Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Impact of COVID-19 on Systemic Risk Management
Source:
Podmioty gospodarki światowej wobec pandemii COVID-19 / red. Iwona Pawlas, Anna Czech - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2022, s. 94-108 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-793-1 ; 978-83-7875-794-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168367314
chapter in monograph
2

Title:
Poradnik seminarzysty - czyli jak napisać pracę dyplomową : specjalność: Ekonomia Biznesu Międzynarodowego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021
Physical description:
22 s.: il.; 23 cm
Access mode:
Nr:
2168358670
book
3

Author:
Title:
The Risk of Disintegration of the European Union an Attempt at a Projection
Source:
Przegląd Zachodni. - nr 1 (2020) , s. 19-39. - Tytuł numeru: Europejskie "naczynia połączone" - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168350058
article
4

Author:
Title:
Safety of Investing in Polish Cooperative Bonds - Risk Aspect = Bezpieczeństwo inwestycji w obligacje spółdzielcze - aspekt ryzyka
Source:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 38 (2019) , s. 78-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168343017
article
5

Author:
Title:
Default and Equity Risk Premium in the Conditions of Globalization and the Internationalisation of the Biggest Capital Markets of the EU and GFCI Countries : Ex Post Implied Equity Premium Analysis = Niewypłacalność a premia za ryzyko kapitałowe w warunkach globalizacji i internacjonalizacji działalności największych rynków kapitałowych krajów UE i GFCI : analiza wykonania ex post
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 7 (2019) , s. 82-91. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168343279
article
6

Author:
Title:
Narrow Banking from the Perspective of Risk = Narrow banking. Perspektywa ryzyka
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 343 (2019) , s. 53-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168338329
article
7

Title:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae
Number:
R. 23, nr 1
Redakcja:
Publisher address:
Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2019
Nr:
2168338419
journal / series editorial
8

Title:
Wstęp
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, s. 7-9. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : konkurencyjność, rozwój, stabilność
Nr:
2168338421
preface / summary
9

Author:
Title:
The Effectiveness of Investing in Stock Exchange Markets in Central and Eastern European Countries with Regard to NYSE2-LSE-HKSE2 : a Comparative Risk Analysis = Efektywność inwestycji na rynku papierów wartościowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle NYSE2-LSE-HKSE2 : analiza porównawcza ryzyka
Source:
Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - Vol. 22, nr 2 (2019) , s. 121-140. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168336595
article
10

Author:
Title:
Sharing Economy as the New Paradigm of the Economy of the Future : Risk Analysis
Source:
Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 23, no. 1 (2018) , s. 13-33. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168323021
article
11

Author:
Title:
Transatlantyckie partnerstwo - Stany Zjednoczone - Unia Europejska w modelu UN-GPM : aspekt ryzyka = Transatlantic Partnership - United States - European Union in the UN-GPM Model : Risk aspect
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 22, nr 1 (2018) , s. 215-229. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325509
article
12

Author:
Title:
The Third Currency War as an Effect of Post-Crisis Changes in the International Currency System : the Risk Aspect - the Case Analyses of Brazil
Source:
Journal of Economics and Management. - nr 31 (2018) , s. 149-180. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168323819
article
13

Author:
Title:
Przyczynowość w transmisji ryzyka ekstremalnego : analiza wybranych rynków finansowych UE i GFCI = Causation in Transmission of Extreme Risk : the Analysis of Selected EU and GFCI Financial Markets
Source:
Unia Europejska.pl. - nr 1 (248) (2018) , s. 27-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168325363
article
14

Author:
Title:
The Use of Dynamic Vega Hedging to Mitigate Share Price Risk : Assessment Attempt
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 2, cz. 2 (2018) , s. 377-387. - Tytuł numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168326149
article
15

Author:
Conference:
18th International Scientific Conference "Globalization and its socio-economic consequences", Rajecké Teplice, Słowacja, od 2018-10-10 do 2018-10-11
Title:
Market Risk Premium and Default under the Conditions of Globalization of Major Capital Markets of the UE and GFCI Countries
Source:
Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 4, Behavioural Finance / red. Tomas Kliestik - Žilina: University of Zilina, 2018, s. 1755-1762. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Globalization and Its Socio-economic Consequences ; 18)
ISBN:
978-80-8154-249-7
Access mode:
Nr:
2168330187
chapter in conference materials
16

Author:
Title:
Linear and Non-linear Relationships between Shares of the Agri-food Industries of the Warsaw Stock Exchange : Risk Aspect
Source:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture. - t. 17 (32), z. 4 (2017) , s. 249-262. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168322515
article
17

Author:
Title:
An Enterprise's Financial Stability and Its Sustainable Growth : a Risk-Based Perspective
Source:
Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań / red. Marek MACIEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 49-62. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 3, nr 2)
ISBN:
978-83-65262-14-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168316769
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
The Economic Position of the European Union in the Contemporary World : the Risk-Based Perspective = Pozycja ekonomiczna Unii Europejskiej we współczesnym świecie : aspekt ryzyka
Source:
Roczniki Administracji i Prawa = Annuals of the Administration and Law. - R. 17, z. 2 (2017) , s. 143-159. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168327033
article
19

Author:
Title:
The Security of Financial Assets and the AML Risk a Proposal for Its Mitigation with the Use of APA and LSVM Methods
Source:
Mechanisms of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations. Vol. 1 = Konkurētspēju un inovāciju mijiedarbības mehānismi mūsdienu starptautiskajās ekonomikas attiecībās / red. M. Bezpartochnyi - Riga: ISMA University : Landmark SIA, 2017, s. 179-194 - Bibliogr.
ISBN:
978-9984-891-03-3
Nr:
2168324095
chapter in monograph
20

Author:
Title:
Repolonization : Risk Factor = Repolonizacja : czynnik ryzyka
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 102 (2017) , s. 293-302. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168320065
article
21

Author:
Title:
Internacjonalizacja renminbi jako przykład awersji do ryzyka walutowego = Internationalization Renminbi as an Example of Currency Risk Aversion
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017) , s. 199-213. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318013
article
22

Author:
Title:
Determinanty pomiaru ryzyka inwestycyjnego i psychologicznego na współczesnym rynku GPW jako aktualne wyzwanie dla współczesnych finansów = Determinants of Investment and Psychological Risk Measurement in the Modern Stock Exchange Market as a Current Challenge for Contemporary Finance
Source:
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 35/2 (2016) , s. 83-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310397
article
23

Author:
Title:
Ocena stabilności makroekonomicznej w gospodarkach unijnych w świetle procedury nierównowagi makroekonomicznej : aspekt ryzyka zjawisk kryzysowych = Evaluation of Macroeconomic Stability in the Economies of the EU in the Light of the Macroeconomic Imbalance Procedure : Risk Aspect of the Crisis Phenomenon
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 416 (2016) , s. 123-135. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym i europejskim - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308919
article
24

Author:
Title:
Walidacja podejścia procesowego w ograniczaniu ryzyka w COBIT i ITIL = Validation of the Process Approach in Reducing Risk at COBIT and ITIL
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2016) , s. 23-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307849
article
25

Author:
Title:
Przekształcenia w strukturze współczesnego handlu międzynarodowego na przykładzie e-commerce : ryzyko w jego rozwoju i propozycje ograniczania
Source:
Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw / red. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu, 2016, s. 219-238 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-810-3
Nr:
2168308543
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
The Risk of Destabilisation in the European Union's Integration : PIIGGS Group Assessment = Ryzyko destabilizacji w integracji unii europejskiej : ocena grupy PIIGGS w modelu pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 271 (2016) , s. 138-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309131
article
27

Author:
Title:
Etymology of the Definition of Risk in International Relations : the Research Perspective
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 7, nr 21 (2016) , s. 119-140. - Tytuł numeru: Secularization of Political Thought in Russia : from the "Right of Existence" to the Empire and Geopolitics - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313977
article
28

Author:
Title:
Ocena integracji rynku pieniężnego w strefie euro : perspektywa ryzyka = Asessment of Money Market Integration in the Euro Area : Risk Analysis
Source:
Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej / red. Krzysztof Opolski, Jarosław Górski - Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 27-37. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-63856-21-2
Access mode:
Nr:
2168320067
chapter in monograph
29

Author:
Title:
System-based Risk Management in Business Activity - Methods of Review
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / red. Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 69-77 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Access mode:
Nr:
2168310813
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
Ocena wpływu zadłużenia zagranicznego na ryzyko kredytowe Polski w modelu roszczeń warunkowych = Impact of Foreign Debt on Polish Credit Risk in the Model of Contingent Claims Approach
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 451 (2016) , s. 314-328. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312489
article
31

Author:
Title:
Evaluation of the Macroeconomic Stability of Central and Eastern European Countries with a View Toward their Membership in the European Union : Multidimensional Risk Analysis = Ocena poziomu stabilności makroekonomicznej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w sytuacji ich członkostwa w Unii Europejskiej : wielowymiarowa analiza ryzyka
Source:
Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - Vol. 19, nr 3 (2016) , s. 69-92. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168308193
article
32

Author:
Title:
Brexit and the Risk of Further Disintegration of the European Union : Forecast Attempt = Brexit a ryzyko dalszej dezintegracji Unii Europejskiej : próba projekcji
Source:
Global Economy at the Crossroads / red. Ewa Bilewicz, Marcin Gryczka, Halina Nakonieczna-Kisiel - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2016, s. 125-151. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Trends in the World Economy ; vol. 8)
ISBN:
978-83-7972-093-4
Access mode:
Nr:
2168312881
chapter in monograph
33

Author:
Title:
Czynniki determinujące ryzyko krajów Europy Środkowo-Wschodniej : próba projekcji = Factors Determining the Countries Risk oc Central and Eastern Europe : Projection Test
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016) , s. 41-51. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308175
article
34

Author:
Title:
The Risk of the Increasing Divergence of the Eurozone and the Problem of Macroeconomic Imbalances in a Three-Gap Model
Source:
Economics and Business Review. - vol. 2 (16), no. 2 (2016) , s. 18-38. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168308915
article
35

Author:
Title:
Bilans ryzyka TTIP w zakresie liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi w modelu CGEM-GTAP = Balance of the TTIP Risk Relating to Freeing the Trade in Ari-food Products in CGEM-GTAP Model
Source:
Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century. - nr 3 (11) (2016) , s. 141-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312187
article
36

Author:
Title:
Bankowość islamska - ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata?
Source:
Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie" = Journal Economy and Management. - nr 5 (2015) , s. 30-42 - Bibliogr.
Nr:
2168304881
article
37

Author:
Title:
Teoria i istota ryzyka systemowego w warunkach gospodarki realnej i protekcjonizmu finansowego
Source:
Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym / red. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 223-240 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-719-9
Nr:
2168295475
chapter in monograph
See main document
38

Author:
Title:
Insolvency Risk of a Country - the Case of Greece Implications for European Union Member States = Ryzyko niewypłacalności kraju - przypadek Grecji : implikacje dla krajów Unii Europejskiej
Source:
Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World / red. Jerzy Dzudziński, Halina Nakonieczna-Kisiel, Jarosław Narękiewicz - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2015, s. 167-189. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Trends in the World Economy ; vol. 7)
ISBN:
978-83-7972-038-5
Access mode:
Nr:
2168298889
chapter in monograph
39

Author:
Title:
The Risk of Globalisation for the Stability of Financial Markets - the Case of the European Union
Source:
Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 10, no. 4 (2015) , s. 53-74. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168301629
article
40

Author:
Title:
Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych = The Globalization of the World Economy and the Issue of New Risks in Today's Global Financial Markets
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 19, nr 1 (2015) , s. 191-208. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297479
article
41

Author:
Title:
Ryzyko w rozwoju regionów przygranicznych polskiej granicy wschodniej = Risks in Development of Eastern Poland's? Border Regions
Source:
Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski / red. Jerzy Grabowiecki - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015, s. 317-331. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7431-471-8
Nr:
2168304885
chapter in monograph
42

Author:
Title:
The Central Bank's Role in Mitigating the Risk of Balance-sheet Policy of Private Sector and under Unstable Conditions
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 131-143 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Access mode:
Nr:
2168304323
chapter in monograph
See main document
43

Author:
Title:
Rola kapitału zagranicznego a ocena wewnętrznej i zewnętrznej stabilności Polski w latach 2002-2014 : aspekt ryzyka = The Role of Foreign Capital and the Assessment of Internal and External Stability of the Polish in the Years 2002-2014 : Aspect of Risk
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 8, cz. 3 (2015) , s. 167-177. - Tytuł numeru: Zarządzanie ryzykiem w gospodarce - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168304879
article
44

Author:
Conference:
Międzynarodowa Naukowa Konferencja 2015: "Światowa i krajowa gospodarka - wyzwania we współczesnych czasach", Szczecin, Polska, od 2015-10-16 do 2015-10-18
Title:
Risk in the Activity of a Born Global Enterprise and Its Analysis on the Basis of the Felsenstein-Swartz Model and Measures of Financial Security = Ryzyko w rozwoju cyklu życia przedsiębiorstwa typu Born Global i jego analiza w oparciu o model Felsensteina-Swartza i miary bezpieczeństwa finansowego
Source:
Marketing, Innovations, Strategies and Risk in Modern Business : Selected Aspects = Marketing, innowacje, strategie i ryzyko we współczesnym biznesie : wybrane aspekty / red. Jerzy Olszewski - Szczecin: Naukowe Wydawnictwo IVG, 2015, s. 35-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62062-64-5 ; 978-83-62062-63-8
Access mode:
Nr:
2168320103
chapter in conference materials
45

Author:
Title:
Ekonomia kursu walutowego na rynkach międzynarodowych - perspektywa przedsiębiorstwa
Source:
Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy / red. Edward MOLENDOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 143-161 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-678-6
Nr:
2168290007
chapter in textbook
See main document
46

Author:
Title:
Niewypłacalność strefy euro a ryzyko grexit
Source:
Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty prawne, finansowe i handlowe / red. Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur, Piotr Idczak - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015, s. 211-222 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-857-0
Nr:
2168298997
chapter in monograph
47

Author:
Conference:
UE - 10 lat po największym rozszerzeniu, Poznań, Polska, od 2014-04-24 do 2014-04-25
Title:
Wprowadzenie euro w Polsce a problem ryzyka w działalności przedsiębiorstwa
Source:
Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej / red. Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur, Ida Musiałkowska - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015, s. 59-76 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-841-9
Nr:
2168292775
chapter in conference materials
48

Author:
Title:
Assessment of Risk of APEC Countries Based on the Country Risk Classification Method and Selected Indices of Internal Stability = Ocena ryzyka państw APEC na podstawie metody klasyfikacji ryzyka kraju i wybranych wskaźników ich zewnętrznej stabilności
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 413 (2015) , s. 189-202. - Tytuł numeru: Dimension of Regional Processes in the Asia-Pacific Region - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309609
article
49

Author:
Title:
New Financial Supervision Architecture in Europe as Eurozone Crisis Risk Mitigator
Source:
Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis / red. Edward MOLENDOWSKI, Piotr STANEK - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 83-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17859-8
Nr:
2168288295
chapter in monograph
See main document
50

Author:
Title:
Pomiar wartości przedsiębiorstwa w warunkach i niepewności i ryzyka = Creation of the Enterprise Value under Uncertainty and Risk
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 3, cz. 2 (2014) , s. 5-23. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290921
article
51

Author:
Title:
Kreowanie wartości przedsiębiorstwa przez efektywne zarządzanie ryzykiem
Source:
Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw / red. Marek Jabłoński - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014, s. 189-205. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62897-95-7
Nr:
2168304883
chapter in monograph
52

Author:
Title:
Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych = The Globalization of the World Economy and the Issue of New Risks in Today's Global Financial Markets
Source:
Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI, s. 34-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1476/Magazyn
Nr:
2168302159
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Author:
Title:
Taksonomia zdywersyfikowanego ryzyka tradycyjnych i nowych kierunków handlu zagranicznego : perspektywa przedsiębiorstwa
Source:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 175-191 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
Nr:
2168278147
chapter in monograph
See main document
54

Author:
Title:
Process Risk and the Risk Identification in an Enterprise
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / red. Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 41-49 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Access mode:
Nr:
2168287671
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Title:
The Concept of a Banking Union - Risks and Opportunities for the Banking Sector in Poland : Risk Evaluation and Recommendations
Source:
Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - Vol. 4, no. 2 (2013) , s. 71-76. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168268204
article
56

Author:
Title:
Budowa nowej architektury regulacyjnej w Europie jako element zarządzania ryzykiem niestabilności finansowej - rozwiązania pokryzysowe : próba oceny i wnioski dla Polski = Construction of a New Regulatory Architecture in Europe as an Element of Financial Instability Risk Management - Post-crisis Solutions : Attempt of Assessment and Implications for Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 559-572. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278383
article
57

Author:
Title:
Nowa architektura nadzoru finansowego w Europie a zintegrowane ramy finansowe jako konsekwencje kryzysu strefy euro
Source:
Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI, s. 107-126 - Bibliogr.
Signature:
NP-1365/Magazyn
Nr:
2168287627
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Author:
Title:
Stabilizacja kursów walutowych w obliczu kryzysu finansowego - próba oceny = Exchange Rate Stabilisation at a Time of Financial Crisis - an Attempt at Assessment
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013) , s. 91-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270362
article
59

Author:
Title:
Wpływ teorii finansów behawioralnych na współczesne zarządzanie ryzykiem = The Modern Risk Management in Behavioral Finance Perspective Theory
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 4 (2013) , s. 407-422. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168257472
article
60

Author:
Title:
Kryzys fiskalny w Unii Europejskiej a skuteczność regulacji ostrożnościowych mitygujących skutki i ryzyka jego wystąpienia = The Fiscal Crisis in the European Union and the Effectiveness of Prudential Regulations in Mitigating the Effects and the Risk of Future Crises
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - t. 48 nr 3 (2013) , s. 209-228. - Tytuł numeru: Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288769
article
61

Author:
Title:
Unia bankowa a ryzyko dezintegracji europejskich rynków finansowych
Source:
System finansowy wobec wyzwań rozwojowych / red. Jan L. Bednarczyk, Marzena Sobol - Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", 2013, s. 29-44
ISBN:
978-83-62805-13-6
Nr:
2168292535
chapter in monograph
62

Author:
Title:
Enterprise Strategic Risk Management Attempt at Assessment and Recommendations
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 205-218 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274369
chapter in monograph
See main document
63

Author:
Title:
Natura i różnorodność ryzyka systemowego i jego wpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw : próba oceny = The Nature and Variety of Systemic Risk and Its Impact on the Competitiveness of Polish Enterprises : The Attempt to Assess
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 57 (2013) , s. 497-510. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 756)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279037
article
64

Author:
Title:
Zarządzanie ryzykiem i jego dywersyfikacja w świetle teorii finansów behawioralnych a model Neumanna-Morgensterna = Risk Management and Diversification in the Light of Behavioural Finance Theory and the Neumann-Morgenstern Model
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013) , s. 67-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282783
article
65

Author:
Title:
Unia Bankowa - korzyści i zagrożenia dla Polski = Banking Union - the Benefits and Risks for the Polish
Source:
Krakowskie Studia Międzynarodowe. - t. 10, nr 4 (2013) , s. 49-69. - Tytuł numeru: Strategiczne wyzwania międzynarodowej roli Polski w drugiej dekadzie XXI w.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168297471
article
66

Author:
Title:
Globalizacja współczesnych rynków finansowych a problem ryzyka systemowego
Source:
Trendy rozwojowe w gospodarce światowej / red. Małgorzata Bartosik-Purgat, Jerzy Schroeder - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2013, s. 32-42 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-750-4
Nr:
2168267490
chapter in monograph
67

Author:
Title:
Konieczność zmian w strukturze siatki finansowej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo usług finansowych : perspektywa ryzyka = Need for Changes in the Structure of the European Union Financial Safety Net and Security Financial of Services : the Risk of Perspective
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 172 (2013) , s. 192-204. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271352
article
68

Author:
Title:
Potrzeba zarządzania ryzykiem działalności i jego mitygacji przez podmioty gospodarcze jako konsekwencja niepewności i niestabilności współczesnych rynków międzynarodowych = The Need for Risk Management and Mitigation by Business Organisations as a Consequence of Uncertainty and Instability in Today's International Markets
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013) , s. 37-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270906
article
69

Author:
Title:
Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. Edward MOLENDOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012, s. 67-90. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-725-7
Nr:
2168245028
chapter in monograph
See main document
70

Author:
Title:
Problem internacjonalizacji w zakresie mitygacji ryzyka walutowego = Intenationalization Problem in the Scope of Foreign Exchange Risk Mitigation
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 116 (2012) , s. 199-208. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : internacjonalizacja i konkurencja międzynarodowa : wybrane problemy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260170
article
71

Author:
Title:
Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie
Source:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 441-450 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-586-4
Nr:
2168236330
chapter in monograph
See main document
72

Author:
Title:
Bezpieczeństwo europejskiego systemu finansowego - jego zdewaluowanie i rozwiązania pokryzysowe = The Security of European Financial System - its Deprecition and Post-crisis Solutions
Source:
Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej / red. Jan L. Bednarczyk, Wiesława Przybylska-Kapuścińska - Warszawa: CeDeWu, 2012, s. 137-153. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-529-4
Nr:
2168248680
chapter in conference materials
73

Author:
Title:
Wpływ gospodarki opartej na wiedzy na proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie na rynku międzynarodowym
Source:
Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym / red nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 151-172 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-27-3
Nr:
2168252728
chapter in monograph
See main document
74

Author:
Title:
Niepewność a problem mitygacji ryzyka w przedsiębiorstwie = The Uncertainty and The Mitigation Problem of Risk in Enterprise
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 1, cz. 1 (2012) , s. 91-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168235614
article
75

Author:
Title:
Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie
Source:
Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI, s. 87-98 - Bibliogr.
Signature:
NP-1407/Magazyn
Nr:
2168290245
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Author:
Title:
Globalizacja rynków finansowych a problem bezpieczeństwa finansowego w Europie = Globalization of Financial Markets and the Problem of the European Financial Security
Source:
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 31/1 (2012) , s. 413-431. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki globalnej. [1] - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168262384
article
77

Author:
Title:
System Risk Management and Management in Financial Institutions as an Element Moderating Potential Crisis Result
Source:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 199-212 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242692
chapter in monograph
See main document
78

Author:
Title:
Modern Trends in Financial Innovations on the Asian Market : An Attempt of Assessment = Współczesne tendencje w zakresie innowacji finansowych na rynku azjatyckim. Próba oceny
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 256 (2012) , s. 198-207. - Tytuł numeru: Innovation Sources of Economies in Eastern Asia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168248474
article
79

Author:
Title:
Kryzys strefy euro a dychotomia jej mechanizmów systemowych - próba oceny = The Crisis of the Euro Zone and the Dichotomy of its Systemic Mechanisms - an Assessment Attempt
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 273 (2012) , s. 327-343. - Tytuł numeru: Globalne aspekty kryzysu strefy euro - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168247718
article
80

Title:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2011
Physical description:
238, [1] s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7641-564-2
Nr:
2168223636
See related chapters
81

Author:
Title:
Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie
Source:
Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI, s. 65-88. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1271/Magazyn
Nr:
2168261228
chapter in unpublished scientific work
See main document
82

Author:
Title:
Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rynek walutowy w Polsce
Source:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / red. Stanisław MIKLASZEWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA, Jacek PERA - Warszawa: Difin, 2011, s. 187-214 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-564-2
Nr:
2168225644
chapter in monograph
See main document
83

Author:
Title:
Charakterystyka rynku walutowego w Polsce w latach 1990-2010 oraz jego analiza w aspekcie technicznym : próba projekcji
Source:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 214-244 - Bibliogr.
Signature:
NP-774/Magazyn
Nr:
2168284687
chapter in unpublished scientific work
See main document
84

Author:
Title:
Determinanty wyboru kursu walutowego w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych = Determinants in Choosing an Exchange Rate in the Light of the Theory of Optimal Currency Areas
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 826 (2010) , s. 35-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53149
article
85

Author:
Title:
Strefa euro a globalizacja stosunków finansowych = The Euro Zone and the Globalization of Financial Relations
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 71 (2009) , s. 166-178. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51409
article
86

Author:
Title:
Strefa euro i jej znaczenie dla globalnych stosunków i rynków finansowych
Source:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 168-195 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-063-0
Nr:
2165298533
chapter in monograph
See main document
87

Author:
Title:
Konsekwencje globalizacji współczesnych międzynarodowych rynków finansowych = The Consequences of the Globalisation of Modern International Financial Markets
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 805 (2009) , s. 103-118. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51453
article
88

Author:
Title:
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym a problem egzemplifikacji ryzyka walutowego
Source:
Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 210-251 - Bibliogr.
Signature:
NP-1320/Magazyn
Nr:
2168218926
chapter in unpublished scientific work
See main document
89

Author:
Title:
Strefa euro i jej znaczenie dla globalizacji stosunków finansowych
Source:
Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 2 / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 163-190 - Bibliogr.
Signature:
NP-1211/2/Magazyn
Nr:
2168219280
chapter in unpublished scientific work
See main document
90

Author:
Title:
Problem asymetryczności szoków w teorii Optymalnych Obszarów Walutowych
Source:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 120-140 - Bibliogr.
Signature:
NP-1158/Magazyn
Nr:
2168282111
chapter in unpublished scientific work
See main document
91

Author:
Title:
Międzynarodowy rynek finansowy a kraje rozwijające się
Source:
Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007, s. 102-174 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-744-9
Nr:
2166097319
chapter in monograph
See main document
92

Author:
Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Title:
Ocena systemu finansowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 201-209 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165930661
chapter in conference materials
See main document
93

Author:
Title:
Globalizacja współczesnych międzynarodowych rynków finansowych a problem stabilizacji monetarnej i finansowej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
Source:
Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji / kierownik: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 152-191 - Bibliogr.
Signature:
NP-1115/Magazyn
Nr:
2168286309
chapter in unpublished scientific work
See main document
94

Author:
Title:
Stan i projekcja systemu finansowego w Polsce w świetle standardów europejskich = The Current State and Prospects of the Financial System in Poland in View of European Standards
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 721 (2006) , s. 85-98. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52743
article
95

Author:
Title:
Przemiany w międzynarodowych stosunkach walutowych
Source:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Warszawa: Difin, 2006, s. 75-107 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-675-8
Nr:
2165753408
chapter in monograph
See main document
96

Author:
Title:
Europejskie organizacje i porozumienia gospodarcze
Source:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Warszawa: Difin, 2006, s. 194-224 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-675-8
Nr:
2165753441
chapter in monograph
See main document
97

Author:
Title:
Sytuacja finansowa i monetarna nowych krajów członkowskich a problem stabilizacji finansowej
Source:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI, s. 42-66
Signature:
NP-1043/Magazyn
Nr:
2168258388
chapter in unpublished scientific work
See main document
98

Title:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2003
Physical description:
252 s.: wykr.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 241-250
ISBN:
83-7251-385-6
Nr:
2168223522
monograph
99

Author:
Title:
Perspektywy kształtowania się współpracy subregionalnej krajów CEFTA w kontekście integracji z Unią Europejską = Perspectives for Shaping Sub-regional Cooperation among CEFTA Countries in the Context of Integration with the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 634 (2003) , s. 105-124. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223720
article
100

Author:
Title:
Główne dziedziny współpracy a komplementarność i konkurencyjność gospodarek państw CEFTA
Source:
Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999, s. 106-123 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-5-4
Nr:
2168241880
chapter in conference materials
See main document
101

Author:
Title:
Procesy transformacji systemowej a stosunki gospodarcze między Czechami, Polską, Słowacją i Węgrami : próba oceny i prognozy
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
289 k.: il.; 30 cm + Aneks: 58 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/546
Nr:
2168294303
doctoral dissertation
102

Author:
Title:
Zewnętrzne uwarunkowania procesu transformacji gospodarki polskiej na tle krajów Europy Środkowowschodniej = External Conditioning of the Process of the Polish Economy Transformation Exemplified by Economic Relations with the Central and East European Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 501 (1997) , s. 55-65. - Summ.
Nr:
2168251212
article
103

Author:
Title:
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w nowym układzie stosunków europejskich = Central and East European Countries in New Scheme of European Relations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 476 (1996) , s. 67-77. - Summ.
Nr:
2168231590
article
104

Author:
Title:
Meandry współpracy czworokątnej = Meanders of Tetragonal Cooperation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 443 (1994) , s. 45-58. - Summ.
Nr:
2168234112
article
105

Author:
Title:
Kapitał zagraniczny w Europie Środkowo-Wschodniej
Source:
Rynki Zagraniczne. - nr 126 (1994) , s. 3
Nr:
2168332511
unreviewed article
106

Author:
Title:
Skutki transformacji systemowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały III Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1994, s. 135-142
Nr:
2168252910
chapter in conference materials
See main document
107

Title:
Symulacyjna analiza możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym = Some Possibilities of the Hedging against Exchange Rate Risk Simulation Analysis
Source:
Handel Zagraniczny. - R. 38, nr 2 (1993) , s. 5-9
Nr:
2168331769
article
108

Title:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze : przewodnik metodyczny
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
39 s.; 24 cm.
Nr:
2168290777
academic script
109

Title:
Market Analysis for the Development of Tourism Business in the City of Kraków : the Potential Source of Financial Support
Source:
Managing Tourism in Historic Cities / red. board Krzysztof Broński, Krzysztof Görlich, Stefan Kłosowski, Jacek PURCHLA ; ed. in chief Zbigniew Zuziak - Kraków: City Prof, 1992, s. 175-184. - Summ.
ISBN:
83-85739-00-9
Nr:
2166619673
chapter in conference materials
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przemian strukturalnych gospodarki polskiej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
166 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
29/KMSG/1/2004/S/139
Signature:
NP-1001/Magazyn
Nr:
2168258366
unpublished scientific work
2

Title:
Strukturalne dostosowania krajów Europy Środkowo-Wschodniej do integracji w ramach Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
157 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
36/KMSG/2/2003/S
Signature:
NP-902/Magazyn
Nr:
2168258402
unpublished scientific work
1
Impact of COVID-19 on Systemic Risk Management / Jacek PERA // W: Podmioty gospodarki światowej wobec pandemii COVID-19 / red. Iwona Pawlas, Anna Czech. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2022. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 94-108. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-793-1 ; 978-83-7875-794-8
2
Poradnik seminarzysty - czyli jak napisać pracę dyplomową : specjalność: Ekonomia Biznesu Międzynarodowego / red. Jakub KWAŚNY ; K. KLECHA-TYLEC, E. MOLENDOWSKI, J. GARLIŃSKA-BIELAWSKA, R. GAWLIK, J. KWAŚNY, A. MROCZEK, L. MESJASZ, A. ODROBINA, A. PACH-GURGUL, J. PERA, P. STANEK, S. SZKOŁUT, M. ULBRYCH. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - 22 s. : il. ; 23 cm. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/pluginfile.php/1155716/mod_resource/content/1/Poradnik%20seminarzysty%20Kat.%20MSG.pdf
3
The Risk of Disintegration of the European Union an Attempt at a Projection / Jacek PERA // Przegląd Zachodni. - nr 1 (2020), s. 19-39. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Europejskie "naczynia połączone". - Bibliogr. - ISSN 0033-2437
4
Safety of Investing in Polish Cooperative Bonds - Risk Aspect = Bezpieczeństwo inwestycji w obligacje spółdzielcze - aspekt ryzyka / Jacek PERA // International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 38 (2019), s. 78-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/15932/. - ISSN 2300-6102
5
Default and Equity Risk Premium in the Conditions of Globalization and the Internationalisation of the Biggest Capital Markets of the EU and GFCI Countries : Ex Post Implied Equity Premium Analysis = Niewypłacalność a premia za ryzyko kapitałowe w warunkach globalizacji i internacjonalizacji działalności największych rynków kapitałowych krajów UE i GFCI : analiza wykonania ex post / Jacek PERA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 7 (2019), s. 82-91. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142880. - ISSN 1899-3192
6
Narrow Banking from the Perspective of Risk = Narrow banking. Perspektywa ryzyka / Jacek PERA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 343 (2019), s. 53-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1811/5351. - ISSN 0208-6018
7
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Jakub KWAŚNY, Lidia MESJASZ, Jacek PERA. - Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2019. - R. 23, nr 1. - ISSN 2081-2345
8
Wstęp / Jakub KWAŚNY, Lidia MESJASZ, Jacek PERA // W: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - (2019), s. 7-9. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : konkurencyjność, rozwój, stabilność
9
The Effectiveness of Investing in Stock Exchange Markets in Central and Eastern European Countries with Regard to NYSE2-LSE-HKSE2 : a Comparative Risk Analysis = Efektywność inwestycji na rynku papierów wartościowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle NYSE2-LSE-HKSE2 : analiza porównawcza ryzyka / Jacek PERA // Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - Vol. 22, nr 2 (2019), s. 121-140. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/5277/4952. - ISSN 1508-2008
10
Sharing Economy as the New Paradigm of the Economy of the Future : Risk Analysis / Jacek PERA // Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 23, no. 1 (2018), s. 13-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/ceref/article/view/709/673. - ISSN 2082-8500
11
Transatlantyckie partnerstwo - Stany Zjednoczone - Unia Europejska w modelu UN-GPM : aspekt ryzyka = Transatlantic Partnership - United States - European Union in the UN-GPM Model : Risk aspect / Jacek PERA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 22, nr 1 (2018), s. 215-229. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1084_2.6_Pera_Jacek.pdf. - ISSN 2081-2345
12
The Third Currency War as an Effect of Post-Crisis Changes in the International Currency System : the Risk Aspect - the Case Analyses of Brazil / Jacek PERA // Journal of Economics and Management. - nr 31 (2018), s. 149-180. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/324195/edition/306322/content?ref=desc. - ISSN 1732-1948
13
Przyczynowość w transmisji ryzyka ekstremalnego : analiza wybranych rynków finansowych UE i GFCI = Causation in Transmission of Extreme Risk : the Analysis of Selected EU and GFCI Financial Markets / Jacek PERA // Unia Europejska.pl. - nr 1 (248) (2018), s. 27-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2084-2694
14
The Use of Dynamic Vega Hedging to Mitigate Share Price Risk : Assessment Attempt / Jacek PERA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Marek MACIEJEWSKI, Łukasz Prysiński. - t. 19, z. 2, cz. 2 (2018), s. 377-387. - Summ.. - Tytuł numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf. - ISSN 1733-2486
15
Market Risk Premium and Default under the Conditions of Globalization of Major Capital Markets of the UE and GFCI Countries / Jacek PERA // W: Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 4, Behavioural Finance / ed. by Tomas Kliestik. - Žilina: University of Zilina, 2018. - (Globalization and Its Socio-economic Consequences, ISSN 2454-0943 ; 18). - S. 1755-1762. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8154-249-7. - Pełny tekst: https://globalization.uniza.sk/wp-content/uploads/2018/12/proceedings_globalization_2018_part_4.pdf
16
Linear and Non-linear Relationships between Shares of the Agri-food Industries of the Warsaw Stock Exchange : Risk Aspect / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego = Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture. - t. 17 (32), z. 4 (2017), s. 249-262. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2017_T17(32)_n4_s249.pdf. - ISSN 2081-6960
17
An Enterprise's Financial Stability and Its Sustainable Growth : a Risk-Based Perspective / Jacek PERA // W: Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa = International Entrepreneurship, ISSN 2543-537X ; vol. 3, nr 2). - S. 49-62. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-14-1. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1196/pdf
18
The Economic Position of the European Union in the Contemporary World : the Risk-Based Perspective = Pozycja ekonomiczna Unii Europejskiej we współczesnym świecie : aspekt ryzyka / Jacek PERA // Roczniki Administracji i Prawa = Annuals of the Administration and Law. - R. 17, z. 2 (2017), s. 143-159. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=180966. - ISSN 1644-9126
19
The Security of Financial Assets and the AML Risk a Proposal for Its Mitigation with the Use of APA and LSVM Methods / Jacek PERA // W: Mechanisms of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations. Vol. 1 = Konkurētspēju un inovāciju mijiedarbības mehānismi mūsdienu starptautiskajās ekonomikas attiecībās / ed. M. Bezpartochnyi. - Riga: ISMA University : Landmark SIA, 2017. - S. 179-194. - Bibliogr. - ISBN 978-9984-891-03-3
20
Repolonization : Risk Factor = Repolonizacja : czynnik ryzyka / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 102 (2017), s. 293-302. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20102/26_Pera_I.pdf. - ISSN 1641-3466
21
Internacjonalizacja renminbi jako przykład awersji do ryzyka walutowego = Internationalization Renminbi as an Example of Currency Risk Aversion / Jacek PERA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017), s. 199-213. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306277/edition/289379/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
22
Determinanty pomiaru ryzyka inwestycyjnego i psychologicznego na współczesnym rynku GPW jako aktualne wyzwanie dla współczesnych finansów = Determinants of Investment and Psychological Risk Measurement in the Modern Stock Exchange Market as a Current Challenge for Contemporary Finance / Jacek PERA // International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej. - nr 35/2 (2016), s. 83-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2101. - ISSN 2300-6102
23
Ocena stabilności makroekonomicznej w gospodarkach unijnych w świetle procedury nierównowagi makroekonomicznej : aspekt ryzyka zjawisk kryzysowych = Evaluation of Macroeconomic Stability in the Economies of the EU in the Light of the Macroeconomic Imbalance Procedure : Risk Aspect of the Crisis Phenomenon / Jacek PERA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 416 (2016), s. 123-135. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym i europejskim. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/36619. - ISSN 1899-3192
24
Walidacja podejścia procesowego w ograniczaniu ryzyka w COBIT i ITIL = Validation of the Process Approach in Reducing Risk at COBIT and ITIL / Jacek PERA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 4 (2016), s. 23-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
25
Przekształcenia w strukturze współczesnego handlu międzynarodowego na przykładzie e-commerce : ryzyko w jego rozwoju i propozycje ograniczania / Jacek PERA // W: Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu, 2016. - S. 219-238. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-810-3
26
The Risk of Destabilisation in the European Union's Integration : PIIGGS Group Assessment = Ryzyko destabilizacji w integracji unii europejskiej : ocena grupy PIIGGS w modelu pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej / Jacek PERA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 271 (2016), s. 138-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_271/12.pdf. - ISSN 2083-8611
27
Etymology of the Definition of Risk in International Relations : the Research Perspective / Jacek PERA // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 7, nr 21 (2016), s. 119-140. - Summ.. - Tytuł numeru: Secularization of Political Thought in Russia : from the "Right of Existence" to the Empire and Geopolitics. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/932/978. - ISSN 2082-5897
28
Ocena integracji rynku pieniężnego w strefie euro : perspektywa ryzyka = Asessment of Money Market Integration in the Euro Area : Risk Analysis / Jacek PERA // W: Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej / red. nauk. Krzysztof Opolski, Jarosław Górski. - Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. - S. 27-37. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-63856-21-2. - Pełny tekst: http://coin.wne.uw.edu.pl/jgorski/eurozone/Wyzwania_integracji_e-book.pdf
29
System-based Risk Management in Business Activity - Methods of Review / Jacek PERA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 69-77. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
30
Ocena wpływu zadłużenia zagranicznego na ryzyko kredytowe Polski w modelu roszczeń warunkowych = Impact of Foreign Debt on Polish Credit Risk in the Model of Contingent Claims Approach / Jacek PERA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 451 (2016), s. 314-328. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36006/Pera_Ocena_Wplywu_Zadluzenia_Zagranicznego_Na_Ryzyko_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
31
Evaluation of the Macroeconomic Stability of Central and Eastern European Countries with a View Toward their Membership in the European Union : Multidimensional Risk Analysis = Ocena poziomu stabilności makroekonomicznej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w sytuacji ich członkostwa w Unii Europejskiej : wielowymiarowa analiza ryzyka / Jacek PERA // Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. - Vol. 19, nr 3 (2016), s. 69-92. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/2338/pdf. - ISSN 1508-2008
32
Brexit and the Risk of Further Disintegration of the European Union : Forecast Attempt = Brexit a ryzyko dalszej dezintegracji Unii Europejskiej : próba projekcji / Jacek PERA // W: Global Economy at the Crossroads / red. Ewa Bilewicz, Marcin Gryczka, Halina Nakonieczna-Kisiel . - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2016. - (Trends in the World Economy, ISSN 2081-4046 ; vol. 8). - S. 125-151. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7972-093-4. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/twe/8-2016/twe-8-125.pdf
33
Czynniki determinujące ryzyko krajów Europy Środkowo-Wschodniej : próba projekcji = Factors Determining the Countries Risk oc Central and Eastern Europe : Projection Test / Jacek PERA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Anna ODROBINA, Remigiusz GAWLIK. - R. 20, nr 3, t. 2 (2016), s. 41-51. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,719,Jacek_Pera_Czynniki_determinujace_ryzyko_krajow_Europy_Srodkowo_Wschodniej_Proba_projekcji.html. - ISSN 2081-2345
34
The Risk of the Increasing Divergence of the Eurozone and the Problem of Macroeconomic Imbalances in a Three-Gap Model / Jacek PERA // Economics and Business Review. - vol. 2 (16), no. 2 (2016), s. 18-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ebr.edu.pl/pub/2016_2_18.pdf. - ISSN 2392-1641
35
Bilans ryzyka TTIP w zakresie liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi w modelu CGEM-GTAP = Balance of the TTIP Risk Relating to Freeing the Trade in Ari-food Products in CGEM-GTAP Model / Jacek PERA // Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century. - nr 3 (11) (2016), s. 141-157. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36214/Pera_Bilans_Ryzyka_TTIP_w_Zakresie_Liberalizacji_Handlu_2016.pdf. - ISSN 2353-8929
36
Bankowość islamska - ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata? / Jacek PERA // Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie" = Journal Economy and Management. - nr 5 (2015), s. 30-42. - Bibliogr. - ISSN 2084-963X
37
Teoria i istota ryzyka systemowego w warunkach gospodarki realnej i protekcjonizmu finansowego / Jacek PERA // W: Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 223-240. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-719-9
38
Insolvency Risk of a Country - the Case of Greece Implications for European Union Member States = Ryzyko niewypłacalności kraju - przypadek Grecji : implikacje dla krajów Unii Europejskiej / Jacek PERA // W: Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World / red. Jerzy Dzudziński, Halina Nakonieczna-Kisiel, Jarosław Narękiewicz . - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2015. - (Trends in the World Economy, ISSN 2081-4046 ; vol. 7). - S. 167-189. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7972-038-5. - Pełny tekst: http://wneiz.univ.szczecin.pl/nauka_wneiz/twe/7-2015/twe-7-167.pdf
39
The Risk of Globalisation for the Stability of Financial Markets - the Case of the European Union / Jacek PERA // Central European Review of Economics & Finance. - Vol. 10, no. 4 (2015), s. 53-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=8591. - ISSN 2082-8500
40
Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych = The Globalization of the World Economy and the Issue of New Risks in Today's Global Financial Markets / Jacek PERA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Remigiusz GAWLIK, Marta ULBRYCH. - R. 19, nr 1 (2015), s. 191-208. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie - doświadczenia i wyzwania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/509_12.pdf. - ISSN 2081-2345
41
Ryzyko w rozwoju regionów przygranicznych polskiej granicy wschodniej = Risks in Development of Eastern Poland's? Border Regions / Jacek PERA // W: Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski / red. nauk. Jerzy Grabowiecki. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. - S. 317-331. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-471-8
42
The Central Bank's Role in Mitigating the Risk of Balance-sheet Policy of Private Sector and under Unstable Conditions / Jacek PERA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 131-143. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
43
Rola kapitału zagranicznego a ocena wewnętrznej i zewnętrznej stabilności Polski w latach 2002-2014 : aspekt ryzyka = The Role of Foreign Capital and the Assessment of Internal and External Stability of the Polish in the Years 2002-2014 : Aspect of Risk / Jacek PERA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 8, cz. 3 (2015), s. 167-177. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie ryzykiem w gospodarce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-8-3.pdf#page=167&view=Fit. - ISSN 1733-2486
44
Risk in the Activity of a Born Global Enterprise and Its Analysis on the Basis of the Felsenstein-Swartz Model and Measures of Financial Security = Ryzyko w rozwoju cyklu życia przedsiębiorstwa typu Born Global i jego analiza w oparciu o model Felsensteina-Swartza i miary bezpieczeństwa finansowego / Jacek PERA // W: Marketing, Innovations, Strategies and Risk in Modern Business : Selected Aspects = Marketing, innowacje, strategie i ryzyko we współczesnym biznesie : wybrane aspekty / red. nauk. Jerzy Olszewski. - Szczecin: Naukowe Wydawnictwo IVG, 2015. - S. 35-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62062-64-5 ; 978-83-62062-63-8. - Pełny tekst: http://doczz.pl/doc/28630/marketing--innovations--strategies-and-risk-in-modern-bus...
45
Ekonomia kursu walutowego na rynkach międzynarodowych - perspektywa przedsiębiorstwa / Jacek PERA // W: Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy / red. Edward MOLENDOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 143-161. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-678-6
46
Niewypłacalność strefy euro a ryzyko grexit / Jacek PERA // W: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty prawne, finansowe i handlowe / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur, Piotr Idczak. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015. - S. 211-222. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-857-0
47
Wprowadzenie euro w Polsce a problem ryzyka w działalności przedsiębiorstwa / Jacek PERA // W: Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Grzegorz Mazur, Ida Musiałkowska. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015. - S. 59-76. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-841-9
48
Assessment of Risk of APEC Countries Based on the Country Risk Classification Method and Selected Indices of Internal Stability = Ocena ryzyka państw APEC na podstawie metody klasyfikacji ryzyka kraju i wybranych wskaźników ich zewnętrznej stabilności / Jacek PERA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 413 (2015), s. 189-202. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Dimension of Regional Processes in the Asia-Pacific Region. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/34678/Pera_Assessment_Of_Risk_Of_Apec_Countries_Based_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
49
New Financial Supervision Architecture in Europe as Eurozone Crisis Risk Mitigator / Jacek PERA // W: Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis / ed. by Edward MOLENDOWSKI, Piotr STANEK. - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 83-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17859-8
50
Pomiar wartości przedsiębiorstwa w warunkach i niepewności i ryzyka = Creation of the Enterprise Value under Uncertainty and Risk / Jacek PERA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 3, cz. 2 (2014), s. 5-23. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2014_3_2_1.pdf. - ISSN 2084-5189
51
Kreowanie wartości przedsiębiorstwa przez efektywne zarządzanie ryzykiem / Jacek PERA // W: Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw / red. nauk. Marek Jabłoński. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014. - S. 189-205. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62897-95-7
52
Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych = The Globalization of the World Economy and the Issue of New Risks in Today's Global Financial Markets / Jacek PERA // W: Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2014), s. 34-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
53
Taksonomia zdywersyfikowanego ryzyka tradycyjnych i nowych kierunków handlu zagranicznego : perspektywa przedsiębiorstwa / Jacek PERA // W: Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014. - S. 175-191. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-635-2
54
Process Risk and the Risk Identification in an Enterprise / Jacek PERA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 41-49. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
55
The Concept of a Banking Union - Risks and Opportunities for the Banking Sector in Poland : Risk Evaluation and Recommendations / Jacek PERA // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - Vol. 4, no. 2 (2013), s. 71-76. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2043-085X
56
Budowa nowej architektury regulacyjnej w Europie jako element zarządzania ryzykiem niestabilności finansowej - rozwiązania pokryzysowe : próba oceny i wnioski dla Polski = Construction of a New Regulatory Architecture in Europe as an Element of Financial Instability Risk Management - Post-crisis Solutions : Attempt of Assessment and Implications for Poland / Jacek PERA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013), s. 559-572. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
57
Nowa architektura nadzoru finansowego w Europie a zintegrowane ramy finansowe jako konsekwencje kryzysu strefy euro / Jacek PERA // W: Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2013), s. 107-126. - Bibliogr.
58
Stabilizacja kursów walutowych w obliczu kryzysu finansowego - próba oceny = Exchange Rate Stabilisation at a Time of Financial Crisis - an Attempt at Assessment / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013), s. 91-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/801/624. - ISSN 1898-6447
59
Wpływ teorii finansów behawioralnych na współczesne zarządzanie ryzykiem = The Modern Risk Management in Behavioral Finance Perspective Theory / Jacek PERA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 4 (2013), s. 407-422. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_4_27.pdf. - ISSN 2084-5189
60
Kryzys fiskalny w Unii Europejskiej a skuteczność regulacji ostrożnościowych mitygujących skutki i ryzyka jego wystąpienia = The Fiscal Crisis in the European Union and the Effectiveness of Prudential Regulations in Mitigating the Effects and the Risk of Future Crises / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - t. 48 nr 3 (2013), s. 209-228. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_48_calosc.pdf#page=209&view=Fit. - ISSN 1426-9724
61
Unia bankowa a ryzyko dezintegracji europejskich rynków finansowych / Jacek PERA // W: System finansowy wobec wyzwań rozwojowych / red. nauk. Jan L. Bednarczyk, Marzena Sobol. - Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", 2013. - S. 29-44. - ISBN 978-83-62805-13-6
62
Enterprise Strategic Risk Management Attempt at Assessment and Recommendations / Jacek PERA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 205-218. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
63
Natura i różnorodność ryzyka systemowego i jego wpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw : próba oceny = The Nature and Variety of Systemic Risk and Its Impact on the Competitiveness of Polish Enterprises : The Attempt to Assess / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 756). - nr 57 (2013), s. 497-510. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/57-2013/FRFU-57-497.pdf. - ISSN 1733-2842
64
Zarządzanie ryzykiem i jego dywersyfikacja w świetle teorii finansów behawioralnych a model Neumanna-Morgensterna = Risk Management and Diversification in the Light of Behavioural Finance Theory and the Neumann-Morgenstern Model / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013), s. 67-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/706. - ISSN 1898-6447
65
Unia Bankowa - korzyści i zagrożenia dla Polski = Banking Union - the Benefits and Risks for the Polish / Jacek PERA // Krakowskie Studia Międzynarodowe. - t. 10, nr 4 (2013), s. 49-69. - Tytuł numeru: Strategiczne wyzwania międzynarodowej roli Polski w drugiej dekadzie XXI w. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/697/Krakowskie_Studia_Mi%C4%99dzynarodowe_nr4_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=49&view=Fit. - ISSN 1733-2680
66
Globalizacja współczesnych rynków finansowych a problem ryzyka systemowego / Jacek PERA // W: Trendy rozwojowe w gospodarce światowej / red. nauk. Małgorzata Bartosik-Purgat, Jerzy Schroeder. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2013. - S. 32-42. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-750-4
67
Konieczność zmian w strukturze siatki finansowej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo usług finansowych : perspektywa ryzyka = Need for Changes in the Structure of the European Union Financial Safety Net and Security Financial of Services : the Risk of Perspective / Jacek PERA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 172 (2013), s. 192-204. - Summ.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego. - ISSN 2083-8611
68
Potrzeba zarządzania ryzykiem działalności i jego mitygacji przez podmioty gospodarcze jako konsekwencja niepewności i niestabilności współczesnych rynków międzynarodowych = The Need for Risk Management and Mitigation by Business Organisations as a Consequence of Uncertainty and Instability in Today's International Markets / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 902 (2013), s. 37-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/831/653. - ISSN 1898-6447
69
Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie / Jacek PERA // W: Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2012. - S. 67-90. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-725-7
70
Problem internacjonalizacji w zakresie mitygacji ryzyka walutowego = Intenationalization Problem in the Scope of Foreign Exchange Risk Mitigation / Jacek PERA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 116 (2012), s. 199-208. - Summ.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : internacjonalizacja i konkurencja międzynarodowa : wybrane problemy. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611
71
Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie / Jacek PERA // W: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk / [red. nauk. E. MOLENDOWSKI]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 441-450. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-586-4
72
Bezpieczeństwo europejskiego systemu finansowego - jego zdewaluowanie i rozwiązania pokryzysowe = The Security of European Financial System - its Deprecition and Post-crisis Solutions / Jacek PERA // W: Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej / red. nauk. Jan L. Bednarczyk, Wiesława Przybylska-Kapuścińska. - Warszawa: CeDeWu, 2012. - S. 137-153. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-529-4
73
Wpływ gospodarki opartej na wiedzy na proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie na rynku międzynarodowym / Jacek PERA // W: Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym / red nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 151-172. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-27-3
74
Niepewność a problem mitygacji ryzyka w przedsiębiorstwie = The Uncertainty and The Mitigation Problem of Risk in Enterprise / Jacek PERA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 1, cz. 1 (2012), s. 91-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2012_1_1_8.pdf. - ISSN 2084-5189
75
Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie / Jacek PERA // W: Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2012), s. 87-98. - Bibliogr.
76
Globalizacja rynków finansowych a problem bezpieczeństwa finansowego w Europie = Globalization of Financial Markets and the Problem of the European Financial Security / Jacek PERA // Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. - nr 31/1 (2012), s. 413-431. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki globalnej. [1]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=955. - ISSN 2300-6153
77
System Risk Management and Management in Financial Institutions as an Element Moderating Potential Crisis Result / Jacek PERA // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 199-212. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
78
Modern Trends in Financial Innovations on the Asian Market : An Attempt of Assessment = Współczesne tendencje w zakresie innowacji finansowych na rynku azjatyckim. Próba oceny / Jacek PERA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 256 (2012), s. 198-207. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Innovation Sources of Economies in Eastern Asia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
79
Kryzys strefy euro a dychotomia jej mechanizmów systemowych - próba oceny = The Crisis of the Euro Zone and the Dichotomy of its Systemic Mechanisms - an Assessment Attempt / Jacek PERA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 273 (2012), s. 327-343. - Summ.. - Tytuł numeru: Globalne aspekty kryzysu strefy euro. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/2120. - ISSN 0208-6018
80
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA, Jacek PERA. - Warszawa: Difin, 2011. - 238, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7641-564-2
81
Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie / Jacek PERA // W: Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej / kierownik zespołu: Edward MOLENDOWSKI. - (2011), s. 65-88. - Streszcz. - Bibliogr.
82
Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rynek walutowy w Polsce / Jacek PERA // W: Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA, Jacek PERA. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 187-214. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-564-2
83
Charakterystyka rynku walutowego w Polsce w latach 1990-2010 oraz jego analiza w aspekcie technicznym : próba projekcji / Jacek PERA // W: Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2010), s. 214-244. - Bibliogr.
84
Determinanty wyboru kursu walutowego w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych = Determinants in Choosing an Exchange Rate in the Light of the Theory of Optimal Currency Areas / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 826 (2010), s. 35-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169684962. - ISSN 1898-6447
85
Strefa euro a globalizacja stosunków finansowych = The Euro Zone and the Globalization of Financial Relations / Jacek PERA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 71 (2009), s. 166-178. - Summ.. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i praktyce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
86
Strefa euro i jej znaczenie dla globalnych stosunków i rynków finansowych / Jacek PERA // W: Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI, Edward MOLENDOWSKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 168-195. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-063-0
87
Konsekwencje globalizacji współczesnych międzynarodowych rynków finansowych = The Consequences of the Globalisation of Modern International Financial Markets / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 805 (2009), s. 103-118. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168024649. - ISSN 1898-6447
88
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym a problem egzemplifikacji ryzyka walutowego / Jacek PERA // W: Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja? / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2009), s. 210-251. - Bibliogr.
89
Strefa euro i jej znaczenie dla globalizacji stosunków finansowych / Jacek PERA // W: Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 2 / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2008), s. 163-190. - Bibliogr.
90
Problem asymetryczności szoków w teorii Optymalnych Obszarów Walutowych / Jacek PERA // W: Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2007), s. 120-140. - Bibliogr.
91
Międzynarodowy rynek finansowy a kraje rozwijające się / Jacek PERA // W: Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. - S. 102-174. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-744-9
92
Ocena systemu finansowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej / Jacek PERA // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 201-209. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
93
Globalizacja współczesnych międzynarodowych rynków finansowych a problem stabilizacji monetarnej i finansowej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / Jacek PERA // W: Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji / kierownik: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2006), s. 152-191. - Bibliogr.
94
Stan i projekcja systemu finansowego w Polsce w świetle standardów europejskich = The Current State and Prospects of the Financial System in Poland in View of European Standards / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 721 (2006), s. 85-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/139790021. - ISSN 0208-7944
95
Przemiany w międzynarodowych stosunkach walutowych / Jacek PERA // W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Warszawa: Difin, 2006. - S. 75-107. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-675-8
96
Europejskie organizacje i porozumienia gospodarcze / Jacek PERA // W: Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Warszawa: Difin, 2006. - S. 194-224. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-675-8
97
Sytuacja finansowa i monetarna nowych krajów członkowskich a problem stabilizacji finansowej / Jacek PERA // W: Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI. - (2005), s. 42-66
98
Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku / Stanisław MIKLASZEWSKI, Lidia MESJASZ, Edward MOLENDOWSKI, Piotr MAŁECKI, Jacek PERA, Małgorzata BIEDA, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - Warszawa: Difin, 2003. - 252 s. : wykr. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 241-250. - ISBN 83-7251-385-6
99
Perspektywy kształtowania się współpracy subregionalnej krajów CEFTA w kontekście integracji z Unią Europejską = Perspectives for Shaping Sub-regional Cooperation among CEFTA Countries in the Context of Integration with the European Union / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 634 (2003), s. 105-124. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/43789372. - ISSN 0208-7944
100
Główne dziedziny współpracy a komplementarność i konkurencyjność gospodarek państw CEFTA / Jacek PERA // W: Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999. - S. 106-123. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-5-4
101
Procesy transformacji systemowej a stosunki gospodarcze między Czechami, Polską, Słowacją i Węgrami : próba oceny i prognozy / Jacek PERA ; Promotor: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków, 1999. - 289 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 58 k. - Bibliogr.
102
Zewnętrzne uwarunkowania procesu transformacji gospodarki polskiej na tle krajów Europy Środkowowschodniej = External Conditioning of the Process of the Polish Economy Transformation Exemplified by Economic Relations with the Central and East European Countries / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 501 (1997), s. 55-65. - Summ. - ISSN 0208-7944
103
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w nowym układzie stosunków europejskich = Central and East European Countries in New Scheme of European Relations / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 476 (1996), s. 67-77. - Summ. - ISSN 0208-7944
104
Meandry współpracy czworokątnej = Meanders of Tetragonal Cooperation / Jacek PERA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 443 (1994), s. 45-58. - Summ. - ISSN 0208-7944
105
Kapitał zagraniczny w Europie Środkowo-Wschodniej / Jacek PERA // Rynki Zagraniczne. - nr 126 (1994), s. 3. - ISSN 0036-052X
106
Skutki transformacji systemowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej / Jacek PERA // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały III Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1994. - S. 135-142
107
Symulacyjna analiza możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym = Some Possibilities of the Hedging against Exchange Rate Risk Simulation Analysis / Henryk CZUBEK, Jacek PERA // Handel Zagraniczny. - R. 38, nr 2 (1993), s. 5-9. - ISSN 0017-7245
108
Międzynarodowe stosunki gospodarcze : przewodnik metodyczny / Bożena NOGA, Jacek PERA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 39 s. ; 24 cm
109
Market Analysis for the Development of Tourism Business in the City of Kraków : the Potential Source of Financial Support / Małgorzata MARSZYCKA, Jacek PERA // W: Managing Tourism in Historic Cities / red. board Krzysztof Broński, Krzysztof Görlich, Stefan Kłosowski, Jacek PURCHLA ; ed. in chief Zbigniew Zuziak . - Kraków: City Prof, 1992. - S. 175-184. - Summ. - ISBN 83-85739-00-9
110
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przemian strukturalnych gospodarki polskiej / zespół w składzie: Stanisław MIKLASZEWSKI, Irena PIETRZYK, Piotr MAŁECKI, Lidia MESJASZ, Edward MOLENDOWSKI, Anna ODROBINA, Jacek PERA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, [2004]. - 166 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
111
Strukturalne dostosowania krajów Europy Środkowo-Wschodniej do integracji w ramach Unii Europejskiej / zespół w składzie: Stanisław MIKLASZEWSKI, Piotr MAŁECKI, Lidia MESJASZ, Edward MOLENDOWSKI, Jacek PERA, Anna ODROBINA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Pera J., (2022), Impact of COVID-19 on Systemic Risk Management. [W:] Pawlas I., Czech A. (red.), Podmioty gospodarki światowej wobec pandemii COVID-19, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 94-108.
2
Kwaśny J., Mroczek A., Mesjasz L., Odrobina A., Pach-Gurgul A., Pera J., Stanek P., Szkołut S., Klecha-Tylec K., Molendowski E., Garlińska-Bielawska J., Gawlik R., Ulbrych M., (2021), Poradnik seminarzysty - czyli jak napisać pracę dyplomową: specjalność: Ekonomia Biznesu Międzynarodowego, Kwaśny J. (red.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 22 s.
3
Pera J., (2020), The Risk of Disintegration of the European Union an Attempt at a Projection, "Przegląd Zachodni", nr 1, s. 19-39.
4
Pera J., (2019), Safety of Investing in Polish Cooperative Bonds - Risk Aspect, "International Business and Global Economy", nr 38, s. 78-104; http://www.ejournals.eu/pliki/art/15932/
5
Pera J., (2019), Default and Equity Risk Premium in the Conditions of Globalization and the Internationalisation of the Biggest Capital Markets of the EU and GFCI Countries : Ex Post Implied Equity Premium Analysis, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 63, nr 7, s. 82-91; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142880
6
Pera J., (2019), Narrow Banking from the Perspective of Risk, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 343, s. 53-72; https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1811/5351
7
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Jakub KWAŚNY, Lidia MESJASZ, Jacek PERA Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2019. - R. 23, nr 1. - . - 2081-2345
8
Kwaśny J., Pera J., Mesjasz L., (2019), Wstęp. [W:] Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, s. 7-9.
9
Pera J., (2019), The Effectiveness of Investing in Stock Exchange Markets in Central and Eastern European Countries with Regard to NYSE2-LSE-HKSE2 : a Comparative Risk Analysis, "Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe", Vol. 22, nr 2, s. 121-140; https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/5277/4952
10
Pera J., (2018), Sharing Economy as the New Paradigm of the Economy of the Future : Risk Analysis, "Central European Review of Economics & Finance", Vol. 23, no. 1, s. 13-33; http://economic-research.pl/Journals/index.php/ceref/article/view/709/673
11
Pera J., (2018), Transatlantyckie partnerstwo - Stany Zjednoczone - Unia Europejska w modelu UN-GPM : aspekt ryzyka, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 22, nr 1, s. 215-229; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1084_2.6_Pera_Jacek.pdf
12
Pera J., (2018), The Third Currency War as an Effect of Post-Crisis Changes in the International Currency System : the Risk Aspect - the Case Analyses of Brazil, "Journal of Economics and Management", nr 31, s. 149-180; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/324195/edition/306322/content?ref=desc
13
Pera J., (2018), Przyczynowość w transmisji ryzyka ekstremalnego : analiza wybranych rynków finansowych UE i GFCI, "Unia Europejska.pl", nr 1 (248), s. 27-40.
14
Pera J., (2018), The Use of Dynamic Vega Hedging to Mitigate Share Price Risk : Assessment Attempt, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 2, cz. 2, s. 377-387; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf
15
Pera J., (2018), Market Risk Premium and Default under the Conditions of Globalization of Major Capital Markets of the UE and GFCI Countries. [W:] Kliestik T. (red.), Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 4, Behavioural Finance (Globalization and Its Socio-economic Consequences; 18), Žilina : University of Zilina, s. 1755-1762.
16
Pera J., (2017), Linear and Non-linear Relationships between Shares of the Agri-food Industries of the Warsaw Stock Exchange : Risk Aspect, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 17 (32), z. 4, s. 249-262; http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2017_T17(32)_n4_s249.pdf
17
Pera J., (2017), An Enterprise's Financial Stability and Its Sustainable Growth : a Risk-Based Perspective. [W:] Maciejewski M. (red.), Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań (Przedsiębiorczość Międzynarodowa; vol. 3, nr 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 49-62.
18
Pera J., (2017), The Economic Position of the European Union in the Contemporary World : the Risk-Based Perspective, "Roczniki Administracji i Prawa", R. 17, z. 2, s. 143-159; https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=180966
19
Pera J., (2017), The Security of Financial Assets and the AML Risk a Proposal for Its Mitigation with the Use of APA and LSVM Methods. [W:] Mechanisms of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations. Vol. 1, Riga : ISMA University : Landmark SIA, s. 179-194.
20
Pera J., (2017), Repolonization : Risk Factor, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 102, s. 293-302; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20102/26_Pera_I.pdf
21
Pera J., (2017), Internacjonalizacja renminbi jako przykład awersji do ryzyka walutowego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 319, s. 199-213; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306277/edition/289379/content?ref=desc
22
Pera J., (2016), Determinanty pomiaru ryzyka inwestycyjnego i psychologicznego na współczesnym rynku GPW jako aktualne wyzwanie dla współczesnych finansów, "International Business and Global Economy", nr 35/2, s. 83-97; http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2101
23
Pera J., (2016), Ocena stabilności makroekonomicznej w gospodarkach unijnych w świetle procedury nierównowagi makroekonomicznej : aspekt ryzyka zjawisk kryzysowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 416, s. 123-135; http://www.dbc.wroc.pl/publication/36619
24
Pera J., (2016), Walidacja podejścia procesowego w ograniczaniu ryzyka w COBIT i ITIL, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4, s. 23-36.
25
Pera J., (2016), Przekształcenia w strukturze współczesnego handlu międzynarodowego na przykładzie e-commerce : ryzyko w jego rozwoju i propozycje ograniczania. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw, Warszawa : CeDeWu, s. 219-238.
26
Pera J., (2016), The Risk of Destabilisation in the European Union's Integration : PIIGGS Group Assessment, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 271, s. 138-150; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_271/12.pdf
27
Pera J., (2016), Etymology of the Definition of Risk in International Relations : the Research Perspective, "Horyzonty Polityki", vol. 7, nr 21, s. 119-140; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/932/978
28
Pera J., (2016), Ocena integracji rynku pieniężnego w strefie euro : perspektywa ryzyka. [W:] Opolski K., Górski J. (red.), Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej, Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 27-37.
29
Pera J., (2016), System-based Risk Management in Business Activity - Methods of Review. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 69-77.
30
Pera J., (2016), Ocena wpływu zadłużenia zagranicznego na ryzyko kredytowe Polski w modelu roszczeń warunkowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 451, s. 314-328; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36006/Pera_Ocena_Wplywu_Zadluzenia_Zagranicznego_Na_Ryzyko_2016.pdf
31
Pera J., (2016), Evaluation of the Macroeconomic Stability of Central and Eastern European Countries with a View Toward their Membership in the European Union : Multidimensional Risk Analysis, "Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe", Vol. 19, nr 3, s. 69-92; https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/2338/pdf
32
Pera J., (2016), Brexit and the Risk of Further Disintegration of the European Union : Forecast Attempt. [W:] Bilewicz E., Gryczka M., Nakonieczna-Kisiel H. (red.), Global Economy at the Crossroads (Trends in the World Economy; vol. 8), Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 125-151.
33
Pera J., (2016), Czynniki determinujące ryzyko krajów Europy Środkowo-Wschodniej : próba projekcji, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 2, s. 41-51; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,719,Jacek_Pera_Czynniki_determinujace_ryzyko_krajow_Europy_Srodkowo_Wschodniej_Proba_projekcji.html
34
Pera J., (2016), The Risk of the Increasing Divergence of the Eurozone and the Problem of Macroeconomic Imbalances in a Three-Gap Model, "Economics and Business Review", vol. 2 (16), no. 2, s. 18-38; http://www.ebr.edu.pl/pub/2016_2_18.pdf
35
Pera J., (2016), Bilans ryzyka TTIP w zakresie liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi w modelu CGEM-GTAP, "Ekonomia XXI Wieku", nr 3 (11), s. 141-157; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36214/Pera_Bilans_Ryzyka_TTIP_w_Zakresie_Liberalizacji_Handlu_2016.pdf
36
Pera J., (2015), Bankowość islamska - ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata?, "Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie"", nr 5, s. 30-42.
37
Pera J., (2015), Teoria i istota ryzyka systemowego w warunkach gospodarki realnej i protekcjonizmu finansowego. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym, Warszawa : CeDeWu, s. 223-240.
38
Pera J., (2015), Insolvency Risk of a Country - the Case of Greece Implications for European Union Member States. [W:] Dzudziński J., Nakonieczna-Kisiel H., Narękiewicz J. (red.), Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World (Trends in the World Economy; vol. 7), Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 167-189.
39
Pera J., (2015), The Risk of Globalisation for the Stability of Financial Markets - the Case of the European Union, "Central European Review of Economics & Finance", Vol. 10, no. 4, s. 53-74; http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=8591
40
Pera J., (2015), Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 19, nr 1, s. 191-208; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/509_12.pdf
41
Pera J., (2015), Ryzyko w rozwoju regionów przygranicznych polskiej granicy wschodniej. [W:] Grabowiecki J. (red.), Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 317-331.
42
Pera J., (2015), The Central Bank's Role in Mitigating the Risk of Balance-sheet Policy of Private Sector and under Unstable Conditions. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 131-143.
43
Pera J., (2015), Rola kapitału zagranicznego a ocena wewnętrznej i zewnętrznej stabilności Polski w latach 2002-2014 : aspekt ryzyka, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 16, z. 8, cz. 3, s. 167-177; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-8-3.pdf#page=167&view=Fit
44
Pera J., (2015), Risk in the Activity of a Born Global Enterprise and Its Analysis on the Basis of the Felsenstein-Swartz Model and Measures of Financial Security. [W:] Olszewski J. (red.), Marketing, Innovations, Strategies and Risk in Modern Business : Selected Aspects, Szczecin : Naukowe Wydawnictwo IVG, s. 35-53.
45
Pera J., (2015), Ekonomia kursu walutowego na rynkach międzynarodowych - perspektywa przedsiębiorstwa. [W:] Molendowski E. (red.), Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 143-161.
46
Pera J., (2015), Niewypłacalność strefy euro a ryzyko grexit. [W:] Małuszyńska E., Mazur G., Idczak P. (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty prawne, finansowe i handlowe, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 211-222.
47
Pera J., (2015), Wprowadzenie euro w Polsce a problem ryzyka w działalności przedsiębiorstwa. [W:] Małuszyńska E., Mazur G., Musiałkowska I. (red.), Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 59-76.
48
Pera J., (2015), Assessment of Risk of APEC Countries Based on the Country Risk Classification Method and Selected Indices of Internal Stability, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 413, s. 189-202; http://www.dbc.wroc.pl/Content/34678/Pera_Assessment_Of_Risk_Of_Apec_Countries_Based_2015.pdf
49
Pera J., (2014), New Financial Supervision Architecture in Europe as Eurozone Crisis Risk Mitigator. [W:] Molendowski E., Stanek P. (red.), Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis, Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 83-99.
50
Pera J., (2014), Pomiar wartości przedsiębiorstwa w warunkach i niepewności i ryzyka, "Zarządzanie i Finanse", R. 12, nr 3, cz. 2, s. 5-23; http://zif.wzr.pl/pim/2014_3_2_1.pdf
51
Pera J., (2014), Kreowanie wartości przedsiębiorstwa przez efektywne zarządzanie ryzykiem. [W:] Jabłoński M. (red.), Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, s. 189-205.
52
Pera J., (2014), Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja, s. 34-54.
53
Pera J., (2014), Taksonomia zdywersyfikowanego ryzyka tradycyjnych i nowych kierunków handlu zagranicznego : perspektywa przedsiębiorstwa. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 175-191.
54
Pera J., (2014), Process Risk and the Risk Identification in an Enterprise. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 41-49.
55
Pera J., (2013), The Concept of a Banking Union - Risks and Opportunities for the Banking Sector in Poland : Risk Evaluation and Recommendations, "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe", Vol. 4, no. 2, s. 71-76.
56
Pera J., (2013), Budowa nowej architektury regulacyjnej w Europie jako element zarządzania ryzykiem niestabilności finansowej - rozwiązania pokryzysowe : próba oceny i wnioski dla Polski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 305, s. 559-572.
57
Pera J., (2013), Nowa architektura nadzoru finansowego w Europie a zintegrowane ramy finansowe jako konsekwencje kryzysu strefy euro. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro, s. 107-126.
58
Pera J., (2013), Stabilizacja kursów walutowych w obliczu kryzysu finansowego - próba oceny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 907, s. 91-107; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/801/624
59
Pera J., (2013), Wpływ teorii finansów behawioralnych na współczesne zarządzanie ryzykiem, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 1, cz. 4, s. 407-422; http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_4_27.pdf
60
Pera J., (2013), Kryzys fiskalny w Unii Europejskiej a skuteczność regulacji ostrożnościowych mitygujących skutki i ryzyka jego wystąpienia, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", t. 48 nr 3, s. 209-228; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_48_calosc.pdf#page=209&view=Fit
61
Pera J., (2013), Unia bankowa a ryzyko dezintegracji europejskich rynków finansowych. [W:] Bednarczyk , Sobol M. (red.), System finansowy wobec wyzwań rozwojowych, Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium", s. 29-44.
62
Pera J., (2013), Enterprise Strategic Risk Management Attempt at Assessment and Recommendations. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 205-218.
63
Pera J., (2013), Natura i różnorodność ryzyka systemowego i jego wpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw : próba oceny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 57, s. 497-510; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/57-2013/FRFU-57-497.pdf
64
Pera J., (2013), Zarządzanie ryzykiem i jego dywersyfikacja w świetle teorii finansów behawioralnych a model Neumanna-Morgensterna, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 920, s. 67-81; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/706
65
Pera J., (2013), Unia Bankowa - korzyści i zagrożenia dla Polski, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", t. 10, nr 4, s. 49-69; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/697/Krakowskie_Studia_Mi%C4%99dzynarodowe_nr4_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=49&view=Fit
66
Pera J., (2013), Globalizacja współczesnych rynków finansowych a problem ryzyka systemowego. [W:] Bartosik-Purgat M., Schroeder J. (red.), Trendy rozwojowe w gospodarce światowej, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 32-42.
67
Pera J., (2013), Konieczność zmian w strukturze siatki finansowej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo usług finansowych : perspektywa ryzyka, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 172, s. 192-204.
68
Pera J., (2013), Potrzeba zarządzania ryzykiem działalności i jego mitygacji przez podmioty gospodarcze jako konsekwencja niepewności i niestabilności współczesnych rynków międzynarodowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 902, s. 37-51; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/831/653
69
Pera J., (2012), Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie. [W:] Molendowski E. (red.), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, Warszawa : Wydawnictwo Difin, s. 67-90.
70
Pera J., (2012), Problem internacjonalizacji w zakresie mitygacji ryzyka walutowego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 116, s. 199-208.
71
Pera J., (2012), Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie. [W:] Molendowski E. (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 441-450.
72
Pera J., (2012), Bezpieczeństwo europejskiego systemu finansowego - jego zdewaluowanie i rozwiązania pokryzysowe. [W:] Bednarczyk , Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej, Warszawa : CeDeWu, s. 137-153.
73
Pera J., (2012), Wpływ gospodarki opartej na wiedzy na proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie na rynku międzynarodowym. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 151-172.
74
Pera J., (2012), Niepewność a problem mitygacji ryzyka w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie i Finanse", R. 10, nr 1, cz. 1, s. 91-101; http://zif.wzr.pl/pim/2012_1_1_8.pdf
75
Pera J., (2012), Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej, s. 87-98.
76
Pera J., (2012), Globalizacja rynków finansowych a problem bezpieczeństwa finansowego w Europie, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", nr 31/1, s. 413-431; http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=955
77
Pera J., (2012), System Risk Management and Management in Financial Institutions as an Element Moderating Potential Crisis Result. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 199-212.
78
Pera J., (2012), Modern Trends in Financial Innovations on the Asian Market : An Attempt of Assessment, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 256, s. 198-207.
79
Pera J., (2012), Kryzys strefy euro a dychotomia jej mechanizmów systemowych - próba oceny, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 273, s. 327-343; http://hdl.handle.net/11089/2120
80
Miklaszewski S., Garlińska-Bielawska J., Pera J. (red.), (2011), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, 238, [1] s.
81
Pera J., (2011), Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie. [W:] Molendowski E. (kierownik tematu), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, s. 65-88.
82
Pera J., (2011), Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rynek walutowy w Polsce. [W:] Miklaszewski S., Garlińska-Bielawska J., Pera J. (red.), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, s. 187-214.
83
Pera J., (2010), Charakterystyka rynku walutowego w Polsce w latach 1990-2010 oraz jego analiza w aspekcie technicznym : próba projekcji. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, s. 214-244.
84
Pera J., (2010), Determinanty wyboru kursu walutowego w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 826, s. 35-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/169684962
85
Pera J., (2009), Strefa euro a globalizacja stosunków finansowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 71, s. 166-178.
86
Pera J., (2009), Strefa euro i jej znaczenie dla globalnych stosunków i rynków finansowych. [W:] Miklaszewski S., Molendowski E. (red.), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, Warszawa : Difin, s. 168-195.
87
Pera J., (2009), Konsekwencje globalizacji współczesnych międzynarodowych rynków finansowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 805, s. 103-118; https://bazekon.uek.krakow.pl/168024649
88
Pera J., (2009), Internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym a problem egzemplifikacji ryzyka walutowego. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja?, s. 210-251.
89
Pera J., (2008), Strefa euro i jej znaczenie dla globalizacji stosunków finansowych. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 2, s. 163-190.
90
Pera J., (2007), Problem asymetryczności szoków w teorii Optymalnych Obszarów Walutowych. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, s. 120-140.
91
Pera J., (2007), Międzynarodowy rynek finansowy a kraje rozwijające się. [W:] Miklaszewski S. (red.), Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", s. 102-174.
92
Pera J., (2007), Ocena systemu finansowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 201-209.
93
Pera J., (2006), Globalizacja współczesnych międzynarodowych rynków finansowych a problem stabilizacji monetarnej i finansowej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji, s. 152-191.
94
Pera J., (2006), Stan i projekcja systemu finansowego w Polsce w świetle standardów europejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 721, s. 85-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/139790021
95
Pera J., (2006), Przemiany w międzynarodowych stosunkach walutowych. [W:] Miklaszewski S. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Warszawa : Difin, s. 75-107.
96
Pera J., (2006), Europejskie organizacje i porozumienia gospodarcze. [W:] Miklaszewski S. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Warszawa : Difin, s. 194-224.
97
Pera J., (2005), Sytuacja finansowa i monetarna nowych krajów członkowskich a problem stabilizacji finansowej. [W:] Miklaszewski S. (kierownik tematu), Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro, s. 42-66.
98
Miklaszewski S., Mesjasz L., Molendowski E., Małecki P., Pera J., Bieda M., Garlińska-Bielawska J., (2003), Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, Warszawa : Difin, 252 s.
99
Pera J., (2003), Perspektywy kształtowania się współpracy subregionalnej krajów CEFTA w kontekście integracji z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 634, s. 105-124; https://bazekon.uek.krakow.pl/43789372
100
Pera J., (1999), Główne dziedziny współpracy a komplementarność i konkurencyjność gospodarek państw CEFTA. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 106-123.
101
Pera J., (1999), Procesy transformacji systemowej a stosunki gospodarcze między Czechami, Polską, Słowacją i Węgrami: próba oceny i prognozy, Prom. Miklaszewski S., Kraków : , 289 k.
102
Pera J., (1997), Zewnętrzne uwarunkowania procesu transformacji gospodarki polskiej na tle krajów Europy Środkowowschodniej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 501, s. 55-65.
103
Pera J., (1996), Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w nowym układzie stosunków europejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 476, s. 67-77.
104
Pera J., (1994), Meandry współpracy czworokątnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 443, s. 45-58.
105
Pera J., (1994), Kapitał zagraniczny w Europie Środkowo-Wschodniej, "Rynki Zagraniczne", nr 126, s. 3.
106
Pera J., (1994), Skutki transformacji systemowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały III Konferencji Naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 135-142.
107
Czubek H., Pera J., (1993), Symulacyjna analiza możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym, "Handel Zagraniczny", R. 38, nr 2, s. 5-9.
108
Noga B., Pera J., (1992), Międzynarodowe stosunki gospodarcze: przewodnik metodyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 39 s.
109
Marszycka M., Pera J., (1992), Market Analysis for the Development of Tourism Business in the City of Kraków : the Potential Source of Financial Support. [W:] Broński , Görlich K., Kłosowski S., PURCHLA J., Zbigniew Zuziak (red.), Managing Tourism in Historic Cities, Kraków : City Prof, s. 175-184.
110
Miklaszewski S., Pietrzyk I., Małecki P., Mesjasz L., Molendowski E., Odrobina A., Pera J., (2004), Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przemian strukturalnych gospodarki polskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 166 k.
111
Miklaszewski S., Małecki P., Mesjasz L., Molendowski E., Pera J., Odrobina A., (2003), Strukturalne dostosowania krajów Europy Środkowo-Wschodniej do integracji w ramach Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 k.
1
@inbook{UEK:2168367314,
author = "Jacek Pera",
title = "Impact of COVID-19 on Systemic Risk Management",
booktitle = "Podmioty gospodarki światowej wobec pandemii COVID-19",
pages = "94-108",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2022",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-793-1 ; 978-83-7875-794-8",
}
2
@book{UEK:2168358670,
author = "Karolina Klecha-Tylec and Edward Molendowski and Joanna Garlińska-Bielawska and Remigiusz Gawlik and Jakub Kwaśny and Arkadiusz Mroczek and Lidia Mesjasz and Anna Odrobina and Agnieszka Pach-Gurgul and Jacek Pera and Piotr Stanek and Sylwia Szkołut and Marta Ulbrych",
title = "Poradnik seminarzysty - czyli jak napisać pracę dyplomową : specjalność: Ekonomia Biznesu Międzynarodowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/pluginfile.php/1155716/mod_resource/content/1/Poradnik%20seminarzysty%20Kat.%20MSG.pdf},
}
3
@article{UEK:2168350058,
author = "Jacek Pera",
title = "The Risk of Disintegration of the European Union an Attempt at a Projection",
journal = "Przegląd Zachodni",
number = "1",
pages = "19-39",
year = "2020",
}
4
@article{UEK:2168343017,
author = "Jacek Pera",
title = "Safety of Investing in Polish Cooperative Bonds - Risk Aspect",
journal = "International Business and Global Economy",
number = "38",
pages = "78-104",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.19.005.11504},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/15932/},
}
5
@article{UEK:2168343279,
author = "Jacek Pera",
title = "Default and Equity Risk Premium in the Conditions of Globalization and the Internationalisation of the Biggest Capital Markets of the EU and GFCI Countries : Ex Post Implied Equity Premium Analysis",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "vol. 63, 7",
pages = "82-91",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2019.7.07},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142880},
}
6
@article{UEK:2168338329,
author = "Jacek Pera",
title = "Narrow Banking from the Perspective of Risk",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 343",
pages = "53-72",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.343.04},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1811/5351},
}
7
@misc{UEK:2168338419,
title = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
adress = "Kielce",
publisher = "Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach",
year = "2019",
}
8
@misc{UEK:2168338421,
author = "Jakub Kwaśny and Jacek Pera and Lidia Mesjasz",
title = "Wstęp",
booktitle = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
pages = "7-9",
year = "2019",
}
9
@article{UEK:2168336595,
author = "Jacek Pera",
title = "The Effectiveness of Investing in Stock Exchange Markets in Central and Eastern European Countries with Regard to NYSE2-LSE-HKSE2 : a Comparative Risk Analysis",
journal = "Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe",
number = "Vol. 22, 2",
pages = "121-140",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/cer-2019-0016},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/5277/4952},
}
10
@article{UEK:2168323021,
author = "Jacek Pera",
title = "Sharing Economy as the New Paradigm of the Economy of the Future : Risk Analysis",
journal = "Central European Review of Economics & Finance",
number = "Vol. 23, no. 1",
pages = "13-33",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24136/ceref.2018.002},
url = {http://economic-research.pl/Journals/index.php/ceref/article/view/709/673},
}
11
@article{UEK:2168325509,
author = "Jacek Pera",
title = "Transatlantyckie partnerstwo - Stany Zjednoczone - Unia Europejska w modelu UN-GPM : aspekt ryzyka",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 22, 1",
pages = "215-229",
year = "2018",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1084_2.6_Pera_Jacek.pdf},
}
12
@article{UEK:2168323819,
author = "Jacek Pera",
title = "The Third Currency War as an Effect of Post-Crisis Changes in the International Currency System : the Risk Aspect - the Case Analyses of Brazil",
journal = "Journal of Economics and Management",
number = "31",
pages = "149-180",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.22367/jem.2018.31.08},
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/324195/edition/306322/content?ref=desc},
}
13
@article{UEK:2168325363,
author = "Jacek Pera",
title = "Przyczynowość w transmisji ryzyka ekstremalnego : analiza wybranych rynków finansowych UE i GFCI",
journal = "Unia Europejska.pl",
number = "1 (248)",
pages = "27-40",
year = "2018",
url = {},
}
14
@article{UEK:2168326149,
author = "Jacek Pera",
title = "The Use of Dynamic Vega Hedging to Mitigate Share Price Risk : Assessment Attempt",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 2, cz. 2",
pages = "377-387",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf},
}
15
@inbook{UEK:2168330187,
author = "Jacek Pera",
title = "Market Risk Premium and Default under the Conditions of Globalization of Major Capital Markets of the UE and GFCI Countries",
booktitle = "Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 4, Behavioural Finance",
pages = "1755-1762",
adress = "Žilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2018",
url = {https://globalization.uniza.sk/wp-content/uploads/2018/12/proceedings_globalization_2018_part_4.pdf},
issn = "2454-0943",
isbn = "978-80-8154-249-7",
}
16
@article{UEK:2168322515,
author = "Jacek Pera",
title = "Linear and Non-linear Relationships between Shares of the Agri-food Industries of the Warsaw Stock Exchange : Risk Aspect",
journal = "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego",
number = "t. 17 (32), z. 4",
pages = "249-262",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.101},
url = {http://sj.wne.sggw.pl/pdf/PRS_2017_T17(32)_n4_s249.pdf},
}
17
@inbook{UEK:2168316769,
author = "Jacek Pera",
title = "An Enterprise's Financial Stability and Its Sustainable Growth : a Risk-Based Perspective",
booktitle = "Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań",
pages = "49-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/PM.2017.0302.04},
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1196/pdf},
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-14-1",
}
18
@article{UEK:2168327033,
author = "Jacek Pera",
title = "The Economic Position of the European Union in the Contemporary World : the Risk-Based Perspective",
journal = "Roczniki Administracji i Prawa",
number = "R. 17, z. 2",
pages = "143-159",
year = "2017",
url = {https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=180966},
}
19
@inbook{UEK:2168324095,
author = "Jacek Pera",
title = "The Security of Financial Assets and the AML Risk a Proposal for Its Mitigation with the Use of APA and LSVM Methods",
booktitle = "Mechanisms of Interaction between Competitiveness and Innovation in Modern International Economic Relations. Vol. 1",
pages = "179-194",
adress = "Riga",
publisher = "ISMA University : Landmark SIA",
year = "2017",
isbn = "978-9984-891-03-3",
}
20
@article{UEK:2168320065,
author = "Jacek Pera",
title = "Repolonization : Risk Factor",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 102",
pages = "293-302",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.102.24},
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20102/26_Pera_I.pdf},
}
21
@article{UEK:2168318013,
author = "Jacek Pera",
title = "Internacjonalizacja renminbi jako przykład awersji do ryzyka walutowego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "319",
pages = "199-213",
year = "2017",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306277/edition/289379/content?ref=desc},
}
22
@article{UEK:2168310397,
author = "Jacek Pera",
title = "Determinanty pomiaru ryzyka inwestycyjnego i psychologicznego na współczesnym rynku GPW jako aktualne wyzwanie dla współczesnych finansów",
journal = "International Business and Global Economy",
number = "35/2",
pages = "83-97",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.16.048.5629},
url = {http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2101},
}
23
@article{UEK:2168308919,
author = "Jacek Pera",
title = "Ocena stabilności makroekonomicznej w gospodarkach unijnych w świetle procedury nierównowagi makroekonomicznej : aspekt ryzyka zjawisk kryzysowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "416",
pages = "123-135",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.416.13},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/36619},
}
24
@article{UEK:2168307849,
author = "Jacek Pera",
title = "Walidacja podejścia procesowego w ograniczaniu ryzyka w COBIT i ITIL",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "4",
pages = "23-36",
year = "2016",
}
25
@inbook{UEK:2168308543,
author = "Jacek Pera",
title = "Przekształcenia w strukturze współczesnego handlu międzynarodowego na przykładzie e-commerce : ryzyko w jego rozwoju i propozycje ograniczania",
booktitle = "Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw",
pages = "219-238",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-810-3",
}
26
@article{UEK:2168309131,
author = "Jacek Pera",
title = "The Risk of Destabilisation in the European Union's Integration : PIIGGS Group Assessment",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "271",
pages = "138-150",
year = "2016",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_271/12.pdf},
}
27
@article{UEK:2168313977,
author = "Jacek Pera",
title = "Etymology of the Definition of Risk in International Relations : the Research Perspective",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 7, 21",
pages = "119-140",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2016.072104},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/932/978},
}
28
@inbook{UEK:2168320067,
author = "Jacek Pera",
title = "Ocena integracji rynku pieniężnego w strefie euro : perspektywa ryzyka",
booktitle = "Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej",
pages = "27-37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego",
year = "2016",
url = {http://coin.wne.uw.edu.pl/jgorski/eurozone/Wyzwania_integracji_e-book.pdf},
isbn = "978-83-63856-21-2",
}
29
@inbook{UEK:2168310813,
author = "Jacek Pera",
title = "System-based Risk Management in Business Activity - Methods of Review",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "69-77",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
30
@article{UEK:2168312489,
author = "Jacek Pera",
title = "Ocena wpływu zadłużenia zagranicznego na ryzyko kredytowe Polski w modelu roszczeń warunkowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "451",
pages = "314-328",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.451.26},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/36006/Pera_Ocena_Wplywu_Zadluzenia_Zagranicznego_Na_Ryzyko_2016.pdf},
}
31
@article{UEK:2168308193,
author = "Jacek Pera",
title = "Evaluation of the Macroeconomic Stability of Central and Eastern European Countries with a View Toward their Membership in the European Union : Multidimensional Risk Analysis",
journal = "Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe",
number = "Vol. 19, 3",
pages = "69-92",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/cer-2016-0021},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/2338/pdf},
}
32
@inbook{UEK:2168312881,
author = "Jacek Pera",
title = "Brexit and the Risk of Further Disintegration of the European Union : Forecast Attempt",
booktitle = "Global Economy at the Crossroads",
pages = "125-151",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2016",
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/twe/8-2016/twe-8-125.pdf},
issn = "2081-4046",
isbn = "978-83-7972-093-4",
}
33
@article{UEK:2168308175,
author = "Jacek Pera",
title = "Czynniki determinujące ryzyko krajów Europy Środkowo-Wschodniej : próba projekcji",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 2",
pages = "41-51",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,719,Jacek_Pera_Czynniki_determinujace_ryzyko_krajow_Europy_Srodkowo_Wschodniej_Proba_projekcji.html},
}
34
@article{UEK:2168308915,
author = "Jacek Pera",
title = "The Risk of the Increasing Divergence of the Eurozone and the Problem of Macroeconomic Imbalances in a Three-Gap Model",
journal = "Economics and Business Review",
number = "vol. 2 (16), no. 2",
pages = "18-38",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18559/ebr.2016.2.2},
url = {http://www.ebr.edu.pl/pub/2016_2_18.pdf},
}
35
@article{UEK:2168312187,
author = "Jacek Pera",
title = "Bilans ryzyka TTIP w zakresie liberalizacji handlu produktami rolno-spożywczymi w modelu CGEM-GTAP",
journal = "Ekonomia XXI Wieku",
number = "3 (11)",
pages = "141-157",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.3.12},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/36214/Pera_Bilans_Ryzyka_TTIP_w_Zakresie_Liberalizacji_Handlu_2016.pdf},
}
36
@article{UEK:2168304881,
author = "Jacek Pera",
title = "Bankowość islamska - ryzyko czy szansa dla problemów finansowych świata?",
journal = "Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie"",
number = "5",
pages = "30-42",
year = "2015",
}
37
@inbook{UEK:2168295475,
author = "Jacek Pera",
title = "Teoria i istota ryzyka systemowego w warunkach gospodarki realnej i protekcjonizmu finansowego",
booktitle = "Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym",
pages = "223-240",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-719-9",
}
38
@inbook{UEK:2168298889,
author = "Jacek Pera",
title = "Insolvency Risk of a Country - the Case of Greece Implications for European Union Member States",
booktitle = "Real Economy and Financial Sector in the Contemporary World",
pages = "167-189",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2015",
url = {http://wneiz.univ.szczecin.pl/nauka_wneiz/twe/7-2015/twe-7-167.pdf},
issn = "2081-4046",
isbn = "978-83-7972-038-5",
}
39
@article{UEK:2168301629,
author = "Jacek Pera",
title = "The Risk of Globalisation for the Stability of Financial Markets - the Case of the European Union",
journal = "Central European Review of Economics & Finance",
number = "Vol. 10, no. 4",
pages = "53-74",
year = "2015",
url = {http://www.uniwersytetradom.pl/files/get_userfile.php?id=8591},
}
40
@article{UEK:2168297479,
author = "Jacek Pera",
title = "Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 19, 1",
pages = "191-208",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/509_12.pdf},
}
41
@inbook{UEK:2168304885,
author = "Jacek Pera",
title = "Ryzyko w rozwoju regionów przygranicznych polskiej granicy wschodniej",
booktitle = "Współpraca transgraniczna na wschodnim pograniczu Polski",
pages = "317-331",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku",
year = "2015",
isbn = "978-83-7431-471-8",
}
42
@inbook{UEK:2168304323,
author = "Jacek Pera",
title = "The Central Bank's Role in Mitigating the Risk of Balance-sheet Policy of Private Sector and under Unstable Conditions",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "131-143",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
43
@article{UEK:2168304879,
author = "Jacek Pera",
title = "Rola kapitału zagranicznego a ocena wewnętrznej i zewnętrznej stabilności Polski w latach 2002-2014 : aspekt ryzyka",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 16, z. 8, cz. 3",
pages = "167-177",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-8-3.pdf#page=167&view=Fit},
}
44
@inbook{UEK:2168320103,
author = "Jacek Pera",
title = "Risk in the Activity of a Born Global Enterprise and Its Analysis on the Basis of the Felsenstein-Swartz Model and Measures of Financial Security",
booktitle = "Marketing, Innovations, Strategies and Risk in Modern Business : Selected Aspects",
pages = "35-53",
adress = "Szczecin",
publisher = "Naukowe Wydawnictwo IVG",
year = "2015",
url = {http://doczz.pl/doc/28630/marketing--innovations--strategies-and-risk-in-modern-bus...},
isbn = "978-83-62062-64-5 ; 978-83-62062-63-8",
}
45
@inbook{UEK:2168290007,
author = "Jacek Pera",
title = "Ekonomia kursu walutowego na rynkach międzynarodowych - perspektywa przedsiębiorstwa",
booktitle = "Ekonomia rynków międzynarodowych : wybrane problemy",
pages = "143-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-678-6",
}
46
@inbook{UEK:2168298997,
author = "Jacek Pera",
title = "Niewypłacalność strefy euro a ryzyko grexit",
booktitle = "Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty prawne, finansowe i handlowe",
pages = "211-222",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7417-857-0",
}
47
@inbook{UEK:2168292775,
author = "Jacek Pera",
title = "Wprowadzenie euro w Polsce a problem ryzyka w działalności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "59-76",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7417-841-9",
}
48
@article{UEK:2168309609,
author = "Jacek Pera",
title = "Assessment of Risk of APEC Countries Based on the Country Risk Classification Method and Selected Indices of Internal Stability",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "413",
pages = "189-202",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.413.16},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/34678/Pera_Assessment_Of_Risk_Of_Apec_Countries_Based_2015.pdf},
}
49
@inbook{UEK:2168288295,
author = "Jacek Pera",
title = "New Financial Supervision Architecture in Europe as Eurozone Crisis Risk Mitigator",
booktitle = "Global and Regional Implications of the Euro Area Crisis",
pages = "83-99",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
isbn = "978-83-01-17859-8",
}
50
@article{UEK:2168290921,
author = "Jacek Pera",
title = "Pomiar wartości przedsiębiorstwa w warunkach i niepewności i ryzyka",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 12, 3, cz. 2",
pages = "5-23",
year = "2014",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2014_3_2_1.pdf},
}
51
@inbook{UEK:2168304883,
author = "Jacek Pera",
title = "Kreowanie wartości przedsiębiorstwa przez efektywne zarządzanie ryzykiem",
booktitle = "Współczesne trendy i wyzwania w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw",
pages = "189-205",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej",
year = "2014",
isbn = "978-83-62897-95-7",
}
52
@unpublished{UEK:2168302159,
author = "Jacek Pera",
title = "Globalizacja gospodarki światowej a problem nowych rodzajów ryzyka na współczesnych międzynarodowych rynkach finansowych",
booktitle = "Nowe perspektywy dla gospodarki światowej i europejskiej : rozwój, handel, integracja",
pages = "34-54",
year = "2014",
}
53
@inbook{UEK:2168278147,
author = "Jacek Pera",
title = "Taksonomia zdywersyfikowanego ryzyka tradycyjnych i nowych kierunków handlu zagranicznego : perspektywa przedsiębiorstwa",
booktitle = "Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego",
pages = "175-191",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2014",
isbn = "978-83-7556-635-2",
}
54
@inbook{UEK:2168287671,
author = "Jacek Pera",
title = "Process Risk and the Risk Identification in an Enterprise",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "41-49",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
55
@article{UEK:2168268204,
author = "Jacek Pera",
title = "The Concept of a Banking Union - Risks and Opportunities for the Banking Sector in Poland : Risk Evaluation and Recommendations",
journal = "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe",
number = "Vol. 4, no. 2",
pages = "71-76",
year = "2013",
}
56
@article{UEK:2168278383,
author = "Jacek Pera",
title = "Budowa nowej architektury regulacyjnej w Europie jako element zarządzania ryzykiem niestabilności finansowej - rozwiązania pokryzysowe : próba oceny i wnioski dla Polski",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "305",
pages = "559-572",
adress = "",
year = "2013",
}
57
@unpublished{UEK:2168287627,
author = "Jacek Pera",
title = "Nowa architektura nadzoru finansowego w Europie a zintegrowane ramy finansowe jako konsekwencje kryzysu strefy euro",
booktitle = "Globalne i regionalne implikacje kryzysu strefy euro",
pages = "107-126",
year = "2013",
}
58
@article{UEK:2168270362,
author = "Jacek Pera",
title = "Stabilizacja kursów walutowych w obliczu kryzysu finansowego - próba oceny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "907",
pages = "91-107",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/801/624},
}
59
@article{UEK:2168257472,
author = "Jacek Pera",
title = "Wpływ teorii finansów behawioralnych na współczesne zarządzanie ryzykiem",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 1, cz. 4",
pages = "407-422",
year = "2013",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_4_27.pdf},
}
60
@article{UEK:2168288769,
author = "Jacek Pera",
title = "Kryzys fiskalny w Unii Europejskiej a skuteczność regulacji ostrożnościowych mitygujących skutki i ryzyka jego wystąpienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "t. 48 3",
pages = "209-228",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_48_calosc.pdf#page=209&view=Fit},
}
61
@inbook{UEK:2168292535,
author = "Jacek Pera",
title = "Unia bankowa a ryzyko dezintegracji europejskich rynków finansowych",
booktitle = "System finansowy wobec wyzwań rozwojowych",
pages = "29-44",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium",
year = "2013",
isbn = "978-83-62805-13-6",
}
62
@inbook{UEK:2168274369,
author = "Jacek Pera",
title = "Enterprise Strategic Risk Management Attempt at Assessment and Recommendations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "205-218",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
63
@article{UEK:2168279037,
author = "Jacek Pera",
title = "Natura i różnorodność ryzyka systemowego i jego wpływ na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw : próba oceny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "57",
pages = "497-510",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/57-2013/FRFU-57-497.pdf},
issn = "1640-6818",
}
64
@article{UEK:2168282783,
author = "Jacek Pera",
title = "Zarządzanie ryzykiem i jego dywersyfikacja w świetle teorii finansów behawioralnych a model Neumanna-Morgensterna",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "920",
pages = "67-81",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/706},
}
65
@article{UEK:2168297471,
author = "Jacek Pera",
title = "Unia Bankowa - korzyści i zagrożenia dla Polski",
journal = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "t. 10, 4",
pages = "49-69",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/697/Krakowskie_Studia_Mi%C4%99dzynarodowe_nr4_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=49&view=Fit},
}
66
@inbook{UEK:2168267490,
author = "Jacek Pera",
title = "Globalizacja współczesnych rynków finansowych a problem ryzyka systemowego",
booktitle = "Trendy rozwojowe w gospodarce światowej",
pages = "32-42",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7417-750-4",
}
67
@article{UEK:2168271352,
author = "Jacek Pera",
title = "Konieczność zmian w strukturze siatki finansowej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo usług finansowych : perspektywa ryzyka",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "172",
pages = "192-204",
adress = "",
year = "2013",
}
68
@article{UEK:2168270906,
author = "Jacek Pera",
title = "Potrzeba zarządzania ryzykiem działalności i jego mitygacji przez podmioty gospodarcze jako konsekwencja niepewności i niestabilności współczesnych rynków międzynarodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "902",
pages = "37-51",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/831/653},
}
69
@inbook{UEK:2168245028,
author = "Jacek Pera",
title = "Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie",
booktitle = "Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej",
pages = "67-90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-725-7",
}
70
@article{UEK:2168260170,
author = "Jacek Pera",
title = "Problem internacjonalizacji w zakresie mitygacji ryzyka walutowego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "116",
pages = "199-208",
adress = "",
year = "2012",
}
71
@inbook{UEK:2168236330,
author = "Jacek Pera",
title = "Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie",
booktitle = "Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk",
pages = "441-450",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-586-4",
}
72
@inbook{UEK:2168248680,
author = "Jacek Pera",
title = "Bezpieczeństwo europejskiego systemu finansowego - jego zdewaluowanie i rozwiązania pokryzysowe",
booktitle = "Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej",
pages = "137-153",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-529-4",
}
73
@inbook{UEK:2168252728,
author = "Jacek Pera",
title = "Wpływ gospodarki opartej na wiedzy na proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie na rynku międzynarodowym",
booktitle = "Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym",
pages = "151-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-27-3",
}
74
@article{UEK:2168235614,
author = "Jacek Pera",
title = "Niepewność a problem mitygacji ryzyka w przedsiębiorstwie",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 10, 1, cz. 1",
pages = "91-101",
year = "2012",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2012_1_1_8.pdf},
}
75
@unpublished{UEK:2168290245,
author = "Jacek Pera",
title = "Regionalne rynki finansowe a nowa siatka bezpieczeństwa finansowego w Europie",
booktitle = "Bilans i perspektywy regionalnej integracji gospodarczej",
pages = "87-98",
year = "2012",
}
76
@article{UEK:2168262384,
author = "Jacek Pera",
title = "Globalizacja rynków finansowych a problem bezpieczeństwa finansowego w Europie",
journal = "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "31/1",
pages = "413-431",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=955},
}
77
@inbook{UEK:2168242692,
author = "Jacek Pera",
title = "System Risk Management and Management in Financial Institutions as an Element Moderating Potential Crisis Result",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "199-212",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
78
@article{UEK:2168248474,
author = "Jacek Pera",
title = "Modern Trends in Financial Innovations on the Asian Market : An Attempt of Assessment",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "256",
pages = "198-207",
adress = "",
year = "2012",
}
79
@article{UEK:2168247718,
author = "Jacek Pera",
title = "Kryzys strefy euro a dychotomia jej mechanizmów systemowych - próba oceny",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "273",
pages = "327-343",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://hdl.handle.net/11089/2120},
}
80
@book{UEK:2168223636,
title = "Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-564-2",
}
81
@unpublished{UEK:2168261228,
author = "Jacek Pera",
title = "Regionalna integracja finansowa a ryzyko braku bezpieczeństwa finansowego w Europie",
booktitle = "Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej",
pages = "65-88",
year = "2011",
}
82
@inbook{UEK:2168225644,
author = "Jacek Pera",
title = "Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rynek walutowy w Polsce",
booktitle = "Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego",
pages = "187-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-564-2",
}
83
@unpublished{UEK:2168284687,
author = "Jacek Pera",
title = "Charakterystyka rynku walutowego w Polsce w latach 1990-2010 oraz jego analiza w aspekcie technicznym : próba projekcji",
booktitle = "Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego",
pages = "214-244",
year = "2010",
}
84
@article{UEK:53149,
author = "Jacek Pera",
title = "Determinanty wyboru kursu walutowego w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "826",
pages = "35-48",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169684962},
}
85
@article{UEK:51409,
author = "Jacek Pera",
title = "Strefa euro a globalizacja stosunków finansowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "71",
pages = "166-178",
adress = "",
year = "2009",
}
86
@inbook{UEK:2165298533,
author = "Jacek Pera",
title = "Strefa euro i jej znaczenie dla globalnych stosunków i rynków finansowych",
booktitle = "Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków",
pages = "168-195",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-063-0",
}
87
@article{UEK:51453,
author = "Jacek Pera",
title = "Konsekwencje globalizacji współczesnych międzynarodowych rynków finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "805",
pages = "103-118",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168024649},
}
88
@unpublished{UEK:2168218926,
author = "Jacek Pera",
title = "Internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym a problem egzemplifikacji ryzyka walutowego",
booktitle = "Globalne wyzwania wobec Europy : Unia Walutowa, Gospodarcza i Polityczna czy dezintegracja?",
pages = "210-251",
year = "2009",
}
89
@unpublished{UEK:2168219280,
author = "Jacek Pera",
title = "Strefa euro i jej znaczenie dla globalizacji stosunków finansowych",
booktitle = "Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Cz. 2",
pages = "163-190",
year = "2008",
}
90
@unpublished{UEK:2168282111,
author = "Jacek Pera",
title = "Problem asymetryczności szoków w teorii Optymalnych Obszarów Walutowych",
booktitle = "Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "120-140",
year = "2007",
}
91
@inbook{UEK:2166097319,
author = "Jacek Pera",
title = "Międzynarodowy rynek finansowy a kraje rozwijające się",
booktitle = "Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym",
pages = "102-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum Doradztwa i Informacji Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-744-9",
}
92
@inbook{UEK:2165930661,
author = "Jacek Pera",
title = "Ocena systemu finansowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "201-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
93
@unpublished{UEK:2168286309,
author = "Jacek Pera",
title = "Globalizacja współczesnych międzynarodowych rynków finansowych a problem stabilizacji monetarnej i finansowej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Miejsce gospodarki polskiej w Unii Europejskiej - bilans i próba projekcji",
pages = "152-191",
year = "2006",
}
94
@article{UEK:52743,
author = "Jacek Pera",
title = "Stan i projekcja systemu finansowego w Polsce w świetle standardów europejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "721",
pages = "85-98",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/139790021},
}
95
@inbook{UEK:2165753408,
author = "Jacek Pera",
title = "Przemiany w międzynarodowych stosunkach walutowych",
booktitle = "Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku",
pages = "75-107",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
isbn = "83-7251-675-8",
}
96
@inbook{UEK:2165753441,
author = "Jacek Pera",
title = "Europejskie organizacje i porozumienia gospodarcze",
booktitle = "Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku",
pages = "194-224",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
isbn = "83-7251-675-8",
}
97
@unpublished{UEK:2168258388,
author = "Jacek Pera",
title = "Sytuacja finansowa i monetarna nowych krajów członkowskich a problem stabilizacji finansowej",
booktitle = "Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro",
pages = "42-66",
year = "2005",
}
98
@book{UEK:2168223522,
author = "Stanisław Miklaszewski and Lidia Mesjasz and Edward Molendowski and Piotr Małecki and Jacek Pera and Małgorzata Bieda and Joanna Garlińska-Bielawska",
title = "Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2003",
isbn = "83-7251-385-6",
}
99
@article{UEK:2168223720,
author = "Jacek Pera",
title = "Perspektywy kształtowania się współpracy subregionalnej krajów CEFTA w kontekście integracji z Unią Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "634",
pages = "105-124",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/43789372},
}
100
@inbook{UEK:2168241880,
author = "Jacek Pera",
title = "Główne dziedziny współpracy a komplementarność i konkurencyjność gospodarek państw CEFTA",
booktitle = "Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2",
pages = "106-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1999",
isbn = "83-910502-5-4",
}
101
@unpublished{UEK:2168294303,
author = "Jacek Pera",
title = "Procesy transformacji systemowej a stosunki gospodarcze między Czechami, Polską, Słowacją i Węgrami : próba oceny i prognozy",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
102
@article{UEK:2168251212,
author = "Jacek Pera",
title = "Zewnętrzne uwarunkowania procesu transformacji gospodarki polskiej na tle krajów Europy Środkowowschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "501",
pages = "55-65",
year = "1997",
}
103
@article{UEK:2168231590,
author = "Jacek Pera",
title = "Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w nowym układzie stosunków europejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "476",
pages = "67-77",
year = "1996",
}
104
@article{UEK:2168234112,
author = "Jacek Pera",
title = "Meandry współpracy czworokątnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "443",
pages = "45-58",
year = "1994",
}
105
@article{UEK:2168332511,
author = "Jacek Pera",
title = "Kapitał zagraniczny w Europie Środkowo-Wschodniej",
journal = "Rynki Zagraniczne",
number = "126",
pages = "3",
year = "1994",
}
106
@inbook{UEK:2168252910,
author = "Jacek Pera",
title = "Skutki transformacji systemowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały III Konferencji Naukowej",
pages = "135-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1994",
}
107
@article{UEK:2168331769,
author = "Henryk Czubek and Jacek Pera",
title = "Symulacyjna analiza możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym",
journal = "Handel Zagraniczny",
number = "R. 38, 2",
pages = "5-9",
year = "1993",
}
108
@book{UEK:2168290777,
author = "Bożena Noga and Jacek Pera",
title = "Międzynarodowe stosunki gospodarcze : przewodnik metodyczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
109
@inbook{UEK:2166619673,
author = "Małgorzata Marszycka and Jacek Pera",
title = "Market Analysis for the Development of Tourism Business in the City of Kraków : the Potential Source of Financial Support",
booktitle = "Managing Tourism in Historic Cities",
pages = "175-184",
adress = "Kraków",
publisher = "City Prof",
year = "1992",
isbn = "83-85739-00-9",
}
110
@unpublished{UEK:2168258366,
author = "Stanisław Miklaszewski and Irena Pietrzyk and Piotr Małecki and Lidia Mesjasz and Edward Molendowski and Anna Odrobina and Jacek Pera",
title = "Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przemian strukturalnych gospodarki polskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
111
@unpublished{UEK:2168258402,
author = "Stanisław Miklaszewski and Piotr Małecki and Lidia Mesjasz and Edward Molendowski and Jacek Pera and Anna Odrobina",
title = "Strukturalne dostosowania krajów Europy Środkowo-Wschodniej do integracji w ramach Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID