Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Uwagi o objęciu ochroną konsumencką niektórych przedsiębiorców jednoosobowych
Source:
Kwartalnik Prawa Prywatnego. - z. 4 (2021) , s. 829-860
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168360254
article
2

Author:
Title:
Kazusy z prawa cywilnego - część ogólna
Source:
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 58-86
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8223-890-7
Nr:
2168355542
chapter in textbook
See main document
3

Author:
Title:
Uwagi o zmianach w konsumenckim prawie odstąpienia od umowy zawartej w okolicznościach nietypowych wprowadzonych dyrektywą 2019/2161 = Remarks on Changes in the Consumer Right to Withdraw from a Contract Concluded in Extraordinary Circumstances Introduced by Directive 2019/2161
Source:
Monitor Prawniczy. - R. 28, nr 10 (2020) , s. 521-529. - Streszcz., summ.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168348122
article
4

Author:
Title:
Uwagi o konsumenckim prawie odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa = Remarks on the Consumer's Right to Withdraw from a Contract for Participation in a Tourist Event, Concluded Outside the Company Premises
Source:
Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA, Elżbieta Sługocka-Krupa, Monika SZARANIEC, Angelo Viglianisi Ferraro - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 119-136. - Summ.
ISBN:
978-83-8158-356-5 ; 978-83-8158-357-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334421
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Elementy prawa Unii Europejskiej
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 39-57
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-121-4
Nr:
2168330647
chapter in textbook
See main document
6

Author:
Title:
Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej pn. Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego , Kraków 1-2 marca 2018 r. (problematyka prawa turystycznego) = Report from the Fifth International Academic Consumer Conference: The Influence of the Law and Ethic on the Practical Implementation of Consumer Law (Law in Tourism Issues), Kraków, 1-2 March, 2018 [dokument elektroniczny]
Source:
Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. - nr 4(7), s. 135-148
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168329169
varia
7

Author:
Title:
Odstąpienie od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w okolicznościach nietypowych = Withdrawal from the Contract for the Provision of Telecommunications Services Concluded in Unusual Circumstances
Source:
Prawa konsumenta w teorii i praktyce / red. Monika Jagielska, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa, Mariusz Fras - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 107-123. - Summ.
ISBN:
978-83-812-8168-3 ; 978-83-812-8169-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168329105
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. "Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego", Kraków, 1-2 marca 2018 r. = Report from the 5 th International Academic Conference on 'The Influence of Legal and Ethical Norms on the Application of Consumer Law' (Kraków, 1-2 March 2018) [dokument elektroniczny]
Source:
Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. - nr 6(7), s. 173-190
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168329171
varia
9

Author:
Title:
Terminy zawite w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego = Time-barred Periods in the Project of the First Book of the Civil Code
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (962) (2017) , s. 121-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168316763
article
10

Author:
Title:
Selected Instruments for Protecting Consumer Rights in Contracts for the Provision of Telecommunications Services Concluded in Unusual Circumstances = Wybrane instrumenty ochrony praw konsumenta w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych w okolicznościach nietypowych
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (972) (2017) , s. 39-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168324819
article
11

Author:
Title:
Uwagi o statusie prawnym internetowych porównywarek ubezpieczeń
Source:
Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin, 2017, s. 283-296 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-523-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320561
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana na odległość = Distance Contracts for Providing Services by Electronic Means
Source:
Europa Regionum. - t. 29 (2016) , s. 139-152. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168315099
article
13

Author:
Title:
Wybrane aspekty konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy zawartej w okolicznościach nietypowych
Source:
Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce : problemy węzłowe / red. Monika Jagielska, Elżbieta Sługocka-Krupa, Krzysztof Podgórski, Rafał Biskup - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 167-183. - Summ.
ISBN:
978-83-255-8409-2 ; 978-83-255-8410-8
Nr:
2168303775
chapter in monograph
14

Author:
Title:
Wpływ odstąpienia od umowy zawartej w okolicznościach nietypowych na powiązane z nią umowy dodatkowe
Source:
Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 73-83
ISBN:
978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
Nr:
2168303511
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Normalizacja a jakość produktów
Source:
Prawne aspekty jakości towarów / red. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 74-91
ISBN:
978-83-264-9288-4
Nr:
2168300553
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Title:
Elementy prawa Unii Europejskiej
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 34-50
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299915
chapter in textbook
See main document
17

Author:
Title:
Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków informacyjnych przez ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia zawieranej na odległość
Source:
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015, s. 271-291
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-9470-3
Nr:
2168300781
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Źródła prawa własności intelektualnej
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 23-34
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168276099
chapter in textbook
See main document
19

Author:
Title:
Definicje konsumenta w kodeksie cywilnym (obecnym i przyszłym) w kontekście najnowszych unijnych dyrektyw konsumenckich = Definitions of Consumer in the (Existing and Future) Civil Code in the Context of the Newest European Union Consumer Directives
Source:
Przegląd Prawa Handlowego. - nr 5 (261) (2014) , s. 18-25. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295291
article
20

Author:
Title:
Terminy zawite w projekcie Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego
Source:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI, s. 142-157
Signature:
NP-1276/2/Magazyn
Nr:
2168301367
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Programy komputerowe
Source:
Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Difin, 2014, s. 70-77
ISBN:
978-83-7930-233-8
Nr:
2168298891
chapter in textbook
See main document
22

Author:
Title:
Ewolucja pojęcia "konsument" w polskim prawie cywilnym = Evolution of the Notion of "Consumer" in the Polish Civil Law
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014) , s. 211-226. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290875
article
23

Author:
Title:
Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawieranej na odległość
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 56-63
ISBN:
978-83-7930-012-9
Nr:
2168274299
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Title:
Uwagi o definicjach konsumenta w Kodeksie Cywilnym (obecnym i przyszłym) w kontekście ostatnich unijnych dyrektyw konsumenckich
Source:
Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA, s. 26-43
Signature:
NP-1276/1/Magazyn
Nr:
2168288501
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Title:
Ochrona praw konsumenta (ubezpieczającego) w umowie ubezpieczenia zawieranej na odległość
Source:
Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 30-51
Signature:
NP-1380/Magazyn
Nr:
2168273644
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Author:
Title:
Elementy prawa Unii Europejskiej
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 34-50
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239716
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Title:
Kazusy z prawa cywilnego : część ogólna
Source:
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 32-41
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0153-4
Nr:
2162006118
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
Physical description:
107, [1] s.; 24 cm
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0171-8
Nr:
51887
monograph
29

Author:
Title:
Treść umowy według Zasad europejskiego prawa kontraktów oraz Reguł międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT = The Contents of a Contract according to European Contract Law and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 802 (2009) , s. 121-135. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50062
article
30

Author:
Title:
Wybór optymalnego modelu implementacji wspólnotowych regulacji konsumenckich do prawa polskiego
Source:
Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 37-53
Signature:
NP-1228/1/Magazyn
Nr:
2167685076
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Author:
Title:
Cywilnoprawna ochrona konsumenta usług finansowych w umowach zawieranych na odległość
Source:
Ochrona konsumenta usług finansowych : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA - Warszawa; Kraków: Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 111-133
Series:
(Monografie - Zakamycze)
ISBN:
978-83-7526-070-0
Nr:
2165737610
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Title:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa cywilnego z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja : podsumowanie
Source:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 57-62
Signature:
NP-1020/3/Magazyn
Nr:
2167660649
preface / summary
See main document
33

Author:
Title:
Problematyka prawna przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową = Legal Issues Associated with Transforming Capital-based Companies into Other Capital-based Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 725 (2006) , s. 33-50. - Summ.
Access mode:
Nr:
52670
article
34

Author:
Title:
Treść umowy według PECL oraz Reguł międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT
Source:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 45-59
Research program:
102/KP/1/2006/S/360
Signature:
NP-1020/2/Magazyn
Nr:
2168318195
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Title:
Treść umowy w świetle prawa polskiego oraz według Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów
Source:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 90-107
Research program:
104/KP/3/2005/S/276
Signature:
NP-1020/1/Magazyn
Nr:
2168318157
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Author:
Title:
Zaskarżenie uchwały o przekształceniu spółki według Kodeksu spółek handlowych = Appeals against Resolutions on the Transformation of Companies According to the Commercial Companies Code
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 690 (2005) , s. 51-67. - Summ.
Access mode:
Nr:
52971
article
37

Title:
Prawo gospodarcze dla ekonomistów
Publisher address:
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005
Physical description:
147, [1] s.; 21 cm
Series:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-091-0
Nr:
2167641433
monograph
38

Author:
Title:
Instrumenty prawnej ochrony konsumenta w umowach zawieranych na odległość = Legal Instruments for Consumer Protection in Distance Contracts
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 657 (2004) , s. 61-72. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168220174
article
39

Author:
Title:
Problematyka prawna przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
Source:
Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 3, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja / Kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 37-57
Research program:
88/KP/1/2004/S/198
Signature:
NP-863/3/Magazyn
Nr:
2168325487
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Author:
Title:
Europejski model ochrony praw mniejszości = Protection of National Minorities in Europe
Source:
Przegląd Prawa Europejskiego. - nr 2(13) (2003) , s. 43-64. - Summ.
Nr:
2168221148
article
41

Author:
Title:
Zaskarżenia uchwały o przekształceniu spółki według Kodeksu spółek handlowych
Source:
Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 2, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja / Kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 82-101
Research program:
109/KP/1/2003/S/097
Signature:
NP-863/2/Magazyn
Nr:
2168325461
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Author:
Title:
Dualizm przekształcenia spółki jawnej w partnerską według Kodeksu spółek handlowych
Source:
Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 1, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek / Kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 35-61
Research program:
56/KP/2/2002/S
Signature:
NP-863/1/Magazyn
Nr:
2168325437
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Title:
Kazusy z prawa dla ekonomistów
Publisher address:
Kraków: Zakamycze, 2001
Physical description:
152 s.; 24 cm
ISBN:
83-7333-044-5
Nr:
2168339879
monograph
1
Uwagi o objęciu ochroną konsumencką niektórych przedsiębiorców jednoosobowych / Piotr KUKURYK // Kwartalnik Prawa Prywatnego. - z. 4 (2021), s. 829-860. - ISSN 1230-7173
2
Kazusy z prawa cywilnego - część ogólna / Piotr KUKURYK // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. nauk. Piotr WIATROWSKI. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Seria Akademicka). - S. 58-86. - ISBN 978-83-8223-890-7
3
Uwagi o zmianach w konsumenckim prawie odstąpienia od umowy zawartej w okolicznościach nietypowych wprowadzonych dyrektywą 2019/2161 = Remarks on Changes in the Consumer Right to Withdraw from a Contract Concluded in Extraordinary Circumstances Introduced by Directive 2019/2161 / Piotr KUKURYK // Monitor Prawniczy. - R. 28, nr 10 (2020), s. 521-529. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-6509
4
Uwagi o konsumenckim prawie odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa = Remarks on the Consumer's Right to Withdraw from a Contract for Participation in a Tourist Event, Concluded Outside the Company Premises / Piotr KUKURYK // W: Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane / red. Bogusława GNELA, Elżbieta Sługocka-Krupa, Monika SZARANIEC, Angelo Viglianisi Ferraro. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 119-136. - Summ. - ISBN 978-83-8158-356-5 ; 978-83-8158-357-2
5
Elementy prawa Unii Europejskiej / Piotr KUKURYK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Seria Akademicka). - S. 39-57. - ISBN 978-83-8160-121-4
6
Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej pn. Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego , Kraków 1-2 marca 2018 r. (problematyka prawa turystycznego) [on-line] = Report from the Fifth International Academic Consumer Conference: The Influence of the Law and Ethic on the Practical Implementation of Consumer Law (Law in Tourism Issues), Kraków, 1-2 March, 2018 / Piotr KUKURYK // Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. - nr 4(7) (2018), s. 135-148. - Pełny tekst: https://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/51/135.pdf. - ISSN 2299-8837
7
Odstąpienie od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w okolicznościach nietypowych = Withdrawal from the Contract for the Provision of Telecommunications Services Concluded in Unusual Circumstances / Piotr KUKURYK // W: Prawa konsumenta w teorii i praktyce / red. Monika Jagielska, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa, Mariusz Fras. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - S. 107-123. - Summ. - ISBN 978-83-812-8168-3 ; 978-83-812-8169-0
8
Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. "Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego", Kraków, 1-2 marca 2018 r. [on-line] = Report from the 5 th International Academic Conference on 'The Influence of Legal and Ethical Norms on the Application of Consumer Law' (Kraków, 1-2 March 2018) / Piotr KUKURYK // Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. - nr 6(7) (2018), s. 173-190. - Pełny tekst: http://ikar.wz.uw.edu.pl./numery/53/173.pdf. - ISSN 2299-8837
9
Terminy zawite w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego = Time-barred Periods in the Project of the First Book of the Civil Code / Piotr KUKURYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (962) (2017), s. 121-139. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1419/941. - ISSN 1898-6447
10
Selected Instruments for Protecting Consumer Rights in Contracts for the Provision of Telecommunications Services Concluded in Unusual Circumstances = Wybrane instrumenty ochrony praw konsumenta w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych w okolicznościach nietypowych / Piotr KUKURYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (972) (2017), s. 39-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1335/1070. - ISSN 1898-6447
11
Uwagi o statusie prawnym internetowych porównywarek ubezpieczeń / Piotr KUKURYK // W: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 283-296. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-523-6
12
Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana na odległość = Distance Contracts for Providing Services by Electronic Means / Piotr KUKURYK // Europa Regionum. - t. 29 (2016), s. 139-152. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6109/23011.pdf. - ISSN 1428-278X
13
Wybrane aspekty konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy zawartej w okolicznościach nietypowych / Piotr KUKURYK // W: Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce : problemy węzłowe / red. Monika Jagielska, Elżbieta Sługocka-Krupa, Krzysztof Podgórski, Rafał Biskup. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - S. 167-183. - Summ. - ISBN 978-83-255-8409-2 ; 978-83-255-8410-8
14
Wpływ odstąpienia od umowy zawartej w okolicznościach nietypowych na powiązane z nią umowy dodatkowe / Piotr KUKURYK // W: Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego / red. nauk. Bogusława GNELA, Kinga MICHAŁOWSKA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - S. 73-83. - ISBN 978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5
15
Normalizacja a jakość produktów / Piotr KUKURYK // W: Prawne aspekty jakości towarów / red. nauk. Bogusława GNELA, Jolanta LORANC-BORKOWSKA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - S. 74-91. - ISBN 978-83-264-9288-4
16
Elementy prawa Unii Europejskiej / Piotr KUKURYK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 34-50. - ISBN 978-83-264-9292-1
17
Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków informacyjnych przez ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia zawieranej na odległość / Piotr KUKURYK // W: Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2015. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 271-291. - ISBN 978-83-264-9470-3
18
Źródła prawa własności intelektualnej / [Piotr KUKURYK] // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 23-34. - ISBN 978-83-7930-233-8
19
Definicje konsumenta w kodeksie cywilnym (obecnym i przyszłym) w kontekście najnowszych unijnych dyrektyw konsumenckich = Definitions of Consumer in the (Existing and Future) Civil Code in the Context of the Newest European Union Consumer Directives / Piotr KUKURYK // Przegląd Prawa Handlowego. - nr 5 (261) (2014), s. 18-25. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-2996
20
Terminy zawite w projekcie Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego / Piotr KUKURYK // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Błażej BUGAJSKI. - (2014), s. 142-157
21
Programy komputerowe / Piotr KUKURYK, Jacek LACHNER // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 70-77. - ISBN 978-83-7930-233-8
22
Ewolucja pojęcia "konsument" w polskim prawie cywilnym = Evolution of the Notion of "Consumer" in the Polish Civil Law / Piotr KUKURYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 362 (2014), s. 211-226. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
23
Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawieranej na odległość / Piotr KUKURYK // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 56-63. - ISBN 978-83-7930-012-9
24
Uwagi o definicjach konsumenta w Kodeksie Cywilnym (obecnym i przyszłym) w kontekście ostatnich unijnych dyrektyw konsumenckich / Piotr KUKURYK // W: Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego / kierownik tematu: Bogusława GNELA ; koordynator tematu: Kinga MICHAŁOWSKA. - (2013), s. 26-43
25
Ochrona praw konsumenta (ubezpieczającego) w umowie ubezpieczenia zawieranej na odległość / Piotr KUKURYK // W: Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2012), s. 30-51
26
Elementy prawa Unii Europejskiej / Piotr KUKURYK // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 34-50. - ISBN 978-83-264-4130-1
27
Kazusy z prawa cywilnego : część ogólna / Piotr KUKURYK // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - (Seria Akademicka). - S. 32-41. - ISBN 978-83-264-0153-4
28
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI, Pawła DĄBKA ; [aut.] Paweł DĄBEK, Anna KIELIJAN, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC-BORKOWSKA, Michał ŁUC, Urszula WALCZAK, Piotr WIATROWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 107, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-264-0171-8
29
Treść umowy według Zasad europejskiego prawa kontraktów oraz Reguł międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT = The Contents of a Contract according to European Contract Law and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts / Piotr KUKURYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009), s. 121-135. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164133977. - ISSN 1898-6447
30
Wybór optymalnego modelu implementacji wspólnotowych regulacji konsumenckich do prawa polskiego / Piotr KUKURYK // W: Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2008), s. 37-53
31
Cywilnoprawna ochrona konsumenta usług finansowych w umowach zawieranych na odległość / Piotr KUKURYK // W: Ochrona konsumenta usług finansowych : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA. - Warszawa; Kraków: Wolters Kluwer Polska, 2007. - (Monografie). - S. 111-133. - ISBN 978-83-7526-070-0
32
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa cywilnego z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja : podsumowanie / [Piotr KUKURYK] // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2007), s. 57-62
33
Problematyka prawna przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową = Legal Issues Associated with Transforming Capital-based Companies into Other Capital-based Companies / Piotr KUKURYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 725 (2006), s. 33-50. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/129766696. - ISSN 0208-7944
34
Treść umowy według PECL oraz Reguł międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT / Piotr KUKURYK // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2006), s. 45-59
35
Treść umowy w świetle prawa polskiego oraz według Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów / Piotr WIATROWSKI, Piotr KUKURYK // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2005), s. 90-107
36
Zaskarżenie uchwały o przekształceniu spółki według Kodeksu spółek handlowych = Appeals against Resolutions on the Transformation of Companies According to the Commercial Companies Code / Piotr KUKURYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 690 (2005), s. 51-67. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/106859560. - ISSN 0208-7944
37
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / Filip GRZEGORCZYK, Anna KIELIJAN, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC, Piotr WIATROWSKI ; red. nauk. Piotr WIATROWSKI. - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005. - 147, [1] s. ; 21 cm. - (Kazusy). - ISBN 83-7444-091-0
38
Instrumenty prawnej ochrony konsumenta w umowach zawieranych na odległość = Legal Instruments for Consumer Protection in Distance Contracts / Piotr KUKURYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ]. - nr 657 (2004), s. 61-72. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/68222179. - ISSN 0208-7944
39
Problematyka prawna przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową / Piotr KUKURYK // W: Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 3, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja / Kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2004), s. 37-57
40
Europejski model ochrony praw mniejszości = Protection of National Minorities in Europe / Piotr KUKURYK // Przegląd Prawa Europejskiego. - nr 2(13) (2003), s. 43-64. - Summ. - ISSN 1427-0552
41
Zaskarżenia uchwały o przekształceniu spółki według Kodeksu spółek handlowych / Piotr KUKURYK // W: Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 2, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja / Kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2003), s. 82-101
42
Dualizm przekształcenia spółki jawnej w partnerską według Kodeksu spółek handlowych / Piotr KUKURYK // W: Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 1, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek / Kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2002), s. 35-61
43
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI ; Paweł DĄBEK, Aleksander GUT, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC, Piotr WIATROWSKI, Łukasz Woźniak. - Kraków: Zakamycze, 2001. - 152 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7333-044-5
1
Kukuryk P., (2021), Uwagi o objęciu ochroną konsumencką niektórych przedsiębiorców jednoosobowych, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", z. 4, s. 829-860.
2
Kukuryk P., (2021), Kazusy z prawa cywilnego - część ogólna. [W:] WIATROWSKI P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 58-86.
3
Kukuryk P., (2020), Uwagi o zmianach w konsumenckim prawie odstąpienia od umowy zawartej w okolicznościach nietypowych wprowadzonych dyrektywą 2019/2161, "Monitor Prawniczy", R. 28, nr 10, s. 521-529.
4
Kukuryk P., (2019), Uwagi o konsumenckim prawie odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. [W:] GNELA B., Sługocka-Krupa E., SZARANIEC M., Ferraro (red.), Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 119-136.
5
Kukuryk P., (2018), Elementy prawa Unii Europejskiej. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 39-57.
6
Kukuryk P., (2018), Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej pn. Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego , Kraków 1-2 marca 2018 r. (problematyka prawa turystycznego), "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", nr 4(7), s. 135-148; https://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/51/135.pdf
7
Kukuryk P., (2018), Odstąpienie od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w okolicznościach nietypowych. [W:] Jagielska M., Podgórski K., Sługocka-Krupa E., Fras M. (red.), Prawa konsumenta w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 107-123.
8
Kukuryk P., (2018), Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. "Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego", Kraków, 1-2 marca 2018 r., "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", nr 6(7), s. 173-190; http://ikar.wz.uw.edu.pl./numery/53/173.pdf
9
Kukuryk P., (2017), Terminy zawite w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (962), s. 121-139; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1419/941
10
Kukuryk P., (2017), Selected Instruments for Protecting Consumer Rights in Contracts for the Provision of Telecommunications Services Concluded in Unusual Circumstances, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (972), s. 39-56; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1335/1070
11
Kukuryk P., (2017), Uwagi o statusie prawnym internetowych porównywarek ubezpieczeń. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin, s. 283-296.
12
Kukuryk P., (2016), Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana na odległość, "Europa Regionum", t. 29, s. 139-152; https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6109/23011.pdf
13
Kukuryk P., (2016), Wybrane aspekty konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy zawartej w okolicznościach nietypowych. [W:] Jagielska M., Sługocka-Krupa E., Podgórski K., Biskup R. (red.), Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce : problemy węzłowe, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 167-183.
14
Kukuryk P., (2015), Wpływ odstąpienia od umowy zawartej w okolicznościach nietypowych na powiązane z nią umowy dodatkowe. [W:] Gnela B., Michałowska K. (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 73-83.
15
Kukuryk P., (2015), Normalizacja a jakość produktów. [W:] Gnela B., Loranc-Borkowska J. (red.), Prawne aspekty jakości towarów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 74-91.
16
Kukuryk P., (2015), Elementy prawa Unii Europejskiej. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 34-50.
17
Kukuryk P., (2015), Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków informacyjnych przez ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia zawieranej na odległość. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych (Monografie), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 271-291.
18
Kukuryk P., (2014), Źródła prawa własności intelektualnej. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 23-34.
19
Kukuryk P., (2014), Definicje konsumenta w kodeksie cywilnym (obecnym i przyszłym) w kontekście najnowszych unijnych dyrektyw konsumenckich, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 5 (261), s. 18-25.
20
Kukuryk P., (2014), Terminy zawite w projekcie Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego. [W:] Gnela B., Bugajski B. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego, s. 142-157.
21
Kukuryk P., Lachner J., (2014), Programy komputerowe. [W:] Gnela B. (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa : Difin, s. 70-77.
22
Kukuryk P., (2014), Ewolucja pojęcia "konsument" w polskim prawie cywilnym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 362, s. 211-226.
23
Kukuryk P., (2013), Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawieranej na odległość. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 56-63.
24
Kukuryk P., (2013), Uwagi o definicjach konsumenta w Kodeksie Cywilnym (obecnym i przyszłym) w kontekście ostatnich unijnych dyrektyw konsumenckich. [W:] Gnela B., Michałowska K. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego, s. 26-43.
25
Kukuryk P., (2012), Ochrona praw konsumenta (ubezpieczającego) w umowie ubezpieczenia zawieranej na odległość. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia, s. 30-51.
26
Kukuryk P., (2012), Elementy prawa Unii Europejskiej. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 34-50.
27
Kukuryk P., (2010), Kazusy z prawa cywilnego : część ogólna. [W:] Wiatrowski P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 32-41.
28
Dąbek P., Kielijan A., Kukuryk P., Loranc-Borkowska J., Łuc M., Walczak U., Wiatrowski P., (2010), Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów,, Dąbek P. (red.), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 107, [1] s.
29
Kukuryk P., (2009), Treść umowy według Zasad europejskiego prawa kontraktów oraz Reguł międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 802, s. 121-135; https://bazekon.uek.krakow.pl/164133977
30
Kukuryk P., (2008), Wybór optymalnego modelu implementacji wspólnotowych regulacji konsumenckich do prawa polskiego. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego, s. 37-53.
31
Kukuryk P., (2007), Cywilnoprawna ochrona konsumenta usług finansowych w umowach zawieranych na odległość. [W:] Gnela B. (red.), Ochrona konsumenta usług finansowych : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, s. 111-133.
32
Kukuryk P., (2007), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa cywilnego z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja : podsumowanie. [W:] Gnela B. (red.), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy, s. 57-62.
33
Kukuryk P., (2006), Problematyka prawna przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 725, s. 33-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/129766696
34
Kukuryk P., (2006), Treść umowy według PECL oraz Reguł międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja, s. 45-59.
35
Wiatrowski P., Kukuryk P., (2005), Treść umowy w świetle prawa polskiego oraz według Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego, s. 90-107.
36
Kukuryk P., (2005), Zaskarżenie uchwały o przekształceniu spółki według Kodeksu spółek handlowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 690, s. 51-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/106859560
37
Grzegorczyk F., Kielijan A., Kukuryk P., Loranc J., Wiatrowski P., (2005), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Wiatrowski P. (red.), Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 147, [1] s.
38
Kukuryk P., (2004), Instrumenty prawnej ochrony konsumenta w umowach zawieranych na odległość, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 657, s. 61-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/68222179
39
Kukuryk P., (2004), Problematyka prawna przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 3, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja, s. 37-57.
40
Kukuryk P., (2003), Europejski model ochrony praw mniejszości, "Przegląd Prawa Europejskiego", nr 2(13), s. 43-64.
41
Kukuryk P., (2003), Zaskarżenia uchwały o przekształceniu spółki według Kodeksu spółek handlowych. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 2, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja, s. 82-101.
42
Kukuryk P., (2002), Dualizm przekształcenia spółki jawnej w partnerską według Kodeksu spółek handlowych. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 1, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek, s. 35-61.
43
Dąbek P., Gut A., Kukuryk P., Loranc J., Wiatrowski P., Woźniak Ł., (2001), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Wiatrowski P. (red.), Kraków : Zakamycze, 152 s.
1
@article{UEK:2168360254,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Uwagi o objęciu ochroną konsumencką niektórych przedsiębiorców jednoosobowych",
journal = "Kwartalnik Prawa Prywatnego",
number = "z. 4",
pages = "829-860",
year = "2021",
}
2
@inbook{UEK:2168355542,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Kazusy z prawa cywilnego - część ogólna",
booktitle = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
pages = "58-86",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-890-7",
}
3
@article{UEK:2168348122,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Uwagi o zmianach w konsumenckim prawie odstąpienia od umowy zawartej w okolicznościach nietypowych wprowadzonych dyrektywą 2019/2161",
journal = "Monitor Prawniczy",
number = "R. 28, 10",
pages = "521-529",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.32027/MOP.20.10.4},
url = {},
}
4
@inbook{UEK:2168334421,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Uwagi o konsumenckim prawie odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa",
booktitle = "Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane",
pages = "119-136",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
isbn = "978-83-8158-356-5 ; 978-83-8158-357-2",
}
5
@inbook{UEK:2168330647,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Elementy prawa Unii Europejskiej",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "39-57",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-121-4",
}
6
@misc{UEK:2168329169,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konsumenckiej Konferencji Naukowej pn. Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego , Kraków 1-2 marca 2018 r. (problematyka prawa turystycznego)",
booktitle = "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny",
number = "4(7)",
pages = "135-148",
year = "2018",
url = {https://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/51/135.pdf},
}
7
@inbook{UEK:2168329105,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Odstąpienie od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w okolicznościach nietypowych",
booktitle = "Prawa konsumenta w teorii i praktyce",
pages = "107-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
isbn = "978-83-812-8168-3 ; 978-83-812-8169-0",
}
8
@misc{UEK:2168329171,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego, Kraków, 1-2 marca 2018 r.",
booktitle = "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny",
number = "6(7)",
pages = "173-190",
year = "2018",
url = {http://ikar.wz.uw.edu.pl./numery/53/173.pdf},
}
9
@article{UEK:2168316763,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Terminy zawite w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (962)",
pages = "121-139",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0962.0208},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1419/941},
}
10
@article{UEK:2168324819,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Selected Instruments for Protecting Consumer Rights in Contracts for the Provision of Telecommunications Services Concluded in Unusual Circumstances",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (972)",
pages = "39-56",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0972.1203},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1335/1070},
}
11
@inbook{UEK:2168320561,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Uwagi o statusie prawnym internetowych porównywarek ubezpieczeń",
booktitle = "Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "283-296",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-523-6",
}
12
@article{UEK:2168315099,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana na odległość",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 29",
pages = "139-152",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/er.2016.29-09},
url = {https://wnus.edu.pl/er/file/article/download/6109/23011.pdf},
}
13
@inbook{UEK:2168303775,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Wybrane aspekty konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy zawartej w okolicznościach nietypowych",
booktitle = "Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce : problemy węzłowe",
pages = "167-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
isbn = "978-83-255-8409-2 ; 978-83-255-8410-8",
}
14
@inbook{UEK:2168303511,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Wpływ odstąpienia od umowy zawartej w okolicznościach nietypowych na powiązane z nią umowy dodatkowe",
booktitle = "Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego",
pages = "73-83",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
isbn = "978-83-255-7855-8 ; 978-83-255-7856-5",
}
15
@inbook{UEK:2168300553,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Normalizacja a jakość produktów",
booktitle = "Prawne aspekty jakości towarów",
pages = "74-91",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
isbn = "978-83-264-9288-4",
}
16
@inbook{UEK:2168299915,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Elementy prawa Unii Europejskiej",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "34-50",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9292-1",
}
17
@inbook{UEK:2168300781,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków informacyjnych przez ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia zawieranej na odległość",
booktitle = "Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych",
pages = "271-291",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-9470-3",
}
18
@inbook{UEK:2168276099,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Źródła prawa własności intelektualnej",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "23-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
19
@article{UEK:2168295291,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Definicje konsumenta w kodeksie cywilnym (obecnym i przyszłym) w kontekście najnowszych unijnych dyrektyw konsumenckich",
journal = "Przegląd Prawa Handlowego",
number = "5 (261)",
pages = "18-25",
year = "2014",
}
20
@unpublished{UEK:2168301367,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Terminy zawite w projekcie Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego",
booktitle = "Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 2, Uwagi na temat I części projektu Kodeksu cywilnego ",
pages = "142-157",
year = "2014",
}
21
@inbook{UEK:2168298891,
author = "Piotr Kukuryk and Jacek Lachner",
title = "Programy komputerowe",
booktitle = "Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów",
pages = "70-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-233-8",
}
22
@article{UEK:2168290875,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Ewolucja pojęcia konsument w polskim prawie cywilnym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "362",
pages = "211-226",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.362.16},
url = {},
}
23
@inbook{UEK:2168274299,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawieranej na odległość",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "56-63",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7930-012-9",
}
24
@unpublished{UEK:2168288501,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Uwagi o definicjach konsumenta w Kodeksie Cywilnym (obecnym i przyszłym) w kontekście ostatnich unijnych dyrektyw konsumenckich",
booktitle = "Kierunki rozwoju prawa prywatnego. Cz. 1, Uwagi na temat projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego ",
pages = "26-43",
year = "2013",
}
25
@unpublished{UEK:2168273644,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Ochrona praw konsumenta (ubezpieczającego) w umowie ubezpieczenia zawieranej na odległość",
booktitle = "Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia",
pages = "30-51",
year = "2012",
}
26
@inbook{UEK:2168239716,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Elementy prawa Unii Europejskiej",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "34-50",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4130-1",
}
27
@inbook{UEK:2162006118,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Kazusy z prawa cywilnego : część ogólna",
booktitle = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
pages = "32-41",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0153-4",
}
28
@book{UEK:51887,
author = "Paweł Dąbek and Anna Kielijan and Piotr Kukuryk and Jolanta Loranc-Borkowska and Michał Łuc and Urszula Walczak and Piotr Wiatrowski",
title = "Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0171-8",
}
29
@article{UEK:50062,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Treść umowy według Zasad europejskiego prawa kontraktów oraz Reguł międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "802",
pages = "121-135",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164133977},
}
30
@unpublished{UEK:2167685076,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Wybór optymalnego modelu implementacji wspólnotowych regulacji konsumenckich do prawa polskiego",
booktitle = "Współczesne dylematy zobowiązań w polskim prawie cywilnym i międzynarodowym prywatnym. Cz. 1, Regulacje umów konsumenckich a problem spójności polskiego prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego ",
pages = "37-53",
year = "2008",
}
31
@inbook{UEK:2165737610,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Cywilnoprawna ochrona konsumenta usług finansowych w umowach zawieranych na odległość",
booktitle = "Ochrona konsumenta usług finansowych : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "111-133",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-070-0",
}
32
@misc{UEK:2167660649,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa cywilnego z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja : podsumowanie",
booktitle = "Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 3, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego - kontynuacja i raport końcowy ",
pages = "57-62",
year = "2007",
}
33
@article{UEK:52670,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Problematyka prawna przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "725",
pages = "33-50",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/129766696},
}
34
@unpublished{UEK:2168318195,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Treść umowy według PECL oraz Reguł międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT",
booktitle = "Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 2, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego (dalej PECL) - kontynuacja ",
pages = "45-59",
year = "2006",
}
35
@unpublished{UEK:2168318157,
author = "Piotr Wiatrowski and Piotr Kukuryk",
title = "Treść umowy w świetle prawa polskiego oraz według Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów",
booktitle = "Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego ",
pages = "90-107",
year = "2005",
}
36
@article{UEK:52971,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Zaskarżenie uchwały o przekształceniu spółki według Kodeksu spółek handlowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "690",
pages = "51-67",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/106859560},
}
37
@book{UEK:2167641433,
author = "Filip Grzegorczyk and Anna Kielijan and Piotr Kukuryk and Jolanta Loranc and Piotr Wiatrowski",
title = "Prawo gospodarcze dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7444-091-0",
}
38
@article{UEK:2168220174,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Instrumenty prawnej ochrony konsumenta w umowach zawieranych na odległość",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "657",
pages = "61-72",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/68222179},
}
39
@unpublished{UEK:2168325487,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Problematyka prawna przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową",
booktitle = "Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 3, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja ",
pages = "37-57",
year = "2004",
}
40
@article{UEK:2168221148,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Europejski model ochrony praw mniejszości",
journal = "Przegląd Prawa Europejskiego",
number = "2(13)",
pages = "43-64",
year = "2003",
}
41
@unpublished{UEK:2168325461,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Zaskarżenia uchwały o przekształceniu spółki według Kodeksu spółek handlowych",
booktitle = "Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 2, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek - kontynuacja ",
pages = "82-101",
year = "2003",
}
42
@unpublished{UEK:2168325437,
author = "Piotr Kukuryk",
title = "Dualizm przekształcenia spółki jawnej w partnerską według Kodeksu spółek handlowych",
booktitle = "Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 1, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek ",
pages = "35-61",
year = "2002",
}
43
@book{UEK:2168339879,
author = "Paweł Dąbek and Aleksander Gut and Piotr Kukuryk and Jolanta Loranc and Piotr Wiatrowski and Łukasz Woźniak",
title = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2001",
isbn = "83-7333-044-5",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID