BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysokińska Zofia (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Implementing the Main Circular Economy Principles within the Concept of Sustainable Development in the Global and European economy, with Particular Emphasis on Central and Eastern Europe - the Case of Poland and the Region of Lodz
Wdrażanie głównych zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w koncepcji zrównoważonego rozwoju w gospodarce światowej i europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej - przypadek Polski i regionu łódzkiego
Źródło
Comparative Economic Research, 2018, vol. 21, nr 3, s. 75-93, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Biogospodarka, Ekonomia cyrkularna
Sustainable development, Bioeconomy, Circular economy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O13
summ., streszcz.
Kraj/Region
Region łódzki
Lodz region
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie efektów wybranych działań realizowanych na poziomie globalnym, europejskim oraz regionalnym realizowanych w ramach idei zrównoważonego rozwoju. Szczególnie istotna jest tu prezentacja działań podejmowanych na szczeblu regionu łódzkiego (jednego z centralnych regionów Polski) w którym to regionie omówionych zostało 6 specjalizacji regionalnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na innowacyjne rolnictwo ekologiczne oraz na przemysł tekstylny oparty na modzie i innowacyjnym wzornictwie. Wszystkie 6 specjalizacji w regionie łódzkim, w tym medycyna, farmacja i przemysł kosmetyczny, zaawansowane materiały budowlane; wytwarzanie energii elektrycznej (w tym odnawialne źródła energii), informatyka i telekomunikacja zostały ukierunkowane na realizację nadrzędnego programu bio-gospodarki zmierzającego w kierunku osiągnięcia głównych założeń gospodarki cyrkularnej opartej na zasadzie 3xr: reduce, reuse, recycle. Oznacza to zredukuj ilość odpadów a jeśli już je wyprodukowałeś, użyj ponownie lub oddaj do recyklingu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the effects of selected activities implemented at the global, European and regional levels within the idea of sustainable development. Of particular importance here is the presentation of activities undertaken at the level of the Lodz region (one of the central regions of Poland) in which among 6 regional specializations, particular attention was paid to innovative organic farming and to the textile industry based on modern fashion and innovative design. All 6 specializations in the Lodz region, including medicine, pharmacy and the cosmetics industry, advanced building materials, electricity generation (including renewable energy sources), IT and telecommunications were directed to the implementation of the overarching bio-economy program aiming at achieving the main assumptions of the circular economy based on the 3Rs, i.e., "reduce, reuse, and recycle." (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 20 years of Bio-Trade, Connecting People, Planet and Markets, UNCTAD 2017, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2016d4_en.pdf, [accessed: 17.04.2018].
 2. 2007 Environment policy review, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 2 July 2008 [COM(2008) 409 final - not published in the Official Journal], https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008DC0409, [accessed: 15.03.2018].
 3. Borys, T. (2013), Nowe kierunki ekonomii środowiska i zasobów naturalnych w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, ʽEkonomia i Środowiskoʼ [Economy and Environment], 1/44.
 4. Burchard-Dziubińska, M. (ed.) (2015), Towards a Green Economy .From ideas to practice, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy, Communication From the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of Regions, European Commission, Brussels, 2.12.2015 [COM(2015) 614 final].
 6. Fiedor, B. (ed.) (2002), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, CH BECK Publishing House.
 7. Fiedor, B., Graczyk, A. (ed.) (2006), Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 8. https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy, [accessed: 15.03.2018].
 9. https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1116, [accessed: 26.02.2018].
 10. https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/ega_e.htm, [accessed: 15.03.2018].
 11. Kowalski, Z., Kulczycka, J., Góralczyk, M. (2007), Ecological Evaluation of LCA, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Kronenberg, J., Bergier, T. (2010), Sustainable Development in Poland, Godzimir Foundation, Kraków.
 13. Lipińska, D. (2015), Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa jako element poprawy bezpieczeństwa ekologicznego, [in:] Helena Marek, Zduniak A. (ed.), Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy. Bezpieczeństwo z perspektyw środowisk i obszarów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań.
 14. Lipińska, D. (2016), Gospodarka odpadowa i wodno-ściekowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Lipińska, D. (2016), Podstawy inżynierii Środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. The National Waste Management Plan 2014 in Poland, Warsaw, 2015, https://climateobserver.org/wp-content/uploads/2014/09/Poland_National-Waste-Management-Plan-2014.pdf, [accessed: 9.10.2017].
 17. Poskrobko, B. (2007), Environmental Management, PWE, Warszawa.
 18. Report from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of Regions on the implementation of the Circular Economy Action Plan; Brussels, 26.01.2017, COM(2017) 33 final, [accessed: 7.03.2018].
 19. Rydz-Żbikowska, A. (2015), Wspólna polityka rolna i rolnictwo ekologiczne jako jedno z największych wyzwań w zakresie integracji państw członkowskich Unii Europejskiej, [in:] Molendowski, E., Mroczek, A. (eds.) Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Wyzwania integracji i rozwoju, SGH Warszawa.
 20. Snick, A. (2016), MISC: Mapping Innovations on the Sustainability Curve, A methodological Framework to Accelerate the Transition, Brussels, https://cidd2015.sciencesconf.org/52807/document, [accessed: 5.04.2018].
 21. Wysokińska, Z. (2005), Foreign Trade in Environmental Products; The WTO Regulation and Environmental Programs, ʽGlobal Economy Journalʼ, Vol. 5, Issue 3, Article 5.
 22. Wysokińska, Z. (2016), The "New" Environmental Policy of the European Union: A Path to Development of a Circular Economy and Mitigation of the Negative Effects of Climate Change, ʽComparative Economic Research. Central and Eastern Europeʼ, Vol. 19, No. 2.
 23. Wysokińska, Z. (2017), Millennium Development Goals/ UN And Sustainable Development Goals/ UN As Instruments For Realizing Sustainable Development. Concept In The Global Economy, ʽComparative Economic Research. Central and Eastern Europeʼ, Vol. 20, No. 1.
 24. Wysokińska, Z., Witkowska, J. (2016), Zrównoważony Rozwój - aspekty makro i mikroekonomiczne, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/cer-2018-0020
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu