Publications of the selected author

1

Author:
Monika Musiał-Malago' , Joanna Marcisz
Title:
Lokalne grupy działania i ich działalność na obszarach wiejskich na przykładzie województwa małopolskiego = Local Action Groups and their Activities at Rural Areas on Example of Malopolska Lag's
Source:
Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 1(3) (2019) , s. 158-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168338999
article
2

Title:
Kurczenie się miast Polski - analiza i pomiar zjawiska = Shrinking Cities in Poland - Analysis and Measurement of the Phenomenon
Source:
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. - nr 42 (2018) , s. 91-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168329331
article
3

Title:
Wspomnienie o Profesor dr hab. Annie Harańczyk
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 9-11
ISBN:
978-83-7252-764-6
Level I:
Nr:
2168328061
varia
See main document
4

Title:
Wybrane aspekty kurczenia się miast w Polsce = Selected Aspects of the Shrinking of Cities in Poland
Source:
Studia Miejskie. - t. 29 (2018) , s. 61-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327501
article
5

Title:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
193 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Praca wykonana w ramach badań na utrzymanie potencjału naukowego realizowanych w 2017 r., sfinansowanych ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-7252-764-6
Access mode:
Level I:
Nr:
2168328037
monograph
See related chapters
6

Title:
Wspomnienie o Profesor dr hab. Annie Harańczyk
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (77), s. 72-73. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342947
varia
7

Title:
Współpraca międzysamorządowa a funkcjonalność obszarów miejskich na przykładzie zintegrowanych inwestycji terytorialnych Krakowa
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 58-73
ISBN:
978-83-7252-764-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328073
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Problematyka identyfikacji i pomiaru procesu kurczenia się miast = Methodological Aspects of Identyfication and Measuring Shrinking
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018) , s. 174-187. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168333883
article
See main document
9

Title:
Wstęp
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 7-8
ISBN:
978-83-7252-764-6
Nr:
2168328059
preface / summary
See main document
10

Title:
Shrinking Cities in Poland : Demographic Perspective
Source:
"Ovidius" University Annals. Economic Sciences Series. - Vol. 17, Iss. 2 (2017) , s. 38-44. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-SA
Nr:
2168323603
article
11

Title:
Ocena potencjału przedsiębiorczości i atrakcyjności gospodarczej obszar funkcjonalnego Krakowa = Evaluation of Entrepreneurship Potential and Economic Attractiveness of Cracow Functional Area
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 265-275. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316413
article
See main document
12

Title:
Przestrzenne zróżnicowanie procesu kurczenia się miast w Polsce = Spatial Diversity of The Process of Urban Shrinkage in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 467 (2017) , s. 70-81. - Tytuł numeru: Regiony, metropolie, miasta - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168315011
article
13

Title:
Społeczno-ekonomiczne przemiany jednostek terytorialnych obszarów funkcjonalnych : studium przypadku krakowskiego obszaru funkcjonalnego = Social and Economic Transformations of the Territorial Entities of Functional Areas - Case Study of the Cracow Functional Area
Source:
Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus. - nr 16(4) (2017) , s. 167-186. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168323989
article
14

Title:
The Process of Urban Shrinking in Poland = Proces kurczenia się miast w Polsce
Source:
Studia Miejskie. - t. 24 (2016) , s. 91-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-SA
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168313363
article
15

Title:
Changes in Population Potential on Urban Areas in Poland = Zmeny v potenciále populácie v mestských oblastiach v Poľsku
Source:
Ekonomické spektrum = Economic Spectrum. - Vol. 11, nr 1 (2016) , s. 20-26. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168309659
article
16

Title:
Przeobrażenia w strefach podmiejskich dużych miast na tle procesów suburbanizacji = Changes in the Suburban Areas of Large Cities in View of Suburbanization Processes
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 443 (2016) , s. 164-176. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna XXI wieku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309623
article
17

Title:
Seminarium Gospodarka Przestrzenna - potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2016. - nr [2] 8(69), s. 23. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168343706
varia
See main document
18

Title:
Przemiany gospodarcze w miastach Polski
Source:
Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 117-149 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-823-3
Nr:
2168300127
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Analiza i ocena przemian demograficznych i przestrzennych w gminach podmiejskich Krakowa = Analysis and Evaluation of the Demographic and Spatial Transformation in the Suburban Communities of Cracow
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015) , s. 415-426. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297135
article
See main document
20

Title:
Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 81-101 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
Nr:
2168296531
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Dostępność transportowa a atrakcyjność inwestycyjna województw Polski = Transport Accessibility and Investment Attractiveness of Polish Regions
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - t. 62, nr 5 (2015) , s. 41-55. - Tytuł numeru: Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych : uwarunkowania regionalne i finansowe rozwoju podmiotów w przestrzeni - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168301377
article
22

Author:
Sylwia Musiał , Monika Musiał-Malago'
Title:
Tendencje do zmian w ruchu budowlanym w Krakowie [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Instytut Analiz - Monitor Rynku Nieruchomości, 2014
Physical description:
6 s.: il.; 30 cm
Notes:
Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168307421
report
23

Author:
Monika Musiał-Malago' , Mariola Grzebyk
Title:
Management of Communities in Poland and their Financial Independence = Upravlenie gminami v Polʹše i ih finansovaâ samostoâtelʹnostʹ
Source:
Ekonomìčnij Časopis-XXI = Economic Annals-XXI. - Iss. 07-08(1) (2014) , s. 103-107. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168294553
article
24

Author:
Piotr Rosik , Marcin Stępniak , Monika Musiał-Malago'
Title:
Rail and Railway Potential Accessibility of Poland in the European Dimension
Source:
European Transport = Trasporti Europei : Rivista internazionale di Economia, Ingegneria e Diritto dei Trasporti. - Iss. 56, paper no. 12 (2014) , s. 1-15. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168294547
article
25

Title:
Suburbanizacja przestrzenna i ekonomiczna obszarów podmiejskich Krakowa = The Spatial and Economics Suburbanization of the Suburbs Areas of Kraków
Source:
Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju / red. Alina Maciejewska - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014, s. 131-145. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografie Naukowe - Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Gospodarka Przestrzenna ; t. 3)
ISBN:
978-83-7814-329-1
Nr:
2168295811
chapter in monograph
26

Title:
Zróżnicowanie dostępności transportowej województw Polski = The Diversity of Transport Accessibility of Polish Voivodeships
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (928) (2014) , s. 35-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287871
article
27

Title:
Finansowe skutki gospodarowania przestrzenią Krakowa = Financial Results of Space Management of Cracow
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 157 (2014) , s. 105-122. - Tytuł numeru: Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295701
article
28

Title:
Sytuacja planistyczna w województwie małopolskim = Planistic Situation in the Małopolskie Voivodeship
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014) , s. 149-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290211
article
29

Conference:
Wyzwania współczesnej gospodarki regionalnej - wiedza, władza, innowacje, Wrocław, Polska, od 2013-05-16 do 2013-05-17
Title:
Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach na przykładzie miasta Krakowa = The Stage of Spatial Planning in Municipalities on the Example of the City of Krakow
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 341 (2014) , s. 199-212. - Tytuł numeru: Gospodarka i przestrzeń - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290955
article
30

Author:
Piotr Rosik , Marcin Stępniak , Monika Musiał-Malago'
Title:
Road and Railway Potential Accessibility of Poland in the European Dimension
Publisher address:
Parma: SIET, 2014
Physical description:
15 s.: il.; 30 cm
Series:
(Working papers SIET ; 2014)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168327005
publishing series
31

Title:
Znaczenie dokumentów planistycznych w zagospodarowaniu przestrzeni Krakowa = The Importance of Land Use Planning Documents in the City of Krakow
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014) , s. 105-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284151
article
32

Title:
Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich Krakowa = Suburbanisation Processes of Cracow's Suburban Areas
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014) , s. 63-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295127
article
33

Title:
Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 137-158
Signature:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301791
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Differentiated Level of Development of Internal Structures in Metropolitan Areas in Poland
Source:
Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - Vol. 5, no. 1 (2014) , s. 107-113. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168307731
article
35

Conference:
XI Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych, Nowy Sącz, Polska, od 2013-10-18 do 2013-10-20
Title:
Współczesne wyzwania rozwoju polskich regionów
Publisher address:
Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2014
Physical description:
101 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-63196-54-7
Nr:
2168304907
conference materials
36

Title:
Stan i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce = The Condition and Direction of the Transport Infrastructure in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013) , s. 97-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279273
article
37

Title:
Suburbanizacja strefy podmiejskiej Krakowa
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2013, s. 274-287. - Streszcz.
Signature:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290323
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
The Change in the Structure of Land Use in Cities : Krakow - a Case Study = Zmiany struktury użytkowania terenów w miastach : studium przypadku Krakowa
Source:
Biblioteka Regionalisty. - nr 13 (2013) , s. 135-144. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168286045
article
39

Title:
Przekształcenia w strukturze społeczno-gospodarczej gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Changes in the Socio-economic Structure of the Communities of Cracow's Metropolitan Area
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 889 (2012) , s. 63-78. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168252452
article
See main document
40

Title:
Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2012, s. 23-68
Signature:
NP-1377/Magazyn
Nr:
2168266360
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Tendencje do zmian potencjału demograficznego w miastach Polski = Trends in Demographic Potential in the Polish Cities
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - 42 (2012) , s. 195-210. - Tytuł numeru: Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168274187
article
42

Title:
Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Indicators of Socio-economic Development in the Cracow Metropolitan Area
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 879 (2012) , s. 55-74. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236602
article
See main document
43

Author:
Sylwia Musiał , Monika Musiał-Malago'
Title:
Ruch budowlany w Krakowie [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Instytut Analiz - Monitor Rynku Nieruchomości, 2012
Physical description:
4 s.: il.; 30 cm
Notes:
Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168307433
report
44

Title:
Polaryzacja strukturalna Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Structural Polarization of Cracow Metropolitan Area
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 241 (2011) , s. 120-132. - Tytuł numeru: Przestrzeń a rozwój - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168259514
article
45

Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Title:
Przemiany potencjału demograficznego miast = Demographic Potential Transformation of Cities
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011) , s. 295-309. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226209
article
See main document
46

Title:
Dotychczasowe i przewidywane przemiany potencjału demograficznego miast
Source:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2011, s. 39-51
Signature:
NP-1194/Magazyn
Nr:
2168257986
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Title:
Zmiany potencjału społecznego i gospodarczego miast na prawach powiatu w latach 2000 i 2007
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 317-334
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165642155
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Miasta wojewódzkie jako centra regionalne = Voivodship Capitols as Regional Centers
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 842 (2010) , s. 37-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53223
article
See main document
49

Title:
Poziom rozwoju miast na prawach powiatu w Polsce = The Level of Development of Cities with the Rights of Counties in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010) , s. 33-45. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53126
article
See main document
50

Title:
Sytuacja społeczno-gospodarcza Krakowa na tle miast wojewódzkich = Socio-economic Condition of Kraków as Compared to Other Province Capital Cities
Source:
Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2009, s. 109-123. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60822-82-1
Nr:
2165632542
chapter in monograph
51

Title:
Krakowski obszar Metropolitalny - kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2009, s. 52-112
Signature:
NP-1305/Magazyn
Nr:
2168228820
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Author:
Michele Malagó , Melania Buset , Monika Musiał
Title:
La Gestione Sostenibile e la Registrazione EMAS di un Distretto Produttivo
Source:
Qualita e Territorio / Emanuele Burgin, Enrico Cancila e Camillo Franco - Milano: Edizioni Ambiente, 2008, s. 114-122
ISBN:
978-88-89014-94-3
Nr:
2166263886
chapter in monograph
53

Title:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jako instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej = European Regional Development Fund as the Instrument of Structural Politics of European Union
Source:
Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008, s. 15-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60822-50-0
Nr:
2165637233
chapter in monograph
54

Title:
Infrastruktura transportowa w Polsce = Transportation Infrastructure in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 39-49. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51038
article
See main document
55

Title:
Przemiany demograficzne w przestrzeni lokalnej małych miast województwa małopolskiego
Source:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 211-224 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165788379
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Przekształcenia struktury demograficznej w metropoliach Polski = Transformations of Demographic Structure in Polish Metropolies
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1143 (2006) , s. 281-287. - Tytuł numeru: Gospodarka - przestrzeń - rozwój - Bibliogr.
Nr:
51725
article
57

Author:
Mariola Grzebyk , Monika Musiał-Malago'
Title:
Sytuacja finansowa gmin województwa podkarpackiego w latach 1999-2002 = The Financial Situation of Gminas in the Podkarpackie Voivodship, 1999-2002
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 693 (2006) , s. 143-155. - Summ.
Access mode:
Nr:
52660
article
See main document
58

Title:
Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w przekroju regionalnym NUTS II = Differentiation in Poland's Socio-economic Development Using a Regional NUTS II Classification
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 693 (2006) , s. 43-55. - Summ.
Access mode:
Nr:
52661
article
See main document
59

Title:
Transport and Infrastructure in Poland : the Current State and Projects for the Future
Source:
European Transport = Trasporti Europei : Rivista internazionale di Economia, Ingegneria e Diritto dei Trasporti. - Year X, no. 30 (2005) , s. 54-60. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166211114
article
60

Title:
Miasta Polski w przestrzeni europejskiej = The Polish City in the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 681 (2005) , s. 61-74. - Summ.
Access mode:
Nr:
52710
article
See main document
61

Author:
Title:
Analiza konkurencyjności wybranych miast w Polsce = The Competitiveness of Selected Polish Cities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 645 (2004) , s. 37-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219664
article
See main document
62

Author:
Title:
Procesy urbanizacyjne w Polsce na przełomie XX i XXI wieku
Source:
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, s. 97-105. - Streszcz.
ISBN:
83-88887-48-3
Nr:
2166339279
chapter in monograph
See main document
63

Author:
Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce Polski
Source:
Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003, s. 53-64. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-88887-30-0
Nr:
2168225744
chapter in monograph
See main document
64

Author:
Title:
Konkurencyjność dużych miast w Polsce = Competitiveness of Large Cities in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 617 (2003) , s. 109-118. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168221052
article
See main document
65

Author:
Title:
Uwarunkowania konkurencyjności miast w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
203 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/525
Nr:
2168245960
doctoral dissertation
66

Author:
Title:
Czynniki konkurencyjności miast i regionów = Factors Governing the Competitiveness of Cities and Regions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 588 (2002) , s. 63-71. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168227042
article
See main document
67

Author:
Title:
Rynek pracy w województwie krakowskim w latach 1993-1998 = The Labour Market in the Kraków Voivodship, 1993-1998
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 545 (2000) , s. 99-108. - Summ.
Nr:
2168245588
article
See main document
68

Author:
Title:
Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej w latach 1992-1996 = Structural Transformations of the Economy of South-East Poland in the Years 1992-1996
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 527 (1999) , s. 41-51. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245744
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
NUTS - III w Polsce : ocena warunków i poziomu rozwoju
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005
Physical description:
66 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1014/Magazyn
Nr:
2168266206
unpublished scientific work
2

Title:
Rola NUTS - II w rozwoju regionalnym Polski
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Physical description:
103 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-967/Magazyn
Nr:
2168266202
unpublished scientific work
3

Title:
Rola inwestycji zagranicznych w rozwoju regionalnym Polski
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
54 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
104/KGR/2/2003/S/091
Signature:
NP-1270/Magazyn
Nr:
2163761032
unpublished scientific work
4

Title:
Uwarunkowania rozwoju metropolii w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002
Physical description:
80 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-820/Magazyn
Nr:
2168266196
unpublished scientific work
5

Title:
Miasto w okresie przemian : społeczeństwo - przestrzeń - gospodarka
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000
Physical description:
96, [1] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-682/Magazyn
Nr:
2168266642
unpublished scientific work
6

Title:
Konkurencyjność miast polskich w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999
Physical description:
103 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-623/Magazyn
Nr:
2168266646
unpublished scientific work
7

Title:
Rozwój lokalny Małopolski : ocena poziomu i zakresu zróżnicowań
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998
Physical description:
79 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-565/Magazyn
Nr:
2168266552
unpublished scientific work
8

Title:
Przekształcenia systemu osadniczego Polski w warunkach transformacji systemowej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996
Physical description:
44 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-435/Magazyn
Nr:
2168266550
unpublished scientific work
1
Lokalne grupy działania i ich działalność na obszarach wiejskich na przykładzie województwa małopolskiego = Local Action Groups and their Activities at Rural Areas on Example of Malopolska Lag's / Monika MUSIAŁ-MALAGO', Joanna Marcisz // Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 1(3) (2019), s. 158-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2019/16_M_Musial-Malago_J_Marcisz.pdf. - ISSN 2544-6916
2
Kurczenie się miast Polski - analiza i pomiar zjawiska = Shrinking Cities in Poland - Analysis and Measurement of the Phenomenon / Monika MUSIAŁ-MALAGO' // Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. - nr 42 (2018), s. 91-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/download/16535/16375. - ISSN 2353-1428
3
Wspomnienie o Profesor dr hab. Annie Harańczyk / Monika MUSIAŁ-MALAGO' // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 9-11. - ISBN 978-83-7252-764-6
4
Wybrane aspekty kurczenia się miast w Polsce = Selected Aspects of the Shrinking of Cities in Poland / Monika MUSIAŁ-MALAGO' // Studia Miejskie. - t. 29 (2018), s. 61-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2018/09/S_Miejskie_29_2018-Musial.pdf. - ISSN 2082-4793
5
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. - 193 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-764-6. - Pełny tekst: https://r.uek.krakow.pl/handle/123456789/2933
6
Wspomnienie o Profesor dr hab. Annie Harańczyk / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018), s. 72-73. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small. - ISSN 1689-7757
7
Współpraca międzysamorządowa a funkcjonalność obszarów miejskich na przykładzie zintegrowanych inwestycji terytorialnych Krakowa / Patrycja BRAŃKA, Monika MUSIAŁ-MALAGO' // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. - S. 58-73. - ISBN 978-83-7252-764-6
8
Problematyka identyfikacji i pomiaru procesu kurczenia się miast = Methodological Aspects of Identyfication and Measuring Shrinking / Monika MUSIAŁ-MALAGO' // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - z. 272 (2018), s. 174-187. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128628/edition/112215/content. - ISSN 0079-3493
9
Wstęp / Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. - S. 7-8. - ISBN 978-83-7252-764-6
10
Shrinking Cities in Poland : Demographic Perspective / Monika MUSIAŁ-MALAGO // "Ovidius" University Annals. Economic Sciences Series. - Vol. 17, Iss. 2 (2017), s. 38-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/ENG/2017-2/Section%20I/8.pdf. - ISSN 2393-3119
11
Ocena potencjału przedsiębiorczości i atrakcyjności gospodarczej obszar funkcjonalnego Krakowa = Evaluation of Entrepreneurship Potential and Economic Attractiveness of Cracow Functional Area / Monika MUSIAŁ-MALAGO' // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017), s. 265-275. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/103122/PDF/25_Musial.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3507
12
Przestrzenne zróżnicowanie procesu kurczenia się miast w Polsce = Spatial Diversity of The Process of Urban Shrinkage in Poland / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 467 (2017), s. 70-81. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Regiony, metropolie, miasta. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=36865&from=publication. - ISSN 1899-3192
13
Społeczno-ekonomiczne przemiany jednostek terytorialnych obszarów funkcjonalnych : studium przypadku krakowskiego obszaru funkcjonalnego = Social and Economic Transformations of the Territorial Entities of Functional Areas - Case Study of the Cracow Functional Area / Monika MUSIAŁ-MALAGO' // Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus. - nr 16(4) (2017), s. 167-186. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/tom16/zeszyt4/16_4_167.pdf. - ISSN 1644-0765
14
The Process of Urban Shrinking in Poland = Proces kurczenia się miast w Polsce / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Studia Miejskie. - t. 24 (2016), s. 91-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2017/03/S_Miejskie_24_2016-Musial.pdf. - ISSN 2082-4793
15
Changes in Population Potential on Urban Areas in Poland = Zmeny v potenciále populácie v mestských oblastiach v Poľsku / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Ekonomické spektrum = Economic Spectrum. - Vol. 11, nr 1 (2016), s. 20-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.spektrum.caesar.sk/?download=casopis%201-2016.pdf. - ISSN 1336-9105
16
Przeobrażenia w strefach podmiejskich dużych miast na tle procesów suburbanizacji = Changes in the Suburban Areas of Large Cities in View of Suburbanization Processes / Monika MUSIAŁ-MALAGO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 443 (2016), s. 164-176. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna XXI wieku. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/35102/Musial-Malago_Przeobrazenia_w_Strefach_Podmiejskich_Duzych_Miast_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
17
Seminarium Gospodarka Przestrzenna - potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia / Monika MUSIAŁ-MALAGO // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [2] 8(69) (2016), s. 23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016. - ISSN 1689-7757
18
Przemiany gospodarcze w miastach Polski / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce / red. nauk. Anna HARAŃCZYK. - Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., 2015. - S. 117-149. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-823-3
19
Analiza i ocena przemian demograficznych i przestrzennych w gminach podmiejskich Krakowa = Analysis and Evaluation of the Demographic and Spatial Transformation in the Suburban Communities of Cracow / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 415-426. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112262/edition/97529/content. - ISSN 0079-3507
20
Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim / Patrycja BRAŃKA, Dorota JOPEK, Monika MUSIAŁ-MALAGO // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., 2015. - S. 81-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-763-2
21
Dostępność transportowa a atrakcyjność inwestycyjna województw Polski = Transport Accessibility and Investment Attractiveness of Polish Regions / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - t. 62, nr 5 (2015), s. 41-55. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych : uwarunkowania regionalne i finansowe rozwoju podmiotów w przestrzeni. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_62_poz_druk.pdf. - ISSN 1426-9724
22
Tendencje do zmian w ruchu budowlanym w Krakowie [on-line] / Sylwia Musiał, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Instytut Analiz - Monitor Rynku Nieruchomości, 2014. - 6 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: www.mrn.pl/analizy/pobierz-analize,136,136-S-Musial-M-Musial-Malago-ruch-budowlany-KRA-pdf.html
23
Management of Communities in Poland and their Financial Independence = Upravlenie gminami v Polʹše i ih finansovaâ samostoâtelʹnostʹ / Monika MUSIAŁ-MALAGO, Mariola Grzebyk // Ekonomìčnij Časopis-XXI = Economic Annals-XXI. - Iss. 07-08(1) (2014), s. 103-107. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://soskin.info/userfiles/file/2014/7-8_2014/7-8_1/Grzebyk%20Musia_-Malago.pdf. - ISSN 1728-6220
24
Rail and Railway Potential Accessibility of Poland in the European Dimension / Piotr Rosik, Marcin Stępniak, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // European Transport : International Journal of Transport Economics, Engineering and Law = Trasporti Europei : Rivista internazionale di Economia, Ingegneria e Diritto dei Trasporti. - Iss. 56, paper no. 12 (2014), s. 1-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.istiee.org/te/papers/N56/P12_56_12_2014.pdf. - ISSN 1825-3997
25
Suburbanizacja przestrzenna i ekonomiczna obszarów podmiejskich Krakowa = The Spatial and Economics Suburbanization of the Suburbs Areas of Kraków / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju : planowanie przestrzenne / red. Alina Maciejewska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014. - (Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Gospodarka Przestrzenna ; t. 3). - S. 131-145. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7814-329-1
26
Zróżnicowanie dostępności transportowej województw Polski = The Diversity of Transport Accessibility of Polish Voivodeships / Monika MUSIAŁ-MALOGÓ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (928) (2014), s. 35-50. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/557. - ISSN 1898-6447
27
Finansowe skutki gospodarowania przestrzenią Krakowa = Financial Results of Space Management of Cracow / Anna HARAŃCZYK, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 157 (2014), s. 105-122. - Summ.. - Tytuł numeru: Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112155/edition/97422/content. - ISSN 0079-3507
28
Sytuacja planistyczna w województwie małopolskim = Planistic Situation in the Małopolskie Voivodeship / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014), s. 149-162. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/575. - ISSN 1898-6447
29
Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach na przykładzie miasta Krakowa = The Stage of Spatial Planning in Municipalities on the Example of the City of Krakow / Monika MUSIAŁ-MALAGO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 341 (2014), s. 199-212. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka i przestrzeń. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
30
Road and Railway Potential Accessibility of Poland in the European Dimension / Piotr Rosik, Marcin Stępniak, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Parma : SIET, 2014. - 15 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Working papers SIET, ISSN 1973-3208 ; 2014). - Pełny tekst: http://www.sietitalia.org/wpsiet/WP%20SIIET%20%20-%20Rosik%20et%20al.pdf
31
Znaczenie dokumentów planistycznych w zagospodarowaniu przestrzeni Krakowa = The Importance of Land Use Planning Documents in the City of Krakow / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Artur HOŁUJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014), s. 105-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/529. - ISSN 1898-6447
32
Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich Krakowa = Suburbanisation Processes of Cracow's Suburban Areas / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014), s. 63-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/674. - ISSN 1898-6447
33
Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim / Patrycja BRAŃKA, Dorota JOPEK, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 137-158
34
Differentiated Level of Development of Internal Structures in Metropolitan Areas in Poland / Patrycja BRAŃKA, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Piotr SERAFIN // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. - Vol. 5, no. 1 (2014), s. 107-113. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2043-085X
35
Współczesne wyzwania rozwoju polskich regionów / red. Monika MUSIAŁ-MALAGÓ. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2014. - 101 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-63196-54-7
36
Stan i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce = The Condition and Direction of the Transport Infrastructure in Poland / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013), s. 97-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/755/579. - ISSN 1898-6447
37
Suburbanizacja strefy podmiejskiej Krakowa / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2013), s. 274-287. - Streszcz.
38
The Change in the Structure of Land Use in Cities : Krakow - a Case Study = Zmiany struktury użytkowania terenów w miastach : studium przypadku Krakowa / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Biblioteka Regionalisty. - nr 13 (2013), s. 135-144. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b3cb7340-c70a-42ec-851d-6df867e25dca/c/RJ_2013_iss13_135to144.pdf. - ISSN 2081-4461
39
Przekształcenia w strukturze społeczno-gospodarczej gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Changes in the Socio-economic Structure of the Communities of Cracow's Metropolitan Area / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 889 (2012), s. 63-78. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
40
Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach / Anna HARAŃCZYK, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ, Dorota JOPEK // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2012), s. 23-68
41
Tendencje do zmian potencjału demograficznego w miastach Polski = Trends in Demographic Potential in the Polish Cities / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - 42 (2012), s. 195-210. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poznan_42_druk.pdf#page=195&view=Fit. - ISSN 1426-9724
42
Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Indicators of Socio-economic Development in the Cracow Metropolitan Area / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 879 (2012), s. 55-74. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
43
Ruch budowlany w Krakowie [on-line] / Sylwia Musiał, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ. - Kraków : Instytut Analiz - Monitor Rynku Nieruchomości, 2012. - 4 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: www.mrn.pl/analizy/pobierz-analize,111,111-S-Musial-M-Musial-ruch-budowlany-w-Krakowie-pdf.html
44
Polaryzacja strukturalna Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Structural Polarization of Cracow Metropolitan Area / Monika MUSIAŁ-MALAGO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 241 (2011), s. 120-132. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przestrzeń a rozwój. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
45
Przemiany potencjału demograficznego miast = Demographic Potential Transformation of Cities / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 1 (2011), s. 295-309. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 1. - Bibliogr. - ISSN 0079-3507
46
Dotychczasowe i przewidywane przemiany potencjału demograficznego miast / Monika MUSIAŁ-MALAGO' // W: Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2011), s. 39-51
47
Zmiany potencjału społecznego i gospodarczego miast na prawach powiatu w latach 2000 i 2007 / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 317-334. - ISBN 978-83-7252-488-1
48
Miasta wojewódzkie jako centra regionalne = Voivodship Capitols as Regional Centers / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 842 (2010), s. 37-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170655549. - ISSN 1898-6447
49
Poziom rozwoju miast na prawach powiatu w Polsce = The Level of Development of Cities with the Rights of Counties in Poland / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010), s. 33-45. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169647027. - ISSN 1898-6447
50
Sytuacja społeczno-gospodarcza Krakowa na tle miast wojewódzkich = Socio-economic Condition of Kraków as Compared to Other Province Capital Cities / Monika MUSIAŁ-MALAGO' // W: Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2009. - S. 109-123. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60822-82-1
51
Krakowski obszar Metropolitalny - kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego / A. HARAŃCZYK, M. MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2009), s. 52-112
52
La Gestione Sostenibile e la Registrazione EMAS di un Distretto Produttivo / Michele Malagó, Melania Buset, Monika MUSIAŁ // W: Qualita e Territorio : La Certificazione Ambientale Negli Enti Locali / Emanuele Burgin, Enrico Cancila e Camillo Franco. - Milano : Edizioni Ambiente, cop. 2008. - S. 114-122. - ISBN 978-88-89014-94-3
53
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jako instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej = European Regional Development Fund as the Instrument of Structural Politics of European Union / Monika MUSIAŁ-MALAGO' // W: Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008. - S. 15-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60822-50-0
54
Infrastruktura transportowa w Polsce = Transportation Infrastructure in Poland / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007), s. 39-49. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150328729. - ISSN 0208-7944
55
Przemiany demograficzne w przestrzeni lokalnej małych miast województwa małopolskiego / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 211-224. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
56
Przekształcenia struktury demograficznej w metropoliach Polski = Transformations of Demographic Structure in Polish Metropolies / Monika MUSIAŁ-MALAGO // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1143 (2006), s. 281-287. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka - przestrzeń - rozwój. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
57
Sytuacja finansowa gmin województwa podkarpackiego w latach 1999-2002 = The Financial Situation of Gminas in the Podkarpackie Voivodship, 1999-2002 / Mariola Grzebyk, Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 693 (2006), s. 143-155. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/110356466. - ISSN 0208-7944
58
Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w przekroju regionalnym NUTS II = Differentiation in Poland's Socio-economic Development Using a Regional NUTS II Classification / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 693 (2006), s. 43-55. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/110211690. - ISSN 0208-7944
59
Transport and Infrastructure in Poland : the Current State and Projects for the Future / Monika MUSIAŁ-MALAGO' // European Transport [on-line] : International Journal of Transport Economics, Engineering and Law = Trasporti Europei : Rivista internazionale di Economia, Ingegneria e Diritto dei Trasporti. - Dane tekstowe (plik pdf). - Year X, no. 30 (2005), s. 54-60. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.istiee.org/te/papers/N30/tutto30.pdf. - ISSN 1825-3997
60
Miasta Polski w przestrzeni europejskiej = The Polish City in the European Union / Monika MUSIAŁ-MALAGÓ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 681 (2005), s. 61-74. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/95401463. - ISSN 0208-7944
61
Analiza konkurencyjności wybranych miast w Polsce = The Competitiveness of Selected Polish Cities / Monika MUSIAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 645 (2004), s. 37-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=50415349. - ISSN 0208-7944
62
Procesy urbanizacyjne w Polsce na przełomie XX i XXI wieku / Monika MUSIAŁ // W: Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - S. 97-105. - Streszcz. - ISBN 83-88887-48-3
63
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce Polski / Monika MUSIAŁ // W: Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003. - S. 53-64. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-88887-30-0
64
Konkurencyjność dużych miast w Polsce = Competitiveness of Large Cities in Poland / Monika MUSIAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 617 (2003), s. 109-118. - Summ. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=5088. - ISSN 0208-7944
65
Uwarunkowania konkurencyjności miast w Polsce / Monika MUSIAŁ ; Promotor: Anna HARAŃCZYK. - Kraków, 2002. - 203 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
Czynniki konkurencyjności miast i regionów = Factors Governing the Competitiveness of Cities and Regions / Monika MUSIAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 588 (2002), s. 63-71. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13592. - ISSN 0208-7944
67
Rynek pracy w województwie krakowskim w latach 1993-1998 = The Labour Market in the Kraków Voivodship, 1993-1998 / Monika MUSIAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 545 (2000), s. 99-108. - Summ. - ISSN 0208-7944
68
Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej w latach 1992-1996 = Structural Transformations of the Economy of South-East Poland in the Years 1992-1996 / Monika MUSIAŁ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 527 (1999), s. 41-51. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
69
NUTS - III w Polsce : ocena warunków i poziomu rozwoju / autorzy: Anna HARAŃCZYK - kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005. - 66 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
70
Rola NUTS - II w rozwoju regionalnym Polski / autorzy: Anna HARAŃCZYK - kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. - 103 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
71
Rola inwestycji zagranicznych w rozwoju regionalnym Polski / autorzy: Anna HARAŃCZYK - kierownik zespołu ; Monika MUSIAŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 54 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
72
Uwarunkowania rozwoju metropolii w Polsce / autorzy: A. HARAŃCZYK - kierownik zespołu, M. MUSIAŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - 80 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
73
Miasto w okresie przemian : społeczeństwo - przestrzeń - gospodarka / autorzy: Anna HARAŃCZYK - kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - 96, [1] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
74
Konkurencyjność miast polskich w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej / autorzy: Anna HARAŃCZYK - kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999. - 103 k. : il. ; 30 cm
75
Rozwój lokalny Małopolski : ocena poziomu i zakresu zróżnicowań / autorzy: Anna HARAŃCZYK - kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998. - 79 k. : il. ; 30 cm
76
Przekształcenia systemu osadniczego Polski w warunkach transformacji systemowej / autorzy: Anna HARAŃCZYK - kierownik zespołu, Monika MUSIAŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996. - 44 k. : il. ; 30 cm
1
Musiał-Malago' M., Marcisz J., (2019), Lokalne grupy działania i ich działalność na obszarach wiejskich na przykładzie województwa małopolskiego, "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko", nr 1(3), s. 158-171; http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2019/16_M_Musial-Malago_J_Marcisz.pdf
2
Musiał-Malago' M., (2018), Kurczenie się miast Polski - analiza i pomiar zjawiska, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 42, s. 91-102; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/download/16535/16375
3
Musiał-Malago' M., (2018), Wspomnienie o Profesor dr hab. Annie Harańczyk. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-11.
4
Musiał-Malago' M., (2018), Wybrane aspekty kurczenia się miast w Polsce, "Studia Miejskie", t. 29, s. 61-75; http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2018/09/S_Miejskie_29_2018-Musial.pdf
5
Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), (2018), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 193 s.
6
Musiał-Malagó M., (2018), Wspomnienie o Profesor dr hab. Annie Harańczyk, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 72-73; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small
7
Brańka P., Musiał-Malago' M., (2018), Współpraca międzysamorządowa a funkcjonalność obszarów miejskich na przykładzie zintegrowanych inwestycji terytorialnych Krakowa. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 58-73.
8
Musiał-Malago' M., (2018), Problematyka identyfikacji i pomiaru procesu kurczenia się miast, "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", z. 272, s. 174-187; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128628/edition/112215/content
9
Kudłacz T., Musiał-Malago' M., (2018), Wstęp. [W:] Kudłacz T., Musiał-Malago' M. (red.), Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 7-8.
10
Musiał-Malago M., (2017), Shrinking Cities in Poland : Demographic Perspective, ""Ovidius" University Annals. Economic Sciences Series", Vol. 17, Iss. 2, s. 38-44; http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/ENG/2017-2/Section%20I/8.pdf
11
Musiał-Malago' M., (2017), Ocena potencjału przedsiębiorczości i atrakcyjności gospodarczej obszar funkcjonalnego Krakowa, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 174, s. 265-275; http://journals.pan.pl/Content/103122/PDF/25_Musial.pdf?handler=pdf
12
Musiał-Malago' M., (2017), Przestrzenne zróżnicowanie procesu kurczenia się miast w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 467, s. 70-81; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=36865&from=publication
13
Musiał-Malago' M., (2017), Społeczno-ekonomiczne przemiany jednostek terytorialnych obszarów funkcjonalnych : studium przypadku krakowskiego obszaru funkcjonalnego, "Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus", nr 16(4), s. 167-186; http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/tom16/zeszyt4/16_4_167.pdf
14
Musiał-Malago' M., (2016), The Process of Urban Shrinking in Poland, "Studia Miejskie", t. 24, s. 91-106; http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2017/03/S_Miejskie_24_2016-Musial.pdf
15
Musiał-Malago' M., (2016), Changes in Population Potential on Urban Areas in Poland, "Ekonomické spektrum", Vol. 11, nr 1, s. 20-26; http://www.spektrum.caesar.sk/?download=casopis%201-2016.pdf
16
Musiał-Malago M., (2016), Przeobrażenia w strefach podmiejskich dużych miast na tle procesów suburbanizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 443, s. 164-176; http://www.dbc.wroc.pl/Content/35102/Musial-Malago_Przeobrazenia_w_Strefach_Podmiejskich_Duzych_Miast_2016.pdf
17
Musiał-Malago M., (2016), Seminarium Gospodarka Przestrzenna - potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia, "Kurier UEK", nr [2] 8(69), s. 23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016
18
Musiał-Malago' M., (2015), Przemiany gospodarcze w miastach Polski. [W:] Harańczyk A. (red.), Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce, Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o., s. 117-149.
19
Musiał-Malago' M., (2015), Analiza i ocena przemian demograficznych i przestrzennych w gminach podmiejskich Krakowa, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", nr 161, s. 415-426; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112262/edition/97529/content
20
Brańka P., Jopek D., Musiał-Malago M., (2015), Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim. [W:] Kudłacz T., Hołuj A. (red.), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy, Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., s. 81-101.
21
Musiał-Malago' M., (2015), Dostępność transportowa a atrakcyjność inwestycyjna województw Polski, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", t. 62, nr 5, s. 41-55; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_62_poz_druk.pdf
22
Musiał S., Musiał-Malago' M., (2014), Tendencje do zmian w ruchu budowlanym w Krakowie, [on-line], Kraków : Instytut Analiz - Monitor Rynku Nieruchomości, 6 s.
23
Musiał-Malago' M., Grzebyk M., (2014), Management of Communities in Poland and their Financial Independence, "Ekonomìčnij Časopis-XXI", Iss. 07-08(1), s. 103-107; http://soskin.info/userfiles/file/2014/7-8_2014/7-8_1/Grzebyk%20Musia_-Malago.pdf
24
Rosik P., Stępniak M., Musiał-Malago' M., (2014), Rail and Railway Potential Accessibility of Poland in the European Dimension, "European Transport", Iss. 56, paper no. 12, s. 1-15; http://www.istiee.org/te/papers/N56/P12_56_12_2014.pdf
25
Musiał-Malago' M., (2014), Suburbanizacja przestrzenna i ekonomiczna obszarów podmiejskich Krakowa. [W:] Maciejewska A. (red.), Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju: planowanie przestrzenne, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 131-145.
26
Musiał-Malago' M., (2014), Zróżnicowanie dostępności transportowej województw Polski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (928), s. 35-50; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/557
27
Harańczyk A., Musiał-Malago' M., Jopek D., (2014), Finansowe skutki gospodarowania przestrzenią Krakowa, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 157, s. 105-122; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112155/edition/97422/content
28
Musiał-Malago' M., (2014), Sytuacja planistyczna w województwie małopolskim, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (930), s. 149-162; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/575
29
Musiał-Malago M., (2014), Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach na przykładzie miasta Krakowa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 341, s. 199-212.
30
Rosik P., Stępniak M., Musiał-Malago' M., (2014), Road and Railway Potential Accessibility of Poland in the European Dimension, (Working papers SIET, 2014), Parma : SIET, 15 s.
31
Musiał-Malago' M., Hołuj A., (2014), Znaczenie dokumentów planistycznych w zagospodarowaniu przestrzeni Krakowa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (925), s. 105-126; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/529
32
Musiał-Malago' M., (2014), Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich Krakowa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (936), s. 63-77; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/674
33
Brańka P., Jopek D., Musiał-Malago' M., (2014), Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego, s. 137-158.
34
Brańka P., Musiał-Malago' M., Serafin P., (2014), Differentiated Level of Development of Internal Structures in Metropolitan Areas in Poland, "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe", Vol. 5, no. 1, s. 107-113.
35
Musiał-Malago' M. (red.), (2014), Współczesne wyzwania rozwoju polskich regionów, Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 101 s.
36
Musiał-Malago' M., (2013), Stan i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 914, s. 97-111; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/755/579
37
Musiał-Malago' M., (2013), Suburbanizacja strefy podmiejskiej Krakowa. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2, s. 274-287.
38
Musiał-Malago' M., (2013), The Change in the Structure of Land Use in Cities : Krakow - a Case Study, "Biblioteka Regionalisty", nr 13, s. 135-144; http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b3cb7340-c70a-42ec-851d-6df867e25dca/c/RJ_2013_iss13_135to144.pdf
39
Musiał-Malago' M., (2012), Przekształcenia w strukturze społeczno-gospodarczej gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 889, s. 63-78.
40
Harańczyk A., Musiał-Malago' M., Jopek D., (2012), Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu, s. 23-68.
41
Musiał-Malago' M., (2012), Tendencje do zmian potencjału demograficznego w miastach Polski, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", 42, s. 195-210; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poznan_42_druk.pdf#page=195&view=Fit
42
Musiał-Malago' M., (2012), Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 879, s. 55-74.
43
Musiał S., Musiał-Malago' M., (2012), Ruch budowlany w Krakowie, [on-line], Kraków : Instytut Analiz - Monitor Rynku Nieruchomości, 4 s.
44
Musiał-Malago' M., (2011), Polaryzacja strukturalna Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 241, s. 120-132.
45
Musiał-Malago' M., (2011), Przemiany potencjału demograficznego miast, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 1, s. 295-309.
46
Musiał-Malago' M., (2011), Dotychczasowe i przewidywane przemiany potencjału demograficznego miast. [W:] Kudłacz T. (kierownik tematu), Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania, s. 39-51.
47
Musiał-Malago' M., (2010), Zmiany potencjału społecznego i gospodarczego miast na prawach powiatu w latach 2000 i 2007. [W:] Harańczyk A., Kudłacz T. (red.), Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 317-334.
48
Musiał-Malago' M., (2010), Miasta wojewódzkie jako centra regionalne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 842, s. 37-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/170655549
49
Musiał-Malago' M., (2010), Poziom rozwoju miast na prawach powiatu w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 821, s. 33-45; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647027
50
Musiał-Malago' M., (2009), Sytuacja społeczno-gospodarcza Krakowa na tle miast wojewódzkich. [W:] Reichel M. (red.), Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, s. 109-123.
51
Harańczyk A., Musiał-Malago' M., (2009), Krakowski obszar Metropolitalny - kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska, s. 52-112.
52
Malagó M., Buset M., Musiał M., (2008), La Gestione Sostenibile e la Registrazione EMAS di un Distretto Produttivo. [W:] Burgin E., e Camillo Franco (red.), Qualita e Territorio: La Certificazione Ambientale Negli Enti Locali, Milano : Edizioni Ambiente, s. 114-122.
53
Musiał-Malago' M., (2008), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jako instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej. [W:] Reichel M. (red.), Polska w Unii Europejskiej, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, s. 15-29.
54
Musiał-Malago' M., (2007), Infrastruktura transportowa w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 746, s. 39-49; https://bazekon.uek.krakow.pl/150328729
55
Musiał-Malago' M., (2007), Przemiany demograficzne w przestrzeni lokalnej małych miast województwa małopolskiego. [W:] Górka K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 211-224.
56
Musiał-Malago' M., (2006), Przekształcenia struktury demograficznej w metropoliach Polski, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1143, s. 281-287.
57
Grzebyk M., Musiał-Malago' M., (2006), Sytuacja finansowa gmin województwa podkarpackiego w latach 1999-2002, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 693, s. 143-155; https://bazekon.uek.krakow.pl/110356466
58
Musiał-Malago' M., (2006), Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w przekroju regionalnym NUTS II, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 693, s. 43-55; https://bazekon.uek.krakow.pl/110211690
59
Musiał-Malago' M., (2005), Transport and Infrastructure in Poland : the Current State and Projects for the Future, "European Transport" [on-line], Year X, no. 30, s. 54-60; http://www.istiee.org/te/papers/N30/tutto30.pdf
60
Musiał-Malago' M., (2005), Miasta Polski w przestrzeni europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 681, s. 61-74; https://bazekon.uek.krakow.pl/95401463
61
Musiał M., (2004), Analiza konkurencyjności wybranych miast w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 645, s. 37-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/50415349
62
Musiał M., (2004), Procesy urbanizacyjne w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. [W:] Fudaliński J. (red.), Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty), Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 97-105.
63
Musiał M., (2003), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce Polski. [W:] Fudaliński J. (red.), Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 53-64.
64
Musiał M., (2003), Konkurencyjność dużych miast w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 617, s. 109-118; https://bazekon.uek.krakow.pl/5088
65
Musiał M., (2002), Uwarunkowania konkurencyjności miast w Polsce, Prom. Harańczyk A., Kraków : , 203 k.
66
Musiał M., (2002), Czynniki konkurencyjności miast i regionów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 588, s. 63-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/13592
67
Musiał M., (2000), Rynek pracy w województwie krakowskim w latach 1993-1998, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 545, s. 99-108.
68
Musiał M., (1999), Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej w latach 1992-1996, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 527, s. 41-51.
69
Harańczyk A., Musiał M., (2005), NUTS - III w Polsce: ocena warunków i poziomu rozwoju, Harańczyk A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 66 k.
70
Harańczyk A., Musiał M., (2004), Rola NUTS - II w rozwoju regionalnym Polski, Harańczyk A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 103 k.
71
Harańczyk A., Musiał M., (2003), Rola inwestycji zagranicznych w rozwoju regionalnym Polski, Harańczyk A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 54 s.
72
Harańczyk A., Musiał M., (2002), Uwarunkowania rozwoju metropolii w Polsce, Harańczyk A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 80 k.
73
Harańczyk A., Musiał M., (2000), Miasto w okresie przemian: społeczeństwo - przestrzeń - gospodarka, Harańczyk A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 96, [1] k.
74
Harańczyk A., Musiał M., (1999), Konkurencyjność miast polskich w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Harańczyk A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 103 k.
75
Harańczyk A., Musiał M., (1998), Rozwój lokalny Małopolski: ocena poziomu i zakresu zróżnicowań, Harańczyk A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 79 k.
76
Harańczyk A., Musiał M., (1996), Przekształcenia systemu osadniczego Polski w warunkach transformacji systemowej, Harańczyk A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 44 k.
1
@article{artUEK:2168338999,
author = "Monika Musiał-Malago' and Joanna Marcisz",
title = "Lokalne grupy działania i ich działalność na obszarach wiejskich na przykładzie województwa małopolskiego",
journal = "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko",
number = "1(3)",
pages = "158-171",
year = "2019",
url = {http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2019/16_M_Musial-Malago_J_Marcisz.pdf},
}
2
@article{artUEK:2168329331,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Kurczenie się miast Polski - analiza i pomiar zjawiska",
journal = "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna",
number = "42",
pages = "91-102",
year = "2018",
url = {https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/download/16535/16375},
}
3
@misc{varUEK:2168328061,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Wspomnienie o Profesor dr hab. Annie Harańczyk",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "9-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
4
@article{artUEK:2168327501,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Wybrane aspekty kurczenia się miast w Polsce",
journal = "Studia Miejskie",
number = "t. 29",
pages = "61-75",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.25167/sm2018.029.04},
url = {http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2018/09/S_Miejskie_29_2018-Musial.pdf},
}
5
@book{monUEK:2168328037,
title = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
editor = Kudłacz Tadeusz,
editor = Musiał-Malago' Monika,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://r.uek.krakow.pl/handle/123456789/2933},
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
6
@misc{varUEK:2168342947,
author = "Monika Musiał-Malagó",
title = "Wspomnienie o Profesor dr hab. Annie Harańczyk",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "72-73",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small},
}
7
@inbook{fmUEK:2168328073,
author = "Patrycja Brańka and Monika Musiał-Malago'",
title = "Współpraca międzysamorządowa a funkcjonalność obszarów miejskich na przykładzie zintegrowanych inwestycji terytorialnych Krakowa",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "58-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
8
@article{artUEK:2168333883,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Problematyka identyfikacji i pomiaru procesu kurczenia się miast",
journal = "Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "z. 272",
pages = "174-187",
year = "2018",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128628/edition/112215/content},
}
9
@misc{wstUEK:2168328059,
author = "Tadeusz Kudłacz and Monika Musiał-Malago'",
title = "Wstęp",
booktitle = "Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
pages = "7-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-7252-764-6",
}
10
@article{artUEK:2168323603,
author = "Monika Musiał-Malago",
title = "Shrinking Cities in Poland : Demographic Perspective",
journal = ""Ovidius" University Annals. Economic Sciences Series",
number = "Vol. 17, Iss. 2",
pages = "38-44",
year = "2017",
url = {http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/ENG/2017-2/Section%20I/8.pdf},
}
11
@article{artUEK:2168316413,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Ocena potencjału przedsiębiorczości i atrakcyjności gospodarczej obszar funkcjonalnego Krakowa",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 174",
pages = "265-275",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24425/118538},
url = {http://journals.pan.pl/Content/103122/PDF/25_Musial.pdf?handler=pdf},
}
12
@article{artUEK:2168315011,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie procesu kurczenia się miast w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "467",
pages = "70-81",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.467.06},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=36865&from=publication},
}
13
@article{artUEK:2168323989,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Społeczno-ekonomiczne przemiany jednostek terytorialnych obszarów funkcjonalnych : studium przypadku krakowskiego obszaru funkcjonalnego",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus",
number = "16(4)",
pages = "167-186",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.4.167},
url = {http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/tom16/zeszyt4/16_4_167.pdf},
}
14
@article{artUEK:2168313363,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "The Process of Urban Shrinking in Poland",
journal = "Studia Miejskie",
number = "t. 24",
pages = "91-106",
year = "2016",
url = {http://www.studiamiejskie.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2017/03/S_Miejskie_24_2016-Musial.pdf},
}
15
@article{artUEK:2168309659,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Changes in Population Potential on Urban Areas in Poland",
journal = "Ekonomické spektrum",
number = "Vol. 11, 1",
pages = "20-26",
year = "2016",
url = {http://www.spektrum.caesar.sk/?download=casopis%201-2016.pdf},
}
16
@article{artUEK:2168309623,
author = "Monika Musiał-Malago",
title = "Przeobrażenia w strefach podmiejskich dużych miast na tle procesów suburbanizacji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "443",
pages = "164-176",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.443.15},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/35102/Musial-Malago_Przeobrazenia_w_Strefach_Podmiejskich_Duzych_Miast_2016.pdf},
}
17
@misc{varUEK:2168343706,
author = "Monika Musiał-Malago",
title = "Seminarium Gospodarka Przestrzenna - potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "[2] 8(69)",
pages = "23",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016},
}
18
@inbook{fmUEK:2168300127,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Przemiany gospodarcze w miastach Polski",
booktitle = "Uwarunkowania i konsekwencje procesu kurczenia się miast w Polsce",
pages = "117-149",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-823-3",
}
19
@article{artUEK:2168297135,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Analiza i ocena przemian demograficznych i przestrzennych w gminach podmiejskich Krakowa",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "161",
pages = "415-426",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112262/edition/97529/content},
}
20
@inbook{fmUEK:2168296531,
author = "Patrycja Brańka and Dorota Jopek and Monika Musiał-Malago",
title = "Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy",
pages = "81-101",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-763-2",
}
21
@article{artUEK:2168301377,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Dostępność transportowa a atrakcyjność inwestycyjna województw Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "t. 62, 5",
pages = "41-55",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_62_poz_druk.pdf},
}
22
@misc{rscUEK:2168307421,
author = "Sylwia Musiał and Monika Musiał-Malago'",
title = "Tendencje do zmian w ruchu budowlanym w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Analiz - Monitor Rynku Nieruchomości",
year = "2014",
url = {www.mrn.pl/analizy/pobierz-analize,136,136-S-Musial-M-Musial-Malago-ruch-budowlany-KRA-pdf.html},
}
23
@article{artUEK:2168294553,
author = "Monika Musiał-Malago' and Mariola Grzebyk",
title = "Management of Communities in Poland and their Financial Independence",
journal = "Ekonomìčnij Časopis-XXI",
number = "Iss. 07-08(1)",
pages = "103-107",
year = "2014",
url = {http://soskin.info/userfiles/file/2014/7-8_2014/7-8_1/Grzebyk%20Musia_-Malago.pdf},
}
24
@article{artUEK:2168294547,
author = "Piotr Rosik and Marcin Stępniak and Monika Musiał-Malago'",
title = "Rail and Railway Potential Accessibility of Poland in the European Dimension",
journal = "European Transport",
number = "Iss. 56, paper no. 12",
pages = "1-15",
year = "2014",
url = {http://www.istiee.org/te/papers/N56/P12_56_12_2014.pdf},
}
25
@inbook{fmUEK:2168295811,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Suburbanizacja przestrzenna i ekonomiczna obszarów podmiejskich Krakowa",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju",
pages = "131-145",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-7814-329-1",
}
26
@article{artUEK:2168287871,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Zróżnicowanie dostępności transportowej województw Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (928)",
pages = "35-50",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0928.0403},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/557},
}
27
@article{artUEK:2168295701,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał-Malago' and Dorota Jopek",
title = "Finansowe skutki gospodarowania przestrzenią Krakowa",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 157",
pages = "105-122",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112155/edition/97422/content},
}
28
@article{artUEK:2168290211,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Sytuacja planistyczna w województwie małopolskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (930)",
pages = "149-162",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0930.0610},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/575},
}
29
@article{artUEK:2168290955,
author = "Monika Musiał-Malago",
title = "Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach na przykładzie miasta Krakowa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "341",
pages = "199-212",
adress = "",
year = "2014",
}
30
@book{swUEK:2168327005,
author = "Piotr Rosik and Marcin Stępniak and Monika Musiał-Malago'",
title = "Road and Railway Potential Accessibility of Poland in the European Dimension",
adress = "Parma",
publisher = "SIET",
year = "2014",
url = {http://www.sietitalia.org/wpsiet/WP%20SIIET%20%20-%20Rosik%20et%20al.pdf},
issn = "1973-3208",
}
31
@article{artUEK:2168284151,
author = "Monika Musiał-Malago' and Artur Hołuj",
title = "Znaczenie dokumentów planistycznych w zagospodarowaniu przestrzeni Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (925)",
pages = "105-126",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0925.0107},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/529},
}
32
@article{artUEK:2168295127,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (936)",
pages = "63-77",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0936.1205},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/674},
}
33
@unpublished{fnpUEK:2168301791,
author = "Patrycja Brańka and Dorota Jopek and Monika Musiał-Malago'",
title = "Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. małopolskim",
booktitle = "Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego",
pages = "137-158",
year = "2014",
}
34
@article{artUEK:2168307731,
author = "Patrycja Brańka and Monika Musiał-Malago' and Piotr Serafin",
title = "Differentiated Level of Development of Internal Structures in Metropolitan Areas in Poland",
journal = "Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe",
number = "Vol. 5, no. 1",
pages = "107-113",
year = "2014",
}
35
@book{mkrUEK:2168304907,
title = "Współczesne wyzwania rozwoju polskich regionów",
editor = Musiał-Malago' Monika,
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2014",
isbn = "978-83-63196-54-7",
}
36
@article{artUEK:2168279273,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Stan i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "914",
pages = "97-111",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/755/579},
}
37
@unpublished{fnpUEK:2168290323,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Suburbanizacja strefy podmiejskiej Krakowa",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2",
pages = "274-287",
year = "2013",
}
38
@article{artUEK:2168286045,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "The Change in the Structure of Land Use in Cities : Krakow - a Case Study",
journal = "Biblioteka Regionalisty",
number = "13",
pages = "135-144",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/br.2013.1.10},
url = {http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b3cb7340-c70a-42ec-851d-6df867e25dca/c/RJ_2013_iss13_135to144.pdf},
}
39
@article{artUEK:2168252452,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Przekształcenia w strukturze społeczno-gospodarczej gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "889",
pages = "63-78",
year = "2012",
}
40
@unpublished{fnpUEK:2168266360,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał-Malago' and Dorota Jopek",
title = "Finansowe i przestrzenno-krajobrazowe skutki użytkowania terenu w miastach",
booktitle = "Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu",
pages = "23-68",
year = "2012",
}
41
@article{artUEK:2168274187,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Tendencje do zmian potencjału demograficznego w miastach Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "42",
pages = "195-210",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poznan_42_druk.pdf#page=195&view=Fit},
}
42
@article{artUEK:2168236602,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "879",
pages = "55-74",
year = "2012",
}
43
@misc{rscUEK:2168307433,
author = "Sylwia Musiał and Monika Musiał-Malago'",
title = "Ruch budowlany w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Analiz - Monitor Rynku Nieruchomości",
year = "2012",
url = {www.mrn.pl/analizy/pobierz-analize,111,111-S-Musial-M-Musial-ruch-budowlany-w-Krakowie-pdf.html},
}
44
@article{artUEK:2168259514,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Polaryzacja strukturalna Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "241",
pages = "120-132",
adress = "",
year = "2011",
}
45
@article{artUEK:2168226209,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Przemiany potencjału demograficznego miast",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 1",
pages = "295-309",
year = "2011",
}
46
@unpublished{fnpUEK:2168257986,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Dotychczasowe i przewidywane przemiany potencjału demograficznego miast",
booktitle = "Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania",
pages = "39-51",
year = "2011",
}
47
@inbook{fmUEK:2165642155,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Zmiany potencjału społecznego i gospodarczego miast na prawach powiatu w latach 2000 i 2007",
booktitle = "Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli",
pages = "317-334",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-488-1",
}
48
@article{artUEK:53223,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Miasta wojewódzkie jako centra regionalne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "842",
pages = "37-51",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170655549},
}
49
@article{artUEK:53126,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Poziom rozwoju miast na prawach powiatu w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "821",
pages = "33-45",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169647027},
}
50
@inbook{fmUEK:2165632542,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Sytuacja społeczno-gospodarcza Krakowa na tle miast wojewódzkich",
booktitle = "Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku",
pages = "109-123",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec",
year = "2009",
isbn = "978-83-60822-82-1",
}
51
@unpublished{fnpUEK:2168228820,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał-Malago'",
title = "Krakowski obszar Metropolitalny - kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska",
pages = "52-112",
year = "2009",
}
52
@inbook{fmUEK:2166263886,
author = "Michele Malagó and Melania Buset and Monika Musiał",
title = "La Gestione Sostenibile e la Registrazione EMAS di un Distretto Produttivo",
booktitle = "Qualita e Territorio",
pages = "114-122",
adress = "Milano",
publisher = "Edizioni Ambiente",
year = "2008",
isbn = "978-88-89014-94-3",
}
53
@inbook{fmUEK:2165637233,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jako instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej",
booktitle = "Polska w Unii Europejskiej",
pages = "15-29",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec",
year = "2008",
isbn = "978-83-60822-50-0",
}
54
@article{artUEK:51038,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Infrastruktura transportowa w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "746",
pages = "39-49",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150328729},
}
55
@inbook{fmUEK:2165788379,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Przemiany demograficzne w przestrzeni lokalnej małych miast województwa małopolskiego",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka",
pages = "211-224",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-359-4",
}
56
@article{artUEK:51725,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Przekształcenia struktury demograficznej w metropoliach Polski",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1143",
pages = "281-287",
adress = "",
year = "2006",
}
57
@article{artUEK:52660,
author = "Mariola Grzebyk and Monika Musiał-Malago'",
title = "Sytuacja finansowa gmin województwa podkarpackiego w latach 1999-2002",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "693",
pages = "143-155",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/110356466},
}
58
@article{artUEK:52661,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w przekroju regionalnym NUTS II",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "693",
pages = "43-55",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/110211690},
}
59
@article{artUEK:2166211114,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Transport and Infrastructure in Poland : the Current State and Projects for the Future",
journal = "European Transport",
number = "Year X, no. 30",
pages = "54-60",
year = "2005",
url = {http://www.istiee.org/te/papers/N30/tutto30.pdf},
}
60
@article{artUEK:52710,
author = "Monika Musiał-Malago'",
title = "Miasta Polski w przestrzeni europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "681",
pages = "61-74",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/95401463},
}
61
@article{artUEK:2168219664,
author = "Monika Musiał",
title = "Analiza konkurencyjności wybranych miast w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "645",
pages = "37-51",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50415349},
}
62
@inbook{fmUEK:2166339279,
author = "Monika Musiał",
title = "Procesy urbanizacyjne w Polsce na przełomie XX i XXI wieku",
booktitle = "Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)",
pages = "97-105",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2004",
isbn = "83-88887-48-3",
}
63
@inbook{fmUEK:2168225744,
author = "Monika Musiał",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce Polski",
booktitle = "Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami",
pages = "53-64",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2003",
isbn = "83-88887-30-0",
}
64
@article{artUEK:2168221052,
author = "Monika Musiał",
title = "Konkurencyjność dużych miast w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "617",
pages = "109-118",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/5088},
}
65
@unpublished{drUEK:2168245960,
author = "Monika Musiał",
title = "Uwarunkowania konkurencyjności miast w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
66
@article{artUEK:2168227042,
author = "Monika Musiał",
title = "Czynniki konkurencyjności miast i regionów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "588",
pages = "63-71",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13592},
}
67
@article{artUEK:2168245588,
author = "Monika Musiał",
title = "Rynek pracy w województwie krakowskim w latach 1993-1998",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "545",
pages = "99-108",
year = "2000",
}
68
@article{artUEK:2168245744,
author = "Monika Musiał",
title = "Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej w latach 1992-1996",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "527",
pages = "41-51",
year = "1999",
}
69
@unpublished{UEK:2168266206,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał",
title = "NUTS - III w Polsce : ocena warunków i poziomu rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2005",
}
70
@unpublished{UEK:2168266202,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał",
title = "Rola NUTS - II w rozwoju regionalnym Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2004",
}
71
@unpublished{UEK:2163761032,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał",
title = "Rola inwestycji zagranicznych w rozwoju regionalnym Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
72
@unpublished{UEK:2168266196,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał",
title = "Uwarunkowania rozwoju metropolii w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
}
73
@unpublished{UEK:2168266642,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał",
title = "Miasto w okresie przemian : społeczeństwo - przestrzeń - gospodarka",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
}
74
@unpublished{UEK:2168266646,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał",
title = "Konkurencyjność miast polskich w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1999",
}
75
@unpublished{UEK:2168266552,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał",
title = "Rozwój lokalny Małopolski : ocena poziomu i zakresu zróżnicowań",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1998",
}
76
@unpublished{UEK:2168266550,
author = "Anna Harańczyk and Monika Musiał",
title = "Przekształcenia systemu osadniczego Polski w warunkach transformacji systemowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1996",
}