Publications of the selected author
1

Title:
Kontrowersje wokół metod pomiaru instytucji = Controversies on Methods of Institution Measurement
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (54) (2018) , s. 273-288. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326217
article
See main document
2

Title:
Ocena stanu instytucji w Polsce w latach 2012-2016 we wskaźnikach konkurencyjności = Evaluation of Institutions in Poland in 2012-2016 by Competitiveness Indicators
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (55) (2018) , s. 226-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328381
article
See main document
3

Title:
Rozwój gospodarczy Polski w kontekście zmian instytucjonalnych sektora badawczo-rozwojowego = The Development of the Economy of Poland in the Context of Institutional Changes of the R&D Sector
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (46) (2016) , s. 269-288. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307711
article
See main document
4

Title:
Rola sfery badawczo-rozwojowej w zintegrowanym rozwoju Polski na lata 2014-2020 = The R&D Sector Role in Integrated Development of Poland in 2014-2020
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (43) (2015) , s. 226-238. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297299
article
See main document
5

Title:
Znaczenie wykorzystania sieci komputerowych w zintegrowanym rozwoju gospodarczym Polski = Integrated Development in the Economy of Poland with Computer Network Derivation
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 175-189. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286281
article
See main document
6

Author:
Title:
Bariery realizacji zintegrowanego rozwoju regionalnego w Polsce w kontekście celów strategicznych dokumentu Europa 2020
Source:
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu2014, s. 72-93 - Bibliogr.
Signature:
NP-1468/Magazyn
Nr:
2168301947
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Title:
Wpływ kryzysu finansów publicznych na koncepcję ukierunkowanej terytorialnie polityki spójności regionalnej w kontekście raportu Fabrizio Barca = The Public Finance Crisis Influence on the Place-Based Cohesion Policy in the F. Barca Report Context
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013) , s. 290-307. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271054
article
See main document
8

Title:
Uwarunkowania zintegrowanego rozwoju regionalnego w Polsce w kontekście koncepcji sieciowych
Source:
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu2013, s. 73-93 - Bibliogr.
Signature:
NP-1360/Magazyn
Nr:
2168289633
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Title:
The Evolution of Poland's Economic Model
Source:
Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs / scientific ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kyiv: KNEU, 2013, s. 181-313
ISBN:
978-966-483-711-8
Nr:
2168298907
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Technologie informacyjne w sektorze rynkowym Polski
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 147-176 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17277-0
Nr:
2168242822
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Kierunki modernizacji gospodarki Polski w świetle doświadczeń wynikających z okresu kryzysu = Directions of Modernisation of the Polish Economy in the Light of Experience from the Crisis Period
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 24 (2012) , s. 136-158. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168233314
article
See main document
12

Title:
Zastosowanie metody FMECA w ocenie konkurencyjności województw regionu centralnego w Polsce = The Use FMECA in Assessing the Competitiveness of the Voivodships of Central Poland
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
194 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 217)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-597-0
Nr:
2168246936
monograph
13

Author:
Title:
Makroekonomiczne zagrożenia dla stabilności rozwoju regionalnego Polski
Source:
Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2012, s. 80-101 - Bibliogr.
Signature:
NP-1425/Magazyn
Nr:
2168275741
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Title:
Technologie informacyjne w sektorze rynkowym Polski
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 147-175 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168239346
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki wynikające z podziału terytorialnego Polski na regiony = Challenges and Threats of the Economy Modernization as the Result of Territorial Division into Regions in Poland
Source:
Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. - nr 1-2 (2012) , s. 59-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168260180
article
16

Title:
Kierunki zmian w regionalnych i wojewódzkich strukturach zatrudnienia jako podłoże technologicznej modernizacji polskiej gospodarki = Changes in Regional and Voivodships' Employment Structures as the Background for Technological Modernisation of Polish Economy
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 18 (2011) , s. 431-450. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222686
article
See main document
17

Title:
Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki wynikające z podziału terytorialnego Polski na regiony
Source:
Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski / kier. Michał Gabriel WOŹNIAK2011, s. 82-105 - Bibliogr.
Signature:
NP-1054/Magazyn
Nr:
2168262412
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Title:
Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce. Doświadczenia transformacji oraz perspektywy wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej = Structural Changes in the Polish Economy - Transformation Experiences and Perspectives Brought About by EU Membership
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 867 (2011) , s. s. 101-123. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227576
article
See main document
19

Title:
Trwałość przemian strukturalnych gospodarki polskiej w kontekście teorii dualizmu gospodarczego = The Sustainability of Structural Changes in the Polish Economy in the Context of Dual Sector Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 75-95. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218780
article
See main document
20

Title:
Stan zasobów ludzkich w Polsce a ograniczanie nierówności społeczno-gospodarczych = The State of Human Resources in Poland and the Limiting of Socio-economic Inequality
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 867 (2011) , s. 83-100. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227572
article
See main document
21

Title:
Polityka edukacyjna w Polsce jako element procesu inwestycji w kapitał ludzki. Aspekty ilościowe i jakościowe = Quantitative and Qualitative Aspects of Education Policy in Poland as an Element of Investing in Human Capital
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 839 (2010) , s. 25-52. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53243
article
See main document
22

Title:
Restrukturizacìâ ekonomìki
Source:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 270-289
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336621
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Dywergencja rozwoju regionalnego Polski jako uwarunkowanie technologicznej modernizacji gospodarki = Regional Development Divergence in Poland Limiting the Technological Modernization of the Economy
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010) , s. 360-374. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165738671
article
See main document
24

Title:
Ewolucja modelu gospodarczego w Polsce
Source:
Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009, s. 165-288
ISBN:
978-83-927790-2-5
Nr:
2168302651
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Przekształcenia instytucjonalne w Polsce metodą pokonywania nierówności gospodarczych w ramach UE = Institutional Reforms as the Way to Cover the Income Inequalities between Poland and the Rest of EU Countries
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 15 (2009) , s. 133-144. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50492
article
See main document
26

Title:
Doświadczenia światowe w zakresie ograniczania nierówności gospodarczych poprzez inwestycje w kapitał ludzki
Source:
Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2009, s. 7-20 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62355-01-3
Nr:
2168236288
chapter in monograph
27

Title:
Rozwój gospodarki Polski w kontekście zmian instytucjonalnych sektora badawczo-rozwojowego
Source:
Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji ekonomicznej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2009, s. 41-50 - Bibliogr.
Signature:
NP-1303/Magazyn
Nr:
2166677943
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Title:
Przyczyny i implikacje wzrostu bezzatrudnieniowego w Polsce w latach 1995-2005 w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej = Causes and Implications of Jobless Economic Growth in Poland in 1995-2005 in the Perspective of Socio-Economic Cohesion
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 12 (2008) , s. 257-268. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
50633
article
See main document
29

Title:
Dylematy pomiaru efektów zewnętrznych na przykładzie rynku dóbr i usług sieci komputerowej = Network Externality Measurement Dilemmas in the Case of the Network Goods Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 786 (2008) , s. 85-99. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50395
article
See main document
30

Title:
Relacje między konkurencyjnością a rozwojem gospodarki Polski w świetle ustaleń budżetu UE na lata 2007-2013
Source:
Kapitał intelektualny i dyfuzja technologii w procesach konwergencji gospodarki Polski do wysokorozwiniętych krajów świata / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2008, s. 33-63 - Bibliogr.
Signature:
NP-1240/Magazyn
Nr:
2164865961
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Przemiany strukturalne i technologiczne a sytuacja na rynku pracy w Polsce = Structural and Technological Changes and the Situation on the Labour Market in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 786 (2008) , s. 101-122. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50397
article
See main document
32

Title:
Charakterystyka rynku dóbr sieci komputerowej w kontekście teorii aglomeracji = The Characteristics of the Network Goods Market in the Context of Theory of Agglomerations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007) , s. 69-80. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51043
article
See main document
33

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Title:
Makroekonomiczna wartość oceny konkurencyjności w analizach czynnikowych
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 223-231 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165931445
chapter in conference materials
See main document
34

Title:
On the Necessity of Matching the Polish Economy's Supply with the Development of the Human and Intellectual Capital
Source:
Quality of Labour Resources / sci. ed. Danuta Kopycińska - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2007, s. 68-77. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Economics & Competition Policy ; no. 11)
ISBN:
978-83-60903-49-0
Nr:
2168250556
chapter in monograph
35

Title:
O zasadności synchronizacji podażowej strony gospodarki polskiej z rozwojem kapitału ludzkiego i intelektualnego
Source:
Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2007, s. 106-115 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-46-9
Nr:
2168254118
chapter in monograph
36

Title:
Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski = The Importance of Foreign Direct Investment for the Development of Modern Sectors in the Polish Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007) , s. 81-102. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51045
article
See main document
37

Title:
Możliwości wzrostu konkurencyjności zasobów ludzkich w Polsce poprzez ograniczanie nierówności społeczno-gospodarczych
Source:
Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych : gospodarka Polski w świetle założeń strategii lizbońskiej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2007, s. 6-30 - Bibliogr.
Signature:
NP-1183/Magazyn
Nr:
2168286017
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Dualizm rozwojowy jako czynnik wzmacniający nierówności społeczne w gospodarce opartej na wiedzy = Development Duality as a Factor Strengthening Social Inequality
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 10 (2007) , s. 115-127. - Tytuł numeru: Gospodarka oparta na wiedzy - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166541375
article
See main document
39

Title:
Nierówności rozwoju kapitału ludzkiego i intelektualnego barierą wzrostu gospodarczego Polski = Human and Intellectual Capital Development Inequalities as the Growth Barrier in the Poland's Relation with European Union
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 8 (2006) , s. 355-363. - Tytuł numeru: Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166551078
article
See main document
40

Title:
Konkurencyjność regionu na tle relacji między konkurencyjnością i konkurencją = Regional Competitiveness in Light of the Relationship between Competitiveness and Competition
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 707 (2006) , s. 93-110. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52940
article
See main document
41

Title:
Selected Aspects of Transformation in Poland and the Ukraine
Source:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 53-58 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
Nr:
2166204538
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Osiągnięcia w zakresie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego z perspektywy ekonomii stosowanej = Achievements in Measuring Human and Intellectual Capital from the Perspective of Applied Economics Achievements in Measuring Human and Intellectual Capital from the Perspective of Applied Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 707 (2006) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52941
article
See main document
43

Title:
Dylematy terminologii, identyfikacji i pomiaru współczesnych przemian gospodarczych
Source:
Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 107-117. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-77-2
Nr:
51797
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Modelowanie konkurencyjności regionu w oparciu o adaptację techniki analizy nieuszkadzalności systemów = Regional Competitiveness Modeling Based on the FMECA Procedure Application
Source:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. - nr 60 (2006) , s. 45-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168316037
article
45

Title:
Doświadczenia światowe w zakresie ograniczania nierówności społecznych poprzez inwestycje w kapitał ludzki
Source:
Inwestycje w kapitał ludzki a nierówności społeczne w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2006, s. 60-91
Research program:
55/KES/1/2006/S/314
Signature:
NP-1098/Magazyn
Nr:
2168326847
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Title:
Perspektywy rozwoju kapitału ludzkiego i intelektualnego w Polsce dla potrzeb gospodarki dualnej
Source:
Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2005, s. 146-166
Signature:
NP-1035/Magazyn
Nr:
2168251192
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Title:
Rola przewag konkurencyjnych w postaci kapitału ludzkiego i intelektualnego jako podstawa trwałego wzrostu gospodarczego = The Role of Competitive Advantages in the Form of Human and Intellectual Capital as the Basis of Persistent Economic Growth
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 6 (2005) , s. 263-275. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166562770
article
See main document
48

Title:
Przebieg i bariery wdrażania innowacji organizacyjnych humanizujących pracę : (na przykładzie spółdzielczego przedsiębiorstwa przemysłu odzieżowego) = Process and Barriers of Implementation of Humanizing Work Organizational Innovations Based on the Example of Cooperative Industry Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 21 (1990) , s. 101-117. - Streszcz., rez., summ.
Series:
(Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 564)
Nr:
2168298419
article
Unpublished documents:
1

Title:
Konwergencja Polski z krajami rozwiniętymi w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
90 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
23/KES/1/2010/S/536
Signature:
NP-1024/Magazyn
Nr:
2168317869
unpublished scientific work
1
Kontrowersje wokół metod pomiaru instytucji = Controversies on Methods of Institution Measurement / Ryszarda BOLONEK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (54) (2018), s. 273-288. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3746. - ISSN 1898-5084
2
Ocena stanu instytucji w Polsce w latach 2012-2016 we wskaźnikach konkurencyjności = Evaluation of Institutions in Poland in 2012-2016 by Competitiveness Indicators / Ryszarda BOLONEK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (55) (2018), s. 226-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3848. - ISSN 1898-5084
3
Rozwój gospodarczy Polski w kontekście zmian instytucjonalnych sektora badawczo-rozwojowego = The Development of the Economy of Poland in the Context of Institutional Changes of the R&D Sector / Ryszarda BOLONEK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (46) (2016), s. 269-288. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1703. - ISSN 1898-5084
4
Rola sfery badawczo-rozwojowej w zintegrowanym rozwoju Polski na lata 2014-2020 = The R&D Sector Role in Integrated Development of Poland in 2014-2020 / Ryszarda BOLONEK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (43) (2015), s. 226-238. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1185. - ISSN 1898-5084
5
Znaczenie wykorzystania sieci komputerowych w zintegrowanym rozwoju gospodarczym Polski = Integrated Development in the Economy of Poland with Computer Network Derivation / Ryszarda BOLONEK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014), s. 175-189. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/b5fe69dbc2e3ff36582387b2a433617c/13%20Bolonek%20R..pdf. - ISSN 1898-5084
6
Bariery realizacji zintegrowanego rozwoju regionalnego w Polsce w kontekście celów strategicznych dokumentu Europa 2020 / R. BOLONEK // W: W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu. - (2014), s. 72-93. - Bibliogr.
7
Wpływ kryzysu finansów publicznych na koncepcję ukierunkowanej terytorialnie polityki spójności regionalnej w kontekście raportu Fabrizio Barca = The Public Finance Crisis Influence on the Place-Based Cohesion Policy in the F. Barca Report Context / Ryszarda BOLONEK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013), s. 290-307. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/c329a20be2d33af10e056c50ac723c8b/25.pdf. - ISSN 1898-5084
8
Uwarunkowania zintegrowanego rozwoju regionalnego w Polsce w kontekście koncepcji sieciowych / Ryszarda BOLONEK // W: W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu. - (2013), s. 73-93. - Bibliogr.
9
The Evolution of Poland's Economic Model / Michał Gabriel WOŹNIAK, Ryszard BOLONEK, Dariusz FIRSZT // W: Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs / scientific ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kyiv: KNEU, 2013. - S. 181-313. - ISBN 978-966-483-711-8
10
Technologie informacyjne w sektorze rynkowym Polski / Ryszard BOLONEK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 147-176. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17277-0
11
Kierunki modernizacji gospodarki Polski w świetle doświadczeń wynikających z okresu kryzysu = Directions of Modernisation of the Polish Economy in the Light of Experience from the Crisis Period / Ryszarda BOLONEK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 24 (2012), s. 136-158. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/7/16/96f680e2d6a3b5894f1605cb0055620d/11.pdf. - ISSN 1898-5084
12
Zastosowanie metody FMECA w ocenie konkurencyjności województw regionu centralnego w Polsce = The Use FMECA in Assessing the Competitiveness of the Voivodships of Central Poland / Ryszarda BOLONEK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 194 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 217). - ISBN 978-83-7252-597-0
13
Makroekonomiczne zagrożenia dla stabilności rozwoju regionalnego Polski / R. BOLONEK // W: Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2012), s. 80-101. - Bibliogr.
14
Technologie informacyjne w sektorze rynkowym Polski / Ryszard BOLONEK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 147-175. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
15
Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki wynikające z podziału terytorialnego Polski na regiony = Challenges and Threats of the Economy Modernization as the Result of Territorial Division into Regions in Poland / Ryszard BOLONEK // Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. - nr 1-2 (2012), s. 59-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wz.uw.edu.pl/panel/pliki/file/usrfiles/336/05%287%29.pdf. - ISSN 1733-9758
16
Kierunki zmian w regionalnych i wojewódzkich strukturach zatrudnienia jako podłoże technologicznej modernizacji polskiej gospodarki = Changes in Regional and Voivodships' Employment Structures as the Background for Technological Modernisation of Polish Economy / Ryszarda BOLONEK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 18 (2011), s. 431-450. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/34.pdf. - ISSN 1898-5084
17
Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki wynikające z podziału terytorialnego Polski na regiony / R. BOLONEK // W: Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski / kier. Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2011), s. 82-105. - Bibliogr.
18
Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce. Doświadczenia transformacji oraz perspektywy wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej = Structural Changes in the Polish Economy - Transformation Experiences and Perspectives Brought About by EU Membership / Ryszarda BOLONEK, Dariusz FIRSZT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 867 (2011), s. s. 101-123. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198501. - ISSN 1898-6447
19
Trwałość przemian strukturalnych gospodarki polskiej w kontekście teorii dualizmu gospodarczego = The Sustainability of Structural Changes in the Polish Economy in the Context of Dual Sector Theory / Ryszarda BOLONEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011), s. 75-95. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189715. - ISSN 1898-6447
20
Stan zasobów ludzkich w Polsce a ograniczanie nierówności społeczno-gospodarczych = The State of Human Resources in Poland and the Limiting of Socio-economic Inequality / Ryszard BOLONEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 867 (2011), s. 83-100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198497. - ISSN 1898-6447
21
Polityka edukacyjna w Polsce jako element procesu inwestycji w kapitał ludzki. Aspekty ilościowe i jakościowe = Quantitative and Qualitative Aspects of Education Policy in Poland as an Element of Investing in Human Capital / Ryszard BOLONEK, Dariusz FIRSZT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 839 (2010), s. 25-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170725944. - ISSN 1898-6447
22
Restrukturizacìâ ekonomìki / Ryszarda BOLONEK, Dariusz FIRSZT // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv: KNEU, 2010. - S. 270-289. - ISBN 978-966-483-339-1
23
Dywergencja rozwoju regionalnego Polski jako uwarunkowanie technologicznej modernizacji gospodarki = Regional Development Divergence in Poland Limiting the Technological Modernization of the Economy / Ryszarda BOLONEK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010), s. 360-374. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/29.pdf. - ISSN 1898-5084
24
Ewolucja modelu gospodarczego w Polsce / Ryszarda BOLONEK, Dariusz FIRSZT, Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. - S. 165-288. - ISBN 978-83-927790-2-5
25
Przekształcenia instytucjonalne w Polsce metodą pokonywania nierówności gospodarczych w ramach UE = Institutional Reforms as the Way to Cover the Income Inequalities between Poland and the Rest of EU Countries / Ryszarda BOLONEK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 15 (2009), s. 133-144. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt15/12.pdf. - ISSN 1898-5084
26
Doświadczenia światowe w zakresie ograniczania nierówności gospodarczych poprzez inwestycje w kapitał ludzki / Ryszarda BOLONEK // W: Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2009. - S. 7-20. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62355-01-3
27
Rozwój gospodarki Polski w kontekście zmian instytucjonalnych sektora badawczo-rozwojowego / Ryszarda BOLONEK // W: Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji ekonomicznej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2009), s. 41-50. - Bibliogr.
28
Przyczyny i implikacje wzrostu bezzatrudnieniowego w Polsce w latach 1995-2005 w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej = Causes and Implications of Jobless Economic Growth in Poland in 1995-2005 in the Perspective of Socio-Economic Cohesion / Ryszarda BOLONEK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 12 (2008), s. 257-268. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/20.pdf. - ISSN 1898-5084
29
Dylematy pomiaru efektów zewnętrznych na przykładzie rynku dóbr i usług sieci komputerowej = Network Externality Measurement Dilemmas in the Case of the Network Goods Market / Ryszarda BOLONEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 786 (2008), s. 85-99. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162357826. - ISSN 1898-6447
30
Relacje między konkurencyjnością a rozwojem gospodarki Polski w świetle ustaleń budżetu UE na lata 2007-2013 / R. BOLONEK // W: Kapitał intelektualny i dyfuzja technologii w procesach konwergencji gospodarki Polski do wysokorozwiniętych krajów świata / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2008), s. 33-63. - Bibliogr.
31
Przemiany strukturalne i technologiczne a sytuacja na rynku pracy w Polsce = Structural and Technological Changes and the Situation on the Labour Market in Poland / Ryszarda BOLONEK, Dariusz FIRSZT // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 786 (2008), s. 101-122. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162357901. - ISSN 1898-6447
32
Charakterystyka rynku dóbr sieci komputerowej w kontekście teorii aglomeracji = The Characteristics of the Network Goods Market in the Context of Theory of Agglomerations / Ryszarda BOLONEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007), s. 69-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134701177. - ISSN 0208-7944
33
Makroekonomiczna wartość oceny konkurencyjności w analizach czynnikowych / Ryszarda BOLONEK // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 223-231. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
34
On the Necessity of Matching the Polish Economy's Supply with the Development of the Human and Intellectual Capital / Ryszarda BOLONEK // W: Quality of Labour Resources / sci. ed. Danuta Kopycińska. - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2007. - (Economics & Competition Policy ; no. 11). - S. 68-77. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-49-0
35
O zasadności synchronizacji podażowej strony gospodarki polskiej z rozwojem kapitału ludzkiego i intelektualnego / Ryszarda BOLONEK // W: Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2007. - S. 106-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-46-9
36
Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski = The Importance of Foreign Direct Investment for the Development of Modern Sectors in the Polish Economy / Ryszarda BOLONEK, Dariusz FIRSZT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007), s. 81-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134709293. - ISSN 0208-7944
37
Możliwości wzrostu konkurencyjności zasobów ludzkich w Polsce poprzez ograniczanie nierówności społeczno-gospodarczych / Ryszarda BOLONEK // W: Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych : gospodarka Polski w świetle założeń strategii lizbońskiej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2007), s. 6-30. - Bibliogr.
38
Dualizm rozwojowy jako czynnik wzmacniający nierówności społeczne w gospodarce opartej na wiedzy = Development Duality as a Factor Strengthening Social Inequality / Ryszarda BOLONEK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 10 (2007), s. 115-127. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka oparta na wiedzy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/9.pdf. - ISSN 1898-5084
39
Nierówności rozwoju kapitału ludzkiego i intelektualnego barierą wzrostu gospodarczego Polski = Human and Intellectual Capital Development Inequalities as the Growth Barrier in the Poland's Relation with European Union / Ryszarda BOLONEK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 8 (2006), s. 355-363. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/26_bolonek.pdf. - ISSN 1898-5084
40
Konkurencyjność regionu na tle relacji między konkurencyjnością i konkurencją = Regional Competitiveness in Light of the Relationship between Competitiveness and Competition / Ryszard BOLONEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 707 (2006), s. 93-110. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122512887. - ISSN 0208-7944
41
Selected Aspects of Transformation in Poland and the Ukraine / Ryszarda BOLONEK // W: Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE. - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006. - S. 53-58. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-310-X
42
Osiągnięcia w zakresie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego z perspektywy ekonomii stosowanej = Achievements in Measuring Human and Intellectual Capital from the Perspective of Applied Economics Achievements in Measuring Human and Intellectual Capital from the Perspective of Applied Economics / Ryszard BOLONEK, Dariusz FIRSZT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 707 (2006), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122403500. - ISSN 0208-7944
43
Dylematy terminologii, identyfikacji i pomiaru współczesnych przemian gospodarczych / Ryszarda BOLONEK // W: Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - S. 107-117. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-77-2
44
Modelowanie konkurencyjności regionu w oparciu o adaptację techniki analizy nieuszkadzalności systemów = Regional Competitiveness Modeling Based on the FMECA Procedure Application / Ryszarda BOLONEK // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. - nr 60 (2006), s. 45-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2006_nr60.pdf. - ISSN 2081-6979
45
Doświadczenia światowe w zakresie ograniczania nierówności społecznych poprzez inwestycje w kapitał ludzki / R. BOLONEK // W: Inwestycje w kapitał ludzki a nierówności społeczne w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2006), s. 60-91
46
Perspektywy rozwoju kapitału ludzkiego i intelektualnego w Polsce dla potrzeb gospodarki dualnej / R. BOLONEK // W: Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2005), s. 146-166
47
Rola przewag konkurencyjnych w postaci kapitału ludzkiego i intelektualnego jako podstawa trwałego wzrostu gospodarczego = The Role of Competitive Advantages in the Form of Human and Intellectual Capital as the Basis of Persistent Economic Growth / Ryszarda BOLONEK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 6 (2005), s. 263-275. - Summ.. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/21_Bolonek_Ryszarda.pdf. - ISSN 1898-5084
48
Przebieg i bariery wdrażania innowacji organizacyjnych humanizujących pracę (na przykładzie spółdzielczego przedsiębiorstwa przemysłu odzieżowego) = Process and Barriers of Implementation of Humanizing Work Organizational Innovations Based on the Example of Cooperative Industry Enterprise / Ryszarda Bolonek // Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - (Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 564). - z. 21 (1990), s. 101-117. - Streszcz., rez., summ. - ISSN 0137-2599
49
Konwergencja Polski z krajami rozwiniętymi w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego / zespół: Michał Gabriel WOŹNIAK (kierownik tematu), Ryszarda BOLONEK, Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 90 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Bolonek R., (2018), Kontrowersje wokół metod pomiaru instytucji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (54), s. 273-288; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3746
2
Bolonek R., (2018), Ocena stanu instytucji w Polsce w latach 2012-2016 we wskaźnikach konkurencyjności, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (55), s. 226-242; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3848
3
Bolonek R., (2016), Rozwój gospodarczy Polski w kontekście zmian instytucjonalnych sektora badawczo-rozwojowego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (46), s. 269-288; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1703
4
Bolonek R., (2015), Rola sfery badawczo-rozwojowej w zintegrowanym rozwoju Polski na lata 2014-2020, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (43), s. 226-238; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1185
5
Bolonek R., (2014), Znaczenie wykorzystania sieci komputerowych w zintegrowanym rozwoju gospodarczym Polski, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (39), s. 175-189; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/b5fe69dbc2e3ff36582387b2a433617c/13%20Bolonek%20R..pdf
6
Bolonek R., (2014), Bariery realizacji zintegrowanego rozwoju regionalnego w Polsce w kontekście celów strategicznych dokumentu Europa 2020. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju, s. 72-93.
7
Bolonek R., (2013), Wpływ kryzysu finansów publicznych na koncepcję ukierunkowanej terytorialnie polityki spójności regionalnej w kontekście raportu Fabrizio Barca, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 31, s. 290-307; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/c329a20be2d33af10e056c50ac723c8b/25.pdf
8
Bolonek R., (2013), Uwarunkowania zintegrowanego rozwoju regionalnego w Polsce w kontekście koncepcji sieciowych. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju, s. 73-93.
9
Woźniak M., Bolonek R., Firszt D., (2013), The Evolution of Poland's Economic Model. [W:] Lukianenko D., Chuzhykov V., Woźniak M. (red.), Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs, Kyiv : KNEU, s. 181-313.
10
Bolonek R., (2012), Technologie informacyjne w sektorze rynkowym Polski. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 2, Modernizacja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 147-176.
11
Bolonek R., (2012), Kierunki modernizacji gospodarki Polski w świetle doświadczeń wynikających z okresu kryzysu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 24, s. 136-158; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/7/16/96f680e2d6a3b5894f1605cb0055620d/11.pdf
12
Bolonek R., (2012), Zastosowanie metody FMECA w ocenie konkurencyjności województw regionu centralnego w Polsce, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 217), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 194 s.
13
Bolonek R., (2012), Makroekonomiczne zagrożenia dla stabilności rozwoju regionalnego Polski. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski, s. 80-101.
14
Bolonek R., (2012), Technologie informacyjne w sektorze rynkowym Polski. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 2, Modernizacja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 147-175.
15
Bolonek R., (2012), Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki wynikające z podziału terytorialnego Polski na regiony, "Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego", nr 1-2, s. 59-77; http://www.wz.uw.edu.pl/panel/pliki/file/usrfiles/336/05%287%29.pdf
16
Bolonek R., (2011), Kierunki zmian w regionalnych i wojewódzkich strukturach zatrudnienia jako podłoże technologicznej modernizacji polskiej gospodarki, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 18, s. 431-450; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/34.pdf
17
Bolonek R., (2011), Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki wynikające z podziału terytorialnego Polski na regiony. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski, s. 82-105.
18
Bolonek R., Firszt D., (2011), Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce. Doświadczenia transformacji oraz perspektywy wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 867, s. s. 101-123; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198501
19
Bolonek R., (2011), Trwałość przemian strukturalnych gospodarki polskiej w kontekście teorii dualizmu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 859, s. 75-95; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189715
20
Bolonek R., (2011), Stan zasobów ludzkich w Polsce a ograniczanie nierówności społeczno-gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 867, s. 83-100; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198497
21
Bolonek R., Firszt D., (2010), Polityka edukacyjna w Polsce jako element procesu inwestycji w kapitał ludzki. Aspekty ilościowe i jakościowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 839, s. 25-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/170725944
22
Bolonek R., Firszt D., (2010), Restrukturizacìâ ekonomìki. [W:] Luk'ânenko D., Čužikov V., Woźniak M. (red.), Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ, Kiiv : KNEU, s. 270-289.
23
Bolonek R., (2010), Dywergencja rozwoju regionalnego Polski jako uwarunkowanie technologicznej modernizacji gospodarki, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 16, s. 360-374; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/29.pdf
24
Bolonek R., Firszt D., Woźniak M., (2009), Ewolucja modelu gospodarczego w Polsce. [W:] Woźniak M., Chuzhykov V., Lukianenko D. (red.), Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 165-288.
25
Bolonek R., (2009), Przekształcenia instytucjonalne w Polsce metodą pokonywania nierówności gospodarczych w ramach UE, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 15, s. 133-144; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt15/12.pdf
26
Bolonek R., (2009), Doświadczenia światowe w zakresie ograniczania nierówności gospodarczych poprzez inwestycje w kapitał ludzki. [W:] Kopycińska D. (red.), Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, s. 7-20.
27
Bolonek R., (2009), Rozwój gospodarki Polski w kontekście zmian instytucjonalnych sektora badawczo-rozwojowego. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji ekonomicznej, s. 41-50.
28
Bolonek R., (2008), Przyczyny i implikacje wzrostu bezzatrudnieniowego w Polsce w latach 1995-2005 w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 12, s. 257-268; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/20.pdf
29
Bolonek R., (2008), Dylematy pomiaru efektów zewnętrznych na przykładzie rynku dóbr i usług sieci komputerowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 786, s. 85-99; https://bazekon.uek.krakow.pl/162357826
30
Bolonek R., (2008), Relacje między konkurencyjnością a rozwojem gospodarki Polski w świetle ustaleń budżetu UE na lata 2007-2013. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Kapitał intelektualny i dyfuzja technologii w procesach konwergencji gospodarki Polski do wysokorozwiniętych krajów świata, s. 33-63.
31
Bolonek R., Firszt D., (2008), Przemiany strukturalne i technologiczne a sytuacja na rynku pracy w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 786, s. 101-122; https://bazekon.uek.krakow.pl/162357901
32
Bolonek R., (2007), Charakterystyka rynku dóbr sieci komputerowej w kontekście teorii aglomeracji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 741, s. 69-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/134701177
33
Bolonek R., (2007), Makroekonomiczna wartość oceny konkurencyjności w analizach czynnikowych. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 223-231.
34
Bolonek R., (2007), On the Necessity of Matching the Polish Economy's Supply with the Development of the Human and Intellectual Capital. [W:] Kopycińska D. (red.), Quality of Labour Resources, Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, s. 68-77.
35
Bolonek R., (2007), O zasadności synchronizacji podażowej strony gospodarki polskiej z rozwojem kapitału ludzkiego i intelektualnego. [W:] Kopycińska D. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, s. 106-115.
36
Bolonek R., Firszt D., (2007), Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 741, s. 81-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/134709293
37
Bolonek R., (2007), Możliwości wzrostu konkurencyjności zasobów ludzkich w Polsce poprzez ograniczanie nierówności społeczno-gospodarczych. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych : gospodarka Polski w świetle założeń strategii lizbońskiej, s. 6-30.
38
Bolonek R., (2007), Dualizm rozwojowy jako czynnik wzmacniający nierówności społeczne w gospodarce opartej na wiedzy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 10, s. 115-127; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/9.pdf
39
Bolonek R., (2006), Nierówności rozwoju kapitału ludzkiego i intelektualnego barierą wzrostu gospodarczego Polski, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 8, s. 355-363; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/26_bolonek.pdf
40
Bolonek R., (2006), Konkurencyjność regionu na tle relacji między konkurencyjnością i konkurencją, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 707, s. 93-110; https://bazekon.uek.krakow.pl/122512887
41
Bolonek R., (2006), Selected Aspects of Transformation in Poland and the Ukraine. [W:] Teczke J. (red.), Transformation Processes in Poland and Ukraine, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 53-58.
42
Bolonek R., Firszt D., (2006), Osiągnięcia w zakresie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego z perspektywy ekonomii stosowanej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 707, s. 5-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/122403500
43
Bolonek R., (2006), Dylematy terminologii, identyfikacji i pomiaru współczesnych przemian gospodarczych. [W:] Fatuła D. (red.), Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 107-117.
44
Bolonek R., (2006), Modelowanie konkurencyjności regionu w oparciu o adaptację techniki analizy nieuszkadzalności systemów, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 60, s. 45-55; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2006_nr60.pdf
45
Bolonek R., (2006), Doświadczenia światowe w zakresie ograniczania nierówności społecznych poprzez inwestycje w kapitał ludzki. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Inwestycje w kapitał ludzki a nierówności społeczne w Polsce, s. 60-91.
46
Bolonek R., (2005), Perspektywy rozwoju kapitału ludzkiego i intelektualnego w Polsce dla potrzeb gospodarki dualnej. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce, s. 146-166.
47
Bolonek R., (2005), Rola przewag konkurencyjnych w postaci kapitału ludzkiego i intelektualnego jako podstawa trwałego wzrostu gospodarczego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 6, s. 263-275; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/21_Bolonek_Ryszarda.pdf
48
Bolonek R., (1990), Przebieg i bariery wdrażania innowacji organizacyjnych humanizujących pracę (na przykładzie spółdzielczego przedsiębiorstwa przemysłu odzieżowego), "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 21, s. 101-117.
49
Woźniak M., Bolonek R., Firszt D., Jabłoński Ł., (2004), Konwergencja Polski z krajami rozwiniętymi w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego, Woźniak M. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 90 k.
1
@article{UEK:2168326217,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Kontrowersje wokół metod pomiaru instytucji",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (54)",
pages = "273-288",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.2.19},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3746},
}
2
@article{UEK:2168328381,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Ocena stanu instytucji w Polsce w latach 2012-2016 we wskaźnikach konkurencyjności",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (55)",
pages = "226-242",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.3.15},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3848},
}
3
@article{UEK:2168307711,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Rozwój gospodarczy Polski w kontekście zmian instytucjonalnych sektora badawczo-rozwojowego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (46)",
pages = "269-288",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2016.2.15},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1703},
}
4
