Kolekcja: Rozprawy doktorskie

Liczba pozycji: 312
Nr Rok Tytuł Autor / Redaktor Język Dostęp
Niestety, nic nie znaleziono
1 2014 Alokacja ryzyka w umowach deweloperskich inwestycji mieszkaniowych Gołaś-Podolec, Magdalena
polski
2 2018 Analiza cyklu życia w środowiskowej ocenie jakości wyrobów Rychwalski, Marcin
polski
3 2008 Analiza i planowanie działalności innowacyjnej MSP-IT w Polsce Żebrowski, Michał (ekonomia)
polski
4 2015 Analiza skuteczności polityki fiskalnej i monetarnej na przykładzie wybranych państw UE Niedzielski, Bartosz
polski
5 2010 Automatyzacja procesu przetwarzania informacji tekstowej Łapczyński, Artur
polski
6 2015 Badania nad jakością i akceptacją konsumencką żywności genetycznie modyfikowanej Popis, Marzena
polski
7 2011 Badania satysfakcji klientów organizacji usługowej zarządzanej projakościowo Ząbek, Janusz
polski
8 2013 Badanie skuteczności metod identyfikacji słów kluczowych w polskojęzycznych tekstach Gładysz, Anna (ekonomia)
polski
9 2013 Badanie wpływu emulgatorów naturalnych na wybrane właściwości emulsji kosmetycznych Płocica, Joanna (kosmetologia)
polski angielski
10 2011 Badanie współzależności procesów geopolitycznych i rozwoju korporacji międzynarodowych Gawlik, Remigiusz
polski
11 2013 Bayesian analysis of structural VAR models in macroeconomics Kocięcki, Andrzej
angielski
12 2013 Bayesian frontier analysis of economic growth and productivity in the European Union Makieła, Kamil
polski
13 2000 Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH Pipień, Mateusz
polski
14 2013 Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych Kwiatkowski, Łukasz (ekonomia)
polski
15 2010 Benchmarking personalny w zarządzaniu zmianą w koncernie międzynarodowym Balcerek-Wieszala, Anna
polski
16 2019 Benchmarking w doskonaleniu działalności dydaktycznej uczelni Piękoś, Joanna
polski
17 2017 Bezdzietność i rodzicielstwo par a ich status społeczno-ekonomiczny w wybranych krajach europejskich - analiza bayesowska Osiewalska, Beata
polski
18 2012 Bezpieczeństwo żywności w opinii konsumentów Niewczas, Magdalena
polski
19 2016 Causes of high-growth of small- and mid-cap companies in the DACH countries Gruenwald, Robert K.
angielski
20 2016 Coaching jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych w hotelarstwie Dolot, Anna
polski
21 2010 Controlling personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi firmy Zając, Piotr (1978- )
polski
22 2017 Customer service factors and customer satisfaction in business-to-business market Sørensen, Bjarne Lykke (1965- )
angielski
23 2012 Czynniki determinujące alokacje oszczędności gospodarstw domowych na rynku funduszy inwestycyjnych Gąsior, Tomasz (ekonomia)
polski
24 2011 Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań do żywności Kawecka, Agnieszka
polski
25 2020 Czynniki determinujące skuteczność audytów systemów zarządzania jakością Święs, Danuta
polski angielski
26 2010 Czynniki determinujące udział kobiet w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie województwa małopolskiego Gorzelany-Plesińska, Julia
polski
27 2013 Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw uzdrowiskowych na przykładzie województwa małopolskiego Trzcińska, Honorata
polski
28 2013 Czynniki kształtujące ceny dystrybucji gazu ziemnego w Polsce Wstępnik, Hubert
polski
29 2011 Czynniki kształtujące ceny energii elektrycznej na rynkach europejskich Winkler, Thomas (ekonomia)
polski
30 2015 Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa Jachimowski, Artur
polski
31 2014 Czynniki procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie województwa małopolskiego Belniak, Magdalena
polski
32 2019 Czynniki satysfakcji i motywacji klienta wewnętrznego w organizacjach zarządzanych projakościowo Gamracy, Katarzyna
33 2012 Deregulacja a konkurencyjność sektora telekomunikacyjnego w Polsce Śliwa, Renata
polski
34 2012 Determinanten der wirksamen Distribution über multiple Vertriebskanäle im Retail Banking in Deutschland Keck, Markus
niemiecki
35 2020 Determinants of the Software-as-a-service adoption decision Lustofin, Paweł
angielski
36 2012 Determinanty działalności land deweloperskiej w Polsce Kania, Katarzyna (ekonomia)
polski
37 2010 Determinanty jakości mleka owczego Ptasińska-Marcinkiewicz, Joanna
polski
38 2016 Determinanty jakości opakowań aerozolowych w branży kosmetycznej Fitrzyk, Anna Maria
polski
39 2016 Determinanty rentowności centrów outsourcingowych w sektorze usług finansowych Szmajser, Rafał
polski
40 2010 Determinanty skuteczności nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa Kosowski, Tomasz
polski
41 2017 Determinanty upadłości przedsiębiorców w Polsce Strojny, Katarzyna
polski
42 2014 Determinanty wyboru produktów konsumpcyjnych w opakowaniach innowacyjnych Mika-Mętel, Małgorzata
polski
43 2014 Determinanty wydajności fiskalnej podatku od wartości dodanej Pankiewicz, Paweł
polski
44 2017 Determinanty wydatków na energię elektryczną gospodarstw domowych w Polsce Michorowski, Michał
polski
45 2013 Determinanty wzrostu gospodarczego Polski na początku XXI wieku Lach, Łukasz (ekonomia)
polski
46 2015 Diagnoza barier organizacyjnych negocjacji płacowych w ochronie zdrowia w Polsce Tyran, Bożena
polski
47 2011 Diagnoza rozwoju rynku usług zarządzania nieruchomościami w Polsce Najbar, Katarzyna
polski
48 2017 Doskonalenie jakości procesów spawalniczych w wyniku wdrożenia robotyzacji z uwzględnieniem czynników ekonomiczno-społecznych Restecka, Monika
polski
49 2011 Doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego Rozwadowski, Mariusz
polski
50 2020 Dotacje z budżetu UE w kształtowaniu sytuacji majątkowo-finansowej produkcyjnych spółek kapitałowych w województwie małopolskim Zwolenik, Agnieszka
polski
51 2011 Efekty przekształceń strukturalno-własnościowych przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce Szymla, Wojciech (1978- )
polski
52 2019 Efekty restrukturyzacji i rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce Widera, Marek (ekonomia)
polski
53 2011 Efekty wykorzystania własnych oraz obcych źródeł finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Peszko, Agnieszka
polski
54 2012 Efektywność centralnych i globalnych systemów dystrybucji w hotelarstwie Kowalik, Arletta
polski
55 2018 Efektywność ekonomiczna przemysłowych instalacji fotowoltaicznych w Polsce, Niemczech i Rumunii Ziółko, Monika
polski
56 2018 Efektywność ekonomiczna rolnictwa ekologicznego w Polsce : analiza statystyczna Wójcik, Grażyna (agroekonomia)
polski
57 2018 Efektywność energetyczna postępu technicznego w modelu wzrostu gospodarczego Kijanka, Anna
polski
58 2013 Efektywność finansowania ochrony zdrowia w Polsce ze źródeł prywatnych Szetela, Przemysław
polski angielski
59 2011 Efektywność funkcjonowania zespołów sportowych na przykładzie polskich klubów piłkarskich Karwiński, Marcin (1978- )
polski
60 2015 Efektywność i ryzyko funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych Jedynak, Tomasz
polski
61 2015 Efektywność informacyjna polskiego rynku obligacji przedsiębiorstw Rybka, Anna
polski
62 2013 Efektywność kierowania personelem lekarskim w jednostkach organizacyjnych lecznictwa szpitalnego Ziaja-Guzy, Renata
polski
63 2017 Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego Wąsowicz, Krzysztof
polski
64 2012 Efektywność zarządzania wartością nieruchomości komercyjnych w wybranych obiektach biurowych Krakowa Uhruska, Małgorzata
polski
65 2000 Ekonometryczna analiza efektywności kosztów w bankach komercyjnych Marzec, Jerzy
polski
66 2013 Ekonomiczna i społeczna analiza prawa ochrony wynalazków Biga, Bartłomiej
polski
67 2011 Ekonomiczne aspekty rozpraszania zabudowy w regionach miejskich na przykładzie aglomeracji Krakowa Jeżak, Janusz
polski
68 2013 Ekonomiczne determinanty przemian konsumpcji usług turystycznych w Polsce Kryczka, Małgorzata
69 2018 Ekonomiczno - organizacyjne aspekty niezawodności systemów informatycznych Szura, Paweł
polski
70 2011 Emergentne własności struktury interakcji w marketingu relacyjnym Kowalska-Musiał, Magdalena
polski
71 2010 Empiryczna indentyfikacja wybranych determinant struktury kapitałowej przedsiębiorstwa Barowicz, Marek (rachunkowość)
polski
72 2019 Empiryczna ocena dynamiki oraz struktury powiązań na międzynarodowych rynkach kapitałowych Machno, Artur
polski
73 2021 Entrepreneurial orientation and innovation performance on the example of French businesses Benazzouz, Nizar M.
angielski
74 2019 Financial stability and access to bank credit : evidence from the EU members of the SEE region, with a reference to Republic of Macedonia Moisova K'oseva, Nina
angielski
75 2016 Finansowanie publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych w Polsce Tenerowicz, Krzysztof (1980- )
polski
76 2016 Finansowe aspekty prywatyzacji usług oświatowych w Polsce Rechul, Halina Krystyna
polski
77 2010 Formen und Richtungen der Internationalisierung der mulinationalen [!] Unternehmen und die Konkurrenzsituation in der Automobilindustrie Jorde, Stefan
niemiecki
78 2019 Fundusze venture capital jako forma finansowego i pozafinansowego wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w Polsce Kowynia-Leśniak, Kamila
polski
79 2011 Gospodarcze konsekwencje liberalizacji rynku gazu ziemnego w Niemczech Winkler, Bartholomäus
polski
80 2015 Gospodarcze przyczyny i skutki deficytu zasobów wodnych na świecie Thier, Agnieszka
polski
81 2010 Gospodarka nieruchomościami jako czynnik w rozwoju gmin województwa małopolskiego Małkowska, Agnieszka (ekonomia)
polski
82 2017 Housing for independent seniors in Poland Garniss, Gretchen E.
angielski
83 2019 Identyfikacja determinant i modelowanie produktywności naukowej pracowników uczelni : studium przypadku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Hamerska, Monika
polski
84 2014 Indywidualne oraz społeczne korzyści prosumpcji (na przykładzie Polski i Niemiec) Szymusiak, Tomasz
polski
85 2011 Influence of the “push” and “pull” motivational factors on the travel behavior of Polish outbound tourists Kahl, Barbara Julia
agielski
86 2017 Infrastruktura sportowa w rozwoju lokalnym Mamcarczyk, Mariola
polski
87 2016 Inkubatory przedsiębiorczości w kreowaniu działalności gospodarczej w środowisku akademickim na przykładzie województwa małopolskiego Ćwiek, Małgorzata (ekonomia)
polski
88 2014 Innowacyjne produkty kosmetyczne - analiza świadomości konsumentów Moskaluk-Grochowicz, Agata
polski
89 2010 Instrumenty finansowe polityki spójności Unii Europejskiej w stymulowaniu rozwoju regionalnego na przykładzie województwa małopolskiego Dudzik, Konrad
polski
90 2013 Instrumenty komunikacyjnego wsparcia organizacyjnego uczenia się Łukasik, Paweł (ekonomia)
polski
91 2017 Instytucjonalne determinanty wydatków budżetu państwa w Polsce Możdżeń, Michał
polski
92 2011 Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych w latach 1979-2007 Kuder, Dorota
polski
93 2011 Internacjonalizacja gospodarki jako czynnik rozwoju regionalnego Brańka, Patrycja (1979- )
polski
94 2013 Internacjonalizacja struktur przedsiębiorstw usługowych na przykładzie spedycji towarów Jankowska, Justyna
polski
95 2019 Jakość wyrobu medycznego jako determinanta jego wyboru Pszczółkowska, Paulina
polski angielski
96 2011 Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej a bezpieczeństwo energetyczne Polski Pach-Gurgul, Agnieszka
polski
97 2010 Kapitał intelektualny w podnoszeniu konkurencyjności regionów Polski Wschodniej Wosiek, Małgorzata
polski
98 2010 Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy Stonawski, Marcin
polski
99 2014 Kapitał naturalny w koncepcji rozwoju trwałego Telega, Ivan
polski
100 2014 Kierunki i determinanty przemian gospodarczych Radomia po roku 1990 Marzec, Joanna (ekonomia)
polski
101 2013 Kierunki i efekty wykorzystania funduszy unijnych w finasowaniu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na obszarach województwa małopolskiego Żmija, Katarzyna
polski
102 2014 Kinetyka zmian wybranych właściwości olejów silnikowych w warunkach eksploatacji Wolak, Artur (towaroznawstwo)
polski
103 2012 Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009 Michalik, Adam (ekonomia)
polski
104 2017 Koncepcja controllingu w urzędzie administracji samorządowej szczebla gminnego Zubek, Michał
polski
105 2012 Koncepcja kalkulacji indywidualnych kosztów leczenia pacjenta w lecznictwie stacjonarnym Rabiej, Ewelina
polski
106 2014 Koncepcja modelu klastra usług turystycznych na pograniczu polsko-słowackim Rożek, Agnieszka Marta
polski słowacki
107 2012 Koncepcja projektowania systemu komunikacji w zespołach wirtualnych Stefaniuk, Tomasz
polski
108 2019 Konkurencyjność banków spółdzielczych w województwie śląskim Kalfas, Elżbieta
polski
109 2011 Konwersja niesformalizowanych systemów zarządzania jakością w organizacjach na przykładzie przedsiębiorstw branży mięsnej Kłak, Dariusz
polski
110 2017 Koszty transakcyjne kontraktu edukacyjnego w systemie oświaty w Polsce Cisowska-Mleczek, Katarzyna
polski
111 2012 Kryteria jakości usług logistycznych w transporcie chłodniczym Gajewska, Teresa (transport)
polski
112 2010 Kryteria oceny jakości systemów fotowoltaicznych jako ekologicznego źródła energii Czerniak, Jacek (towaroznawstwo)
polski
113 2016 Kryteria oceny znakowania opakowań jednostkowych suplementów diety Kabaja, Bartłomiej
polski
114 2017 Kształcenie języków obcych a rozwój kompetencji komunikacji międzykulturowej studentów uczelni ekonomicznej Piwowarczyk, Anna Jadwiga
polski
115 2015 Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej kadry kierowniczej w aspekcie zaangażowania organizacyjnego pracowników jednostek samorządu terytorialnego Buzowska-Marek, Barbara
polski
116 2010 Kształtowanie produktu turystycznego dziedzictwa przemysłowego studium porównawcze Zagłębia Ruhry i Górnego Śląska Staszewska-Ludwiczak, Anna
polski
117 2016 Kształtowanie relacji z interesariuszami jednostek samorządu terytorialnego Oleksy-Gębczyk, Aneta
polski
118 2019 Kształtowanie relacji z interesariuszami w procesie zarządzania strategicznego Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Mrówka, Jerzy
polski
119 2016 Kultura jako determinanta rozwoju : zmiana miejsca kultury w strategiach rozwoju społeczno-ekonomicznego dużych polskich miast na przykładzie konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 Sanetra-Szeliga, Joanna (1977- )
polski
120 2016 Logistyczna koncepcja gospodarki olejami odpadowymi w Polsce Nogaj, Wioletta
polski
121 2003 Metoda DEA w ekonomicznej analizie procesu produkcyjnego Prędki, Artur
polski
122 2010 Metoda foresightu technologicznego narzędziem wyznaczania kierunków rozwoju strategicznych instytutów badawczych Sacio-Szymańska, Anna
polski
123 2011 Metody oceny skuteczności projektów ochrony środowiska w Polsce współfinansowanych ze źródeł zagranicznych na przykładzie gospodarki wodno-ściekowej Rosiek, Ksymena (1976- )
polski
124 2014 Metody wnioskowania statystycznego w rewizji finansowej Augustyn, Sabina
polski
125 2013 Metodyka humanizowania telepracy Makowiec, Marek
polski
126 2017 Metodyka implementacji strategii zarządzania w przedsiębiorstwie Noga, Gracjana
polski
127 2014 Model narzędzi prognostyczno-analitycznych w zarządzaniu ambulatoryjną opieką specjalistyczną Lasa, Urszula
polski
128 2013 Model oceny wyrobów medycznych Wojciechowski, Piotr (ekonomia)
polski
129 2013 Model rachunku kosztów jakości w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej Sulowska-Banaś, Urszula
polski
130 2019 Model zarządzania konfliktami organizacyjnymi w systemie logistycznym przedsiębiorstwa Pieczonka, Agnieszka (1976- )
polski
131 2013 Modele ACD i wnioskowanie bayesowskie w analizie danych transakcyjnych z polskiego rynku akcji Huptas, Roman
polski
132 2010 Modele i metody bayesowskiej analizy kointegracji Wróblewska, Justyna (ekonomia)
polski
133 2016 Modelowanie cech jakościowych napojów fermentowanych z mleka koziego z dodatkiem funkcjonalnym Pyrzyńska, Ewa
polski
134 2014 Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego Halagarda, Michał
polski
135 2010 Modelowanie rachunku kosztów i dobór metod budżetowania w szpitalu Stańdo-Górowska, Halina
polski
136 2015 Modelowanie zależności pomiędzy cenami produktów rolnych na rynku terminowym z wykorzystaniem funkcji powiązań Malik, Gabriela
polski
137 2012 Możliwości budowy i wykorzystania modeli światowego rynku koksu wielkopiecowego do prognozowania eksportu z Polski Czornik, Grzegorz
polski
138 2015 Możliwości kształtowania percepcji korzyści z pracy w procesie motywowania pracowników Sedlak, Piotr
polski
139 2015 Możliwości wykorzystania kredytów studenckich jako instrumentu finansowania studiów wyższych w Polsce Kędzierski, Marcin (1984- )
polski
140 2010 Możliwości wykorzystania narzędzi nadzoru właścicielskiego do racjonalizacji gospodarowania nieruchomościami gminy Marona, Bartłomiej
polski
141 2010 Należności trudne jako przyczyna upadłości przedsiębiorstw w Polsce Królikowska, Elżbieta (ekonomia)
polski
142 2018 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej Wojciechowski, Liwiusz
polski
143 2016 Niedowartościowanie pierwotnych ofert publicznych na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Sieradzki, Rafał
polski
144 2014 Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych - konstrukcja, estymacja, zastosowania Budny, Katarzyna
polski
145 2012 Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza Balza, Bogusław
polski
146 2015 Ocena atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych metodami eksploracji danych Wilusz, Wojciech
polski
147 2014 Ocena atrakcyjności segmentu turystów ukraińskich dla miasta Krakowa Manczak, Iryna
polski
148 2013 Ocena polityki rachunkowości jednostek gospodarczych na przykładzie województwa podkarpackiego Furman, Witold
polski
149 2017 Ocena zdolności uczenia się organizacji publicznej na przykładzie zarządzania polityką spójności przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Guz, Hubert
polski
150 2018 Oczekiwania płacowe a godziwe wynagrodzenia absolwentów studiów ekonomicznych Oliwkiewicz, Barbara
polski
151 2017 Odporna analiza skupisk w badaniach nowej gospodarki Szlachtowska, Ewa
polski
152 2017 Odwrócona hipoteka jako forma zabezpieczenia emerytalnego Cycoń, Maciej
polski
153 2017 Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń osobowych Witwicka-Szczepankiewicz, Agnieszka
polski
154 2012 Outsourcing jako sposób doskonalenia zarządzania zasobami mieszkaniowymi Kolud, Katarzyna
polski
155 2014 Person-job fit changes as a consequence of public management reforms in self-governmental units Scharifi, Omar
angielski
156 2010 Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego Lityński, Piotr
polski
157 2013 Polityka inwestycyjna a wyniki otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce Prosowicz, Grzegorz
polski
158 2013 Polityka na rzecz równości płci a sytuacja kobiet w szkolnictwie wyższym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej Zając-Frąs, Magdalena (1981- )
polski
159 2019 Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2000-2017 Bolisęga, Maciej
polski
160 2012 Polska sieć metropolii w warunkach globalizacji i regionalizacji gospodarki Mroczek, Arkadiusz
polski
161 2018 Pomiar efektywności zabezpieczania ryzyka cenowego w handlu węglem energetycznym Dunal, Patryk
polski
162 2010 Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji Kozioł, Wojciech
polski
163 2013 Pomiar ryzyka gospodarczego na podstawie sprawozdań finasowych spółek giełdowych branży budowlanej Chłapek, Katarzyna
polski
164 2012 Pomoc publiczna a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle zaleceń Strategii Lizbońskiej Podsiadło, Piotr
polski
165 2013 Postawy a zachowania konsumentów wobec żywności tradycyjnej i regionalnej oraz ich uwarunkowania Oleniuch, Iwona
polski
166 2018 Postrzeganie i ocena jakości wyrobów odzieżowych przez młodych konsumentów Majkrzak, Anna Xymena
polski
167 2017 Potencjał marketingowy mediów społecznościowych Lupa-Wójcik, Iwona
polski
168 2017 Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji Witoń, Agnieszka
polski
169 2015 Prawo rozkładu cyfr znaczących w wykrywaniu nadużyć podatkowych Lipczyńska, Aneta
polski
170 2017 Preferencje konsumenckie i jakość przetworów rybnych Macałka, Mateusz
polski
171 2018 Presumpcja i realizacja pomiaru wartości intelektualnej w przedsiębiorstwie Mikosza, Marek
polski
172 2012 Proces poszukiwania informacji zakupowych przez konsumentów w internecie Łazowska-Widz, Katarzyna
polski
173 2015 Procesy liberalizacji handlu zagranicznego a zmiany jego wielkości i struktury na przykładzie państw Bałkanów Zachodnich Klimczak, Łukasz
polski
174 2010 Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych Lenart, Łukasz
polski
175 2015 Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej - na przykładzie województw małopolskiego i śląskiego Firlej, Krzysztof Adam
polski
176 2017 Programy operacyjne jako instrument wsparcia inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie województwa małopolskiego w latach 2007-2013 Piątkowski, Marcin J. (1983- )
polski
177 2014 Projektowanie systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie innowacyjnym Wiśniewski, Kamil
polski
178 2017 Próba budowy optymalnego modelu finansowania parków narodowych Pater, Beata
polski
179 2013 Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne miast monofunkcyjnych Regionu Wschodniego Kubejko-Polańska, Ewa
polski
180 2020 Przesłanki i bariery innowacyjności w turystyce na obszarach przyrodniczo cennych (na przykładzie rejonu polskich Tatr) Białkowski, Cezary
polski
181 2014 Przewidywalność zmian cen instrumentów finansowych na GPW - ujęcie ekonofizyczne Fiedor, Paweł
polski angielski
182 2012 Przyczyny nieudanych fuzji i przejęć w fazie Post Merger Integration (PMI) Szewczyk, Anna (ekonomia)
polski
183 2016 Przydatność poglądów Szkoły Austriackiej w wyjaśnieniu przyczyn stagnacji gospodarki Japonii na przełomie XX i XXI wieku Mrowiec, Marcin
polski
184 2017 Rachunek wartości szacunkowych w sprawozdaniach finasowych spółek notowanych na GPW w Warszawie Zieniuk, Paweł
polski
185 2020 Racjonalizacja zarządzania taborem w transgranicznym ruchu kolejowym Marciniec, Tomasz
polski
186 2017 Redystrybucyjne skutki wprowadzenia podatku od nieruchomości ad valorem Para, Paweł
polski
187 2018 Relatywne znaczenie szoków popytowych i podażowych na rynku powierzchni biurowej w głównych miastach Polski w latach 2000-2015 Nowak, Krzysztof (ekonomia)
polski
188 2011 Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli Kruk, Sylwia
polski
189 2019 Rola banków hipotecznych w finansowaniu nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Gorlecka-Łabiak, Ewa
polski
190 2014 Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu długookresowej konkurencyjności małej gospodarki otwartej - na przykładzie Irlandii i Singapuru Żmuda, Małgorzata
polski
191 2011 Rola informacji w kształtowaniu lojalności indywidualnych klientów przedsiębiorstw ubezpieczeniowych Gawron, Iwona
polski
192 2010 Rola inwestycji w kapitał ludzki w realnej konwergencji Polski z krajami OECD Jabłoński, Łukasz (1977- )
polski
193 2014 Rola kontroli i nadzoru w procesie badania sprawozdania finansowego Grabowska-Kaczmarczyk, Ewa
polski
194 2020 Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym obszarów przygranicznych na przykładzie Polski i Słowacji Makowiecka, Monika (ekonomia)
polski
195 2015 Rola metod kodowania towarów oraz technik automatycznej identyfikacji w powstawaniu zintegrowanych łańcuchów dostaw w branży poligraficzne Bar, Krzysztof (towaroznawstwo)
polski
196 2010 Rola samorządu miejskiego w rozwoju funkcji metropolitalnych Krakowa po roku 1990 Hołuj, Dominika
polski
197 2017 Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki Sanak-Kosmowska, Katarzyna
polski
198 2017 Rola specjalnych stref ekonomicznych w reformowaniu chińskiej gospodarki Maroń, Jolanta (1971- )
polski
199 2012 Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Pauli, Urban (1979- )
polski
200 2014 Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju regionalnym Niedźwiecka, Małgorzata (finanse)
polski
201 2017 Rola władz samorządowych w ukierunkowanej terytorialnie polityce spójności na przykładzie województwa małopolskiego Kwaśny, Jakub
polski
202 2013 Rola wymiany zagranicznej we wzroście gospodarczym Chin Choroś-Mrozowska, Dominika
polski
203 2016 Rozpoznanie obszarów ryzyka podatkowego jako metoda zwiększenia wpływów podatkowych Klonowska, Alina
polski
204 2010 Rozwój sektora usług w Polsce determinantą tworzenia miejsc pracy i gospodarki opartej na wiedzy Cyrek, Magdalena
polski
205 2012 Rozwój systemu zarządzania informacją w małych i średnich przedsiębiorstwach Paszta, Ewa
polski
206 2013 Ryzyko zniekształcenia wyniku badania sprawozdań finansowych w polskiej praktyce rewizyjnej Folcik, Michał
polski
207 2018 Satisfaction as a determinant of customer loyalty in the Danish industrial automation market Lund, Henrik Molbech
angielski
208 2013 Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce na przykładzie emisji dwutlenku węgla Król, Katarzyna (ekonomia)
polski
209 2019 Skuteczność fizyko-chemicznych i hybrydowych metod usuwania związków ropopochodnych ze środowiska wodnego Gacek, Anna (zarządzanie jakością)
polski
210 2016 Skuteczność instrumentów przeciwdziałania nieprawidłowościom finansowym europejskiej polityki spójności w Polsce Solecki, Rafał (1974- )
polski
211 2013 Skuteczność ośrodków innowacji i przedsiębiorczości we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw Wiśniewska, Sylwia (ekonomia)
polski
212 2017 Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce Kelm, Hanna
polski
213 2010 Skuteczność tradycyjnych i elektronicznych form kształcenia w zakresie przedmiotów ekonomicznych Betlej, Piotr
polski
214 2018 Socio-cultural impact on women entrepreneurship in Lebanon Trad, Mony
angielski
215 2016 Społeczeństwo informacyjne w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów w Polsce Kiercz, Oskar
polski
216 2012 Spójność ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce : analiza statystyczna Wałęga, Agnieszka (ekonomia)
polski
217 2017 Sprawność systemów zarządzania wiedzą w aliansach innowacyjnych Boćko, Bartosz
polski
218 2017 Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych Kil, Krzysztof
polski
219 2015 Statystyczna analiza sytuacji mieszkaniowej polskich gospodarstw domowych Wójciaczyk, Weronika
polski
220 2016 Stochastyczna analiza graniczna gospodarstw mlecznych w Polsce Pisulewski, Andrzej
polski
221 2017 Stosowanie wybranych narzędzi systemu zarządzania jakością a ryzyko wystąpienia niezgodności w wyrobach płaskich ze stali węglowych Nawrat, Rafał
polski
222 2013 Strategie konkurencji międzynarodowych grup i koncernów hotelarskich na rynku polskim Sztorc, Małgorzata
polski angielski
223 2012 Strategie marketingowe organizacji non-profit a kreowanie wartości dla interesariuszy Kwak, Wioletta
polski
224 2018 Strategie wychodzenia głównych banków centralnych z niekonwencjonalnej polityki pieniężnej Janus, Jakub
polski
225 2010 Strategie zmian systemu zarządzania usługami komunalnymi w polskich gminach Małysko, Jacek
polski
226 2016 Struktury poznawczo-motywacyjne w segmentacji zachowań konsumenckich młodzieży w Internecie Myrda, Anna
polski
227 2011 Studium metod oceny czystości mikrobiologicznej tkanin Jekiel, Katarzyna
polski angielski
228 2013 Studium oceny autentyczności miodów odmianowych Kursa, Karolina
polski
229 2011 Syntetyczne mierniki permutacyjne jako narzędzie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw Figurski, Artur
polski
230 2019 System bankowy w procesie transformacji gospodarki Republiki Białorusi Plewicki, Andrzej (ekonomia)
polski
231 2018 System czynników innowacyjności w realizacji funkcji zakupów globalnych przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego Pawlak, Krzysztof (nauki ekonomiczne)
polski
232 2014 System finansowania oświaty w Polsce Maj-Waśniowska, Katarzyna
polski
233 2012 System wczesnego rozpoznania jako instrument wspomagania informacyjnego zarządzania strategicznego Bąk, Janusz (ekonomia)
polski
234 2011 System zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej Bąba, Wojciech (1979- )
polski
235 2014 Systemy zarządzania oraz standardy branżowe a proces wdrażania innowacji produktowych i organizacyjnych w przemyśle spożywczym Obal, Anna
polski
236 2017 Szwedzki system innowacji i możliwości jego implementacji w warunkach polskich Szmigiel, Kinga
polski
237 2010 Świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności a satysfakcja klientów firmy Nowicki, Paweł (1978- )
polski
238 2017 Technologia internetowa w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego Bober, Tomasz (organizacja i zarządzanie)
polski
239 2018 Tendencje zmian sektorowej struktury zatrudnienia w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej Godlewska-Dzioboń, Bianka
polski
240 2014 Teoria pomiaru kapitału ludzkiego jako podstawa analizy wynagrodzeń w gospodarce Ukrainy Renkas, Jurij
polski
241 2017 The impact of the global financial crisis on European financial cooperatives: evidence form british bulding societies Akinsoyinu, Clements Adeyinka (1975- )
angielski
242 2011 The relevance of cultural factors for decisions-making behaviour : the case of cultural impact on FDI decisions in Germany and Poland Lukač, Duško (1975- )
angielski
243 2019 The role of culture in international entrepreneurship based on the cross-country comparison of multinational pharmaceutical corporations Allen, Ikemefuna
angielski
244 2017 The role of systemic risk in the origin, course and effects of financial crisis in the EU countries Kaszowska, Jagoda Anna
angielski
245 2012 Towaroznawcze kryteria stosowania kolektorów słonecznych Szopa, Przemysław
polski
246 2012 Uwarunkowania dyfuzji innowacji w gospodarce Polski Firszt, Dariusz (1980- )
polski
247 2017 Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy Kubica, Iwona
polski
248 2011 Uwarunkowania i skutki akcesju Turcji do Unii Europejskiej Ulbrych, Marta
polski
249 2015 Uwarunkowania informatyzacji procesu dydaktycznego szkół wyższych w Polsce Kubarek-Burkat, Joanna
polski
250 2011 Uwarunkowania wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w wybranych organizacjach handlowych Zimon, Dominik
polski
251 2011 Uwarunkowania zachowań gospodarstw domowych na rynku kredytów w Polsce Wałęga, Grzegorz (1980- )
polski
252 2012 Użyteczność dochodu a oszczędności polskich gospodarstw domowych Szczygieł, Elżbieta (ekonomia)
polski
253 2011 W poszukiwaniu modelu finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce Grabińska, Barbara
polski
254 2017 W poszukiwaniu nowego modelu finansowania i organizacji lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce Handzel, Jarosław A.
polski
255 2010 Wartość przedsiębiorstwa a kierunki jego rozwoju Rojek, Tomasz
polski
256 2006 Weryfikacja wybranych metod analizy technicznej Grotowski, Michał
polski
257 2011 Wielowymiarowa analiza statystyczna ładu środowiskowego w Polsce : nakłady a efekty Frodyma, Katarzyna (1978- )
polski
258 2014 Wielowymiarowe ujęcie estymacji wartości rynkowej przedsiębiorstw na przykładzie branży energetycznej Kaczmarczyk, Bogusław
polski
259 2013 Wizerunek jako czynnik kreowania przewagi konkurencyjnej przez uczelnie ekonomiczne w Polsce Kowalska-Jarnot, Katarzyna
polski
260 2018 Wpływ dodatków na jakość i preferencje konsumenckie emulsji tłuszczowych Grobelny, Joanna (towaroznawstwo)
polski
261 2014 Wpływ dodatku oleju roślinnego na jakość tłuszczu produktów mleczarskich Felkner-Poźniakowska, Barbara
polski
262 2012 Wpływ działalności zakonów rycerskich na gospodarkę oraz przemiany myśli ekonomicznej w okresie późnego średniowiecza Żurek, Łukasz
polski
263 2010 Wpływ działań promocyjnych na kształtowanie preferencji konsumenckich na rynku produktów firmy Coca-Cola Szymańska, Anna (zarządzanie)
polski
264 2016 Wpływ etykietowania środowiskowego na realizację zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji Wojnarowska, Magdalena
polski
265 2010 Wpływ glikoli silikonowych na jakość wybranych typów kosmetyków i produktów chemii gospodarczej Zięba, Małgorzata (chemia)
polski
266 2011 Wpływ kapitału zagranicznego na system bankowy : porównanie doświadczeń ukraińskich i polskich Hanakovska, Dana
polski
267 2013 Wpływ koordynacji sieciowej na innowacyjność regionu (przykład województwa małopolskiego i świętokrzyskiego) Kopyciński, Piotr
polski
268 2014 Wpływ kryzysu finansowego 2007-2009 na wynagrodzenia kadr zarządzających w bankach Folwarski, Mateusz
polski
269 2016 Wpływ nadzoru korporacyjnego na bezpieczeństwo i rentowność banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Bołoz, Mariusz
polski
270 2012 Wpływ olejów roślinnych i ich oksyetylenowanych pochodnych na jakość wybranych kosmetyków Pytlas, Katarzyna
polski
271 2013 Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych Biśta, Anna
polski
272 2019 Wpływ partycypacji społecznej na efektywność wydatków inwestycyjnych wybranych gmin województwa małopolskiego Tomal, Mateusz
polski
273 2010 Wpływ programów lojalnościowych na wyniki finansowe aptek Woś, Agnieszka
polski
274 2015 Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na wyniki finansowe przedsiębiorstw Ożga, Paweł
polski
275 2020 Wpływ rajów podatkowych na budżety wybranych państw unijnych Magdij, Krzysztof Rafał
polski
276 2011 Wpływ reform instytucjonalnych rynku pracy na zatrudnienie i bezrobocie w krajach Ameryki Łacińskiej Sordyl, Marta
polski
277 2018 Wpływ rezerw i odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych Staszel, Anna
polski
278 2012 Wpływ stopy procentowej na strategie finansowania przedsiębiorstw w Polsce Łach, Katarzyna
polski
279 2012 Wpływ szoków naftowych na stabilność makroekonomiczną wybranych krajów OECD Zajączkowska, Magdalena (1978- )
polski
280 2020 Wpływ uwarunkowań kulturowych na jakość wyników finansowych spółek publicznych Mokrzycka-Kogut, Katarzyna
polski
281 2010 Wpływ warunków mikroklimatycznych na zmiany wybranych parametrów poliolefinowych folii opakowaniowych Cholewa-Wójcik, Agnieszka
polski
282 2013 Wpływ wdrożenia Lean Manufacturing na jakość procesów wytwarzania wyrobów z uwzględnieniem aspektów środowiskowych Jankowski, Łukasz (towaroznawstwo)
polski
283 2019 Wpływ wybranych zmian makrootoczenia przedsiębiorstw na kompetencje pracownicze na przykładzie województwa małopolskiego Łysik, Krzysztof
polski
284 2016 Wpływ wykończenia olejkami eterycznymi skór podszewkowych na ich właściwości higieniczne Bielak, Elżbieta
polski
285 2014 Współczesny marketing bezpośredni w świetle rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych Depta, Ryszard (marketing)
polski
286 2013 Współzależności pomiędzy etyką katolicką i wzrostem gospodarczym w krajach europejskich Pink, Małgorzata
polski
287 2013 Wybór modelu bankowej obsługi klienta korporacyjnego przy wykorzystaniu analitycznego procesu hierarchicznego Wlazło, Karol
polski
288 2017 Wykonywanie władztwa podatkowego a kondycja finansowa gminy Bień, Wioletta
polski
289 2012 Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw Kozioł, Michał (ekonomia)
polski
290 2015 Wykorzystanie e-learningu w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy na przykładzie publicznego szkolnictwa wyższego w Polsce Pleśniarska, Aleksandra
polski
291 2015 Wykorzystanie funduszy europejskich w finansowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce Banduła, Bartosz
polski
292 2016 Wykorzystanie marketingu internetowego w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw branży browarniczej w Polsce Andrzejewska, Patrycja
polski
293 2010 Wykorzystanie planów finansowych w badaniu sprawozdań finansowych Górka, Łukasz
polski
294 2015 Wykorzystanie rachunkowości w nadzorze korporacyjnym wybranych spółek publicznych Śliwińska-Grzegorczyk, Magdalena
polski
295 2010 Wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników w raportowaniu realizacji strategii przedsiębiorstwa Litwa, Piotr
polski
296 2014 Wzrost gospodarczy USA a skala wojen w ujęciu globalnym Krupa, Marcin (finanse)
polski
297 2020 Zapobiegania stratom w łańcuchach dostaw w sektorze FMCG Liber, Janusz
polski
298 2017 Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa z branży mediów w Polsce Szczepańska, Michalina
polski
299 2009 Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie : wykorzystanie metody szacowania ryzyka Delta-EVT Thlon, Michał
polski
300 2015 Zarządzanie zmianą w uczelni w warunkach konkurencyjności i innowacyjności Kusio, Tomasz
polski
301 2014 Zastosowanie kalorymetrii różnicowej w badaniu substancji szkodliwych w skórach wyprawionych Zielińska, Gabriela
polski
302 2018 Zmiana instytucjonalna w urzędach samorządu lokalnego - doświadczenia wdrażania metody planowania rozwoju instytucjonalnego Żabiński, Michał (ekonomia)
polski
303 2014 Znaczenie eksportu gazu ziemnego w polityce gospodarczej Federacji Rosyjskiej Gapys, Anna
polski
304 2018 Znaczenie handlu wewnątrzgałęziowego dla konkurencyjności gospodarek nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej Polan, Wojciech
polski
305 2015 Znaczenie integracji gospodarczej dla procesów konwergencji przemysłu państw Europy Środkowo-Wschodniej względem wysokorozwiniętych państw Unii Europejskiej Grodzicki, Maciej
polski
306 2014 Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji projektów infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego Węgrzyn, Joanna (1981- )
polski
307 2012 Znaczenie procesów fuzji i przejęć dla poprawy konkurencji w sektorze bankowym Ukrainy w latach 1991-2011 Miller, Jacek (ekonomia)
polski
308 2014 Znaczenie regionalnego systemu innowacyjnego dla rozwoju województwa podkarpackiego Matuszkiewicz, Tadeusz
polski
309 2019 Znaczenie systemu zarządzania jakością w ewaluacji wybranych usług społecznych Socha, Dominika
polski angielski
310 2016 Zróżnicowanie aktywności promocyjnej dużych miast Polski i jego uwarunkowania Brańka, Sebastian
polski
311 2018 Zróżnicowanie świadomości, motywacji i doznań odwiedzających z Polski w tanatoturystyce Kaźmierkiewicz, Monika
polski
312 2016 Źródła finansowania inwestycji gmin i uwarunkowania ich wyboru na przykładzie gmin województwa małopolskiego Kik, Iwona
polski