodarczych organizacji = The Role of Managers within Organizational Processes
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1086 (2005) , s. 95-104. - Tytuł numeru: Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą - Bibliogr.
Nr:
52480
article
147

Title:
W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji : od holizmu do kompetencyjnego modelu tworzenia wartości organizacji = Toward Holistic Analysis of Competence within Organization : from Holism to Competence Value Creation Model
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1044 (2004) , s. 99-109. - Tytuł numeru: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu - Bibliogr.
Nr:
2166394203
article
148

Author:
Marek Jabłoński , Jacek Strojny
Title:
Świątynia Salomona - zarządzanie wiedzą w szkole wyższej
Source:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 81-92
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224868
chapter in book
See main document
149

Title:
Ogólna charakterystyka procesów biznesowych w organizacjach gospodarczych
Source:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2004, s. 7-28 - Bibliogr.
Research program:
64/KMOiZ/1/2004/S/174
Signature:
NP-951/1/Magazyn
Nr:
2168325747
chapter in unpublished scientific work
See main document
150

Title:
Wybrane aspekty analizy i pomiaru kapitału intelektualnego organizacji
Source:
Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit - Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2004, s. 59-68 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN)
ISBN:
83-87798-43-6
Nr:
2168232640
chapter in monograph
151

Title:
Metodyczne aspekty analizy kapitału intelektualnego organizacji
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (2004) , s. 11-14
Nr:
52906
article
152

Title:
Nie same liczby
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 26 (818) (2004) , s. 36-37
Nr:
2168220154
article
153

Author:
Marek Jabłoński , Jacek Strojny
Title:
Zyskowna inwestycja - kształtowanie kompetencji pracowniczych w firmie "FIASCO"
Source:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 185-197
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224878
chapter in book
See main document
154

Author:
Jacek Strojny , Marek Jabłoński
Title:
Pomyśl o wszystkim - zarządzanie zmianą organizacyjną
Source:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 95-117
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224870
chapter in book
See main document
155

Author:
Jacek Strojny , Marek Jabłoński
Title:
Na rozdrożu - zarządzanie strategiczne małą firmą handlową
Source:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 119-132
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224872
chapter in book
See main document
156

Title:
Kształtowanie kompetencji i zachowań organizacyjnych jako czynnik rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa = Shaping Competencies and Organisational Behaviours as a Factor in the Development of an Enterprise's Intellectual Capital
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 648 (2004) , s. 5-30. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219694
article
See main document
157

Title:
Koncepcja wartościowania kapitału intelektualnego organizacji
Source:
Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Kraków: Zakamycze, 2004, s. 251-278 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
ISBN:
83-7333-414-9
Nr:
2168222034
chapter in monograph
See main document
158

Title:
Możliwości dynamicznego kształtowania kapitału intelektualnego małych i średnich firm = The Potential for the Dynamic Shaping of Intelectual Capital in Small- and Medium-Sized Businesses
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 5 (2003) , s. 37-47. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168281101
article
159

Title:
O sukcesie decyduje wiedza : zarządzanie informacją i ludźmi w gospodarce opartej na wiedzy
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 17 (158) (2003) , s. 18-20
Nr:
2168281241
article
160

Title:
Kierunek zmian organizacji a rozwój kapitału intelektualnego
Source:
Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 400-407 - Bibliogr.
ISBN:
83-919540-5-6
Nr:
2168298147
chapter in monograph
161

Title:
Postawić na intelekt : zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 15/16 (132/133) (2002) , s. 32-35 - Bibliogr.
Nr:
2168279923
article
162

Title:
Rozwój kompetencji i zachowań organizacyjnych jako determinanta zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie = Development of Competencies and of Organizational Behavior as a Determinant of Knowledge Management in Enterprise
Source:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 113-124 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168226431
chapter in conference materials
See main document
163

Title:
Rola, struktura i pomiar kapitału intelektualnego organizacji = The Role, Structure and Measurement of the Intellectual Capital of the Organization
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 53, nr 11 (634) (2002) , s. 13-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168246922
article
164

Title:
Model rozwoju kompetencji pracowniczych jako instrument opisu organizacji
Source:
Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2 / red. Wojciech Cieśliński - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2002, s. 111-123
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-915717-2-6
Nr:
2168232628
chapter in monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
186 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
036/WZ-KZO/01/2014/S/4232
Signature:
NP-1503/Magazyn
Nr:
2168303447
unpublished scientific work
See related chapters
1
Interdependence Among Creativity, Education, and Job Experience : a Municipal Company in Poland / Marek JABŁOŃSKI // Central European Management Journal. - vol. 27, nr 4 (2019), s. 48-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://cemj.eu/resources/html/article/details?id=197870. - ISSN 2658-0845
2
Effects of the Automation on Work Content - Selected Issues = Wpływ automatyzacji na treść pracy - wybrane aspekty / Marek JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 6 (2019), s. 151-158. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142566/edition/73940/content. - ISSN 1899-3192
3
Occupational Tasks and Wage Inequality : Case of Municipal Company in Poland = Zadania stanowiskowe i zróżnicowanie wynagrodzeń : studium przypadku przedsiębiorstwa komunalnego w Polsce / Marek JABŁOŃSKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (187) (2019), s. 55-70. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2019-4-187/jab%C5%82onski_occupational_tasks_and_wage_inequality_case_of_municipal_company_in_poland.pdf. - ISSN 0137-5466
4
Social and Organisational Effects of Automation of Business Processes / Marek JABŁOŃSKI // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 40. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
5
Przedmowa / Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI // W: Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. nauk. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 5. - ISBN 978-83-7789-597-9
6
Workplaces, Education and Experience : Case of Municipal Company in Poland / Marek JABŁOŃSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective / ed. by Jacek KOPEĆ, Bogusz MIKUŁA. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 83-92. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf
7
Rozwój kompetencji pracowniczych / Marek JABŁOŃSKI // W: Zachowania organizacyjne : zarys problematyki / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 141-162. - ISBN 978-83-7252-798-1
8
Benefits and Threats of Accounting Processes Automation = Korzyści i zagrożenia automatyzacji procesów księgowych / Marek JABŁOŃSKI, Bernard ZIĘBICKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (187) (2019), s. 31-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2019-4-187/jab%C5%82onski_ziebicki_benefits_and_threats_of_accounting_processes_automation.pdf. - ISSN 0137-5466
9
Fazy rozwoju automatyzacji produkcji dóbr i usług / Marek JABŁOŃSKI // W: Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. nauk. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 115-124. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-597-9
10
Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. nauk. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - 234 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - ISBN 978-83-7789-597-9
11
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym / Marek JABŁOŃSKI, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 222-235. - ISBN 978-83-7252-767-7
12
Umiejętności pracownicze a zaawansowanie technologiczne procesów pracy = Skills and Technological Progress of Work Procceses / Marek JABŁOŃSKI // W: Człowiek w organizacji / red. Izabela Stańczyk, Sebastian Twaróg. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. - (Biznes i Zarządzanie). - S. 13-23. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4469-8
13
Formuvannâ ekonomiki znanʹ v ÊS : metodologìčnì zasadi ta mehanìzmi ìmplementacìï = Building Knowledge-Based Economy in the EU : Methodological Background and Policy Solutions / Lukaš ÂBLONSKÌ, Marek ÂBLONSKÌ, Oleksandr Fedìrko // Mìžnarodna ekonomìčna polìtika = International Economic Policy. - no. 2 (29) (2018), s. 7-36. - Rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://iepjournal.com/journals/29/2018_1_Jablonski_Jablonski_Fedirko.pdf#http://iepjournal.com/journals_eng/29/2018_1_Jablonski_Jablonski_Fedirko.pdf. - ISSN 1811-9824
14
Zarządzanie informacjami i komunikacją / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 357-371. - ISBN 978-83-7252-767-7
15
Wybrane normatywy rozwoju kompetencji pracowniczych / Marek JABŁOŃSKI // W: Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 113-134. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-2-2 ; 978-83-946633-3-9. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/Kszta%C5%82towaniezasob%C3%B3wniematerialnychorganizacji_strony_poprawa.pdf
16
Kompetencje menadżera zmian - refleksje na kanwie klasycznej i współczesnej literatury przedmiotu = Change Manager Competences - Reflections on the Basis of Classical and Contemporary Literature of the Subject / Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017. - S. 39-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-7-4
17
Istota, odniesienia i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami = Essence, References and Attributes of Employee's Competences to Work with Information / Marek JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 430 (2016), s. 136-144. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych : problemy zarządczo-psychologiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/34187/Jablonski_Istota_Odniesienia_i_Atrybuty_Kompetencji_Pracowniczych_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
18
Ranga, zakres i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami = Importance, Range and Attributes of Competences to Work with the Information / Marek JABŁOŃSKI // W: Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 97-107. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
19
Ramowy model oceny kompetencji menedżera zmian = Framework Model of Change Manager's Competence Evaluation / Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 165-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
20
Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Stanisław MAZUR. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - 396 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-947017-2-7. - Pełny tekst: http://koncepcje.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/01/WKZP2016.pdf
21
Przedmowa / Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Stanisław MAZUR // W: Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Stanisław MAZUR. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - S. 13-14. - ISBN 978-83-947017-2-7. - Pełny tekst: http://koncepcje.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/01/Przedmowa-2016.pdf
22
Kompetencje menedżera zmian / Marek JABŁOŃSKI // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 31-61. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
23
Kompetencje pracownicze w pracy z informacjami / Marek JABŁOŃSKI // W: Wprowadzenie do analizy wartości informacji / red. Marek ĆWIKLICKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 95-109. - ISBN 978-83-7252-709-7
24
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - 205 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
25
The Knowledge as Factor of the Competitiveness of Enterprises - Retrospective Approach / Marek JABŁOŃSKI // W: Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / sci. eds. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO. - Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015. - S. 19-29. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf
26
Struktura kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami / Marek JABŁOŃSKI // W: Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / red. nauk. Łukasz JABŁOŃSKI. - Warszawa : CedeWu.pl, 2015. - S. 109-131. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-777-9
27
Kompetencje w pracy z informacjami czynnikiem rozwoju sektorów gospodarki opartej na wiedzy = Competences to Work with the Information as the Factor in Development of Sectors of Knowledge-based Economy / Marek JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (43) (2015), s. 267-280. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://m.univ.rzeszow.pl/file/89490/21%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20M..pdf. - ISSN 1898-5084
28
Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa / Marek JABŁOŃSKI, Paweł ŁUKASIK, Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Renata WINKLER // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 209-218. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
29
Kompetencje a role współczesnego menedżera = Competences and Roles of Contemporary Manager / Marek JABŁOŃSKI // W: Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników / red. Izabela Bednarska-Wnuk, Joanna Małgorzata Michalak, Ilona Świątek-Barylska. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015. - S. 57-66. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7969-804-2 ; 978-83-7969-805-9
30
Teoretyczne i empiryczne aspekty organizacji uczącej się / Marek JABŁOŃSKI // W: Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. nauk. Marek Cisek, Katarzyna Wąsowska. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015. - S. 91-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7051-766-3
31
Istota, funkcje i praktyki zarządzania talentami pracowniczymi = The essence, functions, and practices of talent management / Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - t. 60, nr 3 (2015), s. 31-48. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Talent jako czynnik sukcesu organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_60_druk.pdf#page=31&view=Fit. - ISSN 1426-9724
32
Role of Consulting and Training Services in Improving Competitiveness of Enterprises in Knowledge-based Economy in the Context of Rapid Response Mechanisms / Marek JABŁOŃSKI, Łukasz MAMICA // W: Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Warszawa : Polish Agency for Enterprise Development, 2015. - S. 9-15. - ISBN 978-83-7633-397-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=9&view=Fit
33
Employee Competence Development from the CSR Perspective / Łukasz JABŁOŃSKI, Marek JABŁOŃSKI // W: New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link / eds.: Linda O'Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann. - Wiesbaden : Springer Gabler, 2015. - (FOM-Edition). - S. 371-381. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6
34
Elastyczność organizacji i jednostki w gospodarce opartej na wiedzy = Flexibility of Organization and Individual in the Knowledge-Based Economy / Katarzyna Januszkiewicz, Marek JABŁOŃSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 304 (2014), s. 33-42. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - kontekst społeczny i narzędziowy. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/214/176. - ISSN 0208-6018
35
Usługi konsultingowe w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy = Consulting in Improving the Competitiveness of Enterprises in Knowledge-based Economy / Marek JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014), s. 294-305. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/70503/21%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20M..pdf. - ISSN 1898-5084
36
Znaczenie usług konsultingowych i szkoleniowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy w kontekście celów mechanizmów szybkiego reagowania / Marek JABŁOŃSKI, Łukasz MAMICA // W: Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Kraków; Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 9-16. - ISBN 978-83-7633-261-1. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=10&view=Fit
37
Źródła samoorganizacji z perspektywy współczesnych koncepcji zarządzania = Origins of Selforganization in Terms of Modern Management Concepts / Marek JABŁOŃSKI // Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. - nr 13 (13) (2014), s. 117-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-8175
38
Kompetencje menedżera zmian / Marek JABŁOŃSKI // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI. - (2014), s. 41-73. - Bibliogr.
39
Wybrane aspekty niesprawności w motywowaniu pracowników w świetle badań empirycznych = Selected Aspects of Inefficiencies in Motivating Employees in the Light Empirical Research / Marek JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 366 (2014), s. 174-183. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
40
Selected Models of Employee Competences / Marek JABŁOŃSKI // W: Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - S. 147-160. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-8-5
41
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym / Marek JABŁOŃSKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 162-169. - ISBN 978-83-7252-636-6
42
Mediacja wyznacznikiem kierowania we współczesnej organizacji / Marek JABŁOŃSKI // W: Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji : zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne / red. Aleksander Binsztok. - Wrocław : Wydawnictwo Marina, 2013. - S. 34-44. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61872-68-9 ; 978-83-61872-80-1
43
Zarządzanie informacjami i komunikacją / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 253-264. - ISBN 978-83-7252-636-6
44
Patologie i dysfunkcje w motywowaniu pracowników / Marek JABŁOŃSKI // W: Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2013), s. 28-51. - Bibliogr.
45
Dialog wiedzy : pozyskanie wiedzy o preferencjach zakupowych / Marek JABŁOŃSKI // W: Teatr organizacji : scenariusze komunikowania wiedzy / red. Kazimierz Perechuda. - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013. - S. 122-123. - ISBN 978-83-7695-305-2
46
Metoda badania potrzeb informacyjnych kierownictwa w instytucjach sektora publicznego / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2012), s. 38-55
47
Systemy klasy "Business Intelligence" w procesach zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach / Marek Jabłoński // W: Strategiczna transformacja polskich firm : od restrukturyzacji do strategii rozwoju zewnętrznego / red. nauk. Włodzimierz Sroka, Halina Chwistecka-Dudek. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. - S. 33-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62897-19-3
48
Badanie potrzeb informacyjnych / Marek JABŁOŃSKI, Maciej WALCZAK // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 69-90. - ISBN 978-83-7252-580-2
49
Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan. - Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2012. - 195 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-37-2
50
Informacja w procesie zarządzania / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 13-33. - ISBN 978-83-7252-580-2
51
Competences of Effective Self-Organising Teams : Preliminary Empirical Study / Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI // W: Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow : Cracow University of Economics Fundation, 2012. - S. 341-361. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-96-9
52
Funkcje i płaszczyzny zarządzania informacjami / Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Marek JABŁOŃSKI // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 34-68. - ISBN 978-83-7252-580-2
53
Badania geometrii modeli biznesu sprzyjających kreacji wartości - wybrane zagadnienia = The Study of Business Models Geometry in Value Creation of Enterprises - Selected Issues / Marek Jabłoński // Przegląd Organizacji. - nr 9 (2012), s. 15-19. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
54
Zarządzanie informacjami i komunikacją / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 357-371. - ISBN 978-83-7252-583-3
55
Klasycy organizacji a wybrane aspekty zarządzania kompetencjami / Marek JABŁOŃSKI // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 23-31. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
56
Role menedżera współczesnej organizacji / Marek JABŁOŃSKI // Gazeta Sympozjalna. - nr 19 (2012), s. 5-6
57
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym / Marek JABŁOŃSKI, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 222-235. - ISBN 978-83-7252-583-3
58
Ranga mediacji w kierowaniu pracownikami współczesnej organizacji = The Role of Mediation in Managing People within Modern Organization / Marek JABŁOŃSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012), s. 181-191. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2006/181-191.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 0208-6018
59
Geometria modelu biznesu a procesy kreacji wartości przedsiębiorstwa / Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstw : finanse, strategie, kompetencje / red. nauk. Marek Jabłoński. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 149-169. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62897-05-6
60
Współczesne podejścia do identyfikacji kompetencji pracowniczych = Modern Approaches to Identifying Employee Competencies / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011), s. 7-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
61
Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu / Marek JABŁOŃSKI. - Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2011. - 217 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-391-7
62
Methodological Bases of the Modern Approach into Competence / Marek JABŁOŃSKI // W: Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2011. - S. 244-261. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-06-8
63
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi = A Review of Employee Competence Management Methods / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI, Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011), s. 33-63. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
64
Samoorganizacja w zarządzaniu : źródła i współczesne odniesienie / Marek JABŁOŃSKI // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 157-177. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
65
Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2011. - 293 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-06-8
66
Przesłanki i założenia koncepcji competency-based performance management / Marek JABŁOŃSKI // W: Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2011), s. 36-52
67
Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) : teoria i praktyka / Adam Jabłoński, Marek JABŁOŃSKI. - Warszawa : Difin, 2011. - 308 s. : il. ; 23 cm. - Dla studentów kierunków zarządzania i ekonomii, słuchaczy podyplomowych studiów menedżerskich oraz menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-433-1
68
Strategiczne zarządzanie wynikami / Marek Jabłoński // Problemy Jakości. - nr 5 (2011), s. 25-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
69
Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI i Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 206 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-01-3
70
Zarządzanie wartością przedsiębiorstw : finanse, strategie, kompetencje / red. nauk. Marek Jabłoński. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011. - 481 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - ISBN 978-83-62897-05-6
71
Methodological Bases of the Study of Competence / Marek JABŁOŃSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 425-440. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
72
Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera = Actuality of K. Heller's Decision making Concept / Marek JABŁOŃSKI, Marek SZARUCKI // W: Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI i Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 166-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-01-3
73
Kompetencje pracownicze a modernizacja technologiczna = Employee Competencies and the Modernisation of Technology / Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011), s. 135-146. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
74
Sylwetka kierownika w klasycznej szkole zarządzania = A Manager's Profile in the Light of Classical Managemet Theory / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011), s. 53-60. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
75
Premises and Principles of the Competency : Based Performance Management / Marek JABŁOŃSKI // W: Performance Management : Concepts and Methods / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow : Cracow University of Economics Fundation, 2011. - S. 169-187. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-11-2
76
Dynamiczne kształtowanie modeli biznesu monitorowanych finansowymi i niefinansowymi miarami osiągnięć = Dynamic Creating of Business Models which are Monitored by Financial and Non-financial Performance Measures / Marek JABŁOŃSKI // W: Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. - S. 61-79. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-577-0
77
Fuzzy Set Logic in Evaluation of Employee's Competencies in Terms of Learning Organization - Empirical Study / Marek JABŁOŃSKI // W: The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2 / edited by: Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Remigijs Počs ; managing editor Jelena Stankevičienė. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2010. - (Business and Management, ISSN 2029-4441). - S. 1000-1007. - Summ.. - [odczyt: 21.03.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BUS_AND_MANA_2010/Enterprise_Management/1000-1007_Jablonski.pdf
78
Klasyczne ujęcie problematyki talentów pracowniczych = Talented Employees - Classical Approach / Marek JABŁOŃSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010), s. 277-287. - Summ.. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
79
Szkolenia on- i off-the job we współczesnej organizacji / Marek JABŁOŃSKI // W: Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 111-128. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-6-5
80
Kreacja wartości przedsiębiorstw a komponenty modelu biznesu = Creation of the Enterprises' Value and Components of Business Models / Marek JABŁOŃSKI // W: Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 179-197. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-20-4
81
Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum / Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Tomasz Włodarek. - Kraków : Mfiles.pl, 2010. - 138 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931128-4-5
82
Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2010. - 439 s. : il. ; 24 cm. - Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "W kierunku profesjonalnego konsultingu" zorganizowanej w Krakowie w d. 20-21.05.2010 r. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-929699-6-9
83
Hoshin kanri a organizacyjne uczenie się / Marek JABŁOŃSKI // W: Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2010), s. 27-47
84
Kapitał intelektualny organizacji : przegląd wyników badań = Intellectual Capital : Review of Research Results / Marek JABŁOŃSKI // W: Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2010. - S. 341-363. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-6-9
85
Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell / Angelika WODECKA-HYJEK, Marek JABŁOŃSKI, Bernard ZIĘBICKI // W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 229-241. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-305-1
86
Postęp techniczno-organizacyjny a zmiany w strukturze kompetencji pracowniczych = Technological and Organizational Progress and Employee's Competence Change within Organization / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 43 (2009), s. 365-373. - Summ.. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
87
Podejście scenariuszowe w doskonaleniu kompetencji pracowniczych / Marek JABŁOŃSKI // W: Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 2009. - S. 101-109. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88659-89-8
88
Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się : metody doskonalenia i rozwoju / Marek JABŁOŃSKI. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - 218, [1] s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie - C. H. Beck). - ISBN 978-83-255-0758-9
89
Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 2009. - 308 s. : il. ; 24 cm. - Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "W kierunku profesjonalnego konsultingu" zorganizowanej w Krakowie w d. 28-29.05.2009 r. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-88659-89-8
90
Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Część 2, Kształtowanie zachowań zabezpieczających informacje w małej firmie / Marek JABŁOŃSKI, Magdalena Mielus // Zabezpieczenia. - nr 2(66) (2009), s. 74-77. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zabezpieczenia.com.pl/ochrona-informacji/zagrozenia-bezpieczenstwa-informacji-w-przedsiebiorstwie-czesc-2. - ISSN 1505-2419
91
Funkcje kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się = The Functions of Employee Competencies from the Perspective of the Learning Organisation / Marek JABŁOŃSKI // W: Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 5). - S. 137-148. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-448-5
92
W kierunku profesjonalnego konsultingu / Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009), s. 56. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009. - ISSN 1689-7757
93
Kierowanie we współczesnej organizacji - od komunikacji do mediacji = Management within Modern Organization - from Communication Toward Mediation / Marek JABŁOŃSKI // Współczesne Zarządzanie : kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu = Contemporary Management Quarterly. - nr 1 (2009), s. 34-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
94
Technologie środowiskowe jako czynnik migracji międzysektorowej / Adam Jabłoński, Marek JABŁOŃSKI // Problemy Jakości. - nr 1 (2009), s. s. 29-32. - ISSN 0137-8651
95
Procesy biznesowe jako obiekt zarządzania / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 13-39. - ISBN 978-83-7252-446-1
96
Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Część 1, Istota bezpieczeństwa informacji i klasyfikacja zagrożeń / Marek JABŁOŃSKI, Magdalena Mielus // Zabezpieczenia. - nr 1(65) (2009), s. 55-59. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zabezpieczenia.com.pl/ochrona-informacji/zagrozenia-bezpieczenstwa-informacji-w-przedsiebiorstwie-czesc-1. - ISSN 1505-2419
97
Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji kierowniczych = Classical Approaches into Identification of Managerial Competences / Marek JABŁOŃSKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (138) (2009), s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
98
Funkcje kierownicze z perspektywy organizacji uczącej się = Management Functions in the Light of Learning Organization / Marek JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 49 (2009), s. 419-425. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
99
Diagnoza kompetencji pracowniczych w organizacjach uczących się - przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie = Employees' Competencies in Terms of the Learning Organization Within Enterprises Using Nanotechnologies / Marek JABŁOŃSKI // Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 1(1) (2009), s. 51-58. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
100
Wymogi kultury z perspektywy organizacji uczącej się = The Requirements of Culture for a Learning Organisation / Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 811 (2009), s. 69-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168056749. - ISSN 1898-6447
101
The Methodology of Analyzing the Organization's Intellectual Capital / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Argumenta Oeconomica. - 2 (23) (2009), s. 97-112. - Summ.. - Tytuł numeru: Knowledge and Intellectual Capital Management. - Bibliogr. - ISSN 1233-5835
102
Kompetencje pracownicze w samoorganizacji / Marek JABŁOŃSKI // W: Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2009), s. 48-97
103
Szkolenia on- i off-the-job we współczesnej organizacji / Marek JABŁOŃSKI // W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 56-64. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-119-4
104
Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji pracowniczych = Classical Approaches into Identification of Employees' Competences / Marek JABŁOŃSKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (135) (2009), s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
105
Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się = The Responsibilities of Managers in Learning Organisations / Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 775 (2008), s. 81-95. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161643628. - ISSN 1898-6447
106
Rola kapitału ludzkiego na gruncie nauk o zarządzaniu i ekonomii / Łukasz JABŁOŃSKI, Marek JABŁOŃSKI // W: Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami / [red. nauk. Stanisław Galata]. - Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2008. - (Monografie / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu). - S. 81-90. - Streszcz., summ., rez. - ISBN 978-83-88139-54-3
107
Metodologiczne założenia rozwoju kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się / Marek JABŁOŃSKI // W: Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą / red. Kazimierz Perechuda, Małgorzata Sobińska. - Warszawa : Difin, 2008. - S. 38-52. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-881-1
108
Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne / Marek JABŁOŃSKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 46-54
109
Rozwój kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się / Marek JABŁOŃSKI ; Promotor: Janusz CZEKAJ. - Kraków, 2008. - 310 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001363a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001363b
110
Istota i komponenty kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się / Marek JABŁOŃSKI // W: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2008. - S. 65-79. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-172-2
111
Pojęcie i ranga kompetencji pracowniczych / Marek JABŁOŃSKI // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 9-36
112
Metodologiczne aspekty rozwoju kompetencji pracowniczych z perspektywy nowoczesnych koncepcji zarządzania / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008. - S. 471-482. - ISBN 978-83-7285-403-2
113
Kompetencje pracownicze z perspektywy organizacji uczącej się w przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie / Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 298-408. - Publikacja jest zbiorem artykułów przygotowanych w związku z konferencją naukową, nt. "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii". - Na grzb. kolejny nr wydawnictw PŁ: 1796. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-255-9
114
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym / Marek JABŁOŃSKI, Tomasz KAFEL // W: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2008. - S. 187-200. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-172-2
115
Technologiczne mapy drogowe w Zrównoważonej Karcie Wyników = Technology roadmaps in balanced scorecard / Marek Jabłoński, Adam Jabłoński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2008), s. 51-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
116
Modele uczenia się w wybranych krajowych przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii = Learning Models within Learning Organization - Results of Empirical Studies / Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 1). - S. 466-474. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
117
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi / Marek JABŁOŃSKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 65-103
118
Wartość interesariuszy jako kluczowy czynnik wartości organizacji odpowiedzialnych społecznie = Value of company's clients by essential factor of value corporate social responsibility / Adam Jabłoński, Marek JABŁOŃSKI // Problemy Jakości. - nr 5 (2008), s. 33-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
119
Kompetencje kierownicze w organizacji uczącej się = Managerial Competences in Learning Organisations / Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. - 86 (2007), s. 289-297. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1641-2168
120
Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników / Andrzej Chodyński, Marek Jabłoński, Adam Jabłoński // Problemy Jakości. - nr 5 (2007), s. 39-42. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
121
Koncepcja systemu idealnego G. Nadlera w doskonaleniu organizacji uczącej się / Marek JABŁOŃSKI // W: Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 59-70. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-362-4
122
Funkcja motywowania w organizacji uczącej się / Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie rozwojem organizacji. T. 1 / red. Stefan Lachiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 394-403. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-214-6
123
Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji = The Classical and Modern Understanding of Economic Processes in Organisations / Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 736 (2007), s. 35-47. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150054447. - ISSN 0208-7944
124
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym / Tomasz KAFEL, Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2007), s. 62-77
125
Komunikowanie się menedżerów z pracownikami gwarantem rozwoju organizacji uczącej się / Marek JABŁOŃSKI // W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 368-377. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-752-4
126
Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji / Andrzej Chodyński, Adam Stefan Jabłoński, Marek Marian JABŁOŃSKI. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - 123, [4] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-33-5
127
Metoda pomiaru kompetencji pracowniczych w oparciu o logikę zbiorów rozmytych = Method of employee' competences evaluation basing on fuzzy sets logic / Marek JABŁOŃSKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (127) (2007), s. 101-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
128
Analiza kapitału intelektualnego organizacji = Intellectual Capital Analysis / Marek JABŁOŃSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2007), s. 29-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
129
Ontologiczne podstawy organizacji uczącej się = Ontological Background of Learning Organization / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Gospodarka oparta na wiedzy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-5084 ; z. nr 10). - S. 196-207. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7338-309-8. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/15.pdf
130
Logika zbiorów rozmytych w analizie zjawisk organizacji / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty / red. Michał Trocki, Sylwester Gregorczyk. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006. - S. 95-106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-238-9
131
Model rozwoju kompetencji menedżerskich = A Model for Developing Managerial Competencies / Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 713 (2006), s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=119698835. - ISSN 0208-7944
132
Proces w świetle dualistycznej koncepcji bytu realnego / Marek JABŁOŃSKI // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2006), s. 8-12
133
Wiedza czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw : ujecie retrospektywne = Knowledge as the Determinant of Competitive Advantage of Enterprises : Retrospective Approach / Marek JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1132 (2006), s. 114-123. - Summ.. - Tytuł numeru: Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
134
Przegląd wybranych ujęć organizacji uczącej się - próba syntezy = The Review of Learning Organisation Approaches - Toward a Synthesis / Marek JABŁOŃSKI // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 279-288. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
135
Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji = Traditional and Contemporary Approaches to Business Processes within Organizations / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Współczesne Zarządzanie : kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 2 (2006), s. 23-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
136
Klasyczne i współczesne podejścia do organizacji procesów / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2006), s. 13-21
137
Kompetencje pracownicze w procesie organizacyjnego uczenia się / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Rozwój potencjału społecznego organizacji : systemy pozyskiwania, szkolenia i rozwoju kadr w Straży Granicznej i innych instytucjach / red. nauk. Kazimierz Dobrzański, Ewa Solarczyk-Ambrozik. - Koszalin; Poznań : Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, 2006. - S. 327-336. - Bibliogr. - ISBN 83-909484-2-7 ; 978-83-909484-2-3
138
W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji = Forward Holistic Analyze of Competencies in Organization / Marek JABŁOŃSKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (120) (2005), s. 33-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
139
Analiza kapitału intelektualnego organizacji = Analysis of Intellectual Capital of Organization / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2005. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN [1898-5084] ; z. nr 6). - S. 27-36. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89473-98-4. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/03_Czekaj_Jablonski.pdf
140
Kategoryzacja wiedzy w organizacji zarządzanej procesowo / Andrzej Chodyński, Adam Stefan Jabłoński, Marek Marian JABŁOŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2005), s. 33-35. - ISSN 0137-7221
141
Model rozwoju kompetencji menedżerskich = Model of Managerial Competencies Development / Marek JABŁOŃSKI // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 5 (2005), s. 80-90. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
142
Strategiczny benchmarking ekologiczny jako narzędzie zmniejszania luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa / Andrzej Chodyński, Adam Jabłoński, Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - S. 97-104. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-31-4
143
Wiedza menedżerów organizacji uczącej się = Managerial Knowledge in Learning Organization / Marek JABŁOŃSKI // W: Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce / red. nauk. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. - S. 393-402. - Streszcz., summ. - ISBN 83-7285-235-9
144
Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji / Marek JABŁOŃSKI // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2005), s. 8-41. - Bibliogr.
145
Zarządzanie wiedzą w firmach motoryzacyjnych = Knowledge Management in Automotive Enterprises / Andrzej Chodyński, Marek Marian JABŁOŃSKI, Adam Stefan Jabłoński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 7 (2005), s. 46-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
146
Rola menedżerów w procesach gospodarczych organizacji = The Role of Managers within Organizational Processes / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1086 (2005), s. 95-104. - Summ.. - Tytuł numeru: Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
147
W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji : od holizmu do kompetencyjnego modelu tworzenia wartości organizacji = Toward Holistic Analysis of Competence within Organization : from Holism to Competence Value Creation Model / Marek JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1044 (2004), s. 99-109. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
148
Świątynia Salomona - zarządzanie wiedzą w szkole wyższej / Marek JABŁOŃSKI, Jacek Strojny // W: Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 81-92. - ISBN 83-87658-56-1
149
Ogólna charakterystyka procesów biznesowych w organizacjach gospodarczych / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2004), s. 7-28. - Bibliogr.
150
Wybrane aspekty analizy i pomiaru kapitału intelektualnego organizacji / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2004. - (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). - S. 59-68. - Bibliogr. - ISBN 83-87798-43-6
151
Metodyczne aspekty analizy kapitału intelektualnego organizacji / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 10 (2004), s. 11-14. - ISSN 0137-7221
152
Nie same liczby / Marek JABŁOŃSKI // Gazeta Bankowa. - nr 26 (818) (2004), s. 36-37. - ISSN 0860-7613
153
Zyskowna inwestycja - kształtowanie kompetencji pracowniczych w firmie "FIASCO" / Marek JABŁOŃSKI, Jacek Strojny // W: Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 185-197. - ISBN 83-87658-56-1
154
Pomyśl o wszystkim - zarządzanie zmianą organizacyjną / Jacek Strojny, Marek JABŁOŃSKI // W: Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 95-117. - ISBN 83-87658-56-1
155
Na rozdrożu - zarządzanie strategiczne małą firmą handlową / Jacek Strojny, Marek JABŁOŃSKI // W: Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 119-132. - ISBN 83-87658-56-1
156
Kształtowanie kompetencji i zachowań organizacyjnych jako czynnik rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa = Shaping Competencies and Organisational Behaviours as a Factor in the Development of an Enterprise's Intellectual Capital / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 648 (2004), s. 5-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=64153424. - ISSN 0208-7944
157
Koncepcja wartościowania kapitału intelektualnego organizacji / Marek JABŁOŃSKI // W: Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Kraków : Zakamycze, 2004. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing). - S. 251-278. - Bibliogr. - ISBN 83-7333-414-9
158
Możliwości dynamicznego kształtowania kapitału intelektualnego małych i średnich firm = The Potential for the Dynamic Shaping of Intelectual Capital in Small- and Medium-Sized Businesses / Marek Jabłoński // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 5 (2003), s. 37-47. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
159
O sukcesie decyduje wiedza : zarządzanie informacją i ludźmi w gospodarce opartej na wiedzy / Marek Jabłoński // Personel i Zarządzanie. - nr 17 (158) (2003), s. 18-20. - ISSN 1641-0793
160
Kierunek zmian organizacji a rozwój kapitału intelektualnego / Marek Jabłoński // W: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik. - Wrocław : Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 400-407. - Bibliogr. - ISBN 83-919540-5-6
161
Postawić na intelekt : zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie / Marek Jabłoński // Personel i Zarządzanie. - nr 15/16 (132/133) (2002), s. 32-35. - Bibliogr. - ISSN 1641-0793
162
Rozwój kompetencji i zachowań organizacyjnych jako determinanta zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie = Development of Competencies and of Organizational Behavior as a Determinant of Knowledge Management in Enterprise / Janusz CZEKAJ, Marek Jabłoński // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydaw. EJB, 2002. - S. 113-124. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
163
Rola, struktura i pomiar kapitału intelektualnego organizacji = The Role, Structure and Measurement of the Intellectual Capital of the Organization / Marek Jabłoński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 53, nr 11 (634) (2002), s. 13-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
164
Model rozwoju kompetencji pracowniczych jako instrument opisu organizacji / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2 / red. Wojciech Cieśliński. - Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, 2002. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ; nr 14. Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing). - S. 111-123. - ISBN 83-915717-2-6
165
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 186 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
1
Jabłoński M., (2019), Interdependence Among Creativity, Education, and Job Experience : a Municipal Company in Poland, "Central European Management Journal", vol. 27, nr 4, s. 48-70; https://cemj.eu/resources/html/article/details?id=197870
2
Jabłoński M., (2019), Effects of the Automation on Work Content - Selected Issues, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 63, nr 6, s. 151-158; https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142566/edition/73940/content
3
Jabłoński M., (2019), Occupational Tasks and Wage Inequality : Case of Municipal Company in Poland, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (187), s. 55-70; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2019-4-187/jab%C5%82onski_occupational_tasks_and_wage_inequality_case_of_municipal_company_in_poland.pdf
4
Jabłoński M., (2019), Social and Organisational Effects of Automation of Business Processes. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 40.
5
Gębarowski M., Jabłoński M., (2019), Przedmowa. [W:] Gębarowski M., Jabłoński M. (red.), Jakość wobec wymagań współczesnego rynku, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 5.
6
Jabłoński M., (2019), Workplaces, Education and Experience : Case of Municipal Company in Poland. [W:] Kopeć J., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 83-92.
7
Jabłoński M., (2019), Rozwój kompetencji pracowniczych. [W:] Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Zachowania organizacyjne : zarys problematyki, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 141-162.
8
Jabłoński M., Ziębicki B., (2019), Benefits and Threats of Accounting Processes Automation, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (187), s. 31-42; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2019-4-187/jab%C5%82onski_ziebicki_benefits_and_threats_of_accounting_processes_automation.pdf
9
Jabłoński M., (2019), Fazy rozwoju automatyzacji produkcji dóbr i usług. [W:] Gębarowski M., Jabłoński M. (red.), Jakość wobec wymagań współczesnego rynku, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 115-124.
10
Gębarowski M., Jabłoński M. (red.), (2019), Jakość wobec wymagań współczesnego rynku, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 234 s.
11
Jabłoński M., Ziębicki B., (2018), Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 222-235.
12
Jabłoński M., (2018), Umiejętności pracownicze a zaawansowanie technologiczne procesów pracy. [W:] Stańczyk I., Twaróg S. (red.), Człowiek w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 13-23.
13
Jabłoński Ł., Jabłoński M., Fedìrko O., (2018), Formuvannâ ekonomiki znanʹ v ÊS : metodologìčnì zasadi ta mehanìzmi ìmplementacìï, "Mìžnarodna ekonomìčna polìtika", no. 2 (29), s. 7-36; http://iepjournal.com/journals/29/2018_1_Jablonski_Jablonski_Fedirko.pdf#http://iepjournal.com/journals_eng/29/2018_1_Jablonski_Jablonski_Fedirko.pdf
14
Czekaj J., Jabłoński M., (2018), Zarządzanie informacjami i komunikacją. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 357-371.
15
Jabłoński M., (2017), Wybrane normatywy rozwoju kompetencji pracowniczych. [W:] Mikuła B. (red.), Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 113-134.
16
Jabłoński M., (2017), Kompetencje menadżera zmian - refleksje na kanwie klasycznej i współczesnej literatury przedmiotu. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 39-47.
17
Jabłoński M., (2016), Istota, odniesienia i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 430, s. 136-144; http://www.dbc.wroc.pl/Content/34187/Jablonski_Istota_Odniesienia_i_Atrybuty_Kompetencji_Pracowniczych_2016.pdf
18
Jabłoński M., (2016), Ranga, zakres i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami. [W:] Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 97-107.
19
Jabłoński M., (2016), Ramowy model oceny kompetencji menedżera zmian. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 165-172.
20
Ćwiklicki M., Jabłoński M., Mazur S. (red.), (2016), Współczesne koncepcje zarządzania publicznego: wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 396 s.
21
Ćwiklicki M., Jabłoński M., Mazur S., (2016), Przedmowa. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M., Mazur S. (red.), Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 13-14.
22
Jabłoński M., (2015), Kompetencje menedżera zmian. [W:] Jabłoński M. (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, s. 31-61.
23
Jabłoński M., (2015), Kompetencje pracownicze w pracy z informacjami. [W:] Ćwiklicki M. (red.), Wprowadzenie do analizy wartości informacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 95-109.
24
Jabłoński M. (red.), (2015), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, 205 s.
25
Jabłoński M., (2015), The Knowledge as Factor of the Competitiveness of Enterprises - Retrospective Approach. [W:] Makowiec M., Kusio T. (red.), Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management, Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, s. 19-29.
26
Jabłoński M., (2015), Struktura kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami. [W:] Jabłoński Ł. (red.), Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej, Warszawa : CedeWu.pl, s. 109-131.
27
Jabłoński M., (2015), Kompetencje w pracy z informacjami czynnikiem rozwoju sektorów gospodarki opartej na wiedzy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (43), s. 267-280; http://m.univ.rzeszow.pl/file/89490/21%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20M..pdf
28
Jabłoński M., Łukasik P., Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Winkler R., (2015), Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 209-218.
29
Jabłoński M., (2015), Kompetencje a role współczesnego menedżera. [W:] Bednarska-Wnuk I., Michalak , Świątek-Barylska I. (red.), Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 57-66.
30
Jabłoński M., (2015), Teoretyczne i empiryczne aspekty organizacji uczącej się. [W:] Cisek M., Wąsowska K. (red.), Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, s. 91-101.
31
Jabłoński M., (2015), Istota, funkcje i praktyki zarządzania talentami pracowniczymi, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", t. 60, nr 3, s. 31-48; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_60_druk.pdf#page=31&view=Fit
32
Jabłoński M., Mamica Ł., (2015), Role of Consulting and Training Services in Improving Competitiveness of Enterprises in Knowledge-based Economy in the Context of Rapid Response Mechanisms. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings, Warszawa : Polish Agency for Enterprise Development, s. 9-15.
33
Jabłoński Ł., Jabłoński M., (2015), Employee Competence Development from the CSR Perspective. [W:] O'Riordan L., Zmuda P., Heinemann S. (red.), New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link, Wiesbaden : Springer Gabler, s. 371-381.
34
Januszkiewicz K., Jabłoński M., (2014), Elastyczność organizacji i jednostki w gospodarce opartej na wiedzy, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 304, s. 33-42; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/214/176
35
Jabłoński M., (2014), Usługi konsultingowe w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (39), s. 294-305; http://www.ur.edu.pl/file/70503/21%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20M..pdf
36
Jabłoński M., Mamica Ł., (2014), Znaczenie usług konsultingowych i szkoleniowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy w kontekście celów mechanizmów szybkiego reagowania. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania, Kraków ; Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 9-16.
37
Jabłoński M., (2014), Źródła samoorganizacji z perspektywy współczesnych koncepcji zarządzania, "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu", nr 13 (13), s. 117-127.
38
Jabłoński M., (2014), Kompetencje menedżera zmian. [W:] Jabłoński M. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, s. 41-73.
39
Jabłoński M., (2014), Wybrane aspekty niesprawności w motywowaniu pracowników w świetle badań empirycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 366, s. 174-183.
40
Jabłoński M., (2014), Selected Models of Employee Competences. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Third Sector : Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Cracow University of Economics, s. 147-160.
41
Jabłoński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2013), Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 162-169.
42
Jabłoński M., (2013), Mediacja wyznacznikiem kierowania we współczesnej organizacji. [W:] Binsztok A. (red.), Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji: zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne, Wrocław : Wydawnictwo Marina, s. 34-44.
43
Czekaj J., Jabłoński M., (2013), Zarządzanie informacjami i komunikacją. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 253-264.
44
Jabłoński M., (2013), Patologie i dysfunkcje w motywowaniu pracowników. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Dysfunkcje i patologie w organizacjach, s. 28-51.
45
Jabłoński M., (2013), Dialog wiedzy : pozyskanie wiedzy o preferencjach zakupowych. [W:] Perechuda K. (red.), Teatr organizacji : scenariusze komunikowania wiedzy, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 122-123.
46
Czekaj J., Jabłoński M., (2012), Metoda badania potrzeb informacyjnych kierownictwa w instytucjach sektora publicznego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego, s. 38-55.
47
Jabłoński M., (2012), Systemy klasy "Business Intelligence" w procesach zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach. [W:] Sroka W., Chwistecka-Dudek H. (red.), Strategiczna transformacja polskich firm: od restrukturyzacji do strategii rozwoju zewnętrznego, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 33-59.
48
Jabłoński M., Walczak M., (2012), Badanie potrzeb informacyjnych. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 69-90.
49
Ćwiklicki M., Jabłoński M., Potočan V. (red.), (2012), Management Consulting for Business and Public Administration, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 195 s.
50
Czekaj J., Jabłoński M., (2012), Informacja w procesie zarządzania. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13-33.
51
Ćwiklicki M., Jabłoński M., (2012), Competences of Effective Self-Organising Teams : Preliminary Empirical Study. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 341-361.
52
Czekaj J., Kafel T., Jabłoński M., (2012), Funkcje i płaszczyzny zarządzania informacjami. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 34-68.
53
Jabłoński M., (2012), Badania geometrii modeli biznesu sprzyjających kreacji wartości - wybrane zagadnienia, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 15-19.
54
Czekaj J., Jabłoński M., (2012), Zarządzanie informacjami i komunikacją. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 357-371.
55
Jabłoński M., (2012), Klasycy organizacji a wybrane aspekty zarządzania kompetencjami. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 23-31.
56
Jabłoński M., (2012), Role menedżera współczesnej organizacji, "Gazeta Sympozjalna", nr 19, s. 5-6.
57
Jabłoński M., Ziębicki B., (2012), Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 222-235.
58
Jabłoński M., (2012), Ranga mediacji w kierowaniu pracownikami współczesnej organizacji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 265, s. 181-191; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2006/181-191.pdf?sequence=1&isAllowed=y
59
Jabłoński M., (2011), Geometria modelu biznesu a procesy kreacji wartości przedsiębiorstwa. [W:] Jabłoński M. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw : finanse, strategie, kompetencje, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 149-169.
60
Czekaj J., Jabłoński M., (2011), Współczesne podejścia do identyfikacji kompetencji pracowniczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 854, s. 7-22; https://bazekon.uek.krakow.pl/171045252
61
Jabłoński M., (2011), Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu, Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 217 s.
62
Jabłoński M., (2011), Methodological Bases of the Modern Approach into Competence. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Management Consulting: the Central and Eastern European Perspecitve, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 244-261.
63
Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., Jabłoński M., (2011), Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 854, s. 33-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/171051021
64
Jabłoński M., (2011), Samoorganizacja w zarządzaniu : źródła i współczesne odniesienie. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 157-177.
65
Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), (2011), Management Consulting: the Central and Eastern European Perspecitve, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 293 s.
66
Jabłoński M., (2011), Przesłanki i założenia koncepcji competency-based performance management. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach, s. 36-52.
67
Jabłoński A., Jabłoński M., (2011), Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard): teoria i praktyka, Warszawa : Difin, 308 s.
68
Jabłoński M., (2011), Strategiczne zarządzanie wynikami, "Problemy Jakości", nr 5, s. 25-27.
69
Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), (2011), Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 206 s.
70
Jabłoński M. (red.), (2011), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw: finanse, strategie, kompetencje, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 481 s.
71
Jabłoński M., (2011), Methodological Bases of the Study of Competence. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 425-440.
72
Jabłoński M., Szarucki M., (2011), Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 166-183.
73
Jabłoński M., (2011), Kompetencje pracownicze a modernizacja technologiczna, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 859, s. 135-146; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189725
74
Czekaj J., Jabłoński M., (2011), Sylwetka kierownika w klasycznej szkole zarządzania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 187, s. 53-60.
75
Jabłoński M., (2011), Premises and Principles of the Competency : Based Performance Management. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Concepts and Methods, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 169-187.
76
Jabłoński M., (2011), Dynamiczne kształtowanie modeli biznesu monitorowanych finansowymi i niefinansowymi miarami osiągnięć. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 61-79.
77
Jabłoński M., (2010), Fuzzy Set Logic in Evaluation of Employee's Competencies in Terms of Learning Organization - Empirical Study. [W:] Ginevičius R., Rutkauskas , Počs R., Jelena Stankevičienė (red.), The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2 (Business and Management), Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", s. 1000-1007.
78
Jabłoński M., (2010), Klasyczne ujęcie problematyki talentów pracowniczych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 234, s. 277-287.
79
Jabłoński M., (2010), Szkolenia on- i off-the job we współczesnej organizacji. [W:] Buła P. (red.), Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 111-128.
80
Jabłoński M., (2010), Kreacja wartości przedsiębiorstw a komponenty modelu biznesu. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 179-197.
81
Ćwiklicki M., Jabłoński M., Włodarek T., (2010), Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum, Kraków : Mfiles.pl, 138 s.
82
Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), (2010), Konsulting: rodzaje, obszary, instrumentarium, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 439 s.
83
Jabłoński M., (2010), Hoshin kanri a organizacyjne uczenie się. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach, s. 27-47.
84
Jabłoński M., (2010), Kapitał intelektualny organizacji : przegląd wyników badań. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 341-363.
85
Wodecka-Hyjek A., Jabłoński M., Ziębicki B., (2009), Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 229-241.
86
Czekaj J., Jabłoński M., (2009), Postęp techniczno-organizacyjny a zmiany w strukturze kompetencji pracowniczych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 43, s. 365-373.
87
Jabłoński M., (2009), Podejście scenariuszowe w doskonaleniu kompetencji pracowniczych. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, Kraków : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, s. 101-109.
88
Jabłoński M., (2009), Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się: metody doskonalenia i rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 218, [1] s.
89
Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), (2009), Konsulting: uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, Kraków : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 308 s.
90
Jabłoński M., Mielus M., (2009), Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Część 2, Kształtowanie zachowań zabezpieczających informacje w małej firmie, "Zabezpieczenia", nr 2(66), s. 74-77; http://www.zabezpieczenia.com.pl/ochrona-informacji/zagrozenia-bezpieczenstwa-informacji-w-przedsiebiorstwie-czesc-2
91
Jabłoński M., (2009), Funkcje kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się. [W:] Czekaj J. (red.), Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 5), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 137-148.
92
Ćwiklicki M., Jabłoński M., (2009), W kierunku profesjonalnego konsultingu, "Kurier UEK", nr 6 (30), s. 56; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009
93
Jabłoński M., (2009), Kierowanie we współczesnej organizacji - od komunikacji do mediacji, "Współczesne Zarządzanie ", nr 1, s. 34-44.
94
Jabłoński A., Jabłoński M., (2009), Technologie środowiskowe jako czynnik migracji międzysektorowej, "Problemy Jakości", nr 1, s. s. 29-32.
95
Czekaj J., Jabłoński M., (2009), Procesy biznesowe jako obiekt zarządzania. [W:] Czekaj J. (red.), Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-39.
96
Jabłoński M., Mielus M., (2009), Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Część 1, Istota bezpieczeństwa informacji i klasyfikacja zagrożeń, "Zabezpieczenia", nr 1(65), s. 55-59; http://www.zabezpieczenia.com.pl/ochrona-informacji/zagrozenia-bezpieczenstwa-informacji-w-przedsiebiorstwie-czesc-1
97
Jabłoński M., (2009), Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji kierowniczych, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (138), s. 23-35.
98
Jabłoński M., (2009), Funkcje kierownicze z perspektywy organizacji uczącej się, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 49, s. 419-425.
99
Jabłoński M., (2009), Diagnoza kompetencji pracowniczych w organizacjach uczących się - przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie, "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych", nr 1(1), s. 51-58.
100
Jabłoński M., (2009), Wymogi kultury z perspektywy organizacji uczącej się, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 811, s. 69-79; https://bazekon.uek.krakow.pl/168056749
101
Czekaj J., Jabłoński M., (2009), The Methodology of Analyzing the Organization's Intellectual Capital, "Argumenta Oeconomica", 2 (23), s. 97-112.
102
Jabłoński M., (2009), Kompetencje pracownicze w samoorganizacji. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk, s. 48-97.
103
Jabłoński M., (2009), Szkolenia on- i off-the-job we współczesnej organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 56-64.
104
Jabłoński M., (2009), Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji pracowniczych, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (135), s. 23-35.
105
Jabłoński M., (2008), Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 775, s. 81-95; https://bazekon.uek.krakow.pl/161643628
106
Jabłoński Ł., Jabłoński M., (2008), Rola kapitału ludzkiego na gruncie nauk o zarządzaniu i ekonomii. [W:] Galata S. (red.), Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami, Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, s. 81-90.
107
Jabłoński M., (2008), Metodologiczne założenia rozwoju kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się. [W:] Perechuda K., Sobińska M. (red.), Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, Warszawa : Difin, s. 38-52.
108
Jabłoński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2008), Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 46-54.
109
Jabłoński M., (2008), Rozwój kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się, Prom. Czekaj J., Kraków : , 310 k.
110
Jabłoński M., (2008), Istota i komponenty kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się. [W:] Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 65-79.
111
Jabłoński M., (2008), Pojęcie i ranga kompetencji pracowniczych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 9-36.
112
Czekaj J., Jabłoński M., (2008), Metodologiczne aspekty rozwoju kompetencji pracowniczych z perspektywy nowoczesnych koncepcji zarządzania. [W:] Glińska-Neweś A. (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 471-482.
113
Jabłoński M., (2008), Kompetencje pracownicze z perspektywy organizacji uczącej się w przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 298-408.
114
Jabłoński M., Kafel T., (2008), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym. [W:] Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 187-200.
115
Jabłoński M., Jabłoński A., (2008), Technologiczne mapy drogowe w Zrównoważonej Karcie Wyników, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1, s. 51-55.
116
Jabłoński M., (2008), Modele uczenia się w wybranych krajowych przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 1), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 466-474.
117
Jabłoński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2008), Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 65-103.
118
Jabłoński A., Jabłoński M., (2008), Wartość interesariuszy jako kluczowy czynnik wartości organizacji odpowiedzialnych społecznie, "Problemy Jakości", nr 5, s. 33-36.
119
Jabłoński M., (2007), Kompetencje kierownicze w organizacji uczącej się, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", 86, s. 289-297.
120
Chodyński A., Jabłoński M., Jabłoński A., (2007), Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników, "Problemy Jakości", nr 5, s. 39-42.
121
Jabłoński M., (2007), Koncepcja systemu idealnego G. Nadlera w doskonaleniu organizacji uczącej się. [W:] Czekaj J. (red.), Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 59-70.
122
Jabłoński M., (2007), Funkcja motywowania w organizacji uczącej się. [W:] Lachiewicz S. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, T. 1, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 394-403.
123
Jabłoński M., (2007), Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 736, s. 35-47; https://bazekon.uek.krakow.pl/150054447
124
Kafel T., Jabłoński M., (2007), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych, s. 62-77.
125
Jabłoński M., (2007), Komunikowanie się menedżerów z pracownikami gwarantem rozwoju organizacji uczącej się. [W:] Potocki A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 368-377.
126
Chodyński A., Jabłoński A., Jabłoński M., (2007), Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 123, [4] s.
127
Jabłoński M., (2007), Metoda pomiaru kompetencji pracowniczych w oparciu o logikę zbiorów rozmytych, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (127), s. 101-111.
128
Jabłoński M., (2007), Analiza kapitału intelektualnego organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8, s. 29-38.
129
Czekaj J., Jabłoński M., (2007), Ontologiczne podstawy organizacji uczącej się. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy; z. nr 10), Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 196-207.
130
Czekaj J., Jabłoński M., (2006), Logika zbiorów rozmytych w analizie zjawisk organizacji. [W:] Trocki M., Gregorczyk S. (red.), Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 95-106.
131
Jabłoński M., (2006), Model rozwoju kompetencji menedżerskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 713, s. 71-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/119698835
132
Jabłoński M., (2006), Proces w świetle dualistycznej koncepcji bytu realnego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3, s. 8-12.
133
Jabłoński M., (2006), Wiedza czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw : ujecie retrospektywne, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1132, s. 114-123.
134
Jabłoński M., (2006), Przegląd wybranych ujęć organizacji uczącej się - próba syntezy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 279-288.
135
Czekaj J., Jabłoński M., (2006), Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji, "Współczesne Zarządzanie ", nr 2, s. 23-33.
136
Czekaj J., Jabłoński M., (2006), Klasyczne i współczesne podejścia do organizacji procesów. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3, s. 13-21.
137
Czekaj J., Jabłoński M., (2006), Kompetencje pracownicze w procesie organizacyjnego uczenia się. [W:] Dobrzański K., Solarczyk-Ambrozik E. (red.), Rozwój potencjału społecznego organizacji: systemy pozyskiwania, szkolenia i rozwoju kadr w Straży Granicznej i innych instytucjach, Koszalin ; Poznań : Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, s. 327-336.
138
Jabłoński M., (2005), W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (120), s. 33-43.
139
Czekaj J., Jabłoński M., (2005), Analiza kapitału intelektualnego organizacji. [W:] Woźniak M. (red.), Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1 (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy; z. nr 6), Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 27-36.
140
Chodyński A., Jabłoński A., Jabłoński M., (2005), Kategoryzacja wiedzy w organizacji zarządzanej procesowo, "Przegląd Organizacji", nr 7-8, s. 33-35.
141
Jabłoński M., (2005), Model rozwoju kompetencji menedżerskich, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 5, s. 80-90.
142
Chodyński A., Jabłoński A., Jabłoński M., (2005), Strategiczny benchmarking ekologiczny jako narzędzie zmniejszania luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie procesami rynkowymi, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 97-104.
143
Jabłoński M., (2005), Wiedza menedżerów organizacji uczącej się. [W:] Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 393-402.
144
Jabłoński M., (2005), Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia, s. 8-41.
145
Chodyński A., Jabłoński M., Jabłoński A., (2005), Zarządzanie wiedzą w firmach motoryzacyjnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 56, nr 7, s. 46-51.
146
Czekaj J., Jabłoński M., (2005), Rola menedżerów w procesach gospodarczych organizacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1086, s. 95-104.
147
Jabłoński M., (2004), W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji : od holizmu do kompetencyjnego modelu tworzenia wartości organizacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1044, s. 99-109.
148
Jabłoński M., Strojny J., (2004), Świątynia Salomona - zarządzanie wiedzą w szkole wyższej. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 81-92.
149
Czekaj J., Jabłoński M., (2004), Ogólna charakterystyka procesów biznesowych w organizacjach gospodarczych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi, s. 7-28.
150
Czekaj J., Jabłoński M., (2004), Wybrane aspekty analizy i pomiaru kapitału intelektualnego organizacji. [W:] Olesiński Z., Szplit A. (red.), Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, s. 59-68.
151
Czekaj J., Jabłoński M., (2004), Metodyczne aspekty analizy kapitału intelektualnego organizacji, "Przegląd Organizacji", nr 10, s. 11-14.
152
Jabłoński M., (2004), Nie same liczby, "Gazeta Bankowa", nr 26 (818), s. 36-37.
153
Jabłoński M., Strojny J., (2004), Zyskowna inwestycja - kształtowanie kompetencji pracowniczych w firmie "FIASCO". [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 185-197.
154
Strojny J., Jabłoński M., (2004), Pomyśl o wszystkim - zarządzanie zmianą organizacyjną. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 95-117.
155
Strojny J., Jabłoński M., (2004), Na rozdrożu - zarządzanie strategiczne małą firmą handlową. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 119-132.
156
Czekaj J., Jabłoński M., (2004), Kształtowanie kompetencji i zachowań organizacyjnych jako czynnik rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 648, s. 5-30; https://bazekon.uek.krakow.pl/64153424
157
Jabłoński M., (2004), Koncepcja wartościowania kapitału intelektualnego organizacji. [W:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, Kraków : Zakamycze, s. 251-278.
158
Jabłoński M., (2003), Możliwości dynamicznego kształtowania kapitału intelektualnego małych i średnich firm, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5, s. 37-47.
159
Jabłoński M., (2003), O sukcesie decyduje wiedza : zarządzanie informacją i ludźmi w gospodarce opartej na wiedzy, "Personel i Zarządzanie", nr 17 (158), s. 18-20.
160
Jabłoński M., (2003), Kierunek zmian organizacji a rozwój kapitału intelektualnego. [W:] Skalik J. (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wrocław : Cornetis : Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 400-407.
161
Jabłoński M., (2002), Postawić na intelekt : zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie, "Personel i Zarządzanie", nr 15/16 (132/133), s. 32-35.
162
Czekaj J., Jabłoński M., (2002), Rozwój kompetencji i zachowań organizacyjnych jako determinanta zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 113-124.
163
Jabłoński M., (2002), Rola, struktura i pomiar kapitału intelektualnego organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 53, nr 11 (634), s. 13-21.
164
Czekaj J., Jabłoński M., (2002), Model rozwoju kompetencji pracowniczych jako instrument opisu organizacji. [W:] Cieśliński W. (red.), Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, T. 2, Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, s. 111-123.
165
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, (2014), Jabłoński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 186 k.
1
@article{UEK:2168344264,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Interdependence Among Creativity, Education, and Job Experience : a Municipal Company in Poland",
journal = "Central European Management Journal",
number = "vol. 27, 4",
pages = "48-70",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.9},
url = {https://cemj.eu/resources/html/article/details?id=197870},
}
2
@article{UEK:2168342871,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Effects of the Automation on Work Content - Selected Issues",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "vol. 63, 6",
pages = "151-158",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2019.6.12},
url = {https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142566/edition/73940/content},
}
3
@article{UEK:2168340933,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Occupational Tasks and Wage Inequality : Case of Municipal Company in Poland",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (187)",
pages = "55-70",
year = "2019",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2019-4-187/jab%C5%82onski_occupational_tasks_and_wage_inequality_case_of_municipal_company_in_poland.pdf},
}
4
@misc{UEK:2168340245,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Social and Organisational Effects of Automation of Business Processes",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "40",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
5
@misc{UEK:2168339961,
author = "Marcin Gębarowski and Marek Jabłoński",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Jakość wobec wymagań współczesnego rynku",
pages = "5",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-597-9",
}
6
@inbook{UEK:2168342657,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Workplaces, Education and Experience : Case of Municipal Company in Poland",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges for Contemporary Economies - Global, Regional, Network and Organizational Perspective",
pages = "83-92",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/a4/96/KES%20-%20Challenges%20for%20contemporary%20economies.pdf},
isbn = "978-83-7285-891-7 ; 978-83-7285-897-9",
}
7
@inbook{UEK:2168341875,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Rozwój kompetencji pracowniczych",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : zarys problematyki",
pages = "141-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-798-1",
}
8
@article{UEK:2168340931,
author = "Marek Jabłoński and Bernard Ziębicki",
title = "Benefits and Threats of Accounting Processes Automation",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (187)",
pages = "31-42",
year = "2019",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2019-4-187/jab%C5%82onski_ziebicki_benefits_and_threats_of_accounting_processes_automation.pdf},
}
9
@inbook{UEK:2168339949,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Fazy rozwoju automatyzacji produkcji dóbr i usług",
booktitle = "Jakość wobec wymagań współczesnego rynku",
pages = "115-124",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-597-9",
}
10
@book{UEK:2168339935,
title = "Jakość wobec wymagań współczesnego rynku",
editor = Gębarowski Marcin,
editor = Jabłoński Marek,
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-597-9",
}
11
@inbook{UEK:2168329239,
author = "Marek Jabłoński and Bernard Ziębicki",
title = "Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "222-235",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
12
@inbook{UEK:2168325829,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Umiejętności pracownicze a zaawansowanie technologiczne procesów pracy",
booktitle = "Człowiek w organizacji",
pages = "13-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-233-4469-8",
}
13
@article{UEK:2168334473,
author = "Łukasz Jabłoński and Marek Jabłoński and Oleksandr Fedìrko",
title = "Formuvannâ ekonomiki znanʹ v ÊS : metodologìčnì zasadi ta mehanìzmi ìmplementacìï",
journal = "Mìžnarodna ekonomìčna polìtika",
number = "no. 2 (29)",
pages = "7-36",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.33111/iep.2018.29.01},
url = {http://iepjournal.com/journals/29/2018_1_Jablonski_Jablonski_Fedirko.pdf#http://iepjournal.com/journals_eng/29/2018_1_Jablonski_Jablonski_Fedirko.pdf},
}
14
@inbook{UEK:2168329259,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Zarządzanie informacjami i komunikacją",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "357-371",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
15
@inbook{UEK:2168321407,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Wybrane normatywy rozwoju kompetencji pracowniczych",
booktitle = "Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju",
pages = "113-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://boguszmikula.pl/pdf/Kszta%C5%82towaniezasob%C3%B3wniematerialnychorganizacji_strony_poprawa.pdf},
isbn = "978-83-946633-2-2 ; 978-83-946633-3-9",
}
16
@inbook{UEK:2168314973,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje menadżera zmian - refleksje na kanwie klasycznej i współczesnej literatury przedmiotu",
booktitle = "Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej",
pages = "39-47",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2017",
isbn = "978-83-942362-7-4",
}
17
@article{UEK:2168307865,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Istota, odniesienia i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "430",
pages = "136-144",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.430.12},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/34187/Jablonski_Istota_Odniesienia_i_Atrybuty_Kompetencji_Pracowniczych_2016.pdf},
}
18
@inbook{UEK:2168308693,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Ranga, zakres i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami",
booktitle = "Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania",
pages = "97-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1",
}
19
@inbook{UEK:2168309147,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Ramowy model oceny kompetencji menedżera zmian",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant",
pages = "165-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8",
}
20
@book{UEK:2168312343,
title = "Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego",
editor = Ćwiklicki Marek,
editor = Jabłoński Marek,
editor = Mazur Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
url = {http://koncepcje.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/01/WKZP2016.pdf},
isbn = "978-83-947017-2-7",
}
21
@misc{UEK:2168312345,
author = "Marek Ćwiklicki and Marek Jabłoński and Stanisław Mazur",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego",
pages = "13-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
url = {http://koncepcje.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/01/Przedmowa-2016.pdf},
isbn = "978-83-947017-2-7",
}
22
@inbook{UEK:2168307205,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje menedżera zmian",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
pages = "31-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5",
}
23
@inbook{UEK:2168299469,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje pracownicze w pracy z informacjami",
booktitle = "Wprowadzenie do analizy wartości informacji",
pages = "95-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-709-7",
}
24
@book{UEK:2168307201,
title = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
editor = Jabłoński Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5",
}
25
@inbook{UEK:2168299353,
author = "Marek Jabłoński",
title = "The Knowledge as Factor of the Competitiveness of Enterprises - Retrospective Approach",
booktitle = "Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management",
pages = "19-29",
adress = "Cracow",
publisher = "Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf},
isbn = "978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1",
}
26
@inbook{UEK:2168305673,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Struktura kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami",
booktitle = "Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej",
pages = "109-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "CedeWu.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-777-9",
}
27
@article{UEK:2168297565,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje w pracy z informacjami czynnikiem rozwoju sektorów gospodarki opartej na wiedzy",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (43)",
pages = "267-280",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2015.3.21},
url = {http://m.univ.rzeszow.pl/file/89490/21%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20M..pdf},
}
28
@inbook{UEK:2168296357,
author = "Marek Jabłoński and Paweł Łukasik and Marek Makowiec and Bogusz Mikuła and Anna Pietruszka-Ortyl and Renata Winkler",
title = "Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "209-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
29
@inbook{UEK:2168298245,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje a role współczesnego menedżera",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników",
pages = "57-66",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2015",
isbn = "978-83-7969-804-2 ; 978-83-7969-805-9",
}
30
@inbook{UEK:2168294057,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Teoretyczne i empiryczne aspekty organizacji uczącej się",
booktitle = "Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
pages = "91-101",
adress = "Siedlce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach",
year = "2015",
isbn = "978-83-7051-766-3",
}
31
@article{UEK:2168293455,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Istota, funkcje i praktyki zarządzania talentami pracowniczymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "t. 60, 3",
pages = "31-48",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_60_druk.pdf#page=31&view=Fit},
}
32
@inbook{UEK:2168301179,
author = "Marek Jabłoński and Łukasz Mamica",
title = "Role of Consulting and Training Services in Improving Competitiveness of Enterprises in Knowledge-based Economy in the Context of Rapid Response Mechanisms",
booktitle = "Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings",
pages = "9-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2015",
url = {http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=9&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-397-7",
}
33
@inbook{UEK:2168301199,
author = "Łukasz Jabłoński and Marek Jabłoński",
title = "Employee Competence Development from the CSR Perspective",
booktitle = "New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link",
pages = "371-381",
adress = "Wiesbaden",
publisher = "Springer Gabler",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-06794-6_19},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6",
}
34
@article{UEK:2168288761,
author = "Katarzyna Januszkiewicz and Marek Jabłoński",
title = "Elastyczność organizacji i jednostki w gospodarce opartej na wiedzy",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 304",
pages = "33-42",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/214/176},
}
35
@article{UEK:2168286285,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Usługi konsultingowe w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (39)",
pages = "294-305",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.ur.edu.pl/file/70503/21%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20M..pdf},
}
36
@inbook{UEK:2168293007,
author = "Marek Jabłoński and Łukasz Mamica",
title = "Znaczenie usług konsultingowych i szkoleniowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy w kontekście celów mechanizmów szybkiego reagowania",
booktitle = "Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania",
pages = "9-16",
adress = "Kraków; Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=10&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-261-1",
}
37
@article{UEK:2168295739,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Źródła samoorganizacji z perspektywy współczesnych koncepcji zarządzania",
journal = "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu",
number = "13 (13)",
pages = "117-127",
year = "2014",
}
38
@unpublished{UEK:2168303453,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje menedżera zmian",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
pages = "41-73",
year = "2014",
}
39
@article{UEK:2168293125,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Wybrane aspekty niesprawności w motywowaniu pracowników w świetle badań empirycznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "366",
pages = "174-183",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.366.16},
url = {},
}
40
@inbook{UEK:2168288799,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Selected Models of Employee Competences",
booktitle = "Third Sector : Theoretical and Empirical Approach",
pages = "147-160",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-8-5",
}
41
@inbook{UEK:2168271422,
author = "Marek Jabłoński and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "162-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
42
@inbook{UEK:2168270310,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Mediacja wyznacznikiem kierowania we współczesnej organizacji",
booktitle = "Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji",
pages = "34-44",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Marina",
year = "2013",
isbn = "978-83-61872-68-9 ; 978-83-61872-80-1",
}
43
@inbook{UEK:2168271456,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Zarządzanie informacjami i komunikacją",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "253-264",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
44
@unpublished{UEK:2168290105,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Patologie i dysfunkcje w motywowaniu pracowników",
booktitle = "Dysfunkcje i patologie w organizacjach",
pages = "28-51",
year = "2013",
}
45
@inbook{UEK:2168293749,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Dialog wiedzy : pozyskanie wiedzy o preferencjach zakupowych",
booktitle = "Teatr organizacji : scenariusze komunikowania wiedzy",
pages = "122-123",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7695-305-2",
}
46
@unpublished{UEK:2168282629,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Metoda badania potrzeb informacyjnych kierownictwa w instytucjach sektora publicznego",
booktitle = "Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego",
pages = "38-55",
year = "2012",
}
47
@inbook{UEK:2168253602,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Systemy klasy Business Intelligence w procesach zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach",
booktitle = "Strategiczna transformacja polskich firm",
pages = "33-59",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2012",
isbn = "978-83-62897-19-3",
}
48
@inbook{UEK:2168306717,
author = "Marek Jabłoński and Maciej Walczak",
title = "Badanie potrzeb informacyjnych",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "69-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
49
@book{UEK:2168246870,
title = "Management Consulting for Business and Public Administration",
editor = Ćwiklicki Marek,
editor = Jabłoński Marek,
editor = Potočan Vojko,
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-37-2",
}
50
@inbook{UEK:2168238148,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Informacja w procesie zarządzania",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "13-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
51
@inbook{UEK:2168243226,
author = "Marek Ćwiklicki and Marek Jabłoński",
title = "Competences of Effective Self-Organising Teams : Preliminary Empirical Study",
booktitle = "Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations",
pages = "341-361",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-96-9",
}
52
@inbook{UEK:2168306711,
author = "Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Marek Jabłoński",
title = "Funkcje i płaszczyzny zarządzania informacjami",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "34-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
53
@article{UEK:2168260226,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Badania geometrii modeli biznesu sprzyjających kreacji wartości - wybrane zagadnienia",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9",
pages = "15-19",
year = "2012",
}
54
@inbook{UEK:2168237992,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Zarządzanie informacjami i komunikacją",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "357-371",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
55
@inbook{UEK:2168231536,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Klasycy organizacji a wybrane aspekty zarządzania kompetencjami",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "23-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
56
@article{UEK:2168276121,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Role menedżera współczesnej organizacji",
journal = "Gazeta Sympozjalna",
number = "19",
pages = "5-6",
year = "2012",
}
57
@inbook{UEK:2168237948,
author = "Marek Jabłoński and Bernard Ziębicki",
title = "Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "222-235",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
58
@article{UEK:2168232738,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Ranga mediacji w kierowaniu pracownikami współczesnej organizacji",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "265",
pages = "181-191",
adress = "",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/http://hdl.handle.net/11089/2006},
url = {http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2006/181-191.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
59
@inbook{UEK:2168227748,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Geometria modelu biznesu a procesy kreacji wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstw : finanse, strategie, kompetencje",
pages = "149-169",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-62897-05-6",
}
60
@article{UEK:2168218278,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Współczesne podejścia do identyfikacji kompetencji pracowniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "854",
pages = "7-22",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171045252},
}
61
@book{UEK:2168218728,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe",
year = "2011",
isbn = "978-83-7556-391-7",
}
62
@inbook{UEK:2168221432,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Methodological Bases of the Modern Approach into Competence",
booktitle = "Management Consulting",
pages = "244-261",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-06-8",
}
63
@article{UEK:2168218290,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki and Marek Jabłoński",
title = "Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "854",
pages = "33-63",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171051021},
}
64
@inbook{UEK:2168217872,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Samoorganizacja w zarządzaniu : źródła i współczesne odniesienie",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "157-177",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
65
@book{UEK:2168220860,
title = "Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve",
editor = Ćwiklicki Marek,
editor = Jabłoński Marek,
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-06-8",
}
66
@unpublished{UEK:2168258430,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Przesłanki i założenia koncepcji competency-based performance management",
booktitle = "Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach",
pages = "36-52",
year = "2011",
}
67
@book{UEK:2167917377,
author = "Adam Jabłoński and Marek Jabłoński",
title = "Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) : teoria i praktyka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-433-1",
}
68
@article{UEK:53000,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Strategiczne zarządzanie wynikami",
journal = "Problemy Jakości",
number = "5",
pages = "25-27",
year = "2011",
}
69
@book{UEK:2168220354,
title = "Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk",
editor = Ćwiklicki Marek,
editor = Jabłoński Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-01-3",
}
70
@book{UEK:2168226192,
title = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstw : finanse, strategie, kompetencje",
editor = Jabłoński Marek,
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-62897-05-6",
}
71
@inbook{UEK:2168228176,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Methodological Bases of the Study of Competence",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "425-440",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
72
@inbook{UEK:2168220360,
author = "Marek Jabłoński and Marek Szarucki",
title = "Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera",
booktitle = "Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk",
pages = "166-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-01-3",
}
73
@article{UEK:2168218828,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje pracownicze a modernizacja technologiczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "859",
pages = "135-146",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189725},
}
74
@article{UEK:2168221824,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Sylwetka kierownika w klasycznej szkole zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "187",
pages = "53-60",
adress = "",
year = "2011",
}
75
@inbook{UEK:2168222446,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Premises and Principles of the Competency : Based Performance Management",
booktitle = "Performance Management : Concepts and Methods",
pages = "169-187",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-11-2",
}
76
@inbook{UEK:2166674871,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Dynamiczne kształtowanie modeli biznesu monitorowanych finansowymi i niefinansowymi miarami osiągnięć",
booktitle = "Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
pages = "61-79",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2011",
isbn = "978-83-7285-577-0",
}
77
@inbook{UEK:2168250780,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Fuzzy Set Logic in Evaluation of Employee's Competencies in Terms of Learning Organization - Empirical Study",
booktitle = "The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2",
pages = "1000-1007",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius Gediminas Technical University Publishing House Technika",
year = "2010",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bm.2010.134},
url = {http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BUS_AND_MANA_2010/Enterprise_Management/1000-1007_Jablonski.pdf},
issn = "2029-4441",
}
78
@article{UEK:52094,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Klasyczne ujęcie problematyki talentów pracowniczych",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "234",
pages = "277-287",
adress = "",
year = "2010",
doi = {http://dx.doi.org/http://hdl.handle.net/11089/288},
url = {},
}
79
@inbook{UEK:2165378189,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Szkolenia on- i off-the job we współczesnej organizacji",
booktitle = "Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia",
pages = "111-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-6-5",
}
80
@inbook{UEK:2165719210,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kreacja wartości przedsiębiorstw a komponenty modelu biznesu",
booktitle = "Współczesne problemy analizy ekonomicznej",
pages = "179-197",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-20-4",
}
81
@book{UEK:2165965975,
author = "Marek Ćwiklicki and Marek Jabłoński and Tomasz Włodarek",
title = "Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
isbn = "978-83-931128-4-5",
}
82
@book{UEK:2164873030,
title = "Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium",
editor = Ćwiklicki Marek,
editor = Jabłoński Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-6-9",
}
83
@unpublished{UEK:2168249106,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Hoshin kanri a organizacyjne uczenie się",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach",
pages = "27-47",
year = "2010",
}
84
@inbook{UEK:2164955517,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kapitał intelektualny organizacji : przegląd wyników badań",
booktitle = "Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium",
pages = "341-363",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-6-9",
}
85
@inbook{UEK:2168246826,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Marek Jabłoński and Bernard Ziębicki",
title = "Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki",
pages = "229-241",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-305-1",
}
86
@article{UEK:50549,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Postęp techniczno-organizacyjny a zmiany w strukturze kompetencji pracowniczych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "43",
pages = "365-373",
adress = "",
year = "2009",
}
87
@inbook{UEK:2161993195,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Podejście scenariuszowe w doskonaleniu kompetencji pracowniczych",
booktitle = "Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce",
pages = "101-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan",
year = "2009",
isbn = "978-83-88659-89-8",
}
88
@book{UEK:2168229772,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się : metody doskonalenia i rozwoju",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0758-9",
}
89
@book{UEK:50394,
title = "Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce",
editor = Ćwiklicki Marek,
editor = Jabłoński Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan",
year = "2009",
isbn = "978-83-88659-89-8",
}
90
@article{UEK:2168289261,
author = "Marek Jabłoński and Magdalena Mielus",
title = "Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie",
journal = "Zabezpieczenia",
number = "2(66)",
pages = "74-77",
year = "2009",
url = {http://www.zabezpieczenia.com.pl/ochrona-informacji/zagrozenia-bezpieczenstwa-informacji-w-przedsiebiorstwie-czesc-2},
}
91
@inbook{UEK:51309,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Funkcje kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się",
booktitle = "Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "137-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-448-5",
}
92
@misc{UEK:2168275101,
author = "Marek Ćwiklicki and Marek Jabłoński",
title = "W kierunku profesjonalnego konsultingu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (30)",
pages = "56",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009},
}
93
@article{UEK:2168272066,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kierowanie we współczesnej organizacji - od komunikacji do mediacji",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "1",
pages = "34-44",
year = "2009",
}
94
@article{UEK:2168279915,
author = "Adam Jabłoński and Marek Jabłoński",
title = "Technologie środowiskowe jako czynnik migracji międzysektorowej",
journal = "Problemy Jakości",
number = "1",
pages = "s. 29-32",
year = "2009",
}
95
@inbook{UEK:2168302643,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Procesy biznesowe jako obiekt zarządzania",
booktitle = "Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny",
pages = "13-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-446-1",
}
96
@article{UEK:2168289259,
author = "Marek Jabłoński and Magdalena Mielus",
title = "Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie",
journal = "Zabezpieczenia",
number = "1(65)",
pages = "55-59",
year = "2009",
url = {http://www.zabezpieczenia.com.pl/ochrona-informacji/zagrozenia-bezpieczenstwa-informacji-w-przedsiebiorstwie-czesc-1},
}
97
@article{UEK:51570,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji kierowniczych",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (138)",
pages = "23-35",
year = "2009",
}
98
@article{UEK:51303,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Funkcje kierownicze z perspektywy organizacji uczącej się",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "49",
pages = "419-425",
adress = "",
year = "2009",
}
99
@article{UEK:50446,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Diagnoza kompetencji pracowniczych w organizacjach uczących się - przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie",
journal = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
number = "1(1)",
pages = "51-58",
year = "2009",
}
100
@article{UEK:51467,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Wymogi kultury z perspektywy organizacji uczącej się",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "811",
pages = "69-79",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168056749},
}
101
@article{UEK:53035,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "The Methodology of Analyzing the Organization's Intellectual Capital",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "2 (23)",
pages = "97-112",
year = "2009",
}
102
@unpublished{UEK:2168228750,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje pracownicze w samoorganizacji",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk",
pages = "48-97",
year = "2009",
}
103
@inbook{UEK:2161825732,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Szkolenia on- i off-the-job we współczesnej organizacji",
booktitle = "Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych",
pages = "56-64",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-119-4",
}
104
@article{UEK:50147,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji pracowniczych",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (135)",
pages = "23-35",
year = "2009",
}
105
@article{UEK:50531,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "775",
pages = "81-95",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161643628},
}
106
@inbook{UEK:2168298119,
author = "Łukasz Jabłoński and Marek Jabłoński",
title = "Rola kapitału ludzkiego na gruncie nauk o zarządzaniu i ekonomii",
booktitle = "Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami",
pages = "81-90",
adress = "Jarosław",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-88139-54-3",
}
107
@inbook{UEK:2168286147,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Metodologiczne założenia rozwoju kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się",
booktitle = "Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą",
pages = "38-52",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2008",
isbn = "978-83-7251-881-1",
}
108
@unpublished{UEK:2168272032,
author = "Marek Jabłoński and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "46-54",
year = "2008",
}
109
@unpublished{UEK:51601,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Rozwój kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
110
@inbook{UEK:2168232382,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Istota i komponenty kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się",
booktitle = "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości",
pages = "65-79",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-172-2",
}
111
@unpublished{UEK:2168272028,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Pojęcie i ranga kompetencji pracowniczych",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "9-36",
year = "2008",
}
112
@inbook{UEK:2168219150,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Metodologiczne aspekty rozwoju kompetencji pracowniczych z perspektywy nowoczesnych koncepcji zarządzania",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji",
pages = "471-482",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2008",
isbn = "978-83-7285-403-2",
}
113
@inbook{UEK:2165776966,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje pracownicze z perspektywy organizacji uczącej się w przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii",
pages = "298-408",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-255-9",
}
114
@inbook{UEK:2168232398,
author = "Marek Jabłoński and Tomasz Kafel",
title = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym",
booktitle = "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości",
pages = "187-200",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-172-2",
}
115
@article{UEK:50201,
author = "Marek Jabłoński and Adam Jabłoński",
title = "Technologiczne mapy drogowe w Zrównoważonej Karcie Wyników",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "1",
pages = "51-55",
year = "2008",
}
116
@inbook{UEK:50965,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Modele uczenia się w wybranych krajowych przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1",
pages = "466-474",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
117
@unpublished{UEK:2168272040,
author = "Marek Jabłoński and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "65-103",
year = "2008",
}
118
@article{UEK:50189,
author = "Adam Jabłoński and Marek Jabłoński",
title = "Wartość interesariuszy jako kluczowy czynnik wartości organizacji odpowiedzialnych społecznie",
journal = "Problemy Jakości",
number = "5",
pages = "33-36",
year = "2008",
}
119
@article{UEK:51181,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje kierownicze w organizacji uczącej się",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu",
number = "86",
pages = "289-297",
adress = "",
year = "2007",
}
120
@article{UEK:50298,
author = "Andrzej Chodyński and Marek Jabłoński and Adam Jabłoński",
title = "Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników",
journal = "Problemy Jakości",
number = "5",
pages = "39-42",
year = "2007",
}
121
@inbook{UEK:2165768323,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Koncepcja systemu idealnego G. Nadlera w doskonaleniu organizacji uczącej się",
booktitle = "Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania",
pages = "59-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-362-4",
}
122
@inbook{UEK:2168255208,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Funkcja motywowania w organizacji uczącej się",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji. T. 1",
pages = "394-403",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-214-6",
}
123
@article{UEK:51069,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "736",
pages = "35-47",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150054447},
}
124
@unpublished{UEK:2168273186,
author = "Tomasz Kafel and Marek Jabłoński",
title = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych",
pages = "62-77",
year = "2007",
}
125
@inbook{UEK:2165626360,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Komunikowanie się menedżerów z pracownikami gwarantem rozwoju organizacji uczącej się",
booktitle = "Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych",
pages = "368-377",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-752-4",
}
126
@book{UEK:2165626792,
author = "Andrzej Chodyński and Adam Stefan Jabłoński and Marek Marian Jabłoński",
title = "Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-33-5",
}
127
@article{UEK:2162034483,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Metoda pomiaru kompetencji pracowniczych w oparciu o logikę zbiorów rozmytych",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (127)",
pages = "101-111",
year = "2007",
}
128
@article{UEK:50236,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Analiza kapitału intelektualnego organizacji",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "8",
pages = "29-38",
year = "2007",
}
129
@inbook{UEK:2166478500,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Ontologiczne podstawy organizacji uczącej się",
booktitle = "Gospodarka oparta na wiedzy",
pages = "196-207",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2007",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/15.pdf},
issn = "1898-5084",
isbn = "978-83-7338-309-8",
}
130
@inbook{UEK:2168232372,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Logika zbiorów rozmytych w analizie zjawisk organizacji",
booktitle = "Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty",
pages = "95-106",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2006",
isbn = "978-83-7378-238-9",
}
131
@article{UEK:52913,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Model rozwoju kompetencji menedżerskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "713",
pages = "71-85",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/119698835},
}
132
@unpublished{UEK:2168326199,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Proces w świetle dualistycznej koncepcji bytu realnego",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3",
pages = "8-12",
year = "2006",
}
133
@article{UEK:51717,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Wiedza czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw : ujecie retrospektywne",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1132",
pages = "114-123",
adress = "",
year = "2006",
}
134
@inbook{UEK:2166176740,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Przegląd wybranych ujęć organizacji uczącej się - próba syntezy",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1",
pages = "279-288",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
135
@article{UEK:2166383880,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "2",
pages = "23-33",
year = "2006",
}
136
@unpublished{UEK:2168326223,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Klasyczne i współczesne podejścia do organizacji procesów",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3",
pages = "13-21",
year = "2006",
}
137
@inbook{UEK:2166406274,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Kompetencje pracownicze w procesie organizacyjnego uczenia się",
booktitle = "Rozwój potencjału społecznego organizacji",
pages = "327-336",
adress = "Koszalin; Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej",
year = "2006",
isbn = "83-909484-2-7 ; 978-83-909484-2-3",
}
138
@article{UEK:2166406608,
author = "Marek Jabłoński",
title = "W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (120)",
pages = "33-43",
year = "2005",
}
139
@inbook{UEK:2166562596,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Analiza kapitału intelektualnego organizacji",
booktitle = "Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1",
pages = "27-36",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2005",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/03_Czekaj_Jablonski.pdf},
issn = "[1898-5084]",
isbn = "83-89473-98-4",
}
140
@article{UEK:52329,
author = "Andrzej Chodyński and Adam Stefan Jabłoński and Marek Marian Jabłoński",
title = "Kategoryzacja wiedzy w organizacji zarządzanej procesowo",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7-8",
pages = "33-35",
year = "2005",
}
141
@article{UEK:2166054304,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Model rozwoju kompetencji menedżerskich",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "5",
pages = "80-90",
adress = "",
year = "2005",
}
142
@inbook{UEK:51865,
author = "Andrzej Chodyński and Adam Jabłoński and Marek Jabłoński",
title = "Strategiczny benchmarking ekologiczny jako narzędzie zmniejszania luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie procesami rynkowymi",
pages = "97-104",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
isbn = "83-89823-31-4",
}
143
@inbook{UEK:2168232288,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Wiedza menedżerów organizacji uczącej się",
booktitle = "Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce",
pages = "393-402",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2005",
isbn = "83-7285-235-9",
}
144
@unpublished{UEK:2168325709,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia",
pages = "8-41",
year = "2005",
}
145
@article{UEK:52442,
author = "Andrzej Chodyński and Marek Marian Jabłoński and Adam Stefan Jabłoński",
title = "Zarządzanie wiedzą w firmach motoryzacyjnych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 56, 7",
pages = "46-51",
year = "2005",
}
146
@article{UEK:52480,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Rola menedżerów w procesach gospodarczych organizacji",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1086",
pages = "95-104",
adress = "",
year = "2005",
}
147
@article{UEK:2166394203,
author = "Marek Jabłoński",
title = "W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji : od holizmu do kompetencyjnego modelu tworzenia wartości organizacji",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1044",
pages = "99-109",
adress = "",
year = "2004",
}
148
@inbook{UEK:2168224868,
author = "Marek Jabłoński and Jacek Strojny",
title = "Świątynia Salomona - zarządzanie wiedzą w szkole wyższej",
booktitle = "Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania",
pages = "81-92",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-87658-56-1",
}
149
@unpublished{UEK:2168325747,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Ogólna charakterystyka procesów biznesowych w organizacjach gospodarczych",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi",
pages = "7-28",
year = "2004",
}
150
@inbook{UEK:2168232640,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Wybrane aspekty analizy i pomiaru kapitału intelektualnego organizacji",
booktitle = "Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie",
pages = "59-68",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-87798-43-6",
}
151
@article{UEK:52906,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Metodyczne aspekty analizy kapitału intelektualnego organizacji",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "10",
pages = "11-14",
year = "2004",
}
152
@article{UEK:2168220154,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Nie same liczby",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "26 (818)",
pages = "36-37",
year = "2004",
}
153
@inbook{UEK:2168224878,
author = "Marek Jabłoński and Jacek Strojny",
title = "Zyskowna inwestycja - kształtowanie kompetencji pracowniczych w firmie FIASCO",
booktitle = "Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania",
pages = "185-197",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-87658-56-1",
}
154
@inbook{UEK:2168224870,
author = "Jacek Strojny and Marek Jabłoński",
title = "Pomyśl o wszystkim - zarządzanie zmianą organizacyjną",
booktitle = "Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania",
pages = "95-117",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-87658-56-1",
}
155
@inbook{UEK:2168224872,
author = "Jacek Strojny and Marek Jabłoński",
title = "Na rozdrożu - zarządzanie strategiczne małą firmą handlową",
booktitle = "Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania",
pages = "119-132",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-87658-56-1",
}
156
@article{UEK:2168219694,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Kształtowanie kompetencji i zachowań organizacyjnych jako czynnik rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "648",
pages = "5-30",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/64153424},
}
157
@inbook{UEK:2168222034,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Koncepcja wartościowania kapitału intelektualnego organizacji",
booktitle = "Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania",
pages = "251-278",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7333-414-9",
}
158
@article{UEK:2168281101,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Możliwości dynamicznego kształtowania kapitału intelektualnego małych i średnich firm",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "5",
pages = "37-47",
year = "2003",
}
159
@article{UEK:2168281241,
author = "Marek Jabłoński",
title = "O sukcesie decyduje wiedza : zarządzanie informacją i ludźmi w gospodarce opartej na wiedzy",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "17 (158)",
pages = "18-20",
year = "2003",
}
160
@inbook{UEK:2168298147,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Kierunek zmian organizacji a rozwój kapitału intelektualnego",
booktitle = "Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych",
pages = "400-407",
adress = "Wrocław",
publisher = "Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-919540-5-6",
}
161
@article{UEK:2168279923,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Postawić na intelekt : zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "15/16 (132/133)",
pages = "32-35",
year = "2002",
}
162
@inbook{UEK:2168226431,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Rozwój kompetencji i zachowań organizacyjnych jako determinanta zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "113-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
163
@article{UEK:2168246922,
author = "Marek Jabłoński",
title = "Rola, struktura i pomiar kapitału intelektualnego organizacji",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 53, 11 (634)",
pages = "13-21",
year = "2002",
}
164
@inbook{UEK:2168232628,
author = "Janusz Czekaj and Marek Jabłoński",
title = "Model rozwoju kompetencji pracowniczych jako instrument opisu organizacji",
booktitle = "Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2",
pages = "111-123",
adress = "Wałbrzych",
publisher = "Wydaw. WWSZiP",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-915717-2-6",
}
165
@unpublished{UEK:2168303447,
title = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}