@article{UEK:2168297299,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Rola sfery badawczo-rozwojowej w zintegrowanym rozwoju Polski na lata 2014-2020",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (43)",
pages = "226-238",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2015.3.18},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1185},
}
5
@article{UEK:2168286281,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Znaczenie wykorzystania sieci komputerowych w zintegrowanym rozwoju gospodarczym Polski",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (39)",
pages = "175-189",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/b5fe69dbc2e3ff36582387b2a433617c/13%20Bolonek%20R..pdf},
}
6
@unpublished{UEK:2168301947,
author = "R. Bolonek",
title = "Bariery realizacji zintegrowanego rozwoju regionalnego w Polsce w kontekście celów strategicznych dokumentu Europa 2020",
booktitle = "W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju",
pages = "72-93",
year = "2014",
}
7
@article{UEK:2168271054,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Wpływ kryzysu finansów publicznych na koncepcję ukierunkowanej terytorialnie polityki spójności regionalnej w kontekście raportu Fabrizio Barca",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 31",
pages = "290-307",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/c329a20be2d33af10e056c50ac723c8b/25.pdf},
}
8
@unpublished{UEK:2168289633,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Uwarunkowania zintegrowanego rozwoju regionalnego w Polsce w kontekście koncepcji sieciowych",
booktitle = "W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju",
pages = "73-93",
year = "2013",
}
9
@inbook{UEK:2168298907,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Ryszarda Bolonek and Dariusz Firszt",
title = "The Evolution of Poland's Economic Model",
booktitle = "Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs",
pages = "181-313",
adress = "Kyiv",
publisher = "KNEU",
year = "2013",
isbn = "978-966-483-711-8",
}
10
@inbook{UEK:2168242822,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Technologie informacyjne w sektorze rynkowym Polski",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja",
pages = "147-176",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, dodr. 1",
isbn = "978-83-01-17277-0",
}
11
@article{UEK:2168233314,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Kierunki modernizacji gospodarki Polski w świetle doświadczeń wynikających z okresu kryzysu",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 24",
pages = "136-158",
adress = "",
year = "2012",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/7/16/96f680e2d6a3b5894f1605cb0055620d/11.pdf},
}
12
@book{UEK:2168246936,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Zastosowanie metody FMECA w ocenie konkurencyjności województw regionu centralnego w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-597-0",
}
13
@unpublished{UEK:2168275741,
author = "R. Bolonek",
title = "Makroekonomiczne zagrożenia dla stabilności rozwoju regionalnego Polski",
booktitle = "Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski",
pages = "80-101",
year = "2012",
}
14
@inbook{UEK:2168239346,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Technologie informacyjne w sektorze rynkowym Polski",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja",
pages = "147-175",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
isbn = "978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2",
}
15
@article{UEK:2168260180,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki wynikające z podziału terytorialnego Polski na regiony",
journal = "Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego",
number = "1-2",
pages = "59-77",
year = "2012",
url = {http://www.wz.uw.edu.pl/panel/pliki/file/usrfiles/336/05%287%29.pdf},
}
16
@article{UEK:2168222686,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Kierunki zmian w regionalnych i wojewódzkich strukturach zatrudnienia jako podłoże technologicznej modernizacji polskiej gospodarki",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 18",
pages = "431-450",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/34.pdf},
}
17
@unpublished{UEK:2168262412,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki wynikające z podziału terytorialnego Polski na regiony",
booktitle = "Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski",
pages = "82-105",
year = "2011",
}
18
@article{UEK:2168227576,
author = "Ryszarda Bolonek and Dariusz Firszt",
title = "Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce. Doświadczenia transformacji oraz perspektywy wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "867",
pages = "s. 101-123",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198501},
}
19
@article{UEK:2168218780,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Trwałość przemian strukturalnych gospodarki polskiej w kontekście teorii dualizmu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "859",
pages = "75-95",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189715},
}
20
@article{UEK:2168227572,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Stan zasobów ludzkich w Polsce a ograniczanie nierówności społeczno-gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "867",
pages = "83-100",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198497},
}
21
@article{UEK:53243,
author = "Ryszarda Bolonek and Dariusz Firszt",
title = "Polityka edukacyjna w Polsce jako element procesu inwestycji w kapitał ludzki. Aspekty ilościowe i jakościowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "839",
pages = "25-52",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170725944},
}
22
@inbook{UEK:2168336621,
author = "Ryszarda Bolonek and Dariusz Firszt",
title = "Restrukturizacìâ ekonomìki",
booktitle = "Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ",
pages = "270-289",
adress = "Kiiv",
publisher = "KNEU",
year = "2010",
isbn = "978-966-483-339-1",
}
23
@article{UEK:2165738671,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Dywergencja rozwoju regionalnego Polski jako uwarunkowanie technologicznej modernizacji gospodarki",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 16",
pages = "360-374",
year = "2010",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/29.pdf},
}
24
@inbook{UEK:2168302651,
author = "Ryszarda Bolonek and Dariusz Firszt and Michał Gabriel Woźniak",
title = "Ewolucja modelu gospodarczego w Polsce",
booktitle = "Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina",
pages = "165-288",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-2-5",
}
25
@article{UEK:50492,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Przekształcenia instytucjonalne w Polsce metodą pokonywania nierówności gospodarczych w ramach UE",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 15",
pages = "133-144",
adress = "",
year = "2009",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt15/12.pdf},
}
26
@inbook{UEK:2168236288,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Doświadczenia światowe w zakresie ograniczania nierówności gospodarczych poprzez inwestycje w kapitał ludzki",
booktitle = "Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej",
pages = "7-20",
adress = "Szczecin",
publisher = "PRINT GROUP Daniel Krzanowski",
year = "2009",
isbn = "978-83-62355-01-3",
}
27
@unpublished{UEK:2166677943,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Rozwój gospodarki Polski w kontekście zmian instytucjonalnych sektora badawczo-rozwojowego",
booktitle = "Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji ekonomicznej",
pages = "41-50",
year = "2009",
}
28
@article{UEK:50633,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Przyczyny i implikacje wzrostu bezzatrudnieniowego w Polsce w latach 1995-2005 w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 12",
pages = "257-268",
year = "2008",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/20.pdf},
}
29
@article{UEK:50395,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Dylematy pomiaru efektów zewnętrznych na przykładzie rynku dóbr i usług sieci komputerowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "786",
pages = "85-99",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162357826},
}
30
@unpublished{UEK:2164865961,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Relacje między konkurencyjnością a rozwojem gospodarki Polski w świetle ustaleń budżetu UE na lata 2007-2013",
booktitle = "Kapitał intelektualny i dyfuzja technologii w procesach konwergencji gospodarki Polski do wysokorozwiniętych krajów świata",
pages = "33-63",
year = "2008",
}
31
@article{UEK:50397,
author = "Ryszarda Bolonek and Dariusz Firszt",
title = "Przemiany strukturalne i technologiczne a sytuacja na rynku pracy w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "786",
pages = "101-122",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162357901},
}
32
@article{UEK:51043,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Charakterystyka rynku dóbr sieci komputerowej w kontekście teorii aglomeracji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "741",
pages = "69-80",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/134701177},
}
33
@inbook{UEK:2165931445,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Makroekonomiczna wartość oceny konkurencyjności w analizach czynnikowych",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "223-231",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
34
@inbook{UEK:2168250556,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "On the Necessity of Matching the Polish Economy's Supply with the Development of the Human and Intellectual Capital",
booktitle = "Quality of Labour Resources",
pages = "68-77",
adress = "Szczecin",
publisher = "PRINT GROUP Daniel Krzanowski",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-60903-49-0",
}
35
@inbook{UEK:2168254118,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "O zasadności synchronizacji podażowej strony gospodarki polskiej z rozwojem kapitału ludzkiego i intelektualnego",
booktitle = "Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce",
pages = "106-115",
adress = "Szczecin",
publisher = "PRINT GROUP Daniel Krzanowski",
year = "2007",
isbn = "978-83-60903-46-9",
}
36
@article{UEK:51045,
author = "Ryszarda Bolonek and Dariusz Firszt",
title = "Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "741",
pages = "81-102",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/134709293},
}
37
@unpublished{UEK:2168286017,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Możliwości wzrostu konkurencyjności zasobów ludzkich w Polsce poprzez ograniczanie nierówności społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych : gospodarka Polski w świetle założeń strategii lizbońskiej",
pages = "6-30",
year = "2007",
}
38
@article{UEK:2166541375,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Dualizm rozwojowy jako czynnik wzmacniający nierówności społeczne w gospodarce opartej na wiedzy",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 10",
pages = "115-127",
year = "2007",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/9.pdf},
}
39
@article{UEK:2166551078,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Nierówności rozwoju kapitału ludzkiego i intelektualnego barierą wzrostu gospodarczego Polski",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 8",
pages = "355-363",
year = "2006",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/26_bolonek.pdf},
}
40
@article{UEK:52940,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Konkurencyjność regionu na tle relacji między konkurencyjnością i konkurencją",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "707",
pages = "93-110",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/122512887},
}
41
@inbook{UEK:2166204538,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Selected Aspects of Transformation in Poland and the Ukraine",
booktitle = "Transformation Processes in Poland and Ukraine",
pages = "53-58",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Publishers",
year = "2006",
isbn = "83-7252-310-X",
}
42
@article{UEK:52941,
author = "Ryszarda Bolonek and Dariusz Firszt",
title = "Osiągnięcia w zakresie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego z perspektywy ekonomii stosowanej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "707",
pages = "5-23",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/122403500},
}
43
@inbook{UEK:51797,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Dylematy terminologii, identyfikacji i pomiaru współczesnych przemian gospodarczych",
booktitle = "Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki",
pages = "107-117",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
isbn = "83-89823-77-2",
}
44
@article{UEK:2168316037,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Modelowanie konkurencyjności regionu w oparciu o adaptację techniki analizy nieuszkadzalności systemów",
journal = "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej",
number = "60",
pages = "45-55",
year = "2006",
url = {http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2006_nr60.pdf},
}
45
@unpublished{UEK:2168326847,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Doświadczenia światowe w zakresie ograniczania nierówności społecznych poprzez inwestycje w kapitał ludzki",
booktitle = "Inwestycje w kapitał ludzki a nierówności społeczne w Polsce",
pages = "60-91",
year = "2006",
}
46
@unpublished{UEK:2168251192,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Perspektywy rozwoju kapitału ludzkiego i intelektualnego w Polsce dla potrzeb gospodarki dualnej",
booktitle = "Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce",
pages = "146-166",
year = "2005",
}
47
@article{UEK:2166562770,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Rola przewag konkurencyjnych w postaci kapitału ludzkiego i intelektualnego jako podstawa trwałego wzrostu gospodarczego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 6",
pages = "263-275",
year = "2005",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/21_Bolonek_Ryszarda.pdf},
}
48
@article{UEK:2168298419,
author = "Ryszarda Bolonek",
title = "Przebieg i bariery wdrażania innowacji organizacyjnych humanizujących pracę : (na przykładzie spółdzielczego przedsiębiorstwa przemysłu odzieżowego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 21",
pages = "101-117",
year = "1990",
issn = "",
}
49
@unpublished{UEK:2168317869,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Ryszarda Bolonek and Dariusz Firszt and Łukasz Jabłoński",
title = "Konwergencja Polski z krajami rozwiniętymi w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID