BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majdowski Filip (Ministerstwo Finansów)
Tytuł
Opodatkowanie handlu kryptowalutami - kierunki i decyzje polityki podatkowej
Taxation of cryptocurrency's trade - directions and tax policy decisions
Źródło
Analizy i Studia CASP, 2019, nr 1(7), s. 35-51, bibliogr. 55 poz.
Słowa kluczowe
Kryptowaluty, Podatek dochodowy, Handel, Wirtualna waluta, Polityka podatkowa
Cryptocurrencies, Income tax, Trade, Virtual currency, Tax policy
Uwagi
streszcz., summ. JEL : K 34
Abstrakt
Opodatkowanie obrotu kryptowalutami do końca 2018 r. budziło wiele wątpliwości, w szczególności w świetle braku szczególnych zasad w podatkach dochodowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Od 1 stycznia 2019 r. polski ustawodawca postanowił wprowadzić do polskiego systemu podatkowego kompleksowy reżim sankcjonujący skutki podatkowe związane z obrotem walutą wirtualną w obydwu podatkach dochodowych, podczas gdy w połowie 2018 r. postanowił zaniechać na okres jednego roku poboru podatku od czynności cywilnoprawnych. Handel walutą wirtualną wywołuje określone skutki również w podatku od towarów i usług, gdzie wiodącą rolą w ich zdefiniowaniu przypisać należy wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2015 r. Zamia- rem niniejszego artykułu jest przybliżenie zasad związanych z opodatkowaniem obrotu kryptowalut ze wskazaniem na ich praktyczne problemy i decyzje polityki podatkowej, które w swoim założeniu miały te problemy usunąć. Tam gdzie jest to właściwe autor będzie odnosił się również do sytuacji prawno-podatkowej sprzed wprowadzenia zmian.(abstrakt oryginalny)

Taxation of trading in cryptocurrencies raised many doubtsby the end of 2018, in particular in light of the lack of special rules in relation to income taxes and tax on civil law transactions. Since1 January 2019, the Polish legislator has decided to introduce into the Polish tax systema new and comprehensive regime sanctioning tax effects related to the virtual currency business in relation to both income taxes, while in mid-2018 a decision was taken to abandon for one year the collection of tax on civil law transactions. Trading in virtual currencies also produces certain effects in relation to the value added tax (tax on goods and services), in relation to whichthe leading role should be attributed to the 2015 judgment of the Court of Justice of the European Union. The intention of this article is to presentan analysis of the rules related to the taxation of cryptocurrencies deepened by anindication of practical problems in their application and tax policy decisions, which in their assumption, were aimed to resolve these problems. Where appropriate, the author will also refer to tax situation before the changes were introduced.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bal A. (2018), Taxation, Virtual Currency and Blockchain, Alphen aan den Rijn:Kluwer Law International.
 2. Bitcoin-online.pl (2018), https://bitcoin-online.pl/aktualnosci-ze-swiata-bitcoin/item/358-knf-gru-pa-do-spraw-blockchain-i-kryptowalut [dostęp: 8.04.2019].
 3. CoinMarketCap (2017), https://coinmarketcap.com/ [dostęp: 8.04.2019].
 4. Europejski Bank Centralny (2012), Virtual Currency Schemes, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf [dostęp: 8.04.2019].
 5. Girasa R. (2018), Regulation of Cryptocurrencies and Blockchain Technologies, Londyn rok???.
 6. He D., Habermeier K., Leckow R., Haksar V., Almeida Y., Kashima M., Kyriakos-Saad N., Oura H., Saadi Sedik T., Stetsenko N., Verdugo-Yepes C. (2016), Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, SDN/16/03, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf [dostęp: 8.04.2019].
 7. Houben R., Snyers A. (2018), Cryptocurrencies and blockchain. Legal context and Implications for financial crime, money laundering and tax evasion, Study requested by the TAX3 committee, Parlament Europejski, http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryp- tocurrencies%20and%20blockchain.pdf> [dostęp: 8.04.2019].
 8. Wirski J. (2019), Opodatkowanie obrotu kryptowalutami na gruncie podatków dochodowych w świetle zmian od 1.01.2019 r. - zagadnienia praktyczne, "Przegląd Podatkowy" 2019, nr 1.
 9. Główny Urząd Statystyczny (2016), https://stat.gov.pl/metainformacje/interpretacje-klasyfikacji/interpretacje-informacje-o-zmianach, [dostęp: 8.04.2019].
 10. The Law Library of Congress (2018), Regulation of Cryptocurrency Around the World, https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/cryptocurrency--world-survey.pdf [dostęp: 8.04.2019].
 11. Minister Finansów (2013), Pismo do Marszałka Sejmu z 28 czerwca 2013 r., nr BPS/043-30-1238/13.
 12. Ministerstwo Finansów (2018), Skutki podatkowe obrotu kryptowalutami w PIT, VAT i PCC, https://mf-arch2.mf.gov.pl/ministerstwo-finan-sow/dla-mediow/informacje-prasowe/-/asset_ publisher/6PxF/content/skutki-podatkowe--obrotu-kryptowalutami-w-pit-vat-i-pcc/pop_ up?redirect=https%3A%2F%2Fmf-arch2.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fdla- -mediow%2Finformacje-prasowe%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6PxF%26p_p_ lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dpop_up%26p_p_mode%3Dview%26p_r_p_564233524_ tag%3Dkryptowaluty%26_101_INSTANCE_6PxF_changeViewTo%3Dabstracts#p_p_id_101_ INSTANCE_6PxF_ (dostęp: 8.05.2019).
 13. Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego.(2017), Komunikat Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie "walut" wirtualnych, https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2017/ komunikat-waluty-wirtualne.pdf [dostęp: 8.04.2019].
 14. OECD/G-20 Base Erosion and Profit Shifting Project (2018), Tax Challenges Arising from Digitalisation - Interim Report, http://www.oecd.org/ctp/tax--challenges-arising-from-digitalisation-interim-re-port-9789264293083-en.htm [dostęp: 8.04.2019].
 15. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80, poz. 350, ze zm.).
 16. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr 21, poz. 86, ze zm.).
 17. Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86, poz. 959 ze zm.).
 18. Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018, poz. 723).
 19. Ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych (Dz.U. 2018, poz. 2193).
 20. Uzasadnienie do Rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2860).
 21. Uzasadnienie do Rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druk nr 2233).
 22. Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. 2003 nr 152, poz. 1475).
 23. Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (Dz.U. 2018, poz. 1346).
 24. Sygn. C-264/14, Wyrok TSUE z 22 października 2015 r. w sprawie Skatteverket przeciwko Davidowi Hedqvistowi, ECLI:EU:C:2015:718.
 25. Sygn. II FSK 488/16, NSA w wyroku z 6 marca 2018 r.
 26. Sygn. III SA/Wa 3374/14, WSA w Warszawie w wyroku z 11 września 2015 r.
 27. Sygn. I SA/Gd 1551/15, WSA w Gdańsku z 16 grudnia 2015 r.
 28. Sygn. I SA/Łd 54/16, WSA w Łodzi w wyroku z 23 marca 2016 r.
 29. Sygn. III SA/Wa 2882/15, WSA w Warszawie w wyroku z 8 grudnia 2016 r.
 30. Sygn. III SA/Wa 180/17, WSA w Warszawie w wyroku z 6 grudnia 2017 r.
 31. Sygn. I SA/Gl 248/18, WSA w Gliwicach w wyroku z 11 kwietnia 2018 r.
 32. Sygn. I SA/Ol 201/18, WSA w Olsztynie z 9 maja 2018 r.
 33. Sygn. I SA/Bk 225/18, WSA w Białymstoku z 6 czerwca 2018 r.
 34. Sygn. I SA/Bk 226/18, WSA w Białymstoku w wyroku z 6 czerwca 2018 r.
 35. Sygn. I SA/Gl 464/18, WSA w Gliwicach w wyroku z 11 września 2018 r.
 36. Sygn. I SA/Kr 740/18, WSA w Krakowie w wyroku z 5 października 2018 r.
 37. Sygn. I SA/Po 802/18, WSA w Poznaniu w wyroku z 19 grudnia 2018 r.
 38. Sygn. IBPP2/443-258/13/ICz, Dyrektor IS w Katowicach w interpretacji z 21 czerwca 2013 r.
 39. Sygn. IPTPP2/443-52/14-6/IR, Dyrektor IS w Łodzi w interpretacji z 7 kwietnia 2014 r.
 40. Sygn. IPPB2/436-304/14-2/AF, Dyrektor IS w Warszawie w interpretacji z 10 lipca 2014 r.
 41. Sygn. ILPP5/4512-1-5/16-4/IP, Dyrektor IS w Poznaniu w interpretacji z 6 kwietnia 2016 r.
 42. Sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.450.2017.1.AC, Dyrektor KIS w interpretacji z 5 stycznia 2018 r.
 43. Sygn. 0111-KDIB3-3.4012.152.2017.3.MS, Dyrektor KIS w interpretacji z 23 lutego 2018 r.
 44. Sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.527.2017.1.KO, Dyrektor KIS w interpretacji z 2 marca 2018 r.
 45. Sygn. 0111-KDIB3-1.4012.816.2017.3.ICz, Dyrektor KIS w interpretacji z 6 marca 2018 r.
 46. Sygn. 0111-KDIB2-2.4014.85.2018.1.SK, Dyrektor KIS w interpretacji z 22 sierpnia 2018 r.
 47. Sygn. 0115-KDIT1-1.4012.450.2018.2.MN, Dyrektor KIS w interpretacji z 20 września 2018 r.
 48. Sygn. 0111-KDIB4.4014.226.2018.4.PM, Dyrektor KIS w interpretacji z 28 września 2018 r.
 49. Sygn. 0111-KDIB4.4014.266.2018.2.BD, Dyrektor KIS w interpretacji z 1 października 2018 r.
 50. Sygn. 0112-KDIL3-1.4011.350.2018.1.AN, Dyrektor KIS w interpretacji z 19 października 2018 r.
 51. Sygn. 0112-KDIL3-1.4011.351.2018.1.AN, Dyrektor KIS w interpretacji z 31 października 2018 r.
 52. Sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.526.2018.ID, Dyrektor KIS w interpretacji z 23 listopada 2018 r.
 53. Sygn. 0115-KDIT3.4011.400.2018.2.DP, Dyrektor KIS w interpretacji z 26 listopada 2018 r.
 54. Sygn. 0114-KDIP4.4012.640.2018.3.EK, Dyrektor KIS w interpretacji z 11 grudnia 2018 r.
 55. Sygn. 0113-KDIPT3. 4011.599.2018.1.SK, Dyrektor KIS w interpretacji z 26 marca 2019 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0203
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu