BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stec Marek (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie)
Tytuł
Pozapłacowe składniki wynagrodzenia jako determinanty motywowania osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej
Non-wage Components of Salary as Determinants of Motivating Disabled People Employed in Supported Employment Enterprises
Źródło
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2018, T. 4, nr 4, s. 379-406, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Zakład pracy chronionej, Motywacje pozapłacowe
Disabled people, Disabilities employment activity, Supported employment enterprise, Nonwage motivations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tytułowymi podmiotami artykułu są osoby niepełnosprawne, traktowane jako szczególny zasób kapitału ludzkiego w organizacji, oraz zakłady pracy chronionej (dalej ZPChr), jako organizacje zarządzające tym kapitałem, będące zarazem przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność gospodarczą na komercyjno-konkurencyjnym rynku pracy (Juchnowicz, 2014). Celem opracowania jest dowiedzenie zasadności godzenia misji społecznej jaką jest zatrudnienie chronione, czyli zatrudnienie w przedsiębiorstwach, w których co najmniej 30% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne (Rozporządzenie Komisji UE 651, 2014), przy równoległym wspieraniu niezbędnego leczenia i rehabilitacji zawodowej takich pracowników, a także wykazanie rodzajów i znaczenia pozapłacowych składników wynagrodzenia, jako determinantów motywowania pracowników, a także efektów ekonomicznych takich zakładów pracy (Barczyński, 2001, 2014; Juchnowicz, 2018). (fragment tekstu)

The article consists of an introduction and four closely integrated thematic sections, intended to justify the title thesis proving that with the present level of suport along with formal and legal requirements, the non-wage components of salary constitute the element motivating the disabled employed in the Supported Employment Enterprises. The introduction defines the primary objective of the article, that is to prove the legitimacy of reconciling the social mission with conducting business activity and presents the fundamental terms related to the disability. The first thematic section contains i.a. quantitative data regarding the working disabled, their most distinguishing characteristics and professional limitations, as well as incentives, accepted by the state, for motivating the persons to take up work. The second thematic section illustrates the forms of the employment support program for the disabled on the protected and open market accepted in Poland. Apart from the characteristics of the markets, there have been discussed the incentives directed by the state to business organizations in order to encourage them to employ such people. The third thematic section characterizes the Supported Employment Enterprises in detail, presents their current situation, formal and legal requirements towards the enterprises, including the obligation to establish the Enterprise's Fund for Rehabilitation of Disabled Persons. The section provides with, among others, the structure of the fund, as well as the objectives and tasks of its particular segments as the nonwage components of the disabled persons' salary. The fourth section of the article contains the summary of the previous sections and the author's recommendations, including the list of necessary actions that may not only stop but also reverse the negative trends in the sector of the Supported Employment Enterprises that last 15 years (significant reduction of number of the enterprises and numer of workplaces for the disabled persons). It may also constitute the Poland's input into creating the Europe-wide model of employment of the disabled persons on the commercial and competitive market, guaranteeing such employees suport in treatment and rehabilitation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczyński, A. (2001). Zakłady pracy chronionej w polskim systemie rehabilitacji zawodowej. Warszawa: Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, GBPiZS.
 2. Barczyński, A. (2014). Zatrudnienie chronione osób niepełnosprawnych na konkurencyjnym rynku pracy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 3. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. (BON). (2018). Dane demograficzne. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności - BAEL. Pobrano z: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=78&print=1
 4. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. (BON-1). (2019). Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Kwartalne i roczne dane z BAEL GUS 1993-IV kW. 2018 aktualizacja 25.03.2019. Pobrano z: http://niepelnosprawni.gov.pl/p,81,bael
 5. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. (BON-2). (2019). Dane SODIR stan na 01.03.2019. Pobrano z: http://niepelnosprawni.gov.pl/p,83,sodir-pfron
 6. Garbat, M. (2012). Zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 7. Garbat, M. (2013). Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością - bariery i koszty. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 8. Garbat, M. (2015). Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie chronione osób z niepełnosprawnościami w Polsce - geneza, rozwój i stan obecny. Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania, 1(14), 79-106.
 9. Giermanowska, E. (2017). Niepełnosprawny jako pracownik i pracodawca. Warszawa: Wydawnictwo ISNS UW.
 10. Juchnowicz, M. (2014). Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje. Warszawa: PWE.
 11. Juchnowicz, M. (2016). Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy. Warszawa: PWE.
 12. Juchnowicz, M. (2018). Istota sprawiedliwego wynagrodzenia w zarządzaniu - aspekty teoretyczne i realne. Warszawa: SGH.
 13. Kaźmierczak, K. (2015). Ocena sytuacji socjomedycznej osób po urazie rdzenia kręgowego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego.
 14. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. (2006, 13 grudnia). Dz.U. z 2012 r. poz. 1169. Pobrano z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001169
 15. Kryńska, E., Pater, K. (2013). Zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Perspektywy wzrostu. Raport syntetyczny. Warszawa: IPiSS, PFRON, CBOS.
 16. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. (2015, 8 lipca). Dz.U. 2015 poz. 1023. Pobrano z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001023
 17. Ostrowska, A. (2015). Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 18. Robak, E., Karczewska, A., Skiba, M. (2017). Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 19. Rostkowski, T. (2012). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer.
 20. Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. (2014, 17 czerwca). Pobrano z: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj/?locale=pl
 21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. (2003, 15 lipca). Dz.U. z 2018 r. poz. 2027 (tekst jednolity). Pobrano z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002027
 22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (2002, 12 kwietnia). Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm. Pobrano z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20020750690
 23. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (2004, 14 grudnia). Dz.U. z 2004 r. nr 273 poz. 2711 z późn. zm. Pobrano z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042732711
 24. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. (2007, 19 grudnia). Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1810. Pobrano z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20072451810
 25. Sochańska-Kawecka, M., Kołakowska-Seroczyńska, Z., Zielińska, D., Makowska-Belta, E., Ziewiec, P. (2017a). Badania potrzeb osób niepełnosprawnych. Raport końcowy. Warszawa: PFRON.
 26. Sochańska-Kawecka, M., Zakrzewska-Manterys, E., Kołakowska-Seroczyńska, Z., Zielińska, D., Makowska-Belta, E., Ziewiec, P. (2017b). Raport z badania Zakładów Aktywności Zawodowej. Warszawa: PFRON.
 27. Ustawa Kodeks pracy. (1974, 26 czerwca). Dz.U. z 2018 r. poz. 917 (tekst jednolity). Pobrano z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000917
 28. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (1998, 17 grudnia). Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 (tekst jednolity). Pobrano z: http:// isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001270
 29. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (1997, 27 sierpnia). Dz.U. z 1997 r. nr 123 poz. 776 z późn. zm. Pobrano z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971230776
 30. Ustawa Prawo budowlane. (1994, 7 lipca). Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm. Pobrano z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001409
 31. Ustawa Prawo zamówień publicznych. (2004, 29 stycznia). Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 (tekst jednolity). http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp? id=WDU20180001986
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-8632
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.30438/ksse.2018.4.4.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu