Publications of the selected author

Samson Oktawian

Faculty of Commodity Science, Department of Chemistry and Process Kinetics,

1

Title:
Wybrane techniki laboratoryjne z chemii organicznej dla towaroznawców
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
151 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-62-3
Nr:
2168334063
academic script
2

Title:
Wybrane techniki laboratoryjne z chemii organicznej dla towaroznawców
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
146 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168334127
academic script
3

Author:
Title:
Reakcje charakterystyczne wybranych grup połączeń organicznych
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
123 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345858
academic script
4

Author:
Title:
Wpływ monolinuronu i linuronu - herbicydów mocznikowych na wytrzymałość tkaniny powłokowej G-237 - Część II. = The Influence of Monolinuron and Linuron - Urea Herbicidal on Resistance of G-237 Technical Fabric Part II
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 205 (1985) , s. 59-76. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281489
article
5

Author:
Title:
Wpływ monolinuronu i linuronu - herbicydów mocznikowych - na wytrzymałość tkaniny powłokowej G-235c. Część 1 = Effect of Monolinuron and Linuron - Herbicidal Ureas on Resistance of G-235c Coating Fiber
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 186 (1984) , s. 53-73. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281427
article
6

Title:
Technika laboratoryjna w preparatyce organicznej dla towaroznawców
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
206 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168334011
academic script
7

Title:
Stechiometria reakcji syntezy linuronu przez metylowanie 3-/3,4-dwuchlorofenylo/-1-hydroksymocznika = Stoichiometry of Linuron Synthesis Reaction by Methylation of 3-/3,4-Dichlorophenyl/1-Hydroxyurea
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983) , s. 257-263. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280537
article
8

Title:
Parametry aktywacyjne alkalicznej solwolizy siarczanu dwumetylowego w roztworze wodnometylowym = Activation Parameters of Alkaline Dimethyl Solvolysis in Hydromethanols Solution
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983) , s. 265-278. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280541
article
9

Title:
Szybkość zasadowej hydrolizy siarczanu dwumetylowego w obecności siarczanu sodowego, w rozpuszczalnikach woda - metanol = Basic Hydrolysis of Dimethyl Sulphate in the Presence of Sodium Sulphate in Water-Methyl Alcohol Solvents
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 149 (1982) , s. 17-22. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280687
article
10

Title:
Sensoryczna aktywność acyloamin = Savoury Activity of Acyloamines
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 149 (1982) , s. 23-45. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280693
article
11

Title:
Zależność szybkości alkalicznej solwolizy siarczanu dwumetylowego od składu rozpuszczalnika wodnometanolowego = The Dependence of the Reaction Rate of Alcaline Solvolysis of Dimethyl Sulphate on the Composition of Water-Methyl Alcohol Solvent
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 149 (1982) , s. 61-66. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280697
article
12

Author:
Title:
Reakcje charakterystyczne wybranych grup połączeń organicznych
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
123 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345854
academic script
13

Title:
Reakcje cyklizacji N-/1-naftylo/N-fenylo-/bis-karboetoksy/-acetamidyny pod wpływem kwasu polifosforowego. Synteza i przemiany estru etylowego kwasu 2-anilo-4hydro-benzo/h/chinolino-3-karboksylowego - Cz. II = Cyklization Reactions of N-/1-naphtyl/N-phenyl-/bis-carboetoksy/-acetamidine under the Influence of Polyphosphoric Acid. Synthesis and Transformations of the Ethyl 2-aniline-4-hydroksy-benzo/h/quinoline-3-carboxylic Acid
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 109 (1978) , s. 41-55. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250378
article
14

Author:
Title:
Reakcje charakterystyczne wybranych grup połączeń organicznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
104 s.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168345852
academic script
15

Title:
Szybkość reakcji hydrolizy siarczanu dwumetylowego (Cz.II) = The Reaction Rate of DimethyLsulphate Hydrolysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 109 (1978) , s. 71-75. - Summ., rez.
Nr:
2168250414
article
16

Title:
Reakcje cyklizacji N-(2-naftylo)-N'-fenylo-(bis-karboetoksy)-acetamidyny pod wpływem kwasu polifosforowego : synteza i przemiany estru etylowego kwasu 2-anilino-4-hydroksy-benzo(f)chinilino-3-karboksylowego. Cz. 1 = Cyclization Reactions of N-(2) Naphtylof-N' Phenylo-(Bis-Carboetoxy)-Acetamidine under the Influence of Polyphosphoric Acid, Synthesis and Transformations of the Ethyl Ester of 2-Aniline-4-Hydroxy-Benzo(f)Quinoline-3-Carboxylic Acid
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 55 (1972) , s. 71-79. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250656
article
17

Author:
Wojciech Dymek , Grażyna Obuchowicz-Samson , Oktawian Samson
Title:
Reakcje cyklizacji N-Fenylo-N'-(o, m i p) Tolilo-(bis-karboetoksy)-acetamidyn pod wpływem kwasu polifosforowego : przemiany estrów etylowych kwasów 2-toluidyno-4-hydroksy-chinolino-3-karboksylowych. Cz. 1 = Cyclization Reactions of N-phenylo-N'(o, m and p) Tolilo (Bis-Carboetoxy)-acetamidin under the Influence of Polyphosphoric Acid Transformations of Ethyl Esters of 2-Toluidine-4-Hydroxy-Chinolino-3-Carboxyl Acids
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 55 (1972) , s. 61-70. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250628
article
1
Wybrane techniki laboratoryjne z chemii organicznej dla towaroznawców / Barbara DZIÓBEK, Oktawian SAMSON. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 151 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-62-3
2
Wybrane techniki laboratoryjne z chemii organicznej dla towaroznawców / Barbara DZIÓBEK, Oktawian SAMSON. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 146 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
3
Reakcje charakterystyczne wybranych grup połączeń organicznych / Oktawian SAMSON. - Wyd. 3. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - 123 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
4
Wpływ monolinuronu i linuronu - herbicydów mocznikowych na wytrzymałość tkaniny powłokowej G-237 - Część II. = The Influence of Monolinuron and Linuron - Urea Herbicidal on Resistance of G-237 Technical Fabric Part II / Oktawian SAMSON // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 205 (1985), s. 59-76. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Wpływ monolinuronu i linuronu - herbicydów mocznikowych - na wytrzymałość tkaniny powłokowej G-235c. Część 1 = Effect of Monolinuron and Linuron - Herbicidal Ureas on Resistance of G-235c Coating Fiber / Oktawian SAMSON // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu chemii / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 186 (1984), s. 53-73. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Technika laboratoryjna w preparatyce organicznej dla towaroznawców / Barbara DZIÓBEK, Grażyna FISCHER, Oktawian SAMSON. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - 206 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
7
Stechiometria reakcji syntezy linuronu przez metylowanie 3-/3,4-dwuchlorofenylo/-1-hydroksymocznika = Stoichiometry of Linuron Synthesis Reaction by Methylation of 3-/3,4-Dichlorophenyl/1-Hydroxyurea / Jacek KANIEWSKI, Grażyna FISCHER, Oktawian SAMSON // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983), s. 257-263. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Parametry aktywacyjne alkalicznej solwolizy siarczanu dwumetylowego w roztworze wodnometylowym = Activation Parameters of Alkaline Dimethyl Solvolysis in Hydromethanols Solution / Oktawian SAMSON, Jacek KANIEWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983), s. 265-278. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Szybkość zasadowej hydrolizy siarczanu dwumetylowego w obecności siarczanu sodowego, w rozpuszczalnikach woda - metanol = Basic Hydrolysis of Dimethyl Sulphate in the Presence of Sodium Sulphate in Water-Methyl Alcohol Solvents / Oktawian SAMSON, Krzesław STOKŁOSA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 149 (1982), s. 17-22. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Sensoryczna aktywność acyloamin = Savoury Activity of Acyloamines / Oktawian SAMSON, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 149 (1982), s. 23-45. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Zależność szybkości alkalicznej solwolizy siarczanu dwumetylowego od składu rozpuszczalnika wodnometanolowego = The Dependence of the Reaction Rate of Alcaline Solvolysis of Dimethyl Sulphate on the Composition of Water-Methyl Alcohol Solvent / Jacek KANIEWSKI, Oktawian SAMSON // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - nr 149 (1982), s. 61-66. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Reakcje charakterystyczne wybranych grup połączeń organicznych / Oktawian SAMSON. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - 123 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
13
Reakcje cyklizacji N-/1-naftylo/N-fenylo-/bis-karboetoksy/-acetamidyny pod wpływem kwasu polifosforowego. Synteza i przemiany estru etylowego kwasu 2-anilo-4hydro-benzo/h/chinolino-3-karboksylowego - Cz. II = Cyklization Reactions of N-/1-naphtyl/N-phenyl-/bis-carboetoksy/-acetamidine under the Influence of Polyphosphoric Acid. Synthesis and Transformations of the Ethyl 2-aniline-4-hydroksy-benzo/h/quinoline-3-carboxylic Acid / Oktawian SAMSON, Krzesław STOKŁOSA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 109 (1978), s. 41-55. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Reakcje charakterystyczne wybranych grup połączeń organicznych / Oktawian SAMSON. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - 104 s. ; 25 cm. - Bibliogr.
15
Szybkość reakcji hydrolizy siarczanu dwumetylowego (Cz.II) = The Reaction Rate of DimethyLsulphate Hydrolysis / Danuta SYBISTOWICZ, Grażyna FISCHER, Jacek KANIEWSKI, Adam KOSEK, Oktawian SAMSON // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 109 (1978), s. 71-75. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
16
Reakcje cyklizacji N-(2-naftylo)-N'-fenylo-(bis-karboetoksy)-acetamidyny pod wpływem kwasu polifosforowego : synteza i przemiany estru etylowego kwasu 2-anilino-4-hydroksy-benzo(f)chinilino-3-karboksylowego. Cz. 1 = Cyclization Reactions of N-(2) Naphtylof-N' Phenylo-(Bis-Carboetoxy)-Acetamidine under the Influence of Polyphosphoric Acid, Synthesis and Transformations of the Ethyl Ester of 2-Aniline-4-Hydroxy-Benzo(f)Quinoline-3-Carboxylic Acid / Wojciech DYMEK, Oktawian SAMSON // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 55 (1972), s. 71-79. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
17
Reakcje cyklizacji N-Fenylo-N'-(o, m i p) Tolilo-(bis-karboetoksy)-acetamidyn pod wpływem kwasu polifosforowego : przemiany estrów etylowych kwasów 2-toluidyno-4-hydroksy-chinolino-3-karboksylowych. Cz. 1 = Cyclization Reactions of N-phenylo-N'(o, m and p) Tolilo (Bis-Carboetoxy)-acetamidin under the Influence of Polyphosphoric Acid Transformations of Ethyl Esters of 2-Toluidine-4-Hydroxy-Chinolino-3-Carboxyl Acids / Wojciech DYMEK, Grażyna Obuchowicz-Samson, Oktawian SAMSON // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA, Kazimierz ZAJĄC]. - nr 55 (1972), s. 61-70. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
1
Dzióbek B., Samson O., (1998), Wybrane techniki laboratoryjne z chemii organicznej dla towaroznawców, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 151 s.
2
Dzióbek B., Samson O., (1993), Wybrane techniki laboratoryjne z chemii organicznej dla towaroznawców, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 146 s.
3
Samson O., (1985), Reakcje charakterystyczne wybranych grup połączeń organicznych, Wyd. 3Kraków : Akademia Ekonomiczna, 123 s.
4
Samson O., (1985), Wpływ monolinuronu i linuronu - herbicydów mocznikowych na wytrzymałość tkaniny powłokowej G-237 - Część II., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu chemii", nr 205, s. 59-76.
5
Samson O., (1984), Wpływ monolinuronu i linuronu - herbicydów mocznikowych - na wytrzymałość tkaniny powłokowej G-235c. Część 1, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu chemii", nr 186, s. 53-73.
6
Dzióbek B., Fischer G., Samson O., (1983), Technika laboratoryjna w preparatyce organicznej dla towaroznawców, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 206 s.
7
Kaniewski J., Fischer G., Samson O., (1983), Stechiometria reakcji syntezy linuronu przez metylowanie 3-/3,4-dwuchlorofenylo/-1-hydroksymocznika, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa", nr 166, s. 257-263.
8
Samson O., Kaniewski J., (1983), Parametry aktywacyjne alkalicznej solwolizy siarczanu dwumetylowego w roztworze wodnometylowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa", nr 166, s. 265-278.
9
Samson O., Stokłosa K., (1982), Szybkość zasadowej hydrolizy siarczanu dwumetylowego w obecności siarczanu sodowego, w rozpuszczalnikach woda - metanol, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka", nr 149, s. 17-22.
10
Samson O., Stokłosa K., Sybistowicz D., (1982), Sensoryczna aktywność acyloamin, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka", nr 149, s. 23-45.
11
Kaniewski J., Samson O., (1982), Zależność szybkości alkalicznej solwolizy siarczanu dwumetylowego od składu rozpuszczalnika wodnometanolowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu fizyki i chemii : Zeszyt poświęcony pamięci Profesora Wojciecha Dymka", nr 149, s. 61-66.
12
Samson O., (1980), Reakcje charakterystyczne wybranych grup połączeń organicznych, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 123 s.
13
Samson O., Stokłosa K., (1978), Reakcje cyklizacji N-/1-naftylo/N-fenylo-/bis-karboetoksy/-acetamidyny pod wpływem kwasu polifosforowego. Synteza i przemiany estru etylowego kwasu 2-anilo-4hydro-benzo/h/chinolino-3-karboksylowego - Cz. II, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 109, s. 41-55.
14
Samson O., (1978), Reakcje charakterystyczne wybranych grup połączeń organicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 104 s.
15
Sybistowicz D., Fischer G., Kaniewski J., Kosek A., Samson O., (1978), Szybkość reakcji hydrolizy siarczanu dwumetylowego (Cz.II), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 109, s. 71-75.
16
Dymek W., Samson O., (1972), Reakcje cyklizacji N-(2-naftylo)-N'-fenylo-(bis-karboetoksy)-acetamidyny pod wpływem kwasu polifosforowego : synteza i przemiany estru etylowego kwasu 2-anilino-4-hydroksy-benzo(f)chinilino-3-karboksylowego. Cz. 1, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 55, s. 71-79.
17
Dymek W., Obuchowicz-Samson G., Samson O., (1972), Reakcje cyklizacji N-Fenylo-N'-(o, m i p) Tolilo-(bis-karboetoksy)-acetamidyn pod wpływem kwasu polifosforowego : przemiany estrów etylowych kwasów 2-toluidyno-4-hydroksy-chinolino-3-karboksylowych. Cz. 1, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 55, s. 61-70.
1
@book{UEK:2168334063,
author = "Barbara Dzióbek and Oktawian Samson",
title = "Wybrane techniki laboratoryjne z chemii organicznej dla towaroznawców",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-62-3",
}
2
@book{UEK:2168334127,
author = "Barbara Dzióbek and Oktawian Samson",
title = "Wybrane techniki laboratoryjne z chemii organicznej dla towaroznawców",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
3
@book{UEK:2168345858,
author = "Oktawian Samson",
title = "Reakcje charakterystyczne wybranych grup połączeń organicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
edition = "Wyd. 3",
}
4
@article{UEK:2168281489,
author = "Oktawian Samson",
title = "Wpływ monolinuronu i linuronu - herbicydów mocznikowych na wytrzymałość tkaniny powłokowej G-237 - Część II.",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "205",
pages = "59-76",
year = "1985",
}
5
@article{UEK:2168281427,
author = "Oktawian Samson",
title = "Wpływ monolinuronu i linuronu - herbicydów mocznikowych - na wytrzymałość tkaniny powłokowej G-235c. Część 1",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "186",
pages = "53-73",
year = "1984",
}
6
@book{UEK:2168334011,
author = "Barbara Dzióbek and Grażyna Fischer and Oktawian Samson",
title = "Technika laboratoryjna w preparatyce organicznej dla towaroznawców",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
7
@article{UEK:2168280537,
author = "Jacek Kaniewski and Grażyna Fischer and Oktawian Samson",
title = "Stechiometria reakcji syntezy linuronu przez metylowanie 3-/3,4-dwuchlorofenylo/-1-hydroksymocznika",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "166",
pages = "257-263",
year = "1983",
}
8
@article{UEK:2168280541,
author = "Oktawian Samson and Jacek Kaniewski",
title = "Parametry aktywacyjne alkalicznej solwolizy siarczanu dwumetylowego w roztworze wodnometylowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "166",
pages = "265-278",
year = "1983",
}
9
@article{UEK:2168280687,
author = "Oktawian Samson and Krzesław Stokłosa",
title = "Szybkość zasadowej hydrolizy siarczanu dwumetylowego w obecności siarczanu sodowego, w rozpuszczalnikach woda - metanol",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "149",
pages = "17-22",
year = "1982",
}
10
@article{UEK:2168280693,
author = "Oktawian Samson and Krzesław Stokłosa and Danuta Sybistowicz",
title = "Sensoryczna aktywność acyloamin",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "149",
pages = "23-45",
year = "1982",
}
11
@article{UEK:2168280697,
author = "Jacek Kaniewski and Oktawian Samson",
title = "Zależność szybkości alkalicznej solwolizy siarczanu dwumetylowego od składu rozpuszczalnika wodnometanolowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "149",
pages = "61-66",
year = "1982",
}
12
@book{UEK:2168345854,
author = "Oktawian Samson",
title = "Reakcje charakterystyczne wybranych grup połączeń organicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
13
@article{UEK:2168250378,
author = "Oktawian Samson and Krzesław Stokłosa",
title = "Reakcje cyklizacji N-/1-naftylo/N-fenylo-/bis-karboetoksy/-acetamidyny pod wpływem kwasu polifosforowego. Synteza i przemiany estru etylowego kwasu 2-anilo-4hydro-benzo/h/chinolino-3-karboksylowego - Cz. II",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "109",
pages = "41-55",
year = "1978",
}
14
@book{UEK:2168345852,
author = "Oktawian Samson and ",
title = "Reakcje charakterystyczne wybranych grup połączeń organicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
url = {},
}
15
@article{UEK:2168250414,
author = "Danuta Sybistowicz and Grażyna Fischer and Jacek Kaniewski and Adam Kosek and Oktawian Samson",
title = "Szybkość reakcji hydrolizy siarczanu dwumetylowego (Cz.II)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "109",
pages = "71-75",
year = "1978",
}
16
@article{UEK:2168250656,
author = "Wojciech Dymek and Oktawian Samson",
title = "Reakcje cyklizacji N-(2-naftylo)-N'-fenylo-(bis-karboetoksy)-acetamidyny pod wpływem kwasu polifosforowego : synteza i przemiany estru etylowego kwasu 2-anilino-4-hydroksy-benzo(f)chinilino-3-karboksylowego. Cz. 1",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "55",
pages = "71-79",
year = "1972",
}
17
@article{UEK:2168250628,
author = "Wojciech Dymek and Grażyna Obuchowicz-Samson and Oktawian Samson",
title = "Reakcje cyklizacji N-Fenylo-N'-(o, m i p) Tolilo-(bis-karboetoksy)-acetamidyn pod wpływem kwasu polifosforowego : przemiany estrów etylowych kwasów 2-toluidyno-4-hydroksy-chinolino-3-karboksylowych. Cz. 1",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "55",
pages = "61-70",
year = "1972",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID