Publications of the selected author
1

Title:
Zasada adekwatności w finansowaniu zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = The Principle of Adequacy in Financing the Objectives of the Educational Units of Territorial Government in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010) , s. 93-106. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218618
article
See main document
2

Title:
Decentralizacja finansów publicznych w Polsce - system transferów
Source:
Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2008, s. 240-321 - Bibliogr.
Signature:
NP-1222/Magazyn
Nr:
2168234354
chapter in unpublished scientific work
See main document
3

Title:
Finansowanie zadań oświatowych w Polsce : stan obecny i perspektywy = The Financing of Educational Tasks in Poland : Present State and Perspectives
Source:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych / red. nauk. Jan Głuchowski - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 321-330. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2230-2
Nr:
2164875184
chapter in monograph
4

Title:
Transfery w sektorze publicznym w Polsce
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK2008, s. 62-166
Research program:
4/KF/1/2007/S/365
Signature:
NP-1169/Magazyn
Nr:
2168326805
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Title:
Analiza poziomu zmian w polityce fiskalnej państw członkowskich strefy euro = Analysis of the Level of Change in the Fiscal Policy of Euro Zone States
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007) , s. 17-38. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50900
article
See main document
6

Author:
Title:
Rynek długoterminowych komunalnych papierów wartościowych
Source:
Dług lokalny w teorii i praktyce / red. Maria KOSEK-WOJNAR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 160-172
ISBN:
978-83-7252-382-2
Nr:
2165690824
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Zdolność pożyczkowa a instrumenty dłużne jednostek samorządu terytorialnego
Source:
Dług lokalny w teorii i praktyce / red. Maria KOSEK-WOJNAR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 72-89
ISBN:
978-83-7252-382-2
Nr:
2165690664
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Kierunki zmian wielkości i struktury państwowego długu publicznego w latach 1992-2006 = Changes in the Level and Structure of Public Debt in Poland, 1992-2006
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 386-398. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166037271
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Zarządzanie długiem lokalnym
Source:
Dług lokalny w teorii i praktyce / red. Maria KOSEK-WOJNAR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 103-124
ISBN:
978-83-7252-382-2
Nr:
2165690752
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Decentralizacja finansów publicznych w Polsce - próba oceny
Source:
Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK ; [kierownicy projektów: Ewa MIKLASZEWSKA, Józefa GNIEWEK, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK]2007, s. 68-138
Signature:
NP-1099/Magazyn
Nr:
2168306519
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Title:
Zasady Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego a proces decentralizacji finansów publicznych = The European Charter of Local Self-Government and the Process of Decentralizing Public Finances in Poland
Source:
Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej / red. nauk. Krystyna Piotrowska-Marczuk, Krystyna Kietlińska - Warszawa: Difin, 2007, s. 25-35. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-764-7
Nr:
2165792763
chapter in monograph
12

Title:
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Source:
Dług lokalny w teorii i praktyce / red. Maria KOSEK-WOJNAR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 125-159
ISBN:
978-83-7252-382-2
Nr:
2165690767
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Ewolucja systemu finansów publicznych w Szwecji = Evolution of the Public Finance System in Sweden
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53025
article
See main document
14

Author:
Title:
Zarys strategii zarządzania długiem państwowym w Szwecji = An Outline of Sweden's Strategy of National Debt Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005) , s. 19-32. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53026
article
See main document
15

Title:
Zarządzanie długiem lokalnym
Source:
Zarządzanie długiem lokalnym / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR2005, s. 65-89
Signature:
NP-1011/Magazyn
Nr:
2168306633
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Author:
Title:
Granice zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego a zakres ich samodzielności finansowej
Source:
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Krzysztof SURÓWKA2005, s. 74-93
Signature:
NP-1010/Magazyn
Nr:
2168274156
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Title:
Zdolność pożyczkowa i instrumenty dłużne JST
Source:
Zarządzanie długiem lokalnym / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR2005, s. 29-48
Signature:
NP-1011/Magazyn
Nr:
2168306625
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Author:
Title:
Kierunki zmian w strukturze długu publicznego w okresach stabilizacji fiskalnej : przykład krajów Unii Europejskiej
Source:
Finanse / red. nauk. Bogusław Pietrzak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 153-161 - Bibliogr.
Series:
(Monografie i Opracowania Naukowe - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów)
ISBN:
83-7378-177-3
Nr:
2166380652
chapter in monograph
19

Title:
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Source:
Zarządzanie długiem lokalnym / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR2005, s. 90-122
Signature:
NP-1011/Magazyn
Nr:
2168306631
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Author:
Title:
Technika buy-back w procesie redukcji zadłużenia zagranicznego
Source:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 245-255
ISBN:
83-7252-226-X
Nr:
2166361861
chapter in conference materials
See main document
21

Author:
Title:
System zasilania subwencyjnego jednostek powiatowych i wojewódzkich po reformie samorządowej : aspekt prawnofinansowy = The Subsidy System for Powiat and Voivodship Units after Local Government Reform : Legal and Financial Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 637 (2004) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168219426
article
See main document
22

Author:
Title:
Znaczenie ratingu w ocenie ryzyka emisji obligacji komunalnych w Polsce
Source:
Granice zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Cz. 2, Ryzyko zadłużenia się JST / kierownik projektu: Maria KOSEK-WOJNAR2004, s. 81-99
Research program:
83/KFin/2/2004/F/193
Signature:
NP-970/2/Magazyn
Nr:
2168318745
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Author:
Title:
Współczesna rola międzynarodowych instytucji finansowych w rozwiązywaniu problemu globalnego zadłużenia na przykładzie krajów najuboższych
Source:
Finanse publiczne wobec procesów globalizacji / [red. nauk. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba] - Gdańsk; Warszawa: Gdańska Akademia Bankowa; CeDeWu, 2003, s. 125-140 - Bibliogr.
Series:
(Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji ; [T. 4])
ISBN:
83-88835-06-8 ; 83-87885-42-8
Nr:
2168306177
chapter in conference materials
24

Title:
The Fundamental Changes in Inter-Governmental Fiscal Relations in Poland and their Impact on the Local Financial System, 1999-2001
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2 (2003) , s. 119-135 - Bibliogr.
Nr:
2168230652
article
25

Title:
Analiza problemów wprowadzenia programu SAPARD w Polsce na tle hiszpańskiej i portugalskiej drogi do Unii Europejskiej : Aspekt porównawczy
Source:
Bank i Kredyt. - nr 5 (2003) , s. 37-43 - Bibliogr.
Nr:
2168238068
article
26

Author:
Title:
Zagadnienia optymalizacji kosztów obsługi długu publicznego w Polsce w latach 1992-2000
Source:
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki / red. Krystyna Znaniecka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002, s. 425-440
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-127-9
Nr:
2168281515
chapter in conference materials
1
Zasada adekwatności w finansowaniu zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = The Principle of Adequacy in Financing the Objectives of the Educational Units of Territorial Government in Poland / Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Rafał GÓRAL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 840 (2010), s. 93-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170901703. - ISSN 1898-6447
2
Decentralizacja finansów publicznych w Polsce - system transferów / Rafał GÓRAL, Katarzyna OWSIAK, Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA // W: Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2008), s. 240-321. - Bibliogr.
3
Finansowanie zadań oświatowych w Polsce : stan obecny i perspektywy = The Financing of Educational Tasks in Poland : Present State and Perspectives / Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Rafał GÓRAL // W: Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych / red. nauk. Jan Głuchowski. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - S. 321-330. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2230-2
4
Transfery w sektorze publicznym w Polsce / Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK, Rafał GÓRAL, Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2008), s. 62-166
5
Analiza poziomu zmian w polityce fiskalnej państw członkowskich strefy euro = Analysis of the Level of Change in the Fiscal Policy of Euro Zone States / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA, Rafał GÓRAL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007), s. 17-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/142250903. - ISSN 1898-6447
6
Rynek długoterminowych komunalnych papierów wartościowych / Rafał GÓRAL // W: Dług lokalny w teorii i praktyce / red. Maria KOSEK-WOJNAR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 160-172. - ISBN 978-83-7252-382-2
7
Zdolność pożyczkowa a instrumenty dłużne jednostek samorządu terytorialnego / Rafał GÓRAL, Maria KOSEK-WOJNAR, Renata PAPIEŻ // W: Dług lokalny w teorii i praktyce / red. Maria KOSEK-WOJNAR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 72-89. - ISBN 978-83-7252-382-2
8
Kierunki zmian wielkości i struktury państwowego długu publicznego w latach 1992-2006 = Changes in the Level and Structure of Public Debt in Poland, 1992-2006 / Rafał GÓRAL // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 386-398. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
9
Zarządzanie długiem lokalnym / Rafał GÓRAL, Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA // W: Dług lokalny w teorii i praktyce / red. Maria KOSEK-WOJNAR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 103-124. - ISBN 978-83-7252-382-2
10
Decentralizacja finansów publicznych w Polsce - próba oceny / Maria KOSEK-WOJNAR, Krzysztof SURÓWKA, Katarzyna OWSIAK, Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Rafał GÓRAL // W: Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK ; [kierownicy projektów: Ewa MIKLASZEWSKA, Józefa GNIEWEK, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK]. - (2007), s. 68-138
11
Zasady Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego a proces decentralizacji finansów publicznych = The European Charter of Local Self-Government and the Process of Decentralizing Public Finances in Poland / Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Rafał GÓRAL // W: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej / red. nauk. Krystyna Piotrowska-Marczuk, Krystyna Kietlińska. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 25-35. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-764-7
12
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce / Rafał GÓRAL, Katarzyna OWSIAK, Krzysztof SURÓWKA, Maria KOSEK-WOJNAR // W: Dług lokalny w teorii i praktyce / red. Maria KOSEK-WOJNAR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 125-159. - ISBN 978-83-7252-382-2
13
Ewolucja systemu finansów publicznych w Szwecji = Evolution of the Public Finance System in Sweden / Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA, Rafał GÓRAL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/78935344. - ISSN 0208-7944
14
Zarys strategii zarządzania długiem państwowym w Szwecji = An Outline of Sweden's Strategy of National Debt Management / Rafał GÓRAL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005), s. 19-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/78935760. - ISSN 0208-7944
15
Zarządzanie długiem lokalnym / Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna MAJ, Rafał GÓRAL // W: Zarządzanie długiem lokalnym / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR. - (2005), s. 65-89
16
Granice zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego a zakres ich samodzielności finansowej / Rafał GÓRAL // W: Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego / kierownik tematu: Krzysztof SURÓWKA. - (2005), s. 74-93
17
Zdolność pożyczkowa i instrumenty dłużne JST / Maria KOSEK-WOJNAR, Renata PAPIEŻ, Rafał GÓRAL // W: Zarządzanie długiem lokalnym / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR. - (2005), s. 29-48
18
Kierunki zmian w strukturze długu publicznego w okresach stabilizacji fiskalnej : przykład krajów Unii Europejskiej / Rafał GÓRAL // W: Finanse / red. nauk. Bogusław Pietrzak. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. - (Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów). - S. 153-161. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-177-3
19
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce / Krzysztof SURÓWKA, Katarzyna OWSIAK, Maria KOSEK-WOJNAR, Rafał GÓRAL // W: Zarządzanie długiem lokalnym / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR. - (2005), s. 90-122
20
Technika buy-back w procesie redukcji zadłużenia zagranicznego / Rafał GÓRAL // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 245-255. - ISBN 83-7252-226-X
21
System zasilania subwencyjnego jednostek powiatowych i wojewódzkich po reformie samorządowej : aspekt prawnofinansowy = The Subsidy System for Powiat and Voivodship Units after Local Government Reform : Legal and Financial Aspects / Rafał GÓRAL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 637 (2004), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
22
Znaczenie ratingu w ocenie ryzyka emisji obligacji komunalnych w Polsce / Rafał GÓRAL // W: Granice zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Cz. 2, Ryzyko zadłużenia się JST / kierownik projektu: Maria KOSEK-WOJNAR. - (2004), s. 81-99
23
Współczesna rola międzynarodowych instytucji finansowych w rozwiązywaniu problemu globalnego zadłużenia na przykładzie krajów najuboższych / Rafał GÓRAL // W: Finanse publiczne wobec procesów globalizacji / [red. nauk. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba]. - Gdańsk; Warszawa: Gdańska Akademia Bankowa; CeDeWu, 2003. - (Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji ; [T. 4]). - S. 125-140. - Bibliogr. - ISBN 83-88835-06-8 ; 83-87885-42-8
24
The Fundamental Changes in Inter-Governmental Fiscal Relations in Poland and their Impact on the Local Financial System, 1999-2001 / Katarzyna STABRYŁA, Rafał GÓRAL // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 2 (2003), s. 119-135. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
25
Analiza problemów wprowadzenia programu SAPARD w Polsce na tle hiszpańskiej i portugalskiej drogi do Unii Europejskiej : Aspekt porównawczy / Katarzyna STABRYŁA, Rafał GÓRAL // Bank i Kredyt. - nr 5 (2003), s. 37-43. - Bibliogr. - ISSN 0137-5520
26
Zagadnienia optymalizacji kosztów obsługi długu publicznego w Polsce w latach 1992-2000 / Rafał GÓRAL // W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki / red. Krystyna Znaniecka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 425-440. - ISBN 83-7246-127-9
1
Maj-Waśniowska K., Góral R., (2010), Zasada adekwatności w finansowaniu zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 840, s. 93-106; https://bazekon.uek.krakow.pl/170901703
2
Góral R., Owsiak K., Maj-Waśniowska K., (2008), Decentralizacja finansów publicznych w Polsce - system transferów. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej, s. 240-321.
3
Maj-Waśniowska K., Góral R., (2008), Finansowanie zadań oświatowych w Polsce : stan obecny i perspektywy. [W:] Głuchowski J. (red.), Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 321-330.
4
Kosek-Wojnar M., Owsiak K., Góral R., Maj-Waśniowska K., (2008), Transfery w sektorze publicznym w Polsce. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej : raport, s. 62-166.
5
Grabińska B., Stabryła K., Góral R., (2007), Analiza poziomu zmian w polityce fiskalnej państw członkowskich strefy euro, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 754, s. 17-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/142250903
6
Góral R., (2007), Rynek długoterminowych komunalnych papierów wartościowych. [W:] Kosek-Wojnar M. (red.), Dług lokalny w teorii i praktyce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 160-172.
7
Góral R., Kosek-Wojnar M., Papież R., (2007), Zdolność pożyczkowa a instrumenty dłużne jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Kosek-Wojnar M. (red.), Dług lokalny w teorii i praktyce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 72-89.
8
Góral R., (2007), Kierunki zmian wielkości i struktury państwowego długu publicznego w latach 1992-2006. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 386-398.
9
Góral R., Kosek-Wojnar M., Maj-Waśniowska K., (2007), Zarządzanie długiem lokalnym. [W:] Kosek-Wojnar M. (red.), Dług lokalny w teorii i praktyce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 103-124.
10
Kosek-Wojnar M., Surówka K., Owsiak K., Maj-Waśniowska K., Góral R., (2007), Decentralizacja finansów publicznych w Polsce - próba oceny. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E., Gniewek J., Kosek-Wojnar M. (kierownik tematu), Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport, s. 68-138.
11
Maj-Waśniowska K., Góral R., (2007), Zasady Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego a proces decentralizacji finansów publicznych. [W:] Piotrowska-Marczuk K., Kietlińska K. (red.), Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, Warszawa : Difin, s. 25-35.
12
Góral R., Owsiak K., Surówka K., Kosek-Wojnar M., (2007), Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. [W:] Kosek-Wojnar M. (red.), Dług lokalny w teorii i praktyce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 125-159.
13
Grabińska B., Stabryła K., Góral R., (2005), Ewolucja systemu finansów publicznych w Szwecji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 665, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/78935344
14
Góral R., (2005), Zarys strategii zarządzania długiem państwowym w Szwecji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 665, s. 19-32; https://bazekon.uek.krakow.pl/78935760
15
Kosek-Wojnar M., Maj K., Góral R., (2005), Zarządzanie długiem lokalnym. [W:] Kosek-Wojnar M. (kierownik tematu), Zarządzanie długiem lokalnym, s. 65-89.
16
Góral R., (2005), Granice zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego a zakres ich samodzielności finansowej. [W:] Surówka K. (kierownik tematu), Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, s. 74-93.
17
Kosek-Wojnar M., Papież R., Góral R., (2005), Zdolność pożyczkowa i instrumenty dłużne JST. [W:] Kosek-Wojnar M. (kierownik tematu), Zarządzanie długiem lokalnym, s. 29-48.
18
Góral R., (2005), Kierunki zmian w strukturze długu publicznego w okresach stabilizacji fiskalnej : przykład krajów Unii Europejskiej. [W:] Pietrzak B. (red.), Finanse, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 153-161.
19
Surówka K., Owsiak K., Kosek-Wojnar M., Góral R., (2005), Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. [W:] Kosek-Wojnar M. (kierownik tematu), Zarządzanie długiem lokalnym, s. 90-122.
20
Góral R., (2004), Technika buy-back w procesie redukcji zadłużenia zagranicznego. [W:] Owsiak S. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 1, Finanse publiczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 245-255.
21
Góral R., (2004), System zasilania subwencyjnego jednostek powiatowych i wojewódzkich po reformie samorządowej : aspekt prawnofinansowy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 637, s. 5-17.
22
Góral R., (2004), Znaczenie ratingu w ocenie ryzyka emisji obligacji komunalnych w Polsce. [W:] Kosek-Wojnar M. (kierownik tematu), Granice zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Cz. 2, Ryzyko zadłużenia się JST, s. 81-99.
23
Góral R., (2003), Współczesna rola międzynarodowych instytucji finansowych w rozwiązywaniu problemu globalnego zadłużenia na przykładzie krajów najuboższych. [W:] Pawłowicz L., Wierzba R. (red.), Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, Gdańsk : Gdańska Akademia Bankowa; Warszawa: CeDeWu, s. 125-140.
24
Stabryła K., Góral R., (2003), The Fundamental Changes in Inter-Governmental Fiscal Relations in Poland and their Impact on the Local Financial System, 1999-2001, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 2, s. 119-135.
25
Stabryła K., Góral R., (2003), Analiza problemów wprowadzenia programu SAPARD w Polsce na tle hiszpańskiej i portugalskiej drogi do Unii Europejskiej : Aspekt porównawczy, "Bank i Kredyt", nr 5, s. 37-43.
26
Góral R., (2002), Zagadnienia optymalizacji kosztów obsługi długu publicznego w Polsce w latach 1992-2000. [W:] Znaniecka K. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 425-440.
1
@article{UEK:2168218618,
author = "Katarzyna Maj-Waśniowska and Rafał Góral",
title = "Zasada adekwatności w finansowaniu zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "840",
pages = "93-106",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170901703},
}
2
@unpublished{UEK:2168234354,
author = "Rafał Góral and Katarzyna Owsiak and Katarzyna Maj-Waśniowska",
title = "Decentralizacja finansów publicznych w Polsce - system transferów",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej",
pages = "240-321",
year = "2008",
}
3
@inbook{UEK:2164875184,
author = "Katarzyna Maj-Waśniowska and Rafał Góral",
title = "Finansowanie zadań oświatowych w Polsce : stan obecny i perspektywy",
booktitle = "Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych",
pages = "321-330",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2008",
isbn = "978-83-231-2230-2",
}
4
@unpublished{UEK:2168326805,
author = "Maria Kosek-Wojnar and Katarzyna Owsiak and Rafał Góral and Katarzyna Maj-Waśniowska",
title = "Transfery w sektorze publicznym w Polsce",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej : raport",
pages = "62-166",
year = "2008",
}
5
@article{UEK:50900,
author = "Barbara Grabińska and Katarzyna Stabryła and Rafał Góral",
title = "Analiza poziomu zmian w polityce fiskalnej państw członkowskich strefy euro",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "754",
pages = "17-38",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/142250903},
}
6
@inbook{UEK:2165690824,
author = "Rafał Góral",
title = "Rynek długoterminowych komunalnych papierów wartościowych",
booktitle = "Dług lokalny w teorii i praktyce",
pages = "160-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-382-2",
}
7
@inbook{UEK:2165690664,
author = "Rafał Góral and Maria Kosek-Wojnar and Renata Papież",
title = "Zdolność pożyczkowa a instrumenty dłużne jednostek samorządu terytorialnego",
booktitle = "Dług lokalny w teorii i praktyce",
pages = "72-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-382-2",
}
8
@inbook{UEK:2166037271,
author = "Rafał Góral",
title = "Kierunki zmian wielkości i struktury państwowego długu publicznego w latach 1992-2006",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "386-398",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
9
@inbook{UEK:2165690752,
author = "Rafał Góral and Maria Kosek-Wojnar and Katarzyna Maj-Waśniowska",
title = "Zarządzanie długiem lokalnym",
booktitle = "Dług lokalny w teorii i praktyce",
pages = "103-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-382-2",
}
10
@unpublished{UEK:2168306519,
author = "Maria Kosek-Wojnar and Krzysztof Surówka and Katarzyna Owsiak and Katarzyna Maj-Waśniowska and Rafał Góral",
title = "Decentralizacja finansów publicznych w Polsce - próba oceny",
booktitle = "Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport",
pages = "68-138",
year = "2007",
}
11
@inbook{UEK:2165792763,
author = "Katarzyna Maj-Waśniowska and Rafał Góral",
title = "Zasady Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego a proces decentralizacji finansów publicznych",
booktitle = "Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej",
pages = "25-35",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-764-7",
}
12
@inbook{UEK:2165690767,
author = "Rafał Góral and Katarzyna Owsiak and Krzysztof Surówka and Maria Kosek-Wojnar",
title = "Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce",
booktitle = "Dług lokalny w teorii i praktyce",
pages = "125-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-382-2",
}
13
@article{UEK:53025,
author = "Barbara Grabińska and Katarzyna Stabryła and Rafał Góral",
title = "Ewolucja systemu finansów publicznych w Szwecji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "665",
pages = "5-18",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/78935344},
}
14
@article{UEK:53026,
author = "Rafał Góral",
title = "Zarys strategii zarządzania długiem państwowym w Szwecji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "665",
pages = "19-32",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/78935760},
}
15
@unpublished{UEK:2168306633,
author = "Maria Kosek-Wojnar and Katarzyna Maj and Rafał Góral",
title = "Zarządzanie długiem lokalnym",
booktitle = "Zarządzanie długiem lokalnym",
pages = "65-89",
year = "2005",
}
16
@unpublished{UEK:2168274156,
author = "Rafał Góral",
title = "Granice zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego a zakres ich samodzielności finansowej",
booktitle = "Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego",
pages = "74-93",
year = "2005",
}
17
@unpublished{UEK:2168306625,
author = "Maria Kosek-Wojnar and Renata Papież and Rafał Góral",
title = "Zdolność pożyczkowa i instrumenty dłużne JST",
booktitle = "Zarządzanie długiem lokalnym",
pages = "29-48",
year = "2005",
}
18
@inbook{UEK:2166380652,
author = "Rafał Góral",
title = "Kierunki zmian w strukturze długu publicznego w okresach stabilizacji fiskalnej : przykład krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Finanse",
pages = "153-161",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-177-3",
}
19
@unpublished{UEK:2168306631,
author = "Krzysztof Surówka and Katarzyna Owsiak and Maria Kosek-Wojnar and Rafał Góral",
title = "Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie długiem lokalnym",
pages = "90-122",
year = "2005",
}
20
@inbook{UEK:2166361861,
author = "Rafał Góral",
title = "Technika buy-back w procesie redukcji zadłużenia zagranicznego",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne",
pages = "245-255",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-226-X",
}
21
@article{UEK:2168219426,
author = "Rafał Góral",
title = "System zasilania subwencyjnego jednostek powiatowych i wojewódzkich po reformie samorządowej : aspekt prawnofinansowy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "637",
pages = "5-17",
year = "2004",
}
22
@unpublished{UEK:2168318745,
author = "Rafał Góral",
title = "Znaczenie ratingu w ocenie ryzyka emisji obligacji komunalnych w Polsce",
booktitle = "Granice zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Cz. 2, Ryzyko zadłużenia się JST",
pages = "81-99",
year = "2004",
}
23
@inbook{UEK:2168306177,
author = "Rafał Góral",
title = "Współczesna rola międzynarodowych instytucji finansowych w rozwiązywaniu problemu globalnego zadłużenia na przykładzie krajów najuboższych",
booktitle = "Finanse publiczne wobec procesów globalizacji",
pages = "125-140",
adress = "Gdańsk; Warszawa",
publisher = "Gdańska Akademia Bankowa; CeDeWu",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-88835-06-8 ; 83-87885-42-8",
}
24
@article{UEK:2168230652,
author = "Katarzyna Stabryła and Rafał Góral",
title = "The Fundamental Changes in Inter-Governmental Fiscal Relations in Poland and their Impact on the Local Financial System, 1999-2001",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 2",
pages = "119-135",
year = "2003",
}
25
@article{UEK:2168238068,
author = "Katarzyna Stabryła and Rafał Góral",
title = "Analiza problemów wprowadzenia programu SAPARD w Polsce na tle hiszpańskiej i portugalskiej drogi do Unii Europejskiej : Aspekt porównawczy",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "5",
pages = "37-43",
year = "2003",
}
26
@inbook{UEK:2168281515,
author = "Rafał Góral",
title = "Zagadnienia optymalizacji kosztów obsługi długu publicznego w Polsce w latach 1992-2000",
booktitle = "Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki",
pages = "425-440",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7246-127-9",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID