Publications of the selected author
1

Title:
Metody analizy rozkładu płac
Source:
Wybrane zagadnienia statystyki pracy : materiały do ćwiczeń / red. Paweł ULMAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 9-54
ISBN:
978-83-7252-747-9
Nr:
2168322937
chapter in textbook
See main document
2

Author:
Title:
Źródła danych i podstawowe badania statystyki pracy
Source:
Statystyka pracy : wybrane zagadnienia / red. Paweł ULMAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 9-44
ISBN:
978-83-7252-686-1
Nr:
2168294611
chapter in textbook
See main document
3

Conference:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, Svätý Jur, Słowacja, od 2012-10-23 do 2012-10-27
Title:
Sources of Earned Income of Polish Households
Source:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia / red. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2014, s. 140-161. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3831-2
Nr:
2168292999
chapter in conference materials
4

Author:
Title:
Wybrane aspekty analizy warunków życia ludności w Polsce : metody ilościowe w badaniach empirycznych
Publisher address:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014
Physical description:
138 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-298-8
Access mode:
Nr:
2168290977
monograph
5

Author:
Title:
Wybrane problemy jakości danych w badaniach budżetów gospodarstw domowych = Selected quality problems of statistical data in household budget surveys
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 54 (2013) , s. 133-150. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168274525
article
6

Title:
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania sytuacji mieszkaniowej w Polsce = Statistical Analysis of Spatial Diversity of Dwelling Conditions in Poland
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 293 (2013) , s. 51-62. - Tytuł numeru: Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168274179
article
7

Conference:
18th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, Polska, od 2011-10-25 do 2011-10-28
Title:
Spatial Differences in Poland's Housing Situation
Source:
Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / red. Józef POCIECHA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 119-142. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-612-0
Nr:
2168263298
chapter in conference materials
See main document
8

Title:
Spójność ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce : analiza statystyczna
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
217 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-237
Nr:
2168252436
doctoral dissertation
9

Author:
Title:
Kultura i wypoczynek a wydatki gospodarstw domowych w Polsce = Culture and Relaxation and Household Expenditures in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 878 (2012) , s. 91-111. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236484
article
10

Title:
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania sytuacji mieszkaniowej w Polsce = Statistical Analysis of Spatial Diversity of Dwelling Conditions in Poland
Source:
Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne : Łódź, 4-5 czerwca 2012 r. : program konferencji = Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis : Lodz, 4-5th June 2012 : Conference Program / red. Jadwiga Suchecka, Emilia Modranka - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012, s. 105-106. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-926839-4-0
Nr:
2168295521
varia
11

Title:
Earned Sources of Households' Income in Poland
Source:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts / red. Eva Sodomová - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2012, s. 21. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-80-225-3504-5
Nr:
2168295581
varia
12

Title:
Próba oceny zróżnicowania spożycia artykułów żywnościowych w Polsce na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych = Attempt of Assessment of Diversification of Food Consumption in Poland Based on the Results of Household Budget Surveys
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 253 (2011) , s. 225-237. - Tytuł numeru: Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168227498
article
13

Title:
Regional Differences in the Consumption of Food Production in Poland
Source:
Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010 / red. Natalia Kovalyk - Lviv: Lviv Academy of Commerce Publishing House, 2011, s. 172-183. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222844
chapter in conference materials
14

Title:
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych = The Economic Situation of Households Living on Unearned Sources of Income
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 847 (2011) , s. 25-46. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219522
article
15

Title:
Próba oceny zróżnicowania spożycia artykułów żywnościowych w Polsce na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych = Assessment Attempt of Food Consumption Diversification in Poland Based on the Results of Household Budget Surveys
Source:
Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne : konferencja naukowa : Łódź, 22-23 czerwca 2010 r. = Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis : Scientific Conference : Lodz, 22-23th June 2010 / red. Jadwiga Suchecka - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 64-65. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-926839-0-2
Nr:
2168295529
varia
16

Title:
Aktywność ekonomiczna ludzi starszych a budżet gospodarstwa domowego = The Economic Activity of Senior Citizens and the Household Budget
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 817 (2010) , s. 25-44. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165835182
article
17

Author:
Title:
Elementy rachunku prawdopodobieństwa
Source:
Statystyka ogólna w zadaniach / red. Michał WOŹNIAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 121-152
ISBN:
978-83-7252-474-4
Nr:
2168218552
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Materialna sfera warunków życia gospodarstw domowych na wsi = The Material Sphere of Living Conditions in Rural Households
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 817 (2010) , s. 45-58. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165870208
article
19

Title:
Income and Expenditure of Households Earning a Living from Sources of Unearned Income
Source:
Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries / red. Józef POCIECHA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 165-178 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 6)
ISBN:
978-83-7252-457-7
Nr:
51252
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Kredyty i pożyczki - ich znaczenie dla sektora bankowego i gospodarstw domowych w Polsce = Consumer Credits and Loans - their Impact on Banks' Activities and Households' Budgets in Poland
Source:
Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 85-97. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-039-7
Nr:
2166060301
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
298, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-399-0
Nr:
51822
monograph
22

Title:
Zróżnicowanie wydatków na ochronę zdrowia w grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych = The Diversity of Expenditure on Health Care in Socio-Economic Groups of Households
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 790 (2008) , s. 57-72. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50318
article
23

Author:
Title:
Sytuacja materialna gospodarstw domowych a kształtowanie się wydatków w 2006 roku
Source:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb / red. Jolanta KURKIEWICZ, Barbara PODOLEC - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 31-56. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace z Zakresu Statystyki i Demografii ; nr 1)
ISBN:
978-83-7571-036-6
Nr:
2166116819
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Title:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania sytuacji materialnej gospodarstw domowych [dokument elektroniczny]
Source:
Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy : Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego - Kraków: [b.w.], 2008. - [odczyt: 11.12.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168266870
chapter in conference materials
25

Author:
Title:
Dynamika poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2006
Source:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb / red. Jolanta KURKIEWICZ, Barbara PODOLEC - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 9-29. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace z Zakresu Statystyki i Demografii ; nr 1)
ISBN:
978-83-7571-036-6
Nr:
2166116434
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Modele regresyjne w analizie wydatków gospodarstw domowych = Regression Models in Analysis of Household Expenditure
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 790 (2008) , s. 5-25. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50316
article
27

Author:
Title:
Sytuacja materialna gospodarstw domowych w świetle badań statystycznych = Financial Situation of Households in View of Statistic Research
Source:
Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008, s. 323-337. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-029-8
Nr:
2165712483
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb
Publisher address:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008
Physical description:
160 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace z Zakresu Statystyki i Demografii ; nr 1)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7571-036-6
Nr:
2166096599
See related chapters
29

Title:
Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych : sprawozdanie z badań
Source:
Statystyka wczoraj, dziś i jutro : pierwszy Ogólnopolski Zjazd Statystyków z okazji 95-lecia PTS : materiały konferencyjne ; Wrocław, 10-12 października 2007 - Wrocław: Oddział Polskiego Towarzystwa Statystycznego, 2007, s. 47-48. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2166096571
varia
30

Title:
Kształtowanie się dochodów a poziom i struktura wydatków młodych małżeństw = Income versus Level and Structure of Young Couples Expenditure
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1163 (2007) , s. 246-261. - Tytuł numeru: Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej - Bibliogr.
Series:
(Statystyka i Ryzyko)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166522242
article
31

Title:
Z badań nad modelowaniem ekonometrycznym
Source:
Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 213-220 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-319-3
Nr:
2166174339
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Conference:
13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar "Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs", Svätý Jur, Słowacja, od 2006-11-07 do 2006-11-10
Title:
Women's Economic Activity versus Household Budget
Source:
Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006 / red. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2006, s. 55-68. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2329-5
Nr:
2165711453
chapter in conference materials
33

Title:
Economic Activity of Polish Houscholds
Source:
A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics / red. Józef POCIECHA - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 149-164 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-328-2
Nr:
2166451688
chapter in conference materials
See main document
34

Author:
Conference:
XXVII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2005-04-26 do 2005-04-29
Title:
Wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006, s. 277-294 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-306-1
Nr:
2166346863
chapter in conference materials
See main document
35

Author:
Title:
Elementy rachunku prawdopodobieństwa
Source:
Statystyka ogólna w zadaniach / red. Michał WOŹNIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 121-152
ISBN:
83-7252-202-2
Nr:
2164861247
chapter in monograph
See main document
36

Conference:
Konferencja Naukowa nt. Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku, Kraków, Polska, od 2002-06-15 do 2002-06-15
Title:
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie, 2003
Physical description:
216 s.: il.; 21 cm.
ISBN:
83-918601-0-8
Nr:
2166176304
conference materials
See related chapters
37

Conference:
XI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XVI Konferencja Taksonomiczna), Międzyzdroje, Polska, od 2002-09-10 do 2002-09-12
Title:
Analiza struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle cech społeczno-demograficznych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 1, s. 125. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353348
varia
38

Title:
Wstęp
Source:
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie, 2003, s. 5-8
ISBN:
83-918601-0-8
Nr:
2168346824
preface / summary
See main document
39

Title:
Zróżnicowanie struktury dochodów i wydatków w wyróżnionych grupach gospodarstw domowych = Income and Spendings Structure in Selected Groups of Households
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (2003) , s. 377-392. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50622
article
40

Conference:
XI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XVI Konferencja Taksonomiczna), Międzyzdroje, Polska, od 2002-09-10 do 2002-09-12
Title:
Analiza struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle cech społeczno-demograficznych = The Analysis of Households Income and Spending Structure and Their Socio-Economic Attributes
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 988 (2003) , s. 124-133. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 10)
Nr:
2168223070
article
41

Author:
Title:
Charakterystyki liczbowe rozkładu jednej cechy
Source:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 3 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 29-63
ISBN:
83-7252-113-1
Nr:
2168262006
chapter in academic script
See main document
42

Author:
Title:
Analiza kształtowania się spożycia artykułów żywnościowych w Polsce = An Analysis of Trends in the Consumption of Grocery Products in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 573 (2001) , s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168249292
article
43

Title:
Analiza kształtowania się kursów wybranych walut na rynku kantorowym = Analysis of Exchange Rate Trends for Selected Currencies on the Kantor Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 573 (2001) , s. 15-29. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168249298
article
44

Title:
Analysis of Consumer Credits of Households
Source:
Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000) / red. Viera Pacáková - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, 2001, s. 177-186 - Bibliogr.
ISBN:
80-85659-24-7
Nr:
2168258066
chapter in conference materials
45

Author:
Title:
Statystyczna ocena wpływu przemian społeczno-gospodarczych w Polsce na kształtowanie poziomu życia
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
227 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 20 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/587
Nr:
2168311323
doctoral dissertation
46

Title:
Statystyczna analiza kształtowania się kredytów konsumpcyjnych gospodarstw domowych w okresie transformacji gospodarczej w Polsce
Source:
Zarządzanie i Edukacja. - numer specjalny 1 (2001) , s. 187-202
Nr:
2168368796
article
47

Author:
Title:
Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w okresie transformacji gospodarczej w Polsce
Publisher address:
Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000
Physical description:
111, [1] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-13117-9
Nr:
2168259508
monograph
48

Author:
Title:
Estimation of Absorptive Power of the Book Market in Regional Configuration = Ocena chłonności rynku księgarskiego w układzie regionalnym
Source:
Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications : Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999) / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, s. 111-116. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-066-6
Nr:
2168268928
chapter in conference materials
See main document
49

Title:
Teoria kapitału ludzkiego a modele płac
Source:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 13-32
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248904
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Rezultaty estymacji parametrów regresyjnych modeli płac
Source:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 141-176
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248934
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Problem dyskryminacji płacowej ze względu na płeć
Source:
Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 225-264
ISBN:
83-01-12701-5
Nr:
2168248970
chapter in monograph
See main document
52

Author:
Title:
Charakterystyki liczbowe rozkładu jednej cechy
Source:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 29-63
ISBN:
83-87239-18-6
Nr:
2168262012
chapter in academic script
See main document
53

Author:
Title:
The Analysis of Household Expenditures in Poland in the Years 1990-1995
Source:
Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996) / red. Stanisław Maciej KOT - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 57-68 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-36-4
Nr:
2168290527
chapter in conference materials
See main document
54

Author:
Title:
Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych : analiza ekonometryczna = Consumer Behaviour Patterns of Households. Econometric Analysis
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1995
Physical description:
206 s.: tab.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 124)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168260094
monograph
55

Author:
Conference:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1993-04-28 do 1993-04-30
Title:
Z badań nad kształtowaniem się wydatków gospodarstw domowych w Polsce
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 75-81 - Bibliogr.
Nr:
2168274815
chapter in conference materials
See main document
56

Title:
Wieloczynnikowy model rozkładu dochodów gospodarstw domowych = Multi-Factor Model of Household Income Distribution
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 418 (1994) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254948
article
57

Author:
Title:
Charakterystyki liczbowe rozkładu jednej cechy
Source:
Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 28-60
ISBN:
83-86439-02-5
Nr:
2168261824
chapter in academic script
See main document
58

Author:
Conference:
XV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1993-04-28 do 1993-04-30
Title:
Z badań nad kształtowaniem się wydatków gospodarstw domowych w Polsce
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4, s. 358-359. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168351534
varia
59

Author:
Conference:
V Ogólnopolska Konferencja: Teoretyczne i praktyczne problemy mikroekonometrii, Świnoujście, Polska, od 1991-09-15 do 1991-09-17
Title:
Z badań nad rozkładami dochodów
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 1, s. 112. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168351028
varia
60

Title:
XI Seminarium im. Profesora Pawłowskiego (XXIX Konferencja ekonometryków, statystyków, matematyków i informatyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej) = The XI-th Pawłowski's Seminar (XXIX-th Conference of Econometricians, Statisticians, Mathematicians and Informaticians from Academies of Economics of the South Poland)
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4, s. 349-353
Nr:
2168284647
varia
61

Title:
Dynamiczne modele rozkładu dochodów gospodarstw domowych = Dynamic Models of Household Income Distribution
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 123-124. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168333427
varia
62

Title:
Model log-logistyczny w analizie dynamiki rozkładów płac = The Log-Logistic Model in the Analysis of the Dynamics of Wages Distribution
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 380 (1992) , s. 39-54. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249362
article
63

Author:
Title:
Budżety gospodarstw domowych w Polsce 1979-1991
Publisher address:
Warszawa: Fund.im.F.Eberta, 1992
Physical description:
96 s.: il.; 21 cm
Series:
(Polityka Ekonomiczna i Społeczna ; z. 15)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339377
monograph
64

Title:
Jednorodne łańcuchy Markowa w badaniach rozkładów dochodów = Homogeneous Markov Chains in the Income Distribution Analysis
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 2 (1991) , s. 165-176. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260134
article
65

Author:
Title:
Przychody netto a główne źródła dochodów gospodarstw domowych = Net Incomes and the Principal Sources of Household Incomes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 342 (1991) , s. 51-64. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251940
article
66

Author:
Title:
Wykorzystanie formalnych kryteriów sterowalności w badaniu modeli systemów ekonomicznych = Application of the Formal Controllability Criteria to Examination of Economic System Models
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 284 (1989) , s. 43-62. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168266978
article
67

Author:
Title:
O niektórych prawidłowościach w kształtowaniu się wydatków ludności = Some Regularities in the Consummer's Expenditure Budget
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 83-85. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333377
varia
68

Title:
Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988
Physical description:
261 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-08622-X
Nr:
2168245512
monograph
69

Author:
Title:
Analiza terytorialnego zróżnicowania wydatków ludności = Analysis of Territorial Differentiation of Personal Spending
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 262 (1988) , s. 35-55. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235010
article
70

Title:
Modelowanie i prognozowanie rozkładów dochodów za pomocą łańcuchów Markowa = Modelling and Prediction of Income Distribution by Means of Markov's Chains
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 173-174. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168276229
varia
71

Conference:
XXIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. V Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Koninki k. Mszany Dolnej, Polska, od 1987-04-08 do 1987-04-10
Title:
XXIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej (V Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego)
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4, s. 385-392
Nr:
2168350814
varia
72

Title:
Tests for Spatial Compactness of Clustering Results = Testowanie zawartości przestrzennej regionu
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 117-118. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318485
varia
73

Author:
Title:
Badanie stabilności i zmian rozkładów dochodów ludności = Studies of the Stability and Changes in Population Income Distribution
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 32, nr 4(310) (1987) , s. 6-8 - Bibliogr.
Nr:
2168261154
article
74

Author:
Title:
Analiza rozkładu dochodów ludności w Polsce w latach 1975-1984 = Analysis of Distribution of Personal Incomes in Poland in the Years 1975-1984
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 245 (1987) , s. 91-111. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168252342
article
75

Title:
Próba usystematyzowania miar prawdopodobieństwa = An Attempt at the Systematization of Measures of Similarity
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 203 (1985) , s. 55-71. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245814
article
76

Title:
Charakterystyki liczbowe rozkładu jednej cechy
Source:
Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 78-117 - Bibliogr.
Nr:
2168260078
chapter in academic script
See main document
77

Title:
Metody badania przestrzennej zawartości podzbiorów otrzymanych w wyniku taksonomicznego grupowania jednostek terytorialnych = Methods for Studying Spatial Compactness of Subsets Obtained as a Result of Taxonomic Grouping of Geographical Units
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 262 (1984) , s. 87-97. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych - Bibliogr.
Nr:
2168244350
article
78

Author:
Title:
Badanie terytorialnego rozmieszczenia zjawisk = Research on Territorial Allocation of Phenomena
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 27 (1984) , s. 173-181. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168272880
article
79

Author:
Title:
Próba oceny zróżnicowania wydatków na usługi w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1976-1978 = Attempt at Expenses Diversification Estimation on Services in Households in Poland in the Years 1976-1978
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 165 (1983) , s. 93-105. - Summ., rez.
Nr:
2168251784
article
80

Title:
Metody badania usług rynkowych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982
Physical description:
178,[1] s.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0264-4
Nr:
2168265050
monograph
81

Author:
Title:
Z badań nad terytorialnym zróżnicowaniem poziomu wybranej grupy usług = From the Research into the Territorial Differentiation of the Selected Group of Services Given Priority
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 138 (1981) , s. 21-43. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168228550
article
82

Title:
Ekonometryczne modele sfery usług bytowych w Polsce = Econometric Models of the Sphere of Living Services in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 138 (1981) , s. 5-20. - Summ., rez.
Nr:
2168228546
article
83

Title:
Statystyczne metody badania zgodności poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej = Statistical Methods of Investigations of the Agreement between the Demographic Development Level and the Economic Level in the Regenerated Republic of Poland
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 402-403. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333411
varia
84

Title:
Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcji
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1978
Physical description:
159, [1] s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168248758
monograph
85

Author:
Title:
Próba zastosowania metod taksonomicznych do ustalenia rejonów konsumpcyjnych w województwie krakowskim = An Attempt at the Application of Taxonomic Methods for the Separation of Consumption regions in the Kraków voivodeship
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 18 (1975) , s. 71-90. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168259772
article
86

Author:
Title:
Analiza terytorialnego zróżnicowania popytu konsumpcyjnego = The Analysis of Territorial Distinction of the Consumers' Demand
Source:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 103-117. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243930
chapter in monograph
See main document
87

Author:
Title:
Metoda Berry'ego w zastosowaniu do wyznaczenia rejonów konsumpcyjnych w województwie krakowskim = Berry's Method Applied to Designate Regions of Consumption in the Province of Cracow
Source:
Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974, s. 81-97. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 33)
Nr:
2168362450
chapter in monograph
See main document
88

Author:
Title:
Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcyjnych w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 1973
Physical description:
161 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/72
Nr:
2168305443
doctoral dissertation
89

Title:
Analiza kanoniczna jako instrument badania populacji o wielowymiarowych rozkładach normalnych = The Canonical Analysis as an Instrument of Studying the Multivariate Normal Population Distribution
Source:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 163-176. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 24)
Nr:
2168288665
chapter in monograph
See main document
90

Author:
Title:
Zastosowanie analizy probitów do badania budżetów rodzinnych = The Application of Probit Analysis in the Studies of Family Budgets
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 51 (1972) , s. 5-19. - Rez., summ.
Nr:
2168250310
article
91

Author:
Title:
Przyczynek do badania stopnia zaspokajania potrzeb = Contribution to an Investigation of the Degree of the Satisfying of Necessities
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 126-128
Nr:
2168333019
varia
92

Title:
Analiza kanoniczna i jej wykorzystanie w badaniach rozkładów wielowymiarowych
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 14/1, styczeń-czerwiec 1970, s. 149-152
Nr:
2168367522
varia
93

Title:
Studium z zakresu ustalania rejonów konsumpcyjnych w Polsce = Study on Determination of Consumption Regions in Poland
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 1 (1970) , s. 51-71. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260100
article
94

Author:
Title:
Rozkład płac pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej m. Krakowa w latach 1960-1964 = The Distribution of Wages of Workers Employed in the Socialized Economy in Kraków in the Years 1960-1964
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 38 (1969) , s. 175-198. - Summ., rez.
Nr:
2168260752
article
Unpublished documents:
1

Title:
Wynagrodzenie za prace jako składnik dochodów gospodarstw domowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
70 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
068/WZ-KS/05/2013/S/3068
Signature:
NP-1443/Magazyn
Nr:
2168289205
unpublished scientific work
2

Title:
Analiza sytuacji mieszkaniowej gospodarstw domowych w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
65 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
15/KS/5/2012/S/015
Signature:
NP-1395/Magazyn
Nr:
2168268894
unpublished scientific work
3

Title:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania spożycia artykułów żywnościowych w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011
Physical description:
44 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
164/KS/5/2011/S/643
Signature:
NP-1349/Magazyn
Nr:
2168260604
unpublished scientific work
4

Title:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Modelowanie rozkładu dochodów gospodarstw domowych w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
56 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
33/KS/1/2010/S/546
Signature:
NP-1133/Magazyn
Nr:
2168282535
unpublished scientific work
5

Title:
Analiza budżetów wiejskich gospodarstw domowych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
[55] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1293/Magazyn
Nr:
2168221540
unpublished scientific work
6

Title:
Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych : ujęcie dynamiczne. [Cz. 3]
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
59 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
53/KS/2/07/S/414
Signature:
NP-1081/[3]/Magazyn
Nr:
2164934436
unpublished scientific work
7

Title:
Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych : aspekt przestrzenny. [Cz. 2]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
84 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Praca stanowi drugą część tematu badawczego pt. Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych (85/KS/7/2005/S/257), Bibliogr.
Research program:
80/KS/2/2006/S/340
Signature:
NP-1081/[2]/Magazyn
Nr:
2166571681
unpublished scientific work
8

Title:
Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych. [Cz. 1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
119 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
85/KS/7/2005/S/257
Signature:
NP-1081/[1]/Magazyn
Nr:
2166207342
unpublished scientific work
9

Author:
Barbara Podolec , Paweł Ulman , Agnieszka Walicka , Marcin Salamaga
Title:
Metody statystyczne w analizie wydatków gospodarstw domowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
170 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
74/KS/7/2004/S/184
Signature:
NP-961/Magazyn
Nr:
2168274203
unpublished scientific work
10

Title:
Metodologiczne aspekty analizy struktury gospodarstw domowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
85 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
71/KS/4/2003/S/077
Signature:
NP-907/Magazyn
Nr:
2168274199
unpublished scientific work
11

Title:
Metody statystyczne w analizie warunków życia gospodarstw domowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
67 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
68/KS/7/2002/S
Signature:
NP-875/Magazyn
Nr:
2168274197
unpublished scientific work
12

Title:
Statystyczna analiza kształtowania się budżetów domowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
91 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
72/KS/7/2001/S
Signature:
NP-789/Magazyn
Nr:
2168274193
unpublished scientific work
13

Title:
Zmiany strukturalne gospodarki a decyzje rynkowe konsumentów
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
78 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
70/KS/3/99/S
Signature:
NP-636/Magazyn
Nr:
2168259194
unpublished scientific work
14

Author:
Title:
Budżety gospodarstw domowych w okresie transformacji gospodarczej w Polsce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
89 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
75/KS/6/98/S
Signature:
NP-543/Magazyn
Nr:
2168258230
unpublished scientific work
15

Title:
Analiza kształtowania się kursów wybranych walut
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
73 k.: il.; 30 cm
Research program:
78/kS/2/97/S
Signature:
NP-494/Magazyn
Nr:
2168258818
unpublished scientific work
16

Title:
Statystyczna analiza zachowań konsumpcyjnych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
49 k.: il.; 30 cm
Research program:
67/KS/6/95/S
Signature:
NP-336/Magazyn
Nr:
2168251722
unpublished scientific work
17

Title:
Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów i poziomu dobrobytu ludności. [Etap 2]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
56, [2] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-119/[2]/Magazyn
Nr:
2168251644
unpublished scientific work
18

Author:
Title:
Dochody i wydatki ludności w świetle badań budżetów gospodarstw domowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
79, [1] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
1 1316 91 02
Signature:
NP-276/Magazyn
Nr:
2168252214
unpublished scientific work
19

Title:
Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów. [Etap 1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
45, [2] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-119/[1]/Magazyn
Nr:
2168251642
unpublished scientific work
1
Metody analizy rozkładu płac / Barbara Podolec, Paweł ULMAN, Agnieszka WAŁĘGA // W: Wybrane zagadnienia statystyki pracy : materiały do ćwiczeń / red. Paweł ULMAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 9-54. - ISBN 978-83-7252-747-9
2
Źródła danych i podstawowe badania statystyki pracy / Barbara PODOLEC // W: Statystyka pracy : wybrane zagadnienia / red. Paweł ULMAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 9-44. - ISBN 978-83-7252-686-1
3
Sources of Earned Income of Polish Households / Barbara PODOLEC, Paweł ULMAN, Agnieszka WAŁĘGA // W: Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2014. - S. 140-161. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3831-2
4
Wybrane aspekty analizy warunków życia ludności w Polsce : metody ilościowe w badaniach empirycznych / Barbara Podolec. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2014. - 138 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-298-8
5
Wybrane problemy jakości danych w badaniach budżetów gospodarstw domowych = Selected quality problems of statistical data in household budget surveys / Barbara PODOLEC // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Jacek OSIEWALSKI]. - vol. 54 (2013), s. 133-150. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101964/edition/87978/content. - ISSN 0071-674X
6
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania sytuacji mieszkaniowej w Polsce = Statistical Analysis of Spatial Diversity of Dwelling Conditions in Poland / Barbara PODOLEC, Paweł ULMAN, Agnieszka WAŁĘGA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 293 (2013), s. 51-62. - Summ.. - Tytuł numeru: Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/10540/04-podolec.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 0208-6018
7
Spatial Differences in Poland's Housing Situation / Barbara PODOLEC, PAWEŁ ULMAN, Agnieszka WAŁĘGA // W: Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 119-142. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-612-0
8
Spójność ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce : analiza statystyczna / Agnieszka WAŁĘGA ; Promotor: Barbara PODOLEC. - Kraków, 2012. - 217 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002688
9
Kultura i wypoczynek a wydatki gospodarstw domowych w Polsce = Culture and Relaxation and Household Expenditures in Poland / Barbara PODOLEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 878 (2012), s. 91-111. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
10
Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania sytuacji mieszkaniowej w Polsce = Statistical Analysis of Spatial Diversity of Dwelling Conditions in Poland / Barbara PODOLEC, Paweł ULMAN, Agnieszka WAŁĘGA // W: Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne : Łódź, 4-5 czerwca 2012 r. : program konferencji = Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis : Lodz, 4-5th June 2012 : Conference Program / red. Jadwiga Suchecka, Emilia Modranka. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012. - S. 105-106. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-926839-4-0
11
Earned Sources of Households' Income in Poland / Barbara PODOLEC, Paweł ULMAN, Agnieszka WAŁĘGA // W: Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts / ed. Eva Sodomová. - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2012. - S. 21. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-80-225-3504-5
12
Próba oceny zróżnicowania spożycia artykułów żywnościowych w Polsce na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych = Attempt of Assessment of Diversification of Food Consumption in Poland Based on the Results of Household Budget Surveys / Barbara PODOLEC, Paweł ULMAN, Agnieszka WAŁĘGA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 253 (2011), s. 225-237. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
13
Regional Differences in the Consumption of Food Production in Poland / Barbara PODOLEC, Paweł ULMAN, Agnieszka WAŁĘGA // W: Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010 / red. Natalia Kovalyk . - Lviv: Lviv Academy of Commerce Publishing House, 2011. - S. 172-183. - Summ. - Bibliogr.
14
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych = The Economic Situation of Households Living on Unearned Sources of Income / Barbara PODOLEC, Agnieszka WAŁĘGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 847 (2011), s. 25-46. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189291. - ISSN 1898-6447
15
Próba oceny zróżnicowania spożycia artykułów żywnościowych w Polsce na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych = Assessment Attempt of Food Consumption Diversification in Poland Based on the Results of Household Budget Surveys / Barbara PODOLEC, Paweł ULMAN, Agnieszka WAŁĘGA // W: Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne : konferencja naukowa : Łódź, 22-23 czerwca 2010 r. = Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis : Scientific Conference : Lodz, 22-23th June 2010 / red. Jadwiga Suchecka. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010. - S. 64-65. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-926839-0-2
16
Aktywność ekonomiczna ludzi starszych a budżet gospodarstwa domowego = The Economic Activity of Senior Citizens and the Household Budget / Barbara PODOLEC, Paweł ULMAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 817 (2010), s. 25-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50025. - ISSN 1898-6447
17
Elementy rachunku prawdopodobieństwa / Barbara PODOLEC // W: Statystyka ogólna w zadaniach / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 121-152. - ISBN 978-83-7252-474-4
18
Materialna sfera warunków życia gospodarstw domowych na wsi = The Material Sphere of Living Conditions in Rural Households / Barbara PODOLEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 817 (2010), s. 45-58. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50023. - ISSN 1898-6447
19
Income and Expenditure of Households Earning a Living from Sources of Unearned Income / Barbara PODOLEC, Paweł ULMAN, Agnieszka WAŁĘGA // W: Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 6). - S. 165-178. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-457-7
20
Kredyty i pożyczki - ich znaczenie dla sektora bankowego i gospodarstw domowych w Polsce = Consumer Credits and Loans - their Impact on Banks' Activities and Households' Budgets in Poland / Barbara PODOLEC, Katarzyna KOCHANIAK // W: Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - S. 85-97. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-039-7
21
Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych / Barbara PODOLEC, Paweł ULMAN, Agnieszka WAŁĘGA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 298, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-399-0
22
Zróżnicowanie wydatków na ochronę zdrowia w grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych = The Diversity of Expenditure on Health Care in Socio-Economic Groups of Households / Barbara PODOLEC, Agnieszka WAŁĘGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 790 (2008), s. 57-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162612655. - ISSN 1898-6447
23
Sytuacja materialna gospodarstw domowych a kształtowanie się wydatków w 2006 roku / Barbara PODOLEC // W: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb / red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ, Barbara PODOLEC. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - (Prace z Zakresu Statystyki i Demografii ; nr 1). - S. 31-56. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-036-6
24
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania sytuacji materialnej gospodarstw domowych [Dokument elektroniczny] / Barbara PODOLEC // W: Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy : Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego. - Kraków: [b.w.], 2008. - 15 ekranów. - [odczyt: 11.12.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Spoleczno-ekonomiczne_uwarunk_sytuacji_mater_gosp_dom.pdf
25
Dynamika poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2006 / Barbara PODOLEC // W: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb / red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ, Barbara PODOLEC. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - (Prace z Zakresu Statystyki i Demografii ; nr 1). - S. 9-29. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-036-6
26
Modele regresyjne w analizie wydatków gospodarstw domowych = Regression Models in Analysis of Household Expenditure / Barbara PODOLEC, Paweł ULMAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 790 (2008), s. 5-25. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162611869. - ISSN 1898-6447
27
Sytuacja materialna gospodarstw domowych w świetle badań statystycznych = Financial Situation of Households in View of Statistic Research / Barbara PODOLEC // W: Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. - S. 323-337. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-029-8
28
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb / red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ, Barbara PODOLEC. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - 160 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (Prace z Zakresu Statystyki i Demografii ; nr 1). - ISBN 978-83-7571-036-6
29
Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych : sprawozdanie z badań / Barbara PODOLEC, Paweł ULMAN, Agnieszka WAŁĘGA // W: Statystyka wczoraj, dziś i jutro : pierwszy Ogólnopolski Zjazd Statystyków z okazji 95-lecia PTS : materiały konferencyjne ; Wrocław, 10-12 października 2007. - Wrocław: Oddział Polskiego Towarzystwa Statystycznego, 2007. - S. 47-48. - Dostępne tylko streszczenie
30
Kształtowanie się dochodów a poziom i struktura wydatków młodych małżeństw = Income versus Level and Structure of Young Couples Expenditure / Barbara PODOLEC, Paweł ULMAN, Agnieszka WAŁĘGA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Statystyka i Ryzyko). - nr 1163 (2007), s. 246-261. - Summ.. - Tytuł numeru: Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
31
Z badań nad modelowaniem ekonometrycznym / Barbara PODOLEC, Michał WOŹNIAK // W: Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 213-220. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-319-3
32
Women's Economic Activity versus Household Budget / Barbara PODOLEC // W: Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006 / ed. Eva Sodomová. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2006. - S. 55-68. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2329-5
33
Economic Activity of Polish Houscholds / Barbara PODOLEC, Paweł ULMAN, Agnieszka WAŁĘGA // W: A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006. - S. 149-164. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-328-2
34
Wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia / Barbara PODOLEC // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006. - S. 277-294. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-306-1
35
Elementy rachunku prawdopodobieństwa / Barbara PODOLEC // W: Statystyka ogólna w zadaniach / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 121-152. - ISBN 83-7252-202-2
36
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC. - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie, 2003. - 216 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-918601-0-8
37
Analiza struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle cech społeczno-demograficznych / Barbara PODOLEC, Michał WOŹNIAK, Kazimierz Zając // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 1 (2003), s. 125. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
38
Wstęp / Barbara PODOLEC, Adam SZAŁKOWSKI // W: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC. - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie, 2003. - S. 5-8. - ISBN 83-918601-0-8
39
Zróżnicowanie struktury dochodów i wydatków w wyróżnionych grupach gospodarstw domowych = Income and Spendings Structure in Selected Groups of Households / Barbara PODOLEC, Michał WOŹNIAK, Kazimierz Zając // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (2003), s. 377-392. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-5084
40
Analiza struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle cech społeczno-demograficznych = The Analysis of Households Income and Spending Structure and Their Socio-Economic Attributes / Barbara PODOLEC, Michał WOŹNIAK, Kazimierz Zając // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 10). - nr 988 (2003), s. 124-133. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
41
Charakterystyki liczbowe rozkładu jednej cechy / Barbara PODOLEC // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 3 popr. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 29-63. - ISBN 83-7252-113-1
42
Analiza kształtowania się spożycia artykułów żywnościowych w Polsce = An Analysis of Trends in the Consumption of Grocery Products in Poland / Barbara PODOLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 573 (2001), s. 5-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11643. - ISSN 0208-7944
43
Analiza kształtowania się kursów wybranych walut na rynku kantorowym = Analysis of Exchange Rate Trends for Selected Currencies on the Kantor Market / Sabina DENKOWSKA, Barbara PODOLEC, Kinga SZYMANOWICZ, Michał WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 573 (2001), s. 15-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11641. - ISSN 0208-7944
44
Analysis of Consumer Credits of Households / Katarzyna KOCHANIAK, Barbara PODOLEC // W: Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000) / ed. Viera Pacáková. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, 2001. - S. 177-186. - Bibliogr. - ISBN 80-85659-24-7
45
Statystyczna ocena wpływu przemian społeczno-gospodarczych w Polsce na kształtowanie poziomu życia / Dariusz PUT ; Promotor: Barbara PODOLEC. - Kraków, 2001. - 227 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 20 k. - Bibliogr.
46
Statystyczna analiza kształtowania się kredytów konsumpcyjnych gospodarstw domowych w okresie transformacji gospodarczej w Polsce / Katarzyna KOCHANIAK, Barbara PODOLEC // Zarządzanie i Edukacja. - numer specjalny 1 (2001), s. 187-202. - ISSN 1428-474X
47
Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w okresie transformacji gospodarczej w Polsce / Barbara PODOLEC. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - 111, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-13117-9
48
Estimation of Absorptive Power of the Book Market in Regional Configuration = Ocena chłonności rynku księgarskiego w układzie regionalnym / Barbara PODOLEC // W: Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications : Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999) / [ed. by Jolanta KURKIEWICZ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - S. 111-116. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-066-6
49
Teoria kapitału ludzkiego a modele płac / Barbara PODOLEC, Jan TATAR // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 13-32. - ISBN 83-01-12701-5
50
Rezultaty estymacji parametrów regresyjnych modeli płac / Jolanta KURKIEWICZ, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 141-176. - ISBN 83-01-12701-5
51
Problem dyskryminacji płacowej ze względu na płeć / Stanisław Maciej KOT, Barbara PODOLEC, Paweł ULMAN // W: Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji / red. Stanisław Maciej KOT. - Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 225-264. - ISBN 83-01-12701-5
52
Charakterystyki liczbowe rozkładu jednej cechy / Barbara PODOLEC // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 29-63. - ISBN 83-87239-18-6
53
The Analysis of Household Expenditures in Poland in the Years 1990-1995 / Barbara PODOLEC // W: Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996) / [ed. by Stanisław Maciej KOT]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 57-68. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-36-4
54
Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych : analiza ekonometryczna = Consumer Behaviour Patterns of Households. Econometric Analysis / Barbara PODOLEC. - Kraków: [s.n.], 1995. - 206 s. : tab. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 124)
55
Z badań nad kształtowaniem się wydatków gospodarstw domowych w Polsce / Barbara PODOLEC // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 75-81. - Bibliogr.
56
Wieloczynnikowy model rozkładu dochodów gospodarstw domowych = Multi-Factor Model of Household Income Distribution / Stanisław Maciej KOT, Barbara PODOLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 418 (1994), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
57
Charakterystyki liczbowe rozkładu jednej cechy / Barbara PODOLEC // W: Statystyka ogólna / red. Michał WOŹNIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 28-60. - ISBN 83-86439-02-5
58
Z badań nad kształtowaniem się wydatków gospodarstw domowych w Polsce / Barbara PODOLEC // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4 (1993), s. 358-359. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
59
Z badań nad rozkładami dochodów / Barbara PODOLEC // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 1 (1993), s. 112. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
60
XI Seminarium im. Profesora Pawłowskiego (XXIX Konferencja ekonometryków, statystyków, matematyków i informatyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej) = The XI-th Pawłowski's Seminar (XXIX-th Conference of Econometricians, Statisticians, Mathematicians and Informaticians from Academies of Economics of the South Poland) / Barbara PODOLEC, Kinga SZYMANOWICZ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4 (1993), s. 349-353. - ISSN 0033-2372
61
Dynamiczne modele rozkładu dochodów gospodarstw domowych = Dynamic Models of Household Income Distribution / Stanisław M. KOT, Barbara PODOLEC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991 (1993), s. 123-124. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
62
Model log-logistyczny w analizie dynamiki rozkładów płac = The Log-Logistic Model in the Analysis of the Dynamics of Wages Distribution / Stanisław Maciej KOT, Barbara PODOLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 380 (1992), s. 39-54. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
63
Budżety gospodarstw domowych w Polsce 1979-1991 / Barbara PODOLEC. - Warszawa: Fund.im.F.Eberta, 1992. - 96 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Polityka Ekonomiczna i Społeczna ; z. 15)
64
Jednorodne łańcuchy Markowa w badaniach rozkładów dochodów = Homogeneous Markov Chains in the Income Distribution Analysis / Stanisław Maciej KOT, Barbara PODOLEC // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 2 (1991), s. 165-176. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
65
Przychody netto a główne źródła dochodów gospodarstw domowych = Net Incomes and the Principal Sources of Household Incomes / Barbara PODOLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 342 (1991), s. 51-64. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
66
Wykorzystanie formalnych kryteriów sterowalności w badaniu modeli systemów ekonomicznych = Application of the Formal Controllability Criteria to Examination of Economic System Models / Anna LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 284 (1989), s. 43-62. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
67
O niektórych prawidłowościach w kształtowaniu się wydatków ludności = Some Regularities in the Consummer's Expenditure Budget / Barbara PODOLEC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 83-85. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
68
Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych / Józef POCIECHA, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 261 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-08622-X
69
Analiza terytorialnego zróżnicowania wydatków ludności = Analysis of Territorial Differentiation of Personal Spending / Barbara PODOLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 262 (1988), s. 35-55. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
70
Modelowanie i prognozowanie rozkładów dochodów za pomocą łańcuchów Markowa = Modelling and Prediction of Income Distribution by Means of Markov's Chains / Stanisław M. KOT, Barbara PODOLEC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 173-174. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
71
XXIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej (V Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego) / Barbara PODOLEC, Kinga SZYMANOWICZ // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987), s. 385-392. - ISSN 0033-2372
72
Tests for Spatial Compactness of Clustering Results = Testowanie zawartości przestrzennej regionu / Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 117-118. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
73
Badanie stabilności i zmian rozkładów dochodów ludności = Studies of the Stability and Changes in Population Income Distribution / Barbara PODOLEC // Wiadomości Statystyczne. - R. 32, nr 4(310) (1987), s. 6-8. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
74
Analiza rozkładu dochodów ludności w Polsce w latach 1975-1984 = Analysis of Distribution of Personal Incomes in Poland in the Years 1975-1984 / Barbara PODOLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 245 (1987), s. 91-111. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
75
Próba usystematyzowania miar prawdopodobieństwa = An Attempt at the Systematization of Measures of Similarity / Barbara PODOLEC, Kinga SZYMANOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 203 (1985), s. 55-71. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
76
Charakterystyki liczbowe rozkładu jednej cechy / Jan PAMUŁA, Barbara PODOLEC // W: Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 78-117. - Bibliogr.
77
Metody badania przestrzennej zawartości podzbiorów otrzymanych w wyniku taksonomicznego grupowania jednostek terytorialnych = Methods for Studying Spatial Compactness of Subsets Obtained as a Result of Taxonomic Grouping of Geographical Units / Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 262 (1984), s. 87-97. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
78
Badanie terytorialnego rozmieszczenia zjawisk = Research on Territorial Allocation of Phenomena / Barbara PODOLEC // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984), s. 173-181. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
79
Próba oceny zróżnicowania wydatków na usługi w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1976-1978 = Attempt at Expenses Diversification Estimation on Services in Households in Poland in the Years 1976-1978 / Barbara PODOLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 165 (1983), s. 93-105. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
80
Metody badania usług rynkowych / red. Kazimierz ZAJĄC ; [zespół autorów: Henryk BARANEK, Krystyna BARANEK, Jolanta KURKIEWICZ, Jan PAMUŁA, Józef POCIECHA, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - 178,[1] s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0264-4
81
Z badań nad terytorialnym zróżnicowaniem poziomu wybranej grupy usług = From the Research into the Territorial Differentiation of the Selected Group of Services Given Priority / Barbara PODOLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 138 (1981), s. 21-43. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
82
Ekonometryczne modele sfery usług bytowych w Polsce = Econometric Models of the Sphere of Living Services in Poland / Kazimierz ZAJĄC, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Jan PAMUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 138 (1981), s. 5-20. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
83
Statystyczne metody badania zgodności poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej = Statistical Methods of Investigations of the Agreement between the Demographic Development Level and the Economic Level in the Regenerated Republic of Poland / Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/2, lipiec-grudzień 1978 (1980), s. 402-403. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
84
Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcji / Barbara PODOLEC, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1978. - 159, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
85
Próba zastosowania metod taksonomicznych do ustalenia rejonów konsumpcyjnych w województwie krakowskim = An Attempt at the Application of Taxonomic Methods for the Separation of Consumption regions in the Kraków voivodeship / Barbara PODOLEC // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 18 (1975), s. 71-90. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
86
Analiza terytorialnego zróżnicowania popytu konsumpcyjnego = The Analysis of Territorial Distinction of the Consumers' Demand / Barbara PODOLEC // W: Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 38). - S. 103-117. - Summ. - Bibliogr.
87
Metoda Berry'ego w zastosowaniu do wyznaczenia rejonów konsumpcyjnych w województwie krakowskim = Berry's Method Applied to Designate Regions of Consumption in the Province of Cracow / Barbara PODOLEC // W: Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 33). - S. 81-97. - Summ., rez. - Bibliogr.
88
Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcyjnych w Polsce / Barbara PODOLEC ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1973. - 161 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
89
Analiza kanoniczna jako instrument badania populacji o wielowymiarowych rozkładach normalnych = The Canonical Analysis as an Instrument of Studying the Multivariate Normal Population Distribution / Henryk BARANEK, Barbara PODOLEC, Michał WOŹNIAK // W: Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 24). - S. 163-176. - Summ., rez. - Bibliogr.
90
Zastosowanie analizy probitów do badania budżetów rodzinnych = The Application of Probit Analysis in the Studies of Family Budgets / Barbara PODOLEC // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972), s. 5-19. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
91
Przyczynek do badania stopnia zaspokajania potrzeb = Contribution to an Investigation of the Degree of the Satisfying of Necessities / Barbara PODOLEC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971 (1972), s. 126-128. - ISSN 0079-354X
92
Analiza kanoniczna i jej wykorzystanie w badaniach rozkładów wielowymiarowych / Henryk BARANEK, Barbara PODOLEC, Michał WOŹNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 14/1, styczeń-czerwiec 1970 (1971), s. 149-152. - ISSN 0079-354X
93
Studium z zakresu ustalania rejonów konsumpcyjnych w Polsce = Study on Determination of Consumption Regions in Poland / Barbara PODOLEC, Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 1 (1970), s. 51-71. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
94
Rozkład płac pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej m. Krakowa w latach 1960-1964 = The Distribution of Wages of Workers Employed in the Socialized Economy in Kraków in the Years 1960-1964 / Barbara PODOLEC // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek KOPEĆ]. - nr 38 (1969), s. 175-198. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
95
Wynagrodzenie za prace jako składnik dochodów gospodarstw domowych / kier. tematu: Barbara PODOLEC ; członkowie zespołu: Paweł ULMAN, Agnieszka WAŁĘGA, Małgorzata ĆWIEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 70 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
96
Analiza sytuacji mieszkaniowej gospodarstw domowych w Polsce / kierownik tematu: Barbara PODOLEC ; członkowie zespołu: Paweł ULMAN, Agnieszka WAŁĘGA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 65 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
97
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania spożycia artykułów żywnościowych w Polsce / kier. Barbara PODOLEC ; Paweł ULMAN, Agnieszka WAŁĘGA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2011. - 44 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
98
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Modelowanie rozkładu dochodów gospodarstw domowych w Polsce / [kier. tematu: Józef POCIECHA] ; zespół: Barbara PODOLEC, Paweł ULMAN, Agnieszka WAŁĘGA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 56 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
99
Analiza budżetów wiejskich gospodarstw domowych / zespół: Barbara PODOLEC, Paweł ULMAN, Agnieszka WAŁĘGA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - [55] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
100
Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych : ujęcie dynamiczne. [Cz. 3] / temat badawczy realizowany przez zespół: Barbara PODOLEC, Paweł ULMAN, Agnieszka WAŁĘGA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 59 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
101
Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych : aspekt przestrzenny. [Cz. 2] / kierownik tematu: Barbara PODOLEC ; Paweł ULMAN, Agnieszka WAŁĘGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 84 s. : il. ; 30 cm. - Praca stanowi drugą część tematu badawczego pt. Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych (85/KS/7/2005/S/257). - Bibliogr.
102
Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych. [Cz. 1] / zespół: Barbara PODOLEC (kierownik tematu), Paweł ULMAN, Agnieszka WAŁĘGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 119 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
103
Metody statystyczne w analizie wydatków gospodarstw domowych / kier. tematu: Barbara PODOLEC ; zespół: Paweł ULMAN, Agata NIEMCZYK, Agnieszka Walicka, Marcin SALAMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 170 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
104
Metodologiczne aspekty analizy struktury gospodarstw domowych / kier. tematu: Barbara PODOLEC ; zespół: Agnieszka Pasztyła, Marcin SALAMAGA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 85 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
105
Metody statystyczne w analizie warunków życia gospodarstw domowych / kier. tematu: Barbara PODOLEC ; zespół: Barbara PODOLEC, Michał WOŹNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 67 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
106
Statystyczna analiza kształtowania się budżetów domowych / kier. tematu: Barbara PODOLEC ; zespół: Michał WOŹNIAK, Kazimierz Zając, Dariusz PUT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 91 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
107
Zmiany strukturalne gospodarki a decyzje rynkowe konsumentów / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół: Kazimierz ZAJĄC, Barbara PODOLEC, Kinga SZYMANOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 78 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
108
Budżety gospodarstw domowych w okresie transformacji gospodarczej w Polsce / Barbara PODOLEC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 89 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
109
Analiza kształtowania się kursów wybranych walut / kier. tematu: Michał WOŹNIAK ; zespół: Barbara PODOLEC, Kinga SZYMANOWICZ, Sabina DENKOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 73 k. : il. ; 30 cm
110
Statystyczna analiza zachowań konsumpcyjnych / kier. tematu: Barbara PODOLEC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 49 k. : il. ; 30 cm
111
Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów i poziomu dobrobytu ludności. [Etap 2] / kier. tematu: Kazimierz ZAJĄC ; członkowie zesp.: Stanisław KOT, Barbara PODOLEC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 56, [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
112
Dochody i wydatki ludności w świetle badań budżetów gospodarstw domowych / Barbara PODOLEC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 79, [1] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
113
Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów. [Etap 1] / kier. tematu: Kazimierz ZAJĄC ; członkowie zesp.: Stanisław M. KOT, Barbara PODOLEC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 45, [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Podolec B., Ulman P., Wałęga A., (2018), Metody analizy rozkładu płac. [W:] ULMAN P. (red.), Wybrane zagadnienia statystyki pracy : materiały do ćwiczeń, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-54.
2
Podolec B., (2015), Źródła danych i podstawowe badania statystyki pracy. [W:] ULMAN P. (red.), Statystyka pracy : wybrane zagadnienia, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-44.
3
Podolec B., Ulman P., Wałęga A., (2014), Sources of Earned Income of Polish Households. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, s. 140-161.
4
Podolec B., (2014), Wybrane aspekty analizy warunków życia ludności w Polsce: metody ilościowe w badaniach empirycznych, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 138 s.
5
Podolec B., (2013), Wybrane problemy jakości danych w badaniach budżetów gospodarstw domowych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 54, s. 133-150; https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101964/edition/87978/content
6
Podolec B., Ulman P., Wałęga A., (2013), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania sytuacji mieszkaniowej w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 293, s. 51-62; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/10540/04-podolec.pdf?sequence=1&isAllowed=y
7
Podolec B., Ulman P., Wałęga A., (2013), Spatial Differences in Poland's Housing Situation. [W:] Pociecha J. (red.), Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 119-142.
8
Wałęga A., (2012), Spójność ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce: analiza statystyczna, Prom. Podolec B., Kraków : , 217 k.
9
Podolec B., (2012), Kultura i wypoczynek a wydatki gospodarstw domowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 878, s. 91-111.
10
Podolec B., Ulman P., Wałęga A., (2012), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania sytuacji mieszkaniowej w Polsce. [W:] Suchecka J., Modranka E. (red.), Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne : Łódź, 4-5 czerwca 2012 r. : program konferencji, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 105-106.
11
Podolec B., Ulman P., Wałęga A., (2012), Earned Sources of Households\' Income in Poland. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts, Bratislava : Vydavatel\'stvo Ekonóm, s. 21.
12
Podolec B., Ulman P., Wałęga A., (2011), Próba oceny zróżnicowania spożycia artykułów żywnościowych w Polsce na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 253, s. 225-237.
13
Podolec B., Ulman P., Wałęga A., (2011), Regional Differences in the Consumption of Food Production in Poland. [W:] Kovalyk N. (red.), Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010, Lviv : Lviv Academy of Commerce Publishing House, s. 172-183.
14
Podolec B., Wałęga A., (2011), Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 847, s. 25-46; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189291
15
Podolec B., Ulman P., Wałęga A., (2010), Próba oceny zróżnicowania spożycia artykułów żywnościowych w Polsce na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych. [W:] Suchecka J. (red.), Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne : konferencja naukowa : Łódź, 22-23 czerwca 2010 r, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 64-65.
16
Podolec B., Ulman P., (2010), Aktywność ekonomiczna ludzi starszych a budżet gospodarstwa domowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 817, s. 25-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/50025
17
Podolec B., (2010), Elementy rachunku prawdopodobieństwa. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna w zadaniach, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 121-152.
18
Podolec B., (2010), Materialna sfera warunków życia gospodarstw domowych na wsi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 817, s. 45-58; https://bazekon.uek.krakow.pl/50023
19
Podolec B., Ulman P., Wałęga A., (2009), Income and Expenditure of Households Earning a Living from Sources of Unearned Income. [W:] Pociecha J. (red.), Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 6), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 165-178.
20
Podolec B., Kochaniak K., (2009), Kredyty i pożyczki - ich znaczenie dla sektora bankowego i gospodarstw domowych w Polsce. [W:] Fatuła D. (red.), Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 85-97.
21
Podolec B., Ulman P., Wałęga A., (2008), Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 298, [1] s.
22
Podolec B., Wałęga A., (2008), Zróżnicowanie wydatków na ochronę zdrowia w grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 790, s. 57-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/162612655
23
Podolec B., (2008), Sytuacja materialna gospodarstw domowych a kształtowanie się wydatków w 2006 roku. [W:] Kurkiewicz J., Podolec B. (red.), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 31-56.
24
Podolec B., (2008), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania sytuacji materialnej gospodarstw domowych. [W:] Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy: Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego, Kraków : [b.w.]
25
Podolec B., (2008), Dynamika poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2006. [W:] Kurkiewicz J., Podolec B. (red.), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 9-29.
26
Podolec B., Ulman P., (2008), Modele regresyjne w analizie wydatków gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 790, s. 5-25; https://bazekon.uek.krakow.pl/162611869
27
Podolec B., (2008), Sytuacja materialna gospodarstw domowych w świetle badań statystycznych. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 323-337.
28
Kurkiewicz J., Podolec B. (red.), (2008), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 160 s.
29
Podolec B., Ulman P., Wałęga A., (2007), Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych : sprawozdanie z badań. [W:] Statystyka wczoraj, dziś i jutro : pierwszy Ogólnopolski Zjazd Statystyków z okazji 95-lecia PTS : materiały konferencyjne ; Wrocław, 10-12 października 2007, Wrocław : Oddział Polskiego Towarzystwa Statystycznego, s. 47-48.
30
Podolec B., Ulman P., Wałęga A., (2007), Kształtowanie się dochodów a poziom i struktura wydatków młodych małżeństw, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1163, s. 246-261.
31
Podolec B., Woźniak M., (2006), Z badań nad modelowaniem ekonometrycznym. [W:] Smaga E. (red.), Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 213-220.
32
Podolec B., (2006), Women's Economic Activity versus Household Budget. [W:] Sodomová E. (red.), Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006, Bratislava : University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, s. 55-68.
33
Podolec B., Ulman P., Wałęga A., (2006), Economic Activity of Polish Houscholds. [W:] Pociecha J. (red.), A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 149-164.
34
Podolec B., (2006), Wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 277-294.
35
Podolec B., (2004), Elementy rachunku prawdopodobieństwa. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna w zadaniach, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 121-152.
36
Podolec B. (red.), (2003), Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku: materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002), Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie, 216 s.
37
Podolec B., Woźniak M., Zając K., (2003), Analiza struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle cech społeczno-demograficznych, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 1, s. 125.
38
Podolec B., Szałkowski A., (2003), Wstęp. [W:] Podolec B. (red.), Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002), Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie, s. 5-8.
39
Podolec B., Woźniak M., Zając K., (2003), Zróżnicowanie struktury dochodów i wydatków w wyróżnionych grupach gospodarstw domowych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1, s. 377-392.
40
Podolec B., Woźniak M., Zając K., (2003), Analiza struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle cech społeczno-demograficznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 988, s. 124-133.
41
Podolec B., (2002), Charakterystyki liczbowe rozkładu jednej cechy. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 29-63.
42
Podolec B., (2001), Analiza kształtowania się spożycia artykułów żywnościowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 573, s. 5-14; https://bazekon.uek.krakow.pl/11643
43
Denkowska S., Podolec B., Szymanowicz K., Woźniak M., (2001), Analiza kształtowania się kursów wybranych walut na rynku kantorowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 573, s. 15-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/11641
44
Kochaniak K., Podolec B., (2001), Analysis of Consumer Credits of Households. [W:] Pacáková V. (red.), Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000), Bratislava : University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, s. 177-186.
45
Put D., (2001), Statystyczna ocena wpływu przemian społeczno-gospodarczych w Polsce na kształtowanie poziomu życia, Prom. Podolec B., Kraków : , 227 k.
46
Kochaniak K., Podolec B., (2001), Statystyczna analiza kształtowania się kredytów konsumpcyjnych gospodarstw domowych w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, "Zarządzanie i Edukacja", numer specjalny 1, s. 187-202.
47
Podolec B., (2000), Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 111, [1] s.
48
Podolec B., (2000), Estimation of Absorptive Power of the Book Market in Regional Configuration. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications: Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 111-116.
49
Podolec B., Tatar J., (1999), Teoria kapitału ludzkiego a modele płac. [W:] Kot S. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 13-32.
50
Kurkiewicz J., Podolec B., Sokołowski A., (1999), Rezultaty estymacji parametrów regresyjnych modeli płac. [W:] Kot S. (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 141-176.
51
Kot S., Podolec B., Ulman P., (1999), Problem dyskryminacji płacowej ze względu na płeć. [W:] KOT (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Warszawa-Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 225-264.
52
Podolec B., (1997), Charakterystyki liczbowe rozkładu jednej cechy. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 29-63.
53
Podolec B., (1997), The Analysis of Household Expenditures in Poland in the Years 1990-1995. [W:] Kot S. (red.), Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine: methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 57-68.
54
Podolec B., (1995), Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych: analiza ekonometryczna, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 124), Kraków : [s.n.], 206 s.
55
Podolec B., (1994), Z badań nad kształtowaniem się wydatków gospodarstw domowych w Polsce. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 75-81.
56
Kot S., Podolec B., (1994), Wieloczynnikowy model rozkładu dochodów gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 418, s. 5-18.
57
Podolec B., (1994), Charakterystyki liczbowe rozkładu jednej cechy. [W:] Woźniak M. (red.), Statystyka ogólna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 28-60.
58
Podolec B., (1993), Z badań nad kształtowaniem się wydatków gospodarstw domowych w Polsce, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 3-4, s. 358-359.
59
Podolec B., (1993), Z badań nad rozkładami dochodów, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 1, s. 112.
60
Podolec B., Szymanowicz K., (1993), XI Seminarium im. Profesora Pawłowskiego (XXIX Konferencja ekonometryków, statystyków, matematyków i informatyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej), "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 3-4, s. 349-353.
61
Kot S., Podolec B., (1993), Dynamiczne modele rozkładu dochodów gospodarstw domowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 123-124.
62
Kot S., Podolec B., (1992), Model log-logistyczny w analizie dynamiki rozkładów płac, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 380, s. 39-54.
63
Podolec B., (1992), Budżety gospodarstw domowych w Polsce 1979-1991, Warszawa : Fund.im.F.Eberta, 96 s.
64
Kot S., Podolec B., (1991), Jednorodne łańcuchy Markowa w badaniach rozkładów dochodów, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 2, s. 165-176.
65
Podolec B., (1991), Przychody netto a główne źródła dochodów gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 342, s. 51-64.
66
Podolec B., (1989), Wykorzystanie formalnych kryteriów sterowalności w badaniu modeli systemów ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 284, s. 43-62.
67
Podolec B., (1988), O niektórych prawidłowościach w kształtowaniu się wydatków ludności, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 83-85.
68
Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 261 s.
69
Podolec B., (1988), Analiza terytorialnego zróżnicowania wydatków ludności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 262, s. 35-55.
70
Kot S., Podolec B., (1988), Modelowanie i prognozowanie rozkładów dochodów za pomocą łańcuchów Markowa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 173-174.
71
Podolec B., Szymanowicz K., (1987), XXIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej (V Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego), "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 4, s. 385-392.
72
Podolec B., Sokołowski A., (1987), Tests for Spatial Compactness of Clustering Results, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 117-118.
73
Podolec B., (1987), Badanie stabilności i zmian rozkładów dochodów ludności, "Wiadomości Statystyczne", R. 32, nr 4(310), s. 6-8.
74
Podolec B., (1987), Analiza rozkładu dochodów ludności w Polsce w latach 1975-1984, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 245, s. 91-111.
75
Podolec B., Szymanowicz K., (1985), Próba usystematyzowania miar prawdopodobieństwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 203, s. 55-71.
76
Pamuła J., Podolec B., (1985), Charakterystyki liczbowe rozkładu jednej cechy. [W:] ZAJĄC K. (red.), Wykłady ze statystyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 78-117.
77
Podolec B., Sokołowski A., (1984), Metody badania przestrzennej zawartości podzbiorów otrzymanych w wyniku taksonomicznego grupowania jednostek terytorialnych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 262, s. 87-97.
78
Podolec B., (1984), Badanie terytorialnego rozmieszczenia zjawisk, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 27, s. 173-181.
79
Podolec B., (1983), Próba oceny zróżnicowania wydatków na usługi w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1976-1978, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 165, s. 93-105.
80
Baranek H., Baranek K., Kurkiewicz J., Pamuła J., Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Woźniak M., Zając K., (1982), Metody badania usług rynkowych, Zając K. (red.), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 178,[1] s.
81
Podolec B., (1981), Z badań nad terytorialnym zróżnicowaniem poziomu wybranej grupy usług, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 138, s. 21-43.
82
Zając K., Podolec B., Sokołowski A., Pamuła J., (1981), Ekonometryczne modele sfery usług bytowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 138, s. 5-20.
83
Podolec B., Sokołowski A., Woźniak M., Zając K., (1980), Statystyczne metody badania zgodności poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/2, lipiec-grudzień 1978, s. 402-403.
84
Podolec B., Zając K., (1978), Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcji, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 159, [1] s., [1] k. tabl. złoż.
85
Podolec B., (1975), Próba zastosowania metod taksonomicznych do ustalenia rejonów konsumpcyjnych w województwie krakowskim, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 18, s. 71-90.
86
Podolec B., (1975), Analiza terytorialnego zróżnicowania popytu konsumpcyjnego. [W:] Zając K. (red.), Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 38), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 103-117.
87
Podolec B., (1974), Metoda Berry'ego w zastosowaniu do wyznaczenia rejonów konsumpcyjnych w województwie krakowskim. [W:] ZAJĄC K. (red.), Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 33), Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 81-97.
88
Podolec B., (1973), Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcyjnych w Polsce, Prom. Zając K., Kraków : , 161 k.
89
Baranek H., Podolec B., Woźniak M., (1972), Analiza kanoniczna jako instrument badania populacji o wielowymiarowych rozkładach normalnych. [W:] Zając K. (red.), Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 24), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 163-176.
90
Podolec B., (1972), Zastosowanie analizy probitów do badania budżetów rodzinnych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 51, s. 5-19.
91
Podolec B., (1972), Przyczynek do badania stopnia zaspokajania potrzeb, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 126-128.
92
Baranek H., Podolec B., Woźniak M., (1971), Analiza kanoniczna i jej wykorzystanie w badaniach rozkładów wielowymiarowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 14/1, styczeń-czerwiec 1970, s. 149-152.
93
Podolec B., Zając K., (1970), Studium z zakresu ustalania rejonów konsumpcyjnych w Polsce, "Przegląd Statystyczny", t. 17, z. 1, s. 51-71.
94
Podolec B., (1969), Rozkład płac pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej m. Krakowa w latach 1960-1964, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 38, s. 175-198.
95
Podolec B., Ulman P., Wałęga A., Ćwiek M., (2013), Wynagrodzenie za prace jako składnik dochodów gospodarstw domowych, Podolec B. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 70 k.
96
Ulman P., Wałęga A., (2012), Analiza sytuacji mieszkaniowej gospodarstw domowych w Polsce, Podolec B. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 65 k.
97
Ulman P., Wałęga A., (2011), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania spożycia artykułów żywnościowych w Polsce, Podolec B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 44 s.
98
Podolec B., Ulman P., Wałęga A., (2010), Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Modelowanie rozkładu dochodów gospodarstw domowych w Polsce, Pociecha J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 56 k.
99
Podolec B., Ulman P., Wałęga A., (2009), Analiza budżetów wiejskich gospodarstw domowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [55] s.
100
Podolec B., Ulman P., Wałęga A., (2007), Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych: ujęcie dynamiczne. [Cz. 3], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 59 s.
101
Ulman P., Wałęga A., Podolec B., (2006), Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych: aspekt przestrzenny. [Cz. 2], Podolec B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 84 s.
102
Podolec B., Ulman P., Wałęga A., (2005), Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych. [Cz. 1], Podolec B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119 s.
103
Podolec B., Ulman P., Walicka A., Salamaga M., (2004), Metody statystyczne w analizie wydatków gospodarstw domowych, Podolec B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 170 k.
104
Pasztyła A., Salamaga M., (2003), Metodologiczne aspekty analizy struktury gospodarstw domowych, Podolec B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 85 k.
105
Podolec B., Woźniak M., (2002), Metody statystyczne w analizie warunków życia gospodarstw domowych, Podolec B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 67 k.
106
Woźniak M., Zając K., Put D., (2001), Statystyczna analiza kształtowania się budżetów domowych, Podolec B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 91 k.
107
Zając K., Podolec B., Szymanowicz K., (1999), Zmiany strukturalne gospodarki a decyzje rynkowe konsumentów, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 78 k.
108
Podolec B., (1999), Budżety gospodarstw domowych w okresie transformacji gospodarczej w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 89 s.
109
Podolec B., Szymanowicz K., Denkowska S., (1998), Analiza kształtowania się kursów wybranych walut, Woźniak M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 73 k.
110
Statystyczna analiza zachowań konsumpcyjnych, (1996), Podolec B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 49 k.
111
Kot S., Podolec B., (1992), Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów i poziomu dobrobytu ludności. [Etap 2], Zając K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56, [2] k.
112
Podolec B., (1992), Dochody i wydatki ludności w świetle badań budżetów gospodarstw domowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 79, [1] k.
113
Kot S., Podolec B., (1991), Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów. [Etap 1], Zając K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 45, [2] k.
1
@inbook{UEK:2168322937,
author = "Barbara Podolec and Paweł Ulman and Agnieszka Wałęga",
title = "Metody analizy rozkładu płac",
booktitle = "Wybrane zagadnienia statystyki pracy : materiały do ćwiczeń",
pages = "9-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-747-9",
}
2
@inbook{UEK:2168294611,
author = "Barbara Podolec",
title = "Źródła danych i podstawowe badania statystyki pracy",
booktitle = "Statystyka pracy : wybrane zagadnienia",
pages = "9-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-686-1",
}
3
@inbook{UEK:2168292999,
author = "Barbara Podolec and Paweł Ulman and Agnieszka Wałęga",
title = "Sources of Earned Income of Polish Households",
booktitle = "Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia",
pages = "140-161",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava",
year = "2014",
isbn = "978-80-225-3831-2",
}
4
@book{UEK:2168290977,
author = "Barbara Podolec",
title = "Wybrane aspekty analizy warunków życia ludności w Polsce : metody ilościowe w badaniach empirycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2014",
url = {},
isbn = "978-83-7571-298-8",
}
5
@article{UEK:2168274525,
author = "Barbara Podolec",
title = "Wybrane problemy jakości danych w badaniach budżetów gospodarstw domowych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 54",
pages = "133-150",
year = "2013",
url = {https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101964/edition/87978/content},
}
6
@article{UEK:2168274179,
author = "Barbara Podolec and Paweł Ulman and Agnieszka Wałęga",
title = "Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania sytuacji mieszkaniowej w Polsce",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "293",
pages = "51-62",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/10540/04-podolec.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
7
@inbook{UEK:2168263298,
author = "Barbara Podolec and Paweł Ulman and Agnieszka Wałęga",
title = "Spatial Differences in Poland's Housing Situation",
booktitle = "Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries",
pages = "119-142",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-612-0",
}
8
@unpublished{UEK:2168252436,
author = "Agnieszka Wałęga",
title = "Spójność ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce : analiza statystyczna",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002688},
}
9
@article{UEK:2168236484,
author = "Barbara Podolec",
title = "Kultura i wypoczynek a wydatki gospodarstw domowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "878",
pages = "91-111",
year = "2012",
}
10
@misc{UEK:2168295521,
author = "Barbara Podolec and Paweł Ulman and Agnieszka Wałęga",
title = "Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania sytuacji mieszkaniowej w Polsce",
booktitle = "Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne : Łódź, 4-5 czerwca 2012 r. : program konferencji",
pages = "105-106",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2012",
isbn = "978-83-926839-4-0",
}
11
@misc{UEK:2168295581,
author = "Barbara Podolec and Paweł Ulman and Agnieszka Wałęga",
title = "Earned Sources of Households' Income in Poland",
booktitle = "Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts",
pages = "21",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2012",
isbn = "978-80-225-3504-5",
}
12
@article{UEK:2168227498,
author = "Barbara Podolec and Paweł Ulman and Agnieszka Wałęga",
title = "Próba oceny zróżnicowania spożycia artykułów żywnościowych w Polsce na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "253",
pages = " 225-237",
adress = "",
year = "2011",
}
13
@inbook{UEK:2168222844,
author = "Barbara Podolec and Paweł Ulman and Agnieszka Wałęga",
title = "Regional Differences in the Consumption of Food Production in Poland",
booktitle = "Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010",
pages = "172-183",
adress = "Lviv",
publisher = "Lviv Academy of Commerce Publishing House",
year = "2011",
}
14
@article{UEK:2168219522,
author = "Barbara Podolec and Agnieszka Wałęga",
title = "Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "847",
pages = "25-46",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189291},
}
15
@misc{UEK:2168295529,
author = "Barbara Podolec and Paweł Ulman and Agnieszka Wałęga",
title = "Próba oceny zróżnicowania spożycia artykułów żywnościowych w Polsce na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych",
booktitle = "Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne : konferencja naukowa : Łódź, 22-23 czerwca 2010 r.",
pages = "64-65",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2010",
isbn = "978-83-926839-0-2",
}
16
@article{UEK:2165835182,
author = "Barbara Podolec and Paweł Ulman",
title = "Aktywność ekonomiczna ludzi starszych a budżet gospodarstwa domowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "817",
pages = "25-44",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50025},
}
17
@inbook{UEK:2168218552,
author = "Barbara Podolec",
title = "Elementy rachunku prawdopodobieństwa",
booktitle = "Statystyka ogólna w zadaniach",
pages = "121-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-474-4",
}
18
@article{UEK:2165870208,
author = "Barbara Podolec",
title = "Materialna sfera warunków życia gospodarstw domowych na wsi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "817",
pages = "45-58",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50023},
}
19
@inbook{UEK:51252,
author = "Barbara Podolec and Paweł Ulman and Agnieszka Wałęga",
title = "Income and Expenditure of Households Earning a Living from Sources of Unearned Income",
booktitle = "Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries",
pages = "165-178",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-457-7",
}
20
@inbook{UEK:2166060301,
author = "Barbara Podolec and Katarzyna Kochaniak",
title = "Kredyty i pożyczki - ich znaczenie dla sektora bankowego i gospodarstw domowych w Polsce",
booktitle = "Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty",
pages = "85-97",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
isbn = "978-83-7571-039-7",
}
21
@book{UEK:51822,
author = "Barbara Podolec and Paweł Ulman and Agnieszka Wałęga",
title = "Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-399-0",
}
22
@article{UEK:50318,
author = "Barbara Podolec and Agnieszka Wałęga",
title = "Zróżnicowanie wydatków na ochronę zdrowia w grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "790",
pages = "57-72",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162612655},
}
23
@inbook{UEK:2166116819,
author = "Barbara Podolec",
title = "Sytuacja materialna gospodarstw domowych a kształtowanie się wydatków w 2006 roku",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb",
pages = "31-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-036-6",
}
24
@inbook{UEK:2168266870,
author = "Barbara Podolec",
title = "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania sytuacji materialnej gospodarstw domowych",
booktitle = "Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy : Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2008",
url = {http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Spoleczno-ekonomiczne_uwarunk_sytuacji_mater_gosp_dom.pdf},
}
25
@inbook{UEK:2166116434,
author = "Barbara Podolec",
title = "Dynamika poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2006",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb",
pages = "9-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-036-6",
}
26
@article{UEK:50316,
author = "Barbara Podolec and Paweł Ulman",
title = "Modele regresyjne w analizie wydatków gospodarstw domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "790",
pages = "5-25",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162611869},
}
27
@inbook{UEK:2165712483,
author = "Barbara Podolec",
title = "Sytuacja materialna gospodarstw domowych w świetle badań statystycznych",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty",
pages = "323-337",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-029-8",
}
28
@book{UEK:2166096599,
title = "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-036-6",
}
29
@misc{UEK:2166096571,
author = "Barbara Podolec and Paweł Ulman and Agnieszka Wałęga",
title = "Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych : sprawozdanie z badań",
booktitle = "Statystyka wczoraj, dziś i jutro : pierwszy Ogólnopolski Zjazd Statystyków z okazji 95-lecia PTS : materiały konferencyjne ; Wrocław, 10-12 października 2007",
pages = "47-48",
adress = "Wrocław",
publisher = "Oddział Polskiego Towarzystwa Statystycznego",
year = "2007",
}
30
@article{UEK:2166522242,
author = "Barbara Podolec and Paweł Ulman and Agnieszka Wałęga",
title = "Kształtowanie się dochodów a poziom i struktura wydatków młodych małżeństw",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1163",
pages = "246-261",
adress = "",
year = "2007",
issn = "",
}
31
@inbook{UEK:2166174339,
author = "Barbara Podolec and Michał Woźniak",
title = "Z badań nad modelowaniem ekonometrycznym",
booktitle = "Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza",
pages = "213-220",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-319-3",
}
32
@inbook{UEK:2165711453,
author = "Barbara Podolec",
title = "Women's Economic Activity versus Household Budget",
booktitle = "Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006",
pages = "55-68",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics",
year = "2006",
isbn = "978-80-225-2329-5",
}
33
@inbook{UEK:2166451688,
author = "Barbara Podolec and Paweł Ulman and Agnieszka Wałęga",
title = "Economic Activity of Polish Houscholds",
booktitle = "A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics",
pages = "149-164",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Publishers",
year = "2006",
isbn = "83-7252-328-2",
}
34
@inbook{UEK:2166346863,
author = "Barbara Podolec",
title = "Wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "277-294",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-7252-306-1",
}
35
@inbook{UEK:2164861247,
author = "Barbara Podolec",
title = "Elementy rachunku prawdopodobieństwa",
booktitle = "Statystyka ogólna w zadaniach",
pages = "121-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-202-2",
}
36
@book{UEK:2166176304,
title = "Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002)",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-918601-0-8",
}
37
@misc{UEK:2168353348,
author = "Barbara Podolec and Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Analiza struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle cech społeczno-demograficznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 1",
pages = "125",
year = "2003",
}
38
@misc{UEK:2168346824,
author = "Barbara Podolec and Adam Szałkowski",
title = "Wstęp",
booktitle = "Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002)",
pages = "5-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-918601-0-8",
}
39
@article{UEK:50622,
author = "Barbara Podolec and Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Zróżnicowanie struktury dochodów i wydatków w wyróżnionych grupach gospodarstw domowych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1",
pages = "377-392",
year = "2003",
}
40
@article{UEK:2168223070,
author = "Barbara Podolec and Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Analiza struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle cech społeczno-demograficznych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "988",
pages = "124-133",
year = "2003",
issn = "1505-9332",
}
41
@inbook{UEK:2168262006,
author = "Barbara Podolec",
title = "Charakterystyki liczbowe rozkładu jednej cechy",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "29-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "83-7252-113-1",
}
42
@article{UEK:2168249292,
author = "Barbara Podolec",
title = "Analiza kształtowania się spożycia artykułów żywnościowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "573",
pages = "5-14",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11643},
}
43
@article{UEK:2168249298,
author = "Sabina Denkowska and Barbara Podolec and Kinga Szymanowicz and Michał Woźniak",
title = "Analiza kształtowania się kursów wybranych walut na rynku kantorowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "573",
pages = "15-29",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11641},
}
44
@inbook{UEK:2168258066,
author = "Katarzyna Kochaniak and Barbara Podolec",
title = "Analysis of Consumer Credits of Households",
booktitle = "Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000)",
pages = "177-186",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Department of Statistics",
year = "2001",
isbn = "80-85659-24-7",
}
45
@unpublished{UEK:2168311323,
author = "Dariusz Put",
title = "Statystyczna ocena wpływu przemian społeczno-gospodarczych w Polsce na kształtowanie poziomu życia",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
46
@article{UEK:2168368796,
author = "Katarzyna Kochaniak and Barbara Podolec",
title = "Statystyczna analiza kształtowania się kredytów konsumpcyjnych gospodarstw domowych w okresie transformacji gospodarczej w Polsce",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "numer specjalny 1",
pages = "187-202",
year = "2001",
}
47
@book{UEK:2168259508,
author = "Barbara Podolec",
title = "Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w okresie transformacji gospodarczej w Polsce",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2000",
isbn = "83-01-13117-9",
}
48
@inbook{UEK:2168268928,
author = "Barbara Podolec",
title = "Estimation of Absorptive Power of the Book Market in Regional Configuration",
booktitle = "Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications : Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999)",
pages = "111-116",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-066-6",
}
49
@inbook{UEK:2168248904,
author = "Barbara Podolec and Jan Tatar",
title = "Teoria kapitału ludzkiego a modele płac",
booktitle = "Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji",
pages = "13-32",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12701-5",
}
50
@inbook{UEK:2168248934,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Barbara Podolec and Andrzej Sokołowski",
title = "Rezultaty estymacji parametrów regresyjnych modeli płac",
booktitle = "Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji",
pages = "141-176",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12701-5",
}
51
@inbook{UEK:2168248970,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec and Paweł Ulman",
title = "Problem dyskryminacji płacowej ze względu na płeć",
booktitle = "Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji",
pages = "225-264",
adress = "Warszawa-Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12701-5",
}
52
@inbook{UEK:2168262012,
author = "Barbara Podolec",
title = "Charakterystyki liczbowe rozkładu jednej cechy",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "29-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-87239-18-6",
}
53
@inbook{UEK:2168290527,
author = "Barbara Podolec",
title = "The Analysis of Household Expenditures in Poland in the Years 1990-1995",
booktitle = "Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996)",
pages = "57-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-36-4",
}
54
@book{UEK:2168260094,
author = "Barbara Podolec",
title = "Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych : analiza ekonometryczna",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1995",
issn = "0209-1674",
}
55
@inbook{UEK:2168274815,
author = "Barbara Podolec",
title = "Z badań nad kształtowaniem się wydatków gospodarstw domowych w Polsce",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "75-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
56
@article{UEK:2168254948,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec",
title = "Wieloczynnikowy model rozkładu dochodów gospodarstw domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "418",
pages = "5-18",
year = "1994",
}
57
@inbook{UEK:2168261824,
author = "Barbara Podolec",
title = "Charakterystyki liczbowe rozkładu jednej cechy",
booktitle = "Statystyka ogólna",
pages = "28-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
isbn = "83-86439-02-5",
}
58
@misc{UEK:2168351534,
author = "Barbara Podolec",
title = "Z badań nad kształtowaniem się wydatków gospodarstw domowych w Polsce",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 40, z. 3-4",
pages = "358-359",
year = "1993",
}
59
@misc{UEK:2168351028,
author = "Barbara Podolec",
title = "Z badań nad rozkładami dochodów",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 40, z. 1",
pages = "112",
year = "1993",
}
60
@misc{UEK:2168284647,
author = "Barbara Podolec and Kinga Szymanowicz",
title = "XI Seminarium im. Profesora Pawłowskiego (XXIX Konferencja ekonometryków, statystyków, matematyków i informatyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej)",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 40, z. 3-4",
pages = "349-353",
year = "1993",
}
61
@misc{UEK:2168333427,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec",
title = "Dynamiczne modele rozkładu dochodów gospodarstw domowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991",
pages = "123-124",
year = "1993",
}
62
@article{UEK:2168249362,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec",
title = "Model log-logistyczny w analizie dynamiki rozkładów płac",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "380",
pages = "39-54",
year = "1992",
}
63
@book{UEK:2168339377,
author = "Barbara Podolec",
title = "Budżety gospodarstw domowych w Polsce 1979-1991",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fund.im.F.Eberta",
year = "1992",
url = {},
issn = "",
}
64
@article{UEK:2168260134,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec",
title = "Jednorodne łańcuchy Markowa w badaniach rozkładów dochodów",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 2",
pages = "165-176",
year = "1991",
}
65
@article{UEK:2168251940,
author = "Barbara Podolec",
title = "Przychody netto a główne źródła dochodów gospodarstw domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "342",
pages = "51-64",
year = "1991",
}
66
@article{UEK:2168266978,
author = "Barbara Podolec",
title = "Wykorzystanie formalnych kryteriów sterowalności w badaniu modeli systemów ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "284",
pages = "43-62",
year = "1989",
}
67
@misc{UEK:2168333377,
author = "Barbara Podolec",
title = "O niektórych prawidłowościach w kształtowaniu się wydatków ludności",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "83-85",
year = "1988",
}
68
@book{UEK:2168245512,
author = "Józef Pociecha and Barbara Podolec and Andrzej Sokołowski and Kazimierz Zając",
title = "Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1988",
isbn = "83-01-08622-X",
}
69
@article{UEK:2168235010,
author = "Barbara Podolec",
title = "Analiza terytorialnego zróżnicowania wydatków ludności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "262",
pages = "35-55",
year = "1988",
}
70
@misc{UEK:2168276229,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec",
title = "Modelowanie i prognozowanie rozkładów dochodów za pomocą łańcuchów Markowa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "173-174",
year = "1988",
}
71
@misc{UEK:2168350814,
author = "Barbara Podolec and Kinga Szymanowicz",
title = "XXIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej (V Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego)",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 34, z. 4",
pages = "385-392",
year = "1987",
}
72
@misc{UEK:2168318485,
author = "Barbara Podolec and Andrzej Sokołowski",
title = "Tests for Spatial Compactness of Clustering Results",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "117-118",
year = "1987",
}
73
@article{UEK:2168261154,
author = "Barbara Podolec",
title = "Badanie stabilności i zmian rozkładów dochodów ludności",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 32, 4(310)",
pages = "6-8",
year = "1987",
}
74
@article{UEK:2168252342,
author = "Barbara Podolec",
title = "Analiza rozkładu dochodów ludności w Polsce w latach 1975-1984",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "245",
pages = "91-111",
year = "1987",
}
75
@article{UEK:2168245814,
author = "Barbara Podolec and Kinga Szymanowicz",
title = "Próba usystematyzowania miar prawdopodobieństwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "203",
pages = "55-71",
year = "1985",
}
76
@inbook{UEK:2168260078,
author = "Jan Pamuła and Barbara Podolec",
title = "Charakterystyki liczbowe rozkładu jednej cechy",
booktitle = "Wykłady ze statystyki",
pages = "78-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
77
@article{UEK:2168244350,
author = "Barbara Podolec and Andrzej Sokołowski",
title = "Metody badania przestrzennej zawartości podzbiorów otrzymanych w wyniku taksonomicznego grupowania jednostek terytorialnych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "262",
pages = "87-97",
adress = "",
year = "1984",
}
78
@article{UEK:2168272880,
author = "Barbara Podolec",
title = "Badanie terytorialnego rozmieszczenia zjawisk",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 27",
pages = "173-181",
year = "1984",
}
79
@article{UEK:2168251784,
author = "Barbara Podolec",
title = "Próba oceny zróżnicowania wydatków na usługi w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1976-1978",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "165",
pages = "93-105",
year = "1983",
}
80
@book{UEK:2168265050,
author = "Henryk Baranek and Krystyna Baranek and Jolanta Kurkiewicz and Jan Pamuła and Józef Pociecha and Barbara Podolec and Andrzej Sokołowski and Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Metody badania usług rynkowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0264-4",
}
81
@article{UEK:2168228550,
author = "Barbara Podolec",
title = "Z badań nad terytorialnym zróżnicowaniem poziomu wybranej grupy usług",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "138",
pages = "21-43",
year = "1981",
}
82
@article{UEK:2168228546,
author = "Kazimierz Zając and Barbara Podolec and Andrzej Sokołowski and Jan Pamuła",
title = "Ekonometryczne modele sfery usług bytowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "138",
pages = "5-20",
year = "1981",
}
83
@misc{UEK:2168333411,
author = "Barbara Podolec and Andrzej Sokołowski and Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Statystyczne metody badania zgodności poziomu rozwoju demograficznego i gospodarczego w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/2, lipiec-grudzień 1978",
pages = "402-403",
year = "1980",
}
84
@book{UEK:2168248758,
author = "Barbara Podolec and Kazimierz Zając",
title = "Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcji",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1978",
}
85
@article{UEK:2168259772,
author = "Barbara Podolec",
title = "Próba zastosowania metod taksonomicznych do ustalenia rejonów konsumpcyjnych w województwie krakowskim",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 18",
pages = "71-90",
year = "1975",
}
86
@inbook{UEK:2168243930,
author = "Barbara Podolec",
title = "Analiza terytorialnego zróżnicowania popytu konsumpcyjnego",
booktitle = "Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "103-117",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1975",
issn = "0079-3442",
}
87
@inbook{UEK:2168362450,
author = "Barbara Podolec",
title = "Metoda Berry'ego w zastosowaniu do wyznaczenia rejonów konsumpcyjnych w województwie krakowskim",
booktitle = "Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "81-97",
adress = "Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1974",
issn = "0079-3442",
}
88
@unpublished{UEK:2168305443,
author = "Barbara Podolec",
title = "Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcyjnych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
89
@inbook{UEK:2168288665,
author = "Henryk Baranek and Barbara Podolec and Michał Woźniak",
title = "Analiza kanoniczna jako instrument badania populacji o wielowymiarowych rozkładach normalnych",
booktitle = "Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "163-176",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1972",
issn = "0079-3442",
}
90
@article{UEK:2168250310,
author = "Barbara Podolec",
title = "Zastosowanie analizy probitów do badania budżetów rodzinnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "51",
pages = "5-19",
year = "1972",
}
91
@misc{UEK:2168333019,
author = "Barbara Podolec",
title = "Przyczynek do badania stopnia zaspokajania potrzeb",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971",
pages = "126-128",
year = "1972",
}
92
@misc{UEK:2168367522,
author = "Henryk Baranek and Barbara Podolec and Michał Woźniak",
title = "Analiza kanoniczna i jej wykorzystanie w badaniach rozkładów wielowymiarowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 14/1, styczeń-czerwiec 1970",
pages = "149-152",
year = "1971",
}
93
@article{UEK:2168260100,
author = "Barbara Podolec and Kazimierz Zając",
title = "Studium z zakresu ustalania rejonów konsumpcyjnych w Polsce",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 17, z. 1",
pages = "51-71",
year = "1970",
}
94
@article{UEK:2168260752,
author = "Barbara Podolec",
title = "Rozkład płac pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej m. Krakowa w latach 1960-1964",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "38",
pages = "175-198",
year = "1969",
}
95
@unpublished{UEK:2168289205,
author = "Barbara Podolec and Paweł Ulman and Agnieszka Wałęga and Małgorzata Ćwiek",
title = "Wynagrodzenie za prace jako składnik dochodów gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
96
@unpublished{UEK:2168268894,
author = "Paweł Ulman and Agnieszka Wałęga",
title = "Analiza sytuacji mieszkaniowej gospodarstw domowych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
97
@unpublished{UEK:2168260604,
author = "Paweł Ulman and Agnieszka Wałęga",
title = "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania spożycia artykułów żywnościowych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2011",
}
98
@unpublished{UEK:2168282535,
author = "Barbara Podolec and Paweł Ulman and Agnieszka Wałęga",
title = "Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Modelowanie rozkładu dochodów gospodarstw domowych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
99
@unpublished{UEK:2168221540,
author = "Barbara Podolec and Paweł Ulman and Agnieszka Wałęga",
title = "Analiza budżetów wiejskich gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
100
@unpublished{UEK:2164934436,
author = "Barbara Podolec and Paweł Ulman and Agnieszka Wałęga",
title = "Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych : ujęcie dynamiczne. [Cz. 3]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
101
@unpublished{UEK:2166571681,
author = "Paweł Ulman and Agnieszka Wałęga and Barbara Podolec",
title = "Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych : aspekt przestrzenny. [Cz. 2]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
102
@unpublished{UEK:2166207342,
author = "Barbara Podolec and Paweł Ulman and Agnieszka Wałęga",
title = "Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych. [Cz. 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
103
@unpublished{UEK:2168274203,
author = "Barbara Podolec and Paweł Ulman and Agnieszka Walicka and Marcin Salamaga",
title = "Metody statystyczne w analizie wydatków gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
104
@unpublished{UEK:2168274199,
author = "Agnieszka Pasztyła and Marcin Salamaga",
title = "Metodologiczne aspekty analizy struktury gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
105
@unpublished{UEK:2168274197,
author = "Barbara Podolec and Michał Woźniak",
title = "Metody statystyczne w analizie warunków życia gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
106
@unpublished{UEK:2168274193,
author = "Michał Woźniak and Kazimierz Zając and Dariusz Put",
title = "Statystyczna analiza kształtowania się budżetów domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
107
@unpublished{UEK:2168259194,
author = "Kazimierz Zając and Barbara Podolec and Kinga Szymanowicz",
title = "Zmiany strukturalne gospodarki a decyzje rynkowe konsumentów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
108
@unpublished{UEK:2168258230,
author = "Barbara Podolec",
title = "Budżety gospodarstw domowych w okresie transformacji gospodarczej w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
109
@unpublished{UEK:2168258818,
author = "Barbara Podolec and Kinga Szymanowicz and Sabina Denkowska",
title = "Analiza kształtowania się kursów wybranych walut",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
110
@unpublished{UEK:2168251722,
title = "Statystyczna analiza zachowań konsumpcyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
111
@unpublished{UEK:2168251644,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec",
title = "Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów i poziomu dobrobytu ludności. [Etap 2]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
112
@unpublished{UEK:2168252214,
author = "Barbara Podolec",
title = "Dochody i wydatki ludności w świetle badań budżetów gospodarstw domowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
113
@unpublished{UEK:2168251642,
author = "Stanisław Maciej Kot and Barbara Podolec",
title = "Czynniki ekonomiczno-społeczne i pozaekonomiczne kształtujące rozkłady dochodów. [Etap 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID