Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie   |   Przejdź do BazEkon   |   Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
wersja polska | english version

Informacja: 2020.05.29; 261407 dokumentów w BazEkon; 3537876 przypisów; 1544229 przypisów opracowanych.

Statystyka:

Liczba cytowań: 164 Liczba cytowanych publikacji: 42 Liczba cytowań/publikację: 3.90
h-index: 6 Zakres czasowy publikacji (w latach): 16 Liczba cytowań/rok: 10.25
Liczba publikacji cytowanych więcej niż 1 raz: 26    

Wyniki wyszukiwania:

Lp. L.cyt Autor Tytuł Rok Tytuł całości Czasopismo Seria
1 29 Waliszewski K. Doradztwo finansowe w polsce 2010
2 20 Waliszewski K. Pośrednictwo kredytowe w po...lsce 2010
3 10 Janc A.;
Mikoła...jczak P.;
Waliszewski K.
Europejska unia rynków kapi...tałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w polsce 2015
4 7 Waliszewski K. Nadzór i licencjonowanie do...radców finansowych i pośredników kredytowych a stabilność i bezpieczeństwo polskiego systemu bankowego 2010 Stabilizowanie systemu... bankowego w czasie kryzysu finansowego / red.: Janc A. Zeszyty Naukowe Uniwer...sytetu Ekonomicznego w Poznaniu
5 7 Waliszewski K. Planowanie finansów osobist...ych (zarządzanie finansami osobistymi) z udziałem doradców finansowych - znaczenie dla gospodarstw domowych i gospodarki 2014 Problemy Zarządzania
6 6 Waliszewski K. Koncepcja unii bankowej - s...zanse i zagrożenia dla sektora banków komercyjnych w polsce 2013 Unia bankowa / red.: Z...aleska M.
7 6 Waliszewski K. Miejsce i rola parabanków w... systemie finansowym i gospodarce 2012 Instytucje parabankowe... na rynku usług bankowych w polsce / red.: Kotliński G.; Waliszewski K.
8 6 Waliszewski K. Od koncepcji do realizacji ...- szanse i zagrożenia europejskiej unii bankowej dla sektora banków komercyjnych w polsce 2015 Europejska unia bankow...a / red.: Zaleska M.
9 6 Waliszewski K. Współpraca banków i doradcó...w finansowych w polsce - szanse i zagrożenia dla banków i sektora bankowego 2010 Bezpieczny Bank
10 5 Waliszewski K. Coraz trudniejsze doradztwo 2009 Bank
11 5 Waliszewski K. Europejski system gwarantow...ania depozytów jako trzeci filar unii bankowej 2016 Bezpieczny Bank
12 5 Waliszewski K. Europejskie standardy dorad...ztwa finansowego w polsce 2012 Finanse w niestabilnym... otoczeniu - dylematy i wyzwania. Bankowość / red.: Pyka I.; Cichorska J. Studia Ekonomiczne / U...niwersytet Ekonomiczny w Katowicach
13 5 Waliszewski K. Unia bankowa i unia rynków ...kapitałowych - analiza porównawcza europejskich projektów integracyjnych w obszarze finansowym 2015 Nauki o Finansach / Un...iwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
14 4 Waliszewski K. Rola doradcy finansowego w ...zapewnieniu skutecznej ochrony konsumenta na rynku usług finansowych 2016 Finanse i Prawo Finansowe
15 3 Waliszewski K. Model doradztwa w obszarze ...finansów osobistych w polsce na tle doświadczeń międzynarodowych 2016
16 3 Waliszewski K. Przewidywany wpływ dyrektyw...y hipotecznej na rynek pośrednictwa i doradztwa kredytowego w polsce - studium teoretyczno-empiryczne 2016 Finanse: Czasopismo Ko...mitetu Nauk o Finansach PAN
17 3 Waliszewski K. Rynek pozabankowych pożycze...k konsumenckich w polsce 2017
18 2 Solarz J.;
Klep...acki J.;
Waliszewski K.;
Trzaskowska-Dmoch A.;
Wojciechowska-Filipek S.
Całościowa edukacja finanso...wa: teoria i praktyka 2018
19 2 Waliszewski K. Działalność instytucji dora...dztwa finansowego na tle rozwoju rynku kredytów hipotecznych w polsce 2007 System finansowy gospo...darki rynkowej oraz przedsiębiorstw w warunkach polskich - seminarium doktorantów / red.: Korenik D. Zeszyty Naukowe Wyższe...j Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
20 2 Paluszak G.;
Wa...liszewski K.
Działalność instytucji mikr...ofinansowych w polsce na przykładzie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 2012 Instytucje parabankowe... na rynku usług bankowych w polsce / red.: Kotliński G.; Waliszewski K.
21 2 Waliszewski K. Działalność instytucji pośr...ednictwa kredytowego na rynku kredytów konsumpcyjnych w polsce 2007 Zeszyty Studiów Doktor...anckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii
22 2 Waliszewski K. Financialization of economy... and the need for personal finance advisory services 2016 E-Finanse
23 2 Waliszewski K. Kanały oddziaływania kryzys...u finansowego na branżę doradztwa finansowego w polsce 2013 Zarządzanie i Finanse
24 2 Waliszewski K. Licencjonowanie doradców fi...nansowych jest potrzebne 2012 Gazeta Finansowa
25 2 Zaleska M. Refleksje na temat unii ryn...ków kapitałowych 2015 Janc A.; Mikołajczak P....; Waliszewski K. / Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w polsce
26 2 Waliszewski K. Zmiany w pośrednictwie kred...ytowym w polsce w wyniku implementacji dyrektywy hipotecznej 2017 Rozprawy Ubezpieczeniowe
27 1 Szklarska-Zięba... M.;
Waliszewski K.
Dokąd zmierza doradztwo fin...ansowe z perspektywy najnowszych regulacji, referat wygłoszony podczas kongresu regulacji rynków finansowych 2016
28 1 Waliszewski K. Doradztwo finansowe na rynk...u kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych 2010 Inwestor
29 1 Waliszewski K. Działalność instytucji dora...dztwa finansowego w polsce 2011
30 1 Waliszewski K. Finansowanie nieruchomości ...przez fundusze mezzanine 2010 Inwestor
31 1 Waliszewski K. Obopólne korzyści 2005 Bank
32 1 Waliszewski K. Personal financial planning... in poland against the background of international experience 2014 Nauki o Finansach / Un...iwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
33 1 Waliszewski K. Perspektywy rozwoju alterna...tywnego rynku pożyczkowego w polsce na tle europejskim 2017
34 1 Waliszewski K.;
... Zięba F.
Polski rynek doradztwa fina...nsowego na tle największych rynków europejskich 2015 Gazeta Finansowa
35 1 Waliszewski K. Pośrednicy w natarciu 2005 Bank
36 1 Waliszewski K. Pośrednikom też jest ciężko 2009 Bank
37 1 Waliszewski K. Raportowanie społeczne w in...stytucjach finansowych 2017 Społeczna odpowiedzial...ność instytucji finansowych. Perspektywa banków, pośredników i doradców finansowych / red.: Waliszewski K.
38 1 Waliszewski K. Requirements for intermedia...ries and advisors in the area of mortgages resulting from mortgage credit directive - implications for poland 2015 E-Finanse
39 1 Waliszewski K. Społeczna rola instytucji p...ośrednictwa kredytowego na tle rozwoju rynku kredytów konsumpcyjnych w polsce 2008 Gospodarka, finanse i ...społeczeństwo / red.: Przybylska-Kapuścińska W. Studia Doktorantów Aka...demii Ekonomicznej w Poznaniu
40 1 Waliszewski K. Standaryzacja w obszarze po...średnictwa i doradztwa kredytowego w polsce w kontekście działań związku banków polskich i związku firm doradztwa finansowego 2015 Konińskie Studia Społe...czno-Ekonomiczne
41 1 Waliszewski K. Zarządzanie finansami osobi...stymi w polsce 2014 Rynki finansowe i ubez...pieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów / red.: Przybylska-Kapuścińska W.; Handschke J. Zeszyty Naukowe Uniwer...sytetu Ekonomicznego w Poznaniu
42 1 Waliszewski K. Zarządzanie finansami przez... doradców finansowych w polsce w okresie kryzysu 2012 Prace instytutu ekonom...icznego (3) / red.: Fimińska-Banaszyk R.
Wróć na początek strony