Publications of the selected author

Ludwiczak Bogdan

Faculty of Economics of Trade, Institute of Statistics, Econometrics and Computer Science,

1

Title:
Wybrane problemy zarządzania płynnością
Source:
Bank. - nr 11 (110) (2001) , s. 75-77
Nr:
2168226873
article
2

Title:
Korelacja przestrzenna
Source:
Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 97-121
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242386
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak
Title:
Analiza porównawcza wybranych metod estymacji parametrów strukturalnych w uogólnionych modelach normalnej regresji liniowej = Comparative Analysis of Selected Methods of Structural Parameters Estimation in Generalised Models of Normal Linear Regression
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 308 (1990) , s. 73-86. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255682
article
4

Author:
Title:
Retrospektywne prognozowanie wielowymiarowych procesów demograficznych = Retrospective Forecasting of Multidimensional Demographic Processes
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 33 (1990) , s. 129-143. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226787
article
5

Title:
Autokorelacja przestrzenna a estymacja parametrów modelu regresji liniowej = Spatial Autocorrelation and Estimation of Parameters of Linear Regression Model
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 308 (1990) , s. 27-50. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255678
article
6

Conference:
X Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1988-05-03 do 1988-05-05
Title:
Analiza wybranych testów statystycznych w warunkach oddziaływań przestrzennych
Source:
Przegląd Statystyczny1989. - t. 36, z. 1, s. 94. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350950
varia
7

Title:
Empiryczna analiza mocy testu Roystona wielowymiarowej normalności = Empirical Analysis of power of the Royston Test for Multinormality
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 35, z. 4 (1988) , s. 357-367. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168350890
article
8

Author:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak ,
Title:
Programy statystyczne w języku BASIC
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
235 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345460
textbook
9

Title:
O pewnej metodzie analizy wielowymiarowych szeregów czasowych = On Some Method of Analysis of Multidimensional Time Sequences
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 258 (1988) , s. 27-39. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236256
article
10

Author:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak
Title:
Porównanie klasycznej i uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w przypadku heteroskedastyczności składnika losowego = Comparison between Classical and General Method of Least Squares in Case of Heterascedastic Error Term
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 243 (1987) , s. 149-167. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257676
article
11

Title:
Wyniki symulacyjnych badań mocy wybranych testów normalności rozkładu jednowymiarowej zmiennej losowej = Results of Simulation Study of Power of Selected Tests of Univariate Normality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 243 (1987) , s. 127-148. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257670
article
12

Author:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak
Title:
O pewnej metodzie estymacji wartości funkcji autokorelacji składnika losowego w uogólnionym modelu normalnej regresji liniowej = On a Certain Method of Estimating Autocorrelation Function of Error Term in Generalized Normal Linear Regression Model
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 248 (1987) , s. 141-159. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168233456
article
13

Conference:
XXIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. V Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Koninki k. Mszany Dolnej, Polska, od 1987-04-08 do 1987-04-10
Title:
O pewnym sposobie wyznaczania punktów zwrotnych wielowymiarowego szeregu czasowego
Source:
Przegląd Statystyczny1987. - t. 34, z. 4, s. 389. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350820
varia
14

Conference:
IX Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych, Zakopane, Polska, od 1987-05-03 do 1987-05-05
Title:
Określanie struktur w modelach autokorelacji przestrzennej
Source:
Przegląd Statystyczny1987. - t. 34, z. 4, s. 396. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350806
varia
15

Conference:
IX Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych, Zakopane, Polska, od 1987-05-03 do 1987-05-05
Title:
IX Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych
Source:
Przegląd Statystyczny1987. - t. 34, z. 4, s. 392-396
Nr:
2168350808
varia
16

Conference:
VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1986-04-23 do 1986-04-25
Title:
Symulacyjna analiza wpływu autokorelacji przestrzennej na wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego
Source:
Przegląd Statystyczny1986. - t. 33, z. 4, s. 446. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350738
varia
17

Title:
Analiza testów wielowymiarowych rozkładów normalnych
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
267 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/820
Nr:
2168312955
doctoral dissertation
18

Author:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak
Title:
O estymacji funkcji spektralnej na podstawie krótkich szeregów czasowych = On the Estimation of Spectral Density Function on the Basis of Short Time-Series
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 32, z. 2 (1985) , s. 111-119. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168255896
article
19

Title:
Kilka uwag o metodzie dyskryminacji zbiorów skończonych J.B. Mac Qeena = Some Remarks on the J.B Mac Qeen Method of Discrimination of Finite Sets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 213 (1985) , s. 105-115. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254718
article
20

Title:
Próba symulacyjnej analizy mocy uogólnionego testu Shapiro-Wilk'a = An Attempt at Simulation Analysis of the Power of Generalized Shapiro-Wilk Test
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 213 (1985) , s. 83-103. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254716
article
21

Title:
Zmodyfikowany test normalności Shapiro-Wilka = Modified Shapiro-Wilka's Normality Test
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 29, nr 2 (272) (1984) , s. 11 - Bibliogr.
Nr:
2168272676
article
22

Title:
Próba porównania zmodyfikowanego testu Shapiro-Wilka z testami zgodności Kołmogorowa i chi-kwadrat stosowanymi do weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu = An Attempt at Comparison between the Modified Shapiro-Wilk Test and the Kolmogorov Conformity Tests and Chi-Square Applied to the Verification of Hypotheses Concerning the Normality of Distribution
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 194 (1984) , s. 23-35. - Rez., summ.
Nr:
2168278703
article
23

Author:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak
Title:
Próba porównania mocy testów Shapiro-Wilka i Hellwiga metodą Monte Carlo = An Attempt to Compare the Power of the Tests of Shapiro-Wilk and Hellwig by the Monte Carlo Method
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 17 (1983) , s. 229-240. - Rez., summ.
Nr:
2168264982
article
24

Author:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak
Title:
Spektralny estymator wariancji procesu stochastycznego z istotną autokorelacją = Spectral Estimator of Stochastic Process Variance with Significant Autocorrelation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 165 (1983) , s. 41-64. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251770
article
25

Title:
Próba porównania testów Helwiga i Shapiro-Wilka dla weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu wielowymiarowej zmiennej losowej = Attempt at the Comparison of Hellwig's and Shapiro-WiIk's Tests Made to Verify the Hypothesis of Normality of Distribution of Multidimensional Random Variable
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 165 (1983) , s. 23-39. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251764
article
26

Title:
Uogólniony na przypadek wielowymiarowy test normalności Shapiro-Wilk'a = Shapiro-Wilk's Generalized Multi-Dimensional Normality Test
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 29, nr 11 (269) (1983) , s. 16-17 - Bibliogr.
Nr:
2168364310
article
27

Author:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak
Title:
Empiryczne badania spektralnego estymatora wariacji = Empirical testing of the spectral estimate of variance
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 27, nr 2(249) (1982) , s. 15-17 - Bibliogr.
Nr:
2168261132
article
28

Title:
Uwagi o wpływie współliniowości zmiennych na wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego = Remarks on the Effect of Multicollinearity of Variables on the Results of the Estimation, of the Linear Econometric Model
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 138 (1981) , s. 77-87. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168232264
article
29

Author:
Adam Góral , Bogdan Ludwiczak
Title:
Empiryczne badania mocy testów Hellwiga i Shapiro-Wilka = Empirical Surveys of the Hellwig and Shapiro-Wilk Test Power
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 25, nr 2 (237) (1981) , s. 21-22 - Bibliogr.
Nr:
2168364304
article
1
Wybrane problemy zarządzania płynnością / Bogdan LUDWICZAK // Bank. - nr 11 (110) (2001), s. 75-77. - ISSN 1230-9125
2
Korelacja przestrzenna / Bogdan LUDWICZAK // W: Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 97-121. - ISBN 83-208-0798-0
3
Analiza porównawcza wybranych metod estymacji parametrów strukturalnych w uogólnionych modelach normalnej regresji liniowej = Comparative Analysis of Selected Methods of Structural Parameters Estimation in Generalised Models of Normal Linear Regression / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 308 (1990), s. 73-86. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Retrospektywne prognozowanie wielowymiarowych procesów demograficznych = Retrospective Forecasting of Multidimensional Demographic Processes / Kazimierz ZAJĄC, Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990), s. 129-143. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
5
Autokorelacja przestrzenna a estymacja parametrów modelu regresji liniowej = Spatial Autocorrelation and Estimation of Parameters of Linear Regression Model / Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 308 (1990), s. 27-50. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Analiza wybranych testów statystycznych w warunkach oddziaływań przestrzennych / Bogdan LUDWICZAK // Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 1 (1989), s. 94. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
7
Empiryczna analiza mocy testu Roystona wielowymiarowej normalności = Empirical Analysis of power of the Royston Test for Multinormality / Bogdan LUDWICZAK // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 35, z. 4 (1988), s. 357-367. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
8
Programy statystyczne w języku BASIC / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 235 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
9
O pewnej metodzie analizy wielowymiarowych szeregów czasowych = On Some Method of Analysis of Multidimensional Time Sequences / Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 258 (1988), s. 27-39. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Porównanie klasycznej i uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w przypadku heteroskedastyczności składnika losowego = Comparison between Classical and General Method of Least Squares in Case of Heterascedastic Error Term / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 243 (1987), s. 149-167. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Wyniki symulacyjnych badań mocy wybranych testów normalności rozkładu jednowymiarowej zmiennej losowej = Results of Simulation Study of Power of Selected Tests of Univariate Normality / Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 243 (1987), s. 127-148. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
O pewnej metodzie estymacji wartości funkcji autokorelacji składnika losowego w uogólnionym modelu normalnej regresji liniowej = On a Certain Method of Estimating Autocorrelation Function of Error Term in Generalized Normal Linear Regression Model / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 248 (1987), s. 141-159. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
O pewnym sposobie wyznaczania punktów zwrotnych wielowymiarowego szeregu czasowego / Bogdan LUDWICZAK // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987), s. 389. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
14
Określanie struktur w modelach autokorelacji przestrzennej / Bogdan LUDWICZAK // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987), s. 396. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
15
IX Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych / Bogdan LUDWICZAK, Anna MALINA // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987), s. 392-396. - ISSN 0033-2372
16
Symulacyjna analiza wpływu autokorelacji przestrzennej na wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego / Bogdan LUDWICZAK // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 4 (1986), s. 446. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
17
Analiza testów wielowymiarowych rozkładów normalnych / Bogdan LUDWICZAK ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1985. - 267 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
18
O estymacji funkcji spektralnej na podstawie krótkich szeregów czasowych = On the Estimation of Spectral Density Function on the Basis of Short Time-Series / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 32, z. 2 (1985), s. 111-119. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
19
Kilka uwag o metodzie dyskryminacji zbiorów skończonych J.B. Mac Qeena = Some Remarks on the J.B Mac Qeen Method of Discrimination of Finite Sets / Bogdan LUDIWCZAK, Janusz TRUSZKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 213 (1985), s. 105-115. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Próba symulacyjnej analizy mocy uogólnionego testu Shapiro-Wilk'a = An Attempt at Simulation Analysis of the Power of Generalized Shapiro-Wilk Test / Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 213 (1985), s. 83-103. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
21
Zmodyfikowany test normalności Shapiro-Wilka = Modified Shapiro-Wilka's Normality Test / Jacek BAZARNIK, Bogdan LUDWICZAK // Wiadomości Statystyczne. - R. 29, nr 2 (272) (1984), s. 11. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
22
Próba porównania zmodyfikowanego testu Shapiro-Wilka z testami zgodności Kołmogorowa i chi-kwadrat stosowanymi do weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu = An Attempt at Comparison between the Modified Shapiro-Wilk Test and the Kolmogorov Conformity Tests and Chi-Square Applied to the Verification of Hypotheses Concerning the Normality of Distribution / Jacek BAZARNIK, Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 194 (1984), s. 23-35. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
23
Próba porównania mocy testów Shapiro-Wilka i Hellwiga metodą Monte Carlo = An Attempt to Compare the Power of the Tests of Shapiro-Wilk and Hellwig by the Monte Carlo Method / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 17 (1983), s. 229-240. - Rez., summ. - ISSN 0459-9586
24
Spektralny estymator wariancji procesu stochastycznego z istotną autokorelacją = Spectral Estimator of Stochastic Process Variance with Significant Autocorrelation / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 165 (1983), s. 41-64. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
25
Próba porównania testów Helwiga i Shapiro-Wilka dla weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu wielowymiarowej zmiennej losowej = Attempt at the Comparison of Hellwig's and Shapiro-WiIk's Tests Made to Verify the Hypothesis of Normality of Distribution of Multidimensional Random Variable / Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 165 (1983), s. 23-39. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
26
Uogólniony na przypadek wielowymiarowy test normalności Shapiro-Wilk'a = Shapiro-Wilk's Generalized Multi-Dimensional Normality Test / Bogdan LUDWICZAK // Wiadomości Statystyczne. - R. 29, nr 11 (269) (1983), s. 16-17. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
27
Empiryczne badania spektralnego estymatora wariacji = Empirical testing of the spectral estimate of variance / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Wiadomości Statystyczne. - R. 27, nr 2(249) (1982), s. 15-17. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
28
Uwagi o wpływie współliniowości zmiennych na wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego = Remarks on the Effect of Multicollinearity of Variables on the Results of the Estimation, of the Linear Econometric Model / Bogdan LUDWICZAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 138 (1981), s. 77-87. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
29
Empiryczne badania mocy testów Hellwiga i Shapiro-Wilka = Empirical Surveys of the Hellwig and Shapiro-Wilk Test Power / Adam Góral, Bogdan LUDWICZAK // Wiadomości Statystyczne. - R. 25, nr 2 (237) (1981), s. 21-22. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
1
Ludwiczak B., (2001), Wybrane problemy zarządzania płynnością, "Bank", nr 11 (110), s. 75-77.
2
Ludwiczak B., (1991), Korelacja przestrzenna. [W:] Zeliaś A. (red.), Ekonometria przestrzenna, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 97-121.
3
Góral A., Ludwiczak B., (1990), Analiza porównawcza wybranych metod estymacji parametrów strukturalnych w uogólnionych modelach normalnej regresji liniowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 308, s. 73-86.
4
Zając K., Góral A., Ludwiczak B., (1990), Retrospektywne prognozowanie wielowymiarowych procesów demograficznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 33, s. 129-143.
5
Ludwiczak B., (1990), Autokorelacja przestrzenna a estymacja parametrów modelu regresji liniowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 308, s. 27-50.
6
Ludwiczak B., (1989), Analiza wybranych testów statystycznych w warunkach oddziaływań przestrzennych, "Przegląd Statystyczny", t. 36, z. 1, s. 94.
7
Ludwiczak B., (1988), Empiryczna analiza mocy testu Roystona wielowymiarowej normalności, "Przegląd Statystyczny", t. 35, z. 4, s. 357-367.
8
Góral A., Ludwiczak B., (1988), Programy statystyczne w języku BASIC, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 235 s.
9
Ludwiczak B., (1988), O pewnej metodzie analizy wielowymiarowych szeregów czasowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 258, s. 27-39.
10
Góral A., Ludwiczak B., (1987), Porównanie klasycznej i uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w przypadku heteroskedastyczności składnika losowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 243, s. 149-167.
11
Ludwiczak B., (1987), Wyniki symulacyjnych badań mocy wybranych testów normalności rozkładu jednowymiarowej zmiennej losowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 243, s. 127-148.
12
Góral A., Ludwiczak B., (1987), O pewnej metodzie estymacji wartości funkcji autokorelacji składnika losowego w uogólnionym modelu normalnej regresji liniowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 248, s. 141-159.
13
Ludwiczak B., (1987), O pewnym sposobie wyznaczania punktów zwrotnych wielowymiarowego szeregu czasowego, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 4, s. 389.
14
Ludwiczak B., (1987), Określanie struktur w modelach autokorelacji przestrzennej, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 4, s. 396.
15
Ludwiczak B., Malina A., (1987), IX Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 4, s. 392-396.
16
Ludwiczak B., (1986), Symulacyjna analiza wpływu autokorelacji przestrzennej na wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego, "Przegląd Statystyczny", t. 33, z. 4, s. 446.
17
Ludwiczak B., (1985), Analiza testów wielowymiarowych rozkładów normalnych, Prom. Zając K., Kraków : , 267 k.
18
Góral A., Ludwiczak B., (1985), O estymacji funkcji spektralnej na podstawie krótkich szeregów czasowych, "Przegląd Statystyczny", t. 32, z. 2, s. 111-119.
19
Ludwiczak B., Truszkowski J., (1985), Kilka uwag o metodzie dyskryminacji zbiorów skończonych J.B. Mac Qeena, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 213, s. 105-115.
20
Ludwiczak B., (1985), Próba symulacyjnej analizy mocy uogólnionego testu Shapiro-Wilk'a, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 213, s. 83-103.
21
Bazarnik J., Ludwiczak B., (1984), Zmodyfikowany test normalności Shapiro-Wilka, "Wiadomości Statystyczne", R. 29, nr 2 (272), s. 11.
22
Bazarnik J., Ludwiczak B., (1984), Próba porównania zmodyfikowanego testu Shapiro-Wilka z testami zgodności Kołmogorowa i chi-kwadrat stosowanymi do weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 194, s. 23-35.
23
Góral A., Ludwiczak B., (1983), Próba porównania mocy testów Shapiro-Wilka i Hellwiga metodą Monte Carlo, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 17, s. 229-240.
24
Góral A., Ludwiczak B., (1983), Spektralny estymator wariancji procesu stochastycznego z istotną autokorelacją, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 165, s. 41-64.
25
Ludwiczak B., (1983), Próba porównania testów Helwiga i Shapiro-Wilka dla weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu wielowymiarowej zmiennej losowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 165, s. 23-39.
26
Ludwiczak B., (1983), Uogólniony na przypadek wielowymiarowy test normalności Shapiro-Wilk'a, "Wiadomości Statystyczne", R. 29, nr 11 (269), s. 16-17.
27
Góral A., Ludwiczak B., (1982), Empiryczne badania spektralnego estymatora wariacji, "Wiadomości Statystyczne", R. 27, nr 2(249), s. 15-17.
28
Ludwiczak B., (1981), Uwagi o wpływie współliniowości zmiennych na wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 138, s. 77-87.
29
Góral A., Ludwiczak B., (1981), Empiryczne badania mocy testów Hellwiga i Shapiro-Wilka, "Wiadomości Statystyczne", R. 25, nr 2 (237), s. 21-22.
1
@article{UEK:2168226873,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Wybrane problemy zarządzania płynnością",
journal = "Bank",
number = "11 (110)",
pages = "75-77",
year = "2001",
}
2
@inbook{UEK:2168242386,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Korelacja przestrzenna",
booktitle = "Ekonometria przestrzenna",
pages = "97-121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1991",
isbn = "83-208-0798-0",
}
3
@article{UEK:2168255682,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "Analiza porównawcza wybranych metod estymacji parametrów strukturalnych w uogólnionych modelach normalnej regresji liniowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "308",
pages = "73-86",
year = "1990",
}
4
@article{UEK:2168226787,
author = "Kazimierz Zając and Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "Retrospektywne prognozowanie wielowymiarowych procesów demograficznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 33",
pages = "129-143",
year = "1990",
}
5
@article{UEK:2168255678,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Autokorelacja przestrzenna a estymacja parametrów modelu regresji liniowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "308",
pages = "27-50",
year = "1990",
}
6
@misc{UEK:2168350950,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Analiza wybranych testów statystycznych w warunkach oddziaływań przestrzennych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 36, z. 1",
pages = "94",
year = "1989",
}
7
@article{UEK:2168350890,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Empiryczna analiza mocy testu Roystona wielowymiarowej normalności",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 35, z. 4",
pages = "357-367",
year = "1988",
url = {},
}
8
@book{UEK:2168345460,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak and ",
title = "Programy statystyczne w języku BASIC",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
9
@article{UEK:2168236256,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "O pewnej metodzie analizy wielowymiarowych szeregów czasowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "258",
pages = "27-39",
year = "1988",
}
10
@article{UEK:2168257676,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "Porównanie klasycznej i uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w przypadku heteroskedastyczności składnika losowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "243",
pages = "149-167",
year = "1987",
}
11
@article{UEK:2168257670,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Wyniki symulacyjnych badań mocy wybranych testów normalności rozkładu jednowymiarowej zmiennej losowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "243",
pages = "127-148",
year = "1987",
}
12
@article{UEK:2168233456,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "O pewnej metodzie estymacji wartości funkcji autokorelacji składnika losowego w uogólnionym modelu normalnej regresji liniowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "248",
pages = "141-159",
year = "1987",
}
13
@misc{UEK:2168350820,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "O pewnym sposobie wyznaczania punktów zwrotnych wielowymiarowego szeregu czasowego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 34, z. 4",
pages = "389",
year = "1987",
}
14
@misc{UEK:2168350806,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Określanie struktur w modelach autokorelacji przestrzennej",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 34, z. 4",
pages = "396",
year = "1987",
}
15
@misc{UEK:2168350808,
author = "Bogdan Ludwiczak and Anna Malina",
title = "IX Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 34, z. 4",
pages = "392-396",
year = "1987",
}
16
@misc{UEK:2168350738,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Symulacyjna analiza wpływu autokorelacji przestrzennej na wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 33, z. 4",
pages = "446",
year = "1986",
}
17
@unpublished{UEK:2168312955,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Analiza testów wielowymiarowych rozkładów normalnych",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
18
@article{UEK:2168255896,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "O estymacji funkcji spektralnej na podstawie krótkich szeregów czasowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 32, z. 2",
pages = "111-119",
year = "1985",
url = {},
}
19
@article{UEK:2168254718,
author = "Bogdan Ludwiczak and Janusz Truszkowski",
title = "Kilka uwag o metodzie dyskryminacji zbiorów skończonych J.B. Mac Qeena",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "213",
pages = "105-115",
year = "1985",
}
20
@article{UEK:2168254716,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Próba symulacyjnej analizy mocy uogólnionego testu Shapiro-Wilk'a",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "213",
pages = "83-103",
year = "1985",
}
21
@article{UEK:2168272676,
author = "Jacek Bazarnik and Bogdan Ludwiczak",
title = "Zmodyfikowany test normalności Shapiro-Wilka",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 29, 2 (272)",
pages = "11",
year = "1984",
}
22
@article{UEK:2168278703,
author = "Jacek Bazarnik and Bogdan Ludwiczak",
title = "Próba porównania zmodyfikowanego testu Shapiro-Wilka z testami zgodności Kołmogorowa i chi-kwadrat stosowanymi do weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "194",
pages = "23-35",
year = "1984",
}
23
@article{UEK:2168264982,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "Próba porównania mocy testów Shapiro-Wilka i Hellwiga metodą Monte Carlo",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 17",
pages = "229-240",
year = "1983",
}
24
@article{UEK:2168251770,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "Spektralny estymator wariancji procesu stochastycznego z istotną autokorelacją",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "165",
pages = "41-64",
year = "1983",
}
25
@article{UEK:2168251764,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Próba porównania testów Helwiga i Shapiro-Wilka dla weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu wielowymiarowej zmiennej losowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "165",
pages = "23-39",
year = "1983",
}
26
@article{UEK:2168364310,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Uogólniony na przypadek wielowymiarowy test normalności Shapiro-Wilk'a",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 29, 11 (269)",
pages = "16-17",
year = "1983",
}
27
@article{UEK:2168261132,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "Empiryczne badania spektralnego estymatora wariacji",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 27, 2(249)",
pages = "15-17",
year = "1982",
}
28
@article{UEK:2168232264,
author = "Bogdan Ludwiczak",
title = "Uwagi o wpływie współliniowości zmiennych na wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "138",
pages = "77-87",
year = "1981",
}
29
@article{UEK:2168364304,
author = "Adam Góral and Bogdan Ludwiczak",
title = "Empiryczne badania mocy testów Hellwiga i Shapiro-Wilka",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 25, 2 (237)",
pages = "21-22",
year = "1981",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID