Record detailsTitle:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
262 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
journal / series editorial
Related articles / papers 17
1

Title:
Ocena wpływu niektórych czynników infrastruktury społecznej na wyniki produkcyjne rolnictwa tarnowskiego w świetle spisu z 1984 roku = Estimation of Impact of Some Factors of Social Infrastructure on Production Results of Agriculture in Tarnów Province in the Light of Census of 1984
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 5-16. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
Access mode:
article
2

Title:
Bilans użytkowania ziemi w mieście Krakowie (stan 31 XII 1983 r.) = Balance of Land Use in City Krakow (for December 31st, 1983)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 91-101. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
3

Title:
Poziom i struktura spożycia żywności w Polsce na tle wybranych krajów = Level and Structure of Food Consumption in Poland in the Light of Selected Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 103-119. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
4

Title:
Typologia miast Makroregionu Południowo-Wschodniego ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w 1984 roku = Typology of Towns of South-Eastern Macroregion According to Socio-Economic Development Level of 1984
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 157-172. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
5

Author:
Title:
Przemiany demograficzne makroregionu południowo-wschodniego (analiza statystyczna) = Demographic Changes in South-Eastern Macroregion (Statistical Analysis)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 187-200. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Access mode:
article
6

Title:
Instrumenty polityki rozwoju lokalnego we Francji = Policy of Local Development in France
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 201-216. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
Access mode:
article
7

Author:
Title:
Potencjał kwalifikacyjny zatrudnionych w gospodarce turystycznej Polski = Qualifications of People Employed in Tourist Business in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 235-247. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
8

Title:
Korekty granic podstawowych jednostek administracyjnych w latach 1976-1987 : (rodzaje zmian oraz skala zjawiska) = Border Corrections of Basic Administrative Units in the Years 1976-1987 : (Types of Changes and Scale of Phenomenon)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 143-156. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
9

Title:
Zastosowanie funkcji Cobb-Douglasa do określenia wpływu majątku trwałego i zatrudnienia na wielkość produkcji w wybranych branżach przemysłu rolno-spożywczego w 1976 i 1984 roku = Application of Cobb-Douglas Function for Determination of Impact of Fixed Assets and Employment on Production Size in Selected Branches of Agro-Food Industry in 1976 and 1984
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 85-90. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
10

Author:
Prusek Andrzej , Gajda Jerzy
Title:
Analiza wpływu eksportu budownictwa na podstawowe wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstwa (na przykładzie PBS "BUDOSTAL" w Krakowie) = Analysis of Impact of Building Export on Basic Economic Indices of Enterprise (on the example PBS "BUDOSTAL" in Krakow)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 249-262. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
11

Title:
Analiza współzależności miedzy obszarem gospodarstwa a koncentracja pogłowia zwierząt i pomieszczeń inwentarskich = Analysis of Concentration and Localization According to Size of Private Farms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 73-83. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
12

Title:
Terytorialne zróżnicowanie produktywności czynników wytwórczych w rolnictwie polskim w latach 1975-1985 = Regional differentiation of Productivity of Production Factors in Polish Agriculture in the Years 1975-1985
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 17-35. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
13

Title:
Typologia użytkowania ziemi w mieście Krakowie = Typology of Land Use in City of Krakow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 55-72. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article
14

Title:
Poziom rozwoju województw w świetle badań nad dochodem narodowym = Level of Regions Development in Poland in the Light of Investigations of National Income
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 129-142. - Summ., rez. - Bibliogr.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Access mode:
article
15

Title:
Struktura okręgów przemysłowych w Polsce = Structure of Industrial Districts in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 173-185. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
Access mode:
article
16

Title:
Struktura regionalna efektywności procesu produkcji rolnej w Polsce w latach 1975-1985 = Regional Structure of Productivity of Agricultural Production Process in Poland in the Years 1975-1985
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 37-53. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
Access mode:
article
17

Title:
Regionalne aspekty reform społeczno-gospodarczych w Polsce = Regional Aspects of Socio-Economic Reforms in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 121-128. - Summ., rez.
Notes:
Summ., rez.,
article