Publications of the selected author

1

Conference:
Zarządzanie strategiczne w w teorii i praktyce, Wrocław, Polska, od 2014-10-15 do 2014-10-17
Title:
Nieprzewidywalność środowiska współczesnych organizacji = Unpredictability of the Environment of Modern Organizations
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 366 (2014) , s. 336-346. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293129
article
2

Title:
Dostosowanie się partnerów w negocjacjach międzykulturowych = Adaptation of Partners in Intercultural Negotiation
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 33-42. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283141
article
See main document
3

Title:
Problemy terminologiczne teorii i praktyki corporate governance = Corporate Governance as a New Area of Knowledge and Practice
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 141 (2013) , s. 37-50. - Tytuł numeru: Governance - korporacje, instytucje publiczne, sieci
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271378
article
4

Title:
Przełomy w zarządzaniu - kilka refleksji
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (2011) , s. 46-48
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168224522
article
5

Title:
Maksymalizacja wartości akcji - kryterium techniczne czy błędna ideologia
Source:
Przegląd Corporate Governance. - 3 (27) (2011) , s. 19-22
Nr:
2168256568
article
6

Title:
Kontrakty niekompletne i relacja przedstawicielstwa jako teoretyczne podstawy nadzoru nad przedsiębiorstwem
Source:
Studenci.pl (2011) , s. [1 ekran]. - [odczyt: 11.01.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168241822
unreviewed article
7

Title:
Ograniczenia przewidywania zjawisk społecznych a ryzyko w zarządzaniu = Limitations of Prediction of Social Phenomena and Risk in Management
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011) , s. 279-286. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222644
article
8

Title:
Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in Central Eastern Europe = Systemy Corporate Governance i kodeksy dobrej praktyki w Europie Środkowo-Wschodniej
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, . - 2/1 (2011) , s. 129-156. - Tytuł numeru: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168220310
article
9

Author:
Conference:
4th Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, Rzeszów, Polska, od 2009-05-07 do 2009-05-09
Title:
Complexity of Social Systems
Source:
Acta Physica Polonica A. - vol. 117, no. 4 (2010) , s. 706-715. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
a 13.00 pkt
Nr:
2165629116
article
10

Title:
Rozwój metod pomiaru kapitału intelektualnego = Development of Methods of Measurement of Intellectual Capital
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2009) , s. 822-829. - Tytuł numeru: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50341
article
11

Title:
Koncepcja usprawniania przygotowania i realizacji kontraktów menedżerskich = The Concept of Improvement of Preparation and Realization of Managerial Contracts
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - nr 12 (12) (2009) , s. 71-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165721282
article
12

Title:
Siła przyciągania UEK - międzynarodowa wymiana studentów
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009) , s. 30-31. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275079
unreviewed article
See main document
13

Title:
Przegląd koncepcji efektywności władania korporacyjnego = A Survey of Concepts of Effectiveness of Corporate Governance
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2009) , s. 277-289. - Tytuł numeru: Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50334
article
14

Title:
Złożone systemy adaptacyjne (Complex Adaptive Systems - CAS) jako narzędzia modelowania i analizy organizacji = Complex Adaptive Systems (CAS) as a Tool for Modelling and Analysis of Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008) , s. 45-59. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51346
article
See main document
15

Title:
Przewidywanie we współczesnym zarządzaniu strategicznym = Prediction in Contemporary Strategic Management
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (133) (2008) , s. 7-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236612
article
16

Title:
Złożone systemy adaptacyjne jako narzędzie modelowania synergii = Complex Adaptive Systems (CAS) as a Tool for Modelling Synergy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008) , s. 47-64. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50504
article
See main document
17

Title:
Reformy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a teorie władania korporacyjnego = Reforms in Central Eastern Europe and Theories of Corporate Governance
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2 (2007) , s. 593-602. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne - Bibliogr.
Nr:
51013
article
18

Title:
Złożone systemy adaptacyjne
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (2007) , s. 3-6. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51123
article
19

Title:
Problemy nadzoru korporacyjnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej = Problems of Corporate Governance in Poland under the Conditions of Economic Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007) , s. 41-57. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50731
article
See main document
20

Title:
Ewolucja władania korporacyjnego = The Evolution of Corporate Governance
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007) , s. 35-53. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50881
article
See main document
21

Title:
Celowość rozwoju teorii zarządzania wiedzą w organizacji = Purposiveness of Development of Theory of Knowledge Management in Organization
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1104 (2006) , s. 154-164. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : celowość, skuteczność, efektywność - Bibliogr.
Nr:
51708
article
22

Title:
Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego = Review of the Theoretical Concepts of Corporate Governance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006) , s. 47-62. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52728
article
See main document
23

Author:
Title:
Complex Systems Studies and the Concepts of Security
Source:
Kybernetes. - vol. 35, iss. 3/4, (2006) , s. 471-488. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233776
article
24

Title:
Mechanizmy władania korporacyjnego = Mechanisms of Corporate Governance
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4 (2005) , s. 312-322. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : strategie i innowacje - Bibliogr.
Nr:
52834
article
25

Title:
"Lekkość słowa" : kilka uwag o zarządzaniu złożoną uczącą się organizacją fraktalną w turbulentnym globalnym otoczeniu
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2005) , s. 7-11 - Bibliogr.
Nr:
52462
article
26

Title:
Strategie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym w warunkach globalizacji = Company Strategies on the International Market in the Era of Globalisation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ]. - nr 639 (2004) , s. 109-128. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219504
article
See main document
27

Title:
Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa i zarządzanie wiedzą w organizacji - próba syntezy = Contractual Approach to Company and Knowledge Management in Organization: an Attempt of Synthesis
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1014 (2004) , s. 65-72. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - miedzy teorią a praktyką - Bibliogr.
Nr:
52772
article
28

Title:
Organizacja jako system złożony = The Organisation as a Complex System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004) , s. 51-66. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220412
article
See main document
29

Title:
Principal Directions in the Evolution of Strategic Management
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2 (2003) , s. 5-26 - Bibliogr.
Nr:
2168230634
article
30

Title:
Podstawowe metody wyceny kredytu bankowego dla przedsiębiorstwa = Basic Methods of Valuing Bank Credit for Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003) , s. 83-102. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222614
article
See main document
31

Title:
Nauki o zarządzaniu a teoria systemów złożonych = Management Science and Theory of Complex Systems
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (114) (2003) , s. 3-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229880
article
32

Title:
Specyfika metod analizy strategicznej stosowanych w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa = The Specifics of Strategic Analysis Methods Employed in the International Operations of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002) , s. 107-125. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230988
article
See main document
33

Title:
Podejście do ryzyka w negocjacjach kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem = The Approach to Risk in Credit Negotiations Between a Bank and an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002) , s. 91-109. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225412
article
See main document
34

Title:
Images of Organisation and Development of Information Society : Going into Metaphors
Source:
S.E.E.D. Journal (Semiotics, Evolution, Energy and Development). - Vol. 1, No 2 (2001) . - [odczyt: 18.12.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168267560
article
35

