Publications of the selected author
1

Title:
O Profesorze Aleksym Pocztowskim
Source:
40 lat HR w Polsce : koncepcja, ewolucja, rozwiązania / red. Alicja MIŚ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 21-25
ISBN:
978-83-7252-857-5
Nr:
2168361250
varia
See main document
2

Title:
Wykluczenie cyfrowe osób starszych jako determinanta wdrażania koncepcji e-ZZL = Digital Exclusion of Older People as a Determinant of the Implementation of the e-HRM Concept
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej / red. nauk. Iwona Mendryk - Warszawa: Difin, 2021, s. 277-289. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8270-023-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168360322
chapter in monograph
3

Title:
Możliwości i obszary wykorzystania technologii Big Data w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Possibilities and Areas of Using Big Data Technology in Human Resource Management
Source:
Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej : zarządzanie zasobami ludzkimi / red. nauk. Halina Czubasiewicz - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2020, s. 133-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8206-098-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353858
chapter in monograph
4

Title:
Strategiczne aspekty zarządzania talentami
Source:
Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu / red. nauk. Alicja MIŚ - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020, s. 53-74
ISBN:
978-83-8187-931-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168348974
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Efekty e-HRM - próba kategoryzacji = Effects of e-HRM - an Attempt of Categorization
Source:
Kształtowanie i rozwój kompetencji pracowników - problemy i wyzwania / red. nauk. Marta Młokosiewicz, Katarzyna Włodarczyk - Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2020, s. 149-159. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7837-101-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352514
chapter in monograph
6

Title:
Miejsce i rola podmiotów w strategicznym zarządzaniu talentami = Place and Role of Actors in the Strategic Talent Management
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 51, nr 1 (2019) , s. 45-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168336673
article
7

Title:
Decomposition of Talent Management Strategy = Dekompozycja strategii zarządzania talentami
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2018) , s. 67-81. - Tytuł numeru: Global Talent Management - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330159
article
8

Title:
Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji : metody i narzędzia pomiaru, Marta Juchnowicz, Beata Mazurek-Kucharska, Dariusz Turek. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 49, nr 3 (2018) , s. 221-225
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168328463
review
9

Title:
Identyfikacja utalentowanych pracowników w organizacjach - narzędzia i obszary problemowe
Source:
Marketing i Zarządzanie. - nr 1 (51) (2018) , s. 247-257. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326003
article
10

Title:
Wynagrodzenia jako czynnik stabilizujący zatrudnienie w organizacji = Remuneration as a Factor Stabilizing Employment in an Organization
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (2017) , s. 79-94. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168321095
article
11

Title:
Imigracja do Polski jako potencjalne źródło zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w świetle koncepcji zarządzania różnorodnością = Immigration to Poland as a Source of Competitive Advantage of Polish Companies in the Context of Diversity Management
Source:
Polityka Społeczna. - nr 2 (2017) , s. 14-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168313351
article
12

Author:
Dominika Nieć , Grzegorz Łukasiewicz
Title:
Dialog społeczny i jego rola w skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa - studium przypadku KWK "Janina" = Social Dialogue and Its Role in Successful Company's Restructuring - Case Study of the "Janina" Coal Mine (Poland)
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 43, nr 1 (2017) , s. 117-134. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168313353
article
13

Title:
About the Need to Conduct Qualitative Research in the Analysis of the Relations Between Human Resources Management and Organizational Performance
Source:
Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 11 (2017) , s. 219-228. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168324445
article
14

Title:
Retention of Employees and the Conditions of the Labor Market
Source:
Theoretical, Methodological and Practical Foundations of Human Resources Management : Collective Monograph = Teorētiskie, metodoloģiskie un praktiskie pamati cilvēkresursu vadību : kolektīva monogrāfija / ed. Maksym Bezpartochnyi - Riga: ISMA University : Landmark SIA, 2016, s. 240-250 - Bibliogr.
Series:
()
Access mode:
Nr:
2168311353
chapter in monograph
15

Author:
Łukasz Sienkiewicz , Grzegorz Łukasiewicz
Title:
Jakościowy kontekst kapitału ludzkiego w organizacjach wielokulturowych - analiza holistyczna z wykorzystaniem narzędzia NKL = Qualitative Context of Human Capital in Multicultural Organisations - a Holistic Analysis with a Use of NKL Tool
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 3, cz. 2 (2016) , s. 175-191. - Tytuł numeru: Studia z zarządzania międzykulturowego - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168307275
article
16

Title:
Zarządzanie efektywnością pracy
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 132-149
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297917
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Grzegorz Łukasiewicz , Łukasz Sienkiewicz
Title:
Organizational Culture - Its Measurement and Relationships with Selected Areas of Human Capital Management on the Example of NKL Tool
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 323-334 - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed within the project "Human capital as an element of company's value" realized by the Polish Agency for Enterprise Development (project leader) and the Warsaw School of Economics (Partner) - POKL.02.01.03-00-036/11-00
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Access mode:
Nr:
2168300753
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Oasis East : kiedy pracownicy odchodzą do konkurencji
Source:
Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski / [konsultacja merytoryczna Małgorzata Bonikowska] - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015, s. 54-57
ISBN:
978-83-7633-365-6
Nr:
2168303865
chapter in textbook
19

Title:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe (GPW) : wyzwania na nowe czasy
Source:
Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski / [konsultacja merytoryczna Małgorzata Bonikowska] - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015, s. 42-45
ISBN:
978-83-7633-365-6
Nr:
2168303859
chapter in textbook
20

Title:
Zakres i skutki raportowania kapitału intelektualnego we współczesnych organizacjach = Scope and Impact of Intellectual Capital Reporting in Contemporary Organizations
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 386 (2015) , s. 134-150. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297681
article
21

Title:
Organizacyjne efekty zarządzania różnorodnością = Organizational Effects of Diversity Management
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 349 (2014) , s. 231-240. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291775
article
22

Title:
Zarządzanie efektywnością pracy
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[144]-18[161] - Bibliogr.
Signature:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303273
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Niedoinwestowany kapitał ludzki
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 5 (290) (2014) , s. 20-23
Nr:
2168286345
unreviewed article
24

Title:
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
106, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-661-8
Nr:
2168281413
academic script
25

Title:
Controlling personalny w praktyce przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 132-148 - Bibliogr.
Signature:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288599
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Impact of Human Resources Management on Organizational Effectiveness - Still More Questions than Answers
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 29, nr 3 (2013) , s. 13-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287729
article
27

Title:
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego a kształtowanie zasobów niematerialnych małych i średnich przedsiębiorstw = Human Capital Reporting and the Shaping of Small and Medium Enterprise Intangible Resources
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2013) , s. 139-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168261144
article
28

Conference:
Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie, Kielce, Polska, od 2011-06-01 do 2011-06-03
Title:
Audyt funkcji personalnej w aspekcie organizacji uczącej się
Source:
Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu / red. nauk. Alojzy Czech, Andrzej Szplit - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, s. 333-348 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-095-6
Nr:
2168280815
chapter in conference materials
29

Title:
Macroeconomic Determinants of Intellectual Capital Quality
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 27, nr 1 (2013) , s. 9-23. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168277513
article
30

Title:
Sprawozdanie z 5 Europejskiej Konferencji na temat Kapitału Intelektualnego 5th European Conference on Intellectual Capital
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects2013. - t. 29, nr 3, s. 177-181
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168287731
varia
31

Title:
Wybrane aspekty pomiaru efektywności w zarządzaniu kapitałem ludzkim = Selected Aspects of Effectiveness Measurement in Human Capital Management
Source:
Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012) , s. 141-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168228980
article
32

Title:
Rola systemów wysoce efektywnej pracy w audycie personalnym = The Role of High Performance Work Systems in the HR Audit
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 885 (2012) , s. 151-164. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249318
article
33

Title:
Międzynarodowy wymiar sprawozdawczości kapitału ludzkiego
Source:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 174-198 - Bibliogr.
Signature:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273488
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Architektura zarządzania zasobami ludzkimi wspierająca kreatywność pracowników = Human Resource Management Architecture Supporting the Creativity of Employees
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 114 (2012) , s. 62-70. - Tytuł numeru: Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279613
article
35

Title:
Efektywność misji zagranicznych ekspatriantów
Source:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 206-226
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237358
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Krytyczna analiza modeli pomiaru efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Critical Analysis of Effectiveness Measurement Models in Human Resource Management
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 261 (2012) , s. 202-217. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168258036
article
37

Title:
Koszty jakości zasobów ludzkich = The Cost of the Human Resources Quality
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2012) , s. 15-18. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168229456
article
38

Title:
Misje zagraniczne specjalistów z przedsiębiorstwa działającego w branży wysokich technologii : aneks
Source:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 227-233
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168238202
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Efektywność misji zagranicznych
Source:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 154-173
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265110
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Title:
Rola funkcji personalnej w cyklu życia organizacji = The Role of the Personnel Function in the Life Cycle of an Organisation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 853 (2011) , s. 7-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220040
article
41

Title:
Metody wspomagające wyodrębnianie efektów programów realizowanych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi = The Supportable Methods for Isolate the Results of Programs in Human Resource Management
Source:
Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / red. Bogusława Urbaniak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011, s. 349-360. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-546-1
Nr:
2167671697
chapter in monograph
42

Title:
Jakość zasobów ludzkich w społecznej sprawozdawczości przedsiębiorstw
Source:
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2 / kierownik tematu: Paweł LULA2010, s. 123-152 - Bibliogr.
Signature:
NP-1298/2/Magazyn
Nr:
2168248740
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Title:
Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego jako nowoczesne narzędzie menedżera personalnego = The Statement on Human Capital of Organization as a Modern Tool of Personnel Manager
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010) , s. 429-438. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165630141
article
44

Title:
Istota i struktura kosztów zarządzania zasobami ludzkimi = The Essence and Structure of the Costs of Managing Human Resources
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 807 (2010) , s. 57-69. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698168
article
45

Title:
Analiza porównawcza finansowych metod pomiaru kapitału ludzkiego = Financial Measures of Human Capital : a Comparative Analysis
Source:
Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 315-325. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-278-1
Nr:
2165687895
chapter in monograph
46

Title:
Rola działu personalnego w raportowaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Source:
Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 153-163 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-497-3
Nr:
2165705518
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Kapitał ludzki organizacji : pomiar i sprawozdawczość
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Physical description:
252 s.: il.; 24 cm
Notes:
Indeks, Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15768-5
Nr:
51333
monograph
48

Title:
Rola strategicznej karty wyników w kształtowaniu jakości kapitału ludzkiego
Source:
Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI2009, s. 25-48 - Bibliogr.
Signature:
NP-1298/1/Magazyn
Nr:
2168248544
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Title:
Rola funkcji personalnej w cyklu życia organizacji
Source:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI2008, s. 37-58 - Bibliogr.
Signature:
NP-1202/2/Magazyn
Nr:
2168219644
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Title:
Rola systemu informacji personalnej w sprawozdawczości kapitału ludzkiego = The Role of Personnel Information Systems in Human Capital Reporting
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 784 (2008) , s. 59-72. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50476
article
51

Title:
Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego w korporacji międzynarodowej
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 122-132
ISBN:
978-83-7252-407-2
Nr:
2165527894
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Sprawozdania o stanie KI organizacji = Organization' IC rank reports
Source:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - nr 1 (6) (2008) , s. 70-73. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50267
article
53

Title:
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 62-85
ISBN:
978-83-7252-407-2
Nr:
2165527828
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Procedury tworzenia systemów informatycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Procedures of Building a Computer Systems in Human Resource Management
Source:
Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008, s. 389-395. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-169-2
Nr:
2165795328
chapter in monograph
55

Title:
Dynamika kosztów zarządzania zasobami ludzkimi w cyklu rozwoju organizacji = Human Resource Management Costs in an Organization's Life Cycle
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 35-43. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50992
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Pomiar kapitału intelektualnego organizacji
Source:
Inwestowanie w kapitał ludzki / red. Stanisława Borkowska - Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2007, s. 132-143 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 55)
ISBN:
978-83-7027-422-1
Nr:
2166522805
chapter in monograph
57

Title:
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego na przykładzie krajów wysoko rozwiniętych = Reporting on Human Capital in Highly Developed Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 755 (2007) , s. [33]-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50834
article
58

Title:
Sprawozdawczość kapitału intelektualnego - stan obecny i perspektywy
Source:
Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe / red. Marzenna Czerwińska - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s. 158-169. - Referat zgłoszony na konferencję naukową zorganizowaną przez Uniwersytet Gdański przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-120-4
Nr:
2165977940
chapter in conference materials
59

Title:
Identyfikacja kosztów zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI2007, s. 64-94 - Bibliogr.
Research program:
56/KZZP/1/07/S/417
Signature:
NP-1202/[1]/Magazyn
Nr:
2168326415
chapter in unpublished scientific work
See main document
60

Title:
Zastosowanie metody dochodowej do wyceny wartości kapitału ludzkiego organizacji
Source:
Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji / red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 91-98
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-839-0
Nr:
2166132562
chapter in monograph
61

Title:
Rola sprawozdawczości kapitału ludzkiego w organizacji opartej na wiedzy
Source:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 308-315
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 81)
ISBN:
978-83-7417-203-5
Nr:
2165791973
chapter in monograph
62

Title:
Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa : (metodyka pomiaru i sprawozdawczość)
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
329 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-17
Nr:
52632
doctoral dissertation
63

Title:
Kapitał ludzki w organizacjach opartych na wiedzy = Human Capital in Organizations Based on Knowledge
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 711 (2006) , s. 21-33. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53079
article
64

Title:
Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy
Source:
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 199-217
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
2166158487
chapter in monograph
See main document
65

Title:
Budowa i wykorzystanie systemu informacji personalnej (SIP)
Source:
Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI2006, s. 26-45 - Bibliogr.
Research program:
89/KZZP/1/2006/S/347
Signature:
NP-1148/Magazyn
Nr:
2168326475
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Title:
Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie
Source:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 83-91
ISBN:
83-7252-299-5
Nr:
2166089850
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego w organizacji uczącej się = Human Capital Reporting in Learning Organization
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 115-122. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166176584
chapter in conference materials
See main document
68

Title:
Wynagradzanie
Source:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 51-59
ISBN:
83-7252-299-5
Nr:
2166089763
chapter in monograph
See main document
69

Title:
Koszty pracy
Source:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 69-78
ISBN:
83-7252-299-5
Nr:
2166089836
chapter in monograph
See main document
70

Title:
Metody pomiaru kapitału ludzkiego = Methods of Human Capital Measurement
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 6 (2005) , s. 37-45. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166562649
article
71

Title:
Kapitał ludzki w organizacji opartej na wiedzy - wyzwania dla sprawozdawczości = The Human Capital in a Knowledge-Based Organization : Challenges Faced by Reporting Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2005) , s. 189-203. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52514
article
72

Title:
Budowa i wykorzystywanie raportu o stanie kapitału intelektualnego organizacji = The Structure and Use of Reports on the State of an Organisation's Intellectual Capital
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 676 (2005) , s. 41-52. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52777
article
73

Title:
Uwarunkowania rozwoju organizacji
Source:
Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 9-32
ISBN:
83-7252-262-6
Nr:
2166502813
chapter in monograph
See main document
74

Title:
Kapitał ludzki - nowe spojrzenie na człowieka
Source:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 207-220
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166538131
chapter in monograph
See main document
75

Title:
Kapitał intelektualny organizacji
Source:
Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 33-55
ISBN:
83-7252-262-6
Nr:
2166510465
chapter in monograph
See main document
76

Title:
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego na przykładzie polskich spółek giełdowych
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI2005, s. 58-83 - Bibliogr.
Signature:
NP-1088/Magazyn
Nr:
2168258512
chapter in unpublished scientific work
See main document
77

Title:
Pieniężna wartość kapitału ludzkiego = The Value of Human Capital
Source:
Religia a gospodarka. T. 2 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2005, s. 102-108. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7363-260-3
Nr:
2166409217
chapter in monograph
78

Title:
Teoretyczne aspekty kariery zawodowej = Theoretical Aspects of a Professional Career
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 642 (2004) , s. 83-96. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219712
article
79

Title:
Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI2004, s. 96-121 - Bibliogr.
Signature:
NP-965/Magazyn
Nr:
2168258574
chapter in unpublished scientific work
See main document
80

Title:
Przekwalifikowania pracowników jako instrument restrukturyzacji przedsiębiorstwa = A Qualification for a New Job as a Tool in Company Restructuralization
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 11 (2003) , s. 9-14. - Streszcz.
Nr:
2168238216
article
81

Title:
Raport kapitału intelektualnego - podstawy teoretyczne = Intellectual Capital Statement-Theoretical Background
Source:
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - T. 48, z. 2 (2003) , s. 529-539. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256798
article
82

Title:
Koszty pracy i ich znaczenie w praktyce gospodarczej = Labour Costs and their Importance in Economic Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 597 (2003) , s. 49-63. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220984
article
83

Title:
Raportowanie kapitału intelektualnego w praktyce gospodarczej
Source:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI2003, s. 97-123 - Bibliogr.
Signature:
NP-906/Magazyn
Nr:
2168258612
chapter in unpublished scientific work
See main document
84

Title:
Kapitał intelektualny organizacji - przegląd koncepcji i metod zarządzania
Source:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 166-172
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 36)
ISBN:
83-89224-58-5
Nr:
2168238858
chapter in monograph
85

Title:
Rozwój kompetencji pracowników
Source:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 49-69
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168247136
chapter in monograph
See main document
86

Title:
Kształtowanie karier zawodowych
Source:
Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 71-92
ISBN:
83-7252-144-1
Nr:
2168232088
chapter in academic script
See main document
87

Title:
Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie - możliwości jego pomiaru
Source:
Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001, s. 136-146. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University - Bibliogr.
ISBN:
83-88421-04-2
Nr:
2166551655
chapter in conference materials
See main document
88

Title:
Sytuacja kobiet na rynku pracy : aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2001
Physical description:
108 s.: rys., wykr.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-74-9
Nr:
2168235776
monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
143 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
73/KZZP/2/2002/S
Signature:
NP-880/Magazyn
Nr:
2168258490
unpublished scientific work
2

Title:
Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
119, 26, [3] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-785/Magazyn
Nr:
2168258478
unpublished scientific work
3

Title:
Sytuacja kobiet na rynku pracy - aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
89 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
39/KEiOP/3/2001/S
Signature:
NP-787/Magazyn
Nr:
2168258480
unpublished scientific work
4

Title:
Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
121 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-707/Magazyn
Nr:
2168258312
unpublished scientific work
5

Title:
Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
68, [6] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-650/Magazyn
Nr:
2168259206
unpublished scientific work
1
O Profesorze Aleksym Pocztowskim / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: 40 lat HR w Polsce : koncepcja, ewolucja, rozwiązania / red. Alicja MIŚ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 21-25. - ISBN 978-83-7252-857-5
2
Wykluczenie cyfrowe osób starszych jako determinanta wdrażania koncepcji e-ZZL = Digital Exclusion of Older People as a Determinant of the Implementation of the e-HRM Concept / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej / red. nauk. Iwona Mendryk. - Warszawa: Difin, 2021. - S. 277-289. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8270-023-7
3
Możliwości i obszary wykorzystania technologii Big Data w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Possibilities and Areas of Using Big Data Technology in Human Resource Management / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej : zarządzanie zasobami ludzkimi / red. nauk. Halina Czubasiewicz. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2020. - S. 133-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8206-098-0
4
Strategiczne aspekty zarządzania talentami / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu / red. nauk. Alicja MIŚ. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020. - S. 53-74. - ISBN 978-83-8187-931-6
5
Efekty e-HRM - próba kategoryzacji = Effects of e-HRM - an Attempt of Categorization / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Kształtowanie i rozwój kompetencji pracowników - problemy i wyzwania / red. nauk. Marta Młokosiewicz, Katarzyna Włodarczyk. - Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2020. - S. 149-159. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7837-101-4
6
Miejsce i rola podmiotów w strategicznym zarządzaniu talentami = Place and Role of Actors in the Strategic Talent Management / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 51, nr 1 (2019), s. 45-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1293. - ISSN 1734-087X
7
Decomposition of Talent Management Strategy = Dekompozycja strategii zarządzania talentami / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 67-81. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ipiss.com.pl/?zzl=dekompozycja-strategii-zarzadzania-talentami&t=en. - ISSN 1641-0874
8
Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji : metody i narzędzia pomiaru, Marta Juchnowicz, Beata Mazurek-Kucharska, Dariusz Turek. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018 / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 49, nr 3 (2018), s. 221-225. - Rec. pracy: Juchnowicz M., Mazurek-Kucharska B., Turek D., Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji : metody i narzędzia pomiaru. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1827. - ISSN 1734-087X
9
Identyfikacja utalentowanych pracowników w organizacjach - narzędzia i obszary problemowe / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Marketing i Zarządzanie. - nr 1 (51) (2018), s. 247-257. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/890/article/15323/. - ISSN 2450-775X
10
Wynagrodzenia jako czynnik stabilizujący zatrudnienie w organizacji = Remuneration as a Factor Stabilizing Employment in an Organization / Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (2017), s. 79-94. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_NR_3_(177).pdf. - ISSN 0137-5466
11
Imigracja do Polski jako potencjalne źródło zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w świetle koncepcji zarządzania różnorodnością = Immigration to Poland as a Source of Competitive Advantage of Polish Companies in the Context of Diversity Management / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Polityka Społeczna. - nr 2 (2017), s. 14-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=201742. - ISSN 0137-4729
12
Dialog społeczny i jego rola w skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa - studium przypadku KWK "Janina" = Social Dialogue and Its Role in Successful Company's Restructuring - Case Study of the "Janina" Coal Mine (Poland) / Dominika Nieć, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 43, nr 1 (2017), s. 117-134. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1167. - ISSN 1734-087X
13
About the Need to Conduct Qualitative Research in the Analysis of the Relations Between Human Resources Management and Organizational Performance / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Journal of International Scientific Publications : Economy & Business. - vol. 11 (2017), s. 219-228. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.scientific-publications.net/get/1000025/1503418002478738.pdf. - ISSN 1314-7242
14
Retention of Employees and the Conditions of the Labor Market / Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Theoretical, Methodological and Practical Foundations of Human Resources Management : Collective Monograph = Teorētiskie, metodoloģiskie un praktiskie pamati cilvēkresursu vadību : kolektīva monogrāfija / ed. Maksym Bezpartochnyi. - Riga: ISMA University : Landmark SIA, 2016. - S. 240-250. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Anita_Derecskei/publication/311859456_Genyus_-_how_do_millennials_judge_themselves/links/585dea3e08ae6eb8719ffc38.pdf
15
Jakościowy kontekst kapitału ludzkiego w organizacjach wielokulturowych - analiza holistyczna z wykorzystaniem narzędzia NKL = Qualitative Context of Human Capital in Multicultural Organisations - a Holistic Analysis with a Use of NKL Tool / Łukasz Sienkiewicz, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 3, cz. 2 (2016), s. 175-191. - Summ.. - Tytuł numeru: Studia z zarządzania międzykulturowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-3-2.pdf. - ISSN 1733-2486
16
Zarządzanie efektywnością pracy / Beata BUCHELT, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 132-149. - ISBN 978-83-264-9203-7
17
Organizational Culture - Its Measurement and Relationships with Selected Areas of Human Capital Management on the Example of NKL Tool / Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Łukasz Sienkiewicz // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 323-334. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Book-II-2015.pdf
18
Oasis East : kiedy pracownicy odchodzą do konkurencji / Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski / [konsultacja merytoryczna Małgorzata Bonikowska]. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - S. 54-57. - ISBN 978-83-7633-365-6
19
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe (GPW) : wyzwania na nowe czasy / Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski / [konsultacja merytoryczna Małgorzata Bonikowska]. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2015. - S. 42-45. - ISBN 978-83-7633-365-6
20
Zakres i skutki raportowania kapitału intelektualnego we współczesnych organizacjach = Scope and Impact of Intellectual Capital Reporting in Contemporary Organizations / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 386 (2015), s. 134-150. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/29168/Lukasiewicz_Zakres_i_Skutki_Raportowania_Kapitalu_Intelektualnego_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
21
Organizacyjne efekty zarządzania różnorodnością = Organizational Effects of Diversity Management / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 349 (2014), s. 231-240. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia : problemy zarządczo-ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
22
Zarządzanie efektywnością pracy / Beata BUCHELT, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[144]-18[161]. - Bibliogr.
23
Niedoinwestowany kapitał ludzki / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Personel i Zarządzanie. - nr 5 (290) (2014), s. 20-23. - ISSN 1641-0793
24
Gospodarowanie kapitałem ludzkim / Beata BUCHELT, Iwona KUBICA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Joanna PURGAŁ-POPIELA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 106, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-661-8
25
Controlling personalny w praktyce przedsiębiorstw / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2013), s. 132-148. - Bibliogr.
26
Impact of Human Resources Management on Organizational Effectiveness - Still More Questions than Answers / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 29, nr 3 (2013), s. 13-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1641. - ISSN 1734-087X
27
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego a kształtowanie zasobów niematerialnych małych i średnich przedsiębiorstw = Human Capital Reporting and the Shaping of Small and Medium Enterprise Intangible Resources / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2013), s. 139-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
28
Audyt funkcji personalnej w aspekcie organizacji uczącej się / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu / red. nauk. Alojzy Czech, Andrzej Szplit. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 333-348. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-095-6
29
Macroeconomic Determinants of Intellectual Capital Quality / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 27, nr 1 (2013), s. 9-23. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1621. - ISSN 1734-087X
30
Sprawozdanie z 5 Europejskiej Konferencji na temat Kapitału Intelektualnego 5th European Conference on Intellectual Capital / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - t. 29, nr 3 (2013), s. 177-181. - Pełny tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1653. - ISSN 1734-087X
31
Wybrane aspekty pomiaru efektywności w zarządzaniu kapitałem ludzkim = Selected Aspects of Effectiveness Measurement in Human Capital Management / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. - z. 7 (2012), s. 141-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-2043
32
Rola systemów wysoce efektywnej pracy w audycie personalnym = The Role of High Performance Work Systems in the HR Audit / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012), s. 151-164. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
33
Międzynarodowy wymiar sprawozdawczości kapitału ludzkiego / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu. - (2012), s. 174-198. - Bibliogr.
34
Architektura zarządzania zasobami ludzkimi wspierająca kreatywność pracowników = Human Resource Management Architecture Supporting the Creativity of Employees / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 114 (2012), s. 62-70. - Summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/SE_114.pdf#page=62&view=Fit. - ISSN 2083-8611
35
Efektywność misji zagranicznych ekspatriantów / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 206-226. - ISBN 978-83-264-3948-3
36
Krytyczna analiza modeli pomiaru efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Critical Analysis of Effectiveness Measurement Models in Human Resource Management / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 261 (2012), s. 202-217. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
37
Koszty jakości zasobów ludzkich = The Cost of the Human Resources Quality / Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Przegląd Organizacji. - nr 2 (2012), s. 15-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
38
Misje zagraniczne specjalistów z przedsiębiorstwa działającego w branży wysokich technologii : aneks / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 227-233. - ISBN 978-83-264-3948-3
39
Efektywność misji zagranicznych / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI. - (2011), s. 154-173
40
Rola funkcji personalnej w cyklu życia organizacji = The Role of the Personnel Function in the Life Cycle of an Organisation / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011), s. 7-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189733. - ISSN 1898-6447
41
Metody wspomagające wyodrębnianie efektów programów realizowanych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi = The Supportable Methods for Isolate the Results of Programs in Human Resource Management / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi / red. Bogusława Urbaniak. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011. - S. 349-360. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-546-1
42
Jakość zasobów ludzkich w społecznej sprawozdawczości przedsiębiorstw / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2 / kierownik tematu: Paweł LULA. - (2010), s. 123-152. - Bibliogr.
43
Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego jako nowoczesne narzędzie menedżera personalnego = The Statement on Human Capital of Organization as a Modern Tool of Personnel Manager / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010), s. 429-438. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
44
Istota i struktura kosztów zarządzania zasobami ludzkimi = The Essence and Structure of the Costs of Managing Human Resources / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 807 (2010), s. 57-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169103770. - ISSN 1898-6447
45
Analiza porównawcza finansowych metod pomiaru kapitału ludzkiego = Financial Measures of Human Capital : a Comparative Analysis / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010. - S. 315-325. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-278-1
46
Rola działu personalnego w raportowaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 153-163. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-497-3
47
Kapitał ludzki organizacji : pomiar i sprawozdawczość / Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 252 s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15768-5
48
Rola strategicznej karty wyników w kształtowaniu jakości kapitału ludzkiego / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2009), s. 25-48. - Bibliogr.
49
Rola funkcji personalnej w cyklu życia organizacji / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2008), s. 37-58. - Bibliogr.
50
Rola systemu informacji personalnej w sprawozdawczości kapitału ludzkiego = The Role of Personnel Information Systems in Human Capital Reporting / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 784 (2008), s. 59-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161714605. - ISSN 1898-6447
51
Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego w korporacji międzynarodowej / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 122-132. - ISBN 978-83-7252-407-2
52
Sprawozdania o stanie KI organizacji = Organization' IC rank reports / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - nr 1 (6) (2008), s. 70-73. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 1896-656X
53
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 62-85. - ISBN 978-83-7252-407-2
54
Procedury tworzenia systemów informatycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Procedures of Building a Computer Systems in Human Resource Management / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. - S. 389-395. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-169-2
55
Dynamika kosztów zarządzania zasobami ludzkimi w cyklu rozwoju organizacji = Human Resource Management Costs in an Organization's Life Cycle / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 35-43. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
56
Pomiar kapitału intelektualnego organizacji / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Inwestowanie w kapitał ludzki / red. Stanisława Borkowska. - Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2007. - (Biblioteka Wiadomości Statystycznych, ISSN 0067-7795 ; t. 55). - S. 132-143. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7027-422-1
57
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego na przykładzie krajów wysoko rozwiniętych = Reporting on Human Capital in Highly Developed Countries / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007), s. [33]-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/156736432. - ISSN 1898-6447
58
Sprawozdawczość kapitału intelektualnego - stan obecny i perspektywy / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe / red. Marzenna Czerwińska. - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - S. 158-169. - Referat zgłoszony na konferencję naukową zorganizowaną przez Uniwersytet Gdański przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-120-4
59
Identyfikacja kosztów zarządzania zasobami ludzkimi / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2007), s. 64-94. - Bibliogr.
60
Zastosowanie metody dochodowej do wyceny wartości kapitału ludzkiego organizacji / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji / red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 91-98. - ISBN 978-83-7246-839-0
61
Rola sprawozdawczości kapitału ludzkiego w organizacji opartej na wiedzy / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 81). - S. 308-315. - ISBN 978-83-7417-203-5
62
Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa : (metodyka pomiaru i sprawozdawczość) / Grzegorz ŁUKASIEWICZ ; Promotor: Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków, 2006. - 329 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
63
Kapitał ludzki w organizacjach opartych na wiedzy = Human Capital in Organizations Based on Knowledge / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 711 (2006), s. 21-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/113105120. - ISSN 0208-7944
64
Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy / Adam SZAŁKOWSKI, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 199-217. - ISBN 83-7252-315-0
65
Budowa i wykorzystanie systemu informacji personalnej (SIP) / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2006), s. 26-45. - Bibliogr.
66
Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 83-91. - ISBN 83-7252-299-5
67
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego w organizacji uczącej się = Human Capital Reporting in Learning Organization / Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 115-122. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
68
Wynagradzanie / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 51-59. - ISBN 83-7252-299-5
69
Koszty pracy / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 69-78. - ISBN 83-7252-299-5
70
Metody pomiaru kapitału ludzkiego = Methods of Human Capital Measurement / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 6 (2005), s. 37-45. - Summ.. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/04_Lukasiewicz_Grzegorz.pdf. - ISSN 1898-5084
71
Kapitał ludzki w organizacji opartej na wiedzy - wyzwania dla sprawozdawczości = The Human Capital in a Knowledge-Based Organization : Challenges Faced by Reporting Systems / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2005), s. 189-203. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
72
Budowa i wykorzystywanie raportu o stanie kapitału intelektualnego organizacji = The Structure and Use of Reports on the State of an Organisation's Intellectual Capital / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 676 (2005), s. 41-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/91089680. - ISSN 0208-7944
73
Uwarunkowania rozwoju organizacji / Adam SZAŁKOWSKI, Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 9-32. - ISBN 83-7252-262-6
74
Kapitał ludzki - nowe spojrzenie na człowieka / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 207-220. - ISBN 83-7252-284-7
75
Kapitał intelektualny organizacji / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 33-55. - ISBN 83-7252-262-6
76
Sprawozdawczość kapitału ludzkiego na przykładzie polskich spółek giełdowych / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2005), s. 58-83. - Bibliogr.
77
Pieniężna wartość kapitału ludzkiego = The Value of Human Capital / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Religia a gospodarka. T. 2 / red. Sławomir Partycki. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2005. - S. 102-108. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7363-260-3
78
Teoretyczne aspekty kariery zawodowej = Theoretical Aspects of a Professional Career / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 642 (2004), s. 83-96. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/56026522. - ISSN 0208-7944
79
Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2004), s. 96-121. - Bibliogr.
80
Przekwalifikowania pracowników jako instrument restrukturyzacji przedsiębiorstwa = A Qualification for a New Job as a Tool in Company Restructuralization / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 11 (2003), s. 9-14. - Streszcz. - ISSN 0032-6186
81
Raport kapitału intelektualnego - podstawy teoretyczne = Intellectual Capital Statement-Theoretical Background / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - T. 48, z. 2 (2003), s. 529-539. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-8386
82
Koszty pracy i ich znaczenie w praktyce gospodarczej = Labour Costs and their Importance in Economic Practice / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 597 (2003), s. 49-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15758. - ISSN 0208-7944
83
Raportowanie kapitału intelektualnego w praktyce gospodarczej / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2003), s. 97-123. - Bibliogr.
84
Kapitał intelektualny organizacji - przegląd koncepcji i metod zarządzania / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 36). - S. 166-172. - ISBN 83-89224-58-5
85
Rozwój kompetencji pracowników / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 49-69. - ISBN 83-88840-19-3
86
Kształtowanie karier zawodowych / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 71-92. - ISBN 83-7252-144-1
87
Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie - możliwości jego pomiaru / Grzegorz ŁUKASIEWICZ // W: Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001. - S. 136-146. - Materiał z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-04-2
88
Sytuacja kobiet na rynku pracy : aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne / red. nauk. Anna NEHRING ; [aut. ADAMCZYK Jadwiga, KOLEGOWICZ Konrad, PIECHNIK-KURDZIEL Anna, ŁUKASIEWICZ Grzegorz, NEHRING Anna]. - Kraków: Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2001. - 108 s. : rys., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-74-9
89
Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 143 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
90
Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Jacek KOPEĆ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 119, 26, [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
91
Sytuacja kobiet na rynku pracy - aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne / Anna NEHRING (kierownik tematu), Jadwiga ADAMCZYK, Konrad KOLEGOWICZ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 89 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
92
Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych) / Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Jarosław PIWOWARCZYK, Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 121 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
93
Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 68, [6] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Łukasiewicz G., (2021), O Profesorze Aleksym Pocztowskim. [W:] MIŚ A. (red.), 40 lat HR w Polsce : koncepcja, ewolucja, rozwiązania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 21-25.
2
Łukasiewicz G., (2021), Wykluczenie cyfrowe osób starszych jako determinanta wdrażania koncepcji e-ZZL. [W:] Mendryk I. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej, Warszawa : Difin, s. 277-289.
3
Łukasiewicz G., (2020), Możliwości i obszary wykorzystania technologii Big Data w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Czubasiewicz H. (red.), Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej : zarządzanie zasobami ludzkimi, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 133-146.
4
Łukasiewicz G., (2020), Strategiczne aspekty zarządzania talentami. [W:] MIŚ A. (red.), Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 53-74.
5
Łukasiewicz G., (2020), Efekty e-HRM - próba kategoryzacji. [W:] Młokosiewicz M., Włodarczyk K. (red.), Kształtowanie i rozwój kompetencji pracowników - problemy i wyzwania, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, s. 149-159.
6
Łukasiewicz G., (2019), Miejsce i rola podmiotów w strategicznym zarządzaniu talentami, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 51, nr 1, s. 45-55; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1293
7
Łukasiewicz G., (2018), Decomposition of Talent Management Strategy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 67-81; https://www.ipiss.com.pl/?zzl=dekompozycja-strategii-zarzadzania-talentami&t=en
8
Łukasiewicz G., (2018), Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji : metody i narzędzia pomiaru, Marta Juchnowicz, Beata Mazurek-Kucharska, Dariusz Turek. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 49, nr 3, s. 221-225; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1827
9
Łukasiewicz G., (2018), Identyfikacja utalentowanych pracowników w organizacjach - narzędzia i obszary problemowe, "Marketing i Zarządzanie", nr 1 (51), s. 247-257; https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/890/article/15323/
10
Bukowska U., Łukasiewicz G., (2017), Wynagrodzenia jako czynnik stabilizujący zatrudnienie w organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 3, s. 79-94; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_NR_3_(177).pdf
11
Łukasiewicz G., (2017), Imigracja do Polski jako potencjalne źródło zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w świetle koncepcji zarządzania różnorodnością, "Polityka Społeczna", nr 2, s. 14-19; https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=201742
12
Nieć D., Łukasiewicz G., (2017), Dialog społeczny i jego rola w skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa - studium przypadku KWK "Janina", "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 43, nr 1, s. 117-134; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1167
13
Łukasiewicz G., (2017), About the Need to Conduct Qualitative Research in the Analysis of the Relations Between Human Resources Management and Organizational Performance, "Journal of International Scientific Publications : Economy & Business", vol. 11, s. 219-228; https://www.scientific-publications.net/get/1000025/1503418002478738.pdf
14
Bukowska U., Łukasiewicz G., (2016), Retention of Employees and the Conditions of the Labor Market. [W:] Bezpartochnyi M. (red.), Theoretical, Methodological and Practical Foundations of Human Resources Management : Collective Monograph, Riga : ISMA University : Landmark SIA, s. 240-250.
15
Sienkiewicz Ł., Łukasiewicz G., (2016), Jakościowy kontekst kapitału ludzkiego w organizacjach wielokulturowych - analiza holistyczna z wykorzystaniem narzędzia NKL, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 3, cz. 2, s. 175-191; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-3-2.pdf
16
Buchelt B., Łukasiewicz G., (2015), Zarządzanie efektywnością pracy. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 132-149.
17
Łukasiewicz G., Sienkiewicz Ł., (2015), Organizational Culture - Its Measurement and Relationships with Selected Areas of Human Capital Management on the Example of NKL Tool. [W:] MIKUŁA B., ROJEK T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 323-334.
18
Łukasiewicz G., Purgał-Popiela J., (2015), Oasis East : kiedy pracownicy odchodzą do konkurencji. [W:] Małgorzata Bonikowska (red.), Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 54-57.
19
Łukasiewicz G., Purgał-Popiela J., (2015), Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe (GPW) : wyzwania na nowe czasy. [W:] Małgorzata Bonikowska (red.), Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 42-45.
20
Łukasiewicz G., (2015), Zakres i skutki raportowania kapitału intelektualnego we współczesnych organizacjach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 386, s. 134-150; http://www.dbc.wroc.pl/Content/29168/Lukasiewicz_Zakres_i_Skutki_Raportowania_Kapitalu_Intelektualnego_2015.pdf
21
Łukasiewicz G., (2014), Organizacyjne efekty zarządzania różnorodnością, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 349, s. 231-240.
22
Buchelt B., Łukasiewicz G., (2014), Zarządzanie efektywnością pracy. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[144]-18[161].
23
Łukasiewicz G., (2014), Niedoinwestowany kapitał ludzki, "Personel i Zarządzanie", nr 5 (290), s. 20-23.
24
Buchelt B., Kubica I., Łukasiewicz G., Purgał-Popiela J., (2014), Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 106, [2] s.
25
Łukasiewicz G., (2013), Controlling personalny w praktyce przedsiębiorstw. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, s. 132-148.
26
Łukasiewicz G., (2013), Impact of Human Resources Management on Organizational Effectiveness - Still More Questions than Answers, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 29, nr 3, s. 13-27; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1641
27
Łukasiewicz G., (2013), Sprawozdawczość kapitału ludzkiego a kształtowanie zasobów niematerialnych małych i średnich przedsiębiorstw, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 139-148.
28
Łukasiewicz G., (2013), Audyt funkcji personalnej w aspekcie organizacji uczącej się. [W:] Czech A., Szplit A. (red.), Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 333-348.
29
Łukasiewicz G., (2013), Macroeconomic Determinants of Intellectual Capital Quality, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 27, nr 1, s. 9-23; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1621
30
Łukasiewicz G., (2013), Sprawozdanie z 5 Europejskiej Konferencji na temat Kapitału Intelektualnego 5th European Conference on Intellectual Capital, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", t. 29, nr 3, s. 177-181; https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1653
31
Łukasiewicz G., (2012), Wybrane aspekty pomiaru efektywności w zarządzaniu kapitałem ludzkim, "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle", z. 7, s. 141-154.
32
Łukasiewicz G., (2012), Rola systemów wysoce efektywnej pracy w audycie personalnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 885, s. 151-164.
33
Łukasiewicz G., (2012), Międzynarodowy wymiar sprawozdawczości kapitału ludzkiego. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, s. 174-198.
34
Łukasiewicz G., (2012), Architektura zarządzania zasobami ludzkimi wspierająca kreatywność pracowników, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 114, s. 62-70; http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/SE_114.pdf#page=62&view=Fit
35
Łukasiewicz G., (2012), Efektywność misji zagranicznych ekspatriantów. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 206-226.
36
Łukasiewicz G., (2012), Krytyczna analiza modeli pomiaru efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 261, s. 202-217.
37
Bukowska U., Łukasiewicz G., (2012), Koszty jakości zasobów ludzkich, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 15-18.
38
Łukasiewicz G., (2012), Misje zagraniczne specjalistów z przedsiębiorstwa działającego w branży wysokich technologii : aneks. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 227-233.
39
Łukasiewicz G., (2011), Efektywność misji zagranicznych. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, s. 154-173.
40
Łukasiewicz G., (2011), Rola funkcji personalnej w cyklu życia organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 853, s. 7-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189733
41
Łukasiewicz G., (2011), Metody wspomagające wyodrębnianie efektów programów realizowanych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Urbaniak B. (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 349-360.
42
Łukasiewicz G., (2010), Jakość zasobów ludzkich w społecznej sprawozdawczości przedsiębiorstw. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2, s. 123-152.
43
Łukasiewicz G., (2010), Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego jako nowoczesne narzędzie menedżera personalnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 115, s. 429-438.
44
Łukasiewicz G., (2010), Istota i struktura kosztów zarządzania zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 807, s. 57-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/169103770
45
Łukasiewicz G., (2010), Analiza porównawcza finansowych metod pomiaru kapitału ludzkiego. [W:] Lewicka D., Zbiegień-Maciąg L. (red.), Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 315-325.
46
Łukasiewicz G., (2010), Rola działu personalnego w raportowaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. [W:] Szopa B. (red.), Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 153-163.
47
Łukasiewicz G., (2009), Kapitał ludzki organizacji: pomiar i sprawozdawczość, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 252 s.
48
Łukasiewicz G., (2009), Rola strategicznej karty wyników w kształtowaniu jakości kapitału ludzkiego. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1, s. 25-48.
49
Łukasiewicz G., (2008), Rola funkcji personalnej w cyklu życia organizacji. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2, s. 37-58.
50
Łukasiewicz G., (2008), Rola systemu informacji personalnej w sprawozdawczości kapitału ludzkiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 784, s. 59-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/161714605
51
Łukasiewicz G., (2008), Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego w korporacji międzynarodowej. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 122-132.
52
Łukasiewicz G., (2008), Sprawozdania o stanie KI organizacji, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 1 (6), s. 70-73.
53
Łukasiewicz G., (2008), Sprawozdawczość kapitału ludzkiego. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 62-85.
54
Łukasiewicz G., (2008), Procedury tworzenia systemów informatycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Pawnik W., Zbiegień-Maciąg L. (red.), Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 389-395.
55
Łukasiewicz G., (2008), Dynamika kosztów zarządzania zasobami ludzkimi w cyklu rozwoju organizacji. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 35-43.
56
Łukasiewicz G., (2007), Pomiar kapitału intelektualnego organizacji. [W:] Borkowska S. (red.), Inwestowanie w kapitał ludzki (Biblioteka Wiadomości Statystycznych; t. 55), Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, s. 132-143.
57
Łukasiewicz G., (2007), Sprawozdawczość kapitału ludzkiego na przykładzie krajów wysoko rozwiniętych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 755, s. [33]-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/156736432
58
Łukasiewicz G., (2007), Sprawozdawczość kapitału intelektualnego - stan obecny i perspektywy. [W:] Czerwińska M. (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe, Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 158-169.
59
Łukasiewicz G., (2007), Identyfikacja kosztów zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1], s. 64-94.
60
Łukasiewicz G., (2007), Zastosowanie metody dochodowej do wyceny wartości kapitału ludzkiego organizacji. [W:] Lipka A., Waszczak S. (red.), Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 91-98.
61
Łukasiewicz G., (2006), Rola sprawozdawczości kapitału ludzkiego w organizacji opartej na wiedzy. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; 81), Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 308-315.
62
Łukasiewicz G., (2006), Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa: (metodyka pomiaru i sprawozdawczość), Prom. Szałkowski A., Kraków : , 329 k.
63
Łukasiewicz G., (2006), Kapitał ludzki w organizacjach opartych na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 711, s. 21-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/113105120
64
Szałkowski A., Łukasiewicz G., (2006), Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy. [W:] Szałkowski A. (red.), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 199-217.
65
Łukasiewicz G., (2006), Budowa i wykorzystanie systemu informacji personalnej (SIP). [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych, s. 26-45.
66
Łukasiewicz G., (2006), Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 83-91.
67
Bukowska U., Łukasiewicz G., (2006), Sprawozdawczość kapitału ludzkiego w organizacji uczącej się. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 115-122.
68
Łukasiewicz G., (2006), Wynagradzanie. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 51-59.
69
Łukasiewicz G., (2006), Koszty pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 69-78.
70
Łukasiewicz G., (2005), Metody pomiaru kapitału ludzkiego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 6, s. 37-45; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/04_Lukasiewicz_Grzegorz.pdf
71
Łukasiewicz G., (2005), Kapitał ludzki w organizacji opartej na wiedzy - wyzwania dla sprawozdawczości, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 189-203.
72
Łukasiewicz G., (2005), Budowa i wykorzystywanie raportu o stanie kapitału intelektualnego organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 676, s. 41-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/91089680
73
Szałkowski A., Łukasiewicz G., (2005), Uwarunkowania rozwoju organizacji. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-32.
74
Łukasiewicz G., (2005), Kapitał ludzki - nowe spojrzenie na człowieka. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 207-220.
75
Łukasiewicz G., (2005), Kapitał intelektualny organizacji. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 33-55.
76
Łukasiewicz G., (2005), Sprawozdawczość kapitału ludzkiego na przykładzie polskich spółek giełdowych. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych, s. 58-83.
77
Łukasiewicz G., (2005), Pieniężna wartość kapitału ludzkiego. [W:] Partycki S. (red.), Religia a gospodarka, T. 2, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 102-108.
78
Łukasiewicz G., (2004), Teoretyczne aspekty kariery zawodowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 642, s. 83-96; https://bazekon.uek.krakow.pl/56026522
79
Łukasiewicz G., (2004), Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych, s. 96-121.
80
Łukasiewicz G., (2003), Przekwalifikowania pracowników jako instrument restrukturyzacji przedsiębiorstwa, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 11, s. 9-14.
81
Łukasiewicz G., (2003), Raport kapitału intelektualnego - podstawy teoretyczne, "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH", T. 48, z. 2, s. 529-539.
82
Łukasiewicz G., (2003), Koszty pracy i ich znaczenie w praktyce gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 597, s. 49-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/15758
83
Łukasiewicz G., (2003), Raportowanie kapitału intelektualnego w praktyce gospodarczej. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych, s. 97-123.
84
Łukasiewicz G., (2003), Kapitał intelektualny organizacji - przegląd koncepcji i metod zarządzania. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; 36), Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 166-172.
85
Łukasiewicz G., (2002), Rozwój kompetencji pracowników. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 49-69.
86
Łukasiewicz G., (2002), Kształtowanie karier zawodowych. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój personelu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 71-92.
87
Łukasiewicz G., (2001), Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie - możliwości jego pomiaru. [W:] Pocztowski A. (red.), Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 136-146.
88
Adamczyk J., Kolegowicz K., Kurdziel-Piechnik A., Łukasiewicz G., Nehring A., (2001), Sytuacja kobiet na rynku pracy: aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, Nehring A. (red.), Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 108 s.
89
Piechnik-Kurdziel A., Bukowska U., Łukasiewicz G., Piwowarczyk J., (2002), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 143 k.
90
Kopeć J., Piechnik-Kurdziel A., Bukowska U., Łukasiewicz G., Piwowarczyk J., (2001), Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, 26, [3] k.
91
Nehring A., Adamczyk J., Kolegowicz K., Piechnik-Kurdziel A., Łukasiewicz G., (2001), Sytuacja kobiet na rynku pracy - aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, Nehring A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 89 k.
92
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Piwowarczyk J., Łukasiewicz G., (2000), Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 121 s.
93
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Łukasiewicz G., (2000), Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 68, [6] k.
1
@misc{UEK:2168361250,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "O Profesorze Aleksym Pocztowskim",
booktitle = "40 lat HR w Polsce : koncepcja, ewolucja, rozwiązania",
pages = "21-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-857-5",
}
2
@inbook{UEK:2168360322,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Wykluczenie cyfrowe osób starszych jako determinanta wdrażania koncepcji e-ZZL",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej",
pages = "277-289",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2021",
isbn = "978-83-8270-023-7",
}
3
@inbook{UEK:2168353858,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Możliwości i obszary wykorzystania technologii Big Data w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej : zarządzanie zasobami ludzkimi",
pages = "133-146",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2020",
isbn = "978-83-8206-098-0",
}
4
@inbook{UEK:2168348974,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Strategiczne aspekty zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu",
pages = "53-74",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2020",
isbn = "978-83-8187-931-6",
}
5
@inbook{UEK:2168352514,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Efekty e-HRM - próba kategoryzacji",
booktitle = "Kształtowanie i rozwój kompetencji pracowników - problemy i wyzwania",
pages = "149-159",
adress = "Warszawa",
publisher = "Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit",
year = "2020",
isbn = "978-83-7837-101-4",
}
6
@article{UEK:2168336673,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Miejsce i rola podmiotów w strategicznym zarządzaniu talentami",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 51, 1",
pages = "45-55",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.2341},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1293},
}
7
@article{UEK:2168330159,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Decomposition of Talent Management Strategy",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "67-81",
year = "2018",
url = {https://www.ipiss.com.pl/?zzl=dekompozycja-strategii-zarzadzania-talentami&t=en},
}
8
@article{UEK:2168328463,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji : metody i narzędzia pomiaru, Marta Juchnowicz, Beata Mazurek-Kucharska, Dariusz Turek. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 49, 3",
pages = "221-225",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.7403},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1827},
}
9
@article{UEK:2168326003,
author = "Grzegorz Łukasiewicz and ",
title = "Identyfikacja utalentowanych pracowników w organizacjach - narzędzia i obszary problemowe",
journal = "Marketing i Zarządzanie",
number = "1 (51)",
pages = "247-257",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/miz.2018.51-24},
url = {https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/890/article/15323/},
}
10
@article{UEK:2168321095,
author = "Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Wynagrodzenia jako czynnik stabilizujący zatrudnienie w organizacji",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3",
pages = "79-94",
year = "2017",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2017_NR_3_(177).pdf},
}
11
@article{UEK:2168313351,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Imigracja do Polski jako potencjalne źródło zwiększania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w świetle koncepcji zarządzania różnorodnością",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "2",
pages = "14-19",
year = "2017",
url = {https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=201742},
}
12
@article{UEK:2168313353,
author = "Dominika Nieć and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Dialog społeczny i jego rola w skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa - studium przypadku KWK Janina",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 43, 1",
pages = "117-134",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8137},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1167},
}
13
@article{UEK:2168324445,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "About the Need to Conduct Qualitative Research in the Analysis of the Relations Between Human Resources Management and Organizational Performance",
journal = "Journal of International Scientific Publications : Economy & Business",
number = "vol. 11",
pages = "219-228",
year = "2017",
url = {https://www.scientific-publications.net/get/1000025/1503418002478738.pdf},
}
14
@inbook{UEK:2168311353,
author = "Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Retention of Employees and the Conditions of the Labor Market",
booktitle = "Theoretical, Methodological and Practical Foundations of Human Resources Management : Collective Monograph",
pages = "240-250",
adress = "Riga",
publisher = "ISMA University : Landmark SIA",
year = "2016",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Anita_Derecskei/publication/311859456_Genyus_-_how_do_millennials_judge_themselves/links/585dea3e08ae6eb8719ffc38.pdf},
issn = "",
}
15
@article{UEK:2168307275,
author = "Łukasz Sienkiewicz and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Jakościowy kontekst kapitału ludzkiego w organizacjach wielokulturowych - analiza holistyczna z wykorzystaniem narzędzia NKL",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 17, z. 3, cz. 2",
pages = "175-191",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-3-2.pdf},
}
16
@inbook{UEK:2168297917,
author = "Beata Buchelt and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Zarządzanie efektywnością pracy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "132-149",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
17
@inbook{UEK:2168300753,
author = "Grzegorz Łukasiewicz and Łukasz Sienkiewicz",
title = "Organizational Culture - Its Measurement and Relationships with Selected Areas of Human Capital Management on the Example of NKL Tool",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "323-334",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Book-II-2015.pdf},
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
18
@inbook{UEK:2168303865,
author = "Grzegorz Łukasiewicz and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Oasis East : kiedy pracownicy odchodzą do konkurencji",
booktitle = "Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski",
pages = "54-57",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2015",
isbn = "978-83-7633-365-6",
}
19
@inbook{UEK:2168303859,
author = "Grzegorz Łukasiewicz and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe (GPW) : wyzwania na nowe czasy",
booktitle = "Kapitał ludzki jako wartość firmy : narzędzie pomiaru kapitału ludzkiego - wdrożenie, analiza i wnioski",
pages = "42-45",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2015",
isbn = "978-83-7633-365-6",
}
20
@article{UEK:2168297681,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Zakres i skutki raportowania kapitału intelektualnego we współczesnych organizacjach",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "386",
pages = "134-150",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.386.10},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/29168/Lukasiewicz_Zakres_i_Skutki_Raportowania_Kapitalu_Intelektualnego_2015.pdf},
}
21
@article{UEK:2168291775,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Organizacyjne efekty zarządzania różnorodnością",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "349",
pages = "231-240",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.20},
url = {},
}
22
@unpublished{UEK:2168303273,
author = "Beata Buchelt and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Zarządzanie efektywnością pracy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[144]-18[161]",
year = "2014",
}
23
@article{UEK:2168286345,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Niedoinwestowany kapitał ludzki",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "5 (290)",
pages = "20-23",
year = "2014",
}
24
@book{UEK:2168281413,
author = "Beata Buchelt and Iwona Kubica and Grzegorz Łukasiewicz and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Gospodarowanie kapitałem ludzkim",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-661-8",
}
25
@unpublished{UEK:2168288599,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Controlling personalny w praktyce przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową",
pages = "132-148",
year = "2013",
}
26
@article{UEK:2168287729,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Impact of Human Resources Management on Organizational Effectiveness - Still More Questions than Answers",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 29, 3",
pages = "13-27",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6298},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1641},
}
27
@article{UEK:2168261144,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sprawozdawczość kapitału ludzkiego a kształtowanie zasobów niematerialnych małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "139-148",
year = "2013",
}
28
@inbook{UEK:2168280815,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Audyt funkcji personalnej w aspekcie organizacji uczącej się",
booktitle = "Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu",
pages = "333-348",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-095-6",
}
29
@article{UEK:2168277513,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Macroeconomic Determinants of Intellectual Capital Quality",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 27, 1",
pages = "9-23",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6291},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1621},
}
30
@misc{UEK:2168287731,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sprawozdanie z 5 Europejskiej Konferencji na temat Kapitału Intelektualnego 5th European Conference on Intellectual Capital",
booktitle = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "t. 29, 3",
pages = "177-181",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6315},
url = {https://econjournals.sgh.waw.pl/EEiM/article/view/1653},
}
31
@article{UEK:2168228980,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Wybrane aspekty pomiaru efektywności w zarządzaniu kapitałem ludzkim",
journal = "Zeszyty Naukowe Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle",
number = "z. 7",
pages = "141-154",
year = "2012",
}
32
@article{UEK:2168249318,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Rola systemów wysoce efektywnej pracy w audycie personalnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "885",
pages = "151-164",
year = "2012",
}
33
@unpublished{UEK:2168273488,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Międzynarodowy wymiar sprawozdawczości kapitału ludzkiego",
booktitle = "Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "174-198",
year = "2012",
}
34
@article{UEK:2168279613,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Architektura zarządzania zasobami ludzkimi wspierająca kreatywność pracowników",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "114",
pages = "62-70",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/SE_114.pdf#page=62&view=Fit},
}
35
@inbook{UEK:2168237358,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Efektywność misji zagranicznych ekspatriantów",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "206-226",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
36
@article{UEK:2168258036,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Krytyczna analiza modeli pomiaru efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "261",
pages = "202-217",
adress = "",
year = "2012",
}
37
@article{UEK:2168229456,
author = "Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Koszty jakości zasobów ludzkich",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "15-18",
year = "2012",
}
38
@inbook{UEK:2168238202,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Misje zagraniczne specjalistów z przedsiębiorstwa działającego w branży wysokich technologii : aneks",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "227-233",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
39
@unpublished{UEK:2168265110,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Efektywność misji zagranicznych",
booktitle = "Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego",
pages = "154-173",
year = "2011",
}
40
@article{UEK:2168220040,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Rola funkcji personalnej w cyklu życia organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "853",
pages = "7-20",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189733},
}
41
@inbook{UEK:2167671697,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Metody wspomagające wyodrębnianie efektów programów realizowanych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "349-360",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2011",
isbn = "978-83-7525-546-1",
}
42
@unpublished{UEK:2168248740,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Jakość zasobów ludzkich w społecznej sprawozdawczości przedsiębiorstw",
booktitle = "Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 2",
pages = "123-152",
year = "2010",
}
43
@article{UEK:2165630141,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego jako nowoczesne narzędzie menedżera personalnego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "115",
pages = "429-438",
adress = "",
year = "2010",
}
44
@article{UEK:2165698168,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Istota i struktura kosztów zarządzania zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "807",
pages = "57-69",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169103770},
}
45
@inbook{UEK:2165687895,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Analiza porównawcza finansowych metod pomiaru kapitału ludzkiego",
booktitle = "Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki",
pages = "315-325",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7464-278-1",
}
46
@inbook{UEK:2165705518,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Rola działu personalnego w raportowaniu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw",
booktitle = "Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu",
pages = "153-163",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-497-3",
}
47
@book{UEK:51333,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Kapitał ludzki organizacji : pomiar i sprawozdawczość",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
isbn = "978-83-01-15768-5",
}
48
@unpublished{UEK:2168248544,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Rola strategicznej karty wyników w kształtowaniu jakości kapitału ludzkiego",
booktitle = "Projakościowe narzędzia funkcji personalnej. Cz. 1",
pages = "25-48",
year = "2009",
}
49
@unpublished{UEK:2168219644,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Rola funkcji personalnej w cyklu życia organizacji",
booktitle = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. Cz. 2",
pages = "37-58",
year = "2008",
}
50
@article{UEK:50476,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Rola systemu informacji personalnej w sprawozdawczości kapitału ludzkiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "784",
pages = "59-72",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161714605},
}
51
@inbook{UEK:2165527894,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sprawozdanie o stanie kapitału ludzkiego w korporacji międzynarodowej",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy",
pages = "122-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-407-2",
}
52
@article{UEK:50267,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sprawozdania o stanie KI organizacji",
journal = "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie",
number = "1 (6)",
pages = "70-73",
year = "2008",
}
53
@inbook{UEK:2165527828,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sprawozdawczość kapitału ludzkiego",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy",
pages = "62-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-407-2",
}
54
@inbook{UEK:2165795328,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Procedury tworzenia systemów informatycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne",
pages = "389-395",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-7464-169-2",
}
55
@inbook{UEK:50992,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Dynamika kosztów zarządzania zasobami ludzkimi w cyklu rozwoju organizacji",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "35-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
56
@inbook{UEK:2166522805,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Pomiar kapitału intelektualnego organizacji",
booktitle = "Inwestowanie w kapitał ludzki",
pages = "132-143",
adress = "Warszawa",
publisher = "Główny Urząd Statystyczny",
year = "2007",
issn = "0067-7795",
isbn = "978-83-7027-422-1",
}
57
@article{UEK:50834,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sprawozdawczość kapitału ludzkiego na przykładzie krajów wysoko rozwiniętych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "755",
pages = "[33]-48",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/156736432},
}
58
@inbook{UEK:2165977940,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sprawozdawczość kapitału intelektualnego - stan obecny i perspektywy",
booktitle = "Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe",
pages = "158-169",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7531-120-4",
}
59
@unpublished{UEK:2168326415,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Identyfikacja kosztów zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Wielowymiarowość zarządzania zasobami ludzkimi. [Cz. 1]",
pages = "64-94",
year = "2007",
}
60
@inbook{UEK:2166132562,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Zastosowanie metody dochodowej do wyceny wartości kapitału ludzkiego organizacji",
booktitle = "Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "91-98",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-839-0",
}
61
@inbook{UEK:2165791973,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Rola sprawozdawczości kapitału ludzkiego w organizacji opartej na wiedzy",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna",
pages = "308-315",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
issn = "1641-2168",
isbn = "978-83-7417-203-5",
}
62
@unpublished{UEK:52632,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa : (metodyka pomiaru i sprawozdawczość)",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
63
@article{UEK:53079,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Kapitał ludzki w organizacjach opartych na wiedzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "711",
pages = "21-33",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/113105120},
}
64
@inbook{UEK:2166158487,
author = "Adam Szałkowski and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Koszty pracy i wartość kapitału ludzkiego firmy",
booktitle = "Podstawy zarządzania personelem",
pages = "199-217",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
65
@unpublished{UEK:2168326475,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Budowa i wykorzystanie systemu informacji personalnej (SIP)",
booktitle = "Zasoby ludzkie organizacji w aspekcie zmian organizacyjnych",
pages = "26-45",
year = "2006",
}
66
@inbook{UEK:2166089850,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "83-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-299-5",
}
67
@inbook{UEK:2166176584,
author = "Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sprawozdawczość kapitału ludzkiego w organizacji uczącej się",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1",
pages = "115-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
68
@inbook{UEK:2166089763,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Wynagradzanie",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "51-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-299-5",
}
69
@inbook{UEK:2166089836,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Koszty pracy",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "69-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-299-5",
}
70
@article{UEK:2166562649,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Metody pomiaru kapitału ludzkiego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 6",
pages = "37-45",
year = "2005",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/04_Lukasiewicz_Grzegorz.pdf},
}
71
@article{UEK:52514,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Kapitał ludzki w organizacji opartej na wiedzy - wyzwania dla sprawozdawczości",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "3",
pages = "189-203",
year = "2005",
}
72
@article{UEK:52777,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Budowa i wykorzystywanie raportu o stanie kapitału intelektualnego organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "676",
pages = "41-52",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/91089680},
}
73
@inbook{UEK:2166502813,
author = "Adam Szałkowski and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Uwarunkowania rozwoju organizacji",
booktitle = "Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji",
pages = "9-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-262-6",
}
74
@inbook{UEK:2166538131,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Kapitał ludzki - nowe spojrzenie na człowieka",
booktitle = "Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności",
pages = "207-220",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-284-7",
}
75
@inbook{UEK:2166510465,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Kapitał intelektualny organizacji",
booktitle = "Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji",
pages = "33-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-262-6",
}
76
@unpublished{UEK:2168258512,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sprawozdawczość kapitału ludzkiego na przykładzie polskich spółek giełdowych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
pages = "58-83",
year = "2005",
}
77
@inbook{UEK:2166409217,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Pieniężna wartość kapitału ludzkiego",
booktitle = "Religia a gospodarka. T. 2",
pages = "102-108",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2005",
isbn = "83-7363-260-3",
}
78
@article{UEK:2168219712,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Teoretyczne aspekty kariery zawodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "642",
pages = "83-96",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/56026522},
}
79
@unpublished{UEK:2168258574,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy : raport z badań statutowych",
pages = "96-121",
year = "2004",
}
80
@article{UEK:2168238216,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Przekwalifikowania pracowników jako instrument restrukturyzacji przedsiębiorstwa",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "11",
pages = "9-14",
year = "2003",
}
81
@article{UEK:2168256798,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Raport kapitału intelektualnego - podstawy teoretyczne",
journal = "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH",
number = "T. 48, z. 2",
pages = "529-539",
year = "2003",
}
82
@article{UEK:2168220984,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Koszty pracy i ich znaczenie w praktyce gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "597",
pages = "49-63",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15758},
}
83
@unpublished{UEK:2168258612,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Raportowanie kapitału intelektualnego w praktyce gospodarczej",
booktitle = "Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych",
pages = "97-123",
year = "2003",
}
84
@inbook{UEK:2168238858,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Kapitał intelektualny organizacji - przegląd koncepcji i metod zarządzania",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie",
pages = "166-172",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
issn = "1641-2168",
isbn = "83-89224-58-5",
}
85
@inbook{UEK:2168247136,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Rozwój kompetencji pracowników",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "49-69",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
86
@inbook{UEK:2168232088,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Kształtowanie karier zawodowych",
booktitle = "Rozwój personelu",
pages = "71-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-144-1",
}
87
@inbook{UEK:2166551655,
author = "Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie - możliwości jego pomiaru",
booktitle = "Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania",
pages = "136-146",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2001",
isbn = "83-88421-04-2",
}
88
@book{UEK:2168235776,
author = "Jadwiga Adamczyk and Konrad Kolegowicz and Anna Kurdziel-Piechnik and Grzegorz Łukasiewicz and Anna Nehring",
title = "Sytuacja kobiet na rynku pracy : aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza ABRYS",
year = "2001",
isbn = "83-85827-74-9",
}
89
@unpublished{UEK:2168258490,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
90
@unpublished{UEK:2168258478,
author = "Jacek Kopeć and Anna Piechnik-Kurdziel and Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
91
@unpublished{UEK:2168258480,
author = "Anna Nehring and Jadwiga Adamczyk and Konrad Kolegowicz and Anna Piechnik-Kurdziel and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sytuacja kobiet na rynku pracy - aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
92
@unpublished{UEK:2168258312,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć and Urszula Bukowska and Jarosław Piwowarczyk and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
93
@unpublished{UEK:2168259206,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć and Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID