Publications of the selected author

1

Title:
Rodzaje "prejudykatu" w konstrukcji odpowiedzialności za szkodę spowodowaną niewydaniem decyzji podatkowej = Types of 'Prejudication' in the Construct of Liability for Damage Caused by Failure to Issue a Tax Decision
Source:
Współczesne problemy prawa podatkowego : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom 1 / red. nauk. Jan Głuchowski - Warszawa: Wolters Kluwer, 2019, s. 156-168. - Summ.
ISBN:
978-83-8160-673-8
Nr:
2168336545
chapter in monograph
2

Title:
Prawo papierów wartościowych
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2019, s. 247-267
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-528-1
Nr:
2168332649
chapter in textbook
See main document
3

Title:
Profits in Polish Civil Law
Source:
Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2019 roku = Scientific Challenges : Economic and Legal Challenges 2019. - no. 12 (2019) , s. 126-132. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336553
article
4

Title:
Art. 52. [Czynność prawna mająca za przedmiot rzecz główną odnosi skutek także względem przynależności, chyba że co innego wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych]
Source:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 392-393
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Nr:
2168321853
chapter in monograph
5

Title:
Art. 51. [§ 1. Przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi.
§ 2. Nie może być przynależnością rzecz nienależąca do właściciela rzeczy głównej.
§ 3. Przynależność nie traci tego charakteru przez przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną]
Source:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 389-392
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Nr:
2168321847
chapter in monograph
6

Title:
Changes in Regulations on Tax on Goods and Services in Polish Law Posing an Attempt to Counteract the Phenomenon of Tax Loophole
Source:
Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2018 roku. T. 1 = Scientific Challenges : Economic and Legal Challenges 2018. - no. 10 (2018) , s. 76-82. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168330173
article
7

Title:
Art. 441. [§ 1. Własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe, przysługują Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym.
§ 2. Uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa względem państwowych osób prawnych określają odrębne przepisy, w szczególności regulujące ich ustrój]
Source:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 338-343
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Nr:
2168321809
chapter in monograph
8

Conference:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2018-11-07 do 2018-11-09
Title:
Prevention from Financial Losses among Entrepreneurs Involved in Renting Residential Premises : the Institutional Lease
Source:
Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita P.J. Šafárika, 2018, s. 204-214. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8152-649-7
Nr:
2168330163
chapter in conference materials
9

Title:
Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 95-123
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-121-4
Nr:
2168330657
chapter in textbook
See main document
10

Title:
Art. 55. [§ 1. Uprawnionemu do pobierania pożytków przypadają pożytki naturalne, które zostały odłączone od rzeczy w czasie trwania jego uprawnienia, a pożytki cywilne - w stosunku do czasu trwania tego uprawnienia.
§ 2. Jeżeli uprawniony do pobierania pożytków poczynił nakłady w celu uzyskania pożytków, które przypadły innej osobie, należy mu się od niej wynagrodzenie za te nakłady. Wynagrodzenie nie może przenosić wartości pożytków]
Source:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 397-398
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Nr:
2168321861
chapter in monograph
11

Title:
Problematyka interpretacji treści art. 68 ust. 2a pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami jako podstawy żądania zwrotu kwoty równej bonifikacie udzielonej przy nabyciu lokalu komunalnego po jej waloryzacji = Issues Related to Interpreting the Content of the Art. 68, Section 2a, Item 5 of the Act on Real Property Management as a Basis to Request the Reimbursement of the Amount Equal to the Discount Given while Purchasing a Council Property after Its Indexation
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 28, nr 2 (322) (2018) , s. 57-81. - Summ.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168330059
article
12

Title:
Art. 45. [Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne]
Source:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 343-351
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Nr:
2168321813
chapter in monograph
13

Title:
Art. 53. [§ 1. Pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy.
§ 2. Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego]
Source:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 393-396
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Nr:
2168321855
chapter in monograph
14

Title:
Art. 50. [Za części składowe nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością]
Source:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 386-389
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Nr:
2168321841
chapter in monograph
15

Title:
Art. 44. [Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe]
Source:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 334-338
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Nr:
2168321807
chapter in monograph
16

Title:
Wspólnoty mieszkaniowe w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
Source:
Zasada pewności w prawie podatkowym / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 215-226
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-8160-098-9
Nr:
2168330073
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Art. 46. [§ 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty) jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. § 2. Prowadzenie ksiąg wieczystych regulują odrębne przepisy]
Source:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 351-363
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Nr:
2168321817
chapter in monograph
18

Title:
Art. 49. [§ 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. § 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca]
Source:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 381-386
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Nr:
2168321833
chapter in monograph
19

Title:
Art. 54. [Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem]
Source:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 396-397
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Nr:
2168321857
chapter in monograph
20

Title:
Art. 47. [§ 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. § 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. § 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych]
Source:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 368-373
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Nr:
2168321821
chapter in monograph
21

Title:
Powstanie wspólnoty mieszkaniowej w świetle znowelizowanej w 2017 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych = Establishment of a Housing Community in the Light of the Amended Act on Housing Co-operatives in 2017
Source:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 2 (2018) , s. 373-412
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168330055
article
22

Title:
Zasada pewności w prawie podatkowym
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018
Physical description:
400 s.; 24 cm
Series:
(Monografie)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-8160-098-9
Nr:
2168330105
monograph
See related chapters
23

Title:
Postulat jednoznacznego unormowania zasad dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu w dużych wspólnotach mieszkaniowych funkcjonujących w reżimie zarządu ustawowego
Source:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 3, nr 3 (2018) , s. 41-59
Access mode:
Nr:
2168330061
article
24

Title:
Art. 48. [Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania]
Source:
Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 374-381
Series:
(Komentarze Praktyczne)
ISBN:
978-83-8107-530-5
Nr:
2168321825
chapter in monograph
25

Title:
Contracts Concerning Rights in Immovable Property in the Light of Directive 2011/83/EU, and the Consumer Rights Act Implementing It = Umowy dotyczące praw do nieruchomości w świetle dyrektywy 2011/83/UE oraz implementującej ją ustawy o prawach konsumenta
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (967) (2017) , s. 57-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323097
article
26

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Changes in Regulations on Tax on Goods and Services Posing an Attempt to Counteract the Phenomenon of Tax Loophole = Zmiany w zakresie unormowań podatku od towarów i usług stanowiące próbę zapobieżenia zjawisku luki podatkowej
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 64-65. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336295
varia
27

Title:
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
Source:
Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin, 2017, s. 369-383 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-523-6
Nr:
2168320569
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Konieczność jednoznacznego ukształtowania regulacji dotyczącej chwili przejścia własności urządzeń przesyłowych na przedsiębiorcę = The Necessity of a Clear Shape the Regulation of the Moment of Transition of Ownership Transmission Devices on the Entrepreneur
Source:
Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2017 roku. T. 1 = Scientific Challenges : Economic and Legal Challenges 2017. - no. 8 (2017) , s. 110-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168320905
article
29

Title:
Postulat rezygnacji z podziału na tzw. małe i duże wspólnoty mieszkaniowe
Source:
Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 3 (2016) , s. 45-61
Access mode:
Nr:
2168310545
article
30

Title:
Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów : zagadnienia wybrane
Source:
Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (70) (2016) , s. 17-39
Nr:
2168312913
article
31

Conference:
Právo-Obchod-Ekonomika, Wysokie Tatry, Słowacja, od 2016-10-26 do 2016-10-28
Title:
About a Need for Recodification of the Civil Code with Reference to the Resolutions Issues : Selected Issues
Source:
Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, s. 309-319. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8152-443-1
Nr:
2168310543
chapter in conference materials
32

Title:
Prawo papierów wartościowych
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - 2. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 226-245
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9961-6
Nr:
2168304731
chapter in textbook
See main document
33

Title:
Kwalifikacja umowy o zarządzanie nieruchomością = Classification of a Property Management Agreement
Source:
Europa Regionum. - t. 29 (2016) , s. 105-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168315095
article
34

Title:
The Issue of the Acquisition of Real Estate Premises for the Purpose of Housing Investment in the Condo and Apart Systems (Secondhome) in the Light of Regulations in Polish Civil Law = Problematika nadobúdania nehnuteľností za účelom investície do nehnuteľností v condo a apart systéme (druhý domov) vo svetle regulácie poľským civilným právom
Source:
Studia iuridica Cassoviensia. - R. 4, č. 2 (2016) , s. 98-103. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168309057
article
35

Title:
Obowiązek "sprzątania chodników" nałożony na właścicieli nieruchomości = The Obligation to "Clean the Pathways" Imposed on the Owners of a Real Property
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 25, nr 4(288) (2015) , s. 45-67. - Summ.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168304715
article
36

Title:
Postępowanie przed konsulem w świetle ustawy - prawo konsularne : wybrane zagadnienia
Source:
Polskie prawo konsularne w okresie zmian / red. nauk.: Wojciech Burek, Paweł CZUBIK - Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2015, s. 20-32
ISBN:
978-83-63743-19-2
Nr:
2168302027
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 81-103
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299921
chapter in textbook
See main document
38

Title:
Nietykalność i integralność w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego - analiza prawnoporównawcza = Inviolability and Integrity in the Draft of Book One of the Civil Code - an Examination of Laws
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (948) (2015) , s. 81-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168305623
article
39

Title:
Problem zapewnienia wyłącznego prawa do miejsca postojowego nabywcom lokali mieszkalnych w umowach zawieranych z deweloperami
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 186-198
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
Nr:
2168303519
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Problematyka uchwał w świetle projektu Kodeksu cywilnego : zagadnienia wybrane = The Issue of Resolutions in the Light of the Draft of the Civil Code
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (948) (2015) , s. 99-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168305629
article
41

Title:
Nieruchomość wspólna właścicieli lokali : problematyka prawno-rzeczowa
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Physical description:
LXIII, [1], 539 s.: il.; 21 cm
Series:
(Monografie Prawnicze)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-255-7069-9 ; 978-83-255-7070-5
Nr:
2168302713
monograph
42

Title:
Ewolucja prawa własności w okresie transformacji gospodarczych przełomu XX i XXI wieku = The Evolution of Ownership during the Economic Transformation of the Turn of XXth and XXIst Century
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 182-195. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290879
article
43

Title:
Systemy ochrony własności intelektualnej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 183-194
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168298897
chapter in textbook
See main document
44

Title:
Podmioty odpowiedzialne za ponoszenie wydatków i ciężarów na nieruchomość wspólną we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych = The Entities Responsible for the Payment of Expenses and Burdens on the Common Property in Residential Communities and Housing Cooperatives
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014) , s. 89-103. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285179
article
45

Title:
Problematyka uchwał w świetle projektu Kodeksu cywilnego
Source:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI2014, s. 49-60
Signature:
NP-1276/2/Magazyn
Nr:
2168301279
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Title:
Znaczenie uchwały zarządu spółdzielni mieszkaniowej określającej przedmiot odrębnej własności lokali
Source:
Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Konrad Łoś - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2014, s. 57-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63705-76-3
Nr:
2168304693
chapter in monograph
47

Title:
Zaświadczenie o samodzielności lokalu = Certificates of Self-contained Premises
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 23, nr 1(261) (2013) , s. 11-38. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168304721
article
48

Title:
Warunki stosowania analogia legis = Conditions for the Use of Analogia Legis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013) , s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168276001
article
49

Title:
Zarząd nieruchomością wspólną wykonywany przez spółdzielnie mieszkaniowe = Administration of Jointly Owned Property by Housing Co-operatives
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 23, nr 9(269) (2013) , s. 23-44. - Summ.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168304707
article
50

Title:
Ochrona wierzyciela wspólnoty mieszkaniowej w świetle zasad odpowiedzialności za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej
Source:
Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych / red. nauk. Krzysztof Szuma - Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013, s. 130-144 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-766-5
Nr:
2168262112
chapter in monograph
51

Title:
Prawo papierów wartościowych
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 196-213
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4121-9
Nr:
2168262724
chapter in textbook
See main document
52

Title:
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania spółki w świetle art. 299 kodeksu spółek handlowych oraz art. 116 ordynacji podatkowej = Responsibilities of Board Members of Companies for Company's Obligations under Article 299 of the Commercial Code and Article 116 of the Tax Code
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 894 (2012) , s. 94-110. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256630
article
See main document
53

Title:
Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 80-102
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239736
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Status prawno-rzeczowy pomieszczeń w świetle stawek podatku od towarów i usług
Source:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2012, s. 194-206
ISBN:
978-83-7641-676-2
Nr:
2168242062
chapter in monograph
See main document
55

Title:
Wybrane zagadnienia polityki podatkowej w stosunku do osób prawnych = The Selected Issues of Taxation Policies towards Legal Persons
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 (2012) , s. 63-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168239534
article
See main document
56

Title:
Istota odróżnienia umów odpłatnych i nieodpłatnych w prawie polskim = The Difference between Gratuitous and Non-gratuitous Contracts in Polish Law
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 175-186. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221180
article
See main document
57

Title:
Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 81-104
ISBN:
978-83-264-1044-4
Nr:
2166081844
chapter in monograph
See main document
58

Title:
Podatek od towarów i usług
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2011
Physical description:
256, [1] s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-417-1
Nr:
53249
monograph
59

Title:
Nieważność czynności prawnej a dostawa towarów w świetle podatku od towarów i usług = Invalidity of an Act in Law and Supply of Goods in the Light of Value Added Tax
Source:
Przegląd Podatkowy. - nr 11(247) (2011) , s. 23-32. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168320965
article
60

Title:
Prawo papierów wartościowych
Source:
Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 189-207
ISBN:
978-83-264-1160-1
Nr:
2166040009
chapter in textbook
See main document
61

Title:
Najem okazjonalny lokali mieszkalnych w świetle zasady swobody umów
Source:
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010, s. 500-513
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-0591-4
Nr:
2165725723
chapter in monograph
See main document
62

Title:
Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2010
Physical description:
350 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-225-2
Nr:
51407
monograph
See related chapters
63

Title:
Nieważność czynności prawnej a dostawa towarów w świetle podatku od towarów i usług
Source:
Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA2010, s. 26-43
Research program:
44/KP/1/2010/S/557
Signature:
NP-976/Magazyn
Nr:
2168327085
chapter in unpublished scientific work
See main document
64

Title:
Materialne prawo podatkowe
Source:
Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego / red. Aneta KAŹMIERCZYK - Warszawa: Difin, 2010, s. 48-180
ISBN:
978-83-7641-225-2
Nr:
2165287961
chapter in monograph
See main document
65

Title:
Regulacje prawne umowy użyczenia w aspekcie historycznym z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego = Historical Aspects of Legislation Concerning Lending Agreements with Reference to their Current Legal Status
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009) , s. 91-104. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165701101
article
See main document
66

Title:
Prawnopodatkowe konsekwencje zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
Source:
Przegląd Podatkowy. - nr 9(221) (2009) , s. 26-33
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2166362076
article
67

Title:
Umowy realne w obrocie gospodarczym = The Real Contracts in Business
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Wyd. 2 rozsz. i uaktual.. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 77-90. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-543-4
Nr:
2165767799
chapter in monograph
68

Title:
Wpływ planowania przestrzennego na rozwój inwestycji infrastrukturalnych
Source:
Przegląd Komunalny. - nr 6 (213) (2009) , s. 54-55. - Streszcz.
Nr:
2168321193
article
69

Title:
Zasady ogólne zabezpieczenia wykonania kontraktów w świetle Zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań = General Principles of Securing the Performance of Contracts in Light of the Principles of European Contract Law and Polish Contract Law
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009) , s. 65-76. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50065
article
See main document
70

Title:
Umowy realne w obrocie gospodarczym = The Real Contracts in Business
Source:
Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 73-86. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7378-468-0
Nr:
2164932306
chapter in monograph
71

Conference:
Konferencja pt. "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości", Kraków, Polska, od 2007-11-30 do 2007-11-30
Title:
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego
Source:
Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r. - Kraków: Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, 2008, s. 100-107
ISBN:
978-83-925336-1-0
Nr:
2166560846
chapter in conference materials
72

Title:
Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego : uchwała NSA z dnia 8 października 2007 r., I FPS 4/07
Source:
Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa. - nr 4 (2008) , s. 89-94. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321205
article
73

Title:
Umowa użyczenia w polskim prawie cywilnym
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008
Physical description:
230, [1] s.; 21 cm
Series:
(Monografie)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-874-4
Nr:
51853
monograph
74

Title:
Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań = Securities in the Case if Non-performance or Improper Performance of Obligations in the PECL and Polish Law of Obligations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 (2008) , s. 51-83. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50459
article
75

Title:
Mankamenty planowania przestrzennego blokujące rozwój inwestycji infrastrukturalnych
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008) , s. 60-71. - Streszcz.
Nr:
2166478452
article
See main document
76

Title:
Prawo podatkowe : postępowanie podatkowe : kazusy
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008
Physical description:
111, [1] s.; 24 cm
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-7526-012-0
Nr:
51908
monograph
77

Title:
Nowelizacja przepisu art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej = Amendment to Art. 10 of the Act on Freedom of Business Activity
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 11 (195) (2008) , s. 31-38. - Streszcz.
Nr:
2168304859
article
78

Title:
Klauzula obejścia prawa podatkowego = Tax Avoidance Clause = Klausel der Steuerrechtsumgehung
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 17, nr 4(192) (2007) , s. 122-147
Nr:
2168320911
article
79

Title:
Prawo podatkowe : część ogólna : kazusy
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007
Physical description:
116 s.; 24 cm
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-7526-815-7
Nr:
52044
monograph
80

Title:
Zastosowanie umowy użyczenia w prawie publicznym = The Application of Loan for Use Contracts in Public Law
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 725 (2006) , s. 67-81. - Summ.
Access mode:
Nr:
52668
article
See main document
81

Title:
Zasady ogólne zabezpieczenia wykonania umów w świetle PECL oraz polskiego prawa zobowiązań
Source:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA2006, s. 73-84
Research program:
102/KP/1/2006/S/360
Signature:
NP-1020/2/Magazyn
Nr:
2168318201
chapter in unpublished scientific work
See main document
82

Title:
Użyczenie nieruchomości i lokali przez partię polityczną = Housing of Premises by a Political Party According to Art. 24 P. 5 of the Political Party Law. (Part 2) = Vermietung eines Lokals durch eine politische Partei laut Art. 24 Abs. 5 des Gesetzes über politische Parteien. (Teil 2). (Cz.2)
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 15, nr 3(167) (2005) , s. 75-93
Nr:
2168320919
article
83

Title:
Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań
Source:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA2005, s. 139-177
Research program:
104/KP/3/2005/S/276
Signature:
NP-1020/1/Magazyn
Nr:
2168318163
chapter in unpublished scientific work
See main document
84

Title:
Użyczenie nieruchomości i lokali przez partię polityczną = Housing of Immovables and Premises by a Political Party According to Art. 24 P. 5 of the Political Party Law = Vermietung von Immobilien und Lokalen durch eine politische Partei laut art. 24 Abs. 5 des Gesetzes über politische Parteien . (Cz.1)
Source:
Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 2(154) (2004) , s. 57-73
Nr:
2168320917
article
85

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw", Bielsko-Biała, Polska, od 2004-05-19 do 2004-05-21
Title:
Wybrane zagadnienia prawnopodatkowe pomocy publicznej państwa dla rozwoju przedsiębiorstw
Source:
Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2004, s. 169-187. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918417-6-6
Nr:
2168233266
chapter in conference materials
See main document
86

Title:
Unieważnienie umowy zawartej w drodze przetargu
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 7/8 (2000) , s. 68-89
Nr:
2168325635
article
1
Rodzaje "prejudykatu" w konstrukcji odpowiedzialności za szkodę spowodowaną niewydaniem decyzji podatkowej = Types of 'Prejudication' in the Construct of Liability for Damage Caused by Failure to Issue a Tax Decision / Bogusława GNELA, Aneta KAŹMIERCZYK // W: Współczesne problemy prawa podatkowego : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom 1 / red. nauk. Jan Głuchowski. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. - S. 156-168. - Summ. - ISBN 978-83-8160-673-8. - Pełny tekst: https://www.profinfo.pl/sklep/wspolczesne-problemy-prawa-podatkowego-teoria-i-praktyka-ksiega-jubileuszowa-dedykowana-profesorowi-bogumilowi-brzezinskiemu-tom-i-i-ii,114710.html@inf
2
Prawo papierów wartościowych / Aneta KAŹMIERCZYK, Bogusława GNELA // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - (Seria Akademicka). - S. 247-267. - ISBN 978-83-8160-528-1
3
Profits in Polish Civil Law / Aneta KAŹMIERCZYK // Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2019 roku = Scientific Challenges : Economic and Legal Challenges 2019. - no. 12 (2019), s. 126-132. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2411-3506
4
Art. 52. [Czynność prawna mająca za przedmiot rzecz główną odnosi skutek także względem przynależności, chyba że co innego wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 392-393. - ISBN 978-83-8107-530-5
5
Art. 51. [§ 1. Przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi.
§ 2. Nie może być przynależnością rzecz nienależąca do właściciela rzeczy głównej.
§ 3. Przynależność nie traci tego charakteru przez przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 389-392. - ISBN 978-83-8107-530-5
6
Changes in Regulations on Tax on Goods and Services in Polish Law Posing an Attempt to Counteract the Phenomenon of Tax Loophole / Aneta KAŹMIERCZYK // Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2018 roku. T. 1 = Scientific Challenges : Economic and Legal Challenges 2018. - no. 10 (2018), s. 76-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://nanr.org/wp-content/uploads/2019/01/CHANGES-IN-REGULATIONS-ON-TAX-ON-GOODS-AND-SERVICES-IN-POLISH-LAW-POSING-AN-ATTEMPT-TO-COUNTERACT-THE-PHENOMENON-OF-TAX-LOOPHOLE-converted.pdf. - ISSN 2411-3506
7
Art. 441. [§ 1. Własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe, przysługują Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym.
§ 2. Uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa względem państwowych osób prawnych określają odrębne przepisy, w szczególności regulujące ich ustrój] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 338-343. - ISBN 978-83-8107-530-5
8
Prevention from Financial Losses among Entrepreneurs Involved in Renting Residential Premises : the Institutional Lease / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice : Univerzita P.J. Šafárika, 2018. - S. 204-214. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-649-7
9
Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego / Bogusława GNELA, Paweł DĄBEK, Aneta KAŹMIERCZYK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Seria Akademicka). - S. 95-123. - ISBN 978-83-8160-121-4
10
Art. 55. [§ 1. Uprawnionemu do pobierania pożytków przypadają pożytki naturalne, które zostały odłączone od rzeczy w czasie trwania jego uprawnienia, a pożytki cywilne - w stosunku do czasu trwania tego uprawnienia.
§ 2. Jeżeli uprawniony do pobierania pożytków poczynił nakłady w celu uzyskania pożytków, które przypadły innej osobie, należy mu się od niej wynagrodzenie za te nakłady. Wynagrodzenie nie może przenosić wartości pożytków] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 397-398. - ISBN 978-83-8107-530-5
11
Problematyka interpretacji treści art. 68 ust. 2a pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami jako podstawy żądania zwrotu kwoty równej bonifikacie udzielonej przy nabyciu lokalu komunalnego po jej waloryzacji = Issues Related to Interpreting the Content of the Art. 68, Section 2a, Item 5 of the Act on Real Property Management as a Basis to Request the Reimbursement of the Amount Equal to the Discount Given while Purchasing a Council Property after Its Indexation / Aneta KAŹMIERCZYK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 28, nr 2 (322) (2018), s. 57-81. - Summ. - ISSN 1230-669X
12
Art. 45. [Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 343-351. - ISBN 978-83-8107-530-5
13
Art. 53. [§ 1. Pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy.
§ 2. Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 393-396. - ISBN 978-83-8107-530-5
14
Art. 50. [Za części składowe nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 386-389. - ISBN 978-83-8107-530-5
15
Art. 44. [Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 334-338. - ISBN 978-83-8107-530-5
16
Wspólnoty mieszkaniowe w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Zasada pewności w prawie podatkowym / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - S. 215-226. - ISBN 978-83-8160-098-9
17
Art. 46. [§ 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty) jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. § 2. Prowadzenie ksiąg wieczystych regulują odrębne przepisy] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 351-363. - ISBN 978-83-8107-530-5
18
Art. 49. [§ 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. § 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 381-386. - ISBN 978-83-8107-530-5
19
Art. 54. [Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 396-397. - ISBN 978-83-8107-530-5
20
Art. 47. [§ 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. § 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. § 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 368-373. - ISBN 978-83-8107-530-5
21
Powstanie wspólnoty mieszkaniowej w świetle znowelizowanej w 2017 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych = Establishment of a Housing Community in the Light of the Amended Act on Housing Co-operatives in 2017 / Aneta KAŹMIERCZYK // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - R. 27, z. 2 (2018), s. 373-412. - ISSN 1230-7173
22
Zasada pewności w prawie podatkowym / red. nauk. Aneta KAŹMIERCZYK, Agnieszka FRANCZAK. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 400 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-8160-098-9
23
Postulat jednoznacznego unormowania zasad dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu w dużych wspólnotach mieszkaniowych funkcjonujących w reżimie zarządu ustawowego / Aneta KAŹMIERCZYK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 3, nr 3 (2018), s. 41-59. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_3_(Nr_3)_LIPIEC_WRZESIEN_2018.pdf. - ISSN 2450-5757
24
Art. 48. [Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania] / Anna KAŹMIERCZYK // W: Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125) / red. nauk. Magdalena Habdas, Mariusz Fras. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2018. - (Komentarze Praktyczne). - S. 374-381. - ISBN 978-83-8107-530-5
25
Contracts Concerning Rights in Immovable Property in the Light of Directive 2011/83/EU, and the Consumer Rights Act Implementing It = Umowy dotyczące praw do nieruchomości w świetle dyrektywy 2011/83/UE oraz implementującej ją ustawy o prawach konsumenta / Aneta KAŹMIERCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (967) (2017), s. 57-73. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1320/1017. - ISSN 1898-6447
26
Changes in Regulations on Tax on Goods and Services Posing an Attempt to Counteract the Phenomenon of Tax Loophole = Zmiany w zakresie unormowań podatku od towarów i usług stanowiące próbę zapobieżenia zjawisku luki podatkowej / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 64-65. - Dostępne tylko streszczenia
27
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 369-383. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-523-6
28
Konieczność jednoznacznego ukształtowania regulacji dotyczącej chwili przejścia własności urządzeń przesyłowych na przedsiębiorcę = The Necessity of a Clear Shape the Regulation of the Moment of Transition of Ownership Transmission Devices on the Entrepreneur / Aneta KAŹMIERCZYK // Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2017 roku. T. 1 = Scientific Challenges : Economic and Legal Challenges 2017. - no. 8 (2017), s. 110-116. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2411-3506
29
Postulat rezygnacji z podziału na tzw. małe i duże wspólnoty mieszkaniowe / Aneta KAŹMIERCZYK // Krakowski Przegląd Notarialny. - R. 1, nr 3 (2016), s. 45-61. - Pełny tekst: http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_1_(NR_3)_LIPIEC_2016.pdf?t=0.6342042122735204. - ISSN 2450-5757
30
Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów : zagadnienia wybrane / Aneta KAŹMIERCZYK // Nowy Przegląd Notarialny. - nr 4 (70) (2016), s. 17-39. - ISSN 1506-9443
31
About a Need for Recodification of the Civil Code with Reference to the Resolutions Issues : Selected Issues / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov / eds. Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. - S. 309-319. - Summ. - Podano ISSN 2453-921X. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8152-443-1
32
Prawo papierów wartościowych / Bogusława GNELA, Aneta KAŹMIERCZYK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 2. wyd. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Seria Akademicka). - S. 226-245. - ISBN 978-83-264-9961-6
33
Kwalifikacja umowy o zarządzanie nieruchomością = Classification of a Property Management Agreement / Aneta KAŹMIERCZYK // Europa Regionum. - t. 29 (2016), s. 105-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6067/22915.pdf. - ISSN 1428-278X
34
The Issue of the Acquisition of Real Estate Premises for the Purpose of Housing Investment in the Condo and Apart Systems (Secondhome) in the Light of Regulations in Polish Civil Law = Problematika nadobúdania nehnuteľností za účelom investície do nehnuteľností v condo a apart systéme (druhý domov) vo svetle regulácie poľským civilným právom / Aneta KAŹMIERCZYK // Studia iuridica Cassoviensia [on-line]. - R. 4, č. 2 (2016), s. 98-103. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sic.pravo.upjs.sk/files/9_kazmierczyk_-_the_issue_of_the_acquisition_ofre.pdf. - ISSN 1339-3995
35
Obowiązek "sprzątania chodników" nałożony na właścicieli nieruchomości = The Obligation to "Clean the Pathways" Imposed on the Owners of a Real Property / Aneta KAŹMIERCZYK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 25, nr 4(288) (2015), s. 45-67. - Summ. - ISSN 1230-669X
36
Postępowanie przed konsulem w świetle ustawy - prawo konsularne : wybrane zagadnienia / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Polskie prawo konsularne w okresie zmian / red. nauk.: Wojciech Burek, Paweł CZUBIK. - Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, 2015. - S. 20-32. - ISBN 978-83-63743-19-2
37
Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego / Bogusława GNELA, Aneta KAŹMIERCZYK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 81-103. - ISBN 978-83-264-9292-1
38
Nietykalność i integralność w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego - analiza prawnoporównawcza = Inviolability and Integrity in the Draft of Book One of the Civil Code - an Examination of Laws / Aneta KAŹMIERCZYK, Kinga MICHAŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (948) (2015), s. 81-97. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/961/721. - ISSN 1898-6447
39
Problem zapewnienia wyłącznego prawa do miejsca postojowego nabywcom lokali mieszkalnych w umowach zawieranych z deweloperami / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 186-198. - ISBN 978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
40
Problematyka uchwał w świetle projektu Kodeksu cywilnego : zagadnienia wybrane = The Issue of Resolutions in the Light of the Draft of the Civil Code / Aneta KAŹMIERCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (948) (2015), s. 99-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/962/722. - ISSN 1898-6447
41
Nieruchomość wspólna właścicieli lokali : problematyka prawno-rzeczowa / Aneta KAŹMIERCZYK. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. - LXIII, [1], 539 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-255-7069-9 ; 978-83-255-7070-5
42
Ewolucja prawa własności w okresie transformacji gospodarczych przełomu XX i XXI wieku = The Evolution of Ownership during the Economic Transformation of the Turn of XXth and XXIst Century / Aneta KAŹMIERCZYK, Kinga MICHAŁOWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 182-195. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
43
Systemy ochrony własności intelektualnej / Michał ŁUC, Aneta KAŹMIERCZYK // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 183-194. - ISBN 978-83-7930-233-8
44
Podmioty odpowiedzialne za ponoszenie wydatków i ciężarów na nieruchomość wspólną we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych = The Entities Responsible for the Payment of Expenses and Burdens on the Common Property in Residential Communities and Housing Cooperatives / Aneta KAŹMIERCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (926) (2014), s. 89-103. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/537. - ISSN 1898-6447
45
Problematyka uchwał w świetle projektu Kodeksu cywilnego : zagadnienia wybrane / Aneta KAŹMIERCZYK-JACHOWICZ // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI. - (2014), s. 49-60
46
Znaczenie uchwały zarządu spółdzielni mieszkaniowej określającej przedmiot odrębnej własności lokali / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Konrad Łoś. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2014. - S. 57-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63705-76-3
47
Zaświadczenie o samodzielności lokalu = Certificates of Self-contained Premises / Aneta KAŹMIERCZYK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 23, nr 1(261) (2013), s. 11-38. - Summ. - ISSN 1230-669X
48
Warunki stosowania analogia legis = Conditions for the Use of Analogia Legis / Aneta KAŹMIERCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013), s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/772/597. - ISSN 1898-6447
49
Zarząd nieruchomością wspólną wykonywany przez spółdzielnie mieszkaniowe = Administration of Jointly Owned Property by Housing Co-operatives / Aneta KAŹMIERCZYK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 23, nr 9(269) (2013), s. 23-44. - Summ. - ISSN 1230-669X
50
Ochrona wierzyciela wspólnoty mieszkaniowej w świetle zasad odpowiedzialności za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych / red. nauk. Krzysztof Szuma. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013. - S. 130-144. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-766-5
51
Prawo papierów wartościowych / Bogusława GNELA, Aneta KAŹMIERCZYK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - [Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 196-213. - ISBN 978-83-264-4121-9
52
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania spółki w świetle art. 299 kodeksu spółek handlowych oraz art. 116 ordynacji podatkowej = Responsibilities of Board Members of Companies for Company's Obligations under Article 299 of the Commercial Code and Article 116 of the Tax Code / Aneta KAŹMIERCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 894 (2012), s. 94-110. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
53
Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego / Bogusława GNELA, Aneta KAŹMIERCZYK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 80-102. - ISBN 978-83-264-4130-1
54
Status prawno-rzeczowy pomieszczeń w świetle stawek podatku od towarów i usług / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 194-206. - ISBN 978-83-7641-676-2
55
Wybrane zagadnienia polityki podatkowej w stosunku do osób prawnych = The Selected Issues of Taxation Policies towards Legal Persons / Aneta KAŹMIERCZYK, Kinga MICHAŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 (2012), s. 63-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12kazmierczyk-michalowska.pdf. - ISSN 1644-8979
56
Istota odróżnienia umów odpłatnych i nieodpłatnych w prawie polskim = The Difference between Gratuitous and Non-gratuitous Contracts in Polish Law / Aneta KAŹMIERCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011), s. 175-186. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
57
Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego / Bogusława GNELA, Aneta KAŹMIERCZYK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 81-104. - ISBN 978-83-264-1044-4
58
Podatek od towarów i usług / Aneta KAŹMIERCZYK. - Warszawa : Difin, 2011. - 256, [1] s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-417-1
59
Nieważność czynności prawnej a dostawa towarów w świetle podatku od towarów i usług = Invalidity of an Act in Law and Supply of Goods in the Light of Value Added Tax / Aneta KAŹMIERCZYK // Przegląd Podatkowy. - nr 11(247) (2011), s. 23-32. - Streszcz., summ. - ISSN 0867-7514
60
Prawo papierów wartościowych / Bogusława GNELA, Aneta KAŹMIERCZYK // W: Prawo handlowe dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Stan prawny na 15 października 2010 r. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 189-207. - ISBN 978-83-264-1160-1
61
Najem okazjonalny lokali mieszkalnych w świetle zasady swobody umów / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2010. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 500-513. - ISBN 978-83-264-0591-4
62
Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego / red. Aneta KAŹMIERCZYK. - Warszawa : Difin, 2010. - 350 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-225-2
63
Nieważność czynności prawnej a dostawa towarów w świetle podatku od towarów i usług / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2010), s. 26-43
64
Materialne prawo podatkowe / Aneta KAŹMIERCZYK, Michał ŁUC // W: Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego / red. Aneta KAŹMIERCZYK. - Warszawa : Difin, 2010. - S. 48-180. - ISBN 978-83-7641-225-2
65
Regulacje prawne umowy użyczenia w aspekcie historycznym z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego = Historical Aspects of Legislation Concerning Lending Agreements with Reference to their Current Legal Status / Aneta KAŹMIERCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009), s. 91-104. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169627909. - ISSN 1898-6447
66
Prawnopodatkowe konsekwencje zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej / Aneta KAŹMIERCZYK-JACHOWICZ, Kinga MICHAŁOWSKA // Przegląd Podatkowy. - nr 9(221) (2009), s. 26-33. - ISSN 0867-7514
67
Umowy realne w obrocie gospodarczym = The Real Contracts in Business / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 77-90. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-543-4
68
Wpływ planowania przestrzennego na rozwój inwestycji infrastrukturalnych / Aneta KAŹMIERCZYK // Przegląd Komunalny. - nr 6 (213) (2009), s. 54-55. - Streszcz. - ISSN 1232-9126
69
Zasady ogólne zabezpieczenia wykonania kontraktów w świetle Zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań = General Principles of Securing the Performance of Contracts in Light of the Principles of European Contract Law and Polish Contract Law / Aneta KAŹMIERCZYK, Monika SZARANIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009), s. 65-76. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164133612. - ISSN 1898-6447
70
Umowy realne w obrocie gospodarczym = The Real Contracts in Business / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane / red. Jerzy Gospodarek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 73-86. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7378-468-0
71
Indywidualne interpretacje prawa podatkowego / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r. - Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, [ca 2008]. - S. 100-107. - ISBN 978-83-925336-1-0
72
Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego : uchwała NSA z dnia 8 października 2007 r., I FPS 4/07 / Aneta KAŹMIERCZYK // Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa. - nr 4 (2008), s. 89-94. - Streszcz. - ISSN 1734-5677
73
Umowa użyczenia w polskim prawie cywilnym / Aneta KAŻMIERCZYK. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - 230, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-7526-874-4
74
Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań = Securities in the Case if Non-performance or Improper Performance of Obligations in the PECL and Polish Law of Obligations / Aneta KAŹMIERCZYK, Monika SZARANIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 (2008), s. 51-83. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=160678992. - ISSN 1898-6447
75
Mankamenty planowania przestrzennego blokujące rozwój inwestycji infrastrukturalnych / Aneta KAŹMIERCZYK // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (19) wydanie specjalne (2008), s. 60-71. - Streszcz. - ISSN 1733-0777
76
Prawo podatkowe : postępowanie podatkowe : kazusy / Aneta KAŹMIERCZYK, Michał ŁUC, Kinga MICHAŁOWSKA ; red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - 111, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-7526-012-0
77
Nowelizacja przepisu art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej = Amendment to Art. 10 of the Act on Freedom of Business Activity / Aneta KAŹMIERCZYK, Kinga MICHAŁOWSKA // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 11 (195) (2008), s. 31-38. - Streszcz. - ISSN 1230-2996
78
Klauzula obejścia prawa podatkowego = Tax Avoidance Clause = Klausel der Steuerrechtsumgehung / Aneta KAŹMIERCZYK-JACHOWICZ // Rejent = Rejent (Notary). - R. 17, nr 4(192) (2007), s. 122-147. - ISSN 1230-669X
79
Prawo podatkowe : część ogólna : kazusy / Aneta KAŹMIERCZYK-JACHOWICZ, Michał ŁUC, Kinga MICHAŁOWSKA ; red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - 116 s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-7526-815-7
80
Zastosowanie umowy użyczenia w prawie publicznym = The Application of Loan for Use Contracts in Public Law / Aneta KAŹMIERCZYK-JACHOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 725 (2006), s. 67-81. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=129826277. - ISSN 0208-7944
81
Zasady ogólne zabezpieczenia wykonania umów w świetle PECL oraz polskiego prawa zobowiązań / Aneta KAŹMIERCZYK-JACHOWICZ, Monika SZARANIEC // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2006), s. 73-84
82
Użyczenie nieruchomości i lokali przez partię polityczną = Housing of Premises by a Political Party According to Art. 24 P. 5 of the Political Party Law. (Part 2) = Vermietung eines Lokals durch eine politische Partei laut Art. 24 Abs. 5 des Gesetzes über politische Parteien. (Teil 2). (Cz.2) / Aneta KAŹMIERCZYK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 15, nr 3(167) (2005), s. 75-93. - ISSN 1230-669X
83
Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań / Aneta KAŹMIERCZYK-JACHOWICZ, Monika SZARANIEC // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2005), s. 139-177
84
Użyczenie nieruchomości i lokali przez partię polityczną = Housing of Immovables and Premises by a Political Party According to Art. 24 P. 5 of the Political Party Law = Vermietung von Immobilien und Lokalen durch eine politische Partei laut art. 24 Abs. 5 des Gesetzes über politische Parteien. (Cz.1) / Aneta KAŹMIERCZYK // Rejent = Rejent (Notary). - R. 14, nr 2(154) (2004), s. 57-73. - ISSN 1230-669X
85
Wybrane zagadnienia prawnopodatkowe pomocy publicznej państwa dla rozwoju przedsiębiorstw / Aneta KAŹMIERCZYK // W: Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2004. - S. 169-187. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918417-6-6
86
Unieważnienie umowy zawartej w drodze przetargu / Aneta Kaźmierczyk-Henzelmann // Przegląd Sądowy. - nr 7/8 (2000), s. 68-89. - ISSN 0867-7255
1
Gnela B., Kaźmierczyk A., (2019), Rodzaje "prejudykatu" w konstrukcji odpowiedzialności za szkodę spowodowaną niewydaniem decyzji podatkowej. [W:] Głuchowski J. (red.), Współczesne problemy prawa podatkowego : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom 1, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 156-168.
2
Kaźmierczyk A., Gnela B., (2019), Prawo papierów wartościowych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 247-267.
3
Kaźmierczyk A., (2019), Profits in Polish Civil Law, "Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2019 roku", no. 12, s. 126-132.
4
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 52. [Czynność prawna mająca za przedmiot rzecz główną odnosi skutek także względem przynależności, chyba że co innego wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, s. 392-393.
5
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 51. [§ 1. Przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi.
§ 2. Nie może być przynależnością rzecz nienależąca do właściciela rzeczy głównej.
§ 3. Przynależność nie traci tego charakteru przez przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, s. 389-392.
6
Kaźmierczyk A., (2018), Changes in Regulations on Tax on Goods and Services in Polish Law Posing an Attempt to Counteract the Phenomenon of Tax Loophole, "Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2018 roku. T. 1", no. 10, s. 76-82; http://nanr.org/wp-content/uploads/2019/01/CHANGES-IN-REGULATIONS-ON-TAX-ON-GOODS-AND-SERVICES-IN-POLISH-LAW-POSING-AN-ATTEMPT-TO-COUNTERACT-THE-PHENOMENON-OF-TAX-LOOPHOLE-converted.pdf
7
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 441. [§ 1. Własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe, przysługują Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym.
§ 2. Uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa względem państwowych osób prawnych określają odrębne przepisy, w szczególności regulujące ich ustrój]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, s. 338-343.
8
Kaźmierczyk A., (2018), Prevention from Financial Losses among Entrepreneurs Involved in Renting Residential Premises : the Institutional Lease. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita P.J. Šafárika, s. 204-214.
9
Gnela B., Dąbek P., Kaźmierczyk A., (2018), Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 95-123.
10
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 55. [§ 1. Uprawnionemu do pobierania pożytków przypadają pożytki naturalne, które zostały odłączone od rzeczy w czasie trwania jego uprawnienia, a pożytki cywilne - w stosunku do czasu trwania tego uprawnienia.
§ 2. Jeżeli uprawniony do pobierania pożytków poczynił nakłady w celu uzyskania pożytków, które przypadły innej osobie, należy mu się od niej wynagrodzenie za te nakłady. Wynagrodzenie nie może przenosić wartości pożytków]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, s. 397-398.
11
Kaźmierczyk A., (2018), Problematyka interpretacji treści art. 68 ust. 2a pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami jako podstawy żądania zwrotu kwoty równej bonifikacie udzielonej przy nabyciu lokalu komunalnego po jej waloryzacji, "Rejent", R. 28, nr 2 (322), s. 57-81.
12
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 45. [Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, s. 343-351.
13
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 53. [§ 1. Pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy.
§ 2. Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, s. 393-396.
14
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 50. [Za części składowe nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, s. 386-389.
15
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 44. [Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, s. 334-338.
16
Kaźmierczyk A., (2018), Wspólnoty mieszkaniowe w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. [W:] KAŹMIERCZYK A., FRANCZAK A. (red.), Zasada pewności w prawie podatkowym (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 215-226.
17
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 46. [§ 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty) jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. § 2. Prowadzenie ksiąg wieczystych regulują odrębne przepisy]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, s. 351-363.
18
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 49. [§ 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. § 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, s. 381-386.
19
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 54. [Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, s. 396-397.
20
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 47. [§ 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. § 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. § 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, s. 368-373.
21
Kaźmierczyk A., (2018), Powstanie wspólnoty mieszkaniowej w świetle znowelizowanej w 2017 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", R. 27, z. 2, s. 373-412.
22
Kaźmierczyk A., Franczak A. (red.), (2018), Zasada pewności w prawie podatkowym, (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 400 s.
23
Kaźmierczyk A., (2018), Postulat jednoznacznego unormowania zasad dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu w dużych wspólnotach mieszkaniowych funkcjonujących w reżimie zarządu ustawowego, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 3, nr 3, s. 41-59; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_3_(Nr_3)_LIPIEC_WRZESIEN_2018.pdf
24
Kaźmierczyk A., (2018), Art. 48. [Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania]. [W:] Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny : komentarz, T. 1, Część ogólna (art. 1-125), Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, s. 374-381.
25
Kaźmierczyk A., (2017), Contracts Concerning Rights in Immovable Property in the Light of Directive 2011/83/EU, and the Consumer Rights Act Implementing It, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (967), s. 57-73; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1320/1017
26
Kaźmierczyk A., (2017), Changes in Regulations on Tax on Goods and Services Posing an Attempt to Counteract the Phenomenon of Tax Loophole. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 64-65.
27
Kaźmierczyk A., (2017), Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin, s. 369-383.
28
Kaźmierczyk A., (2017), Konieczność jednoznacznego ukształtowania regulacji dotyczącej chwili przejścia własności urządzeń przesyłowych na przedsiębiorcę, "Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2017 roku. T. 1", no. 8, s. 110-116.
29
Kaźmierczyk A., (2016), Postulat rezygnacji z podziału na tzw. małe i duże wspólnoty mieszkaniowe, "Krakowski Przegląd Notarialny", R. 1, nr 3, s. 45-61; http://www.kin.pl/files/textpage/editor/Krakowski_Przeglad_Notarialny_ROK_1_(NR_3)_LIPIEC_2016.pdf?t=0.6342042122735204
30
Kaźmierczyk A., (2016), Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów : zagadnienia wybrane, "Nowy Przegląd Notarialny", nr 4 (70), s. 17-39.
31
Kaźmierczyk A., (2016), About a Need for Recodification of the Civil Code with Reference to the Resolutions Issues : Selected Issues. [W:] Suchoža J., Husár J., Hučková R. (red.), Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov, Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, s. 309-319.
32
Gnela B., Kaźmierczyk A., (2016), Prawo papierów wartościowych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 226-245.
33
Kaźmierczyk A., (2016), Kwalifikacja umowy o zarządzanie nieruchomością, "Europa Regionum", t. 29, s. 105-122; https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6067/22915.pdf
34
Kaźmierczyk A., (2016), The Issue of the Acquisition of Real Estate Premises for the Purpose of Housing Investment in the Condo and Apart Systems (Secondhome) in the Light of Regulations in Polish Civil Law, "Studia iuridica Cassoviensia" [on-line], R. 4, č. 2, s. 98-103; http://sic.pravo.upjs.sk/files/9_kazmierczyk_-_the_issue_of_the_acquisition_ofre.pdf
35
Kaźmierczyk A., (2015), Obowiązek "sprzątania chodników" nałożony na właścicieli nieruchomości, "Rejent", R. 25, nr 4(288), s. 45-67.
36
Kaźmierczyk A., (2015), Postępowanie przed konsulem w świetle ustawy - prawo konsularne : wybrane zagadnienia. [W:] Czubik P., Burek W. (red.), Polskie prawo konsularne w okresie zmian, Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, s. 20-32.
37
Gnela B., Kaźmierczyk A., (2015), Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer SA, s. 81-103.
38
Kaźmierczyk A., Michałowska K., (2015), Nietykalność i integralność w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego - analiza prawnoporównawcza, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (948), s. 81-97; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/961/721
39
Kaźmierczyk A., (2015), Problem zapewnienia wyłącznego prawa do miejsca postojowego nabywcom lokali mieszkalnych w umowach zawieranych z deweloperami. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 186-198.
40
Kaźmierczyk A., (2015), Problematyka uchwał w świetle projektu Kodeksu cywilnego : zagadnienia wybrane, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (948), s. 99-115; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/962/722
41
Kaźmierczyk A., (2015), Nieruchomość wspólna właścicieli lokali: problematyka prawno-rzeczowa, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, LXIII, [1], 539 s.
42
Kaźmierczyk A., Michałowska K., (2014), Ewolucja prawa własności w okresie transformacji gospodarczych przełomu XX i XXI wieku, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 182-195.
43
Łuc M., Kaźmierczyk A., (2014), Systemy ochrony własności intelektualnej. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 183-194.
44
Kaźmierczyk A., (2014), Podmioty odpowiedzialne za ponoszenie wydatków i ciężarów na nieruchomość wspólną we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (926), s. 89-103; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/537
45
Kaźmierczyk-Jachowicz A., (2014), Problematyka uchwał w świetle projektu Kodeksu cywilnego: zagadnienia wybrane. [W:] Gnela B., Bugajski B. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego, s. 49-60.
46
Kaźmierczyk A., (2014), Znaczenie uchwały zarządu spółdzielni mieszkaniowej określającej przedmiot odrębnej własności lokali. [W:] Łoś K. (red.), Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 57-73.
47
Kaźmierczyk A., (2013), Zaświadczenie o samodzielności lokalu, "Rejent", R. 23, nr 1(261), s. 11-38.
48
Kaźmierczyk A., (2013), Warunki stosowania analogia legis, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 911, s. 21-32; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/772/597
49
Kaźmierczyk A., (2013), Zarząd nieruchomością wspólną wykonywany przez spółdzielnie mieszkaniowe, "Rejent", R. 23, nr 9(269), s. 23-44.
50
Kaźmierczyk A., (2013), Ochrona wierzyciela wspólnoty mieszkaniowej w świetle zasad odpowiedzialności za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej. [W:] Szuma K. (red.), Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 130-144.
51
Gnela B., Kaźmierczyk A., (2012), Prawo papierów wartościowych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 196-213.
52
Kaźmierczyk A., (2012), Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania spółki w świetle art. 299 kodeksu spółek handlowych oraz art. 116 ordynacji podatkowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 894, s. 94-110.
53
Gnela B., Kaźmierczyk A., (2012), Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 80-102.
54
Kaźmierczyk A., (2012), Status prawno-rzeczowy pomieszczeń w świetle stawek podatku od towarów i usług. [W:] Gnela B. (red.), Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym, Warszawa : Difin, s. 194-206.
55
Kaźmierczyk A., Michałowska K., (2012), Wybrane zagadnienia polityki podatkowej w stosunku do osób prawnych, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 12, s. 63-75; http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12kazmierczyk-michalowska.pdf
56
Kaźmierczyk A., (2011), Istota odróżnienia umów odpłatnych i nieodpłatnych w prawie polskim, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 870, s. 175-186; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190441
57
Gnela B., Kaźmierczyk A., (2011), Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 81-104.
58
Kaźmierczyk A., (2011), Podatek od towarów i usług, Warszawa : Difin, 256, [1] s.
59
Kaźmierczyk A., (2011), Nieważność czynności prawnej a dostawa towarów w świetle podatku od towarów i usług, "Przegląd Podatkowy", nr 11(247), s. 23-32.
60
Gnela B., Kaźmierczyk A., (2011), Prawo papierów wartościowych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 189-207.
61
Kaźmierczyk A., (2010), Najem okazjonalny lokali mieszkalnych w świetle zasady swobody umów. [W:] Gnela B. (red.), Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 500-513.
62
Kaźmierczyk-Jachowicz A. (red.), (2010), Ordynacja podatkowa: źródła i wykładnia prawa podatkowego, Warszawa : Difin, 350 s.
63
Kaźmierczyk A., (2010), Nieważność czynności prawnej a dostawa towarów w świetle podatku od towarów i usług. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym, s. 26-43.
64
Kaźmierczyk A., Łuc M., (2010), Materialne prawo podatkowe. [W:] Kaźmierczyk-Jachowicz A. (red.), Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego, Warszawa : Difin, s. 48-180.
65
Kaźmierczyk A., (2009), Regulacje prawne umowy użyczenia w aspekcie historycznym z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 809, s. 91-104; https://bazekon.uek.krakow.pl/169627909
66
Kaźmierczyk-Jachowicz A., Michałowska K., (2009), Prawnopodatkowe konsekwencje zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, "Przegląd Podatkowy", nr 9(221), s. 26-33.
67
Kaźmierczyk A., (2009), Umowy realne w obrocie gospodarczym. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 77-90.
68
Kaźmierczyk A., (2009), Wpływ planowania przestrzennego na rozwój inwestycji infrastrukturalnych, "Przegląd Komunalny", nr 6 (213), s. 54-55.
69
Kaźmierczyk A., Szaraniec M., (2009), Zasady ogólne zabezpieczenia wykonania kontraktów w świetle Zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 802, s. 65-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/164133612
70
Kaźmierczyk A., (2009), Umowy realne w obrocie gospodarczym. [W:] Gospodarek J. (red.), Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 73-86.
71
Kaźmierczyk A., (2008), Indywidualne interpretacje prawa podatkowego. [W:] Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r, Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, s. 100-107.
72
Kaźmierczyk A., (2008), Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego : uchwała NSA z dnia 8 października 2007 r., I FPS 4/07, "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa", nr 4, s. 89-94.
73
Kaźmierczyk A., (2008), Umowa użyczenia w polskim prawie cywilnym, (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 230, [1] s.
74
Kaźmierczyk A., Szaraniec M., (2008), Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 776, s. 51-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/160678992
75
Kaźmierczyk A., (2008), Mankamenty planowania przestrzennego blokujące rozwój inwestycji infrastrukturalnych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (19) wydanie specjalne, s. 60-71.
76
Kaźmierczyk-Jachowicz A., Łuc M., Michałowska K., (2008), Prawo podatkowe: postępowanie podatkowe: kazusy, Gnela B. (red. nauk.), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 111, [1] s.
77
Kaźmierczyk A., Michałowska K., (2008), Nowelizacja przepisu art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 11 (195), s. 31-38.
78
Kaźmierczyk-Jachowicz A., (2007), Klauzula obejścia prawa podatkowego, "Rejent", R. 17, nr 4(192), s. 122-147.
79
Kaźmierczyk-Jachowicz A., Łuc M., Michałowska K., (2007), Prawo podatkowe: część ogólna: kazusy, Gnela B. (red.), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 116 s.
80
Kaźmierczyk-Jachowicz A., (2006), Zastosowanie umowy użyczenia w prawie publicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 725, s. 67-81; https://bazekon.uek.krakow.pl/129826277
81
Kaźmierczyk-Jachowicz A., Szaraniec M., (2006), Zasady ogólne zabezpieczenia wykonania umów w świetle PECL oraz polskiego prawa zobowiązań. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja, s. 73-84.
82
Kaźmierczyk A., (2005), Użyczenie nieruchomości i lokali przez partię polityczną. (Cz.2), "Rejent", R. 15, nr 3(167), s. 75-93.
83
Kaźmierczyk-Jachowicz A., Szaraniec M., (2005), Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego, s. 139-177.
84
Kaźmierczyk A., (2004), Użyczenie nieruchomości i lokali przez partię polityczną. (Cz.1), "Rejent", R. 14, nr 2(154), s. 57-73.
85
Kaźmierczyk A., (2004), Wybrane zagadnienia prawnopodatkowe pomocy publicznej państwa dla rozwoju przedsiębiorstw. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 169-187.
86
Kaźmierczyk-Henzelmann A., (2000), Unieważnienie umowy zawartej w drodze przetargu, "Przegląd Sądowy", nr 7/8, s. 68-89.
1
@inbook{UEK:2168336545,
author = "Gnela Bogusława and Kaźmierczyk Aneta",
title = "Rodzaje prejudykatu w konstrukcji odpowiedzialności za szkodę spowodowaną niewydaniem decyzji podatkowej",
booktitle = "Współczesne problemy prawa podatkowego : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom 1",
pages = "156-168",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2019",
isbn = "978-83-8160-673-8",
}
2
@inbook{UEK:2168332649,
author = "Kaźmierczyk Aneta and Gnela Bogusława",
title = "Prawo papierów wartościowych",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "247-267",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2019",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-528-1",
}
3
@article{UEK:2168336553,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Profits in Polish Civil Law",
journal = "Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2019 roku",
number = "no. 12",
pages = "126-132",
year = "2019",
}
4
@inbook{UEK:2168321853,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Art. 52. [Czynność prawna mająca za przedmiot rzecz główną odnosi skutek także względem przynależności, chyba że co innego wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "392-393",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
5
@inbook{UEK:2168321847,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Art. 51. [§ 1. Przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi.
§ 2. Nie może być przynależnością rzecz nienależąca do właściciela rzeczy głównej.
§ 3. Przynależność nie traci tego charakteru przez przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "389-392",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
6
@article{UEK:2168330173,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Changes in Regulations on Tax on Goods and Services in Polish Law Posing an Attempt to Counteract the Phenomenon of Tax Loophole",
journal = "Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2018 roku. T. 1",
number = "no. 10",
pages = "76-82",
year = "2018",
}
7
@inbook{UEK:2168321809,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Art. 441. [§ 1. Własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe, przysługują Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym.
§ 2. Uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa względem państwowych osób prawnych określają odrębne przepisy, w szczególności regulujące ich ustrój]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "338-343",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
8
@inbook{UEK:2168330163,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Prevention from Financial Losses among Entrepreneurs Involved in Renting Residential Premises : the Institutional Lease",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 8 : zborník príspevkov",
pages = "204-214",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita P.J. Šafárika",
year = "2018",
isbn = "978-80-8152-649-7",
}
9
@inbook{UEK:2168330657,
author = "Gnela Bogusława and Dąbek Paweł and Kaźmierczyk Aneta",
title = "Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "95-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-121-4",
}
10
@inbook{UEK:2168321861,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Art. 55. [§ 1. Uprawnionemu do pobierania pożytków przypadają pożytki naturalne, które zostały odłączone od rzeczy w czasie trwania jego uprawnienia, a pożytki cywilne - w stosunku do czasu trwania tego uprawnienia.
§ 2. Jeżeli uprawniony do pobierania pożytków poczynił nakłady w celu uzyskania pożytków, które przypadły innej osobie, należy mu się od niej wynagrodzenie za te nakłady. Wynagrodzenie nie może przenosić wartości pożytków]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "397-398",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
11
@article{UEK:2168330059,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Problematyka interpretacji treści art. 68 ust. 2a pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami jako podstawy żądania zwrotu kwoty równej bonifikacie udzielonej przy nabyciu lokalu komunalnego po jej waloryzacji",
journal = "Rejent",
number = "R. 28, 2 (322)",
pages = "57-81",
year = "2018",
}
12
@inbook{UEK:2168321813,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Art. 45. [Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "343-351",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
13
@inbook{UEK:2168321855,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Art. 53. [§ 1. Pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy.
§ 2. Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "393-396",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
14
@inbook{UEK:2168321841,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Art. 50. [Za części składowe nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "386-389",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
15
@inbook{UEK:2168321807,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Art. 44. [Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "334-338",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
16
@inbook{UEK:2168330073,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Wspólnoty mieszkaniowe w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług",
booktitle = "Zasada pewności w prawie podatkowym",
pages = "215-226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8160-098-9",
}
17
@inbook{UEK:2168321817,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Art. 46. [§ 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty) jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. § 2. Prowadzenie ksiąg wieczystych regulują odrębne przepisy]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "351-363",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
18
@inbook{UEK:2168321833,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Art. 49. [§ 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. § 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "381-386",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
19
@inbook{UEK:2168321857,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Art. 54. [Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "396-397",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
20
@inbook{UEK:2168321821,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Art. 47. [§ 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. § 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. § 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "368-373",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
21
@article{UEK:2168330055,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Powstanie wspólnoty mieszkaniowej w świetle znowelizowanej w 2017 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "R. 27, z. 2",
pages = "373-412",
year = "2018",
}
22
@book{UEK:2168330105,
title = "Zasada pewności w prawie podatkowym",
editor = Kaźmierczyk Aneta,
editor = Franczak Agnieszka,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-8160-098-9",
}
23
@article{UEK:2168330061,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Postulat jednoznacznego unormowania zasad dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu w dużych wspólnotach mieszkaniowych funkcjonujących w reżimie zarządu ustawowego",
journal = "Krakowski Przegląd Notarialny",
number = "R. 3, 3",
pages = "41-59",
year = "2018",
}
24
@inbook{UEK:2168321825,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Art. 48. [Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania]",
booktitle = "Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, Część ogólna (art. 1-125)",
pages = "374-381",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-8107-530-5",
}
25
@article{UEK:2168323097,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Contracts Concerning Rights in Immovable Property in the Light of Directive 2011/83/EU, and the Consumer Rights Act Implementing It",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (967)",
pages = "57-73",
year = "2017",
}
26
@misc{UEK:2168336295,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Changes in Regulations on Tax on Goods and Services Posing an Attempt to Counteract the Phenomenon of Tax Loophole",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "64-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
27
@inbook{UEK:2168320569,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości",
booktitle = "Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "369-383",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-523-6",
}
28
@article{UEK:2168320905,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Konieczność jednoznacznego ukształtowania regulacji dotyczącej chwili przejścia własności urządzeń przesyłowych na przedsiębiorcę",
journal = "Naukovì vikliki : specìal'ne vidannâ Ekonomìko-pravovì vikliki 2017 roku. T. 1",
number = "no. 8",
pages = "110-116",
year = "2017",
}
29
@article{UEK:2168310545,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Postulat rezygnacji z podziału na tzw. małe i duże wspólnoty mieszkaniowe",
journal = "Krakowski Przegląd Notarialny",
number = "R. 1, 3",
pages = "45-61",
year = "2016",
}
30
@article{UEK:2168312913,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów : zagadnienia wybrane",
journal = "Nowy Przegląd Notarialny",
number = "4 (70)",
pages = "17-39",
year = "2016",
}
31
@inbook{UEK:2168310543,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "About a Need for Recodification of the Civil Code with Reference to the Resolutions Issues : Selected Issues",
booktitle = "Právo, obchod, ekonomika 6 : zborník príspevkov",
pages = "309-319",
adress = "Košice",
publisher = "Univerzita Pavla Jozefa Šafárika",
year = "2016",
isbn = "978-80-8152-443-1",
}
32
@inbook{UEK:2168304731,
author = "Gnela Bogusława and Kaźmierczyk Aneta",
title = "Prawo papierów wartościowych",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "226-245",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "2. wyd",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9961-6",
}
33
@article{UEK:2168315095,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Kwalifikacja umowy o zarządzanie nieruchomością",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 29",
pages = "105-122",
year = "2016",
}
34
@article{UEK:2168309057,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "The Issue of the Acquisition of Real Estate Premises for the Purpose of Housing Investment in the Condo and Apart Systems (Secondhome) in the Light of Regulations in Polish Civil Law",
journal = "Studia iuridica Cassoviensia",
number = "R. 4, č. 2",
pages = "98-103",
year = "2016",
}
35
@article{UEK:2168304715,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Obowiązek sprzątania chodników nałożony na właścicieli nieruchomości",
journal = "Rejent",
number = "R. 25, 4(288)",
pages = "45-67",
year = "2015",
}
36
@inbook{UEK:2168302027,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Postępowanie przed konsulem w świetle ustawy - prawo konsularne : wybrane zagadnienia",
booktitle = "Polskie prawo konsularne w okresie zmian",
pages = "20-32",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP",
year = "2015",
isbn = "978-83-63743-19-2",
}
37
@inbook{UEK:2168299921,
author = "Gnela Bogusława and Kaźmierczyk Aneta",
title = "Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "81-103",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9292-1",
}
38
@article{UEK:2168305623,
author = "Kaźmierczyk Aneta and Michałowska Kinga",
title = "Nietykalność i integralność w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego - analiza prawnoporównawcza",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (948)",
pages = "81-97",
year = "2015",
}
39
@inbook{UEK:2168303519,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Problem zapewnienia wyłącznego prawa do miejsca postojowego nabywcom lokali mieszkalnych w umowach zawieranych z deweloperami",
booktitle = "Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego",
pages = "186-198",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
isbn = "978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5",
}
40
@article{UEK:2168305629,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Problematyka uchwał w świetle projektu Kodeksu cywilnego : zagadnienia wybrane",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (948)",
pages = "99-115",
year = "2015",
}
41
@book{UEK:2168302713,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Nieruchomość wspólna właścicieli lokali : problematyka prawno-rzeczowa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7069-9 ; 978-83-255-7070-5",
}
42
@article{UEK:2168290879,
author = "Kaźmierczyk Aneta and Michałowska Kinga",
title = "Ewolucja prawa własności w okresie transformacji gospodarczych przełomu XX i XXI wieku",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "362",
pages = "182-195",
adress = "",
year = "2014",
}
43
@inbook{UEK:2168298897,
author = "Łuc Michał and Kaźmierczyk Aneta",
title = "Systemy ochrony własności intelektualnej",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "183-194",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
44
@article{UEK:2168285179,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Podmioty odpowiedzialne za ponoszenie wydatków i ciężarów na nieruchomość wspólną we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (926)",
pages = "89-103",
year = "2014",
}
45
@unpublished{UEK:2168301279,
author = "Kaźmierczyk-Jachowicz Aneta",
title = "Problematyka uchwał w świetle projektu Kodeksu cywilnego",
booktitle = "Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego",
pages = "49-60",
year = "2014",
}
46
@inbook{UEK:2168304693,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Znaczenie uchwały zarządu spółdzielni mieszkaniowej określającej przedmiot odrębnej własności lokali",
booktitle = "Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności",
pages = "57-73",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2014",
isbn = "978-83-63705-76-3",
}
47
@article{UEK:2168304721,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Zaświadczenie o samodzielności lokalu",
journal = "Rejent",
number = "R. 23, 1(261)",
pages = "11-38",
year = "2013",
}
48
@article{UEK:2168276001,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Warunki stosowania analogia legis",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "911",
pages = "21-32",
year = "2013",
}
49
@article{UEK:2168304707,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Zarząd nieruchomością wspólną wykonywany przez spółdzielnie mieszkaniowe",
journal = "Rejent",
number = "R. 23, 9(269)",
pages = "23-44",
year = "2013",
}
50
@inbook{UEK:2168262112,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Ochrona wierzyciela wspólnoty mieszkaniowej w świetle zasad odpowiedzialności za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej",
booktitle = "Ochrona interesów wierzycieli w stosunkach gospodarczych",
pages = "130-144",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7417-766-5",
}
51
@inbook{UEK:2168262724,
author = "Gnela Bogusława and Kaźmierczyk Aneta",
title = "Prawo papierów wartościowych",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "196-213",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
edition = "[Stan prawny na dzień 15 lipca 2012 r.]",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4121-9",
}
52
@article{UEK:2168256630,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania spółki w świetle art. 299 kodeksu spółek handlowych oraz art. 116 ordynacji podatkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "894",
pages = "94-110",
year = "2012",
}
53
@inbook{UEK:2168239736,
author = "Gnela Bogusława and Kaźmierczyk Aneta",
title = "Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "80-102",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4130-1",
}
54
@inbook{UEK:2168242062,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Status prawno-rzeczowy pomieszczeń w świetle stawek podatku od towarów i usług",
booktitle = "Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym",
pages = "194-206",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-676-2",
}
55
@article{UEK:2168239534,
author = "Kaźmierczyk Aneta and Michałowska Kinga",
title = "Wybrane zagadnienia polityki podatkowej w stosunku do osób prawnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "12",
pages = "63-75",
year = "2012",
}
56
@article{UEK:2168221180,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Istota odróżnienia umów odpłatnych i nieodpłatnych w prawie polskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "870",
pages = "175-186",
year = "2011",
}
57
@inbook{UEK:2166081844,
author = "Gnela Bogusława and Kaźmierczyk Aneta",
title = "Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "81-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1044-4",
}
58
@book{UEK:53249,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Podatek od towarów i usług",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-417-1",
}
59
@article{UEK:2168320965,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Nieważność czynności prawnej a dostawa towarów w świetle podatku od towarów i usług",
journal = "Przegląd Podatkowy",
number = "11(247)",
pages = "23-32",
year = "2011",
}
60
@inbook{UEK:2166040009,
author = "Gnela Bogusława and Kaźmierczyk Aneta",
title = "Prawo papierów wartościowych",
booktitle = "Prawo handlowe dla ekonomistów",
pages = "189-207",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
edition = "Stan prawny na 15 października 2010 r",
isbn = "978-83-264-1160-1",
}
61
@inbook{UEK:2165725723,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Najem okazjonalny lokali mieszkalnych w świetle zasady swobody umów",
booktitle = "Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia wybrane",
pages = "500-513",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2010",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-0591-4",
}
62
@book{UEK:51407,
title = "Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego",
editor = Kaźmierczyk-Jachowicz Aneta,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-225-2",
}
63
@unpublished{UEK:2168327085,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Nieważność czynności prawnej a dostawa towarów w świetle podatku od towarów i usług",
booktitle = "Instytucje prawa prywatnego w prawie podatkowym",
pages = "26-43",
year = "2010",
}
64
@inbook{UEK:2165287961,
author = "Kaźmierczyk Aneta and Łuc Michał",
title = "Materialne prawo podatkowe",
booktitle = "Ordynacja podatkowa : źródła i wykładnia prawa podatkowego",
pages = "48-180",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-225-2",
}
65
@article{UEK:2165701101,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Regulacje prawne umowy użyczenia w aspekcie historycznym z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "809",
pages = "91-104",
year = "2009",
}
66
@article{UEK:2166362076,
author = "Kaźmierczyk-Jachowicz Aneta and Michałowska Kinga",
title = "Prawnopodatkowe konsekwencje zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej",
journal = "Przegląd Podatkowy",
number = "9(221)",
pages = "26-33",
year = "2009",
}
67
@inbook{UEK:2165767799,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Umowy realne w obrocie gospodarczym",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "77-90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 rozsz. i uaktual.",
isbn = "978-83-7378-543-4",
}
68
@article{UEK:2168321193,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Wpływ planowania przestrzennego na rozwój inwestycji infrastrukturalnych",
journal = "Przegląd Komunalny",
number = "6 (213)",
pages = "54-55",
year = "2009",
}
69
@article{UEK:50065,
author = "Kaźmierczyk Aneta and Szaraniec Monika",
title = "Zasady ogólne zabezpieczenia wykonania kontraktów w świetle Zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "802",
pages = "65-76",
year = "2009",
}
70
@inbook{UEK:2164932306,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Umowy realne w obrocie gospodarczym",
booktitle = "Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane",
pages = "73-86",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
isbn = "978-83-7378-468-0",
}
71
@inbook{UEK:2166560846,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Indywidualne interpretacje prawa podatkowego",
booktitle = "Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r.",
pages = "100-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta",
year = "2008",
isbn = "978-83-925336-1-0",
}
72
@article{UEK:2168321205,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego : uchwała NSA z dnia 8 października 2007 r., I FPS 4/07",
journal = "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa",
number = "4",
pages = "89-94",
year = "2008",
}
73
@book{UEK:51853,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Umowa użyczenia w polskim prawie cywilnym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-7526-874-4",
}
74
@article{UEK:50459,
author = "Kaźmierczyk Aneta and Szaraniec Monika",
title = "Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "776",
pages = "51-83",
year = "2008",
}
75
@article{UEK:2166478452,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Mankamenty planowania przestrzennego blokujące rozwój inwestycji infrastrukturalnych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (19) wydanie specjalne",
pages = "60-71",
year = "2008",
}
76
@book{UEK:51908,
author = "Kaźmierczyk-Jachowicz Aneta and Łuc Michał and Michałowska Kinga",
title = "Prawo podatkowe : postępowanie podatkowe : kazusy",
editor = Gnela Bogusława,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-012-0",
}
77
@article{UEK:2168304859,
author = "Kaźmierczyk Aneta and Michałowska Kinga",
title = "Nowelizacja przepisu art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "11 (195)",
pages = "31-38",
year = "2008",
}
78
@article{UEK:2168320911,
author = "Kaźmierczyk-Jachowicz Aneta",
title = "Klauzula obejścia prawa podatkowego",
journal = "Rejent",
number = "R. 17, 4(192)",
pages = "122-147",
year = "2007",
}
79
@book{UEK:52044,
author = "Kaźmierczyk-Jachowicz Aneta and Łuc Michał and Michałowska Kinga",
title = "Prawo podatkowe : część ogólna : kazusy",
editor = Gnela Bogusława,
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-815-7",
}
80
@article{UEK:52668,
author = "Kaźmierczyk-Jachowicz Aneta",
title = "Zastosowanie umowy użyczenia w prawie publicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "725",
pages = "67-81",
year = "2006",
}
81
@unpublished{UEK:2168318201,
author = "Kaźmierczyk-Jachowicz Aneta and Szaraniec Monika",
title = "Zasady ogólne zabezpieczenia wykonania umów w świetle PECL oraz polskiego prawa zobowiązań",
booktitle = "Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja",
pages = "73-84",
year = "2006",
}
82
@article{UEK:2168320919,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Użyczenie nieruchomości i lokali przez partię polityczną",
journal = "Rejent",
number = "R. 15, 3(167)",
pages = "75-93",
year = "2005",
}
83
@unpublished{UEK:2168318163,
author = "Kaźmierczyk-Jachowicz Aneta and Szaraniec Monika",
title = "Zabezpieczenie wykonania umów w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz polskiego prawa zobowiązań",
booktitle = "Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego",
pages = "139-177",
year = "2005",
}
84
@article{UEK:2168320917,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Użyczenie nieruchomości i lokali przez partię polityczną",
journal = "Rejent",
number = "R. 14, 2(154)",
pages = "57-73",
year = "2004",
}
85
@inbook{UEK:2168233266,
author = "Kaźmierczyk Aneta",
title = "Wybrane zagadnienia prawnopodatkowe pomocy publicznej państwa dla rozwoju przedsiębiorstw",
booktitle = "Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw",
pages = "169-187",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2004",
isbn = "83-918417-6-6",
}
86
@article{UEK:2168325635,
author = "Kaźmierczyk-Henzelmann Aneta",
title = "Unieważnienie umowy zawartej w drodze przetargu",
journal = "Przegląd Sądowy",
number = "7/8",
pages = "68-89",
year = "2000",
}