BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarz-Kocik Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wybrane uwarunkowania demograficzne decyzji pracodawców w branży turystycznej
Selected Issues of Employers' Decisions in the Tourism Industry
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2018, nr 47, s. 85-100, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Rynek turystyczny, Podaż pracy, Przemiany demograficzne
Tourism market, Labour supply, Demographic transformation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel. Celem artykułu jest analiza znaczenia wybranych trendów demograficznych dla decyzji pracodawców w kontekście zmian dokonujących się na turystycznym rynku pracy, w tym zwłaszcza określenie wyzwań, jakie stoją przed pracodawcami w związku ze starzeniem się społeczeństwa i wkraczaniem na rynek pracy pokolenia Y i Z.
Metoda. Opracowanie jest wynikiem wykorzystania metody badawczej desk research, tj. analizy literatury przedmiotu, doniesień branżowych oraz analizy wyników badań pierwotnych i materiałów wtórnych udostępnionych autorce przez instytucje zajmujące się analizą rynku pracy.
Wyniki. Przeprowadzona w artykule analiza dostępnych danych wykazała, że zmiany na rynku pracy w branży turystycznej określone są zasadniczo przez dwie grupy procesów: (1) starzenie się ludności i zmniejszanie się potencjalnych zasobow pracy, (2) wejście na rynek pracy pokolenia Y i Z. Oba te trendy mogą mieć duży wpływ na stosunki pracodawcow z pracownikami oraz kulturę organizacyjną przedsiębiorstw.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Badania dotyczą wyłącznie rynku pracy w Polsce.
Implikacje praktyczne. Wyniki badań dostarczają informacji o zachodzących zmianach demograficznych i ich wpływie na podaż pracy w Polsce, stanowiąc tym samym podstawę do sformułowania rekomendowanych działań dla przedsiębiorstw turystycznych w kierunku optymalizacji procesu gospodarowania czynnikiem ludzkim, zwłaszcza w obszarze rekrutacji i motywowania.
Oryginalność. W artykule omówiono aktualne uwarunkowania determinujące zachowania pracodawców na rynku turystycznym.
Rodzaj pracy: artykuł przeglądowy. (abstrakt oryginalny)

Purpose. The aim of the article is to analyse the significance of selected trends in the labour market on the decision of employers in the tourism industry. Special attention is paid to the identification of challenges facing employers in connection with the aging population and entering the Y and Z generation on the labour market.
Method. The study is the result of desk research and an analysis of primary research results and secondary data provided by institutions dealing with the labour market.
Findings. The analysis of the available data carried out in the article shows that changes on the labour market in the tourism industry are basically defined by two groups of processes: (1) population aging and a decrease in available labour resources, (2) entering the labour market of the Y and Z generation, that may affect the relationships between employers and employees and influence the organizational culture of enterprises.
Research and conclusions limitations. The research area is limited to Poland.
Practical implications. The research results provide vital information about demographic trends and their impact on labour supply in Poland, thus they constitute the basis for formulating recommended actions for tourism enterprises in the direction of optimizing the human factor management process, especially in the area of recruitment and motivation.
Originality. The article deals with current trends that determine the behaviour of employers within the tourist market. Special attention is paid to recruitment decisions and methods of motivating employees.
Type of paper: Review article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aksu A., Köksal, C. (2005), Perceptions and attitudes of tourism students in Turkey, "International Journal of Contemporary Hospitality Management", Vol. 17 (4/5), 436-447.
 2. Bednarska M., Olszewski M. (2011), Atrakcyjność pracy w turystyce jako determinanta potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw turystycznych, [w:] Rapacz A., red., Gospodarka turystyczna w regionie: przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 157, Wrocław, s. 34-39.
 3. Benckendorff P., Moscardo G., Pendergast D. red. (2010), Tourism and Generation Y.CABI.
 4. Brown E. A., Thomas N. J., Bosselman, R. H. (2015), Are they leaving or staying: A qualitative analysis of turnover issues for Generation Y hospitality employees with a hospitality education. "International Journal of Hospitality Management", Vol. 46, s. 130-137.
 5. eGospodarka.pl (2017a), Dla pokolenia Y decydujące są świadczenia pozapłacowe, http://www.egospodarka.pl/142451,Dla-pokolenia-Y-decydujace- sa-swiadczenia-pozaplacowe,1,39,1.html (21.07.2017)
 6. eGospodarka.pl (2017b), Główne wyzwania rynku pracy, http://www.egospodarka. pl/143098,4-glowne-wyzwania-rynku-pracy,1,39,1.html (24.08.2017)
 7. eGospodarka.pl (2017c), Proces rekrutacyjny dostępny na: http://www. egospodarka.pl/143085,Proces-rekrutacyjny-Liczy-sie-jakosc-a-nie- -ilosc,1,39,1.html(29.09.2017)
 8. Generational Differences - Survey Report (2004), "Society for Human Resource Management", Alexandria, VA.
 9. Górska-Warsewicz H., Dębski M., Grobelna A. (2017), Marka jako źródło kształtowania konkurencyjności w branży turystycznej. Difin, Warszawa. Griese H. M. (1996), Socjologiczne teorie młodzieży, Impuls, Kraków.
 10. Grobelna A., Tokarz-Kocik A. (2016), Work-life balance and its importance for the work process in hospitality industry. A perspective of generation Y employees, [w:] Economic and Social Development: Book of Proceedings, Split, s. 489-497.
 11. Grobelna A., Marciszewska B. (2016), Undergraduate Students Attitudes towards Their Future Jobs in the Tourism Sector: Challenges Facing Educators and Business, [w:] D. Vasilenko D., Khazieva N., red., Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG, Saint-Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, s. 138-145.
 12. Gursoy D., Chi C.G., Karadag E. (2013), Generational Differences in Work Values and Attitudes among Frontline and Service Contact Employees, "International Journal of Hospitality Management", Vol. 32, s. 40-48.
 13. Gursoy D., Maier T.A., Chi C.G. (2008), Generational Differences: An Examination of Work Values and Generational Gaps in the Hospitality Workforce, "International Journal of Hospitality Management", Vol. 27, no. 3, s. 448-458.
 14. Jurczak P. (2017) Jak prognozować rotację i rozpoznawać jej przyczyny? za: https://rynekpracy.pl/artykuly (02.08.2017).
 15. Kachniewska M., Para A. (2014) Pokolenie y na turystycznym rynku pracy: fakty, mity i wyzwania. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nr 45, Wrocław, s. 161-163.
 16. Kołodziejczyk A. (2017), Raport Zmiany pokoleniowe na rynku pracy - XYZ, Centrum Innowacji ProLearning, Wrocław dostępny na: http://inwestycje. pl/kadry_i_place/Pokolenie-Z-307949;0.html (02.09.2017).
 17. Kołodziejczyk-Olczyk I. (2014), Zaangażowanie pracowników w różnym wieku, [w:] "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2, s. 84-95.
 18. Kowalik A. (2015), Pięć pokoleń w jednej firmie, dostępny na: http://kariera. forbes.pl/kto-pracuje-w-korporacjach-,artykuly,181481,1,1.html (21.08.2017).
 19. Kozłowski M. (2012), Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 20. Massalski, M. (2012). Jak budować kapitał z Pokoleniem Y? http:// www.networkmagazyn.pl/jak_budowac_kapital_z_pokoleniem_y (02.09.2017).
 21. Lu A. C. C., Gursoy, D. (2016). Impact of job burnout on satisfaction and turnover intention: Do generational differences matter? "Journal of Hospitality & Tourism Research", Vol. 40(2), 210-235.
 22. Lyons S., Kuron L. (2014). Generational differences in the workplace: A review of the evidence and directions for future research. "Journal of Organizational Behavior", 35(S1).
 23. Ranking 100 najbardziej pożądanych pracodawców (2017), https://www. forbes.pl/kariera/najlepsi-pracodawcy-w-polsce-ranking-forbesa-za- 2017-rok/15rp9v0 (17.07.2017).
 24. Raport: Barometr Rynku Pracy (2017), http://www.workservice.com/pl/Centrum- prasowe/Raporty/Barometr-Rynku-Pracy (04.09.2017).
 25. Raport: Candidate Experience (2017), http://www.egospodarka. pl/143085,Proces-rekrutacyjny-Liczy-sie-jakosc-a-nie-ilosc,1,39,1. html(24.08.2017).
 26. Raport: Global Talent Trends and Issues for the Travel & Tourism Sector, (2015) A report prepared by Oxford Economics for the World Travel & Tourism Council, s. 28, 31, https://www.wttc.org/-/media/382bb1e90c37 4262bc951226a6618201.ashx (24.08.2017).
 27. Raport: Golden Age Index (2016), https://www.kariera.pl/artykuly/wyzszezatrudnienie- osob-w-wieku-55-moze-przyniesc-polsce-wzrost-pkbnawet- o-45-mld-dol. (24.08.2017).
 28. Raport: Nowoczesne metody zarządzania HR (2015) http://www.wiedza. nf.pl/raport/3595 (28.09.2017).
 29. Raport: Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy, Sedlak & Sedlak (2016), https://badaniahr.pl/raport-satysfakcja-z-pracy-polakow-2016 (29.09.2017).
 30. Raport: Student a pracodawca (2017), Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy oraz Fundacji THINK!, http://www.egospodarka.pl/142461,Jak- -miewaja-sie-studenci-na-rynku-pracy,1,39,1.html (24.07.2017).
 31. Szymczyk J. (2017), Pokolenie X na rynku pracy - charakterystyka za: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-pokolenia-w-pracy-pokolenie-x (29.09.2017).
 32. Tokarz-Kocik A. (2017), Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy w hotelarstwie. [w:] Biernat E., Dziedzic E., red., Trendy w turystyce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 289-300.
 33. Weaver A. (2009). Perceptions of job quality in the tourism industry. The views of recent graduates of a university's tourism management programme, International "Journal of Contemporary Hospitality Management", 21 (5), 579-593.
 34. Wojtaszczyk K. (2012) Employer branding, czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 35. Zajadacz A. (2014), Pokolenia X, Y, Z a fenomen turystyki, [w:] Śledzińska J., Włodarczyk B., red., Międzypokoleniowe aspekty turystyki, PTTK, Warszawa, s. 57-63.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.6213
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu