Publications of the selected author

1

Author:
Kosiorowski Daniel , Zawadzki Zygmunt
Title:
DepthProc : an R Package for Robust Exploration of Multidimensional Economic Phenomena
Source:
Journal of Statistical Software (2020) , s. 1-59. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
2019 list:
200.00 pkt
Nr:
2168329559
article
2

Author:
Rydlewski Grzegorz , Kosiorowski Daniel
Title:
Badanie możliwości zastosowania beta-regresji do modelowania związków pomiędzy stopą bezrobocia w województwach a innymi wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2004-2018 = Beta-regression Application to Model Relationships between the Unemployment Rate in Voivodships and Other Macroeconomic Indicators for the Years 2004-2018
Source:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - nr 55 (2019) , s. 55-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Jerzy P. Rydlewski uprzejmie dziękuje za wsparcie finansowe ze strony AGH w Krakowie, dotacja statutowa dla WMS grant numer 16.16.420.054.
Daniel Kosiorowski uprzejmie dziękuje za wsparcie finansowe ze strony MNiSW w ramach "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN. Daniel Kosiorowski dziękuje również UEK w Krakowie za wsparcie w postaci środków na utrzymanie potencjału badawczego przyznanych Wydziałowi Zarządzania na 2019 r.
Access mode:
Nr:
2168339175
article
3

Author:
Kosiorowski Daniel , Rydlewski Jerzy P. , Snarska Małgorzata
Title:
Detecting a Structural Change in Functional Time Series Using Local Wilcoxon Statistic
Source:
Statistical Papers. - vol. 60, iss. 5 (2019) , s. 1677-1698. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
JPR research has been partially supported by theAGHlocal GrantNo. 15.11.420.038,
MS research has been partially supported by Cracow University of Economics local Grant Nos. 045.WF.KRYF.01.2015.S.5045, 161.WF.KRYF.02.2015.M.5161, and National Science Center Grant No. NCN.OPUS.2015.17.B.HS4.02708.
DK research has been supported by the CUE local Grants 2016 and 2017 for preserving scientific resources.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168313631
article
4

Author:
Kosiorowski Daniel , Mielczarek Dominik , Rydlewski Jerzy
Title:
Forecasting of a Hierarchical Functional Time Series on Example of Macromodel for the Day and Night Air Pollution in Silesia Region - a Critical Overview
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 10, nr 1 (2018) , s. 53-73. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
JPR and DM's research has been partially supported by the AGH UST local grant no. 11.11.420.004 and DK's research by the grant awarded to the Faculty of Management of CUE for preserving scientific resources for 2017 and 2018
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168323681
article
See main document
5

Author:
Kosiorowski Daniel , Rydlewski Jerzy P. , Zawadzki Zygmunt
Title:
Wykrywanie funkcjonalnych obserwacji odstających na przykładzie monitorowania jakości powietrza = Functional Outliers Detection by the Example of Air Quality Monitoring
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 65, z. 1 (2018) , s. 83-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168329557
article
6

Author:
Kosiorowski Daniel , Mielczarek Dominik , Rydlewski Jerzy , Snarska Małgorzata
Title:
Generalized Exponential Smoothing in Prediction of Hierarchical Time Series
Source:
Statistics in Transition : new series. - vol. 19, no 2 (2018) , s. 331-350. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
JPR research has been partially supported by the AGH UST local grant no. 15.11.420.038.
DM and JPR research has been partially supported by the Faculty of Applied Mathematics AGH UST statutory tasks within subsidy of the Ministry of Science and Higher Education, grant no. 11.11.420.004.
MS research was partially supported by NSC Grant no. OPUS.2015.17.B.HS4.02708,
DK research has been partially supported by the grant awarded to the Faculty of Management of CUE for preserving scientific resources for 2016, 2017 and 2018
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168325091
article
7

Conference:
XXXII International Seminar on Stability Problems for Stochastic Models, Trondheim, Norwegia, od 2014-06-16 do 2014-06-21
Title:
Dilemmas of Robust Analysis of Economic Data Streams
Source:
Journal of Mathematical Sciences. - vol. 218, no. 2 (2016) , s. 167-181. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The author acknowledges financial support from the Polish National Science Center grant UMO- 2011/03/B/HS4/01138
Nr:
2168305703
article
8

Author:
Szlachtowska Ewa , Kosiorowski Daniel , Mielczarek Dominik
Title:
Ocena jakości aplikacyjnej odpornego algorytmu analizy skupień TCLUST na przykładzie zbioru danych dotyczących jakości powietrza w Krakowie = Evaluation of the Quality of Robust Clustering Algorithm TCLUST on the Example of Dataset of Air Pollutants Emission in Krakow
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 1 (2016) , s. 67-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168305423
article
9

Title:
Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej = Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016) , s. 149-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168305785
article
10

Author:
Kosiorowska Ewa , Kosiorowski Daniel , Zawadzki Zygmunt
Title:
Evaluation of the Fourth Millennium Development Goal Realisation using Robust and Nonparametric Tools offered by a Data Depth Concept
Source:
Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 15, nr 1 (2015) , s. 34-52. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168301137
article
11

Title:
Lokalne funkcje głębi w modelowaniu układów ekonomicznych = Local Depth Functions in Economic Systems Modelling
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 237 (2015) , s. 37-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168303817
article
12

Title:
Two Procedures for Robust Monitoring of Probability Distributions of Economic Data Streams Induced by Depth Functions
Source:
Operations Research and Decisions. - vol. 25, no. 1 (2015) , s. 55-79. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168297631
article
13

Title:
Income Distribution Models and Income Inequality Measures from the Robust Statistics Perspective Revisited = Wybrane zagadnienia modelowania rozkładu dochodu oraz pomiaru nierówności dochodowych rozpatrywane z punktu widzenia statystyki odpornej
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 6, t. 309 (2014) , s. 103-121. - Tytuł numeru: Regional Economic Analysis - Bibliogr.
Research program:
NCS financial support and DEC-011/03/B/HS4/01138
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295969
article
14

Title:
Functional Regression in Short-Term Prediction of Economic Time Series
Source:
Statistics in Transition : new series. - vol. 15, no. 4 (2014) , s. 611-626. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168290943
article
15

Author:
Kosiorowski Daniel , Mielczarek Dominik , Rydlewski Jerzy , Snarska Małgorzata
Title:
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases
Source:
Statistics in Transition : new series. - vol. 15, no. 1 (2014) , s. 111-132. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168285693
article
16

Author:
Kosiorowski Daniel , Bocian Mateusz , Węgrzynkiewicz Anna , Zawadzki Zygmunt
Title:
{Depthproc} Package in Multivariate Time Series Mining = Pakiet {DepthProc} w eksploracyjnej analizie wielowymiarowego szeregu czasowego
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - t. 286 (2013) , s. 243-251. - Tytuł numeru: Methods and Applications of Multivariate Statistical Analysis - Bibliogr.
Research program:
The work was partially supported by the by Polish National Center of Science Grant DEC-011/03/B/HS4/01138.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168286139
article
17

Title:
Głębia położenia-rozrzutu w strumieniowej analizie danych ekonomicznych = Location-Scale Depth in Economic Data Stream Analysis
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - numer specjalny 1 (2012) , s. 87-108 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168257134
article
18

Title:
Statystyczne funkcje głębi we wstępnej analizie szeregu czasowego = Statistical Depth Functions in a Preliminary Analysis of Time Series
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 884 (2012) , s. 43-58. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247680
article
See main document
19

Title:
Analiza danych panelowych z wykorzystaniem głębi regresyjnej = Regression Depth Based Analysis of Panel Data
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 271 (2012) , s. [129]-138. - Tytuł numeru: Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168235910
article
20

Title:
Odporny estymator prostego liniowego modelu mieszanego = Regression Depth-based Estimator for a Simple Linear Mixed Model
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 892 (2012) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256766
article
21

Title:
Depth Based Strategies to Robust estimation of ARIMA Parameters = Strategie odpornej estymacji parametrów modelu ARIMA
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 255 (2011) , s. 27-34. - Tytuł numeru: Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168220506
article
22

Title:
Wybrane zastosowania głębi studenta w odpornej analizie statystycznej = Certain Applications of Student Depth in Robust Economic Analysis
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 51 (2010) , s. 27-55. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166287303
article
23

Title:
About Robust Estimators of Average Shape and Variance of Shape = O odpornych estymatorach przeciętnego kształtu i wariancji kształtu
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 225 (2009) , s. 155-165. - Tytuł numeru: Methodological Aspects and Applications of Multivariate Statistical Analysis - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
51121
article
24

Title:
Robustness of Depth Based Classification Rules = Odporność metod klasyfikacyjnych wykorzystujących funkcje głębi
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 228 (2009) , s. 187-196. - Tytuł numeru: Multivariate Statistical Analysis : Statistical Inference, Statistical Models and Applications - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
51668
article
25

Title:
Przestrzenne zróżnicowanie wzorców skłonności do konsumpcji w Polsce = The Spatial Differentiation of Standards of the Propensity to the Consumption in Poland
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 11 (2008) , s. 473-491. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii - Bibliogr.
Nr:
2166196957
article
26

Title:
Wybrane zagadnienia koncepcji głębi danych = Selected Issues of Data Depth Concept
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 49-50 (2008) , s. 5-29. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
52000
article
27

Title:
About Robust Detection of a Breakdown Point in Selected Linear Regression Models = O odpornym wykrywaniu punktu zmiany tendencji w wybranych modelach regresji liniowej
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 216 (2008) , s. 109-117. - Tytuł numeru: Multivariate Statistical Analysis Statistical Inference, Statistical Models and Applications - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
51644
article
28

Title:
Krzywa skali - odporna i nieparametryczna metoda badania rozrzutu wektora losowego i stopnia zależności rozkładów brzegowych = Scale Curve - a Robust and Nonparametric Approach to Study a Dispersion and Interdependence of Multivariate Distributions
Source:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 4 (2008) , s. 47-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50225
article
29

Title:
O odpornej analizie regresji w ekonomii na przykładzie koncepcji głębi regresyjnej = About Robust Regression in Economic Analysis on Example of Regression Depth Concept
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 1 (2007) , s. 109-121. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50268
article
30

Title:
Nauka w rozwoju społeczno-gospodarczym = Science in Socio-Economic Development
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, . - nr 17 (2007) , s. 661-684. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 450)
Nr:
2168249158
article
31

Title:
About Phase Transitions in Kendall's Shape Space = O przejściach fazowych w przestrzeni kształtu Kendalla
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 206 (2007) , s. 137-155. - Tytuł numeru: Methods of Multivariate Statistical Analysis and Their Applications
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168248978
article
32

Title:
Przyczynek do dyskusji na temat prowadzenia badań na podstawie osobliwej macierzy kowariancji = A Contribution to the Discussion about Studies on the Base of Singular Covariance Matrix
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1105 (2006) , s. 127-141. - Tytuł numeru: Zastosowanie statystyki w ekonomii - Bibliogr.
Series:
(Statystyka i Ryzyko)
Access mode:
Nr:
2166510995
article
33

Title:
Koncepcja głębi danych w badaniach ekonomicznych
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 8 (2005) , s. 1-14. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
52472
article
34

Title:
O kształcie i konfiguracji układu ekonomicznego = About Shape and Configuration of Economic System
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 2 (2005) , s. 41-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166211476
article
35

Title:
Przemiany kulturowe a rozwój społeczno-gospodarczy = Cultural Changes and Socio-Economic Development
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1076 (2005) , s. 26-37. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 12)
Nr:
2166560523
article
36

Title:
Zależności strukturalne pomiędzy gospodarką krajów OPEC = Structural Dependencies between Economic of OPEC Countries. Daniel KOSIOROWSKI
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 10 (521) (2004) , s. 53-64. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168218296
article
1
DepthProc : an R Package for Robust Exploration of Multidimensional Economic Phenomena / Daniel KOSIOROWSKI, Zygmunt Zawadzki // Journal of Statistical Software [on-line]. - (2020), s. 1-59. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.jstatsoft.org/index. - ISSN 1548-7660
2
Badanie możliwości zastosowania beta-regresji do modelowania związków pomiędzy stopą bezrobocia w województwach a innymi wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2004-2018 = Beta-regression Application to Model Relationships between the Unemployment Rate in Voivodships and Other Macroeconomic Indicators for the Years 2004-2018 / Grzegorz Rydlewski, Daniel KOSIOROWSKI // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - nr 55 (2019), s. 55-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z55_04.pdf. - ISSN 1232-4671
3
Detecting a Structural Change in Functional Time Series Using Local Wilcoxon Statistic / Daniel KOSIOROWSKI, Jerzy P. Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // Statistical Papers. - vol. 60, iss. 5 (2019), s. 1677-1698. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0932-5026
4
Forecasting of a Hierarchical Functional Time Series on Example of Macromodel for the Day and Night Air Pollution in Silesia Region - a Critical Overview / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy P. Rydlewski // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 10, nr 1 (2018), s. 53-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122190/edition/106509/content. - ISSN 2080-0886
5
Wykrywanie funkcjonalnych obserwacji odstających na przykładzie monitorowania jakości powietrza = Functional Outliers Detection by the Example of Air Quality Monitoring / Daniel KOSIOROWSKI, Jerzy P. Rydlewski, Zygmunt Zawadzki // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 65, z. 1 (2018), s. 83-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok_2018/Zeszyt_1/2018_65_1_081-098.pdf. - ISSN 0033-2372
6
Generalized Exponential Smoothing in Prediction of Hierarchical Time Series / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // Statistics in Transition : new series. - vol. 19, no 2 (2018), s. 331-350. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultstronaopisowa/3550/11/1/d.kosiorowski_d.mielczarek_j.p.rydlewski_m.snarska-_generalized_exponential_smoothing....pdf. - ISSN 1234-7655
7
Dilemmas of Robust Analysis of Economic Data Streams / Daniel KOSIROWSKI // Journal of Mathematical Sciences. - vol. 218, no. 2 (2016), s. 167-181. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1072-3374
8
Ocena jakości aplikacyjnej odpornego algorytmu analizy skupień TCLUST na przykładzie zbioru danych dotyczących jakości powietrza w Krakowie = Evaluation of the Quality of Robust Clustering Algorithm TCLUST on the Example of Dataset of Air Pollutants Emission in Krakow / Ewa Szlachtowska, Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 1 (2016), s. 67-80. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%201/2016_63_1_067-080.pdf. - ISSN 0033-2372
9
Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej = Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators / Przemysław JAŚKO, Daniel KOSIOROWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - R. 63, z. 2 (2016), s. 149-171. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_149-172.pdf. - ISSN 0033-2372
10
Evaluation of the Fourth Millennium Development Goal Realisation using Robust and Nonparametric Tools offered by a Data Depth Concept / Ewa Kosiorowska, Daniel KOSIOROWSKI, Zygmunt Zawadzki // Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 15, nr 1 (2015), s. 34-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002ffoli.2015.15.issue-1$002ffoli-2015-0021$002ffoli-2015-0021.pdf?format=INT&t:ac=j$002ffoli.2015.15.issue-1$002ffoli-2015-0021$002ffoli-2015-0021.xml. - ISSN 1730-4237
11
Lokalne funkcje głębi w modelowaniu układów ekonomicznych = Local Depth Functions in Economic Systems Modelling / Daniel KOSIOROWSKI // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 237 (2015), s. 37-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_237/03.pdf. - ISSN 2083-8611
12
Two Procedures for Robust Monitoring of Probability Distributions of Economic Data Streams Induced by Depth Functions / Daniel KOSIOROWSKI // Operations Research and Decisions. - vol. 25, no. 1 (2015), s. 55-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://orduser.pwr.wroc.pl/DownloadFile.aspx?aid=1116. - ISSN 2081-8858
13
Income Distribution Models and Income Inequality Measures from the Robust Statistics Perspective Revisited = Wybrane zagadnienia modelowania rozkładu dochodu oraz pomiaru nierówności dochodowych rozpatrywane z punktu widzenia statystyki odpornej // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 6, t. 309 (2014), s. 103-121. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Regional Economic Analysis. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/279/298. - ISSN 0208-6018
14
Functional Regression in Short-Term Prediction of Economic Time Series / Daniel KOSIOROWSKI // Statistics in Transition : new series. - vol. 15, no. 4 (2014), s. 611-626. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3426/5/1/3a_kosiorowski_s611_626.pdf. - ISSN 1234-7655
15
Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases / Daniel KOSIOROWSKI, Dominik Mielczarek, Jerzy Rydlewski, Małgorzata SNARSKA // Statistics in Transition : new series. - vol. 15, no. 1 (2014), s. 111-132. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://pts.stat.gov.pl/download/gfx/pts/en/defaultstronaopisowa/25/2/1/sit_15_1_2014.pdf#page=113&view=Fit. - ISSN 1234-7655
16
{Depthproc} Package in Multivariate Time Series Mining = Pakiet {DepthProc} w eksploracyjnej analizie wielowymiarowego szeregu czasowego / Daniel KOSIOROWSKI, Mateusz Bocian, Anna Węgrzynkiewicz, Zygmunt Zawadzki // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - t. 286 (2013), s. 243-251. - Tytuł numeru: Methods and Applications of Multivariate Statistical Analysis. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/10378/26-kosiorowski.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 0208-6018
17
Głębia położenia-rozrzutu w strumieniowej analizie danych ekonomicznych = Location-Scale Depth in Economic Data Stream Analysis / Daniel KOSIOROWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - numer specjalny 1 (2012), s. 87-108. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
18
Statystyczne funkcje głębi we wstępnej analizie szeregu czasowego = Statistical Depth Functions in a Preliminary Analysis of Time Series / Daniel KOSIOROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 884 (2012), s. 43-58. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
19
Analiza danych panelowych z wykorzystaniem głębi regresyjnej = Regression Depth Based Analysis of Panel Data / Daniel KOSIOROWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 271 (2012), s. [129]-138. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
20
Odporny estymator prostego liniowego modelu mieszanego = Regression Depth-based Estimator for a Simple Linear Mixed Model / Daniel KOSIOROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 892 (2012), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
21
Depth Based Strategies to Robust estimation of ARIMA Parameters = Strategie odpornej estymacji parametrów modelu ARIMA / Daniel KOSIOROWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 255 (2011), s. 27-34. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
22
Wybrane zastosowania głębi studenta w odpornej analizie statystycznej = Certain Applications of Student Depth in Robust Economic Analysis / Daniel KOSIOROWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 51 (2010), s. 27-55. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
23
About Robust Estimators of Average Shape and Variance of Shape = O odpornych estymatorach przeciętnego kształtu i wariancji kształtu / Daniel KOSIOROWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 225 (2009), s. 155-165. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Methodological Aspects and Applications of Multivariate Statistical Analysis. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
24
Robustness of Depth Based Classification Rules = Odporność metod klasyfikacyjnych wykorzystujących funkcje głębi / Daniel KOSIOROWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 228 (2009), s. 187-196. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Multivariate Statistical Analysis : Statistical Inference, Statistical Models and Applications. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
25
Przestrzenne zróżnicowanie wzorców skłonności do konsumpcji w Polsce = The Spatial Differentiation of Standards of the Propensity to the Consumption in Poland / Kazimierz Zając, Daniel KOSIOROWSKI // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 11 (2008), s. 473-491. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 1899-2382
26
Wybrane zagadnienia koncepcji głębi danych = Selected Issues of Data Depth Concept / Daniel KOSIOROWSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 49-50 (2008-2009), s. 5-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
27
About Robust Detection of a Breakdown Point in Selected Linear Regression Models = O odpornym wykrywaniu punktu zmiany tendencji w wybranych modelach regresji liniowej / Daniel KOSIOROWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 216 (2008), s. 109-117. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Multivariate Statistical Analysis Statistical Inference, Statistical Models and Applications. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
28
Krzywa skali - odporna i nieparametryczna metoda badania rozrzutu wektora losowego i stopnia zależności rozkładów brzegowych = Scale Curve - a Robust and Nonparametric Approach to Study a Dispersion and Interdependence of Multivariate Distributions / Daniel KOSIOROWSKI // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 4 (2008), s. 47-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
29
O odpornej analizie regresji w ekonomii na przykładzie koncepcji głębi regresyjnej = About Robust Regression in Economic Analysis on Example of Regression Depth Concept / Daniel KOSIOROWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 1 (2007), s. 109-121. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
30
Nauka w rozwoju społeczno-gospodarczym = Science in Socio-Economic Development / Kazimierz ZAJĄC, Daniel KOSIOROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 450). - nr 17 (2007), s. 661-684. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 1644-4298
31
About Phase Transitions in Kendall's Shape Space = O przejściach fazowych w przestrzeni kształtu Kendalla / Daniel KOSIOROWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 206 (2007), s. 137-155. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Methods of Multivariate Statistical Analysis and Their Applications. - ISSN 0208-6018
32
Przyczynek do dyskusji na temat prowadzenia badań na podstawie osobliwej macierzy kowariancji = A Contribution to the Discussion about Studies on the Base of Singular Covariance Matrix / Kazimierz ZAJĄC, Daniel KOSIOROWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Statystyka i Ryzyko). - nr 1105 (2006), s. 127-141. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowanie statystyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
33
Koncepcja głębi danych w badaniach ekonomicznych / Daniel KOSIOROWSKI // Wiadomości Statystyczne : czasopismo Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. - nr 8 (2005), s. 1-14. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
34
O kształcie i konfiguracji układu ekonomicznego = About Shape and Configuration of Economic System / Daniel KOSIOROWSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 2 (2005), s. 41-55. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
35
Przemiany kulturowe a rozwój społeczno-gospodarczy = Cultural Changes and Socio-Economic Development / Kazimierz ZAJĄC, Daniel KOSIOROWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 12). - nr 1076 (2005), s. 26-37. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
36
Zależności strukturalne pomiędzy gospodarką krajów OPEC = Structural Dependencies between Economic of OPEC Countries. Daniel KOSIOROWSKI // Wiadomości Statystyczne : czasopismo Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. - nr 10 (521) (2004), s. 53-64. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
1
Kosiorowski D., Zawadzki Z., (2020), DepthProc : an R Package for Robust Exploration of Multidimensional Economic Phenomena, "Journal of Statistical Software", s. 1-59; https://www.jstatsoft.org/index
2
Rydlewski G., Kosiorowski D., (2019), Badanie możliwości zastosowania beta-regresji do modelowania związków pomiędzy stopą bezrobocia w województwach a innymi wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2004-2018, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 55, s. 55-67; http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z55_04.pdf
3
Kosiorowski D., Rydlewski J., Snarska M., (2019), Detecting a Structural Change in Functional Time Series Using Local Wilcoxon Statistic, "Statistical Papers", vol. 60, iss. 5, s. 1677-1698.
4
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., (2018), Forecasting of a Hierarchical Functional Time Series on Example of Macromodel for the Day and Night Air Pollution in Silesia Region - a Critical Overview, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 10, nr 1, s. 53-73; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122190/edition/106509/content
5
Kosiorowski D., Rydlewski J., Zawadzki Z., (2018), Wykrywanie funkcjonalnych obserwacji odstających na przykładzie monitorowania jakości powietrza, "Przegląd Statystyczny", vol. 65, z. 1, s. 83-100; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok_2018/Zeszyt_1/2018_65_1_081-098.pdf
6
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., Snarska M., (2018), Generalized Exponential Smoothing in Prediction of Hierarchical Time Series, "Statistics in Transition : new series", vol. 19, no 2, s. 331-350; http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultstronaopisowa/3550/11/1/d.kosiorowski_d.mielczarek_j.p.rydlewski_m.snarska-_generalized_exponential_smoothing....pdf
7
Kosiorowski D., (2016), Dilemmas of Robust Analysis of Economic Data Streams, "Journal of Mathematical Sciences", vol. 218, no. 2, s. 167-181.
8
Szlachtowska E., Kosiorowski D., Mielczarek D., (2016), Ocena jakości aplikacyjnej odpornego algorytmu analizy skupień TCLUST na przykładzie zbioru danych dotyczących jakości powietrza w Krakowie, "Przegląd Statystyczny", R. 63, z. 1, s. 67-80; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%201/2016_63_1_067-080.pdf
9
Jaśko P., Kosiorowski D., (2016), Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej, "Przegląd Statystyczny", R. 63, z. 2, s. 149-171; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_149-172.pdf
10
Kosiorowska E., Kosiorowski D., Zawadzki Z., (2015), Evaluation of the Fourth Millennium Development Goal Realisation using Robust and Nonparametric Tools offered by a Data Depth Concept, "Folia Oeconomica Stetinensia", vol. 15, nr 1, s. 34-52; http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002ffoli.2015.15.issue-1$002ffoli-2015-0021$002ffoli-2015-0021.pdf?format=INT&t:ac=j$002ffoli.2015.15.issue-1$002ffoli-2015-0021$002ffoli-2015-0021.xml
11
Kosiorowski D., (2015), Lokalne funkcje głębi w modelowaniu układów ekonomicznych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 237, s. 37-49; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_237/03.pdf
12
Kosiorowski D., (2015), Two Procedures for Robust Monitoring of Probability Distributions of Economic Data Streams Induced by Depth Functions, "Operations Research and Decisions", vol. 25, no. 1, s. 55-79; http://orduser.pwr.wroc.pl/DownloadFile.aspx?aid=1116
13
Kosiorowski D., (2014), Income Distribution Models and Income Inequality Measures from the Robust Statistics Perspective Revisited, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 6, t. 309, s. 103-121; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/279/298
14
Kosiorowski D., (2014), Functional Regression in Short-Term Prediction of Economic Time Series, "Statistics in Transition : new series", vol. 15, no. 4, s. 611-626; http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3426/5/1/3a_kosiorowski_s611_626.pdf
15
Kosiorowski D., Mielczarek D., Rydlewski J., Snarska M., (2014), Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases, "Statistics in Transition : new series", vol. 15, no. 1, s. 111-132; http://pts.stat.gov.pl/download/gfx/pts/en/defaultstronaopisowa/25/2/1/sit_15_1_2014.pdf#page=113&view=Fit
16
Kosiorowski D., Bocian M., Węgrzynkiewicz A., Zawadzki Z., (2013), {Depthproc} Package in Multivariate Time Series Mining, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", t. 286, s. 243-251; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/10378/26-kosiorowski.pdf?sequence=1&isAllowed=y
17
Kosiorowski D., (2012), Głębia położenia-rozrzutu w strumieniowej analizie danych ekonomicznych, "Przegląd Statystyczny", numer specjalny 1, s. 87-108.
18
Kosiorowski D., (2012), Statystyczne funkcje głębi we wstępnej analizie szeregu czasowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 884, s. 43-58.
19
Kosiorowski D., (2012), Analiza danych panelowych z wykorzystaniem głębi regresyjnej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 271, s. [129]-138.
20
Kosiorowski D., (2012), Odporny estymator prostego liniowego modelu mieszanego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 892, s. 5-18.
21
Kosiorowski D., (2011), Depth Based Strategies to Robust estimation of ARIMA Parameters, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 255, s. 27-34.
22
Kosiorowski D., (2010), Wybrane zastosowania głębi studenta w odpornej analizie statystycznej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 51, s. 27-55.
23
Kosiorowski D., (2009), About Robust Estimators of Average Shape and Variance of Shape, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 225, s. 155-165.
24
Kosiorowski D., (2009), Robustness of Depth Based Classification Rules, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 228, s. 187-196.
25
Zając K., Kosiorowski D., (2008), Przestrzenne zróżnicowanie wzorców skłonności do konsumpcji w Polsce, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 11, s. 473-491.
26
Kosiorowski D., (2008), Wybrane zagadnienia koncepcji głębi danych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 49-50, s. 5-29.
27
Kosiorowski D., (2008), About Robust Detection of a Breakdown Point in Selected Linear Regression Models, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 216, s. 109-117.
28
Kosiorowski D., (2008), Krzywa skali - odporna i nieparametryczna metoda badania rozrzutu wektora losowego i stopnia zależności rozkładów brzegowych, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 4, s. 47-60.
29
Kosiorowski D., (2007), O odpornej analizie regresji w ekonomii na przykładzie koncepcji głębi regresyjnej, "Przegląd Statystyczny", t. 54, z. 1, s. 109-121.
30
Zając K., Kosiorowski D., (2007), Nauka w rozwoju społeczno-gospodarczym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki", nr 17, s. 661-684.
31
Kosiorowski D., (2007), About Phase Transitions in Kendall's Shape Space, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 206, s. 137-155.
32
Zając K., Kosiorowski D., (2006), Przyczynek do dyskusji na temat prowadzenia badań na podstawie osobliwej macierzy kowariancji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1105, s. 127-141.
33
Kosiorowski D., (2005), Koncepcja głębi danych w badaniach ekonomicznych, "Wiadomości Statystyczne", nr 8, s. 1-14.
34
Kosiorowski D., (2005), O kształcie i konfiguracji układu ekonomicznego, "Przegląd Statystyczny", t. 52, z. 2, s. 41-55.
35
Zając K., Kosiorowski D., (2005), Przemiany kulturowe a rozwój społeczno-gospodarczy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1076, s. 26-37.
36
Kosiorowski D., (2004), Zależności strukturalne pomiędzy gospodarką krajów OPEC. Daniel KOSIOROWSKI, "Wiadomości Statystyczne", nr 10 (521), s. 53-64.
1
@article{UEK:2168329559,
author = "Kosiorowski Daniel and Zawadzki Zygmunt",
title = "DepthProc : an R Package for Robust Exploration of Multidimensional Economic Phenomena",
journal = "Journal of Statistical Software",
pages = "1-59",
year = "2020",
}
2
@article{UEK:2168339175,
author = "Rydlewski Grzegorz and Kosiorowski Daniel",
title = "Badanie możliwości zastosowania beta-regresji do modelowania związków pomiędzy stopą bezrobocia w województwach a innymi wskaźnikami makroekonomicznymi w latach 2004-2018",
journal = "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych",
number = "55",
pages = "55-67",
year = "2019",
}
3
@article{UEK:2168313631,
author = "Kosiorowski Daniel and Rydlewski Jerzy P. and Snarska Małgorzata",
title = "Detecting a Structural Change in Functional Time Series Using Local Wilcoxon Statistic",
journal = "Statistical Papers",
number = "vol. 60, iss. 5",
pages = "1677-1698",
year = "2019",
}
4
@article{UEK:2168323681,
author = "Kosiorowski Daniel and Mielczarek Dominik and Rydlewski Jerzy",
title = "Forecasting of a Hierarchical Functional Time Series on Example of Macromodel for the Day and Night Air Pollution in Silesia Region - a Critical Overview",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 10, 1",
pages = "53-73",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168329557,
author = "Kosiorowski Daniel and Rydlewski Jerzy P. and Zawadzki Zygmunt",
title = "Wykrywanie funkcjonalnych obserwacji odstających na przykładzie monitorowania jakości powietrza",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 65, z. 1",
pages = "83-100",
year = "2018",
}
6
@article{UEK:2168325091,
author = "Kosiorowski Daniel and Mielczarek Dominik and Rydlewski Jerzy and Snarska Małgorzata",
title = "Generalized Exponential Smoothing in Prediction of Hierarchical Time Series",
journal = "Statistics in Transition : new series",
number = "vol. 19, no 2",
pages = "331-350",
year = "2018",
}
7
@article{UEK:2168305703,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Dilemmas of Robust Analysis of Economic Data Streams",
journal = "Journal of Mathematical Sciences",
number = "vol. 218, no. 2",
pages = "167-181",
year = "2016",
}
8
@article{UEK:2168305423,
author = "Szlachtowska Ewa and Kosiorowski Daniel and Mielczarek Dominik",
title = "Ocena jakości aplikacyjnej odpornego algorytmu analizy skupień TCLUST na przykładzie zbioru danych dotyczących jakości powietrza w Krakowie",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "R. 63, z. 1",
pages = "67-80",
year = "2016",
}
9
@article{UEK:2168305785,
author = "Jaśko Przemysław and Kosiorowski Daniel",
title = "Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "R. 63, z. 2",
pages = "149-171",
year = "2016",
}
10
@article{UEK:2168301137,
author = "Kosiorowska Ewa and Kosiorowski Daniel and Zawadzki Zygmunt",
title = "Evaluation of the Fourth Millennium Development Goal Realisation using Robust and Nonparametric Tools offered by a Data Depth Concept",
journal = "Folia Oeconomica Stetinensia",
number = "vol. 15, 1",
pages = "34-52",
year = "2015",
}
11
@article{UEK:2168303817,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Lokalne funkcje głębi w modelowaniu układów ekonomicznych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "237",
pages = "37-49",
year = "2015",
}
12
@article{UEK:2168297631,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Two Procedures for Robust Monitoring of Probability Distributions of Economic Data Streams Induced by Depth Functions",
journal = "Operations Research and Decisions",
number = "vol. 25, no. 1",
pages = "55-79",
year = "2015",
}
13
@article{UEK:2168295969,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Income Distribution Models and Income Inequality Measures from the Robust Statistics Perspective Revisited",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 6, t. 309",
pages = "103-121",
adress = "",
year = "2014",
}
14
@article{UEK:2168290943,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Functional Regression in Short-Term Prediction of Economic Time Series",
journal = "Statistics in Transition : new series",
number = "vol. 15, no. 4",
pages = "611-626",
year = "2014",
}
15
@article{UEK:2168285693,
author = "Kosiorowski Daniel and Mielczarek Dominik and Rydlewski Jerzy and Snarska Małgorzata",
title = "Sparse Methods for Analysis of Sparse Multivariate Data from Big Economic Databases",
journal = "Statistics in Transition : new series",
number = "vol. 15, no. 1",
pages = "111-132",
year = "2014",
}
16
@article{UEK:2168286139,
author = "Kosiorowski Daniel and Bocian Mateusz and Węgrzynkiewicz Anna and Zawadzki Zygmunt",
title = "{Depthproc} Package in Multivariate Time Series Mining",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "t. 286",
pages = "243-251",
adress = "",
year = "2013",
}
17
@article{UEK:2168257134,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Głębia położenia-rozrzutu w strumieniowej analizie danych ekonomicznych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "numer specjalny 1",
pages = "87-108",
year = "2012",
}
18
@article{UEK:2168247680,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Statystyczne funkcje głębi we wstępnej analizie szeregu czasowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "884",
pages = "43-58",
year = "2012",
}
19
@article{UEK:2168235910,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Analiza danych panelowych z wykorzystaniem głębi regresyjnej",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "271",
pages = "[129]-138",
adress = "",
year = "2012",
}
20
@article{UEK:2168256766,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Odporny estymator prostego liniowego modelu mieszanego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "892",
pages = "5-18",
year = "2012",
}
21
@article{UEK:2168220506,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Depth Based Strategies to Robust estimation of ARIMA Parameters",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "255",
pages = "27-34",
adress = "",
year = "2011",
}
22
@article{UEK:2166287303,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Wybrane zastosowania głębi studenta w odpornej analizie statystycznej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 51",
pages = "27-55",
year = "2010",
}
23
@article{UEK:51121,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "About Robust Estimators of Average Shape and Variance of Shape",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "225",
pages = "155-165",
adress = "",
year = "2009",
}
24
@article{UEK:51668,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Robustness of Depth Based Classification Rules",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "228",
pages = "187-196",
adress = "",
year = "2009",
}
25
@article{UEK:2166196957,
author = "Zając Kazimierz and Kosiorowski Daniel",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie wzorców skłonności do konsumpcji w Polsce",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "11",
pages = "473-491",
adress = "",
year = "2008",
}
26
@article{UEK:52000,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Wybrane zagadnienia koncepcji głębi danych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 49-50",
pages = "5-29",
year = "2008",
}
27
@article{UEK:51644,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "About Robust Detection of a Breakdown Point in Selected Linear Regression Models",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "216",
pages = "109-117",
adress = "",
year = "2008",
}
28
@article{UEK:50225,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Krzywa skali - odporna i nieparametryczna metoda badania rozrzutu wektora losowego i stopnia zależności rozkładów brzegowych",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "4",
pages = "47-60",
year = "2008",
}
29
@article{UEK:50268,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "O odpornej analizie regresji w ekonomii na przykładzie koncepcji głębi regresyjnej",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 54, z. 1",
pages = "109-121",
year = "2007",
}
30
@article{UEK:2168249158,
author = "Zając Kazimierz and Kosiorowski Daniel",
title = "Nauka w rozwoju społeczno-gospodarczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki",
number = "17",
pages = "661-684",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
31
@article{UEK:2168248978,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "About Phase Transitions in Kendall's Shape Space",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "206",
pages = "137-155",
adress = "",
year = "2007",
}
32
@article{UEK:2166510995,
author = "Zając Kazimierz and Kosiorowski Daniel",
title = "Przyczynek do dyskusji na temat prowadzenia badań na podstawie osobliwej macierzy kowariancji",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1105",
pages = "127-141",
adress = "",
year = "2006",
issn = "",
}
33
@article{UEK:52472,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Koncepcja głębi danych w badaniach ekonomicznych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "8",
pages = "1-14",
year = "2005",
}
34
@article{UEK:2166211476,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "O kształcie i konfiguracji układu ekonomicznego",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 52, z. 2",
pages = "41-55",
year = "2005",
}
35
@article{UEK:2166560523,
author = "Zając Kazimierz and Kosiorowski Daniel",
title = "Przemiany kulturowe a rozwój społeczno-gospodarczy",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1076",
pages = "26-37",
adress = "",
year = "2005",
issn = "1505-9332",
}
36
@article{UEK:2168218296,
author = "Kosiorowski Daniel",
title = "Zależności strukturalne pomiędzy gospodarką krajów OPEC",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "10 (521)",
pages = "53-64",
year = "2004",
}