Publications of the selected author

1

Author:
Title:
The Effectiveness of Investing in Stock Exchange Markets in Central and Eastern European Countries with Regard to NYSE2-LSE-HKSE2 : a Comparative Risk Analysis = Efektywność inwestycji na rynku papierów wartościowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle NYSE2-LSE-HKSE2 : analiza porównawcza ryzyka
Source:
Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - Vol. 22, nr 2 (2019) , s. 121-140. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168336595
article
2

Author:
Title:
Przyczynowość w transmisji ryzyka ekstremalnego : analiza wybranych rynków finansowych UE i GFCI = Causation in Transmission of Extreme Risk : the Analysis of Selected EU and GFCI Financial Markets
Source:
Unia Europejska.pl. - nr 1 (248) (2018) , s. 27-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168325363
article
3

Author:
Title:
The Use of Dynamic Vega Hedging to Mitigate Share Price Risk : Assessment Attempt
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Marek MACIEJEWSKI, Łukasz Prysiński. - t. 19, z. 2, cz. 2 (2018) , s. 377-387. - Tytuł numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168326149
article
See main document
4

Author:
Title:
Sharing Economy as the New Paradigm of the Economy of the Future : Risk Analysis
Source:
Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 23, no. 1 (2018) , s. 13-33. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168323021
article
5

Author:
Title:
The Third Currency War as an Effect of Post-Crisis Changes in the International Currency System : the Risk Aspect - the Case Analyses of Brazil
Source:
Journal of Economics and Management. - nr 31 (2018) , s. 149-180. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168323819
article
6

Author:
Title:
Transatlantyckie partnerstwo - Stany Zjednoczone - Unia Europejska w modelu UN-GPM : aspekt ryzyka = Transatlantic Partnership - United States - European Union in the UN-GPM Model : Risk aspect
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 22, nr 1 (2018) , s. 215-229. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325509
article
See main document
7

Author:
Conference:
18th International Scientific Conference "Globalization and its socio-economic consequences", Rajecké Teplice, Słowacja, od 2018-10-10 do 2018-10-11
Title:
Market Risk Premium and Default under the Conditions of Globalization of Major Capital Markets of the UE and GFCI Countries
Source:
Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 4, Behavioural Finance / ed. by Tomas Kliestik - Žilina: University of Zilina, 2018, s. 1755-1762. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Globalization and Its Socio-economic Consequences ; 18)
ISBN:
978-80-8154-249-7
Access mode:
Nr:
2168330187
chapter in conference materials
8

Author:
Title:
An Enterprise's Financial Stability and Its Sustainable Growth : a Risk-Based Perspective
Source:
Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 49-62. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 3, nr 2)
ISBN:
978-83-65262-14-1
Nr:
2168316769
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Title:
Linear and Non-linear Relationships between Shares of the Agri-food Industries of the Warsaw Stock Exchange : Risk Aspect
Source:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture. - t. 17 (32), z. 4 (2017) , s. 249-262. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168322515
article
10

Author:
Title:
Repolonization : Risk Factor = Repolonizacja : czynnik ryzyka
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 102 (2017) , s. 293-302. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168320065
article
11

Author:
Title:
Internacjonalizacja renminbi jako przykład awersji do ryzyka walutowego = Internationalization Renminbi as an Example of Currency Risk Aversion
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017) , s. 199-213. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318013
article
12

Author:
Title:
The Security of Financial Assets and the AML Risk a Proposal for Its Mitigation with the Use of APA and LSVM Methods
Source:
Mechanisms of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations. Vol. 1 = Konkurētspēju un inovāciju mijiedarbības mehānismi mūsdienu starptautiskajās ekonomikas attiecībās / ed. M. Bezpartochnyi - Riga: ISMA University : Landmark SIA, 2017, s. 179-194 - Bibliogr.
ISBN:
978-9984-891-03-3
Nr:
2168324095
chapter in monograph
13

Author:
Title:
The Economic Position of the European Union in the Contemporary World : the Risk-Based Perspective = Pozycja ekonomiczna Unii Europejskiej we współczesnym świecie : aspekt ryzyka
Source:
Roczniki Administracji i Prawa = Annuals of the Administration and Law. - R. 17, z. 2 (2017) , s. 143-159. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168327033
article
14

Author:
Title:
Determinanty pomiaru ryzyka inwestycyjnego i psychologicznego na współczesnym rynku GPW jako aktualne wyzwanie dla współczesnych finansów = Determinants of Investment and Psychological Risk Measurement in the Modern Stock Exchange Market as a Current Challenge for Contemporary Finance
Source:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 35/2 (2016) , s. 83-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310397
article
15

Author:
Title:
The Risk of Destabilisation in the European Union's Integration : PIIGGS Group Assessment = Ryzyko destabilizacji w integracji unii europejskiej : ocena grupy PIIGGS w modelu pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 271 (2016) , s. 138-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309131
article
16

Author:
Title:
System-based Risk Management in Business Activity - Methods of Review
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 69-77 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Access mode:
Nr:
2168310813
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Title:
The Risk of the Increasing Divergence of the Eurozone and the Problem of Macroeconomic Imbalances in a Three-Gap Model
Source:
Economics and Business Review. - vol. 2 (16), no. 2 (2016) , s. 18-38. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168308915
article
18

Author:
Title:
Walidacja podejścia procesowego w ograniczaniu ryzyka w COBIT i ITIL = Validation of the Process Approach in Reducing Risk at COBIT and ITIL
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2016) , s. 23-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307849
article
19

Author:
Title:
Ocena stabilności makroekonomicznej w gospodarkach unijnych w świetle procedury nierównowagi makroekonomicznej : aspekt ryzyka zjawisk kryzysowych = Evaluation of Macroeconomic Stability in the Economies of the EU in the Light of the Macroeconomic Imbalance Procedure : Risk Aspect of the Crisis Phenomenon
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 416 (2016) , s. 123-135. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym i europejskim - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308919
article
20

Author:
Title:
Ocena wpływu zadłużenia zagranicznego na ryzyko kredytowe Polski w modelu roszczeń warunkowych = Impact of Foreign Debt on Polish Credit Risk in the Model of Contingent Claims Approach
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 451 (2016) , s. 314-328. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312489
article
21

Author:
Title:
Brexit and the Risk of Further Disintegration of the European Union : Forecast Attempt = Brexit a ryzyko dalszej dezintegracji Unii Europejskiej : próba projekcji
Source:
Global Economy at the Crossroads / [sci. ed. Ewa Bilewicz, Marcin Gryczka, Halina Nakonieczna-Kisiel] - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2016, s. 125-151. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Trends in the World Economy ; vol. 8)
ISBN:
978-83-7972-093-4
Access mode:
Nr:
2168312881
chapter in monograph
22

Author:
Title:
Bilans ryzyka TTIP w zakresie liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi w modelu CGEM-GTAP = Balance of the TTIP Risk Relating to Freeing the Trade in Ari-food Products in CGEM-GTAP Model
Source:
Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century. - nr 3 (11) (2016) , s. 141-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312187
article
23

Author:
Title:
Czynniki determinujące ryzyko krajów Europy Środkowo-Wschodniej : próba projekcji = Factors Determining the Countries Risk oc Central and Eastern Europe : Projection Test
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 41-51. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308175
article
See main document
24

Author:
Title:
Etymology of the Definition of Risk in International Relations : the Research Perspective
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 7, nr 21 (2016) , s. 119-140. - Tytuł numeru: Secularization of Political Thought in Russia : from the "Right of Existence" to the Empire and Geopolitics - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313977
article
25

Author:
Title:
Evaluation of the Macroeconomic Stability of Central and Eastern European Countries with a View Toward their Membership in the European Union : Multidimensional Risk Analysis = Ocena poziomu stabilności makroekonomicznej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w sytuacji ich członkostwa w Unii Europejskiej : wielowymiarowa analiza ryzyka
Source:
Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - Vol. 19, nr 3 (2016) , s. 69-92. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168308193
article
26

Author:
Title:
Przekształcenia w strukturze współczesnego handlu międzynarodowego na przykładzie e-commerce : ryzyko w jego rozwoju i propozycje ograniczania
Source:
Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu, 2016, s. 219-238 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-810-3
Nr:
2168308543
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Title:
Ocena integracji rynku pieniężnego w strefie euro : perspektywa ryzyka = Asessment of Money Market Integration in the Euro Area : Risk Analysis
Source:
Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej / red. nauk. Krzysztof Opolski, Jarosław Górski - Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 27-37. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-63856-21-2
Access mode:
Nr:
2168320067
chapter in monograph
28

Author:
Title:
Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych = The Globalization of the World Economy and the Issue of New Risks in Today's Global Financial Markets
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH. - R. 19, nr 1 (2015) , s. 191-208. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297479
article
See main document
29

Author:
Title:
Ekonomia kursu walutowego na rynkach międzynarodowych - perspektywa przedsiębiorstwa
Source:
Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy / red. Edward MOLENDOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 143-161 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-678-6
Nr:
2168290007
chapter in textbook
See main document
30

Author:
Title:
Insolvency Risk of a Country - the Case of Greece Implications for European Union Member States = Ryzyko niewypłacalności kraju - przypadek Grecji : implikacje dla krajów Unii Europejskiej
Source:
Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World / [sci. ed. Jerzy Dzudziński, Halina Nakonieczna-Kisiel, Jarosław Narękiewicz] - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2015, s. 167-189. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Trends in the World Economy ; vol. 7)
ISBN:
978-83-7972-038-5
Access mode:
Nr:
2168298889
chapter in monograph
31

Author:
Title:
Bankowość islamska - ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata?
Source:
Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie" = Journal Economy and Management. - nr 5 (2015) , s. 30-42 - Bibliogr.
Nr:
2168304881
article
32

Author:
Conference:
UE - 10 lat po największym rozszerzeniu, Poznań, Polska, od 2014-04-24 do 2014-04-25
Title:
Wprowadzenie euro w Polsce a problem ryzyka w działalności przedsiębiorstwa
Source:
Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur, Ida Musiałkowska - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015, s. 59-76 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-841-9
Nr:
2168292775
chapter in conference materials
33

Author:
Title:
Ryzyko w rozwoju regionów przygranicznych polskiej granicy wschodniej = Risks in Development of Eastern Poland's? Border Regions
Source:
Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski / red. nauk. Jerzy Grabowiecki - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015, s. 317-331. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7431-471-8
Nr:
2168304885
chapter in monograph
34

Author:
Title:
Niewypłacalność strefy euro a ryzyko grexit
Source:
Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty prawne, finansowe i handlowe / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur, Piotr Idczak - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015, s. 211-222 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-857-0
Nr:
2168298997
chapter in monograph
35

Author:
Title:
Rola kapitału zagranicznego a ocena wewnętrznej i zewnętrznej stabilności Polski w latach 2002-2014 : aspekt ryzyka = The Role of Foreign Capital and the Assessment of Internal and External Stability of the Polish in the Years 2002-2014 : Aspect of Risk
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 8, cz. 3 (2015) , s. 167-177. - Tytuł numeru: Zarządzanie ryzykiem w gospodarce - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168304879
article
36

Author:
Title:
The Risk of Globalisation for the Stability of Financial Markets - the Case of the European Union
Source:
Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 10, no. 4 (2015) , s. 53-74. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168301629
article
37

Author:
Title:
Assessment of Risk of APEC Countries Based on the Country Risk Classification Method and Selected Indices of Internal Stability = Ocena ryzyka państw APEC na podstawie metody klasyfikacji ryzyka kraju i wybranych wskaźników ich zewnętrznej stabilności
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 413 (2015) , s. 189-202. - Tytuł numeru: Dimension of Regional Processes in the Asia-Pacific Region - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309609
article
38

Author:
Conference:
Międzynarodowa Naukowa Konferencja 2015: "Światowa i krajowa gospodarka - wyzwania we współczesnych czasach", Szczecin, Polska, od 2015-10-16 do 2015-10-18
Title:
Risk in the Activity of a Born Global Enterprise and Its Analysis on the Basis of the Felsenstein-Swartz Model and Measures of Financial Security = Ryzyko w rozwoju cyklu życia przedsiębiorstwa typu Born Global i jego analiza w oparciu o model Felsensteina-Swartza i miary bezpieczeństwa finansowego
Source:
Marketing, Innovations, Strategies and Risk in Modern Business : Selected Aspects = Marketing, innowacje, strategie i ryzyko we współczesnym biznesie : wybrane aspekty / red. nauk. Jerzy Olszewski - Szczecin: Naukowe Wydawnictwo IVG, 2015, s. 35-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62062-64-5 ; 978-83-62062-63-8
Access mode:
Nr:
2168320103
chapter in conference materials
39

Author:
Title:
The Central Bank's Role in Mitigating the Risk of Balance-sheet Policy of Private Sector and under Unstable Conditions
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 131-143 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Access mode:
Nr:
2168304323
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Title:
Teoria i istota ryzyka systemowego w warunkach gospodarki realnej i protekcjonizmu finansowego
Source:
Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 223-240 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-719-9
Nr:
2168295475
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Title:
New Financial Supervision Architecture in Europe as Eurozone Crisis Risk Mitigator
Source:
Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis / ed. by Edward MOLENDOWSKI, Piotr STANEK - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 83-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17859-8
Nr:
2168288295
chapter in monograph
See main document
42

Author:
Title:
Process Risk and the Risk Identification in an Enterprise
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 41-49 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Access mode:
Nr:
2168287671
chapter in monograph
See main document
43

Author:
Title:
Taksonomia zdywersyfikowanego ryzyka tradycyjnych i nowych kierunków handlu zagranicznego : perspektywa przedsiębiorstwa
Source:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 175-191 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
Nr:
2168278147
chapter in monograph
See main document
44

Author:
Title:
Pomiar wartości przedsiębiorstwa w warunkach i niepewności i ryzyka = Creation of the Enterprise Value under Uncertainty and Risk
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 3, cz. 2 (2014) , s. 5-23. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290921
article
45

Author:
Title:
Kreowanie wartości przedsiębiorstwa przez efektywne zarządzanie ryzykiem
Source:
Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw / red. nauk. Marek Jabłoński - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014, s. 189-205. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62897-95-7
Nr:
2168304883
chapter in monograph
46

Author:
Title:
Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych = The Globalization of the World Economy and the Issue of New Risks in Today's Global Financial Markets
Source:
Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2014, s. 34-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1476/Magazyn
Nr:
2168302159
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Author:
Title:
Budowa nowej architektury regulacyjnej w Europie jako element zarządzania ryzykiem niestabilności finansowej - rozwiązania pokryzysowe : próba oceny i wnioski dla Polski = Construction of a New Regulatory Architecture in Europe as an Element of Financial Instability Risk Management - Post-crisis Solutions : Attempt of Assessment and Implications for Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 559-572. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278383
article
48

Author:
Title:
Konieczność zmian w strukturze siatki finansowej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo usług finansowych : perspektywa ryzyka = Need for Changes in the Structure of the European Union Financial Safety Net and Security Financial of Services : the Risk of Perspective
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 172 (2013) , s. 192-204. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271352
article
49

Author:
Title:
Potrzeba zarządzania ryzykiem działalności i jego mitygacji przez podmioty gospodarcze jako konsekwencja niepewności i niestabilności współczesnych rynków międzynarodowych = The Need for Risk Management and Mitigation by Business Organisations as a Consequence of Uncertainty and Instability in Today's International Markets
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013) , s. 37-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270906
article
50

Author:
Title:
Wpływ teorii finansów behawioralnych na współczesne zarządzanie ryzykiem = The Modern Risk Management in Behavioral Finance Perspective Theory
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 4 (2013) , s. 407-422. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168257472
article
51

Author:
Title:
Enterprise Strategic Risk Management Attempt at Assessment and Recommendations
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 205-218 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274369
chapter in monograph
See main document
52

Author:
Title:
Stabilizacja kursów walutowych w obliczu kryzysu finansowego - próba oceny = Exchange Rate Stabilisation at a Time of Financial Crisis - an Attempt at Assessment
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013) , s. 91-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270362
article
53

Author:
Title:
Nowa architektura nadzoru finansowego w Europie a zintegrowane ramy finansowe jako konsekwencje kryzysu strefy euro
Source:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2013, s. 107-126 - Bibliogr.
Signature:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287627
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Author:
Title:
The Concept of a Banking Union - Risks and Opportunities for the Banking Sector in Poland : Risk Evaluation and Recommendations
Source:
Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - Vol. 4, no. 2 (2013) , s. 71-76. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168268204
article
55

Author:
Title:
Unia Bankowa - korzyści i zagrożenia dla Polski = Banking Union - the Benefits and Risks for the Polish
Source:
Krakowskie Studia Międzynarodowe. - t. 10, nr 4 (2013) , s. 49-69. - Tytuł numeru: Strategiczne wyzwania międzynarodowej roli Polski w drugiej dekadzie XXI w.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168297471
article
56

Author:
Title:
Natura i różnorodność ryzyka systemowego i jego wpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw : próba oceny = The Nature and Variety of Systemic Risk and Its Impact on the Competitiveness of Polish Enterprises : The Attempt to Assess
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 57 (2013) , s. 497-510. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 756)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279037
article
57

Author:
Title:
Zarządzanie ryzykiem i jego dywersyfikacja w świetle teorii finansów behawioralnych a model Neumanna-Morgensterna = Risk Management and Diversification in the Light of Behavioural Finance Theory and the Neumann-Morgenstern Model
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013) , s. 67-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282783
article
58

Author:
Title:
Globalizacja współczesnych rynków finansowych a problem ryzyka systemowego
Source:
Trendy rozwojowe w gospodarce światowej / red. nauk. Małgorzata Bartosik-Purgat, Jerzy Schroeder - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2013, s. 32-42 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-750-4
Nr:
2168267490
chapter in monograph
59

Author:
Title:
Kryzys fiskalny w Unii Europejskiej a skuteczność regulacji ostrożnościowych mitygujących skutki i ryzyka jego wystąpienia = The Fiscal Crisis in the European Union and the Effectiveness of Prudential Regulations in Mitigating the Effects and the Risk of Future Crises
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - t. 48 nr 3 (2013) , s. 209-228. - Tytuł numeru: Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288769
article
60

Author:
Title:
Unia bankowa a ryzyko dezintegracji europejskich rynków finansowych
Source:
System finansowy wobec wyzwań rozwojowych / red. nauk. Jan L. Bednarczyk i Marzena Sobol - Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", 2013, s. 29-44
ISBN:
978-83-62805-13-6
Nr:
2168292535
chapter in monograph
61

Author:
Title:
Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012, s. 67-90. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-725-7
Nr:
2168245028
chapter in monograph
See main document
62

Author:
Title:
Wpływ gospodarki opartej na wiedzy na proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie na rynku międzynarodowym
Source:
Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym / red nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 151-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-27-3
Nr:
2168252728
chapter in monograph
See main document
63

Author:
Title:
Problem internacjonalizacji w zakresie mitygacji ryzyka walutowego = Intenationalization Problem in the Scope of Foreign Exchange Risk Mitigation
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 116 (2012) , s. 199-208. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : internacjonalizacja i konkurencja międzynarodowa : wybrane problemy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168260170
article
64

Author:
Title:
Globalizacja rynków finansowych a problem bezpieczeństwa finansowego w Europie = Globalization of Financial Markets and the Problem of the European Financial Security
Source:
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 31/1 (2012) , s. 413-431. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki globalnej. [1] - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168262384
article
65

Author:
Title:
Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 441-450 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236330
chapter in monograph
See main document
66

Author:
Title:
System Risk Management and Management in Financial Institutions as an Element Moderating Potential Crisis Result
Source:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 199-212 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242692
chapter in monograph
See main document
67

Author:
Title:
Bezpieczeństwo europejskiego systemu finansowego - jego zdewaluowanie i rozwiązania pokryzysowe = The Security of European Financial System - its Deprecition and Post-crisis Solutions
Source:
Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej / red. nauk. Jan L. Bednarczyk, Wiesława Przybylska-Kapuścińska - Warszawa: CeDeWu, 2012, s. 137-153. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-529-4
Nr:
2168248680
chapter in conference materials
68

Author:
Title:
Modern Trends in Financial Innovations on the Asian Market : An Attempt of Assessment = Współczesne tendencje w zakresie innowacji finansowych na rynku azjatyckim. Próba oceny
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 256 (2012) , s. 198-207. - Tytuł numeru: Innovation Sources of Economies in Eastern Asia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168248474
article
69

Author:
Title:
Kryzys strefy euro a dychotomia jej mechanizmów systemowych - próba oceny = The Crisis of the Euro Zone and the Dichotomy of its Systemic Mechanisms - an Assessment Attempt
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 273 (2012) , s. 327-343. - Tytuł numeru: Globalne aspekty kryzysu strefy euro - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168247718
article
70

Author:
Title:
Niepewność a problem mitygacji ryzyka w przedsiębiorstwie = The Uncertainty and The Mitigation Problem of Risk in Enterprise
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 1, cz. 1 (2012) , s. 91-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168235614
article
71

Author:
Title:
Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie
Source:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2012, s. 87-98 - Bibliogr.
Signature:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290245
chapter in unpublished scientific work
See main document
72

Author:
Title:
Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rynek walutowy w Polsce
Source:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA, Jacek PERA - Warszawa: Difin, 2011, s. 187-214 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-564-2
Nr:
2168225644
chapter in monograph
See main document
73

Title:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2011
Physical description:
238, [1] s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7641-564-2
Nr:
2168223636
monograph
See related chapters
74

Author:
Title:
Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI2011, s. 65-88. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261228
chapter in unpublished scientific work
See main document
75

Author:
Title:
Determinanty wyboru kursu walutowego w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych = Determinants in Choosing an Exchange Rate in the Light of the Theory of Optimal Currency Areas
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010) , s. 35-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53149
article
See main document
76

Author:
Title:
Charakterystyka rynku walutowego w Polsce w latach 1990-2010 oraz jego analiza w aspekcie technicznym : próba projekcji
Source:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI2010, s. 214-244 - Bibliogr.
Signature:
NP-774/Magazyn
Nr:
2168284687
chapter in unpublished scientific work
See main document
77

Author:
Title:
Strefa euro a globalizacja stosunków finansowych = The Euro Zone and the Globalization of Financial Relations
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 71 (2009) , s. 166-178. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51409
article
78

Author:
Title:
Strefa euro i jej znaczenie dla globalnych stosunków i rynków finansowych
Source:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 168-195 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
Nr:
2165298533
chapter in monograph
See main document
79

Author:
Title:
Konsekwencje globalizacji współczesnych międzynarodowych rynków finansowych = The Consequences of the Globalisation of Modern International Financial Markets
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 805 (2009) , s. 103-118. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51453
article
See main document
80

Author:
Title:
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym a problem egzemplifikacji ryzyka walutowego
Source:
Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI2009, s. 210-251 - Bibliogr.
Signature:
NP-1320/Magazyn
Nr:
2168218926
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Author:
Title:
Strefa euro i jej znaczenie dla globalizacji stosunków finansowych
Source:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 2 / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI2008, s. 163-190 - Bibliogr.
Signature:
NP-1211/2/Magazyn
Nr:
2168219280
chapter in unpublished scientific work
See main document
82

Author:
Title:
Międzynarodowy rynek finansowy a kraje rozwijające się
Source:
Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI - Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007, s. 102-174 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-744-9
Nr:
2166097319
chapter in monograph
See main document
83

Author:
Title:
Problem asymetryczności szoków w teorii Optymalnych Obszarów Walutowych
Source:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI2007, s. 120-140 - Bibliogr.
Signature:
NP-1158/Magazyn
Nr:
2168282111
chapter in unpublished scientific work
See main document
84

Author:
Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Title:
Ocena systemu finansowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 201-209 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165930661
chapter in conference materials
See main document
85

Author:
Title:
Przemiany w międzynarodowych stosunkach walutowych
Source:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI - Warszawa: Difin, 2006, s. 75-107 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-675-8
Nr:
2165753408
chapter in monograph
See main document
86

Author:
Title:
Globalizacja współczesnych międzynarodowych rynków finansowych a problem stabilizacji monetarnej i finansowej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
Source:
Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji / kierownik: Stanisław MIKLASZEWSKI2006, s. 152-191 - Bibliogr.
Signature:
NP-1115/Magazyn
Nr:
2168286309
chapter in unpublished scientific work
See main document
87

Author:
Title:
Stan i projekcja systemu finansowego w Polsce w świetle standardów europejskich = The Current State and Prospects of the Financial System in Poland in View of European Standards
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 721 (2006) , s. 85-98. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52743
article
See main document
88

Author:
Title:
Europejskie organizacje i porozumienia gospodarcze
Source:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI - Warszawa: Difin, 2006, s. 194-224 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-675-8
Nr:
2165753441
chapter in monograph
See main document
89

Author:
Title:
Sytuacja finansowa i monetarna nowych krajów członkowskich a problem stabilizacji finansowej
Source:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI2005, s. 42-66
Signature:
NP-1043/Magazyn
Nr:
2168258388
chapter in unpublished scientific work
See main document
90

Title:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2003
Physical description:
252 s.: wykr.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 241-250
ISBN:
83-7251-385-6
Nr:
2168223522
monograph
91

Author:
Title:
Perspektywy kształtowania się współpracy subregionalnej krajów CEFTA w kontekście integracji z Unią Europejską = Perspectives for Shaping Sub-regional Cooperation among CEFTA Countries in the Context of Integration with the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 634 (2003) , s. 105-124. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223720
article
See main document
92

Author:
Title:
Procesy transformacji systemowej a stosunki gospodarcze między Czechami, Polską, Słowacją i Węgrami : próba oceny i prognozy
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
289 s.: il.; 30 cm + Aneks: [58] s.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/546
Nr:
2168294303
doctoral dissertation
93

Author:
Title:
Główne dziedziny współpracy a komplementarność i konkurencyjność gospodarek państw CEFTA
Source:
Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999, s. 106-123 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-5-4
Nr:
2168241880
chapter in conference materials
See main document
94

Author:
Title:
Zewnętrzne uwarunkowania procesu transformacji gospodarki polskiej na tle krajów Europy Środkowowschodniej = External Conditioning of the Process of the Polish Economy Transformation Exemplified by Economic Relations with the Central and East European Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 501 (1997) , s. 55-65. - Summ.
Nr:
2168251212
article
See main document
95

Author:
Title:
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w nowym układzie stosunków europejskich = Central and East European Countries in New Scheme of European Relations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 476 (1996) , s. 67-77. - Summ.
Nr:
2168231590
article
See main document
96

Author:
Title:
Skutki transformacji systemowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały III Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1994, s. 135-142
Nr:
2168252910
chapter in conference materials
See main document
97

Author:
Title:
Kapitał zagraniczny w Europie Środkowo-Wschodniej
Source:
Rynki Zagraniczne. - nr 126 (1994) , s. 3
Nr:
2168332511
unreviewed article
98

Author:
Title:
Meandry współpracy czworokątnej = Meanders of Tetragonal Cooperation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 443 (1994) , s. 45-58. - Summ.
Nr:
2168234112
article
See main document
99

Title:
Symulacyjna analiza możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym = Some Possibilities of the Hedging against Exchange Rate Risk Simulation Analysis
Source:
Handel Zagraniczny. - R. 38, nr 2 (1993) , s. 5-9
Nr:
2168331769
article
100

Title:
Market Analysis for the Development of Tourism Business in the City of Kraków : the Potential Source of Financial Support
Source:
Managing Tourism in Historic Cities / [ed. board Krzysztof Broński, Krzysztof Görlich, Stefan Kłosowski, Jacek PURCHLA ; ed. in chief Zbigniew Zuziak] - Kraków: City Prof, 1992, s. 175-184. - Summ.
ISBN:
83-85739-00-9
Nr:
2166619673
chapter in conference materials
See main document
101

Title:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze : przewodnik metodyczny
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
39 s.; 24 cm.
Nr:
2168290777
academic script
Unpublished documents:
1

Title:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przemian strukturalnych gospodarki polskiej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
166 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
29/KMSG/1/2004/S/139
Signature:
NP-1001/Magazyn
Nr:
2168258366
unpublished scientific work
2

Title:
Strukturalne dostosowania krajów Europy Środkowo-Wschodniej do integracji w ramach Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
157 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
36/KMSG/2/2003/S
Signature:
NP-902/Magazyn
Nr:
2168258402
unpublished scientific work
1
The Effectiveness of Investing in Stock Exchange Markets in Central and Eastern European Countries with Regard to NYSE2-LSE-HKSE2 : a Comparative Risk Analysis = Efektywność inwestycji na rynku papierów wartościowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle NYSE2-LSE-HKSE2 : analiza porównawcza ryzyka / Jacek PERA // Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - Vol. 22, nr 2 (2019), s. 121-140. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/cer/22/2/article-p121.xml. - ISSN 1508-2008
2
Przyczynowość w transmisji ryzyka ekstremalnego : analiza wybranych rynków finansowych UE i GFCI = Causation in Transmission of Extreme Risk : the Analysis of Selected EU and GFCI Financial Markets / Jacek PERA // Unia Europejska.pl. - nr 1 (248) (2018), s. 27-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2084-2694
3
The Use of Dynamic Vega Hedging to Mitigate Share Price Risk : Assessment Attempt / Jacek PERA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Marek MACIEJEWSKI, Łukasz Prysiński. - t. 19, z. 2, cz. 2 (2018), s. 377-387. - Summ.. - Tytuł numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf. - ISSN 1733-2486
4
Sharing Economy as the New Paradigm of the Economy of the Future : Risk Analysis / Jacek PERA // Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 23, no. 1 (2018), s. 13-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ceref.pl/index.php/CEREF/article/view/14/35. - ISSN 2082-8500
5
The Third Currency War as an Effect of Post-Crisis Changes in the International Currency System : the Risk Aspect - the Case Analyses of Brazil / Jacek PERA // Journal of Economics and Management. - nr 31 (2018), s. 149-180. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/324195/edition/306322/content?ref=desc. - ISSN 1732-1948
6
Transatlantyckie partnerstwo - Stany Zjednoczone - Unia Europejska w modelu UN-GPM : aspekt ryzyka = Transatlantic Partnership - United States - European Union in the UN-GPM Model : Risk aspect / Jacek PERA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 22, nr 1 (2018), s. 215-229. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1084_2.6_Pera_Jacek.pdf. - ISSN 2081-2345
7
Market Risk Premium and Default under the Conditions of Globalization of Major Capital Markets of the UE and GFCI Countries / Jacek PERA // W: Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 4, Behavioural Finance / ed. by Tomas Kliestik. - Žilina : University of Zilina, 2018. - (Globalization and Its Socio-economic Consequences, ISSN 2454-0943 ; 18). - S. 1755-1762. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8154-249-7. - Pełny tekst: https://fpedas.uniza.sk/~ke/sites/default/files/content_files/iv_part_final_0.pdf
8
An Enterprise's Financial Stability and Its Sustainable Growth : a Risk-Based Perspective / Jacek PERA // W: Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2017. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa = International Entrepreneurship, ISSN 2543-537X ; vol. 3, nr 2). - S. 49-62. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-14-1. - Pełny tekst: https://pm.uek.krakow.pl/article/download/1196/pdf
9
Linear and Non-linear Relationships between Shares of the Agri-food Industries of the Warsaw Stock Exchange : Risk Aspect / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture. - t. 17 (32), z. 4 (2017), s. 249-262. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2017_T17(32)_n4_s249.pdf. - ISSN 2081-6960
10
Repolonization : Risk Factor = Repolonizacja : czynnik ryzyka / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 102 (2017), s. 293-302. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20102/26_Pera_I.pdf. - ISSN 1641-3466
11
Internacjonalizacja renminbi jako przykład awersji do ryzyka walutowego = Internationalization Renminbi as an Example of Currency Risk Aversion / Jacek PERA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017), s. 199-213. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306277/edition/289379/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
12
The Security of Financial Assets and the AML Risk a Proposal for Its Mitigation with the Use of APA and LSVM Methods / Jacek PERA // W: Mechanisms of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations. Vol. 1 = Konkurētspēju un inovāciju mijiedarbības mehānismi mūsdienu starptautiskajās ekonomikas attiecībās / ed. M. Bezpartochnyi. - Riga : ISMA University : Landmark SIA, 2017. - S. 179-194. - Bibliogr. - ISBN 978-9984-891-03-3
13
The Economic Position of the European Union in the Contemporary World : the Risk-Based Perspective = Pozycja ekonomiczna Unii Europejskiej we współczesnym świecie : aspekt ryzyka / Jacek PERA // Roczniki Administracji i Prawa = Annuals of the Administration and Law. - R. 17, z. 2 (2017), s. 143-159. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=180966. - ISSN 1644-9126
14
Determinanty pomiaru ryzyka inwestycyjnego i psychologicznego na współczesnym rynku GPW jako aktualne wyzwanie dla współczesnych finansów = Determinants of Investment and Psychological Risk Measurement in the Modern Stock Exchange Market as a Current Challenge for Contemporary Finance / Jacek PERA // International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 35/2 (2016), s. 83-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2101. - ISSN 2300-6102
15
The Risk of Destabilisation in the European Union's Integration : PIIGGS Group Assessment = Ryzyko destabilizacji w integracji unii europejskiej : ocena grupy PIIGGS w modelu pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej / Jacek PERA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 271 (2016), s. 138-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_271/12.pdf. - ISSN 2083-8611
16
System-based Risk Management in Business Activity - Methods of Review / Jacek PERA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 69-77. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
17
The Risk of the Increasing Divergence of the Eurozone and the Problem of Macroeconomic Imbalances in a Three-Gap Model / Jacek PERA // Economics and Business Review. - vol. 2 (16), no. 2 (2016), s. 18-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ebr.edu.pl/pub/2016_2_18.pdf. - ISSN 2392-1641
18
Walidacja podejścia procesowego w ograniczaniu ryzyka w COBIT i ITIL = Validation of the Process Approach in Reducing Risk at COBIT and ITIL / Jacek PERA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2016), s. 23-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
19
Ocena stabilności makroekonomicznej w gospodarkach unijnych w świetle procedury nierównowagi makroekonomicznej : aspekt ryzyka zjawisk kryzysowych = Evaluation of Macroeconomic Stability in the Economies of the EU in the Light of the Macroeconomic Imbalance Procedure : Risk Aspect of the Crisis Phenomenon / Jacek PERA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 416 (2016), s. 123-135. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym i europejskim. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/36619. - ISSN 1899-3192
20
Ocena wpływu zadłużenia zagranicznego na ryzyko kredytowe Polski w modelu roszczeń warunkowych = Impact of Foreign Debt on Polish Credit Risk in the Model of Contingent Claims Approach / Jacek PERA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 451 (2016), s. 314-328. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36006/Pera_Ocena_Wplywu_Zadluzenia_Zagranicznego_Na_Ryzyko_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
21
Brexit and the Risk of Further Disintegration of the European Union : Forecast Attempt = Brexit a ryzyko dalszej dezintegracji Unii Europejskiej : próba projekcji / Jacek PERA // W: Global Economy at the Crossroads / [sci. ed. Ewa Bilewicz, Marcin Gryczka, Halina Nakonieczna-Kisiel]. - Szczecin : Szczecin University Press, 2016. - (Trends in the World Economy, ISSN 2081-4046 ; vol. 8). - S. 125-151. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7972-093-4. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/twe/8-2016/twe-8-125.pdf
22
Bilans ryzyka TTIP w zakresie liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi w modelu CGEM-GTAP = Balance of the TTIP Risk Relating to Freeing the Trade in Ari-food Products in CGEM-GTAP Model / Jacek PERA // Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century. - nr 3 (11) (2016), s. 141-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36214/Pera_Bilans_Ryzyka_TTIP_w_Zakresie_Liberalizacji_Handlu_2016.pdf. - ISSN 2353-8929
23
Czynniki determinujące ryzyko krajów Europy Środkowo-Wschodniej : próba projekcji = Factors Determining the Countries Risk oc Central and Eastern Europe : Projection Test / Jacek PERA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016), s. 41-51. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
24
Etymology of the Definition of Risk in International Relations : the Research Perspective / Jacek PERA // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 7, nr 21 (2016), s. 119-140. - Summ.. - Tytuł numeru: Secularization of Political Thought in Russia : from the "Right of Existence" to the Empire and Geopolitics. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/932/978. - ISSN 2082-5897
25
Evaluation of the Macroeconomic Stability of Central and Eastern European Countries with a View Toward their Membership in the European Union : Multidimensional Risk Analysis = Ocena poziomu stabilności makroekonomicznej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w sytuacji ich członkostwa w Unii Europejskiej : wielowymiarowa analiza ryzyka / Jacek PERA // Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - Vol. 19, nr 3 (2016), s. 69-92. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/view/j/cer.2016.19.issue-3/cer-2016-0021/cer-2016-0021.xml. - ISSN 1508-2008
26
Przekształcenia w strukturze współczesnego handlu międzynarodowego na przykładzie e-commerce : ryzyko w jego rozwoju i propozycje ograniczania / Jacek PERA // W: Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa : CeDeWu, 2016. - S. 219-238. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-810-3
27
Ocena integracji rynku pieniężnego w strefie euro : perspektywa ryzyka = Asessment of Money Market Integration in the Euro Area : Risk Analysis / Jacek PERA // W: Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej / red. nauk. Krzysztof Opolski, Jarosław Górski. - Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. - S. 27-37. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-63856-21-2. - Pełny tekst: http://coin.wne.uw.edu.pl/jgorski/eurozone/Wyzwania_integracji_e-book.pdf
28
Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych = The Globalization of the World Economy and the Issue of New Risks in Today's Global Financial Markets / Jacek PERA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH. - R. 19, nr 1 (2015), s. 191-208. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/509_12.pdf. - ISSN 2081-2345
29
Ekonomia kursu walutowego na rynkach międzynarodowych - perspektywa przedsiębiorstwa / Jacek PERA // W: Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy / red. Edward MOLENDOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 143-161. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-678-6
30
Insolvency Risk of a Country - the Case of Greece Implications for European Union Member States = Ryzyko niewypłacalności kraju - przypadek Grecji : implikacje dla krajów Unii Europejskiej / Jacek PERA // W: Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World / [sci. ed. Jerzy Dzudziński, Halina Nakonieczna-Kisiel, Jarosław Narękiewicz]. - Szczecin : Szczecin University Press, 2015. - (Trends in the World Economy, ISSN 2081-4046 ; vol. 7). - S. 167-189. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7972-038-5. - Pełny tekst: http://wneiz.univ.szczecin.pl/nauka_wneiz/twe/7-2015/twe-7-167.pdf
31
Bankowość islamska - ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata? / Jacek PERA // Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie" = Journal Economy and Management. - nr 5 (2015), s. 30-42. - Bibliogr. - ISSN 2084-963X
32
Wprowadzenie euro w Polsce a problem ryzyka w działalności przedsiębiorstwa / Jacek PERA // W: Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur, Ida Musiałkowska. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 59-76. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-841-9
33
Ryzyko w rozwoju regionów przygranicznych polskiej granicy wschodniej = Risks in Development of Eastern Poland's? Border Regions / Jacek PERA // W: Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski / red. nauk. Jerzy Grabowiecki. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. - S. 317-331. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-471-8
34
Niewypłacalność strefy euro a ryzyko grexit / Jacek PERA // W: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty prawne, finansowe i handlowe / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur, Piotr Idczak. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 211-222. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-857-0
35
Rola kapitału zagranicznego a ocena wewnętrznej i zewnętrznej stabilności Polski w latach 2002-2014 : aspekt ryzyka = The Role of Foreign Capital and the Assessment of Internal and External Stability of the Polish in the Years 2002-2014 : Aspect of Risk / Jacek PERA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 8, cz. 3 (2015), s. 167-177. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie ryzykiem w gospodarce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-8-3.pdf#page=167&view=Fit. - ISSN 1733-2486
36
The Risk of Globalisation for the Stability of Financial Markets - the Case of the European Union / Jacek PERA // Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 10, no. 4 (2015), s. 53-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=8591. - ISSN 2082-8500
37
Assessment of Risk of APEC Countries Based on the Country Risk Classification Method and Selected Indices of Internal Stability = Ocena ryzyka państw APEC na podstawie metody klasyfikacji ryzyka kraju i wybranych wskaźników ich zewnętrznej stabilności / Jacek PERA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 413 (2015), s. 189-202. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Dimension of Regional Processes in the Asia-Pacific Region. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/34678/Pera_Assessment_Of_Risk_Of_Apec_Countries_Based_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
38
Risk in the Activity of a Born Global Enterprise and Its Analysis on the Basis of the Felsenstein-Swartz Model and Measures of Financial Security = Ryzyko w rozwoju cyklu życia przedsiębiorstwa typu Born Global i jego analiza w oparciu o model Felsensteina-Swartza i miary bezpieczeństwa finansowego / Jacek PERA // W: Marketing, Innovations, Strategies and Risk in Modern Business : Selected Aspects = Marketing, innowacje, strategie i ryzyko we współczesnym biznesie : wybrane aspekty / red. nauk. Jerzy Olszewski. - Szczecin : Naukowe Wydawnictwo IVG, 2015. - S. 35-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62062-64-5 ; 978-83-62062-63-8. - Pełny tekst: http://doczz.pl/doc/28630/marketing--innovations--strategies-and-risk-in-modern-bus...
39
The Central Bank's Role in Mitigating the Risk of Balance-sheet Policy of Private Sector and under Unstable Conditions / Jacek PERA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 131-143. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
40
Teoria i istota ryzyka systemowego w warunkach gospodarki realnej i protekcjonizmu finansowego / Jacek PERA // W: Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa : CeDeWu, 2015. - S. 223-240. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-719-9
41
New Financial Supervision Architecture in Europe as Eurozone Crisis Risk Mitigator / Jacek PERA // W: Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis / ed. by Edward MOLENDOWSKI, Piotr STANEK. - Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2014. - S. 83-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17859-8
42
Process Risk and the Risk Identification in an Enterprise / Jacek PERA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 41-49. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
43
Taksonomia zdywersyfikowanego ryzyka tradycyjnych i nowych kierunków handlu zagranicznego : perspektywa przedsiębiorstwa / Jacek PERA // W: Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2014. - S. 175-191. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-635-2
44
Pomiar wartości przedsiębiorstwa w warunkach i niepewności i ryzyka = Creation of the Enterprise Value under Uncertainty and Risk / Jacek PERA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 3, cz. 2 (2014), s. 5-23. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2014_3_2_1.pdf. - ISSN 2084-5189
45
Kreowanie wartości przedsiębiorstwa przez efektywne zarządzanie ryzykiem / Jacek PERA // W: Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw / red. nauk. Marek Jabłoński. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014. - S. 189-205. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62897-95-7
46
Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych = The Globalization of the World Economy and the Issue of New Risks in Today's Global Financial Markets / Jacek PERA // W: Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2014), s. 34-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
47
Budowa nowej architektury regulacyjnej w Europie jako element zarządzania ryzykiem niestabilności finansowej - rozwiązania pokryzysowe : próba oceny i wnioski dla Polski = Construction of a New Regulatory Architecture in Europe as an Element of Financial Instability Risk Management - Post-crisis Solutions : Attempt of Assessment and Implications for Poland / Jacek PERA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013), s. 559-572. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
48
Konieczność zmian w strukturze siatki finansowej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo usług finansowych : perspektywa ryzyka = Need for Changes in the Structure of the European Union Financial Safety Net and Security Financial of Services : the Risk of Perspective / Jacek PERA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 172 (2013), s. 192-204. - Summ.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego. - ISSN 2083-8611
49
Potrzeba zarządzania ryzykiem działalności i jego mitygacji przez podmioty gospodarcze jako konsekwencja niepewności i niestabilności współczesnych rynków międzynarodowych = The Need for Risk Management and Mitigation by Business Organisations as a Consequence of Uncertainty and Instability in Today's International Markets / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013), s. 37-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/831/653. - ISSN 1898-6447
50
Wpływ teorii finansów behawioralnych na współczesne zarządzanie ryzykiem = The Modern Risk Management in Behavioral Finance Perspective Theory / Jacek PERA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 4 (2013), s. 407-422. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_4_27.pdf. - ISSN 2084-5189
51
Enterprise Strategic Risk Management Attempt at Assessment and Recommendations / Jacek PERA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 205-218. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
52
Stabilizacja kursów walutowych w obliczu kryzysu finansowego - próba oceny = Exchange Rate Stabilisation at a Time of Financial Crisis - an Attempt at Assessment / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013), s. 91-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/801/624. - ISSN 1898-6447
53
Nowa architektura nadzoru finansowego w Europie a zintegrowane ramy finansowe jako konsekwencje kryzysu strefy euro / Jacek PERA // W: Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2013), s. 107-126. - Bibliogr.
54
The Concept of a Banking Union - Risks and Opportunities for the Banking Sector in Poland : Risk Evaluation and Recommendations / Jacek PERA // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - Vol. 4, no. 2 (2013), s. 71-76. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2043-085X
55
Unia Bankowa - korzyści i zagrożenia dla Polski = Banking Union - the Benefits and Risks for the Polish / Jacek PERA // Krakowskie Studia Międzynarodowe. - t. 10, nr 4 (2013), s. 49-69. - Tytuł numeru: Strategiczne wyzwania międzynarodowej roli Polski w drugiej dekadzie XXI w. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/697/Krakowskie_Studia_Mi%C4%99dzynarodowe_nr4_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=49&view=Fit. - ISSN 1733-2680
56
Natura i różnorodność ryzyka systemowego i jego wpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw : próba oceny = The Nature and Variety of Systemic Risk and Its Impact on the Competitiveness of Polish Enterprises : The Attempt to Assess / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 756). - nr 57 (2013), s. 497-510. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/57-2013/FRFU-57-497.pdf. - ISSN 1733-2842
57
Zarządzanie ryzykiem i jego dywersyfikacja w świetle teorii finansów behawioralnych a model Neumanna-Morgensterna = Risk Management and Diversification in the Light of Behavioural Finance Theory and the Neumann-Morgenstern Model / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013), s. 67-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/706. - ISSN 1898-6447
58
Globalizacja współczesnych rynków finansowych a problem ryzyka systemowego / Jacek PERA // W: Trendy rozwojowe w gospodarce światowej / red. nauk. Małgorzata Bartosik-Purgat, Jerzy Schroeder. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 32-42. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-750-4
59
Kryzys fiskalny w Unii Europejskiej a skuteczność regulacji ostrożnościowych mitygujących skutki i ryzyka jego wystąpienia = The Fiscal Crisis in the European Union and the Effectiveness of Prudential Regulations in Mitigating the Effects and the Risk of Future Crises / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - t. 48 nr 3 (2013), s. 209-228. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_48_calosc.pdf#page=209&view=Fit. - ISSN 1426-9724
60
Unia bankowa a ryzyko dezintegracji europejskich rynków finansowych / Jacek PERA // W: System finansowy wobec wyzwań rozwojowych / red. nauk. Jan L. Bednarczyk i Marzena Sobol. - Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", 2013. - S. 29-44. - ISBN 978-83-62805-13-6
61
Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie / Jacek PERA // W: Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2012. - S. 67-90. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-725-7
62
Wpływ gospodarki opartej na wiedzy na proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie na rynku międzynarodowym / Jacek PERA // W: Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym / red nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 151-172. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-27-3
63
Problem internacjonalizacji w zakresie mitygacji ryzyka walutowego = Intenationalization Problem in the Scope of Foreign Exchange Risk Mitigation / Jacek PERA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 116 (2012), s. 199-208. - Summ.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : internacjonalizacja i konkurencja międzynarodowa : wybrane problemy. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611
64
Globalizacja rynków finansowych a problem bezpieczeństwa finansowego w Europie = Globalization of Financial Markets and the Problem of the European Financial Security / Jacek PERA // Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 31/1 (2012), s. 413-431. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki globalnej. [1]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=955. - ISSN 2300-6153
65
Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie / Jacek PERA // W: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - S. 441-450. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-586-4
66
System Risk Management and Management in Financial Institutions as an Element Moderating Potential Crisis Result / Jacek PERA // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 199-212. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
67
Bezpieczeństwo europejskiego systemu finansowego - jego zdewaluowanie i rozwiązania pokryzysowe = The Security of European Financial System - its Deprecition and Post-crisis Solutions / Jacek PERA // W: Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej / red. nauk. Jan L. Bednarczyk, Wiesława Przybylska-Kapuścińska. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2012. - S. 137-153. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-529-4
68
Modern Trends in Financial Innovations on the Asian Market : An Attempt of Assessment = Współczesne tendencje w zakresie innowacji finansowych na rynku azjatyckim. Próba oceny / Jacek PERA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 256 (2012), s. 198-207. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Innovation Sources of Economies in Eastern Asia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
69
Kryzys strefy euro a dychotomia jej mechanizmów systemowych - próba oceny = The Crisis of the Euro Zone and the Dichotomy of its Systemic Mechanisms - an Assessment Attempt / Jacek PERA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 273 (2012), s. 327-343. - Summ.. - Tytuł numeru: Globalne aspekty kryzysu strefy euro. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/2120. - ISSN 0208-6018
70
Niepewność a problem mitygacji ryzyka w przedsiębiorstwie = The Uncertainty and The Mitigation Problem of Risk in Enterprise / Jacek PERA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 1, cz. 1 (2012), s. 91-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2012_1_1_8.pdf. - ISSN 2084-5189
71
Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie / Jacek PERA // W: Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2012), s. 87-98. - Bibliogr.
72
Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rynek walutowy w Polsce / Jacek PERA // W: Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA, Jacek PERA. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 187-214. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-564-2
73
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA, Jacek PERA. - Warszawa : Difin, 2011. - 238, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7641-564-2
74
Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie / Jacek PERA // W: Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2011), s. 65-88. - Streszcz. - Bibliogr.
75
Determinanty wyboru kursu walutowego w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych = Determinants in Choosing an Exchange Rate in the Light of the Theory of Optimal Currency Areas / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010), s. 35-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169684962. - ISSN 1898-6447
76
Charakterystyka rynku walutowego w Polsce w latach 1990-2010 oraz jego analiza w aspekcie technicznym : próba projekcji / Jacek PERA // W: Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2010), s. 214-244. - Bibliogr.
77
Strefa euro a globalizacja stosunków finansowych = The Euro Zone and the Globalization of Financial Relations / Jacek PERA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 71 (2009), s. 166-178. - Summ.. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i praktyce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
78
Strefa euro i jej znaczenie dla globalnych stosunków i rynków finansowych / Jacek PERA // W: Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 168-195. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-063-0
79
Konsekwencje globalizacji współczesnych międzynarodowych rynków finansowych = The Consequences of the Globalisation of Modern International Financial Markets / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 805 (2009), s. 103-118. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168024649. - ISSN 1898-6447
80
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym a problem egzemplifikacji ryzyka walutowego / Jacek PERA // W: Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2009), s. 210-251. - Bibliogr.
81
Strefa euro i jej znaczenie dla globalizacji stosunków finansowych / Jacek PERA // W: Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 2 / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2008), s. 163-190. - Bibliogr.
82
Międzynarodowy rynek finansowy a kraje rozwijające się / Jacek PERA // W: Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. - S. 102-174. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-744-9
83
Problem asymetryczności szoków w teorii Optymalnych Obszarów Walutowych / Jacek PERA // W: Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2007), s. 120-140. - Bibliogr.
84
Ocena systemu finansowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej / Jacek PERA // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 201-209. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
85
Przemiany w międzynarodowych stosunkach walutowych / Jacek PERA // W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. - S. 75-107. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-675-8
86
Globalizacja współczesnych międzynarodowych rynków finansowych a problem stabilizacji monetarnej i finansowej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / Jacek PERA // W: Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji / kierownik: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2006), s. 152-191. - Bibliogr.
87
Stan i projekcja systemu finansowego w Polsce w świetle standardów europejskich = The Current State and Prospects of the Financial System in Poland in View of European Standards / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 721 (2006), s. 85-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=139790021. - ISSN 0208-7944
88
Europejskie organizacje i porozumienia gospodarcze / Jacek PERA // W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. - S. 194-224. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-675-8
89
Sytuacja finansowa i monetarna nowych krajów członkowskich a problem stabilizacji finansowej / Jacek PERA // W: Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2005), s. 42-66
90
Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / Stanisław MIKLASZEWSKI, Lidia MESJASZ, Edward MOLENDOWSKI, Piotr MAŁECKI, Jacek PERA, Małgorzata BIEDA, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - Warszawa : Difin, 2003. - 252 s. : wykr. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 241-250. - ISBN 83-7251-385-6
91
Perspektywy kształtowania się współpracy subregionalnej krajów CEFTA w kontekście integracji z Unią Europejską = Perspectives for Shaping Sub-regional Cooperation among CEFTA Countries in the Context of Integration with the European Union / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 634 (2003), s. 105-124. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=43789372. - ISSN 0208-7944
92
Procesy transformacji systemowej a stosunki gospodarcze między Czechami, Polską, Słowacją i Węgrami : próba oceny i prognozy / Jacek PERA ; Promotor: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków, 1999. - 289 s. : il. ; 30 cm + Aneks: [58] s. - Bibliogr.
93
Główne dziedziny współpracy a komplementarność i konkurencyjność gospodarek państw CEFTA / Jacek PERA // W: Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999. - S. 106-123. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-5-4
94
Zewnętrzne uwarunkowania procesu transformacji gospodarki polskiej na tle krajów Europy Środkowowschodniej = External Conditioning of the Process of the Polish Economy Transformation Exemplified by Economic Relations with the Central and East European Countries / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 501 (1997), s. 55-65. - Summ. - ISSN 0208-7944
95
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w nowym układzie stosunków europejskich = Central and East European Countries in New Scheme of European Relations / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 476 (1996), s. 67-77. - Summ. - ISSN 0208-7944
96
Skutki transformacji systemowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej / Jacek PERA // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały III Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1994. - S. 135-142
97
Kapitał zagraniczny w Europie Środkowo-Wschodniej / Jacek PERA // Rynki Zagraniczne. - nr 126 (1994), s. 3. - ISSN 0036-052X
98
Meandry współpracy czworokątnej = Meanders of Tetragonal Cooperation / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 443 (1994), s. 45-58. - Summ. - ISSN 0208-7944
99
Symulacyjna analiza możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym = Some Possibilities of the Hedging against Exchange Rate Risk Simulation Analysis / Henryk CZUBEK, Jacek PERA // Handel Zagraniczny. - R. 38, nr 2 (1993), s. 5-9. - ISSN 0017-7245
100
Market Analysis for the Development of Tourism Business in the City of Kraków : the Potential Source of Financial Support / Małgorzata MARSZYCKA, Jacek PERA // W: Managing Tourism in Historic Cities / [ed. board Krzysztof Broński, Krzysztof Görlich, Stefan Kłosowski, Jacek PURCHLA ; ed. in chief Zbigniew Zuziak]. - Kraków : City Prof, 1992. - S. 175-184. - Summ. - ISBN 83-85739-00-9
101
Międzynarodowe stosunki gospodarcze : przewodnik metodyczny / Bożena NOGA, Jacek PERA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 39 s. ; 24 cm
102
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przemian strukturalnych gospodarki polskiej / zespół w składzie: Stanisław MIKLASZEWSKI, Irena PIETRZYK, Piotr MAŁECKI, Lidia MESJASZ, Edward MOLENDOWSKI, Anna ODROBINA, Jacek PERA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [2004]. - 166 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
103
Strukturalne dostosowania krajów Europy Środkowo-Wschodniej do integracji w ramach Unii Europejskiej / zespół w składzie: Stanisław MIKLASZEWSKI, Piotr MAŁECKI, Lidia MESJASZ, Edward MOLENDOWSKI, Jacek PERA, Anna ODROBINA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Pera J., (2019), The Effectiveness of Investing in Stock Exchange Markets in Central and Eastern European Countries with Regard to NYSE2-LSE-HKSE2 : a Comparative Risk Analysis, "Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe", Vol. 22, nr 2, s. 121-140; https://content.sciendo.com/view/journals/cer/22/2/article-p121.xml
2
Pera J., (2018), Przyczynowość w transmisji ryzyka ekstremalnego : analiza wybranych rynków finansowych UE i GFCI, "Unia Europejska.pl", nr 1 (248), s. 27-40.
3
Pera J., (2018), The Use of Dynamic Vega Hedging to Mitigate Share Price Risk : Assessment Attempt, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 2, cz. 2, s. 377-387; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf
4
Pera J., (2018), Sharing Economy as the New Paradigm of the Economy of the Future : Risk Analysis, "Central European Review of Economics & Finance", Vol. 23, no. 1, s. 13-33; http://www.ceref.pl/index.php/CEREF/article/view/14/35
5
Pera J., (2018), The Third Currency War as an Effect of Post-Crisis Changes in the International Currency System : the Risk Aspect - the Case Analyses of Brazil, "Journal of Economics and Management", nr 31, s. 149-180; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/324195/edition/306322/content?ref=desc
6
Pera J., (2018), Transatlantyckie partnerstwo - Stany Zjednoczone - Unia Europejska w modelu UN-GPM : aspekt ryzyka, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 22, nr 1, s. 215-229; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1084_2.6_Pera_Jacek.pdf
7
Pera J., (2018), Market Risk Premium and Default under the Conditions of Globalization of Major Capital Markets of the UE and GFCI Countries. [W:] Kliestik T. (red.), Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 4, Behavioural Finance (Globalization and Its Socio-economic Consequences; 18), Žilina : University of Zilina, s. 1755-1762.
8
Pera J., (2017), An Enterprise's Financial Stability and Its Sustainable Growth : a Risk-Based Perspective. [W:] Maciejewski M. (red.), Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań (Przedsiębiorczość Międzynarodowa; vol. 3, nr 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 49-62.
9
Pera J., (2017), Linear and Non-linear Relationships between Shares of the Agri-food Industries of the Warsaw Stock Exchange : Risk Aspect, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 17 (32), z. 4, s. 249-262; http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2017_T17(32)_n4_s249.pdf
10
Pera J., (2017), Repolonization : Risk Factor, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 102, s. 293-302; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20102/26_Pera_I.pdf
11
Pera J., (2017), Internacjonalizacja renminbi jako przykład awersji do ryzyka walutowego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 319, s. 199-213; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306277/edition/289379/content?ref=desc
12
Pera J., (2017), The Security of Financial Assets and the AML Risk a Proposal for Its Mitigation with the Use of APA and LSVM Methods. [W:] Mechanisms of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations. Vol. 1, Riga : ISMA University : Landmark SIA, s. 179-194.
13
Pera J., (2017), The Economic Position of the European Union in the Contemporary World : the Risk-Based Perspective, "Roczniki Administracji i Prawa", R. 17, z. 2, s. 143-159; https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=180966
14
Pera J., (2016), Determinanty pomiaru ryzyka inwestycyjnego i psychologicznego na współczesnym rynku GPW jako aktualne wyzwanie dla współczesnych finansów, "International Business and Global Economy", nr 35/2, s. 83-97; http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2101
15
Pera J., (2016), The Risk of Destabilisation in the European Union's Integration : PIIGGS Group Assessment, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 271, s. 138-150; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_271/12.pdf
16
Pera J., (2016), System-based Risk Management in Business Activity - Methods of Review. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 69-77.
17
Pera J., (2016), The Risk of the Increasing Divergence of the Eurozone and the Problem of Macroeconomic Imbalances in a Three-Gap Model, "Economics and Business Review", vol. 2 (16), no. 2, s. 18-38; http://www.ebr.edu.pl/pub/2016_2_18.pdf
18
Pera J., (2016), Walidacja podejścia procesowego w ograniczaniu ryzyka w COBIT i ITIL, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4, s. 23-36.
19
Pera J., (2016), Ocena stabilności makroekonomicznej w gospodarkach unijnych w świetle procedury nierównowagi makroekonomicznej : aspekt ryzyka zjawisk kryzysowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 416, s. 123-135; http://www.dbc.wroc.pl/publication/36619
20
Pera J., (2016), Ocena wpływu zadłużenia zagranicznego na ryzyko kredytowe Polski w modelu roszczeń warunkowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 451, s. 314-328; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36006/Pera_Ocena_Wplywu_Zadluzenia_Zagranicznego_Na_Ryzyko_2016.pdf
21
Pera J., (2016), Brexit and the Risk of Further Disintegration of the European Union : Forecast Attempt. [W:] Bilewicz E., Gryczka M., Nakonieczna-Kisiel H. (red.), Global Economy at the Crossroads (Trends in the World Economy; vol. 8), Szczecin : Szczecin University Press, s. 125-151.
22
Pera J., (2016), Bilans ryzyka TTIP w zakresie liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi w modelu CGEM-GTAP, "Ekonomia XXI Wieku", nr 3 (11), s. 141-157; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36214/Pera_Bilans_Ryzyka_TTIP_w_Zakresie_Liberalizacji_Handlu_2016.pdf
23
Pera J., (2016), Czynniki determinujące ryzyko krajów Europy Środkowo-Wschodniej : próba projekcji, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 2, s. 41-51.
24
Pera J., (2016), Etymology of the Definition of Risk in International Relations : the Research Perspective, "Horyzonty Polityki", vol. 7, nr 21, s. 119-140; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/932/978
25
Pera J., (2016), Evaluation of the Macroeconomic Stability of Central and Eastern European Countries with a View Toward their Membership in the European Union : Multidimensional Risk Analysis, "Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe", Vol. 19, nr 3, s. 69-92; http://www.degruyter.com/view/j/cer.2016.19.issue-3/cer-2016-0021/cer-2016-0021.xml
26
Pera J., (2016), Przekształcenia w strukturze współczesnego handlu międzynarodowego na przykładzie e-commerce : ryzyko w jego rozwoju i propozycje ograniczania. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw, Warszawa : CeDeWu, s. 219-238.
27
Pera J., (2016), Ocena integracji rynku pieniężnego w strefie euro : perspektywa ryzyka. [W:] Opolski K., Górski J. (red.), Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 27-37.
28
Pera J., (2015), Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 19, nr 1, s. 191-208; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/509_12.pdf
29
Pera J., (2015), Ekonomia kursu walutowego na rynkach międzynarodowych - perspektywa przedsiębiorstwa. [W:] Molendowski E. (red.), Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 143-161.
30
Pera J., (2015), Insolvency Risk of a Country - the Case of Greece Implications for European Union Member States. [W:] Dzudziński J., Nakonieczna-Kisiel H., Narękiewicz J. (red.), Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World (Trends in the World Economy; vol. 7), Szczecin : Szczecin University Press, s. 167-189.
31
Pera J., (2015), Bankowość islamska - ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata?, "Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie"", nr 5, s. 30-42.
32
Pera J., (2015), Wprowadzenie euro w Polsce a problem ryzyka w działalności przedsiębiorstwa. [W:] Małuszyńska E., Mazur G., Musiałkowska I. (red.), Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 59-76.
33
Pera J., (2015), Ryzyko w rozwoju regionów przygranicznych polskiej granicy wschodniej. [W:] Grabowiecki J. (red.), Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 317-331.
34
Pera J., (2015), Niewypłacalność strefy euro a ryzyko grexit. [W:] Małuszyńska E., Mazur G., Idczak P. (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty prawne, finansowe i handlowe, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 211-222.
35
Pera J., (2015), Rola kapitału zagranicznego a ocena wewnętrznej i zewnętrznej stabilności Polski w latach 2002-2014 : aspekt ryzyka, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 16, z. 8, cz. 3, s. 167-177; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-8-3.pdf#page=167&view=Fit
36
Pera J., (2015), The Risk of Globalisation for the Stability of Financial Markets - the Case of the European Union, "Central European Review of Economics & Finance", Vol. 10, no. 4, s. 53-74; http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=8591
37
Pera J., (2015), Assessment of Risk of APEC Countries Based on the Country Risk Classification Method and Selected Indices of Internal Stability, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 413, s. 189-202; http://www.dbc.wroc.pl/Content/34678/Pera_Assessment_Of_Risk_Of_Apec_Countries_Based_2015.pdf
38
Pera J., (2015), Risk in the Activity of a Born Global Enterprise and Its Analysis on the Basis of the Felsenstein-Swartz Model and Measures of Financial Security. [W:] Olszewski J. (red.), Marketing, Innovations, Strategies and Risk in Modern Business : Selected Aspects, Szczecin : Naukowe Wydawnictwo IVG, s. 35-53.
39
Pera J., (2015), The Central Bank's Role in Mitigating the Risk of Balance-sheet Policy of Private Sector and under Unstable Conditions. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 131-143.
40
Pera J., (2015), Teoria i istota ryzyka systemowego w warunkach gospodarki realnej i protekcjonizmu finansowego. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym, Warszawa : CeDeWu, s. 223-240.
41
Pera J., (2014), New Financial Supervision Architecture in Europe as Eurozone Crisis Risk Mitigator. [W:] Molendowski E., Stanek P. (red.), Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis, Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, s. 83-99.
42
Pera J., (2014), Process Risk and the Risk Identification in an Enterprise. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 41-49.
43
Pera J., (2014), Taksonomia zdywersyfikowanego ryzyka tradycyjnych i nowych kierunków handlu zagranicznego : perspektywa przedsiębiorstwa. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 175-191.
44
Pera J., (2014), Pomiar wartości przedsiębiorstwa w warunkach i niepewności i ryzyka, "Zarządzanie i Finanse", R. 12, nr 3, cz. 2, s. 5-23; http://zif.wzr.pl/pim/2014_3_2_1.pdf
45
Pera J., (2014), Kreowanie wartości przedsiębiorstwa przez efektywne zarządzanie ryzykiem. [W:] Jabłoński M. (red.), Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, s. 189-205.
46
Pera J., (2014), Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja, s. 34-54.
47
Pera J., (2013), Budowa nowej architektury regulacyjnej w Europie jako element zarządzania ryzykiem niestabilności finansowej - rozwiązania pokryzysowe : próba oceny i wnioski dla Polski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 305, s. 559-572.
48
Pera J., (2013), Konieczność zmian w strukturze siatki finansowej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo usług finansowych : perspektywa ryzyka, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 172, s. 192-204.
49
Pera J., (2013), Potrzeba zarządzania ryzykiem działalności i jego mitygacji przez podmioty gospodarcze jako konsekwencja niepewności i niestabilności współczesnych rynków międzynarodowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 902, s. 37-51; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/831/653
50
Pera J., (2013), Wpływ teorii finansów behawioralnych na współczesne zarządzanie ryzykiem, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 1, cz. 4, s. 407-422; http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_4_27.pdf
51
Pera J., (2013), Enterprise Strategic Risk Management Attempt at Assessment and Recommendations. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 205-218.
52
Pera J., (2013), Stabilizacja kursów walutowych w obliczu kryzysu finansowego - próba oceny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 907, s. 91-107; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/801/624
53
Pera J., (2013), Nowa architektura nadzoru finansowego w Europie a zintegrowane ramy finansowe jako konsekwencje kryzysu strefy euro. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro, s. 107-126.
54
Pera J., (2013), The Concept of a Banking Union - Risks and Opportunities for the Banking Sector in Poland : Risk Evaluation and Recommendations, "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe", Vol. 4, no. 2, s. 71-76.
55
Pera J., (2013), Unia Bankowa - korzyści i zagrożenia dla Polski, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", t. 10, nr 4, s. 49-69; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/697/Krakowskie_Studia_Mi%C4%99dzynarodowe_nr4_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=49&view=Fit
56
Pera J., (2013), Natura i różnorodność ryzyka systemowego i jego wpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw : próba oceny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 57, s. 497-510; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/57-2013/FRFU-57-497.pdf
57
Pera J., (2013), Zarządzanie ryzykiem i jego dywersyfikacja w świetle teorii finansów behawioralnych a model Neumanna-Morgensterna, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 920, s. 67-81; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/706
58
Pera J., (2013), Globalizacja współczesnych rynków finansowych a problem ryzyka systemowego. [W:] Bartosik-Purgat M., Schroeder J. (red.), Trendy rozwojowe w gospodarce światowej, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 32-42.
59
Pera J., (2013), Kryzys fiskalny w Unii Europejskiej a skuteczność regulacji ostrożnościowych mitygujących skutki i ryzyka jego wystąpienia, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", t. 48 nr 3, s. 209-228; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_48_calosc.pdf#page=209&view=Fit
60
Pera J., (2013), Unia bankowa a ryzyko dezintegracji europejskich rynków finansowych. [W:] Bednarczyk , Sobol M. (red.), System finansowy wobec wyzwań rozwojowych, Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", s. 29-44.
61
Pera J., (2012), Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie. [W:] Molendowski E. (red.), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, Warszawa : Wydawnictwo Difin, s. 67-90.
62
Pera J., (2012), Wpływ gospodarki opartej na wiedzy na proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie na rynku międzynarodowym. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 151-172.
63
Pera J., (2012), Problem internacjonalizacji w zakresie mitygacji ryzyka walutowego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 116, s. 199-208.
64
Pera J., (2012), Globalizacja rynków finansowych a problem bezpieczeństwa finansowego w Europie, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", nr 31/1, s. 413-431; http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=955
65
Pera J., (2012), Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie. [W:] Molendowski E. (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 441-450.
66
Pera J., (2012), System Risk Management and Management in Financial Institutions as an Element Moderating Potential Crisis Result. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 199-212.
67
Pera J., (2012), Bezpieczeństwo europejskiego systemu finansowego - jego zdewaluowanie i rozwiązania pokryzysowe. [W:] Bednarczyk , Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej, Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., s. 137-153.
68
Pera J., (2012), Modern Trends in Financial Innovations on the Asian Market : An Attempt of Assessment, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 256, s. 198-207.
69
Pera J., (2012), Kryzys strefy euro a dychotomia jej mechanizmów systemowych - próba oceny, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 273, s. 327-343; http://hdl.handle.net/11089/2120
70
Pera J., (2012), Niepewność a problem mitygacji ryzyka w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie i Finanse", R. 10, nr 1, cz. 1, s. 91-101; http://zif.wzr.pl/pim/2012_1_1_8.pdf
71
Pera J., (2012), Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej, s. 87-98.
72
Pera J., (2011), Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rynek walutowy w Polsce. [W:] Miklaszewski S., Garlińska-Bielawska J., Pera J. (red.), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, s. 187-214.
73
Miklaszewski S., Garlińska-Bielawska J., Pera J. (red.), (2011), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, 238, [1] s.
74
Pera J., (2011), Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, s. 65-88.
75
Pera J., (2010), Determinanty wyboru kursu walutowego w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 826, s. 35-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/169684962
76
Pera J., (2010), Charakterystyka rynku walutowego w Polsce w latach 1990-2010 oraz jego analiza w aspekcie technicznym : próba projekcji. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, s. 214-244.
77
Pera J., (2009), Strefa euro a globalizacja stosunków finansowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 71, s. 166-178.
78
Pera J., (2009), Strefa euro i jej znaczenie dla globalnych stosunków i rynków finansowych. [W:] Miklaszewski S., Molendowski E. (red.), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Warszawa : Difin, s. 168-195.
79
Pera J., (2009), Konsekwencje globalizacji współczesnych międzynarodowych rynków finansowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 805, s. 103-118; https://bazekon.uek.krakow.pl/168024649
80
Pera J., (2009), Internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym a problem egzemplifikacji ryzyka walutowego. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja?, s. 210-251.
81
Pera J., (2008), Strefa euro i jej znaczenie dla globalizacji stosunków finansowych. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 2, s. 163-190.
82
Pera J., (2007), Międzynarodowy rynek finansowy a kraje rozwijające się. [W:] Miklaszewski S. (red.), Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", s. 102-174.
83
Pera J., (2007), Problem asymetryczności szoków w teorii Optymalnych Obszarów Walutowych. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, s. 120-140.
84
Pera J., (2007), Ocena systemu finansowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 201-209.
85
Pera J., (2006), Przemiany w międzynarodowych stosunkach walutowych. [W:] Miklaszewski S. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. 75-107.
86
Pera J., (2006), Globalizacja współczesnych międzynarodowych rynków finansowych a problem stabilizacji monetarnej i finansowej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji, s. 152-191.
87
Pera J., (2006), Stan i projekcja systemu finansowego w Polsce w świetle standardów europejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 721, s. 85-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/139790021
88
Pera J., (2006), Europejskie organizacje i porozumienia gospodarcze. [W:] Miklaszewski S. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. 194-224.
89
Pera J., (2005), Sytuacja finansowa i monetarna nowych krajów członkowskich a problem stabilizacji finansowej. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro, s. 42-66.
90
Miklaszewski S., Mesjasz L., Molendowski E., Małecki P., Pera J., Bieda M., Garlińska-Bielawska J., (2003), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Warszawa : Difin, 252 s.
91
Pera J., (2003), Perspektywy kształtowania się współpracy subregionalnej krajów CEFTA w kontekście integracji z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 634, s. 105-124; https://bazekon.uek.krakow.pl/43789372
92
Pera J., (1999), Procesy transformacji systemowej a stosunki gospodarcze między Czechami, Polską, Słowacją i Węgrami: próba oceny i prognozy, Prom. Miklaszewski S., Kraków : , 289 s.
93
Pera J., (1999), Główne dziedziny współpracy a komplementarność i konkurencyjność gospodarek państw CEFTA. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 106-123.
94
Pera J., (1997), Zewnętrzne uwarunkowania procesu transformacji gospodarki polskiej na tle krajów Europy Środkowowschodniej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 501, s. 55-65.
95
Pera J., (1996), Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w nowym układzie stosunków europejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 476, s. 67-77.
96
Pera J., (1994), Skutki transformacji systemowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały III Konferencji Naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 135-142.
97
Pera J., (1994), Kapitał zagraniczny w Europie Środkowo-Wschodniej, "Rynki Zagraniczne", nr 126, s. 3.
98
Pera J., (1994), Meandry współpracy czworokątnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 443, s. 45-58.
99
Czubek H., Pera J., (1993), Symulacyjna analiza możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym, "Handel Zagraniczny", R. 38, nr 2, s. 5-9.
100
Marszycka M., Pera J., (1992), Market Analysis for the Development of Tourism Business in the City of Kraków : the Potential Source of Financial Support. [W:] Broński K., Görlich K., Kłosowski S., Purchla J., Zuziak Z. (red.), Managing Tourism in Historic Cities, Kraków : City Prof, s. 175-184.
101
Noga B., Pera J., (1992), Międzynarodowe stosunki gospodarcze: przewodnik metodyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 39 s.
102
Miklaszewski S., Pietrzyk I., Małecki P., Mesjasz L., Molendowski E., Odrobina A., Pera J., (2004), Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przemian strukturalnych gospodarki polskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 166 k.
103
Miklaszewski S., Małecki P., Mesjasz L., Molendowski E., Pera J., Odrobina A., (2003), Strukturalne dostosowania krajów Europy Środkowo-Wschodniej do integracji w ramach Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 k.
1
@article{UEK:2168336595,
author = "Pera Jacek",
title = "The Effectiveness of Investing in Stock Exchange Markets in Central and Eastern European Countries with Regard to NYSE2-LSE-HKSE2 : a Comparative Risk Analysis",
journal = "Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe",
number = "Vol. 22, 2",
pages = "121-140",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168325363,
author = "Pera Jacek",
title = "Przyczynowość w transmisji ryzyka ekstremalnego : analiza wybranych rynków finansowych UE i GFCI",
journal = "Unia Europejska.pl",
number = "1 (248)",
pages = "27-40",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168326149,
author = "Pera Jacek",
title = "The Use of Dynamic Vega Hedging to Mitigate Share Price Risk : Assessment Attempt",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 2, cz. 2",
pages = "377-387",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168323021,
author = "Pera Jacek",
title = "Sharing Economy as the New Paradigm of the Economy of the Future : Risk Analysis",
journal = "Central European Review of Economics & Finance",
number = "Vol. 23, no. 1",
pages = "13-33",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168323819,
author = "Pera Jacek",
title = "The Third Currency War as an Effect of Post-Crisis Changes in the International Currency System : the Risk Aspect - the Case Analyses of Brazil",
journal = "Journal of Economics and Management",
number = "31",
pages = "149-180",
year = "2018",
}
6
@article{UEK:2168325509,
author = "Pera Jacek",
title = "Transatlantyckie partnerstwo - Stany Zjednoczone - Unia Europejska w modelu UN-GPM : aspekt ryzyka",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 22, 1",
pages = "215-229",
year = "2018",
}
7
@inbook{UEK:2168330187,
author = "Pera Jacek",
title = "Market Risk Premium and Default under the Conditions of Globalization of Major Capital Markets of the UE and GFCI Countries",
booktitle = "Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 4, Behavioural Finance",
pages = "1755-1762",
adress = "Žilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2018",
issn = "2454-0943",
isbn = "978-80-8154-249-7",
}
8
@inbook{UEK:2168316769,
author = "Pera Jacek",
title = "An Enterprise's Financial Stability and Its Sustainable Growth : a Risk-Based Perspective",
booktitle = "Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań",
pages = "49-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-14-1",
}
9
@article{UEK:2168322515,
author = "Pera Jacek",
title = "Linear and Non-linear Relationships between Shares of the Agri-food Industries of the Warsaw Stock Exchange : Risk Aspect",
journal = "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego",
number = "t. 17 (32), z. 4",
pages = "249-262",
year = "2017",
}
10
@article{UEK:2168320065,
author = "Pera Jacek",
title = "Repolonization : Risk Factor",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 102",
pages = "293-302",
year = "2017",
}
11
@article{UEK:2168318013,
author = "Pera Jacek",
title = "Internacjonalizacja renminbi jako przykład awersji do ryzyka walutowego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "319",
pages = "199-213",
year = "2017",
}
12
@inbook{UEK:2168324095,
author = "Pera Jacek",
title = "The Security of Financial Assets and the AML Risk a Proposal for Its Mitigation with the Use of APA and LSVM Methods",
booktitle = "Mechanisms of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations. Vol. 1",
pages = "179-194",
adress = "Riga",
publisher = "ISMA University : Landmark SIA",
year = "2017",
isbn = "978-9984-891-03-3",
}
13
@article{UEK:2168327033,
author = "Pera Jacek",
title = "The Economic Position of the European Union in the Contemporary World : the Risk-Based Perspective",
journal = "Roczniki Administracji i Prawa",
number = "R. 17, z. 2",
pages = "143-159",
year = "2017",
}
14
@article{UEK:2168310397,
author = "Pera Jacek",
title = "Determinanty pomiaru ryzyka inwestycyjnego i psychologicznego na współczesnym rynku GPW jako aktualne wyzwanie dla współczesnych finansów",
journal = "International Business and Global Economy",
number = "35/2",
pages = "83-97",
year = "2016",
}
15
@article{UEK:2168309131,
author = "Pera Jacek",
title = "The Risk of Destabilisation in the European Union's Integration : PIIGGS Group Assessment",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "271",
pages = "138-150",
year = "2016",
}
16
@inbook{UEK:2168310813,
author = "Pera Jacek",
title = "System-based Risk Management in Business Activity - Methods of Review",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "69-77",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
17
@article{UEK:2168308915,
author = "Pera Jacek",
title = "The Risk of the Increasing Divergence of the Eurozone and the Problem of Macroeconomic Imbalances in a Three-Gap Model",
journal = "Economics and Business Review",
number = "vol. 2 (16), no. 2",
pages = "18-38",
year = "2016",
}
18
@article{UEK:2168307849,
author = "Pera Jacek",
title = "Walidacja podejścia procesowego w ograniczaniu ryzyka w COBIT i ITIL",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "4",
pages = "23-36",
year = "2016",
}
19
@article{UEK:2168308919,
author = "Pera Jacek",
title = "Ocena stabilności makroekonomicznej w gospodarkach unijnych w świetle procedury nierównowagi makroekonomicznej : aspekt ryzyka zjawisk kryzysowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "416",
pages = "123-135",
adress = "",
year = "2016",
}
20
@article{UEK:2168312489,
author = "Pera Jacek",
title = "Ocena wpływu zadłużenia zagranicznego na ryzyko kredytowe Polski w modelu roszczeń warunkowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "451",
pages = "314-328",
adress = "",
year = "2016",
}
21
@inbook{UEK:2168312881,
author = "Pera Jacek",
title = "Brexit and the Risk of Further Disintegration of the European Union : Forecast Attempt",
booktitle = "Global Economy at the Crossroads",
pages = "125-151",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2016",
issn = "2081-4046",
isbn = "978-83-7972-093-4",
}
22
@article{UEK:2168312187,
author = "Pera Jacek",
title = "Bilans ryzyka TTIP w zakresie liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi w modelu CGEM-GTAP",
journal = "Ekonomia XXI Wieku",
number = "3 (11)",
pages = "141-157",
year = "2016",
}
23
@article{UEK:2168308175,
author = "Pera Jacek",
title = "Czynniki determinujące ryzyko krajów Europy Środkowo-Wschodniej : próba projekcji",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 2",
pages = "41-51",
adress = "",
year = "2016",
}
24
@article{UEK:2168313977,
author = "Pera Jacek",
title = "Etymology of the Definition of Risk in International Relations : the Research Perspective",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 7, 21",
pages = "119-140",
adress = "",
year = "2016",
}
25
@article{UEK:2168308193,
author = "Pera Jacek",
title = "Evaluation of the Macroeconomic Stability of Central and Eastern European Countries with a View Toward their Membership in the European Union : Multidimensional Risk Analysis",
journal = "Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe",
number = "Vol. 19, 3",
pages = "69-92",
year = "2016",
}
26
@inbook{UEK:2168308543,
author = "Pera Jacek",
title = "Przekształcenia w strukturze współczesnego handlu międzynarodowego na przykładzie e-commerce : ryzyko w jego rozwoju i propozycje ograniczania",
booktitle = "Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw",
pages = "219-238",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-810-3",
}
27
@inbook{UEK:2168320067,
author = "Pera Jacek",
title = "Ocena integracji rynku pieniężnego w strefie euro : perspektywa ryzyka",
booktitle = "Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej",
pages = "27-37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego",
year = "2016",
isbn = "978-83-63856-21-2",
}
28
@article{UEK:2168297479,
author = "Pera Jacek",
title = "Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 19, 1",
pages = "191-208",
adress = "",
year = "2015",
}
29
@inbook{UEK:2168290007,
author = "Pera Jacek",
title = "Ekonomia kursu walutowego na rynkach międzynarodowych - perspektywa przedsiębiorstwa",
booktitle = "Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy",
pages = "143-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-678-6",
}
30
@inbook{UEK:2168298889,
author = "Pera Jacek",
title = "Insolvency Risk of a Country - the Case of Greece Implications for European Union Member States",
booktitle = "Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World",
pages = "167-189",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2015",
issn = "2081-4046",
isbn = "978-83-7972-038-5",
}
31
@article{UEK:2168304881,
author = "Pera Jacek",
title = "Bankowość islamska - ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata?",
journal = "Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie"",
number = "5",
pages = "30-42",
year = "2015",
}
32
@inbook{UEK:2168292775,
author = "Pera Jacek",
title = "Wprowadzenie euro w Polsce a problem ryzyka w działalności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "59-76",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7417-841-9",
}
33
@inbook{UEK:2168304885,
author = "Pera Jacek",
title = "Ryzyko w rozwoju regionów przygranicznych polskiej granicy wschodniej",
booktitle = "Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski",
pages = "317-331",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku",
year = "2015",
isbn = "978-83-7431-471-8",
}
34
@inbook{UEK:2168298997,
author = "Pera Jacek",
title = "Niewypłacalność strefy euro a ryzyko grexit",
booktitle = "Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty prawne, finansowe i handlowe",
pages = "211-222",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7417-857-0",
}
35
@article{UEK:2168304879,
author = "Pera Jacek",
title = "Rola kapitału zagranicznego a ocena wewnętrznej i zewnętrznej stabilności Polski w latach 2002-2014 : aspekt ryzyka",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 16, z. 8, cz. 3",
pages = "167-177",
adress = "",
year = "2015",
}
36
@article{UEK:2168301629,
author = "Pera Jacek",
title = "The Risk of Globalisation for the Stability of Financial Markets - the Case of the European Union",
journal = "Central European Review of Economics & Finance",
number = "Vol. 10, no. 4",
pages = "53-74",
year = "2015",
}
37
@article{UEK:2168309609,
author = "Pera Jacek",
title = "Assessment of Risk of APEC Countries Based on the Country Risk Classification Method and Selected Indices of Internal Stability",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "413",
pages = "189-202",
adress = "",
year = "2015",
}
38
@inbook{UEK:2168320103,
author = "Pera Jacek",
title = "Risk in the Activity of a Born Global Enterprise and Its Analysis on the Basis of the Felsenstein-Swartz Model and Measures of Financial Security",
booktitle = "Marketing, Innovations, Strategies and Risk in Modern Business : Selected Aspects",
pages = "35-53",
adress = "Szczecin",
publisher = "Naukowe Wydawnictwo IVG",
year = "2015",
isbn = "978-83-62062-64-5 ; 978-83-62062-63-8",
}
39
@inbook{UEK:2168304323,
author = "Pera Jacek",
title = "The Central Bank's Role in Mitigating the Risk of Balance-sheet Policy of Private Sector and under Unstable Conditions",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "131-143",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
40
@inbook{UEK:2168295475,
author = "Pera Jacek",
title = "Teoria i istota ryzyka systemowego w warunkach gospodarki realnej i protekcjonizmu finansowego",
booktitle = "Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym",
pages = "223-240",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-719-9",
}
41
@inbook{UEK:2168288295,
author = "Pera Jacek",
title = "New Financial Supervision Architecture in Europe as Eurozone Crisis Risk Mitigator",
booktitle = "Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis",
pages = "83-99",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
isbn = "978-83-01-17859-8",
}
42
@inbook{UEK:2168287671,
author = "Pera Jacek",
title = "Process Risk and the Risk Identification in an Enterprise",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "41-49",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
43
@inbook{UEK:2168278147,
author = "Pera Jacek",
title = "Taksonomia zdywersyfikowanego ryzyka tradycyjnych i nowych kierunków handlu zagranicznego : perspektywa przedsiębiorstwa",
booktitle = "Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego",
pages = "175-191",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2014",
isbn = "978-83-7556-635-2",
}
44
@article{UEK:2168290921,
author = "Pera Jacek",
title = "Pomiar wartości przedsiębiorstwa w warunkach i niepewności i ryzyka",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 12, 3, cz. 2",
pages = "5-23",
year = "2014",
}
45
@inbook{UEK:2168304883,
author = "Pera Jacek",
title = "Kreowanie wartości przedsiębiorstwa przez efektywne zarządzanie ryzykiem",
booktitle = "Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw",
pages = "189-205",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej",
year = "2014",
isbn = "978-83-62897-95-7",
}
46
@unpublished{UEK:2168302159,
author = "Pera Jacek",
title = "Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych",
booktitle = "Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja",
pages = "34-54",
year = "2014",
}
47
@article{UEK:2168278383,
author = "Pera Jacek",
title = "Budowa nowej architektury regulacyjnej w Europie jako element zarządzania ryzykiem niestabilności finansowej - rozwiązania pokryzysowe : próba oceny i wnioski dla Polski",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "305",
pages = "559-572",
adress = "",
year = "2013",
}
48
@article{UEK:2168271352,
author = "Pera Jacek",
title = "Konieczność zmian w strukturze siatki finansowej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo usług finansowych : perspektywa ryzyka",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "172",
pages = "192-204",
adress = "",
year = "2013",
}
49
@article{UEK:2168270906,
author = "Pera Jacek",
title = "Potrzeba zarządzania ryzykiem działalności i jego mitygacji przez podmioty gospodarcze jako konsekwencja niepewności i niestabilności współczesnych rynków międzynarodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "902",
pages = "37-51",
year = "2013",
}
50
@article{UEK:2168257472,
author = "Pera Jacek",
title = "Wpływ teorii finansów behawioralnych na współczesne zarządzanie ryzykiem",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 1, cz. 4",
pages = "407-422",
year = "2013",
}
51
@inbook{UEK:2168274369,
author = "Pera Jacek",
title = "Enterprise Strategic Risk Management Attempt at Assessment and Recommendations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "205-218",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
52
@article{UEK:2168270362,
author = "Pera Jacek",
title = "Stabilizacja kursów walutowych w obliczu kryzysu finansowego - próba oceny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "907",
pages = "91-107",
year = "2013",
}
53
@unpublished{UEK:2168287627,
author = "Pera Jacek",
title = "Nowa architektura nadzoru finansowego w Europie a zintegrowane ramy finansowe jako konsekwencje kryzysu strefy euro",
booktitle = "Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro",
pages = "107-126",
year = "2013",
}
54
@article{UEK:2168268204,
author = "Pera Jacek",
title = "The Concept of a Banking Union - Risks and Opportunities for the Banking Sector in Poland : Risk Evaluation and Recommendations",
journal = "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe",
number = "Vol. 4, no. 2",
pages = "71-76",
year = "2013",
}
55
@article{UEK:2168297471,
author = "Pera Jacek",
title = "Unia Bankowa - korzyści i zagrożenia dla Polski",
journal = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "t. 10, 4",
pages = "49-69",
adress = "",
year = "2013",
}
56
@article{UEK:2168279037,
author = "Pera Jacek",
title = "Natura i różnorodność ryzyka systemowego i jego wpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw : próba oceny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "57",
pages = "497-510",
adress = "",
year = "2013",
issn = "1640-6818",
}
57
@article{UEK:2168282783,
author = "Pera Jacek",
title = "Zarządzanie ryzykiem i jego dywersyfikacja w świetle teorii finansów behawioralnych a model Neumanna-Morgensterna",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "920",
pages = "67-81",
year = "2013",
}
58
@inbook{UEK:2168267490,
author = "Pera Jacek",
title = "Globalizacja współczesnych rynków finansowych a problem ryzyka systemowego",
booktitle = "Trendy rozwojowe w gospodarce światowej",
pages = "32-42",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7417-750-4",
}
59
@article{UEK:2168288769,
author = "Pera Jacek",
title = "Kryzys fiskalny w Unii Europejskiej a skuteczność regulacji ostrożnościowych mitygujących skutki i ryzyka jego wystąpienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "t. 48 3",
pages = "209-228",
adress = "",
year = "2013",
}
60
@inbook{UEK:2168292535,
author = "Pera Jacek",
title = "Unia bankowa a ryzyko dezintegracji europejskich rynków finansowych",
booktitle = "System finansowy wobec wyzwań rozwojowych",
pages = "29-44",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium",
year = "2013",
isbn = "978-83-62805-13-6",
}
61
@inbook{UEK:2168245028,
author = "Pera Jacek",
title = "Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie",
booktitle = "Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej",
pages = "67-90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-725-7",
}
62
@inbook{UEK:2168252728,
author = "Pera Jacek",
title = "Wpływ gospodarki opartej na wiedzy na proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie na rynku międzynarodowym",
booktitle = "Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym",
pages = "151-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-27-3",
}
63
@article{UEK:2168260170,
author = "Pera Jacek",
title = "Problem internacjonalizacji w zakresie mitygacji ryzyka walutowego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "116",
pages = "199-208",
adress = "",
year = "2012",
}
64
@article{UEK:2168262384,
author = "Pera Jacek",
title = "Globalizacja rynków finansowych a problem bezpieczeństwa finansowego w Europie",
journal = "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "31/1",
pages = "413-431",
adress = "",
year = "2012",
}
65
@inbook{UEK:2168236330,
author = "Pera Jacek",
title = "Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie",
booktitle = "Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk",
pages = "441-450",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-586-4",
}
66
@inbook{UEK:2168242692,
author = "Pera Jacek",
title = "System Risk Management and Management in Financial Institutions as an Element Moderating Potential Crisis Result",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "199-212",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
67
@inbook{UEK:2168248680,
author = "Pera Jacek",
title = "Bezpieczeństwo europejskiego systemu finansowego - jego zdewaluowanie i rozwiązania pokryzysowe",
booktitle = "Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej",
pages = "137-153",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-529-4",
}
68
@article{UEK:2168248474,
author = "Pera Jacek",
title = "Modern Trends in Financial Innovations on the Asian Market : An Attempt of Assessment",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "256",
pages = "198-207",
adress = "",
year = "2012",
}
69
@article{UEK:2168247718,
author = "Pera Jacek",
title = "Kryzys strefy euro a dychotomia jej mechanizmów systemowych - próba oceny",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "273",
pages = "327-343",
adress = "",
year = "2012",
}
70
@article{UEK:2168235614,
author = "Pera Jacek",
title = "Niepewność a problem mitygacji ryzyka w przedsiębiorstwie",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 10, 1, cz. 1",
pages = "91-101",
year = "2012",
}
71
@unpublished{UEK:2168290245,
author = "Pera Jacek",
title = "Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie",
booktitle = "Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej",
pages = "87-98",
year = "2012",
}
72
@inbook{UEK:2168225644,
author = "Pera Jacek",
title = "Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rynek walutowy w Polsce",
booktitle = "Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego",
pages = "187-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-564-2",
}
73
@book{UEK:2168223636,
title = "Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego",
editor = Miklaszewski Stanisław,
editor = Garlińska-Bielawska Joanna,
editor = Pera Jacek,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-564-2",
}
74
@unpublished{UEK:2168261228,
author = "Pera Jacek",
title = "Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie",
booktitle = "Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej",
pages = "65-88",
year = "2011",
}
75
@article{UEK:53149,
author = "Pera Jacek",
title = "Determinanty wyboru kursu walutowego w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "826",
pages = "35-48",
year = "2010",
}
76
@unpublished{UEK:2168284687,
author = "Pera Jacek",
title = "Charakterystyka rynku walutowego w Polsce w latach 1990-2010 oraz jego analiza w aspekcie technicznym : próba projekcji",
booktitle = "Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego",
pages = "214-244",
year = "2010",
}
77
@article{UEK:51409,
author = "Pera Jacek",
title = "Strefa euro a globalizacja stosunków finansowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "71",
pages = "166-178",
adress = "",
year = "2009",
}
78
@inbook{UEK:2165298533,
author = "Pera Jacek",
title = "Strefa euro i jej znaczenie dla globalnych stosunków i rynków finansowych",
booktitle = "Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków",
pages = "168-195",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-063-0",
}
79
@article{UEK:51453,
author = "Pera Jacek",
title = "Konsekwencje globalizacji współczesnych międzynarodowych rynków finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "805",
pages = "103-118",
year = "2009",
}
80
@unpublished{UEK:2168218926,
author = "Pera Jacek",
title = "Internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym a problem egzemplifikacji ryzyka walutowego",
booktitle = "Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja?",
pages = "210-251",
year = "2009",
}
81
@unpublished{UEK:2168219280,
author = "Pera Jacek",
title = "Strefa euro i jej znaczenie dla globalizacji stosunków finansowych",
booktitle = "Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 2",
pages = "163-190",
year = "2008",
}
82
@inbook{UEK:2166097319,
author = "Pera Jacek",
title = "Międzynarodowy rynek finansowy a kraje rozwijające się",
booktitle = "Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym",
pages = "102-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum Doradztwa i Informacji Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-744-9",
}
83
@unpublished{UEK:2168282111,
author = "Pera Jacek",
title = "Problem asymetryczności szoków w teorii Optymalnych Obszarów Walutowych",
booktitle = "Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "120-140",
year = "2007",
}
84
@inbook{UEK:2165930661,
author = "Pera Jacek",
title = "Ocena systemu finansowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "201-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
85
@inbook{UEK:2165753408,
author = "Pera Jacek",
title = "Przemiany w międzynarodowych stosunkach walutowych",
booktitle = "Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku",
pages = "75-107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
isbn = "83-7251-675-8",
}
86
@unpublished{UEK:2168286309,
author = "Pera Jacek",
title = "Globalizacja współczesnych międzynarodowych rynków finansowych a problem stabilizacji monetarnej i finansowej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji",
pages = "152-191",
year = "2006",
}
87
@article{UEK:52743,
author = "Pera Jacek",
title = "Stan i projekcja systemu finansowego w Polsce w świetle standardów europejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "721",
pages = "85-98",
year = "2006",
}
88
@inbook{UEK:2165753441,
author = "Pera Jacek",
title = "Europejskie organizacje i porozumienia gospodarcze",
booktitle = "Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku",
pages = "194-224",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
isbn = "83-7251-675-8",
}
89
@unpublished{UEK:2168258388,
author = "Pera Jacek",
title = "Sytuacja finansowa i monetarna nowych krajów członkowskich a problem stabilizacji finansowej",
booktitle = "Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro",
pages = "42-66",
year = "2005",
}
90
@book{UEK:2168223522,
author = "Miklaszewski Stanisław and Mesjasz Lidia and Molendowski Edward and Małecki Piotr and Pera Jacek and Bieda Małgorzata and Garlińska-Bielawska Joanna",
title = "Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2003",
isbn = "83-7251-385-6",
}
91
@article{UEK:2168223720,
author = "Pera Jacek",
title = "Perspektywy kształtowania się współpracy subregionalnej krajów CEFTA w kontekście integracji z Unią Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "634",
pages = "105-124",
year = "2003",
}
92
@unpublished{UEK:2168294303,
author = "Pera Jacek",
title = "Procesy transformacji systemowej a stosunki gospodarcze między Czechami, Polską, Słowacją i Węgrami : próba oceny i prognozy",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
93
@inbook{UEK:2168241880,
author = "Pera Jacek",
title = "Główne dziedziny współpracy a komplementarność i konkurencyjność gospodarek państw CEFTA",
booktitle = "Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2",
pages = "106-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1999",
isbn = "83-910502-5-4",
}
94
@article{UEK:2168251212,
author = "Pera Jacek",
title = "Zewnętrzne uwarunkowania procesu transformacji gospodarki polskiej na tle krajów Europy Środkowowschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "501",
pages = "55-65",
year = "1997",
}
95
@article{UEK:2168231590,
author = "Pera Jacek",
title = "Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w nowym układzie stosunków europejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "476",
pages = "67-77",
year = "1996",
}
96
@inbook{UEK:2168252910,
author = "Pera Jacek",
title = "Skutki transformacji systemowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały III Konferencji Naukowej",
pages = "135-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1994",
}
97
@article{UEK:2168332511,
author = "Pera Jacek",
title = "Kapitał zagraniczny w Europie Środkowo-Wschodniej",
journal = "Rynki Zagraniczne",
number = "126",
pages = "3",
year = "1994",
}
98
@article{UEK:2168234112,
author = "Pera Jacek",
title = "Meandry współpracy czworokątnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "443",
pages = "45-58",
year = "1994",
}
99
@article{UEK:2168331769,
author = "Czubek Henryk and Pera Jacek",
title = "Symulacyjna analiza możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym",
journal = "Handel Zagraniczny",
number = "R. 38, 2",
pages = "5-9",
year = "1993",
}
100
@inbook{UEK:2166619673,
author = "Marszycka Małgorzata and Pera Jacek",
title = "Market Analysis for the Development of Tourism Business in the City of Kraków : the Potential Source of Financial Support",
booktitle = "Managing Tourism in Historic Cities",
pages = "175-184",
adress = "Kraków",
publisher = "City Prof",
year = "1992",
isbn = "83-85739-00-9",
}
101
@book{UEK:2168290777,
author = "Noga Bożena and Pera Jacek",
title = "Międzynarodowe stosunki gospodarcze : przewodnik metodyczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
102
@unpublished{UEK:2168258366,
author = "Miklaszewski Stanisław and Pietrzyk Irena and Małecki Piotr and Mesjasz Lidia and Molendowski Edward and Odrobina Anna and Pera Jacek",
title = "Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przemian strukturalnych gospodarki polskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
103
@unpublished{UEK:2168258402,
author = "Miklaszewski Stanisław and Małecki Piotr and Mesjasz Lidia and Molendowski Edward and Pera Jacek and Odrobina Anna",
title = "Strukturalne dostosowania krajów Europy Środkowo-Wschodniej do integracji w ramach Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}