Dorobek Pracownik Bukowski Jerzy
ID: 114
WYNIKI
Wybrano: Bukowski Jerzy
Znaleziono: 189 rek.


Monografie, podręczniki, książki, skrypty
 1. Zarys filozofii spotkania / Jerzy BUKOWSKI. - Kraków : Znak, 1987. - 317, [3] s. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7006-194-X
 2. Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-1993 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił / Jerzy BUKOWSKI, Roman Hnatowicz, Wojciech Pęgiel. - Kraków : Oficyna Cracovia, 1994. - 14, [1] s. : il. ; 21 cm
 3. Filozofowie o godnym życiu / Jerzy BUKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996. - 36 s. ; 23 cm. - ISBN 83-7252-027-5
 4. Filozofowie o godnym życiu / Jerzy BUKOWSKI. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - 36 s. ; 23 cm. - ISBN 83-7252-027-5
 5. Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-2002 - Kopca Niepodległości, Mogiły Mogił / Jerzy BUKOWSKI, Roman Hnatowicz, Wojciech Pęgiel. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Cracovia, 2002. - 13 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-7188-583-0
 6. Filozofowie o godnym życiu / Jerzy BUKOWSKI. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. - 36 s. ; 23 cm. - ISBN 83-7252-027-5
Rozdział
 1. Ku wiecznemu Ty / Jerzy BUKOWSKI // W: Teksty filozoficzne. Kraków: PAT Wydz. Filozoficzny,1985, s.86-96
 2. Wychowanie do wartości i do wolności / Jerzy BUKOWSKI // W: System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r. / [mater. zebrali i przygot. do publikacji: Maria WĘGRZECKA, Ryszard Niezgoda]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 25-35
 3. Dla jakich celów warto myśleć? / Jerzy BUKOWSKI // W: Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 30-39. - Bibliogr.
 4. Propozycje wychowawczych oddziaływań na młodzież szkół średnich zawodowych / Jerzy BUKOWSKI // W: Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 1999. - (Problemy Studiów Nauczycielskich, ISSN 0239-6769 ; z. 19). - S. 179-187. - ISBN 83-7271-024-4
 5. Schelerowski zwrot ku miłości / Jerzy BUKOWSKI // W: Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO. - Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007. - S. 121-130. - ISBN 978-83-60911-00-6
 6. Dla jakich celów warto myśleć? / Jerzy BUKOWSKI // W: Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 43-51. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-538-3
 7. Klucz do Marcelowskiej filozofii człowieka - "rozporządzalność" / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - S. 82-90. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
 8. Od absurdu do buntu : Alberta Camusa zmagania z kondycją ludzką / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - S. 91-98. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
 9. "Piekło to są inni" : Sartrowski świat nienawiści / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - S. 99-106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
Publikacje w czasopismach naukowych
 1. Ontologiczny punkt wyjścia Sartre'a / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 1(182) (1981), s. 129-136. - ISSN 0039-3142
 2. Czy ks. J.Tischner przełamuje "Cogito"? = Hat J. Tischner "Cogito" Uberwunden? / Jerzy BUKOWSKI // Analecta Cracoviensia. - 13 (1981), s. 39-49. - Zsfg. - Pełny tekst: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/analectacracoviensia/article/download/2794/2659. - ISSN 0209-0864
 3. Konstrukcje czy zalecenia etyczne? (Uwagi o filozofii Sartre'a) = Constructions ou Recommandations Morales? Considerations sur la Philosophie De Sartre / Jerzy BUKOWSKI // Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. - Vol. 27 (1981), s. 227-244. - Res. - Pełny tekst: http://old.archidei.ifispan.pl/pdf/32_ahf27_010_bukowski.pdf. - ISSN 0066-6874
 4. Wspólnota osób na świecie / Jerzy BUKOWSKI // Znak. - nr 9 (346) (1983), s. 1434-1449. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/62864/346.pdf. - ISSN 0044-488X
 5. Dobro i zło a moralność w etyca Kanta i Schelera = The Good and the Evil, and the Morality in Kant's and Scheler's Ethics / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - nr 198 (1984), s. 93-112. - ISSN 0208-7944
 6. O zaufaniu = On Confidence / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 8(225) (1984), s. 119-133. - Streszcz., Summ. - ISSN 0039-3142
 7. Próba pogodzenia intersubiektywności z idealizmem transcendentalnym u Edmunda Husserla = An Attempt at Reconciliation of Intersubjectivity with Transcendental Idealism in E. Husserl / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 2(219) (1984), s. 101-114. - Streszcz., summ. - ISSN 0039-3142
 8. O fascynacji = On Fascination / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 6(247) (1986), s. 95-111. - Streszcz., Summ. - ISSN 0039-3142
 9. Materialne a priori u Maxa Schelera = Material A Priori According to Max Scheler / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 218 (1986), s. 87-99. - Summ., rez.
 10. Tajemnica istnienia i osoby w myśli Gabriela Marcela / Jerzy BUKOWSKI // Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej = Archive of the History of Philosophy and Social Thought. - Vol. 32 (1987), s. 167-179. - Res. - Pełny tekst: http://old.archidei.ifispan.pl/pdf/37_ahf32_008_bukowski.pdf. - ISSN 0066-6874
 11. Spotkanie z inkontrologią = An Encounter with Incontrology / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 4(269) (1988), s. 57-68. - ISSN 0039-3142
 12. Personalizm Mouniera w świecie życia codziennego = Personality of Commitment / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 310 (1990), s. 63-80. - Summ., rez.
 13. O najnowszych pracach Andrzeja Nowickiego = On the Latest Works of Andrzej Nowicki / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 363 (1992), s. 65-76. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
 14. Kategoria "my" w filozofii Sartre'a = The "We" Category in the Philosophy of Sartre / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 414 (1993), s. 17-26. - Summ. - ISSN 0208-7944
 15. Zagadnienie transcendentalnej intersubiektywności w Logice formalnej i transcendentalnej E. Husserla = Issues Pertaining to Transcendental Intersubjectivity in 'Formal and Transcendental Logic' by Edmund Husserl / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 464 (1996), s. 69-74. - Summ. - ISSN 0208-7944
 16. Marcelowska rozporządzalność = Marcelian Disposability / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 576 (2002), s. 73-80. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10664. - ISSN 0208-7944
 17. Fenomenologia i mistyka dobra u późnego Tischnera = Phenomenology and Good Mysticism in Late Tischner / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 722 (2006), s. 23-30. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=128475596. - ISSN 0208-7944
 18. Opiekun spolegliwy na krakowskiej agorze / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008), s. 10. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008. - ISSN 1689-7757
 19. Katedra budząca zdziwienie / Kazimierz SOSENKO, Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
 20. Bez filozofii nie ma ekonomii / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012), s. 24-25. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012. - ISSN 1689-7757
 21. Co tkwi w polskiej duszy? / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 12. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
 22. O co spierają się komunitaryści z liberałami? / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 13-14. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
 23. Przestrzeń międzyludzka w powieściach Fiodora Dostojewskiego = Interpersonal Space in Fyodor Dostoyevsky's Novels / Jerzy BUKOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (952) (2016), s. 17-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/850/820. - ISSN 1898-6447
Raporty, sprawozdania, prace naukowo-badawcze
 1. Inni, piekło i dziurka od klucza / Jerzy BUKOWSKI // W: Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK. - (2010), s. 49-56
 2. Ja, To, Ty i wspólnota w filozofii Bubera / Jerzy BUKOWSKI // W: Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK. - (2011), s. 50-59
 3. Z logiką absurdu w piekło egzystencji / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2013), s. 51-60. - Bibliogr.
 4. Buntownik w absurdalnej pogoni za sensem / Jerzy BUKOWSKI // W: Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Cz. 2 / kierownik tematu: Leszek KUSAK. - (2014), s. 36-46. - Bibliogr.
Pozostałe dokumenty
 1. Z problematyki wychowania harcerskiego / Jerzy BUKOWSKI //Harcerstwo. 1981 nr 2 s. 2-11
 2. Zapomnienie o istocie harcerstwa / Jerzy BUKOWSKI //Czuwaj. 1981 nr 2 s. 4-5
 3. Problem Innego Sartre\'a / Jerzy BUKOWSKI ///1981 nr 3 s. 142-151
 4. Szukajcie przyjaciół / Jerzy BUKOWSKI //Czuwaj. 1981 nr 5 s.1,6,12
 5. O powrót do człowieka. (Wychowanie harcerskie) / Jerzy BUKOWSKI //Harcerstwo. 1983 nr 6 s. 16-20
 6. Imperatyw kategoryczny / Jerzy BUKOWSKI //Harcerstwo. 1984 nr 12 s.38-39
 7. O przyjaźni / Jerzy BUKOWSKI //Harcerstwo. 1984 nr 11 s.36-37
 8. Po prostu Polska / Jerzy BUKOWSKI //Harcerstwo. 1984 nr 3 s. 16-37
 9. Działalność etyczna / Jerzy BUKOWSKI //Harcerstwo. 1984 nr 7 s. 44-45
 10. Czego nie wiedział Sokrates / Jerzy BUKOWSKI //Harcerstwo. 1984 nr 8 s. 37-38
 11. Złoty środek / Jerzy BUKOWSKI //Harcerstwo. 1984 nr 6 s.43-44
 12. O demokracji inaczej / Jerzy BUKOWSKI //Harcerstwo. 1984 nr 10 s.46-47
 13. Szansa w harcerstwie? / Jerzy BUKOWSKI //Katolik. 1984 nr 35 s.3
 14. Poznawanie przez spotkanie / Jerzy BUKOWSKI // Znak. - nr 11-12 (360-361) (1984), s. 1660-1668. - Rec. pracy: Węgrzecki A., O poznawaniu drugiego człowieka. Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie ; nr 51. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/62910/360_361.pdf. - ISSN 0044-488X
 15. Informacja o sesji naukowej Krakowskiego Oddziału PTF dla uczczenia pamięci prof. Dąmbskiej = On the Meeting of the Cracow Branch of the Polish Philosophical Society to Mark the Death of Professor Izydora Dąmbska / Jerzy BUKOWSKI // Studia Filozoficzne. - nr 2(219) (1984), s. 213-214. - ISSN 0039-3142
 16. Wierność sobie / Jerzy BUKOWSKI //Harcerstwo. 1985 nr 1 s.46-47
 17. Zauroczeni historią / Jerzy BUKOWSKI //Niedziela. 1985 nr 47 s.7
 18. Granice kompromisu / Jerzy BUKOWSKI //Harcerstwo. 1985 nr 5 s.44-45
 19. O zachowaniu proporcji / Jerzy BUKOWSKI //Harcerstwo. 1985 nr 2 s.4-7
 20. Sierpniowe cienie / Jerzy BUKOWSKI //Niedziela. 1985 nr 36 s.8
 21. Skazanie na moralność. (Harcerski etos) / Jerzy BUKOWSKI //Harcerstwo. 1985 nr 10 s.46-47
 22. Autentyczne życie. (Harcerski system wychowawczy) / Jerzy BUKOWSKI //Harcerstwo. 1985 nr 7 s.45-47
 23. O zachowanie proporcji. (Drużyny starszoharcerskie) / Jerzy BUKOWSKI //Harcerstwo. 1985 nr 2 s.4-7
 24. Myślenie harcerstwem / Jerzy BUKOWSKI //Harcerstwo. 1985 nr 1 s.9-13
 25. Patriotyzm jako ideał wychowawczy polskiego harcerstwa / Jerzy BUKOWSKI //Ojcowizna. 1985 nr 35 s.20
 26. Jakość mięsa jagniąt przechowywanych w stanie zamrożonym [Streszcz.] / Jerzy BUKOWSKI //Harcerstwo. 1986 nr 6 s.45-46
 27. O zaangażowaniu / Jerzy BUKOWSKI //Harcerstwo. 1986 nr 8 s.44-45
 28. Uspokojenie / Jerzy BUKOWSKI //Harcerstwo. 1986 nr 6 s.45-46
 29. O wolności / Jerzy BUKOWSKI //Harcerstwo. 1986 nr 11/12 s.43-44
 30. Rozpusta czy rozum / Jerzy BUKOWSKI //Harcerstwo. 1986 nr 2 s.43-44
 31. O fenomenie ruchu harcerskiego / Jerzy BUKOWSKI //Powściągliwość i Praca. 1986 nr 9/422 s.9
 32. W nurcie Wisły / Jerzy BUKOWSKI //Czuwajmy. 1987 nr 9-10 s.8-9
 33. Harcerskie pojęcie patriotyzmu / Jerzy BUKOWSKI //Harcerstwo. 1987 nr 7 s. 43-45
 34. O zakłamaniu / Jerzy BUKOWSKI //Harcerstwo. 1988 nr 5 s. 45-47
 35. Coś więcej niż pogrzeb / Jerzy BUKOWSKI //Tydzień Polski. 1988 (z dnia 13.08) s. 5
 36. Historyczny zlot / Jerzy BUKOWSKI //Tydzień Polski. 1988 z dnia 05.11 s. 11
 37. Krok do przodu / Jerzy BUKOWSKI //Ognisko Harcerskie. 1988 nr X-XII s.22-24
 38. Spełnione braterstwo / Jerzy BUKOWSKI //Ognisko Harcerskie. 1988 nr X-XII s.18-19
 39. Virtuti Civili / Jerzy BUKOWSKI //Tydzień Polski. 1988 s.11-12
 40. Jeden cel - wiele programów / Jerzy BUKOWSKI //Tydzień Polski. 1988 z dnia 19.03 s.7
 41. Nasze 70-lecie / Jerzy BUKOWSKI //Tydzień Polski. 1988 z dnia 15.06. s. 1,4
 42. O harcerskiej służbie / Jerzy BUKOWSKI //Tydzień Polski. 1988 z dnia 13.02 s. 3-4
 43. Najmłodsi żołnierze niepodległości / Jerzy BUKOWSKI //Orzeł Biały. Londyn. 1988 nr 2 s. 6-12
 44. Solidarni w marszu do niepodległości / Jerzy BUKOWSKI //Tydzień Polski. 1988 z dnia 26.11 s. 11
 45. Harcerska służba Polsce / Jerzy BUKOWSKI //Ład. 1989 nr 1 s.10
 46. Która Rzeczpospolita / Jerzy BUKOWSKI //Tygodnik Powszechny. 1989 nr 38 s. 3 Toż.:Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn 1989, nr 32, s.2,14
 47. Uroczystość na Wykusie / Jerzy BUKOWSKI //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn. 1989 nr 31 s. 11
 48. Zaginęli w Katyniu / Jerzy BUKOWSKI //Ład. 1989 nr 50 s. 12
 49. Harcerskie spotkania z prezydentem (Sabbat K.) / Jerzy BUKOWSKI //Ład. 1989 nr 40 s.6, 10
 50. Jeden cel - dwie drogi / Jerzy BUKOWSKI //Niedziela. 1989 nr 25 s.4-5
 51. Krzyż Niepodległości / Jerzy BUKOWSKI //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn. 1989 nr 40 s. 11
 52. Niewczesne żale / Jerzy BUKOWSKI //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn. 1989 nr 14 s.11
 53. Nie dać się zwieść słowom / Jerzy BUKOWSKI //Rzeczpospolita Polska. 1989 nr 7 s. 8
 54. Emigruj albo strzelaj / Jerzy BUKOWSKI //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn. 1989 nr 9 s.16
 55. Harcerstwo Rzeczypospolitej / Jerzy BUKOWSKI //Przegląd Katolicki. 1989 nr 24 s.7
 56. Jeden cel-dwie drogi / Jerzy BUKOWSKI //Niedziela. 1989 nr 25 s.4-5
 57. Mogiła Mogił / Jerzy BUKOWSKI //Tygodnik Gdański. NSZZ "Solidarność". 1989 nr 13 s.7
 58. Na granicy / Jerzy BUKOWSKI //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn. 1989 nr 47 s.7
 59. Ofiarom Katynia / Jerzy BUKOWSKI //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn. 1989 nr 18 s.5-6
 60. Piękinie spłacony dług / Jerzy BUKOWSKI //Ognisko Harcerskie. 1989 styczeń-marzec s.22-26
 61. Pożegnalne spotkanie / Jerzy BUKOWSKI //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn. 1989 nr 29 s.11
 62. Zaduszkowa wystawa katyńska / Jerzy BUKOWSKI //Niedziela. 1989 nr 48 s.6
 63. Harcerska opozycja / Jerzy BUKOWSKI //Ognisko Harcerskie. 1989 wrzesień-grudzień s. 28-31
 64. Nieżyczliwość czynna / Jerzy BUKOWSKI //Niedziela. 1989 nr 11 s. 5
 65. Sieroty systemu / Jerzy BUKOWSKI //Gość Niedzielny. 1989 nr 43 s. 5
 66. Gorący Kraków / Jerzy BUKOWSKI //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn. 1989 nr 12 s. 1, 4-5
 67. Ostatnie spotkanie z prezydentem Sabbatem / Jerzy BUKOWSKI //Niedziela. 1989 nr 36 s. 6
 68. Drużynowi są wśród nas / Jerzy BUKOWSKI //Tygodnik Demokratyczny. 1989 nr 51 s. 12-13
 69. Virtuti Militari dla Szarych Szeregów / Jerzy BUKOWSKI //Niedziela. 1989 nr 47 s. 6, 8
 70. Co nam zostanie z tych lat / Jerzy BUKOWSKI //Ład. 1989 nr 45 s. 1, 14
 71. Krzyż Virtuti wśród krzyży brzozowych / Jerzy BUKOWSKI //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn. 1989 nr 43 s.11
 72. Czas harcerskich przemian / Jerzy BUKOWSKI //Ład. 1989 nr 29 s. 14
 73. Co dalej z harcerstwem w kraju? / Jerzy BUKOWSKI //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn. 1989 nr 17 s. 12
 74. An Attempt to Reconcile Intersubjectivity with Transcendental Idealism in Edmund Husserl\'s Works / Jerzy BUKOWSKI //Analecta Husserliana. Dordrecht-Boston-London.vol.27: 1989 s.193-208
 75. Jeden cel - wiele programów / Jerzy BUKOWSKI //Niedziela. 1989 nr 25 s.4-5
 76. Trzy rocznice / Jerzy BUKOWSKI //Niedziela. 1989 nr 41 s. 7
 77. Czy tylko konflikt pokoleń? / Jerzy BUKOWSKI //Tygodnik Małopolska. 1990 nr 2 s. 9
 78. Harcerskie rozdroża - koniec złudzeń / Jerzy BUKOWSKI //Ład. 1990 nr 27 s. 4
 79. Rozegranie emigracyjnej karty / Jerzy BUKOWSKI //Tygodnik Małopolska. 1990 nr 37 s. 3
 80. Kopiec Niepodległości / Jerzy BUKOWSKI //Tygodnik Powszechny. 1990 nr 46 s.7
 81. Harcerskie upiory przeszłości / Jerzy BUKOWSKI //Tygodnik Solidarność. 1990 nr 32 s. 14-15
 82. Katyńskie zaduszki / Jerzy BUKOWSKI //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn. 1990 nr 3 s. 14
 83. Krzyż katyński / Jerzy BUKOWSKI //Niedziela. 1990 nr 2 s. 5
 84. Odzyskiwanie ZHP / Jerzy BUKOWSKI //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn. 1990 nr 15 s. 7
 85. Alienacja czyli wyobcowanie / Jerzy BUKOWSKI //Tygodnik Małopolska. 1990 nr 35 s.3
 86. Druga młodość Kopca / Jerzy BUKOWSKI //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn. 1990 nr 30 s.16
 87. Krzyż narodowej pamięci / Jerzy BUKOWSKI //Niedziela. 1990 nr 23 s.7
 88. Likwidacja uchodźtwa? / Jerzy BUKOWSKI //Niedziela. 1990 nr 45 s.5
 89. Mrożkowisko / Jerzy BUKOWSKI //Niedziela. 1990 nr 28 s.5
 90. Oczekiwania i nadzieje / Jerzy BUKOWSKI //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn. 1990 nr 9 s.16
 91. Pośmiertelny dług PZPR / Jerzy BUKOWSKI //Rzeczpospolita. 1990 nr 2 s.12
 92. Rzeczpospolita pośpieszna / Jerzy BUKOWSKI //Rzeczpospolita Polska. 1990 nr 2 s.8
 93. Syndrom czwartej brygady / Jerzy BUKOWSKI //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn. 1990 nr 24 s.14
 94. Szlakiem "kadrówki" / Jerzy BUKOWSKI //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn. 1990 nr 33 s.7,14
 95. To, czego nie zdołano zniszczyć / Jerzy BUKOWSKI //Niedziela. 1990 nr 19 s.7
 96. Źle jest-źle będzie / Jerzy BUKOWSKI //Niedziela. 1990 nr 42 s.4
 97. Żeby nie przedobrzyć / Jerzy BUKOWSKI //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn. 1990 nr 7 s.11
 98. Gdzie stanie Piłsudski? / Jerzy BUKOWSKI //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn. 1990 nr 19 s. 6
 99. Czwarta brygada / Jerzy BUKOWSKI //Tygodnik Małopolska. 1990 nr 25 s. 5, 9
 100. Jaka młodzież? / Jerzy BUKOWSKI //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn. 1990 nr 22 s. 9
 101. Symbol i taczki / Jerzy BUKOWSKI //Tygodnik Małopolska. 1990 nr 31 s.5
 102. Krajowy Komitet Odrodzenia ZHP / Jerzy BUKOWSKI //Niedziela. 1990 nr 6 s. 4
 103. Jedno harcerstwo trzy zjazdy / Jerzy BUKOWSKI //Tygodnik Powszechny. 1990 nr 48 s. 6
 104. Abyśmy umieli się pięknie różnić / Jerzy BUKOWSKI //Niedziela. 1990 nr 47 s. 1, 4
 105. O aktywności / Jerzy BUKOWSKI //Gość Niedzielny. 1990 nr 27 s.1
 106. Spełnione marzenia nauczyciela / Jerzy BUKOWSKI //Niedziela. 1990 nr 39 s. 4
 107. Pośpiech niewskazany / Jerzy BUKOWSKI //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn. 1990 nr 32 s. 6,12 Toż.: Rzeczpospolita Polska 1990, nr 9, s.7
 108. Kopiec Niepodległości / Jerzy BUKOWSKI //Ład. 1990 nr 25 s.4
 109. Jeszcze raz o RP / Jerzy BUKOWSKI //Tygodnik Małopolska. 1990 nr 4 s. 10
 110. Karlenie narodu / Jerzy BUKOWSKI //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn. 1990 nr 34 s.10
 111. Honorowy obywatel i prezydent / Jerzy BUKOWSKI //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn. 1990 nr 28 s. 14
 112. Filozofia w szkołach wyższych / Jerzy BUKOWSKI //Niedziela. 1990 nr 30 s. 1, 4-5
 113. Krakowska przestroga / Jerzy BUKOWSKI //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn. 1990 nr 11 s. 6
 114. Malowanie fasady / Jerzy BUKOWSKI //Tygodnik Małopolska. 1990 nr 40 s.5
 115. AK-owcy u ... Lenina / Jerzy BUKOWSKI //Tygodnik Małopolska. 1990 nr 24 s. 12
 116. Życzliwość czynna / Jerzy BUKOWSKI //Tygodnik Małopolska. 1990 nr 26 s.8
 117. Pośmiertny dług PZPR / Jerzy BUKOWSKI //Rzeczpospolita Polska. 1990 nr 2 s. 12
 118. Władze RP na uchodźstwie / Jerzy BUKOWSKI //Tygodnik Małopolska. 1990 nr 15 s. 9
 119. Czas miniony - czas bliski / Jerzy BUKOWSKI //Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza - Tydzień. Londyn. 1990 nr 14 s.16
 120. Czy harcerstwo dotrwa do XXI wieku? / Jerzy BUKOWSKI //Polska-Dzisiaj. 1991 nr 2 s. 22
 121. Harcerze wokół kościoła / Jerzy BUKOWSKI //Przegląd Katolicki. 1991 nr 9 s.5
 122. Piłsudczycy dzisiaj / Jerzy BUKOWSKI //Ład. 1991 nr 42 s.6
 123. Piłsudczycy Anno Domini 1991 / Jerzy BUKOWSKI //Tygodnik Solidarność. 1991 nr 45 s. 14
 124. Rok przeciw młodzieży / Jerzy BUKOWSKI //Ład. 1991 nr 20 s. 3
 125. Harcerski węzeł gordyjski / Jerzy BUKOWSKI //Tygodnik Solidarność. 1991 nr 24 s. 11
 126. Druh druhowi. Związek Harcerstwa Polskiego / Jerzy BUKOWSKI //Przegląd Tygodniowy. 1991 nr 33 s. 5
 127. Emigracja zrobiła swoje / Jerzy BUKOWSKI //Ład. 1991 nr 47/48 s. 3, 10
 128. Dekomunizacja, desowietyzacja, sprawiedliwość / Jerzy BUKOWSKI //Ład. 1992 nr 21 s. 3
 129. Krucjata przeciw wartościom / Jerzy BUKOWSKI //Ład. 1992 nr 42 s. 3
 130. Zgubiony złoty róg / Jerzy BUKOWSKI //Tygodnik Solidarność. 1992 nr 22 s. 21
 131. Straszenie cenzurą / Jerzy BUKOWSKI //Ład. 1993 nr 6 s. 1,6
 132. Elity na emeryturę. (Rozdrobnienie centroprawicy) / Jerzy BUKOWSKI //Ład. 1993 nr 45 s. 3, 7
 133. Przed wawelskim pogrzebem (Władysława Sikorskiego) / Jerzy BUKOWSKI //Ład. 1993 nr 34 s. 1,5
 134. Polonia pomoże. (Repatriacja Polaków ze Wschodu) / Jerzy BUKOWSKI //Ład. 1994 nr 28 s. 3
 135. Hitler i Stalin. T. 1-2 / A. Bullock. Warszawa: 1994 Rec. Jerzy BUKOWSKI //Arka, 1994, nr 5/6, s. 186-189
 136. Kto uratuje harcerstwo? / Jerzy BUKOWSKI //Ład. 1995 nr 14 s. 6
 137. W co wierzą generałowie? / Jerzy BUKOWSKI //Ład. 1995 nr 35 s. 1, 6
 138. Kapucyński Jubileusz / Jerzy BUKOWSKI //Ład. 1995 nr 41 s. 2, 6
 139. Czy wszyscy harcerze to jedna rodzina?: powrót ZHP do światowego skautingu / Jerzy BUKOWSKI //Rzeczpospolita. 1996 nr 47 s.16
 140. Kopiec narodowej pamięci / Jerzy BUKOWSKI //Rzeczpospolita. 1996 nr 186 s. 16
 141. Związek Harcerstwa Polskiego. Czy wszyscy harcerze to jedna rodzina? / Jerzy BUKOWSKI //Rzeczpospolita. 1996 nr 47 s. 16
 142. Kiedy zapłonie jedno ognisko / Jerzy BUKOWSKI //Gazeta Polska. 1998 nr 23 s. 16
 143. Fotka z kataryniarzem, msza z setką kleryków / Jerzy BUKOWSKI //Gazeta Polska. 1998 nr 19 s. 10
 144. Kryzysowe dylematy moralne i ekonomiczne / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 44. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
 145. Adam Węgrzecki, "Wokół filozofii spotkania", Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 224 / Jerzy BUKOWSKI // Ruch Filozoficzny. - t. 71, nr 3 (2015), s. 163-166. - Rec. pracy: Węgrzecki Adam, "Wokół filozofii spotkania", Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 224. - Pełny tekst: http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/RF/article/view/RF.2014.035/10066. - ISSN 0035-9599
 146. [Dyskusja] / Jacek Ślusarczyk, Bartosz Szydłowski, Piotr AUGUSTYNIAK, Jacek Filek, Joanna Ejsmont, Jerzy BUKOWSKI, Janina FILEK, Łukasz Kołoczek, Magdalena M. Baran, Henryk Woźniakowski, Anna Szybist // W: Wyspiański / Zbudź się, Polaku / koncepcja tomu i red. Piotr AUGUSTYNIAK. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2017. - S. 175-189. - ISBN 978-83-7453-487-1
 147. Udany maraton dziedzictwa / Jerzy BUKOWSKI // Kurier UEK. - nr 4 (74) (2017), s. 27. - Dostępna także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74. - ISSN 1689-7757