Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Własności strukturalne rynku w świetle entropii = Structural Properties of the Market in the Light of Entropy
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 45-46
Nr:
2168252576
varia
2

Author:
Title:
Modelowanie systemów ekonomicznych w aspektach odwzorowań strukturalnych i funkcjonalnych = System Modelling for Reflecting Structural and Functional Relationships in Economic Processes
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980) , s. 21-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247414
article
See main document
3

Title:
Modelowanie rynku rolno-spożywczego w kompleksie gospodarki żywnościowej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
[1], XVII, 300 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/239
Nr:
2168279731
doctoral dissertation
4

Author:
Title:
Segmentacja rynku a nieokreśloność wyboru konsumenta = Segmentation of Market and Indefiniteness of Consumer's Choice
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 26, nr 1 (151) (1980) , s. 7-12
Nr:
2168254168
article
5

Author:
Title:
Anatomia mechanizmu funkcjonowania rynku w gospodarce narodowej = The Anatomy of Market System in National Economy
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 22 (1979) , s. 51-62. - Summ., rez.
Nr:
2168239320
article
See main document
6

Author:
Title:
Komputerowy bank danych o rynku = Market Data Computerized Bank
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 25, nr 1 (145) (1979) , s. 37-42
Nr:
2168253958
article
7

Author:
Title:
Cybernetyczny model układu rynkowego
Source:
Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane / red. Eugeniusz GARBACIK - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979, s. 68-125
Nr:
2168277135
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Właściwości strukturalne i funkcjonalne rynku w świetle entropii = Structural and Functional Features of the Market in the Light of Entropy
Source:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 23, nr 4 (88) (1978) , s. 29-38. - Summ.
Nr:
2168260262
article
9

Title:
Komputerowy zbiór danych RYNEK
Kierownik tematu:
Publisher address:
Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 1978
Physical description:
166 s.: il.; 24 cm
Series:
(Opracowania i Materiały Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 118)
Notes:
Streszcz.,
Nr:
2168315039
monograph
10

Author:
Title:
Modelowanie rynku w aspektach systemowych = On the System Aspects of Market Modelling
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 108 (1978) , s. 5-17. - Summ., rez.
Nr:
2168250096
article
See main document
11

Author:
Title:
Rynek w ujęciu systemowym = The Market in the System's Approach
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 23, nr 2 (134) (1977) , s. 11-18
Nr:
2168253892
article
12

Author:
Title:
Relacje strukturalne układu rynkowego = Structural Relations of the Market System
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 23, nr 6 (138) (1977) , s. 9-16
Nr:
2168253928
article
13

Author:
Title:
Cybernetyczne aspekty analizy rynku = Cybernetic Aspects of Market Analysis
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976
Physical description:
226 s.: il.; 20 cm
Notes:
Streszcz. w języku ang., ros., Bibliogr.
Nr:
2168286099
monograph
14

Title:
Przestrzenne aspekty układów strukturalnych obrotu towarowego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1976
Physical description:
382 k.: il.; 30 cm
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/225
Nr:
2168282225
doctoral dissertation
15

Author:
Title:
Mechanizmy sterowania procesami realnymi w układzie rynkowym = Steering Mechanisms for Real Processes in Market System
Source:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego. - R. 21, z. 3 (79) (1976) , s. 24-35. - Rez., summ., streszcz.
Nr:
2168315499
article
16

Author:
Title:
Próba konstrukcji modeli ekonometrycznych kosztów przebiegów masy towarowej = An Attempt at the Construction of the Econometric Model of the Goods Flow Costs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 77 (1975) , s. 5-20. - Summ., rez.
Nr:
2168249696
article
See main document
17

Author:
Title:
Prognozowanie rozwoju rynku w skali regionu = Predicting of the Market Development on the Scale of a Region
Source:
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 177-200. - Summ., rez.
Nr:
2168334923
chapter in book
18

Author:
Title:
Optymalizacja nakładów na obrót towarowy = Cost Optimization of Goods Turnover
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 5 (119) (1974) , s. 1-8
Nr:
2168272096
article
19

Title:
Wpływ ruchu turystycznego na obroty handlowe na przykładzie m. Zakopanego = The Impact of Tourism on Sales as Exemplified by Zakopane
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 15 (1974) , s. 69-83. - Summ., rez.
Nr:
2168260482
article
See main document
20

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 19, nr 4 (112) (1973) , s. 88-91
Nr:
2168337851
review
21

Author:
Title:
Cybernetyczne aspekty analizy rynku = Cybernetic Aspects of Market Analysis
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973
Physical description:
223, [1] s.: il.; 20 cm
Notes:
Streszcz. w języku ang., ros., Bibliogr.
Nr:
2168286097
monograph
22

Author:
Title:
Prosta metoda ekstrapolacji trendu z addytywnym składnikiem sezonowym = Simple Method of Extrapolation of Trend with an Additive Seasonal Component
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 18, nr 5 (107) (1972) , s. 30-36
Nr:
2168337683
article
23

Title:
Próba określenia możliwości zwiększenia udziału przedsiębiorstwa handlowego w sprzedaży na rynku lokalnym = An Attempt to Determine Prospects of Increased Participation of a Commercial Enterprise in Sales on the Local Market
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 53 (1972) , s. 39-52. - Summ., rez.
Nr:
2168249832
article
See main document
24

Author:
Title:
Wpływ warunków działania placówek handlowych na wielkość ich obrotów = The Impact of Conditions of Shops Activity on Their Turnover
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 18, nr 4 (106) (1972) , s. 20-26
Nr:
2168337679
article
25

Title:
Analiza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego = Market Analysis in the Wholesale Groceries
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 53 (1972) , s. 5-38. - Rez., summ.
Nr:
2168249816
article
See main document
26

Author:
Title:
Cybernetyczne aspekty modeli przepływów ludnościowych w międzyregionalnej analizie popytu konsumpcyjnego = Cybernetic Aspects of a Model Migration Population in an Interregional Analysis of Consumption Demands
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 33, z. 2 (1971) , s. 175-192. - Summ.
Nr:
2168288683
article
27

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 16, nr 5 (95) (1970) , s. 88-91
Nr:
2168337673
review
28

Author:
Title:
Cybernetyczne aspekty modelu popytu rynkowego = Cybernetic Sides of the Model of Market Demand
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 16, nr 2 (92) (1970) , s. 56-62
Nr:
2168337667
article
29

Author:
Title:
Kierunki i tendencje w badaniach rynkowych w Stanach Zjednoczonych = Directions and Trends in Market Research in USA
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 16, nr 5 (95) (1970) , s. 65-71
Nr:
2168337669
article
30

Author:
Title:
Próba adaptacji metod programowania dynamicznego do optymalizacji sprzedaży artykułów o zmiennych preferencjach konsumpcyjnych = An Application of the Dynamic Programming Methods to Optimising the Sales of the Preferable Goods
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 9 (1970) , s. 121-129. - Summ., rez.
Nr:
2168265904
article
See main document
31

Author:
Title:
Użyteczność demograficznych macierzy przejścia w międzyregionalnych badaniach rynku = Usefulness of Demographic Matrices of Transition in Inter-regional Market Analysis
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 3-4 (1970) , s. 271-278. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260126
article
32

Author:
Title:
Z metodyki badań stabilności i zmian preferencji konsumpcyjnych = Some Methods of Research in Stability and Change of Consumer Preferences
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 14, nr 6 (84) (1968) , s. 1-11
Nr:
2168337657
article
33

Author:
Title:
Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków
Publisher address:
Kraków: , 1965
Physical description:
154 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/193
Nr:
2168306051
doctoral dissertation
34

Author:
Title:
Kryterium sumowania się wydatków przy krzywych Engla = Additive Criterion of Expenditures at Engel's Curves
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 10, nr 2 (56) (1964) , s. 68-72
Nr:
2168337619
article
35

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 10, nr 5 (59) (1964) , s. 82-83
Nr:
2168337625
review
36

Title:
Zastosowanie funkcji logistycznej do badania stanu posiadania dóbr trwałych = Application of Logistic Curve for Investigation of Durable Goods Ownership
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 10, nr 6 (60) (1964) , s. 60-70
Nr:
2168337627
article
37

Author:
Title:
Próba ustalenia zasięgu rynku miasta Krakowa na wybrane artykuły nieżywnościowe = An Attempt in Determining Market Area of City Kraków for Some Nonfood Items
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 7, nr 5 (1961) , s. 43-53
Nr:
2168337587
article
1
Własności strukturalne rynku w świetle entropii = Structural Properties of the Market in the Light of Entropy / Stefan MYNARSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 45-46. - ISSN 0079-354X
2
Modelowanie systemów ekonomicznych w aspektach odwzorowań strukturalnych i funkcjonalnych = System Modelling for Reflecting Structural and Functional Relationships in Economic Processes / Stefan MYNARSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980), s. 21-32. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
3
Modelowanie rynku rolno-spożywczego w kompleksie gospodarki żywnościowej / Kazimierz BAŚCIK ; Promotor: Stefan MYNARSKI. - Kraków, 1980. - [1], XVII, 300 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
4
Segmentacja rynku a nieokreśloność wyboru konsumenta = Segmentation of Market and Indefiniteness of Consumer's Choice / Stefan MYNARSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 26, nr 1 (151) (1980), s. 7-12. - ISSN 0438-5403
5
Anatomia mechanizmu funkcjonowania rynku w gospodarce narodowej = The Anatomy of Market System in National Economy / Stefan MYNARSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 22 (1979), s. 51-62. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
6
Komputerowy bank danych o rynku = Market Data Computerized Bank / Stefan MYNARSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 25, nr 1 (145) (1979), s. 37-42. - ISSN 0438-5403
7
Cybernetyczny model układu rynkowego / Stefan MYNARSKI // W: Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane / red. Eugeniusz GARBACIK. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979. - S. 68-125
8
Właściwości strukturalne i funkcjonalne rynku w świetle entropii = Structural and Functional Features of the Market in the Light of Entropy / Stefan MYNARSKI // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 23, nr 4 (88) (1978), s. 29-38. - Summ. - ISSN 0239-2577
9
Komputerowy zbiór danych RYNEK / kier. Stefan MYNARSKI ; [T. GRABIŃSKI, K. BAŚCIK, D. SEREK]. - Warszawa : Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 1978. - 166 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. - (Opracowania i Materiały - Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług ; 118)
10
Modelowanie rynku w aspektach systemowych = On the System Aspects of Market Modelling / Stefan MYNARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 108 (1978), s. 5-17. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
11
Rynek w ujęciu systemowym = The Market in the System's Approach / Stefan MYNARSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 23, nr 2 (134) (1977), s. 11-18. - ISSN 0438-5403
12
Relacje strukturalne układu rynkowego = Structural Relations of the Market System / Stefan MYNARSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 23, nr 6 (138) (1977), s. 9-16. - ISSN 0438-5403
13
Cybernetyczne aspekty analizy rynku = Cybernetic Aspects of Market Analysis / Stefan MYNARSKI. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. - 226 s. : il. ; 20 cm. - Streszcz. w języku ang., ros. - Bibliogr.
14
Przestrzenne aspekty układów strukturalnych obrotu towarowego / Andrzej SZROMNIK ; Promotor: Stefan MYNARSKI. - Kraków, 1976. - 382 k. : il. ; 30 cm
15
Mechanizmy sterowania procesami realnymi w układzie rynkowym = Steering Mechanisms for Real Processes in Market System / Stefan MYNARSKI // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego. - R. 21, z. 3 (79) (1976), s. 24-35. - Rez., summ., streszcz.
16
Próba konstrukcji modeli ekonometrycznych kosztów przebiegów masy towarowej = An Attempt at the Construction of the Econometric Model of the Goods Flow Costs / Stefan MYNARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 77 (1975), s. 5-20. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
17
Prognozowanie rozwoju rynku w skali regionu = Predicting of the Market Development on the Scale of a Region / Stefan MYNARSKI // W: Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 177-200. - Summ., rez.
18
Optymalizacja nakładów na obrót towarowy = Cost Optimization of Goods Turnover / Stefan MYNARSKI // Handel Wewnętrzny. - nr 5 (119) (1974), s. 1-8
19
Wpływ ruchu turystycznego na obroty handlowe na przykładzie m. Zakopanego = The Impact of Tourism on Sales as Exemplified by Zakopane / Stefan MYNARSKI, Danuta SURÓWKA, Andrzej SZROMNIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 15 (1974), s. 69-83. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
20
[Recenzja] / Stefan MYNARSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 19, nr 4 (112) (1973), s. 88-91. - Rec. pracy: Stefan Abt: Matematyczno-statystyczne podstawy analizy rynku. PWE, Warszawa 1972, s. 297
21
Cybernetyczne aspekty analizy rynku = Cybernetic Aspects of Market Analysis / Stefan MYNARSKI. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. - 223, [1] s. : il. ; 20 cm. - Streszcz. w języku ang., ros. - Bibliogr.
22
Prosta metoda ekstrapolacji trendu z addytywnym składnikiem sezonowym = Simple Method of Extrapolation of Trend with an Additive Seasonal Component / Stefan MYNARSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 18, nr 5 (107) (1972), s. 30-36
23
Próba określenia możliwości zwiększenia udziału przedsiębiorstwa handlowego w sprzedaży na rynku lokalnym = An Attempt to Determine Prospects of Increased Participation of a Commercial Enterprise in Sales on the Local Market / Stefan MYNARSKI, Zdzisława TACZANOWSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 53 (1972), s. 39-52. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
24
Wpływ warunków działania placówek handlowych na wielkość ich obrotów = The Impact of Conditions of Shops Activity on Their Turnover / Stefan MYNARSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 18, nr 4 (106) (1972), s. 20-26
25
Analiza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego = Market Analysis in the Wholesale Groceries / Eugeniusz GARBACIK, Stefan MYNARSKI, Jan SZUMILAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 53 (1972), s. 5-38. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
26
Cybernetyczne aspekty modeli przepływów ludnościowych w międzyregionalnej analizie popytu konsumpcyjnego = Cybernetic Aspects of a Model Migration Population in an Interregional Analysis of Consumption Demands / Stefan MYNARSKI // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 33, z. 2 (1971), s. 175-192. - Summ. - ISSN 0035-9629
27
[Recenzja] / Stefan MYNARSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 16, nr 5 (95) (1970), s. 88-91. - Rec. pracy: Izabela Kudrycka: Metody ekonometrycznej analizy popytu na dobra trwałe. Warszawa 1969, PWN s. 159
28
Cybernetyczne aspekty modelu popytu rynkowego = Cybernetic Sides of the Model of Market Demand / Stefan MYNARSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 16, nr 2 (92) (1970), s. 56-62
29
Kierunki i tendencje w badaniach rynkowych w Stanach Zjednoczonych = Directions and Trends in Market Research in USA / Stefan MYNARSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 16, nr 5 (95) (1970), s. 65-71
30
Próba adaptacji metod programowania dynamicznego do optymalizacji sprzedaży artykułów o zmiennych preferencjach konsumpcyjnych = An Application of the Dynamic Programming Methods to Optimising the Sales of the Preferable Goods / Stefan MYNARSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Emil LUCHTER]. - vol. 9 (1970), s. 121-129. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
31
Użyteczność demograficznych macierzy przejścia w międzyregionalnych badaniach rynku = Usefulness of Demographic Matrices of Transition in Inter-regional Market Analysis / Stefan MYNARSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 3-4 (1970), s. 271-278. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
32
Z metodyki badań stabilności i zmian preferencji konsumpcyjnych = Some Methods of Research in Stability and Change of Consumer Preferences / Stafan MYNARSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 14, nr 6 (84) (1968), s. 1-11
33
Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków / Stefan MYNARSKI ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1965. - 154 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Kryterium sumowania się wydatków przy krzywych Engla = Additive Criterion of Expenditures at Engel's Curves / S. MYNARSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 10, nr 2 (56) (1964), s. 68-72
35
[Recenzja] / Stafan MYNARSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 10, nr 5 (59) (1964), s. 82-83. - Rec. pracy: G. Rottier: Wprowadzenie do ekonometrii. PWE, Warszawa 1963, s. 181
36
Zastosowanie funkcji logistycznej do badania stanu posiadania dóbr trwałych = Application of Logistic Curve for Investigation of Durable Goods Ownership / Zbigniew MISIASZEK, Stefan MYNARSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 10, nr 6 (60) (1964), s. 60-70
37
Próba ustalenia zasięgu rynku miasta Krakowa na wybrane artykuły nieżywnościowe = An Attempt in Determining Market Area of City Kraków for Some Nonfood Items / Stefan MYNARSKI // Handel Wewnętrzny. - R. 7, nr 5 (1961), s. 43-53
1
Mynarski S., (1980), Własności strukturalne rynku w świetle entropii, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 45-46.
2
Mynarski S., (1980), Modelowanie systemów ekonomicznych w aspektach odwzorowań strukturalnych i funkcjonalnych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 23, s. 21-32.
3
Baścik K., (1980), Modelowanie rynku rolno-spożywczego w kompleksie gospodarki żywnościowej, Prom. Mynarski S., Kraków : , [1], XVII, 300 k.
4
Mynarski S., (1980), Segmentacja rynku a nieokreśloność wyboru konsumenta, "Handel Wewnętrzny", R. 26, nr 1 (151), s. 7-12.
5
Mynarski S., (1979), Anatomia mechanizmu funkcjonowania rynku w gospodarce narodowej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 22, s. 51-62.
6
Mynarski S., (1979), Komputerowy bank danych o rynku, "Handel Wewnętrzny", R. 25, nr 1 (145), s. 37-42.
7
Mynarski S., (1979), Cybernetyczny model układu rynkowego. [W:] Garbacik E. (red.), Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 68-125.
8
Mynarski S., (1978), Właściwości strukturalne i funkcjonalne rynku w świetle entropii, "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług", R. 23, nr 4 (88), s. 29-38.
9
Grabiński T., Baścik K., Serek D., (1978), Komputerowy zbiór danych RYNEK, Mynarski S. (kier.), Warszawa : Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 166 s.
10
Mynarski S., (1978), Modelowanie rynku w aspektach systemowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 108, s. 5-17.
11
Mynarski S., (1977), Rynek w ujęciu systemowym, "Handel Wewnętrzny", R. 23, nr 2 (134), s. 11-18.
12
Mynarski S., (1977), Relacje strukturalne układu rynkowego, "Handel Wewnętrzny", R. 23, nr 6 (138), s. 9-16.
13
Mynarski S., (1976), Cybernetyczne aspekty analizy rynku, Wyd. 2 popr.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 226 s.
14
Szromnik A., (1976), Przestrzenne aspekty układów strukturalnych obrotu towarowego, Prom. Mynarski S., Kraków : , 382 k.
15
Mynarski S., (1976), Mechanizmy sterowania procesami realnymi w układzie rynkowym, "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego", R. 21, z. 3 (79), s. 24-35.
16
Mynarski S., (1975), Próba konstrukcji modeli ekonometrycznych kosztów przebiegów masy towarowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 77, s. 5-20.
17
Mynarski S., (1975), Prognozowanie rozwoju rynku w skali regionu. [W:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 177-200.
18
Mynarski S., (1974), Optymalizacja nakładów na obrót towarowy, "Handel Wewnętrzny", nr 5 (119), s. 1-8.
19
Mynarski S., Surówka D., Szromnik A., (1974), Wpływ ruchu turystycznego na obroty handlowe na przykładzie m. Zakopanego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 15, s. 69-83.
20
Mynarski S., (1973), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", R. 19, nr 4 (112), s. 88-91.
21
Mynarski S., (1973), Cybernetyczne aspekty analizy rynku, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 223, [1] s.
22
Mynarski S., (1972), Prosta metoda ekstrapolacji trendu z addytywnym składnikiem sezonowym, "Handel Wewnętrzny", R. 18, nr 5 (107), s. 30-36.
23
Mynarski S., Taczanowska Z., (1972), Próba określenia możliwości zwiększenia udziału przedsiębiorstwa handlowego w sprzedaży na rynku lokalnym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 53, s. 39-52.
24
Mynarski S., (1972), Wpływ warunków działania placówek handlowych na wielkość ich obrotów, "Handel Wewnętrzny", R. 18, nr 4 (106), s. 20-26.
25
Garbacik E., Mynarski S., Szumilak J., (1972), Analiza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 53, s. 5-38.
26
Mynarski S., (1971), Cybernetyczne aspekty modeli przepływów ludnościowych w międzyregionalnej analizie popytu konsumpcyjnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", R. 33, z. 2, s. 175-192.
27
Mynarski S., (1970), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", R. 16, nr 5 (95), s. 88-91.
28
Mynarski S., (1970), Cybernetyczne aspekty modelu popytu rynkowego, "Handel Wewnętrzny", R. 16, nr 2 (92), s. 56-62.
29
Mynarski S., (1970), Kierunki i tendencje w badaniach rynkowych w Stanach Zjednoczonych, "Handel Wewnętrzny", R. 16, nr 5 (95), s. 65-71.
30
Mynarski S., (1970), Próba adaptacji metod programowania dynamicznego do optymalizacji sprzedaży artykułów o zmiennych preferencjach konsumpcyjnych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 9, s. 121-129.
31
Mynarski S., (1970), Użyteczność demograficznych macierzy przejścia w międzyregionalnych badaniach rynku, "Przegląd Statystyczny", t. 17, z. 3-4, s. 271-278.
32
Mynarski S., (1968), Z metodyki badań stabilności i zmian preferencji konsumpcyjnych, "Handel Wewnętrzny", R. 14, nr 6 (84), s. 1-11.
33
Mynarski S., (1965), Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków, Prom. Garbacik E., Kraków : , 154 k.
34
Mynarski S., (1964), Kryterium sumowania się wydatków przy krzywych Engla, "Handel Wewnętrzny", R. 10, nr 2 (56), s. 68-72.
35
Mynarski S., (1964), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", R. 10, nr 5 (59), s. 82-83.
36
Misiaszek Z., Mynarski S., (1964), Zastosowanie funkcji logistycznej do badania stanu posiadania dóbr trwałych, "Handel Wewnętrzny", R. 10, nr 6 (60), s. 60-70.
37
Mynarski S., (1961), Próba ustalenia zasięgu rynku miasta Krakowa na wybrane artykuły nieżywnościowe, "Handel Wewnętrzny", R. 7, nr 5, s. 43-53.
1
@misc{UEK:2168252576,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Własności strukturalne rynku w świetle entropii",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978",
pages = "45-46",
year = "1980",
}
2
@article{UEK:2168247414,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Modelowanie systemów ekonomicznych w aspektach odwzorowań strukturalnych i funkcjonalnych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 23",
pages = "21-32",
year = "1980",
}
3
@unpublished{UEK:2168279731,
author = "Baścik Kazimierz",
title = "Modelowanie rynku rolno-spożywczego w kompleksie gospodarki żywnościowej",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
4
@article{UEK:2168254168,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Segmentacja rynku a nieokreśloność wyboru konsumenta",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 26, 1 (151)",
pages = "7-12",
year = "1980",
}
5
@article{UEK:2168239320,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Anatomia mechanizmu funkcjonowania rynku w gospodarce narodowej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 22",
pages = "51-62",
year = "1979",
}
6
@article{UEK:2168253958,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Komputerowy bank danych o rynku",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 25, 1 (145)",
pages = "37-42",
year = "1979",
}
7
@inbook{UEK:2168277135,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Cybernetyczny model układu rynkowego",
booktitle = "Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych : zagadnienia wybrane",
pages = "68-125",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1979",
}
8
@article{UEK:2168260262,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Właściwości strukturalne i funkcjonalne rynku w świetle entropii",
journal = "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
number = "R. 23, 4 (88)",
pages = "29-38",
year = "1978",
}
9
@book{UEK:2168315039,
author = "Grabiński Tadeusz and Baścik Kazimierz and Serek Danuta",
title = "Komputerowy zbiór danych RYNEK",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU",
year = "1978",
issn = "",
}
10
@article{UEK:2168250096,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Modelowanie rynku w aspektach systemowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "108",
pages = "5-17",
year = "1978",
}
11
@article{UEK:2168253892,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Rynek w ujęciu systemowym",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 23, 2 (134)",
pages = "11-18",
year = "1977",
}
12
@article{UEK:2168253928,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Relacje strukturalne układu rynkowego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 23, 6 (138)",
pages = "9-16",
year = "1977",
}
13
@book{UEK:2168286099,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Cybernetyczne aspekty analizy rynku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1976",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
14
@unpublished{UEK:2168282225,
author = "Szromnik Andrzej",
title = "Przestrzenne aspekty układów strukturalnych obrotu towarowego",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
15
@article{UEK:2168315499,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Mechanizmy sterowania procesami realnymi w układzie rynkowym",
journal = "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego",
number = "R. 21, z. 3 (79)",
pages = "24-35",
year = "1976",
}
16
@article{UEK:2168249696,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Próba konstrukcji modeli ekonometrycznych kosztów przebiegów masy towarowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "77",
pages = "5-20",
year = "1975",
}
17
@inbook{UEK:2168334923,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Prognozowanie rozwoju rynku w skali regionu",
booktitle = "Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa",
pages = "177-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
18
@article{UEK:2168272096,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Optymalizacja nakładów na obrót towarowy",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "5 (119)",
pages = "1-8",
year = "1974",
}
19
@article{UEK:2168260482,
author = "Mynarski Stefan and Surówka Danuta and Szromnik Andrzej",
title = "Wpływ ruchu turystycznego na obroty handlowe na przykładzie m. Zakopanego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 15",
pages = "69-83",
year = "1974",
}
20
@article{UEK:2168337851,
author = "Mynarski Stefan",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 19, 4 (112)",
pages = "88-91",
year = "1973",
}
21
@book{UEK:2168286097,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Cybernetyczne aspekty analizy rynku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1973",
}
22
@article{UEK:2168337683,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Prosta metoda ekstrapolacji trendu z addytywnym składnikiem sezonowym",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 18, 5 (107)",
pages = "30-36",
year = "1972",
}
23
@article{UEK:2168249832,
author = "Mynarski Stefan and Taczanowska Zdzisława",
title = "Próba określenia możliwości zwiększenia udziału przedsiębiorstwa handlowego w sprzedaży na rynku lokalnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "53",
pages = "39-52",
year = "1972",
}
24
@article{UEK:2168337679,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Wpływ warunków działania placówek handlowych na wielkość ich obrotów",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 18, 4 (106)",
pages = "20-26",
year = "1972",
}
25
@article{UEK:2168249816,
author = "Garbacik Eugeniusz and Mynarski Stefan and Szumilak Jan",
title = "Analiza rynku w przedsiębiorstwach hurtu spożywczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "53",
pages = "5-38",
year = "1972",
}
26
@article{UEK:2168288683,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Cybernetyczne aspekty modeli przepływów ludnościowych w międzyregionalnej analizie popytu konsumpcyjnego",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "R. 33, z. 2",
pages = "175-192",
year = "1971",
}
27
@article{UEK:2168337673,
author = "Mynarski Stefan",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 16, 5 (95)",
pages = "88-91",
year = "1970",
}
28
@article{UEK:2168337667,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Cybernetyczne aspekty modelu popytu rynkowego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 16, 2 (92)",
pages = "56-62",
year = "1970",
}
29
@article{UEK:2168337669,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Kierunki i tendencje w badaniach rynkowych w Stanach Zjednoczonych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 16, 5 (95)",
pages = "65-71",
year = "1970",
}
30
@article{UEK:2168265904,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Próba adaptacji metod programowania dynamicznego do optymalizacji sprzedaży artykułów o zmiennych preferencjach konsumpcyjnych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 9",
pages = "121-129",
year = "1970",
}
31
@article{UEK:2168260126,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Użyteczność demograficznych macierzy przejścia w międzyregionalnych badaniach rynku",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 17, z. 3-4",
pages = "271-278",
year = "1970",
}
32
@article{UEK:2168337657,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Z metodyki badań stabilności i zmian preferencji konsumpcyjnych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 14, 6 (84)",
pages = "1-11",
year = "1968",
}
33
@unpublished{UEK:2168306051,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Wpływ dochodu i składu osobowego rodziny na wielkość i strukturę jej wydatków",
adress = "Kraków",
year = "1965",
}
34
@article{UEK:2168337619,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Kryterium sumowania się wydatków przy krzywych Engla",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 10, 2 (56)",
pages = "68-72",
year = "1964",
}
35
@article{UEK:2168337625,
author = "Mynarski Stefan",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 10, 5 (59)",
pages = "82-83",
year = "1964",
}
36
@article{UEK:2168337627,
author = "Misiaszek Zbigniew and Mynarski Stefan",
title = "Zastosowanie funkcji logistycznej do badania stanu posiadania dóbr trwałych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 10, 6 (60)",
pages = "60-70",
year = "1964",
}
37
@article{UEK:2168337587,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Próba ustalenia zasięgu rynku miasta Krakowa na wybrane artykuły nieżywnościowe",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 7, 5",
pages = "43-53",
year = "1961",
}