Publications of the selected author

1

Title:
Dylematy bezrobocia transformacyjnego w Polsce = Dilemmas in Transformation Unemployment in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 63-73. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218566
article
See main document
2

Author:
Title:
Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce = Regional Wage Differences in Poland
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - R. 20, nr 9 (217) (2009) , s. 87-108. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50151
article
See main document
3

Author:
Title:
Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim = Diversification of Unemployment in Małopolskie and Podkarpackie Voivodships
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (564) (2008) , s. 63-73. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50221
article
4

Author:
Adamczyk Andrzej , Gorzelany-Plesińska Julia
Title:
Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej = The Situation of Women on the Labour Market in Poland and Other European Union Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 793 (2008) , s. 29-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50304
article
See main document
5

Title:
Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej = New Phenomena on CEE Labour Markets
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 6 (2008) , s. 265-285. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165951400
article
See main document
6

Title:
Modyfikacje rynku pracy w Polsce w kontekście integracji z Unia Europejską = Modifkation of the Labour Market in Poland in the Context of Integration with the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007) , s. 83-98. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50833
article
See main document
7

Author:
Title:
Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej = 'Transformation Unemployment' in Central and Eastern Europe
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 9 (181) (2006) , s. 1-33. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51929
article
See main document
8

Author:
Adamczyk Andrzej , Góral Dorota
Title:
Makroekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej : Macroeconomic Conditions of Enterprises after Polish Accession to the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 2 (2005) , s. 7-31. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166026804
article
9

Author:
Adamczyk Andrzej , Góral Dorota
Title:
Podatek dochodowy od osób prawnych w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = Corporate Income Tax in the Context of Poland`s Entry into the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 635 (2003) , s. 57-76. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223736
article
See main document
10

Title:
Nowe zjawiska na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997 = New Occurrences in the Labour Market in Poland in the Years 1990-1997
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 537 (1999) , s. 59-80. - Summ.
Nr:
2168238378
article
See main document
11

Title:
Kryteria wyboru techniki produkcji w warunkach występowania bezrobocia = Criteria of Choosing a Production Technique in Circumstances of Widespread Unemployment
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jan SIEKIERSKI. - nr 1 (1999) , s. 59-73. - Summ.
Nr:
2168281577
article
See main document
12

Title:
Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG = The Intensity of Structural Changes and the Dynamics of Economic Growth in European CMEA-Member Countries
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990) , s. 77-85. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226785
article
See main document
13

Title:
Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG : (analiza porównawcza) = Changes of Economy Structure in the CMEA Countries - Comparative Analysis
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989) , s. 61-79. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226843
article
See main document
14

Title:
Tendencje rozwojowe w gospodarce Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980 = The Development Tendencies in Polish and Czechoslovak Economies in the Years 1950-1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 253 (1988) , s. 65-88. - Rez., summ.
Nr:
2168282229
article
See main document
15

Title:
O próbach empirycznej weryfikacji formuły Michała Kaleckiego = A Criticism of Attempts at Empirical Verification of M. Kalecki Formula
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987) , s. 79-96. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260904
article
See main document
16

Title:
Przydatność wieloczynnikowej funkcji produkcji Cobb-Douglasa w analizie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji = The Usefulness of the Multi-Factor Cobb-Douglas Production Function in the Analysis of Economic Growth in Poland and Czechoslovakia
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 201 (1985) , s. 5-23. - Rez., summ.
Nr:
2168238826
article
See main document
17

Title:
Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego = Controversy Concerning the Evaluation Criteria of Extensive and Intensive Growth
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984) , s. 129-146. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168272862
article
See main document
18

Title:
Rola zatrudnienia i majątku trwałego w procesie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji = The Role of Employment and Fixed Assets in the Economic Development Process of Poland and Czechoslovakia
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978) , s. 39-52. - Rez., summ.
Nr:
2168240802
article
See main document
19

Title:
Dochód narodowy Polski i Czechosłowacji w latach 1960-1970 = National Income per Head in Poland and Czechoslovakia in the Period between 1960 and 1970
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 85 (1976) , s. 69-84. - Rez., summ.
Nr:
2168239816
article
See main document
1
Dylematy bezrobocia transformacyjnego w Polsce = Dilemmas in Transformation Unemployment in Poland / Andrzej ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011), s. 63-73. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
2
Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce = Regional Wage Differences in Poland / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert W. WŁODARCZYK // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - R. 20, nr 9 (217) (2009), s. 87-108. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
3
Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim = Diversification of Unemployment in Małopolskie and Podkarpackie Voivodships / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert W. WŁODARCZYK // Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (564) (2008), s. 63-73. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
4
Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej = The Situation of Women on the Labour Market in Poland and Other European Union Countries / Andrzej ADAMCZYK, Julia Gorzelany-Plesińska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 793 (2008), s. 29-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162625450. - ISSN 1898-6447
5
Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej = New Phenomena on CEE Labour Markets / Andrzej ADAMCZYK, Robert W. WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 6 (2008), s. 265-285. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
6
Modyfikacje rynku pracy w Polsce w kontekście integracji z Unia Europejską = Modifkation of the Labour Market in Poland in the Context of Integration with the European Union / Piotr ZAJĄC, Andrzej ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 755 (2007), s. 83-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=156831906. - ISSN 1898-6447
7
Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej = 'Transformation Unemployment' in Central and Eastern Europe / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert W. WŁODARCZYK // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 9 (181) (2006), s. 1-33. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
8
Makroekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej : Macroeconomic Conditions of Enterprises after Polish Accession to the European Union / Andrzej ADAMCZYK, Dorota Góral // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 2 (2005), s. 7-31. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
9
Podatek dochodowy od osób prawnych w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = Corporate Income Tax in the Context of Poland`s Entry into the European Union / Andrzej ADAMCZYK, Dorota Góral // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 635 (2003), s. 57-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=16224. - ISSN 0208-7944
10
Nowe zjawiska na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997 = New Occurrences in the Labour Market in Poland in the Years 1990-1997 / Andrzej ADAMCZYK, Janusz ROSIEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 537 (1999), s. 59-80. - Summ. - ISSN 0208-7944
11
Kryteria wyboru techniki produkcji w warunkach występowania bezrobocia = Criteria of Choosing a Production Technique in Circumstances of Widespread Unemployment / Andrzej ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jan SIEKIERSKI. - nr 1 (1999), s. 59-73. - Summ. - ISSN 1506-2635
12
Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG = The Intensity of Structural Changes and the Dynamics of Economic Growth in European CMEA-Member Countries / Andrzej ADAMCZYK, Jan CZEKAJ, Stanisław WYDYMUS // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990), s. 77-85. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
13
Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG : (analiza porównawcza) = Changes of Economy Structure in the CMEA Countries - Comparative Analysis / Andrzej ADAMCZYK, Jan CZEKAJ, Stanisław WYDYMUS // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989), s. 61-79. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
14
Tendencje rozwojowe w gospodarce Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980 = The Development Tendencies in Polish and Czechoslovak Economies in the Years 1950-1980 / Andrzej ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 253 (1988), s. 65-88. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
15
O próbach empirycznej weryfikacji formuły Michała Kaleckiego = A Criticism of Attempts at Empirical Verification of M. Kalecki Formula / Andrzej ADAMCZYK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987), s. 79-96. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
16
Przydatność wieloczynnikowej funkcji produkcji Cobb-Douglasa w analizie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji = The Usefulness of the Multi-Factor Cobb-Douglas Production Function in the Analysis of Economic Growth in Poland and Czechoslovakia / Andrzej ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 201 (1985), s. 5-23. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
17
Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego = Controversy Concerning the Evaluation Criteria of Extensive and Intensive Growth / Andrzej ADAMCZYK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984), s. 129-146. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
18
Rola zatrudnienia i majątku trwałego w procesie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji = The Role of Employment and Fixed Assets in the Economic Development Process of Poland and Czechoslovakia / Andrzej ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978), s. 39-52. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
19
Dochód narodowy Polski i Czechosłowacji w latach 1960-1970 = National Income per Head in Poland and Czechoslovakia in the Period between 1960 and 1970 / Andrzej ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 85 ([1976]), s. 69-84. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Adamczyk A., (2011), Dylematy bezrobocia transformacyjnego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 859, s. 63-73; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189719
2
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2009), Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce, "Gospodarka Narodowa", R. 20, nr 9 (217), s. 87-108.
3
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2008), Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim, "Wiadomości Statystyczne", nr 5 (564), s. 63-73.
4
Adamczyk A., Gorzelany-Plesińska J., (2008), Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 793, s. 29-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/162625450
5
Adamczyk A., Włodarczyk R., (2008), Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 6, s. 265-285.
6
Zając P., Adamczyk A., (2007), Modyfikacje rynku pracy w Polsce w kontekście integracji z Unia Europejską, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 755, s. 83-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/156831906
7
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2006), Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej, "Gospodarka Narodowa", nr 9 (181), s. 1-33.
8
Adamczyk A., Góral D., (2005), Makroekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej : Macroeconomic Conditions of Enterprises after Polish Accession to the European Union, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 2, s. 7-31.
9
Adamczyk A., Góral D., (2003), Podatek dochodowy od osób prawnych w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 635, s. 57-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/16224
10
Adamczyk A., Rosiek J., (1999), Nowe zjawiska na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 537, s. 59-80.
11
Adamczyk A., (1999), Kryteria wyboru techniki produkcji w warunkach występowania bezrobocia, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1, s. 59-73.
12
Adamczyk A., Czekaj J., Wydymus S., (1990), Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 33, s. 77-85.
13
Adamczyk A., Czekaj J., Wydymus S., (1989), Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG (analiza porównawcza), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 32, s. 61-79.
14
Adamczyk A., (1988), Tendencje rozwojowe w gospodarce Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 253, s. 65-88.
15
Adamczyk A., (1987), O próbach empirycznej weryfikacji formuły Michała Kaleckiego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 30, s. 79-96.
16
Adamczyk A., (1985), Przydatność wieloczynnikowej funkcji produkcji Cobb-Douglasa w analizie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 201, s. 5-23.
17
Adamczyk A., (1984), Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 27, s. 129-146.
18
Adamczyk A., (1978), Rola zatrudnienia i majątku trwałego w procesie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 91, s. 39-52.
19
Adamczyk A., (1976), Dochód narodowy Polski i Czechosłowacji w latach 1960-1970, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 85, s. 69-84.
1
@article{UEK:2168218566,
author = "Adamczyk Andrzej",
title = "Dylematy bezrobocia transformacyjnego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "859",
pages = "63-73",
year = "2011",
}
2
@article{UEK:50151,
author = "Adamczyk Andrzej and Tokarski Tomasz and Włodarczyk Robert W.",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "R. 20, 9 (217)",
pages = "87-108",
year = "2009",
}
3
@article{UEK:50221,
author = "Adamczyk Andrzej and Tokarski Tomasz and Włodarczyk Robert W.",
title = "Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "5 (564)",
pages = "63-73",
year = "2008",
}
4
@article{UEK:50304,
author = "Adamczyk Andrzej and Gorzelany-Plesińska Julia",
title = "Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "793",
pages = "29-51",
year = "2008",
}
5
@article{UEK:2165951400,
author = "Adamczyk Andrzej and Włodarczyk Robert W.",
title = "Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "6",
pages = "265-285",
year = "2008",
}
6
@article{UEK:50833,
author = "Zając Piotr and Adamczyk Andrzej",
title = "Modyfikacje rynku pracy w Polsce w kontekście integracji z Unia Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "755",
pages = "83-98",
year = "2007",
}
7
@article{UEK:51929,
author = "Adamczyk Andrzej and Tokarski Tomasz and Włodarczyk Robert W.",
title = "Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "9 (181)",
pages = "1-33",
year = "2006",
}
8
@article{UEK:2166026804,
author = "Adamczyk Andrzej and Góral Dorota",
title = "Makroekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej : Macroeconomic Conditions of Enterprises after Polish Accession to the European Union",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 2",
pages = "7-31",
year = "2005",
}
9
@article{UEK:2168223736,
author = "Adamczyk Andrzej and Góral Dorota",
title = "Podatek dochodowy od osób prawnych w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "635",
pages = "57-76",
year = "2003",
}
10
@article{UEK:2168238378,
author = "Adamczyk Andrzej and Rosiek Janusz",
title = "Nowe zjawiska na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1997",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "537",
pages = "59-80",
year = "1999",
}
11
@article{UEK:2168281577,
author = "Adamczyk Andrzej",
title = "Kryteria wyboru techniki produkcji w warunkach występowania bezrobocia",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "1",
pages = "59-73",
year = "1999",
}
12
@article{UEK:2168226785,
author = "Adamczyk Andrzej and Czekaj Jan and Wydymus Stanisław",
title = "Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 33",
pages = "77-85",
year = "1990",
}
13
@article{UEK:2168226843,
author = "Adamczyk Andrzej and Czekaj Jan and Wydymus Stanisław",
title = "Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG : (analiza porównawcza)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 32",
pages = "61-79",
year = "1989",
}
14
@article{UEK:2168282229,
author = "Adamczyk Andrzej",
title = "Tendencje rozwojowe w gospodarce Polski i Czechosłowacji w latach 1950-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "253",
pages = "65-88",
year = "1988",
}
15
@article{UEK:2168260904,
author = "Adamczyk Andrzej",
title = "O próbach empirycznej weryfikacji formuły Michała Kaleckiego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 30",
pages = "79-96",
year = "1987",
}
16
@article{UEK:2168238826,
author = "Adamczyk Andrzej",
title = "Przydatność wieloczynnikowej funkcji produkcji Cobb-Douglasa w analizie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "201",
pages = "5-23",
year = "1985",
}
17
@article{UEK:2168272862,
author = "Adamczyk Andrzej",
title = "Spór o kryteria oceny wzrostu ekstensywnego i intensywnego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 27",
pages = "129-146",
year = "1984",
}
18
@article{UEK:2168240802,
author = "Adamczyk Andrzej",
title = "Rola zatrudnienia i majątku trwałego w procesie wzrostu gospodarczego Polski i Czechosłowacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "91",
pages = "39-52",
year = "1978",
}
19
@article{UEK:2168239816,
author = "Adamczyk Andrzej",
title = "Dochód narodowy Polski i Czechosłowacji w latach 1960-1970",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "85",
pages = "69-84",
year = "1976",
}