Title:
Relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem = Agency Relationships in Corporate Governance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 561 (2001) , s. 57-72. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236318
article
See main document
36

Title:
Nieprawidłowości w nadzorze nad przedsiębiorstwem
Source:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 7 (2000) , s. 56-58
Nr:
2168238100
article
37

Title:
Wycena kredytu dla przedsiębiorstwa - założenia teoretyczne i przegląd metod = Corporate Credit Valuation - Theoretical Assumptions and Overview of Methods
Source:
Bank i Kredyt. - nr 9 (2000) , s. 61-75. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231878
article
38

Title:
Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Contractual Basis of Human Resource Management in a Company
Source:
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 5 (2000) , s. 7-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229776
article
39

Title:
Kontrakty i problem przedstawicielstwa w teorii nadzoru nad przedsiębiorstwem = Contracts and the Problem of Agency in the Theory of Corporate Governance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 544 (2000) , s. 61-76. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168224178
article
See main document
40

Title:
Koszty transakcji i asymetria informacji jako przyczyny powstawania instytucji pośrednictwa finansowego
Source:
Bank i Kredyt. - nr 3 (1999) , s. 38-42 - Bibliogr.
Nr:
2168231828
article
41

Title:
Mechanizmy nadzoru nad przedsiębiorstwem
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (1999) , s. 14-19
Nr:
2168237238
article
42

Title:
Modele procesu negocjacji = Models of Negotiation Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 509 (1998) , s. 149-163. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238130
article
See main document
43

Title:
Corporate governance : nadzór nad przedsiębiorstwem czy "władanie korporacyjne"
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (1998) , s. 10-13
Nr:
2168238310
article
44

Title:
Kontrakty i relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem = Contracts and Agency Relationships in Corporate Governance
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (94) (1998) , s. 55-68. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239252
article
45

Title:
O języku polskiego gospodarowania
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1997) , s. 26-28
Nr:
2168239210
article
46

Title:
Proste modele konfliktów i negocjacji
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 13 (1997) , s. 46-48
Nr:
2168263748
article
47

Title:
Założenia analizy negocjacji = The Principles of the Negotiation Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 499 (1997) , s. 67-80. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237788
article
See main document
48

Title:
Determinanty i typy relacji międzyorganizacyjnych = Determinants and Types of Inter-Organizational Relations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 471 (1996) , s. 83-96. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231842
article
See main document
49

Author:
de Wilde Jaap H.
Title:
Bezpieczeństwo lokalne i regionalne po zakończeniu "zimnej wojny"
Source:
Ad Meritum. - nr 3 (1996) , s. 57-71
Nr:
2168269530
article
50

Title:
Demokracja a międzynarodowe konflikty zbrojne
Source:
Ad Meritum. - nr 4 (1996) , s. 36-48
Nr:
2168051900
article
51

Title:
Założenia analizy negocjacji = Assumptions of Negotiation Analysis
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (85) (1996) , s. 33-44. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239246
article
52

Title:
Relacje międzyorganizacyjne w gospodarce rynkowej
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (1995) , s. 12-13, 23
Nr:
2168239188
article
53

Title:
Elementy "dywidendy pokoju" państw byłego Układu Warszawskiego - typologia wstępna
Source:
Ad Meritum. - nr 2 (1995) , s. 82-89
Nr:
2168118132
article
54

Author:
Title:
Systems Metaphors, Systems Analogies, and Present Changes in International Relations
Source:
Cybernetics and Systems. - vol. 25, iss. 6, (1994) , s. 763-779. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233736
article
55

Title:
Gry dla negocjatorów
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (1993) , s. 31-32 - Bibliogr.
Nr:
2168237594
article
56

Title:
Wpływ negocjacji międzyorganizacyjnych na dynamiczną równowagę przedsiębiorstwa = Impact of Inter-structure Negotiation on Enterprise'a Dynamic Equilibrium
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 407 (1993) , s. 33-45. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246044
article
See main document
57

Title:
Zastosowanie matematycznych modeli negocjacji w teorii i praktyce zarządzania = Application of Mathematical Models of Negotiation to the Theory and Practice of Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 375 (1992) , s. 105-120. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246010
article
See main document
58

Title:
Mediacje w konflikcie
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (1992) , s. 27-28 - Bibliogr.
Nr:
2168239192
article
59

Title:
Skład zespołu negocjacyjnego
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (1992) , s. 22-24 - Bibliogr.
Nr:
2168239198
article
60

Title:
Funkcje systemów wspomagania zarządzania = Functions of the Management Aid Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 345 (1991) , s. 25-38. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239880
article
See main document
61

Title:
Podstawy analizy złożoności systemów = Foundations of the Systems Complexity Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 323 (1990) , s. 39-53. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168240840
article
See main document
62

Title:
Przegląd koncepcji i analiza złożoności organizacji = A Concept and an Analysis of Organizations Complexity : a Review
Source:
Prakseologia. - nr 3-4 (108-109) (1990) , s. 97-115. - Summ., res.
Nr:
2168238308
article
63

Title:
Modelowanie symulacyjne przebiegów decyzyjnych z wykorzystaniem sieci stochastycznych = Simulation of Decision-Making Processes with Application of GERTS Networks
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 309 (1990) , s. 79-97. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253524
article
See main document
64

Title:
Analiza poziomu postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych : (badania pilotażowe) = Analysis of the Level of Technological Development in Office Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 291 (1989) , s. 25-45. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235094
article
See main document
65

Title:
Zastosowanie teorii stabilizacji procesu produkcyjnego w górnictwie węgla brunatnego
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 4 (1988) , s. 2-6 - Bibliogr.
Opracował:
Nr:
2168269526
article
66

Title:
Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu przebiegów decyzyjnych = The Application of Petri Nets in Modelling of Partial Decisionmaking Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 278 (1988) , s. 63-88. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269364
article
See main document
67

Title:
Rozwój środków orgatechnicznych = The Development of Office Technology
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 259 (1988) , s. 23-42. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236392
article
See main document
68

Title:
Applications of Systems Modelling in Peace Research
Source:
Journal of Peace Research. - vol. 25, iss. 3 (1988) , s. 291-334. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233738
article
69

Title:
M.L. Cooke - współpracownik F.W. Taylora
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (573) (1987) , s. 45-46
Nr:
2168244198
article
70

Title:
Zastosowanie taksonomicznej metody potencjałów w klasyfikacji funkcji systemu wytwórczego = Application of Taxonomic Methods to Classify Functions of Manufacturing System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 234 (1986) , s. 197-219. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239826
article
See main document
71

Title:
Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 3
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (550) (1985) , s. 26-29 - Bibliogr.
Nr:
2168239508
article
72

Title:
Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 2
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (549) (1985) , s. 22-25
Nr:
2168239506
article
73

Title:
Teoria systemów
Source:
PTI Przegląd Techniczny. - nr 45 (1985) , s. 22-23
Nr:
2168244402
article
74

Title:
O systemie pojęć systemowych raz jeszcze
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (541) (1985) , s. 20-21, 30 - Bibliogr.
Nr:
2168244208
article
75

Title:
Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 1, Znaczenie pracy biurowej w nowoczesnym zarządzaniu
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (548) (1985) , s. 26-27
Nr:
2168239504
article
76

Title:
Możliwości zastosowania metod informatycznych do organizowania systemu pracy biurowej = The Possibilities of Application of Informatics Methods to the Organization of Office Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 190 (1984) , s. 19-41. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236418
article
See main document
77

Title:
Zastosowanie koncepcji odległości zbiorów do pomiaru oddziaływań podsystemów w procesie zarządzania = The Application of the Concept of Distance between Seta to Measure the Interaction of Subsystems In the Process of Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 185 (1984) , s. 189-207. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261480
article
See main document
78

Title:
Postęp techniczny w biurze
Source:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 1 (1984) , s. 8-10 - Bibliogr.
Nr:
2168263828
article
79

Title:
Ograniczenia wykorzystania badań systemowych w nauce organizacji i zarządzania = Limitations of the use of Systemic Researches in Science of Organization and Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 195 (1984) , s. 139-156. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269964
article
See main document
80

Title:
Założenia oceny niezawodności organizacji
Source:
Problemy Postępu Technicznego. - nr 3 (1982) , s. 7-10 - Bibliogr.
Nr:
2168263768
article
81

Title:
O teorii systemów i możliwości jej zastosowania
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 33, nr 10-11 (393-394) (1982) , s. 39
Nr:
2168253934
article
1
Nieprzewidywalność środowiska współczesnych organizacji = Unpredictability of the Environment of Modern Organizations / Czesław MESJASZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 366 (2014), s. 336-346. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
2
Dostosowanie się partnerów w negocjacjach międzykulturowych = Adaptation of Partners in Intercultural Negotiation / Czesław MESJASZ // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014), s. 33-42. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
3
Problemy terminologiczne teorii i praktyki corporate governance = Corporate Governance as a New Area of Knowledge and Practice / Czesław MESJASZ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 141 (2013), s. 37-50. - Summ.. - Tytuł numeru: Governance - korporacje, instytucje publiczne, sieci. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=82387&from=publication. - ISSN 2083-8611
4
Przełomy w zarządzaniu - kilka refleksji / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 5 (2011), s. 46-48. - ISSN 0137-7221
5
Maksymalizacja wartości akcji - kryterium techniczne czy błędna ideologia / Czesław MESJASZ // Przegląd Corporate Governance. - 3 (27) (2011), s. 19-22. - ISSN 1734-9699
6
Kontrakty niekompletne i relacja przedstawicielstwa jako teoretyczne podstawy nadzoru nad przedsiębiorstwem / Czesław MESJASZ // Studenci.pl [on-line] : prace naukowe i referaty. - Dane tekstowe (plik html). - ([2011]), s. [1 ekran]. - [odczyt: 11.01.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.studenci.pl/zarzadzanie/proces/semeko_54.html
7
Ograniczenia przewidywania zjawisk społecznych a ryzyko w zarządzaniu = Limitations of Prediction of Social Phenomena and Risk in Management / Czesław MESJASZ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011), s. 279-286. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
8
Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in Central Eastern Europe = Systemy Corporate Governance i kodeksy dobrej praktyki w Europie Środkowo-Wschodniej / Czesław MESJASZ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. - 2/1 (2011), s. 129-156. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
9
Complexity of Social Systems / C. MESJASZ // Acta Physica Polonica A. - vol. 117, no. 4 (2010), s. 706-715. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/117/a117z468.pdf. - ISSN 0587-4246
10
Rozwój metod pomiaru kapitału intelektualnego = Development of Methods of Measurement of Intellectual Capital / Czesław MESJASZ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2009), s. 822-829. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
11
Koncepcja usprawniania przygotowania i realizacji kontraktów menedżerskich = The Concept of Improvement of Preparation and Realization of Managerial Contracts / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - nr 12 (12) (2009), s. 71-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-7772
12
Siła przyciągania UEK - międzynarodowa wymiana studentów / Agnieszka NOWAK, Czesław MESJASZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009), s. 30-31. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009. - ISSN 1689-7757
13
Przegląd koncepcji efektywności władania korporacyjnego = A Survey of Concepts of Effectiveness of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2009), s. 277-289. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
14
Złożone systemy adaptacyjne (Complex Adaptive Systems - CAS) jako narzędzia modelowania i analizy organizacji = Complex Adaptive Systems (CAS) as a Tool for Modelling and Analysis of Organisations / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008), s. 45-59. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=167913003. - ISSN 1898-6447
15
Przewidywanie we współczesnym zarządzaniu strategicznym = Prediction in Contemporary Strategic Management / Czesław MESJASZ // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (133) (2008), s. 7-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
16
Złożone systemy adaptacyjne jako narzędzie modelowania synergii = Complex Adaptive Systems (CAS) as a Tool for Modelling Synergy / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008), s. 47-64. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=160342313. - ISSN 1898-6447
17
Reformy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a teorie władania korporacyjnego = Reforms in Central Eastern Europe and Theories of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2 (2007), s. 593-602. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
18
Złożone systemy adaptacyjne / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 11 (2007), s. 3-6. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
19
Problemy nadzoru korporacyjnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej = Problems of Corporate Governance in Poland under the Conditions of Economic Transformation / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007), s. 41-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=138470077. - ISSN 0208-7944
20
Ewolucja władania korporacyjnego = The Evolution of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 35-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=153762476. - ISSN 1898-6447
21
Celowość rozwoju teorii zarządzania wiedzą w organizacji = Purposiveness of Development of Theory of Knowledge Management in Organization / Czesław MESJASZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1104 (2006), s. 154-164. - Summ.. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : celowość, skuteczność, efektywność. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
22
Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego = Review of the Theoretical Concepts of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006), s. 47-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=113455882. - ISSN 0208-7944
23
Complex Systems Studies and the Concepts of Security / Czeslaw MESJASZ // Kybernetes. - vol. 35, iss. 3/4, (2006), s. 471-488. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0368-492X
24
Mechanizmy władania korporacyjnego = Mechanisms of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4 (2005), s. 312-322. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : strategie i innowacje. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
25
"Lekkość słowa" : kilka uwag o zarządzaniu złożoną uczącą się organizacją fraktalną w turbulentnym globalnym otoczeniu / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 2 (2005), s. 7-11. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
26
Strategie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym w warunkach globalizacji = Company Strategies on the International Market in the Era of Globalisation / Lidia MESJASZ, Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ]. - nr 639 (2004), s. 109-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=46647833. - ISSN 0208-7944
27
Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa i zarządzanie wiedzą w organizacji - próba syntezy = Contractual Approach to Company and Knowledge Management in Organization: an Attempt of Synthesis / Czesław MESJASZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1014 (2004), s. 65-72. - Summ.. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - miedzy teorią a praktyką. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
28
Organizacja jako system złożony = The Organisation as a Complex System / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 652 (2004), s. 51-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=64413032. - ISSN 0208-7944
29
Principal Directions in the Evolution of Strategic Management / Adam STABRYŁA, Czesław MESJASZ // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2 (2003), s. 5-26. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
30
Podstawowe metody wyceny kredytu bankowego dla przedsiębiorstwa = Basic Methods of Valuing Bank Credit for Companies / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 627 (2003), s. 83-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=56513630. - ISSN 0208-7944
31
Nauki o zarządzaniu a teoria systemów złożonych = Management Science and Theory of Complex Systems / Czesław MESJASZ // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (114) (2003), s. 3-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
32
Specyfika metod analizy strategicznej stosowanych w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa = The Specifics of Strategic Analysis Methods Employed in the International Operations of an Enterprise / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002), s. 107-125. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15406. - ISSN 0208-7944
33
Podejście do ryzyka w negocjacjach kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem = The Approach to Risk in Credit Negotiations Between a Bank and an Enterprise / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 574 (2002), s. 91-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12820. - ISSN 0208-7944
34
Images of Organisation and Development of Information Society : Going into Metaphors / Czesław MESJASZ // S.E.E.D. Journal (Semiotics, Evolution, Energy and Development) [on-line]. - Dane tekstowe (pliki pdf). - Vol. 1, No 2 (December 2001)17 stron. - Summ.. - [odczyt: 18.12.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.library.utoronto.ca/see/SEED/Vol1-2/Mesj.pdf. - ISSN 1492-3157
35
Relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem = Agency Relationships in Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 561 (2001), s. 57-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
36
Nieprawidłowości w nadzorze nad przedsiębiorstwem / Czesław MESJASZ // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 7 (2000), s. 56-58. - ISSN 1508-9711
37
Wycena kredytu dla przedsiębiorstwa - założenia teoretyczne i przegląd metod = Corporate Credit Valuation - Theoretical Assumptions and Overview of Methods / Czesław MESJASZ, Lidia MESJASZ // Bank i Kredyt. - nr 9 (2000), s. 61-75. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5520
38
Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Contractual Basis of Human Resource Management in a Company / Czesław MESJASZ // Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 5 (2000), s. 7-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-3031
39
Kontrakty i problem przedstawicielstwa w teorii nadzoru nad przedsiębiorstwem = Contracts and the Problem of Agency in the Theory of Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 544 (2000), s. 61-76. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10699. - ISSN 0208-7944
40
Koszty transakcji i asymetria informacji jako przyczyny powstawania instytucji pośrednictwa finansowego / Czesław MESJASZ // Bank i Kredyt. - nr 3 (1999), s. 38-42. - Bibliogr. - ISSN 0137-5520
41
Mechanizmy nadzoru nad przedsiębiorstwem / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (1999), s. 14-19. - ISSN 0137-7221
42
Modele procesu negocjacji = Models of Negotiation Processes / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 509 (1998), s. 149-163. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
43
Corporate governance : nadzór nad przedsiębiorstwem czy "władanie korporacyjne" / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 11 (1998), s. 10-13. - ISSN 0137-7221
44
Kontrakty i relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem = Contracts and Agency Relationships in Corporate Governance / Czesław MESJASZ // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (94) (1998), s. 55-68. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
45
O języku polskiego gospodarowania / Czesław MESJASZ // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1997), s. 26-28. - ISSN 1234-5784
46
Proste modele konfliktów i negocjacji / Czesław MESJASZ // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 13 (1997), s. 46-48. - ISSN 1234-5784
47
Założenia analizy negocjacji = The Principles of the Negotiation Analysis / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 499 (1997), s. 67-80. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
48
Determinanty i typy relacji międzyorganizacyjnych = Determinants and Types of Inter-Organizational Relations / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 471 (1996), s. 83-96. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
49
Bezpieczeństwo lokalne i regionalne po zakończeniu "zimnej wojny" / Jaap H. de Wilde ; tłumaczenie Czesław MESJASZ // Ad Meritum. - nr 3 (1996), s. 57-71. - ISSN 1234-656X
50
Demokracja a międzynarodowe konflikty zbrojne / Czesław MESJASZ // Ad Meritum. - nr 4 (1996), s. 36-48. - ISSN 1234-656X
51
Założenia analizy negocjacji = Assumptions of Negotiation Analysis / Czesław MESJASZ // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (85) (1996), s. 33-44. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
52
Relacje międzyorganizacyjne w gospodarce rynkowej / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 9 (1995), s. 12-13, 23. - ISSN 0137-7221
53
Elementy "dywidendy pokoju" państw byłego Układu Warszawskiego - typologia wstępna / Czesław MESJASZ // Ad Meritum. - nr 2 (1995), s. 82-89. - ISSN 1234-656X
54
Systems Metaphors, Systems Analogies, and Present Changes in International Relations / Czeslaw MESJASZ // Cybernetics and Systems : an International Journal. - vol. 25, iss. 6, (1994), s. 763-779. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0196-9722
55
Gry dla negocjatorów / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 1 (1993), s. 31-32. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
56
Wpływ negocjacji międzyorganizacyjnych na dynamiczną równowagę przedsiębiorstwa = Impact of Inter-structure Negotiation on Enterprise'a Dynamic Equilibrium / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 407 (1993), s. 33-45. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
57
Zastosowanie matematycznych modeli negocjacji w teorii i praktyce zarządzania = Application of Mathematical Models of Negotiation to the Theory and Practice of Management / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 375 (1992), s. 105-120. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
58
Mediacje w konflikcie / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 9 (1992), s. 27-28. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
59
Skład zespołu negocjacyjnego / Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 2 (1992), s. 22-24. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
60
Funkcje systemów wspomagania zarządzania = Functions of the Management Aid Systems / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 345 (1991), s. 25-38. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
61
Podstawy analizy złożoności systemów = Foundations of the Systems Complexity Analysis / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 323 (1990), s. 39-53. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
62
Przegląd koncepcji i analiza złożoności organizacji = A Concept and an Analysis of Organizations Complexity : a Review / Czesław MESJASZ // Prakseologia. - nr 3-4 (108-109) (1990), s. 97-115. - Summ., res. - ISSN 0079-4872
63
Modelowanie symulacyjne przebiegów decyzyjnych z wykorzystaniem sieci stochastycznych = Simulation of Decision-Making Processes with Application of GERTS Networks / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 309 (1990), s. 79-97. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
64
Analiza poziomu postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych : (badania pilotażowe) = Analysis of the Level of Technological Development in Office Work / Czesław MESJASZ, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 291 (1989), s. 25-45. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
65
Zastosowanie teorii stabilizacji procesu produkcyjnego w górnictwie węgla brunatnego / oprac. Cz. MESJASZ // Poradnik Organizatora. - nr 4 (1988), s. 2-6. - Bibliogr.
66
Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu przebiegów decyzyjnych = The Application of Petri Nets in Modelling of Partial Decisionmaking Processes / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 278 (1988), s. 63-88. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
67
Rozwój środków orgatechnicznych = The Development of Office Technology / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 259 (1988), s. 23-42. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
68
Applications of Systems Modelling in Peace Research / Czesław MESJASZ // Journal of Peace Research. - vol. 25, iss. 3 (1988), s. 291-334. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0022-3433
69
M.L. Cooke - współpracownik F.W. Taylora / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 10 (573) (1987), s. 45-46. - ISSN 0137-7221
70
Zastosowanie taksonomicznej metody potencjałów w klasyfikacji funkcji systemu wytwórczego = Application of Taxonomic Methods to Classify Functions of Manufacturing System / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 234 (1986), s. 197-219. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
71
Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 3 / Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 11 (550) (1985), s. 26-29. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
72
Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 2 / Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 10 (549) (1985), s. 22-25. - ISSN 0137-7221
73
Teoria systemów / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // PTI Przegląd Techniczny : tygodnik Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. - nr 45 (1985), s. 22-23. - ISSN 0137-8783
74
O systemie pojęć systemowych raz jeszcze / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 2 (541) (1985), s. 20-21, 30. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
75
Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 1, Znaczenie pracy biurowej w nowoczesnym zarządzaniu / Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ // Przegląd Organizacji. - nr 9 (548) (1985), s. 26-27. - ISSN 0137-7221
76
Możliwości zastosowania metod informatycznych do organizowania systemu pracy biurowej = The Possibilities of Application of Informatics Methods to the Organization of Office Work / Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 190 (1984), s. 19-41. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
77
Zastosowanie koncepcji odległości zbiorów do pomiaru oddziaływań podsystemów w procesie zarządzania = The Application of the Concept of Distance between Seta to Measure the Interaction of Subsystems In the Process of Management / Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 185 (1984), s. 189-207. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
78
Postęp techniczny w biurze / Czesław MESJASZ // Problemy Postępu Technicznego. - nr 1 (1984), s. 8-10. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
79
Ograniczenia wykorzystania badań systemowych w nauce organizacji i zarządzania = Limitations of the use of Systemic Researches in Science of Organization and Management / Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 195 (1984), s. 139-156. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
80
Założenia oceny niezawodności organizacji / Czesław MESJASZ // Problemy Postępu Technicznego. - nr 3 (1982), s. 7-10. - Bibliogr. - ISSN 0208-693X
81
O teorii systemów i możliwości jej zastosowania / Czesław MESJASZ // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 33, nr 10-11 (393-394) (1982), s. 39. - ISSN 0013-3043
1
Mesjasz C., (2014), Nieprzewidywalność środowiska współczesnych organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 366, s. 336-346.
2
Mesjasz C., (2014), Dostosowanie się partnerów w negocjacjach międzykulturowych, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 1, s. 33-42.
3
Mesjasz C., (2013), Problemy terminologiczne teorii i praktyki corporate governance, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 141, s. 37-50; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=82387&from=publication
4
Mesjasz C., (2011), Przełomy w zarządzaniu - kilka refleksji, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 46-48.
5
Mesjasz C., (2011), Maksymalizacja wartości akcji - kryterium techniczne czy błędna ideologia, "Przegląd Corporate Governance", 3 (27), s. 19-22.
6
Mesjasz C., (2011), Kontrakty niekompletne i relacja przedstawicielstwa jako teoretyczne podstawy nadzoru nad przedsiębiorstwem, "Studenci.pl", s. [1 ekran]; http://www.studenci.pl/zarzadzanie/proces/semeko_54.html
7
Mesjasz C., (2011), Ograniczenia przewidywania zjawisk społecznych a ryzyko w zarządzaniu, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/1, s. 279-286.
8
Mesjasz C., (2011), Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in Central Eastern Europe, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/1, s. 129-156.
9
Mesjasz C., (2010), Complexity of Social Systems, "Acta Physica Polonica A", vol. 117, no. 4, s. 706-715; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/117/a117z468.pdf
10
Mesjasz C., (2009), Rozwój metod pomiaru kapitału intelektualnego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/3, s. 822-829.
11
Mesjasz C., (2009), Koncepcja usprawniania przygotowania i realizacji kontraktów menedżerskich, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 12 (12), s. 71-80.
12
Nowak A., Mesjasz C., (2009), Siła przyciągania UEK - międzynarodowa wymiana studentów, "Kurier UEK", nr 6 (30), s. 30-31; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009
13
Mesjasz C., (2009), Przegląd koncepcji efektywności władania korporacyjnego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1, s. 277-289.
14
Mesjasz C., (2008), Złożone systemy adaptacyjne (Complex Adaptive Systems - CAS) jako narzędzia modelowania i analizy organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 772, s. 45-59; https://bazekon.uek.krakow.pl/167913003
15
Mesjasz C., (2008), Przewidywanie we współczesnym zarządzaniu strategicznym, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (133), s. 7-21.
16
Mesjasz C., (2008), Złożone systemy adaptacyjne jako narzędzie modelowania synergii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 782, s. 47-64; https://bazekon.uek.krakow.pl/160342313
17
Mesjasz C., (2007), Reformy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a teorie władania korporacyjnego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2, s. 593-602.
18
Mesjasz C., (2007), Złożone systemy adaptacyjne, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 3-6.
19
Mesjasz C., (2007), Problemy nadzoru korporacyjnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 727, s. 41-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/138470077
20
Mesjasz C., (2007), Ewolucja władania korporacyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 35-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/153762476
21
Mesjasz C., (2006), Celowość rozwoju teorii zarządzania wiedzą w organizacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1104, s. 154-164.
22
Mesjasz C., (2006), Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 47-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/113455882
23
Mesjasz C., (2006), Complex Systems Studies and the Concepts of Security, "Kybernetes", vol. 35, iss. 3/4,, s. 471-488.
24
Mesjasz C., (2005), Mechanizmy władania korporacyjnego, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4, s. 312-322.
25
Mesjasz C., (2005), "Lekkość słowa" : kilka uwag o zarządzaniu złożoną uczącą się organizacją fraktalną w turbulentnym globalnym otoczeniu, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 7-11.
26
Mesjasz L., Mesjasz C., (2004), Strategie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym w warunkach globalizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 639, s. 109-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/46647833
27
Mesjasz C., (2004), Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa i zarządzanie wiedzą w organizacji - próba syntezy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1014, s. 65-72.
28
Mesjasz C., (2004), Organizacja jako system złożony, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 652, s. 51-66; https://bazekon.uek.krakow.pl/64413032
29
Stabryła A., Mesjasz C., (2003), Principal Directions in the Evolution of Strategic Management, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 2, s. 5-26.
30
Mesjasz C., (2003), Podstawowe metody wyceny kredytu bankowego dla przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 627, s. 83-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/56513630
31
Mesjasz C., (2003), Nauki o zarządzaniu a teoria systemów złożonych, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (114), s. 3-16.
32
Mesjasz C., (2002), Specyfika metod analizy strategicznej stosowanych w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 107-125; https://bazekon.uek.krakow.pl/15406
33
Mesjasz C., (2002), Podejście do ryzyka w negocjacjach kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 574, s. 91-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/12820
34
Mesjasz C., (2001), Images of Organisation and Development of Information Society : Going into Metaphors, "S.E.E.D. Journal (Semiotics, Evolution, Energy and Development)" [on-line], Vol. 1, No 2; http://www.library.utoronto.ca/see/SEED/Vol1-2/Mesj.pdf
35
Mesjasz C., (2001), Relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 561, s. 57-72.
36
Mesjasz C., (2000), Nieprawidłowości w nadzorze nad przedsiębiorstwem, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 7, s. 56-58.
37
Mesjasz C., Mesjasz L., (2000), Wycena kredytu dla przedsiębiorstwa - założenia teoretyczne i przegląd metod, "Bank i Kredyt", nr 9, s. 61-75.
38
Mesjasz C., (2000), Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5, s. 7-23.
39
Mesjasz C., (2000), Kontrakty i problem przedstawicielstwa w teorii nadzoru nad przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 544, s. 61-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/10699
40
Mesjasz C., (1999), Koszty transakcji i asymetria informacji jako przyczyny powstawania instytucji pośrednictwa finansowego, "Bank i Kredyt", nr 3, s. 38-42.
41
Mesjasz C., (1999), Mechanizmy nadzoru nad przedsiębiorstwem, "Przegląd Organizacji", nr 7-8, s. 14-19.
42
Mesjasz C., (1998), Modele procesu negocjacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 509, s. 149-163.
43
Mesjasz C., (1998), Corporate governance : nadzór nad przedsiębiorstwem czy "władanie korporacyjne", "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 10-13.
44
Mesjasz C., (1998), Kontrakty i relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (94), s. 55-68.
45
Mesjasz C., (1997), O języku polskiego gospodarowania, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 51/52, s. 26-28.
46
Mesjasz C., (1997), Proste modele konfliktów i negocjacji, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 13, s. 46-48.
47
Mesjasz C., (1997), Założenia analizy negocjacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 499, s. 67-80.
48
Mesjasz C., (1996), Determinanty i typy relacji międzyorganizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 471, s. 83-96.
49
de Wilde J., (1996), Bezpieczeństwo lokalne i regionalne po zakończeniu "zimnej wojny", "Ad Meritum", nr 3, s. 57-71.
50
Mesjasz C., (1996), Demokracja a międzynarodowe konflikty zbrojne, "Ad Meritum", nr 4, s. 36-48.
51
Mesjasz C., (1996), Założenia analizy negocjacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (85), s. 33-44.
52
Mesjasz C., (1995), Relacje międzyorganizacyjne w gospodarce rynkowej, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 12-13, 23.
53
Mesjasz C., (1995), Elementy "dywidendy pokoju" państw byłego Układu Warszawskiego - typologia wstępna, "Ad Meritum", nr 2, s. 82-89.
54
Mesjasz C., (1994), Systems Metaphors, Systems Analogies, and Present Changes in International Relations, "Cybernetics and Systems", vol. 25, iss. 6,, s. 763-779.
55
Mesjasz C., (1993), Gry dla negocjatorów, "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 31-32.
56
Mesjasz C., (1993), Wpływ negocjacji międzyorganizacyjnych na dynamiczną równowagę przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 407, s. 33-45.
57
Mesjasz C., (1992), Zastosowanie matematycznych modeli negocjacji w teorii i praktyce zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 375, s. 105-120.
58
Mesjasz C., (1992), Mediacje w konflikcie, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 27-28.
59
Mesjasz C., (1992), Skład zespołu negocjacyjnego, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 22-24.
60
Mesjasz C., (1991), Funkcje systemów wspomagania zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 345, s. 25-38.
61
Mesjasz C., (1990), Podstawy analizy złożoności systemów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 323, s. 39-53.
62
Mesjasz C., (1990), Przegląd koncepcji i analiza złożoności organizacji, "Prakseologia", nr 3-4 (108-109), s. 97-115.
63
Mesjasz C., (1990), Modelowanie symulacyjne przebiegów decyzyjnych z wykorzystaniem sieci stochastycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 309, s. 79-97.
64
Mesjasz C., Potocki A., (1989), Analiza poziomu postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych (badania pilotażowe), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 291, s. 25-45.
65
Zastosowanie teorii stabilizacji procesu produkcyjnego w górnictwie węgla brunatnego, oprac. C. Mesjasz, (1988) "Poradnik Organizatora", nr 4, s. 2-6.
66
Mesjasz C., (1988), Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu przebiegów decyzyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 278, s. 63-88.
67
Mesjasz C., (1988), Rozwój środków orgatechnicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 259, s. 23-42.
68
Mesjasz C., (1988), Applications of Systems Modelling in Peace Research, "Journal of Peace Research", vol. 25, iss. 3, s. 291-334.
69
Kozina A., Mesjasz C., (1987), M.L. Cooke - współpracownik F.W. Taylora, "Przegląd Organizacji", nr 10 (573), s. 45-46.
70
Mesjasz C., (1986), Zastosowanie taksonomicznej metody potencjałów w klasyfikacji funkcji systemu wytwórczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 234, s. 197-219.
71
Lisiński M., Mesjasz C., (1985), Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 3, "Przegląd Organizacji", nr 11 (550), s. 26-29.
72
Lisiński M., Mesjasz C., (1985), Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 2, "Przegląd Organizacji", nr 10 (549), s. 22-25.
73
Kozina A., Mesjasz C., (1985), Teoria systemów, "PTI Przegląd Techniczny", nr 45, s. 22-23.
74
Kozina A., Mesjasz C., (1985), O systemie pojęć systemowych raz jeszcze, "Przegląd Organizacji", nr 2 (541), s. 20-21, 30.
75
Lisiński M., Mesjasz C., (1985), Metody informatyczne w pracy biurowej. Cz. 1, Znaczenie pracy biurowej w nowoczesnym zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 9 (548), s. 26-27.
76
Lisiński M., Mesjasz C., (1984), Możliwości zastosowania metod informatycznych do organizowania systemu pracy biurowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 190, s. 19-41.
77
Mesjasz C., (1984), Zastosowanie koncepcji odległości zbiorów do pomiaru oddziaływań podsystemów w procesie zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 185, s. 189-207.
78
Mesjasz C., (1984), Postęp techniczny w biurze, "Problemy Postępu Technicznego", nr 1, s. 8-10.
79
Kozina A., Mesjasz C., (1984), Ograniczenia wykorzystania badań systemowych w nauce organizacji i zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 195, s. 139-156.
80
Mesjasz C., (1982), Założenia oceny niezawodności organizacji, "Problemy Postępu Technicznego", nr 3, s. 7-10.
81
Mesjasz C., (1982), O teorii systemów i możliwości jej zastosowania, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 33, nr 10-11 (393-394), s. 39.
1
@article{UEK:2168293129,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Nieprzewidywalność środowiska współczesnych organizacji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "366",
pages = "336-346",
adress = "",
year = "2014",
}
2
@article{UEK:2168283141,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Dostosowanie się partnerów w negocjacjach międzykulturowych",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 1",
pages = "33-42",
adress = "",
year = "2014",
}
3
@article{UEK:2168271378,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Problemy terminologiczne teorii i praktyki corporate governance",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "141",
pages = "37-50",
adress = "",
year = "2013",
}
4
@article{UEK:2168224522,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Przełomy w zarządzaniu - kilka refleksji",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "46-48",
year = "2011",
}
5
@article{UEK:2168256568,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Maksymalizacja wartości akcji - kryterium techniczne czy błędna ideologia",
journal = "Przegląd Corporate Governance",
number = "3 (27)",
pages = "19-22",
year = "2011",
}
6
@article{UEK:2168241822,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Kontrakty niekompletne i relacja przedstawicielstwa jako teoretyczne podstawy nadzoru nad przedsiębiorstwem",
journal = "Studenci.pl",
pages = "[1 ekran]",
year = "2011",
}
7
@article{UEK:2168222644,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Ograniczenia przewidywania zjawisk społecznych a ryzyko w zarządzaniu",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/1",
pages = "279-286",
adress = "",
year = "2011",
}
8
@article{UEK:2168220310,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Corporate Governance Systems and Codes of Good Practices in Central Eastern Europe",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2/1",
pages = "129-156",
adress = "Sopot",
publisher = "Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2011",
}
9
@article{UEK:2165629116,
author = "Mesjasz C.",
title = "Complexity of Social Systems",
journal = "Acta Physica Polonica A",
number = "vol. 117, no. 4",
pages = "706-715",
year = "2010",
}
10
@article{UEK:50341,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Rozwój metod pomiaru kapitału intelektualnego",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2/3",
pages = "822-829",
adress = "",
year = "2009",
}
11
@article{UEK:2165721282,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Koncepcja usprawniania przygotowania i realizacji kontraktów menedżerskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu",
number = "12 (12)",
pages = "71-80",
year = "2009",
}
12
@article{UEK:2168275079,
author = "Nowak Agnieszka and Mesjasz Czesław",
title = "Siła przyciągania UEK - międzynarodowa wymiana studentów",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (30)",
pages = "30-31",
year = "2009",
}
13
@article{UEK:50334,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Przegląd koncepcji efektywności władania korporacyjnego",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "1",
pages = "277-289",
adress = "",
year = "2009",
}
14
@article{UEK:51346,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Złożone systemy adaptacyjne (Complex Adaptive Systems - CAS) jako narzędzia modelowania i analizy organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "772",
pages = "45-59",
year = "2008",
}
15
@article{UEK:2168236612,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Przewidywanie we współczesnym zarządzaniu strategicznym",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3 (133)",
pages = "7-21",
year = "2008",
}
16
@article{UEK:50504,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Złożone systemy adaptacyjne jako narzędzie modelowania synergii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "782",
pages = "47-64",
year = "2008",
}
17
@article{UEK:51013,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Reformy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a teorie władania korporacyjnego",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2",
pages = "593-602",
adress = "",
year = "2007",
}
18
@article{UEK:51123,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Złożone systemy adaptacyjne",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "3-6",
year = "2007",
}
19
@article{UEK:50731,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Problemy nadzoru korporacyjnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "727",
pages = "41-57",
year = "2007",
}
20
@article{UEK:50881,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Ewolucja władania korporacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "753",
pages = "35-53",
year = "2007",
}
21
@article{UEK:51708,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Celowość rozwoju teorii zarządzania wiedzą w organizacji",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1104",
pages = "154-164",
adress = "",
year = "2006",
}
22
@article{UEK:52728,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "700",
pages = "47-62",
year = "2006",
}
23
@article{UEK:2168233776,
author = "Mesjasz Czeslaw",
title = "Complex Systems Studies and the Concepts of Security",
journal = "Kybernetes",
number = "vol. 35, iss. 3/4,",
pages = "471-488",
year = "2006",
}
24
@article{UEK:52834,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Mechanizmy władania korporacyjnego",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4",
pages = "312-322",
adress = "",
year = "2005",
}
25
@article{UEK:52462,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Lekkość słowa : kilka uwag o zarządzaniu złożoną uczącą się organizacją fraktalną w turbulentnym globalnym otoczeniu",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "7-11",
year = "2005",
}
26
@article{UEK:2168219504,
author = "Mesjasz Lidia and Mesjasz Czesław",
title = "Strategie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym w warunkach globalizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "639",
pages = "109-128",
year = "2004",
}
27
@article{UEK:52772,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa i zarządzanie wiedzą w organizacji - próba syntezy",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1014",
pages = "65-72",
adress = "",
year = "2004",
}
28
@article{UEK:2168220412,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Organizacja jako system złożony",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "652",
pages = "51-66",
year = "2004",
}
29
@article{UEK:2168230634,
author = "Stabryła Adam and Mesjasz Czesław",
title = "Principal Directions in the Evolution of Strategic Management",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 2",
pages = "5-26",
year = "2003",
}
30
@article{UEK:2168222614,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Podstawowe metody wyceny kredytu bankowego dla przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "627",
pages = "83-102",
year = "2003",
}
31
@article{UEK:2168229880,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Nauki o zarządzaniu a teoria systemów złożonych",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (114)",
pages = "3-16",
year = "2003",
}
32
@article{UEK:2168230988,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Specyfika metod analizy strategicznej stosowanych w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "603",
pages = "107-125",
year = "2002",
}
33
@article{UEK:2168225412,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Podejście do ryzyka w negocjacjach kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "574",
pages = "91-109",
year = "2002",
}
34
@article{UEK:2168267560,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Images of Organisation and Development of Information Society : Going into Metaphors",
journal = "S.E.E.D. Journal (Semiotics, Evolution, Energy and Development)",
number = "Vol. 1, No 2",
pages = "",
year = "2001",
}
35
@article{UEK:2168236318,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "561",
pages = "57-72",
year = "2001",
}
36
@article{UEK:2168238100,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Nieprawidłowości w nadzorze nad przedsiębiorstwem",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "7",
pages = "56-58",
year = "2000",
}
37
@article{UEK:2168231878,
author = "Mesjasz Czesław and Mesjasz Lidia",
title = "Wycena kredytu dla przedsiębiorstwa - założenia teoretyczne i przegląd metod",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "9",
pages = "61-75",
year = "2000",
}
38
@article{UEK:2168229776,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Kontraktowe ujęcie przedsiębiorstwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "5",
pages = "7-23",
year = "2000",
}
39
@article{UEK:2168224178,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Kontrakty i problem przedstawicielstwa w teorii nadzoru nad przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "544",
pages = "61-76",
year = "2000",
}
40
@article{UEK:2168231828,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Koszty transakcji i asymetria informacji jako przyczyny powstawania instytucji pośrednictwa finansowego",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "3",
pages = "38-42",
year = "1999",
}
41
@article{UEK:2168237238,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Mechanizmy nadzoru nad przedsiębiorstwem",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7-8",
pages = "14-19",
year = "1999",
}
42
@article{UEK:2168238130,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Modele procesu negocjacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "509",
pages = "149-163",
year = "1998",
}
43
@article{UEK:2168238310,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Corporate governance : nadzór nad przedsiębiorstwem czy władanie korporacyjne",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "10-13",
year = "1998",
}
44
@article{UEK:2168239252,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Kontrakty i relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (94)",
pages = "55-68",
year = "1998",
}
45
@article{UEK:2168239210,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "O języku polskiego gospodarowania",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "51/52",
pages = "26-28",
year = "1997",
}
46
@article{UEK:2168263748,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Proste modele konfliktów i negocjacji",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "13",
pages = "46-48",
year = "1997",
}
47
@article{UEK:2168237788,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Założenia analizy negocjacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "499",
pages = "67-80",
year = "1997",
}
48
@article{UEK:2168231842,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Determinanty i typy relacji międzyorganizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "471",
pages = "83-96",
year = "1996",
}
49
@article{UEK:2168269530,
author = "de Wilde Jaap H.",
title = "Bezpieczeństwo lokalne i regionalne po zakończeniu zimnej wojny",
journal = "Ad Meritum",
number = "3",
pages = "57-71",
year = "1996",
}
50
@article{UEK:2168051900,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Demokracja a międzynarodowe konflikty zbrojne",
journal = "Ad Meritum",
number = "4",
pages = "36-48",
year = "1996",
}
51
@article{UEK:2168239246,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Założenia analizy negocjacji",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3 (85)",
pages = "33-44",
year = "1996",
}
52
@article{UEK:2168239188,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Relacje międzyorganizacyjne w gospodarce rynkowej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9",
pages = "12-13, 23",
year = "1995",
}
53
@article{UEK:2168118132,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Elementy dywidendy pokoju państw byłego Układu Warszawskiego - typologia wstępna",
journal = "Ad Meritum",
number = "2",
pages = "82-89",
year = "1995",
}
54
@article{UEK:2168233736,
author = "Mesjasz Czeslaw",
title = "Systems Metaphors, Systems Analogies, and Present Changes in International Relations",
journal = "Cybernetics and Systems",
number = "vol. 25, iss. 6,",
pages = "763-779",
year = "1994",
}
55
@article{UEK:2168237594,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Gry dla negocjatorów",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "1",
pages = "31-32",
year = "1993",
}
56
@article{UEK:2168246044,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Wpływ negocjacji międzyorganizacyjnych na dynamiczną równowagę przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "407",
pages = "33-45",
year = "1993",
}
57
@article{UEK:2168246010,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Zastosowanie matematycznych modeli negocjacji w teorii i praktyce zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "375",
pages = "105-120",
year = "1992",
}
58
@article{UEK:2168239192,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Mediacje w konflikcie",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9",
pages = "27-28",
year = "1992",
}
59
@article{UEK:2168239198,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Skład zespołu negocjacyjnego",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "22-24",
year = "1992",
}
60
@article{UEK:2168239880,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Funkcje systemów wspomagania zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "345",
pages = "25-38",
year = "1991",
}
61
@article{UEK:2168240840,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Podstawy analizy złożoności systemów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "323",
pages = "39-53",
year = "1990",
}
62
@article{UEK:2168238308,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Przegląd koncepcji i analiza złożoności organizacji",
journal = "Prakseologia",
number = "3-4 (108-109)",
pages = "97-115",
year = "1990",
}
63
@article{UEK:2168253524,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Modelowanie symulacyjne przebiegów decyzyjnych z wykorzystaniem sieci stochastycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "309",
pages = "79-97",
year = "1990",
}
64
@article{UEK:2168235094,
author = "Mesjasz Czesław and Potocki Arkadiusz",
title = "Analiza poziomu postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych : (badania pilotażowe)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "291",
pages = "25-45",
year = "1989",
}
65
@article{UEK:2168269526,
title = "Zastosowanie teorii stabilizacji procesu produkcyjnego w górnictwie węgla brunatnego",
journal = "Poradnik Organizatora",
number = "4",
pages = "2-6",
year = "1988",
}
66
@article{UEK:2168269364,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Zastosowanie sieci Petriego w modelowaniu przebiegów decyzyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "278",
pages = "63-88",
year = "1988",
}
67
@article{UEK:2168236392,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Rozwój środków orgatechnicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "259",
pages = "23-42",
year = "1988",
}
68
@article{UEK:2168233738,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Applications of Systems Modelling in Peace Research",
journal = "Journal of Peace Research",
number = "vol. 25, iss. 3",
pages = "291-334",
year = "1988",
}
69
@article{UEK:2168244198,
author = "Kozina Andrzej and Mesjasz Czesław",
title = "M.L. Cooke - współpracownik F.W. Taylora",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "10 (573)",
pages = "45-46",
year = "1987",
}
70
@article{UEK:2168239826,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Zastosowanie taksonomicznej metody potencjałów w klasyfikacji funkcji systemu wytwórczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "234",
pages = "197-219",
year = "1986",
}
71
@article{UEK:2168239508,
author = "Lisiński Marek and Mesjasz Czesław",
title = "Metody informatyczne w pracy biurowej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11 (550)",
pages = "26-29",
year = "1985",
}
72
@article{UEK:2168239506,
author = "Lisiński Marek and Mesjasz Czesław",
title = "Metody informatyczne w pracy biurowej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "10 (549)",
pages = "22-25",
year = "1985",
}
73
@article{UEK:2168244402,
author = "Kozina Andrzej and Mesjasz Czesław",
title = "Teoria systemów",
journal = "PTI Przegląd Techniczny",
number = "45",
pages = "22-23",
year = "1985",
}
74
@article{UEK:2168244208,
author = "Kozina Andrzej and Mesjasz Czesław",
title = "O systemie pojęć systemowych raz jeszcze",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2 (541)",
pages = "20-21, 30",
year = "1985",
}
75
@article{UEK:2168239504,
author = "Lisiński Marek and Mesjasz Czesław",
title = "Metody informatyczne w pracy biurowej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9 (548)",
pages = "26-27",
year = "1985",
}
76
@article{UEK:2168236418,
author = "Lisiński Marek and Mesjasz Czesław",
title = "Możliwości zastosowania metod informatycznych do organizowania systemu pracy biurowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "190",
pages = "19-41",
year = "1984",
}
77
@article{UEK:2168261480,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Zastosowanie koncepcji odległości zbiorów do pomiaru oddziaływań podsystemów w procesie zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "185",
pages = "189-207",
year = "1984",
}
78
@article{UEK:2168263828,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Postęp techniczny w biurze",
journal = "Problemy Postępu Technicznego",
number = "1",
pages = "8-10",
year = "1984",
}
79
@article{UEK:2168269964,
author = "Kozina Andrzej and Mesjasz Czesław",
title = "Ograniczenia wykorzystania badań systemowych w nauce organizacji i zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "195",
pages = "139-156",
year = "1984",
}
80
@article{UEK:2168263768,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Założenia oceny niezawodności organizacji",
journal = "Problemy Postępu Technicznego",
number = "3",
pages = "7-10",
year = "1982",
}
81
@article{UEK:2168253934,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "O teorii systemów i możliwości jej zastosowania",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 33, 10-11 (393-394)",
pages = "39",
year = "1982",
}