Publications of the selected author
1

Title:
Podsumowanie i ocena prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Source:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 159-175
ISBN:
978-83-62511-47-1
Nr:
2168254490
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Title:
Przywództwo zorientowane na współpracę = Leadership Targeted on Cooperation
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 49 (2013) , s. 213-223. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1144)
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168272586
article
3

Title:
Podsumowanie i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Source:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK, s. 147-163
Signature:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168282711
chapter in unpublished scientific work
See main document
4

Author:
Title:
Wpływ nowoczesnych instrumentów komunikowania się na zmianę funkcjonowania pracowników organizacji
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / red. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 123-136 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-56-3
Access mode:
Nr:
2168230164
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Wpływ nowoczesnych instrumentów komunikowania się na zmianę funkcjonowania członków organizacji
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI, s. 115-128 - Bibliogr.
Signature:
NP-1353/Magazyn
Nr:
2168257970
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Author:
Title:
Katedra Zachowań Organizacyjnych - 10 lat aktywnego istnienia, 50 lat zachowań organizacyjnych
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (42) (2011) , s. 26-27 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168344878
unreviewed article
7

Author:
Title:
Komunikacja w pracy zespołowej jako narzędzie wykorzystania wiedzy
Source:
Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą / red. Arkadiusz POTOCKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 99-113
ISBN:
978-83-62511-65-5
Nr:
2168218876
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Założenia i uwarunkowania procesu współuczestnictwa klientów w funkcjonowaniu firmy = Building the Relation with Customers by Creating Consumer Communities
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 151 (2011) , s. 194-207. - Tytuł numeru: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166595476
article
9

Author:
Title:
Problematyka wdrażania i stosowania społecznych technik komunikacyjnych w organizacjach gospodarczych = Issues of Implementation and Use of Social Communication Techniques in Economic Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 58 (2010) , s. 185-192. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 598)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297721
article
10

Author:
Title:
Komunikacja w pracy zespołowej jako narzędzie wykorzystania wiedzy
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI, s. 87-96
Signature:
NP-1180/Magazyn
Nr:
2168282775
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Author:
Title:
Istota i założenia prosumpcji oraz przykłady jej praktycznego zastosowania = The Essence of and Assumptions for Prosumption and Examples of its Practical Application
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 820 (2010) , s. 93-101. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53164
article
12

Author:
Title:
Kulturowe aspekty międzynarodowego transferu wiedzy = Culture Aspects of International Knowledge Transfer
Source:
Toruńskie Studia Międzynarodowe = Torun International Studies. - nr 1 (3) (2010) , s. 55-67. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne - Bibliogr.
Nr:
2168343129
article
13

Author:
Title:
Uniwersytet korporacyjny jako narzędzie rozwoju zasobów ludzkich
Source:
Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi / red. Stefan Lachiewicz, Anna Walecka - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 211-227 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-350-1
Nr:
2165993600
chapter in monograph
14

Author:
Title:
Istota koopetycji i przykładowe narzędzia jej badania = Issues of Coopetition and Exemplary Tools for Its Examination
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 11, z. 10 (2010) , s. 25-33. - Tytuł numeru: Efektywność - wymiary, uwarunkowania, wyzwania
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168346254
article
15

Author:
Title:
Rola nowoczesnych instrumentów komunikowania się w rozwijaniu kultury organizacyjnej przedsiębiorstw
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kier. tematu: Arkadiusz POTOCKI, s. 62-77 - Bibliogr.
Signature:
NP-1297/Magazyn
Nr:
2168247896
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Author:
Title:
Przezwyciężenie skutków kryzysu poprzez rozwój kapitału relacyjnego i kooperację = The Consequences of the Recession Overcoming by the Development of the Relationship Capital and Cooperation
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009) , s. 123-133. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50716
article
17

Author:
Title:
Procesy koewolucji i koopetycji przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego = Coevolution and Coopetition Processes of Enterprises in the Regression Conditions
Source:
Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego = Restructuring Challenges in the Face of the Global Economic Crisis / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 173-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-6-3
Nr:
2162222593
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Dominacja rozwiązań sieciowych we współczesnej gospodarce
Source:
Gospodarka polska po 20 latach transformacji : osiągnięcia, problemy i wyzwania / red. Sylwia Pangsy-Kania, Grzegorz Szczodrowski - Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 2009, s. 307-317 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60653-17-3
Nr:
2165079524
chapter in monograph
19

Author:
Title:
Metody rozwoju i pomiaru kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa = The Methods of Development and Measurement of the Relationship Capital of the Company
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 23 (2009) , s. 17-31. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 577)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165779837
article
20

Author:
Conference:
Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Polska, Łódź, Polska, od 2009-05-27 do 2009-05-29
Title:
Kapitał relacyjny jako podstawa tworzenia układów kooperacyjnych
Source:
Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji / red. Anna Adamik, Stefan Lachiewicz - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 176-184 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-303-7
Nr:
2168301989
chapter in conference materials
21

Author:
Title:
Tworzenie kapitału społecznego w organizacjach gospodarczych = The Creation of Social Capital in Economic Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 801 (2009) , s. 115-126. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50437
article
22

Author:
Title:
Współdziałanie pracownicze w warunkach międzynarodowych przejęć
Source:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 127-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161796829
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Anna Kolasińska , Daniel Gach
Title:
Aktualne problemy w zakresie zarządzania talentami w organizacjach gospodarczych
Source:
Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 129-137 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-482-8
Nr:
2166642900
chapter in monograph
24

Author:
Title:
Wdrażanie koncepcji zarządzania talentami jako przykład partnerstwa wewnątrz organizacyjnego
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI, s. 79-88 - Bibliogr.
Signature:
NP-1255/Magazyn
Nr:
2168276701
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Title:
Rola nowoczesnych instrumentów komunikowania się w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa = The Role of Modern Instruments of Communicating in Creating the Value of Enterprise
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 7 (2008) , s. 141-151. - Tytuł numeru: Zarządzanie przedsiębiorstwem
Nr:
2165900290
article
26

Author:
Title:
Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikowania się w procesie integracji międzyorganizacyjnej = The Using of Modern Tools of Communicating Information the Processes of the Organizational Integration
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 139-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
2165724584
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Wykorzystanie marketingu partnerskiego w kreowaniu kapitału relacyjnego = Using Relationship Marketing in the Creation of Relational Capital
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 765 (2008) , s. 127-139. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50410
article
28

Author:
Title:
Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i instrumentów komunikowania się w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Internet and Net-based Solutions for Small and Medium-sized Firms
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 312-320. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 1)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50963
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Title:
Pozyskiwanie i wykorzystywanie wiedzy klientów
Source:
e-mentor. - nr 1 (2008) , s. 57-60. - [odczyt: 17.12.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168267472
article
30

Author:
Title:
Istota i wymiary organizacyjnej przestrzeni społecznego współdziałania = The Nature and Dimensions of an Organisational Space of Social Cooperation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 765 (2008) , s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50407
article
31

Author:
Title:
Wybrane zagadnienia organizacji pracy w firmie Motorola Inc
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 437-448. - Na grzb. kolejny nr wydawnictw PŁ: 1796 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-255-9
Nr:
2165777039
chapter in conference materials
32

Title:
Modele organizacji działających w warunkach wysokiej turbulencji otoczenia
Source:
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 42-72 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-707-4
Nr:
2168306735
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy
Source:
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 168-289 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-707-4
Nr:
2168306745
chapter in monograph
See main document
34

Author:
Title:
Szkolenia pracownicze jako element społecznych barier procesów generowania i transferu wiedzy w organizacjach
Source:
e-mentor. - nr 2 (2007) , s. 83-87. - [odczyt: 18.07.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168257836
article
35

Author:
Title:
Relacje między kulturą a realizacją procesów zarządzania wiedzą w organizacjach. Cz. 1
Source:
e-mentor. - nr 4 (2007) , s. 48-52. - [odczyt: 18.12.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168267514
article
36

Author:
Conference:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka", Międzyzdroje, Polska, od 2007-06-21 do 2007-06-23
Title:
Wykorzystanie koncepcji zarządzania talentami w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa = Using the Concept of Talent Management in Creation of Value of Enterprise
Source:
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa / red. Edward Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo Kreos; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007, s. 467-475 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60585-05-4
Nr:
2168220070
chapter in conference materials
37

Author:
Title:
Społeczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa partnerskiego = Social Aspects of the Functioning of a Partner Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 747 (2007) , s. 101-116. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50927
article
38

Author:
Title:
Relacje między kulturą a realizacją procesów zarządzania wiedzą w organizacjach. Cz. 2
Source:
e-mentor. - nr 5 (2007) , s. 46-52. - [odczyt: 18.12.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168267516
article
39

Author:
Title:
Praktyczne aspekty funkcjonowania organizacyjnej przestrzeni społecznego współdziałania
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI, s. 4-14 - Bibliogr.
Research program:
55/KZO/1/07/S/416
Signature:
NP-1201/Magazyn
Nr:
2168326427
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Title:
Przywództwo i style kierowania
Source:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Dodr.. - Warszawa: Difin, 2006, s. 204-246 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2166476963
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji
Source:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Dodr.. - Warszawa: Difin, 2006, s. 9-28 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168267798
chapter in monograph
See main document
42

Author:
Title:
Zachowania organizacyjne w wymiarze grupowym
Source:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Dodr.. - Warszawa: Difin, 2006, s. 29-50 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2166475695
chapter in monograph
See main document
43

Author:
Title:
Wpływ kapitału społecznego i relacyjnego na funkcjonowanie organizacji
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI, s. 25-38 - Bibliogr.
Research program:
88/KZO/1/2006/S/346
Signature:
NP-1147/Magazyn
Nr:
2168326729
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Author:
Title:
Wpływ kapitału społecznego organizacji na proces rozwoju kompetencji pracowniczych
Source:
Rozwój potencjału społecznego organizacji : systemy pozyskiwania, szkolenia i rozwoju kadr w Straży Granicznej i innych instytucjach / red. Kazimierz Dobrzański, Ewa Solarczyk-Ambrozik - Koszalin; Poznań: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, 2006, s. 37-46 - Bibliogr.
ISBN:
83-909484-2-7; 978-83-909484-2-3
Nr:
2166406228
chapter in monograph
45

Title:
Doskonalenie organizacji poprzez wykorzystanie koncepcji Business Intelligence = Improving the Organization by Using Business Intelligence Concept
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 48 (2006) , s. 741-749. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 434)
Nr:
2165898077
article
46

Title:
Geneza nauki "zachowania organizacyjne" = The Origins of "Organisational Behaviours" Science
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 715 (2006) , s. 15-25. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52886
article
47

Author:
Title:
Tworzenie lokalnej wspólnoty wiedzy
Source:
Wybory strategiczne firm : nowe instrumenty analizy i wdrażania / red. Piotr Płoszajski, Grzegorz Bełz - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s. 237-245 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-278-5
Nr:
2168302787
chapter in monograph
48

Title:
Zmiana i doskonalenie organizacji
Source:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Dodr.. - Warszawa: Difin, 2006, s. 298-320 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168267800
chapter in monograph
See main document
49

Author:
Title:
Uwarunkowania zarządzania e-firmą = Conditionality of E-firm Management
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 205-214. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166176699
chapter in conference materials
See main document
50

Author:
Title:
Doświadczenia w funkcjonowaniu wspólnot praktyki w organizacjach gospodarczych
Source:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna / red. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 151-158
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 81)
ISBN:
978-83-7417-203-5
Nr:
2165793546
chapter in monograph
51

Title:
Przeobrażenia w strukturze stosunków pracy w przedsiębiorstwach = The Changes of the Personal Structure in the Enterprises
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1141 (2006) , s. 615-623. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja - Bibliogr.
Nr:
51723
article
52

Author:
Title:
Procesy zespołowego uczenia się = Team Learning Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 715 (2006) , s. 41-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52887
article
53

Title:
Dysfunkcje w innowacyjno-partycypacyjnym zarządzaniu w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski
Source:
Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi / red. Zdzisława Janowska, Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2005, s. 314-326 - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-843-8
Nr:
2166497380
chapter in monograph
54

Author:
Title:
Organizacja wirtualna - szansa czy zagrożenie? = Virtual Organization - Opportunity or Threat?
Source:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 177-183. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
Nr:
2166388982
chapter in conference materials
See main document
55

Author:
Title:
Technika 5S - poprzez porządek do doskonałości
Source:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 149-153
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244086
chapter in book
56

Title:
Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji
Source:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2005, s. 9-28 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168218348
chapter in monograph
See main document
57

Title:
Przywództwo i style kierowania
Source:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2005, s. 204-246 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168218362
chapter in monograph
See main document
58

Author:
Title:
Przykładowe narzędzia wykorzystywane w technice 5S - cz. 1
Source:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 194-197
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244098
chapter in book
59

Author:
Anna Kolasińska , Daniel Gach
Title:
Wybrane aspekty partycypacji oraz upodmiotowienia pracowników = Some Aspects of the Participation and Workers Empowerment
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1092 (2005) , s. 563-572. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania - Bibliogr.
Nr:
52483
article
60

Title:
Zmiana i doskonalenie organizacji
Source:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2005, s. 298-320 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168267794
chapter in monograph
See main document
61

Author:
Title:
Przykładowe narzędzia wykorzystywane w technice 5S - cz. 2 : zarządzanie poprzez wizualizację
Source:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 336-339 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244104
chapter in book
62

Author:
Title:
Praca zespołowa w wybranych firmach regionu krakowskiego = Teamwork in Selected Companies in the Kraków Region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 672 (2005) , s. 61-75. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53178
article
63

Author:
Title:
Istota orientacji prospołecznej i jej wpływ na funkcjonowanie organizacji gospodarczych
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI, s. 43-56 - Bibliogr.
Signature:
NP-1087/Magazyn
Nr:
2168266740
chapter in unpublished scientific work
See main document
64

Author:
Title:
Zachowania organizacyjne w wymiarze grupowym
Source:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2005, s. 29-50 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168218350
chapter in monograph
See main document
65

Title:
Zwiększanie wartości przedsiębiorstwa poprzez partnerstwo wewnętrzne i zewnętrzne
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 43 (2005) , s. 497-504. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 1 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 406)
Nr:
2168219390
article
66

Author:
Title:
Patologie w procesie szkolenia i rozwoju pracowników
Source:
Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi / red. Zdzisława Janowska, Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2005, s. 253-260 - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-843-8
Nr:
2166497346
chapter in monograph
67

Author:
Title:
Wykorzystanie kapitału społecznego i relacyjnego w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa = The Use Social and Relationship Capital in the Management of Development of the Enterprise
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1092 (2005) , s. 554-562. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania - Bibliogr.
Nr:
52484
article
68

Author:
Title:
Modele zespołów pracowniczych = The Models of the Work Teams
Source:
Wybrane aspekty zarządzania organizacjami / red. Wiktor Adamus - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 91-102. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-36-5
Nr:
2166506869
chapter in monograph
69

Title:
Ewolucja zespołowości = The Evolution of Teamwork
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 672 (2005) , s. 105-122. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53180
article
70

Author:
Title:
Kolektywny umysł : zespół wiedzy
Source:
Zarządzanie i Rozwój. - nr 49 (9/2004) (2004) , s. 18-20 - Bibliogr.
Nr:
2168251974
article
71

Author:
Title:
Czynniki wpływające na efektywność zespołów pracowniczych = Factors Impacting on the Effectiveness of Employee Teams
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 647 (2004) , s. 87-97. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219682
article
72

Author:
Title:
Coevolving - narzędziem uniwersalizacji zarządzania
Source:
Management Forum 2020 : w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania / red. Juliusz Engelhardt, Małgorzata Brojak-Trzaskowska - Szczecin; Międzyzdroje: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 22-27 - Bibliogr.
ISBN:
83-89142-27-9
Nr:
2168246846
chapter in monograph
73

Author:
Title:
Sukces poprzez współdziałanie : przedsiębiorstwo partnerskie
Source:
Zarządzanie i Rozwój. - nr 47 (6/2004) (2004) , s. 19-21 - Bibliogr.
Nr:
2168251902
article
74

Author:
Title:
Kształtowanie zachowań organizacyjnych w wymiarze grupowym
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI, s. 29-57 - Bibliogr.
Signature:
NP-964/Magazyn
Nr:
2168266774
chapter in unpublished scientific work
See main document
75

Title:
Psychosocjologiczne uwarunkowania komputerowego wspomagania pracy zespołowej = Psychological Conditions for Effective Teamware Support
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1044 (2004) , s. 148-158. - Tytuł numeru: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu - Bibliogr.
Nr:
2166394107
article
76

Author:
Title:
Niektóre problemy organizacji procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie = Some Problems of Organizing Innovative Processes in a Company
Source:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 187-196. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2168223044
chapter in conference materials
See main document
77

Author:
Title:
Istota i zasady funkcjonowania zespołów wiedzy = The Essence ane Rules of Knowledge Teams Functioning
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 43 (2004) , s. 1171-1183. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 378)
Nr:
2168244940
article
78

Author:
Title:
Dyfuzja kreatywności : jej katalizatory i ograniczenia = Creativeness Diffusion : Facilitations and Limits
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - 1045 (2004) , s. 216-224. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji - Bibliogr.
Nr:
52767
article
79

Author:
Title:
Istota i przyczyny kryzysu w zespole pracowniczym = The Crisis in a Work Team
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1054 (2004) , s. 189-197. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys - Bibliogr.
Nr:
2166393897
article
80

Author:
Title:
Tworzenie i funkcjonowanie doraźnych zespołów pracowniczych w przedsiębiorstwach - wyniki badań własnych
Source:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red. Kazimierz Zimniewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 87-93
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; 36)
ISBN:
83-89224-58-5
Nr:
2168238848
chapter in monograph
81

Author:
Title:
Kryzys w zespole pracowniczym - metody rozpoznawania i zapobiegania
Source:
Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. Jan Skalik - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 450-456 - Bibliogr.
ISBN:
83-919540-5-6
Nr:
2168230066
chapter in monograph
82

Author:
Title:
Quo vadis zespole? - zmiany w organizowaniu i funkcjonowaniu zespołów pracowniczych
Source:
Management Forum 2020 / red. Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert - Poznań: AE, 2003, s. 319-329. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89224-39-9
Nr:
2168247018
chapter in conference materials
83

Author:
Title:
Metodyka organizowania pracy zespołowej w sferze zarządzania
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
339 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 17 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/362
Nr:
2168246164
doctoral dissertation
84

Author:
Title:
Nowe formy zachowań zespołowych w organizacji
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI, s. 57-86 - Bibliogr.
Signature:
NP-925/Magazyn
Nr:
2168266856
chapter in unpublished scientific work
See main document
85

Author:
Conference:
Konferencja naukowa "Nowoczesność przemysłu i usług - 2003 - teoria i praktyka", , Polska, od 0001-01-01 do 0001-01-01
Title:
Rozwijanie przedsiębiorczości pracowniczej poprzez wykorzystanie "zespołów ryzyka"
Source:
Nowoczesność przemysłu i usług - 2003 : teoria i praktyka : praca zbiorowa = Modernity of Industry and Services - 2003 / red. Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2003, s. 327-337 - Bibliogr.
ISBN:
83-85587-12-8
Nr:
2168346428
chapter in conference materials
86

Title:
Uwarunkowania kulturowe funkcjonowania zespołów = Cultural Factors Governing Groups Behaviour
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 626 (2003) , s. 77-86. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222594
article
87

Title:
Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (2)
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 20 (161) (2003) , s. 34-38 - Bibliogr.
Nr:
2168224162
article
88

Title:
Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (1)
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 19 (160) (2003) , s. 35-37 - Bibliogr.
Nr:
2168224160
article
89

Author:
Marzena Draus , Daniel Gach
Title:
Rola komunikacji w restrukturyzacji przedsiębiorstwa = The Role of Communication in Restructuring of Enterprise
Source:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 134-144 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168226435
chapter in conference materials
See main document
90

Author:
Daniel Gach , Jacek Burda
Title:
Przywództwo w zespołach pracowniczych = Leadership in Employees' Teams
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 6 (2002) , s. 95-108. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223188
article
91

Author:
Title:
Zarządzanie zespołami wirtualnymi = Managing Virtual Teams
Source:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 172-181 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168226437
chapter in conference materials
See main document
92

Author:
Title:
Ewolucja w organizowaniu i funkcjonowaniu zespołów pracowniczych
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI, s. 123-140 - Bibliogr.
Research program:
72/KZO/1/2002/S
Signature:
NP-879/Magazyn
Nr:
2168325683
chapter in unpublished scientific work
See main document
93

Author:
Title:
Zarządzanie zespołem multikulturowym
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 963 (2002) , s. 102-111. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw - Bibliogr.
Nr:
2168223138
article
94

Author:
Title:
Miejsce nowych form pracy zespołowej we współczesnym zarządzaniu = The Place of New Forms of Teamwork in Modern Management
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 13-25. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168224884
chapter in conference materials
See main document
95

Author:
Title:
Zespół usprawniania jakości (Quality Improvement Team - QIT) = A Quality Improvement Team - QIT
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 6 (2002) , s. 109-115. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223190
article
96

Author:
Title:
Metoda DFMA (Design For Manufacturing and Assembly) usprawnianie procesu projektowania
Source:
Problemy Jakości. - nr 12 (2002) , s. 33-37 - Bibliogr.
Nr:
2168226877
article
97

Author:
Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, Słupsk, Polska, od 2002-06-13 do 2002-06-14
Title:
Nowe formy organizacyjne pracy zespołowej
Source:
Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku / red. Magdalena Jerzemowska - Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Zarządzania, 2002, s. 301-308 - Bibliogr.
ISBN:
83-88473-08-5
Nr:
2168313971
chapter in conference materials
98

Author:
Title:
Zespołowość jako czynnik zarządzania przez innowację i partycypację = Collective Action as factor of Management Through Innovation and Participation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 593 (2002) , s. 119-132. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223326
article
99

Title:
Wdrażanie koncepcji organizacyjnego uczenia się
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 923 (2002) , s. 106-116. - Tytuł numeru: Management Forum 2020 - Bibliogr.
Nr:
2168223104
article
100

Author:
Title:
Elementy zarządzania wirtualnym zespołem
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (2002) , s. 20-23 - Bibliogr.
Nr:
2168226090
article
101

Author:
Conference:
I Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Tarnów, Polska, od 2002-06-14 do 2002-06-14
Title:
Zmiany w kierowaniu zespołami pracowniczymi = Changes in Directing Teams
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2002, s. 216-227. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 1)
ISBN:
83-87903-18-3
Access mode:
Nr:
2168237910
chapter in conference materials
See main document
102

Author:
Title:
Wkład wspólnot w rozwój wiedzy w organizacjach
Source:
Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 1 / red. Wojciech Cieśliński - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2002, s. 121-129 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-915717-6-9
Nr:
2168232600
chapter in monograph
103

Author:
Title:
Problematyka doboru członków zespołów zadaniowych = Some Problems Relative to the Selection of the Members of Task Groups
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 5 (2001) , s. 103-112. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229814
article
104

Author:
Title:
Założenia i istota metody Kepnera-Tregoe = The Premises and Principles of the Kepner-Tregoe Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 564 (2001) , s. 93-99. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168233800
article
105

Author:
Title:
Tworzenie zespołów z wykorzystaniem metody DMMW
Source:
Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI, s. 112-128 - Bibliogr.
Signature:
NP-764/Magazyn
Nr:
2168267010
chapter in unpublished scientific work
See main document
106

Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2001-09-10 do 2001-09-12
Title:
Zespołowość w wybranych japońskich metodach zarządzania jakością
Source:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 591-602 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-4-2
Nr:
2167766699
chapter in conference materials
107

Author:
Title:
Dobór członków zespołów pracowniczych
Source:
Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu : metody i techniki zarządzania / red. Czesław Sikorski, Tomasz Czapla, Maciej Malarski - Łódź: Uniwersytet Łódzki. Katedra Zarządzania, 2001, s. 394-407. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-915846-1-5
Nr:
2168361774
chapter in monograph
108

Title:
Niektóre metody zespołowego zarządzania jakością = Methods of Team Quality Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 534 (2000) , s. 91-109. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223870
article
109

Author:
Title:
Gorąca grupa - metoda zespołowego rozwiązywania problemów = Hot Group - a Method of Team Solving of Problems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 534 (2000) , s. 71-79. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223862
article
110

Author:
Title:
Istota i założenia metody DFMA = The Main Features and Principles of the DFMA Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 554 (2000) , s. 83-88. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223898
article
111

Author:
Title:
Organizacja wirtualna w przyszłościowych biurach
Source:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości / red. Mirosław Haffer, Stanisław Sudoł - Toruń: Wydawnictwo UMK, 1999, s. 201-208
ISBN:
83-231-1063-8
Nr:
2168243830
chapter in conference materials
112

Title:
Zespołowość w wybranych metodach zarządzania jakością = Team Work Selected Quality Management Methods
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 3 (1999) , s. 27-43. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244552
article
113

Author:
Title:
The DFMA Method (Design for Manufacturing and Assembly)
Source:
Business and Economic Development in Central and Eastern Europe : Implications for Economic Integration into Wider Europe : Proceedings of the International Conference / red. Włodzimierz Karaszewski, Jerzy W. Wiśniewski, Marek Zarębski - Toruń: Nicholas Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management, 1999, s. 219-226 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1107-3
Nr:
2168238910
chapter in conference materials
114

Title:
Olej w maszynie organizacji : czyli jak usprawnić komunikację w firmie
Source:
Zarządzanie. Gazeta Menedżera. - nr 1 (1999) , s. 8-9 - Bibliogr.
Nr:
2168250720
article
115

Title:
Metody zarządzania strategicznego
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 75-122
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306319
chapter in monograph
See main document
116

Author:
Title:
Procesy informacyjno-komunikacyjne w kształtowaniu innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego = Role of the Informative-Communicational Processes in the Formation of the Innovative-Participational Organization Climat
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 5-6 (1998) , s. 39-49. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239270
article
117

Author:
Title:
Metoda zrównoważonej karty wyników = Method of Balanced Results Chart
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 506 (1998) , s. 105-116. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234038
article
118

Author:
Title:
Metoda przechodzenia z poziomu zarządzania strategicznego na operacyjny
Source:
Problemy Jakości. - nr 3 (1998) , s. 9-13. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252008
article
119

Title:
Wybrane metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację = Selected Methods of Team Communication Directed Towards Innovation and Participation
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 2 (1998) , s. 67-88. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243092
article
120

Author:
Title:
Zarządzanie strategiczne a operacyjne = Strategic Management and Operation Management
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 5 (568) (1997) , s. 18-20
Nr:
2168253648
article
121

Author:
Daniel Gach , Oktawian Nowak
Title:
Firma wirtualna - model przyszłościowy
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (1997) , s. 22-25 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168237234
article
122

Title:
Dawni i współcześni wybitni teoretycy zarządzania : konferencja naukowa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Past and Present Theoreticians of Management : Scientific Conference at the Academy of Economics in Cracow
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 2 (553), s. 24-25
Nr:
2168246736
varia
Unpublished documents:
1

Title:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
212 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
56/KMOiZ/2/2000/S
Signature:
NP-729/[1]/Magazyn
Nr:
2168228256
unpublished scientific work
2

Title:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
229 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
9/KMOiZ/1/97/Su
Signature:
NP-480/1/Magazyn
Nr:
2168226671
unpublished scientific work
3

Title:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
164 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
81/KMOiZ/3/96/S
Signature:
NP-23/6/Magazyn
Nr:
2168226475
unpublished scientific work
4

Title:
Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 3, Metoda kształtowania społecznego środowiska pracy; metoda doboru technik humanizacji organizacji pracy w sferze zarządzania
Publisher address:
Warszawa; Kraków: Komitet Badań Naukowych; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996
Physical description:
156 k.: il.; 30 cm
Research program:
1/P/110/067/06
Signature:
NP-343/3/Magazyn
Nr:
2168267450
unpublished scientific work
1
Podsumowanie i ocena prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / Katarzyna Cymbranowicz, Daniel GACH, Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 159-175. - ISBN 978-83-62511-47-1
2
Przywództwo zorientowane na współpracę = Leadership Targeted on Cooperation / Daniel GACH // Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - (Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1144). - z. 49 (2013), s. 213-223. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-2599
3
Podsumowanie i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / Katarzyna Cymbranowicz, Daniel GACH, Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2012), s. 147-163
4
Wpływ nowoczesnych instrumentów komunikowania się na zmianę funkcjonowania pracowników organizacji / Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 123-136. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-56-3. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/R.5.pdf
5
Wpływ nowoczesnych instrumentów komunikowania się na zmianę funkcjonowania członków organizacji / Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2011), s. 115-128. - Bibliogr.
6
Katedra Zachowań Organizacyjnych - 10 lat aktywnego istnienia, 50 lat zachowań organizacyjnych / Daniel GACH // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (42) (2011), s. 26-27. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_2011_www/14. - ISSN 1689-7757
7
Komunikacja w pracy zespołowej jako narzędzie wykorzystania wiedzy / Daniel GACH // W: Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą / red. Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 99-113. - ISBN 978-83-62511-65-5
8
Założenia i uwarunkowania procesu współuczestnictwa klientów w funkcjonowaniu firmy = Building the Relation with Customers by Creating Consumer Communities / Daniel GACH // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 151 (2011), s. 194-207. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
9
Problematyka wdrażania i stosowania społecznych technik komunikacyjnych w organizacjach gospodarczych = Issues of Implementation and Use of Social Communication Techniques in Economic Organisations / Daniel GACH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 598). - nr 58 (2010), s. 185-192. - Summ.. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/598/ZN_598.pdf#page=185&view=Fit. - ISSN 1896-382X
10
Komunikacja w pracy zespołowej jako narzędzie wykorzystania wiedzy / Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2010), s. 87-96
11
Istota i założenia prosumpcji oraz przykłady jej praktycznego zastosowania = The Essence of and Assumptions for Prosumption and Examples of its Practical Application / Daniel GACH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010), s. 93-101. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170629697. - ISSN 1898-6447
12
Kulturowe aspekty międzynarodowego transferu wiedzy = Culture Aspects of International Knowledge Transfer / Daniel GACH // Toruńskie Studia Międzynarodowe = Torun International Studies. - nr 1 (3) (2010), s. 55-67. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSM/article/view/TIS.2010.004/3410. - ISSN 1689-8168
13
Uniwersytet korporacyjny jako narzędzie rozwoju zasobów ludzkich / Daniel GACH // W: Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Anna Walecka. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 211-227. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-350-1
14
Istota koopetycji i przykładowe narzędzia jej badania = Issues of Coopetition and Exemplary Tools for Its Examination / Daniel GACH // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 11, z. 10 (2010), s. 25-33. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Efektywność - wymiary, uwarunkowania, wyzwania. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XI-10.pdf. - ISSN 1733-2486
15
Rola nowoczesnych instrumentów komunikowania się w rozwijaniu kultury organizacyjnej przedsiębiorstw / Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kier. tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2009), s. 62-77. - Bibliogr.
16
Przezwyciężenie skutków kryzysu poprzez rozwój kapitału relacyjnego i kooperację = The Consequences of the Recession Overcoming by the Development of the Relationship Capital and Cooperation / Daniel GACH // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009), s. 123-133. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
17
Procesy koewolucji i koopetycji przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego = Coevolution and Coopetition Processes of Enterprises in the Regression Conditions / Daniel GACH // W: Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego = Restructuring Challenges in the Face of the Global Economic Crisis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 173-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-6-3
18
Dominacja rozwiązań sieciowych we współczesnej gospodarce / Daniel GACH // W: Gospodarka polska po 20 latach transformacji : osiągnięcia, problemy i wyzwania / red. nauk. Sylwia Pangsy-Kania, Grzegorz Szczodrowski. - Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 2009. - S. 307-317. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60653-17-3
19
Metody rozwoju i pomiaru kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa = The Methods of Development and Measurement of the Relationship Capital of the Company / Daniel GACH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 577). - nr 23 (2009), s. 17-31. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - ISSN 1733-2842
20
Kapitał relacyjny jako podstawa tworzenia układów kooperacyjnych / Daniel GACH // W: Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji / red. Anna Adamik, Stefan Lachiewicz. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 176-184. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-303-7
21
Tworzenie kapitału społecznego w organizacjach gospodarczych = The Creation of Social Capital in Economic Organisations / Daniel GACH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 801 (2009), s. 115-126. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164986588. - ISSN 1898-6447
22
Współdziałanie pracownicze w warunkach międzynarodowych przejęć / GACH Daniel // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 127-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
23
Aktualne problemy w zakresie zarządzania talentami w organizacjach gospodarczych / Anna Kolasińska, Daniel GACH // W: Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 129-137. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-482-8
24
Wdrażanie koncepcji zarządzania talentami jako przykład partnerstwa wewnątrz organizacyjnego / Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2008), s. 79-88. - Bibliogr.
25
Rola nowoczesnych instrumentów komunikowania się w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa = The Role of Modern Instruments of Communicating in Creating the Value of Enterprise / Daniel GACH // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 7 (2008), s. 141-151. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie przedsiębiorstwem. - ISSN 1899-2382
26
Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikowania się w procesie integracji międzyorganizacyjnej = The Using of Modern Tools of Communicating Information the Processes of the Organizational Integration / Daniel GACH // W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 139-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-9-0
27
Wykorzystanie marketingu partnerskiego w kreowaniu kapitału relacyjnego = Using Relationship Marketing in the Creation of Relational Capital / Renata OCZKOWSKA, Daniel GACH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 765 (2008), s. 127-139. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158387597. - ISSN 1898-6447
28
Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i instrumentów komunikowania się w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Internet and Net-based Solutions for Small and Medium-sized Firms / Daniel GACH // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 1). - S. 312-320. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
29
Pozyskiwanie i wykorzystywanie wiedzy klientów / Daniel GACH // e-mentor. - nr 1 (2008), s. 57-60. - Streszcz.. - [odczyt: 17.12.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/23/id/515. - ISSN 1731-6758
30
Istota i wymiary organizacyjnej przestrzeni społecznego współdziałania = The Nature and Dimensions of an Organisational Space of Social Cooperation / Daniel GACH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 765 (2008), s. 5-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158041035. - ISSN 1898-6447
31
Wybrane zagadnienia organizacji pracy w firmie Motorola Inc / Daniel GACH // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 437-448. - Publikacja jest zbiorem artykułów przygotowanych w związku z konferencją naukową, nt. "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii". - Na grzb. kolejny nr wydawnictw PŁ: 1796. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-255-9
32
Modele organizacji działających w warunkach wysokiej turbulencji otoczenia / Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Daniel GACH, Marek MAKOWIEC // W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 42-72. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-707-4
33
Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy / Marek MAKOWIEC, Piotr Turcza, Bogusz MIKUŁA, Renata WINKLER, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI, Marek ĆWIKLICKI, Daniel GACH, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 168-289. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-707-4
34
Szkolenia pracownicze jako element społecznych barier procesów generowania i transferu wiedzy w organizacjach / Daniel GACH // e-mentor. - nr 2 (2007), s. 83-87. - Streszcz.. - [odczyt: 18.07.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/19/id/418. - ISSN 1731-6758
35
Relacje między kulturą a realizacją procesów zarządzania wiedzą w organizacjach. Cz. 1 / Daniel GACH // e-mentor. - nr 4 (2007), s. 48-52. - Streszcz.. - [odczyt: 18.12.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/21/id/461. - ISSN 1731-6758
36
Wykorzystanie koncepcji zarządzania talentami w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa = Using the Concept of Talent Management in Creation of Value of Enterprise / Daniel GACH // W: Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa / red. nauk. Edward Urbańczyk. - Szczecin: Wydawnictwo Kreos; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. - S. 467-475. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60585-05-4
37
Społeczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa partnerskiego = Social Aspects of the Functioning of a Partner Enterprise / Daniel GACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007), s. 101-116. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/137472579. - ISSN 0208-7944
38
Relacje między kulturą a realizacją procesów zarządzania wiedzą w organizacjach. Cz. 2 / Daniel GACH // e-mentor. - nr 5 (2007), s. 46-52. - Streszcz.. - [odczyt: 18.12.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/22/id/490. - ISSN 1731-6758
39
Praktyczne aspekty funkcjonowania organizacyjnej przestrzeni społecznego współdziałania / Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2007), s. 4-14. - Bibliogr.
40
Przywództwo i style kierowania / Daniel GACH, Anna PIETRUSZKA-ORTYL // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Dodr. - Warszawa: Difin, 2006. - S. 204-246. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
41
Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji / Renata WINKLER, Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Dodr. - Warszawa: Difin, 2006. - S. 9-28. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
42
Zachowania organizacyjne w wymiarze grupowym / Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Dodr. - Warszawa: Difin, 2006. - S. 29-50. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
43
Wpływ kapitału społecznego i relacyjnego na funkcjonowanie organizacji / Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2006), s. 25-38. - Bibliogr.
44
Wpływ kapitału społecznego organizacji na proces rozwoju kompetencji pracowniczych / Daniel GACH // W: Rozwój potencjału społecznego organizacji : systemy pozyskiwania, szkolenia i rozwoju kadr w Straży Granicznej i innych instytucjach / red. nauk. Kazimierz Dobrzański, Ewa Solarczyk-Ambrozik. - Koszalin; Poznań: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, 2006. - S. 37-46. - Bibliogr. - ISBN 83-909484-2-7; 978-83-909484-2-3
45
Doskonalenie organizacji poprzez wykorzystanie koncepcji Business Intelligence = Improving the Organization by Using Business Intelligence Concept / Daniel GACH, Marek MAKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 434). - nr 48 (2006), s. 741-749. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2. - ISSN 1232-5821
46
Geneza nauki "zachowania organizacyjne" = The Origins of "Organisational Behaviours" Science / Marek ĆWIKLICKI, Daniel GACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 715 (2006), s. 15-25. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/120771852. - ISSN 0208-7944
47
Tworzenie lokalnej wspólnoty wiedzy / Daniel GACH // W: Wybory strategiczne firm : nowe instrumenty analizy i wdrażania / red. nauk. Piotr Płoszajski, Grzegorz Bełz. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006. - S. 237-245. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-278-5
48
Zmiana i doskonalenie organizacji / Renata WINKLER, Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Dodr. - Warszawa: Difin, 2006. - S. 298-320. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
49
Uwarunkowania zarządzania e-firmą = Conditionality of E-firm Management / Daniel GACH // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 205-214. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
50
Doświadczenia w funkcjonowaniu wspólnot praktyki w organizacjach gospodarczych / Daniel GACH // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 81). - S. 151-158. - ISBN 978-83-7417-203-5
51
Przeobrażenia w strukturze stosunków pracy w przedsiębiorstwach = The Changes of the Personal Structure in the Enterprises / Daniel GACH, Anna PIETRUSZKA-ORTYL // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1141 (2006), s. 615-623. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
52
Procesy zespołowego uczenia się = Team Learning Processes / Daniel GACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 715 (2006), s. 41-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/120881207. - ISSN 0208-7944
53
Dysfunkcje w innowacyjno-partycypacyjnym zarządzaniu w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski / Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI // W: Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi / red. Zdzisława Janowska, Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2005. - S. 314-326. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-843-8
54
Organizacja wirtualna - szansa czy zagrożenie? = Virtual Organization - Opportunity or Threat? / Daniel GACH // W: Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 177-183. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-267-7
55
Technika 5S - poprzez porządek do doskonałości / Daniel GACH // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków: TQM-SOFT, 2005. - S. 149-153. - ISBN 83-922657-0-X
56
Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji / Daniel GACH, Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2005. - S. 9-28. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
57
Przywództwo i style kierowania / Daniel GACH, Anna PIETRUSZKA-OTRYL // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2005. - S. 204-246. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
58
Przykładowe narzędzia wykorzystywane w technice 5S - cz. 1 / Daniel GACH // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków: TQM-SOFT, 2005. - S. 194-197. - ISBN 83-922657-0-X
59
Wybrane aspekty partycypacji oraz upodmiotowienia pracowników = Some Aspects of the Participation and Workers Empowerment / Anna Kolasińska, Daniel GACH // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1092 (2005), s. 563-572. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
60
Zmiana i doskonalenie organizacji / Renata WINKLER, Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2005. - S. 298-320. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
61
Przykładowe narzędzia wykorzystywane w technice 5S - cz. 2 : zarządzanie poprzez wizualizację / Daniel GACH // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków: TQM-SOFT, 2005. - S. 336-339. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
62
Praca zespołowa w wybranych firmach regionu krakowskiego = Teamwork in Selected Companies in the Kraków Region / Daniel GACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 672 (2005), s. 61-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/86058538. - ISSN 0208-7944
63
Istota orientacji prospołecznej i jej wpływ na funkcjonowanie organizacji gospodarczych / Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2005), s. 43-56. - Bibliogr.
64
Zachowania organizacyjne w wymiarze grupowym / Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2005. - S. 29-50. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
65
Zwiększanie wartości przedsiębiorstwa poprzez partnerstwo wewnętrzne i zewnętrzne / Renata OCZKOWSKA, Daniel GACH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 406). - nr 43 (2005), s. 497-504. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1232-5821
66
Patologie w procesie szkolenia i rozwoju pracowników / Daniel GACH // W: Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi / red. Zdzisława Janowska, Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2005. - S. 253-260. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-843-8
67
Wykorzystanie kapitału społecznego i relacyjnego w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa = The Use Social and Relationship Capital in the Management of Development of the Enterprise / Daniel GACH // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1092 (2005), s. 554-562. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
68
Modele zespołów pracowniczych = The Models of the Work Teams / Daniel GACH // W: Wybrane aspekty zarządzania organizacjami / red. Wiktor Adamus. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 91-102. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-36-5
69
Ewolucja zespołowości = The Evolution of Teamwork / Marek ĆWIKLICKI, Daniel GACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 672 (2005), s. 105-122. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/87087111. - ISSN 0208-7944
70
Kolektywny umysł : zespół wiedzy / Daniel GACH // Zarządzanie i Rozwój. - nr 49 (9/2004) (2004), s. 18-20. - Bibliogr. - ISSN 1509-9830
71
Czynniki wpływające na efektywność zespołów pracowniczych = Factors Impacting on the Effectiveness of Employee Teams / Daniel GACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 647 (2004), s. 87-97. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/64122896. - ISSN 0208-7944
72
Coevolving - narzędziem uniwersalizacji zarządzania / Daniel GACH // W: Management Forum 2020 : w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania / red. nauk.: Juliusz Engelhardt, Małgorzata Brojak-Trzaskowska. - Szczecin; Międzyzdroje: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. - S. 22-27. - Bibliogr. - ISBN 83-89142-27-9
73
Sukces poprzez współdziałanie : przedsiębiorstwo partnerskie / Daniel GACH // Zarządzanie i Rozwój. - nr 47 (6/2004) (2004), s. 19-21. - Bibliogr. - ISSN 1509-9830
74
Kształtowanie zachowań organizacyjnych w wymiarze grupowym / Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2004), s. 29-57. - Bibliogr.
75
Psychosocjologiczne uwarunkowania komputerowego wspomagania pracy zespołowej = Psychological Conditions for Effective Teamware Support / Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1044 (2004), s. 148-158. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
76
Niektóre problemy organizacji procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie = Some Problems of Organizing Innovative Processes in a Company / Daniel GACH // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 187-196. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4
77
Istota i zasady funkcjonowania zespołów wiedzy = The Essence ane Rules of Knowledge Teams Functioning / Daniel GACH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 378). - nr 43 (2004), s. 1171-1183. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1232-5821
78
Dyfuzja kreatywności : jej katalizatory i ograniczenia = Creativeness Diffusion : Facilitations and Limits / Daniel GACH // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - 1045 (2004), s. 216-224. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
79
Istota i przyczyny kryzysu w zespole pracowniczym = The Crisis in a Work Team / Daniel GACH // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1054 (2004), s. 189-197. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
80
Tworzenie i funkcjonowanie doraźnych zespołów pracowniczych w przedsiębiorstwach - wyniki badań własnych / Daniel GACH // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / red. nauk. Kazimierz Zimniewicz. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1641-2168 ; 36). - S. 87-93. - ISBN 83-89224-58-5
81
Kryzys w zespole pracowniczym - metody rozpoznawania i zapobiegania / Daniel GACH // W: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik. - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 450-456. - Bibliogr. - ISBN 83-919540-5-6
82
Quo vadis zespole? - zmiany w organizowaniu i funkcjonowaniu zespołów pracowniczych / Daniel GACH // W: Management Forum 2020 / red. nauk. Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert. - Poznań: AE, 2003. - S. 319-329. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89224-39-9
83
Metodyka organizowania pracy zespołowej w sferze zarządzania / Daniel GACH ; Promotor: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków, 2003. - 339 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 17 k. - Bibliogr.
84
Nowe formy zachowań zespołowych w organizacji / Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2003), s. 57-86. - Bibliogr.
85
Rozwijanie przedsiębiorczości pracowniczej poprzez wykorzystanie "zespołów ryzyka" / Daniel GACH // W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2003 : teoria i praktyka : praca zbiorowa = Modernity of Industry and Services - 2003 / red. Jan Pyka. - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2003. - S. 327-337. - Bibliogr. - ISBN 83-85587-12-8
86
Uwarunkowania kulturowe funkcjonowania zespołów = Cultural Factors Governing Groups Behaviour / Renata WINKLER, Daniel GACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 626 (2003), s. 77-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16176. - ISSN 0208-7944
87
Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (2) / Angelika WODECKA-HYJEK, Daniel GACH // Personel i Zarządzanie. - nr 20 (161) (2003), s. 34-38. - Bibliogr. - ISSN 1641-0793
88
Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (1) / Angelika WODECKA-HYJEK, Daniel GACH // Personel i Zarządzanie. - nr 19 (160) (2003), s. 35-37. - Bibliogr. - ISSN 1641-0793
89
Rola komunikacji w restrukturyzacji przedsiębiorstwa = The Role of Communication in Restructuring of Enterprise / Marzena Draus,Daniel GACH // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002. - S. 134-144. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
90
Przywództwo w zespołach pracowniczych = Leadership in Employees' Teams / Daniel GACH, Jacek Burda // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - nr 6 (2002), s. 95-108. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
91
Zarządzanie zespołami wirtualnymi = Managing Virtual Teams / Daniel GACH // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002. - S. 172-181. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
92
Ewolucja w organizowaniu i funkcjonowaniu zespołów pracowniczych / Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2002), s. 123-140. - Bibliogr.
93
Zarządzanie zespołem multikulturowym / Daniel GACH // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 963 (2002), s. 102-111. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
94
Miejsce nowych form pracy zespołowej we współczesnym zarządzaniu = The Place of New Forms of Teamwork in Modern Management / Daniel GACH // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 13-25. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
95
Zespół usprawniania jakości (Quality Improvement Team - QIT) = A Quality Improvement Team - QIT / Daniel GACH // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - nr 6 (2002), s. 109-115. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
96
Metoda DFMA (Design For Manufacturing and Assembly) usprawnianie procesu projektowania / Daniel GACH // Problemy Jakości. - nr 12 (2002), s. 33-37. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
97
Nowe formy organizacyjne pracy zespołowej / Daniel GACH // W: Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku / red. nauk. Magdalena Jerzemowska. - Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Zarządzania, 2002. - S. 301-308. - Bibliogr. - ISBN 83-88473-08-5
98
Zespołowość jako czynnik zarządzania przez innowację i partycypację = Collective Action as factor of Management Through Innovation and Participation / Daniel GACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 593 (2002), s. 119-132. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12602. - ISSN 0208-7944
99
Wdrażanie koncepcji organizacyjnego uczenia się / Daniel GACH, Bernard ZIĘBICKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 923 (2002), s. 106-116. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Management Forum 2020. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
100
Elementy zarządzania wirtualnym zespołem / Daniel GACH // Przegląd Organizacji. - nr 6 (2002), s. 20-23. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
101
Zmiany w kierowaniu zespołami pracowniczymi = Changes in Directing Teams / Daniel GACH // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. nauk. Adam NALEPKA. - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2002. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 1). - S. 216-227. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87903-18-3. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa_pliki/ksiazki/organizacje_komercyjne_rok_2002.pdf
102
Wkład wspólnot w rozwój wiedzy w organizacjach / Daniel GACH // W: Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 1 / red. Wojciech Cieśliński. - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2002. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ; nr 14. Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing). - S. 121-129. - Bibliogr. - ISBN 83-915717-6-9
103
Problematyka doboru członków zespołów zadaniowych = Some Problems Relative to the Selection of the Members of Task Groups / Daniel GACH // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 103-112. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
104
Założenia i istota metody Kepnera-Tregoe = The Premises and Principles of the Kepner-Tregoe Method / Daniel GACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 564 (2001), s. 93-99. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10666. - ISSN 0208-7944
105
Tworzenie zespołów z wykorzystaniem metody DMMW / Daniel GACH // W: Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2001), s. 112-128. - Bibliogr.
106
Zespołowość w wybranych japońskich metodach zarządzania jakością / Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - S. 591-602. - Bibliogr. - ISBN 83-911343-4-2
107
Dobór członków zespołów pracowniczych / Daniel GACH // W: Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu : metody i techniki zarządzania / red. Czesław Sikorski, Tomasz Czapla, Maciej Malarski. - Łódź: Uniwersytet Łódzki. Katedra Zarządzania, 2001. - S. 394-407. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-915846-1-5
108
Niektóre metody zespołowego zarządzania jakością = Methods of Team Quality Management / Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 534 (2000), s. 91-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9821. - ISSN 0208-7944
109
Gorąca grupa - metoda zespołowego rozwiązywania problemów = Hot Group - a Method of Team Solving of Problems / Daniel GACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 534 (2000), s. 71-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9820. - ISSN 0208-7944
110
Istota i założenia metody DFMA = The Main Features and Principles of the DFMA Method / Daniel GACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 554 (2000), s. 83-88. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/8910. - ISSN 0208-7944
111
Organizacja wirtualna w przyszłościowych biurach / Daniel GACH // W: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości / red. nauk. Mirosław Haffer, Stanisław Sudoł. - Toruń: Wydawnictwo UMK, 1999. - S. 201-208. - ISBN 83-231-1063-8
112
Zespołowość w wybranych metodach zarządzania jakością = Team Work Selected Quality Management Methods / Daniel GACH, Arkadiusz POTOCKI // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 27-43. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
113
The DFMA Method (Design for Manufacturing and Assembly) / Daniel GACH // W: Business and Economic Development in Central and Eastern Europe : Implications for Economic Integration into Wider Europe : Proceedings of the International Conference / ed. by Włodzimierz Karaszewski, Jerzy W. Wiśniewski, Marek Zarębski. - Toruń: Nicholas Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management, 1999. - S. 219-226. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1107-3
114
Olej w maszynie organizacji : czyli jak usprawnić komunikację w firmie / Marek ĆWIKLICKI, Daniel GACH // Zarządzanie. Gazeta Menedżera. - nr 1 (1999), s. 8-9. - Bibliogr. - ISSN 1429-4893
115
Metody zarządzania strategicznego / Zbigniew MARTYNIAK, Tomasz KAFEL, Marek LISIŃSKI, Daniel GACH // W: Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 75-122. - ISBN 83-87239-53-4
116
Procesy informacyjno-komunikacyjne w kształtowaniu innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego = Role of the Informative-Communicational Processes in the Formation of the Innovative-Participational Organization Climat / Daniel GACH // Humanizacja Pracy. - nr 5-6 (1998), s. 39-49. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0137-3013
117
Metoda zrównoważonej karty wyników = Method of Balanced Results Chart / Daniel GACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 506 (1998), s. 105-116. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
118
Metoda przechodzenia z poziomu zarządzania strategicznego na operacyjny / Daniel GACH // Problemy Jakości. - nr 3 (1998), s. 9-13. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
119
Wybrane metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację = Selected Methods of Team Communication Directed Towards Innovation and Participation / Daniel GACH, Arkadiusz POTOCKI, Bogusz MIKUŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998), s. 67-88. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
120
Zarządzanie strategiczne a operacyjne = Strategic Management and Operation Management / Daniel GACH // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 5 (568) (1997), s. 18-20. - ISSN 0860-6846
121
Firma wirtualna - model przyszłościowy / Daniel GACH, Oktawian Nowak // Przegląd Organizacji. - nr 12 (1997), s. 22-25. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e092493924dd/po.1997.12.04.pdf. - ISSN 0137-7221
122
Dawni i współcześni wybitni teoretycy zarządzania : konferencja naukowa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Past and Present Theoreticians of Management : Scientific Conference at the Academy of Economics in Cracow / Daniel GACH, Hubert OBORA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 47, nr 2 (553) (1996), s. 24-25. - ISSN 0860-6846
123
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1] / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [Zbigniew MARTYNIAK, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI, Arkadiusz POTOCKI, Anna PIETRUSZKA, Bogusz MIKUŁA, Daniel GACH, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 212 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
124
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Jan CZEKAJ, Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC, Tomasz SMOLEŃ, Mariusz KUZIAK, Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 229 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
125
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [zespół: Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Hubert OBORA, Tomasz KAFEL, Daniel GACH, Bernard Ziębicki]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 164 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
126
Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 3, Metoda kształtowania społecznego środowiska pracy; metoda doboru technik humanizacji organizacji pracy w sferze zarządzania / Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA. - Warszawa : Komitet Badań Naukowych ; Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996. - 156 k. : il. ; 30 cm
1
Cymbranowicz K., Gach D., Tendera-Właszczuk H., (2013), Podsumowanie i ocena prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. [W:] TENDERA-WŁASZCZUK H. (red.), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 159-175.
2
Gach D., (2013), Przywództwo zorientowane na współpracę, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 49, s. 213-223.
3
Cymbranowicz K., Gach D., Tendera-Właszczuk H., (2012), Podsumowanie i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. [W:] Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kierownik tematu), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, s. 147-163.
4
Gach D., (2012), Wpływ nowoczesnych instrumentów komunikowania się na zmianę funkcjonowania pracowników organizacji. [W:] Mikuła B. (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 123-136.
5
Gach D., (2011), Wpływ nowoczesnych instrumentów komunikowania się na zmianę funkcjonowania członków organizacji. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, s. 115-128.
6
Gach D., (2011), Katedra Zachowań Organizacyjnych - 10 lat aktywnego istnienia, 50 lat zachowań organizacyjnych, "Kurier UEK", nr 3 (42), s. 26-27; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_2011_www/14
7
Gach D., (2011), Komunikacja w pracy zespołowej jako narzędzie wykorzystania wiedzy. [W:] Potocki A. (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 99-113.
8
Gach D., (2011), Założenia i uwarunkowania procesu współuczestnictwa klientów w funkcjonowaniu firmy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 151, s. 194-207.
9
Gach D., (2010), Problematyka wdrażania i stosowania społecznych technik komunikacyjnych w organizacjach gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 58, s. 185-192; http://www.wzieu.pl/zn/598/ZN_598.pdf#page=185&view=Fit
10
Gach D., (2010), Komunikacja w pracy zespołowej jako narzędzie wykorzystania wiedzy. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 87-96.
11
Gach D., (2010), Istota i założenia prosumpcji oraz przykłady jej praktycznego zastosowania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 820, s. 93-101; https://bazekon.uek.krakow.pl/170629697
12
Gach D., (2010), Kulturowe aspekty międzynarodowego transferu wiedzy, "Toruńskie Studia Międzynarodowe", nr 1 (3), s. 55-67; https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSM/article/view/TIS.2010.004/3410
13
Gach D., (2010), Uniwersytet korporacyjny jako narzędzie rozwoju zasobów ludzkich. [W:] Lachiewicz S., Walecka A. (red.), Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 211-227.
14
Gach D., (2010), Istota koopetycji i przykładowe narzędzia jej badania, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 11, z. 10, s. 25-33; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XI-10.pdf
15
Gach D., (2009), Rola nowoczesnych instrumentów komunikowania się w rozwijaniu kultury organizacyjnej przedsiębiorstw. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 62-77.
16
Gach D., (2009), Przezwyciężenie skutków kryzysu poprzez rozwój kapitału relacyjnego i kooperację, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/2, s. 123-133.
17
Gach D., (2009), Procesy koewolucji i koopetycji przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 173-182.
18
Gach D., (2009), Dominacja rozwiązań sieciowych we współczesnej gospodarce. [W:] Pangsy-Kania S., Szczodrowski G. (red.), Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiągnięcia, problemy i wyzwania, Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, s. 307-317.
19
Gach D., (2009), Metody rozwoju i pomiaru kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 23, s. 17-31.
20
Gach D., (2009), Kapitał relacyjny jako podstawa tworzenia układów kooperacyjnych. [W:] Adamik A., Lachiewicz S. (red.), Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 176-184.
21
Gach D., (2009), Tworzenie kapitału społecznego w organizacjach gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 801, s. 115-126; https://bazekon.uek.krakow.pl/164986588
22
Gach D., (2009), Współdziałanie pracownicze w warunkach międzynarodowych przejęć. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 127-139.
23
Kolasińska A., Gach D., (2009), Aktualne problemy w zakresie zarządzania talentami w organizacjach gospodarczych. [W:] Rokita J., Czakon W., Samborski A. (red.), Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 129-137.
24
Gach D., (2008), Wdrażanie koncepcji zarządzania talentami jako przykład partnerstwa wewnątrz organizacyjnego. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 79-88.
25
Gach D., (2008), Rola nowoczesnych instrumentów komunikowania się w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 7, s. 141-151.
26
Gach D., (2008), Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikowania się w procesie integracji międzyorganizacyjnej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 139-146.
27
Oczkowska R., Gach D., (2008), Wykorzystanie marketingu partnerskiego w kreowaniu kapitału relacyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 765, s. 127-139; https://bazekon.uek.krakow.pl/158387597
28
Gach D., (2008), Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i instrumentów komunikowania się w małych i średnich przedsiębiorstwach. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 1), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 312-320.
29
Gach D., (2008), Pozyskiwanie i wykorzystywanie wiedzy klientów, "e-mentor", nr 1, s. 57-60; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/23/id/515
30
Gach D., (2008), Istota i wymiary organizacyjnej przestrzeni społecznego współdziałania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 765, s. 5-14; https://bazekon.uek.krakow.pl/158041035
31
Gach D., (2008), Wybrane zagadnienia organizacji pracy w firmie Motorola Inc. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 437-448.
32
Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Gach D., Makowiec M., (2007), Modele organizacji działających w warunkach wysokiej turbulencji otoczenia. [W:] Mikuła B., Potocki A., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Difin, s. 42-72.
33
Makowiec M., Turcza P., Mikuła B., Winkler R., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Ćwiklicki M., Gach D., Ziębicki B., (2007), Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy. [W:] Mikuła B., Potocki A., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Difin, s. 168-289.
34
Gach D., (2007), Szkolenia pracownicze jako element społecznych barier procesów generowania i transferu wiedzy w organizacjach, "e-mentor", nr 2, s. 83-87; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/19/id/418
35
Gach D., (2007), Relacje między kulturą a realizacją procesów zarządzania wiedzą w organizacjach. Cz. 1, "e-mentor", nr 4, s. 48-52; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/21/id/461
36
Gach D., (2007), Wykorzystanie koncepcji zarządzania talentami w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa. [W:] Urbańczyk E. (red.), Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Szczecin : Wydawnictwo Kreos : Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 467-475.
37
Gach D., (2007), Społeczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa partnerskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 747, s. 101-116; https://bazekon.uek.krakow.pl/137472579
38
Gach D., (2007), Relacje między kulturą a realizacją procesów zarządzania wiedzą w organizacjach. Cz. 2, "e-mentor", nr 5, s. 46-52; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/22/id/490
39
Gach D., (2007), Praktyczne aspekty funkcjonowania organizacyjnej przestrzeni społecznego współdziałania. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 4-14.
40
Gach D., Pietruszka-Ortyl A., (2006), Przywództwo i style kierowania. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 204-246.
41
Winkler R., Gach D., (2006), Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 9-28.
42
Gach D., (2006), Zachowania organizacyjne w wymiarze grupowym. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 29-50.
43
Gach D., (2006), Wpływ kapitału społecznego i relacyjnego na funkcjonowanie organizacji. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 25-38.
44
Gach D., (2006), Wpływ kapitału społecznego organizacji na proces rozwoju kompetencji pracowniczych. [W:] Dobrzański K., Solarczyk-Ambrozik E. (red.), Rozwój potencjału społecznego organizacji: systemy pozyskiwania, szkolenia i rozwoju kadr w Straży Granicznej i innych instytucjach, Koszalin ; Poznań : Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, s. 37-46.
45
Gach D., Makowiec M., (2006), Doskonalenie organizacji poprzez wykorzystanie koncepcji Business Intelligence, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 48, s. 741-749.
46
Ćwiklicki M., Gach D., (2006), Geneza nauki "zachowania organizacyjne", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 715, s. 15-25; https://bazekon.uek.krakow.pl/120771852
47
Gach D., (2006), Tworzenie lokalnej wspólnoty wiedzy. [W:] Płoszajski P., Bełz G. (red.), Wybory strategiczne firm : nowe instrumenty analizy i wdrażania, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 237-245.
48
Winkler R., Gach D., (2006), Zmiana i doskonalenie organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 298-320.
49
Gach D., (2006), Uwarunkowania zarządzania e-firmą. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 205-214.
50
Gach D., (2006), Doświadczenia w funkcjonowaniu wspólnot praktyki w organizacjach gospodarczych. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; 81), Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 151-158.
51
Gach D., Pietruszka-Ortyl A., (2006), Przeobrażenia w strukturze stosunków pracy w przedsiębiorstwach, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1141, s. 615-623.
52
Gach D., (2006), Procesy zespołowego uczenia się, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 715, s. 41-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/120881207
53
Gach D., Mikuła B., Potocki A., (2005), Dysfunkcje w innowacyjno-partycypacyjnym zarządzaniu w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski. [W:] Janowska Z., Cewińska J., Wojtaszczyk K. (red.), Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 314-326.
54
Gach D., (2005), Organizacja wirtualna - szansa czy zagrożenie?. [W:] Stabryła A. (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 177-183.
55
Gach D., (2005), Technika 5S - poprzez porządek do doskonałości. [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 149-153.
56
Gach D., Winkler R., (2005), Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 9-28.
57
Gach D., Pietruszka-Ortyl A., (2005), Przywództwo i style kierowania. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 204-246.
58
Gach D., (2005), Przykładowe narzędzia wykorzystywane w technice 5S - cz. 1. [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 194-197.
59
Kolasińska A., Gach D., (2005), Wybrane aspekty partycypacji oraz upodmiotowienia pracowników, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1092, s. 563-572.
60
Winkler R., Gach D., (2005), Zmiana i doskonalenie organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 298-320.
61
Gach D., (2005), Przykładowe narzędzia wykorzystywane w technice 5S - cz. 2 : zarządzanie poprzez wizualizację. [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 336-339.
62
Gach D., (2005), Praca zespołowa w wybranych firmach regionu krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 672, s. 61-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/86058538
63
Gach D., (2005), Istota orientacji prospołecznej i jej wpływ na funkcjonowanie organizacji gospodarczych. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 43-56.
64
Gach D., (2005), Zachowania organizacyjne w wymiarze grupowym. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 29-50.
65
Oczkowska R., Gach D., (2005), Zwiększanie wartości przedsiębiorstwa poprzez partnerstwo wewnętrzne i zewnętrzne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 43, s. 497-504.
66
Gach D., (2005), Patologie w procesie szkolenia i rozwoju pracowników. [W:] Janowska Z., Cewińska J., Wojtaszczyk K. (red.), Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 253-260.
67
Gach D., (2005), Wykorzystanie kapitału społecznego i relacyjnego w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1092, s. 554-562.
68
Gach D., (2005), Modele zespołów pracowniczych. [W:] Adamus W. (red.), Wybrane aspekty zarządzania organizacjami, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 91-102.
69
Ćwiklicki M., Gach D., (2005), Ewolucja zespołowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 672, s. 105-122; https://bazekon.uek.krakow.pl/87087111
70
Gach D., (2004), Kolektywny umysł : zespół wiedzy, "Zarządzanie i Rozwój", nr 49 (9/2004), s. 18-20.
71
Gach D., (2004), Czynniki wpływające na efektywność zespołów pracowniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 647, s. 87-97; https://bazekon.uek.krakow.pl/64122896
72
Gach D., (2004), Coevolving - narzędziem uniwersalizacji zarządzania. [W:] Engelhardt J., Brojak-Trzaskowska M. (red.), Management Forum 2020: w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania, Szczecin ; Międzyzdroje : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 22-27.
73
Gach D., (2004), Sukces poprzez współdziałanie : przedsiębiorstwo partnerskie, "Zarządzanie i Rozwój", nr 47 (6/2004), s. 19-21.
74
Gach D., (2004), Kształtowanie zachowań organizacyjnych w wymiarze grupowym. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 29-57.
75
Potocki A., Gach D., (2004), Psychosocjologiczne uwarunkowania komputerowego wspomagania pracy zespołowej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1044, s. 148-158.
76
Gach D., (2004), Niektóre problemy organizacji procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 187-196.
77
Gach D., (2004), Istota i zasady funkcjonowania zespołów wiedzy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 43, s. 1171-1183.
78
Gach D., (2004), Dyfuzja kreatywności : jej katalizatory i ograniczenia, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", 1045, s. 216-224.
79
Gach D., (2004), Istota i przyczyny kryzysu w zespole pracowniczym, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1054, s. 189-197.
80
Gach D., (2003), Tworzenie i funkcjonowanie doraźnych zespołów pracowniczych w przedsiębiorstwach - wyniki badań własnych. [W:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; 36), Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 87-93.
81
Gach D., (2003), Kryzys w zespole pracowniczym - metody rozpoznawania i zapobiegania. [W:] Skalik J. (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wrocław : Cornetis : Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 450-456.
82
Gach D., (2003), Quo vadis zespole? - zmiany w organizowaniu i funkcjonowaniu zespołów pracowniczych. [W:] Krzakiewicz K., Cyfert S. (red.), Management Forum 2020, Poznań : AE, s. 319-329.
83
Gach D., (2003), Metodyka organizowania pracy zespołowej w sferze zarządzania, Prom. Potocki A., Kraków : , 339 k.
84
Gach D., (2003), Nowe formy zachowań zespołowych w organizacji. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 57-86.
85
Gach D., (2003), Rozwijanie przedsiębiorczości pracowniczej poprzez wykorzystanie "zespołów ryzyka". [W:] Pyka J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług - 2003 : teoria i praktyka : praca zbiorowa, Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, s. 327-337.
86
Winkler R., Gach D., (2003), Uwarunkowania kulturowe funkcjonowania zespołów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 626, s. 77-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/16176
87
Wodecka-Hyjek A., Gach D., (2003), Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (2), "Personel i Zarządzanie", nr 20 (161), s. 34-38.
88
Wodecka-Hyjek A., Gach D., (2003), Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (1), "Personel i Zarządzanie", nr 19 (160), s. 35-37.
89
Draus M., Gach D., (2002), Rola komunikacji w restrukturyzacji przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 134-144.
90
Gach D., Burda J., (2002), Przywództwo w zespołach pracowniczych, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 6, s. 95-108.
91
Gach D., (2002), Zarządzanie zespołami wirtualnymi. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 172-181.
92
Gach D., (2002), Ewolucja w organizowaniu i funkcjonowaniu zespołów pracowniczych. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 123-140.
93
Gach D., (2002), Zarządzanie zespołem multikulturowym, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 963, s. 102-111.
94
Gach D., (2002), Miejsce nowych form pracy zespołowej we współczesnym zarządzaniu. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 13-25.
95
Gach D., (2002), Zespół usprawniania jakości (Quality Improvement Team - QIT), "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 6, s. 109-115.
96
Gach D., (2002), Metoda DFMA (Design For Manufacturing and Assembly) usprawnianie procesu projektowania, "Problemy Jakości", nr 12, s. 33-37.
97
Gach D., (2002), Nowe formy organizacyjne pracy zespołowej. [W:] Jerzemowska M. (red.), Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, Słupsk : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 301-308.
98
Gach D., (2002), Zespołowość jako czynnik zarządzania przez innowację i partycypację, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 593, s. 119-132; https://bazekon.uek.krakow.pl/12602
99
Gach D., Ziębicki B., (2002), Wdrażanie koncepcji organizacyjnego uczenia się, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 923, s. 106-116.
100
Gach D., (2002), Elementy zarządzania wirtualnym zespołem, "Przegląd Organizacji", nr 6, s. 20-23.
101
Gach D., (2002), Zmiany w kierowaniu zespołami pracowniczymi. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 1), Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 216-227.
102
Gach D., (2002), Wkład wspólnot w rozwój wiedzy w organizacjach. [W:] Cieśliński W. (red.), Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, T. 1, Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, s. 121-129.
103
Gach D., (2001), Problematyka doboru członków zespołów zadaniowych, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 103-112.
104
Gach D., (2001), Założenia i istota metody Kepnera-Tregoe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 564, s. 93-99; https://bazekon.uek.krakow.pl/10666
105
Gach D., (2001), Tworzenie zespołów z wykorzystaniem metody DMMW. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach, s. 112-128.
106
Potocki A., Gach D., (2001), Zespołowość w wybranych japońskich metodach zarządzania jakością. [W:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, T. 4, Zarządzanie zmianami, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 591-602.
107
Gach D., (2001), Dobór członków zespołów pracowniczych. [W:] Sikorski C., Czapla T., Malarski M. (red.), Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu : metody i techniki zarządzania, Łódź : Uniwersytet Łódzki. Katedra Zarządzania, s. 394-407.
108
Gach D., Mikuła B., Potocki A., (2000), Niektóre metody zespołowego zarządzania jakością, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 534, s. 91-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/9821
109
Gach D., (2000), Gorąca grupa - metoda zespołowego rozwiązywania problemów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 534, s. 71-79; https://bazekon.uek.krakow.pl/9820
110
Gach D., (2000), Istota i założenia metody DFMA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 554, s. 83-88; https://bazekon.uek.krakow.pl/8910
111
Gach D., (1999), Organizacja wirtualna w przyszłościowych biurach. [W:] Haffer M., Sudoł S. (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Toruń : Wydawnictwo UMK, s. 201-208.
112
Gach D., Potocki A., (1999), Zespołowość w wybranych metodach zarządzania jakością, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 27-43.
113
Gach D., (1999), The DFMA Method (Design for Manufacturing and Assembly). [W:] Karaszewski W., Wiśniewski , Zarębski M. (red.), Business and Economic Development in Central and Eastern Europe : Implications for Economic Integration into Wider Europe : Proceedings of the International Conference, Toruń : Nicholas Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management, s. 219-226.
114
Ćwiklicki M., Gach D., (1999), Olej w maszynie organizacji : czyli jak usprawnić komunikację w firmie, "Zarządzanie. Gazeta Menedżera", nr 1, s. 8-9.
115
Martyniak Z., Kafel T., Lisiński M., Gach D., (1998), Metody zarządzania strategicznego. [W:] Martyniak Z. (red.), Nowe metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 75-122.
116
Gach D., (1998), Procesy informacyjno-komunikacyjne w kształtowaniu innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego, "Humanizacja Pracy", nr 5-6, s. 39-49.
117
Gach D., (1998), Metoda zrównoważonej karty wyników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 506, s. 105-116.
118
Gach D., (1998), Metoda przechodzenia z poziomu zarządzania strategicznego na operacyjny, "Problemy Jakości", nr 3, s. 9-13.
119
Gach D., Potocki A., Mikuła B., (1998), Wybrane metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 2, s. 67-88.
120
Gach D., (1997), Zarządzanie strategiczne a operacyjne, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 48, nr 5 (568), s. 18-20.
121
Gach D., Nowak O., (1997), Firma wirtualna - model przyszłościowy, "Przegląd Organizacji", nr 12, s. 22-25.
122
Gach D., Obora H., (1996), Dawni i współcześni wybitni teoretycy zarządzania : konferencja naukowa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 47, nr 2 (553), s. 24-25.
123
Martyniak Z., Obora H., Ćwiklicki M., Potocki A., Pietruszka A., Mikuła B., Gach D., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Ziębicki B., (2000), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1], Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 212 s.
124
Martyniak Z., Czekaj J., Obora H., Potocki A., Gach D., Mikuła B., Kafel T., Ziębicki B., Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., Smoleń T., Kuziak M., Wołoszyn J., Lula P., Kwieciński M., (1997), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 229 s.
125
Martyniak Z., Potocki A., Mikuła B., Czekaj J., Obora H., Kafel T., Gach D., Ziębicki B., (1996), Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 s.
126
Potocki A., Gach D., Mikuła B., (1996), Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 3, Metoda kształtowania społecznego środowiska pracy; metoda doboru technik humanizacji organizacji pracy w sferze zarządzania, Warszawa : Komitet Badań Naukowych ; Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 156 k.
1
@inbook{UEK:2168254490,
author = "Katarzyna Cymbranowicz and Daniel Gach and Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Podsumowanie i ocena prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "159-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-47-1",
}
2
@article{UEK:2168272586,
author = "Daniel Gach",
title = "Przywództwo zorientowane na współpracę",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 49",
pages = "213-223",
year = "2013",
issn = "",
}
3
@unpublished{UEK:2168282711,
author = "Katarzyna Cymbranowicz and Daniel Gach and Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Podsumowanie i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "147-163",
year = "2012",
}
4
@inbook{UEK:2168230164,
author = "Daniel Gach",
title = "Wpływ nowoczesnych instrumentów komunikowania się na zmianę funkcjonowania pracowników organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą",
pages = "123-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/R.5.pdf},
isbn = "978-83-62511-56-3",
}
5
@unpublished{UEK:2168257970,
author = "Daniel Gach",
title = "Wpływ nowoczesnych instrumentów komunikowania się na zmianę funkcjonowania członków organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą",
pages = "115-128",
year = "2011",
}
6
@article{UEK:2168344878,
author = "Daniel Gach",
title = "Katedra Zachowań Organizacyjnych - 10 lat aktywnego istnienia, 50 lat zachowań organizacyjnych",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (42)",
pages = "26-27",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_2011_www/14},
}
7
@inbook{UEK:2168218876,
author = "Daniel Gach",
title = "Komunikacja w pracy zespołowej jako narzędzie wykorzystania wiedzy",
booktitle = "Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą",
pages = "99-113",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-65-5",
}
8
@article{UEK:2166595476,
author = "Daniel Gach",
title = "Założenia i uwarunkowania procesu współuczestnictwa klientów w funkcjonowaniu firmy",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "151",
pages = "194-207",
adress = "",
year = "2011",
}
9
@article{UEK:2168297721,
author = "Daniel Gach",
title = "Problematyka wdrażania i stosowania społecznych technik komunikacyjnych w organizacjach gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "58",
pages = "185-192",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/598/ZN_598.pdf#page=185&view=Fit},
issn = "1640-6818",
}
10
@unpublished{UEK:2168282775,
author = "Daniel Gach",
title = "Komunikacja w pracy zespołowej jako narzędzie wykorzystania wiedzy",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "87-96",
year = "2010",
}
11
@article{UEK:53164,
author = "Daniel Gach",
title = "Istota i założenia prosumpcji oraz przykłady jej praktycznego zastosowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "820",
pages = "93-101",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170629697},
}
12
@article{UEK:2168343129,
author = "Daniel Gach",
title = "Kulturowe aspekty międzynarodowego transferu wiedzy",
journal = "Toruńskie Studia Międzynarodowe",
number = "1 (3)",
pages = "55-67",
year = "2010",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2010.004},
url = {https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSM/article/view/TIS.2010.004/3410},
}
13
@inbook{UEK:2165993600,
author = "Daniel Gach",
title = "Uniwersytet korporacyjny jako narzędzie rozwoju zasobów ludzkich",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "211-227",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-350-1",
}
14
@article{UEK:2168346254,
author = "Daniel Gach",
title = "Istota koopetycji i przykładowe narzędzia jej badania",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 11, z. 10",
pages = "25-33",
year = "2010",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XI-10.pdf},
}
15
@unpublished{UEK:2168247896,
author = "Daniel Gach",
title = "Rola nowoczesnych instrumentów komunikowania się w rozwijaniu kultury organizacyjnej przedsiębiorstw",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "62-77",
year = "2009",
}
16
@article{UEK:50716,
author = "Daniel Gach",
title = "Przezwyciężenie skutków kryzysu poprzez rozwój kapitału relacyjnego i kooperację",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/2",
pages = "123-133",
adress = "",
year = "2009",
}
17
@inbook{UEK:2162222593,
author = "Daniel Gach",
title = "Procesy koewolucji i koopetycji przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego",
pages = "173-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-6-3",
}
18
@inbook{UEK:2165079524,
author = "Daniel Gach",
title = "Dominacja rozwiązań sieciowych we współczesnej gospodarce",
booktitle = "Gospodarka polska po 20 latach transformacji : osiągnięcia, problemy i wyzwania",
pages = "307-317",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wiedzy i Innowacji",
year = "2009",
isbn = "978-83-60653-17-3",
}
19
@article{UEK:2165779837,
author = "Daniel Gach",
title = "Metody rozwoju i pomiaru kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "23",
pages = "17-31",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
20
@inbook{UEK:2168301989,
author = "Daniel Gach",
title = "Kapitał relacyjny jako podstawa tworzenia układów kooperacyjnych",
booktitle = "Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji",
pages = "176-184",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-303-7",
}
21
@article{UEK:50437,
author = "Daniel Gach",
title = "Tworzenie kapitału społecznego w organizacjach gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "801",
pages = "115-126",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164986588},
}
22
@inbook{UEK:2161796829,
author = "Daniel Gach",
title = "Współdziałanie pracownicze w warunkach międzynarodowych przejęć",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "127-139",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
23
@inbook{UEK:2166642900,
author = "Anna Kolasińska and Daniel Gach",
title = "Aktualne problemy w zakresie zarządzania talentami w organizacjach gospodarczych",
booktitle = "Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami",
pages = "129-137",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-482-8",
}
24
@unpublished{UEK:2168276701,
author = "Daniel Gach",
title = "Wdrażanie koncepcji zarządzania talentami jako przykład partnerstwa wewnątrz organizacyjnego",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "79-88",
year = "2008",
}
25
@article{UEK:2165900290,
author = "Daniel Gach",
title = "Rola nowoczesnych instrumentów komunikowania się w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "7",
pages = "141-151",
adress = "",
year = "2008",
}
26
@inbook{UEK:2165724584,
author = "Daniel Gach",
title = "Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikowania się w procesie integracji międzyorganizacyjnej",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki",
pages = "139-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-9-0",
}
27
@article{UEK:50410,
author = "Renata Oczkowska and Daniel Gach",
title = "Wykorzystanie marketingu partnerskiego w kreowaniu kapitału relacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "765",
pages = "127-139",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158387597},
}
28
@inbook{UEK:50963,
author = "Daniel Gach",
title = "Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i instrumentów komunikowania się w małych i średnich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1",
pages = "312-320",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
29
@article{UEK:2168267472,
author = "Daniel Gach",
title = "Pozyskiwanie i wykorzystywanie wiedzy klientów",
journal = "e-mentor",
number = "1",
pages = "57-60",
year = "2008",
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/23/id/515},
}
30
@article{UEK:50407,
author = "Daniel Gach",
title = "Istota i wymiary organizacyjnej przestrzeni społecznego współdziałania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "765",
pages = "5-14",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158041035},
}
31
@inbook{UEK:2165777039,
author = "Daniel Gach",
title = "Wybrane zagadnienia organizacji pracy w firmie Motorola Inc",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii",
pages = "437-448",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-255-9",
}
32
@inbook{UEK:2168306735,
author = "Bogusz Mikuła and Anna Pietruszka-Ortyl and Daniel Gach and Marek Makowiec",
title = "Modele organizacji działających w warunkach wysokiej turbulencji otoczenia",
booktitle = "Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "42-72",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-707-4",
}
33
@inbook{UEK:2168306745,
author = "Marek Makowiec and Piotr Turcza and Bogusz Mikuła and Renata Winkler and Anna Pietruszka-Ortyl and Arkadiusz Potocki and Marek Ćwiklicki and Daniel Gach and Bernard Ziębicki",
title = "Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy",
booktitle = "Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "168-289",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-707-4",
}
34
@article{UEK:2168257836,
author = "Daniel Gach",
title = "Szkolenia pracownicze jako element społecznych barier procesów generowania i transferu wiedzy w organizacjach",
journal = "e-mentor",
number = "2",
pages = "83-87",
year = "2007",
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/19/id/418},
}
35
@article{UEK:2168267514,
author = "Daniel Gach",
title = "Relacje między kulturą a realizacją procesów zarządzania wiedzą w organizacjach. Cz. 1",
journal = "e-mentor",
number = "4",
pages = "48-52",
year = "2007",
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/21/id/461},
}
36
@inbook{UEK:2168220070,
author = "Daniel Gach",
title = "Wykorzystanie koncepcji zarządzania talentami w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa",
pages = "467-475",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Kreos; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-60585-05-4",
}
37
@article{UEK:50927,
author = "Daniel Gach",
title = "Społeczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa partnerskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "747",
pages = "101-116",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/137472579},
}
38
@article{UEK:2168267516,
author = "Daniel Gach",
title = "Relacje między kulturą a realizacją procesów zarządzania wiedzą w organizacjach. Cz. 2",
journal = "e-mentor",
number = "5",
pages = "46-52",
year = "2007",
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/22/id/490},
}
39
@unpublished{UEK:2168326427,
author = "Daniel Gach",
title = "Praktyczne aspekty funkcjonowania organizacyjnej przestrzeni społecznego współdziałania",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "4-14",
year = "2007",
}
40
@inbook{UEK:2166476963,
author = "Daniel Gach and Anna Pietruszka-Ortyl",
title = "Przywództwo i style kierowania",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "204-246",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
edition = "Dodr.",
isbn = "83-7251-525-5",
}
41
@inbook{UEK:2168267798,
author = "Renata Winkler and Daniel Gach",
title = "Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "9-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
edition = "Dodr.",
isbn = "83-7251-525-5",
}
42
@inbook{UEK:2166475695,
author = "Daniel Gach",
title = "Zachowania organizacyjne w wymiarze grupowym",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "29-50",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
edition = "Dodr.",
isbn = "83-7251-525-5",
}
43
@unpublished{UEK:2168326729,
author = "Daniel Gach",
title = "Wpływ kapitału społecznego i relacyjnego na funkcjonowanie organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "25-38",
year = "2006",
}
44
@inbook{UEK:2166406228,
author = "Daniel Gach",
title = "Wpływ kapitału społecznego organizacji na proces rozwoju kompetencji pracowniczych",
booktitle = "Rozwój potencjału społecznego organizacji : systemy pozyskiwania, szkolenia i rozwoju kadr w Straży Granicznej i innych instytucjach",
pages = "37-46",
adress = "Koszalin; Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej",
year = "2006",
isbn = "83-909484-2-7; 978-83-909484-2-3",
}
45
@article{UEK:2165898077,
author = "Daniel Gach and Marek Makowiec",
title = "Doskonalenie organizacji poprzez wykorzystanie koncepcji Business Intelligence",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "48",
pages = "741-749",
adress = "",
year = "2006",
issn = "1640-6818",
}
46
@article{UEK:52886,
author = "Marek Ćwiklicki and Daniel Gach",
title = "Geneza nauki zachowania organizacyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "715",
pages = "15-25",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/120771852},
}
47
@inbook{UEK:2168302787,
author = "Daniel Gach",
title = "Tworzenie lokalnej wspólnoty wiedzy",
booktitle = "Wybory strategiczne firm : nowe instrumenty analizy i wdrażania",
pages = "237-245",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2006",
isbn = "978-83-7378-278-5",
}
48
@inbook{UEK:2168267800,
author = "Renata Winkler and Daniel Gach",
title = "Zmiana i doskonalenie organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "298-320",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
edition = "Dodr.",
isbn = "83-7251-525-5",
}
49
@inbook{UEK:2166176699,
author = "Daniel Gach",
title = "Uwarunkowania zarządzania e-firmą",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1",
pages = "205-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
50
@inbook{UEK:2165793546,
author = "Daniel Gach",
title = "Doświadczenia w funkcjonowaniu wspólnot praktyki w organizacjach gospodarczych",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : analiza krytyczna",
pages = "151-158",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
issn = "1641-2168",
isbn = "978-83-7417-203-5",
}
51
@article{UEK:51723,
author = "Daniel Gach and Anna Pietruszka-Ortyl",
title = "Przeobrażenia w strukturze stosunków pracy w przedsiębiorstwach",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1141",
pages = "615-623",
adress = "",
year = "2006",
}
52
@article{UEK:52887,
author = "Daniel Gach",
title = "Procesy zespołowego uczenia się",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "715",
pages = "41-48",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/120881207},
}
53
@inbook{UEK:2166497380,
author = "Daniel Gach and Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki",
title = "Dysfunkcje w innowacyjno-partycypacyjnym zarządzaniu w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski",
booktitle = "Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "314-326",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2005",
isbn = "83-7171-843-8",
}
54
@inbook{UEK:2166388982,
author = "Daniel Gach",
title = "Organizacja wirtualna - szansa czy zagrożenie?",
booktitle = "Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.)",
pages = "177-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-267-7",
}
55
@inbook{UEK:2168244086,
author = "Daniel Gach",
title = "Technika 5S - poprzez porządek do doskonałości",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "149-153",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
56
@inbook{UEK:2168218348,
author = "Daniel Gach and Renata Winkler",
title = "Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "9-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2005",
isbn = "83-7251-525-5",
}
57
@inbook{UEK:2168218362,
author = "Daniel Gach and Anna Pietruszka-Ortyl",
title = "Przywództwo i style kierowania",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "204-246",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2005",
isbn = "83-7251-525-5",
}
58
@inbook{UEK:2168244098,
author = "Daniel Gach",
title = "Przykładowe narzędzia wykorzystywane w technice 5S - cz. 1",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "194-197",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
59
@article{UEK:52483,
author = "Anna Kolasińska and Daniel Gach",
title = "Wybrane aspekty partycypacji oraz upodmiotowienia pracowników",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1092",
pages = "563-572",
adress = "",
year = "2005",
}
60
@inbook{UEK:2168267794,
author = "Renata Winkler and Daniel Gach",
title = "Zmiana i doskonalenie organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "298-320",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2005",
isbn = "83-7251-525-5",
}
61
@inbook{UEK:2168244104,
author = "Daniel Gach",
title = "Przykładowe narzędzia wykorzystywane w technice 5S - cz. 2 : zarządzanie poprzez wizualizację",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "336-339",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
62
@article{UEK:53178,
author = "Daniel Gach",
title = "Praca zespołowa w wybranych firmach regionu krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "672",
pages = "61-75",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/86058538},
}
63
@unpublished{UEK:2168266740,
author = "Daniel Gach",
title = "Istota orientacji prospołecznej i jej wpływ na funkcjonowanie organizacji gospodarczych",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "43-56",
year = "2005",
}
64
@inbook{UEK:2168218350,
author = "Daniel Gach",
title = "Zachowania organizacyjne w wymiarze grupowym",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "29-50",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2005",
isbn = "83-7251-525-5",
}
65
@article{UEK:2168219390,
author = "Renata Oczkowska and Daniel Gach",
title = "Zwiększanie wartości przedsiębiorstwa poprzez partnerstwo wewnętrzne i zewnętrzne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "43",
pages = "497-504",
adress = "",
year = "2005",
issn = "1640-6818",
}
66
@inbook{UEK:2166497346,
author = "Daniel Gach",
title = "Patologie w procesie szkolenia i rozwoju pracowników",
booktitle = "Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "253-260",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2005",
isbn = "83-7171-843-8",
}
67
@article{UEK:52484,
author = "Daniel Gach",
title = "Wykorzystanie kapitału społecznego i relacyjnego w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1092",
pages = "554-562",
adress = "",
year = "2005",
}
68
@inbook{UEK:2166506869,
author = "Daniel Gach",
title = "Modele zespołów pracowniczych",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania organizacjami",
pages = "91-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89823-36-5",
}
69
@article{UEK:53180,
author = "Marek Ćwiklicki and Daniel Gach",
title = "Ewolucja zespołowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "672",
pages = "105-122",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/87087111},
}
70
@article{UEK:2168251974,
author = "Daniel Gach",
title = "Kolektywny umysł : zespół wiedzy",
journal = "Zarządzanie i Rozwój",
number = "49 (9/2004)",
pages = "18-20",
year = "2004",
}
71
@article{UEK:2168219682,
author = "Daniel Gach",
title = "Czynniki wpływające na efektywność zespołów pracowniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "647",
pages = "87-97",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/64122896},
}
72
@inbook{UEK:2168246846,
author = "Daniel Gach",
title = "Coevolving - narzędziem uniwersalizacji zarządzania",
booktitle = "Management Forum 2020 : w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania",
pages = "22-27",
adress = "Szczecin; Międzyzdroje",
publisher = "Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2004",
isbn = "83-89142-27-9",
}
73
@article{UEK:2168251902,
author = "Daniel Gach",
title = "Sukces poprzez współdziałanie : przedsiębiorstwo partnerskie",
journal = "Zarządzanie i Rozwój",
number = "47 (6/2004)",
pages = "19-21",
year = "2004",
}
74
@unpublished{UEK:2168266774,
author = "Daniel Gach",
title = "Kształtowanie zachowań organizacyjnych w wymiarze grupowym",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "29-57",
year = "2004",
}
75
@article{UEK:2166394107,
author = "Arkadiusz Potocki and Daniel Gach",
title = "Psychosocjologiczne uwarunkowania komputerowego wspomagania pracy zespołowej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1044",
pages = "148-158",
adress = "",
year = "2004",
}
76
@inbook{UEK:2168223044,
author = "Daniel Gach",
title = "Niektóre problemy organizacji procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1",
pages = "187-196",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-232-4",
}
77
@article{UEK:2168244940,
author = "Daniel Gach",
title = "Istota i zasady funkcjonowania zespołów wiedzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "43",
pages = "1171-1183",
adress = "",
year = "2004",
issn = "1640-6818",
}
78
@article{UEK:52767,
author = "Daniel Gach",
title = "Dyfuzja kreatywności : jej katalizatory i ograniczenia",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1045",
pages = "216-224",
adress = "",
year = "2004",
}
79
@article{UEK:2166393897,
author = "Daniel Gach",
title = "Istota i przyczyny kryzysu w zespole pracowniczym",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1054",
pages = "189-197",
adress = "",
year = "2004",
}
80
@inbook{UEK:2168238848,
author = "Daniel Gach",
title = "Tworzenie i funkcjonowanie doraźnych zespołów pracowniczych w przedsiębiorstwach - wyniki badań własnych",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie",
pages = "87-93",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
issn = "1641-2168",
isbn = "83-89224-58-5",
}
81
@inbook{UEK:2168230066,
author = "Daniel Gach",
title = "Kryzys w zespole pracowniczym - metody rozpoznawania i zapobiegania",
booktitle = "Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych",
pages = "450-456",
adress = "Wrocław",
publisher = "Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-919540-5-6",
}
82
@inbook{UEK:2168247018,
author = "Daniel Gach",
title = "Quo vadis zespole? - zmiany w organizowaniu i funkcjonowaniu zespołów pracowniczych",
booktitle = "Management Forum 2020",
pages = "319-329",
adress = "Poznań",
publisher = "AE",
year = "2003",
isbn = "83-89224-39-9",
}
83
@unpublished{UEK:2168246164,
author = "Daniel Gach",
title = "Metodyka organizowania pracy zespołowej w sferze zarządzania",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
84
@unpublished{UEK:2168266856,
author = "Daniel Gach",
title = "Nowe formy zachowań zespołowych w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "57-86",
year = "2003",
}
85
@inbook{UEK:2168346428,
author = "Daniel Gach",
title = "Rozwijanie przedsiębiorczości pracowniczej poprzez wykorzystanie zespołów ryzyka",
booktitle = "Nowoczesność przemysłu i usług - 2003 : teoria i praktyka : praca zbiorowa",
pages = "327-337",
adress = "Katowice",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach",
year = "2003",
isbn = "83-85587-12-8",
}
86
@article{UEK:2168222594,
author = "Renata Winkler and Daniel Gach",
title = "Uwarunkowania kulturowe funkcjonowania zespołów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "626",
pages = "77-86",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16176},
}
87
@article{UEK:2168224162,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Daniel Gach",
title = "Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (2)",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "20 (161)",
pages = "34-38",
year = "2003",
}
88
@article{UEK:2168224160,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Daniel Gach",
title = "Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (1)",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "19 (160)",
pages = "35-37",
year = "2003",
}
89
@inbook{UEK:2168226435,
author = "Marzena Draus and Daniel Gach",
title = "Rola komunikacji w restrukturyzacji przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "134-144",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
90
@article{UEK:2168223188,
author = "Daniel Gach and Jacek Burda",
title = "Przywództwo w zespołach pracowniczych",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "6",
pages = "95-108",
year = "2002",
}
91
@inbook{UEK:2168226437,
author = "Daniel Gach",
title = "Zarządzanie zespołami wirtualnymi",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "172-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
92
@unpublished{UEK:2168325683,
author = "Daniel Gach",
title = "Ewolucja w organizowaniu i funkcjonowaniu zespołów pracowniczych",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "123-140",
year = "2002",
}
93
@article{UEK:2168223138,
author = "Daniel Gach",
title = "Zarządzanie zespołem multikulturowym",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "963",
pages = "102-111",
adress = "",
year = "2002",
}
94
@inbook{UEK:2168224884,
author = "Daniel Gach",
title = "Miejsce nowych form pracy zespołowej we współczesnym zarządzaniu",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)",
pages = "13-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-132-8",
}
95
@article{UEK:2168223190,
author = "Daniel Gach",
title = "Zespół usprawniania jakości (Quality Improvement Team - QIT)",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "6",
pages = "109-115",
year = "2002",
}
96
@article{UEK:2168226877,
author = "Daniel Gach",
title = "Metoda DFMA (Design For Manufacturing and Assembly) usprawnianie procesu projektowania",
journal = "Problemy Jakości",
number = "12",
pages = "33-37",
year = "2002",
}
97
@inbook{UEK:2168313971,
author = "Daniel Gach",
title = "Nowe formy organizacyjne pracy zespołowej",
booktitle = "Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku",
pages = "301-308",
adress = "Słupsk",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2002",
isbn = "83-88473-08-5",
}
98
@article{UEK:2168223326,
author = "Daniel Gach",
title = "Zespołowość jako czynnik zarządzania przez innowację i partycypację",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "593",
pages = "119-132",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12602},
}
99
@article{UEK:2168223104,
author = "Daniel Gach and Bernard Ziębicki",
title = "Wdrażanie koncepcji organizacyjnego uczenia się",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "923",
pages = "106-116",
adress = "",
year = "2002",
}
100
@article{UEK:2168226090,
author = "Daniel Gach",
title = "Elementy zarządzania wirtualnym zespołem",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "6",
pages = "20-23",
year = "2002",
}
101
@inbook{UEK:2168237910,
author = "Daniel Gach",
title = "Zmiany w kierowaniu zespołami pracowniczymi",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów",
pages = "216-227",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2002",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa_pliki/ksiazki/organizacje_komercyjne_rok_2002.pdf },
issn = "2543-5396",
isbn = "83-87903-18-3",
}
102
@inbook{UEK:2168232600,
author = "Daniel Gach",
title = "Wkład wspólnot w rozwój wiedzy w organizacjach",
booktitle = "Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 1",
pages = "121-129",
adress = "Wałbrzych",
publisher = "Wydaw. WWSZiP",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-915717-6-9",
}
103
@article{UEK:2168229814,
author = "Daniel Gach",
title = "Problematyka doboru członków zespołów zadaniowych",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "5",
pages = "103-112",
year = "2001",
}
104
@article{UEK:2168233800,
author = "Daniel Gach",
title = "Założenia i istota metody Kepnera-Tregoe",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "564",
pages = "93-99",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10666},
}
105
@unpublished{UEK:2168267010,
author = "Daniel Gach",
title = "Tworzenie zespołów z wykorzystaniem metody DMMW",
booktitle = "Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach",
pages = "112-128",
year = "2001",
}
106
@inbook{UEK:2167766699,
author = "Arkadiusz Potocki and Daniel Gach",
title = "Zespołowość w wybranych japońskich metodach zarządzania jakością",
booktitle = "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami ",
pages = "591-602",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2001",
isbn = "83-911343-4-2",
}
107
@inbook{UEK:2168361774,
author = "Daniel Gach",
title = "Dobór członków zespołów pracowniczych",
booktitle = "Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu : metody i techniki zarządzania",
pages = "394-407",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki. Katedra Zarządzania",
year = "2001",
isbn = "83-915846-1-5",
}
108
@article{UEK:2168223870,
author = "Daniel Gach and Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki",
title = "Niektóre metody zespołowego zarządzania jakością",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "534",
pages = "91-109",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9821},
}
109
@article{UEK:2168223862,
author = "Daniel Gach",
title = "Gorąca grupa - metoda zespołowego rozwiązywania problemów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "534",
pages = "71-79",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9820},
}
110
@article{UEK:2168223898,
author = "Daniel Gach",
title = "Istota i założenia metody DFMA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "554",
pages = "83-88",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/8910},
}
111
@inbook{UEK:2168243830,
author = "Daniel Gach",
title = "Organizacja wirtualna w przyszłościowych biurach",
booktitle = "Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości",
pages = "201-208",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo UMK",
year = "1999",
isbn = "83-231-1063-8",
}
112
@article{UEK:2168244552,
author = "Daniel Gach and Arkadiusz Potocki",
title = "Zespołowość w wybranych metodach zarządzania jakością",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "3",
pages = "27-43",
year = "1999",
}
113
@inbook{UEK:2168238910,
author = "Daniel Gach",
title = "The DFMA Method (Design for Manufacturing and Assembly)",
booktitle = "Business and Economic Development in Central and Eastern Europe : Implications for Economic Integration into Wider Europe : Proceedings of the International Conference",
pages = "219-226",
adress = "Toruń",
publisher = "Nicholas Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management",
year = "1999",
isbn = "83-231-1107-3",
}
114
@article{UEK:2168250720,
author = "Marek Ćwiklicki and Daniel Gach",
title = "Olej w maszynie organizacji : czyli jak usprawnić komunikację w firmie",
journal = "Zarządzanie. Gazeta Menedżera",
number = "1",
pages = "8-9",
year = "1999",
}
115
@inbook{UEK:2168306319,
author = "Zbigniew Martyniak and Tomasz Kafel and Marek Lisiński and Daniel Gach",
title = "Metody zarządzania strategicznego",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania",
pages = "75-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-53-4",
}
116
@article{UEK:2168239270,
author = "Daniel Gach",
title = "Procesy informacyjno-komunikacyjne w kształtowaniu innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "5-6",
pages = "39-49",
year = "1998",
}
117
@article{UEK:2168234038,
author = "Daniel Gach",
title = "Metoda zrównoważonej karty wyników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "506",
pages = "105-116",
year = "1998",
}
118
@article{UEK:2168252008,
author = "Daniel Gach",
title = "Metoda przechodzenia z poziomu zarządzania strategicznego na operacyjny",
journal = "Problemy Jakości",
number = "3",
pages = "9-13",
year = "1998",
}
119
@article{UEK:2168243092,
author = "Daniel Gach and Arkadiusz Potocki and Bogusz Mikuła",
title = "Wybrane metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "2",
pages = "67-88",
year = "1998",
}
120
@article{UEK:2168253648,
author = "Daniel Gach",
title = "Zarządzanie strategiczne a operacyjne",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 48, 5 (568)",
pages = "18-20",
year = "1997",
}
121
@article{UEK:2168237234,
author = "Daniel Gach and Oktawian Nowak",
title = "Firma wirtualna - model przyszłościowy",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "12",
pages = "22-25",
year = "1997",
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e092493924dd/po.1997.12.04.pdf},
}
122
@misc{UEK:2168246736,
author = "Daniel Gach and Hubert Obora",
title = "Dawni i współcześni wybitni teoretycy zarządzania : konferencja naukowa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 47, 2 (553)",
pages = "24-25",
year = "1996",
}
123
@unpublished{UEK:2168228256,
author = "Zbigniew Martyniak and Hubert Obora and Marek Ćwiklicki and Arkadiusz Potocki and Anna Pietruszka and Bogusz Mikuła and Daniel Gach and Angelika Wodecka-Hyjek and Janusz Czekaj and Bernard Ziębicki",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
124
@unpublished{UEK:2168226671,
author = "Zbigniew Martyniak and Jan Czekaj and Hubert Obora and Arkadiusz Potocki and Daniel Gach and Bogusz Mikuła and Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki and Magdalena Dołhasz and Marek Rawski and Justyna Światowiec and Tomasz Smoleń and Mariusz Kuziak and Jacek Wołoszyn and Paweł Lula and Mirosław Kwieciński",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
125
@unpublished{UEK:2168226475,
author = "Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki and Bogusz Mikuła and Janusz Czekaj and Hubert Obora and Tomasz Kafel and Daniel Gach and Bernard Ziębicki",
title = "Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
126
@unpublished{UEK:2168267450,
author = "Arkadiusz Potocki and Daniel Gach and Bogusz Mikuła",
title = "Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 3, Metoda kształtowania społecznego środowiska pracy; metoda doboru technik humanizacji organizacji pracy w sferze zarządzania",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Komitet Badań Naukowych; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID