Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Internet jako platforma współtworzenia wartości w turystyce w relacji C2C
Source:
Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej = Marketing Research in Digital Economy / red. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, s. 259-271 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-838-5
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352168
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Prediction of Consumers' Satisfaction in the Area of SPA Services with the Application of the Method of Multiple Regression = Predykcja satysfakcji klientów w obszarze usług uzdrowiskowych z wykorzystaniem metody regresji wielorakiej
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 10 (2019) , s. 187-206. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168343371
article
3

Author:
Title:
Value Co-Creation in the Spa Tourism Market
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 2, cz. 1 (2019) , s. 73-87. - Tytuł numeru: Marketing turystyczny - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168334183
article
4

Author:
Title:
Ekwiwalencja badań marketingowych w turystyce międzynarodowej = Equivalence of Marketing Research in International Tourism
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 473 (2017) , s. 357-369. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168317013
article
5

Author:
Title:
Organizacja funkcjonowania uzdrowiska w podziemnym wyrobisku górniczym na przykładzie Uzdrowiska Kopalnia Soli "Wieliczka" = The Organization of the Functioning of the Health Resort in the Underground Mining Excavation on Example "Wieliczka" Salt Mine Health Resort
Source:
Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym / red. Adam R. Szromek - Kraków: Proksenia, 2016, s. 109-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 25)
ISBN:
978-83-60789-63-6
Nr:
2168327837
chapter in monograph
6

Author:
Title:
Analiza ruchu turystycznego realizowanego w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka w ramach turystyki zdrowotnej = Analysis of Tourist Traffic Implemented in Health Resort "Wieliczka" Saltmine under Health Tourism
Source:
Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 3(35) (2016) , s. 223-236. - Tytuł numeru: Ruch turystyczny w regionach - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168305831
article
7

Author:
Title:
Analiza przestrzennej struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk = Analysis of Spatial Structure Segmentation of Polish Health Resorts [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2015) , s. 23-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Praca jest częścią projektu sfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na podstawie decyzji nr 02/WZ-KAR/02/2015/S/5002
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168301287
article
8

Author:
Title:
Przestrzenne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego = Spatial Differentiation of Consumers' Behaviours in the Market for Health Services on the Example of Health Resort Treatment
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (2015) , s. 152-163. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168301273
article
9

Author:
Title:
Znaczenie usług rekreacyjno-sportowych w ofercie gmin uzdrowiskowych na przykładzie województwa małopolskiego
Source:
Sport heterogeniczny : kultura, nauka / red. Piotr Godlewski, Jan Kuriata, Aleksandra Sajek - Koszalin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2015, s. 389-399. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-933240-7-1
Nr:
2168301291
chapter in monograph
10

Author:
Title:
Characteristics of Variables Shown by Empirical Research on the Values and Preferences of Polish Households
Source:
Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / red. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 67-90
ISBN:
978-83-62511-63-1
Nr:
2168289725
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Predykcja satysfakcji klientów na rynku usług uzdrowiskowych na podstawie analizy zadowolenia z zaangażowania poszczególnych grup personelu w wykonywanie swoich obowiązków
Source:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA, s. 82-99
Signature:
NP-1485/Magazyn
Nr:
2168302289
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Author:
Title:
Innowacyjność jako czynnik funkcjonowania i rozwoju polskich uzdrowisk = Innovativeness as a Factor of Polish Resorts Functioning and Development
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (2014) , s. 251-265. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168295609
article
13

Author:
Title:
Funkcjonowanie uzdrowisk na ziemiach polskich w ujęciu historycznym - zarys problemu = The Functioning of the Health Resorts on the Polish Territories in a Historical Perspective - an Outline of the Problem
Source:
Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym / red. Adam R. Szromek - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2014, s. 15-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 20)
ISBN:
978-83-60789-51-3
Nr:
2168287151
chapter in monograph
14

Author:
Title:
Specyfika i znaczenie badań marketingowych na międzynarodowym rynku turystycznym = Specificity and the Meaning of Marketing Research on the International Tourism Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - 1 (25) (2014) , s. 61-78. - Tytuł numeru: Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 805)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168279967
article
15

Author:
Title:
Szanse i bariery funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży w Polsce = Opportunities and Barriers in the Health Resort Medical Treatment of Children and Adolescents in Poland
Source:
Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym / red. Janusz Szymborski, Witold Zatoński - Warszawa: Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa, 2013, s. 167-200. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zdrowie Publiczne. Monografie ; t. 2/2013)
ISBN:
978-83-89077-20-2
Access mode:
Nr:
2168292885
chapter in monograph
16

Title:
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 37-57
ISBN:
978-83-7252-647-2
Nr:
2168298913
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Title:
Wycieczka do "perły polskich uzdrowisk"
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (53), s. 74-75
Access mode:
Nr:
2168281793
varia
18

Author:
Title:
Organizacyjno-prawne aspekty lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży = Organisational and Legal Aspects of the Health Resort Medical Treatment of Children and Adolescents
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 3(23) (2013) , s. 43-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 784)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168275557
article
19

Author:
Title:
Rola marketingu terytorialnego we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju w polskich uzdrowiskach = Role of Territorial Marketing in Implementing the Concept of Sustainable Development in Polish Health Resorts
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 303 (2013) , s. 179-187. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278563
article
20

Author:
Title:
Analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w ujęciu czasowym = Analysis of the Segmentation Structure of Polish Resorts on the Temporal Basis = Analiz segmentacionnoj struktury polʹskih kurortovvo vremennom vyraženii
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 3 (2013) , s. 226-237. - Tytuł numeru: Czas jako determinanta zachowań konsumenckich - aspekty marketingowe - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168327851
article
21

Title:
Charakterystyka próby i narzędzi pomiaru
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 58-77
ISBN:
978-83-7252-647-2
Nr:
2168298915
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Współczesne tendencje i uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju turystyki uzdrowiskowej dzieci i młodzieży w Polsce = Contemporary Tendencies and Determinants of Functioning and Development of Spa Tourism of Children and Youth in Poland = Sovremennye tendencii i obuslovlennosti funkcionirovaniâi razvitiâ kurortnogo turizma detej i molodeži v Polʹše
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (wrzesień-październik) (2013) , s. 126-135. - Tytuł numeru: Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168332677
article
23

Author:
Title:
Terytorialne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego
Source:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym / kierownik programu: Jadwiga STOBIECKA, s. 93-114
Signature:
NP-1446/Magazyn
Nr:
2168287415
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Author:
Title:
Determinanty zachowań konsumentów na rynku turystyki uzdrowiskowej = Determinants of Consumer Behaviour in the Spa Tourism Market
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (maj-czerwiec), t. 1 (2012) , s. 419-426. - Tytuł numeru: Zachowania konsumenckie - badania, uwarunkowania, różnice. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168237542
article
25

Author:
Title:
Zrównoważony rozwój turystyki jako determinanta funkcjonowania polskich uzdrowisk - wybrane zagadnienia = The Sustained Development of Tourismas a Determinant in the Functioning of Polish Spas - Selected Aspects
Source:
Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza / red. Adam R. Szromek - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2012, s. 73-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 13)
ISBN:
978-83-60789-41-4
Nr:
2168274221
chapter in monograph
26

Author:
Title:
Klastry jako szansa rozwoju przedsiębiorstw i miejscowości uzdrowiskowych = Clusters as a Opportunity of Development Enterprises and Health Resorts
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 98 (2012) , s. 519-534. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 725)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168274201
article
27

Title:
Założenia metodologiczne badań wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i charakterystyka respondentów
Source:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 47-64
ISBN:
978-83-7252-607-6
Nr:
2168250938
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Title:
Dynamiczna analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w latach 2006-2010
Source:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym / kierownik tematu: Jadwiga STOBIECKA, s. 86-123
Signature:
NP-1385/Magazyn
Nr:
2168266612
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii
Source:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 11-30
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306493
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
Wartość użytkowa wód mineralnych w kontekście korzyści dla konsumentów = The Utilitarian Value of Mineral Water - Benefits for Consumers
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 864 (2011) , s. 83-95. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222668
article
31

Author:
Title:
Organizacyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce = Organizational and Legal Conditions for Functioning and Development of SPA Services in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 22 (2011) , s. 115-125. - Tytuł numeru: Konsument na rynku usług
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 694)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168245016
article
32

Title:
Podejścia badawcze w pomiarze wartości dla klienta
Source:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 55-83
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306515
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Zadowolenie a lojalność konsumenta w obszarze usług uzdrowiskowych - zastosowanie regresji logistycznej
Source:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN, s. 155-171
Signature:
NP-1339/Magazyn
Nr:
2168260356
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Author:
Title:
Sport i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności gmin uzdrowiskowych na przykładzie Krynicy-Zdroju = Sports and Recreation as the Factors in Lifting of Attractiveness of Health Resort Districts on the Example of Krynica-Zdrój Parish
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 79 (2011) , s. 303-318. - Tytuł numeru: Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 690)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168275821
article
35

Author:
Jolanta Mirek , Jarosław A. Handzel
Title:
Ocena satysfakcji kuracjuszy z usług świadczonych przez "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" S.A. = Evaluation of Patients' Satisfaction from Services Provided by Krynica-Żegiestów SA - the Results of Own Researches
Source:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 55 (2011) , s. 63-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228286
article
36

Author:
Title:
Wyobrażenia i opinie konsumentów na temat tzw. wód smakowych w świetle badań jakościowych
Source:
Źródło. - nr 3(36) (2010) , s. 10-13 - Bibliogr.
Nr:
2168327671
unreviewed article
37

Author:
Title:
Naturalne uwarunkowania lokalizacji i specyfiki polskich uzdrowisk = The Natural Conditions of the Location and the Unique Characteristics of Polish Health Resorts
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (sierpień) (2010) , s. 106-115. - Tytuł numeru: Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów. Cz. 2
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166093225
article
38

Author:
Conference:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna: Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultury, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznej, Zabrze, Polska, od 2010-09-09 do 2010-09-10
Title:
Wykorzystanie podziemnych wyrobisk górniczych dla celów turystyki uzdrowiskowej na przykładzie Kopalni Soli w Bochni
Source:
Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultur, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznej / red. Tadeusz Burzyński, Anna Staszewska - Katowice-Zabrze: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2010, s. 81-92 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-40-2
Nr:
2168327833
chapter in conference materials
39

Title:
Analiza struktury wartości klientów
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN, s. 54-67
Signature:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168306773
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Title:
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN, s. 120-134
Signature:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168282275
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Author:
Title:
Hobby z wodą w tle
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (36), s. 40-41
Access mode:
Nr:
2168346544
varia
42

Author:
Title:
Atrakcyjność turystyczna jako czynnik konkurencyjności polskich uzdrowisk = Tourist Attractiveness - a Source of Competitive Advantage for Polish Health Resort
Source:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. Józef SALA - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 455-472. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
Nr:
2165695249
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN, s. 30-53
Signature:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168306763
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Author:
Title:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce = The Social and Economic Environment of Poland's Health Resort Medical Treatment
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. - z. 17, nr 1 (272) (2010) , s. 257-266. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168291453
article
45

Author:
Title:
Wody lecznicze w Polsce i ich wykorzystanie w lecznictwie uzdrowiskowym = Health Waters in Poland and Their Application in Health Resort Treatment
Source:
Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej / red. Adam R. Szromek - Kraków: Wydawnictwo "PROKSENIA", 2010, s. 189-202. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 5)
ISBN:
978-83-60789-27-8
Nr:
2168224962
chapter in monograph
46

Title:
Analiza struktury wartości konsumentów
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN, s. 28-41
Signature:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168306759
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Author:
Title:
Turystyka jako czynnik rozwoju polskich uzdrowisk = Tourism - a Factor Stimulating the Development of Polish Health Resorts
Source:
Turystyka we współczesnej gospodarce / red. Włodzimierz Deluga - Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009, s. 181-196. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Monografie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie ; nr 160)
Nr:
2168327829
chapter in monograph
48

Author:
Title:
Czynniki wpływające na funkcjonowanie i rozwój polskich uzdrowisk
Source:
Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy / red. Mirosław Boruszczak - Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, s. 407-424 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89081-23-0 ; 978-83-7531-073-3
Nr:
2165976979
chapter in monograph
49

Title:
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN, s. 122-136
Signature:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168247870
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Author:
Title:
Reklamy kontrowersyjne (w świetle badań jakościowych) = The Controversial Advertisements (in the Light of Quality Research)
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (czerwiec) (2009) , s. 204-211. - Tytuł numeru: Konsument a rynek : efekty działań marketingowych
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166218582
article
51

Author:
Title:
Klasyfikacja wód mineralnych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych = Classification of Mineral Water Brands by Consumers - Own Research Results
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 800 (2009) , s. 127-140. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50425
article
52

Author:
Title:
Zmiany w kanałach dystrybucji w Polsce (na przykładzie wód mineralnych) = Changes in Distribution Channels in Poland (on the Example of the Market for Mineral Water)
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (maj) (2009) , s. 159-169. - Tytuł numeru: Szanse i wyzwania dla sektora usług i handlu w Polsce
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165900857
article
53

Title:
Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN, s. 87-95
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817766
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Author:
Title:
Wyobrażenia konsumentów na temat klasyfikacji wód w opakowaniach jednostkowych - wyniki badań jakościowych
Source:
Źródło. - nr 4(29) (2008) , s. 7-13 - Bibliogr.
Nr:
2168327853
unreviewed article
55

Title:
Wartość w różnych dyscyplinach naukowych
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN, s. 7-40
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817272
chapter in unpublished scientific work
See main document
56

Title:
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN, s. 41-78
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817569
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Author:
Title:
Pochodzenie i występowanie wód mineralnych w Polsce = The Source and Occurrence of Mineral Waters in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 756 (2007) , s. 123-131. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50838
article
58

Author:
Title:
Preferencje konsumentów wód mineralnych w świetle badań własnych = Customer Preferences in Regard to Mineral Water in Light of the Author's Own Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 739 (2007) , s. 171-181. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51090
article
59

Author:
Title:
Segmentacja jako podstawa identyfikacji konkurencyjności wód mineralnych = Identifying Mineral Water Competitiveness Using Segmentation
Source:
Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan Mynarski - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 289-299. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-386-0
Nr:
2165624018
chapter in monograph
See main document
60

Author:
Title:
Błędy w badaniach sondażowych a ich skuteczność
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 235-243. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
Nr:
2166048665
chapter in monograph
See main document
61

Author:
Title:
Wody w opakowaniach jednostkowych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych
Source:
Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA, s. 190-205
Research program:
57/KARiBM/1/2006/S
Signature:
NP-1125/Magazyn
Nr:
2168326603
chapter in unpublished scientific work
See main document
62

Author:
Title:
Charakterystyka sektora wód mineralnych w świetle badań = The Mineral Water Sector in the Light of Contemporary Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 680 (2005) , s. 43-58. - Summ.
Access mode:
Nr:
52613
article
63

Author:
Title:
Funkcjonowanie polskich producentów wód mineralnych na jednolitym rynku europejskim
Source:
Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku / red. Jan Karwowski - Szczecin: Wydawnictwo printshop Artur Piskała, 2005, s. 295-300. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-921903-5-1
Nr:
2166382326
chapter in monograph
64

Author:
Title:
Analiza segmentacyjna rynku wód mineralnych w świetle badań ankietowych
Source:
Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / kierownik programu: Stefan MYNARSKI, s. 170-197 - Bibliogr.
Signature:
NP-1056/Magazyn
Nr:
2168261406
chapter in unpublished scientific work
See main document
65

Author:
Title:
Systemy klasyfikacji wód mineralnych w Polsce = Mineral Water Classification Systems in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 659 (2005) , s. 103-115. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53008
article
66

Author:
Title:
Identyfikacja struktury przedmiotowej i podmiotowej rynku wód mineralnych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
264 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 18 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/242
Nr:
2168234538
doctoral dissertation
67

Author:
Title:
Strategie dystrybucji na rynku wód w opakowaniach jednostkowych
Source:
Źródło. - nr 2(11) (2004) , s. 25-26 - Bibliogr.
Nr:
2168327855
unreviewed article
68

Author:
Title:
Konsumenci wód mineralnych w świetle badań
Source:
Źródło. - nr 3(12) (2004) , s. 14-18
Nr:
2168327871
unreviewed article
69

Author:
Title:
Analiza zachowań konsumentów na rynku wód mineralnych
Source:
Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI, s. 110-127
Signature:
NP-934/Magazyn
Nr:
2168261840
chapter in unpublished scientific work
See main document
70

Author:
Title:
Sytuacja na rynku wód w opakowaniach jednostkowych w Polsce w opinii producentów - wyniki badań ankietowych
Source:
Źródło. - nr 3(9) (2003) , s. 20-23
Nr:
2168327857
unreviewed article
71

Author:
Title:
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju rynku wód w opakowaniach jednostkowych
Source:
Źródło. - nr 1(7) (2003) , s. 6-12
Nr:
2168327869
unreviewed article
72

Author:
Title:
Struktura podmiotowa sektora wód mineralnych w Polsce
Source:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI, s. 176-197
Signature:
NP-921/Magazyn
Nr:
2168270400
chapter in unpublished scientific work
See main document
73

Author:
Title:
Tendencje w spożyciu wód mineralnych w Polsce = Trends in the Consumption of Bottled Water in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 640 (2003) , s. 123-135. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224018
article
74

Author:
Title:
Struktura podmiotowa polskiego rynku wód w opakowaniach jednostkowych w świetle badań
Source:
Źródło. - nr 2(8) (2003) , s. 19-20, 22, 24-27
Nr:
2168327859
unreviewed article
75

Author:
Title:
Znaczenie wód mineralnych w żywieniu człowieka
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (październik) (2002) , s. 145-151
Nr:
2168337953
article
76

Author:
Title:
Skalowanie cech użytkowych wód mineralnych z wykorzystaniem metody MDS = Scaling the Functional Attributes of Mineral Water Using the MDS Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 586 (2002) , s. 73-86. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168226958
article
77

Author:
Title:
Klasyfikacja asortymentowa jako przesłanka segmentacji rynku wód mineralnych
Source:
Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI, s. 112-135 - Bibliogr.
Signature:
NP-838/Magazyn
Nr:
2168280391
chapter in unpublished scientific work
See main document
78

Author:
Conference:
Marketing w rozwoju regionu. Konferencja, Mrzeżyn, Polska, od 2002-05-26 do 2006-05-28
Title:
Promocja gminy uzdrowiskowej na przykładzie Krynicy
Source:
Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia) / red. Jan Karwowski - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002, s. 447-454. - Summ.
ISBN:
83-7241-235-9
Nr:
2168332663
chapter in conference materials
79

Author:
Title:
Analiza preferencji konsumentów na rynku butelkowanych wód mineralnych = An Analysis of Consumer Preferences on the Bottled Mineral Water Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 605 (2002) , s. 121-134. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224670
article
80

Author:
Title:
Rynek wód mineralnych w Polsce w ujęciu czasowym
Source:
Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI, s. 151-170 - Bibliogr.
Signature:
NP-779/Magazyn
Nr:
2168281273
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Author:
Title:
Preferencje na rynku butelkowanych wód mineralnych
Source:
Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI, s. 198-216
Signature:
NP-724/Magazyn
Nr:
2168283313
chapter in unpublished scientific work
See main document
82

Author:
Title:
Kryteria segmentacji rynku = Market Segmentation Criteria
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 543 (2000) , s. 105-115. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168248484
article
83

Author:
Title:
Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych = Criteria of the Mineral Water Market Segmentation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 540 (2000) , s. 101-111. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257068
article
84

Author:
Title:
Skalowanie wielowymiarowe jako metoda segmentacji rynku
Source:
Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.) / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Wydawnictwo AE, 1999, s. 21-31
ISBN:
83-87239-90-9
Nr:
2168263244
chapter in conference materials
See main document
85

Author:
Title:
Strategie inwestowania na rynku opcji = Investments Strategies on the Options Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 513 (1998) , s. 29-45. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248356
article
86

Author:
Conference:
XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych "Marketing 2001", Jurata, Polska, od 1998-09-18 do 1998-09-19
Title:
Problemy skalowania wielowymiarowego w badaniach marketingowych
Source:
Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1 - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998, s. 199-201
ISBN:
83-86230-31-2
Nr:
2168252696
chapter in conference materials
87

Author:
Conference:
Konferencja: Giełdy i transakcje terminowe, Ustroń, Polska, od 1998-06-17 do 1998-06-19
Title:
Podstawowa charakterystyka opcji finansowych
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. - vol. 2, nr 3 (1998) , s. 5-17. - Tytuł numeru: Giełdy i transakcje terminowe
Nr:
2168279817
article
88

Author:
Title:
Konkurencyjność marek na przykładzie rynku wód mineralnych
Source:
Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI, s. 136-155
Signature:
NP-533/Magazyn
Nr:
2168240374
chapter in unpublished scientific work
See main document
89

Author:
Conference:
X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych "Metody badań marketingowych", Krynica, Polska, od 1996-09-24 do 1996-09-26
Title:
Wykorzystanie technik projekcyjnych w badaniach marketingowych
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 65-72 - Bibliogr.
Nr:
2168236632
chapter in conference materials
See main document
90

Author:
Title:
Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych
Source:
Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI, s. 154-175
Signature:
NP-414/Magazyn
Nr:
2168283663
chapter in unpublished scientific work
See main document
91

Author:
Title:
Czynniki wpływające na cenę opcji = Factors Influencing the Option Price
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 479 (1996) , s. 41-53. - Summ.
Nr:
2168257658
article
92

Author:
Title:
Strategie inwestowania na rynku opcji
Source:
Analiza segmentacyjna rynków branżowych / kierownik programu: S. MYNARSKI, s. 150-175
Signature:
NP-356/Magazyn
Nr:
2168283509
chapter in unpublished scientific work
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Analizy wielowymiarowe w badaniach rynkowych i marketingowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
149 k.: il.; 30 cm
Research program:
66/KARiBM/2/99/S
Nr:
2168361888
unpublished scientific work
1
Internet jako platforma współtworzenia wartości w turystyce w relacji C2C / Jolanta MIREK // W: Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej = Marketing Research in Digital Economy / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020. - S. 259-271. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-838-5. - Pełny tekst: https://www.wir.ue.wroc.pl/docstore/download/WUTbdc6ed8d92b5446da7f487a06204764d/Mazurek-Lopacinska_Sobocinska_Badania_marketingowe_w_gospodarce_cyfrowej.pdf
2
Prediction of Consumers' Satisfaction in the Area of SPA Services with the Application of the Method of Multiple Regression = Predykcja satysfakcji klientów w obszarze usług uzdrowiskowych z wykorzystaniem metody regresji wielorakiej / Jolanta MIREK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 10 (2019), s. 187-206. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143679/edition/75136/content. - ISSN 1899-3192
3
Value Co-Creation in the Spa Tourism Market / Jolanta MIREK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 2, cz. 1 (2019), s. 73-87. - Summ.. - Tytuł numeru: Marketing turystyczny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-2-1.pdf. - ISSN 1733-2486
4
Ekwiwalencja badań marketingowych w turystyce międzynarodowej = Equivalence of Marketing Research in International Tourism / Jolanta MIREK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 473 (2017), s. 357-369. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/37537/Mirek_Ekwiwalencja_Badan_Marketingowych_w_Turystyce_Miedzynarodowej_2017.pdf. - ISSN 1899-3192
5
Organizacja funkcjonowania uzdrowiska w podziemnym wyrobisku górniczym na przykładzie Uzdrowiska Kopalnia Soli "Wieliczka" = The Organization of the Functioning of the Health Resort in the Underground Mining Excavation on Example "Wieliczka" Salt Mine Health Resort / Jolanta MIREK // W: Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym / red. Adam R. Szromek. - Kraków: Proksenia, 2016. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 25). - S. 109-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60789-63-6
6
Analiza ruchu turystycznego realizowanego w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka w ramach turystyki zdrowotnej = Analysis of Tourist Traffic Implemented in Health Resort "Wieliczka" Saltmine under Health Tourism / Jolanta MIREK // Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 3(35) (2016), s. 223-236. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ruch turystyczny w regionach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/ept/35/ept35.pdf. - ISSN 1644-0501
7
Analiza przestrzennej struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk = Analysis of Spatial Structure Segmentation of Polish Health Resorts / Jolanta MIREK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 11 (2015), s. 23-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pwe.com.pl/files/369135884/file/mir_11cd_plik.pdf. - ISSN 1231-7853
8
Przestrzenne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego = Spatial Differentiation of Consumers' Behaviours in the Market for Health Services on the Example of Health Resort Treatment / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (2015), s. 152-163. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171401403. - ISSN 0438-5403
9
Znaczenie usług rekreacyjno-sportowych w ofercie gmin uzdrowiskowych na przykładzie województwa małopolskiego / Jolanta MIREK // W: Sport heterogeniczny : kultura, nauka / red. nauk. Piotr Godlewski, Jan Kuriata, Aleksandra Sajek. - Koszalin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2015. - S. 389-399. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-933240-7-1
10
Characteristics of Variables Shown by Empirical Research on the Values and Preferences of Polish Households / Jolanta MIREK // W: Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI]. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 67-90. - ISBN 978-83-62511-63-1
11
Predykcja satysfakcji klientów na rynku usług uzdrowiskowych na podstawie analizy zadowolenia z zaangażowania poszczególnych grup personelu w wykonywanie swoich obowiązków / Jolanta MIREK // W: Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA. - (2014), s. 82-99
12
Innowacyjność jako czynnik funkcjonowania i rozwoju polskich uzdrowisk = Innovativeness as a Factor of Polish Resorts Functioning and Development / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (2014), s. 251-265. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
13
Funkcjonowanie uzdrowisk na ziemiach polskich w ujęciu historycznym - zarys problemu = The Functioning of the Health Resorts on the Polish Territories in a Historical Perspective - an Outline of the Problem / Jolanta MIREK // W: Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym / red. nauk. Adam R. Szromek. - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2014. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 20). - S. 15-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60789-51-3
14
Specyfika i znaczenie badań marketingowych na międzynarodowym rynku turystycznym = Specificity and the Meaning of Marketing Research on the International Tourism Market / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 805). - 1 (25) (2014), s. 61-78. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego. - Bibliogr. - ISSN 1644-0501
15
Szanse i bariery funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży w Polsce = Opportunities and Barriers in the Health Resort Medical Treatment of Children and Adolescents in Poland / Jolanta MIREK // W: Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym / red. Janusz Szymborski, Witold Zatoński. - Warszawa: Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa, 2013. - (Zdrowie Publiczne. Monografie, ISSN 2299-9825 ; t. 2/2013). - S. 167-200. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89077-20-2. - Pełny tekst: http://wszechnicapolska.edu.pl/dokumenty/biblioteka/publikacje-cyfrowe/J-Szymborski-W-Zatorski-Zdrowie-dzieci-i-mlodziezy-II-2013.pdf#page=167&view=Fit
16
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania / Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Ryszard WĘGRZYN, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Kazimierz BAŚCIK // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 37-57. - ISBN 978-83-7252-647-2
17
Wycieczka do "perły polskich uzdrowisk" / Jolanta MIREK // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 74-75. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
18
Organizacyjno-prawne aspekty lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży = Organisational and Legal Aspects of the Health Resort Medical Treatment of Children and Adolescents / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 784). - nr 3(23) (2013), s. 43-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/784/ZN_784.pdf#page=43&view=Fit. - ISSN 1644-0501
19
Rola marketingu terytorialnego we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju w polskich uzdrowiskach = Role of Territorial Marketing in Implementing the Concept of Sustainable Development in Polish Health Resorts / Jolanta MIREK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 303 (2013), s. 179-187. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
20
Analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w ujęciu czasowym = Analysis of the Segmentation Structure of Polish Resorts on the Temporal Basis = Analiz segmentacionnoj struktury polʹskih kurortovvo vremennom vyraženii / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 3 (2013), s. 226-237. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Czas jako determinanta zachowań konsumenckich - aspekty marketingowe. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
21
Charakterystyka próby i narzędzi pomiaru / Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 58-77. - ISBN 978-83-7252-647-2
22
Współczesne tendencje i uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju turystyki uzdrowiskowej dzieci i młodzieży w Polsce = Contemporary Tendencies and Determinants of Functioning and Development of Spa Tourism of Children and Youth in Poland = Sovremennye tendencii i obuslovlennosti funkcionirovaniâi razvitiâ kurortnogo turizma detej i molodeži v Polʹše / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (wrzesień-październik) (2013), s. 126-135. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
23
Terytorialne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego / Jolanta MIREK // W: Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym / kierownik programu: Jadwiga STOBIECKA. - (2013), s. 93-114
24
Determinanty zachowań konsumentów na rynku turystyki uzdrowiskowej = Determinants of Consumer Behaviour in the Spa Tourism Market / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (maj-czerwiec), t. 1 (2012), s. 419-426. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Zachowania konsumenckie - badania, uwarunkowania, różnice. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
25
Zrównoważony rozwój turystyki jako determinanta funkcjonowania polskich uzdrowisk - wybrane zagadnienia = The Sustained Development of Tourismas a Determinant in the Functioning of Polish Spas - Selected Aspects / Jolanta MIREK // W: Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza / red. nauk. Adam R. Szromek. - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2012. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 13). - S. 73-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60789-41-4
26
Klastry jako szansa rozwoju przedsiębiorstw i miejscowości uzdrowiskowych = Clusters as a Opportunity of Development Enterprises and Health Resorts / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 725). - nr 98 (2012), s. 519-534. - Summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/725/ZN_725.pdf#page=519&view=Fit. - ISSN 1896-382X
27
Założenia metodologiczne badań wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i charakterystyka respondentów / Jolanta MIREK, Adam SAGAN // W: Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 47-64. - ISBN 978-83-7252-607-6
28
Dynamiczna analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w latach 2006-2010 / Jolanta MIREK // W: Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym / kierownik tematu: Jadwiga STOBIECKA. - (2012), s. 86-123
29
Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii / Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Adam SAGAN, Dariusz FATUŁA, Jadwiga STOBIECKA, Jolanta MIREK, Ryszard WĘGRZYN // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 11-30. - ISBN 978-83-7252-537-6
30
Wartość użytkowa wód mineralnych w kontekście korzyści dla konsumentów = The Utilitarian Value of Mineral Water - Benefits for Consumers / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011), s. 83-95. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171192857. - ISSN 1898-6447
31
Organizacyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce = Organizational and Legal Conditions for Functioning and Development of SPA Services in Poland / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 694). - nr 22 (2011), s. 115-125. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Konsument na rynku usług. - ISSN 1509-0507
32
Podejścia badawcze w pomiarze wartości dla klienta / Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Jolanta MIREK // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 55-83. - ISBN 978-83-7252-537-6
33
Zadowolenie a lojalność konsumenta w obszarze usług uzdrowiskowych - zastosowanie regresji logistycznej / Jolanta MIREK // W: Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. - (2011), s. 155-171
34
Sport i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności gmin uzdrowiskowych na przykładzie Krynicy-Zdroju = Sports and Recreation as the Factors in Lifting of Attractiveness of Health Resort Districts on the Example of Krynica-Zdrój Parish / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 690). - nr 79 (2011), s. 303-318. - Summ.. - Tytuł numeru: Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/690/ZN_690.pdf#page=305&view=Fit. - ISSN 1896-382X
35
Ocena satysfakcji kuracjuszy z usług świadczonych przez "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" S.A. = Evaluation of Patients' Satisfaction from Services Provided by Krynica-Żegiestów SA - the Results of Own Researches / Jolanta MIREK, Jarosław A. Handzel // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 55 (2011), s. 63-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1732-324X
36
Wyobrażenia i opinie konsumentów na temat tzw. wód smakowych w świetle badań jakościowych / Jolanta MIREK // Źródło. - nr 3(36) (2010), s. 10-13. - Bibliogr. - ISSN 1640-0917
37
Naturalne uwarunkowania lokalizacji i specyfiki polskich uzdrowisk = The Natural Conditions of the Location and the Unique Characteristics of Polish Health Resorts / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (sierpień) (2010), s. 106-115. - Summ.. - Tytuł numeru: Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów. Cz. 2. - ISSN 0438-5403
38
Wykorzystanie podziemnych wyrobisk górniczych dla celów turystyki uzdrowiskowej na przykładzie Kopalni Soli w Bochni / Jolanta MIREK // W: Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultur, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznej / red. Tadeusz Burzyński, Anna Staszewska. - Katowice-Zabrze: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2010. - S. 81-92. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60953-40-2
39
Analiza struktury wartości klientów / Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 54-67
40
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 120-134
41
Hobby z wodą w tle / Jolanta MIREK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (36) (2010), s. 40-41. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web. - ISSN 1689-7757
42
Atrakcyjność turystyczna jako czynnik konkurencyjności polskich uzdrowisk = Tourist Attractiveness - a Source of Competitive Advantage for Polish Health Resort / Jolanta MIREK // W: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 455-472. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1912-0
43
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania / Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Ryszard WĘGRZYN, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Kazimierz BAŚCIK // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 30-53
44
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce = The Social and Economic Environment of Poland's Health Resort Medical Treatment / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. - z. 17, nr 1 (272) (2010), s. 257-266. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1234-3706
45
Wody lecznicze w Polsce i ich wykorzystanie w lecznictwie uzdrowiskowym = Health Waters in Poland and Their Application in Health Resort Treatment / Jolanta MIREK // W: Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej / red. nauk. Adam R. Szromek. - Kraków: Wydawnictwo "PROKSENIA", 2010. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 5). - S. 189-202. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60789-27-8
46
Analiza struktury wartości konsumentów / Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 28-41
47
Turystyka jako czynnik rozwoju polskich uzdrowisk = Tourism - a Factor Stimulating the Development of Polish Health Resorts / Jolanta MIREK // W: Turystyka we współczesnej gospodarce / red. Włodzimierz Deluga. - Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009. - (Monografie / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, ISSN 0239-7129 ; nr 160). - S. 181-196. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
48
Czynniki wpływające na funkcjonowanie i rozwój polskich uzdrowisk / Jolanta MIREK // W: Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy / red. Mirosław Boruszczak. - Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. - S. 407-424. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89081-23-0 ; 978-83-7531-073-3
49
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jolanta MIREK, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 122-136
50
Reklamy kontrowersyjne (w świetle badań jakościowych) = The Controversial Advertisements (in the Light of Quality Research) / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (czerwiec) (2009), s. 204-211. - Summ.. - Tytuł numeru: Konsument a rynek : efekty działań marketingowych. - ISSN 0438-5403
51
Klasyfikacja wód mineralnych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych = Classification of Mineral Water Brands by Consumers - Own Research Results / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 800 (2009), s. 127-140. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164939571. - ISSN 1898-6447
52
Zmiany w kanałach dystrybucji w Polsce (na przykładzie wód mineralnych) = Changes in Distribution Channels in Poland (on the Example of the Market for Mineral Water) / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (maj) (2009), s. 159-169. - Summ.. - Tytuł numeru: Szanse i wyzwania dla sektora usług i handlu w Polsce. - ISSN 0438-5403
53
Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW / Adam SAGAN, [Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Ryszard WĘGRZYN, Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA, Grażyna PLICHTA] // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 87-95
54
Wyobrażenia konsumentów na temat klasyfikacji wód w opakowaniach jednostkowych - wyniki badań jakościowych / Jolanta MIREK // Źródło. - nr 4(29) (2008), s. 7-13. - Bibliogr. - ISSN 1640-0917
55
Wartość w różnych dyscyplinach naukowych / Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Adam SAGAN, Dariusz FATUŁA, Ryszard WĘGRZYN, Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 7-40
56
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym / Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Jolanta MIREK, Dariusz FATUŁA, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 41-78
57
Pochodzenie i występowanie wód mineralnych w Polsce = The Source and Occurrence of Mineral Waters in Poland / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007), s. 123-131. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157001220. - ISSN 1898-6447
58
Preferencje konsumentów wód mineralnych w świetle badań własnych = Customer Preferences in Regard to Mineral Water in Light of the Author's Own Research / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007), s. 171-181. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150329316. - ISSN 0208-7944
59
Segmentacja jako podstawa identyfikacji konkurencyjności wód mineralnych = Identifying Mineral Water Competitiveness Using Segmentation / Jolanta MIREK // W: Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan Mynarski. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 289-299. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-386-0
60
Błędy w badaniach sondażowych a ich skuteczność / Jolanta MIREK // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 235-243. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
61
Wody w opakowaniach jednostkowych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych / Jolanta MIREK // W: Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA. - (2006), s. 190-205
62
Charakterystyka sektora wód mineralnych w świetle badań = The Mineral Water Sector in the Light of Contemporary Research / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 680 (2005), s. 43-58. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/104691060. - ISSN 0208-7944
63
Funkcjonowanie polskich producentów wód mineralnych na jednolitym rynku europejskim / Jolanta MIREK // W: Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin: Wydawnictwo printshop Artur Piskała, 2005. - S. 295-300. - Streszcz., summ. - ISBN 83-921903-5-1
64
Analiza segmentacyjna rynku wód mineralnych w świetle badań ankietowych / Jolanta MIREK // W: Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2005), s. 170-197. - Bibliogr.
65
Systemy klasyfikacji wód mineralnych w Polsce = Mineral Water Classification Systems in Poland / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 659 (2005), s. 103-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/96688525. - ISSN 0208-7944
66
Identyfikacja struktury przedmiotowej i podmiotowej rynku wód mineralnych / Jolanta MIREK ; Promotor: Stefan MYNARSKI. - Kraków, 2004. - 264 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 18 k. - Bibliogr.
67
Strategie dystrybucji na rynku wód w opakowaniach jednostkowych / Jolanta MIREK // Źródło. - nr 2(11) (2004), s. 25-26. - Bibliogr. - ISSN 1640-0917
68
Konsumenci wód mineralnych w świetle badań / Jolanta MIREK // Źródło. - nr 3(12) (2004), s. 14-18. - ISSN 1640-0917
69
Analiza zachowań konsumentów na rynku wód mineralnych / Jolanta MIREK // W: Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2004), s. 110-127
70
Sytuacja na rynku wód w opakowaniach jednostkowych w Polsce w opinii producentów - wyniki badań ankietowych / Jolanta MIREK // Źródło. - nr 3(9) (2003), s. 20-23. - ISSN 1640-0917
71
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju rynku wód w opakowaniach jednostkowych / Jolanta MIREK // Źródło. - nr 1(7) (2003), s. 6-12. - ISSN 1640-0917
72
Struktura podmiotowa sektora wód mineralnych w Polsce / Jolanta MIREK // W: Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2003), s. 176-197
73
Tendencje w spożyciu wód mineralnych w Polsce = Trends in the Consumption of Bottled Water in Poland / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 640 (2003), s. 123-135. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/46075438. - ISSN 0208-7944
74
Struktura podmiotowa polskiego rynku wód w opakowaniach jednostkowych w świetle badań / Jolanta MIREK // Źródło. - nr 2(8) (2003), s. 19-20, 22, 24-27. - ISSN 1640-0917
75
Znaczenie wód mineralnych w żywieniu człowieka / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (październik) (2002), s. 145-151. - ISSN 0438-5403
76
Skalowanie cech użytkowych wód mineralnych z wykorzystaniem metody MDS = Scaling the Functional Attributes of Mineral Water Using the MDS Method / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 586 (2002), s. 73-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13536. - ISSN 0208-7944
77
Klasyfikacja asortymentowa jako przesłanka segmentacji rynku wód mineralnych / Jolanta MIREK // W: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2002), s. 112-135. - Bibliogr.
78
Promocja gminy uzdrowiskowej na przykładzie Krynicy / Jolanta MIREK // W: Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002. - S. 447-454. - Summ. - ISBN 83-7241-235-9
79
Analiza preferencji konsumentów na rynku butelkowanych wód mineralnych = An Analysis of Consumer Preferences on the Bottled Mineral Water Market / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 605 (2002), s. 121-134. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13654. - ISSN 0208-7944
80
Rynek wód mineralnych w Polsce w ujęciu czasowym / Jolanta MIREK // W: Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2001), s. 151-170. - Bibliogr.
81
Preferencje na rynku butelkowanych wód mineralnych / Jolanta MIREK // W: Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2000), s. 198-216
82
Kryteria segmentacji rynku = Market Segmentation Criteria / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 543 (2000), s. 105-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9922. - ISSN 0208-7944
83
Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych = Criteria of the Mineral Water Market Segmentation / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 540 (2000), s. 101-111. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
84
Skalowanie wielowymiarowe jako metoda segmentacji rynku / Jolanta MIREK // W: Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.) / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków: Wydawnictwo AE, 1999. - S. 21-31. - ISBN 83-87239-90-9
85
Strategie inwestowania na rynku opcji = Investments Strategies on the Options Market / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 513 (1998), s. 29-45. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
86
Problemy skalowania wielowymiarowego w badaniach marketingowych / Jolanta MIREK // W: Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1. - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998. - S. 199-201. - ISBN 83-86230-31-2
87
Podstawowa charakterystyka opcji finansowych / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej / [red. zeszytu: Kazimierz GÓRKA]. - vol. 2, nr 3 (1998), s. 5-17. - Tytuł numeru: Giełdy i transakcje terminowe. - ISSN 1429-673X
88
Konkurencyjność marek na przykładzie rynku wód mineralnych / Jolanta MIREK // W: Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI. - (1998), s. 136-155
89
Wykorzystanie technik projekcyjnych w badaniach marketingowych / Jolanta MIREK // W: Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 65-72. - Bibliogr.
90
Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych / Jolanta MIREK // W: Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (1996), s. 154-175
91
Czynniki wpływające na cenę opcji = Factors Influencing the Option Price / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 479 (1996), s. 41-53. - Summ. - ISSN 0208-7944
92
Strategie inwestowania na rynku opcji / J. MIREK // W: Analiza segmentacyjna rynków branżowych / kierownik programu: S. MYNARSKI. - (1996), s. 150-175
93
Analizy wielowymiarowe w badaniach rynkowych i marketingowych / Stefan MYNARSKI, Adam SAGAN, Kazimierz BAŚCIK, Ryszard WĘGRZYN, Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jolanta MIREK, Joanna BABIARZ, Dariusz FATUŁA, Grażyna PLICHTA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 149 k. : il. ; 30 cm
1
Mirek J., (2020), Internet jako platforma współtworzenia wartości w turystyce w relacji C2C. [W:] Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (red.), Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 259-271.
2
Mirek J., (2019), Prediction of Consumers' Satisfaction in the Area of SPA Services with the Application of the Method of Multiple Regression, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 63, nr 10, s. 187-206; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143679/edition/75136/content
3
Mirek J., (2019), Value Co-Creation in the Spa Tourism Market, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 20, z. 2, cz. 1, s. 73-87; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-2-1.pdf
4
Mirek J., (2017), Ekwiwalencja badań marketingowych w turystyce międzynarodowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 473, s. 357-369; http://www.dbc.wroc.pl/Content/37537/Mirek_Ekwiwalencja_Badan_Marketingowych_w_Turystyce_Miedzynarodowej_2017.pdf
5
Mirek J., (2016), Organizacja funkcjonowania uzdrowiska w podziemnym wyrobisku górniczym na przykładzie Uzdrowiska Kopalnia Soli "Wieliczka". [W:] Szromek (red.), Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym, Kraków : Proksenia, s. 109-124.
6
Mirek J., (2016), Analiza ruchu turystycznego realizowanego w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka w ramach turystyki zdrowotnej, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 3(35), s. 223-236; http://www.wzieu.pl/zn/ept/35/ept35.pdf
7
Mirek J., (2015), Analiza przestrzennej struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 11, s. 23-31; http://www.pwe.com.pl/files/369135884/file/mir_11cd_plik.pdf
8
Mirek J., (2015), Przestrzenne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego, "Handel Wewnętrzny", nr 3, s. 152-163; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171401403
9
Mirek J., (2015), Znaczenie usług rekreacyjno-sportowych w ofercie gmin uzdrowiskowych na przykładzie województwa małopolskiego. [W:] Godlewski P., Kuriata J., Sajek A. (red.), Sport heterogeniczny : kultura, nauka, Koszalin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 389-399.
10
Mirek J., (2014), Characteristics of Variables Shown by Empirical Research on the Values and Preferences of Polish Households. [W:] Sagan A., Górski W. (red.), Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 67-90.
11
Mirek J., (2014), Predykcja satysfakcji klientów na rynku usług uzdrowiskowych na podstawie analizy zadowolenia z zaangażowania poszczególnych grup personelu w wykonywanie swoich obowiązków. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów, s. 82-99.
12
Mirek J., (2014), Innowacyjność jako czynnik funkcjonowania i rozwoju polskich uzdrowisk, "Handel Wewnętrzny", nr 6, s. 251-265.
13
Mirek J., (2014), Funkcjonowanie uzdrowisk na ziemiach polskich w ujęciu historycznym - zarys problemu. [W:] Szromek (red.), Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym, Kraków : Wydawnictwo Proksenia, s. 15-32.
14
Mirek J., (2014), Specyfika i znaczenie badań marketingowych na międzynarodowym rynku turystycznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", 1 (25), s. 61-78.
15
Mirek J., (2013), Szanse i bariery funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży w Polsce. [W:] Szymborski J., Zatoński W. (red.), Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym (Zdrowie Publiczne. Monografie; t. 2/2013), Warszawa : Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa, s. 167-200.
16
Fatuła D., Mirek J., Węgrzyn R., Białynicka-Birula J., Baścik K., (2013), Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (red.), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 37-57.
17
Mirek J., (2013), Wycieczka do "perły polskich uzdrowisk", "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 74-75; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
18
Mirek J., (2013), Organizacyjno-prawne aspekty lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 3(23), s. 43-58; http://www.wzieu.pl/zn/784/ZN_784.pdf#page=43&view=Fit
19
Mirek J., (2013), Rola marketingu terytorialnego we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju w polskich uzdrowiskach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 303, s. 179-187.
20
Mirek J., (2013), Analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w ujęciu czasowym, "Handel Wewnętrzny", nr 4A, t. 3, s. 226-237.
21
Mirek J., Stobiecka J., (2013), Charakterystyka próby i narzędzi pomiaru. [W:] Sagan A. (red.), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 58-77.
22
Mirek J., (2013), Współczesne tendencje i uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju turystyki uzdrowiskowej dzieci i młodzieży w Polsce, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (wrzesień-październik), s. 126-135.
23
Mirek J., (2013), Terytorialne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym, s. 93-114.
24
Mirek J., (2012), Determinanty zachowań konsumentów na rynku turystyki uzdrowiskowej, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (maj-czerwiec), t. 1, s. 419-426.
25
Mirek J., (2012), Zrównoważony rozwój turystyki jako determinanta funkcjonowania polskich uzdrowisk - wybrane zagadnienia. [W:] Szromek (red.), Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, Kraków : Wydawnictwo Proksenia, s. 73-87.
26
Mirek J., (2012), Klastry jako szansa rozwoju przedsiębiorstw i miejscowości uzdrowiskowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 98, s. 519-534; http://www.wzieu.pl/zn/725/ZN_725.pdf#page=519&view=Fit
27
Mirek J., Sagan A., (2012), Założenia metodologiczne badań wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i charakterystyka respondentów. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 47-64.
28
Mirek J., (2012), Dynamiczna analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w latach 2006-2010. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym, s. 86-123.
29
Białynicka-Birula J., Sagan A., Fatuła D., Stobiecka J., Mirek J., Węgrzyn R., (2011), Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-30.
30
Mirek J., (2011), Wartość użytkowa wód mineralnych w kontekście korzyści dla konsumentów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 864, s. 83-95; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192857
31
Mirek J., (2011), Organizacyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 22, s. 115-125.
32
Sagan A., Stobiecka J., Mirek J., (2011), Podejścia badawcze w pomiarze wartości dla klienta. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 55-83.
33
Mirek J., (2011), Zadowolenie a lojalność konsumenta w obszarze usług uzdrowiskowych - zastosowanie regresji logistycznej. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe, s. 155-171.
34
Mirek J., (2011), Sport i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności gmin uzdrowiskowych na przykładzie Krynicy-Zdroju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 79, s. 303-318; http://www.wzieu.pl/zn/690/ZN_690.pdf#page=305&view=Fit
35
Mirek J., Handzel J., (2011), Ocena satysfakcji kuracjuszy z usług świadczonych przez "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" S.A., "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 55, s. 63-76.
36
Mirek J., (2010), Wyobrażenia i opinie konsumentów na temat tzw. wód smakowych w świetle badań jakościowych, "Źródło : Wody Mineralne i Napoje", nr 3(36), s. 10-13.
37
Mirek J., (2010), Naturalne uwarunkowania lokalizacji i specyfiki polskich uzdrowisk, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (sierpień), s. 106-115.
38
Mirek J., (2010), Wykorzystanie podziemnych wyrobisk górniczych dla celów turystyki uzdrowiskowej na przykładzie Kopalni Soli w Bochni. [W:] Burzyński T., Staszewska A. (red.), Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultur, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznej, Katowice-Zabrze : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, s. 81-92.
39
Mirek J., Stobiecka J., (2010), Analiza struktury wartości klientów. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 54-67.
40
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Mirek J., Łapczyński M., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2010), Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 120-134.
41
Mirek J., (2010), Hobby z wodą w tle, "Kurier UEK", nr 4 (36), s. 40-41; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web
42
Mirek J., (2010), Atrakcyjność turystyczna jako czynnik konkurencyjności polskich uzdrowisk. [W:] Sala J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 455-472.
43
Fatuła D., Mirek J., Węgrzyn R., Białynicka-Birula J., Baścik K., (2010), Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 30-53.
44
Mirek J., (2010), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing", z. 17, nr 1 (272), s. 257-266.
45
Mirek J., (2010), Wody lecznicze w Polsce i ich wykorzystanie w lecznictwie uzdrowiskowym. [W:] Szromek (red.), Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, Kraków : Wydawnictwo "PROKSENIA", s. 189-202.
46
Mirek J., Stobiecka J., (2009), Analiza struktury wartości konsumentów. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 28-41.
47
Mirek J., (2009), Turystyka jako czynnik rozwoju polskich uzdrowisk. [W:] Deluga W. (red.), Turystyka we współczesnej gospodarce (Monografie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie; nr 160), Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 181-196.
48
Mirek J., (2009), Czynniki wpływające na funkcjonowanie i rozwój polskich uzdrowisk. [W:] Boruszczak M. (red.), Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy, Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 407-424.
49
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Mirek J., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2009), Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 122-136.
50
Mirek J., (2009), Reklamy kontrowersyjne (w świetle badań jakościowych), "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (czerwiec), s. 204-211.
51
Mirek J., (2009), Klasyfikacja wód mineralnych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 800, s. 127-140; https://bazekon.uek.krakow.pl/164939571
52
Mirek J., (2009), Zmiany w kanałach dystrybucji w Polsce (na przykładzie wód mineralnych), "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (maj), s. 159-169.
53
Sagan A., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Węgrzyn R., Mirek J., Stobiecka J., Plichta G., (2008), Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 87-95.
54
Mirek J., (2008), Wyobrażenia konsumentów na temat klasyfikacji wód w opakowaniach jednostkowych - wyniki badań jakościowych, "Źródło : Wody Mineralne i Napoje", nr 4(29), s. 7-13.
55
Białynicka-Birula J., Sagan A., Fatuła D., Węgrzyn R., Mirek J., Stobiecka J., Łapczyński M., Plichta G., (2008), Wartość w różnych dyscyplinach naukowych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 7-40.
56
Stobiecka J., Łapczyński M., Plichta G., Mirek J., Fatuła D., Białynicka-Birula J., Węgrzyn R., (2008), Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 41-78.
57
Mirek J., (2007), Pochodzenie i występowanie wód mineralnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 756, s. 123-131; https://bazekon.uek.krakow.pl/157001220
58
Mirek J., (2007), Preferencje konsumentów wód mineralnych w świetle badań własnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 739, s. 171-181; https://bazekon.uek.krakow.pl/150329316
59
Mirek J., (2007), Segmentacja jako podstawa identyfikacji konkurencyjności wód mineralnych. [W:] Mynarski S. (red.), Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 289-299.
60
Mirek J., (2006), Błędy w badaniach sondażowych a ich skuteczność. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 235-243.
61
Mirek J., (2006), Wody w opakowaniach jednostkowych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, s. 190-205.
62
Mirek J., (2005), Charakterystyka sektora wód mineralnych w świetle badań, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 680, s. 43-58; https://bazekon.uek.krakow.pl/104691060
63
Mirek J., (2005), Funkcjonowanie polskich producentów wód mineralnych na jednolitym rynku europejskim. [W:] Karwowski J. (red.), Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, Szczecin : Wydawnictwo printshop Artur Piskała, s. 295-300.
64
Mirek J., (2005), Analiza segmentacyjna rynku wód mineralnych w świetle badań ankietowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym, s. 170-197.
65
Mirek J., (2005), Systemy klasyfikacji wód mineralnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 659, s. 103-115; https://bazekon.uek.krakow.pl/96688525
66
Mirek J., (2004), Identyfikacja struktury przedmiotowej i podmiotowej rynku wód mineralnych, Prom. Mynarski S., Kraków : , 264 k.
67
Mirek J., (2004), Strategie dystrybucji na rynku wód w opakowaniach jednostkowych, "Źródło : Wody Mineralne i Napoje", nr 2(11), s. 25-26.
68
Mirek J., (2004), Konsumenci wód mineralnych w świetle badań, "Źródło : Wody Mineralne i Napoje", nr 3(12), s. 14-18.
69
Mirek J., (2004), Analiza zachowań konsumentów na rynku wód mineralnych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, s. 110-127.
70
Mirek J., (2003), Sytuacja na rynku wód w opakowaniach jednostkowych w Polsce w opinii producentów - wyniki badań ankietowych, "Źródło : Wody Mineralne i Napoje", nr 3(9), s. 20-23.
71
Mirek J., (2003), Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju rynku wód w opakowaniach jednostkowych, "Źródło : Wody Mineralne i Napoje", nr 1(7), s. 6-12.
72
Mirek J., (2003), Struktura podmiotowa sektora wód mineralnych w Polsce. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 176-197.
73
Mirek J., (2003), Tendencje w spożyciu wód mineralnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 640, s. 123-135; https://bazekon.uek.krakow.pl/46075438
74
Mirek J., (2003), Struktura podmiotowa polskiego rynku wód w opakowaniach jednostkowych w świetle badań, "Źródło : Wody Mineralne i Napoje", nr 2(8), s. 19-20, 22, 24-27.
75
Mirek J., (2002), Znaczenie wód mineralnych w żywieniu człowieka, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (październik), s. 145-151.
76
Mirek J., (2002), Skalowanie cech użytkowych wód mineralnych z wykorzystaniem metody MDS, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 586, s. 73-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/13536
77
Mirek J., (2002), Klasyfikacja asortymentowa jako przesłanka segmentacji rynku wód mineralnych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 112-135.
78
Mirek J., (2002), Promocja gminy uzdrowiskowej na przykładzie Krynicy. [W:] Karwowski J. (red.), Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 447-454.
79
Mirek J., (2002), Analiza preferencji konsumentów na rynku butelkowanych wód mineralnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 605, s. 121-134; https://bazekon.uek.krakow.pl/13654
80
Mirek J., (2001), Rynek wód mineralnych w Polsce w ujęciu czasowym. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 151-170.
81
Mirek J., (2000), Preferencje na rynku butelkowanych wód mineralnych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania wielowymiarowe rynków branżowych, s. 198-216.
82
Mirek J., (2000), Kryteria segmentacji rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 543, s. 105-115; https://bazekon.uek.krakow.pl/9922
83
Mirek J., (2000), Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 540, s. 101-111.
84
Mirek J., (1999), Skalowanie wielowymiarowe jako metoda segmentacji rynku. [W:] Mynarski S. (red.), Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.), Kraków : Wydawnictwo AE, s. 21-31.
85
Mirek J., (1998), Strategie inwestowania na rynku opcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 513, s. 29-45.
86
Mirek J., (1998), Problemy skalowania wielowymiarowego w badaniach marketingowych. [W:] Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998, T. 1, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 199-201.
87
Mirek J., (1998), Podstawowa charakterystyka opcji finansowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej", vol. 2, nr 3, s. 5-17.
88
Mirek J., (1998), Konkurencyjność marek na przykładzie rynku wód mineralnych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji, s. 136-155.
89
Mirek J., (1996), Wykorzystanie technik projekcyjnych w badaniach marketingowych. [W:] Szumilak J. (red.), Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65-72.
90
Mirek J., (1996), Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 154-175.
91
Mirek J., (1996), Czynniki wpływające na cenę opcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 479, s. 41-53.
92
Mirek J., (1996), Strategie inwestowania na rynku opcji. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza segmentacyjna rynków branżowych, s. 150-175.
93
Mynarski S., Sagan A., Baścik K., Węgrzyn R., Stobiecka J., Łapczyński M., Mirek J., Babiarz J., Fatuła D., Plichta G., (1999), Analizy wielowymiarowe w badaniach rynkowych i marketingowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 149 k.
1
@inbook{UEK:2168352168,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Internet jako platforma współtworzenia wartości w turystyce w relacji C2C",
booktitle = "Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej",
pages = "259-271",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2020",
url = {https://www.wir.ue.wroc.pl/docstore/download/WUTbdc6ed8d92b5446da7f487a06204764d/Mazurek-Lopacinska_Sobocinska_Badania_marketingowe_w_gospodarce_cyfrowej.pdf},
isbn = "978-83-7695-838-5",
}
2
@article{UEK:2168343371,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Prediction of Consumers' Satisfaction in the Area of SPA Services with the Application of the Method of Multiple Regression",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "vol. 63, 10",
pages = "187-206",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2019.10.14},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143679/edition/75136/content},
}
3
@article{UEK:2168334183,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Value Co-Creation in the Spa Tourism Market",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 20, z. 2, cz. 1",
pages = "73-87",
year = "2019",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-2-1.pdf},
}
4
@article{UEK:2168317013,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Ekwiwalencja badań marketingowych w turystyce międzynarodowej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "473",
pages = "357-369",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.473.33},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/37537/Mirek_Ekwiwalencja_Badan_Marketingowych_w_Turystyce_Miedzynarodowej_2017.pdf},
}
5
@inbook{UEK:2168327837,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Organizacja funkcjonowania uzdrowiska w podziemnym wyrobisku górniczym na przykładzie Uzdrowiska Kopalnia Soli Wieliczka",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym",
pages = "109-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Proksenia",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-63-6",
}
6
@article{UEK:2168305831,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Analiza ruchu turystycznego realizowanego w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka w ramach turystyki zdrowotnej",
journal = "Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "3(35)",
pages = "223-236",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/ept.2016.3.35-18},
url = {http://www.wzieu.pl/zn/ept/35/ept35.pdf},
}
7
@article{UEK:2168301287,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Analiza przestrzennej struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "23-31",
year = "2015",
url = {http://www.pwe.com.pl/files/369135884/file/mir_11cd_plik.pdf},
}
8
@article{UEK:2168301273,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3",
pages = "152-163",
year = "2015",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171401403},
}
9
@inbook{UEK:2168301291,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Znaczenie usług rekreacyjno-sportowych w ofercie gmin uzdrowiskowych na przykładzie województwa małopolskiego",
booktitle = "Sport heterogeniczny : kultura, nauka",
pages = "389-399",
adress = "Koszalin",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2015",
isbn = "978-83-933240-7-1",
}
10
@inbook{UEK:2168289725,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Characteristics of Variables Shown by Empirical Research on the Values and Preferences of Polish Households",
booktitle = "Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households",
pages = "67-90",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-63-1",
}
11
@unpublished{UEK:2168302289,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Predykcja satysfakcji klientów na rynku usług uzdrowiskowych na podstawie analizy zadowolenia z zaangażowania poszczególnych grup personelu w wykonywanie swoich obowiązków",
booktitle = "Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów",
pages = "82-99",
year = "2014",
}
12
@article{UEK:2168295609,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Innowacyjność jako czynnik funkcjonowania i rozwoju polskich uzdrowisk",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6",
pages = "251-265",
year = "2014",
url = {},
}
13
@inbook{UEK:2168287151,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Funkcjonowanie uzdrowisk na ziemiach polskich w ujęciu historycznym - zarys problemu",
booktitle = "Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym",
pages = "15-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Proksenia",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-51-3",
}
14
@article{UEK:2168279967,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Specyfika i znaczenie badań marketingowych na międzynarodowym rynku turystycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "1 (25)",
pages = "61-78",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1640-6818",
}
15
@inbook{UEK:2168292885,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Szanse i bariery funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży w Polsce",
booktitle = "Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym",
pages = "167-200",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa",
year = "2013",
url = {http://wszechnicapolska.edu.pl/dokumenty/biblioteka/publikacje-cyfrowe/J-Szymborski-W-Zatorski-Zdrowie-dzieci-i-mlodziezy-II-2013.pdf#page=167&view=Fit},
issn = "2299-9825",
isbn = "978-83-89077-20-2",
}
16
@inbook{UEK:2168298913,
author = "Dariusz Fatuła and Jolanta Mirek and Ryszard Węgrzyn and Joanna Białynicka-Birula and Kazimierz Baścik",
title = "Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "37-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-647-2",
}
17
@misc{UEK:2168281793,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Wycieczka do perły polskich uzdrowisk",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "74-75",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_},
}
18
@article{UEK:2168275557,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Organizacyjno-prawne aspekty lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "3(23)",
pages = "43-58",
year = "2013",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/784/ZN_784.pdf#page=43&view=Fit},
issn = "1640-6818",
}
19
@article{UEK:2168278563,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Rola marketingu terytorialnego we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju w polskich uzdrowiskach",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "303",
pages = "179-187",
adress = "",
year = "2013",
}
20
@article{UEK:2168327851,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w ujęciu czasowym",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4A, t. 3",
pages = "226-237",
year = "2013",
url = {},
}
21
@inbook{UEK:2168298915,
author = "Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka",
title = "Charakterystyka próby i narzędzi pomiaru",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "58-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-647-2",
}
22
@article{UEK:2168332677,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Współczesne tendencje i uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju turystyki uzdrowiskowej dzieci i młodzieży w Polsce",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "specjalny (wrzesień-październik)",
pages = "126-135",
year = "2013",
}
23
@unpublished{UEK:2168287415,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Terytorialne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego",
booktitle = "Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym",
pages = "93-114",
year = "2013",
}
24
@article{UEK:2168237542,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Determinanty zachowań konsumentów na rynku turystyki uzdrowiskowej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "specjalny (maj-czerwiec), t. 1",
pages = "419-426",
year = "2012",
}
25
@inbook{UEK:2168274221,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Zrównoważony rozwój turystyki jako determinanta funkcjonowania polskich uzdrowisk - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza",
pages = "73-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Proksenia",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-41-4",
}
26
@article{UEK:2168274201,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Klastry jako szansa rozwoju przedsiębiorstw i miejscowości uzdrowiskowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "98",
pages = "519-534",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/725/ZN_725.pdf#page=519&view=Fit},
issn = "1640-6818",
}
27
@inbook{UEK:2168250938,
author = "Jolanta Mirek and Adam Sagan",
title = "Założenia metodologiczne badań wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i charakterystyka respondentów",
booktitle = "Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy",
pages = "47-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-607-6",
}
28
@unpublished{UEK:2168266612,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Dynamiczna analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w latach 2006-2010",
booktitle = "Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym",
pages = "86-123",
year = "2012",
}
29
@inbook{UEK:2168306493,
author = "Joanna Białynicka-Birula and Adam Sagan and Dariusz Fatuła and Jadwiga Stobiecka and Jolanta Mirek and Ryszard Węgrzyn",
title = "Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "11-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
30
@article{UEK:2168222668,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Wartość użytkowa wód mineralnych w kontekście korzyści dla konsumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "864",
pages = "83-95",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192857},
}
31
@article{UEK:2168245016,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Organizacyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "22",
pages = "115-125",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
32
@inbook{UEK:2168306515,
author = "Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Jolanta Mirek",
title = "Podejścia badawcze w pomiarze wartości dla klienta",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "55-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
33
@unpublished{UEK:2168260356,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Zadowolenie a lojalność konsumenta w obszarze usług uzdrowiskowych - zastosowanie regresji logistycznej",
booktitle = "Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe",
pages = "155-171",
year = "2011",
}
34
@article{UEK:2168275821,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Sport i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności gmin uzdrowiskowych na przykładzie Krynicy-Zdroju",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "79",
pages = "303-318",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/690/ZN_690.pdf#page=305&view=Fit},
issn = "1640-6818",
}
35
@article{UEK:2168228286,
author = "Jolanta Mirek and Jarosław A. Handzel",
title = "Ocena satysfakcji kuracjuszy z usług świadczonych przez Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.",
journal = "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą",
number = "55",
pages = "63-76",
year = "2011",
url = {},
}
36
@article{UEK:2168327671,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Wyobrażenia i opinie konsumentów na temat tzw. wód smakowych w świetle badań jakościowych",
journal = "Źródło",
number = "3(36)",
pages = "10-13",
year = "2010",
}
37
@article{UEK:2166093225,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Naturalne uwarunkowania lokalizacji i specyfiki polskich uzdrowisk",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "specjalny (sierpień)",
pages = "106-115",
year = "2010",
}
38
@inbook{UEK:2168327833,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Wykorzystanie podziemnych wyrobisk górniczych dla celów turystyki uzdrowiskowej na przykładzie Kopalni Soli w Bochni",
booktitle = "Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultur, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznej",
pages = "81-92",
adress = "Katowice-Zabrze",
publisher = "Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego",
year = "2010",
isbn = "978-83-60953-40-2",
}
39
@unpublished{UEK:2168306773,
author = "Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka",
title = "Analiza struktury wartości klientów",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "54-67",
year = "2010",
}
40
@unpublished{UEK:2168282275,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Jolanta Mirek and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta and Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Ryszard Węgrzyn",
title = "Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "120-134",
year = "2010",
}
41
@misc{UEK:2168346544,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Hobby z wodą w tle",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (36)",
pages = "40-41",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web},
}
42
@inbook{UEK:2165695249,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Atrakcyjność turystyczna jako czynnik konkurencyjności polskich uzdrowisk",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym",
pages = "455-472",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1912-0",
}
43
@unpublished{UEK:2168306763,
author = "Dariusz Fatuła and Jolanta Mirek and Ryszard Węgrzyn and Joanna Białynicka-Birula and Kazimierz Baścik",
title = "Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "30-53",
year = "2010",
}
44
@article{UEK:2168291453,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing",
number = "z. 17, 1 (272)",
pages = "257-266",
year = "2010",
}
45
@inbook{UEK:2168224962,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Wody lecznicze w Polsce i ich wykorzystanie w lecznictwie uzdrowiskowym",
booktitle = "Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej",
pages = "189-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo PROKSENIA",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-27-8",
}
46
@unpublished{UEK:2168306759,
author = "Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka",
title = "Analiza struktury wartości konsumentów",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "28-41",
year = "2009",
}
47
@inbook{UEK:2168327829,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Turystyka jako czynnik rozwoju polskich uzdrowisk",
booktitle = "Turystyka we współczesnej gospodarce",
pages = "181-196",
adress = "Koszalin",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej",
year = "2009",
issn = "0239-7129",
}
48
@inbook{UEK:2165976979,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Czynniki wpływające na funkcjonowanie i rozwój polskich uzdrowisk",
booktitle = "Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy",
pages = "407-424",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-89081-23-0 ; 978-83-7531-073-3",
}
49
@unpublished{UEK:2168247870,
author = "Kazimierz Baścik and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Mariusz Łapczyński and Jolanta Mirek and Grażyna Plichta and Adam Sagan and Jadwiga Stobiecka and Ryszard Węgrzyn",
title = "Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "122-136",
year = "2009",
}
50
@article{UEK:2166218582,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Reklamy kontrowersyjne (w świetle badań jakościowych)",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "specjalny (czerwiec)",
pages = "204-211",
year = "2009",
}
51
@article{UEK:50425,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Klasyfikacja wód mineralnych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "800",
pages = "127-140",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164939571},
}
52
@article{UEK:2165900857,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Zmiany w kanałach dystrybucji w Polsce (na przykładzie wód mineralnych)",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "specjalny (maj)",
pages = "159-169",
year = "2009",
}
53
@unpublished{UEK:2163817766,
author = "Adam Sagan and Joanna Białynicka-Birula and Dariusz Fatuła and Mariusz Łapczyński and Ryszard Węgrzyn and Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka and Grażyna Plichta",
title = "Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "87-95",
year = "2008",
}
54
@article{UEK:2168327853,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Wyobrażenia konsumentów na temat klasyfikacji wód w opakowaniach jednostkowych - wyniki badań jakościowych",
journal = "Źródło",
number = "4(29)",
pages = "7-13",
year = "2008",
}
55
@unpublished{UEK:2163817272,
author = "Joanna Białynicka-Birula and Adam Sagan and Dariusz Fatuła and Ryszard Węgrzyn and Jolanta Mirek and Jadwiga Stobiecka and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta",
title = "Wartość w różnych dyscyplinach naukowych",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "7-40",
year = "2008",
}
56
@unpublished{UEK:2163817569,
author = "Jadwiga Stobiecka and Mariusz Łapczyński and Grażyna Plichta and Jolanta Mirek and Dariusz Fatuła and Joanna Białynicka-Birula and Ryszard Węgrzyn",
title = "Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "41-78",
year = "2008",
}
57
@article{UEK:50838,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Pochodzenie i występowanie wód mineralnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "756",
pages = "123-131",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157001220},
}
58
@article{UEK:51090,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Preferencje konsumentów wód mineralnych w świetle badań własnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "739",
pages = "171-181",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150329316},
}
59
@inbook{UEK:2165624018,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Segmentacja jako podstawa identyfikacji konkurencyjności wód mineralnych",
booktitle = "Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "289-299",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-386-0",
}
60
@inbook{UEK:2166048665,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Błędy w badaniach sondażowych a ich skuteczność",
booktitle = "Marketing",
pages = "235-243",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8",
}
61
@unpublished{UEK:2168326603,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Wody w opakowaniach jednostkowych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych",
booktitle = "Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "190-205",
year = "2006",
}
62
@article{UEK:52613,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Charakterystyka sektora wód mineralnych w świetle badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "680",
pages = "43-58",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/104691060},
}
63
@inbook{UEK:2166382326,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Funkcjonowanie polskich producentów wód mineralnych na jednolitym rynku europejskim",
booktitle = "Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku",
pages = "295-300",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo printshop Artur Piskała",
year = "2005",
isbn = "83-921903-5-1",
}
64
@unpublished{UEK:2168261406,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Analiza segmentacyjna rynku wód mineralnych w świetle badań ankietowych",
booktitle = "Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym",
pages = "170-197",
year = "2005",
}
65
@article{UEK:53008,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Systemy klasyfikacji wód mineralnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "659",
pages = "103-115",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/96688525},
}
66
@unpublished{UEK:2168234538,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Identyfikacja struktury przedmiotowej i podmiotowej rynku wód mineralnych",
adress = "Kraków",
year = "2004",
url = {},
}
67
@article{UEK:2168327855,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Strategie dystrybucji na rynku wód w opakowaniach jednostkowych",
journal = "Źródło",
number = "2(11)",
pages = "25-26",
year = "2004",
}
68
@article{UEK:2168327871,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Konsumenci wód mineralnych w świetle badań",
journal = "Źródło",
number = "3(12)",
pages = "14-18",
year = "2004",
}
69
@unpublished{UEK:2168261840,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Analiza zachowań konsumentów na rynku wód mineralnych",
booktitle = "Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej",
pages = "110-127",
year = "2004",
}
70
@article{UEK:2168327857,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Sytuacja na rynku wód w opakowaniach jednostkowych w Polsce w opinii producentów - wyniki badań ankietowych",
journal = "Źródło",
number = "3(9)",
pages = "20-23",
year = "2003",
}
71
@article{UEK:2168327869,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju rynku wód w opakowaniach jednostkowych",
journal = "Źródło",
number = "1(7)",
pages = "6-12",
year = "2003",
}
72
@unpublished{UEK:2168270400,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Struktura podmiotowa sektora wód mineralnych w Polsce",
booktitle = "Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "176-197",
year = "2003",
}
73
@article{UEK:2168224018,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Tendencje w spożyciu wód mineralnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "640",
pages = "123-135",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/46075438},
}
74
@article{UEK:2168327859,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Struktura podmiotowa polskiego rynku wód w opakowaniach jednostkowych w świetle badań",
journal = "Źródło",
number = "2(8)",
pages = "19-20, 22, 24-27",
year = "2003",
}
75
@article{UEK:2168337953,
author = "Jolanta Mirek and ",
title = "Znaczenie wód mineralnych w żywieniu człowieka",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "specjalny (październik)",
pages = "145-151",
year = "2002",
}
76
@article{UEK:2168226958,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Skalowanie cech użytkowych wód mineralnych z wykorzystaniem metody MDS",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "586",
pages = "73-86",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13536},
}
77
@unpublished{UEK:2168280391,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Klasyfikacja asortymentowa jako przesłanka segmentacji rynku wód mineralnych",
booktitle = "Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "112-135",
year = "2002",
}
78
@inbook{UEK:2168332663,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Promocja gminy uzdrowiskowej na przykładzie Krynicy",
booktitle = "Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia)",
pages = "447-454",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2002",
isbn = "83-7241-235-9",
}
79
@article{UEK:2168224670,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Analiza preferencji konsumentów na rynku butelkowanych wód mineralnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "605",
pages = "121-134",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13654},
}
80
@unpublished{UEK:2168281273,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Rynek wód mineralnych w Polsce w ujęciu czasowym",
booktitle = "Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "151-170",
year = "2001",
}
81
@unpublished{UEK:2168283313,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Preferencje na rynku butelkowanych wód mineralnych",
booktitle = "Badania wielowymiarowe rynków branżowych",
pages = "198-216",
year = "2000",
}
82
@article{UEK:2168248484,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Kryteria segmentacji rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "543",
pages = "105-115",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9922},
}
83
@article{UEK:2168257068,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "540",
pages = "101-111",
year = "2000",
}
84
@inbook{UEK:2168263244,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Skalowanie wielowymiarowe jako metoda segmentacji rynku",
booktitle = "Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.)",
pages = "21-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AE",
year = "1999",
isbn = "83-87239-90-9",
}
85
@article{UEK:2168248356,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Strategie inwestowania na rynku opcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "513",
pages = "29-45",
year = "1998",
}
86
@inbook{UEK:2168252696,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Problemy skalowania wielowymiarowego w badaniach marketingowych",
booktitle = "Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1",
pages = "199-201",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "1998",
isbn = "83-86230-31-2",
}
87
@article{UEK:2168279817,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Podstawowa charakterystyka opcji finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej",
number = "vol. 2, 3",
pages = "5-17",
adress = "",
year = "1998",
}
88
@unpublished{UEK:2168240374,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Konkurencyjność marek na przykładzie rynku wód mineralnych",
booktitle = "Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji",
pages = "136-155",
year = "1998",
}
89
@inbook{UEK:2168236632,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Wykorzystanie technik projekcyjnych w badaniach marketingowych",
booktitle = "Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.",
pages = "65-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
90
@unpublished{UEK:2168283663,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych",
booktitle = "Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "154-175",
year = "1996",
}
91
@article{UEK:2168257658,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Czynniki wpływające na cenę opcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "479",
pages = "41-53",
year = "1996",
}
92
@unpublished{UEK:2168283509,
author = "Jolanta Mirek",
title = "Strategie inwestowania na rynku opcji",
booktitle = "Analiza segmentacyjna rynków branżowych",
pages = "150-175",
year = "1996",
}
93
@unpublished{UEK:2168361888,
author = "Stefan Mynarski and Adam Sagan and Kazimierz Baścik and Ryszard Węgrzyn and Jadwiga Stobiecka and Mariusz Łapczyński and Jolanta Mirek and Joanna Babiarz and Dariusz Fatuła and Grażyna Plichta",
title = "Analizy wielowymiarowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID