Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie   |   Przejdź do BazEkon   |   Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
wersja polska | english version

Informacja: 2022.05.23; 286824 dokumentów w BazEkon; 4091505 przypisów; 1844691 przypisów opracowanych.

Statystyka:

Liczba cytowań: 209 Liczba cytowanych publikacji: 58 Liczba cytowań/publikację: 3.60
h-index: 6 Zakres czasowy publikacji (w latach): 18 Liczba cytowań/rok: 11.61
Liczba publikacji cytowanych więcej niż 1 raz: 32    

Wyniki wyszukiwania:

Lp. L.cyt Autor Tytuł Rok Tytuł całości Czasopismo Seria
1 32 Waliszewski K. Doradztwo finansowe w polsce 2010
2 21 Waliszewski K. Pośrednictwo kredytowe w po...lsce 2010
3 10 Janc A.;
Mikoła...jczak P.;
Waliszewski K.
Europejska unia rynków kapi...tałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w polsce 2015
4 9 Waliszewski K. Planowanie finansów osobist...ych (zarządzanie finansami osobistymi) z udziałem doradców finansowych - znaczenie dla gospodarstw domowych i gospodarki 2014 Problemy Zarządzania
5 7 Waliszewski K. Miejsce i rola parabanków w... systemie finansowym i gospodarce 2012 Instytucje parabankowe... na rynku usług bankowych w polsce / red.: Kotliński G.; Waliszewski K.
6 7 Waliszewski K. Nadzór i licencjonowanie do...radców finansowych i pośredników kredytowych a stabilność i bezpieczeństwo polskiego systemu bankowego 2010 Stabilizowanie systemu... bankowego w czasie kryzysu finansowego / red.: Janc A. Zeszyty Naukowe Uniwer...sytetu Ekonomicznego w Poznaniu
7 6 Waliszewski K. Europejski system gwarantow...ania depozytów jako trzeci filar unii bankowej 2016 Bezpieczny Bank
8 6 Waliszewski K. Koncepcja unii bankowej - s...zanse i zagrożenia dla sektora banków komercyjnych w polsce 2013 Unia bankowa / red.: Z...aleska M.
9 6 Waliszewski K. Od koncepcji do realizacji ...- szanse i zagrożenia europejskiej unii bankowej dla sektora banków komercyjnych w polsce 2015 Europejska unia bankow...a / red.: Zaleska M.
10 6 Waliszewski K. Rynek pozabankowych pożycze...k konsumenckich w polsce 2017
11 6 Waliszewski K. Współpraca banków i doradcó...w finansowych w polsce - szanse i zagrożenia dla banków i sektora bankowego 2010 Bezpieczny Bank
12 5 Solarz J.;
Wali...szewski K.
Całościowe zarządzanie ryzy...kiem systemowym. Pandemia covid-19 2020
13 5 Waliszewski K. Coraz trudniejsze doradztwo 2009 Bank
14 5 Waliszewski K. Europejskie standardy dorad...ztwa finansowego w polsce 2012 Finanse w niestabilnym... otoczeniu - dylematy i wyzwania. Bankowość / red.: Pyka I.; Cichorska J. Studia Ekonomiczne / U...niwersytet Ekonomiczny w Katowicach
15 5 Waliszewski K. Rola doradcy finansowego w ...zapewnieniu skutecznej ochrony konsumenta na rynku usług finansowych 2016 Finanse i Prawo Finansowe
16 5 Waliszewski K. Unia bankowa i unia rynków ...kapitałowych - analiza porównawcza europejskich projektów integracyjnych w obszarze finansowym 2015 Nauki o Finansach / Un...iwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
17 4 Waliszewski K. Determinanty recesji na ryn...ku pożyczek pozabankowych w polsce 2020 Finanse i Prawo Finansowe
18 4 Waliszewski K. Model doradztwa w obszarze ...finansów osobistych w polsce na tle doświadczeń międzynarodowych 2016
19 3 Waliszewski K.;
... Warchlewska A.
Attitudes towards artificia...l intelligence in the area of personal financial planning: a case study of selected countries 2020 Entrepreneurship and S...ustainability Issues
20 3 Waliszewski K. Działalność instytucji dora...dztwa finansowego na tle rozwoju rynku kredytów hipotecznych w polsce 2007 System finansowy gospo...darki rynkowej oraz przedsiębiorstw w warunkach polskich - seminarium doktorantów / red.: Korenik D. Zeszyty Naukowe Wyższe...j Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu
21 3 Waliszewski K. Działalność instytucji pośr...ednictwa kredytowego na rynku kredytów konsumpcyjnych w polsce 2007 Zeszyty Studiów Doktor...anckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii
22 3 Waliszewski K. Financialization of economy... and the need for personal finance advisory services 2016 E-Finanse
23 3 Waliszewski K. Przewidywany wpływ dyrektyw...y hipotecznej na rynek pośrednictwa i doradztwa kredytowego w polsce - studium teoretyczno-empiryczne 2016 Finanse: Czasopismo Ko...mitetu Nauk o Finansach PAN
24 3 Waliszewski K. Zmiany w pośrednictwie kred...ytowym w polsce w wyniku implementacji dyrektywy hipotecznej 2017 Rozprawy Ubezpieczeniowe
25 2 Solarz J.;
Klep...acki J.;
Waliszewski K.;
Trzaskowska-Dmoch A.;
Wojciechowska-Filipek S.
Całościowa edukacja finanso...wa: teoria i praktyka 2018
26 2 Paluszak G.;
Wa...liszewski K.
Działalność instytucji mikr...ofinansowych w polsce na przykładzie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 2012 Instytucje parabankowe... na rynku usług bankowych w polsce / red.: Kotliński G.; Waliszewski K.
27 2 Waliszewski K.;
... Warchlewska A.
How we can benefit from per...sonal finance management applications during the covid-19 pandemic? the polish case 2021 Entrepreneurship and S...ustainability Issues
28 2 Waliszewski K. Kanały oddziaływania kryzys...u finansowego na branżę doradztwa finansowego w polsce 2013 Zarządzanie i Finanse
29 2 Waliszewski K. Licencjonowanie doradców fi...nansowych jest potrzebne 2012 Gazeta Finansowa
30 2 Zaleska M. Refleksje na temat unii ryn...ków kapitałowych 2015 Janc A.; Mikołajczak P....; Waliszewski K. / Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w polsce
31 2 Waliszewski K. Robo-doradztwo jako przykła...d fin-tech - problem regulacji i funkcjonowania 2020 Przegląd Ustawodawstwa... Gospodarczego
32 2 Waliszewski K.;
... Warchlewska A.
Socio-demographic factors d...etermining expectation experienced while using modern technologies in personal financial management (pfm and robo-advice): a polish case 2020 European Research Stud...ies Journal
33 1 Waliszewski K. Charakterystyka klientów in...stytucji pożyczkowych oraz poziom ich zadłużenia 2017 Klienci instytucji poż...yczkowych i ich ochrona / red.: Gemzik-Salwach A.
34 1 Jakubowska-Bran...icka I.;
Walczak B.;
Waliszewski K.
Determinanty rozwoju rynku ...pożyczek pozabankowych w polsce - perspektywa ekonomiczna, regulacyjna, technologiczna i socjologiczna 2020 Ekonomista
35 1 Szklarska-Zięba... M.;
Waliszewski K.
Dokąd zmierza doradztwo fin...ansowe z perspektywy najnowszych regulacji, referat wygłoszony podczas kongresu regulacji rynków finansowych 2016
36 1 Waliszewski K. Doradztwo finansowe na rynk...u kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych 2010 Inwestor
37 1 Waliszewski K. Działalność instytucji dora...dztwa finansowego w polsce 2011
38 1 Waliszewski K. Europejska unia rynków kapi...tałowych - szanse i zagrożenia realizacji w polsce 2017 Studia Oeconomica Posn...aniensia
39 1 Waliszewski K. Finansowanie nieruchomości ...przez fundusze mezzanine 2010 Inwestor
40 1 Solarz J.;
Wali...szewski K.
Holistic management of the ...covid-19 pandemic 2021
41 1 Waliszewski K.;
... Czechowska I.
Instytucje bankowe i nieban...kowe na rynku detalicznych usług finansowych w polsce 2019
42 1 Czechowska I.;
...Waliszewski K.
Mis-selling in finance as a...n effect of excessive concentration on sales 2018 Financial, accounting ...and economic aspects of contemporary management / red.: Wypych M.; Trippner P.
43 1 Waliszewski K. Obopólne korzyści 2005 Bank
44 1 Solarz J.;
Wali...szewski K.
Pandemia czy wojna pokoleń 2020 Finanse i Prawo Finansowe
45 1 Waliszewski K. Personal financial planning... in poland against the background of international experience 2014 Nauki o Finansach / Un...iwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
46 1 Waliszewski K. Perspektywy rozwoju alterna...tywnego rynku pożyczkowego w polsce na tle europejskim 2017
47 1 Waliszewski K. Perspektywy rozwoju alterna...tywnego rynku pożyczkowego w polsce na tle europejskim 2018 Promeritum
48 1 Waliszewski K.;
... Zięba F.
Polski rynek doradztwa fina...nsowego na tle największych rynków europejskich 2015 Gazeta Finansowa
49 1 Waliszewski K. Pośrednicy w natarciu 2005 Bank
50 1 Waliszewski K. Pośrednikom też jest ciężko 2009 Bank
Wróć na początek strony