Publications of the selected author
1

Title:
Wielkość mnożników fiskalnych a efektywność polityki fiskalnej w okresie kryzysów - ujęcie makroekonomiczne = The Size of Fiscal Multipliers and the Effectiveness of Fiscal Policy in the Times of Crises - Macroeconomic Approach
Source:
Problems of Economics and Law. - t. 7, nr 1 (2022) , s. 97-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168371032
article
2

Title:
Rady fiskalne jako innowacyjne instytucje budżetowe = Fiscal Councils as Innovative Budget Institutions
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (54) (2018) , s. 313-323. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326329
article
3

Title:
Kontrowersje wokół skutecznych metod zapewnienia dyscypliny fiskalnej w krajach Unii Europejskiej = The Controversy over the Effective Methods of Ensuring Fiscal Discipline in the European Union
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (49) (2017) , s. 84-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311209
article
4

Title:
Koszty bankructwa państwa = The Costs of Sovereign Default
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (50) (2017) , s. 131-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311213
article
5

Title:
Niestabilność finansów publicznych : doświadczenia i wyzwania
Source:
Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. Michał Gabriel WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 147-192 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19209-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168311221
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Przyczyny i konsekwencje kryzysu zadłużenia w strefie euro
Source:
Perspektywa - wyzwania współczesnej gospodarki. T. 1 / red. Michał Buszko, Dorota Krupa, Agnieszka Drews - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, s. 119-130 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-3439-8
Nr:
2168299789
chapter in monograph
7

Title:
Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = External Sources of Financing Small and Medium Enterprises in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 116 (2015) , s. 433-441. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 848)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168297523
article
8

Title:
Klin podatkowy i efektywne opodatkowanie pracy a funkcjonowanie rynków pracy w wybranych krajach - analiza porównawcza = The Tax Wedge, the Implicit Labour Taxation and the Labour Market Performance in Selected Countries - Comparative Analysis
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
21 s.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Research program:
Opracowanie powstało w ramach badań statutowych Katedry Teori Ekonomii pod tytułem "Wahania koniuktury a funkcjonowanie rynku pracy" - umowa 33/KTE/1/2012/S/033.
Nr:
2168311225
book
9

Title:
Deficyt budżetowy i dług publiczny
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
115 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168311217
book
10

Title:
Uwarunkowania stabilności fiskalnej w wybranych krajach Unii Gospodarczo-Walutowej = The Determinants of Fiscal Sustainability in Selected EMU Countries
Source:
Przegląd Zachodniopomorski. - R. 29 (58), z. 3, vol. 2 (2014) , s. 153-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293353
article
11

Title:
Podatek Tobina - kontrowersje teoretyczne i uwarunkowania praktyczne = Tobin's Tax - Theoretical Controversies and Conditions of Practice
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 191-200. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283205
article
12

Title:
Bankructwo państwa a dobrobyt
Source:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA, s. 133-145. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302455
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Title:
Uwarunkowania stabilności fiskalnej w krajach unii gospodarczo-walutowej
Source:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA, s. 23-48 - Bibliogr.
Signature:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288323
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Title:
Klin podatkowy jako bariera zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej = Tax Wedge as an Employment Barrier in the European Union Countries
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 6A, t. 2 (2013) , s. 115-125. - Tytuł numeru: Trendy, wyzwania i dylematy zrównoważonego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287745
article
15

Title:
Koszty bankructwa państwa = Costs of Sovereign Default
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 154-162. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278377
article
16

Title:
Reguły fiskalne a bezpieczna granica zadłużenia sektora finansów publicznych = Fiscal Rules and Safety Limits of General Government Debt
Source:
Stabilizacja fiskalna : teorie i doświadczenia wybranych gospodarek / red. Danuta Miłaszewicz - Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. j., 2012, s. 51-70. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7518-526-3
Access mode:
Nr:
2168330775
chapter in monograph
17

Title:
Kontrowersje wokół metod rozwiązywania kryzysu zadłużenia w krajach Unii Gospodarczo-Walutowej = The Controversy over the Methods of Solving the Eurozone Debt Crisis
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 119-128. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168252170
article
18

Title:
Budżet UE a zmiany klimatu
Source:
Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów / red. Katarzyna TARNAWSKA - Warszawa: Difin, 2012, s. 74-102
ISBN:
978-83-7641-618-2
Nr:
2168232082
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Klin podatkowy jako bariera zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej
Source:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA, s. 89-111
Signature:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266670
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Title:
Wprowadzenie Euro a reformy rynku pracy w aspekcie łagodzenia skutków szoków asymetrycznych = EMU, Labour Market Reforms and the Adjustment to Asymmetric Shocks
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 112 (2012) , s. 81-89. - Tytuł numeru: Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271584
article
21

Title:
Kontrowersje wokół metod pomiaru stabilności wzrostu gospodarczego = Controversy Over the Methods of Measurement of Economic Growth Sustainability
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 245 (2012) , s. 55-64. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237052
article
22

Title:
Polityka państwa w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju
Source:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH, s. 1[67]-10[86] - Bibliogr.
Signature:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265090
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Transfery fiskalne a przeciwdziałanie szokom asymetrycznym w ramach Unii Gospodarczo-Walutowej w Europie = Fiscal Transfers as Asymmetric Shocks Absorption Mechanisms in the European Monetary Union
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 241 (2011) , s. 522-531. - Tytuł numeru: Przestrzeń a rozwój - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168259512
article
24

Title:
Kontrowersje wokół strategii przystąpienia do strefy euro nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej = The Controversy Over Euro Adoption Strategies in the New EU Member States
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 1 (2011) , s. 119-130. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222774
article
25

Title:
Analiza przydatności polityki fiskalnej do usuwania skutków kryzysu w krótkim, średnim i długim okresie
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. Zofia DACH - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 84-115
ISBN:
978-83-264-1486-2
Nr:
2168222210
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Społeczna gospodarka rynkowa a kwestia optymalnego opodatkowania
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 137-156
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
51307
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Kontrowersje wokół hipotezy o niekeynesowskich efektach polityki fiskalnej = Controversy over the Non-Keynesian Effects of Fiscal Policy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 102 (2010) , s. 142-148. - Tytuł numeru: Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165774226
article
28

Title:
Polityka fiskalna w okresie kryzysu
Source:
Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna / red. Walentyna Kwiatkowska, Eugeniusz Kwiatkowski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 249-262 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-383-2
Nr:
2165615844
chapter in monograph
29

Title:
Analiza przydatności polityki fiskalnej do usuwania skutków kryzysu w krótkim, średnim i długim okresie
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza / kierownik projektu: Zofia DACH, s. 86-117
Signature:
NP-743/Magazyn
Nr:
2168282123
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Wpływ kryzysu gospodarczego na perspektywę przystąpienia do strefy euro
Source:
Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 193-241
Signature:
NP-1314/Magazyn
Nr:
2168234232
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Kontrowersje wokół roli Paktu stabilizacji i wzrostu jako instrumentu koordynacji polityki gospodarczej w ramach Unii Gospodarczo-Walutowej = Controversies around the Stability and Growth Pact as an Instrument for Coordinating Economic Policy within the Framework of Economic and Monetary Union
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009) , s. 9-28. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52038
article
32

Title:
Problem równowagi między efektywnością a sprawiedliwością w ideach społecznej gospodarki rynkowej
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK, s. 130-182
Signature:
NP-1310/Magazyn
Nr:
2168219454
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Korzyści i koszty reform fiskalnych
Source:
Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 283-295 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-269-3
Nr:
2166501270
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Polityka stabilizacji długu publicznego w krajach Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
257 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 24 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/530
Nr:
2168275507
doctoral dissertation
35

Title:
Ekonomiczne i społeczne skutki długu publicznego = The Economic and Social Consequences of Public Debt
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 635 (2003) , s. 5-25. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223738
article
36

Title:
Kontrowersje wokół metod pomiaru deficytu i długu sektora publicznego = Controversy over Methods for Calculating the Public Sector Deficit and Public Debt
Source:
Bank i Kredyt. - nr 11-12 (2003) , s. 79-87. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168237070
article
37

Title:
Lobbing rolny a budżet Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2002
Physical description:
89 s.: tab., wykr.; 21 cm
Series:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7333-171-9
Nr:
2168226217
monograph
38

Title:
Reguły fiskalne a przejrzystość finansów publicznych = Fiscal Rules and Fiscal Transparency
Source:
Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin - Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001, s. 183-199. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-909445-6-1
Nr:
2168327751
chapter in monograph
39

Title:
Wpływ kryteriów fiskalnych z Maastricht na charakter polityki finansowej w Polsce = The Impact of the Maastricht Fiscal Criteria on the Character of the Fiscal Policy in Poland
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 271-284. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-909445-3-7
Nr:
2168249780
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Problem stabilizacji długu publicznego w Polsce = Stabilisation Problem of a Public Debt in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 1 (1999) , s. 91-103. - Summ.
Nr:
2168281579
article
41

Title:
Możliwości rozwiązywania problemu zadłużenia dewizowego Polski = Possibilities of Solving the Problem of Foreign Debts of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 450 (1995) , s. 83-90. - Summ.
Nr:
2168262788
article
1
Wielkość mnożników fiskalnych a efektywność polityki fiskalnej w okresie kryzysów - ujęcie makroekonomiczne = The Size of Fiscal Multipliers and the Effectiveness of Fiscal Policy in the Times of Crises - Macroeconomic Approach / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // Problems of Economics and Law. - t. 7, nr 1 (2022), s. 97-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.anstar.edu.pl/index.php/pel/article/view/450/526
2
Rady fiskalne jako innowacyjne instytucje budżetowe = Fiscal Councils as Innovative Budget Institutions / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (54) (2018), s. 313-323. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3749. - ISSN 1898-5084
3
Kontrowersje wokół skutecznych metod zapewnienia dyscypliny fiskalnej w krajach Unii Europejskiej = The Controversy over the Effective Methods of Ensuring Fiscal Discipline in the European Union / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (49) (2017), s. 84-95. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2456. - ISSN 1898-5084
4
Koszty bankructwa państwa = The Costs of Sovereign Default / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (50) (2017), s. 131-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2756. - ISSN 1898-5084
5
Niestabilność finansów publicznych : doświadczenia i wyzwania / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // W: Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 147-192. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19209-9
6
Przyczyny i konsekwencje kryzysu zadłużenia w strefie euro / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // W: Perspektywa - wyzwania współczesnej gospodarki. T. 1 / red. Michał Buszko, Dorota Krupa, Agnieszka Drews. - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. - S. 119-130. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-3439-8
7
Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = External Sources of Financing Small and Medium Enterprises in Poland / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 848). - nr 116 (2015), s. 433-441. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf. - ISSN 1896-382X
8
Klin podatkowy i efektywne opodatkowanie pracy a funkcjonowanie rynków pracy w wybranych krajach - analiza porównawcza = The Tax Wedge, the Implicit Labour Taxation and the Labour Market Performance in Selected Countries - Comparative Analysis / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA. - Kraków, 2015. - 21 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
9
Deficyt budżetowy i dług publiczny / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA. - Kraków, 2015. - 115 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
10
Uwarunkowania stabilności fiskalnej w wybranych krajach Unii Gospodarczo-Walutowej = The Determinants of Fiscal Sustainability in Selected EMU Countries / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // Przegląd Zachodniopomorski. - R. 29 (58), z. 3, vol. 2 (2014), s. 153-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2015/03/PZ_2014_3-2.pdf. - ISSN 0552-4245
11
Podatek Tobina - kontrowersje teoretyczne i uwarunkowania praktyczne = Tobin's Tax - Theoretical Controversies and Conditions of Practice / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014), s. 191-200. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
12
Bankructwo państwa a dobrobyt / Małgorzata GAJDA-KANTOROWICZ // W: Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2014), s. 133-145. - Streszcz. - Bibliogr.
13
Uwarunkowania stabilności fiskalnej w krajach unii gospodarczo-walutowej / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // W: Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2013), s. 23-48. - Bibliogr.
14
Klin podatkowy jako bariera zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej = Tax Wedge as an Employment Barrier in the European Union Countries / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // Handel Wewnętrzny. - nr 6A, t. 2 (2013), s. 115-125. - Summ., streszcz., rez.. - Tytuł numeru: Trendy, wyzwania i dylematy zrównoważonego rozwoju. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
15
Koszty bankructwa państwa = Costs of Sovereign Default / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013), s. 154-162. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
16
Reguły fiskalne a bezpieczna granica zadłużenia sektora finansów publicznych = Fiscal Rules and Safety Limits of General Government Debt / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // W: Stabilizacja fiskalna : teorie i doświadczenia wybranych gospodarek / red. Danuta Miłaszewicz. - Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. j., 2012. - S. 51-70. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7518-526-3. - Pełny tekst: https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/getFile/33250
17
Kontrowersje wokół metod rozwiązywania kryzysu zadłużenia w krajach Unii Gospodarczo-Walutowej = The Controversy over the Methods of Solving the Eurozone Debt Crisis / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012), s. 119-128. - Summ.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611
18
Budżet UE a zmiany klimatu / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // W: Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów / red. nauk. Katarzyna TARNAWSKA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 74-102. - ISBN 978-83-7641-618-2
19
Klin podatkowy jako bariera zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // W: Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. - (2012), s. 89-111
20
Wprowadzenie Euro a reformy rynku pracy w aspekcie łagodzenia skutków szoków asymetrycznych = EMU, Labour Market Reforms and the Adjustment to Asymmetric Shocks / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 112 (2012), s. 81-89. - Summ.. - Tytuł numeru: Narodowe rynki pracy w procesie integracji europejskiej. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=80035&from=publication. - ISSN 2083-8611
21
Kontrowersje wokół metod pomiaru stabilności wzrostu gospodarczego = Controversy Over the Methods of Measurement of Economic Growth Sustainability / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 245 (2012), s. 55-64. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
22
Polityka państwa w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju / Małgorzata GAJDA-KONTROWSKA // W: Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH. - (2011), s. 1[67]-10[86]. - Bibliogr.
23
Transfery fiskalne a przeciwdziałanie szokom asymetrycznym w ramach Unii Gospodarczo-Walutowej w Europie = Fiscal Transfers as Asymmetric Shocks Absorption Mechanisms in the European Monetary Union / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 241 (2011), s. 522-531. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przestrzeń a rozwój. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
24
Kontrowersje wokół strategii przystąpienia do strefy euro nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej = The Controversy Over Euro Adoption Strategies in the New EU Member States / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 1 (2011), s. 119-130. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
25
Analiza przydatności polityki fiskalnej do usuwania skutków kryzysu w krótkim, średnim i długim okresie / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // W: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. nauk. Zofia DACH. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. - S. 84-115. - ISBN 978-83-264-1486-2
26
Społeczna gospodarka rynkowa a kwestia optymalnego opodatkowania / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // W: Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 137-156. - ISBN 978-83-7526-716-7
27
Kontrowersje wokół hipotezy o niekeynesowskich efektach polityki fiskalnej = Controversy over the Non-Keynesian Effects of Fiscal Policy / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 102 (2010), s. 142-148. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
28
Polityka fiskalna w okresie kryzysu / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // W: Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna / red. Walentyna Kwiatkowska, Eugeniusz Kwiatkowski. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010. - S. 249-262. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-383-2
29
Analiza przydatności polityki fiskalnej do usuwania skutków kryzysu w krótkim, średnim i długim okresie / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA // W: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza / kierownik projektu: Zofia DACH. - (2010), s. 86-117
30
Wpływ kryzysu gospodarczego na perspektywę przystąpienia do strefy euro / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA, Paweł ZAMORA // W: Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2009), s. 193-241
31
Kontrowersje wokół roli Paktu stabilizacji i wzrostu jako instrumentu koordynacji polityki gospodarczej w ramach Unii Gospodarczo-Walutowej = Controversies around the Stability and Growth Pact as an Instrument for Coordinating Economic Policy within the Framework of Economic and Monetary Union / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA, Katarzyna TARNAWSKA // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009), s. 9-28. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
32
Problem równowagi między efektywnością a sprawiedliwością w ideach społecznej gospodarki rynkowej / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA, Robert W. WŁODARCZYK, Paweł ZAMORA // W: Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK. - (2008), s. 130-182
33
Korzyści i koszty reform fiskalnych / Małgorzata GAJDA // W: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 283-295. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-269-3
34
Polityka stabilizacji długu publicznego w krajach Unii Europejskiej / Małgorzata GAJDA ; Promotor: Maria KOSEK-WOJNAR. - Kraków, 2003. - 257 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 24 k. - Bibliogr.
35
Ekonomiczne i społeczne skutki długu publicznego = The Economic and Social Consequences of Public Debt / Małgorzata GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 635 (2003), s. 5-25. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16221. - ISSN 0208-7944
36
Kontrowersje wokół metod pomiaru deficytu i długu sektora publicznego = Controversy over Methods for Calculating the Public Sector Deficit and Public Debt / Małgorzata GAJDA // Bank i Kredyt. - nr 11-12 (2003), s. 79-87. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2003/2003_11_12/gajda.pdf. - ISSN 0137-5520
37
Lobbing rolny a budżet Unii Europejskiej / Małgorzata GAJDA, Katarzyna TARNAWSKA. - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2002. - 89 s. : tab., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing). - ISBN 83-7333-171-9
38
Reguły fiskalne a przejrzystość finansów publicznych = Fiscal Rules and Fiscal Transparency / Małgorzata GAJDA // W: Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin. - Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001. - S. 183-199. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-909445-6-1
39
Wpływ kryteriów fiskalnych z Maastricht na charakter polityki finansowej w Polsce = The Impact of the Maastricht Fiscal Criteria on the Character of the Fiscal Policy in Poland / Małgorzata GAJDA // W: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - S. 271-284. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-909445-3-7
40
Problem stabilizacji długu publicznego w Polsce = Stabilisation Problem of a Public Debt in Poland / Małgorzata GAJDA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jan SIEKIERSKI. - nr 1 (1999), s. 91-103. - Summ. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/530/498. - ISSN 1506-2635
41
Możliwości rozwiązywania problemu zadłużenia dewizowego Polski = Possibilities of Solving the Problem of Foreign Debts of Poland / Małgorzata GAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 450 (1995), s. 83-90. - Summ. - ISSN 0208-7944
1
Gajda-Kantorowska M., (2022), Wielkość mnożników fiskalnych a efektywność polityki fiskalnej w okresie kryzysów - ujęcie makroekonomiczne, "Problems of Economics and Law", t. 7, nr 1, s. 97-115; https://journals.anstar.edu.pl/index.php/pel/article/view/450/526
2
Gajda-Kantorowska M., (2018), Rady fiskalne jako innowacyjne instytucje budżetowe, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (54), s. 313-323; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3749
3
Gajda-Kantorowska M., (2017), Kontrowersje wokół skutecznych metod zapewnienia dyscypliny fiskalnej w krajach Unii Europejskiej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (49), s. 84-95; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2456
4
Gajda-Kantorowska M., (2017), Koszty bankructwa państwa, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (50), s. 131-143; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2756
5
Gajda-Kantorowska M., (2017), Niestabilność finansów publicznych : doświadczenia i wyzwania. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 147-192.
6
Gajda-Kantorowska M., (2015), Przyczyny i konsekwencje kryzysu zadłużenia w strefie euro. [W:] Buszko M., Krupa D., Drews A. (red.), Perspektywa - wyzwania współczesnej gospodarki, T. 1, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 119-130.
7
Sierpińska M., Gajda-Kantorowska M., (2015), Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 116, s. 433-441; http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf
8
Gajda-Kantorowska M., (2015), Klin podatkowy i efektywne opodatkowanie pracy a funkcjonowanie rynków pracy w wybranych krajach - analiza porównawcza, Kraków : , 21 s.
9
Gajda-Kantorowska M., (2015), Deficyt budżetowy i dług publiczny, Kraków : , 115 s.
10
Gajda-Kantorowska M., (2014), Uwarunkowania stabilności fiskalnej w wybranych krajach Unii Gospodarczo-Walutowej, "Przegląd Zachodniopomorski", R. 29 (58), z. 3, vol. 2, s. 153-164; http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2015/03/PZ_2014_3-2.pdf
11
Gajda-Kantorowska M., (2014), Podatek Tobina - kontrowersje teoretyczne i uwarunkowania praktyczne, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 1, s. 191-200.
12
Gajda-Kantorowska M., (2014), Bankructwo państwa a dobrobyt. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja, s. 133-145.
13
Gajda-Kantorowska M., (2013), Uwarunkowania stabilności fiskalnej w krajach unii gospodarczo-walutowej. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania, s. 23-48.
14
Gajda-Kantorowska M., (2013), Klin podatkowy jako bariera zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej, "Handel Wewnętrzny", nr 6A, t. 2, s. 115-125.
15
Gajda-Kantorowska M., (2013), Koszty bankructwa państwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 305, s. 154-162.
16
Gajda-Kantorowska M., (2012), Reguły fiskalne a bezpieczna granica zadłużenia sektora finansów publicznych. [W:] Miłaszewicz D. (red.), Stabilizacja fiskalna : teorie i doświadczenia wybranych gospodarek, Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. j., s. 51-70.
17
Gajda-Kantorowska M., (2012), Kontrowersje wokół metod rozwiązywania kryzysu zadłużenia w krajach Unii Gospodarczo-Walutowej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 123, s. 119-128.
18
Gajda-Kantorowska M., (2012), Budżet UE a zmiany klimatu. [W:] Tarnawska K. (red.), Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów, Warszawa : Difin, s. 74-102.
19
Gajda-Kantorowska M., (2012), Klin podatkowy jako bariera zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy, s. 89-111.
20
Gajda-Kantorowska M., (2012), Wprowadzenie Euro a reformy rynku pracy w aspekcie łagodzenia skutków szoków asymetrycznych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 112, s. 81-89; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=80035&from=publication
21
Gajda-Kantorowska M., (2012), Kontrowersje wokół metod pomiaru stabilności wzrostu gospodarczego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 245, s. 55-64.
22
Gajda-Kantorowska M., (2011), Polityka państwa w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski, s. 1[67]-10[86].
23
Gajda-Kantorowska M., (2011), Transfery fiskalne a przeciwdziałanie szokom asymetrycznym w ramach Unii Gospodarczo-Walutowej w Europie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 241, s. 522-531.
24
Gajda-Kantorowska M., (2011), Kontrowersje wokół strategii przystąpienia do strefy euro nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 168, t. 1, s. 119-130.
25
Gajda-Kantorowska M., (2011), Analiza przydatności polityki fiskalnej do usuwania skutków kryzysu w krótkim, średnim i długim okresie. [W:] Dach Z. (red.), Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 84-115.
26
Gajda-Kantorowska M., (2010), Społeczna gospodarka rynkowa a kwestia optymalnego opodatkowania. [W:] Włodarczyk R. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 137-156.
27
Gajda-Kantorowska M., (2010), Kontrowersje wokół hipotezy o niekeynesowskich efektach polityki fiskalnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 102, s. 142-148.
28
Gajda-Kantorowska M., (2010), Polityka fiskalna w okresie kryzysu. [W:] Kwiatkowska W., Kwiatkowski E. (red.), Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 249-262.
29
Gajda-Kantorowska M., (2010), Analiza przydatności polityki fiskalnej do usuwania skutków kryzysu w krótkim, średnim i długim okresie. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza, s. 86-117.
30
Gajda-Kantorowska M., Zamora P., (2009), Wpływ kryzysu gospodarczego na perspektywę przystąpienia do strefy euro. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro, s. 193-241.
31
Gajda-Kantorowska M., Tarnawska K., (2009), Kontrowersje wokół roli Paktu stabilizacji i wzrostu jako instrumentu koordynacji polityki gospodarczej w ramach Unii Gospodarczo-Walutowej, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2, s. 9-28.
32
Gajda-Kantorowska M., Włodarczyk R., Zamora P., (2008), Problem równowagi między efektywnością a sprawiedliwością w ideach społecznej gospodarki rynkowej. [W:] Adamczyk A. (kierownik tematu), Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna, s. 130-182.
33
Gajda M., (2005), Korzyści i koszty reform fiskalnych. [W:] Lis S. (red.), Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 283-295.
34
Gajda M., (2003), Polityka stabilizacji długu publicznego w krajach Unii Europejskiej, Prom. Kosek-Wojnar M., Kraków : , 257 k.
35
Gajda M., (2003), Ekonomiczne i społeczne skutki długu publicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 635, s. 5-25; https://bazekon.uek.krakow.pl/16221
36
Gajda M., (2003), Kontrowersje wokół metod pomiaru deficytu i długu sektora publicznego, "Bank i Kredyt", nr 11-12, s. 79-87; http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2003/2003_11_12/gajda.pdf
37
Gajda M., Tarnawska K., (2002), Lobbing rolny a budżet Unii Europejskiej, Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 89 s.
38
Gajda M., (2001), Reguły fiskalne a przejrzystość finansów publicznych. [W:] Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin, Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 183-199.
39
Gajda M., (2000), Wpływ kryteriów fiskalnych z Maastricht na charakter polityki finansowej w Polsce. [W:] Lis S. (red.), Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 271-284.
40
Gajda M., (1999), Problem stabilizacji długu publicznego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1, s. 91-103; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/530/498
41
Gajda M., (1995), Możliwości rozwiązywania problemu zadłużenia dewizowego Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 450, s. 83-90.
1
@article{UEK:2168371032,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Wielkość mnożników fiskalnych a efektywność polityki fiskalnej w okresie kryzysów - ujęcie makroekonomiczne",
journal = "Problems of Economics and Law",
number = "t. 7, 1",
pages = "97-115",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.55225/pel.450},
url = {https://journals.anstar.edu.pl/index.php/pel/article/view/450/526},
}
2
@article{UEK:2168326329,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Rady fiskalne jako innowacyjne instytucje budżetowe",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (54)",
pages = "313-323",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.2.22},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3749},
}
3
@article{UEK:2168311209,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Kontrowersje wokół skutecznych metod zapewnienia dyscypliny fiskalnej w krajach Unii Europejskiej",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (49)",
pages = "84-95",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.6},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2456},
}
4
@article{UEK:2168311213,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Koszty bankructwa państwa",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (50)",
pages = "131-143",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.2.8},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2756},
}
5
@inbook{UEK:2168311221,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Niestabilność finansów publicznych : doświadczenia i wyzwania",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju",
pages = "147-192",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19209-9",
}
6
@inbook{UEK:2168299789,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Przyczyny i konsekwencje kryzysu zadłużenia w strefie euro",
booktitle = "Perspektywa - wyzwania współczesnej gospodarki. T. 1",
pages = "119-130",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2015",
isbn = "978-83-231-3439-8",
}
7
@article{UEK:2168297523,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Obce źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "116",
pages = "433-441",
year = "2015",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf},
issn = "1640-6818",
}
8
@book{UEK:2168311225,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Klin podatkowy i efektywne opodatkowanie pracy a funkcjonowanie rynków pracy w wybranych krajach - analiza porównawcza",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
9
@book{UEK:2168311217,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Deficyt budżetowy i dług publiczny",
adress = "Kraków",
year = "2015",
}
10
@article{UEK:2168293353,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Uwarunkowania stabilności fiskalnej w wybranych krajach Unii Gospodarczo-Walutowej",
journal = "Przegląd Zachodniopomorski",
number = "R. 29 (58), z. 3, vol. 2",
pages = "153-164",
year = "2014",
url = {http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2015/03/PZ_2014_3-2.pdf},
}
11
@article{UEK:2168283205,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Podatek Tobina - kontrowersje teoretyczne i uwarunkowania praktyczne",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 1",
pages = "191-200",
adress = "",
year = "2014",
url = {},
}
12
@unpublished{UEK:2168302455,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Bankructwo państwa a dobrobyt",
booktitle = "Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja",
pages = "133-145",
year = "2014",
}
13
@unpublished{UEK:2168288323,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Uwarunkowania stabilności fiskalnej w krajach unii gospodarczo-walutowej",
booktitle = "Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania",
pages = "23-48",
year = "2013",
}
14
@article{UEK:2168287745,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Klin podatkowy jako bariera zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6A, t. 2 ",
pages = "115-125",
year = "2013",
url = {},
}
15
@article{UEK:2168278377,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Koszty bankructwa państwa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "305",
pages = "154-162",
adress = "",
year = "2013",
}
16
@inbook{UEK:2168330775,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Reguły fiskalne a bezpieczna granica zadłużenia sektora finansów publicznych",
booktitle = "Stabilizacja fiskalna : teorie i doświadczenia wybranych gospodarek",
pages = "51-70",
adress = "Szczecin",
publisher = "Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. j.",
year = "2012",
url = {https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/getFile/33250},
isbn = "978-83-7518-526-3",
}
17
@article{UEK:2168252170,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Kontrowersje wokół metod rozwiązywania kryzysu zadłużenia w krajach Unii Gospodarczo-Walutowej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "123",
pages = "119-128",
adress = "",
year = "2012",
}
18
@inbook{UEK:2168232082,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Budżet UE a zmiany klimatu",
booktitle = "Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów",
pages = "74-102",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-618-2",
}
19
@unpublished{UEK:2168266670,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Klin podatkowy jako bariera zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy",
pages = "89-111",
year = "2012",
}
20
@article{UEK:2168271584,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Wprowadzenie Euro a reformy rynku pracy w aspekcie łagodzenia skutków szoków asymetrycznych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "112",
pages = "81-89",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=80035&from=publication},
}
21
@article{UEK:2168237052,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Kontrowersje wokół metod pomiaru stabilności wzrostu gospodarczego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "245",
pages = "55-64",
adress = "",
year = "2012",
}
22
@unpublished{UEK:2168265090,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Polityka państwa w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju",
booktitle = "Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski",
pages = "1[67]-10[86]",
year = "2011",
}
23
@article{UEK:2168259512,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Transfery fiskalne a przeciwdziałanie szokom asymetrycznym w ramach Unii Gospodarczo-Walutowej w Europie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "241",
pages = "522-531",
adress = "",
year = "2011",
}
24
@article{UEK:2168222774,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Kontrowersje wokół strategii przystąpienia do strefy euro nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "168, t. 1",
pages = "119-130",
adress = "",
year = "2011",
}
25
@inbook{UEK:2168222210,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Analiza przydatności polityki fiskalnej do usuwania skutków kryzysu w krótkim, średnim i długim okresie",
booktitle = "Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka",
pages = "84-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1486-2",
}
26
@inbook{UEK:51307,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Społeczna gospodarka rynkowa a kwestia optymalnego opodatkowania",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa",
pages = "137-156",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-7526-716-7",
}
27
@article{UEK:2165774226,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Kontrowersje wokół hipotezy o niekeynesowskich efektach polityki fiskalnej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "102",
pages = "142-148",
adress = "",
year = "2010",
}
28
@inbook{UEK:2165615844,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Polityka fiskalna w okresie kryzysu",
booktitle = "Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna",
pages = "249-262",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2010",
isbn = "978-83-7525-383-2",
}
29
@unpublished{UEK:2168282123,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska",
title = "Analiza przydatności polityki fiskalnej do usuwania skutków kryzysu w krótkim, średnim i długim okresie",
booktitle = "Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza",
pages = "86-117",
year = "2010",
}
30
@unpublished{UEK:2168234232,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska and Paweł Zamora",
title = "Wpływ kryzysu gospodarczego na perspektywę przystąpienia do strefy euro",
booktitle = "Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro",
pages = "193-241",
year = "2009",
}
31
@article{UEK:52038,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska and Katarzyna Tarnawska",
title = "Kontrowersje wokół roli Paktu stabilizacji i wzrostu jako instrumentu koordynacji polityki gospodarczej w ramach Unii Gospodarczo-Walutowej",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2",
pages = "9-28",
year = "2009",
}
32
@unpublished{UEK:2168219454,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska and Robert W. Włodarczyk and Paweł Zamora",
title = "Problem równowagi między efektywnością a sprawiedliwością w ideach społecznej gospodarki rynkowej",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna",
pages = "130-182",
year = "2008",
}
33
@inbook{UEK:2166501270,
author = "Małgorzata Gajda",
title = "Korzyści i koszty reform fiskalnych",
booktitle = "Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera",
pages = "283-295",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-269-3",
}
34
@unpublished{UEK:2168275507,
author = "Małgorzata Gajda",
title = "Polityka stabilizacji długu publicznego w krajach Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
35
@article{UEK:2168223738,
author = "Małgorzata Gajda",
title = "Ekonomiczne i społeczne skutki długu publicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "635",
pages = "5-25",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16221},
}
36
@article{UEK:2168237070,
author = "Małgorzata Gajda",
title = "Kontrowersje wokół metod pomiaru deficytu i długu sektora publicznego",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "11-12",
pages = "79-87",
year = "2003",
url = {http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2003/2003_11_12/gajda.pdf},
}
37
@book{UEK:2168226217,
author = "Małgorzata Gajda and Katarzyna Tarnawska",
title = "Lobbing rolny a budżet Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7333-171-9",
}
38
@inbook{UEK:2168327751,
author = "Małgorzata Gajda",
title = "Reguły fiskalne a przejrzystość finansów publicznych",
booktitle = "Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin",
pages = "183-199",
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2001",
isbn = "83-909445-6-1",
}
39
@inbook{UEK:2168249780,
author = "Małgorzata Gajda",
title = "Wpływ kryteriów fiskalnych z Maastricht na charakter polityki finansowej w Polsce",
booktitle = "Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej",
pages = "271-284",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-909445-3-7",
}
40
@article{UEK:2168281579,
author = "Małgorzata Gajda",
title = "Problem stabilizacji długu publicznego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "1",
pages = "91-103",
year = "1999",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.1999.01.91103},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/530/498},
}
41
@article{UEK:2168262788,
author = "Małgorzata Gajda",
title = "Możliwości rozwiązywania problemu zadłużenia dewizowego Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "450",
pages = "83-90",
year = "1995",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID